You are on page 1of 38

Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari

Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa


Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

COMISIA
PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
ACTELOR DISCRIMINATORII
ŞI
PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII ÎN MEDIUL ŞCOLAR

Responsabil - prof. ȋnv.primar Ţărnă Gabriela-Carmen


Membri - Curpăn Daniela
- Egor Adina
- Nicolcea Cristian
Părinte - Panait Laura

AN ŞCOLAR 2014 - 2015

1
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

PLAN D E M Ă S U R I
PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA ACTELOR DISCRIMINATORII

ȊN ŞCOALĂ

AN ŞCOLAR 2014 – 2015

2
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

DIAGNOZA

Existenţa unor forme de manifestare a discriminării juvenile din ultimii ani în


societatea românească - unele comise cu violenţă, inclusiv ȋn mediul şcolar - impune
eforturi privind găsirea celor mai eficiente mijloace de prevenire şi combatere a
efectelor nocive ale acestui fenomen. De aceea este necesară o implicare şi o
colaborare mai strânsă între instituţiile guvernamentale şi nonguvernamentale care
se ocupă de educarea şi protecţia minorilor, familie, şcoală, poliţie, autorităţi locale,
comunitate - în vederea creşterii siguranţei acestora, a imprimării unui
comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de lege, precum şi prin
angrenarea nemijlocită a elevilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-
preventive.
Periodic se realizează la nivelul instituţiilor abilitate, o analiză a fenomenelor
de violenţă în care sunt implicaţi tinerii, mai ales în mediul şcolar şi familial,
analiză care a evidenţiat că, în ,,topul,, clasamentului se află elevii de etnie
rromă. Majoritatea incidentelor semnalate ( încăierări, bătăi, ameninţări) s-au
petrecut în zonele adiacente şcolii, după încheierea programului şcolar.
Comisia pentru prevenirea şi combaterea actelor de discriminare
urmăreşte cunoaşterea problemelor cu care se cofruntă elevii şi identificarea unor
soluţii adecvate pentru ele, printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor
implicate.
Şcoala gimnazială ,,Grigore Moisil,, are experienţă ȋn administratrea de
programe interculturale, iar Comisia pentru prevenirea şi combaterea actelor de
discriminare vizează derularea şi susţinerea unor activităţi sau proiecte ce
includ schimburi culturale, documentare privind relaţiile interetnice la nivel
comunitar, activităţi care vor contura acceptarea diversităţii.
Fiecare persoană este unică şi are dreptul la ajutor, respect şi ȋnţelegere ,
motiv pentru care este necesar să realizăm ,,puntea,, de trecere de la simpla
tolerare la acceptarea şi celebrarea bogăţiei diversităţii.

3
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

1. Misiunea C.P.C.D.

Promovarea şi apărarea, ȋn cadrul şcolii a drepturilor elevilor stabilite prin


legislaţia antidiscriminare vizând implementarea principiilor şcolii incluzive ȋn
vederea asigurării unui climat de viaţă socială armonios, liniştit, sănătos şi sigur
pentru întreaga populaţie şcolară, conform standardelor europene.

2. Viziunea C. P. C..D.

„Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică


diversitatea culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără
discriminare şi excludere generate de originea etnică, deficienţe fizice sau
mentale, origine culturală sau socio-economică, limbă maternă. Prevenirea şi
eliminarea fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o formă gravă de
discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor
şcolii incluzive.

3. Rolul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării constă ȋn:


-Informarea şi formarea elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor ȋn vederea
eliminării oricărei forme de discriminare.
- investigarea şi propunerea de măsuri disciplinare către Consiliul de Administraţie,
ȋn cazul ȋncălcării de către cadrele didactice şi elevi a legislaţiei ȋn vigoare privind
faptele de discriminare.

4
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


4. Planul anual de acţiune pentru combaterea discriminării are în vedere cu
precădere situația copiilor
cu cerințe educaționale speciale, a copiilor rromi și a copiilor proveniți din familii
dezavantajate economic, categorii identificate ca fiind cele mai vulnerabile din punct
de vedere al accesului la o educație de calitate. De aceea urmăreşte:

a) Crearea unui climat favorabil relaţiilor interculturale ȋn şcoală.


b) Identificarea tuturor formelor de discriminare în cadrul şcolii.
c) Promovarea dialogului interetnic prin iniţierea de parteneriate interetnice

d) Consolidarea cooperării cu societatea civilă, cu instituţiile administraţiei publice


locale şi mass-media pentru
promovarea intereselor minorităţilor de orice ordin.

e) Promovarea de programe educaţionale ȋn spiritual multiculturalităţii.

f) Monitorizarea şi implementarea planului instituţional de desegregare.

g) Medierea conflictelor rezultate dintr-un act / faptă de discriminare.

5. Principiile Planului de acţiune


Diversitatea şi incluziunea cuprind dar nu se limitează doar la: rasă, etnie, sex,
religie şi credinţă. Actele discriminatorii se pot face şi ȋn funcţie de: vârstă,
educaţie, orientare sexuală, naţionalitate, poziţie socială, avere, formare
profesională, aptitudini, etc. De aceea, Comisia pentru prevenirea şi combaterea
actelor de discriminare are ȋn vedere următoarele principii de acţiune pentru
combaterea discriminării:

5
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


a) Principiul politicilor integrate, care constă atât în abordarea integrată a
demersurilor de prevenire, identificare, mediere şi sancţionare, cât şi în luarea în
considerare a tuturor formelor de discriminare.
b) Principiul prevenirii şi combaterii discriminării care promovează drepturile şi
libertăţile fundamentale prin acţiuni de informare, formare şi implementare a
prevederilor legale specifice.
Principiul acţiunii afirmative şi al măsurilor speciale -care presupune promovarea
de practici preferenţiale pentru anumite categorii de persoane dezavantajate în
vederea accelerării realizării egalităţii de şanse.
c) Principiul cooperării care vizează dezvoltarea de mecanisme parteneriale pentru
participarea activă a mai mulţi factori sociali din domeniul public şi privat în
implementarea politicilor specific.

d) Principiul implementării strategice - constă în abordarea problematicii


discriminării fără diferenţiere între grupurile defavorizate, conştientizând faptul că
fiecare grup defavorizat are probleme specifice.

6. Norme directoare aflate la baza implementării planului de acțiune :

a) Egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor - valoare universală, proclamată atât de


documentele internaţionale
privind drepturile omului cât şi de Constituţia României.

b) Asigurarea dreptului la educaţie de calitate a tuturor copiilor, indiferent de origine


etnică, religie, dizabilităţi, mediu de provenienţă, statut social etc., este datoria statului
român şi reprezintă un obiectiv al Ministerului Educaţiei.
c) Realizarea unui mediu optim de învăţare bazat pe educaţia incluzivă –ca o
necesitate pentru a asigura realizarea deplină a potenţialului copiilor.

d) Educaţia pe tot parcursul vieţii- contribuie la adaptarea mai facilă a indivizilor la


schimbările economice şi sociale.
e) Diversitatea etnică şi religioasă este o valoare esenţială într-un sistem care are la
bază educaţia incluzivă. Identitatea comunităţilor multietnice este promovată la nivelul
şcolii, relevanţa etnică fiind parte din calitatea educaţiei.
6
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

REZULTATE AŞTEPTATE:

1. Identificarea grupurilor ţintă şi a factorilor interesaţi


Grupul ţintă vizat include:
a) copiii preşcolari, elevii şi tinerii din grupurile dezavantajate, cuprinşi în
învăţământul obligatoriu;
b) părinţii acestora;
c) decidenţii şi managerii din domeniul educaţiei, sănătăţii, culturii, protecţiei
copilului, muncii şi protecţiei sociale;
d) cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială ,,Grigore Moisil,, din Năvodari;
e) asociaţii, instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale cu responsabilităţi în
domeniu (Consiliul local, Primaria).

2. Respectarea şi aplicarea legii şi protecţia elevilor discriminaţi:

a) Asigurarea respectării prevederilor legislaţiei antidiscriminare, prin acţiuni


specifice de investigare, constatare şi sancţionare a actelor de discriminare;

b) Instituirea, conform legii, de măsuri şi acţiuni speciale de protecţie a


persoanelor discriminate sau a categoriilor de persoane defavorizate;

c) – Monitorizarea respectării şi promovării drepturilor omului prin asigurarea


accesului egal şi universal la învăţământul obligatoriu ȋn vederea creşterii şanselor de
succes şcolar pentru copiii /tinerii de etnie rromă, cu CES, marginalizaţi sau în situaţie
de sărăcie severă;

-extinderea principiului educaţiei incluzive, prin creşterea participării la învăţământul


de masă.

– informarea şi formarea tuturor cadrelor didactice în promovarea principiilor egalităţii


de şanse şi nediscriminării.

7
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


3.Asigurarea cadrului legal adecvat pentru respectarea deplină a drepturilor
omului, a egalităţii de şanse şi implementarea normelor europene în materie de
nediscriminare:

- Pentru copiii cu deficienţe de vorbire şi cu un deficit de învăţare există centrele


logopedice interşcolare, cu specialişti care utilizează terapii specifice pentru corectarea
şi depăşirea deficienţelor amintite.

- Pentru copiii din şcolile de masă cu deficienţe identificate şi recunoscute (certificate)


de către Comisia pentru Protecţia Copilului, există servicii de sprijin/cadre didactice
itinerante.

4. Conştientizarea problemelor discriminării

- Îmbunătăţirea educaţiei în ceea ce priveşte promovarea drepturilor


omului, prevenirea şi combaterea discriminării
- Informarea elevilor,profesorilor,părinţilor cu privire la producerea de
acte/fapte de discriminare, precum şi la efectele negative ale acestora
asupra climatului educativ;
- Informarea elevilor,profesorilor,părinţilor cu privire la drepturile şi
obligaţiile ce derivă din implementarea principiilor egalităţii de şanse şi
nediscriminării
– Facilitarea comunicării între elevi, profesori şi diferite organizaţii care le
reprezintă interesele;
-Cooperarea cu societatea civilă în implementarea Planului de acţiune
pentru combaterea discriminării.

5. Elaborarea de studii şi rapoarte


– Analiza ştiinţifică a nivelului actual de discriminare şi a tratamentului
egal, în contextul realităţii social - culturale.

8
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


6. Obiective specifice şi acţiuni de implementare – proiecte şi practici
pentru prevenirea şi combaterea discriminării

A) Proiectul de dezvoltare instituţională


1. Optimizarea cadrului legislativ general, având în vedere :

a) propunerea către Consiliul de Administraţie a şcolii a proiectelor de acte


normative, a ghidului metodologic în domeniul actelor/faptelor de
discriminare;
b) elaborarea, monitorizarea şi implementarea planului instituţional de
desegregare;
c) completarea şi definitivarea cadrului legal referitor la investigarea şi
monitorizarea actelor/faptelor de discriminare;
d) elaborarea şi implementarea de instrucţiuni şi proceduri în materie de
nediscriminare.

9
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

– Practici pe termen mediu (anul şcolar 2014-2015):


1. Ȋmbunătăţirea modalităţilor de lucru ale membrilor Comisiei pentru
Combaterea şi Prevenirea Discriminării prin adaptarea modului de lucru la
nevoile elevilor şi profesorilor în conformitate cu normele naţionale şi
internaţionale în domeniul nediscriminării;
2. Colaborarea cu instituţiile locale implicate direct în promovarea şi
aplicarea de politici publice referitoare la categoriile defavorizate care fac
obiectul legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării;
3. Ridicarea standardului profesional al personalului didactic, prin
informarea şi formarea în promovarea principiilor egalităţii de şanse şi
nediscriminării.
– Practici pe termen lung (2015-2018 ):
1. Consolidarea capacităţii de reacţie a instituţiei noastre şcolare la noile
provocări sociale, pe dimensiunea prevenirii şi combaterii discriminării;
2. Ȋmbunătăţirea activităţii Comisiei prin perfecţionarea continuă a
membrilor săi (specializări pe domenii, înfiinţarea unor grupuri ale elevilor,
părinţilor );
4. Promovarea unei strategii eficiente pentru promovarea unor proiecte care
vizează prevenirea şi combaterea discriminării;

5. Monitorizarea progreselor în implementarea principiilor egalităţii şi


nediscriminării;
6. Elaborarea de rapoarte şi studii cu privire la activitatea, locul şi rolul
Comisiei pentru Combaterea şi Prevenirea Discriminării

10
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


B) Politica de prevenire
Prevenirea discriminării presupune acţiuni coordonate pe mai multe planuri:
1. Programul de informare şi documentare în domeniul prevenirii şi
combaterii discriminării, care constă în:
a) crearea unei baze de date conţinând următoarele categorii de informaţii:
instituţii europene specializate, documente internaţionale specifice,
manifestări, evenimente dedicate domeniului, rapoarte ştiinţifice specifice
domeniului, publicaţii de specialitate (tipărite, on-line), documente naţionale,
instituţii şi organisme naţionale în domeniu;

b) promovarea documentelor internaţionale şi româneşti în domeniu, precum


şi a documentelor Comisiei pentru Combaterea şi Prevenirea Discriminării;
c) producerea şi tipărirea de materiale informative (fluturaşi, broşuri, afişe)
pe teme legate de discriminare;
d) monitorizarea activităţilor cu sprijinul presei locale/ judeţene;
e) crearea şi gestionarea blog-ului/ site-ului Comisiei pentru Combaterea şi
Prevenirea Discriminării la nivelul şcolii;
f) achiziţionarea de publicaţii de specialitate;
g) înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de documentare şi informare în
domeniul discriminării şi al drepturilor omului în cadrul Comisiei pentru
Combaterea şi Prevenirea Discriminării;
h) iniţierea şi derularea unor campanii şcolare de informare a elevilor şi
profesorilor asupra principiilor egalităţii de şanse şi nediscriminării;
j) diseminarea informaţiei specifice.

11
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

2.Programul de educaţie în domeniul nediscriminării, al drepturilor şi


libertăţilor fundamentale constă în:
a) organizarea de ateliere de lucru având ca tematică noţiuni, concepte, idei,
teorii, practici în domeniul discriminării şi al drepturilor omului;
b) dezvoltarea actualelor conţinuturi care vizează problematica egalităţii şi
nediscriminării, din cadrul programelor şcolare existente, şi realizarea în
continuare de noi programe de cursuri opţionale, pentru diferite niveluri de
studiu;
c) continuarea realizării cursurilor de formare metodică a profesorilor de
specialitate, având ca temă problematica drepturilor omului şi
nediscriminării;
d) derularea unor proiecte pe tematica nediscriminării, cu implicarea elevilor
precum şi a cadrelor didactice;
e) înfiinţarea şi dezvoltarea unor cercuri şcolare de studiere a fenomenului
discriminării.
3. Programul de cercetare socială în domeniul discriminării constă în:
a) analiza sociologică a bazei de date constituite din dosarul persoanelor care
au reclamat producerea unor acte/fapte de discriminare;
b) analiza documentelor ştiinţifice naţionale şi europene (barometre de
opinie, rezultate de cercetare, studii, analize, comentarii autorizate) cu
referire la domeniu;
c) analiza bazei de date cuprinzând cazurile individuale, temele specifice şi
criteriile de discriminare percepute;
d) realizarea de interviuri tematice cu experţi în domeniu

12
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


e) organizarea de ȋntâlniri cu categorii de persoane, cu reprezentanţi ai
organizaţiilor neguvernamentale pe teme din domeniul de preocupare a
instituţiei;
f) realizarea de sondaje de opinie în domeniu;
g) publicarea rezultatelor de cercetare (broşuri, reviste, rapoarte).
4. Programul de parteneriat şi de susţinere a societăţii civile care
acţionează în domeniul drepturilor omului constă în:
a) elaborarea unei strategii de colaborare cu societatea civilă implicată în
acest domeniu;

B) Politica de implementare a cadrului legislativ (politica de


sancţionare)
Implementarea cadrului legislativ existent de prevenire şi combatere a
discriminării se poate realiza prin următoarele activităţi:

a) primirea de petiţii şi sesizări privind încălcarea dispoziţiilor normative


referitoare la principiile
egalităţii şi nediscriminării, de la elevi, profesori, părinţi;

b) analiza petiţiilor şi calificarea actelor/faptelor de discriminare;


c) luarea de decizii şi propunerea de sancţiuni corespunzătoare pentru
săvârşirea actelor/faptelor de discriminare de catre cadrele didactice şi elevi şi
transmiterea lor către Consiliul de Administraţie, in cazul ȋncălcării legislaţiei
ȋn vigoare referitoare la faptele mai sus menţionate.

13
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

5. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Anul şcolar 2014 – 2015

6. LOC DE DESFĂŞURARE

Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil” Năvodari

7. COORDONATORI
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar –
responsabil prof. ȋnv. primar Ţărnă Gabriela-Carmen

8. PARTENERI :

Instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, autorităţi locale, mass-media.

14
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

II. PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

Şcoala Gimnazială ,,Grigore Moisil,, depune eforturi permanente pentru


asigurarea unui mediu de viaţă socială armonios, liniştit, sănătos şi sigur pentru
întreaga comunitate, conform standardelor europene promovând prin activităţi diverse
principiile şcolii incluzive, ca şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică
diversitatea culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără
discriminare şi excludere generate de originea etnică, deficienţe fizice sau mentale,
origine culturală sau socio-economică sau limbă maternă.
,, Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare şcolară, care
reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru
implementarea principiilor şcolii incluzive”
Conform Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 1948, art. 26,
“Orice persoană are dreptul la învățătură. Învățământul trebuie să fie gratuit, cel puțin
în ceea ce privește învățământul elementar și general. Învățământul tehnic și
profesional trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar învățământul superior trebuie să fie
de asemenea egal, accesibil tuturor, pe bază de merit. Învăţământul trebuie să
urmărească dezvoltarea deplină a personalității umane și întărirea respectului față de
drepturile omului și libertățile fundamentale. El trebuie să promoveze înțelegerea,
toleranța, prietenia între toate popoarele și toate grupurile rasiale sau religioase …,,
Implementarea principiului tratamentului egal şi al egalităţii de şanse se
realizează ȋn Şcoala noastră prin aplicarea prevederilor Legii învăţământului nr. 1 din
5 ianuarie 2011, Constituţiei României şi a Ordonanţei Guvernului nr. 137 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, adoptată în anul 2000,
Ordinul nr. 286 din 29 august 2007 privind aprobarea Strategiei naţionale de
implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării (2007-2013),
Ordinul nr. 1540 din 19 iulie 2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor
rromi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a
copiilor rromi, Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 republicată privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Hotărârea nr. 1258 din 13 august 2004
privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru combaterea discriminării, în
vederea construirii unui model durabil de egalitate, echilibru şi securitate pentru toţi
elevii.

15
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

Pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, legea prevede asigurarea


învăţământului în limba maternă, atunci când e posibil. Curriculumul şi Abecedarul
pentru minorităţi sunt similare cu cele utilizate în celelalte şcoli în care predarea se
face în limba română.

Pentru minorităţi mai numeroase, precum ar fi minoritatea maghiară, o


reţea importantă de şcoli este organizată la toate nivelurile de învăţământ, cu predare în
limba maternă. Pentru minorităţile mai puţin numeroase, unde predarea în limba
maternă nu este posibilă din cauza insuficienţei resurselor umane, unele dintre
discipline sunt predate în limba maternă şi altele în limba română.

Pentru minorităţile etnice foarte puţin numeroase, rare, dacă nu se poate


asigura organizarea anterior prezentată, cel puţin studiul limbii materne este asigurat.

Deşi minoritatea rromă este semnificativă ca număr, nu a existat până


acum o tradiţie în predarea în limba rromani. În acest sens, în ultimii 20 de ani au avut
loc o serie de progrese şi dezvoltări curriculare privind acest subiect, existând deja un
număr semnificativ de institutori pentru predarea limbii rromani, precum şi un număr
semnificativ de manuale și materiale suport în limba rromani.

În ceea ce priveşte copiii cu cerinţe educaţive speciale au acces la educaţie şi se


pot înscrie, în funcţie de nivelul/gradul de deficienţă, în sistemul de învăţământ special,
în aşa numitele şcoli speciale sau în şcolile de masă. Elevii cu deficienţe cu grad
mediu, severe, profunde sau asociate sunt înscrişi în şcolile speciale.

Elevii cu deficienţe uşoare, cu deficienţe de limbaj sau cu un deficit de învăţare,


cu deficienţe de comportament sau socio-afective sunt integraţi în şcolile de masă şi
beneficiază de servicii de sprijin. În funcţie de tipul de deficienţă, elevii din
învăţământul special pot să urmeze curriculumul şcolii de masă, un curriculum uşor
adaptat sau un curriculum specific pentru şcolile speciale.

Pe parcursul şcolarizării, elevii/tinerii cu CES au acces la toate resursele


psihopedagogice, medicale şi sociale necesare recuperării lor, precum şi la alte tipuri
de servicii specifice de intervenţie, necesare şi disponibile în comunitate sau în
instituţiile specializate, inclusiv cele din învăţământul special.Unele şcoli speciale
oferă chiar şi predare în limba maternă.

16
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

SCOPUL educaţiei interculturale constă ȋn dezvoltarea


responsabilităţii sociale şi a solidarităţii cu grupurile dezavantajate,
inducând respectul principiului egalităţii ȋn comportamentul cotidian.

OBIECTIVE URMĂRTE:
- Dezvoltarea unui climat favorbil relaţiilor interetnice;
- Ȋndrumarea tinerilor de a accepta punctelor de vedere diferite
şi elemente din alte culturi prin activităţi culturale, artistice,
sportive.;
- Iniţierea de parteneriate cu Organizaţii ale minorităţilor
naţionale reprezentate ȋn Parlamentul României;
- Promovarea de programe educative ȋn spiritul
multiculturalităţii.

Organizaţii ale minorităţilor naţionale vizate:

1. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România


Str. Bogdan Vodă Nr.75, Constanţa, Tel/ fax 0241/ 616643; 0241/520186

2. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România:


Str. Dr.Raţiu Nr. 10, Sector 1, BucureŞti, Tel/fax 021/ 3120994

3. Asociaţia Partida Romilor ,,Pro Europa,,


Str. Victor Eftimiu Nr.1-3 int.5, et.5, cam.386, Sector 1, Bucureşti, Tel/ fax 021/
3150282; 021/ 3138540

4. Consiliul a Tinirlor Armanj, Str. Traian nr 40, Constanţa, Tel.:+40 41 613995, Fax.:
+40 41 613995, Mail:mcaciandoni@hotmail.

17
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

18
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

9. ACTIVITĂŢI
ÎN CADRUL PLANULUI DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII ÎN MEDIUL ŞCOLAR
AN ŞCOLAR 2014 – 2015

COORDONEAZĂ/
OBIECTIVUL ACTIVITATEA / ACŢIUNEA EVALUEAZĂ PARTENERI TERMEN OBS.
1. Analizarea Elaborarea periodică de analize/ studii în scopul Responsabil Comisie
situaţiei din cunoaşterii situaţiei reale cu privire la actele de pentru prevenirea şi Membrii semestrial
unitatea de violenţă comise în incinta şcolii: tipuri de combaterea discriminării comisiei,
învăţământ, în discrimină, frecvenţa comiterii, moduri de operare, în Diriginţi
ceea ce priveşte categorii de victime şi autori. Concluziile desprinse mediul şcolar Învăţători
discriminarea vor fi communicate structurilor operative şi prof. ȋnv. primar Ţărnă
autorităţilor locale. Gabriela-Carmen

2. Pregătirea Instruirea diriginţilor şi învăţătorilor astfel încât să Responsabil Comisie-


antidiscriminato poată desfăşura activităţi educativ-preventive în prof. ȋnv. primar Ţărnă Membrii Martie
rie a elevilor în şcoală cu elevii. Gabriela-Carmen comisiei,
vederea adoptării  Prezentarea de PPT-uri cu Organizaţiile şi Reprezentanţi ai CJRAE, logopedul/
unui Asociaţiile minoritarilor naţionali reprezentaţi ȋn logopedul/ psihologul psihologul
comportament Parlamentul României şcolii şcolii
bazat pe

19
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


respectarea Organizarea de întâlniri cu elevii în şcoală în scopul: Responsabil com.prof. Asistent social
normelor de  Identificării problemelor cu care se ȋnv. primar Ţărnă de la Centrul
convieţuire confruntă aceştia şi găsirii unor mijloace de Gabriela-Carmen de asistenţă Permanent
socială. soluţionare; Socială din
 Prezentarea unor teme cu caracter Năvodari -
educativ-preventiv referitoare la siguranţa personală prof. Curpăn Daniela reprezentat al
şi la consecinţele săvârşirii de infracţiuni, în special prof. Nicolcea Cristian părinţilor:
a celor antidiscriminatorii; Panait Laura
Analiza unor cazuri concrete cu victime şi/sau
autori din rândul elevilor
Elaborarea de materiale de susţinere (pliante, afişe, Responsabil Comisie
broşuri) pentru a fi folosite în cadrul activităţilor Membri Comisiei Permanent
desfăşurate
Responsabil Com Formarea
 Selectarea din rândul elevilor a liderului prof. ȋnv. primar Ţărnă Reprezentant corpului de
informal din fiecare clasă Gabriela-Carmen ai Centrului de lideri ai
Analiză şi claselor
3. Atragerea şi  Susţinerea unor teme cu caracter Coord. de proiecte si Prevenire a
implicarea preventiv destinate colegilor programe educative prof. corupţiei
elevilor în Şerban Adriana ( CAPC, IJP) Aprilie
organizarea şi  Organizarea şi derularea activitătilor de
desfăşurarea tradiţie Săptămâna cărţii, Zilele Şcolii, cercuri
activităţilor de tematice, etc. cu implicarea grupurilor minoritare
locale şi a celor din parteneriate

20
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


prevenire a Organizarea periodică de către elevi a unor dezbateri Responsabil com Diriginţi Lunar, la
discriminării la care să fie invitaţi profesori, părinţi, reprezentanţi prof. ȋnv. primar Ţărnă Învăţători propunerea
ai poliţiei şi autorităţilor locale, în cadrul cărora să fie Gabriela-Carmen elevilor
abordate problemele cu care se confruntă elevii din prof.Egor Adina
şcoală prof.Nicolcea Cristian

Participarea elevilor la activităţi preventive alături de Responsabil Comisie Diriginţi Permanent


reprezentanţi ai Centrului de protecţia copilului, prof. ȋnv. primar Ţărnă Învăţători
poliţişti, psiholog. Gabriela-Carmen - reprezentat al
prof. Curpăn Daniela părinţilor:
prof. Nicolcea Cristian Panait Laura
►Prezentarea ppt a unui material intitulat „Copil
ca tine sunt şi eu !,, ce constă în vizionarea unor Mai
imagini însoţite de citate celebre.

►Concurs: alcătuirea de compuneri de desene şi


caricaturi: „Nu contează etnia, nici averea
colegilor mei!,,

Derularea unor proiecte educativ-preventive, în Responsabil com Diriginţi


colaborare cu organizaţii neguvernamentale, în care prof. ȋnv. primar Ţărnă Învăţători
să fie cooptaţi voluntari din rândul elevilor inclusiv ai Gabriela-Carmen Permanent
minorităţilor. Coord. de proiecte si
►Prezentarea referatelor: „Conflicte în clasele de programe educative prof.
elevi”, „Violenţa în lume”, „Formarea Şerban Adriana
comportamentului moral civic la şcolari” etc.

21
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


Editarea la nivelul şcolii( în funcţie de posibilităţi), a Responsabil com
unor buletine informative periodice care să conţină prof. ȋnv. primar Ţărnă Diriginţi
materiale elaborate de elevi pe tema sguranţei în şcoli Gabriela-Carmen Învăţători Semestrial
Coord. de proiecte si - prof. Adam
►Organizarea de activităţi educative bazate pe programe educative prof. Diana
sistemul informatizat AEL, derularea unor Şerban Adriana
activităţi de tip e-learning
Colaborarea cu reprezentanţii Comisiei Judeţene de Responsabil com
4. Crearea unui Monitorizare a Violenţei pentru prevenirea şi prof. ȋnv. primar Ţărnă Membrii
sistem de combaterea faptelor antisociale în mediul şcolar în Gabriela-Carmen comisiei,
comunicare vederea identificării măsurilor concrete ce se impun prof.Nicolcea Cristian - reprezentat
reală şi eficientă precum şi intervenţia rapidă pentru soluţionarea prof Curpăn Daniela al părinţilor: Permanent
între şcoală, stărilor conflictuale . prof Egor Adina Panait Laura
autorităţi şi
familie pentru Acordarea de sprijin de specialitate conducerii şcolii Responsabil com.prof.
identificarea, pentru asigurarea pazei, în concordanţă cu Ţărnă Gabriela-Carmen
monitorizarea şi prevederile legii nr. 333/2003 şi identificarea unor Director- Prof. Mangri CJMV Permanent
prevenirea actelor soluţii eficiente de organizare a controlului. Elena Ligia
de discriminare Participarea periodică a ofiţerilor de prevenire, a Responsabil com.prof.
prin implicarea politiştilor de proximitate şi a reprezentanţilor Ţărnă Gabriela-Carmen CAPC Permanent
tuturor factorilor entrului de protecţia minorilor la şedinţele cu părinţii. Director- Prof. Mangri
educaţionali Elena Ligia

22
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


Organizarea de întâlniri cu părinţii ai căror copii au Responsabil com.prof. Diriginţi
probleme de comportament şi cu diriginţii claselor în Ţărnă Gabriela-Carmen Învăţători
care aceştia îşi desfaşoară activitatea, în vederea Director- Prof. Mangri - reprezentat al Permanent
discutării modalităţilor de prevenire a implicării Elena Ligia părinţilor:
elevilor lor în fapte antisociale Panait Laura
►Oferirea de consiliere legată de tehnicile de psihologul şcolii
învăţare şi de managementul informaţiilor, pentru
evitarea eşecului şcolar

Realizarea unor activităţi extraşcolare (artistice, Responsabil C.P.C.D, Diriginţi


sportive, culturale) care să stimuleze spiritul de prof. ȋnv. primar Ţărnă Învăţători
echipă şi counicarea între elevi – ca alternativă Gabriela-Carmen
educativă de petrecere a timpului liber, de Responsabil Comisie
acceptare a diversităţii Diriginţi prof.
►Marcarea prin activităţi culturale a Uţoi Tatiana Ocazional
evenimentelor importante la nivel european, Responsabil Comisie
naţional şi regional: 1 Decembrie, momente ȋnv. Mocanu Viorica
marcante în istoria UE, sărbători religioase, Responsabil imaginea
comemorări şcolii, prof. Gheorghiţă
►Prezentarea minorităţilor din Dobrogea- tradiţii Luminiţa
–port şi sărbători

►Prezentarea artei culinare ale minorităţilor din


Năvodari şi a celor din Organizaţiile implicate ȋn
parteneriate

23
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


Cooptarea instituţiilor guvernamentale şi Responsabil com.prof.
neguvernamentale care pot acorda asistenţă Ţărnă Gabriela-Carmen Membrii
psihologică şi sprijin elevilor cu situaţii materiale comisiei,
precare, cauzate de alte situaţii familiale grave (lipsa Director- Prof. Mangri Permanent
unui părinte, părinţi bolnavi etc.), în derularea de Elena Ligia CAPC
programe de prevenire a discriminării elevilor.

Implicarea părinţilor, pe bază de voluntariat, în prof. Holovici Stela


derularea unor activităţi de supraveghere a zonelor Director- Prof. Mangri Membrii Permanent
şcolii pe timpul programului şcolar. Elena Ligia comisiei
Responsabil com.prof. Membrii
Implicarea elevilor cu iniţiativă în proiecte menite să Ţărnă Gabriela-Carmen comisiei,
stimuleze procesul de dezvoltare personală şi Director- Prof. Mangri C.A..S.P.C. Permanent
calitatea stilului de viaţă Elena Ligia Năvodari
Psihologul şcolii, dna
►Expoziţii tematice din partea elevilor, privind
aspecte legate de probleme specifice vârstei
►Antrenarea elevilor ȋn dezbateri pe tema:
„Despre prietenie”

Constituirea unei mape a şcolii care să conţină


informaţii privind: actele de discriminare
înregistrate, situaţia şcolară şi familială a elevilor Responsabil com Membrii
5. Eficientizarea implicaţi în astfel de evenimente, modul de prof. ȋnv. primar Ţărnă comisiei,
activităţii de soluţionare a incidentelor, cauzele şi condiţiile care Gabriela-Carmen Diriginţi Permanent
combatere a au generat astfel de fapte, activităţi de prevenire Învăţători
discriminării în desfăşurate, măsurile adoptate de conducerea unităţii
perimetrul şcolii de învăţământ.

24
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


Identificarea şi monitorizarea persoanelor sau
grupurilor de persoane cu comportament neadecvat Responsabil com Membrii
încălcând normele de conduită în şcoală, tulburând prof. ȋnv. primar Ţărnă comisiei, Permanent
procesul de învăţământ, agresând verbal cadrele Gabriela-Carmen toate cadrele
didactice sau elevii, producând stări emoţionale didactice
negative şi/ sau distrugeri de bunuri.

25
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

Planul managerial
al
Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării în mediul şcolar
Anul şcolar 2014-2015

I. OBIECTIVE

 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în


vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare,
absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.;
 Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi
culturalizare;
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din
mediu familial dezorganizat sau mono-parental;
 Implicarea elevilor în proiecte educaţionale bazate pe joc de rol (dramatizări) şi secvenţe de
autocunoaştere, în colaborare cu profesorii ariilor curriculare „Limba şi comunicare” şi „Om şi
societate”;
 Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional;
 Continuarea demersului de atragere a parteneriatelor şi a schimburilor de experienţă cu alte
şcoli, inclusiv cu cele cu cerinţe educative speciale;
 Prezentarea unor ppt-uri tematice intitulate: „Copil ca tine sunt şi eu !,,şi organizarea unui concurs
intitulat „Nu contează etnia, nici averea colegilor mei!,, ce constă în vizionarea elevilor a unor imagini
însoţite de citate şi proverbe, comentarea lor de către elevi, alcătuirea de compuneri , desene şi
caricaturi referitoare la aceasta temă;
 Prezentarea referatelor: „Conflictele în clasele de elevi”, „Violenţa în lume”, „Formarea
comportamentului moral civic la şcolari”;
 Desfăşurarea activităţii „Despre prietenie” ce are ca scop antrenarea elevilor în dezbateri pe
această temă;
 Realizarea activităţii: „Să cunoaştem elevul” şi urmărirea desfăşurării acestui proiect ce are ca
scop cunoaşterea problemelor elevilor, care de data aceasta va putea raspunde liber prin
chestionare anonime, teste, fişe, pliante la fiecare temă propusă.

26
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


ANEXA 1.
FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE A UNUI CAZ DE DISCRIMINARE

A. Date generale ale unităţii de învătământ


Cod şcoala /Cod SIRUES
Localitate/judeţ Năvodari- Constanţa
Mediul de rezidentă:Rural/urban Urban
Localizare: Centru/periferie Centru
Tip unitate: Şcoală gimnazială ,Liceu Şcoală gimnazială
/Grup Şcolar
Număr de elevi: Total /cicluri de
învăţământ
Coordonate şcoală: tel/fax/e-mail Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail:
gmoisil@isjcta.ro

B. Date generale caz semnalat


Data semnalării actului discriminator

Funcţia persoanei care semnalează


incidentul: Profesor/Diriginte/Elev
/Părinte/Alte persoane
Rol în incident: Martor /Victimă /Agresor

Tipul actului de violenţă: fizică/ verbală/


mixtă
Momentul incidentului: În timpul orelor de
curs/pauză/în afara orelor de curs

Locul incidentului: În sala de clasă, în


pauză/alte spaţii şcolare, în curtea şcolii

C. Date generale despre autor/autori şi victime


DATE PERSONALE AUTOR VICTIMĂ
Nume /clasa Unul/Multipli (în acest caz se Unul/Multipli (în acest caz se
completează informaţii separat completeaza informaţii separat
în baza de date despre fiecare în baza de date despre fiecare
persoană) persoană)

Statut Elev/profesor/părinte /persoană Elev/profesor/părinte /persoană


din afara şcolii /Alt autor din afara şcolii /Alt autor
Vârsta
27
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

D. Date despre consecinţe şi modalităţi de intervenţie


Prejudicii rezultate NU
-Dacă da, de ce tip? DA: materiale/financiare/medicale(număr de zile
spitalizare, daca este cazul)
Instituţii implicate în soluţionarea Şcolare: Comisia de prevenire şi combaterea
incidentului antidiscriminării, Consiliu de
administraţie/Elevi/Părinţi , ISJ, CJRAE, MECTS (sau
o Agenţie Naţională subordonată)

Non-şcolare: Consiliul Local, Poliţia Comunitară


/Jandarmerie Judecatorie/Alte instituţii

A fost depusă o plângere? NU


-Dacă da, de cine? Către cine? DA: Isj/Poliţia
Comunitară/Jandarmerie/Judecătorie/Alte instituţii

E . Alte informaţii relevante

Categorii de sancţiuni iniţiate Mustrare/Avertisment/ Scăderea notei la purtare/


Exmatriculare/ Altele

Activităţi de asistenţă victimă Consiliere psihologică/Alte tipuri de intervenţie în


partenriat cu familia/Alte tipuri de intervenţie în
parteneriat cu alte instituţii

Activităţi de asistenţă agresor Consiliere psihologică/Atragere în activităţi


extraşcolare relevante /Alte tipuri de intervenţie în
partenriat cu familia/Alte tipuri de intervenţie în
parteneriat cu alte instituţii

28
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

ANEXA 2

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI M.E.T.C.S


ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL ŞCOLAR
INSPECTORATUL JUDEŢEAN JUDEŢEAN CONSTANŢA
DE POLIŢIE CONSTANŢA

POLIŢIA ORAŞULUI NĂVODARI CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ


ŞI PROTECŢIA COPILULUI
NĂVODARI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
,, GRIGORE MOISIL,,
NĂVODARI

Nr. ________ din _________

P R O T O C O L D E C O LABOR A R E
pentru prevenirea şi combaterea discriminării în mediul şcolar şi a comiterii de fapte
antisociale în incinta şi în zona adiacentă unităţii şcolare

Încheiat între Secţia de Poliţie cu sediul în NĂVODARI, Strada......................, nr. ..., judeţul CONSTANŢA
şi Şcoala gimnazială ,, GRIGORE MOISIL,, , cu sediul în NĂVODARI,, str.Plopilor nr. 14, judeţul
CONSTANŢA.
Având în vedere activităţile comune desfăşurate de instituţiile mai sus menţionate pe linia prevenirii
şi combaterii discriminării în mediul şcolar şi a faptelor antisociale comise de minori, prevenirea victimizării
celor care fac parte din această categorie socială, pentru eficientizarea activităţilor se impune incheierea unui
Protocol de cooperare, având în vedere prevederile Ordinului comun al M.A.I. – M.E.C.T.S. nr.
349/20.11.2002 (5016/16.11.2002), Regulamentului Cadru privind activităţile de ordine publică şi creşterea
siguranţei civice al şcolii şi Legea nr. 272/21.06.2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului.

1. SCOP

Desfăşurarea de activităţi comune pentru prevenirea şi combaterea discriminării în mediul şcolar,


prevenirea victimizării elevilor şi prevenirea săvârşirii de infracţiuni de orice natură

2. OBIECTIVE

- prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură ce se pot exercita asupra elevilor
29
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


sau personalului didactic;

- prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură ce se pot manifesta între elevi, în
relaţiile dintre elevi şi cadrele didactice cât şi a formelor de violenţă manifestate de părinţi în şcoală;
- prevenirea faptelor antisociale comise de minori;
- prevenirea victimizării acestei categorii sociale;
- participarea la lecţii deschise, prelegeri, seminarii, ateliere de lucru, ore de consiliere şi orientare, ocazii
cu care vor fi prezentate unele teme educative;
- prevenirea consumului de tutun, alcool şi a traficului illicit de droguri;
- formarea unei concepţii sănătoase despre familie, şcoală şi societate;
- prezentarea instituţiilor sociale, a legislaţiei şi a unui mod normal de comportare în societate.

3. GRUPURI ŢINTĂ

a) Elevii claselor P-VIII din cadrul instituţiei de învăţământ;


b) Părinţii acestor elevi şi în special părinţii elevilor problemă/ defavorizaţi;
c) Cadrele didactice ale unităţii de învăţământ şi în special profesorii diriginţi şi conducerea şcolii.

4. OBLIGAŢII CE REVIN PĂRŢILOR

A. POLIŢIA/ C.J.R.A.E./ Psihologul şcolii/ Partidele minorităţilor/ alte instituţii


- să ţină permanent legătura cu conducerea unităţii de învăţământ şi responsabilul Comisiei pentru
prevenirea şi combaterea discriminarii în mediul şcolar;
- să participe la orele de consiliere şi orientare, la şedinţele cu părinţii şi să prezinte materiale cu caracter
preventiv- educativ;
- să intervină la solicitarea factorilor de decizie;
- să ia măsurile legate faţă de cei care încalcă normele de convieţuire socială;
- să consilieze potenţialele victime din rândul elevilor;
- să consilieze elevii cu comportament deviant şi elevii predispuşi la abandonul şcolar;
- să constituie grupe de sprijin formate din cadre didactice şi elevi din anul terminal;
- să instruiască elevii în vederea sesizării oricăror fapte de natură să aducă atingere normelor de convieţuire
socială.

C. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

- să sesizeze de îndată poliţiştii de proximitate cu privire la abaterile comise de elevi;


- să informeze poliţia cu privire la săvârşirea unor fapte de natură penală, contravenţională sau intenţia de
săvârşire a unor asemenea fapte de către elevi sau de persoane din afara unităţii de învăţământ;
- să nu tolereze actele de indisciplină, comportamentul indecent faţă de personalul didactic şi nedidactic şi
faţă de colegi şi să sesizeze instituţiile abilitate, în funcţie de natura acestor acte sau să ia măsuri proprii,
conform competenţelor conferite de lege;
- organizarea de întâlniri cu elevii, participări la orele de consiliere şi orientare unde se vor susţine de către
poliţiştii de proximitate teme preventive;

30
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

5.ALTE PREVEDERI

Locul de desfăşurare a activităţilor va fi în general la sediul unităţii de învăţământ.


Se vor întocmi pliante şi broşuri educative, cu sprijinul instituţiilor implicate.
Activităţile se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori este necesar.
Din partea Secţiei de Poliţie, de îndeplinirea prezentului Plan de Cooperare vor răspunde poliţiştii de
proximitate în a căror zonă de competenţă se aflăa unitatea de învăţământ :
- Ag. Şef principal .....................................
- Agent ...........................................
Din partea unităţii de învăţământ răspunderea revine conducerii şcolii reprezentată de doamna
director Mangri Elena Ligia şi doamna prof. ȋnv. primar Ţărnă Gabriela-Carmen, responsabilul Comisiei
pentru prevenirea şi combaterea discriminării în mediul şcolar. La activităţi vor participa profesorii diriginţi
şi învăţătorii, precum şi reprezentantul părinţilor, Panait Laura.
Durata Protocolului de cooperare va fi până la încheierea anului şcolar 2014-2015, începând de la
semnarea de către ambele părţi.
Prezentul plan va fi completat ori de cate ori este nevoie, putând fi reinnoit de comun acord, fiind
întocmit în două exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare din cele două părţi semnatare.

ŞEF SECŢIA DE POLITIE / instituţia RESPONSABIL COMISIE PREVENIREA ŞI


................................................... DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR
Prof. ȋnv.primar Ţărnă Gabriela-Carmen

DIRECTOR, Prof. Mangri Elena Ligia

ANEXA 3
31
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

CHESTIONAR

Acest chestionar se adresează elevilor ȋn scopul identificării formelor de discriminare ȋn


şcoală şi cauzele care o determină.
Te rugăm să completezi cu sinceritate acest chestionar. Răspunsurile tale vor fi
confidenţiale şi ne vor ajuta ȋn elaborarea unui program de prevenire şi combatere a
discriminării ȋn şcoală.
La ȋntrebările subliniate poţi alege mai multe variante de răspuns.
1. Prin “agresivitate” ȋnţelegi:
a) ameninţări/ intimidări;
b) loviri;
c) injurii;
d) altceva______________________________________________________________

2. Exista manifestări discriminatorii ȋn şcoala ta?


a) foarte des; b) des; c) uneori; d) deloc.

3. Aceste situaţii apar cel mai frecvent ȋntre:


a) elevi;
b) elevi şi profesori;
c) elevi şi persoane din afara şcolii;
d) părinti şi profesori.

4. Tipurile de discriminare pe care le observi se manifestă:


a) ȋn orele de curs;
b) ȋn timpul pauzelor;
c) ȋn afara programului şcolar.

5. Ai fost victima unui comportament agresiv/ discriminatoriu?


a) DA; b) NU

6. Cun ai reacţionat ȋn acelmoment ?


a) am răspuns cu agresivitate;
b) am reclamat faptul;
c) altfel_______________________________________________________________

32
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


7. Daca ai asista la un act de discriminare, cum ai reacţiona?
a) aş ȋncerca să calmez situaţia;
b) m-aş implica de o parte sau de alta;
c) nu m-aş implica;
d) aş anunţa un profesor
e) aş cere ajutorul unui adult

8. Discriminarea cred că se datorează:


a) neȋnţelegerii cu colegii;
b) influenţa anturajului;
c) relaţii conflictuale ȋntre familii;
d) dorinţa de a se impune;
e) influenţa mass-media (TV, internet, reviste, etc.)
f) altele....._____________________________________________________

9. Preocuparea ta principală ȋn timpul liber este:


a) televizorul;
b) computerul;
c) lectura;
d) sportul;
e) altele, şi anume ____________________________________________________

10.Ai imitat scene de discriminare?


a) DA; b) NU

11.Dacă da, de unde te-ai inspirat?


a) TV; b) internet; c) familie; d) şcoală; anturaj;
b) altele........ ____________________________________________________

12. Cum reacţionezi când nu-ţi place ceva la şcoală?


a) ȋţi spui punctul de vedere cu calm;
b) ridici tonul pentru a-ţi impune opinia;
c) devenind violent;
d) abandonezi sarcinile fără nicio explicaţie;
e) altfel....._________________________________________________________

33
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

13. Ce anume te poate face să-ţi pierzi controlul?


a) jignirile unui coleg;
b) bătăile de la părinţi;
c) ameninţările unui profesor;
d) o evaluare incorectă;
e) altceva..._________________________________________________________

14. Ce anume te reţine să acţionezi agresiv?


a) bunul simţ/ educaţia;
b) teama scăderii notei la purtare;
c) pedeapsa din partea părinţilor;

15. Cum crezi că pot fi prevenite discriminările?


a) discuţii la ora de dirigenţie;
b) mai multe activităţi extracurriculare;
c) supraveghere mai atentă din partea profesorilor;
d) discuţii cu psihologul şcolar;
e) implicarea poliţistului arondat şcolii;
f) altfel......._____________________________________________________

16. Ce măsuri crezi că ar fi necesare ȋntr-o şcoală ta pentru evitarea discriminării?


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

17. Te simţi ȋn siguranţă ȋn şcoala ta?


a) DA
b) NU

Numele şi prenumele:_____________________________________________
Vârsta ___________
Clasa: _____________
Tipul de familie: (legal constituită, monoparentală, etc.) _____________________

34
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

35
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


ANEXA 4

PRECIZĂRI PRIVIND DREPTUL LA EGALITATE DE ŞANSE ŞI EDUCAŢIE

I. România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile
şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul
politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român
şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

(Art.1 (3), Constituţia României)

II. “Cetăţenii României, ai celorlalte statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au drepturi egale
de acces la educaţia şi formarea profesională prin sistemul naţional de învăţământ,
indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex,
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectarea HIV,
apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi de orice alt criteriu.Statul garantează
dreptul la educaţie şi formare profesională diferenţiate, pe baza pluralismului
educaţional, în beneficiul individului şi al întregii societăţi Statul promovează şi susţine
învăţarea pe parcursul întregii vieţi, inclusiv prin recunoaşterea, în condiţiile prezentei
legi, a rezultatelor învăţării non-formale şi informale realizate în afara sistemului
naţional de învăţământ.

Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) au dreptul de a studia în unităţi şi


instituţii de învăţământ furnizoare de educaţie corespunzătoare altui sistem de
învăţământ decât cel naţional, recunoscut şi funcţionând pe teritoriul României.”

(Declaraţia de la Salamanca şi Cadrul de acţiune privind educaţia pentru nevoi speciale,


UNESCO 1994 ).

III. România a ratificat CNUDC în 1990. Articolul 29 al CNUDC prevede că: „Educaţia
copilului va fi orientată în direcţia dezvoltării respectului de faţă de drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului. Educaţia copilului va fi orientată în direcţia
dezvoltării respectului faţă de părinţi, propria sa identitate culturală, limbă şi faţă de
propriile sale valori. Educaţia copilului va fi orientată în direcţia dezvoltării la maximum
a potenţialului copilului în ceea ce priveşte personalitatea, talentele şi abilităţile mentale
şi fizice.”

(Convenţia Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului – CNUDC)

36
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,


IV. România a ratificat Convenţia UNESCO împotriva discriminării în educaţie în
1964. Convenţia este cel mai relevant şi cel mai puţin cunoscut instrument care se
referă la segregarea la nivelul şcolii. Aceasta interzice în mod expres „stabilirea şi
menţinerea unor sisteme sau instituţii educaţionale separate pentru persoane sau
grupuri de persoane.” CDE interzice şi „limitarea unei persoane sau a unui grup de
persoane la o educaţie de un standard inferior.” CDE permite în mod expres existenţa
unor şcoli „separate, dar egale”, segregate în funcţie de sex, ca şi menţinerea unor şcoli
separate pe motive religioase sau lingvistice, dacă frecventarea acestor şcoli este
opţională şi voluntară.

(Convenţia UNESCO împotriva discriminării în educaţie, 1964)

[2] Art.26 – Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

[3] Art. 13 din Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi


culturale

[4] Art. 26 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice

[5] A se vedea ȋn acest sens Notificarea 29323 din 20 aprilie 2004, privind combaterea
segregarii copiilor romi ȋn educaţie, Ordinul Ministrului 1529 din 18 iulie 2007 privind
dezvoltarea problematicii diversităţii în curriculumul naţional, Ordinul Ministrului
1540 din 19 iulie 2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi, Ordinul
Ministrului 3774 din 22 aprilie 2008 privind aprobarea programei şcolare pentru
disciplina optională „Educaţie interculturală” (curriculum la decizia şcolii pentru
învăţământul gimnazial) şi a programei şcolare revizuite pentru disciplina optională
„Drepturile omului” (curriculum la decizia şcolii pentru liceu).

37
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” – Năvodari
Str. Plopilor Nr. 14 - Jud. Constanţa
Tel. 0735565007 - Fax 0241/760600 E-mail: gmoisil@isjcta.ro

,, Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!,,

38