You are on page 1of 194

Digitally signed by abu saad

DN: cn=abu saad,


o=noorehidayat.org, ou,
email=info@noorehidayat.org,
c=PK
Date: 2010.10.13 09:59:34
+05'00'

           
 
 
  
  
嵗Ĩ೸Ĩ☼îĨ嬸ĨᠢĨ㲁ĨῇĨ࿀ĨúßĨ㷨IJĨĐßĨîþäĨ࿀IJĨ乗Ĩ䰮㘄ĨĨúï嗚Ĩ☼îĨ䡠äĨěä
&  &         
% ' 
 ( )* !" #$  !" #$ 
䆨äþĨ䅎î࢔Ĩ廎䆨Ĩ㺸Ĩ惱ᗜĨᠢĨᒫĨ࿀ĨúßĨ㷨ĨüäĨîþäĨ࿀Ĩ~崳ä࢑ä
           
-,$ 
 
  
 +, $ 
弥䰮㘄Ĩúï嗚Ĩ㥵࢑Ĩ嬸ĨᠢĨ㲁ĨῇĨ࿀ĨúßĨ㷨IJĨĐßĨîþäĨ࿀IJĨ乗Ĩ䰮㘄Ĩúï嗚Ĩ㥵࢑Ĩ䡠äĨěä
&  &         
% ' 
 ( )* !" #$  !" #$ 
䆨äþĨ䅎î࢔Ĩ廎䆨Ĩ㺸Ĩ惱ᗜĨᠢĨᒫĨ࿀ĨúßĨ㷨ĨüäĨîþäĨ࿀Ĩ~崳ä࢑ä

 ZZZQRRUHKLGD\DWRUJ
 LQIR#QRRUHKLGD\DWRUJ
2

ÖWk&Z'''[ Âx *
 á + -Zg U¦?*
r™{• Ññ]|''''
Y 2010~Z'''T
~fz ZgyZÑZg ZŠ'''x È!

rg
'''7

.o
íÆY at
ay
h id

~fzZg 3ó7zŠ !
W[Zº Z & œKŠ 4
yZÑZg ZŠX 1
re
oo

0321-2032856_____0323-5530047

zZgtæg„X 2
~fzZgg Zi !
.n

YE4X
0925-662313 ð½5 IpÑÂ1™y ZÑZg ZŠ c ™ieYX 3
w
w

ezgÉ{Š Zñ™ÔðñKìYX 4
gz ?gœ\ 6{h !
w

0300-5980769

zŠg Z´g *
gƒÑg Zi ! Z] xsZ {g ZŠ ZX 5
~fzZguawiDYZX 6
c Z™Š !
WgŠ ·#Z G0G
îE4»$X7
3

w
w
w
.n
oo
re
hid
ay
at
.o
rg
4 ÖWk& Z

k‰†`Ê
16 >« 1

16 B™Ý ¸6Vçx ÓÛÅ]wÎgÆkZgzZ \¬vZ 2


17 x|»›ÐvZ 3

rg
18 ìz»yZZ›Å]\W 4

.o
Û ~Ç›gzZèg ¬› 5
t•
at
18
]wÎgG»]wÎg! ôq
Z 6
ay
19
[ òZÆä™ Za›B‚Æ]g— 7
id

20
:G
Ö ZŠ
E (
$gzZNŠq
h

21 Z » {/çL«^ÆD°Z ê X»'# r™?]| 8


re

§ZziñW
oo

22 Œ0
 o*
ƒ Ö Ó~Š:0Ð]wÎgg U
Å# W 9
.n

23  gŠVâzŠ]ogzZ {o 10
Og„
w

! OgŠ cÛ »u§IgzZu¦ I 11


t•
w

30

>~uzŠ
w

32 12

32 Q'Å¿x ZzŠ 13
33 Û :#
ÕÅä â• Ö zZæÅ]\ W6wqZ‰ 14
34 ó Xó •DƒÐ3
ÆVß ZzäÎL L:[ 15
34 •DƒæW'ò}пx ZzŠ 16
5 ÖWk& Z
36 Ö /ZпÄZzŠ 17
ì Cƒ‚#
36 BV-zŠ Å}Z
ÃÆ¿x ZzŠ 18
36 Z 19
!Zi Z » .ßx ¬q
37 ™WZ6gîkC)¿x ZzŠ 20
ì @
38 i§»ä™Ýqÿx ZzŠ 21
38 Z 22
r»]z¹ _q

rg
40 >~Š 23

.o
ìÆaÆy̈Z ó ósp L L 24
at
40
ƒ»ZgŠÆwZŠZŽìÆsp{z 25
ay
41
` ´+F
y‚ W»kZgzZ|Åc6egzZ j 26
id

41
Ûq
sŸzNŠÐwVè•Z Åäƒ{ŠyvÆsp~gz¢) 27
h

43 
re

44 i§»ä™bZisp 28
oo

45 >¶a 29
.n

gzZ ã !
xÐã á$ 30
w

45 i$
Z » ò œy% 31
w

47 §Zzq
w

49 ce bŠ7ÌL£ 32
50 å 33
,™ eάÐä™] !
51 §Zz 34
53 >,v0 35

53 |Å bzg ã̈Z 36
6 ÖWk& Z
53 ì
“%ÐÑgzZ b zgy̈Z 37
53 [ÑZzó ì
ó ™èx ¸Zg øL L 38
56 ì ßó óY »g Z›ÃL L»yzg Z e 39
57 §ZziñW$gzZNŠq
Z » àòç WÅï
zZ ÅkZgzZy7 40
60 >” 41

60 !F: ï»Ô•g™0̈¤å 42

rg
60 •ïŠÃVß ZzÔ\¬vZ 43

.o
•~gz¢,qzŠaÆîJ
h 44
at
63 ay
63 §Zz 45
§Zz 46
id

63
h

66 >,‚ 47
re

ÏAÐ} @WçWÅwŠ 48
oo

66
66 ‰0
7Ã\¬vZ@W 49
.n

Zgz Z Ô¬q
WÅ} {q Z 50
w

67
w

69 >,^W 51
w

69 §ZzŠ ã
"gzZßq
Zg•0Ðx?Zmb â]| 52
69 ì Cƒ+~è%ÅvZè%Åx?Z:x Z™Y m Z 53
À&
72 õ/GŸG Š *
ƒvZ °+»x?Zm•Z'Z]| 54
75 {ÅäƒßƧZzßkZg•0Ðx?Zmb â *
¦]| 55
] ;Ž z[gzZ
7 ÖWk& Z
78 >,â 56

78 ,™ 3g aÎ~ygzZµå 57
78 •Æb§zŠvßÐg ±ZÆaÎ 58
78 Z » ~g FÅvg )
§ZziñW$q q
ZÐ~'
» Z}g ø 59
79 Z »\¬vZ¶g
§Zzq á ]äc 60
r™{•
79 
~g Z ¦ Z 61
]ÐÅ¿gzmq

rg
81 û aε 62
yv»tgzZ {Z

.o
ì CƒH ã á$
63
at
82
ZwVg• 64
ay
82 §Zzq
i Zg »•gyj6ÆVØz$
: { 65
id

83

>,Ί
h

86 66
re

yÒ»ª Z Åòg »zŠ· 67


qq
oo

86
88 r»g 3Zá Zz[ Z NÆVzLÎb 68
.n

Z0Ðó ó<
wßZë Zq ©EÅŠg Zz~fÑì
 L LûLE " Š q Z 69
ILG
w

89
w

94 >,ƒg Š
 70
w

94 N XÃ\ WLZÐVñ»ªÑgzZVÂ!
ªÑ 71
94 ì Y0
¼¹ÂaÐVñ»ªÑgzZVÂ! Zy̈Z 72
ªÑ¤
96 ` ´+F
¿gzZy‚ W»] Ñìzkz‚záZzäW~i ú 7 3
97 ’ eÈÌÐðZg W¾I§Zz½ Ü 74
8 ÖWk& Z
99 >,ƒg ! 75

99 •ßF
Z 6 Û Z0Ðx?Z:x Z™Y m
y¸zo Z• Z‹ Z| 7 6
99 •ï ŠzgŠ »\¬vZÃx?Z:x Z™Y m
Zv߉ 77
 gŠ • ‰ƒ è{zž It 0Ð x?Z :x Z™Y m
102 7„ Z ] Z| 78
ì
1 04 •y̈Z+F
)ZgzZ+F
dZ~Vâ ̈Zx?Z:x Z™Y m
Z] Z| 79

rg
105 Z »äâ iÆ\¬vZ¶g ži+-ZgâyÎ 80
§ZzÐq

.o
g ¹!
ÕÅp Û 81
ßÆyú•
at
11 0
ZwV§• 82
ay
11 0 §Zzq

>,ƒ¾
id

11 2 83
h

Û ~É H
t•  Gg 8 4
gzZ+
re

11 2
Z[ ZŠ W\W 85
oo

11 2
11 3 Û ~É H
t•  Gg 8 6
gzZ+
.n

È »% ïÐwŠ›ÅvZ) 87
w

11 3
w

11 5 >,ƒŠa 88
w

11 5 ÆÅyZgzZZ
Z ¯ÆV6à ZzäW7Ãy̈Z 89
11 5 w&& ã̈Z 90
•CƒZa пgzZ•
1 16 •DƒÆb§zŠvß2~¤ 91
117 Ù ª~uZ Òzç 92
ÆÅ“~C
119 Ë 07[saÆ\¬vZ Ìqðà 93
$
9 ÖWk& Z
121 >,ƒgG 94

121 , ñxiÑÃ[Š Z 95
121 ƒxzø[Š Z" 96
ì @
122 Z »[Š ZÆ\¬vZ¶g °qÆ]| 97
§Zzq
122 'Åx Z •Zz[Š ZÆyZ f Z 98

124 >,ÛÎ 99

rg
.o
124 ,™ñ6
V- çKZ 100
124
at
§Zz»\¬vZ¶g ã‡y
 á 10 1
dZ1Z { •
ay
125 ]uZzzŠÆ\¬vZ¶gy*
YÈ Y1Zi%]| 102
id

128 >,ƒ, 103


h
re

128 <] ÒÅvZ™f 104


oo

128 czŠ Z 105


h%q
.n

130 Z ¯ÆVZY • Z 106


Z
w

132 ³7
t ƒg e »t‘Ëc
ƒ~g F 107
w

132 Ü zë óv
,™ 1™g¦t‰ ó Z L LÂ 108
w

132 ZáZzIWZÌZ 109


§Zz»¿q
134 >,ƒgVZ 11 0

134 ]q ˜ZPÅs¦ 111


134 •ë£ ´ ‚ 112
10 ÖWk& Z
134 È » ó ów™zL L 113
134 !Zi Z »] 2P 114
135 p°ÅûiE
$ 11 5
1 36 p°ÅH 116
138 >,ÞZ 117

138 118
` ´»kZgz Z[òZÆã á$

rg
138  1 19
•ë£ ã á$

.o
120
]; ŽzÅ ã á$
at
139 ay
139 §Zz»ðî 121
]* 122
vÆã á$
id

140
h

141 123
` ´» ã á$
re

142 >,• 124


oo

142 ìz»yZZ›Å]g— 125


.n

x •Z »! Š Z" Å]\W 126


w

142
w

142 Z 127
weã-q
w

143 Z 128
§ZziñW$q
146 >,å Z 129

146 [ æÐyÇŠ Zñ™ 130


146 È» {Š Zi
r™ 131
147 •Cƒxzø˜À,Š ÑzZ ÅVz(132
11 ÖWk& Z
148 ZÃyÇŠ Zi
{gtq r™ 133
149 b)~gz¢PÆs MZ 134
15 1 >,™! 135

15 1 ÆÅ] YgŠÆÞZÄ ©Z 136


15 1 Z 137
.ßx ¬q
1 52 Ø è»Ô¬F 138
<

rg
J45G
"
15 3 >, ðiG 139

.o
15 3
at Û [Œ
ÇA Ðã!
Œ Û »vZ 140
ay
15 3 Û 141
ì H ã!
Œ
id

1 55 ~Š Zi WÇ 142
h

Z 143
§ZziñW$q
re

1 55
Ù 144
,™Ðu ìZx »C
oo

157
158 >,•a 145
.n
w

158 '!
~gz¢P0Ðt@ 146
w

158 Z 147
§Zzq
w

15 9 •Dƒ]Øgb@‰ 148
160 [ Zpл Z 149
h%Æcq
161 >,Ò 1 50

161 ,hg: ÌLw'ïE


L i ± 15 1
12 ÖWk& Z
161 dÛ ã-q
• Z 152
161 ] *
vÆÀ³*153
162 Z 154
§ZziñW$q
164 >,Ÿ 1 55

164 Ü zC
ìB‚}g ø‰ Ù \¬vZ 156
164 Z 157
§ZziñW$q

rg
16 6 ì CY¾|Âì CWkƒZ
 158

.o
$fp â ЧZz 159
at
168

>,™*
ay
169 160
id


169 »k á Š !
izÆkZgzZ { • Z N ¯ -ZŠ°CZÛÅkZgzZ Ÿg ÅvZ 161
q
h

rNŠ
re

${”ÝqЧZz 162
oo

172
173 ZaÆKÃ|Å]y
wVú§Zzq WgzZ *Š 163
.n

${”ÝqЧZz 164
w

175
w

175  zŠ 165
•DƒÆn&„
w

176 §Zz»ª  zŠq


 ˜Å„ Z 166
177 §Zz»I YáZzi ú 167
179 Z 168
§Zz»IYúݬq
180 >,™VZ 16 9

180 ÌZ ÅvZ™f 170


13 ÖWk& Z
180 ì @
™…¸Ãy̈ZЙfy- 171
182 §ZzлmvZ G 
î*9gò Z¤÷ 172
183 ,™: [ Zy
] q ˜Z¦Ñ 173
185 kz‚zã-P 174
186 Z »y7 175
§Zzq
186 ì „Æwq¾™f 176

rg
187 §Zz» °ßyZŠ *
Z 177
q

.o
188 ,™«™Å™f]Zx 178
18 9 >, ð "Z
iG4G
5E
at 179
ay
ˆÆïpN ogz¢Ï 180
id

18 9
h

18 9 ,™: ]!
ïš 181
re

19 0 yv»ä™: ï 182
oo

19 2  ZpgŠÐ] Z|x Z™Y f 183.n

19 2 •g:…¸ÌLÐy-gzZÑ 184
w
w
w
14 ÖWk& Z

Ñ*
¸²
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×# Ö] ÜŠe
=‚Ãe^Ú] Üm†ÓÖ] äÖ牅 o× o×’Þæ å‚ÛvÞ
Ö ZŠ 
# á +-Zg U¦?]| Y S Z •kŠZ ]|ƒÂÃk
r™ {• i
:G(
{Õ{ KZ ä kŠZ ]|žŽ ì Œ6]ª“z÷Zñk& Z yZÆD°Z ê X»'

rg
GG
b & Z Å(¤z9‚6µñÆug MZ ypgÆY 2008~ó óò ð©3ÅZz yZÑZg ZŠ L L

.o
Û Š•
X •ñ â • á g Z nÆðú{ ZggzZ

at
G
:(
Ù -Z îGE
•C !%g [ ·ÑZ Ú ]|D°Z ê X»'#Ö ZŠ 
r™ ?]|
ay
(¤Vzg ZD
Ù gzZi WÑÆ øZŠ%vZgâ ãæ̀'
r™c™i·* Ññ]|g •Z
id

YE4X
Æ/WzŠ ^Å ð½5 IžŽ ) pÑÂ1™ º´ ð! WLZ {z • ZÇz”%Æh
h
re

á Ãizgz‘
X •V • zygzZ b &Z Å9‚z(¤~( ì ~] Ãp
 ~¹F
oo


Ð Ï0i ] 4ZÐ V¸´ ZÆ yÎ 0
½w‚~ {Õ{ Å]|
.n

©  q nZ Å + Š ï»gzZ b & Z KZ sÜgzZ sÜ[ xZz „


 zŠ áZz p
g m
w

Ù ÔyWC
g •ZgzZ y·Š » \¬vZ ´ â z Û{ LZ ~{C Ù œC
Ù B‚B‚Æ~0
 
zZ}
w

q nZï»Å]]ÀWgzZG» ]½·]| ‡Wz íLZB‚B‚ÆI


w

X •D WnÆI
Z@(¤z 9‚•Æ½[ »ìYq
nÆ e Z w‚ Zg ‚VŒv:Z
Å] ªÜ Zgz ZÑb & Z îSgzZì CY~Š½Å[ZŠ Wt £z b)t ÜZzZ
•
G
:(
Û %Y ê X»'#
mÜZ 1{Š ‚ ð•Z • D â• Ö ZŠ r
 ™ ?kŠZ ]|½
× Ð ] ZxÆò ¾z yZZÃV¸~ a
+' á g Zg7½Ð Œz
Z ÅVߊ V˜ ] ZŠ •
15 ÖWk& Z
sg çX • CWÃðƒ ‚ÌVXðƒz Z ÅDyQV;z • D™3 Zg Wz
éZpgzZ ÒÃt Ð i ZgŠž²ÅVß Zz äƒ[Z§Ð c
gŠ ñƒÔ yZÆë›z
ñY c  SJ
à~ ]gßÅ® kÜZ x ZúÆ™‚ÃÖWÅ]|žì „g
X Ãnvß{ciÐ{Š c
iž @
G
:(
Ö ZŠ 
Ãê X»'# Û «íñZb
r™vZ Ó?]|[» ñâ• \¬vZ
ŠK
?]|gzZ c Æ™ ¦ÃÖWk&ZyZÅ]|B‚Æœð•ZäVM
 F

rg
\¬vZgzZ H†ŸZh × ~¤SÅ[ÂkZÆ™ óCä Ùæ 
' á
r™xsZ {•

.o
G
(:X
Å]|Ž ñâ• Û «x̀Z ÌÃê »'#
Ö ZŠ  á Ûi ?{ŠZñ™Æ]|
r™ {•
Ì~ ~g» Å[Â kZ îSB‚B‚Æ® at
 SzŠÅVñ»dgzZ ?£vŠ
ay
Û ãZô
Xìg Dâ•
id

tÃ7Æ{g ZŠZgzZA
]! %~~g »Å[ÂkZžìg§{pÅ]!
t VŒ
h
re

á gZ ËÆ]|V˜žì „g
VÍß]ZŠ•
sg ¬»,Å]|V;zÃVJ
oo

Ð>kZÃ\WLZ ÑZz"7gzZnƒÉ©¼ ÌÅ8


: Z] gÆÖWÅyZgzZ
.n

» kZ • ñƒ [x» 
Ju¾~ ÒÃKZ ënƒnÐ j§ 9gzZŒ
w

Û wJÃlz»kZ \¬vZžì ¬ŠÐ \¬vZX• M


gzZ N â• ™„xZ™Mg‡ê
w

Û 6
}WXN â•  ëgzZN ¯«*
yZZØ{»ƒ Ö Zx Ó
ÐZnÆ0#
w

x?Zz
Ï„£Zg¼
| 1431ug MZypg 4
Y 2010~Z 15.ì
16 ÖWk& Z


›Å]wÎgÆkZgzZ \¬vZ
B™̈¸6
Vçx ÓÃ

rg
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×# Ö] ÜŠe

.o
=‚Ãe^Ú] Üm†ÓÖ] äÖ牅 o× o×’Þæ å‚ÛvÞ
:• D â • Û ~/ÂÒgÎÅ*™yWŒ
at
Û !°V=°Z[gvZ
ay
Ùö]çø Úû ]øæø Üû Óöiö†ø nû ŽôÂø æø Üû Óöqö]æø ‡û ]øæø Üû ÓöÞö]çø ìû]ôæø ÜûÒöæ. «ßøeû]øæø Üû Òö ð. «eø! áø^³Òø áû]ô Øû³Îö
id

äô ×# Ö] àøÚôù Üû Óönû Öø]ô g$ uø]ø«ãø Þøçû •ø†û iø àöÓôŠFÚø æø ^âø •ø ^ŠøÒø áøçû Žøíûiø 麅ø ^røiôæø ^³âø çû ³Ûö ³jöÊû†ø ³jøÎû] áô
h

Ýøçû ÏøÖû] p‚ôãû møŸø äö ×# Ö]æø ǻ†ôÚû ^øeô äö ×# Ö] oøiô^ûmø oj#uø]çû ’öe$†ø ³jøÊø ä́³×ô ³nû fô‰ø o³Êô •õ ^³ãø qôæø ä́³Öôçû ³‰ö…ø æø
re
oo

DNPV èeçjÖ]E àønû Ïô ŠôËFÖû]


Û Æ™¥#Ã] g—\¬vZ (žìt x|» e
ž• D â • zgq)
WÑ!
.n

 }g vgzZ Š Z]
Ô D 7 Ôd Zz! Zž ! ,ŠÈÐ Vâ ›yZ \ W
w

W}g v»¤
w

g ZŠ ºg gzZ ~gŠ Z'~g vgzZ R gzZ ð¸ }g vgzZ ÐZâgzZ D77


~g vgzZ Vc
w

Z ( ») » äƒ È Æ T ]g ˆ+Z Ô]g ˆ
[8»Ž y, Z gzZ ƒ60
OŠ Zì øÎòŠ W•Dƒ} ×gz ZV×Z±Ôì @
ƒßÐyy̈Zû%‰)•
{zÉ ƒy.6òŠ WÐ Tì 7{™E
» y,Z~ {gÃè e
W ÂVî Y „`Ð
×Ãy̈ZŽ ,q x Ó{z Å *Š kZ ä!°V\¬vZƒI ÃòŠ WŽ ì Š Z%y
( :cÛ ˆÆäâ •
â• Û yÒƙ˿•CƒI{Š c
iÆVzq~uzŠ
17 ÖWk& Z
Æ\¬vZgzZÐ ] wÎgÆkZgzZÐ \¬vZ »( ,q ~g ‚t¤
Z ) L L
 Ð 5 ZgÆ vZ ?~ ]gß+Z Â) • [8{Š c
† iР䙊 ˜ ~ 5Zg
î Yƒ Éà ?Ô Ð î Yƒ { Ze ? ) Ç ñW[ Z±» vZ 6?z™g OZ ?  ( Ѓ áZz
W/Â) ó Xó êŠ7e
( 24e Z@ÃVdÃ\¬vZgzZ ( Ð

x|»›ÐvZ
] Z@ ÅkZ Ô ] â ©ZÆvZžìt ›Å!°V\¬vZ
ÃÆ kZgzZ ]c

rg
òŠ WžD W7ÃÂ~ *Š kZ \¬vZXƒ›Ð VzqðƒÐÐ x *
ÆkZ ª

.o
á â ! {Zz ! { ZzžñYïŒ ™ YÐ kZ
kZ \¬vZ ) Xì ›~(Ð \ W=vZY •
at
ay
Ð Vzq yZ • [8ÃvZ ,q Žžìt ›Ð \¬vZÉ ( • u 0
Ð ] !
ïŠ%è} (¹ vß~nçkZž VY !OgŠ c
Ã] !
kZ X ñY Å›
id

ìt wZÎpì 3g H~Vzq~uzŠì ›Å\¬vZq -Zž• ë {z •


h
re

Æ \¬vZžì ¸: e?ì : eHk0


}g ø Ð 3Tù ë›ÅvZž
oo

vZŽ gzZƒ [8…{zƒ [8Ã\¬vZq Ž gzZ Ôƒ » 6yQ Ôƒ›Ð ]â ©Z


.n

E3! E3!
WXì ›Ð\¬vZ¸XƒnðšE
•õ ^³ãqæø L L~{gÃèe Ì…{zƒnðšEÃ\¬
w

g ZŠ¸ggzZg !
Vc yÔŠ ÑzZÔwât¤
Zžìtx|»T)ì Š
cÛ Ìó ó ýä³×ô ³nû fô‰ø o³Êô
â•
w

VƒI {Š c
( z™g OZ »[ Z±ÆvZ A iР䙊 ˜ ~ 5 ZgÆvZ »{)z
w

Ôì @ *™Š ˜
™›Ð [g LZ ¿Žžì£»»›Ð ] wÎgÆkZgzZvZ 
~ 5 ZgÆ ] wÎgÆ kZgzZ \¬vZ ¿¸ Âì @
™›Ð ] wÎgÆ kZ
Ù ª ðÃ~ 5 ZgÆ kZ¤
~C Z™| (ÐWÐ kZgzZì Y™Š ˜B‚Æ ÑLZ
Û » ÔŠ
Z Ô Ç}™wy{zB‚Æ kZ ÂñYƒ bq•
ž Zƒ x¥  Ç}™ (Z ðä
Ü z) ¤
ÆvZ ( 6ä W‰ Z gzZ Ôì ›~ Vs 9B‚Æ!°V \¬vZ ÐZ
18 ÖWk& Z
™7Š ˜ ~ 5Zg
~ ` Wwq¾Xì ¶~ mB‚Æ \¬vZž Zƒx¥ Â@
X ÇVz™] !
0ЛÅ]*™ÑsÜ

ìz»yZZ›Å]\W
vZ kNŠ ~ e W{gÃèXì yZZ ¹Ñt ( ìz» yZZ ) ›Å] \ W
äô ³×# Ö] àø³Úô Üû ³Óö³nû Öø]ô g$ ³³uø]øZZ ì c
Wx *
» ]vZwÎg ?c »¾ˆÆ!°V\¬
Wx *
:ì c Û ä]\ W2 XXä́Öôçû ‰ö…ø æø
â•

rg
ànû Ãô Ûøqû]ø Œô^ß$Ö]æø ǻ‚ôÖøæø æø ǻ‚ôÖô]æ$ àûÚô äô nû Öø]ô g$ uø]ø áøçû Òö]ø oj#uø Üû Òö‚öuø]ø àöÚô ç+ möŸø

.o
Æ kZÃkZ ~ J Z  Yƒ 7g ZŠ yZZ J ‰ Ü z kZ ¿ðÃÐ ~ ? L L
Ð VÍßx ÓgzZ ( Њ ÑzZ ÔÐ V”)Ð VœÆkZgzZ ( Њ Z]
Zz!
W )Ð-Zz at
ay
C1 ó óX Vî Yƒ: [8{Š c
i
id

Ã] g—Ðzz ÅyZž• [8gŠkZŠ Z]


nZg * Zz ! Zžìt È
h

Wt ¤
re

Q ÂXì êŠ hgÃj§Æ] \ Wgz Zì êŠ hgà q nZ Å] \ Wªì @oo

X ( ì {Šyvq¸gzZ )ì ›ÅVzqyZ {Š c
i c
ÍÐ]\ W
.n

Û ~Ç›gzZèg ¬›
t•
w
w

vŠ ZÎâ Æ ] wÎgÆ kZgzZvZ ) LÃy̈Z Â{z ì ›èg ¬ ›q


Z
w

ZgzZì CYƒ ( ÌÐ {)zŠ ÑzZ wâ }Vzq


ë Ì›[ÃTì ›Çq
}g vB‚Æ <
 Å ] *™Ñ }ì ¸ ~« £Ø»›èg ¬gzZ Ç•

þ Mt p…^³í³fÖ] ä³q†³ìœ 1C
Ü׊Úæ á^ÛmŸ] à³Ú ] Ù牆Ö] gu h^e Vá^ÛmŸ] h^³jÒ S³³³‘
þ Mt
ä×â] àÚ änÖ] g$ ³u] !èõ m]æ… o³Êæ ] Ù牅 èô fvÚ hçqæ h^eVá^Û³mŸ] h^³jÒ PU³³‘
!á^ÛmŸ] èÚ¡Â h^e äÃñ]†•æ á^ÛmŸ] h^jÒ !oñ^ŠßÖ] å]æ…!ànÃÛq] Œ^ßùÖ]æ äÖ^Úæ
19 ÖWk& Z
 :} b§ÏZ Ôƒ ïŠ ßF
~« £Æ < þ?[ Z ñYƒ¨£» d
c
\ !
( {gÃè)t¤ zŠÔŠ
Z[ZX ˆ Wª Wwâ Ô ˆ W}i~« £Æ¬ÆvZ c
Ô ˆ Wk
VvZ ) ›~g vB‚ÆVzq yZž Zƒx¥ ÂM Û‰
™7y!
Ά z kZ ?,q
¤ Å yvJžŽ ì {Š c
Z gzZ ( ì ] ! i Ð ›Å ] wÎg Æ kZ gzZ !°
Û ÃVzq ( yZ6¬Æ ] wÎgÆ kZgzZvZ ‰
™y!
t)Q ƒ M Œ Ü zÆ« £)
X •7{Šyv( ,q
I
]wÎg þL i“»]wÎg! ôq
Z

rg
.o
 Â] *™ÑƒzZž ðƒ hÑ„~(
¹~¼ Z 7Z • ! ôq
û%q Z
Ñ ÌA Û Ì‚¼
~Š â • Z ÔÐ Vƒ6]YgŠ dZ} (
 ä!°VvZ …¤ at
ay
VƒgzZ } ( 6]YgŠ- ) ë ( gzZ )ÐVƒgzZ } ( 6]YgŠ } (
) ] *™
id

(žÑ WÎ{zgzZ ) c zg 7Z ( ™ aÎt)ÐÃNŠ 7Ã]*™Ñ ëÂQÔÐ


W*
h
re

] *™Ñ ‰Ö ñƒ D zg6} i ZzgŠÆ] *™Ñ {z 'X ‰ƒ „ xzøÂë


oo

ìgzgVY ?»ì ZƒH :cÛ Äc


â• gŠ ( ™NŠ Zƒ@ Ù !
zg7Z ) ÂñÑp=C 
Z
(~*ŠVŒ)Ã( ])\Wëžì ˆƒhÑ„t'!vZwÎg c
.n

:Hn²äVrZ ?ƒ
Ö ªž c
w

 ÂÔì CY0#
¹ ( ]) \ W Â~ ¼ Ín }g ø ÂBŠ: yŠq
Z
w

Ü zC
XÐÃNŠ ( ‰ Ù )Ã]\ Wù ë ÂÐVƒgzZ }ëgzZÐVƒ6]YgŠ dZ
w

:cÛ ( ñƒï Š-7Z ) ä]*™Ñ


â•
1C gu] àÚ ÄÚ ð†ÛÖ]
N t Ü׊Úæ !ä×# Ö] oÊ gvÖ] èÚ¡Â h^eVh•¢] h^jÒUMM³³þ‘ Nt p…^³í³fÖ] ä³q†³ì] 1C
Ù^Î^n÷ e]†Âœ á] ” ‹Þ] &m‚u àÚ Ü׊Úæ p…^ífÖ] äq†ì]æ!è×’Ö]憳fÖ] h^³jÒ OON³³‘ þ
Ù^Î äÖ牅æ ä×# Ö] gu Ù^Î [l•‚Âœ^³Ú ] ä×# Ö] Ù牅 äÖ Ù^Î [èÂ^ŠÖ] o³jFÚ ] ä×# Ö] Ù牆Ö
!køfû fø uœ àÚ ÄÚ kÞ]ø
20 ÖWk& Z
ó Xó ƒ›( ~*Š )ÐZB‚ÆTǃB‚ÆkZ ( yŠÆ#
Ö ª )òŠ W L L
ÆVÍßiZgzZ(\ WZ®ìB‚ƾ›Å\ WžBNŠ \W !Ǹ
Ð x Z™Y fÔOg ›B‚Æ äÔOg ›B‚Æ +@W ! Og ›B‚
X ǃ•Zg vB‚ƃ á yZÔOg›
 vZY •

[ òZÆä™Za ›B‚Æ]g—
ÆkZXìyZZ¹Ñt´g›B‚Æ]*™Ñ
X•[òZZÆäJ(

rg
ðÃnÆ kZ [ Z ,™¿6Vž ( ug I) Å ] *™Ñžt ] !

.o
« ( 1)
(©)]§Å]*™Ñ nÆ" _
kZ}g ¸Z6¿Ã\ WŽ ’ e *
ƒ Ì/_

at
ay
( ug I)Æ ] *™ÑÐ kZ ,™ J 7Ãt ÜZz bÑÆ ] \ WÔ, ™·_»
id

\WgzZ ÏñYƒ‚Ìq nZÃ] Z|\ WÐ TІ6


( VÍß ) \Wt ÜZ
h

ZÆwŠÆ
X ÏñYÖÌ›Å]*™Ñg0
re

pÑŠzgŠ Ô,™N ¬ŠB‚Æ] ÒnÆ]*™Ñžt ] !


~uzŠ ( 2)
oo

Ö Z ( ,™x ÈZ »pÑŠzgŠÐ ] Òn kZ )ì ¬Š nÆ]*™Ñ


nÆ #
.n

ZÐ ~ X• [ òZ ÌgzZ b§kZ ,™N ¬Š Ì


Æ] *™Ñžì t q
w

Yµ$èZ (
w

Xì @ WÃVÍ߉Ô,™›B‚Æ 1C g U
~nçÆg U W
w

E!
X•]*

¶ WOŠZgzZ!oŽÖ] àÚ èönø Ïô føÖ]!ì öW -š ~½» W
gzZ]»rŠ Z%ÐgU ZM
C
21 ÖWk& Z
:XG
Ö ZŠr
(
ÆD°Z ê »'#  ™?]|
E
§ZziñW$gzZNŠq Z »{/çL«^
ä™ ZŠ Z {/~Ð =ÂÅ\¬vZž Zƒ (Zû%q
Z ÔVƒ@ Z
‹Ã\ W§Zzq
{z X 7„@ 
ƒ lg Â~ ÌñÆ ò¤Qì @
ƒ Álg6Zwg ¸6µZñÆ} /ÔŠ
`
t (ž eÎä ~)žVYVî YZwg ¸~ž c
Wwì=ˆÆ×åÌñ»Vñ¤

rg
~uzŠXì ò¤
Å)Ð~¢~žt] ! Ü z(Z
(žVY ) 7ÌǃðÃžì ‰

.o
¹ ÔŠ
VV; z ~ Ð ÂÔ Š
` ~ ( çO) X Ç Vî YW:Zz xwK~ i ú
vZ  @
cžŠ
at
Wwìt = ~ 5 Zg påZƒZ™¹ 3 Zg à ~B‚Æ Â
ay
Ü z kZ å 3g G÷gzZ ›t~ wŠÆ ] *™Ñ ä Â
„¹ Â) 5 ZgÆ ‰
id

kZ ] \ WÌQ ï
GE4hE
4E  q à Zz Ïñ{Š c
&Æ V2ZgÆ` WÐ Vƒ Dƒ~ª i
h

Vxw ) ë (ž eÎä ~)QgzZX • ‰ 05 Zg Â[ Z ( ¸ D Ñp=~g ¸


re

 ( ðZŠÆh N ) VŒ ( Ð
( ì „gƒúâZ …ÌQ ) • ‰ W~ ~h ÇJ
oo

Æ] \ W )²¸D Wá p=wa „Ð ( ug I) yLZ Â] *™Ñ²


.n

ÐðZŠÆh N Qì Ä)Dq
ZŠp] Z & ðZŠÆh N kZ™áÐy
( J
w

ääÔyŠ MMgzZ ‹ FF] *™Ñž eÎgzZì^gzZ q


Z3 Zg »J
 Zwg ¸
w
w

Æ\ WgzZ¸Dg Z ¦
t ‰Cƒ,q ÈÅä3gzZ,gLsÜk0 VŒyŠ
~GÆvZ¸yZªÄX¸‰ƒË~›ÅvZ]\ Wž »vZì G÷
7= g¦t Â@ Z ! BŠ c
Y : ~ 6h N ¤ Wg¦t X ¶ˆƒ à yZ ›t
]‡Ð Vzq yZÉ ’ e ä™7wdZÉÑÐzz ÅVzq yZ Z®X åY W
X ’ eh
22 ÖWk& Z

~Š:0Ð]wÎgg U
W
Œ0
 o*
ƒ Ö Ó
Å#
aä !°V \¬vZ àÐ Â~(wq¾ Ôà6 
zZÆ h N ~ Z
Ö ÓÃVÍß¼ ~ FkZì ðÎFq
# ZV;zž ¬Š Š
VV;z~ž cÛ
â•
$
\Wì ®*
W6h N žN Œt ÃVÍß ( áZz äW ) {zž @
ì H³ä „

rg
ˆƒ„Ì7Z[ Z¸D™ ñ¹¬• D ¯ Áh
•á Â[Z• D ¯‚f »VÍß

.o
VY• ˆVV; z '!
X c
Œ7Z ä VÍßg !
g !
žVYì 7+Z] !
tžì
X •D™e }g vvßž•D CÃ#
Dt~}g ! at
Ö ÓÅV; z]Z|Y fž
ay
ŠÈÌ=g2Š ø
?ž c  ä VrZ ‰ V( k0  wq¾
ÆF ) V; zëZ
id

$
É 7qzæ *
W6Vzh N gzZ Xì 3g H~ Vzh N ?ƒ ‰ W6h N VŒ
h

®
re

tž,Š C p°Å®
$
= \W ?ì VY®tž Y7 Ð yZ ä ~Xì
$
oo

)ì [ Z N~kZž¾ ðä


A Z~äY6Vzh Nž ¹äkZXì ®
$
VY
.n

ðÃ[Zì ] ! Â[ Z NžVY, hgÃ[ Z N ¹Ð yZ ä ~ ( ì ®


Å+ $
Â
w

h N gî{ÃÔ• D™®
$
áZz äY6Vzh N yZ HXì @
™7ðÃì @
™+
w

ZÃh N kZ ä \¬vZp¸B„ h N ¸ D YV;zx?Zm .ñ]|ì


w

q
Û «]tÃx?Zm.ñ]|~kZgzZ Œ]³
X ~Š â •
$
® ‹ FFÔ¸ D Ñ p=VŒ ] *™ÑŠp
] *™Ñ H ÂDg Z ¦
kZ ?¸ D™[ ‚g Z »
Ð ]t Â{zž {ZB‚}÷‚ Z hð( [²) {z6] !
¶(ÏyÃ{z ?Ð V¹B7Z ]t Â å¬ Ð ]tž Hn²ä ~ X å¬
23 ÖWk& Z
HXì B]t( 7Z )Ð(ÏZ ?B]tÃ] ]ÀW6V˜
[‚g ZÆ ]¬$
 gŠ Ì] !
ñW7~ Y ZwL] \ WˆÆ ]tž7„ tQ• Q't~
̈ƃ]\ Wžì ŠŽñÌ
sŸz ÅkZ~ V1ÂÅ õg @
gzZ]§É
Ö ÓÅ\WgzZÐ \ W=žÅe
# DÐ yZ ä ~Q wq¾X¸ D WZwg ¸
÷¡tÃx Z™Y f}g ‚¹É Vƒ7Ë~~e
DkZgzZì e
Dq
ZÐ
Wž ¹äVrZXì CSÃ]wÎgg U
?ì 3g H~g U Ö ÓÅ\Wžì
W#

rg
Æ]*™Ñž ¹ä VrZXì3g¼ ¹ ä \¬vZ~gU
Wž ¹ä ~

.o
H®ŠB‚Ƭo!Z0vZ†ÃD™
ÃðÃÃ!Z0vZ†ä D™kZpŠ
{Z
x¥Ã\Wž @
VƒLe*
Ñ]! at
~g7t‚Æ\W~Ôå„ǪZzwZÎc
à7
ay
Ð 5Zg B‚ Æ V1w Á Á … X• ïŠ %è ù ù vß y
Wžƒ
id


7Z ä ~ ( HwZθ ä VrZ n kZ ) åŠ c J 7$¸ 7Z Xì ŠU
@Yc
h
re

vZ ÂCƒ›Ã!Z0vZ†B‚ÆD™kZ¤
wï-ðÃnÆkZ u 0 Zž c
C
oo

Ð •Ôå•Ð D™Æ ] *™Ñ ÂÃkZpXC™g 0 


Zš» kZ ›¸ Ôf
.n

ZÆVzqyZŠpž H7t~X•CWЛ¤gÔ'W7¤g
ìw¾ðÃg0
w

XìCÑéÃØg›ÅVzg»™ªXìCÑéÃØgÅvZ›ÅVzqyZÉ
w

 gŠVâzŠ]ogzZ {o
Og„
w

yZ X Og ÇÌ]ogzZ ÔOg ÇÌ{oVƒHÐ \ W~ n kZ


ì ÅÒÃÅ] ! Û ZÀ` W~VâzŠ
kZv:Z ä~Ô~?£KZì y¸zo Z•
ZÐ~yZ,™ c
q Û Zvßž
Yágz¢vß\WÁÂ {zX N Y$Ðy¸zo Z•
b§ÏZ Ôì ó ó]ogzZ {oL L[  q
Z Ôì ó ób)z bcÆ vZ™f L L[Â
24 ÖWk& Z
Û ZÃ\ WÐ?£yZgzZ•ŠŽñ}pt~V1ƒ
oZ•  yZXì ó óyZZsW L L
!wq¾XÐÃ^6+ŠB‚ÆwZŠZ\WÐT ÇA {ou 0
Ð y¸gzZ
 ¶èó ó]ogzZ {oL L55ä ~‰
kZ Âì q[  ðÃ55y̈ZZ Ü z kZ
Š c
'! Ü z kZ n kZ • CƒŠŽ ñ~‚fÆkZ '!
¼= ‰ Ü z
~g ‚¹ ‰
›Å ] *™Ñž VƒLe Þ 7 ] !
t Ð \ W~ž ¹Ð yZ ä ~ ‰
Âì [£›Å]*™Ñ¤
Z ¹ä~Xì [£¹äkZ ?7c
ì [£

rg
Zž VƒØ 7 wZÎgzZ q
wÙZ ¬ k'10» Æ±Æ \W }¤ Z Ð \ W~

.o
ZÆTÑÅtz1ðÃäâ Z Å\ WgzZ \ Wˆ k'10QXì Š
at
ÆkZÐg0 ƒ
ay
zg ( ~çVx) VâzŠ ?6äWt ‚} ÀÔñWò} À
§Zz » b§kZ H} 7
id

?ƒ D zg VY[ Z ¹ä ~XÐNzg ¹ä kZ ?Ðîzg ÂñW7B‚Æ\ W


h

E!
ž ¹ä kZ Â? öW -š HÆ äzg ` W Âì Z%¬ k'10É ì Z%7` W{zèÑq
re

WŠ c
oo

X • ‰ ½Z ] !
Ôì ˆu¿~g Ï Å›ž ¹ä ~ Xì Š
_ …ÌZ
~ 2Xì Cg ¸ZÛ( 
*™Š cÖ ´ ïE
Ã# Ö ´)q ¸ž ¹ä ~
L 8™™NŠÃ#
.n
w

Æ]\ WgzZ¸Kpôä ' x Z™/ôug Io*


Æ]*™Ñž c
C7Z ä
w

t 1C ì ŠŽñ~ kZ BŠ Ô,™·_»V1Â Åg
u\ WX¸K pôt ‚
w

Ü׉øæø äô ³nû ×øÂø ä³×# Ö] o×$ ³‘ø o$ ³fôß$³Ö]‚ø³`•ø äö ³³Þ$] áô]ƒŸ] gö³uô^³³‘çø ³âö æø ‚õ³mû‡ø à³e ä³³×# ³Ö]‚³f àû³Âø C1
Ù牅 Ðø×øvøÊø (äö føuô^‘ø Ÿæ ðºo•ø äö fû ’ômö Üû×øÊø oøuô^•ø]ø Üö ŠôÏûmøçâæø •õmû†ø Îø àöÚô غqö…ø æø †ôvøßûÛø ³Ö]‚³ß³Âô
á$ ]ôæø Ù^Î äö føuô^‘ø o_øÂû ^øÊ åö …ø ^Ëø¾û]ø Üø×$Îøæø Ùõ^qø…ô o×Âø äö ßûÚô ÜøŠøÎøæ äö ßûÚô åö ^_ÂûªÊ ä́eôçû $ø oÊô äü ‰øœ… ] ä×# Ö]
‹rßmŸ oÚ•Ÿ6 ] á] oÊ h^eMt…^›øæû Ÿø û] ØönÞø äq†ì] VÜôÓøÖ]æø ð^ß$vôÖ^e hºç–övûÛÖø^Þ‚ßÂô åö †ø Ãø ³•ø
!îÖ] lçÛÖ^e
25 ÖWk& Z
Æ]*™Ñ ä'x Z™/ô2'!
 Â'x Z™/ôÉ 1C X åHpôÃVß !
ÑZ
»] \ W' x Z™/ôžì ŠŽñe Û çz] *™
Zzg ~ pÑ ~g g ¸ D â •
: {¢ðä  ï6Ÿ{zM{¢ðÃÃTÔ ïŠ7ä¤
ZÃËÔf  Ù
6}i ã0
ÅkZ Cƒ ðƒ Ð~ F
Ð ~ F Æ] \ WVð; ÆT¿}uzŠ {z ÂM
Å ã0
LZŠpä ]*™Ñžì "
Z ug Iw!
q t 6µñÆe 2 2C X f
U  ïÊp
zŠz wâ ä ] \ WBŠ !zŠ™„~' x Z™/ôÃkZž c
ê Û gzZbŠÃ! ô
â•

rg
\¬vZ Âg É@ Û „ug I w!
C ñâ •
gzZ ' x Z™/ô 3 LZÉ cÛ 7„
â•

.o
at
] ofßÖ]†ôÕø àÚô ]÷†Ã•ø^ßnû Öø]ô kq†ì^Êø èÛ׉ Ýùô ]ö o×F kö×ûìø•ø Ù^Î gõâø çû Úø àôe ä×#Ö]‚fû Âø àe à³ÛF³% àû³Âø 1C
ay
] ofßÖ]†Ã•ø äiû…ø ]ø èÛ׉ Ý$]ö á]ø gâçû Úø àe] àÂø &ûÃø •ûŸø ]û àe†n’Þ ^ß$ø‚øuø Ünû Ãø Þöçe] ^ßøÖø Ù^Îæ ^³e÷ ç³–ö³íû³Úø
!gnŽ$ Ö] oʆ҄ûmö^Ú h^e Œ^f×Ö] h^jÒ TSQ³þ‘ Nt p…^ífÖ] å]æ… !†ø Ûø uû]ø
id

t†ø ì]ø Ÿ÷¡øeô köm]…æ Ýõ•ø ]ø àÚô œ†Ûû uø èõ fÎö oÊô ] ä×#Ö] Ùçû ‰ö…ø p]…ø åö ^e]ø á• äËnûvøqö oe] àôe áôçû Âø àû³Âø 2C
h
re

äßûÚô g’ômö Üû Öø àÚæ äe xŠÛiø^ò÷n• äü ßûÚô h^‘ø]ø àÛÊø©•öçø Ö] ÔÖƒø áæû …ö ‚ô ³jøfm Œø^³ß$³Ö] kö³m]†³Êø ð糕öæø
ð]†Ûû uø èõ ×u oÊô ] ä×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø t†íøÊø^âø ˆÒ†Ê é÷ˆßøÂø t†ì]Ÿ÷¡e köm]…ø Ü$ö äfu^‘ø ‚mø Øô×øeø à³Úô „ø³ìø]ø
oo

!éˆßÃÖ] p‚m ànû eø áæ†Ûm h]æ‚$ Ö]æ Œ^ßÖ] köm]…æ ànû jøÃø Òû…ø Œô^ß$Ö^e éô ˆø ßøÃø Ö] oÖF] o×F’Êø ]÷†ÛŽÚ
.n

é†jŠÖ] oÖ] éç×F’Ö] oÖ] h‚ßÖ]æ o×F’ÛÖ] é†j‰ h^e éç×F’Ö] h^jÒMUR³‘ þ Mt Ü׳ŠÚ å]æ…
w

Ù^Îø Ü$ $ änû Êô s$ Úæø änû Êô äãqûæø æø ämû‚ømø ØŠøÇøÊø ðº«Ú änû Êô |õ‚Ïø³eô ] ofßÖ]^• o‰FçÚö çeö ]ø Ùø^Îø èõ m]æ… oÊæ
w

©•çÖ] h^jÒ OM³þ‘M t p…^ífÖ] å]æ… !^ÛÒ…ôçvÞöæ ^ÛÓöâô çqöæö o×FÂ^ƆÊ]æ äßûÚô ^e†ô•û]ô ^Û³ãö Öø
w

Œ^ßÖ] ©•æ Ø–Ê Ù^ÛÃj‰] h^e


oßFÛe äÖˆßÚ oÖF] Äq… Ü$†vßÖ] Ýçm èfÏóÖ] 鳆³Û³q o³ÚF … ] ä×#Ö] Ù牅 á] ” ‹Þ] à 3 C
àôÛmŸø ]û äô ‰ô]…ø ÐôùŽeô„øì^Êø Dcæ‚ÃÖ] ä×# Ö]‚f àe]†ÛÃÚ äÛ‰]E Ñ¡vøÖ^eô ^•ø Üù$ö xe„øÊø xe„e ^‚øÊø
Ùø^Îø Ü$ö äÏ×øvÊø †ôŠmøŸ] äô ‰ô]…ø Ðùô Žeô„ìø]ø Ü$ $ àni†ÃŽÖ]æ é†Ãû Ž$ Ö] ä́nû ×ô mø àÚø ànû eø ÜŠÏm ØÃrøÊø äÏø×vø³Êø
h^e Ô‰^ßÛÖ] h^jÒ NSN³þ‘ Mt•¨]•çe] å]æ… !èøv×û›ø oe] oÖF]ô äö ÃÊ‚ø³Êø èv³×³›øç³e] ^³ß³ãö âø
!†n’ÏjÖ]æ Ð×vÖ]
26 ÖWk& Z
C1 Xì 4Ð¥âz *Š…{zƒw!
„qZ»]g—¤ }gøž¸D™ c
Z k0 Û
â•
wŠÆ( ¶‚[²áZz F ) kZy
s !
?cÛ „VYÃVß !
â• yZ ä ] *™Ñ Â
g U
7] ¬$ Wž ¹Ð yZ ä ~ X • ë Z } (
g U
WªZzž ˆÖ ]!
t~
Ü z ä !°V \¬vZ Z
]ß ¤)g fÆ ÑÆ ‰ Û X Dƒ
 žì ~ˆ yWŒ
n Æ LZuZ µ HgHg&
ÆvZ •â Æ yZ {zž @ á Š !
¾gz Z÷Z ÔHgH{• Ã
Ü zkZ ÂX žâ ã¶
ÑƉ Å]1@ Ü zäLZuZ µÂX , ±ÐV7Š
ÐÑƉ

rg
Û ÐZ åŠ
™Ñº • Û }uzŠÐ ?~k
`s§Å& •  Ž ]1@
{zž c
C7Z ä

.o
kZÐ,Š} Š »
ZÆ]1@
at
gzZ ~ôÔ¡)• ]»rÆx?Zm .ñwWg0
ay
XÐs§Å\¬vZÔìPn}g v~] »ryZ ( ,q~uzŠ
id

:ìŠ • á g Z »\¬vZ
h

DNPTV å†ÏfÖ]E Üû Óöeùô …$ àûÚôù èºßønû Óô‰ø äô nû Êô


re

ó Xó ( Ðs§Å[g} g vì qÅ ( • gzZ ) ú~T L L


'
oo

( yWÅZyÒ)
.n

s§Å Zwg ¸ä VrZgzZ ðÎ 4zŠB‚}÷ÔŠ


ƒlp¹¶‚{z ! wq¾
w
w

å Zƒ –~ ! ²( q Zž ¬Š  à ~ ug Ig ¸ ~ Z
 Å ðÉg ~÷
w

ÐTåc Š^ »ÃXXŸø ZZ äË( Xì 7^


Y•7i úVŒ) XXéöç×F’$ Ö]‡ö çû röiøŸøZZ
g0
Òä~ Š ZÆug Ig ¸ Z
 Q Xì ^
Y •7i úVŒž åZƒV- ÀF

Øâ] ØføÎô àÚæû ]ø ‹õÞø]ø ØføÎô àÚ å^ßøfû‘ø]ø ] ofßÖ]†Ã•ø àÚ ^Þ‚ßûÂô éø‚nû fÃÖô kö×Î Ù^Î àm†n‰ àe] à 1C
Mt p…^ífÖ] å]æ…! ^ãnÊ ^Úæ ^nÞ‚Ö] àÚ oÖ$] g% uø]ø äßÚ éº†Ã• p‚ô³ß³Â áç³Ó³i áûŸø ø Ù^³Ï³Ê ‹õ³Þ]
þ
!á^ŠÞŸ]†Ã• äe ØöŠøÇûmö p„Ö] ð«ÛÖ] h^e©•çÖ] h^jÒ NU³‘
27 ÖWk& Z
kZ ¶7{Š c
iâZ ~Š !Ü z kZì ˆƒ ~Š !
W‰ WV; z Â[ Z ) åpÑxwt ‚ñ 7
 sÜ Â~ äâ iÆ ]*™ÑX¸ìg WÃ{Š c
š i {)zg fÆpÑxwn
áZz F ) yZ ä ~ Â c
W6zZ~ Z
 Zƒ kCyjZ (
žt n¾X å@
WÄvZ
Y•7i úVŒžì –ä VÍß\ W6VŒž Hn²Ð ( ¶‚
ËgzZì 7^
Š ^ »Ã ó óÑL Lä aÆ3
Y Âi úL L:¹ä kZ ?ì –VY ä VÍß\ Wt Ôì c
^
YVY :Y7ä ~ó 6
V˜ ( •, Z ) ]â £PèÑq ?ì 7^ ó V Œì 7

rg
t~"7i úg0
ZÆy*GžVYì y*Gq ZÐ~Xì 7^ Yi úƒÑ

.o
Yi ú~}‚a kZá Z e™: {>ÃGƒ: 2~ uÑtžì { éE
Xì 7^ 4]IZ
5G
Ù 2ì 7^
Y i úV;zƒyZŠ Zšƒ ÏnV˜({zC
7^ at
Yi ú~x × b§ÏZ
ay
V»·NyZ Zwg ¸žìt |?ì x £̈ÃÐ~]â £{gÃèyZ Zwg ¸t Âì
id

Y •7i úÂVŒ X Â7„ì Ð ~


}t vß ÂÐ kZQž ¹ä kZXì ^
h
re

ì Å]Š „ä ] *™Ñ ( VŒ)žÐ


ä ~ X B| 7Ìëgì S7i úc
oo

Æ}g ‚{z ¶ ŠÃ] â £Æeì s


 D H~ kZì ] !
hZ ÌgzZ Âtž ¹
.n

hzŠ~ {z%zÌ?qH„ì gzZ~ e X • „ ] »r}g ‚


]|Vâ ~g øt*
w

hzŠ » •vZèg {̀;


èÅä™ %f b§ÏZÔì *
Å] òs ¸zgzZÔ Åäg â Vc
w

ZZX •„g U
Vzg Z0  tgzZì õg @
Wƒ Z Åq
q Ù Ð~y»g Zx ÓyZžt n¾
ZC
w

~ 5ZgÆvZù s s Z}g ø ÇdÎ{z Ôì Q„© ÂÐ y»g Z ƒ


 yZÃ
Âg U Û Åd
Wt ÂÔ•:%n } g ø ,q ~g ‚t Ô~Š ã !
Œ Û Åwâ } hzŠ
 Ô~Š ã !
Œ
( Œ6 W„ì eÔ•ñƒ}½Ð© Â}g ‚
)g U
Û Š•
:• D â • á g ZŠp!°V\¬vZ
DUSV á]†Û ٕEkºßFnù e kºmF! ä́nû Êô
28 ÖWk& Z
( yWÅZyÒ) ó Xó •V*¶
?~kZ L L
Û ) 0Ð"7
:ì ô¥( V- ~*™yWŒ i ú¹!
DMNQV å†ÏfÖ]E o×& ’øÚö Üønû aô]†ø eû]ô Ýô^ÏøÚ$ àûÚô ]æû „öíôi$]æø
( yWÅZyÒ) ó Xó z™ 1¯(Å"7i ú( LL )ÕZ'Zx £gzZ L L
ÃvZ š Û V- vZ É ä \¬vZ H m{ VY „ ÕZ'
 ž D â• Z x£
É cÛ 7(Z ä vZ ) p ( ƒ D™uÑVY zŠ •gÃ{)z •Z'
â• Z x £)zñ

rg
•Z' Š¬» ä¯i úñYÕZ'
Z]|žì ¤ {Åx £kZt (žVY c Zx £

.o
]*™Ñ(ž’ exgÃpÅÌt)QXìS7
iúV;zÔì ð¯({zäx?Zm
c žÑ ä™n²™ WgzZ ñÑp=”! ôq
ÆyLZ~!vZwÎg  Z k0
Æ at
ay
ZÆyžì <
äâi¬ ƒ(Å{)z …Zâg0  Ìt) Vƒ@
¯(q
Z Åi úg0
Z
id

Ð äâ iÆ ' x Z™/ôt X¸ D ¯(vß~ Vzyž ǃ ¬Š ä \ W~


h
re

mºn Æ i ú(q Z Æ y LZ ~ž H n²ä ! ôkZ ( ì ;g W`


Z g0
oo

'
]\WXñYƒ=gf »• n}÷ž @
B| 7
Ò™Ñp=V;z\WVƒ@

.n

ä]\W ( ™ VyÆyZV;z)~ yÆyZ‰ á p=B‚Æ”! ôyZ


w

¯ ( Åi úV¹\ Wž Y7 Ð yZ
Z ) :Hn²ä VrZ ?• T e*
Å äÃq
w

á Z s§
‰X ‰ á p=~äÃkZ]\ WçOÔVŒ(ž ¹ñƒD™{g •
w

i ú ( Ò) V; z ~ ug IY Z M Z Å] \ Wä VrZ ¸ ŠŽñV;z 'x Z™/ô


Û ¬Š V;z ä ] \ Wˆ Æ i úÔS7
Æ i úKZ ä ” ! ôyZÃ(ÏZQ X ðâ •
Ô ! ôyZ ] *™ Ñ Â Cƒ ®ÔCƒ ^
$ Y* Z [ ZX c
q t¤ Û mºn
â•
 Å•
+ 'w”\ W(kZQVð7i ú(q
Z ~ž )ì ^ Âtž ï Š e
Y*
Û 7Z ] \WÉ Ô•g _7i úÐ
T e-7V˜ƒg _7! î Y (ž ï Š â •
29 ÖWk& Z
Û (Z ä ] \Wpì 7„ ]gz¢ðÃÅ{)z •
ÅyZ ñO ŶŠ â • ')ƒ
 1C S7i ú~ yÆyZ ä ]\ W._ÐÆé ZpÅyZgzZ cÛ wJÃ]úŠ
â•
'̄ !
vZègÐxZ]| (•]•zØgz• ]wÎggU
Wžì@
ƒx¥Ð kZ
ä]\W ÂZƒD»]!  Ô¶„g™ ¦ÃÕugIÆ]\W•
kZÃ]*™ÑZ
ž Hn²ä VrZ ?ƒ C™ ¦VYÄZ÷ ?ž Y7 Ð yZ
ÃkZ ë !vZ wÎg c
'
nÆä™Ýq•gzZ•D™g ZŠÒpÃ7LZÐkZ•D 5~7LZ

rg
ZèÑq c
uÑt ¤ Û ]j™ÍÃVÂ!
â• yZ ä ] \ W ) C2 X • X ÃV” LZ

.o
hô^vø‘û]ø àÚô çâö æø ÔÖô^Úø àe áø^fjÂô áù ]ø p…ô^’øÞŸø ]û Änû eô†$ Ö] àe‚Û$ Úö o³Þô†³føìû]ø Ùø^³Îø h^³`• à³e] àû³Âø C1

at
lö†ÓÞ]ø‚Î äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø Ù^³Ïø³Êø] ä×#Ö] Ùø牅 oiF] äÞ]…^’ÞŸ] àÚôù ]…÷ ‚e ‚ø ãô•ø àû³Û$ ³Úô ] äô ×#Ö] Ùôç‰ö…ø
ay
oiô! áû]ø Äû_ôjø‰û]ø ÜÖ Üãßønû eøæø oßnûeø p„ô Ö$] p•ô ]çø Ö] Ù^‰ø…^_ÚŸ] kôÞ^Òø]ƒ^Ê oÚô çÏø³Öô o³×ôù ³‘ø]ö^³Þø]øæ p†³’ø³eø
id

Ùø^Îø o×ù’øÚö å„íôi^Ê ojne oÊ o×ù’ôjÊ oßnûiô^i ÔÞ] ä×#Ö] Ù牅^m lö••ææø Üû ãôeô o×ù³‘ô^³Ê Üû ³âö ‚ø ³rô³ŠÚ
h

ànû uô†Óeçe]æ ] ä×# Ö] Ùç‰ö…ø o$ ×Â]‚ÇøÊø áö^fjÂô Ù^Îø oÖF^Ãi äö ×#Ö] ð«• á]ô ØöÃÊ^‰ ] ä×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø äö Öø Ù^ÏøÊø
re

á] g% vôiö àmû]ø Ùø^Îø Ü$ $ kønfÖû] Øøì•ø ànû uô ‹û×ô rm Ü×øÊ äÖø köÞƒø^³Êø ] ä×# Ö] Ù牅 áøƒø^jø‰û^Êø …ö ^ãßÖ] ÄËi…û ]ô
oo

o×# ’Êø ^ßÛû Ïöʆ³f$Ó³Ê ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ý^ÏøÊø kônûføÖ] àÚ èõ nu^Þ oÖF] äÖ lö†•^³Ê Ù^³Î Ô ø jô ne à³Úô oø³×ôù ³‘ø]ö
þ Mt p…^³í³fÖ] å]æ… Dì sîpÑg
h^e éç×F’³Ö] h^³jÒRL³³³‘ u E îÖ] Ü×$ ‰ø Ü$ ³$ à³njÃø ³Òû…ø
.n

!lçnfÖ] oÊ ‚q^ŠÛÖ]
w

Ù^Î änÊ kŠnÖæ^ã•]†Ê o× Ý^ßnÊ Ün׉ Ý] kne Øì‚m ] ofßÖ] á^Ò Ù^Î Ô Ö^Ú àe ‹Þ] à 2C
w
w

Ù^Î Ô•]†Ê o× Ôjne oÊ Üñ^³Þ ] ofßÖ]]„â^ãÖ ØnÏÊ ki^Ê^ã•]†Ê o× Ý^ßÊ Ýç³m l]ƒ ð^³r³Ê
ÌöŽßi k×ÃrÊ ^ãi‚nj kvûjøËÊ •]†ËÖ] o× Üm•] èÃ_Î o× äΆ ÄÏßj‰]æ цôÂø ‚Îæ l ð^r³Ê
ä×#Ö] Ù牅^m kÖ^ÏÊ Ün׉ Ý]^m ànÃß’i^Ú Ù^ÏÊ ] ofßÖ] ňËÊ ^â†m …]çÎ oÊ å†’ÃjÊ Ñ†ÃÖ] ÔÖƒ
Ù^ÏÊ ] ofßÖ] ^ßn× Øì• Ù^Î ÔÖ^Ú àe ‹Þ] à èm]æ… oÊæ !kf‘]ø Ù^Î ^ßÞ^nf’Ö äjÒ†e ç³q†³Þ
Ün׉ Ý]^m Ù^ÏÊ ] ofßÖ] ÀÏnj‰^Ê ^ãnÊ Ñ†ÃÖ] k×öŠûiø k×ÃrÊ é…æ…^Ïe oÚ] l ð^qæ цÃÊ ^Þ‚ß³Â
!gn_Ö] gn›] àÚçâæ ^ßfn› oÊ ä×ÃrÞ ÔΆÂ]„â kÖ^Î ànÃß’i p„Ö]]„â^Ú
þ Nt Ü×ŠÚ å]æ…
äe Õ†fjÖ]æ ] ofßÖ] èΆ gn› h^e Øñ^–ËÖ] h^jÒNQS³‘
30 ÖWk& Z
Û#
ä]\ W²D â •Ö 5z,ZgŠe Û : ]jÌL]\ W Â@
¸É D â • ƒ
B‚Æ wZŠZÆ} o] wÎgg U ƒx¥Ð T ðâ Û•:,ðÃ6yZ
Wžì @
ÛŠ] *™ Ñ ]Z|\ Wž Vƒ;g™ n²t ~ wq¾ ( • •
'̄ !
Æ!°V\¬vZ ?ãZ Ïñ(›Ð]\ WΞVY,™ÒÃÅäJ (
Ü{)zg U Œ
Wžì Ú Z%ZX ÏñYƒ ‚ q nZ Å] vZ wÎg ÔÐ î Yƒ d Û
Vzq yZ ( • D™vßÆn0
çgzZ I Y‰ž 6) ñYÅ: -6ÅVzq

rg
áZz ¶Š yvgzZ ¶Š œÉ ÔÐ ,Š œ( g U
W )tžOg:y Zt Ð ( g U
W)

.o
Ã] *™Ñ ä =°Z [g \¬vZžì |q
Z Ìt %Z • \¬vZ sÜ
¯7YZòŠ WŽ (žì {°‡žVY ) åc
ì @ at
¯( Íõs ™zZ ìYgzZw¾ !
) (Z
ay
Ù Å]*™Ñžtn¾Xì @
qC
Xì už ¯hZ Ì•nÆkZ
id

!OgŠ cÛ »u§IgzZu¦ I


t•
h
re

~VâzŠ ( •
'! Š•
c
ÔŠ ZgzZ ÑZz ¶Š•
'ª) ug Iì q 'ì q
Z
oo

Û
Xì t•
.n

X •\¬vZ ÑZz¶Š•
'ª:u§I
w
w

ì Û{ u§Iž c
ÍÔ,q • ª• ˆ~Š •
'! 'Ε ,q {z:u¦ I
w

Xì @
W~*™yWŒ Û Xì t‘ug IgzZ
DURVá]†ÛÂ Ù•E ^Ò÷…ø ^føÚö èøÓ$ føeô
tª Û 0Ð pÑvZ š
q ÅTì ~l {z (ž• D â •  \¬vZ ) L L
( yWÅZyÒ) ó Xó ì ÑZz•
'
{zžì
ñ2ÑZzìgzZì uÑt Âì à Zz ¶Š • tž¾ Ãq ËòŠ Wðä
' Z
31 ÖWk& Z
kZ Â)ì ug It gzZì ~Š •
'ä \¬vZÃq kZž¾ V- ¤
ZgzZXì uÑ
'ä \¬vZ Ε +Z , q g Ñ"žVYÔì 7]!
•  D ðÃ~
Ås
u¦ I,q~g ‚FÐp ÒkZì ~Š
X {)zu¦ IÏ( ‰}•k

rg
.o
at
ay
h id
re
oo
.n
w
w
w
32 ÖWk& Z

>~uzŠ
Å¿x ZzŠ
Q'
V‚Ãe^Ú] Üm†ÓÖ] äÖ牅 oF× o×’Þæ å‚ÛvÞ
uq
:ì x|»fÑg Z Å]*™Ñ
ó Xó ñYHx ZzŠ6Tì {z¿YZ L L

rg
:cÛ LXìcÛ yÒÐiZ0
ZZÐVh§Zä]*™ÑÃy*kZ

.o
â• â•

at
C1 XX Ø$ Îø áû]ôæø ^ãÚö æø •û ]ø äô ×# Ö] oFÖ]ô Ùô^Ûø Âû Ÿø û] g$ uø]ø á$ ]ôZZ
ay
ó óX Vƒx »áZz„Ž •{zwqZ+ F Š 4
[8q Æ\¬vZ—" L L
id

( ›z~g g )
h

ó Xó ì x »ÑZz„x »+4L L C2 ^ãø Úö æø •û ]ø …ôçû Úö Ÿö ]û †ö nû ìø :cÛL


â•
re

:c ÛL
â•
oo

C ^ãø nû ×øÂø Üø mû•ô ^Úø Ùô^ÛøÂû øŸ] †ö nû ìø


3
.n

ó Xó ñYÅ„6Tì {z¿YZ L L
w
w

þ Mt Ü×ŠÚ äq†³ì] C1
p…^íeæ !Üñ]‚Ö] ØÛÃÖ] è×n–Ê h^e ! àm†Ê^ŠÛÖ] éç×F‘ h^jÒNRR³‘
w

þ Nt
!ØÛÃÖ] o× èÚæ]‚ÛÖ]æ‚’ÏÖ] h^e Ñ^ΆÖ] h^jÒ UQS³‘
ZzggzZq
e Z b§ÏZ E ØÛÃÖ] o× èÚö ]‚ÛÖ]æ ‚’ÏÖ] h^e UQS” Nt p…^ífÖ] äq†ì] 2C
V⊠m{ ðà c W å b§¾¿» ] *™Ñž Š Y7 Ð •vZ ègiœÈ ¬ ]|~
D!Äönû _ôjøŠûmø ] o% fßÖ] á^Ò^Ú Än_jŠm ÜÓ%m]æ ä÷ Ûø mû•ô ä×öÛøÂø á^ÒøŸø cÛ Â?åmºB÷
â•
þ VTt Í^vi] äq†ì] 3
QTL³‘ C
33 ÖWk& Z
ëwqZŽžì ~Š (F
t …ä ] *™ÑÐ i Z0
Z Z(F b§kZ
É ,™: LgzZ ,™Lžƒ:t) X ,™B‚Æ „ªx ZzŠÃwqZ yZ Â, ™
( ,™B‚Æ~È0
: Zizg

Û :#
ÕÅäâ • Ö zZæÅ]\ W6
w qZ ‰
ž
]\W¤ ÅkZÔK7B‚ÆxZzŠŠpwqZ‰ä]*™Ñ
Z ìtzz~(
Ö Z
nÆ # *™¿6T @ Ö Z {z ÂD â •
Y0yâ ‡nÆ# Û#
Ö zZæ6wqZ yZ

rg
yŠ &ä ] *™Ña ÏZX CWú6#
S7ôzZ F Ö ZÐ kZgzZ @  Zz

.o
YƒZ
Ö Zt ÂVz™#
Ö z Zæ6kZ ~¤
 Zz6#
Ñ wqZ F b§kZ X ÏñYƒ Z
at Zžì
ay
pì q Åä™tžì ~Š (F Ö ZgzZ• ñâ •
t Ã# Û ZŠ Zû%q
Z ä ]*™
Ö Z ] \ Wža kZX ðâ•
Û 7#
Ö zZæ ä ] \ WŠp
id

ž¸ D XÐ úÃ#
h

Û :#
äâ • Ö zZæÆ]\ W6wqZ‰akZX ñYƒ: Z Ö Z¿t}
 Zz6#
re

akZì 7" Ö zZæÐ ]\ W6¿kZèažce 


U
# Z³t Ð
*™7~
oo

6 ZžVY ( ì ß 
wqZyZ]\ W¤ ³t)X 7] !
*™ Z ~ hZ  Ö zZæ6kZ
*™#
.n

X • Q'~(Å¿x ZzŠ X D Yƒ Z Ö Z Â ïŠ â •
 Zz wqZ x Ó{z6# Û x ZzŠ Ì
w
w

ƒ„»’Ðgîx ¬~òèa åZƒˆÆi úÅòyÒt» ÑZz ]| )


kZì @
w

Z „B‚ ! î Y v YLž
[q L cÛ Ðgzi ä ÑZz ]|™NŠ @
â• ÎÃV¹‚¼a
~Tì @ Š™Ü[{z~sfX „g CY:gzZ Zƒl÷…ÐT c
Yc ‹Ì
Ü zÆ x »ž 劎ñÌ$ë Z q
‰ × Ð9
Z gzZ 劎ñÌb Z' Ü z kZ
 oÅ ‰
»Tì©:»]z¹ËÅy!
i _„¸[tì @
Yƒyv˜À»Vß ZzäÎ
( ó Xó •DƒÐ3
ÆVß ZzäÎLž
L ìtÝq
34 ÖWk& Z

ó Xó •DƒÐ3
ÆVß ZzäÎL L:[
à Zz "^ £VâzŠ y• á ÅvZgzZ ¶åq Z Å VâzŠ ‰'gúzŠ
Z q
ïGE 4hE&• D™I {Š c
4E iÃϪ {Š âžì K
 F
t V; Æ Vß Zz å[ Z X ‰
yZ )akZXì îŠ Ì|ŠzŠ {z b§ÏZ• DƒagzZÐ {Š âžVYXÆÐ3
X •D™I{Š c
iÃ{Š âªÏ ( Ã7ÆZ
Z ¯
á ÅvZ [ Z ¶„gÎ]gúq
]gúŽž y• ZÐ ~ VÂgúVâzŠ yZ wq¾

rg
ä åÅkZ ¶„g v YŽ gzZ »ÃϪ {Š â ä åÅkZ ¶„gÎ
X »É3

.o
à Zz äÎÉ CZÐ ~¢ä ]gúkZakZ• D™I Ã{Š â áZz åžVa
at
ay
Š™s§KZÃ{Š â ª ÏgzZ Hs§ÅåÅ]gú
 X c
à Zz äÎ{z Âðƒ ðZ
id

¹3 ÆåÅkZž ¬ŠˆÆu Y _Z vY Ì]gú


ªì ZƒZ9 Ék0
h

k\Zì ~9`{Š â V; ÆkZ ¬Š ˆk0


Æ]gú~uzŠ kZçOðƒy.6
re

{zÂì É ÂV; }÷ì ˆƒ ÏV; } g v! Ç ñ; ž Ðì Ð yZB‚Æ


oo

Zžìt È ) ó Xó • DƒÐ3
{ z¤ Æ Vß Zz äÎL L ! ÇV; ž Ðì ]gú
.n

Ü z kZ
Æ kZ 1å» Ã„ Ï Âä åÅ kZž VY CY ïÐZ Ï Â CÎ: ‰
w
w

( Zƒ„yvwq¾»äΈ™]g ZÑ]gú~uzŠ {zž Zƒtyv»äÎ


w

]Š „ž @ ƒaÆ o ¶
ì @ gzZ s
 Zg sÜ *
Î:cÛ Š•
â• á g Z ä ÑZz ]|Q
ƒ7aÆäÎ*
X •] »'~(Å¿x ZzŠwq¾X @ ÎXƒZa] ¸~

ò}пx ZzŠ
•DƒæW'
~X @
ƒ 7æW' ò}Ð ¿x ZzŠ
³» kZƒ: Lƒ¿LX • DƒæW'
35 ÖWk& Z

c ™i·* Ù -Z îGE
•Z •ÔC
ÑñkŠZ ]|g !%g Ô[ ·ÑZ ÚŠ Z%) •]|ä
Ã]|ä ~oèFX‘] Ñq LZ~âÃ( • {Š%vZgâ ãæ̀'
r™
~¬Ð kZX • ‘ „ˆÆY ]i YZ ( ÄÜ) oè}g ‚X¸bŠ Ÿ
: „ µñ»â¬ a kZ ¶~Š ~¢]i YZ= ä •]|èa –7â ä
:ž¸˜t ~( [ZŽÆ)âg !
g !
=]|X 5
ó Xó ìÜi » ¹F(  6] Ñ©gzZ ðƒ ÙpÐ ~È0
*™ ) ~È0 6]Ñ©L L

rg
ì °»„ Ú Z :7cÛ ä•]|X ñYc
â• Š™fh
'× žÅÌ„
 ZpgŠg !
g !
ä~

.o
òŠ Wž¸: b‡Æg » f ZE{Š c
i\¬vZ¶g •]| ( ]¤y%4sܪ)

at
ÇòŠ W'ž ¶Cƒ éZpÅ \¬vZ¶g •]|É } ™™f Ú Z}™nz Ú Z
ay
X}™fzEE{ Z ({ Zpž7tì °» „Ú Z'-
id

X å@ Ù )û% 300~ {z X ‰N C ] ¤y%=


™ 1™ (û%300 ÄC
h
re

Û \¬vZ¶g •]|
ž å;g™n²t ~ wq¾ Xì Ǹ 'ž¸ D â •
oo

:ž –g !
g !
=ä]|
ó Xó ìÜi » ¹F
.n

~È0
6]Ñ©L L
G
w

ò ™i eY gzZ ò ð©3ÅZz yZÑZg ZŠ { Õ{ ÔpÑÂ1™ )VŒ ! OgŠ c


G
( ~ c
w

X • Dƒ wqZ ¸ VŒ ̈ Æ ypg Ô• Dƒ~ ug MZ ypg wqZŽ


w

¯c  ez ÔtZÑ Z éwqZvŠgzZ ) UZ > [¸


>gÎÔb§kZÆ ÎZzZ ÔzÔ“
-» ] ¤{Ši ZzŠ 2™f » öñ• Z gzZI» pÑŠzgŠ 2 x ÈZ » o {gÎz
ƒx ÈZ » ]x¦½Zgz Z™f ~Š ZÐZ
~ {Õ{Xì Cƒ Ì{z´Æ ypg ( ì @
ì ò OZxz²Š Z%ÐxiÑÉì xiѦў7tÈ »xi ÑXì xiÑUZ > [
6wqZ yZ~ { Õ{VŒ X ÅVñ»iZgzZ ÅVñ»( ñY0]Š ¬ž @
~È0
36 ÖWk& Z
ï¿x ZzŠ Ãy̈Z 6¿q  yŠ :e ( 6gîx ¬)žì t Š°» äZz™
Z Z
wqZ, ZVŒakZX Çn™Ã¿kZ Ì~wj â LZ ¿{z™ YÐW Âì @
Y
Ù òŠ W( 6gîx ¬)Ž •D YñZ™
Xì Y™(C

Ö /ZпÄZzŠ
ì Cƒ‚#
Ö /Zg0
zZÆ y̈ZžVYXì CƒZa #
nZ6 ZÆ y̈ZÐ ¿xZzŠ
xZzŠ6¿¤
Z ÂÔLe 7wŠ LgzZ Vz™¿(žìLe wŠ L• D W]ÑqÆ

rg
Ö /Zì #
Ö /Zx* Ù y̈Z Âǃ
ìewŠ {Zp Ç}™¿~wqC
»ÏZìe: c

.o
#
Û õxXìðƒ~ 7 Ö /Z# Ö Z™Ôì ª
:•D â• ~Vî 0
Æ#
at zŠ ~(
ay
èô Úø ]†ø ÓøÖû] Ñøçû Êø èöÚø ^Ïøjô‰ûŸô û]ø
ó Xó ì™| ( Ö Z™ ( ÆZ Ö /Z L L
id

Ð# Z ¯gzZ7zgŠg ±!
)#
h

BV-zŠ Å}Z
ÃÆ¿x ZzŠ
re
oo

q Ö /Z¤
Z }žì 7¬Š ä \W HÔˆƒÝqq ~(ˆƒÝq# Z
.n

Å º´kZ Âì Sg Cƒ Ìlg ! LLÔì C¤M¼:¼: Zizg6Tì ‘´


w

E
gzZ ñYƒlg ! îSœ¢Š~ º´Ë¤
~g ‚¹ G Z ( s Ü'ÆkZ )ì Cƒ hZ `
w

X σ[Zy
É Ïƒ:g »`Ðb§kZ ƒ: lg ! w‚}g7ˆÆkZQ
ÌÇ!
w

Z
!Zi Z ».ßx ¬q
Z™f »½w‚ªH™f~Š Z®ÅVÅÑyŠq
„q Z ä ¿Ë¤
Z b§kZ
Z ñOÆkZ Çìg „…¸¿(Z Â;g…¸ w‚ Zg7QgzZ ÑZ e™~yŠ
¿{z¤
c
Æ™™f »vZ  „û%P sÜ ( }): ZizggzZá Z e™„6½w‚Ùf kZ
37 ÖWk& Z
ÃÐ ä™ b§kZžt n¾X ǃ {Š c
{Z û kZ Â}™Šgz »vZ ÑZ!Z Ñ
iЬ{Z
kZ Â@ × »¿: Zizg }ž )ì @
W7{' Yƒ$èÃòŠ WLL~ kZ X ǃ {Š c
i
ä ¶‚q
Z}÷( ì 7+Z ] !
èÑqƒ: Ì{Z
Ãh
•á žì Í™t {zÐ
{)z …ZâvŠgzZ @
™7: Zizg Ì™f b§ÏZ Ôk77z: Zizg~žì c
C=
a kZ (Zž c
C ÌtB‚gzZ Vƒk7LLÉ 7: Zizgžì wq ¸ Ì»
pì ß]! Z ÂißZ )X @
tp¤ ƒ7izgizg {zì @ × Ž »LLžVƒ@
ƒ{' ™

rg
izgizgì @ × ÂN 3LL“
ƒ{'  ͉ì @ × »Lžì Ì9] !
ƒ{' Ù„
t(C

.o
*™LL» wqZtž å$èö‚}g ø Xì @
 × ÂN 3
YÂ Z òŠ Wg )gŠ Â{'
xŠ q at
Z åž Çƒ ¬Š ä \ W}Xì ßtèÑq Ôì ] !
ZQì Zƒ0 •
hZh á
ay
g !
g ! Û 'Ýzg {zQXì Cƒ Ùp:Íq
ÌÙp H Âìgg Z Œ ZÃy̈Z ÂñYƒ Ýzg
id

t ~û%«ÏƒÙp„g !
}žÏñWÃ~VzqFÃ\ W]! ZÉ 7σ
q
h
re

Û 'Ùp„zÉ ) Cƒ 7g !
kˆZ » kZ 'ì Sgg Z Œ Qì Cƒ Ùp Âû%«
g !
oo

„D ÎÂì @
ÎZ òŠ Wì @
ƒ7YZÐiZ BŠÃ7\ W( Lg76¬
.n

CYƒqzÑ *
W¶ óg’~kZx„Œ Zp• DƒkC( ÆâÆ)Òp
w

kZ pì CƒŠŽ ñÒpèÑqì CYƒ'Z'Æ äƒ:Òp {zžJ


VŒ ì
w

× ÆkZ ÂXì @
}' Y0~Š ¬»qkZy̈ZžìtzzÅkZì @
Yƒ»kˆZ »
w

× {zì @
{' × Ž ~h
W{' ™LLÃwqZvŠgzZ {)zzZ®@
ƒ7kˆZÃkZ »
X @ × {zÐzzÅx ZzŠpì @
ƒ7kCZ' ƒÌ~•g D™ÃwqZyZå

ì @
™W gîkC)¿x ZzŠ
Z6
Ð 96kZì @
ƒßnÆ 9q Ö zZæ6¿
Zì C™WZ6gîkC)#
38 ÖWk& Z
@ Ù „ Ž ì @
W7ÃC ƒ WZ6gîkC) »Vz¢yZ6kZì ${¢q Zå
Z q
6 Z ÇñY7y¶
ßkZgzZ ñYH ¦Ã] Z¢x ÓyZ¤ ~߈ƞ²¼p
!wq¾Xì @ Z »¿x ZzŠ b§ÏZ ǃ: y¶
ƒZ•¹W ðÃ6
kZ ÂñYcÅg Ï

X , ™x ÈZ\W»¿x ZzŠ

i§»ä™Ýqÿx ZzŠ
<Ñ }X Z$Ð VßßZÆ <Ñ\ Wt Ð ,™ù x ÈZ \ W

rg
,?ì @ Û qŽ ~
Z ( {)z > 2iÔ e Ô{ izgÔi ú‰)ì n•
YH HQ ÂñY{g {z¤

.o
Ü zŒ Z ˆ{gi ú})ì CYÅ
wqZŽ \ W b§ÏZ ( ì CY ~Š™ ,ÅkZ‰
at
ay
T et \W¤ Û {zp¤
Z Â ( wqZ rvŠgz ZzÔ] ¤})Vƒ: n• Z • D™
Ö zZæB‚Æ x ÈZ 6wqZ yZž •
id

ìg #
Å äY {gÆ wqZ yZ \ WQ A
h

 aÆ ~
ñƒ 4ZŠ ~ sZ š  q ñ,\ W}X B™ ,ÅyZ ~ ]gß
re

Ì4ZŠ\ WÐ j§<
 gzZ S77¬Š ä \ Wž c
WŠ c
Ã\ WˆÆäƒ4ZŠ
oo

Ö zZæ\ WÉ ÇVß™wìû%‹ZgžvÎ:t\ WA
Ýqÿ# ) Âñƒ7
.n

Ù
X Vƒ4ZŠ ._Æj§9gzZN YWC !: Zz( Ug ¯aÆä™
w
w

Z
r»]z¹ _q
w

Z ä ]|Ð 9
»©:Æ kZgzZ ]z¹ _ q  oÅ] ! zgq)
Ñ!
( •D YKÜVâzŠrgzZ]z¹{z~sf c
ܤZz
E
JÍ $ JÍ $ E
x|»kZ ó óö- ºZŠ: ö- ºZŠ L Lì ]z¹t ( ~ º´mºqZ )~ y!
i_
ê Ð Q a kZ ) ì '
8 Z'Æ äÎ: 8
ê *ê tžì V- ¼
Î8
Åäƒg 0
Ð 6~0
ä ¿q
ZÆ º´ Ëžìtr» ]z¹kZ ( Vƒ@
Î
39 ÖWk& Z
ˆ7Kg8
ê) Z 7¤ gŠÉ Zƒ:g 0
~c á ÅvZ pðÎ 8
{z y• ê Ð +

¹tB‚gzZ à ™+
 Å äÎ8 zŠ™òÐ ~0
ê Ð(ÏZ {g ! ä kZ Â( ¶
ê Ð Q a kZ ì *
8 ê *
Î: 8 ê «t ª ó óiZŠ : iZŠ L Lž
Î8
 ÿÏZ âui ZÉ , ™: „g ѿÿ<
Æ<  s ÜÌ\ W b§ÏZ Vƒ@
Î
( 6äWŠ c
) ÂñWB‚Æi§< Z b§ÏZ ( bg ¦
 s Ü~K\ W¤ ™._
Ù
Ã\ WÐ ä™ (Z Vƒ 4ZŠ ~ KÐ j§ÇgzZ N YWC ! : Zz \ W
Š c Ö /Z )
Z }g vgzZ σZa ÌZ Å¿( gzZ σ ‚#
gzZ σZa ég0

rg
žòŠ W›ž:•Dƒ{h
IòŠW¢„(Z )V™ž:ì@
ƒ»x»„VåOg

.o
Ö /Z~X•Dƒ{zvß6•DƒIÃ
at
#  vß6( ¼À•¼ ` W
á g ZXì ;u Ö /Z6
ay
Š•
Xì\¬~g ! Z ä!°V\¬vZÃ# hXìCƒ
id

DMQOV å†ÏfÖ]E àømû†ôeô^’$ Ö] ÄøÚø äø ×# Ö] á$ ]ô


( yWÅZyÒ) ó Xó •TgB‚ÆVß Zzä™ñ\¬hµšL L
h
re

:ìŠ • á g Z »vZ b§ÏZ


oo

DMPR Vá]†ÛÂ Ù•E àømû†ôeô^’$ Ö] g% vômö äö ×# Ö]æø


.n

( yWÅZyÒ) ó Xó ì ›ÐVŽ Z'


× x,ZÃ\¬vZgzZ L L
w

XЛeù~ yZy{z 3e 76wqZŽ ÂXá Zz äY^ e ª+'™


w

„ ! pÅäY^ e~kZžì (Z òŠ Wt ÂM
 ^ e 76( {)z)g » f Zz™f Ôi úŽ
w

á yZX ,™#
vZY • Ö zZæ6yZ Â, ™\ WÌwqZŽž,™ÒÃakZXì 7
ñWÃ~ „ ]y ÃÝZ »¿gzZ ( »¿Ä ZzŠ ) ǃ kC{Z
W Â{Z Ü z Ë: Ë
É
Ö zZæ 6wqZ vߎ gzZ X ǃ W
7# Ö zZæ kZ ÔÇ
Z Ì6t Ü ZÆ \ W » wqZ #
Ö zZæ6¿òŠ WŽ ( ! OgŠ c
}™# ƒŠŽñ6™Ì~t Ü ZÆyZ D™
)Xì @
å { zÇ
X ǃg ZŠ™ !
40 ÖWk& Z

>~Š
ìÆaÆy̈Z ó ósp L L
=‚Ãe^Ú] Üm†ÓÖ] äÖ牅 o× o×’Þæ å‚ÛvÞ
{zg zZ • Çg} Š â iZ ¹g0
ZÆ y̈Z ä!°V=°Z [g \¬vZ
ì Ú{z spXì Ì ó ósp L Lq
ZÐ ~ yZ X • ~gz¢'i ZaÆ y̈Z

rg
òŠ WÐzz ÅkZÔì qÆ~(spÔì ¿gg0
ZÆy̈Z ä=°Z[gvZžŽ

.o
}~ yxgŠÔ•ìg Y6~h N q
Z\ W}ž• Ù Š\ WXì @
™«™KZ
at
ay
?• Dg ¦
ù \ WV;z Âì {ç » ä¤
( Ð V˜ ì +Z yZze c
s ”)
Ù b§ÏZX Vî Y:¤
id

Âì @
ƒ{çÃy̈ZÐV˜({zC }ž•Dg ¦
Ðx Zg W
h

‚ž ¬Š ä\ W(Ë( })Xì @


zz Åsp\ W[Zì , ™o ôZ y̈ZV;z
re

Ù q Ê CZ \ Wž @
•¸ Ð V;z \ WQ c Ð ,g â ÐZ ™ VZ _Ñ Âc
Ð
oo

7sp ( Ð gîx ¬ ¬ Ð gÅèEL _) ~ yZž BŠ \ WÃV” LgXÐ


.n

ÅspkZXì qÆ~(sp (žtnºZ )XУB‚Æ,


‚{z Âì @
ƒ
w
w

$Ð 3[Z±gzZG[ Z±ˆ Æ ]ñgzZÐ yvgzZ 1 Å *Š òŠ WÐzz


w

:ìŠ • á g Z »\¬vZXì Y
oøâô èøß$rø³Öû] á$ ^ô³³ÊøopçFãø Öû] àôÂø ‹ø³Ëûß$Ö] oø³ãÞøæø ä́³³eùô …ø Ýø^³³Ïø³Úø Íø^³³ìø àû³Úø ^³³Ú$ ]øæø
DPM(PLVkÂFˆß#Ö]EopæF^ûÛøÖû]
( x Zw)ÃÑgzZ ǃZg e Ð äƒZ9t ‚Æ [g LZ ( ~ *Š ) ¿Ž gzZ
( yWÅZyÒ) ó Xó ǃ*  ÎX ǃ»zgÐéZp
1»kZ¼
41 ÖWk& Z
ÆgÐ ÑñZƒz] ÷ZpLZ {z ǃspg0 Û \¬vZ
ZÆT•ìg â •
Š à¼
t n²) ÂX c  ä sp  »g Ð zz Å spXì ( Å}ç3X Ç
Xì qÆ~(spt(ž å;g™

ƒ»ZgŠÆwZŠZŽìÆsp{z
X • ë ó óëz L Ð
LZ Ìq Ž OgŠ c *™™6zZ LZÃspì q
L ZX Z
( |gŠ ) sp ( Bá „Ãsp })ì CY0¹ÜZ$
{zì CY| (Њzu

rg
~gzW OÅ]â ©ZÆÛ{~ËÆg e kZgzZ )}g eÐ Û{ LZy̈Zžìt

.o
gK ™6
vß{z • n
at
zZ LZ spvߎ ( s Ü'ÆgÃè sp ÇkZ} ™
ay
Ðzz Å kZžì t Š°ÝZ » spž VY • D™wEZ tZ à ( Ú) kZ
id

Ã\¬vZ 2Çg ñX Ã\ WLZÐ ]*


ä™nZg * vgzZ ;‚~EŠ y̈Z
h

zZ LZ sp » b§q
K ™6 Z vߎ gzZ ) ìg ÇÐ Vñ»á Zz {k
gzZ Ð
re

Y" » {)z wZziÆ Vzq yZgzZ » Vzq Å *ŠgzZ » *Š {z Ð gîx ¬ • Tg


oo

X • ï Š ¯ Æ)Æ™™6zZ LZgî Y" Ãq ÆkZ ( akZì @


ƒsp
.n

~] * Š 5 ÌÃ ó óëzL Lä \ WB‚Æsp ( {Š™™) kZ¤


vÐ kZ Âc ZQ
w

×
w

'
X ǃ†ŸZh
w

` ´+F
y‚W»kZgzZ|Åc6
egzZj
vZ wŠžìtzz ÅkZ Ôì ~g F ~(( Åä™™6ŠpÃsp )t À ` W
W„gzZ sp »vZ~ wŠ TžVY• ‰ƒ à {Ð ]y
Za ]y W„gzZ spÆ
Ë\¬vZX Cƒ7Za „~uzŠgzZ ( »t‘) sp ZuzŠ~ wŠ kZQ Âì CYƒ
42 ÖWk& Z
§» *Š c
( ì @
7ôZz Ð §„ q Û 7¦ÃVäzŠ 6
Zå Ãy̈ZÉ ) X D â •
ë ó óc6 ÅÀ` Wëz ! wq¾X »]y
egzZ jL ÃL ëz kZXì ~g F~( Wc
ǃ
k Ü zå ~g F)t ì k
Ð ä™g ZÎ6ŠpÃw¬ Ð ‰ ù ~g F t X •
XÐ N 3Ha ~ç }÷ ?Ç Vî 3 H~™^ÐWždÎt òŠ Wž ( ì
Xì ðƒÐ„Ã?ž‰ƒ“
Ma ~ç}g v
á ÅyZÐ Vƒ} (atž OÎt b§ÏZ
spt ÇVz™x OZù » ~Š •

rg
Ü z ÃV” ä ëž ðWa kZ ã.6t Xì ( ‰
yZŽgzZ Z (¬ Ð ‰ Ü zi Z I)

.o
Z ( ~ wŠ )žì a kZt Xì 
vZ ) {z ¤ *™™spt X ‰ƒ y.6gzZ Œ

at
X ÇVz™ H~ Âðƒ »~™âž„t b§ÏZ X Dƒ: spƒ ƒ ( sp »
 t Â@
ay
{ZpÔ• vÎÅng »" gzZ ]ÑìÆ n߃
 t) Xì 7„ x » ðÃgzZ ÂZ÷
id

Éà ÔVÇ) ( ’ e È ]g߾РyZ • vÎà Zz ä™y.6Êp{ Z (


h
re

á ÅyZZ
Ht Âσ ~Š •  ™ƒ} (a }÷}ž¶Ð¬~g Ft Â~Vz̀Ã
oo

Ù „ É Vâ ›[ ZÐ N 3Ð V¹ÔÐ N 3
t Ì~ Vß Zz äWÃg ZgŠC
.n

ì ;g 3 ÂÌÌZ^tžaÎtXÐN 3ÐV¹™ƒ} (atžì ˆ W~g F


w

ÆvZt Ì{ÒW Âì ;g 3Ð Vâ Z •
 Ü z kZ )t Â
ÆvZ )ì ;g 3Ð V¹ ( ‰
w

}Ž ( • ìg wñV*.6jÅzzš VY\ W Çìg „@


ÃkZ Z 
3Ð Vâ Z •
w

Ö „akZX Ç}Š ÌgzZ Z}


Ì,g egzZ ,™# {z ÂǃZ (
tZ Âì ;g}Š ÌZ
Ðz¤  ?žVY ( ,Š™gzŠÃspÐg0
ÌZ Z LZ ª)X ,g e:Ðg0
ZX 7
ógó 0
Z L LZg vÑZz äZ¤
»Çn Z¤ Ù !
7ÌðûÐC Z LZå
Ðg0
ÔÐz¤
 X ÇñY¬Š ǃ ÌŽ (žaÎV- É )z™:™sp6zZ LZX ǃ
 ëZ
Ã
»gzZ…H>Q Âì {ZpíZg ø {zgz Zì!°V\¬vZ[g Zg øžì x¥t
43 ÖWk& Z
vZ »ÑZg vz™ ;g Dg eÐ ÑLZ ?%Z ( 7¦
Ù ) ?ì YàyvðÃ
C
X} Š™:gzŠÐ\¬

Åäƒ{ŠyvÆsp~gz¢)
s Ûq
 ŸzNŠÐwVè•Z
ZéX c
~g Fq WŠ c Åäƒ{Š yvÆsp~gz¢)
Z=6] !
: YZq

rg
X 5 ( CŒŠ )z$
Æ äz$ ÐZ~ 5Zg Ô¶„g Y }g ZÎ6.
zZû%q
Z {zì

.o
! Vƒé ~ ¹~ [ ZŽ äÆ ?yà ž Y7 Ð
?ƒ „g Y V¹ž Y7 äz$
at
 ?ž VYƒ „g Yá ¾t Z² ?ž ¹ä CŒŠ X Vƒ „g Y t Z²ž ¹ä Æ
ay
Z }g ví ðà ÄW„ ÄW
?ÑH » äY t Z²}g vQ Â) 7„ ì g0
id

ä™ Y t Z²~ž ¹ä kZ ( a kZ ì ~g FZC yYgzZ $q


Zéèa)
h
re

Ù
„g W:ZzÐ V;zˆá²¼Q ˆ¬ t Z²é !wq¾X ÏVzg â ÃVñŠ Wg ZD
oo

ZÆ t Z²ž ˆƒg•¸t ñƒ Dƒ yZgzŠ kZ X ¶


ZÐ • ~g F ÅÆ g0
q
.n

~(Âéž Î WÎ{z) à Í] ! kZX ‰™wÙZ òŠ WÄÑ


t Ð }Ìä z$
w

Ù ä~ž ¶„gÈ{z ‰
™ Y V; z ä kZ [ Z ÏVzg â òŠ Wg ZD Ü z D Yì KÑ
w

i 5 gzZ r â Š6} (vßz$


y!  Šg â ÃVñŠ WÄÑq
èa( ì c Ù äñO
ZÆg ZD
w

W×Z (6ÆÐZa kZ )• Dƒ vßÆ


{z • Tg6Vzh N vߎ ( åZƒc
X •Dƒ( 6} ( igzZÆr â Šo¢( ˜À)vß
Æy!
Ü z D Y VY ä kZž ÇVCÐé63Zz ~ž Î WÎz$
‰ {za kZ
 „Xäz$
¬Ð ƒ µñÆ3ZzÅéí¶Å ãÒßÐí
ˆƒ] ‡56
44 ÖWk& Z
Ù ä Âä žÑZ e™wZθ
Z ä™ Y V;zQ å ¹ » äg â Æ VñŠ Wg ZD
ÄÑq
} g ZžÐìéXbŠg â VY}È
~žVYì Å7ãÒß ðÃä ~! z$
Ù ÏZ ¹!
spòŠ Wg ZD Ù ägz Z ¶ˆäg â ÃVñŠ Wg ZD
åZg â „ÃVñŠ Wg ZD Ù äãs Â
Ænu7g e'ìéìéž åZƒg•V;zžVY )•}%„ÐëzgzZ
Ù ÏZ DƒDƒžJ
ÐspsÜòŠ Wg ZD VŒÑ ä%gzZÑ äg ;Ajvß
X ( ‰™wÙZ „

rg
i§»ä™bZisp

.o
at
yZ•]ZçªZzŽ X ,™: spzzšòŠ Wžì ¸Š°Ðä‹Ã§Zz kZ
ay
Z » ä™bZisp,™ H: Ç!
ti§+4q Û ¹!
spè• ''oôZ ÂÐ
Ù mÐvZ \¬vZY •
á yZ )X B™o¢ÃmÐvž
id

U
( ǃ" ZzZ滧C Z ì
h
re
oo
.n
w
w
w
45 ÖWk& Z

>¶a
gzZ ã!
xÐãá$ 
i$
Ünq†Ö] à_6 nŽÖ] àÚ ä×# Ö]^e ƒçÂ]
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×# Ö] ÜŠe
á$ ]ô ½ Üãö ßønû eø Éöˆø ßûmø àø_6 nû Ž$ Ö] á$ ]ô ½ àöŠøuû]ø oø³nâô oû³jô $Ö]]ç³Ööçû ³Ïö³mø pû•ô ^³føÃô ³Öùô Øû³Îöæø

rg
DQOV Ønñ]†‰] oßeE o^ßønû fôÚ% ]æ& ‚öÂø áô^ŠøÞû¡ô Öû ô áø^Òø àø_6 nû Ž$ Ö]

.o
+Zž £ŠÈÐ VzÈ( y›)\ WgzZ L L
VÍßy-ƒ4Ž , ™ ¹] !
( yWÅZyÒ) ó Xó ì ÔŠ ôÜ»y̈Zy-ªZzXì êŠ ZßeŠ Y~ at
ay
Vz×gzZ Ô» VÇZ±Ô»VKÐ ¹ž¶Ån²] !
Z¬ ä ~Ã\ W
q
id

Û \¬vZ ( ~ e
} Z :• D â • Š ã
h

WÑ! gzZ ã!


{gÃè)ì ãá$ i$ gzZ :
»
re

ì êŠ Z±~ :Wy-Gƒ4Ž ,™]!


„z {zž¼Ð VzÈ }÷!9
oo

Xì ÔŠ î »y̈Zy-G
.n

Û ]*™ÑXì ~gz¢ð•Z«™Åy!
:• D â • i
w

kZ ) Xì îŠ ¯ú$ á ~ ] !
ÃkZì CYƒ ï• TÔ~ q T ã!L L
i$
w

C1 ó Xó ì îŠ ¯úlpÐZ {zÂì CYƒï•


á §~] ! )ÔqT( s Ü'
w

( c Æ
Æã!
i$ Ù i c
)Xì îŠ ¯C ÍÃ] ! á Ì~] !
kZì CYƒï• T ã!
i$
VŒ ì WZq
\¬vZžJ Z CZgzZx £q
Z CZ »]!
hZ ªã !
i(~« £
yˆZgzZ ã!ˆ Æ Tì c
i$ Û 4 ÌÐ ]Zíà â ,ZC
ŠgZ Œ Ù Ã] !
hZ ä
oÊô ªnvÖ] á^Ò^Úæ äö Þø^•Ÿ$]ô ðõ o• oÊô •vûËö³Ö] áø^³Òø^³Úø ] ä×#Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^³Î ” ‹Þ] à 1C
!•ôvËöÖ] oʪq^Ú h^e è×’Ö]æ†fÖ] h^jÒMT³þ‘Nt p„Ú†jÖ] å]æ…!äö Þø]‡Ÿ$]ô ðõ o•
46 ÖWk& Z
:• D â • Û \¬vZ (çOƒnç»ä•
DNROVé†ÏfÖ]E pƒ÷]«ãø Ãö fø jû$m èõ Îø‚ø‘ø àûÚôù †ºnû ìø 麆ø Ëô ÇûÚø æ$ ͺæû †ö Ãû Ú$ Ùºçû Îø
Ù ) *
+Z ì 4 ( zgŠg ZD 
™g ¦gŠ gzZ bŠÈ]! Ü z Æ ~g ZŠ *
 o (‰
ƒ )LL
( yWÅZyÒ) ó Xó ñYc
àg Zi WˆÆTÐ( ¶Š )] Zí
Z [ Z Ôƒ lpwŠƒYZ wŠ »y̈Zžì @
¼ÃË\W¤ ƒt „Ñ» ºœ
?f ÐZgzZ • D • yˆZ 6kZ Ô• ïŠ ƒÐZˆ Æ kZQ • ïŠ wâ
: ‘œgzZ {)z wâ ÐZ \ Wžì 4gzZ YZ ¸ ÂÐ ºœ,ZQ • D™

rg
hZÐ kZsÜ(Å ºœkZÉ , Š
ZúƺœTX B™„]!
ÐZ j

.o
y-žŽ ì C™ Za ^Y ðÍ$ @YƒŠ !
Xì  '‘œ{zƒ ðƒ Ð1Ôƒ ðƒ
X ì êŠ 1 Õ
» t ÎgzZ Ô]ÐÔŠÔ×g0
ZÆ VÍßy-=g fÆ kZ Ôì x » » at
ay
Û x Z™Y f( 0Ðy!
:• D â • i )ì ~gz¢¹«™Åy! iwq¾
id

†ºnû fôÒø äü Úö †û qöæø †ºnû Çô ‘ø äü Úö †û qô


h
re

ó Xó ì Z (
 x̀»kZpì N
gŸ»y!iLL
oo

^Ñ'ì CY ÅÐ y!
iƒÃË ( • ëßB‚Æk 
iÆ šxæE
:L)
ˆƒ ðÌ*y xgŠÆyZ~ :WQƒHOÃËä Ë'ì @
YÑ1Ð y!
.n

i
LZ ƒgŠ · ªZz¤
Z ?ž• ï Š£ » w >vßÆ nIщÃY U
w

gz ƒ
w

ÆäYƒ*gzZì @ 
VZÌZì ÞZ ðÃÐ ~y ZçOßá!$ »w >s Ü
w

y ! Zz™ä ¾x̀gzZ ] Z̀t BŠ [ Zì mZ e™OÃËÐ ~ yZŠŽ z


iX c !
Ô^ÑÔUÔ } (
- -:}• } ( ¹ ìZ̀Æy !
ižt n¾X c
Zz™ä
Xce 㙫 ™~(
Å kZa kZ X {)z {)z *
Z±~ : WÃVñŠ WÔÕ

ðÃ}Ôì yizZ ( »] 
! Åy̈ZžVY ?ì @
ƒ HÐ ] !
žvÎ:t \ W
¿¸X Ïñ Yƒ µZz t :Ð kZ ÂÔ t :3à ?ì HÃ~çÐ y!
iy ̈Z
47 ÖWk& Z
á ! î Z™~Š •
ˆÌƒ ~Š • á ~÷!î Z™~Š •
á ~÷žì Lg @
` @ á²q
zg J Z
ŠÈgzZ ‰ W~V Zƒ H[ ZbŠ Î Ì9zgÄÑ5™á nŒ
ÂÔt :&c Û gzZ
ËòŠ Wq
Z b§ÏZXì yiz H~ ] !
žN C \ W[ Z ˆ¬ ~çÐ kZ
{ zì ~Š} Š »Å±KZ ä ~ž¾t ~ ÏŠŽñÅVƒZÍzŠÃòŠ W}uzŠ
kZ ( ZƒHW tBŠ[ Z ) à ™wJä ~ž¾ V- òŠ W
Z »yZp•„'!
X ÏñY¬~yÆá Zzä™wJűÅ

Z » ò œy%
§Zzq

rg
.o
Zž ¹ä‡WÆyZà ò œy%(žìg•)
 ÍÆkZÆ™ %f ~–q

‡WLZgzZ Å %f ~–Ô‰ œy%]|çO! î Wáz
j¯gzZ +F
ÛÐ ~ at
ay
œy%ä‡WQyŠ}uzŠ( ˆƒˆðW]! iÅkZaÆ
)X ñƒ¢q™áy!
id

 Í +F
{zçO X N Wá “  ÍÆ kZ Æ ™ %f ~–ž ¹Ð
Ð ~ “
Zzš
h

X ñÑp=™áaƇWLZ“ igzZ Å %f ~–Ô‰ ÌyŠ}uzŠ


 Í »y!
re

µ ZzŠèÑq ) ñWá q „ q
Z \Wû%VâzŠž ¹ ( ™ƒ yZª ) ä ‡W
oo

Ø Zzš
gzZ {zǃێ • ¡~ :W? gzZ k‹žVY å’ e *
ÑÃVzq µ Z
.n

i~û%zŠ \ WQ  ǃgzZ {z ǃZzš


w

m{ H~ kZ ñÑ VYÄ y! Ž gzZ ǃ


w

q ·Ð kZ ÂñYƒ ( g %x3 Z y!


gzZ ) hZ¤ itž ¹ä œy%Xì Õ
w

wq¾Xì 7q ðÃ~'Ð kZ ÂñYƒ ( ~zš


) ~'t ¤
Zgz Z Xì 7ðÃ
Û )ì Š
ì x|» ]~tyâ • Û t Î~g
Šg Z Œ
c uq
Zà ã !X ƒÐã!
i$ 
i$
1C X •¬o{z•D™ ã !vߎ (ž
i$

Üø³³³³‘ø^³³³³³³³³ìø]ƒø]ôæø E ž cÛ yÒÌtq


â• ZÐ~yQN C]â ´geŬoä]*™Ñ C1
X} ™ ã!Â}™ Z×Z
i$  D†ø røÊø
48 ÖWk& Z
:cÛ ä ]\ W
â•
1C ^rÞ kÓ‰ àÚ
ó Xó Š
0 ƒlñ{¿Ž L L
]•{zŠ
Æ kZgzZvZÿTL L (žì x|» T) ì Šg Zz ~ g
u ~uzŠ q
Z
*™ n²t ~ ! wq¾ C2 ó Xó ìg lñ{ :gz ¾ ]!
 hZ {zƒ yZZ 6wÎg
ypgž cÛ Š•
â• á g ZakZ ä ]|]t)Ð N YÃVzyvß\WžVƒLe

rg
ì @ ƒ« k& Z V; Æ]|Ž ~ ug MZ
ypg 27Ð y@17 {zì @
ƒJ

.o
•Dƒ: ZzgaÆVzy{z Dƒ7~s MZŽ [ xZx Ó{zÃypg 27Q
L c
vß\ W Lž Û tä]|akZì »yŠ ËÐ~VâŠÆíZ4Z „¸yÒt
â• at
ay
žakZOg wì[p »y!
i KZakZ ( ÐŽÐ VÍß óÐ
ó N YÃVzy
id

YƒÇni »g ZŒ@
Xì @ ƒ7Çni »y!
i
h
re

þ Nt p„³Ú†³jÖ] ä³q†³ì] 1C
äfÞƒ p†m àÚ©ÛÖ] h^e VèÚ^³nϳÖ] è˳‘ o³Ê h^³jÒSR³³³‘
oo

þ Nt oÚ…]‚Ö]æ MQU³‘
oÊ ÀÊ^vÖ] å†Òƒæ NUU³‘ þ Nt ‚ߊÛÖ] oÊ‚Ûu] äq†ì]æ
.n

þ MMt p„Ú†jÖ] à xjËÖ]


l^Ï$ äi]æ… Ù^Îæ OMO³‘
w

Ù^Î ” é†m†³â o³e] à³Â DìgÃèb§ÏZg u ~g7ìzq Z »pÑg utE 2C


w
w

àöÚô ©mö áø^Òø àûÚø æø äö Ëønû •ø ݆Ón×ʆìŸ6 ] Ýôçû nø Öû]æø äô ×# Ö^³eô àö³Úô ©³mö á^³Ò à³Ú ] ä×# Ö] Ù牅 Ù^³Î
!kûÛö’ûnø Öøæû ]ø ]†÷ nû ìø ØûÏönø ×ûÊø†ìô¤] Ýôçû nö Öû]æø äô ×# Ö^eô
QL³þ‘ Mt Ü׊Úæ á^Š×Ö] ÀËu h^eVÑ^ΆÖ] h^³jÒ UQS³³þ‘ Nt p…^³í³fÖ] å]æ…
èË‘ oÊ h^jÒ SR ³þ‘ Nt p„Ú†jÖ]æ !…^rÖ] Ý]†Ò] o× &vÖ] h^e á^ÛmŸ] h^³jÒ
!äfÞƒ p†m àÚ©ÛÖ] h^eVèÚ^nÏÖ]
49 ÖWk& Z

cebŠ7ÌL£
Û g•VâzŠ \¬vZ¶g ~h
YZŒ mx â Z ]|gzZ \¬vZ¶g ð‚ x â Z ]|
Æ \¬vZ¶gæ°Z yzg ; yŠ q
Z X¸ Æ (à)†Ã\¬vZ¶g ð‚ x â Z X •
HÐWaÆ äJ 7i úÃ\¬vZ¶g ð‚ x â Z ~g !
qzÑi úä VrZÔŠ gŠ
¸ ìg| 7ó óyz•
Û ÃZ >gÎL L\¬vZ¶g ð‚ x â Z X ¶i úÅ[f „¸X ~Š™
H
ÔS7]gÎ~uzŠ ðÈ Æ kZ ( ä VrZ Ug6çO ÐäWèE½&Z ª) ‰ ú

rg
mx â Z ÂZ¢xsä VrZÆ™åi úZ
~g ‡Æ†Ã L L:¹ä \¬vZ¶g ~h 

.o
á Å\¬vZ ( ˆá²¼ )QX c
Š}Š£ªó Xó ˆµ ug~yz•
Û Ã Z >gÎÃ
y•
at
ay
 çO Ô‰ƒÐWaÆ äJ 7i ú\¬vZ¶g ~h
ä VrZ Z mx âZ Å ðƒt
H
id

ZžìtX[ Z X ÐäWèE½&Z ª) Š
¤ µÈ 7Z ~BÖZ >gÎ ÂÅ qzÑi ú
h

Û ™hgÃ(kZ ÂÑ äWtˆ ÆBÃ >gÎÃòŠ W


| 7Ã(~uzŠ ËňyWŒ
re

 ZzŠpBÃ>gΞVYì 7wŠ • »BÃ>gÎpÏñYƒi úÌA


ìZ á
oo

¢xs7Z Ug67x £ì‡Ì>gÎ~uzŠ ÂÅBÃ>gÎ ( akZ


wŠèa)X Z 7*
.n

á ÅVß ZzvZ¸gzZ ðƒÌÒ6:


{zèaì Cƒy•  ÆtkZ Ug ¯akZ åÓ

w

Tì CYƒÒ Ug ¯7Zpì CỸŠiuæÐ yZakZ Dƒ7x9


w
w

mx â Z „ D¢xs ( çO • D Yƒ T
¶g ~h ™ƒxŠ *
@ 'Å
Ug ¯{zÐ •
Û \¬vZ
:Ñä â•
o³³×F³³jøfûjöÊø Øû³³Ïö³³iø Ÿø Ôø Þø^³³³ŠøÖô Àû³³Ëø³³³uû]ô
Ðô³³_ô³³ßû³³Ûø ³³Öû^³³³³eô غ³³³Ò$ çø ³³³Úö ðø ¥³³³føÖû] á$ ]ô
{Š c
Nš (ž VY ) Ð î Y7~ öâ i WÔz™: '! iz™«™Å y!
iLL
50 ÖWk& Z
ó Xó •ðƒIZB‚Æ( % 1) 4
:ì @ u
W~g
ǻ‚ômøæø ä́Þô^ŠøÖùô àûÚô áøçû Ûö×ô ŠûÛöÖû] Üø×ô ‰ø àûÚø Üö ×ô ŠûÛöÖû]ø
C1 ó óX VƒpôvßÐVð; gzZÐy!
iÅTžì {zy›( ï» ) L L

å
,™eάÐä™]!
Z X ^
Y*
c
ì^Y ] !
tžvά ,™] !  \Wa kZ
ðÃÌZ

rg
{z ¤
Ã~ kZB‚ì ^
ªÑªì Ì{Z ZgzZ ,Š „ hgÐZ Âì ^
Y¤ Y*
( ] !

.o
)
~} g ! ZÆ kZ ªVz™ b§¾] !
Æ i Z0 ì 7] !
žvÎ\ WQ A
at
ay
äWË}ì @
™WZ ¹ ƒ Zg \ Z
 Ìi Z0
Z ÔVz™Ð i Z0
Z ¾] !
tžvÎ
id

Z q
\Wžì t i Z0 Z }• M
ƒ i Z0
Z FÆ kZ Âì I » ä3 *
3Ð áZz
h

3B‚}g ø\ WH }â7 \ Wžìti Z0


* Zq 3B‚}g øN W
ZN 3*
re

Z~ kZžVYce I7(Z )ÐN 3


Z y¶žì60
Ð\ W{zžƒ (Z¤
oo

ÑZ Ç}Š[ ZŽ ~ ÔÂ{zÉ ÇVî 3V;ž Ǿ 7t ÌL{z ƒ: Ø" {Š c


i
.n

ì 7B p ðÃ~ ä™wZÎÐ b§kZQƒ Ø" u" Ð \W{zžt


w
w

ž ,™: wZΪ) ,Š: g (Z Ãy¶\ WX 7Ǿ ( Ð zz ÅxÑ) Â{z:gz


w

:t ÌLÐ y¶ó Xó N 3 *
3B‚}g ø N W Lž
L }V- É ( ?ÐN 3
} 7„ Þ 7 Ðzz ÅÅËL¤
ZQ A
Og YZi Z0 3žâ7
Z ?Ðî 3*

PT³þ‘ Mt Ü׊Úæ !Ø–Ê] Ý¡‰Ÿ] p% ] h^e Vá^ÛmŸ] h^jÒR³‘


þ Mt p…^³í³fÖ] ä³q†³ì] C1
h^jÒ NRS” Nt oñ^ŠÞ äq†ì]æ Ø–Êû]ø å…çÚ] p% ]æ Ý¡‰Ÿ] Ø•^Ëi h^e á^ÛmŸ] h^³jÒ
!Ø–Ê] Ý¡‰Ÿ] p% ] h^e VäÃñ]†•æ á^ÛmŸ]
51 ÖWk& Z
Û p={z Z
Âñƒâ • Û ) y¶k0
 X ñW (º• Æx?Zm•Z'
Z *
¦]|
 FÅ ä3Æ yZ ( %i7 Ð yZ ) x?Zm•Z'
çO Ñ ä¯ K Z ]|
1C X ñWát ‚ÆyZ™yÈgzH %fÃ} ôä x?Zm\ W~k
Š „ ~hð
X t ÜZÆyZgz Z]Š ¬Åx?Z:Y m
Zìt BŠ
Å{7 ÅôZ a kZ ǃ13 * •
3 ä y¶h á ž ì @
ƒµ ] ‡zZ ‰
ž}Ð yZ \ Wžì V- ]gßÅ{7 6µñ,Z A
ì CY ÅkC]gz¢

rg
 ǃ 13 *
IÃ\ W{z A Z [ ZX Vƒ@
3ä y¶¤ Wá*
3~ Og p=\ W

.o
\ W,Š î\WQ Âǃ c
Z kZ ] !
Æ \ Wž}: Ð i0 ZgzZ Ç} Š™
37¤
Ù ÅV¹‚yZÉ ) ÔVƒZÎgÔVƒ?fÔVƒ{qÑáZzá
¬gÐb§C
e  B‚ at
ay
( , ™wEZ¿™wÂ\ *
gzZOg
id

§Zz
h
re

~ ïHG3J" #ÅcZ™ÐŠ !
Wxs Zö‚q
Z}÷gzZ=žì ]! Z
Åû%q
oo

Æî^g7 JZ¢Ð¢gzZ† ðëa kZ åÁ‰


Ü z k0
}g øèa X å*
Y
.n

ÅvZ Ô ¶~¢…a kZ å{Š c Ü zèa X H qzÑ^B‚Æ ~!a


i, à Á‰
w

á
w

" \ W L L:¹Ð áZz :7 ä ¶‚}÷X »zg ä áZz :7 ~ 5 Zg y•


w

~g øž VY B á ~¢ ~¢ Ï~hðã!
$ { Z'pB á Ùˆ ~g ø —
ݺçû Îø ܺ×F‰ø Ùø^Îø ^Û÷×F‰]çû Öö^Ïø³Êø ä³nû ×ø³Âø]çû ³×ö³ìø•ø ƒû]ôo àønû Úô †ø ÓûÛöÖû] Üøâô ]†ø eû]ô Ìônû •ø &ö³mû‚ô³uø Ôø iF]ø Øû³âø C1
DNPVkmF…F„Ö]E oàõnû Ûô‰ø ØõrôÃû eô ð«røÊø ä́×ô âû ]ø oÖ5 ]ô Éø]†ø Êøoáøæû †ö ÓßÚö
 ?ìâe
ÆyQ{zžZ ©ÅVâ ¶idÆx?Zm•Z' \WH (ÀF)
ZJ
s§ÅyLZ\WQ( ¸)vßy•Z(t)xs¹ (ÌäVrZ) Hxs(ÃyQ )QñWk0
X 3g™Ñk0 Û gzZ-
ÆyQÐZQñWáZô/•
52 ÖWk& Z
„F ] ! t äáZz:7X ñYƒ:k Š}žì {çì ÑZz äƒìN
 » ïHG3J" #
Z (ž c
¤ Û éS›rEZ Âä]|ÐW¶•
â• 'Åi Z0 Š hg„%aÙˆ…
ZiZt) c
Y] !
^ Ž wq¾XƒÈ zg VY…?ì x » Zg øg c
{zgzZƒ:]! H Â@
ƒ~
ÃkZÐ i Z0 ZaÆ] !
ZiZÐi ZgzZ,™ 1aÎÌi Z0 kZ\WÌA
ƒÌ
X , ™ÒÃÅä™7

rg
.o
at
ay
h id
re
oo
.n
w
w
w
53 ÖWk& Z

>,v0
|Å bzg ã̈Z
%ÐÑgzZ bzgy̈Z
ì“
E
Ð ÑgzZ bzg y̈Zž • F
 Ð õxgzZ Y fë ( ˆ Æ×Z’Z î0E
0 ‹8 )

rg
 » bzg ) ì 
( wì)t Ð kZ ˜À~ ‚f }g ø ( „ F “%gzZ ì Zƒ¯

.o
 Æ T Ôì ChzŠ g0
Z Æ y$
}g ø bzg Ž t ž ì @
at
Ÿ~ ]gßÅå W
ay
wìtèÑq ) ì bzg |gŠ ¸ • D Y7} QCg Cg ~ ŸgzZì @
Y%
» Tì x *  gŠ
id

{™E Z b zgÉ ì 7t b zgžVYì 7„


» | ãZgâq
h

9 Û ]!
 okZ ¶ãâ • 0Ð b zg ä ÑZz]|~yÒkZèa)ì ;g WÐW
re

¸~zŠg Z b zgž Y7Ð Vß ZzzŠg Z ä ]|akZ å*


/ W™f » bzgg !
g !
Ð
oo

_ž cÛ ä ]|6kZ Xì /
â• ¸~ zŠg Z bzg ]|ž Š
Hn² ?™èc
ì
.n

( X c kZQì ÙB‚Æ™èÂt~
 oÅ] !
‹[tä]|Ð9
w

[ÑZzó ì
ó ™èx ¸Zg øL L
w
w

izŠg Z å;g™[ æÐHË{zåg7yJq


gzZX ~y! Zž Zƒ(Zg !
Z
q
¸~zŠg Z »x ¸èÑq ) ó xó ¸Zg øL L ó xó ¸Zg øL L:ž å; gÈg !
Ð p ÒkZì / g !
ŠŽñvßÐ ¹ ñ7‘ ÌgzZ ~H ( ó xó ¸~g øL L:ž å’ e IV- ]t
r™ 𸞠¹Ðg7yJä áZz%1 zŠg Z q
x ¸ ZÐ ~ VÍßyZ ¸
54 ÖWk& Z
X } ó xó ¸~g øL LñOÆì ó óx ¸Zg øL L\ WakZì 7™èì /
¸
Š [ZŽH'ä g7 yJkZ
¸ ! [ »ž c
x ¸~g ø X x ¸~g vσ /
 ž å;g™n²t wq¾X Vƒ; gÈ ó xó ¸Zg øL L~akZì ™è
ÅŸgzZ b zg Z
äYòÆTgzZ•{0
iëÐzzÅTì bzg {ztž•Btë Âì CW] !
Ëbzg V; Æ õxžVYì 7+Z |²Xì CY%q g Z0
YÐzz Å
ZžVYì ŠŽñ~ V~f}g øŽ g¦{z: )ì x *
"Z ° b zg¤ » |gzZ

rg
Yx Óž{ H »„y̈Z Âb zg {z•Bb zgë&ì x *
ÔÈž ©Vzg Z0 »ÏZ

.o
Yx ÓvŠ b§Å„y̈ZgzZì Cƒ Ì~ {)z|¢
äYòÆb zg kZ Ìg Z0

at
Z ÂX • D YvÉŸÆ yZ CgCggzZ • D Y%Ð
Åy̈ZQ Âì ¸ bzg¤
ay
kZžt nºZ X ðƒÐzz ËÄZÑÅkZ Âì ] ‡JZ sÑ Z Ât ?ðƒHÑ
id

~ ]‡‘x Ó y̈ZèÑq Xì @ Y vŠ y̈Z ÂÐ g¦


Yƒ ~z)Æ Vzg Z0
h
re

( ì F
' 
zvg )
oo

a Æ bzg Ÿ» y̈Zž • D â•
Û Ìt õx
'
ŠpgzZ )ì Æ ~g ZÎ!çEE
.-E
ó óbzg L L
'
.n

y̈Z‰ì Cƒ b zg Ì~ ~g ZΞ -t \ W[ Z ( ì Æg ZÎ! çEE .-E


w

kZžÜ) Xì Cƒ bzg Ì~} h˜ Âì ~g ZÎZ h˜gzZì g ZÎ


(ž Zƒt »] !
w

“%Ð Vzq „zŠ y̈Z |gŠ )ì 


sÜVŒ ì  “%Ð Vzq &y̈Z
w

ã̈ZÐ ~ yZ™ YÐW• ˆ½,q &Æ×Z’Z)lg•aÆ ä Œ


E.'
ZM±bzg ã̈ZgzZ Ÿ
ÂÏñYƒq ~uzŠ%Z »vZ öW -š Eb zggzZ ÏñYƒq
Ë ÂñYƒ ~g ZØŠ~KÃˤ
Zì ±Š Z Zg f y*t ì 
“%ÐzŠ 4Z y̈Z
%:i ZX -ÃkZÐݬ
(A
]‡‘¹!
Ôì c
¯ Ð ( v WgzZ ã 0
ÔZƒ Ôè)‹g ZÜÁÃy̈Z ä \¬vZ
55 ÖWk& Z
gzZ ã0
Ô Zƒ ÔèÏZì c
¯ „Ћg ZÜÁ4Z ÌÃ{)z È Ôñ¢‰ ( g Z0
Y)
y̈ZÐ4ZX •‹g ZÜÁÆb§„q
Z[ZX •‰ ñ¯Ìƒ
 {zÐv W
Y¹!
ÚÆVzg Z0 Û X •µÌ]‡‘g Z0
žìtt• YvŠÐ4ZgzZì µÌ
ìßÌ¡‚gzZì ¯Ðìßi ˜ðZƒ‰Xì ZƒÎ{•s çG 2!~
.H |‚ ã ̈Z
Û ~ VâzŠp( ¡‚ÐÐZgzZì Ìi ˜ Ð ÏZì ;ß „q
t• Z )ì ¯ Ð
F~ «£Æ ìßÆ ¡‚ ;ß » i ˜ž VY ) ì
b§ÏZ  ( ì ;ß {•k

rg
• ¿g && hZ ¹ ~ kZ gzZì c
¯žÜ» ]Ñ» kZ ä \¬vZÃy̈Z

.o
Ì~Vzgâ YvŠgzZì ChzŠ~y$
Æy̈ZŽ ( ì ~ V~f}g øŽ ) b zg
ypžŽ ì ]¸+Z q
Z {z Xì ] ¸q at
Z Ôì MZ q
ZÉ ì 7b zg {z Âì
ay
Ð}Š â g ZŠ:Ë~Vzg Z0
ìk YvŠ²Ð lŠ¤
Åyp~ Vzg Z0
YáZz
id

ZtÂì CW~ŠŽ zgzZ


ZgzZì ] ¸q
X ãZ³ìMZq
h
re

v WÃ%ì ž ¶¹ b§kZ Ð %Ã{z ¶Cƒ ~h Ç Zè¬ ‰


oo

Ü z kZgzZ ~h Ç ZètÐT CW~ŠŽ zMZq


sg ʼn ZÐv WkZQ @ ŠÎ
Yc
.n

Cƒ 7ãqzg ¶CW~ŠŽzÐWÆ%ÃŽ ] ¸gzZMZt ¶¹{)z ~h Ç


w

t Åy̈Z wq¾X ¶CW7ÃÃË{z ÌŠŽ z!


Æ kZ ¶Cƒ ~Š âu ZuÉ ¶
w

Ð ] Zg gÆyp ( • D™wì b zgë&) ] ¸


• Dƒ] Zg g „zì k
w

 b§kZXì CYƒµZz]ñÅy̈ZÐkZ •D YƒÈŽ


YËZ
gâ Yg Z0
zz ÅT)ì @
Y òyp » kZÐ kZ Âì @
Y H %f à ( {)z ~–Ô ñÇé)
Ð PŠ qgzZ ËLb§ÏZ Xì @
Y%gâ Y {zgzZ ( • D YƒÈà
]Zg g Ð
. Yƒ Èyp »ŠŽ zÆg Z0
™‰ì CYƒ µZz ]ñÅ kZ Ð TXì @ Y
Yx ÓvŠgzZy̈Ztì k
~] ‡‘g Z0 ÐypMZŽtž-t[ ZX 5 » {)z
56 ÖWk& Z
ÌŸX •Ÿ,qzŠ¸ ( MZtq Z )Iƒ, qzŠt [ZXì k
ZgzZŸq Ì
Ì{z Âì ~Š â Âypì µ Ð ypMZtžVY )ì ~Š â Ì] ¸{zgzZì ~Š â
ŸÂXì ¯Ð} Š â ŠpžVYì ~Š â ÌZ½ÅkZakZ ( σ~Š â \zZ & ~
Xì C™Ýq]‡sÜÐÏZ bzg²ì @ Šâ
ÃÐ] c
™Ýq Z½gzZ}Z

ì ßó óY »g Z›ÃL L»yzg Z e
Z q Ù (ž -t \ W[Z )
Z Ð s§Å =°Z [g \¬vZÃy̈Z C

rg
g0
žOgŠ c
Ì]! » Tì @
t VŒ ì „g W,Ôì b zg x * Š Ìy̈Z »
Yc

.o
y̈Z D™ D™ ¹F
at
Q ågzZ¼ ¬ ž 7(Z ì y̈Z „ Ð wzZ ¯ zg y̈Z
ay
»bÃkZÐ ~ 4Z ì wì¸ » VzJ‰ž‰¯
yzg Z e ì Ìyzg Z e ã!
B ó óY »g ZtÃLtL û
id

Q ågȬy̈Zžìtô=]gz¢g”ÅTì @
¹F
h

ó óJ
ò * xs ZÐ eÙ Š L Lä {Èh
C Š F
ÅkZì 7(Zì ¯ y̈Z D™D™
re

ÅbÃßkZÆyzg Z e(kZ äÑZz]| )žì Å~[Â


Š F
ñƒD™h
oo

( :ž cÛ
â•
.n

× ä ]| )vZ f ç ågÈ ¬ y̈Zžì ßtû yzg Z e L L


Ãyzg Z e éS7Z'
w

Û ñƒ D™¥#
w

mxŠ W*
¦]|É å7gÈ \ !
Zg øǃgÈ\ !
Zg v( c
â•
w

ZÆgÈ(žVYì ß ÌYž ©ì ßÐg ±ZÙCtûyzg Z e )X åx?Z


g0
äh Z ¡‚‰Xì 7„¯ aÆÑkZgÈžVY $
Ë 7„W b zg ã ̈Z
 i ˜ ÂaÆäh Z k
ä =°Z [g \¬vZÃy̈Z wq¾X • ‘ 7aÆ
Ç) {z Ôì yziñŸã ̈Z ª ~g ZθaÆ bzg Ç• ~Š &&+4
{z Xì 7„ mðÃÐ } Š â » TXì q ã qzg Ø{gzZ ì %Z »vZ ( b zg
57 ÖWk& Z
Ù ªëžVY ) • ë y̈Z Ã
6]gß^~C  vßëXì y̈Z »g0
Z b zg
Û x Z™Y fŽ {z ( • D WÄy̈Z XÂC
~Tž• D â • Ù „ gzZ• D™ê
ì gâ Y {z ( ] ÌÜ{)zÇñdZg ZŠ™ YZgzZ t Ü ZiZ ª)ì 7+
 ̈Z

\ W ( Ðk½Ñ! Z ¸Š Z%Ð kZXì 7y̈Z
 ̈Z Åg0
{gÃè)Xì bzg ª+
|‚ ÅVâzŠèa) Xì ~g ZÎÅkZ ã̈Z ŸgzZì g ZÎ b zgž` yYt
{e
z Y ’ gzZ u Zgp Z½Å VâzŠ a kZ ( ì ãqzg q
Æ ¹F Z gzZ ~Š â q
Z ì {e

rg
~g ZΪŸ¹!
X •]ÌãZZgzZ™f Z½Å ( b zgª)g ZÎX •{e{eù Zg f

.o
Z X • µ Z µ Z ( Ì) 2 »Æ VâzŠ ( b§Åug ZpÅVâzŠ ) ì ~Š â Z½Å
¤
gzZì Â
*™^6kZ Âgz$Ç! at
Ã~g ZÎgzZÐ ,™~ ¸gzZÐ ,™o¢Ãg ZÎ
ay
ǃÂÜe»kZaÆg ZÎQgz$Ãg ZÎgzZÐ,™gz‰
Ü ¤gzZ ~ ¸Ã~g ZΤ
Z
id

akZì ~Š âèa ~g ZÎì µ Z uZgpÅ ~g ZÎgzZì µ Z uZgpÅg ZÎwq¾


h
re

ÏZgzZ )Xì @ Š â {zÐzzkZ•Cƒ~g7Ð} Š â 'gz¢ÅkZ


YƒÔ¬»] c
oo

( ì Lgbâ„s§
.n

zZÅkZgzZy7
»àòçWÅï
w

§ZziñW$gzZNŠq
w

Z
w

Ð áZjÆ \¬vZ¶g xzg *  oÅy*Ñ!


Ññä ]|Ð 9 {gÃè)
Û \¬vZ¶gxzg *
Ô¬6by7ž•D â • Û ±5c
Ññ( N â • ‹§Zz sfzgq
\¬vZX Z 7^™ƒg ZÎ6ï
z ZÐ n¾Åä™]g c ZçOå
i Å by7û%q
!}WñXÐG~i W…
58 ÖWk& Z
Þ ‡Æ^ åN
kZ å7. g{zèa åÌ^N
gqZ » kZ ¶ï
zZŽ Åy7
Æa kZ% ÌaÆ ï Z hg„6yÐZ ä y7a
zZ [ Z )ƒ: ã.6ž @
g 'Ðzz ÅTÔˆ W’QgzZózZÐzz Å~Ãy7~ 5 Zg ( å»
x3
y{g ! × s§Åy: Zz( ÐzzÅ! @
zŠ {z ººgzZ ˆ& " Åa ) ï
z ZgzZ CY7
zŠgzZ Zƒ^Äi ¬ y7Qì t ‚Æ yï
{g ! zZ ¬Š ?çWÅy7Ô àW:Zz
zŠ cg » ï
Å y{g ! zZ Ð ä7x3
g 'Zƒ„»’gzZózZ „zQ ~ 5Zg Ôν

rg
{zžVY )ì ŠŽ ñt ‚Æyï
zZž ¬Š ?çWÅy7Qg !
Æ[ Z Zƒs§

.o
Ñ}g ø ( ì šH bž „Y H{z åGÐ a LZÐZža kZ ¶g6Ì

at
• D Yƒ …¸ ë º º • D Z hzŠ ( s§ÅvZ ) ÐZ ëì wq ¸ Ì»
ay
…ÑZg øOŠ Z•Dƒ…¸ëOŠ Z'( ì Ô¬» \ ¨%ÑZg øèa)
Z¯z]!
id

]! Š â ÑZg øž VY Xì @
¨%gzZ ] c ƒ[Y s§Å ] !
¨% KZ :Zz ™á
h
re

Xì Ô¬»
oo

kZa kZì GÐ a LZÃï s !


™Ãwq]gßy7ž Zƒt y
zZž Š
.n

gzZ Z÷žVYVƒ@
Y`4- ~ž ¹gzZ Z 7FZÐ ï
zZ™Èty7 Âì Â*

w

VŒwq¾ ( Xì Â ZakZ ) 1C ì Z]
*™^6‚q Z]
t Á»ï
zZ ~÷
w

]÷Zpªì s§Å\¬vZ^ » b zggzZŸÂÔã̈ZŸªì ~g ZÎÅ b zgŽ


w

*™ð „B‚Æ ~g ZÎkZ^t gzZ s§Å ~ŠÛpgzZ ] M%Å \¬vZÐ


ǃ 
t VŒžVY ñY™F Ë ƒ7]gßÅî Zzá Zz y7VŒ
ZÐ ~g ZÎg ZΞ$
Û gzZì È<Ñä u 0
yWŒ Û 'Ãyi Z ÂkZXì 7„ e
gg Z Œ
vZ nÆp
Æ VâzŠ gzZ Ô] c
gz¢Å VâzŠ ŸgzZ bzg ~ Tì cÛ wi *
â• z
y â ‡» <
þ Ùæ] ä’u pçß%Ú Í…^ÃÚ 1òãÓm• 1C
!OLS ³‘
59 ÖWk& Z
’ e ã37t’ eã 3qt}X •‰bŠ e5 ZgÆäƒZg7ÆVç»
 t gzZì Z
ì< Û x »t }„ (Z X ’ e 
 Zzt Ôì n• *™7t ’ e 
*™x »t
]â © Z 0Ð) VâzŠ b zggzZ Ÿä {0<ÑÐ b§kZ X {)z {)z
wi *
䙿6<ÑåZ®) X cÛ Za wZŠZ yxgŠÆ ( VâzŠÐ b§q
â• Û
Z™ â •
Ë ƒ ~g7 Ð j§)Zz ŒZ ]c
Ì2 »Æ VâzŠ gzZ • $ gz¢Å VâzŠ Ð
ƒ}g7
( •M

rg
.o
at
ay
h id
re
oo
.n
w
w
w
60 ÖWk& Z

>”
!F:ï»Ô•g™0̈¤å
•ïŠÃVß ZzÔ\¬vZ
E
( ˆÆ×Z’Z î0E
0 ‹8 )

rg
Ù ä!°V=°Z [gvZpXì \¬vZ ÑZz ¶Š e
ÆqC Z@Ãy̈Z

.o
Æ\¬vZ~eÆó óe
Z@Lç
L OXì ð¯<
q
ZgzZyâ ‡q Za
ZÔg2Šq
at
ay
yZZ ÌZg øÐ,ŠvZÃTÏA „ÃÏZsÜe
Z@žìtg2ŠgzZyâ ‡VŒ
Z@„ÃÏZ '• ïŠ e
Z@vZÃTgzZ • ïŠ „ \¬vZ sÜe
id

e Z@žì
h

Z@žì @
vZ e Ë ï7e
ƒZat wZÎ[Z ( $ Z@ÐgzZ}ÃgzZ ˪)ì Q
re

*Š kZ vß} (} (¹žVYX • ïŠÃVÍßÁgzZ • ïŠ6Š ã


¾\¬
oo

Û » R
Ô¸ • Z ]| : }• s ^ „Æ e
c -ZzÆ x?Zm•Z' Z@ %Ð
.n

Ð] *™ÑÐZèÑq H7wJxsZ ä ̈¤1Z R Æ ] *™Ñ ]ÀW


w

{Š c
i¹ÌÅ]g—Špžt2)Ôå@ ×Å]\WgzZ ¶Ì›
VZ Ìg ZŒ~e
w
w

»x?Zm b â]| b§ÏZ ( B: p CY ïe


ÅyZgzZ g Ø e
Z@ÐZž ¶>
Û »¸xzøÐe
]|b§ÏZÔ¸• Z@VâzŠÔ~çÅx?Zmb â]|ªVâ
VÍß} (} (¹žì õg @
q Û »âZ Å x?Zmoß
Z ~g7 b§kZ X ¶{•
Z@Ôì HwßZ »e
;g W[ ZŽ ) ?ì Q£ e Z@žìtwZÎ[Z ÂB7e
Z@Ã
Ü z kZèa Ô „¸ ì »ˆ Æ i úÅò yÒ t» ]|Og Š c
„»’ ‰ ÐZì
61 ÖWk& Z
!N Y vY( ž c Û ä ]|a kZ¸ìgózZ ¶‚‰h
â• •á a kZ Ôì @
ƒ
Ü z,Z c
ʼn Û éS7Z'
â• × ä ]|t) N VZB; {zì ;gÎŽ Ð ~ ?Ôì ;gÎyÃ
’gzZ :Ðzz ÅT¶CYƒ l÷™ƒ lp ïGG3šE 3…ž ¶t ÕÅ ã Ò (
( å@
Yƒ»„»
Z@ÔσÔg0
e ¯t yâ ‡ä \¬vZaÆe
ZÆy̈ZTžì c Z@
σÔÅe Z@gzZ hÌg0
ZÆTžì ]! ÏKgt'X ÏA „ÃÏZsÜ

rg
zzÏZÔÏA 7e 3Òƒ"²X ǃ7È3 Zg »e
Z@ÃV ðE Z@ÌL6̈¤,Z Â

.o
Z@ ÃVzg ZŠ¸gÆ x?Z:xZ™Y m
~ VÍßyZžVY B7e Z} (} (Ð
Z@̇ÆÔ%ÔìoÑÔaÆe
XQ7e Z@gzZ ¶7Ô at
ay
È ~ wp •) gzZ {z¤ Ø Zè ë!
LZ ( á Zz < {)z òg »zŠ·)vߎt
id

Ðzz ÅT•TgÈ~ wp •) {zžQ7e


Z@Ðzz kZ 7ZÔ• Tg
h
re

•) LZvß{z( •DƒtgzZ ú ‡6wq LZ {zžVY ) Cƒ7¹F


ÅyZ
oo

Ù !
å„ (Z²)ì Yƒ ÂÌC Ю Ù !
 ) ÅyZ hèÑq b Ä7„C Ðwp
Ù !
ä kZžVY ;g „ ~Š· ~Š· a kZ ( å„C
Ù !
.n

C Ð wp •) ÅyZ hª
w

Ù !
ªïÄC ä VÍßX%ZX B: Ìe
Z@ÎX Å: „Ôe
Z@ª7„ïÄ
w

X BÌe
Z@7Z ÂÅÔ
w

: Iè {Š c ¬Št ÒZ )
Z@ž ( ì Š
iÐ ¬ Žžì QÃVÍßyZ ÒZ e
¬Ô• Dƒ‚¯Z à { {zžì Cƒtzz ÅkZ ( Vƒ‚¯Z à {gŠËª) Vƒ
vßÆ/~( ™wJë› Ug ¯{za kZ Dƒ 7È ~} ]
X•f ZŠ ËÐ
X • Dƒ`ƒ¢™{g6]!
„qZž²°» {zž D™7wJÃhÐzz kZ
äyWÛŒž 6) :¸ë ]! Ü z) ~Š·
¸ ( ~[ ZŽÆx?Z:Vz9Ɖ
62 ÖWk& Z
( :¸D™ ¹Š·žì ~Š „ZÍ
DTTV å†ÏfÖ]E ̺×ûÆö^ßøeö çû ×öÎö
( yWÅZyÒ) ó Xó •pô[¨}g øL L
¶: „ ¢
 & Åä™wJÃh( ~ V-Š· ª) ~ yZž ¶t ] !
-Z
 á v WÐ Vzg óZ }g ó Z ) Cñ 7v WÐ Vzg óZÄ Zgž‰
 •f
Z
ðÃì eÂƒÄ Zg ¹! Z }ì @
gzZ Vƒ}g ó Z¼¤ Y ðÃc
gâ 7 ì @Zƒ ~hð

rg
 &tÂ~Ä ZgžVYÏ} ñ7v WÄ Zg ÌA
„¢ }g â: VY„7
YÄÑ

.o
v W~ kZžVYì „ »Ä Zgg¦É ì 7g¦ðû Vzg óZ ~ kZ Â( 7
Z@ {z  c
Åe at
Š™Ä ZgÃ;LZ ä T b§ÏZXì 7„ ¢
 &Åä™wJ
ay
Ô•g™0̈ ¤å \W ! wq¾X Yƒ7×zgÐ V’
Ï•g ~g Y ]ª F
id

wq¾~ Vñ» ~zy


ÃVß Zz Ôì QÐ Ô ¹F ƒ~x » ~z*Š { Zp ¹F
Z c
h
re

ò  kgŠ ÔŠ Z ¿Ž }ž ǃ ¬Š Ìä \Wì/ŠÌZ÷ì Q
ƒÝ¬g !
q
oo

Ù J‚ 㽕‘
µÆg ZD Ù w‚C
 ݬY CVzg ZD Ù ã½~yÎ 0ƒrg ÃÐ

Û ÒZÐ ~ X• Dƒ n
.n

Ž 'ž• D™®
 ¤6ª
 q KZˆ Æ º
 Z•
w

{zakZ•Tg D J 7„zJ 7
-Z rg Ã} hð¼%Z• D™7̹F
w

'
{z ÂÐZh × ëakZì 57ä ëž• 뎞• Dƒ Ì, ZY C
w

Vª F VŒ) • Tg HÔ• Tg º Ô• Tg Ù Š ÁÂ
ÁyZª {zžJ
t òŠ WJ ( •Tg̈ ¤{zž• D™ÝqakZVªF
Z ™Ýq
Ô• f
}÷ždÎ ðÞt b§ÏZì Lg ̈¤ {z J
A
} Y 7~žì Lg H
¿(Z Âì ¶Å b§ÌËn¾´ŠÔ ¹Ü ZÔã qzgì ¶g0
X Ç} ™ ¹F Z
ÅkZÐá ZjkZ ÂÇ}™wìZg7 ÊpÐáZjÌËðä
ug ¹F ZgzZ
63 ÖWk& Z
ÐZa kZì @
ƒqzig W»"(ÐW{z Âì &ÁÊpòŠ WŽžVYX ÏñY
"(ÐWÊp {z ÂÇ }™ wìZg7 Êp òŠ WŽ s Ü'Æ kZ ì QÌ ¹F
AE
} (} (vŠ îÏ)E
-!
) ~°ÏA 7̹F ÐZakZ ÇŒ7„qzig W»
qzig W{zÐzz kZXì &Zg7 ÊpòŠ W-žì Ìt yvq
Z ( Æ]*
v
X T7Ì5 ZgÆ"( kZÐzzÏZgzZ @
ÐW6 ƒ7Ì

•~gz¢,qzŠaÆîJ
h

rg
X ÒÃ ( 2)X Ô( 1)X •~gz¢,qzŠaÆîJ
h

.o
σԞVYì ¬zgŠ » hÔX ÒÃì q~uzŠgzZ hïE Z
L Òƒì q
at
ay
X Ï} ™Ì{Š â W6ÒÃÃkZÔ{z Â
id

§Zz
h
re

G
Æuu/ß) ó ó{ çG
.*L L L ( ~ pÑÂ1™ò ðG
G ©3ÅZz yZÑZg ZŠ { Õ{ ) VŒ }÷
oo

Z Ð ~ yZ X ~hŽ ¸ D Wñh1 zŠ Ð ( ì x *
wÙZ » q Z
» º´ q
.n

ÐVðh1VâzŠyZ ( ì¸ÅJ
mY 2008t)•] §ÌZ}uzŠ²ì Š
ƒ
w

}g â ~ lˆÅ ¼ zŠž ¶g•]!


 ™ VZ _ " ! t ~ º´Æ yZ 0
w

}'ž¸ë {z¸„,ZªZzVâzŠ {zgzZ ñYï¼


 }ž•ìgQ}g â
w

 …}:
X ñYï¼
Ôå·»ypg )6µñÆ hŽ ¸ ñWVŒû%q
Z vg )
qZÐ ~ yZ
DZ *
Zz v*
Z ) ˆ™i Zz6b zg6yZ f Z Åò Ô 3g { izg Ô ð3~H ( ä VrZ ] Zg q
Z
{z BŠžVƒLe * à {¾V;z ä ëÐZQ ( yâZg
™n²t Ð \W~ ÂX c
64 ÖWk& Z
X’ e xŠíZŠŽ z!
*™¼:¼žìg D™ÒÃJ ÆäYƒ/~( zŠ
vg )
”„ âZ ̹F
pσh ”ÎÔQX σ ¹F
σh Â
σÔZ
ÌwÝB‚ ÏÆg 7„ ¹F
É Ô ÏñY ug ¹F~g vÂÐ î Yƒ ú ‡ ?Z

~ *Š VYX ÇVƒg ( „6ª
q—‚ KZ ) „z ~žvÎ:t X Ç ñYƒ qzÑ
YIòŠ WV;zžÆx £q
( ì @ Z ñZÎ)Ðî Wnc •,qzŠ¸
Ðî Y6zZ c
k
~g vJŠ ÎÂBYZ s§Å6zZB‚Æ] ¸~g7 gzZ N VZtq
Z\ W}

rg
tQ Âσ»MZ {z „ VŽ pÏñY¬¹6 Ü ¬ÆkZ] ¸
zZ {z σ~ˆ

.o
Z ñZÎX ÏñYƒq zÑ ãWnÉ 7ÏÆg~cV;z
™ VV;zžÆx £q

at
Z …]ñÔì ó ó]ñL Lx £ {z a }g ø Ï ñYIt
X Ï}Š ZI6wq q
ay
dc ƒ ´Š {z {Zpwq Ìðà » \ WÃ\ WÌLžì tžÜ
ƒ ¹Ü Z Ôãqzg c
id

Ù åÉ ( VƒZg7~[ Z }'ž )} Š™: ú ‡»{z ]gß¾


LZÐg ±ZC
h
re

ÐW\ WÐ ä™ b§kZ X ñY ï ¹F


gzZ=ž •g ̈ ¤gzZ -ÁÃ\ W
oo

É ¸ 7„~gñZ ´Š sÜì Q¹F


Ð Ôž {°‡t gzZ )Ð •g _(
× Žžì ¸ Ì~ *Š ( ì {°‡¸ Ì~gñZ ~z*Š
.n

}™ ¹F
{z ǃ̈¤»h
'
w

{zǃ7̈ ¤»h
X ÇñY¤ '× ŽgzZÔÇ
w

§Zz
w

òŠ Wg Z-â } (  zŠ q
r™-ZzÆ X• „ ZÆ yZ • m³q
Z}÷
èa å¿ÑZz äZ h Z Z (ÃV¦ {z ÂB~ _Z÷Ãd
ªzŠ ~g ‚‰™wÙZ¸
¹ä ( {Zpí) ËÐyZX ;g @ @
Zh Z w â Ô Š îŠ 3'¶: Ì„akZ åg Z-â
@
äkZ ( z™œÌ? ) Åœä-Zz} g vzŠ ¹F
Ãwâ z™g !
zg »}ÈÆvZž
65 ÖWk& Z
aÆ -Zz }÷g »y ¾äZŠ ZŠ }÷c
Wåc Š [ ZŽt à ( á Zz ¶Š {gt) yZ
- Ð *Š Ì{z ( g »y 37Šp c
W ) c ¾{Š c
igzZ ä -Zz }÷Xs ^™hg
Å kZ ?yÃÇ ñ3 ÂVî 3: Ì~ ( ì Š
Wk0
}÷ wâ Zg ‚ ) [ Z X ‰
X ǃwG ǃHòŠ W (Z ÂX ‰à 3™ Ö ‰VáÃ~Š !
ƒ WxsZ ( ~• Y)
Z@ gz ZXB‚Æ Ô ÇAžVƒLe 
Ð ÔÌe *™n²t ~ wq¾
hZ}t c } (~}žN 3:žðŠ6]!
»\ !
ÔVƒg kZ ÌLXì Q„

rg
 ) Å ] *™ÑžVYáZ e: ~ÆðŠÃ\W]!
Ю )
t Vƒ Ág »®

.o
Ë 7„ƒ Å Ë ) σ Å ¾®
‰vßá Zz •g ~ kZ ÌQ ( $  ) hZ
Ù ª'7„¸ Š Z•
UC Û ZÆ ®
 ) Å] \ W w{zp¤ at
Z ) • ¬o‰gzZ D
%
ay
™0̈¤åžOg wìZ ( kZakZ ( ¸hZzÐ ®
»]!  ) Å]\ W
id

XF:ﻕg
h
re
oo
.n
w
w
w
66 ÖWk& Z

>,‚
ÏAÐ}@WçWÅwŠ
‰0
7Ã\¬vZ@W
E
!°V=°Z [gvZž åHn²ä ~¬yŠ¼ ( ˆÆ×Z’Z î0E
0 ‹8 )

rg
Ë 07[sqðÃaÆ]Z f/zuZ
@W~g øsÜž åHn²t ä~X $

.o
[gvZ {zž~ *Š kZì 7„ ] ¸âZg0
ZÆ V\W~g ø ª‰0
at
7ÃkZ
LZ wŠ » y̈Z Xì 7[ s ðÃaÆ \¬vZ ¹!
ay
ÃNŠÃ] Z f xÅ]+Z
ì 8 ŠÃ] Ñ» ~g ‚{zÐzzÅ6ñ0 ZwŠ1ì @
id

Z kZQ ÂñYƒJ0 0
Ã[g
h

{@x» V!¤ ÅvZ ~ t‘kZ wŠŽžOgŠ c t X 8 Š 7Ã[g LZp


] !
re


wŠ ó ó ö+W Z L L~( b ˜Z ) y! Û ÃwŠ, ZXì wŠ J0
iÅ *™yWŒ ZwŠ {z ÂY™7
oo

Z Ì~ ]y
ìg „ J0 Z ~ *Š kZ X J0
W ;g J0 Z ì È » 3Z Xì @

.n

Ü ¤ÅvZ~ ] Ñ» kZp¬Š ÂÃ] Ñ» ~g7 ä kZžVY Ç


7Ã]gŠgzZ ‰
w

@Wž ( ì ; g W~],Æ{ÒWžŽ ) åHyÒZg7ä ~6kZwq¾X ¬Š


w
w

Xì @ ZwŠÉ 'ƒ7S0
ƒJ0 Z
t‘\ W Â,™: {@x» Û{~ t‘\ WZ
 ž-Ã]!
kZ \ W ` W
Ð t‘Q~ ]gß+Z »žVYÐî Yƒ ,@
Æt‘ÔÐ N Y0xÝÆ
Ù ª[ Z ǃ@
kZ ) X Ç} ™ÅÏZ òÝ Ç ñWÃZƒMÐ Tžì C WÃZƒM „
 [ ZÔVð; Æk
Z  á Š !
iz ñZ{¶g¼ÃxÝË{• Z (ž-Ð wVÃ] !
ðä
67 ÖWk& Z
¾ ¶gž ðƒ: x¥] ! Z [ Z ÂÇñY k0
t Ãxݤ 
ÆxÝkZ™á wâ {zkiz
á Š !
Æ xÝÆ { • á Š !
xÝ {z ªX {• 
ž: ǃqyˆZ »kiz!õÑ {z Âì Èä
Zç WÅwŠ Z
Æt‘vßQ Âì CYƒ S0  „ (ZX ÇñY0xÝ»k
iz ñO
»[g LZÐ yZ \ WgzZ • ðƒ ?@WÅwŠÆ \ W¤
Zp• D Y0xÝ
X ÏñYƒ’a}g vt‘•D™{@x»V!¤ÅvZÔ•D™{@x
äü Öø äö ×# Ö] áø^Òø äô ×# Öô áø^Òø àûÚø

rg
ó Xó •D YƒÆkZvZì @
Yƒ»vZŽ L L

.o
ÅvZ \ WªÐ ,™ {@x» VÂgŠ ÅvZ ªÐ VƒÆZ}
Z \W
pX Ïìg™0xÝÅ\ Wt‘Q ÂXƒÝq ÄcÅvZ ÔVƒ Ù ŠÃ]gŠ at
ay
Ü ¤ z ]gŠ Å Û{ ~ t‘?Z
0 xÝÆ t‘\ W ÂÐz™ 7{@x» ‰ 
id

{gxzø?Ð ÏÈgzZ òÝÇÅÛ{Q ÂÐN Y0xÝ»t‘\ WZ


 ÂÐî Y
h
re

}@WǃgzŠ6J0 ZÆwŠakZÐî Y
Z »wŠì ]gz¢Åä™gzŠÃ6ñ0
oo

»q¾{@Wž-t[ ZakZÐ
?ì x *
.n

Æ] M%Å\¬vZÃ] ÷Zpx Zw ã^gzZ] !


¨%Ô] Ãß ò$Ô] Z¯Ô {@W
w

Å \¬vZ ™ hgà {)z ] ÷Zp Å ÑgzZ ] ! » ¶Š hga


¨% ªXì x *
w

G!
Ž b§ÏZ » 6] éE Û Ô» 6] â ©ZÆ \¬vZ Ô*
5B-o z ] ‚Zzz øZ• CZÃ] M%
w

X VZÃ] )aÆ kZ Ô*


gz Z *
*™4z] ƒ IÔÈÐ yZ • Å Iä vZ ,q
( {@Wìt)

ZgzZ Ô¬q
WÅ} {q Z
ƒ Ô¬ 6űq
ű{z X Š Z yZŽ âq Û \¬vZ¶g xzg *
Zž • D â • Ññ
68 ÖWk& Z
ƒt ~ äâ i¬Ô ¶CYaÆä½ ã0
Dƒ Á,.ž å@ : ZizgÐ ,.
D™ Zƒ`}gzZ ,.}gzŠgzŠÉ ¸Dƒ7,.~VzyÐgîx ¬¸
'X ~ÑZ (åyZŽ âÔ¬{zí( ¸D™ c ÐV;zv߸
Ñ~Vzy™½ã 0
°»X e™: x¯xsðÃB‚ÆűkZ ÔåLg 8 ŠÃűkZ sÜ™Ö~ 5Zg
ZˆÆäg ¦
kZŽ H¥#Ã} {kZ (žÅÈ âZ ) äƱkZû%q ž²
:ÎìyZŽ â{zÆ™¥#å~•Æű

rg
a kZ å~Ñ »±èa ó Xó ƒ~ ŠÍ Å [8}÷žƒ ëlp¹ ? L L

.o
Š [ ZŽt ÐZ ( wq È !
ž c ä ñ ¥
) Â eÈ] !
t ( o ) „Ã} {sÜ
É Vƒc
W7~ •4- Â( Vƒiz0
Z ¯Ð [ Œ at
Û x £gzZ ) Vƒ~ •Ž ~
ay
Ð Vî 0
Q ÔÑZ e ~ ã0
Q ÔH ¦Ãèäg ð¬ Xì ðVZ ú¹ ä ~
id

Ü z kZèa1¯Z {= ä kZž c
‰ Ü zq
W (Z ‰ ZQX ,g ¦
6íÁ¹Z0
zg
h
re

\ðŠ {z ä ~ Ô3g ~ \ðŠ ~š = ä kZa kZ åx {~


JÔ 3g ~ ò¤
oo

 ZŠ'
v WB‚ÆVz{}g ‚¹gzZ= ÂQÉ Z hg:= ̈ÆkZ ÔÅ“
.n

~èa) Hs
 ™ O u^™g â iZ= ä kZ Â Š [p~ Z
< Š wZe ~
 c
w

kZgzZ Š Z » é~÷Ãg ðÐ u^kZa kZ åŠ


ƒ {i Z0 ƒ Ìo¢Ôå[ <

w

Þ ‡kZ~ˆÆkZžt n¾Xì Ç( ¹ñƒD™k0


Å[8ž Zƒ. =ä
w

W~ŠÍ

É @ Ð •g Ù Š à {™Ö}4- žìt Ю kZŠ°
™5 7Z}
y̈Z æÅ b§kZžt n¾k\ Ô\ðŠÔò¤ *™{@WÃòŠ WaÆkZ
Ô’ e 
Æ [g LZ òŠ Wžì @Ü zq
W‰ Z™ Y A
ì @ Û Ã\
™y!
Œ Z¯gzZì @ ZŠ'
™“
Xì @
Y`~Øg¶¨W
69 ÖWk& Z

>,^W
0Ðx?Zmb â]|
§ZzŠ ã
"gzZßq
Zg•
ì Cƒ+~è%ÅvZè%Åx?Z:x Z™Y m

rg
Z

.o
E
( ˆÆ]g Zœî0E
0 ‹8 )
at :ìŠ • á g Z »\¬vZ
ay
‹û³òô jøfûi ¡Êø ø àøÚø !‚Îø àû³Úø Ÿ$]ô Ô ø Úô çû ³Îø àû³Úô àø³Úô çû ³m% àû³Öø äü ³³$Þ]ø |õçû ³Þö o³Öø]ô oø³uôæû ]öæø
h id

àømû„ôÖ$] oÊô oûßôfû›ô ^íøiöŸøæø ^ßønôuûæø æø ^³ßø³ßô³nö Âû ^*³eô Ôø ׳Ëö³Öû] Äô³ßø³‘û]æø oáøçû ×öÃø Ëûmø]çû ³Þö^³Òø^³Ûø³eô
re

DOS(ORV•çâEoáøçû Îö†ø ÇûÚ% Üû ãö Þ$]ô]çû Ûö ×ø¾ø


oo

ðÃgzZ•` ÑyZZ ( JÜ zkZ )ŽÆyZ ZΞ ˆÈkz k0


‰ Æb âgzZ L L
.n

Zz¬ ) vßt¼ŽÎ Ç ñÑ: yZZÐ ~ x ¸~g v¿( *)


ìg™ ( Y Z¬ZzZ j
w

Ð ¬}g øgzZ ãZô~g ø ( aÆvÐ yÃîkZ ? )gzZX z™: §¼6kZ •


w

Ö W¼ ~ }g ! Û » Ð í (žß Ít ) gzZß™g » Ï
w

# Æ ( ] •Å ) Vz•
( yWÅZyÒ) ó Xó ÐN YKt¾ƒ
 {z(žVY ) 
*™
Û \¬vZ ~} g !
• D â• WzŠ Ñ!
Æ x?Zm b â]| ( ~ ] c {gÃè)
yZZvßæ) ÇñÑ7yZZ ÌðÃ[ ZÐ ~x ¸~g vžÅkz 7Z ä ëž
á g ZÆ\¬vZ ( •Š Z%vß{z´ÆyZ¸` Ñ
]çû ³Þö^³³Òø ^³³Ûø³eô ‹³³³òô ³³jøfû iø ¡Êø ø L L:Š •
70 ÖWk& Z
ZÃx?Zmb â]|\¬vZ )žìtÈ » ó ó áøçû ×öÃø Ëû³mø
ìg}Š-Ðb§q
zg}g ø\ WÉ • D™vßtŽ6Vñ»yZ, ™: §\ W(ž•
¬}g øgzZz'
N YK t¾{z—" Ô,™: ] !
ðÃÐí~hÆV>ªgzZX N ¯ÏÐ
Dƒ7b§~g ø{zXì Cƒ+~è%ÅvZè%Åx?Z:Y m
Z] Z|XÐ
Z]Z|Xì gzZè%Å Z}
ÅvZ Âè%Åx?Z:x Z™Y m gzZìgz Zè%~g øž
~g v[ Z Lž ¹tÐx?Zmb â]|Z
L Š Ù ª[ ZÔì Cƒ+~è%
 žìC

rg
Å äYK t¾Æ VÍß yZ „B‚Æ kZ ó ó7ðÃÑZz äÑ yZZ Ð ~ x ¸

.o
HIÃx?Zm\ WÌÐ ä™ ¬Š~hÆV>ª„B‚gzZ ˆ~Š Ìq :Z
Š
VÍߊŽñž eÎä x?Zmb â]|akZ ?D™ Hx?Zmb â]|[ Z at
ay
gzZ ÏVƒÌ, Š ÑzZ ÅyZ •g ¹! Û »t¤
vß• Z[ ZX ǃ: y›ðÃh
'× Ð~
id

Û » Ì{zžìC
VzŠ ÑzZ( ÅyZ •vßy›¹} hðŽ ÂXÐVƒ„•
6 Ùª
h
re

vZ~}g ! Û »yZžZ
ÆVz• Û » Ì7Z™ W̈¸Š ÑzZ ÅVz•
 gzZ Ï} Š ¯• Û»
oo

Û Š•
:•` â• á g Zt \¬
.n

DOSV•çâE áçΆÇÚ Ü`Þ]


w

( yWÅZyÒ) ó Xó ÐN YKt¾ƒ
 { zL L
w

ì Cƒ +~ kZgzZ ,@
Æ è%Å \¬vZ è%Åx?Zm9èa [ Z
w

Û »tž ;e¸ Ìäx?Zmb â *


vß• ¦]|akZ Â( ì Š
Hn²ž‰)
ƒ t¾» yZvZža kZ ) Vƒ „ t¾
m b â]|ÅekZçO ( ì Le *
~g !á g ZçO :•K™f ~ b â ÒgÎä!°V\¬vZ p ÖZƬŠ$
Š• Åx?Z
:ì \¬
Üû âö …û „øiø áû]ô Ôø Þ$]ôo ]÷…^$m•ø àømû†ôËô ÓFÖû] àøÚô šô…û Ÿø û] o×ø³Âø …û „ø³iøŸø hùô …$ |ºçû ³Þö Ùø^³Îøæø
71 ÖWk& Z
DNS(NRV|çÞEo]…÷ ^Ë$ Òø]†÷ qô^ÊøŸ$]ô]æ?‚ö×ô møŸøæø Õø•ø ^føÂô ]çû ×% –ômö
Û » !g ÇŠgz6}÷} Zž ¹ ( Ìt) ä ( x?Zm) b âgzZ L L
Ð ~ Vz•
\W ÂÐ,Š•g6}i ñzgÃyZ\ W¤ Ö Ì{°!
Z ( èY ) hg# Z6}i
q
ó Xó σZa Š ÑzZ „•
Û »gzZ̀áÆyZ ( ÌÐW )gzZÐ,Š™„ {ZeÃVzÈ Æ
( yWÅZyÒ)
Û \¬vZ~}g !
:• D â • Æx?Zm•Z'Z *
¦]|

rg
^Ú÷ ^Úø ]ô Œô^ß$×Öô Ôø ×öÂô ^qø oûÞùô ]ô Ùø^Îø ½ à$ ãö Û$ iø^øÊø kõÛF×ô Óø³eô äü ³e%…ø Üø ³ấ†F³eû ]ô o³×5 ³jøeû]ƒô ]ôæø

.o
DMNPVå†ÏfÖ]E
Ü z TgzZ L L
P ä g ÇŠgz6Æ yZ » ( x?Zm) •Z'Z ]| H yJZ ‰ at
ay
?~ž cÛ ( Ð yZ ) ä\¬h( ‰
â• Ü zkZ ) ñÑOgî}g7ÃyZ {zgz Z~VÂ!
id

( yWÅZyÒ) ó Xó ÇVî ¯ZÇ»VÍßÃ


h
re

}g7 ªZz {z Âc


â i WÐ ]ÜP ä \¬vZ Ãx?Zm•Z'Z *
¦]|
oo

aÆ \¬vZ X Z hg ( y ÂZƒ ¬Ð s§ÅvZ » ¶Š hg ) yX} FZ}g7


Ãa gzZ ~ç Ô}ŠÃ~ v Wa Æ vZ X H¨ £» { •
á Š ! Ü z Z hgyZ0
.n

Ɖ {
w

kZ ÂZƒ¬»ä`~q6yŠ¤  ÔZ hg~ Vzh N Æ)(l ( Ãa D ³Z )


Åd
w

Û t ÅyZ ä\¬vZžì ] !
X ÅwJ~]gß~uzŠ ã !
Œ ~uzŠt X ~Š `~q6
w

Z} g7 ~ VUâ i Wx ÓyZ x?Zm•Z'


\¬vZ Â} F Z *  wq¾
¦]|Z
:c
â•Û ( Æx ÅZg•) ä
DMNPVå†ÏfÖ]E ^Ú÷ ^Úø ]ô Œô^ß$×Öô Ôø ×öÂô ^qø oûÞùô ]ô
( yWÅZyÒ) ó Xó ÇVî ¯ZÇ»VÍßÃ?~L L
m\ W )Ðáú}g vvßX Vƒ@
¯Z§Ôx âZ »~ž cÛ ävZ
â•
72 ÖWk& Z
m•Z'Z *
¦]|‰)ì @  y›x?Z
ƒ,Z y›( ªÐ Vƒ:%»“
¯ x â Z Ã\ W~ž ~Š ~¸lp7Z ä \¬vZ Z
ÂÔ Vƒ@  wq¾ ( ¸ x?Z
:Å ¬ŠV- Ð\¬vZ äVrZ
DMNPVå†ÏfÖ]E oûjôm$…ùô ƒö àûÚô æø Ùø^Îø
( yWÅZyÒ)óXó ( £Š]t)ÃËËÌÐ~ŠÑzZ~÷gzZHn²äVrZLL
Š[ ZŽ ä\¬vZ
:c

rg
DMNPVå†ÏfÖ]E àønû Ûô×ô ¿# Ö] p‚ôãû Âø Ùö^ßømøŸø

.o
( yWÅZyÒ) ó Xó ÇA:ÃVß Zzä™~igzs Ü( ]t) {Ç ( t) Z÷L L
Ö â Z ë7ZÐ ~Š ÑzZ Å\ WÐ Vƒ(Žž c
Ð ,Š # Û ä \¬vZ
â• at
ay
X ÏA 77ZÐVƒÝªŽp
id

À&
/ŸG Š *
ƒvZ °+»x?Zm•Z'
Z]|
h

õG
re

ƒ x¥tû%q
ÃVÍßݪ\¬vZž Š ZÃx?Zm•Z'
Z * 
¦]|Z
oo

Û » Ì,q~uzŠ \¬vZh
• •á žŒt x?Zm\ WÐkZ ) ÂïŠ7( #
Ö âZ )
.n

Z » Tì žâ ¬ŠgzZ q
i Z0 Z6µñgzZ Ëä VrZçO Ð Vƒ ï Š 7ÃVÍß
w

Û ±5\ W
w

µ ZÃV> ª„Šp{z ~ TBŠ ¬ŠgzZ q


Z Åx?Zm•Z'Z N â •
w

:•ïŠ™
Üûãö ßûÚô àøÚø ! àûÚø lô†FÛø%$Ö] àøÚô äü ×øâû ]ø Ñû‡ö …û æ$ ^ß÷Úô !]‚÷×øeø]„âF ØûÃø qû] hùô …ø Üöấ†F³eû]ô Ùø^³Îø ƒû]ôæø
DMNR Vå†ÏfÖ]E
g ÇŠgz6}÷} Zž Hn² ( ~¬Š ) ä ( x?Zm) •Z'Ü z TgzZ L L
Z‰
ÌÐ V]ÃVßZz … Æ kZ gzZ ÑZz ( yâ Zz) ðZ £Š ¯ à ( Š ! Z ÃkZ
W) q
73 ÖWk& Z
n Ö ªizggzZ 6\¬vZ ) Ð ~ yZžŽ ( VƒH ) ÃyZ < e
g yZZ 6# Á
Û ä \¬vZX fâ aÆVâ ›sÜ{)z} ñV~ ¬Š kZ õ/GŸG
À&
c
â• Š ( Vƒ
:• D â • Û vZçOÐ, Š ÌÃVz• Û »ë Â~*ŠkZÉ 7ž
DMNRVå†ÏfÖ]E …ô^ß$Ö] hô]„øÂø oÖF]ô åü †% _ø•û]ø Ü$ $ö¡÷nû ×ô Îø äü Ãö jùô Úø ^.Êø †ø ËøÒø àûÚø æø Ùø^Îø
Û »žŽÃ¿kZgzZ c
[p Âizg} hðÿ, ZÎìg• Û Š•
â• á g Z ä \¬h L L
( yWÅZyÒ) ó Xó ÇVî à~c izŠ[ Z±V¤V¤ÃkZQ ÇVî @
'
x Zg W

rg
Û ¬Št ä x?Zm•Z'
LZ Ô,Š ¯(à Zz ðZÃàkZž ðâ • Z *
¦]|

.o
Žž cÛ ÐWÔ,Š }Š tig Ô,Š }Š VÃVß Zz •gÆ VŒ Ð ~ Vîñ
â•
Š ÑzZ KZä x?Zm\ W~T~¬Šq
Z¬ÐkZž cÛ akZt)ƒy›
â• at
ay
7ZÐ Vƒ Ý ªŽ Ð ~ Š ÑzZ ~¾ž cÛ ä \¬vZ ÂÅÔ#
â• Ö â Z aÆ
id

Ë ï7#
sÜà ¬Š KZ ä x?Zm•Z'Z ]|~ ¬Š kZ [Z 6Y ¯ kZ $ Ö âZ
h
re

Û »Žž c
kZÐ ,Š Z hðÌ7Z • • Û ä \¬vZ ( c
â• Š™m{B‚Æ Vâ ›
oo

,Š7akZ å»#
Ö â Znç{zgzZÐ,ŠakZì »tignçtžVY~*Š
Ö â Zž VY XÐ
.n

n²t ~ Xì QÌÃg ñ *Š ¹!


Xì Q „Ã Vâ ›#
w

ÅvZ è% KZ ä VrZùž BŠ tzf » x?Z :x Z™Y m


Z ] Z|ž å;g™
w

 ZpgŠÃx Z™Y fOgŠ c


gîm{{zž ) ÇVz™„ tå Xì ðƒð5~è%
]!
w

ñƒÑÐ =ÂÅ\¬vZ~Vñ»Æ+Švߎ b§ÏZ ( OgŠ c


Ã] !
kZ6
VÍßåžVƒ@ ZpgŠt ÌÐ yZ • Tg D™Ãz÷z~ VÍßÔ•
™„
X VƒD Yƒ[Zy
•ÆVÍßÐzzÅXÔN XÐ] uZzz÷z,ZÃ
Z
]!
q 4ŒE“Zz ÔY hÔ+gHÐ ¹
Z Ô• D™÷z {zž • Dƒ, Z èEG
( 6gî·ZŠ)c
Ô·ZŠ ) Z
•Æ VÍßÐ s§~uzŠ²• D C ÇÃVÍß
74 ÖWk& Z
}Š Îq (ZÐZ ËZ egzZƒx »iÃˉž-V- wVÅkZX • [Zy

ã ( Ðzz Åq kZ ) !%s§~uzŠ pñYƒ Ç Âx »i » kZÐ T
Z 7„ ËZ eÐ}uËZ et X H Z'c
hZ¤ H YZ ä ËZ e kZ ÂñY0!%»
E
4Œ“Zz Y ha kZ ) ÏñY ~Š ´M ÃVÁZ ƒ #
 ] Z|+gHgzZ èEG
Z Ö Ó
w@
7
õYb§hZ ÅyZVƒä‹Ž {)z] uZz Â,™k
½Ô,™÷zÔ,™yÒ
" F,ZÐá ZjÆ] uZzžVYì 7Š ã
" gzZß {z }ž,™ 1™

rg
]uZza kZ 7„ |ðÃÐ}uÅX• g•] uZzŠ ã
" gzZ ßg Ñ

.o
sfX N ‹ÃVÍß„]uZzRz " sÜgzZ Bx »Ðo ôZ[p~[ !
U Æ
Ù » kZ 2ì CY Å„Š y¶
ßÐ b§C Å î ZzŠ ãat
" z ÝZ" gzZ ßq
Z ~
ay
( Xƒ±5ì @ U
YH" Ì*
ƒ
id

Z~}g !
¬Ð§Zz)ì g•(§Zzú): YZq Æx?Zmb â]|
h
re

Š¬tÃx?Zmb â]|ä\¬vZŠpžOgÃpÅb§hZ]!
}÷c t\ W
oo

kZ§Zzßt{z•vßáZzä‹(§Zzú): YZŽ [Z !î ¯Ïz'


zg}÷Ь
ž•D ‹ÃVÍßa
.n

t}g œ{zèÑq)ƒZa›Å\¬vZ~VߊÆVÍßž @
w

ÌÐzz Å„ ƒZa 7gâÐ ]uZz LÑž … Y 7] !


 èÅ^ÑÉ @
w

:•ë {z•D ‹vߎ§ZztXì b§kZ¼§ZzßtçO( ìCƒZa


w


b â]|ä \¬vZ  Ht¾Ãx ¸Åx?Zm b â]|ä \¬vZ Z
° ä VrZ Ô¸g ðx?Zm b â]|èa î ¯ @'Æ èž cÛ ¬Ãx?Zm
â•
h ÂÃVɃ Š ¬7Z ä \¬vZQ Ôñ¯ Ð ¬Æ \¬vZ Ôñ¯
 yZ [ Zž c
h ÂÃVÉyZ ( vZ !
m\ WçO¸T e7* fÍ)x?Zmb â]|[ ZXßZ e
Ðœ~(ä ~Ât?Vzh ÂùÃVÉyZ~vZ} Zž ¹Ð \¬vZ ä x?Z
75 ÖWk& Z
~g7 Ðí Âä ?ž cÛ Ð x?Zm b â]|ä \¬z ug nvZ ÂX • ñ¯
â•
sÜÉ ¸ ìg {e 
*™7t¾ÃVÍß \¬vZ Špž c fÍ) ~Š Zz™ {n *Š
ÍvZ !
( vZ !  tÃ\¬vZÐzzÅx?Zmb â]|
f oZ} 7ä™x »ƒ
Š™ »ÃyZ ä ~ Â6ìÆ \ W )¸ ñ¯ y̈Z ËÄ ä~èÑq
c
6
t‘KZÃ\¬vZž c
Í ( vZ ! h Â7ÌÃVÉ( 6ì}g ø\ W[ Z
f oZ ) M
t [ Z XbŠ ZzG( }È ª) } {}÷gzZ M
 h Â7ÃVÉLZ ?ž c
WkF

rg
W × ÂÃVz•
Vߊ » î Zz kZX ÇñYƒZ h · »yZZÐ kZpì îŠ {'
ZŽ6 Û »] !

.o
X ǃs Ü' Û uZu{z) ÇñYH~
 z yWŒ
ÆVßßZÆ< Z {oŽÐ kZgzZ ǃ

at
( X ǃ:mÌ»gzŠ ðÃÐxsZ »T
ay
kZg•0Ðx?Zmb â *
¦]|
h id

];Ž z[gzZ {ÅäƒßƧZzß


re
oo

Û ž VY Ôì ³ #Æ *™yWŒ
vZ ~ *™yWŒ Û §Zztžìt ]!
«/
.n

Û \¬
(žìt x|»T) :•D â •
w

x?Zmb â]|QˆÆkZ 1C óXó Vƒ@


™{nÃx ¸kZ~ž ¹Ð yZä~L L
w
w

Äßø‘û]æø o áøçû ×öÃø Ëûmø]çû Þö^Òø^Ûø eô 6òô jøfû iø¡Êø ø àøÚø !‚ûÎø àûÚø Ÿ$] Ôø Úô çû Îö àûÚô àøÚô ç+ m% àûÖø äö $Þ]ø |õçû Þö o³ÖF] oø³uôæû ]öæø 1C
DORV•çâ E oáøçû Îö†ÇûÚ% Üûãö $Þ]ô ]çû Ûö×ø¾ø àømû„ôÖ$] oÊ oßôfû›ô^íiŸæ^ßønôuûæø æø ^ßøßô nö Âû^øeô Ô ø ×ûËöÖ]
ÆyQS Ç ñÑ 7yZZ (ðÃgzZ [Z )Ð ~ x ¸~g vž ˆÈkz k0
Æb âgzZ (ÀF)
gzZ~ ãZô~gø Ï?gzZz™: §¼6kZ• ìg D™vßt¼Ž Î` Ñ yZZ (J
[Z)Ž
•g™[ze {zì HÕä VM* ÆVÍßyZÐígzZ z™g»Ð ¬}gø
™:W~ [!
â ‚)XÐ
( ~]
76 ÖWk& Z
YEX
Z~ ð½54§
q Zztä~(ž cÛ ~zZkZ ä]|)X¬ž:ì ðâ •
â• Û ¬Š$
ä
tž ) Ìc ‹ yZgzŠÆ÷z§Zzt ä VM ‹Ð 
Œ7Z ä ~QX c r™
~(~ kZ ªZzž ¹ä kZ Â( ñCbÑŠì ߧZz
y.6ä kZQ)Xì (¥
( N ‹: {ÒW[Zª),Š™!Zi Z¹ä~XìgD ‹Âëp(¹™ƒ
Ã9( ïš)VY ?pì 7] !
~'ðÃ* ~uzŠ /
Zžt] !
ƒg ðp¤
XƒD ¯g ð

rg
~gz$ ~(Åx?Z :x Z™Y m
Z ] Z|~§Zz kZžì t ] !
~Š/

.o
f oZ} h Â: Ì° aÆvZ ä x?Zm b â }ž )ì Cƒx¥
x ¬ ( vZ !
äh ° \¬vZÃ9q Û u6¬Æ!°V\¬vZ Ìy›
Z²•D™y!
Πat
ay
á tÂÅx?Z:x Z™Y m
y• ZèÑqÔ} h Â: Ì° aÆ\¬vZ {zgzZ} Š¬»
id

Ãd  D ³Z LZž•Ù Š Ì[ Zp¤
 LZ ð•ìg™ %fÃd Z {zžì Cƒ
h
re

 ZpgŠ Ìt Ð \¬vZ X • º á ä™ %f ã s
WvZ } Zž D™7„
y
oo

›Þ 7zz Vz™ %f VY }ž ) y77ÌzzgzZ ?ì H„g]»a}÷


á Z ä ?žì °oÆ
.n

7Z Â%fžVY Y7 Ð d
 sÜXƒ y7 ÌQ c
0
{g •
w

[Zp (Z Âä ~žVYì ñZg H ~g vž Y7 Ð yZ¸9Ì{z X å 


*™
w

Š7[ ZŽ V- äd
:¹äkZÉ ,™ Zg7[ Zp CZ\ Wž c Âì ¬Š
w

DMLOVkË# ’# Ö]E †ö Úø ç+ iö^Úø ØûÃø Êû] kôeø]ø^m5


( yWÅZyÒ) ó Xó < ( ï@ Zžá1{zL L
š)\ Wì Zƒ¬ŽÃ\ WyY!
ì Ht~÷žâ7Ð \¬vZ\ WyY!
~ž @ Zž Y7: Ìt ä d

ukZ ä x?Z :x Z™Y m
KZ J Z ] Z|ž å;g™t n² ÂX Vz™ Â b & Z KZ
s§~uzŠžZ ZX ¶Cƒðƒð1e~è%Å\¬vZè%
 ì wqtÂs§q
77 ÖWk& Z
fÍ)X} h Â:°žì wqt
( vZ !
@
xiÑt ÂA ƒV- ¤
Z ( ì 7„etžVYì 7+Z wq¾ Â|)
á Š !
Šú{ • LZ ä Tž¸iZ Ìó ói c
Z L LÂÐ x?Zm b â]|vZ !
fÍž @
W
fͲ 1C Xì ¬» ‡W}÷ž åZ h Âa kZ sÜà CñËq
v! Z6ìÆ
h Â7aÆvZ Ì° à ©Px?Zmb â]|
X¸ M
D»wÃ\¬vZ ( v!
f oZ ) c
Íž ÇA W@ ¶a/
ÃVÍßÐ kZžt ] !

rg
X •DƒÌyä~ˆ6
Vñ» LZ LLn kZ7

.o
¸T e 
*™7{ nÃb âx ¸\¬vZž Zƒt ÂÈ »kZžt ] !
,v0
/

at
ŠÆx?Zmb â]|p
X HuhÃyZÐzzÅ î !
ay
Û §Zztžt ] !
kZž 6ì s Üu ZuÆ VìW ôÜňyWŒ ”/
id

Ë ƒ Za Vc
» kZ • $ Ö ZÐ î Zz ß kZ [ Z [ g ¦
g F gŠ¾~ # ¬ yÒ»
h
re

+ZågzZN Î{ i Z0
VÍßÐX,™i Z •ZÐä‹Æ] uZzgzZ VÂ! Z\ W
oo

»äY™Z
Xƒ˜} •Æ
.n
w
w
w

än× ä×Ö] èÛu… Ýæ… ^ÞŸçÚ pçß%Ú 1C


78 ÖWk& Z

>,â
,™ 3g aÎ~ygzZµå
•Æb§zŠvßÐg ±ZÆaÎ
E
( ˆÆ×Z’Z î0E
0 ‹8 )

rg
~yZ ƒnçðÃÔƒ ~g FðÃ}• DƒÆnzŠvß~Ú ŠÃq Ë

.o
X •DƒvßÆb§zŠá ZzÚ Š
at
ay
Xì mï³RCgzZtUg ¯‚f »X•Dƒvß{zÆnq
Z /
ÆVâzŠ yZX • s ï³µUg ¯‚fÆX• vß{zÆn}uzŠ /
h id

~L L:ì H{z Zƒg FòŠ Wq Û Z (¹ ( Ðg ±ZƳ)~ ] Ñì


Z †Xì t•
re

³tUg ¯Æ™ b§kZX zŠÅ„G[ Z Âa}÷'ÔŠ


ƒ„ »~Â[ZÔZƒg F
oo

µŽ )ì ¿{zZuzŠ~« £ÆkZÔ•f
Ì{z}[ Z ( ì øÎ'! wï
.n

( Çáï aεÌÐ~g FKZ {zÂ) Zƒg F


w

ZÐ~'» Z}g ø
w

vg )q
w

Z » ~g FÅ
§ZziñW$q
ÅyZ ä ݬ }uzŠ q
Z X åg g ÃÝ ¬ vg )
} (q
Z Ð ~'» Z }g ø
:cÛ ~[ ZŽ äVrZ ?ì wq Hž HÄc
â• gŠwqñƒD™]Š È
Fžt n¾) Ô• ÇB; Ô• ÔÇy»Ô• Ç@WÔVƒÇ!v:Z L L
79 ÖWk& Z
BŠ[ Z ó Xó ÇñYFZ Ì{zìg g ‚ Zg f '( cÛ ˆÆh
â• Zr—qhZ ~g ‚
Ìg0 &
ZÆ yZ Šp ) ì @
 ZÆ VÍß òŠ WŽ b§ÏZ Xì aεt
ðe VÒpg0
( •CYƒ¦VÒp

Z »\¬vZ¶gr
§Zzq á ]äc
 ™{•
ÐgâÃGÅyZ \¬vZ )¸ìg Y}~gzZ á ]äcû%q
r™ 1C { • Z
Z iZ ¹Ž 5 òŠ Wq
â „) å;g™wZÎ~ i Z0 Z …~ 5 Zg  ( }Š½

rg
8
 á ]äc pX Î ÐZ (¿{zÂ= ÔåZ_s ™Z (Lz ̈ ( å;g

.o
r™ {•

at
Z ~ òŠ WkZž ¹Ðí ä ( \¬vZ¶g )
?ù {z Y7 ä ~ì ! p ~(q
ay

n™k½hZ ¹ ¼k
½™ƒg ZgŠt ¤
Zì hZ ~(i ZzWÅyZž ¹ä VrZ
id

X aεìtBŠ\ W[ ZX Ç
h


~g Z ¦ Z
]ÐÅ¿gzmq
re
oo

ËÐ ( ¸Ó
* B; žŽ ) ¿gzmð•Z q
Ð V\WgzZgzmÐ Vî 0 Z
.n

${Š c
Å\¬vZ ã! Š [ ZŽ ä VrZ ?ì wq H »\ Wž Y7 ä
 ž c
iÐ ƒ
w

Ò» ^O½èa ìgWz6àVq
Z ~ m
ôZ£Wz6¨ á @]äc 1C
r™ { •
w

wGQx ª » yàZ » w‚| l '


eh × 6kZ ¶ÅVzg ZŠ Z à V‰gƒÑ Ò» ¯gÍgzZ ^ ;Ã
w

]g 'à VÅy*Æ~môZ n ÏZ ~Š¤


•á ÅVß ‚ ~y
WÇ! 
ÆÏ0iÅy{Z1Wz6
Ö i 5 KZÃ
x »6gîƱ6Ægz?Ò»ðsZ w‚&~6ZgzŠÆ# á X¸ n
r™{• g
á ) X åyŠ äa ¹ge w‚ 3J
{• Û 46ZgzŠt 5 µñ » ä™
Y 2002yŽ 28 Ð Y 1999 ~gz•
q zŠÆ
Z•d r™{• á ìg D™Ì„ÅÉH ¹ Å
gzZ b & ZÆVÍ߉]â } r™
äYyŠq
Zy Ö }
W( Å# [pÅr á ~ª
 ™{ • qÅ~g Fä VMf çËZ e ZuzŠ ïEš{!
Û —]YgŠ à¬vZ‰ƒÁgÐ *Š kZciz'
}Wñâ • | 1427ypg&ìgH»
80 ÖWk& Z
ì ðƒ {Š c $ÅvZùž Y7 Ð ]ªä áZz{7 Xì ðƒB‚ ~÷
i ã!
D™ Ù „èÑq )B‚Æ\ W
sŸz) ä VrZ ( • D WÃgzm} (\ W ÂC
÷‚ ~ BŠ ž ¹ ( ñƒ
~ „ (Z Ôì Ú ~(Å \¬ vZ t Vƒ©
Žt gzZ Xì ÚÅ\¬vZ Ìt Vƒ@
ƒnÐ ÚÅ\¬vZ ÔVƒ@
3*
3
g ±Z kZ Ìt |gŠpì ã.6 Ù „ Ìt) • 7@W~÷
ZC
z 1p¤
ÆçW~Ð kZ (žì ÚÐ
ÅV\W Â'ƒ @WX Vƒ pôÐ Vƒk

rg
g ZŠ)f ÌÅyZ ÂDƒ Vî 0
[Z X 'ƒ Vc B; b§ÏZ X Cƒ6í Ì~g ZŠ)f

.o
WgzZ ÔðZÎg ~ *Š Â Â@
]y g ZŠ)f ( ¤
™: ~g7 Vc Z nÁ!  Z y Z ~h
) ÅY ¡ •á

at X @
ƒ[Z±~
ay
kZ ) [ Z Ôì @
àtig= \¬vZ ÌA
• 7¡
Zt }÷žZ
 [Z
id

?Â@
Y7~x Zw~¤ B; Ôì Mtig w'= ( ~ª
Zx¥H ÂDƒVî 0 q
h
re

gzZ~Ÿ}÷ b§ÏZgzZX @
Q @ Ð kZ~gzZ 'ƒ @W¤
™~Ã$ Z „,Z
oo

Æ VzyZ= ä \¬vZgzZ Ô mZ e™{ k


¯á$ Æ yZ ~h
•á Â'ƒ Ф
Û ‚Ú
.n

Å™f Ô~ŠwZ e]z'~wŠ}÷ä \¬vZ ÂHñä~žì ðâ•


w

Z }÷gzZ Ô~Š wZ e ›KZ ä vZgzZ ~Š wZ e ]z'


‰) Ðzz Å äƒ: ¡
w

7pÔVî YÊ ˜~žì LewŠ Z÷}ì MÌ[ Z N=»wqZ ( } (} (


w

Vaεž,™g¨\ WXì M6+


 [ Z NžVYì @
Yï=[ Z NjÔYY
tUg ¯{z ÇñYs§Å ðZ'sÜå‚f »áZz aÎt²X ‰ - V¹áZz
tž Çá ï³t™NŠ ÐZ ÑZz aÎtÂì òŠ WÑZz V q
Z }X Çá ï³
³V- {z ÂÇAŠ òŠ WÑZz aεÃòŠ Wá ZzV ÏZ²Xì 7Çì òŠ WZ'
ì @ ™×akZì Cì C!
ƒ~ wŠŽ ªì @ ì òŠ WZg \ Z (
_ tž Çá ï
81 ÖWk& Z
Åí× »kZgzZ ñYƒwzN¼× »kZ ÂñYƒ b & ZgzZì 1C @
Ñ6y!
i {z
× s§
Xì Y0y̈ZÆgŠ¾ÂñY&

û aε
yv»tgzZ {Z
X•D YƒdÛ Æ}uzŠq
Œ Z{zgzZìC¯Šg^»y̈ZÃy̈Zaε/
YƒgzŠÐVzuzŠy̈ZÐaÎt/
Xì @
ZÆ y̈Z aε/
¹ ~v:Zžì H{z }ì C™ Za {Š â »]g0

rg
}g øì¼¹ÔVƒlp
X k0

.o
6VÍß ( vZ !
X ã á$ f oZ ) ãá$
at
6vZÔì C™ Zaã á$
aÎt/
ay
òŠ WV#ž Îì={z 5= òŠ Wq
Z ºº Âå; g Y}û%q
Z~/
id

}÷ä kZ Âå;g YyŠq


Z~ž Îì {z ?VY Y7 ä ~Xì òŠ WZ'¹
h

zzšä \ Wž ¹Ð yZ ä ~X å»ða}÷äkZtX å»ðt ‚


Å ãá$
re

ä ¶‚ ËÐ ~ ] Z|\ W ( ž c
ãá$ Û ä ]|Ð >+¢q ) Xì
â•
oo

Xì CƒH ã á$
žì Y7ä VrZXì ~Ù
 ~÷c 6Ôì Y70Ð
.n
w
w

gzZtƒ: VY} Š1 „H{zì eX ,™Y »g Z »]Š ¬ÅÚ ŠÐgîµÃ§Zzc Ù 1C


]!
C
w

Ù igzZ uu"Ð ZXì ꊙgz$à r â Š„i Z0


ÃÃNgzZU6f LZ Ôì êŠ ¯ ÞC Zw‰
Z n ÆkZ ?ñY Hùt X ,™sp~ ]gߵê
q q tq Ù Æ™±~g !
ZC zŠ
Ü z kZ Ôì @
t sÜ~ wŠ ‰ ™]! Û X Vƒ êŠ wV
Ôì êŠ à ÇÃ\WðÃ,™n•
ß~V c
kZì 7ÇÌZª6f ÅkZgzZXìZƒ7g ZfÐ b§~g7 ÌZ ¿{zžÔ,™wì
Zƒt X NÑ: ~wŠ LZ]Ñì}'
Æb§ËnÆ¿kZpÔì ;g™'!
+Z {z n
( wßZ ÉgÆ,y)XtzggzZUµ
82 ÖWk& Z

ì CƒH ãá$

V#žñYc
Îx Z²Z »]! Ë~wŠXÆ?Šo¢Ë%žìt ãá$
~' 
aÎtX wq¾ÇVzŠ C™ YÐWÌ` ´» ãá$
rZ e6ãá$ á yZX ǃ (Z
vZY •
Š 7VY=ì c
Xì c ŠÐZ ävZ (ždÎt ðà )ž‰ ãá$
6\¬vZì
( vZ !
f oZ )X Vƒ4ÐkZ~
Å ì kZ Q ) Vƒ 4 Ð x?Z m xŠ W~ž å ¹ ¸ Ìä y-

rg
( ì 7yÒ` Z§ZzBHÃy-Zw

.o
at ZwVg•
§Zzq
ay
ä kZ V;z Ôå~kËòŠ Wq ZX Og aεå \ W
Zžì§Zzq
id

Ë 7ÌYW} Â)tž Î WÎòŠ W{zX ¶gzm~g œ Ž ¬ŠÃ~&


Q Â$ × ßq
Z
h
re

N
™Ñ8 Å ñÇ1gzZ X c Zž ¬Š ä kZˆ k
Wè q Š ~hðÔσ C3H ( t
oo

úzzš ~ž eΙNŠ©t ä òŠ WkZ Š × ß gzm kZ


Äg t ‚Æ ~&
.n

3™ÖÐ x Zg W}=akZÔVƒ@
ÐZvZŽžVY’ e* 3™ ¾žVƒ@
VZ
w

Ö™ W~g ¸ Ë{z™ aÎtçO)ì Y} Š ÂÌ= {zì Y} Š


~g ¸ {z ( Š
w

{zÃyZ ä VrZÔƒìg™ HÆVŒ‚ž Y7¬ŠÐZ äòŠ Wq


Zž å´
w

Æ úz œ%'ž Vƒ´a kZ ~ž c
C ÌtB‚ ) c ×ß
‹§Zz ÑZz ~&
 VŒž Y7ÐyZä òŠ WkZ ( Vî 3™ÖÐx Zg W
&¹äkZƒÆГ
VŒ q ÌðÃaÆä3}÷~ V⊠&yZž c
CÌtB‚ ) • ‰ƒyŠ
gzmä ?žVYì eÎßä?(ž ¹ñƒD ŒÃyZ ä VrZA
X ðW7
83 ÖWk& Z
×ß
3ÌŠp{zž 57VY$Ð éä ?ì 1J$Ð~&
ÃVzgz ZgzZì @
3™ ¾ )ƒÇÂ?èÑqì 1¯gzmzzš Ã\ WLZ ä ?Xì @
ƒ M îÌ
tXì @ Û Z (Ì~VaΞìt ( »ì )È ( ƒÆ ñWVŒVYQ
ƒt•
Xì Cƒ"
U Wz*Š aεgzZ {Šyv~(aÎ
Ðp ÒÆ]y
Æ~(

iZg »•gyj6 : {
ÆVØz$
Z~[Â KZ ä 'Æó ó> ðG3WB Zz yZÑZ L L[Â
Ä
{zžì –§Zz» m
ôZq

rg
Ü zC
Ù z$
VYÔì Zg ¦
B‚Æ( VØz$
: { ) Vîz$
‰Ü z +4 Z÷žì Hm

.o
‰ ôZ
ÆáZz aεË}ì {Z
û aεt X¸ vßá Zz•g lpgzZ t
at
ay
ZgzZ•9zg õ0
tˤ k0
}÷v:Z L LÇ} ™g Ö ZV- {z ÂVƒBzg õ0
k0
id

' Âk0
„ õ0 }÷L L:Ç} ™g Ö Z V- {z ÂVƒ9zg õ0
k0
Æ áZz aÎ
h

ZÆ VâzŠ yZpì ] !


~ aÎi Z0 „qZ ó óX k0
}÷ H„ì gzZ • 9zg
re

~ž –â ä òŠ Wq
Zû%q Û H~ VaÎÆ VâzŠ BŠ t•
Z= Xì t• Û
oo

[ZŽ 7Zä ~ó Xó ì 7̼ ZÎÆ\¬vZ~y}÷L LÔVƒ[ƒwG Z (


.n

”&œ–1Z]|(ì7¼ ZÎÆ\¬vZ~y}÷ž )]¸‚ž –~


w

Û Ìä
w

Æ wÎgÆ kZgzZvZ L L:•t p ÖZÆ T) åc


™hg~ yLZÃx * â•
w

 ž åc
™Ñ yâ ‚ Zg ‚ » Zg ‚ » yLZ ä ” \ WZ Û 6µñkZt) 1C Vƒc
â• W
kønÏeû ]ø Øâ ] Ù^ÏÊ Üâ…• ͤ] èÃe…] ä×Ò äÖ^Û³e ” Ðm‚’Ö] †Óeçe] ðø ^q àÚ Ùæ] á^Ó³Ê 1C
!äÖ牅æ ä×# Ö] ÜãÖ könû Ïøe] Ù^Î ªn• Ô×âŸ
Ù geŽ c
ëgŠgZD Ñ wâ Zg7 ä VM¸ ” & œ–1Z¬ Ð ƒ
 ~ Vß Zz äÑŠ ZæZ (ÀF)
ZhgwÎg »yQgzZvZ nÆyQž cÛ ÂZ hg¼ nÆVß Zzyž c
â• Û ä ] *™Ñ ¸
â•
64m3` ã‡gi)´bÑXì
84 ÖWk& Z
~ y–1Z} Zž cÛ Äc
â• gŠ ä ] *™Ñ Âåc
ŠÄg~ VñŠÆ ] ]ÀW
LZÃx * Š [ ZŽ ä ” \ W Â?ƒ ñW™hg¼ Ì
Æ wÎgÆkZgzZvZž åc
'
gzZ Ëh × ì °» „x *
»wÎgÆkZgzZvZž åt Ñ) ó Xó Vƒc
W™hg~ y
6µñÆ ut{zçä ” & œ–1Z ]|]t ( ì 7„ ]gz¢ c
Í Åq
 Âì ~ yx *
Ô켃  ž åt Š°gzZ åc
»]wÎgÆkZgzZ \¬vZZ Û
â•
ì 7̼ ~ yž å ¹t ª) 7̼ Âì ~ yvZž• ë \ WžZ

rg
» „vZ sÜ'
 èÑq Ôì x *
yZ Â ( 7„ ]gz¢ ÂÅq ËQ Âì vZ Z

.o
XB‚ÆaÎtZuzŠì HB‚Æaεq Û Z (
ZXì t• ~VÓVâzŠ
t} (
žì –~}g !
ÆVîz$ at
ä kZž å;g^§Zz» m
ôZwq¾
ay
Ü zC
²Ôì Lg lp‰ Ù {zÂì @
CZ aεZ
 y̈ZžVYì |t)¸vß
id

7q V#k0 Ü zC
}÷žì Lgøθ‰ Ù {zXìLg â‰
Ü zC
Ù ÑZz aÎt
h
re

ž cÛ ä ]|yZgzŠ kZ )ìLgy.6„Ð aÎÏZ'Xì 7q V#Ôì


â•
oo

• (Ç Vî Y wÈ:¤
z VzŠ‹ {z ¬ ì;g WŠ c Z» \¬vZ¶g ~Ä •=
§Zz q
Û \¬vZ¶g ~Ä
.n

~wŠ ä ~X ‰7Àk0
}÷Ôå;g Y~ž•D â•
w

gz¢Âƒ]gz¢ÅkZ…gzZƒÓâ qðÃ… )'ƒ~Š}ŠÂÀvZ} ž


Z eÎ
w

KìYºº~Q( ƒiZ0  ZpgŠÉƒ: ÑZze


Z ÑZz„ Di Z0
Zp4â ÐvZ
w

¹ Ug ¯ä ~¸ 7„ Vî 0 Zž ¬Š ä ~ V;z ÔŠ
Æ ¿q 6} iZzgŠÆ
7„ Vî 0
ÂÆ}g œ kZgzZ )• ÂVî 0
Zƒ H Âì 7ó~ Vî 0
Z !v:Z
¤
Æ1¤ Ù Â} &
Zpì Ùp„ Ùp(C ðe µZñÆÙpaLZ¤
Z y̈Z (•
ôZ{z( å;g^r» m
m Ù QÂ} &
ôZ {zwq¾)Xì1„1(C ðe µZñ
–}g ‚ÅVÍßyZÐzz ÅTÔðWÄWðÃ6Vîz$
Vc yZû%q
Zžì q
85 ÖWk& Z
'X ‰%gâ Y ƒ ¸ ‰ $žŽ ZÎÆ Vzgâ Y } hð‰ƒ »7ñwâ
 ¹!
:¹ÐyZÆ™ ¦ÃyZäg ZŠuÆyZ ÂÔa {0
iÐ} hð
vZ~kZX•aá:ZzÐë„ä\¬vZÔ¸bŠävZ…7ñt
kZ…\¬vZ•a ¹
!Žt[ZÔìí~kZXì 7]!
ðÃì iZg ðÃgz¢»
BŠt)•DY-(~uzŠËÆ™ aÃÐVŒƒ
 ë%ZÔ,Š}Š•
'
~
ôZ {z (ì aεt
X• lp Ì~ 1 vßtž Zƒ lp ÚZ ~žìq m

rg
VÇZ'g0
Z }gvãá$ N CZ aεž ,™ÒÃå wq¾
Ô,™: ãá$

.o
Ù ÂCƒaεg0
XÏŽ„VÒp»Ð(C ZgzZXÇ}Š™Zak»
Z}gv¤

at
ay
h id
re
oo
.n
w
w
w
86 ÖWk& Z

>,Ί
yÒ»ª ZÅòg »zŠ·
qq
E
( ˆÆ×Z’Z î0E 0 ‹8 )
DMMMVå†ÏfÖ]E p†F’FÞøæû ]ø]•÷ çû âö áø^Òø àûÚø Ÿ$]ô èøß$røÖû] Øøìö ‚û$m àûÖø]çû Öö^Îøæø
yZS Ç ñ0 
äY: ðæ٠~ 0ž • ë ( V- ) òg »zŠ· gzZ L L

rg
C
( yWÅZyÒ) ó Xó Vƒã Z¾c
Vƒ~Š·ŽÆVÍß

.o
qÅ ( òg »zŠ·)LZuZ µä!°V\¬vZ~e
Ôì ÅyÒª WkZ
at
ay
ë¸D™vß{zŽ '! q¸Ç!
„zp ÖZ „zÔì _ƒª Ì~g ø( À` W )
id

Í )Ð N Y ( „) òg »zŠ· ¼
yZ (ž c  ž åtû[  IZ • ìg™Ì
h

Û ( 0Ъ
X •D â • qkZ ÅyZ ) \¬vZX å1~»¼
 äVÍß
re

DMMMVå†ÏfÖ]E Üûãö n%Þô^Úø ]ø Ôø ×ûiô


oo

( yWÅZyÒ) ó Xó •'!
Åä•wŠ ( à { )tL L
.n

[ÂIZ \¬vZÐW )Xì ó zó ig WKÑL LgzZ óÏ


ó pe L L~zŠg ZÀF» ãâ Z Â
w

Û Æ™¥#Ã
w

( :• D â •
w

DMMMVå†ÏfÖ]E ÜûÓöÞø^âø †û eö]çû iö^âø ØûÎö


( yWÅZyÒ) ó Xó ƒF?¤
Z î Ñ?Š ( YZ )žv\ W L L
Û Ð [ ÂI Z \¬vZ
 î Ñ?Š L L•ìg â •
t Ì( vß ) ëX ÅäY~¼
vZÔ¸ëßÃ}uzŠq
Z òg »zŠ·Xì _ƒ^ ÑZx *  ž•ë
} g ø¼
Û \¬
:• D â •
87 ÖWk& Z
•ö çû ãö nø Öû] kôŠønû Öø p†F’Fß$Ö] kôÖø^Îøæ$ ðõ onû •ø o×FÂø p†F’Fß$Ö] kôŠønû Öø•ö çû ãö nø Öû] kô³Öø^³Îøæø
DMMOVå†ÏfÖ]E ðõ onû •ø o×FÂø
( b§ÏZ ) gz Z 7( ì‡) 6Š ã Ø è» ) òg »žÑ ì Š· gzZ L L
Ë ( <
( yWÅZyÒ) ó Xó 76Š ã
ËŠ·žÑì òg »
Û ¸ ë ßÃ}uzŠq
¸D™ ¹ßÃVâzŠ yZ ÷Œ Z~ :Wòg »zŠ·
Û ª)
• ë ¸ Ìë ( • 9ës܃ßVâzŠ ?ž ¹Ð òg »zŠ·ä ÷Œ

rg
Û gz ZÆ[ ÂI Z ) \¬vZ ( σ4ZŠ~ ¼
÷Œ  „®
 ) ~g øgzZ ësÜž )

.o
Û ( ~h
:• D â • Š FÅwìßkZ}g øÆÀ` WgzZÆ

at
DMNOVð«ŠßÖ]E hô^jøÓôÖû] Øôâû ]ø oùô Þô^Úø ]øŸøæø Üû Óönù Þô^Úø ^øeô ‹ønû Öø
ay
( yWÅZyÒ) ó Xó ÐVî ÕÅ[ÂIZ:gzZì ¸x »ÐVî Õ~g v: L L
id

Å¿}'gzZiZì ¿Âq Åx » )É Ô ÏN W: x » Nzig W KѪ


h
re

( Ïìg™ïZwgzZ Z b 
oo

DMNO ð«ŠßÖ]E ä́eôˆø rû%m] ð÷ ç‰ö ØûÛø Ãû m$ àûÚø


( yWÅZyÒ) ó Xó ÇñYc
.n

Š Zw~núÆkZ {zÇ} ™x » Z'ðÿŽ L L


w

Ö Z ëž• ë ë
ëB‚»¬X• ëÐZ O%ZèÑq Ô• {ga)j%#
w

ñƒñõ•ëž•ëëÌQ•ñƒ¶~ŠŽZÆn랉)•ïŠ
w

Æ]nKZ {zŠŽz! žì ˆÅyÒ ÌÅ[ IZ ª


Æ Vƒk q ¸ ) X•
: •D â • Û ñƒD™yÒê qkZÅyZ ) \¬vZ ( ¸Tg D™} úŠ
áøçÖöçÏömøæø oÞF•û Ÿø ]û ]„øâF šø†ø Âø áøæû „öìö^ûmø gøjFÓôÖû]ç$ö…ôæø ̺×ûìø Üû âô ‚ôÃû eø ÝàûÚô Ìø×øíøÊø
DMRUVÍ]†ÂŸ]Et^ßøÖø†ö ËøÇûnö ‰ø
88 ÖWk& Z
ÝqÐ yZà ( ]Zg Â) [ žñƒdYÆyZvß,ZˆÆyZQ L L
áq Ozwâ » ( sfg ) ㊠ñ*Š kZ H
kZ )gzZ•f
ž•ë ( ™™HÃ{k
( yWÅZyÒ) ó Xó ÏñYƒ]ngz¢~g ø
Z +Š Xì ª
ä ëpÔì y‚ Wp¤  q ¸ Ì~g ø ` WÔ¸ [ Â I Zt
}g7ÃkZQgzZì 3g™+Š ä ëÃVzqPX 7„ì +Š Â{zì c
¯ +ŠŽ
X •Tgt6+Š}gðŠ Z™} Šx *
»+ Š

rg
r»g3ZáZz[ Z NÆVzLÎb

.o
[ZŠ WyZŽ Ô• [ZŠ W 6ÆÅ ž å –~ kZ Ô¬Šg 3Z q
 ã0 Z ä ~
at
ay
utž Zƒ yZª Z (~ ÔÇA [ Z N » VzLÎb ÐZ Â Ç[ ã0
Âg ._Æ
id

Lg ËÌg 3Z Xì [Z N» VzLÎb Ð Å ž 7„ @Š }
 ã0
h

X åòŠ Wo¢ÌÑZz ä™A


%g 3Zgz Z åg 3Z »}g ZŠ Z} (q
Z 7»}g ZŠ Z
re

:¶Å7t g u( ~?ŠÅòúŠ LZ )


oo

1C ‚õnû ãô•ø éô ^*Úô †ö qû]ø äü ×øÊø oûjô Ú$ ]ö •ô ^ŠøÊø ‚øßûÂô oûjôß$Šöeô Ôø Š$ Ûøiø àûÚø
.n

Ü zÆäYWh —~#
ÆkZ: Zñxi ÑÃj§}÷‰ Ö Z ~÷äT L L
w

ó Xó ì [Z N»VzLÎa
w
w

~g 3ZgzZ ¶èg
:åHßÌÀF ut
Zƒ c Ö ZZ
WŠ Y~# Ü z,Z6<
 ž H¿~‰ Z ~÷ä ¿Tž L L
q
ì tŽ~3 F
kZgzZì 7„ t) ó Xó ÇA [ZN»VzLÎb ÐZ ƒ
 gŠÀF
xZúž Vƒ@ ZpgŠ Ð x Z™Y f~ ( a kZ • M
™„  yY Ð ã‚WY fÐZ

þ Nt á]ˆnÛÖ] á^ŠÖ äq†ì]DME


PQQ³‘
89 ÖWk& Z
Î6<Zèaž å –~g 3ZXÃVÍßN CÇÂ\WÔ… Y7Â}g œ
q
~ X ÇA [Z N» VzLÎb a kZ Ô• ~b ~ ã0
gzZ ì [Z N» VzL
:¼ òŠWQ Zƒ y‚WZ (Â+Šž eÎä ~Xì c
ÑÐ V¹ÀF ƒ yZª
tž Š
× [ ã0
• [ ZŠ WMã½~ä3 ( Q b§kZ )ÆkZ• }' sÜ}™
[ZŠWMã½Ì~2 »b§ÏZXÇA ( Ì6 Ù&
ä3V;z[ZN »VzLg ZD
Ù „~yŠq
[ZN»VzLVzg ZD Ù bÀt •
Z n¾X ÇñYƒ[Z N»VzLgZD

rg
Ù ÃkZ ÌQ}™™f:}™]zˆ:}™:¼gzZy̈ZXì 
»VzLVzgZD @Yï

.o
 t 1C X• ñƒ } 7~ Vzh N VY +@W}g œ t Q Ç ñY ï[ZN
ƒ
uX•NzigWgzZ]ÑìLÑ}g ø
X•gzáY fì HÈ9»{gÃèg at
ay
ó ó< ©EÅŠg Zz~fÑì
 L LûLE " ŠqZ
ILG
h id

Z0Ð
wßZëZq
re
oo

,™[™s§Å]Z f KZ ] *™ÑÃ<  žOgŠ c


 ÂZ ]!
t \W
.n

G E
È» kZ Â( ó óöQ-L4‡]NL ‰
L ƒ Ù<
 ÂB‚ÆÄŸZ s§Å1ñc ª)
w

( ìŠg Zz~g
uq
Zž‰Ô< q ZsÜž: ) Ï0  ii§Zg7ì @ ƒ
w
w

2C àømû‚ô•ô]†$ Ö] ðô ^Ëø×øíöÖû] èô ß$‰öæø oûjô $ߊöeô ÜûÓönû ×øÂø


¯§Å+”Zg ñ#gzZ ( Vƒ`~6T) Ï0
  ) ~÷6? L L
ii§( ª<

!^ãnÊ^Úæ^nÞ‚Ö] àÚ†nì èuæû …ø æ] ä×# Ö] Ønf‰ oÊ éæ‚ûÇøÖ C1


-¢E
Xì4Ð é£G á c
â z*Šx • Z ( ~Š ˜ª)~5ZgÆ\¬vZ (ÀF
ðq )
þ Nt èߊ% Ö] |†• äq†ì] C2
!ä×–Êæ á^–Ú…†`• Ý^nÎ h^e ØÊ]çßÖ] h^jÒQML³‘
90 ÖWk& Z
ó Xó ì xi Ñq nZ ÅÏ0
i
Z ðÞ:ì Ï0
q ii§Zg7Š Z%Ð ó ó<
 L LÂ~žg Ig
ukZ Å]\ W
VrZžì x¥Ã\ Wɸ: Zc¿6<
 „q
Z Ì+”ZgY # b§ÏZX <

Û V:c
~Š ½ÃVÍßÔðâ • Û Š ˜ ä ] \ W„,Z Å Vä VrZ ÔHŠ ˜ ä
â•
 ¸ Ìä'x Z™/ô( ~q nZÅ]\ W )Ô c
X H¼ƒ Û É H»VÍß
â•
*™Ð [Š ZÀF
 žVYì ß 
Ð< »< ©EÅXìi§Š Z%Ð <
 ûLE Q

rg
‰ìi§É 7[Š ZŠ Z%

.o
1C oûjôß$‰ö àûÚô |ö^Óßùô Ö]
ó Xó ( ìi§Z÷ª)ìÐ~< at
 ~÷b ï L L
ay
Û ~ b ïz i ú[ Z ì i§» ] \ WÌi ú b§ÏZ
_ ZÑÔ] ‚Zz ÔøZ•
id

Š ˜ [ Zì ¬» \¬vZgzZìi§»] \ WÌŠ ˜ b§ÏZ Ô• ~• y»g Zz


h
re

 Å ] *™Ñ V{)z ]â ©ZÆÔwâ ‰• ]â © Z Ä ~


VÍßÔì <
oo

OgŠ c
] !  Å]\ WÌ{ izgÔì <
tÂXìi§ªì <  Å]\ WÉ H»
Û x Ó) b ïåž
.n

]¬~f x ÓLZ ) Š ˜ Ôì <Z (B‚Æ y»g Zz øZ•


q
w

Z ( B‚ÆVç»z[ ZŠ Wx ÓLZ ) VXì <


q
:ì < q Z (B‚Æ
w

ojôß$‰ö àûÚô |ö^ÓßôùÖ]


w

ó Xó ìÐ~Ï0
i¯§~÷b ï L L

Ï0i¯§~÷b ïž ( È »kZ•… Yx Z™Y f)ì aÆ ˜nÃfi àûÚô
Q !LakZì 7Ï0
 Â,™ ŒÌÈ » èE
wE Z » < ii§ Zg7 Ôì Ð ~
uq
:ì ~g Š q Z
Z }Xì ZƒÌÆÄŸZ%~fÑg
|^ÓßÖ] Ø–Ê oÊ^q ^Ú h^e |^ÓßÖ] h^jÒMOO³þ‘ äq^Ú àe] à߉ äq†ì] 1C
91 ÖWk& Z
ØøÛôÂø àûÚø …ôçqö]ö Øø%ûÚô †ôqûŸø û] àøÚô äü Öø á$ ^ôÊø p‚ôÃû eø kûjønû Úô ]ö ojô ß$‰ö àûÚô è÷ß$³‰ö o³nFuû]ø àû³Úø
C1 ^ò÷nû •ø Üû âô …ôçq]ö àûÚô “øÏößûm$ áû]ø†ônû Æø àûÚô ^ãeô
{Š6}÷& Å {0
i <
 +Z q
Z ðÃÐ ~ Ï0
ii§}÷ä T L L
™Å
ä™{0 
iÐ ,™¿6<  kZ vßæ  åŠ
c Û
Š™ ÿ) Z uzáˆÆ äYâ •
( > ½) ó Xó K¶~[ Z NÆVß Zz䙿yZ%ÇA [ Z N 6yZ ÌÃáZz
q
Ã<ZÐ ~ Ï0
i T §}÷ä T (žì t» g
u kZ È )

rg
ÔŠ ˜ ä VÍßÔ c
É H Š Î6VÃVÍß ä ËgzZ ¶~hg Vä VÍß } H{0
i

.o
 yZì ¤{gÃèt aÆkZ Â) H{0
~ƒ  Š hg b ï c
iÃkZ ä kZgzZ åc
Û•žðŠÔBx »Ð lƒÔOgŠ c
kZX ,Š: d å Xì <
 xq
Zq ÙÐ
ZC at
ay

ÂH{0ià Vä \¬vZ¶g 
r™k1Z * ?Ð
Ññ]|‰ ( Ðî Yƒg …k
id

Æ + Š VŠ
0
 Ö ª[ Z
#
i ÅVÍßægzZÐ ì~ 5 ZgÆvZ vßæ) J
h
re

[Z N» ¶Š™{0  ðƒ èX ÇA ̀Z Ì7Z ( »wqZx ÓyZ ÂÏVƒ ._


iÃ<
oo

( ì @
W~g Zž )OgŠ c
uq ] !
t\ W[ZˆÆh
 yY
.n

‚n`• éô ^*Úô †ö qû]ø äü ×øÊø oûjô Ú$ ]ö •ô ^ŠøÊø‚øßÂô oûjôß$Šöeô Ôø Š$ Ûøiø àûÚø


w


kZ Â3gó åÐ ï¢ÃÏ0iT §}÷‰
Ü zÆŠ Y~ #
Ö Z äT L L
w

ó Xó ì [ Z N »VzLÎaÆ
w

W óŠó Y~#
È»ƒ Š Ö Z L Lì Ï0
i T §Š Z%Ð <
 ~g
ukZ VŒ
WŠ Y~|ŠzŠž• ë‰ÔñYƒ[Zy
ª)ìŠ q ðÕ ëÐZŠ Yìt
ƒ[Zy
t È » kZ „(ZXì Š pì ŠŽñ|ŠzŠžìt È ( ìŠ
O
Ã+ŠIðVƒÑ ä™(¥
vߪσˆƒZa ! Zy
~+ŠpǃÂ+Šžì
!è‚fÖ] h^ßjq]æ èߊÖ^e„ìŸ] h^e Ü×ÃÖ] h^jÒ UR³þ‘Nt p„Ú†jÖ] äq†ì] 1C
92 ÖWk& Z
tÂ}™¿6Ï0
 Ü zÆ(
ii§~g7Å]*™ÑòŠW~‰ 
¥,Z ÂXÐVƒD CZ
ÔŠ˜ Ôb &Z ~ ó óÏ0
i i§L L~g7 [Z XìZ (¹ Ì̀Z» kZa kZì x »Â
ÉVƒ D™¿6+Š ‰vßZ Ü z,Z ÂX• ï•
 ž~ ‰ áƒ
 ÔVÔ½
\WXƒÑZz 䙿6Ï0
 Ü z,Z Vƒìg hg
i i§~g7 Å ] *™Ñ {z ~ ‰
:cÛ ä]\WV;zƒŠ°™f»<
â• qZV˜ž,™g¨( 6 fÑì " Š q Z)
ILG
oûjô ß$‰ö àûÚ è÷ß$‰ö onFuû]ø àûÚø

rg
ó Xó Ð~Ï0
  ~÷}™{0
ii§ª< i< q Z¿Ž L L

.o
Ô- 6Ï0
ii§~g7Žžìt È» XXojôß$³Šöeô Ô ugzZ
ø Š$ Ûø³iø àû³Úø ZZ: g
t Š°» ¶Š™n²Ã,~g ‚kZ ) ÂX ÇA [Z N» VzLΞìt ̀Z » kZat
ay

Xì Ï0 Û ¸~ó Xojô ß$‰ö àû³Úô L gLzZ ó Xojô ß$³‰öL L(žì
ii§Š Z%Ð XXojôß$³‰öZZ žì t•
id

Zž å –Ìt ~g 3Z kZ (žìt k\Z Ôå;g C] !


¤ Åg 3Z kZ~ wq¾ )
h
re

mÜZ ( ._Æ < \ WpÔÐ N Y- 3\ W ÂZƒ: mÜZ ~Š ˜


 ) ã 0
oo

! ! ! ] P̀âZXÐN Y¼
 \ W ÂŒÐ
.n

 Ú H »Å
HgzZƒ gzZ )Š ˜èÑqXì ] P̀~(Xt Š
 ã 0 ƒyZª Â~
w

Û Åu G) bŠ ã!
( ì ™| (¹ ~ZgŠ ã !
Œ Û ÅuV¹gzZ Á
Œ ã 0
V¹ ( ?hŽ
w

å ä ëX zg Z ¦
 
: Ï0i~] ÑìL ÑÌLžVƒLe 
*™n²t ~wq¾
w

Š ~ÏyŠ q
Zž• ë V;z  î Y- }Xì ~g Z ¦
Ï0
i ~ ] Ñì L Ñ
Sh ZŠ: ( ÆÑ )• Ô¬Ô•Tg D zgv߉V;zXì ~g v¼
 ÂÔß™#Z
0
VŠ i~ ] Ñì L Ñë) Xì …»t (t • Tg à  klɼgzZ:ì
)j% ïG Ö Z Ôì Çì)j%#
L !Z Â# Ö Zt (ž• ë Ìt ë }• ìgg Z ¦

Þ ‡ÆwqZz1ªxj%Šp‹Z &
3g. Ì\ Wž ) BŠ~yâ¤
LZ\ Wpì
93 ÖWk& Z
~ Vß Zzì,Z yZ wZÎ) X @
W7VY [ zZ òsZžì H ðà ( ?7c

Ì[ zZòs Z Âǃg0
Z}g v?ì xs Zg0
Z}g vH (žìtÐ q ÙÐ
ZC
Z }g v( ì @
Âǃ: xsZ „ g0 Û Z Â{Ñ çža kZ ) Ç ñW
W~ ŠŽ z Ð Š Z•
ª) Og: ] uÂÅ|ŠzŠÆ ñÇÐ ´ â ÆVð¢X Ç ñWù [ zZ òsZ
( µÂÅ|ŠzŠ Ð Vð¢‰ì „ +Z µÂÅ[ zZ òs Z Ð e
g/ ! f
Â{zž b§Å ~EŠ [ zZvŠž: ÇñW„Ð äƒ Zc¿6xs Z [ zZ òsZ

rg
:6] Ñì L Ñž å;g {e  t ~ ` WX • D™ c
*™n²] ! YWÌÐ [ òZ

.o
Ìðà o‚ » Tì g ZŒ+Z ðCÔá6ðCå ÔN`ÃVÍßgzZ „: Ôá
-Z X * Û » -Za kZ Y™7
ƒ: ØÔì YZ ( ~ Vzq ‰) Ð y›{• at
ay
 ( vZ !
ÈÉ 7ÇñY ¼ Û»
f oZ ) {zžì 7Ìt È » Çìg̈ ¸•
id

kZ )X ÏŽÆäƒÝZz1V×YZ¼ÐZ~ *Šžìt
wVsfzgqÃ]!
h
re

X Çò yà ( ƒ¨£~ VâzŠ )Xìè» M q


ZgzZì ; a-Zq
Z ( -Ð
oo

{z H ; aq
Z Â@ Zì » Mèž ÇòakZ )X Çò;a(žìC
ƒ-Zè¤ Ù ª)
Û »gz Z • y› ( Ü) Æ M ë [ Z ( ꊙ c
.n

-Z • VYFÅìa Â
Ì» J
w

Û »-ZakZÐp Ò~z*Š •ìa


X Çìg̈ ¸•
w

• D W̈ ¸ \ Wž BŠ \WQ N ¯ y›CÊp\W¬


vZ ?7c
w

Û \¬\¬
:• D â •
DMOUVá]†ÛÂ Ù•E oànû ßô Úô çû Úö ÜûjößûÒö áû]ô áøçû ×øÂû Ÿø û] Üö jöÞû]øæø ]çû Þöˆø vûiøŸøæø ]çû ßöãôiøŸøæø
ó Xó ìgðñ}g7?¤ Ö ôggzZzg ; #
ZЃg „?̈ ¸gzZz™# Ö È ?gzZ L L
( yWÅZyÒ)
XЃg̈¸„?ƒðñG?¤
Zž ( ì {°z»\¬vZ~e
WkZ )
94 ÖWk& Z

>,ƒgŠ

Vñ»ªÑgzZVÂ!
ªÑ
N XÃ\ WLZÐ

rg
Vñ»ªÑgzZVÂ! Zy̈Z
ªÑ¤

.o
ì Y0
¼¹ÂaÐ at
ay
E
( ˆÆ×Z’Z î0E
0 ‹8 )
id

:ìŠ • á g Z »\¬vZ
h
re

àôÂø Üûâö àømû„ô³Ö$]æø o áøçÃö ŽôìF Üû`ôiô ¡‘ø oÊô Üû ³âö àø³mû„ô³Öù]øo áøçßöÚô ©ÛöÖû] xø³×ø³Êû]ø‚û³Îø
oo

DO^iMVáçßÚçÛÖ]Eoáøç•ö†ôÃû Úö çôÇû×$ Ö]
.n

b #( ~]y
áZz ä™ q Ë~i úKZŽ ð0 W ) äVâ ›yZ H!
LL
w

( yWÅZyÒ) ó Xó •áZz•gg )'( Lc


Vƒà ¸{Zp )ÐVÂ!
½ŽgzZ•
w

¹Zg ø Xì Yï¼ ¹ ƒРVÂ! Z \ W


ªÑ gzZ Vñ» ªÑ ¤
w

û +Š: Ôì @
{Z à Ìðû TÔì 
ƒ 7{Z Ü zZg ‚
~ Vñ» ªÑ ‰
@Yg ¦
w‰{z) ª ó ó] !
à ÌðûT] !
] *™Ñ ( ƒ: {Z ªÑL LX » *Š: Ôì @
ƒ
~ËÐTXƒg~T] !
ÅV¹‚gzZƒZa o ¶ EÔì cÛ b Z'
â• ×ä
á ÅðñÔì @
y• ÃÌðû]!
ƒ 7{Z Ãt  C1 Xƒ ðŽ wŠ
ªÑ²Zƒ „ {Z
\¬vZ ( ~ ] c
WÑ!
{gÃè)ì ÇÐ Vñ» ªÑgzZ VÂ!
ªÑ {zžì ¸ „
95 ÖWk& Z
ˆÆ Tžì @ Ù ó ób #L L ó óvß ðñ‰ 0
Y ¹Ã! x» kZC b #Lž á g Z»
L ì Š•
¿t  ¯ 5{z ~ ]y
X Zƒ x » * á Š !
W1¯ { • Â~ *Š òŠ Wq
Z¤
Z Xƒ: ò » *
\¬vZ Xìg @
™ ¹F gzZ Xìg ~g Y Ú! x» Å Tì {z Â[ x»
6¹F
Û ( ñƒ D â•
~i úKZŽ • Dƒ {z ðñž ) • D â • Û yÒ»]ÌÅðñ)
ó Xó ìŠ • á g ZçO•D™q Ë
DNVáçßÚçÛÖ]E áøçÃö ŽôìF Üû `ôiô ¡‘ø oÊô Üû âö àømû„ôÖù]ø

rg
( yWÅZyÒ) ó Xó •áZzä™q Ë~i úKZŽ L L

.o
Vƒ vß {zž cÛ É • _7i ú{zž c
â• Û 7t ä \¬vZ ~ e
â• WkZ
[g vZ wŠ Æ yZ Ô• D™ ~ b
¬ X • D™ q Ë~ Vzi úŽ ( ðñ)Ð at
ay
Zt ‚Æ\W (ž-V- wVÅ q Ë)•Dƒñƒvs§Å=°Z
q
id

u VÇt ‚Æ yZ \ W Â* á Š !
T 7ÐZ ä \W ( 1• {• žŽ ) c
W¿
h
re

Ü zÓ •
•‰ á Š ! Ø"ÐVƒ} 9
tž ǃx¥Ã\W„‰pÐ,™]!
oo

Š™¡e »1«»ä spgzZ Ñãzg0


c Z TÐN YixŠ q
Z\ W Â
.n

kZ Ô‡z sp »[g LZ~wŠÆòŠ W¤


Z „ (Z ÂXì q Ëx * Z kZ
»q ãzg0
w

s§Å[g wŠ » òŠ W Âǃg •Z » ]ÌÜ]gŠz ] ¸ÅkZgz Z σ ÑÅ


w

Vc
ú6Y ¡ Ù ª WZ » Tì spx *
 Z ~C » äY Ì kZ Æ wŠX Ç ñY Ì
w

äÖø†nû ìø ^vnû Îø ÜûÒö‚ôuø]ø Íçû qø ØjÛm ០] ä×# Ö] Ùçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø é†m†â oe] à 1C ™¸¦ íq
ä×ÇŽûmø ojFuø äf×Îø ØøjÛm á]ø äö ãö qûæø Ùø^Îø äÞ]ø ‚nf oeô]ø àûÂø oûßô Çø×øeø o×Âçe] Ùø^Îø ]÷†Ã³• Øø³jÛ³m á]ø àû³Úô
†ÃŽÖ] àøÚô ^n÷ ×jÛÚ ^Þø‚øßûÂô ]„âø Íöçqø ‹ønû ×øÊø göÖô ^ÇÖ] Ü×ûÃô Öû]æø áö]†ÏöÖû] áø^Ò]ƒ^ô Êø ä×# Ö]†Òƒô æø áô]†û ÏöÖû] àô³Âø
ojFu änÊô Ñ‚’nÊ áö^ŠÞŸ] xø×øÛm á]ø äÞô^nø eø àÚô È×fm oßFÃÛø ³Öû] á^³Òø Ù^³Î]†³v³ŠÖø áô^³nfø Ö] à³Úô á]æ
äÞ^ÓÊø†ìŸø] äÖçû Îø oÖF] höç×ÏöÖ] ͆’mö ojFuø änÊô Ñ‚’nö Êø äÚ„m Ü$ äÖôçû Îö oÖF] hç³×ö³Ï³Ö] ͆³’³mö
!†ÃŽÖ] oʪq^Ú h^e h•Ÿ] h^jÒNt •¨]•çe] å]æ… ÔÖô]„øeô ànÃÚô ^ŠøÖ] †v‰
96 ÖWk& Z
Ö ZXì Š°i úà Zz q ËÉ ì 7Š°„ -7i úsÜ ÂñYƒ
qŽ Ð #
kZ ÂN Y0,i úà Zz q Ë,i ú~g ø¤
ZX σq Ë{z¬Ðƒ
 σù Ÿ

X ÇñYƒhZ Ï0i ~g7~g øvZY ¶
ZÐ

]Ñìzkz‚záZzäW~i ú
` ´+F
¿gzZy‚W»

rg
y.6Ð kZ ª) ,™:„ÅkZ ÂN W ( kz‚z) ]ÑìÃ\W¤
Z~i ú

.o
~ i ú ( Ð g (Z LZ ) Šp ( }) NÑ: Ð Šp ( ]Ñì~ i ú)%Z ( Vƒ:
[gvZ ~žvÎt ÂN YW ( Špi Z kz‚z) ]Ñì¤ at
ZpÔ,™: [ Âz [ ˆ
ay
 OŠ QOŠ ZQ ] ÑìXì ;gNŠ=vZ ÔVƒZ9t ‚Æ!°V=°Z
Ðð
id

t Xì ;gNŠ=vZ ÔVƒZ9t ‚Æ=°Z [gvZ ~žvθ {g !


zŠ \ W
h
re

ìgƒzás§k Q \Wžì YZgzZ ðÃÐí Hžì ; g™Ò= vZžvÎ


oo

X ,™wÅ] !
kZX •
.n

]|èa) !ƒÐ Vñ»gzZ VÂ! ªÑvß\ Wžìt Š°Z÷! wq¾


w

:G
Ö ZŠ ÑZz
(
~ ÜðZ’Z q t»D°Z ê X»'#
Z Å ug MZ ypg Óâ yÒ gŠVZ¤
w

:G
Û ä ê X»'
Ö ZŠ ÑZz]|Ð9 oÅûµñakZ åZƒ
(
( :c
â•
w

#
Ãypg ëžì yZ ÂÐ ƒÐ Vñ»gzZ VÂ! Z
ªÑ ë~ ypg { â ¤
½/í ÂÐ Vzq ªÑ ¹! (B‚Æ ] Zg Zâ Zz ] »'{Š c
XÐ B0 iÐ {Š c
i)
Z}g øž @
]¸t g0 i )a kZ ~ ug MZ ypg%Z Ôì È
ƒÐ ( x ÈZ {Š c
Û \¬vZX Ã$Ï0
: •D â • i ~g7ÐVzqªÑ랃Za
97 ÖWk& Z
DOVáçßÚçßÛÖ]E áøç•ö†ôÃû Úö çôÇû×$ Ö] àôÂø Üû âö àømû„ôÖù]æø
( yWÅZyÒ) ó Xó •á Zz•gg )' Vƒà ¸{ Zp )ÐVÂ!
( Lc ½ŽgzZ L L
s§Å[g LZQ Âì 4äƒ o¢B‚Æ [g LZ Z
 m» y̈Z
ÐZq {zžVYX Ça {zÐ q kZ ÂÇ} ™wì^z»g ÌÃq T{z~"(
Û \¬vZ0Ð] !
yZZž :•D â• ªÑX ÏÆzgÐ "(s§Å[g LZ
9 Šs§ÅyZ ª• D™nZ²ZÐ Vñ»w‰gzZ VÂ!
w‰Ž • „zvßg ZŠ

rg
vß{z ÂÐ Vñ»} '• “Ð ªÑ{z Z Ù ª[ ZX D™7g ZÍÌ
 žìC

.o
Ã~ T• TggzŠ ÌÐ ] !
}'ƒ: {Z  XÐ ƒ\z Z & ~
kZ {z Z

at
Ù {zÂÐVñ»
XЃ~wqC
ay
’ eÈÌÐðZg W¾I§Zz½Ü
h id

Z ( ’ e ÈÌÐ kZakZ • {h
•q I*
ÌV×Zg W¾I§Zz s Ü )
re

yZ •z» •ž¸ ìg™çz V; z VâzŠ {z Ô ñWaÆ äƒh


%òŠ WzŠ k0
Æ
oo

@Ž ~K~g øž¸ìg™] !
{zì [ Ñ t~: WVâzŠ {zX Zƒg ¦
Ðk0
Æ
.n

Ð [ Ñ@ »K~g vž Y7 ™š 7Z ä •Xì Z (¹Ð [Ñ@


kZ [Ñ@
w

kZ
w

Xì 70
*
ä ëp[Ñ@
Zg ø ì ÂZ (]|ž Hn²ä VrZ Xì Z (H
w

Z4-ÆDzï%gzZì Z (¹ž åHòúŠ äVrZèa)


ñZg0Ðqq
•akZ ’ e ã™7Ìb§ËžŽì ]!
w‰Ç! ™ì‡
gzZì „ªÑ¢
{zçO( Ð,™: i ZñQ ) î W™\ *
Ã[Ñ@
kZ î Yg( cÛ ÐyZÆÒg•ä
â•
[Ñ@ H: i ZñZ
»K{z  Š ™ YgzZ ‰ - VâzŠ
 Q ÔÅöe ~g7 Å[ Ñ@
å¹ Âä ?ž ¹ä• ( ì Z (¹ž å¹ä VrZèÑq ) åZ (ª!
ZsÜ
q
98 ÖWk& Z
ZakZ7åÂD9»èagzZ )ì Z (¹ž
|"gzZw‰q
t( ½] !
iž ¶Š°
oôZ ~ A çÆ y! *™Ò ÐZw kZ 7Zžt n¾) ì ªÑ
Z vŠÆ ŸgzZ Ð VÂ!
yZ ¡ yZ 3!
i ~g øžì t Ñ» ä™n²X Og
X VƒÆa}g øŽ ,™x » {z ( sÜ) ëÔVƒw‰žŽ N YugÐ Vñ»
ÆnkZ Âì à Zz 䙊 ! WgzZìÆaÆ*Š¤
'Ã]y ZÆ(žBŠt [Z )
„» *Š c W~T•ä™x » {zÂ…akZì ÈÌÐ Vñ»
û]y
Ôƒ{Z

rg
Ð kZ p ) Ç ñY 0íg »gz Z +Š „ {z ÂÐ z™+
 (~ x » kZ¤
Zƒ {Z
Ã

.o
X ,™:x »w‰~{ â kZž,™ÒÃ ( ƒCƒ: [ Zy
Ì]y
W

at Ù
ÃH »x » kZžvÎt ¬ Ð x »C
yZ ) X Vƒ;g™VYÐZ ~gzZì {Z
ay
( X ÏAŠæz] ¸~vЪÑJ
u~(
Ðh á
™ (Z \¬vZY •
h id
re
oo
.n
w
w
w
99 ÖWk& Z

>,ƒg !
Z‹ Z|
Ðx?Z:x Z™Y m
•ßF
Z 6 Û Z0
y¸zo Z•

rg
Zv߉
x?Z:x Z™Y m

.o
•ïŠzgŠ »\¬vZà at
ay
E
( ˆÆ×Z’Z î0E
0 ‹8 )
id

:ìŠ • á g Z »\¬vZ
h
re

DONVsvÖ]E hôçû ×öÏöÖû] pçø Ïûiø àûÚô ^ãø $Þ^ô Êø äô ×# Ö] †ø ñô«Ãø •ø Üû¿ùô Ãø m% àûÚø æø
oo

´g p Òt » yZ ÂÇÇg p ÒZg7» Vzg ÇŠ c 


( {gÃè) yZÆ ~0 + Š ¿Ž L L
zZ}
( yWÅZyÒ) ó Xó ì @
ƒ( Ýq )Ðäg eB‚ÆwŠÐ\¬Z}
.n


w

Û Z vß 0Ð x?Z :x Z™Y m
gzZ X • Dƒ 2~ y¸z o Z• Z ] Z|
w

ZVƒá Zz ä™y¸c
Åx?Z:x Z™Y m Û Z {Zp ( & •
Vƒá Zzä™o Z• Û ) VâzŠ
w

ZvŠgzZÃ]*™Ñv߉X •D Yƒ2~qø
¥%)Ãx?Z:x Z™Y m
¢q ( • … â gâÉ ) … â 7ÆÃ] *™Ñ vß {z X • D àJ
vZ ( ~
~ ]Ñ» ZÎÆ \¬vZ Ôìø* Ù ª[ Z X • … â ø *
z¢q „ \¬vZžìC z
[g \¬vZžìt È » + âø*
z¢qÃt‘ËXì 7ø*
z¢q ÌðÃ
Ù ~yWC
ì { ZÍ6kZgzZì } YÔì 8 Š~xC Ù ÃqC
Ù b§T!°V=°Z
100 ÖWk& Z
Ìðà ZuzŠ ~ ] Ñ» ZÎÆ kZ gzZ ì „ \¬vZ sÜ Â ]Z f +Z èÑq
Û \¬vZXì 7ø*
: •D â • z¢q
DRVèÖ•^rÛÖ]E ‚ºnû ãô•ø ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø äö ×# Ö]æø
( yWÅZyÒ) ó Xó ì i6qC
Ù vZgzZ L L
Ù‰
ŠŽñ(C Ü zC
Ù \¬vZgzZ )Xì DÃ\¬vZ»qC
Ù gzZì {ZÍ6qC
Ù \¬vZ
kZ ~ (}‰) @
ƒ 7ø*
z¢q ðû b§kZ *
ƒ: }gzZ Ô*
ƒ¢q }(•

rg
[ZX ÇVî Yƒ¢q~gz?~™ Vgz?ÂVƒ@ Ü z
Ygz?~ [Z XVƒ VŒ ‰

.o
Ù ª) ÇVƒ¢qÌVŒ‰
7(Z (žìC Ü zkZ~HpÇVƒ¢q~Â~gz?
X•„\¬vZsÜø*
z¢qgzZ {ZÍ6
qCÙ‰
Ü zàžOgŠ c
Ã]! at
kZXì
ay
Âc
àJ Û ) ä\W¤
vZ (~ZgŠ )Ã]*™Ñ( ™ƒ[¦Ð]o¹• Z
id

ZžVY Åqø ~(¹)É Å: p°ä \ Wt


Æ \¬vZ x?Z :x Z™Y m
h
re

x?Z:x Z™Y m f 7]³t ''


ZXì ª Z'Æ\¬vZÃ}È [Z • }È
oo

]!
tXìe Xì ]³aÆyZ „*
†x £—З»y̈Z! OgŠ c ƒ{È»
.n

tÈ »kZ Â… â7y̈ZÔ… â7ÆÃx?Z:xZ™Y m Z[ZXOgŠ c


Z\W¤
w

Š Z¤
xÓy̈Zž VYXìc Ð ZgŠ LZ Ãx?Z :x Z™Y m
Z ]Z|ä ?žì
w

Û xÓgzZXÆäƒy̈Z¨Xì t‘aZÐ ~]‡‘


Ãy̈Z ÏZ ä V¤•
w

Ù ª?y̈Zc
Z[ZX ZƒdZy̈ZžìC
¤ • dZ ºÛ•ž ?N C\W[ZXìH{>
ÆyZ )\WÌA Û Æy̈Z ñOÃx?Z:x Z™Y m
•… â º• Z]Z|\ W
X •D Yƒ2~„Ze b§kZvßtÂX •D™„Ã( ~ZgŠ
Þ W!
vß,Z X • D Yƒg D» „ZeÌ{z • . Æ yZ vßÆ n~uzŠ
Z]Z|vß{z) •D™!Š Z" Åx?Z:x Z™Y m
xZ™Y m Z]Z|~h WÅ© Â
10 1 ÖWk& Z
gzZ ] *™ÑÐ T (ž• DƒïqÆg °Zz ]c
Ã,Z 0Ð ( x?Z:
ZvŠ
7`wðÃ~ ä™yÒ ©Âž‰ }Xì Cƒ •ÂÅx?Z :xZ™Y m
Ñ !vZ!
f oZž *
à]!
VŒ ( ~h WÅ© Â)p( ì ~gz¢ð•ZÉ )ì
J
B‚B‚Æäƒ|½ ÜtÂ)•‰ {g™ƒèÇ!
~ug IGKZ ]*™
Žt (ì xiÑÈ]gß¾ÃyZZ IZÐTì Ì! Š Z" Ånð•Z
g !
Ænq
‰• D Ñ~ yxgŠÃx?Z:x Z™Y m
Z ]Z|zzš ë~ kZ • Dƒ b)

rg
kZ ( „)x Z™Y f]Z|ìX »xæZDt [ZXìX »]˜z]§
,™c6

.o
E
‰ƒg D» [&gzZ î {Z y›x¬Ð T) ˆ VJ
Ÿ
Z
 ]!
+ZpÐ
°%Zd‰ŠZ%) Š
`J
Ÿ
{z Z Ù (•
 ì 7» ä™yÒ~x ZúŽX{zC at
ay
Š™„Ãx ZúgzZ Å (¥
t yv» „) Ð b§kZ Ôc ä ë~ kZ ( • b)
id

Š àJ
Dž ) c Z}
( ~¥%)Ãx?Z:x Z™Y m
Z]Z| ÂäVÍ߉(ž Zƒ
h
re

ä VÍßvŠ ‰@'Æ kZ² ( ‰ - s§ÅZ


•ß‰ø*
z¢q Ô(
oo

Š™ÁÌÐZgŠ ( gzZ¥%) ÇgzZ ªZzÆyZÃx?Z:xZ™Y m


ªÔc Z ]Z|
.n

7yÒ ( ÌÃyZ {z)ì ZiZâÐ ]ÌXÃx?Z:xZ™Y m


Z ]Z|ä \¬vZ
w

Z]Z|èÑqX • uÑ,qtž ( • D Ctzz Åä™: yÒ) Ô• D™


Ym
w

Û Šp]Z7z ]ÌÅx?Z :xZ™


x?Zm}]|çO X • ™f ~ˆyWŒ
w

| hÃX¸ D™{0
iÃVzŠ% 1C Ð ¬ÆvZ {zžì@ Û ~}g !
W~ *™yWŒ Æ
XЬÆ\¬vZ¸D™ÇÃVð0
ZŠ ZigŠ âgzZÃVÉ%Æ
DPU Vá]†ÛÂ Ù! E ä×# Ö] áôƒû^ô eô oiFçû Ûø Öû] oôuû]öæø ”ø†ø eû Ÿø ]û æø äø ÛøÒûŸø û] p. †ôeû ]öæø 1C
Ð ¬ÆvZ~gzZ VƒêŠ™ YZÃmzÞgzZñ0
ZŠ ZigŠ â Ð ¬ÆvZ~gzZ (ÀF
)
â‚)X VƒêŠ™{0
( ~] iÃVzŠ%
10 2 ÖWk& Z
zŠ™Çƒe&ž åc
Šg (Zt7Z ävZžì 7tÈ »¬Æ\¬vZ
{z ÂX zŠ™ÇÃ7Z ?Â,Š} Š¬vZ »~}g !
ÆTìt È »kZÉ
žì ¸È » (B‚ƬÆvZª) ó ó ä×# ³Ö] áôƒ^ô ³eôL LX •D YƒÇgzZ {0
i
Z ] Z| ! wq¾ ,™ 3g Çå Ì{oa kZX¸ ï Š ¬7Z \¬vZ
Ym
Ð ¥%Æ x?Z :x Z™Y m
Z ] Z|Xì ~gz¢p°^
Y Åx?Z :x Z™
žì cÛ Špä ] *™Ñ ( ì xiÑ È ]g߾РT) ì •Ât *
â• ]7Z

rg
Ö ¾I~ p°~÷
» \¬vZÃ9LZž Hä òg »ž b§Tz™#
¯g

.o
( vZ ! Š
»vZÃx?Zm}]|òg ») C1 X c
f oZ•Bg
Æ\¬vZ )zŠ àJ ~ZgŠÃ9žz™: p°âZžìt È[ Z
Z} at
ay
Z] Z|gzZì Û{ \¬vZ ( ì uÑuZu 
x Z™Y m Ñ~ÚËÃËB‚
*™q
id

Ù ª) 9
Û{ Ìb§Ët‘žìC  o H~ t‘z Û{[ ZX • t‘x?Z:
h
re

]‡‘(ž’ e hÄgŠ c Ë V7J


t „B‚ÆkZ )p( $
Ì] ! ZgŠÆ
oo

Z]Z|t‘aZЃ
X •„x?Z:x Z™Y m ~
.n

Z]Z|
0Ðx?Z:x Z™Y m
w

 gŠ•‰ƒè{zž It
w

ì 7„
w

è ( ~ G ) ˆ Æ ]Ãz x?Z :x Z™ Y m
Z ]Z|ž • ë t vߎ
/Šž å; gÈ{z ðƒ c ~÷Ð òŠ Wq t ÅyZ Â) • D Yƒ
ZXì ß ( ] !
Üømø †û Úø àeû ]ô p…ø ^’ø$ßÖ] lô†ø ›û]ø ^ÛøÒø oÞôæû †ö _û³iöŸ ] ä×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø äö ßûÂø oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] o•ô…ø †ø Ûø³Âö àû³Âøæø 1C
h^e àjËÖ] h^jÒPMS³þ‘ xne^’ÛÖ] éçFÓŽÚ äq†ì] !äÖöçû ³‰ö…ø æø ä³×#³Ö]‚ö³fûÂø ]çû ³Ööçû ³Ïö³Êø å‚ö³fûÂø^³Þø]ø^³Ûø³$Þ^³Êø
!Ü׊Úæ p…^íe äÖ]çve ènf’ÃÖ]æ é†ì^ËÛÖ]
10 3 ÖWk& Z
ÐZˆVâŠPÂì CY%q ( g Z0
Y) à ZzŸðÃZ
 žì {@xgzZì "
U
Ð
ˆ%~–‰}ì/ŠGÔì/Št Xì @  3} Q
Yƒ èŸ{zgzZ • f
σ¹!
Vc  ÍQÔÐ,7} Q~ kZ 㽈yŠg ec
A sÜ™ƒ »“ &
P Âì @  „ (Z ÂÔì/Št EY 0 è( Cg Cg ) V
Y%y̈Z Z c A {zQgzZ
kZ ) ì ?Š/Št a kZ Ôì @
Zèaž6] !
:x Z™Y m Y 0 è{zˆ VâŠ
Å"ŠkZ Ì{zakZ Ô• y̈Z Ìx?Z
f oZÐVƒ D Y0è6Š ã
( vZ !

rg
:ì c Š câ•Û ä]*™Ñ ( Šp )žìt[ ZŽ ( {)q Z »/ŠkZ

.o
1C Ñö‡ø †mö on%uø äô ×# Ö] o% fôßøÊø ðô «nfôÞûŸø ]û •ø ^Šøqû]ø ØøÒö^ûiø áû]ø šô…û Ÿø û] o×FÂø Ýø†$ uø äø ×# Ö] á$ ]ô
Z ( ] Z| )6}i ä \¬vZ L L
Vñ ( ug I) Æ ( x?Z :) x Z™Y m at
ay
ó Xó ì c
Š™x Zw*

id

ó Xó •D YbŠtig ( gzZ )•{0


 Z L L
ix Z™Y m
h
re


(žìt [ZŽ » kZ Â) ?• {0 Z (žìt wZÎ[Z )
iùx?Z:x Z™Y m
oo

:•D â Û•: •
á VvZŠpÔ•… Y4„vZ
.n

DMQPVå†ÏfÖ]E áøæ†ö Ãö Žûiø Ÿù àÓôÖFæø


w

( yWÅZyÒ) ó Xó M
™7u ZgŠ Z ( »]§kZ )ÐkZj ( yZ ) ?p L L
w


{0 
iù {z [Z) • {0i \zZ &~Q Âx?Z :x Z™Y m
Z • {0
 Z
iY Zߤ
w

t0Ðqq á VvZZ
ZŠp: • Û ävZŠp ÂÔ•
Šâ •
 Â)X … Y7?(žì c
V;ž ( }V-~[ZŽ ëžì 7tŸ»»kZ H ó ó… Y7?Lž Û
L Vƒìg â•
uà Zz6
ëvßt0Ð DîÖ] šô…û Ÿø û] o×FÂø Ýø†$ ³uø äø ³³×#³Ö] á$ ]ôE g zZX … Y7ë
utž•
Âqçñì „ ®sÜžìt [ZŽ » kZ ÂXì ®Ôì gz$g
] äßÊ•æ äÎ^Êæ†Òƒ h^e ˆñ^ßrÖ] h^jÒMMT³þ‘ äq^Ú àe] äq†ì] 1C
104 ÖWk& Z
CYƒ u {ˆÆä%q àZzŸÙCž )/Š;g ¹!
ì 7Ì]{ðÔì 7
D™'!
Å b§kZÐzz ÅV
¶ m!
KZ v߉žìt ]!
ÝZ Â ( ì
X•

Vâ ̈Zx?Z:x Z™Y m
Z]Z|
•y̈Z+F
)ZgzZ+F
dZ~

rg
y̈Z {zÉ 7X • 7y̈Z x?Z :x Z™Y m
Z ] Z|žì 7]!
+Z

.o
~ ±* Ù q
Æ kZì yC Z‰ ( • ™| (¹Ð Vâ ̈Z x ¬p )•Æ •
at
Ù ä {z ( ì ¯ Ð ypžŽ ) ì v
èÑq Ôì ! ( •z Á ã½)Bzg g ZD
ay
Ù „(ZXì „yp{z|gŠ
Z7ÅkZì Ìypx ¬~yC
Xì 7Ì: Wq
id

Û ~ VâzŠ Âì u 0
* Ù ²ì Ìu 0
ypx ¬ » yC v» ±*
b§ÏZ
h

Xì t•
re

:x Z™Y m Û Ì~Vâ ̈Zx ¬vŠgzZx?Z:x Z™Y m


Z] Z|Xì t• Z ( „(Z )
oo

x ¬gzZ~yZakZ )X åOaÆ( -
â Zy•ZxÜ) kz ä \¬vZÃx?Z
.n

Å"Šwq¾ ( ì ] !
¸$* Û Ð p ÒÆ¥%gzZ w¾z a~ Vâ ̈Z
ƒ » t•
w

Û x Z™Y fžìt[ ZŽ »] !
äƒLvß}g ‚¹žì Ìt Â/Šž•D â •
w

0vZ†]| ( •¶7è) •Ý‚ 9{zž•‰AŠˆw‚ A‚Æ


%@
w

Ð äâ iÆ ] *™Ñ Ô¸ Ð ~ Vzg »zcÆ x?Zm}]|mvZ G


î*9g
Â) ¶ˆÁGÅyZ~ÄÜU âiÆ” tzg Ã/]|X¸ ‰ƒL¬¹
B; ÔåZƒ 3g 6÷ ÁB; » yZ (ž ¬Š ä Vâ ›vŠ gzZ x Z™/ôŠŽñV;z
~Š™È {g !
zŠG{zQçO) 1C X åÝ‚Ç!
Ÿ»yZgzZ Î äWypÐ ni Š
c
U
Vtæ†fÖ] é…ç‰ SMP³þ‘Tt á]†ÏÖ] Í…^ÃÚ 1C
105 ÖWk& Z
Z”'Y0vZ†]| ( ì Ìt Â/Š ÂX ¶ˆ
•zGX ‰ƒL~žcq
Z »ä Y ã0
60 Z V;zˆ w‚: àÆ]Š ÞQ Ôµ
~GÐ T ) ðW1q
ÆyZ ¬Š Ô„e *
U Ð V; zG{z ä VÍß~ äâ iÆ” tzç]| ( å
ˆw‚:àÆ]Š Þžì Ìt Â/Š 1C X åc
ŸJ W7pÌðÃ~Ÿ
Ë )~ˆ, G~g ‚¹~Š ˜Æyj
jZ b§ÏZXì "
U
( 6ª
 q KZ )
X¸Ý‚ 9ŸÆY Z߈BÅ ( ÐzzÌ

rg
\¬vZ¶g ži+-ZgâyÎ

.o
Z »äâ iÆ
§ZzÐq at
ay
¬Š[ Zpû%q
Z ä VrZ~ äâ iÆ\¬vZ¶g ži+-Zgâ ( yÎ)
id

Zzg ‰)• T eÜïÐG= È zŠž c


~ ] c Û Ð yZ ä ] *™Ñž
â•
h
re

äƒg ZËX ‰~Š 3Š ÌÕ


 ÅVÆzŠ yZÃyÎ~[ Zpä]\ Wžì @
W
oo

 äyΙ W{gëÜæ( ñWá p={gëÜægzZ Å~g »ä yΈÆ


ƒ
.n

 ( ÅäñÃVÆyZ ¶ÛD
Z
äyÎÂ)‰ Wv߃ t) Å]úŠ ÅVß ZzÜæ
w

 ÆÜæHž Y7ä yÎ( ¸ìg W7Ã{z¸AŠh$


ƒ zŠŽ ~[ Zp
w

ñW7òŠ WzŠ sÜ%Z • ` Wv߃


 Â ¹!
ž c
C ä VÍßÔ• ` Wvß
w

Æ ËÔD Y 7~ ]úŠ ÅËVâzŠ {z Ô• ( ¹ òŠ WzŠ {zgzZ X •


7k0
{zX • ñW7VâzŠ {zsÜ'•Tgw'~ „]Š „Å\¬vZÔ• D Y

ÑZ e {ke6A üÐpÑGäVrZž åtx » »yZX¸È zŠ „zÝZgŠVâzŠ
bÑ X ‰Ý‚ 9/Ñ Å' /ôx Ó yZ 6x £ Æu Q ¸ Ì ” b§ 0z/~ yQ 1C
G
ò ±+-Zw°)´•!Zfg ðE
ï 3G
©ÅZz ëW >ZwZjZ bÆgz» Z
10 6 ÖWk& Z
Övßt Ã] Zg ) X s§Å2 zgÆ ] \ W¸ ìg Î ÖÐ V; z gzZ å Zƒ
yZ ( f
fÍž åt/µ»VI$ J e Ð q ËÐZ ðgzZ Tg D Î
 Ö™,
žÐ }Ð Vâ ›Q ÔÐN Yá™wï ( Ð ~ ug IG )Ã] g—vZ !
yZ \¬vZ¶gyÎ6„Šy¶
J ÅVÍßçO)Xß™oÑgì 7ðÃ~GkZ
yÎQgzZ@Š8 UÃyZÐV;z¸Æ{zV˜ÔZñÃyZäyÎ( ã
u Âc
]|D Î D ÎÖÈ ~Š·{z (ž ¬Š ä yÎ) ‰ - g0 ukZ
Z~8

rg
[Š Z ÌK
6 ÅVzG~ug I{vX¸` VJ
 F ug IVî 0
Æ”tzg Ã/

.o
]\ WV˜ ~[ ZøˆÆ] Ãz Å]g—( Ã7Æ[Š Z ) b§ÏZXì F

atÛ ug I{>
ÆËž ~Š™~9g Z-ŠV;z ä”& œ–1Z]| ¸D â •
Vî 0
ay
tž}ŠÈÌÃkZ ðÃ[ Zì [Š Zt XƒÎug Iu »]\ WV˜žÑ:(kZ
id

äx« Û p=6Ÿ
Y #~ äƒâ • b§ÏZXì @
™6¾]t {z ÂXì uÑ
h
re

]| ( a kZ¸ Dƒiz•
Û Z {ž] ]ÀW6S¨ ~Šèa) X 3g pÅÃ[Š Z
oo

Û p=6S¨ ~uzŠ ” & œ–1Z


6S¨«” tzg Ã/]|²¸ Dƒâ •
Û p=
.n

„ZgŠ yZgzŠÆ ðZ5ñƒ D Î Öä VÆyZ ! wq¾ X¸ Dƒâ •


w

Æ \ WÐzz ÅT¶~g â ÌÃug IVî 0


ug IVî 0 Æ ” tzg Ã/]|
w

ugzZ ~Š ZwÃVÆyZ ä yÎ]|wq¾) X å; g WypÐ `ùZÆ


È Ã8
w

á Š !
ÈÐ yZ/ôzŠ {zž ¬Š [ Zpä {• ¹Z²Ô• y¯æ/ôzŠ~ t Z² ( c
Š Zz™
á Š !
x Zœ{ • t X zŠ™sp(ÅVzG~g ø Ôì ;g W ã 0
~ VzG~g øž• ìg
á Š !
ä{ • Û ÌZ 廬Р@
Œ
kZXì§Zz »¬w‚, ã½ì§Zz „»d
Ù X ¬Š [Zptû%g ec
ä Y fp å Ø 7 Ð Y fˆ Æ Ú Š [ Zpg !
C &
{Š Zg Z » ä™sp(ˆÆÚ Š [Zpg ! s !
y
g ! X H IÐ ä™vÆ VzG
107 ÖWk& Z
x »t 6º Û Ð ež Zƒt ð a kZ å d
 Z• Û : â i » e V⊠yZèa X 1™
Œ
(ÅVzGˆÆ e Z
%$  çO) ˆƒ Ìn{°‡!
Å î Zz kZX ÇñYH
Ì$z6ÔaÎ Ì}" ä VrZ Ô‰ WÌmôZ ( ‰ Ü z kZ Â å;g YHi ¸W»
~ X)bŠ Î ÷!
G4$
~uzŠÃV ð3G } (} (( Ã}g Z‘kZ ) ä Vâ ›X ñÎ
 çO X Ã} Š J+vß {Š c
gzZ ˆà Å,GZ iÐ {Š ciž @( å*
Y™á(
Û Z yZZt) X ‰{ i @
}g ‚¹ ( ™NŠ§Zz iz• Ç!
èG4G4$
5G ÑïÃx Z™/ôyZ
{z  Š

rg
]| ( ¸ Ì” yZ0fv ZÐ ~/ôzŠ yZ ) ‰ƒ y›m
]|q ôZ

.o
~V\WÆy̈Z {0
iŽ ¶¹! Ü z kZ~V\WÅ”yZ0fv
®{z̉ 

at
Ì~ {)z ] Zg ¶ Z§Zzt Xì CYƒ »ˆÆ4PÐ ]ÃzŽgzZì C™ Zƒ
ay
» cZ™x‰Zg ZŠ r , Z)xâ ) ì J 7ÌŠpä ~ ~ r , Z)xâ X Š
y) F W
id

á {âC
ù• Ù ~ 46 i 㢠i·?xsÑZ •]|V⊠yZŽ ì !‚g
uÅëëh
h
re

, G~g ‚¹ Ð T åc kŠ ã½~ yñc


WyÃî¬ w‚ {g ! gŠ ( ì @
ƒ
oo

X†Ý ‚} Š%}g ‚¹Ð~XÔ‰I9Z


.n

jZ 랸 ìg C 
~ yj Z }÷
r™-ZzÆ yZ • á Zz + Y q
w

lÑ ÅT¶Åűq Z6ë DŠÅDŠÅ}i ¸ ìgŠÅ}i


ZžŽ ?Gq
w

ÂXì Cƒà YÅ’ž‰åŠ


ƒ(Zó%ZX åc Û ÌðÃԶ݂ 9Ç!
W7t•
w

{gÃè6"ŠkZgzZ )X •ŠŽñ"Šs§VâzŠžt nºZ ?7c


•"Šƒ
t
Û ~[ Z ( • M
ZÐ ~ˆyWŒ
q YK7]uZz Vz%Ì{z´Æ] uZz
Ü zÂ]ñÂÔ¸ìg ¯¶ZKZ
ãW„6‰ C?Š
 x?ZmyÑ]|X Vƒ@
{z X ˆ W]ñ„ ¬ Ð ŠÅ ¶Z KÃx?Zm yÑ]|çO ì Cƒ
çO Xì ˆ W]ñ7Zž `: Ø ÌÃ] » X ‰ {g „ } 9 ÂÔ¸ } 9
108 ÖWk& Z
zŠ ) ™ 0
( {g ! ~ª q Å äƒ} 9Ãx?ZmyÑ Â¸ Ù Š¸ D W] »
Ð(ÏZ ¶ðƒ µZz ]ñ(T6x?ZmyÑ]|)¸ ï Š™ qzÑx »
ˆÆ ]ña kZ Ô¸ D â •
Û Ìã ZôÅx »Æ ] » x?Zm\ W™ƒ} 9
gzZìg B{0
ŶZKÐg eÆx?Zm\ Wg2$ iÃx?Zm\ W] » Ì
:• D â • Û \¬vZçO( ˆƒåyÅKžJ VŒìgÑ ~y
kôßøn$fø iø†$ ìø^Û$ ×øÊø t äiø^*ŠøßûÚô ØöÒö^ûiø šô…û Ÿø ]û èöe$]•ø Ÿ$]ô ?ä́iô çû Úø o×FÂø Üû ãö Ö$•ø ^Úø løçû ÛøÖû] äô nû ×øÂø ^ßønû –øÎø^Û$ ×øÊø

rg
DMP^f‰E àônû ãôÛöÖû] hô]„øÃø Öû] oÊô ]çû %öfôÖø^Úø gønû ÇøÖû] áøçû Ûö×øÃû mø]çû Þö^Òøçû Ö$ áû]ø à% rôÖû]

.o
c Š™~g Y¬»]ñ6yZ ä ëZ
e:Ø»ä%ÆyZ ä qË Âc  QL L
} 7¤
|Ã]» A {zZ
 Î å@
3Ã ¡ÆyÑ{zžä} QÆ—1 at
ay
( yWÅZyÒ) ó Xó Tg:~¤Åª
f kZ ÂDƒ… Y({z¤
žZ ðƒx¥
id

1™ê»]ñ6yZ ävZ Z Û \¬z ug nvZ~ {gÃèe


 ( • ìg â • W )
h
re

]Š¤ Š ä ]ŠØ»]ñÅyZžJ
Z ) c VŒÔ ` 7Ø»]ñÅyZ ÌÃË
oo

VŒà 3_ÑÅyZ ä ]Š ( ¸: „Ø»]ñÅyZÃË Â@


ˆ^I{zžJ ƒ:
.n

ë X • `ƒ ÁgÐ *Š ÂtƒzZž ` Ø A
fW6}ix?ZmyÑgzZ
w

VƒLe *
C] ! á²¹ž•
t Ã\ W~ [ZXìgö~ ¤] » J
w

Ù ª) σtÔ ¶_Ñ„•
žìC á _ÑÅx?ZmyÑ( N Î{ i Z0
Z\WZg f )ž
w

{Š%žN Ct \ W[ ZX H[Zy ä ]ŠÃ_ÑkZ ( σo¢~(gzZg Z0


•á ~(
ïGE4hE
4E ƒ[ Zy
&ì @ ¢y̈Z (žì ] !
S¦) ?_Ñc ƒ[Zy
ì @ ¢Ÿ»y̈Z
„ ~ yŠzŠ q
Yƒ [ Zy
²ì @ Zˆ Æ ä%Ÿ» y̈Z {Š%ž VY ÔÆ _Ñ
ì Lg Î]ŠV¸V¸Ì6~Çx ¬Ðx ¬žì @
A ƒt wq » ~ÇgzZ]Š
~ÇÐ ]Š ~ yŠ|Š Wq Ug ¯ì CYƒ[ Zy
Z c ~Ç{z }™ Yˆá² °»
10 9 ÖWk& Z
} 9x?ZmyѲ ˆÌ^ IÔ ˆƒ[ Zy
_ÑVŒ ( Cƒ7[Zy
ÌL
W7pÌðÃÔ¸
Z ] Z|ž Zƒ x¥ ÂX c
\¬vZÃVñÆ x?Z :x Z™Y m
n²tÐ+”
Æx?Z:x Z™Y m
Z‹§~VŒXì ‚
g݂̈Æ]ñ
Û • … â X • … â 7c
yú• • … â Ý‚ÃŸÆ ó óyú•
Û L Lvß”
t HžVz™
ã0 Ù ÂÃyú•
ÐZ²•`ƒw‚Vzg ZD Û ì ZƒZ 7Ý‚~ yT
ÚÆ^Ì` W
vZ Xì Z 7Ý ‚ Ì{z ÂJ Yƒ [ Zy
ÌZèÑqXì @ ¢ŸÐ ã0
gzZ åÎ Ì

rg
:• D â • Û \¬

.o
DUN V‹ÞçmE è÷mø! Ôø Ëø×ûìø àûÛø Öô áøçû ÓöjøÖô Ôø Þô ‚øføeô Ôø nû rùô ßøÞö Ýøçû nø Öû^Êø
)ÃlÑ~¾ë ` W (Æ/£]•} O)ÎL L
]•(Ð äƒdM~ ã0 at
ay
( yWÅZyÒ) ó Xó •(ŠŽñ)ˆ}¾Žƒ]‡Z
 ñaÆyZ ž @
Ð,Š
id

Xì 7ÂðZ}
» Z} ƒ Ý‚ » ŸÆ ËžOgŠ c
ðÃt ( ˆ Æ ä Y%) *
h
re

» uÑ ÂÐ ì uÑÃkZ Xì ?Š Å äƒ t‘ *
ƒ » ŸÔ7„ ì ŸÂ
oo

uÑ6]! vßt ÝZgŠXì CYƒ »( : Z™ÔV


] ! ¶ ) é ˜ ( 6 7
 ˜)
.n

Z%Z VŒ X • ï Š™ »Ð VߊÆVÍß ( é ˜) :Z™ÅuÑ™ÈuÑ


q
w

ŸÌ»x?Z :x Z™Y m Û¤
Z ] Z|gzZì Ý‚ŸÌ» yú•Zžì @
ƒ Za wZÎ
w

Û Âì Ý‚
?ZƒHt•
w

˜Z •Z Ô8Ñ * Z )ì ¹ÂtÛ•žìt [ ZŽ
ƒÝ ‚ »x •ZÆx?Z:x Z™Y m
gzZ .ñ*¦]|~*™yWŒ Û }( ì m‡*
ƒÝ‚ »ŸÆyú• Û ²ì GîS%Z™gzZ
Ì» yzg ‡z yâ; gzZì Ìx * Û ì Ìx *
»Šz!z yú• »x?Zm•Z'Z *
¦]|
ÏZXaÆ #
Ö è™f »}uzŠgzZì aÆ p°™f »q
Z ?7c Û Âì
ì t•
b§ÏZ ?7c Û Âì x ZwÌ“
ì t•  Í » ÈgzZÔì x ZwÌ“
 Í »y̈Z b§
110 ÖWk& Z
Û Âì x ZwÌ“
ì t•  Í »k
  Í » kZ} ™g D ðä
ògzZì x Zw“ Z F
½ »xw
ZgzZì ‘q
Xì pÑq Û ?7c
ZžVYì t•

g ¹!
ÕÅp Û
ßÆyú•
Û ²X • pôUi Z ³Zx •ZÆx?Z:x Z™Y m
pôm‡Ÿ»yú• Z ] Z|
“ùdŠ ( gzZ )ì HòúŠ » ðZ} {zìtžBŠáZz *Šž @
ä T Z} ì
Z Åp
Õq g ¹! Û ) ( vZ !
ßÆyú• f oZ• Dƒ, Z Z}
>)ì Z 7
Vî 0

rg
Z {z´ÆkZÔìg Z 7™0]‡´Óaƽ*Š {zžìt Â
ì Ìt ÕgzZq

.o
h Z 6Vâ • Wa kZ å Z}
yúÛ•ž @
Yƒ$ èà Ëh á Â@
•
at Z (ž
Y [z e { z ¤
ay
t dŠž Š ŠÄg™Ñt ‚ ( aÆ äXÐ%èkZÃt‘)a kZ ǃŠ
c 
id

ÃLZŽ Z}
X åH Z} {zì
h

 ̈Z {zžOg: {ot 0Ð x?Z:x Z™Y m


Ð+ Z ] Z| ! wq¾ Â
re

s ÜuZuÆ |tžVY )•Z b


ZÆZ}
( vZ f ç) cÆ Z}
Ôd Ô• F
Ñ!
oo

dZ {z~Vâ ̈Z%Z ( •y̈Zx?Z:x Z™Y m Z] Z|žìt |X •'!


.n

(Z (B‚Æ ½Zz ïG á kZ ) 7Z ä \¬vZ X • y̈Z +F


G3Ò)²Z È • )ZgzZ
w
w

gzZì ¯ Ð ìß Ìi ˜ ðZƒž Vƒ@ kz6yZž åc


™yÒ wV~ Xƒ wi * ¯
w

[Z Ôì ¯ aÆ äh Z i ˜ (žìt t•
Û ~ VâzŠ ) Xì µ Ðìß Ì¡‚
?ì ~h Z LÌ¡‚ H î C

ZwV§•
§Zzq
~ Vî ÇžŽ òŠ W{Š ‚ J¦q Z X • Dƒ ©g ~gƒÑ
Z » Vî Çû%q
111 ÖWk& Z
ñƒ D hzŠB‚Æg ëg à ©)ä kZ™ WgƒÑX c
WgƒÑå@
™ c
` ~h Ç J¢
Z ä kZQXì qÐÌtž ZƒyZª Z (¬ŠÃVíg
Y7ÐáZz + Yq
Â~ Vígž eÎä kZ Ôå{Š ‚ {g œ {z )• D hzŠù !gŠkZy
W©gtž
Â~ ~h Ç J¢²• º Ð g ëg âZ ÌQ • DƒñÈ 7Ìñ¢ÐW
( ì ¹B‚Æg ëg ÁÐkZ ÌQ {zpì @
ƒJÈÌJ¢q¡q
Z {°‡!
äkZí?ì H”Z Y7äkZì w¾ »”Ztž c
CÐZ äáZz + YkZí

rg
eÎä òŠ W}Š ‚kZ [ ZX ”Zì @
ƒt dŠtž c
Š îŠ Ì”ZÐZÐ(q
Z

.o
aÎt Ï- !~h Ç J¢~÷ÂQVzŠ™Å~ ~h ÇKZ™h
y Zž
”Z ¸~¤

at
”Z Z hŽ ~ ~h ÇÔZ ÙpÙpä kZ™ WVî ÇX c y
Wá Vî Ç™h ”ZŠ°q
 Z™
ay
Ù ä kZˆÆh
¹Ô¬:Îå »: ä ~h ÇÔ- ~h Çž ÅÒÃeC ™Å
id

kZ ™ÑgƒÑgzZ ÑÅ”Z ä kZíX å: „¯ aÆ kZ ”Zž VY ?ù Ì


h
re

ž Y7 äkZX å;g^7~ ~h Ç~÷”Ztž ~Š ewq]gßÃá Zz + Y


oo

äŠ%*
ZŠ kZwq¾X åc
Î~ ~h Ç J¢ :¹ä kZ ?åc
Î~~h Ç´Ãä \ W
žìt Š°» n²Xì ¯ „aÆ©ggzZì »©g ”ZtZ}
.n

ÒÈž c
ŒÐZ
w

xÅ )kz {z • y̈Z +FdZz +F


)Z ~ Vâ ̈Z x?Z :x Z™Y m
Z ] Z|
w

žìt x¯Ýq )Xƒwz4 X •‰ ñ¯ aÆ( -


»ÞZkz6yZž @ âZ y•Z
w

J (ÃZgŠÆ x?Z :x Z™Y m


Ã¥%Æ yZ „(Zì 7Ç* Z ] Z|‰
( Xì 7ÇÌ*
]
112 ÖWk& Z

>,ƒ¾
Û ~ÉH
t•  Gg
gzZ+
Z[ZŠ W\W
:G
Ö ZŠ ÑZz ]| )
(
ðú{ Zg s§Å [Š Z ë Z q Z ä D°Z ê X»'#
Z 6µñq

rg
Ü z • ] 2gzZ ] ÑDZ¼ }÷ž c
‰ Û ä ¶‚ q
â• Z À ( cÛ ñƒ D â •
â• Û

.o
-I
dq
at
!Zi Z » õ?XE Z q
Z ~¤
Z ~ ypgžì x¥Ã\ W,z å: » ] 2z ] ÑDZ
ay
~uzŠ )ì ÌÂa }÷ Â ÇVz™
}ž ZÌ[ZŠ W\ W (žìt ] !
id

ì rg à ̥#»\ WžBŠ ÂÌt\ W[ Z • rg ÃáÂ\ W


~g ø ?7c
h

Ã] ‡zZ LZ sÜëì ~ñ" g0 Zzz Å äƒ: b & Z


Z }g øžì Ìt q
re

Ù Š 7Ã]‡zZÆ VzuzŠ XÐ , ™] !
Ð Žë • rg à ë'• Ù Š
oo

Ù Ý°Z m³*
~zg ZD Ññ]|Ô‰ &
 Z ëX 7c
z ñZgû%q ì rg ÃÌ{zž•
.n

Æ {Š%vZgâ  Ññ]|VâzŠ ëX¸B‚ ÌÙæ 


r™ dZ x ÅZ *
w

r™
w

}g ø ]|Ô‰ ÌaÆ]‡5ÅÙæ Ññ]|} Š Z ñ™


r™dZÛi *
w

]|gzZ ñW Z ~ ãZž¸Æ k0


r™q Û ›B‚
Æ yZ ëX • D â •
äË( akZ å:ƒ
 oµñt »YŒ „¸)A ŒÐ 
r™dZÛi *
Ññ
]|X • XŒakZì ›Ð ]|…žÑì  r™{zÂc Œ7Z
¤
v߃ Ù á Zz ä™›ž c
Z ÔVƒñ Z ~gzZ • Vzg ZD Û ( éS7Z'
â• × ) ä *
Ññ
X σÂÂÐN ÎŒ
113 ÖWk& Z
WÌ{zžOg„ÌÅ]‡zZÆ VzuzŠ \W (žìt Š°» ä™n²)
y
Ü zÆ ¬Š Ð[ZX σ]gz¢ÌÅkZXì y̈Z
]2=ž• ë™ W~ ‰
£»ÃòŠWˉc
ì@ bŠ[ZŽ nÆkZƒw'~¬ŠòŠW[Z•
ƒÂZ(
Zž Ǿ ¸ ~ [ZŽ {z ![]!
~¾~¤ ~÷ž}™uzgÐZ \WgzZƒZƒ Î
Z »äƒ[Zy
7tÈ»I•ñWIVŒ\WXì60 )Y0
ÂÇV’] !
X•~gz¢[ZŠ WžVYXZÌ[ZŠW\WÉ Z™fsÜ\Wžì

rg
Û ~ÉH
t•  Gg
gzZ+

.o
~KH  Ggž åwZÎq
gzZ+
at
Z%ZX¸¹Â]ÑZÎgzZ]2ƶ‚yZ
ay
ÛH
 GgžXì „ y‚ WÌ[ ZŽ b§ÏZì y ‚ WZ(ÂwZÎ ?ì t•
žìt +
á : y̈Z
id

Xìg~]Š„Xìg~]ïå 'Xìg~ V”~ç: Ô}™~Š •


h

_ gzZ ó +
iZ~wŠžÃb & Z•ëÉH
VƒZa] ! ó Gg Lì
 L t* Ï0
g Z¦ i! Z
re

•f ì b‚pX[ZŽ » wZÎ ( Æ ¶‚ kZ) ì Ât X Vƒ »]!


}'gzZ
_
oo

òŠW ÂÌnÆw”ÆÉ H
žƒtÈÐwZλáZz{7kZì eXòŠ W
.n

g¸ËaƉ Ü z¼ òŠWðÃc YÌ[Z NÐ{)z~çÔì@


Xì7^ ™s MZ
w

-I
w

t[ ZŽ » õ?XEdkZ¸D Yá p=~Zw§¸] *™Ñ b§TXì  @Y `~


w

JÜ zq
‰ Zª•zzt
*™s MZ b§ÏZÔ»]\W*
Yáp=~Zw§¸žì
Xì EZŠ *  Gg²Xì 
ƒµ Z»+ YƒgzŠÐyy̈ZaÆ
@YW:ZzQì@

È»% ïÐwŠ›ÅvZ)
Ð wŠ›ÅvZ)ž• ë ëž åt {zgzZ åë Z ÌwZÎgz Zq
Z » ¶‚kZ
vZ)ÂÌa ~ç² )ì Cƒ›ÌÅV”~ç~wŠÆy̈Z[ ZX Bwï
114 ÖWk& Z
-Z ª)MZ¯[8žìt [ZŽ » kZ ?BïùÐ wŠ›ÅyZ [ Z Â( • „
X •Æ„vZx *
iZXì ´ â »] Ѿx ÓË{zèYX •\¬vZ ( [8ÇgzZ
t ›ÅÐZâÔD7 Ô›Åd
 ¹!
Xì ›„ Å\¬vZ Ì~]¡Åy̈Z
V#% ( ì Cƒ›ÅŠ ÑzZt Ì~ Vzgâ Y y̈Z Ây̈Z ) • ÏzzgzZ èg ¬
Z Ôì CƒÐ ä™ Za ÆvZžŽ ì ›Å3gt • C™Ì
ÅV” ƒ:t ¤
Ü zÆ2 »‰Xì 7EZŠ Ôì 
‰  F
JuÅ]gz¢›t X ÇñWñ~ š
Cƒ]gz¢g” {z Âì CƒZa pŠ Ï~hðgzZm»ZgŠ ËÐ sZš
 Ãy̈Z

rg
X EZŠž:ì

.o
Û ãZz ~ VçyZ
[8» \ W {z • Bxl\ WÃq Tž ì t t•
at
ay
èYì 7ÌxñètQ Âì 7xl ( ›t)¤
ZgzZXì ( [8-Z ª)MZ¯
á Z s§Å e
ÌZ”Z ~ Tì {g • Wà Zzvx”Z ) • ìg e \Æ ,ÌZ
id

E©EG
h

$
Ð] wÎgÆkZgzZÐ \¬vZ~«£ÆVzuzŠž ( ìgÃè+» ÿG 5 {
re

Þ » Â( ì {Š c
žBŠÆ™. i›ÅËž )ÐN`ùØ [ ZXƒ›{Š c
i
oo

]! Z )ì „gƒ7WM›ÅvZÐzz ÅVçyZ


ì „gƒ7¤
Å„ðÃA
.n

žVY,™: ›Ðy-‰ƒ: ›ÐÔŠÆ\¬vZžt ¹!


( ì 7Ì
w

 ¹!
Å\¬vZ›ÅyZ%ZV; ì 7¡Å\¬vZ {)z d Xì¡Å\¬vZt
w
w

cÛ Ì¬» kZgzZì ðâ •


â• Û Za ä \¬vZ ›8Ð {)zŠ ÑzZXƒ ÁÐ ›
Z@ gz Z ]â ©ZÆ \¬vZgzZì ã ›
Ãe Û 6\¬vZÃVçyZ%ZXì
*™y!
Œ
Xì ãZZ"ì „nXì {g ÄuZu Û 6
*™y!
Œ {)zŠ ÑzZ
115 ÖWk& Z

>,ƒŠa
V6àZzäW7Ãy̈Z
ÆÅyZgzZZ
Z ¯Æ
w&& ã̈Z
•CƒZa пgzZ•

rg
.o
Š!
'ÃV6&yZìZiZâÐ V6&+4¹Ãy̈Z ä!°V\¬vZ
Å ó¿
ó La at
L Æ ä™gZË gzZ ä› ÃV6&yZ XìêŠ à~ 3Ãy̈Z 
ay
*™
¿åÃV¸Åg0
Z}g vX• CYvY&&Åy̈ZÐzz Å¿Xì ]¸
id

• DƒuÃ{zZ
 BŠ\WÃyZ VƒD™x» ~z*Š ^
h

Yvߎ XÇ}™gZË
re

ÁqZ ~ Vñ»Æ +Š vߎ gzZ X• ä


 ò}Æ}g‚¹ Ð q
’kZ ÅyZ
oo

Dƒ‚]ZxzZ
Z¯ÆyZ7Z •”ÐxÈZ~{)ze}izgÔiú~’™
.n

gZËgzZo¢&&gzZ'¸ÅkZ „ÚZǃo¢A~ wqZyZ òŠWŽ [ZX•


w

yjÔì s¬‰ì@ q Åà¥p¿Ž c


ƒ~ª x¸Žžì@
ƒ (Z LXÏVƒ
w

Ø ( ˜À)ÐwqZzÂÅy̈Z~]Ñq,Z ÂÔì º Û ÔìãZzZ•


Û ÅwâÔì
w

CY?  Z•
aÆkZ (akZì@ Z»yv]‡zZλV6&ÅkZÐzzÅT)ì
ƒ60
ÄWgzZ ¤t X• ïŠ Ÿ¤ðÃ6kZaÆä™!ÿÆkZ u0
vZ
„íÌ~¤kZaÆy̈Z ª)ì CƒaÆä™uÃgzZä›sÜ
á gZ»\¬vž
( :슕 Z ‰Œ{z(gzZI* ZìCƒ
ÐZy̈Zp¤
116 ÖWk& Z
DNMRVå†ÏfÖ]E ÜûÓöÖ$ †ºnû ìøçø âö æ$ ^ò÷nû •ø]çû âö †ø Óûiø áû]ø oŠ5 Âø æø
ó Xó ƒí~h}g v{zgzZõVZ¤
Ã%Z Ë?žì e] !
tgzZ L L
( yWÅZyÒ)
Û \¬vZ ) 7N Z<
( :• D â • Í \ WФkZ
DOLVå‚rŠÖ] ÜuE ]çû Þöˆø vûiø Ÿæøø ]çû Êö^íøiø Ÿ$]ø
( yWÅZyÒ) ó Xó z™ ôg:gzZz™60
Z: ? L L

rg
7ÌLy›!º ZvZ ?ì @Í LÌy›ì 7] !
Z< Í
ðÃÅäZ<

.o
kZ {zžakZ @
wq ÌŽÐs§Å!°V=°Z[gvZžì }YÃ] ! Í
Z<
kZ » kZgzZ )ì ;gÎòŠ Wq Z )ì Cƒí~ kZì @
Z } ( -: ëp¤ W7 at
ay
}
¤™ Wx WÐ6
zZ6
u *
ÅkZ ( ~z Z ÏZgzZƒ~gz¢* Ü z
YvYÐzz Ìˉ
id

„ *  D H~ äY v Y ÂX Ç ñY v Y ?ǃH Â
Y vY²™m{) ì s
h
re

ƒ Ýq ÌŠ°q
rt  ( Š
T Z „B‚pðƒ Â1 Ï~hðƒ ~gz¢
oo

X •CƒaÆä›{)z

•DƒÆb§zŠvß2~¤
.n
w
w

:•DƒÆb§zŠvß2~¤gzZÄW
w

Ü zÆ ¤Ž • Dƒ {z q
ël»ž• ëgzZ • D Yƒ k-â ‰ Z ( 1)
Š ! ƒ:t ÂD™:t Ô@
'ÃV6&KZ vß,ZX {)z {)z@ ƒ: V- ÂD™: V-
X •Dƒìg™
gzZ „@ ðÞ• ëŽ •Dƒvß{zÆn~uzŠ (2)
ÃKZ {z)Xì 7]!
zŠÆ™ÇÃkZ Âì ˆƒ tÐ VŒ (ž• ëÆ™lˆÃt
qzÑœ{g!
117 ÖWk& Z
¤aÆVÍßyZc
'
XìCYƒ" Æ/Š!çEE
U .-E gzZÔÐ,Š™
ÍXÐB™¹F
Ãlz‹gzZ Å ‚ Ç * 
~ËX ñZ¤ ( VzàzŠÆ) y0
g â /VZ äM%Z6 Y
¨£»g Ïž eÎt ä VrZ pÔå)œZ (» î Zz kZ Ãy0 Š ¯ ƒe »Ä Zg
Y c
Š OZ • D™¨£Ð yZ b§~uzŠ Âì Â
çO X • D™¨ £~ ] c
~g7 ` W ) ì c Š OZ ~ ( •z Ác
Zë; ß CZ ~ ]c ) w‚:e sÜä y0
Y
á ~i q
Xì wVÅ *Š Ât Â( ì y• Ð ZgzZ=zq
Z Å Mad in Japan ~*Š

rg
Xì C™g ZË Ôì C› Ã\ W¤X Vƒ: ÌLk- âžì 
*™t n²wq¾

.o
ZgzZ ( ’ e*
yZ\ W¤ gzZk- â ñOФakZ )
Yƒg ZËÆäƒy.6
ÃHÐ kZ Â@
?{Z ƒ:t ` W Â@
™:t gzZ @
ƒ V- Â @
™V- ž‰ µ ~ Vz6 at
ay
ÃV6& KZ \ WžÆ kZ ñZÎ ÇA HÃ\ WÐ & ¸z ¦kZžN Ct \ W
id

X ,Š™ù Ÿ
h

Ù ª~uZ Òzç
re

ÆÅ“~C
oo

Ù ªq
~C Ù „ ÃVâ ›~u Z ÒzçZ
ZÃVâ ›ä \¬vZ ÂÔB“C 
.n

*™: (Z {ÒWì/Št ßNŠžž HG6t( ~Š ¿Z )


 ¤Z Å9ª)X 

w

Û \¬vZžì ŠŽñ~ >gÎkZX ³7yZ/wW >gÎ\W ( 


w

ž• D â • *™: ¶
w

}g vgzZXì aÆä™g ZË ÃV6& ~g vt X • Z


Z ¯} (
Æ“kZ
™Ìµ ZÃV¦oyZ ( Ðzz Å“kZ )¸ ‰ WvßßyxgŠ
 1C X å *
Z
]çû ÏöÊø^Þ àømû„ôÖ$] Üø×øÃû nôÖæø oàønû ßô Úô çû Ûö Öû] Üø×øÃû nø Öôæø ä×# Ö] áôƒû^fôÊø àôÃFÛûrøÖ] oÏøjøÖû] Ýøçû mø ÜûÓöeø ^‘ø]«Úø æø 1C
DMRRVá]†ÛÂ Ù!E
Þ £ë !
ðƒÐ !ÅvZ {zÎñƒ. VâzŠžZ
{z¤ ?¤ŽgzZ (ÀF)
 ~ 7izgkQ6
â ‚)X Åg(ZkoäVMáyYÌÃVÍßyQgzZáyYÃݸvZž @
(~]
118 ÖWk& Z
¹²)X ¶ã ¶ Ö ´Åäƒ̈ ¤Sh ZŠgzZ ~ôà » ¶#
gzZ # Ö ÓÅy]¤
)f ‰~( akZ¸: y]¤|gŠp¸ÂáZz Sh ZŠgz Z ~ôvß}g ‚
Ìì ̈ ¤tž ( z™ ï)dŠž å@
~ôž VY ?7c ™ ¹Ð V¹‚g ZŠ
Z y]¤ ÂðWÄWZ
s§q  Q Xì L ZŠpSh ZŠgzZì QÅ9zgÎ~g Zi !
Ù ªï
7nç» ~C GLi½]I~u ZZ
 b§ÏZX ‰ƒs§~uzŠ y]¤)gzZ‰ƒ
Û ( 0Ð “~C
Dâ• Ù ªÅu Z ) \¬z ug nvZX ‰ - ™ !
ŠxŠ oo Âc
W

rg
 Ð ( Vâ ›ª) qà ( V¦oª) Ö)g fÆ “kZž •
*™ Z]

.o
vZ „ (Z XÐ , ™µ Z ÃVg Z ÔÐ ,™ H ƒ/³» Vz'gzZ VgZ Z
 Xå
y›ëžt }‰'! Z}g vž c
t g0 â• at
Û Ìt ( 0Ð “kZ ) ä \¬
ay
àßZ" c  Ô{Š c
,±Ð wßZ k Ù•
Vƒ} hðëXÐVƒ „ <Ã~wqC
i c
id

Ù ! x»ÔÐ
 ÂÔì gl Zg ø ~ wqC
(Å ë›yZyž `Ø ÂðW“t Z
h
re

X(ÅVîzig Wž:ì
oo

TžVYƒ‰ƒo¢?Ð kZž cÛ yÒt ävZ {Z


â• Ãq
Z »“kZ
.n

eZ6òŠ W,Z Z
ðÃ7  ƒ @Š: k
 Ôƒ @Š: ~Ôƒ @Š: ]ñä òŠ W
w

ÅkZÉ Vƒ@Š,qƒ Í {zÂÇñWnçZ(


 tЬä TgzZ )X ÇñYZ<
w

@Yƒo¢òŠ W~]ÑqyZakZ ( ÂÇñZ<


Xì  Í 7ÌL{zƒz » Ï0
i
w

7§{Š c
i¹ 7Z Âì@ ™7§{Š c
YƒLðÃÐ ~+@WÌZ‰X @ i {zQ
%ZX•aÆä™o¢T
rÂXìÐ~]Ñ©ÆyZqtèYì @
ƒ
Xì žâ s¬ ä ] *™ÑX4â „ s¬åÉ 4â : T
rÐvZ \ W
Í Ð yZ• ]ÑqŽÆÀ` W !7ÌN Z<
ðÃÅäZ< Í ÂñW¤Z
p
\¬vZXzŠ™!ÿLZ ?ž ǃw¾ Zg v¸Xz™!ÿLZÉ Xì 7]gz¢
119 ÖWk& Z
Å\¬vZž,™„Å]!
kZsÜX Vƒ: k-â Ô,™:„ÌLX•ìg ›…
Æ j§Æ] g—]â©ZÆ \¬vZ ªÔLg: Ð ë ( +Š »vZ ª) Ïg
Z~ ]Ñq, ZXLg:Ð ëi§»] \WXVƒ}g7 ._
ñWÌ]ñ¤
X•DƒLÂÌ{z•ìg ‚'
áÍi ˜m6VÍßX:¤
 Í : ÌA
zX N Z< 
Xì ]gz¢HÅ„Âì   ðñ²ì@
@Y¼ Û »•ÂaÎy
Y3™%• W

Ë 07[saÆ\¬vZ ÌqðÃ
$

rg
Ð kZ \¬vZ Xn 0 ( {Š6) [ saÆ \¬vZŽ ì 7+Z q ðÃ

.o
{zžì q~(âZ~*Š HX ñÖÐZqðÞÐkZ•F
'
u 0
at
vZXì u 0
ay
Z} f oZ )ì CÖ ÃZ}
{z ( vZ ! qŽž ǃt ÂÈ »kZèYn Ö Ã\¬vZ
id

Xì ~(g Z-ŠÐ ëž Zƒx¥ Âì CÖ …{zì g Z- Š q


Z }X ˆƒ ~(Ð
h

Å\¬vZXì 7ðà 6kZXì 7éðû\¬vZXì u 0


ÐkZ \¬vZ
re

a kZ wVÅDÚ ) Bá „Ãê ‘LÚ }X 7„ì ~ t‘Ú ðÃ


Ð
oo

X 7„ì ~ t‘ÚðÃÅvZ Â:gz • Dƒ~ÚÏZ ÒZ} מ ( ~Š


.n

~Ë\¬vZXìÐs§Å\¬vZ {zì CWÃíŽ ~ÏZìsWs ™t‘


w
w

{z Â)ì  
*™x¤ Åv W‰X • C™W
|@ Z ] ÌÅ\¬vZÉ • D™7wÖ
w

~òŠ Wžìt|@
ÅÝg }ì|@ ÙC
Z ÅÚC
q Ù Å\¬vZ „ (Zì C™x¤

ógó UL L~y!
izŠg ZXì Àg U\¬vZ ( ì @
ƒWZ6t‘»] ÌyZ ƒZa{Š â »3g
kZ )ì @ ÑZz ä™I ó gó UL L~ ! ²²X • ë Ãg (Z 
I c
Y ¹Ã{h r™
g (Z »žä\¬vZÃy̈Z ( •D W6yizÏZVâzŠwBÌZgzZ¶ÃÌZ »[ !
Û \¬vZXì c
:• D â • Š
120 ÖWk& Z
DNVÔ×ÛÖ]E ¡÷ÛøÂø àöŠøuû]ø ÜûÓöm%]ø ÜûÒöçø ×öfûnø Öô
( yWÅZyÒ) ó Xó ì YZ {Š c
i~¿¿yÃ~?ž} ™öâ i W~g vž @
LL
Ù ªì t‘Šp Â{z² ) ˆ WÐ V¹Ú~kZ Âмt‘?ÃqT[ Z
C
„ƒ] ÌÅ ú ™~ q¡žOgŠ c ÙC
wßZ ( ì ` ZÅÛ{ LZ~qCÙì
,qt ÂX • ñƒ ñ¯ ä ?t }ì y¯b!
ñc Ë 7
ì g eg kg _‰ $
y: ~ †: X • 7q Ñ~ÚËB‚}g v
ÑÌ~ÚË ?• q

rg
ð¯ ä ?,qt Xƒ eg kg~ kZŽ ì m1 „zt ( É ~ ]Ì~uzŠ „: ) ~

.o
Xì @ Û {Š c
ƒt• iÌÐy• Wz}i~áZzä¯gzZ,qðƒð¯Â•
[sÔn ÖÐZqðÞÐq kZì u 0
\¬vZž å;g™t n²wq¾ at
ay
( ì 76vZì 6]Z f ÅkZ {Š6ª)ì [’Špt ìg0
ZÆy̈Z {z Âì ¤
Z
id

'
h × k
hz™q ZÃÝzg kZ[Z •CWÃ,qÃy̈Z~Ýzgž• Ù Š\ W
Z¤
h
re


¦Ù Èt » kZ [ Z ÏñW7ÃÌÝzgŠpg )gŠ Â,q Ã\ W ÂñYc
C Š J (
oo

ÌÅi ZzW b§ÏZ Xì „g W7ÃÃ\ Wpì ÝzgÉ ì 7Ýzgžì 7


.n

0ÐçW~g ø! wq¾} Š: ð‹Ã\ W ÂñY| ( Zìuq


ÐukZi ZzW¤ Z
w

ZÆy̈ZŠp] !
Ô°‰•g0 swq¾) X ‰0 ¹¸
7Ã\¬vZ {zžì Š
w

ggzŠÐvZÃy̈ZVc
B g Ft ÅwŠ ÂWfg tÜ ZvŠgzZ •aÔwâ r
 Ô{Yr

w

Ì{zì Y™{@x¼ »VÂgŠÅ\¬vZÐ wŠ sÜy̈Z~ *Š kZX •


A
y̈Z Âǃ s ™wŠ Z Ì» tÜ Z} 'yZÐ wŠ Xƒ Ó
 wq¾Ôƒc wŠžZ

( X Çn™{@x»[g LZÐV\WÅwŠ
121 ÖWk& Z

>,ƒgG
, ñxi ÑÃ[Š Z
ƒxzø[Š Z"
ì @
ò ¾ÆVߊt Wz ÑÅVzq ðƒ ÐB‚Æ x *
ÆvZgzZx Z •Zz [Š Z

rg
ÆT¿{zå Xì @
ƒxzø[Š Z"žì ]!
g•x ¬t Xì CƒÐzz Å

.o
Æ] \ W ) ‰ á p=Ð *Š Z ƒ xzøƒ: [Š Z g0
 ] *™Ñ Xì @ Z
at
ay
6(kZ ¶(Å}>ª) å[ Zø» ] *™Ñ(T ( ˆ äYá p=
Š™ÈakZÃ(kZЊæÅg Z-ŠgzZ ~Š™~9g Z- Šä ”& œ–1Z]|
id

ž c
h

kZ ( ƒÎ ug Iu » ] \WV˜ } 7: Vî 0
g¨Ã] ! Ð t» Ë(kZž @
re

s ÜÆx Z™Y fvßÔ• CƒVìø ~(À` WÔ[Ð


}LÔ• D™'!
oo

ì @ W~wŠŽ s ÜÆTQX 1¯+ ŠÃkZ Š


™ì @ W~‚fŽ 'X •Ç
.n

L\ W Âì [Š Z~J Z ( OgŠ c
Æ\ W¤ ) X • D™VÒŠ Z" ÅkZ vßt
w

XÐVƒ:xzøÌ
w
w

¶є & œ–1Z Z Û yÒ 6S¨ ~y


 ¸ Dâ• WÅŸ
] *™Ñ
/ * Û p=n S¨q
 b§ÏZ X ñƒâ •
¦]|Z ZÐzz Å[Š Z ” \ W
Å[Š ZÆnÌ( Д& œ–1Z]|)ÐyZ”\W ¶єtzg Ã
$
® Y¹uÑÃ[Š ZÔ•CƒV„@
ì @ Ã~(~kZÀ` WÔì [Š Zt ÔÐzz
Ì ‡@ ñxiÑÃ[Š Z ¿Ž ! OgŠ c
ƒ 7xzøÌL{zì @ ì @ ŠÈ{)z
Yc
112 ÖWk& Z
Y fb§ÏZÔ[Š Z »Š *ZÔ,ñxi ÑÃ[Š Z\ WžVƒHÐ\ W~ 1C X ǃ:xzø
,™Ðzz ÅwÎgÆ kZgzZvZ x Z •Zt \ WX ,™x Z •Z »Vz(gz Z]
)Ôx Z™
X ǃg Ñx Z •Zz[Š Z „»wÎgÆkZgzZvZtÂÐ

Z »[Š ZÆ\¬vZ¶g °qÆ]|


§Zzq
ž ¯t :
 »e
Z@ ÅyZ X • }g ¦
vg )
qZ \¬vZ¶g °qÆ ]|
VrZX¸ìg0
zgvß&X 5Z•»½»q
Z7Z~ 5Zg ¸ìg Y{zû%q
Z

rg
» óv
b§hZ¬Ã½»kZ äVrZX åZƒ–x * ó Z L 6
L kZ ¬Š™ VZý»kZä

.o
Š Î6½»kZ™h
Zý»kZQ c
pôq y7»ëgŠq
 ZÐy»Š Åg «QX Hs ™
at
ay
zŠž @
Æ]|Ã]ZgXƒ: ò Z •Z" ÅkZ {g ! ŠÄgB‚Æ[Š Z™ Yá6(
c
id

ÆvZ䞶„gÈÐyZi ZzW ( ‰) ðÞ ¬Š[Zpä\¬vZ¶g °q


Ãx *
h

X ÇVz™g ZŠÒpÃ]y
WgzZ *Š ~¾~Hg ZŠÒp
re

Åx Z •Zz[Š ZÆyZ f Z
'
oo


.n

 X ¶]gúq
wÙZÆkZZ Zžì –§Zzq
Zä\¬vZ¶g ~â å]|
w

{zakZÔ¶„g W7™ÃVßZzyžŽ Ðä™]!


~y!
i+Z {zÂc Û‰
Œ
Wd Ü z»
w

„g™kZ‡gzZì ~ q 4
q]gúq Û vß
Z V; }gøžñWᙚ ÃݬRŒ
w

ª
i! ²¶„gÈ]gú{zž ‹äkZ ÂñW
:ž~y!  ÂXì
r™xâZ {zZ
èq…‚Ö] o× än×q… Ä–mæ ‹×rÛÖ] o× ‹×³r³m á^³Ò ] ofßÖ] á] •^ÞˆÖ] àe] à³Â 1C
o×ËŠÖ] äq…‚Ö] o× än×q… Ä•ææ ènÞ^%Ö] èq…‚Ö] o× Ý^ΆÓeçe] o³Öæ^³Û³×³Ê ènÞ^³%Ö]
äq†ì]!‚ÃÎ]ƒ] š…Ÿ] o× än×q… Ä•ææ o×ËŠÖ] äq…‚Ö] o× Ý^Ά³Û³Â o³Öæ^³Û³×³Ê
OUT³þ‘Nt^ÊçÖ] ð^Êæ
123 ÖWk& Z
èøß$røÖû] o×ô ìö•û ]ö DoûÖôE áôŸøçû Ïömø áô¡øqö…ø áô]„øâø
ó Xó î Yƒ4ZŠ~¼
 ?ž•ìgÈ=žŽ •òŠ WzŠtL L
S7 CäVrZXì èS7]gútHž Y7ÐVÍßäÝ ¬kZ
Ô7ž c
]! i ! ²]gútž c
~ y! C ÃVÍß ä ݬ Xì ]gúIYÉ ì 7è
kZ äݬkZX ˆ™wÙZ]gú{zˆÆkZX σ! ²y!
iÅV‚gzZì „g™
~Š ‚q C ä VrZ ¶C™ H¿( ( ) H]gútž Y7 Ð Vß Zz y
Ztž c

rg
C™x Z •Z Z (» yZ f Z%Z ¶„Y¼ ¹ „: ¶C™7Ì'!
{Š c
i Ô¶]gú

.o
Ü zÆyZ f ZX ¶
Q ÂX ¶CYƒlñ{ ( Ðzz Å[Š Z )É ¶C™ H7'!

'Å[Š Z ÏZ Gtž c
ìtÑ »ä™n²wq¾)Xì • C7Z ä ݬ kZ at
ay
WgzZ Ì~*ŠÐ•g[ x» \¬vZY ¶
( Ì~]y Z,ñxiÑÃ[Š Z\ Wž
h id
re
oo
.n
w
w
w
124 ÖWk& Z

>,ÛÎ
, ™ñ6
V-çKZ
DMUVð«ŠßÖ]E ]†÷ nû %ôÒø]†÷ nû ìø äô nû Êô äö ×# Ö] ØøÃø rûmøæ$ ^ò÷nû •ø]çû âö †ø Óûiø áû]ø oŠFÃø Êø
Äg æ ~(ðÃg0
ZÆ kZ \¬vZgzZ z™I* Z ?žì eÂL L
ÃÚ q
( yWÅZyÒ) ó Xó } Š

rg
.o

Å Ï0 Ö /Z 6hÔ• º ._Æ <Ñ\W¤
i ÂÔ• ºB‚Æ # Z
X•CƒaÆ}Z
Ã}g v( Vc
g ZÍ * Í :Ð V-g ZÍ *
) {z (žVY )XN Z<
at
ay
\W}Xì 7I Ã\W ( Ðzz Ë ) {z ÔðW~ç ~ yÆ\Wž ǃ (Z L
id

,í ~(aÆ \ W\¬vZ ~ kZ X B™ñ\W ÂXì @) {z • @


h

WÒífaÆ\ WŽ}™‚ŠÑzZ+ZÐkZÃ\W\¬vZx¥HÐBZe
re

]y
× !Ð y!
oo

VÒpgzZ ~g ‚¹g0
ZÆ kZ Âì `Z' Z }x¥HgzZXƒ
i]gú{z¤
NŠ Ât akZX Vƒ
.n

Æ<Ñ~ kZgzZƒ: s ÜÆ <Ñ]gú{zž’ e ¢


w

Æ V-ç) XVƒ:¸ZŠ'wŠ ( {Šc


i) Ð ~g ZÍ *
gzZ Ë ¹!
Xƒ: ÍðÃs Ü
w

: y.6\ W • 7s ™zZ {Š c Z (žOgŠ c


i~ ~ç Å\W¤ qt ~A ç
w

X •¶vg )
ÐzzÅVE‚g Zj
ZÅV-çvg )
} (
} (
}g ‚¹X Vƒ

§Zz»\¬vZ¶g ã‡y
 á
dZ1Z { •
Ð ~ Y 1zZ} (¹ \¬vZ¶g ã ‡y
kX • }g ¦ á ]|
dZ1Z {•
H ~g ZÎ6è ( ñO Å} h˜ñ¢ ) ¸ D™| Û ( ~à) ™Ñ Vc
 z• ÇÐ
125 ÖWk& Z
ä™] ‡5Ð •ñWy‡y
Ð y é¨GÒG
& Ì!
 ZX¸ D™
ZÆ yZû%q
h%q
]|ž Y7 Ðâ Z ÅyZgzZX ~Š .Š6} i ZzgŠÆ yä VrZ™ WXaÆ
µÃ:Ðì ( ÐV)a kZ å Zƒ Z™ ` Z'
× » ~È ÅvZ yZ ‰
Ü z kZ ?•V¹
× » ]gúZ
]gú{z Xì CY 0q ~(ÂQ !º Z vZ ÂñY ™ ` Z'  ?]|
ì >Z'Ã á ]|akZX ¶„
r™{ •  Š'iÐ y!
i: ¶úgzZ ðZ— 0
cg » k~ lˆÅ •gzZ ‰ƒ y.6} (Â
h% {z X AÅ +Z Å yZž Ð

rg
ž ¬Š ä VrZ™ W~ k ( • 76yž å Š
ƒ x¥ Ú Z „¸ 7Z ) ‰ ™

.o
Ð yZ ä  h%yZX • ìg Wg ZÎ6è\¬vZ¶g ã‡y
r™ á ]|
dZ1Z { •
ž c
ŒÃ at
h%yZ ä VrZ Zƒ)œZ (= ]|žÑ ì™ ‹§ZzgzZ Å] ‡5
ay
t@
ƒ:g ZÎ6
è ` W Â@
™:ñ6VE‚g Z j
Z ÅyZ~¤
Z ( èY ) X Vƒ: y.6
id

1C Xì 5~ËÆñ=è
h
re

{Š c ç ÅyZž¸ D™7ñn kZ6Vî Z j


i ¹ Vc Z ÅV-ç ]Z|t
oo

Z ä\¬vZž¸D™ HñakZÉ ‰Cƒ@


Æ]ñ'ì ~ŠÚq
Ü zB‚
.n

7à Zz x OZ {Š c
i ¹ Žž• Cƒ +Z 'gú~g ‚¹ X ’ e* ‰
gZ¦
w

Å~çÌ\ WakZXì CƒÖg0


ZÆyZp• Cƒ7¶ªX • Cƒ
w


X B™{g Z ¦gzZBáÃÚhZ
w

]uZzzŠÆ\¬vZ¶gy*
YÈY1Zi%]|
î*g9 V*
XmvZ G YÈY1Zi%* 
Ññ]|•vg ) WŠc
}g øÔc Z
§ZzgzZq
žì ] ! Zž¸kˆgŠkZ {zÂs§q
Åû%q ZX •}g ¦
vg )
} (¹

þ hçrvÛÖ] ÌŽÒ 1C
NPP³‘
126 ÖWk& Z
?ì wq H]|ž Y7wq ðä ËX¸nÎ7]Zg ~g7 Ðzz ÅV- Šu
Z ÅV;z ( ™Íwqt) X ðW7’½] Zg Ðzz Å ~Šuc
Z ä yÂ{ q
q Û
â•
žŠ Ö }
Y7 ð¸ nÎ7Ì] Zg kZ X 5~ # t@ g•™ ¯ s Ò {•Z (
ðs~ s ÒkZž ðƒtzz ÅäW:’ ðW: ’½] Zg cÛ Xì wq H]|
â•
Ð kZ ~ Ëž VY ðW7’Ðzz Å6 ñdkZ Ô¸ ñd}nÆ
Û wzÚ{Š c
CY™Ë ÂD â • iÌà ©* 
3 ( åݬt»äƒkˆ)X ðƒãZ¤

rg
zgŠuÅy! á ÅvZX ¶
iB‚B‚ÆV:hZ¹gzZ ú~çÅyZžt y•

.o
* ZX å
3™ Yž 5y7Z ä ]|û%q Z »]|X ¶!
h%yòã jZ q
Vâ jZX • _â * at
3]|ž ðZ{q : Z™} Š .Š6} i ZzgŠ c
W` {z ! î Wá
ay
äkZakZì @
ƒ„ Ák0 Ô• Cƒ'!
ÆVzg œyZLx3 JÅVâ ògzZ
id

gzZ V- ?cÐ yÞž ð`ÐOŠ Z ~È ÅvZ {z X • _â *


3
r™cž ¹
h
re

r™ ãjZ yZ [ ZX ¹>Z'[pwq¾ ÔV-


Ð ~qÃ]gúkZž Hwìä 
oo

cž c
WwìÐZQpX • Å'!
s ÜÆc}÷ä kZžVY ’ e *

.n

:ÎìÐ]|™ W:ZzíX N YƒØ


r™cžƒ: (Zì ~çÅ
r™
w

+Z ( s ÜÆ\ W ) {zX ˆ${zí( Ð ~q) åLe *


g â ÃkZ~! ]|
w

 ZŠ'“
7Z ä ]|X åY™ “ {z) X ‰C™ '!
 ~ ( > '! +z
w

D i Zâ= \¬vZ Ð •
'Å ä™ñ6V6Å kZ !}È ÆvZž c
Œ
ƒŠŽñ6 Jd¹ Z hðg0
]¡ÅyZt Xì @ ZÆVÂgúžìgŠ c1C X • Tg
• SdV´‰Xì Œ»kZ ¸Xì ! pÅkZ „6Jdt »kZpXì
ù y̈Z Â'ƒS¦V´¤
Ã]gß$ ZXì Œ»V-„ *
ƒJd»V-
þ ð^nÖæ] l^m^Óu DME
NR ³ ‘
127 ÖWk& Z
Xì ! pÅkZ „6Jd¸ ÂX @
ƒg^V-Ô @
W
žBŠt 'X Bï:} Q~V-çX ,™{g Z ¦
É ,™: §\ WakZ
6~ç \ W¤  Âì g ZgŠ ì ú¤
ZgzZ X , ™]»vZ X ,™: „ì ǃ Z
XÐÙ7x » ðÃ~*Š\ WQ ‰ƒÔ¬

rg
.o
at
ay
h id
re
oo
.n
w
w
w
128 ÖWk& Z

>,ƒ,
<] ÒÅvZ™f
czŠh
%q
Z
Zžì ~ óæ
kZX •ÄŠ *ZÆ\ Wž Y7ä ËÐ òŠ Wq ó °Z >™E
L L

rg
X •zŠ}÷c%Z•¹}÷Š *Zž c
Š[ ZŽ ä

.o
á Š ! á Š !
„3 {zž Vƒ 8 Š ~žì cZ÷ „3» {• á Š !
at
Å {• :„ 3 » { • ( 1)
Ü z ðt¤ Ö } Î ðaÆ#
Ö }
ay
ÐZ ÂÐY:6‰ ZgzZXì @
™# gzZì I
Y}k
 
=vZ ÂVƒ {È» \¬vZ Ì~b§ÏZXì Q7~g7 {Z 9
id

²Ð, i ZâA
h

X VgÇÇ~
re

Z Z÷c ZuzŠ ( 2)
Z~î}÷žì V- §Zz» kZXì ¤îq
Ž å ¤îq
oo

g eÆ ]ñ) {z  Hú6kZ ä © Z
 û%q
Z X å} Y '!
hZ hZ ¹ž
.n

i ZzW~¡ÅkZŽ à ï ó ó›L L{zgzZ X Š ~g ‚ {z Å^z¯ gzZ Ø ( Ð


wÈ'!
w

Ö = ! © }ž Š
~ ÔVƒ(Z ~ î 3# ]gß[p Kz ¯ KZ {z X ¶
wÈ'!
w
w

gŠkZ~™f=ž5$t =ЧZzÆðîkZž ¹ä òŠ WkZ ÂX Vƒ (z


 QgzZ X ñY 06U
~ ÂñW½» ]ñZ ]¡~÷™fž’ e*
Yƒ w'
Å\¬vZ ëžì $t a}g ø ~§Zz kZ XvZ ÔvZ V¼Ð wŠ LZgî8
x Ó{Š™IÅ\¬vZgzZ NÑOÃVÂ!
N YƒIÐ VÂ! Û Ð s§
x Ó{Š™n•
žVƒlpë ÂVƒ~i ú}•gw'~Š c Ü zC
ÅvZ‰ Ù ëžìt ] !
~uzŠ
129 ÖWk& Z
Dƒlp} ( á Š !
6kZ {z•XÐ{ • ~z*Švߎ X •} 9t ‚ÆvZë
á Š !
t WX • } 9t ‚Æ · ÒZ ¬Z Â\ W² ˆƒ ] ‡5 ~g ø Ð { • ž•
‰X •„gƒ'! à Zzt ‚
DPVävi^ËÖ]E àönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$]ôæø ‚öföÃû Þø Õø^m$]ô
ó Xó •D™- GL^ZpgŠÐ„\ WgzZ•D™]Š „Å„\Wë L L
¬Z ï
( yWÅZyÒ)

rg
X Og F
Ãy ! Ü zC
iKZЙf‰ Ù gz ZÔ -t ‚ÆvZÃ\ WL Z‰
Ü zC
Ù ë b§ÏZ

.o
påòŠ W YZÔ嶂q
s Ü}÷v߬åbâ s§Å]¬$ Z Zg øL L
p• D™{"z6»nkZ vßÌ[ Z Ô³ #» Vtž¸ D™ H{"z6t at
ay
Æ —Ëž * Z (ž-t \ W ) å{Š c
™ IÐ Vì q Ü z kZ
i {"z6t ‰
id

ÃË( Ðzz ÌË )ì q Ö ž¾ Ðzz Å•B‚


ZgzZX ¿#ì Ât ! î Y #
h
re

Y: Šp c
ðÞì g » „É ì 7¿#t  * Ü z 6gîèg ¬
)zg Ð äÎ ‰
oo

 tÔ Ç}™Š ˜ðÃgzZ"ðÃgzZ Ç} ™ VðÃÔÇ}™ög D


X •~gz¢x »ƒ 
.n

{z Ð ÚkZ ÂXì ³ # » Vtž¸ ë ( Ì)t vß~ } g !


}÷ Â
w

× } g øtž åeÎäkZX åc


³#» VŠp{zèY )ì òŠ W» ` Z' Wk0
}g ø
w

yŠ¼ ä kZ VŒZ
ˆƒtÐíž Îì Â}g Z ¦  p( åÌ~w'gz Z å
w

ZX ~ VCçVâzŠ
ž åwì Z÷èYÔì ˆƒ tÐí~A çÆVÂq
u » V•»\ WèÑqX • ³#Æ V\ W
 6
Å Vgž Îì {zQì „
(ž Î äC {zQ ) X • V™ÌgzZ Â~g ø pÇVî YWi !
Ì~ ÂÐ ¿#
}g ‚¹gzZÔ¸Dƒg0
ZÐ~} i ZzgŠq × ~º´}g ø
Zë~kZ åg Z'
yZ pÇVß™/ Â~ [ Z (ž Î왃 y.6{z) X åc
Î6x » kZ ÌÃVÍß
130 ÖWk& Z
µ §t 7Z ÂX • ` YÐ*Š kZŽ Ç ¶ H » VÍß
]ñÅyZ ) X ~ˆå Š
Ü z » ]ñZ
D™™fž¸Æ~g OZÆ i ú{z Âå‰  (ž ‹ ä ë0Ð
ä³³³³Ö]ŸL L~5 Zg {zgzZ¸ìg Y™á whvßX åŠ
7{gzŠ »wŠ7
e Z D™
Ü zkZ ) ÌÃVÍßgzZž¸ìg ÎÐtØztzf kZ¸ìg ÎÁ¢Å ó ó ä×# Ö]Ÿ]
(‰
Ü zC
‰ Ù \ Wžìt n² ! wq¾X åŠ Š Î6kZ
ƒ wÙZ » yZ D™D™™f Ôåc
ZÔ•gÑ ~™f
X σ‚ívZY ¶

rg
Z ¯ÆVZY • Z
Z

.o
Û \¬vZ
at
:• D â •
ay
( yWÅZyÒ) DMTLVÍ]†ÂŸ]E ^ãø eô åö çû Âö •û ^Êø oßFŠûvöÖû] ðö «Ûø‰ûŸø û] äô ×# Öôæø
ó Xó z™ HxÎñÃvZ „ÐVñ*
yZΕaÆ„vZx *
id

iZiZgzZ L L
h

vZgz Z ðÃ~ yZ • aÆ\¬vZx * iZ}g ‚• aÆ\¬vZ


Ž Ôx *
re

Û \¬vZ Xì 7q
Ð \¬vZ)g fÆ ] ÌyZž• D â • ÑB‚Æ \¬
oo

X 4â N ¬Š KZ
.n

ž⠬Š)g fÆ yZÐ wŠ ¾œÌä ¿TX • [ê¹ VZ Y • Z


w
w

VZY • Z )pX Ç} ™ Zg7Ê Z%ÅkZgz¢vZÉ Ô ÇñN


ß7B; à { \¬vZÐZ
w

~ ( { Õ{) VŒ XƒB‚Æ ¢¢ gzZ } o9ÔwŠ 9( ‰â ¬Š )g f Æ


( ÐZÆ™wÅkZ VŒ \Wžìt ÝZXì wg•t ì @
ƒ™f » VZY • ZŽ
Ã}g ‚¹ÆkZX ,™¿6
:• }Z kZ~yQZ
:ì ¬»\¬vZŠp ‰â ¬ŠÐ)g fÆY • ZyZ ( 1)
DMTLV Í]†ÂŸ]Eý^ãø eô åö çû Âö •û ^Êø
131 ÖWk& Z
( ZƒZg7¬t »\¬vZž ) ZƒtÂ{Z
Ãq
ZÔìôZzZ (
¹ÚÅvZ
X ÇA [ Z NÌ»™fÐ"7ÆkZ ÂÔì™f VZY • Z ( 2)
Š¬ävZZ
ì c  žVYÔ Ç} Š™~g7Ì~
 qvZÐ)g fÆyZ ( 3 )
 q \¬vZžì ¸È Âùâ ¬ŠÐ)g fÆVñ*
X Ç} ™~g7Ì~ yZž
{z • Dƒ ~g öÆng ⃎ • ï Š .Š • D O{ i ZzgŠ » Ë~g ö‰
ƒt Ñ! ! yZŽ M} Z }ž• ïŠ Ìi ZzWˆÆ ¶Š .Š
• M\ Wžì @

rg
:Ð, ™wZÎtÐvZ\ WZ
 b§ÏZ ÂX™]zI6íVƒM~

.o
Ünu…^m (àÛu…^m ä×# Ö]^m

at
ó Xó á Zzä™3g} Z ( gzZ )Ôy!.} ZÔvZ} Z L L
$e
ay
y!
$\ WvZ} Z (ž•ìgÈtÐvZ\ W )žì @
ƒtÈÌ»kZ Â
id

Û 3g \¬vZ ÂX Vƒ` Z» ã!


X Ç}Š â • $z3g~²X •ÝgÔ•
h
re

g0
[_ ZÆy̈Zžìt {zgzZXì {Z Ã åa( 4 )
Ãë Z Z (( »VZY • Z ) {Z
oo

Xì @
YW ã0
~ì ÂB x *  & ÅwJgzZ
» V˜ \ W‰Xì ¿g ä vZ ¢
Z V˜( ‰ƒ WMÐ V˜ \Wž Zƒa kZ (Z )
.n

Z Z
q  Â)ì q yY" q
w

H » WòG
&ÆVñ* z Y{0
Æ ] Z fh i Åu 0 & Æq yY"
vZQ Âì Ý ¬t» WòG
w

]ÌÅ\¬vZ ÂÐVƒzás§Å] Z fh
z Y{0
  ( akZ ǃݬ
ivZ\ WZ
w

'ÅkZ ÂX M} Z ó ó*™ c
vZ Ð • L L! }\ W‰X ÏVƒ6\ WÌ]Z WZÆ
Û ‚Ì( Úà Zz)]zIÃ\ WB‚B‚gzZÐN â •
XÐ,Š â • Û Ì]zI
‹Z f ‹ Ì6\ W ) „ ãZ ( » VZ Y •Z yZ )Ð ,™™f \W{Š c
i A [Z
mï\WaÆÑÌËžì [êÚ ZtgzZÐVƒA
%]Z W
Z ( Æ\¬~g !
Û ~g W'~
XÐN â • B‚Æ
 qvZ ³7
132 ÖWk& Z

³7
tƒg e »t‘Ëc
ƒ~g F
:}( Ð] ÒVZY • Zsfzgq)tƒ~g F¤ Z
á^ßÚ^m (h…^m (ͨ…^m (Ün×u^m (ä×# Ö]^m
yˆZ } Z áZz % 0 Š'} (} Z !vZ } Z L L
} Z Ô À} (¹ } Z Ôg !
ó Xó á Zzä™
zgq) ƒg e »M%Z ( }ƒ[¦Ð t‘ÌË ) c
ƒ[¦Ð ~ç¤
Z

rg
:OgŠgzÐ]Ò»VZY • Zsf

.o
at ÜnÓu^mˆmˆÂ^m
ay
ó Xó áZzV£gzZáZzäW̈¸6ƒ
 }ZLL

Ü zë ó v
ó Z L LÂ
id

,™ 1™g¦t‰
h
re

g¦tÂ} óv
ó Z L L\ WZ
 Ôƒzás§ÅvZ wŠž,™ (Z™f »VZY • Z yZ
oo

Ü z kZ • ìg¤
Zg –ðà ZÎÆ\¬vZ~ÃÅ\ W‰ Ð y• W\W‰ž, ™
.n

gzZ¾\ WgzZì @
Y {g ¹! Z sÜX N Yƒg ¯»}g –}g ‚X @
Zg –q ƒ7
w

x * Ü z , Z ÂÔ• ìg å ÃvZ a Æ v
» vZ Ð ªÏZÔƒ ªŽ ~ ‰
w

X 4â N ¬Šgz ZX ,g å
w

ZáZzIWZÌZ
§Zz»¿q
X Vƒ@ Z
ܤZzq
WZ ÌZ=ž Hn²™ WgzZ ñW¿qZ k0Æ\¬vZ¶gQx â Z ]|
ºQX N YŠÃ~ c
gŠgzZ N Y\ Wž ¹Ð yZ ämvZ G
î*9gQx â Z ! N 2
133 ÖWk& Z
r=™ W ÂN Y™g 0gŠ \ WZ
c  QX •g ëQc
Qc
( x *
Z÷)gzZ •g
{z ººX ;g ¸ñƒëQc
Qc gŠgz Z ` ¿{z™Ít X bŠ ‹
gzZ Z 7FZ~c
{z wq¾ ;g• ðZŠ Ìsp » äY [z e ÐZ Š
`@
ƒd Û Æ ä Y [z e
Œ
» äY [ze LZÐZž ðƒ ~g ¤ +Z ‡ Å `ñÔðW `ñ~(q
ZQ X ;g ¸
E
ÐìÆ kZg (Z " GîSœ¢Š ' ÂX ñWÃwz " }g –}g ‚gzZ `ƒ ¢
qJa kZ å HŠ c ÃvZ ä kZB‚Æ¢ ï»gzZ ð; ~g7 èa) ó v ó Z c
L L•

rg
}Š6c
gŠ ÿL7‚™ VZgzZ c
VZÐZ ä `ñ~(kZž åI »vZ c
( ðƒ: Ìk Š~

.o
x â Z™ÍrX c î*9gQx â Z ]|™ W:Zz ä kZ wq¾X Zg â
‹r Zg ‚ÃmvZ G

at:cÛ ämvZ G
â• î*9gQ
ay
\
g å ÃvZB‚Æ ªÏZ '¶¬ƒ ªŽ ~ c
WZ êL Z „ * gŠ ~¾ž
id

Æ¢¢gzZÔ ð;ï» Â,g åÃ!°V\¬vZ ÌZ


 ëžìtÑ)Xì
h
re

ZzZæ» VÅŠ x Ó}g ø *


U
t » kZ ( ǃ " á yZ X ,g å B‚
g å» b§kZ vZ Y •
oo

™áá x * » kZ {zžì Yƒßx * »ä#žN Ci§t ÃË\Wž7È


.n

½t Ž ÃyZ ämvZ G  q ÅuÑÐ *Š Â}%[ze


î*9gQx â ZX ÇñY~ª
w

•
X ÏñYƒÐb§kZ b & Z ÅyZžƒZƒx¥tÐb§ËÃyZh á X ~Š
w
w
134 ÖWk& Z

>,ƒg VZ
] q ˜ZPÅs¦
•ë£ ´ ‚
™hgÃt‘ªì @ 
™ qzÑ » s§Å[g LZ y›{È» \¬vZ Z

rg
Y¹ ó ó´ ‚ L LÃkZ Âì @
LZŽžì ¿{z ´ ‚ªXì @ ƒzás§ÅÛ{

.o
Xì ¸s§Åè%ÅvZ™hgaÆ\¬vZÃ] ÷ZpgzZ] Z¯Ô] Ãß â
at
È» ó ów™zL L
ay
id

ÏZ ì CYƒ ._Æ è% Å vZ è% Å ´ ‚ž ì @Ü zq


W‰ Z Q
h
re

Y¹ ó ów™zL L~s¦b ˜ZÃ ( “ _)


Xì @
oo

!Zi Z »]2P
.n

•D™nZ ‹Z6]q ˜ZyZ Ås¦Ðzz ÅŠ Á‰gzZ ª*


v߉
w

Y¹ÃáZz½s§Å\¬vZ ó ó´ ‚ Lž
w

ÂXì @ L • ë \ Wž• ët {z })
w

gp=}\¬vZvZ f çž c
ì ; g Ys§ÏZ ´ ‚tgzZ•n Wxi ÑtÐ kZ
Ù „ ì {2gzZ u 0
x¥ã izZ (wDZt ÂC Ð {)z ykòÔ‚u 0
vZèÑq
b§kZgzZ )ì 7̼ |ì V Ü ×sÜgzZ sÜtèÑqì @
 ¶ c
‰ ƒ
~gðŠ Z }ž• DƒÐzz ÅK: ] !
gzZ à Í]! å ] ŸZ ‹ZÆ
~g7 Âc
ž• DƒÐzz ÅŠ ÁQ c
]! ŠÈ Ug ¯'
{)zì V#Ôì uÑ Ât ƒzZž c
135 ÖWk& Z
kZ 4Š'i {z1ì „g ÌW~™gzZì Ìx¥~g7
Dƒìg {e '7Ã]!
V; }Š e
Z@7Z „vZ 'ì 7` ´Ìðà »•gzZŠ ÁÅVß ZzŠ ÁX •
~gz¢  ~g7 aÆ yZ • Dƒ •Zz*
*™n²» ] ! ~g7 vߎ %Z
Ð ] !
Û ~*™yWŒ
:• D â • Û \¬vZ ( ì
DQLVkmF…„# Ö]E ä×# Ö] oÖø]ô•æû †% Ëô Êø
( yWÅZyÒ) ó Xó zhzŠs§( Å© Â) Å„vZ ?ÂL L

rg
nZ ‹Z6pÆó ó´ ‚ L LZg f ë[Z Ôì 1™±5ä \ WÀF» {gÃèe
W )

.o
WkZÐ y!
x|» e  ZpgŠt Ð Vß Zz ä™
i KZ Zg f ] Z|{zž• D™„
*™yWŒ at
Û nZ ‹Z „zì H6pÆ´ ‚ä VrZ nZ ‹ZŽžVYÔN â •
Û Š•
á gZ
ay
Ù „ Ì6e
kZ ( ì ÌZg ø [ ZŽ „zì » \ W[ ZŽ Ž :Xì YƒC WkZ Å
id

w™zgzZX »»Vî 0 ž: Ôì »»wŠŠ Z%нs§ÅvZžìt [ ZŽ »wDZ


h
re

ž: ) X ,zYƒ ,@
ž‰ N éS)g8E Æ ] M%ÅvZ ] M%sÜžìt È »
oo

Ð X• Å,¨+Z ä VÍ߉6w™z ( vZ f ç• X ~ :Wvßx ¬


.n

\¬vZì ßuZužŽ ( ì @
~ kZ t‘ðÞРkZì u 0 ƒµ»wÖ{o
w

ƒx ·Z »¨'ì Cƒ]!
Xì @ Å„] M%{zèÑq ( ñYƒi
w

p°ÅûiE
$
w

G
3¢( 2) ûiE
úE $ ( 1) :kÍ] q ˜ZgzZzŠ Ås¦
wŠ') Xì @
™] ZŠ „Xì Lg lpy̈Z~ Tì ª
 q +Z q
Zt : ûiE
$
Ãƪ
}Z ƒ tØz tzf ~ ]Š „ ( ì CƒªÏÅo ]
 q kZXì @ Z~
X •Ì] *
vgzZ•Ì
136 ÖWk& Z
Ð tØz tzf ~ wqZ [pgzZ ) ì k(s§ÅvZ òŠ Wž • t } Z
Ã
( ì Lg Î
{ç »äƒZa °gzZ=Ð kZ~ y̈Zžìt» ( ª q à Zz ûiE
$) yv
ªkZì 7@ èÑqì @
ƒ vg ) 6ŠpÃy̈Z ~ ûiE
ƒµ » Ïg ) $ Xì Lg
Xƒ: 2~=gzZi *
Ô} ™g (Z ~   qkZy̈Zžìt` ´»
b¬™™Úê

p°ÅH

rg
6ó óHL L` WÔå ZƒyÒÀ»ª
q {z Å´ ‚HÐ,™] ! q à Zz ûiE

.o
ª $
ì Lg kZŠ Zzzš c
Xì CYƒ ð; c
at
ƒ 7tØ»’ ™ÁqZô ‚~ Tì
@
ay
X •Cƒ]; ŽzF( ÆäƒZaÆH) kZ
id

X ñYWHÐzzÅ~Ã$
gzZ { k
/
h

ƒØwŠzzšû%‰/
Xì ]gßÅHÌtì @
re

Xì CY~Š™™ª qÅHÐs§Å\¬vZû%‰/
oo

X •VâzŠZ
Z ¯gzZ] *
vÌÆHb§ÅûiE
$
.n

:•t ]*
v
w
w

L²Xì êŠ hgwqZ(‰òŠ W]‡zZ ‰Âì Cƒª


qÅHZ

w

q kZ )ž »ª
ƪ ÃXì êŠ hgwqZ }g ‚¹ ÂL
 q à Zz Hìt {Z
Û Æ\¬vZ~ kZ Âì Lg Î~Ô™wqZ y̈ZZ
kZzgŠ dZ »[ Œ  ( ÌŠŽ z!
Xì 7{@W~ª q à Zz ûiE
$ ²ì {@W~ kZèYXì @
ƒ‚~]gß
× Z
7{'  gzZ ) Vƒ@ ì @
™ wqZ A × Z
W {'  ž –â ä ËÃvg )
qZ
Š [ ZŽ 7Z ä vg )
wqZáZz ð‹\ Wž c yZ ( • D Y {g wqZ A
@
ƒ; g W
137 ÖWk& Z
Ù Ãy̈Zž åt Ñ)X • _7i úà Zz ð‹• D™
xg D™¿~ wqC
Ö / Zžìt {Z
ÚÅ# Ãq  q à Zz H( ì e: ì e wŠì e ’ e
Z »ª
ª $ áZzvZ‰ž¶zz¸Xì CƒZa {Š c
q à ZzH~«£Æ ûiE i~H
™¿aÆ„vZ sÜÒZ y̈Z~ HèY ) X¸ Dƒlp{Š c
èa ì @ i6
q
vg ) ƒ7Ìz»Ñ~¿kZa kZì @
Z ( Ðzz ÏZ @ ƒ;g {e 7wŠ
:žì w®!ktÐ

rg
ö †û ËøÒø‚ûÏøÊø o×ôù ‘ø]ö Üû$Ö áû]ôæø köÒû†ø •û]ø ‚ÏÊ könû ×$ ‘ø áû]ô
1C l

.o
ì „ (Zt) ÂVß| 7i ú( Ðzz Å• eÆwŠ~ª
 q à Zz ûiE Z L L
$ )~¤
~²¶’ e •7Ð ¬Æ „vZ sÜÂi úžVY ) HuÑä ~ ( c
Íž at
ay
× » ÑgzZ >
ZgzZ ( ì „ uÑt Â15 ~ kZ Ì{'
ÅÑLZ ) ¤ Ø e Å wŠ ä
id

Û i úžVa[ Z ) Vð7: i ú( gzZVgs Ü'


™ú1yY»Tì ¬n• Æ>Ø e
h
re

Ížì „(Zt) Â( akZì êŠ 5ЬÃ}È*


~( c  Ë%
hgÆg±z:
oo

ó Xó H¬ä
á yZX Og ~g Y¿CZ~ VpqzŠ ( {gÃèyZ )6wqZ\Wwq¾
.n

ÄZzŠvZY •
w

X ÏVƒ‚Q'
Å¿
w
w

ì »vZ¶g(]|!kt 1C
138 ÖWk& Z

>,ÞZ

` ´»kZgzZ[ òZÆãá$
Ô• DƒÐzz Å ãá$
Ðzz Å ãá$ gzZ ã!} ×ðZ±ÒZ À` W
i$
X •3Y] ZŠ Y

rg

•ë£ ãá$

.o
(žìt È»?Š š) Ô 
*™ì‡ñZg ß0Æ Ë?Š šžìt ãá$

at
ay
ZB‚ÆTì ; g YòŠ Wq
q Z‰wV( Å ãá$ Q ƒ?Š¤
)X σ: ãá$ Z
ÑZzÚ Š )žìtã á$ Þ 1~B; ÆòŠ WkZgz ZXì űq
id

[ZXì ÌL ZgzZ »±
h

Þ 1Å[ ZÑL
Åá ZzÚ Š ðƒÂt)Xì L Þ 1gzZ•B‚µØűgzZ »±t (žŒt
re

Þ 1Å ã0
Xì L Þ 1gzZ•aÆkZ VâzŠ űgzZ »±{zžìt |(²ñZg
L
oo

Ù Šž’ e …Ðzz kZ Ô~Iãá Z?Š št [Z )


$Ž ˆà ™ì‡ñZgßq
.n

Z= ( Og ì‡ñZg µƒ eJ
q V˜É ,™: ì‡ÌLñZg tðÄ
w

Z ~ž c
å ;g Y }û%q Æ òŠ W}uzŠ Ë= ä kZ 5 òŠ W
C ~ }g !
w
w

ä°=äkZsÜt X Î1ð6}i {z¬Š=äkZ‰ WÌ{z~5Zg Â


ä kZžì ?Š HÅ]! Œ7Z ä ~X åHaÆ
} g vdŠž c
kZ k0
ä kZ 5òŠ WgzZq
Z b§ÏZ ’ e  Ât ì »ð„a}g v
*™7(Zì ãá$
aÆ ä°= sÜ{z • Tg X ~ : WLLŽ V#gzZ V#ž c
C=
}g vƒD™ ãá$
]oHk0 zzšVY ð¸žÅn²ÐyZ ä~X •X
139 ÖWk& Z
nºZ X • X aÆ ä°»{zžì
}g ø BV FÅ b§kZ Å ãá$
Û «™Åƒ
X ñâ •  ë\¬vZ•ŠŽñÌg0
Z}g øŠpÉ ~}Ñ ç


];Ž zÅ ãá$
VŒ] ;Ž z{z)Xì CƒZa ~y̈Z6Y ¯Å] ;Ž zPå ãá$
OgŠ c
( •D YKyÒ
òŠ WZ
 Xìzz ~(q ƒ¸" Ð [ÛLZžìt Âzzq
Z Ìt Ô* Z /

rg
Xì Lg @
™lˆ[Û~VÍßgzZ {zÂSg76[ÛLZÃÅ

.o
ƒ 6ŠpòŠ WQì Cƒ~ òŠ WŠp(¥
ì @
at
] ‡zZ Ξì Ìtzzq
Z /
ay
:žìg•ì &„ (zÌÃVzuzŠ
id

ä́ŠôËûÞø o×FÂø ‹
ö nûÏômø öð†ûÛøÖûø]
h

„ (Z Ìt Vƒ ~‰ž )ì @
™kª6\ WLZ ( ÃVâ ̈ZgzZ ) y̈Z L L
re

( ì &„$
Ã
 ÒZ$
gzZ(Ã
 (Ôì
oo

§Zz»ðî
.n
w

ðîä kZgzZ å3gw0 Z ä òòzg *


Z ä ¿Ëžì –§Zzq
¤îq Ññ
w

ƒ„B‚ÆkZ½yŠ ̤îV˜¶y»Š ÅòŠ WkZ åc


Z å@ 2Ü1Ã
w

tû%q
W× Z (Ãy»Š ´ â Zƒ ù Ÿ%{zÐ T~Š Z¤
c •Å%ËËäðîž Zƒ
ƒ R{zÐ Ta a âw!
kZ V⊠4ZQ Š ÆuÆðî Zwg•ä kZçO
kZ å } Y Ü1 {zèa Zƒ lp¹ ¬ŠÐZ Z
 äðî c Z6y»Š
WH Ç Rq
•Å%Ìä ÂVx.}g Z Îìa
ÃòŠWkZ äðîžìtѶðZ¤
140 ÖWk& Z
qt ÅkZ Âì ðƒt Ð ¶ŠZ¤
̪ q ~÷‰ž 1™kª6Šp
•Å%ª
XåHkªßäðîÉ ¶: +Z]!
èÑqƒðƒ~ZwÅäZ¤
%h
•á
&aZÐVzgzZ ÂÊpy̈Z~ºèYX Å ãá$
ìzz~(q
Z ̺ /

Xì Lgyá$ÒZÐzzÏZ'ì &ÌHЊpÃVzuzŠB‚ì „
t²ì aÎ~yaεèY )ì Cƒ:
 » ãá$
ÒZ ÌaÎt/
( ì Lg ø΄Vx{¿ÑZzVaÎt:ì aÎRCaÎ

rg
ðÊp‹ Z &
7zz~'  ZžŽ )ì Cƒzz ÌgzZq
p¤ ZÅ ãá$
]‡zZ Î/

.o
òŠ W] ‡zZ Î(žìtzz {zXì @ *™oôZaÆvÐ n%kZpÔì
ƒ4
ƒHQ'ì @
Ì}ì @ ŠžðŠì @
ƒ[Yc at
ƒ[Y‚ eg !
F ( ~A ç Ë )
ay
Ìt}žì @ W7B‚ÆËnç»ÎâkZZ
{zîÏX3zwzZ ) Âì @
Yƒyá$ 
id

Xì @ » ãá$
ƒ: 3žðŠÐ}û%F Â( ƒ: i !
Ì* ÆðŠ
h
re

]* 
vÆãá$
oo

zás§ÅVÇZ'
tZ Âì ¢
 &Å[_
~ y̈Zžìt WZ » ãá$

.n

VÒp ~ kZ Âǃzás§Å Vçp Z


 gzZ ÔEWV× Z'Ì~ kZ ÂÔǃ
w
w

B‚ÆVÍßÐg0 Z ZuzŠ » ã á$
ZÆkZÐzz Ån%kZžìt W X ÏVƒZa
w

~(¹aÆy̈Zq
} (¹gzZ ò » * » ãZŠgŠgzZ „Zpí
ZžŽ ǃ »/_
•» ðZzg »ˆ Æ ãá$
žì t W 6}Ñç ã̈Z Xì :
Z » ãá$  » yv
X ǃ0Š YóŠ~}Ñç}g7ÐkZ Âì @
' W
141 ÖWk& Z


`´» ãá$
Â?ŠèYì ;gw1^Ñ Âž}Њp Zêg ¯ÂÑ äƒã á$
6ËZ
/
1C Xì ^Ñ+F
ãá$
$ žì cÛ ä ]\ WgzZÔ7ì
â•
a kZ Ô• Dƒ2~ ã á$
{z • Dƒ¸" Ð [ÛLZ vߎ /
"Ð[ÛÆVzuzŠ\ WÐä™ (ZÔOgÃ6[ÛLZ
XÐî Yƒ{ Zz6
ÂÅ VzuzŠÉ X BŠ:ÃVçZy
à ÈZ Å VzuzŠ ÔBŠÃ! Zy
DKZ /

rg
: •D â •Û \¬vZXì ‚ gD{Š c i~}g ! LZy̈ZX BŠVÒp

.o
at
DMQ(MPVèÛnF ÏÖ]E åü†ømûƒô^ÃøÚø oÏFÖû]øçûÖøæ$o麆ønû’ôeø ä́ŠôËûÞø o×FÂø áö^ŠøÞûŸôû] Øôeø
ay
G
Ü z kZ Ëñ é¨E3¢ !
G
LZ ( ̉ Í ) ǃ i[p6ª q KZŠpy̈ZÉ L L
( yWÅZyÒ) ó Xó ñÑ7( á Zj ).
h id

ÌQ \ W1Çì e 7wŠ Ô, ™p°ÅkZ ƒŠ c Ð T/


ƒ ãá$
re

XÐN Y0 ZÐh


] •Ðn%kZ\ WvZY ¶ ™¿6
VÂ!
yZ, ™
oo
.n
w
w
w

þ Nt p…^íe &ô³mû‚ô³vø³Öû] hö„ø³Òû]ø à$ ³¿$ ³Ö] á$ ^ô ³Êø à$ ³¿$ ³Ö]æø Üû³Òö^³$m]ô C1


h^e h•¤] h^jÒ TUR³³‘
h^e è×’Ö]æ†fÖ] h^jÒ OMR ³þ‘ Nt Ü׊Úæ îÖ] à¿Ö] àÚ†n%Ò]çfßjq] ]çßÚ! à³m„³Ö]^³ãm]^³m
à¿Ö] àÚ‡çrm Ÿ^Ú h^e è×’Ö]æ†fÖ] h^jÒ äߊÖ] |†•æ à¿Ö] Üm†vi
142 ÖWk& Z

>,•
ìz»yZZ›Å]g—
x •Z »! Š Z" Å]\W
ìt ¬X ñY0¬oòŠ W ƒ:t¤
ZXìzòiÑ»yZZ›Å]g—

rg
ZžVY )}™: œzZ i ZzWÐ ] \W¿ðÃ~ x Z •Zz [Š ZÆ] g—ž

.o
( 2] Zv )X σ: ̸»gzZÐN YƒŠ !
'
wqZ}g vÂ( ÂÐz™ (Z
at
ay
Xì C™ Zƒ~ËÆ8{ÆyZZ ~Š !
'ÅwqZ
id

Z
weã-q
h
re

kZ » y ZZž} Š™à{ (ZÐ y ZZÃòŠ Wž6] ! Îgzi Zg7 CZ y -


kZì @
oo

6ä™ rg à îGG Ð + ŠB‚B‚Æä™g Ç{k


0Ò¹Å! Ãy ̈Zy -Xìg: Ì{g f~
.n

kZ {zèY )ì ;g wïÐ VßŠÆ VÍß›Å] \ WÀ` Wy -Xì Zƒˆ


] !
w

\ W !OgŠ c ðŠB; ÌÐ y ZZB‚ „ Dƒ »›' (žì } YÃ


XÐ , 7*
w
w

! Š Z" ~ ] Z f Å] \ W3 Z éZ}
c Ù
 ) +ZC
¶~ ›Å] \ WŽ ƒÐ ®
Z Ô]
:x Z™Y m  » ò ¾ÆwŠt *
)gz Zì : ™WÅvZ]ÃX Vƒ D ™[ ‚g Z »
ž å ;g™t n²wq¾ ) Xì xiÑ6ë x Z •Zz [Š Z » ƒ
 y Z • ]Ã
 t x?Z
y ZZÆxŠ Wµ{zÔì ÔŠ »y ZZÆy ̈Z {zžìtw e ~(q
ZÐ ~ Vß e ã -
WŠ c
( c Z=6kZXì Zƒ ˆ6ä™ »„‚ÎÐ~‚ÎÆ
§Zzq
143 ÖWk& Z

Z
§ZziñW$q
ä¯ g- i 7Z vßžÅe á Š !
D ÅVzg ‹ ä ËÐ { • Zžìt§Zz {z
q
á Š !
ä {•  Äg Ìk0
X• f ÎŽ a Æ
LZ¼ Ð ~ kZ vßt • ïŠ *
ZÐ ~ yZ ä kZ c
q 
Z{Ãk ÆVzg ‹P aÆ+ Ywq|
iz LZ k0
X st Âì V; :¹ä kZ Xì st H• D™(¥
vß\ Wžì ‹ž Y7 Ð
* ™ÏZg f'ž ¹ä kZƒD™(¥
μ ªVƒ@ X?ž Y7ÐkZäk
izQ

rg
kZÔÅW¸Ðg ‹}uzŠ äk
izQX VƒêŠ} Š™ ¯g-i » ¹! uzg

.o
Vĩ
H\ Wž ñƒzás§Åg ‹}Šk
 uzg *
izQ X Vĩ
at
Î JŠ W~ž ¹ä
ay
kZ ˆ~Š} Š yâ ZíÔVzŠ™n²s ÂA yâZ ÅyY¤
Zž ¹ä kZX • D™
id

Ð ]JŠgzZ ËgzZ Vƒ©


uzg * uzg *
Î Zg ‚ ªVƒ© Îœ °Î~ž ¹ä
h

Zž Y7 ä k
\WÑZz äZ´g- i¤ izQ ÔZƒ yZª Z (k
iz X VƒêŠ  ¯ g-i
re

™~ƒ ̼ž ¹ä kZX • D™ H\ WQìg Z9k0


Vƒ¸ wq¾ @ Æ
oo

á Š !
Ã{ • äkiz X VƒêŠ } Š ™ ¯ Ð ]JŠ ~uzŠ g- i Vƒ©
 uzg Zg ‚ *
Ξ
.n

á Š !
òŠ Wg 2ÐÌtž eÎä kZ Zƒx¥Ð Z (¿t Ã{ • ÂX ~Š ‹ ~g Z ¦
g»
w
w

áZjÆ yZ {# à { q Š ¬ä kZçO X ’ e ¢
Zž c NŠ Ã®Æ kZ ì
w

Š ZÅg *
J6} # Ô ñY c
{PZ š Š™
ÎgzZ g ZizZ Æ ä¯ g-i ~ kZ Ô ñYc
Ù D YD WÅg ‹kZQ ñYc
…t~wj â, ZÔìg CYà ÌÙˆÐb§C Š
á Š !
ä{ • ˆÆ]â ÈZx ÓyZíN ì CtžÐBŠ ëQ Ç}Š™ ¯ g-i
Ñc
Ü z D Y D WÔZƒ qzÑx »~ ãZôÅ ` ¯Ôc
J‰ Š}Šg eg W»g ; ]gzpŠ°q
Z
TÔZƒg »g- iX ~ VâŠP Dƒ DƒX å@
ƒ *ÌÐ µ%Æ Ùˆ+F

144 ÖWk& Z
 g- ièY ÔzŠ Zj„Š { q
Z Ü z
Zž ¹Ð Væ¯ äg ‹ kZ ÂZƒ g » g-i ‰
®ÅkZÐ Tì @ ðŠ~„ŠÐZakZ Cƒ7®~kZ Âì á
7* **
s ™Z ({z ªZz Š H¢q {» „ŠXì CYƒ ãZz™µ
ÑïÆ™s ™g ; Ô Š
ƒ°ZgzZ
X åŠ
á Š !
¾tž Y7 QX ¬Šg ; ™ Wä {• á Š !
ì [ƒg »g ; ž ˆ~Š q : ZÃ{•
{zÃVzg ‹gzZPQ c á Š !
W: ¢Ã{• Ø{ž ¹äg ‹ ?ì ¯ »]JŠ
Ôì »Æ@

rg
Xì m @
Ø{tÉì 7*
Î'
Z' Z~kZž ¹täƒ
{g fq Š îŠg ;
c

.o
ÐZ *
ÎŽgzZ7åm@
~kZ åc á Š !
ŠÐZäë{#Žž Zƒy.6Z ({• [Z
*
¾gzZ V¹ Š ™á ~ Ù
ÎX åŠ at
 t „:gzZ~} #: Ôå~g ; : {z åŠ Š
c
ay
á Š !
y.6ÌÃVæ ¯É{ • '!
 t X c
ƒ  c
WùgzZ“ W=@ Ð 5Zg
tgzZ Ô Š
id

X ‰„g™
h
re

=@ ùgzZ Š
tgzZX Š V¹ * á Š !
Ξ î ‹,Åî Zzž ¹Ðg ‹ä {• í
oo

Ö s{ •
# á Š ! á Š !
ž Î ä‹rZg7 gg ‹~ zŬÆ{• X c
WùgzZ c
WÐ V¹
.n

 žV- Zƒ
~yä ~ ]Zg ÏZ ÂH qzÑg ; »äÎ~} #Æ\ Wä ~ Z
w

g ;»Æ@ t [ ZÔ‰ƒåg ; VâzŠg »x •ZX H qzÑ *


ž å¹! ¯g ; q
Z Ì»Æ@
w

x » Ùˆèa VzŠ™v~ yLZg ; » äÎgzZ VzŠ™v~ } #Æ \ W


w

ƒåg ;yŠTžcÎÛD
å*  taÆÃkZ ä~akZÔåJZ (
 F
gzZK
á Š !
ûÆ{ • W ãZ™á {» „ŠÀž c
ŒÃ~çKZ ä ~¬yŠq
ZÐ kZ
{zž ¹ÌtÐ~çä~B‚Ôßá „ŠÔßá „Šž xg CÎ,i ZzW™ Wk0
Æ
á Š !
t 7Z ?Ð N Wvß¼ Ð ~ ûÆ { • Wá™wZ e ~ ° g ; ÑZzÆ@
X *
 ~ ,Š™: ZzÃ@'}÷ž IÃä™: Zz {Ð yZgzZ bŠ} Š {
ÃkZ Z
145 ÖWk& Z
H„(Z yŠ Œ Z ä kZçO X *
Y ¬ y«à ™á ÐZ ? ÂÇ VzŠ Z{{g !

y
t ‚Æ yZ ä ~ ñWá™h „Š „z „3Æ \W Âðƒ ]gz¢Å„Š=
Ù !
H!ZjÆ yZ™wïC g ; ÑZz Æ@
ˆkŠ ~hðgzZ c
 ŠÄg ™1eg ; ÑZz äÎ~ kZ
'
]gúÏZ :Zzt ì 7Åx »Ë}g øh × „Štž ¹ÌtÐ yZ ä~„B‚
V‘3çO X Ïá™| Û Q c
 z• YW™} ŠÃ
¾~g œ*
Ïá™wEZ Ôσ d
Š™:ZzÃ]gúÏZ { ._Æì}÷ä
ÑZz äÎÆ\WÐ b§kZ'Ôc

rg
X c
W~ûÆ\ Wg ;ÑZzÆ@ `y}g øg ;
» y}g øgzZ Š

.o
á Š !
ä{ • žt nºZX ‰ƒyZª ð•Z™NŠ)* á Š !
gŠgzZ {•
g »t»g ‹kZ ~g !

at
ìt Ñ»ä™n²Ãî Zz kZX Zi ZâÐ x Z™ Zz i Z ³Z} (¹™ Zz™/ÂÐ yZ
ay
6gîåÃyZZ}g øÌy- b§Åg ‹kZž
ÆkZgz Zì ~ÒÃÅä Zl
id

w¾ b§Åg ‹y-X •go Z\ WakZì Lg @ Å b§b§{za


¯ ,Û D
h
re

]‡zZ Î „ (Z Âì 7Ì* Ù „ g ; žì @
ν Cg~ ÏZp» äÎì g ; C ™
oo

Z'Cg~wŠ1ì @
Ì' Ù „ òŠ Wžì ©
ƒy›u VÇC nà Z (Z yZZy-
.n

X @
ƒ7¹!
yZZ
w

X ,™'! Ð x Z™Y fvßžì li ‚ ÅVz m


s ÜÆ yZ™ƒ ó$ ôZ
w

~ yßX • 7òŠ W}g ø {z • D™] !


s ÜÆ Y fvߎ !OgŠ c
\W
w

ÆVâ ›{zž @ Û »,Z6V˜ ì ;gE- q


•DƒZa vß ú~ßñ• Z {°‡!
~g7 Ń
 ëÐÑÆ yZvZ ) X • ë :àÃyZ BZ eµz —~ Vâ ZZ
Û «™b§
( } Š™Šß Wu {vZÃìZ ³ÆyZgzZ ñâ •
146 ÖWk& Z

>,åZ
[ æÐyÇŠ Zñ™
äô ×# Ö] †ôÚû ]ø àûÚô Ýøçû nø Öû] Üø‘ô^Âø Ÿø Ùø^Îø ½ ðô «ÛøÖû] àøÚô oßôÛö ’ôÃû m$ Øõfø qø o³ÖF]ô pûæô^F³‰ø Ùø^³Îø
DPOV•çâE àønû Îô †ø ÇûÛöÖû] àøÚô áø^ÓøÊ töçû ÛøÖ]^Ûãßønû eø Ùø^uøæø t Üø uô…$ àûÚø Ÿ$]ô

rg
Ð ( äƒ t¾~) ã 0
ÃíŽ ÇVßá { C Å h N ËÌZ ~ž Îì {zL L

.o
7ÑZz ä X ðÃÐ ( «ª) ¬ÆvZ ` Wž cÛ ä ( x?Zm) b âX ÇáX
â•
Ì) {z :ˆƒbq `ñq
Z~Ö
Æ( d ) VâzŠgzZ} ™3g „z6Tp
\ !
at
ay
( yWÅZyÒ) ó Xó Š Û »}uzŠé
ƒt¾( ÆVz•
id

Š¬ˆ( Æh
c ™ V)ž²°»ä!°V\¬vZÃx?Zmb â]|
h

Û » ~ç Åx?Zm b â]|Xß™g ZÎÃVâ ›~ T ! î ¯ Ïž


yZgz Z ¶{•
re

Û » Ìg
oo

{p¶úp¤
gzZqYã Z0 Z ~çÅx?Zmb â]|X å• qZ »
~Š (F( °» ) Ãd
 ä x?Zm b â]|X ðƒ: y›Ð zz Å ƒ
.n
w

ã0
ÐZt ‚Æ V\WÅx?Zm b â]|gzZ X *
â : {zpÅäYƒ y›
w

Š™t¾~
c

w

È»{Š Zir
™
È» {Š Ziyp ZVƒLe IÐ yÇŠ Z ñ™gzZ yÇŠ Ziyp Z~]!
Å `W
c Z (ZŠ ZŠ Zg v( OgŠ c
ÌݬZ (c »cì È » {Š Z ñ™gzZ g
)Xg »Š *Zì
?ƒgzfVY ?QÂYƒ7ÂÑ ÌA
ƒ
147 ÖWk& Z

•Cƒxzø˜À,Š ÑzZÅVz(
žÐ BŠ \ W
 Æ Vzc } (} (gzZ f} (} (
( Ð gîx ¬) d
ž: ì 6Ôê VŒ Æ !°V \¬vZ ì t zz Å kZ X • Dƒ xzø
tÐ kZ \¬vZgzZ ñW™á Ô™0̈ ¤¿ðÞì 7(ZX6ÏŠ Z ñ™
r™{Š Z ñ™¬( ƒòŠ WÐ x ¬ Â? ) ! î YØ?ž,ŠÈ
 X zŠ äWÃ
ÆvZƒ
ŠŽz !
ÆkZ Ôc zŠ CZ ä!°V\¬vZÃx?Zm•Z'Z ]|X • }È
¯„

rg
Å]naÆyZÃx?Zm•Z'Z]|É H: p Òä\¬vZ »\ !
ÆyZ Ì

.o
gzZ 2C ~çÅx?Zmoß]|X ùâ : ¬ŠaÆ\ ! Û IÐ`â ¬Š
c
ž 1C Š â•
at
ay
ÅkZXH: p Ò»yZ ä \¬vZ¸gzŠÐ yZZt ̈¤1ZRÆ]*™Ñ ]|
id

„ÃVß ZzÔåvZgzZ »VßZzp Z@•D™p Ò\¬vZžìttz


gÔÅe
h

Üûãö Öø àøn$fø iø^øÚø ‚ôÃû eø àûÚô oeF†û Îö oûÖôæ]ö•çû Þö^Òøçû Öøæø àønû Òô†ôŽûÛö×ûÖô]æ†ö Ëô ÇûjøŠûm$ áû]ø•çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]æø oôùfôß$×Öô áø^Òø^Úø C1
re

äü Öø àøn$fø iø^Û$ ×øÊø åö ^$m]ô^âø ‚øÂøæ$ éõ ‚øÂôçû Ú$ àûÂø Ÿ$] äô nû eôŸôø Üønû âô ]†eû ]ô …ö ^ËøÇjô‰û] áø^³Òø^³Úø æø o Üônû vôrøÖû] gövF‘û]ø Üûãö Þ$]ø
oo

DMMPVäeçjÖ]E oܺnû ×ô uø åºæ$ Ÿø ø Üønû âô ]†ø eû]ô á$ ]ô äö ßûÚô *]†$ fø iø äô ×# Öô æ' ‚öÂø äö Þ$]ø
.n

p¤ Z,™ ¬Š Å]nnÆVÃæ{zž7^ YnÆyZ•ñÑyZZvߎgzZÑ (ÀF )


ZgzZ•c izŠ IZ (]ZñZ ) {zž`ƒC Ù ªt6  Vƒ„gZŠ¸g (Wæ){z
w

\! LZ »•Z'  y ZZ
Ù ª6yZZ ™]nñ¬Š~hÆ
w

ƒC
Š  Q å1™Ð kQäVrZŽ å:  Æ{°z¡Â*
w

(~] â )X¸g! Š'


 (gzZ )wŠx3 „} ( •Z' ZG‰ƒm"ÐkZÂìÔŠ »vZ{zž
^Þø•ô ^føÂô àûÚô àômû‚øfû Âø køvûiø^jøÞø^Òø ½õçû Öö lø]†ø ³Úû ]æ$ |õçû ³Þö lø]†ø ³Úû ]æû †ö ³Ëø³Òø àø³mû„ô³×$³Öùô ¡÷%øÚø äö ³×# ³Ö] hø†ø ³•ø 2C
DMLVÜm†vjÖ]E oàønû ×ô ìô]‚$ Ö] ÄøÚø …ø ^ß$Ö]¡ìø ö •û ] Øønû Îô æ$ ^÷ònû •ø ä×#Ö] àøÚô ^Ûøãö ßûÂø ^nø ßô Ãû mö Üû×øÊø^Ûâö ^jøÞø^íÊ àônû vøÖô^‘ø
}g øVâzŠ {zÅ~çÅoßgzZ~çÅ b âì @ ™yÒwV•• Û »Ž nÆVÍßyZvZ (ÀF)
VâzŠ {zÂG ùŸhÆyZäVrZp‰~b ïÆVzzÈzŠÐ ~VzÈÔ™( Ø{ )
gzZƒ4ZŠ~c izŠ Ì?ž5¬ÃVÂgúVâzŠgzZn W:x » Zg fÆyQ~nçÆvZ}È(
(~] â‚)XB‚ÆVßZzäƒ4ZŠ
148 ÖWk& Z
Z@ŽÃVÍßÔ"ž:X •ïŠe
X •DƒáZzä™nZ²ZÐe Z@

ZÃyÇŠ Zir
{gtq ™
²XÐzzÅh b¬å5iZ³ZÃVz(}g vž !OgŠc
™g (ZÃ~  y ÇŠ Zñ™
?ì etH (ž !aÎ)XƒT e´g ¹!
Ð( gz¾gzZ° ) ~xÃi Z³ZkZ ?
Z Å kZ Ô• Dƒ ñd} (d
c ~ž ì ï Â) zz q  Æ Vzc
E
A-!ì zz ÌgzZ q
[Zy h% (žìt {zÆ ] ;Ž zvŠ îÏ)E
7Z Ì Z%Z Vƒg
»

rg
h%akZ )X • îŠ h —Ãt ÜZÆyZ] ³Y"gzZ c
Ã+  Z@b X • 

.o
} (¹ Æ pÑÂ1™ ) ug I 
vg ) r™ ( ’ e ¢
at
x » Ð o ôZ Ì
ay
ä™] ³ÅVÍßž:¸h%ÆmvZ G î*9g CZÎg-Z†@W]|X • }g ¦ 
id

N Y| (
ÌÐ\ !
LZtÂB™g (Z ~  Zž ( OgŠ c
b¬{z¤ yÇŠ Z ñ™)XÐ
h

á Š !
ä™ ~M~ „• ë~ äâ iÆ ~M¶Åg (Z äZ Âä VrZèYXÐ
re

X ǃ: vg ) {zƒ: (ŠpŽžOgŠ c


Ð nÅ\ ! Ìt ] !
ZXЃáZz
q
oo

Z )
( ì ]z¹ _q
.n

E
58 ? p } z*î*²
~z : +{ îÏF
w
w

» Q õ up
*Zzgñ +{ ~0
w

N —~(ã* Z ) ƒ: ]gzpÐ ] Z f KZŠpÚŠŽ L L


gzZ Vâ ÅkZp¤
@ŠpÚŠžìtÂÝZ {Z
ÃHª) Ç}™ HðÃÃŒÆã*
gzZVâ ÅkZ ( Vƒ
ñWx » HÆ kZ nÅ ZŠ ZŠ \ !
ƒ(Ð ŠpòŠ Wžìt Ñ» ä™n² ( ƒ
x »ÆígzZ , ™g (Z äZ ÂÔOg V·h ZŠ ÔF(Šp,™ÒÃa kZ X Ï
X,™
149 ÖWk& Z

b)~gz¢PÆs MZ
:G
Û ˆÆiúÅòÃ} izg,•äD°Z ê X»'
Ö ZŠ
(
:c
â• # r™?ÑZz]|
Ì{z•Æ~s MZЄ¬vß¼X ǃqzÑs MZ {°‡!
Ð` W
VŒž @ ´:a kZpå;g {e ÌwŠgz Z å Î „ ÀÌ= X • h lp
I
} izg , •zzš Q vß ª) Vƒ: g D» õ/E
d Ë~ }g !
Æ Vzizg vßÆ
~ Ks MZ X¸ D™ cÛ s MZ w‚C
â• Ù ] *™ Ñ ( D™wì VZå ZÃ

rg
kZŠ Z%) 'ƒ7KÇÅúÐW¹!
ìzÑZz]Š „Š Z%ÐKgzZì @

.o
ƒ
ÆKÔì ðJ (óg’KKZ ä ë ( • {)zsZš
G at
 ÆKÔ: {çz »KÐ
ay
(:X
Ö ZŠ 
ÅD°Z ê »'# r™ ?]|Š Z%Ð kZ ) ì z»KV·¨ Åg f
Ù žì 7x ¬¬t ¹!
id

Ƀ~¬ÆKV·¨Åg f(C ÔìKµÐ{ Õ{


h


:¤ Û z»KV·¨{z äKàá¤
z ÏVƒz »K{zQ Â~Šg ZŒ ZžìtX
re

G
:(
Ö ZŠ
D°Z ê X»'# r™?ŠZ%ÌÐkZ)ìz»KèaV·¨Åg f( 7
oo

X•„[ZŠWáZzKÌ[ZŠWÆkZakZ( ñYŒ:x ¬¬ÔìKàZz


.n

kZ Âçzpì ÒŠpp¤ ™çz aÆ ( ]zˆ)i úÒ


Z ÒèY • M
w

Û ÐçzŠ Z%Ð çz r) Ô Y™7çz rŒXì „ n•


Û ÌaÆ
w

Œ
ªì "
w

Z ( ì IaÆŒt 
Ku¤ zŠÐ+
*™çz {g !  Å[ Z NÌQЬì çz
»s MZ ª) ‰ Ì\ W ‰ ÌVî 0 Û 's MZ ƒC
Z pìg Z Œ
¤ Ù !
Ð
Û yZgzŠÆs MZ ÇñYƒ
Z%Z , ™: <gzZ ðÃ{z ´Æ<n•
çz ƒ~g6¤
ŒXì ]Š „Ì*
λ ŒX ~¢ ~¢N · ã0
6zZ LZ „ yZgzŠ Æ
Ù !
,t ~ ä3 )ì YYC aÆ ( ~
 q ñ,Ô* 
3‰) Ï0i ] c
gz¢
150 ÖWk& Z
7Ð ÙpXì ‡â ]̀Z p•Âì ÑZz äÑc Zžì
ƒ : ÑZz äÑ ðä
aÆ ôg `zy
gzZ aÆ äðŠB; ( ì YYŠpŒ~ ]gßkZQ Â@
Ñ
ì CYƒ{Š c
iŠ Z®ÅV¹‚~x c
ZÆs MZèa~ {Õ{)X ’ e * Ù !
Y7C
?Ã7Æ ] ! kZ a kZ ì CYƒ ¶ÌŠŽz! Æ Ýz ~K] ‡zZ Î
:G
Û ä D°Z ê X»'#
Ö ZŠ 
(
VÍß X ÂVƒ {Š c
i ¶‚ ~ s MZ ¤Z ( c
â• r™
,™s MZ ._Æ wßZž cÛ QNΙ Y ~ Vz# {zÂì 7s MZ »
â•

rg
ÃJ
X ǃkC{Z w‚q
Z

.o
at
ay
h id
re
oo
.n
w
w
w
15 1 ÖWk& Z

>,™!
ÆÅ] YgŠÆÞZÄ©Z
Z
.ßx ¬q
Û ì H w Å ¬kZ Âì ;g }Š ¬» x » Ë\¬vZ
 Zz Ôì n•
ìZ

rg
yZ X • ]YgŠ ÌÆ ] â ©Z ñƒ G Æ ] *™ Ñ b§ ÏZ Xì ïc

.o
•~gz¢øZÛ•žì CYƒ.ßÃVÍ߉( ÐzzÅ] YgŠ]z‚)
 ¹!
at
<
ay
Xì CYƒŠ !
'Ï0
i iÅVÍßÐzz ÅkZX • ,q Å„[ Z N'ÂïgzZ
id

^ÑÔ*
i‰x »Æä™: ª) îG4Ó]Ä©Z b§Å ( x »Æ䙪)‰ñx ©Z
0E
h

Ôì x Zw‰) • ]YgŠ]z ‚ÌÆ( {)z


Y*
¸Ý{z(gzZì a’{z(ì ^
re

: x Zw{z • ìg™ëq V#}ž• D™ïôZ" v߉Ì~ kZ ( ì


oo

* Ù É Ôì 7] !
ƒ¿6x ©Z}g ‚Æb§C ÍQ'ƒ
™ž c
+ZèÑq• M
.n

Û gzZ ] YgŠ yZÆ ]â © ZÝZgŠ ’ e


.ßt Ðzz ÅK: ÐZìzzŽ Åt•
w

䙿] YgŠ ZgzZ]z‚yZÆ]â ©ZžOgŠ c t akZXì CYƒ


]!
w
w

Ü zÆg ïZÉ • 7aÆä™: c


ž )ÐN YÚ Š] YgŠt ‰
}3 Z éZ}
Zž ÇñY¬Š[ Z Â@
¤ »¬ËòŠ WðÃ
™7¬V#t ~žì H{z }ì”
Û »¿ÑZz ä™g ïZtQ ÂåÐ ~ wqZx Zwc
Z b§ÏZ ÇñYƒ•
¬{z¤ n•Û {z
Û »p¤
gzZ ÉÃ{z%Z ǃ: • Z ÑZzä™g ï Z[Z Âì ^
Y}c
ì< Û
 É 7n•
Š} ŠzgŠ »¿Ã¬‹ YgŠ (ž H H ) äë ( ǃgz¢g Ç{ k
iÐ Tì c +F

$
15 2 ÖWk& Z
ïz < Û ª•Æ ä™x »}g ‚t ÂnèÑqX c
 b§Ån• Û ~ Ï0
Wt• i
ÌÐ`gzZ {z(z ^ B‚B‚Æ vÐ x Zwb§ÏZ • aÆ„ ¿Ì
Y*
+Z Â,Q D™•eŽ ¹!
É Xì 7] ! ‰ $Ð x Zw'ž7t ì „ È
Ù
} (LgÆb§C
X ’ e ÈÐVƒk

Ø è»Ô¬F
<
}™lˆÃ Ÿg ÅvZ {zÉ ÇAŠ 7ïgzZ Ô< Û {zǃ Ô¬CŽ
 Ôn•

rg
Ô¬( èY•nÛ•ž c ÆkZžakZ ) Ç
Š 4
 {z• x »Æ䙎 Âq

.o
Í )ƒ
Ø è»
H IÐ TgzZì 
yZì Š *™ä ~ {zì ¬» [g}÷Žžìt <
at
ay
Dƒ„x Zwc Ø èÆÔ¬èY )ì *
Í'x »}g ‚{Š™I~< 
ƒIÐ ƒ
id

VCÑ+Z~«£ÆV< ¬Xì îŠ Îv WÃVzÀ ~(ƒ Kg~g Ï ( •


c
h

ut~}g !
:ì g Ø è»
Æt(Xì <
re

ó Xó ì {k
{z†~wŠ} g vqŽ L L
oo

1C Õ…‚‘ oÊ Õ^u^Ú Ü$Ÿ]


b§ b§„~ wŠŠpZ  ǃs ™wŠ Z
z X dž „ A
 :¤  žìC Ùª
.n

y7 ,q `Ð ?Ô¬ gz$ ?Ðz™ kCù îÂH 5Ÿ²Yg {Q Vƒ † Æ


w
w

ǃZƒ¯ gzZ ) ǃ s ™wŠ Z


ï»,Z A  p ?7c
ì^Yt Yž • Tg
w

:cÛ ä ]\ WÐt (yZÑZ


â•
ó Xó g7ÐwŠ LZ L L Ôf×Î kËj‰]
ƒÇ»wŠ
X}™: ~g ‚Åä™:gzZáZ e™,q~g ‚Åä™{zžìt*

èn×uô äq†ì] DNE VîÖ] Å…çÖ] oÊ Ø’Ê ÅçnfÖ] h^jÒ MLS³þ‘ Ut ÅçÛrÛÖ] h^jÒ å]æ… C1
þ MLt Ù^ÛÃÖ]ˆßÒæ MRL³þ‘ Mt Í^vi]æ PP³‘
NQL ³ ‘ þ Ut ð^nÖæŸ]
15 3 ÖWk& Z

JG
45"
>, ðiG
Û [Œ
ÇAÐã!
Œ Û »vZ
Û
ì H ã!
Œ
]! Û Xì H ã !
LZ y̈Zžìt ã!
_ Œ Û Xì MÐ ã!
Œ Û [Œ
Œ Û » \¬vZ

rg
H„(ZçOz±:žì ¬ñYZ ±žìt/_ ÛÃ
} ™ Zg7 ¬»vZgzZ} Š™y!
Œ

.o
~ *ðZ ±gzZ H Zg7 ¬Š
ì wV ~(Å kZiu *ˆw$ Û /_
Hy! ž Š

at
Œ
ay
{/{ Z_Æ]\ W' x Z™/ô(žìt Ug "Zì ~ V1 Å]§§Zz -)
Û Æ)(l X ñƒ: ZzgÃ)(lÐ {gëÜæ Ð +
 Åä™ ZŠ Z
id

6x £q
Z d
Œ
h

'/ôgzZ H{gtäg ñÆls§~uzŠXÑZ e î Z 7ä'/ôìiux *


»T
re

 ÅŠ ˜ x Z™/ô}ž å˜}
ñW: Ð + ¯/µ» ä™: ZŠ Z {/Ã
Ãg ñ ) X c
oo

sÜÉ 7aÆä ±ëž ¶~Š Z™Ìã;Š ¢ b§C


Ù ä' /ôp ¤
Z Vƒ
.n

ZB‚Æl§ñy›ž Zƒðt g »y
q Wäâ: ÌQ {z1• ñW„ ä™{/
w

'xZ™/ôž åÌtq Z P~ÝzgÅTÐ,™{@ç


ZÐ~4ZgzZÏVƒ_ Ñ
w
w

¶Â~(oÑt B™{/™ Ww‚ {ÒWQKZŠ Z {/%N Y ^ß: Zz w‚kZ


*™taÆ'/ôÌ_ ZÑvŠ Å *Ì{z´ÆkZ
'x Z™/ô6Y ¯ÏZ åÂ
*ž Zƒt ¬» \¬vZ pÐ ,™ „Š ˜É Ð , ™7*ž ¶¸ ñZg Å
qzÑX à™ *._Æ ¬ÆvZgzZ Z0
 à Šh
zgÃ]!
_ ”LZ ä/ôçOß™
d/_
gzZ Š ž Š
H„(ZçOXÐg ñz±:ž Zƒ¬pÐ,±ž åt/_
~
15 4 ÖWk& Z
Å]§§Zz -) 6µñÆg$ ÒzçX H Zg7ì
ÒzçXì wV ~(Å kZg$
¸ìg Y1 zgö ‡Æyç1ZsÜ'x Z™/ô(žt U¿ìŠŽñ~V1Â
 ( åaÆ -
 ) Å' x Z™/ôZ
žŽ ® ¬ZzŠæ Åg ñš‡ Cg ˆtžVY )
™^Ð {gëÜæ ¶Œ6²Š kÓ313
x £Æ g$
ž Zƒ x¥ Âã J
ËÃg ñÆls§~uzŠì [VÐ 5 Zggz Z Ë™w$
3 Zgš‡Cg ˆ»yç1Z
Ùq
™áH©»g ZD Z {zakZ• T e )zgš‡/ôž¶ˆƒx¥] !
t b§

rg
 ) ug I Ï¿t Åx Z™/ôž ¶ˆƒ Ð ~(wq ]gß[ Z XãWg$
® 

.o
Ì '¶: ~g » mðÃakZ ¶ðWJ
Æ2 VŒ Ð n¾Å1zgš‡q
ZsÜ

at
Ìb§Ë'x Z™/ôžtn¾åwq¸ Ì»V- g ZθñW™á„g Ïg ezŠ
ay
Û Zg ZD
X åHŠ Z• Ù q
Z:Ð Œ » ~qÐ s§~uzŠ²¸:~ci7Å ðZ ±
id

t }žÆ„Zpí} ¯) Å'x Z™/ô‰akZX 娣C


Ù „žìC
Ùª
h
re

Ü z kZž ~Š ñZg ( N à: yvî


åt ¬pñYZ ±: ‰  ) ~g ø vßk
Ñ
oo

D™¿6¬gzZ Z0
zgÃ" _
LZ ä/ôçOǃ * Ü z ÏZž
±„~ wqÏZgzZ‰
.n

~ T 娣‚Ÿ! z hÐ x *
ª t»ë! {z çÔ} FZ ~ yZyñƒ
Æg$
w

Û ]¾zG @
{@xÌV\W?» Tž ðâ •  x *
‰+Z ÅVßZzh LZ ä vZ
w

“+F
$ Ûe
g ñgzZ ðâ •Á ìg Z0
•á ÃVâ ›ä vZ ~} z çkZ X Š
H
w

Û [Œ
X ÇA Ðã!
Œ Û »vZwq¾ ÂX ñƒg ezŠÐ
Û Å]!
Xì ´Š ã !
Œ /
_
Û Å\
Xì ´Š ã!
Œ Z¯/
Û Å]Zá/
Xì ´Š ã !
Œ
Û Åwâ /
Xì ´Š ã!
Œ
155 ÖWk& Z
Û ÅyY/
Xì ´Š ã!
Œ
Û yZžt nºZ X • V*!
vZÐ VE!
Œ Û }@Wƒ
Œ  t * 3ÁÔÜ1 Á
ÎÁÔ*
Û»
X ÇA [Œ

~Š Zi WÇ
Ôƒ~1‡Æ y̈Z ÑñYƒŠ Zi WÐ òÝÅÑy̈Zžìt ~Š Zi W 9
Š Zi WŠp ?² ǃxÝÑ~ ]gßkZ ÂX ñ`ÐZ~ Ýzg ÅkzgzZƒx Î=

rg
XÐî YƒxÝŠp ?gzZ ǃŠ Zi WÑ:gzЃ

.o
at Z
§ZziñW$q
ay
Z »òŠ WKg Ëžìt§Zz
Å b§b§gzZ å} YÌÜ1žŽ å¤îq
'!
id

Û ZzÐZ ]!
™Ñ~g Zl• g wìZ (» kZ ÌKgX å©
¨%x ÓÆ kZž å ‚ ™
h
re

[p Ì—g ÐZ Â8 Š ÃVîî}uzŠgzZ Vz0


6D h Z ~ c ¤î {z X åêŠ
oo

WÌwìt„B‚på@
ž7Ø gzZ}Q {z•Ýq] ¬Z%Ž VŒž å@ W
.n

yŠ wq¾ X Vƒ : c
Ð x » Cg ˆËÃKg kZ ˆ á²¼ Ô‰ Dg ¦ Vƒ
w

aÆVÍß ?ž Y7ÐVß Zzyƒ


 LZ äkZ¬ÐäYÂå*
Yy*zy
w

Û ðÃ: ðÃäq
ž Y7ÌÐðîäkZQX Åöâ • Ù íVî ÑH HÐV;z
ZC
w

7é ZpðÃÅqË Â=ž ¹ÐkZ äðî?Vî ÑHa}g v( ‚V; )


ÐyZQ bŠÈxs Z÷¬ÃyZ ?N Yïðî¼ »Z
 žß™ Ú Z ?%Zì
X Ne= ™ W\ W{z ,Š [ ZŽŽ {zQ Xì ~ y}g ø ð¸ q
Z Zg vž I
Vîî{z~y Û Ž ÅTäkZÆ™^ Š
WQ Å~g7¶öâ • ` ¿{zˆÆkZ
15 6 ÖWk& Z
¸Æ6|
 gŠ}g ‚ðîX c
‹xsc Ìk0
‹x •»ðîLZ 7ZgzZ Š Æ
tž Zƒ)œZ (ÐZ X Z¤  gŠ ¤îq
Wn ™%Ð | Z Ð ~ yZ „ F
 x•
§Zz {z¤î~Š e wq ]gß~g ‚Ãðîä kZ™ WX c %{g œ¤î
W: Zz {zíŠ
%¤î ÌZ÷ Š
ä kZ í X Š ƒ H t ž Zƒ y.6Z (¿{z Z 7¤
„ F

Ù !
Ÿ{z ÂÑYZ~cöC Ð y™ VZÐZ ä kZ åZƒ Z%{z ¬Š™ ¶tZ Ñï
òŠ W{z X ´W6kZ ¶g Z-ŠŽ t ‚Æ òŠ WKg kZ D h Z D h ZgzZ Î äh Z™ ZŸ

rg
= ä kZžì t Èì ; gh Z ÌZQ å Š
% Ât ìnç Htž Zƒ yZª Z (

.o
 t äÂy
ä ðîX HVY¼ ƒ Š } Š6
Wž Y7 Ððîä kZ ÂXì c

at
¤îŽ {z t ‚}¾žž ñƒ D e wq ]gßÐZ
x • t = ä kZ Â åZ¤
ay
 X ÏA ~Š Zi WQß Z eg â ÃÑLZ Âì Le *
Z
: ÃÑJ ƒŠ Zi W ¤ Š
Zž åc
id

½kZ ÅkZa kZ å c
1$t =Ð ¿LZ ä kZЃg „{ ÂÐzg â
h
re

kZ ä kZ™ÈtÇVzQ @ ïi Zg » ~Š Zi WÇ= Ð


h Z ~ Vî c~ [ Z X åŠ
oo

 zŠ}÷žÅÃÌÿ
ƒ ~{gz Zƒìg ZŸQ~}¼Æ ÑÌ?„
.n

ÂX Vƒ,i Zz6ãqzg~*ŠgzZz™§~] ¸!


Ƽ gzZA ~Š Zi WžƒT e¤
Z
w


{zX z™g (Z Ï0i Å ½ 6] â ©Z ñO Å ]÷Zp X î Yƒ Š Zi WÐ ÑLZ
w

ƒÍzZÐVzÃÅòŠ WyZ D h Z D h ZgzZ Z h Z ¤îw

ÂñYƒÈ0
ѤZX ÏA ~Š Zi WÐ ä™È0 a kZ
™g â ÃÑžOgŠ c
Ì»x » {z„Ú ZˆÆäYƒ1‡ÂƒÑo¢gzZ Z™¹¤
ZÔì qÅw¾¹t
X ÇñVZú1H{zÂH1‡Ã¶;gzZ ÏñVZú1H{zX z™1‡Ã~–Xì @
ƒ
157 ÖWk& Z

Ù
,™ÐuìZx »C
Ù \ Wžìt ]!
ÆÆä™x »B‚Æu ìZÔ,™Ð u ìZx »C ~uzŠ
~Š ¬» ` Zzgz Ìg Ñ ã̈Zž ì t ] !
Å òzø~(q
Z XÐ Vƒ æW'ò}
Ç}™x »Ð u ìZ ÌŽžOgŠ c
X @ Ù !
W7C Ð ‚f Y Zzg ÑQXì @

á g Z »\¬vZX •
:ìŠ • Û » c
ƒy›ì eÑZzä™x »X σg ÇŠæÅkZ]gŠ
ðôŸ©âFæ ðôŸ©âF ‚% ÛôÞö

rg
ó óÌÅyZgzZ•D™ŠæÌÅyZë L L

.o
ÃÑ\ WakZ
xÎgžt ZuzŠX ,™ñ6kZX , Š:u ¸OŠ QOŠ Z ,™È0
at
ay
X N CZ]Š ¬Åä)B‚Æu ìZ6 Ù ÃÑgzZN YWC
x »C Ù !
Ð` Zzgz
h id
re
oo
.n
w
w
w
158 ÖWk& Z

>,•a
'!
~gz¢P0Ðt@
á g Z » ]*™Ñ
:ìŠ •
1C ]çe^vi]æ•^ãi
ó Xó Ïñ (

rg
~g vz™ ;g ïŠt@Ã}uzŠq
›b! Z~:W L L

.o
X zŠ¼ÐZ Ì?} Št@Ž /
ÃB; áZz¶Š {z¤
ZÔŒB; »vZÃB; á Zz ¶ŠŽ} ™wJ¿{zt@/
at
ay
t gzZ ÇñYƒxÝ» t‘gzZ ÔÇ} ™ ÑÐ t‘{z ÂÇŒ7B;»vZ
´ ‚] !
id

Xì {ŠyvaÆ
h

Ü z kZ ƒ ;g™{Š Zg Z » ¶Št@C
Ù „ ÃòŠ W}uzŠ òŠ Wq
re

 { z‰
Ðh Z¤
Z /
oo

Å1zg !ÃkZ òŠ W ZŠðÃ: gzZ ñYƒ: ãZz wŽgßJ


Z
 } ™: g ïZ
Z • Æ~(~ kZ )X} ™ÒÃ
 „,z ä kZžx¥H (žt q
.n


w

ÃkZQÔƒ;gwïqgzZ ðÃX VƒáZ eB;


X σÏqÑÃ\ Wc
w

Z
§Zzq
w

cä  Z¸ Ì
r™}Šq ZÆ yZB‚¸ 
h%q r™c ðÃ}
:t@w©»
å»h •
r™cyZh á )áZ eB; ~ Ù
 KZ™ Wk0
Ær™
h%kZ ( a kZ
{z Xì 7]gz¢Å{)zt@ž ÎìgzZ 1ñB;» yZ Ug ¯ä 

þ Rt pF†fÓÖ] oÊ oÏ`nfÖ] äq†ì] C1


îÖ] èfãÖ] o× ˜m†vjÖ] l^e l^fãÖ] h^jÒ MRU³‘
15 9 ÖWk& Z
X VƒLebŠ7Zâq
Z CZÉ 7t@Â~ž ÎìòŠ W
bŠ~t@Æ yZ Y ZŠ ZŠ Âå@
W¶Št@òŠ Wq Æ Y ZŠ ZŠ}g ø/
Z k0
X¸D™ c
Š} Š™5b gzZÐs§KZB‚ÆV¦ñƒ
gÅ ŸgÅvZØ{+
X ’ eD Ü zïŠt@/
‰

•Dƒ]Øgb@‰
¸ D™ c Š™:ZzÐ ñÉ ¸ D™ 17t@mvZ G î*9g Š-1Zx â Z /

rg
]Øg ÒZ cZ@ 6µñ,Z ÂÔ¸ ( =r) > ?Z è‡mvZ G î*9g \ Wèa)

.o
at X •C™ Zƒ
ay
X •Cƒ]Øg c
Z@‰/
id

Æ y Z { z¸ „
åx » ðÃB‚}÷gzZ ñWk0  zŠÆg ZŠ ºg}÷q
Z
h

Iä ~ìt@aÆ\ WtžbŠ9 zgÎzŠ=!¬Ð ä™] !


ä kZ
re

 zŠÆg ZŠ ºg}÷XK 7wJä ~1HÌg ZÜZ ä kZX c


ZÆ„
q Š™
oo

í~ˆ {z ÂX H IÃyZ »9 zgÎzŠ Z


 ä ~íX åmÐí»yZ¸ ð¸gzZ
.n

¹ä ~X ,Š Zz™6x *
}÷}i KZ {zž}Ð ð¸}÷\ WžÑ ìÐ
w
w

{z H ÂX ~Š™]gmä ~ wq¾,Š™lg \\Wž Îì {zì 7ƒ


 o Ât
w

X ¶]ØgÉ 7t@ÝZgŠ {z?åt@


ñe áZz :7 X • Çg x *
ë ã0 ÐÐä VÍßÆ ]Øg /
• D™ ÑÐ Vz
h%ÌvßiZ ‰) • ë: Zg 2 Ù „ ¹!
vßg ZgŠC X•
X} Š™| Û Ã+ŠŽ ǃyÃgzZ?f {Š c
 z• iÐkZ ( ’ e
*™7(Z
160 ÖWk& Z

[Zpл Z
h%Æcq
ä
r™ [ Zpí¬Š[ Zpä
h%wq¾X åÐZ ( ZÆcË
h%q
} Š ]i Y Z ä 
r™cÔžâ Ì]i YZ ŶŠ ‹B‚ c
C»[ZpÃ
r™c™ W
ì ZƒÎßÃVèZ Å\ Wž ¬Št ~[ Zpä {ÈÃ]Zg ]|Îì
h%X ~Š
ä Ö Z™~÷ Ât Ñ ì™ƒ lp} (
h%ì # r™c Vƒ; g 3ÐZ ~gzZ
h%X zŠ ‹Ì{z¹äcXì ¹!
ž Îì [ Zp JŠ W]|ž Hn²B‚Æ[Š Z

rg
X •ìg^ eÐZ\ WgzZì ZƒÎ: { 0
ã ̈Z6VèZ ~÷]|

.o
VŒ î Y v¸ Ôì ;g™ •Â ~÷ ëÑ
at
*ž ñƒØJ
r™c wq¾
ay
h Å[ ZpkZ ƒ|¤
%žìt¨Xì ̨ì Y~( Zì§Zzq
Z ÂtXÐ
id

X å̈¤» \¬vZgzZ åC


h%{zžìt È» kZ å;g 3ßÐ VèZ Åc
h

̈¤» *ŠÐ
h%kZ {zžìt È »kZ åÔ; g 3: {0
Ð VèZ ÅyZc²
re

Ü zC
vZX N Yƒk- â Ðt‘OgyZЄvZ, ™ ÑЄvZ‰ Ù wq¾X å
oo

Ì\¬vZ • g0 @WÅwŠ ÅTOgŠ c


ÃZ} X • áZz ä™ «„ \¬
.n

Å\¬vZÐV\WÅwŠ \ WžN ¯(ZÊp\ WakZX • Tg D i Zâ7Z


w
w

X B™{@x»VÂgŠ
w
161 ÖWk& Z

>,Ò
,hg: ÌLw'ïE
L i±
dÛ ã-q
• Z
X ,hg: ÌLžw'gzZ ,™ ÒÃÅ ð¾ w' ]gz¢ø
 \W

rg
}™ÒÃÅä™{ Ze ( Ì)Ð yZÄÆ~g ZgŠ »{zì i ‚/µZ (y-

.o
 X Ç}g â Ð[ skZ »{z • Ì]!
s ãZgâk0
at
ì x¥…Z ÆkZX Ç
ÌL\ WakZì•» ÏZˆÆøZ•
Û }uzŠ Ôì n•
Ûq
ay
¾~izg w'ž
Z *
• D J 7\Wc Ö â Z c
id

ðÃc ì# 
Ôì ög D~ÐgæËÅ\ WX ,hg:ÐZ
h

ÆÀÂ( ¬aÆäg â { Zg ~g v) y- Âì ~™â


ñUÐ ÉkZÐx *
re

t ¹! ™g (ZÄ ÀÂa kZì q ~(Àž Ǿ Ð \Wy- Ç


’e ¢
oo

ûKË}'•}®Š}g ‚
X z™ ;g D™vZvZgzZ î YÖ™ñ *
.n

]*
vÆÀ³*
w
w

•
qzÑq zÑ Â1™ »Ÿ»ä ¾ä\ WgzZ‰ƒg D»d Û ã-\ W¤
Z )
w

ƒ ÑZzvZ~ ÌZ'žÐ-\ WÐVƒlp} (\ W~


Ð}\ W[Z ( Š
ž ! ! OgŠ c
] ! *™7x »ÌðÃä ~[ ZX ~Šg â ]Ñà *Š ä ~ž
t\ WX 
Ù „ X ǃ 7x @
[Z X ǃ: ÀÂ|gŠpÇñWÃÀÂtC À»\ WÐ kZ
tXЕg D `x »Ð˜7¦KZ\ W~qzÑqzÑž ǃtǃHÐÀÂkZ
162 ÖWk& Z
˜7¦Å\ Wž ǃHQXì ;g| (yZZ Z÷žÐ-¸\ WgzZ Ïìg ¹˜7
 zŠ V#žX Ç ñÑŠ wì » V2zŠÆ\ Wy-Ã\ WQX ÏñYƒ »
¹„
 Ð , ™g ®Z6
Z c
Z@ Æ VÍß\Wžt nºZ Xì YZ Ìgz Z ÂV#gzZì YZ
tQ ÏñYs§ÅV½ÆVÍß× W× WÃÅ\ WQ Âσ tZg ]Š ¬ Åt@
 KZ Zg f ðÞ ( Ð N YƒÐ ~ Vß Zz ä™ Ñb§ ~'\ Wž ) ǃ
ÅÙ
gzZ ) BŠ\ W[ZXì ;g WwâžÐ, Š™qzÑg OZ'\WÇñJ (
B; s§

rg
V¹Ð V¹Ã\ W ( Ð yZÄúlpÆ ÀÂ) ä y-ž ( ,™: i Zñ
àJ

.o
 ÅËÃÅ\ WgzZ ¶: ÑÐ Ë~wŠÆ\ WÔ¸òŠ WiZq
Ù Š
Z\ WXì c

at
»Š OZ » \WÐ ] Z f ÅvZ ä y-X åyZZ 6\¬vZ » \ WÉ X ¶: Ì6
ay
Š hg™ÑÃ\ W6x™z3gÆt‘Æ™
( ZƒÀÂðÃÌt>)X c
id

Ãtt ~kZž Ç} ™7bÑŠ} (a}g v~q zÑ qzÑy-


}Z
h
re

zgŠgzZx £ dZq ) X N W: ~ÆðŠÆy-\WakZ•


Z »ÀÂ( OgŠ c
oo

¹ X , hg: ÌLžw'JÜ z kZ Vƒ: 6x £ kZ \ WJ


‰ Z
 ì @
ƒ
.n

Xì ꊙ{ZeÐ5 ZgkZy-ÃVÍß}g ‚
w

Æ\Wž, ™ÒÃakZ Ç}™{ ZeÐ V2Zgq


g !
»y-gzZÑ
w

Û¤
yWŒZ X ǃ: º» y-6\ WÐ •
'Å kZ Xƒ Ïg Å< Û ~B;
 z yWŒ
w

X Ç} ™{ ZeÃ\ WÐVâ ·V.Zy-Q ˆòÐB;ÏgÅ<


z

Z
§ZziñW$q
Ðí yŠ q Ð kZ å~g D {z ÔåòŠ Wq
Z X 帬g ¦ Z ~Â1™VŒ
g (Z À ™ hgÃg D gzZ Vñ» x Ó~ Ð ` W' 
r™ ?ž Î ì ™ W
163 ÖWk& Z
Œ¹ä~akZ c
~'žìg^{zpc W3g6 ™
wqÆyZ=X Vƒ©
ŠÈŠ !
, ZŽ Zƒ „zQX c íÃg DgzZ Vñ»x Óä kZ wq¾X ÇVz™„ÀÂ[ Z
ž „g Ùpt ~ wŠgzZ ;gg ®Z6ÏZ ¶˜7 ¦¼ ~ qzÑžì Lg @
ƒ6V´ñ
ÏZ yŠ¼ Î äƒ y.6{z A
Ðäƒ ;Z
 ˆž²¼ Q ì ;g | (À Â
}÷QyŠq
:Îì™ Wk0 Z A
ˆ™izˆÐu ~g6Z
 Q}g ¦
~ã.6
• ìg { e 
*™\Wg ! ŠÈ Ú ZÃyZ ä ~ ÔAŠ Þä ~ Ô~ [ Zpž
zg »Ž c

rg
ZˆÆkZXì ; gƒtØ»g !
q Z=gzZ ,™ qzÑ
zg »gzZg DQÃkZž Zƒ {i Z0

.o
YÔ~}g !
žì ^ Æg DgzZg !
zg »ì wìH »\W WiŠ
r™?ÎìgzZ c
V; ž ¹Ð yZ ä ~akZ å[ ™Îâ~?^
Y*
c at zg »òŠ W
}™g DgzZg !
ay
™n²~a kZX ì ^
tQgzZ • D™x »s ÜÆ<Ñv߉žVƒ@ Y
id

Û å\ WXì ÀÂt•ë
 zyWŒ
X á~Ýzg Å<
h
re
oo
.n
w
w
w
164 ÖWk& Z

>,Ÿ
Ü zC
ìB‚}g ø‰ Ù \¬vZ
Z
§ZziñW$q
Zžì HܧZz q
º´ q Z ( ~ pÑ~š) ämvZ G î*9g òzg *
Ññ

rg
î*9g ~âçŠúy
k]: x¬mvZ G s ! ga ÅnJgzZ 'äƒVc
‰Vc ga ~

.o
Z ººð¯ÜVzgaª  qgzZÔ†^aÆ~•¸Å c
at
(q ¬gÃ] Zg™X
ay
î*9g ~âçŠúX¸ ìg™'!
ÃmvZ G ~ : WÆ òŠ W õ0
ž ¬Š ä VrZ
Ü z kZgzZ• vßyÃtž ZƒÀZ (
id

X •ìg™'! HVŒvßt ‰ ] Zg âZ‰


h

~ga }gzZ Ôga ¸ òŠ W õ0


{z X ‰ Ö™ Y ~ 4Z ÌmvZ Gî*9g ~âçŠúí
re

ä VrZakZ¸ k•~ k]: x¬èa ~âçŠúX¸ìg ¯/µ» ä™


oo

ƒŠp 6òŠ W )Xì ga ðû b§„ ~g ø Ìtž HwìtÉ 7*


gzZì @ T
.n

{Zp c
ì }Y®ðÃÌga*tnÆp
6ÃkZ äVrZ ( ì @ wŠ
™yá„ (z6
w

¥#ÃV¶! Z Ð ~ Vv0
yZ n kZ Xì @ÑB‚}g ø { Z (
w

äq ƒq
w

W®HþÐ~V¹‚bëž’ e 9 Št…:¹ñƒD™
~¾gz Zì @
W®H»! ‚V; :Y7ÐòŠ Wq
HgzZì @ Z ä kZˆÆìtXì w¾ H
 žì Ú Z%Z Ô@
ÈZ Z}g vì w¾
W7= Âw¾m{ ðÞ ¹ä kZ ?g0
ì Vv0
¹!  w¾t X • ìgÈ H ÈžVƒ@
{z „ F Y™~ • bÈ
Ì'a kZ • „ bÈ È ˜ÀÃ]Zg gzZ g0
Z }g vì w¾ Z (ÂtžÑ
165 ÖWk& Z
ƒB‚}g ø»\ WakZì ~gz¢
Z äá Zz{7kZQXì ~gz¢¹ *
q
W®H»ž ¹Æ™¥#Ãga }uzŠ
Î~{ TÆ}iž Îì {z ?ì @
*
ž åú
öƒ ì VŒžVƒêŠ C: Z •
w¾t ?7c ™óÎè~ƒ®Š: Z •
gzZ
¹\ WXìÆ„¹ ~ ~gaÂw¾t X {Zz ‚{ZzžÑ ä™ö
X • w¾ !
Ww¾ H»Yž HwZθР}Šä áZz{7
œzZž ¹ä kZ ?ì @
œ~(Ô7„X ðÃa}÷ ]g qœzZÐ
ï6VÂg q~(~(~Ð ª

rg
w¾ »ga ¸a äá Zz{7 kZQX Åp°ÌÅkZ ä V¶!
X Vƒ YwZ e

.o
[pÌÅkZX VƒYÎÖ~]g qo¢Ð o¢~ž Îìgaåa:Y7
Z}÷ž ¹ä kZ X Š
ð•Zžì w¾t g0 at
Y7 w¾ » ,v0
Q X ðƒ p°
ay
yTÐZ ðÂVßNŠÃq
Xì „ztžVƒ© Zÿˤ Z Ì~ ]Zg q
g @
id

ƃ ìg F î*9g ~âçŠúˆÅ p°ÌÅ kZ


 ]Ѿt Æ yZªmvZ G
h
re

ga{z¸•ga} (} (¹tž ÎWÎ{zgzZ ðƒ]ª~(ÐZ™Í]Ѿ


oo

ÌÐ yZ äá Zz{7~íZX • D™Vc ga gzZ• D™(¥


~oŽ •
.n

î*9g ~âçŠúXì @
w¾t = XÑ ìmvZ G Ww¾ HÃ\ WYž ÑZ e™wZθ
w


Zì w¾t~ähu}÷‰ } ññƒD™~ga}vß ?¤
Zžì @
W
w

{z X ÏñY ï]•Ð ZwÅ´M »Ð ähu}÷  î Y µ Ì´M


õ0
w

žÑìgzZ ñƒlpð•Z™Íw¾t ga
}g øžVYì Zg vw¾ Z (Ð ƒ
Ë ƒ Â~ga Ð ]Ѿ
]•~ ] ѾyZp¶$
}g øtå7w¾ ðû ä0
á Š !
F{ • gz Z Ú}g ø \ W Â[ Z ˆƒ ~g7 Ð äWÆ \WžŽ ¶¶~(g0
Z
ÐVçpŃ
Xì™| (  ë! pÅ\ WèYÐ
 ] Ѿ}uzŠq
¾~ga ]Zg Å ` WQž Zƒ qzÑ{gtt [ ZˆÆG Z
166 ÖWk& Z
á Š !
„ {• ZÐ ~ yZ X ’ e ãY Å(
: VYë ` Wžìt ñZg ~÷ :Îì q
¤ zŠ ~(¹ ‰ƒ[ x»¤
Zgz Z ÏñYWB; ª ZžVYX B™~ga~ yÆ
]!  Xì „B‚ ÂÑZzäZrVY§HQA
ÏZ äƒ ‰ƒg ë¤
gzZ ñƒx » *
á Š !
Xѽs§ÅûÆ{• {zQgzZ 1™IÃ

ì CY¾|Âì CWkƒZ

Š™ qzÑ „Èä VÆ Âã d
QgzZ c Û Æ ûÆ {•
Œ á Š !  tZ
v߃ 

rg
 ÂVƒ&à 1 ÅVÆ~ž åc
C ä TÐ ~ yZXìg „ bÈÚ

.o
ƒ
u *
ç~(
at
ž ¹Dg e Dg e ä kZ ?• ìgÈ H È !’ž Y7 Ð kZ ä
ay
¹ä kZX î C~¢Ñì J (®»VÍßyZ ?7c
VzŠ Cž @
W7™ì ] !
á Š !
id

X •ìg WB‚} g v{ • ž•ìgÈtÈ


h

á Š!
wâZ(¹Ð ä™~ga~ yÆ{• ž¶ðƒ ðYkƒ6VÍßyZèa
re

á Š!
}g ø {• ÅkZgzZ |t 6yZa kZ ¶yZ ÅäWB;
žÅt ä VrZ sz@
oo

äáZzØΙ V6 á Š!


ûÆ{• á Š!
Xì Ht{• gzZ÷ZÐZŠpäëèYìB‚
.n

~( ¶
ªZzäkZå}YÜZeïŽQXÅ„0 ÅkZäkZå:Z•
V˜HqzÑ7Î
w
w

6
ðZÏÖÐáZzÖ~]gqXñm X~ŠwZeïÐCQ
zZÆkZáZz"m
w

H„*
gzZ Š Ù !
Ι WC Ù !
Ð ûXå[WB; ÆVzgaC *
Ð äZ• ÎZg‚QgzZ ˆ
:¹ñƒD™¥#7Zä~âçŠúXÑ•e]iYZÐ}uzŠq
Z
Ã}uzŠq žtZuzŠ ÃVƒ
Zƒ  ëž @
ì * ZV¹] Zg‹Z !¹‚
ƒo
IÃñZg kZ ä ƒ ,Š eØ» yLZ LZ
 Xƒ: ÂðÃQ Â~ 7]gz¢ž @
î*9g ~âçŠú™á í}g ‚X ‰ bŠgz ZaíÆVzyƃ
mvZ G  gzZ H
167 ÖWk& Z
LgLg õ0 Ü z ÏZ Ug ¯nÆ~g ë¤
ÆHY¯‰ ÅyZgzZãW~ û:Zz
ga q Ù g ZÎ} h˜{zgzZ ‰ bŠ™: Zzg s§Å]â £ õ0
ZC yZgzZ‰ ñ¯ 5Š
g ! á ɪ
gŠ „• zŠ yVv0 
{z~kŠ „ ~hðX ‰ V¬Ð yZ6} i ZzgŠÆ
á ~âçŠúZ
ªB‚Æw°z {Y: ;• ‰Ü zÆðX ‰K7g—Æ{•
á Š !
~
á Š !
,Æ{• ~g ! á Ô¸Æ b§Åèñƒ}½ÐV Vî 0
gŠ „ • á
u6„•
@
gŠ Ô¸Æ ¶ "
L ‹~g ! gŠƒ
Æ ‡z sp}g â ~g !  t ‚Æ…z

rg
¢q 3Š q
Z » Vâ ZŽ Y ¯ z Z ÏZžX ¶~g ¤ ªÏÅ M
6ƒ
 gzZ åݬ»

.o
Ö 
B‚ÆkZQ• # 
}¢qgzZ•`ƒg ë¤gaVv0 Ö }
:Î ä™n²™ƒ# 
wŠÆVv0 Šz-
yZÐ}$ á XŠ
g „• Š™ Z9Ñt ‚Æ{•
c at
á Š !
ÃVv0
yZ„
ay
ÅŠ °X ¶ðƒ~h ZV× Zƒ6
^' VznX¸ìg, gzZ¸ìg YÁ
»êêVî 0
id

qÅyZgzZX ¶„g Ñr6VzuÆyZ]ñ¶ðƒ •


tª 6VzuÆyZg ZŒL
h
re

Xƒ: Ì{¢q ÂI »ž¶


Z »Û~y$
oo

á Z ÐOŠ Qž å³» „ •
OŠ Z „ Dƒ {g • á ¬… Îg ZŒkŠ °«-Š q
Z
.n

Tž¿{z~yZp¶„gƒ[Zy
¹ÅVv0 qX Vƒ¯uÆVv0
yZ ª
w

¶Zª
 q Åq Y yTÐZ ðVßNŠ&~ ] Zg~ž å ¹ä
Z kZ ÔVƒ@
w

á Š !
•ZzÐ V™} g ø {• ž å@ Û p{Š c
Yƒ{Š ‚ iÌÐ V¹‚gzZ LZ ÂL{z
w

™s ç…™hu {• á Š !
•
h á ž ¶Cƒ Za ~ wŠÆ kZ y™ÅyZ Lgz Zì
ƒ d
XŠ ŒÛ‰
Ü zgzZ¸ á Zz „ ¶Š ¬ÃŠ °Z ämvZ G î*9g ~âçŠúX} Š
¤ ZÐ \ W=ž Î ä™n²{z ÂY7 Ð yZ ÂAŠg U
Zì n²q WÆ yEZ
~ëž :Îì {zX ~Š} Š]i YZ ämvZ G
î*9g ~âçŠú?VzŠ™7ƒ]i YZ
Ù gz Zì c
C Ù b » w¾kZ ä kZ å Hg Ö Z » w¾TLZ ä q
Š Z™Ì{C Ù Ð
ZC
168 ÖWk& Z
LZ {zž’ eÃkZì ¹!Ù b»w¾Æq
{C Z sÜXì C~ w¾kZ LZq
Z
Ù b»w¾
X} ™{C
î*9g ~âçŠúyÎ
?:Îì ™ƒ ¥#Ð yZQ ÔÎ ä Z—™ÍtmvZ G
 {zXß™/ÂÐ wŠ ¾œƒ
ƒ  ?žìt {zì ]gß„q
ZsÜÅ °çŃ

zŠ [ Z X ¶à™/Â5 E „ Dƒg ë¤
kZt ‚Æ \ W{g ! ä ëžXÑ ì
Û Z»
 ÃyÎX • D™/ÂgzZ• D™g Z Œ
ÅyZ ªZzž`ƒ ¢»/ÂÆ yZ Z

rg
bŠ ™ ;g ƒ á Z Ð Sh ZŠ KZ ä yÎ Âì E/Â
'Å T H {g •
 {z Ð •

.o
1C X ‰

at
$fp â ЧZz
ay
id

:ìt$fp âÐî ZzkZ


h

á Š !
B‚} g ø ( {• á Š !
Æ Vƒ• Ù gzZ ~{C
) \¬vZ(C Ù Ô‰
Ü zC
Ù ~ *Š /
re

Xì {Z͸! Ù gzZ•
6yjC Ù ~g ø{zgzZ•
wC
oo

WÄct ÂñY à™ÝqÄcÅvZ „ ~ *Š /


X ÏñWx » ~ ]y
.n

Ö ªÀ ǃ*
{z ~ # ~ *Š kZ ~ *Š kZ wŠ » T
T Ã[g LZ ä T ZƒÓ
w

Û s çÃkZ \¬vZgzZ ÇnNŠÃ[g LZ


w

X Çñâ •
w

ä×Ö] äÛu… Ýæ… ^ÞŸçÚ pçß%Ú 1C


169 ÖWk& Z

>,™*
N ¯-ZŠ°CZÛÅkZgzZ ŸgÅvZ
rNŠ »k
 á Š !
izÆkZgzZ { • Z
q
yŠq
ZX åÌk
 á Š !
Z »kZ å{•
izq Zžìt{zgzZ ÇVî ‹§ZzgzZq
q Z ` W

rg
&aÆ ]ÑZÎ&yZ Ô• ä™wZÎ&Ð \ W=ž ¹™š Ãk
 á Š !
iz ä {•

.o
ÂQ ÂbŠ C ÇÇ] !
ZŽ ~ V⊠&yZ ä \ W¤
Z VƒêŠ} Š úÅyŠ
at
ay
ZŽ Æ Vß ZÎyZ Ð \ W~ yŠ &¤
0: ]! Z pX Ç Vzi ZâÐ x Z™ Zzi Z ³Z
á Š !
X ~XñCwZÎ&{zä{ • ™ÈtX ÇVzŠ Zz™O»A
id

} 7
h

»kZ ÌðÕ… â vßÆ*Š ~g ‚&ì q H{zž åt wZΪ( 1)re

Xì 7
oo

X •BsvßÆ*Š ~g ‚&ì ^Ñ‚yÃ{zž åtwZÎZuzŠ ( 2)


.n

ì e•rvßÆ*Š ~g ‚t ‚ÆTì qH{zž åtwZÎZŠ( 3 )


w

ƒŠ%Ôd
ì Ct ‚ÆqkZ {zƒ ÌðÃn¾]gúc ¾c izcá Š !
w

ƒ÷Z Ôk {• {z
w

Xì qH+Z Â
ݬÆã .6ð•Z s§ÅyLZB‚ÆúÅyŠ &gz ZVß ZÎyZk
iz
[ZŽQ cÙ Š wZά 1Ãq
ZC Z•wZά Ð ƒ
 ä kZ™ VyX Zƒ:zg ~
 Æ*Š ~g ‚&ì qH{zž ÎWÎ{zÔ H qzÑ OÎ
!ÎX Vƒ… â v߃
pÔ`ƒiÂwZÎq
Zž ðƒ ÌÙp¼ • \¬vZ {zž c
W[ ZŽ ~‚f !Î
170 ÖWk& Z
á Š !
ä{ • žakZ Zƒ: ÇÂ[ ZŽt • ” Ù Š9ž c
Æ\¬vZtC WwìQ
á Š !
{• Z [ Z Vƒ … â ÐZ v߃
Âì vZ [ZŽ » wZÎkZžV¼~¤ ž å¹

wZÎ kZ k Ù Šž Ç ¾
 Ô… â 7ÃvZ ÂtC
izžt n¾X Ç Vz™ H ~ Q A
ì wÎg [ ZŽ » kZƒ:ƒž c *™lˆ[ ZŽ ZuzŠ »
Wwì !Î !ÎX H q zÑ 
}g ‚ ¹ 7ž c
ë$ Wwì Ug ¯Q pÔ• … â vß}g ‚ÃwÎgèY
6r â Š ä kZQX Zƒ: Ìt [ ZŽ Â … â 7ÌÃwÎgŽž• Ì,Z ‚$
z

rg
„ ò » * Ù H q zÑ 
1ÅÒÃPC *™lˆ[ ZŽ » 1•wZÎÐ}u6 gzZ ÑZ egzi

.o
H qzÑOÎ[ZŽ »wZÎ}uzŠgzZ Hs§q
ZwZÎt äk
iz™ƒg6X ;g o‚ »

at
aÎÔ Zƒ npg¨°» Ô• Bs áZz *Š ~g ‚& ì ^Ñ‚ yÃ{zž åwZÎ
ay
k- â ÌÐ[ ZŽÆwZÎkZX Z 70: [ ZŽ wëðÃÌ»wZÎkZpðƒg Xz
id

&
Æ Tì q H {zž åwZÎX H q zÑ *
 
ðe [ ZŽ » wZÎ}Šä kiz ™ƒ
h
re

ðÃ[ ZŽ pÎàZŠgŠ~r â Š !Î !ÎX •rv߃


 Æ*Š ~g ‚t ‚
oo

VŽ &Æ&}g7 ] ÑZβyŠzŠ sÜÆ úX Zƒ ùŸåyŠ ª X 7


.n

X¸¹!
[ ZŽ ÑVÂÆ
w

Û Z áZz p
qŽg s§ÅŠ Z• ;f Åš gzZ g ZfgzZ ‘ ñ7yŠ }uzŠ
g -
w

»yŠ Ñ äY dÎ] !
ZŽ gzZ ðƒ qzÑ„zg¨Ô‰ ñC 7Z ] ÑZΊ
H
w

WyŠ † Z X e0: [ ZŽ wëÌðûwZÎË ;g „#³pZƒ


'gzZX å~y
{z yŠ}ŠX å*
YƒØ{ Ì»k
iz „B‚Æ8{Æ ú¶ãYƒ »ú
X Ç ñYƒØ{ Z÷ÀgzZì ~96u}÷]ñž å ;gQ VZŠ¤
u~ VX

䙞w'áZzvZ åòŠ WÑZzvZŽ ZƒÐ6y‚ñh1q
Zg ¦
»kZ ºº
ƒy.6VYž Y7 ™NŠ y.6Ãk
iz ä kZX å ;g ` I {z • X ~ Vß Zz
171 ÖWk& Z
C »}uzŠ Ë ã.6gzZ §CZ Z
-ÃkZ {zgzZì @  òŠ WX , ™ - ú1 CZN W
ä ñh1 ‰ Ö6~& Z VâzŠ Xì CYƒ Ñ ã .6gzZ §» kZ Âì êŠ
8 q

]ÑZÎ&yZ ä kiz ì y*ZŠ ~½ŠgŠ ~(tž Îì k
iz X Zƒ HÃ\ W Y7

ãZkiz ‚} g Z ÎìgzZ VZ 7 Š ‹ ÌÃy‚ kZr»
a ™Í]ÑZÎy‚X c
Ü zÏZgzZ ÌZ~Ât?ì ] !
?VzŠ C‰ Åw¾ñƒ:iÐ?Ì] ÑZÎy‚ W
]ñžVYì ]ñ[ ZŽ »wZάžK qzÑ*
C] !
ZŽ äkZ „ ët

rg

ÂeÎä k ™7ÌðÃ~ *Š ~g ‚g ï Z » kZžì q +Z
iz Xì Y™„: @

.o
zŠt [ ZŽ » wZÎ}uzŠž Îì y‚QX å¸ ªZz [ ZŽ
kZgzZ }iÔ• Yª
Ìs v߃
 Ã] ! at
 tž• ë vßèY• ,q Å b§
kZgzZ • }g ø ƒ
ay
ÅgzZ ˬРëÉ •7~g ø ,• Y~g ‚tèYX ^Ñìt²• B
id


kizÂ[ ZX åÇÌ[ ZŽtÂeÎäk
izX ÏVƒ„ÅgzZ Ë̈}g øgzZ ¶
h
re

ä y‚X Î ä™g OZ »[ZŽ}ŠÐ ! @ ƒmZgŠu »y‚kZ


"gzZ Š
oo

× } (å c
™á }' 37¼Ð yŠzŠ ä k
izì g » *
3• D 3 *
3¬ ¹
.n

¼ ä y‚ˆÆä3X ÇñYïÌ[ ZŽ »wZÎ}Šž åtgzZ c


3 *
3
w

 gŠ q
~t‚Æ| ZB‚Æy‚gzZ ¶ðX ©
Z ä VrZŽ åÌ ~g Dq
w

ZŠ ¹ä y‚pX Y7 [ ZŽ » wZÎ}Šä k
izˆ Æ ä3 * !
3 å J0
w

ÙpÙpk
izXÐ,™~g7 \ W{zžì oÑq
Z ~÷Ð \ W¬Ð äC[ ZŽ
Ù F{z HoÑq
VîÑg ZD Ù gzZ wqC
ZX å’ e [ ZŽ67C Ù ÂÐZèY Š
ƒ {Š â W
Z ä y‚wq¾X åg »aÆ
zZK} •ÆKzg~ kZ 1Zg Í Z (q
ðƒ ` 6

ìÐk ŠÄgt ‚ÆÈ LZ™ YáZg ÍtQ Hx3
iz™ WgzZ c ÃKzg kZ à Z e ©

kZ ä k 3B‚Æ È kZ }÷\ W ` Wžì t oÑ ~÷ž Î
izÐ N 3 *
172 ÖWk& Z
: òŠ W ™ ðÃÌ{z pXì oÑÂ~(tOg: oÑtž Ū~(Å y‚
oÑÌ]gßËy‚ž 1,
¸äk
 y
iz Z s !
X Zƒ: éÐ FÌ{g fq
Z å
Ù ÐZ Â[ ZŽèaǃ:g »aÆ ähg
È gzZ VZ {z™ƒg6Ôå’ e~ wqC
Ì n Æ ä3 Kzg x3
B‚Æ È kZ ~}g ÍÏZgz Z Š
Ö™ Yt ‚Æ
LZ™ VZ 7Z ~ñyŠ¤
gzZu » kZ™i ä y‚ Âc 
VZˆ q {z „ VŽ X Š
wZÎ}Š !’[ ZŽ [ Z ' à™ ~g7 oÑ ~g ø ä \WÎ ì gzZ c
è k0

rg
èa X¸ v \ WÌZ ‰ì @ Ù žì t [ZŽ »
Y Ì t ‚Æ ÑòŠ WC

.o
Ù Ã\ W[ ZŽ » wZÎ}Š
kZ å[ 0Ñ»\ W[ ZŽ {zgzZ å[£~ wqC
Û Å y‚ kZk
 Z•
gzZ „  at
iz X ‰ƒg »aÆ + â ÌÃoÑ S
kZ ~÷\Wa
ay
á Š !
{• gzZ ¶ˆƒ »ú c
W: Zz yÙpÙpk
iz ÔZƒ WM{Š c
i „ ¹Ð -
;f
id


äkizŽi7 ]! á Š !
ZŽ ä { • „ D WÆk
izZƒ4ZŠk
iz~ ãZž å~g OZ
h
re


X Hx Z™ Zzi Z ³Z »kiz{°zø á Š !
 ä{• Z
Xá Z e ‹~÷‚„q
oo

${”ÝqЧZz
.n

Å\¬vZ ÔÃ\¬vZ ÈzÑ CZ ëžìt $a}g ø ~ î Zz kZ


w

i ú: σÂ]zˆ: Ôǃ: Âx » ðÃa} g øQ ÂB¯ÃŸg ÅkZgzZ›


w
w

¯ ÑÃEg ZŒižBŠ\ WX ] ZŠ „vŠ „:gz Z {izg „:


EkZQ Âì @
]ÃpÆgz?) îyGXì @
Yƒy‚ WÌk
YW &]ZgÃg ZŒi nÆ
~ }i òŠ Wq
Z W &] Zgž ¬ŠŠpä~Ô~ ( ì x * Z µZz ~
»Vî Çq
X •D™7Ì~g » c
g~Vñ» LZvß,Zžìt] !
ÐgzZX å; g™x »
ÆÑLZ%K { Zz6Å ËÌëa kZ X Ç} ™x » {zAŠ: c
AŠ ðÃÉ
173 ÖWk& Z
x »nÆw”Æ~ŠÛpÅ[g LZë'AŠ: c
AŠ ðÕgÑ ~ w”
X •g D ™

ZaÆKÃ|Å]y
wVú§Zzq WgzZ *Š
ì × *Š [ ZXÆg JŠ Z ï
GE4hE ™I {Š c
&ì @
4E iÃמì ]¡Åy̈Z cÛ
â•
7Ìt È » vÐ ›Å *ŠXƒÐ ›Å *Š \ WXìg JŠ Z ]y
WgzZ
ÑñX ,hg: Ã]y
* WÐzz Å *Šžìt ÈÉ X ,Š hg„ * ¾\ Wžì

rg
„ q
ð •Z Ô å g á Š !
Z » {• Zžì V- §ZzXì –§Zzq
Z ämvZ G
î*9g òzg

.o
q
á Š !
akZ å g
X ¶›zgŠuÐ kZÃ{•
at
³Z {zèa Ôåt ÜZ lp ð•ZgzZ(
@
ay
¼žt nºZ Å qzÑlˆÅ ºgaÆkZ ä {•
á Š !
kZ ÂZƒyZŽ {Š ZP{z Z

á QZƒð¸g » {Š ZPРűÕz @g zZ ( ð•Z q
id

xðŠ „ • Zˆ Æá²


h

á Å{Š ZPžJ
Ã~Š • VŒ„g ¹4- Ï0
 á Å} Š ZPkZB‚Æx JŠ
iX ðƒ~Š •
re

D7ë Hž Y7t ~VÂ!


Qc ÐÉKZ ä•yŠq
VÂ! ZX Zƒåw‚q
Z
oo

~(ÕX Ðäzgg ·zg Zi ~Š ZP{zž å ú


» ] ! á Š !
Å {• 'OgyZ Å C7
.n

CÐZ äÉÂY7 rä kZQXì ðzg6] !


c ¾É~÷t y
Wž ðƒ]ª
w

Û ä ~Ð A á ~÷Ð Z
w

7„ ¬ŠÃd
 }g vÐ d
Œ ì ðƒ ~Š • ž
w

Å]! á Š !
kZÃ{ • ~¢~¢ä kZQ ?ì Z̀â Hty
Wž ðƒy.6~(
•Xì
á Š !
ÌÃ{• „B‚gzZ ~Š™ q :Z
X ñY à ™x¥wq ]gߢР¢ž ÅN @
Wt ?¶: µÂt 7ZÐ {Š ZPž Zƒ)œZ (¹
?HVY (ZgzZ H Hä kZy
á Š !
]gߢi Z¢=ž ¹ä {• 
™ ‹§ZzÃk Z•™ ŸòŠ WÃk
izX c  á Š !
iz Ug ¯ä {•
D™)X Z 7^aÆ + Y wq ]gßgzZ ~½ò q ä k
iz ñY ~Š e wq
174 ÖWk& Z
Žì Sg ·(q
Z~ ykq á ž ðƒx¥] !
ZgzŠ¼Ð û„• 
t Ãkiz D™
Ô¬ 6kZ {Š ZPÐ zz Å Tì 1™zŠ Y 6} Š ZPä kZ ì {g k ~(ž
{Š ZPakZXì à ™Ì~Š •
á Ð kZ ñƒñCÃË%ä} Š ZPgzZXì Š
ƒ
á Š !
™ WÃ{• äk
izXì @
WyLZ ðQì @
Y•z™ Ö ¾ÆyLZ ñO

¹ä k *™ H[ Zž Y7 Ðk
iz ?’ e   á Š !
iz ä { • H{ Ç WÐ wq ]gß~g ‚
á Š !
ðWI ñZgt Ã{• Š Zz™ »ÃzŠ Y b§Ëžì ` ´ „ q
ñYc Z Â » kZž

rg
Zz™ »zŠ Y» {Š ZP)g fÆyZQgzZ‰ ñš ï¬áZz ä™ »zŠ YUg ¯çO
c
Š

.o
Z ä kZ VƒIÁ@WÜÂÅ}Š ZP„ Dƒ »zŠ Y
Âà Z e6·(kZÃq

at
ƒ Ô¬ù6kZ~gzZì ¤ HtžÐäW—Ã} Š ZPÐ kZ
íX Vƒ Š
ay
VƒÈ Ç! @WÅòŠ Wˉžì +Z Ç! wVÅkZ X Ç ¸ Ð V;z {Š ZP
id

J
èa ÂXƒZƒ̈Ö }g ‚ƒe ~ wq ÏZ òŠ W{zƒÈ Ìu *
V×Æ ä éCE+0 gzZ
h
re

akZì @ èa ǃРyj} ({za kZì {æ7 |6kZ


J
Ì: éCE+0
ƒx3
oo

G
pX VƒZƒ̈6
z ZÆ} Öc åE5©Ò¯~ž ÇŒt {zgzZ σx¥?~(ò3
tÐ Z
.n

xŠq
Z Ç}™ H{z ÂσZg DW|6 ÏA u *
kZA gzZ ÏAçWÅkZ „‰
w

EJ
Æä éC+0 kZÆ™<Ug ¯gz Z ÇñYÔVƒZƒZ 7~n¾t ~ž Ç`Z™cZ
w

}Š ZPÂX ÇñWuÐZ}™ YA
Ì6 ÊpÐ ]Z WZ F
Ç}™s ™u 0 xÓ
w

 ™ WyX ZƒZ9v¸ÐV; z{zakZ ¶_Á|Å ·(


KZä kZZ kZ
{g DƒDƒlƒ{zÆÙp}g â Â@Š ~çÕz@Ô§ !
1C X Š gzZyZŽ

ä×Ö] äÛu… Ýæ…^ÞŸçÚ pçß%Ú 1C


175 ÖWk& Z

${”ÝqЧZz
ÐZgzZ H¿»zŠ Y ä·(6} Š ZPb§Tž 5 $t …Ð î Zz kZ
q ¸ Ì~g ø îE
ìª ¯ Ô¬6Šp™ÄggzŠÐ ~ç @z yZŽ Å kZ
$ Â å c
0G4›E
@aÆ} Š ZPC
+F ÙC
Ù ä \¬vZ•}g \ ÆvZgzZ}Š ZPy̈Z}g ‚
Z *ŠžìtZƒÔì H Zƒ[ Zpì 咞
ë»›KZ ä ·(kZì ·(q 
 (ÝZ KZ ëÐ zz Å Tì ÑZ e™zŠ Y (Z 6
kZ gzZ • …¸ Ð ¼
^$

rg
kZÐ6ë[ Z•Æñ¯mÐÏZ™™@ÐgziÆzŠ Yà ·( z

.o
]gß$

]gß$ 
zg »$z g k kZ gzZ ÃNŠ ŒªZz» ¼
at *™ »ÃzŠ Y
 @ëž @ǃ 
ay
(gzZ• ™f ÖWgzZ • }@WnÆ kZ ÂXƒVÈ6ëÌ|Å *Š ·(
id

zŠ Y»›Å *Š Z
 ÂÇ ñYƒ »zŠ Y» *ŠÐ6ëÐ •
'ÅXžì Ä
h

ÑñÐÃNŠ ø
*  »]y WÐç WÅwŠ ëQ A Ø Ð6wŠ}g ø
 Ç ñY ?
re

Å *ŠQ ÂàNŠ• WÐçWÅwŠ¤


Øz ] ³Å]y Û mvZ G
Zž• D â • î*9g òzg
oo

( ÐzŠ™ qzÑÒÃÅäXÊpÐkZ ?gzZ ) ÏñWÃg ZŠ%»•


Ø
.n

gzZ B™›Ð wŠB‚Æ\¬vZžì lg Z ¦


Ð ]Z|x Ó\ WakZ
w
w

 Zg ÔVªF
gzZ ¬ W *Š Åy̈Z~ kZgzZB™4zŠ E Ð \¬vZ
Ô! x» Å]y
w

X •'¯

 zŠ
•DƒÆn&„
Xƒ: ̼ÐWÐkZ'ƒay iÔƒ4zŠèg ¬sÜX 4zŠ ã !
¦ã! i ( 1)
46Š ¢V˜ Ôƒ 4zŠÐ n¾ÅÈLZžt 'X 4zŠ à Zz 46Š ¢ ( 2)
176 ÖWk& Z
X ˆƒ»Ì4zŠ ðW^z»g ðÃ~
~Â~ã ‚ W~ a~ Ùpžì ¸ 4zŠÝZ ( ìg ì‡) 4zŠ à Š ( 3 )
7»4zŠt Ðzz ÅkZgzZ ñJB; ~VE.6gz Zì m~ wqÙCžt n¾
ƒ»DgŠËaÆ 4zŠ ~®kZpXì ÝZ 4zŠt ÂXƒ {Š c
Ì* igz ZÉ Cƒ
X •îŠyv] ‡zZ ÎVc Ù ªsÜ:gzì ~gz¢
g ZŠC

§Zz»ª  zŠq
˜Å„ Z

rg
Ån²] ! WŠ c
t ÌZ ä ~‰žìt§Zz c  zŠ IY q
Z6kZ

.o
§Zz»„
Û '̉
Ü zƤgzZ ã .6
• ÂXì Cƒg Z Œ
at
žŽ ì 4zŠ ÅwŠ 4zŠÝZžì
ay
:ì cÛ yÒ~ÄkZÃ4zŠ EÏZämvZ G
â• î*9g ~Ä
id

 zŠ ïG
„ L ^Š Š• ž ”!VW „
 zŠ
h

â gŠ wq gŠ z ã.6 gŠ
Ï0
re

ó óX } ñB; »„ Ü zÆã .6gzZ~ {žì @


 zŠ LZ~‰  zŠ L L
ƒ {z„
oo

yŠq
Zž Zƒt[ ZíX ¶~•wq¾ 4zŠ ÅX¸„
 zŠzŠžìt§Zz[ Z
.n

 Š ~ :WVâzŠ {z Š
™ƒ y☄ ƒ Z×Ð òŠ W}uzŠ Ë» q
ZÐ ~ yZ
w
w

B;VâzŠÆ„
 zŠ „LZž Htä  zŠyZ[ ZÑ äg âÃ}uzŠq
r™„ Z
w

 ÅÒÃÅäZrä kZ ÂU¬ Ôa ñÐ ï¢
™ W~× ÂeZr: Z
Šæ~÷Â:žƒ?gzZì ;g Y}g â Ú={zä?ì 3g ¯t ZèHt}g Z :Îì
Zhg: ÌQ ä kZízŠ hg= ÛZ} Z• Çg ñB; }÷tZÉ ƒìg™
eÎt ’ e bŠ™'Ì= [ Zž eÎä kZ ÂZƒ ZQY [pZ
 »á Zz äg â
 zŠÛZ LZ {zA
Hä?tî C[Z‚V;:Î왃zás§Å„ Š`{zQgzZ
177 ÖWk& Z
 zŠ 4gzZ C»\ WVƒ~žìt ] !
X„ ÝZž Îì {z ?ÅVYgzZ Å~W
~{Â{zžì –ämvZ G î*9g ~Ä •žìt yT Å„  zŠ F gzZ 4gzZ
Í6\ W  å; gg â Ã\ W{zž ¬Š ä ~ [ Z Â} ñB;»„
Z c
Âq  zŠ ~
VßñÐ ï¢B; Æ \W~ž åá Û Z÷~ ~{ÂkZgzZ ¶~{
t n•
Û CZ c
kZ»å;g™ ZŠ Zn•
Xì ;g WVY×6 Í Â~akZ
V¹ä kZÐ [ÁKZÃ] !  ˜ ìt BŠ [ Z
Å ~Ä •žÖ™ »ª

rg
™n²~akZX c
ì ~gz¢ÌDB‚B‚Æ4zŠ EžVƒ@ Š àJ
V¹Ð

.o
Šp,g Z ¦
Ï0
i™b 7 b 7 Ð Y f\ WXì Š
HyÒ Žž ǃ wq ¸Q Â:gz
Z »yvÐ kZ ,™ qzÑ: ¿Ð™KZ™NŠNŠ ÁÂ
Y f~ b)ì60 at
ay
X ,™ 1™ïÐ
id

§Zz»IYáZzi ú
h
re

} (gz Z¸ Tg| 7i ú WŠ c


Zžìt {z c
r™x â Zq Z=6kZ
§ZzgzZq
oo

zZ LúÐÐWLgzZ¸ ‰ N !
6 Ð N ZŠ L¸ìg ÿX3LB‚ÆVzgzi
.n

 í X • ìg™ H Y Vxt ž ðƒ ]ª ~(à VÍßn


xs ä VrZ Z
w
w

ËLäë Âi ú+Zì @Ši úÐÅ\ W Â` Wž ¹ÐyZ äV-ÇÂZ¢


w

X¸ìg I VYÐ ]”gŠkZ\ Wž• T e 'Yëi Zg » kZ 7„@Š Å


VÍßyZ 1C X¸D J 7i ú¯ ]\ Wžì J 7~[ Âq
Z ä~ž Îì {z

!Ý^Ûøiø oÊô éçב Œô^ß$Ö] Ìôì]ø àÚ áø^Òø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö… á] ” ‹Þ] à 1C


ܳ³×³³³ŠÚ å]æ… !¸á ZzäJ 7 i úÑÐ~VÍß]*™Ñž•D â • Û ”! ô(ÀF)
Ý^Ûi oÊ éç×F’Ö] ÌnËíje èÛñŸ]†Ú] h^e Véç×F’Ö] h^jÒ MTT³þ‘ Mt
178 ÖWk& Z
Ì[ Â\W ƒƒ ZakZì ‹g !
 o¤ «ä ë Â(Zž ZƒÀZ (™Ít Ã
ä3Š7Z™Ñ[ ÂQgzZ ¹tÇVî 3Šgz¢! 7VY ÎìÐÙp{zÐ,Š 3Š
-)¸ D™ 
c J 7i úÑ\ W å –t ~ kZ Â@Š [Â Z
 ä VÍßyZXÑ
Û 7I ] \ WÃäJ 7i úD{Š c
D J 7i úÑ] \W¸ D â • ižt Š Z%Ð
V¹] ! Š| 7k
Ð tÏZg f kZgzZ c i ñOÆ "7'i6; ä òŠ WkZ Â( ¸

Ï0i™b 7 Ð x Z™Y f\ Wžìt Ñ» ä™n²wq¾X âY J
V¹Ð

rg
ÒÃÅ"(~ Vñ»(aÆ ›Å \¬vZžìt ] !
~uzŠ X ,g Z ¦

.o
KÄÅ Y xÔÄÅY fÔ,™g (Z ÄhZgzZ , Š™ÁÛŠ*Š , ™
Ñ~{)z•ìg™½áZzVXì ; gƒkgŠ~
 t•
/ŠX •ÖWhZƒ at
ay
ž ( ì x|» T)ì @ Ù Ð x Z™Y fg »
užVYOg‚Zg ~ wqC
W~ g
id

N CZÆD%vßIY {zgzZÐâ7 b)Ð Y x vßdÛ Æ#


Œ Ö ªL L
h
re

u 1C ó Xó Ð,™{ZeÌÃVÍßgzZÐ Vƒ { ZeÌŠpÔÐ
žìt È » Ñ!
g
oo

7b)x Zúx ¬ ÂÐg ; ßgzZc ñ:¤ Ùª


zX IYÐVƒgzZ σÏÅY fˆ~C
.n

ë[ Z Y 'ž ) • D Yƒ lp™Jb)P Ð }v߉OgŠ c


X y7
w

Æb)\ WakZ ( 7¦
Y fg »/Š~}g ! Ù ] !
C +Z 7• ‰ƒÝ¬ Ì
w

X Og‚ZgÐ
w

Ü×ûÃô Öû] ˜öfôÏûmŸ äø ×# Ö] á$ ]ô Ùçû Ïö³mø ] ä×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃÛû‰ø Ùçû Ïömø ”^Ãø Ö] àeæ†ÛÂø àe ä×# Ö]‚ô³fûÂø àû³Âø 1C
Œö^ß$Ö]‚øíøi$]ô ^Û÷Öô^Âø Ðôfû mø ÜûÖø ]ƒ] oj$uø ðô ^Ûø×øÃö Öû] ˜ôfûÏø eô Üø×ûÃô Öû] ˜öfôÏmø àûÓôÖøæø •ô ^fø Ãô Ö] àøÚô äˆjßm^³Â÷]ˆø ³jÞ]
!]ç×%•*]æ]ç×%–øÊø Üõ×ûÂô†ônÇøeô]çû jøÊû^Êø]ç×öòŠöÊø ÷Ÿ^ã$ qö ^÷‰ø¨…ö
NL³þ‘ M t p…^íeæ !ä–fÎæ Ü×ÃÖ] ÄÊ… h^e Ü×ÃÖ] h^jÒ OPL ³³‘
þ N t ܳ׳ŠÚ ä³q†³ì]
!Ü×ÃÖ] “fÏe ÌnÒ h^e Ü×ÃÖ] h^jÒ
179 ÖWk& Z

Z
§Zz»IYúݬq
Z~ ãZž¸ìg J 7$ÃV9̈¤ ´ŠiŠq
ôz ð•Z q Z ݬq
Z
{zÐg ZîZz k]gzZ} $} n Ô]gßz ^X ´ dÛ Æ ]|™ WgzZ c
Œ W¿
Æx Z •Zz[Š ZÆyZ ¬Š7ZZ ÑñX¸ìgƒx¥Ý¬[} (¹
 ä*
$gzZ σÏqÑ:gzVî Y™t}žÆ™ƒo ZÃ7
¿{zX 3g ~g Yg2$
Z ä kZ Ù Š Ù Š X ;g 8 ŠÃ[Â ðƒ ¿gt ‚Æ kgæ Ð g¨°»

rg
swq
ÜÅì »kZ åHQ'Xìu Z (»T *
ì „ î Zzt  Ññž Y7 0Ð
r™*

.o
Ø Yz ~C
Ù ªsÜ'ž ˆ Wt ‚ Ì|ÅkZ „B‚ž å
¶ÏÅY f>
{z ¹!
at
ay
ÌÐ ~Š Z•{°‡gzZ[Ôz H ÂDd
Y f\ Wž å;g™t n²~íX å•Zz* ¾
id

\W• Dƒ@Ziz$
¬ • Dƒ vß( • DƒŽ Y f) ¹!
Og‚ Zg „Ð
h

$¬ ݬ) Ëâ7 „ Ð Y fsÜb)p, ™Ì» yZ x Z •Zz [Š Z


:Ð
re

Xƒ: VY„ Z ( {z{Zpâ7


¹~Ïg )
oo
.n
w
w
w
180 ÖWk& Z

>,™VZ
ÌZÅvZ™f
E
ˆÆ×Z’Z î0E 0 ‹8
á$ ]ôŸ? ø] ½ àô_6 nû Ž$ Ö] höˆû uô Ô
ø òô Ö5 æû ]ö äô ×# Ö]†ø Òûƒô Üû ãö ŠFÞû^øÊø àö_6 nû Ž$ Ö] Üö `ônû ×øÂø ƒøçø vû³jø‰û]ô

rg
DMUVèÖ•^rÛÖ]E áøæû †ö ‰ô^íÖû] Üö âö àô_6 nû Ž$ Ö] høˆû uô

.o
»y-vßt ~Š >Š c ÃyZ ä kZÎì 1™ºZg7ä y-6yZ L L
Å Z}
( yWÅZyÒ) ó Xó ì ÑZz䃊 !
' »y-žßÍ[p•{z¤
gz¢{z¤ 
at
ay
:• D â • Û \¬vZ~e W~uzŠq Z
id

DORV͆ìˆÖ]E àm†ôÎø äü Öøçø ãö Êø ^ß÷_6 nû •ø äü Öø ˜ûnùô ÏøÞö àôÛFuû†Ö$] †ôÒûƒô àûÂø •öÃû $m àûÚø æø
h

Û ª)ÃÅvZ¿ŽgzZ L L
re

™y-q kZëñY0J0
Z6 ZÐ( yWŒ
( yWÅZyÒ) ó Xó ì LgB‚ÆkZ ( ‰
Ü zC
٠) {zΕ
oo

ì @
™…¸Ãy̈ZЙfy-
.n
w

„ä y-6VÍßyZž• D â Û•!°V\¬vZ ( ~ ]c


w

W{gÃè yZ )
w

Ôì {z¤ Š >™f »vZ 7Z ( ™ 0


ã-t [ Z Xì c „) ä y- ÂÔì 10
™f òŠ WZ W~uzŠXì ÑZzäVZyv{z¤
 žìt x|»e ã-!’!g ZŠ¸
uq
g ƒ¶‚ »kZ {z:•D™™y-6
ZXì @ kZë Âì @
ƒ…¸Ð
&
Î {z y- Âì @ g &
 ì‚
™™ft Z Î6wŠ Æ y̈Z y-L L :ì @
W~
Û 6kZ Âì @
 gzZ )• Dƒ ]˜ÂÅV¤•
…¸ Z  ó Xó ì êŠ U
™™f y̈Z Z
181 ÖWk& Z
ä¾̀Z {Š c
iЃ Y7Ð]\ W 1C Xì @
ž Š ƒ™y-6
kZ Âì Lg
Ð] \ WQ ÔÑZz ä™™f {Š c  :c
iÐ ƒ Û Š•
â• á g Z ä ] \ W ?ì yÃ@WÑZz
™f {Š c
i vߎ cÛ ä ] \W ?• yÃiZ {Š c
â• Y7
 ~ G™ž Š
iÐ ƒ
 [ZŽ ÂZƒwZÎt ~}g !
ƒ ƃ > 2igzZ‘œÔe Ôi úb§ÏZX • D™
ZŽt ( • iZ {Š c
]|™Í] !  á Zz ä™™fÐ ] Òž ) c
iÐ ƒ W„z»
:ÑìДtzg Ã/]|”–1Z

rg
C2 †õ nû ìø Øùô Óöeô áøæû †ö Òô]„$ Ö] gøâø ƒø

.o
ó Xó •‰áá Zzä™™f ~g ‚ ÂV×>L L
:c
â• at
Û ~[ ZŽ ä ]*™Ñ
ay
Øûqø]ø
id

aÆwqZx Ó™fèa( •‰ áá Zzä™™fƒ


 V×>ªZz) ó ó! V;Y L L
h
re

iwqZá Zz bzgakZì Æbzg!çEE


'
ZX • Dƒo¢{Š c
uq
x|»g igzZ {0 .-E
oo

ÜûÖø]ƒø]ôæ ‹øßøìø äø ×# Ö]†ø Òøƒø ]ƒ^ô Ê áö^_ønû ŽøÖû]†ôìôŸF û] oÊô æø Ô ö ×øÛøÖ]^Ûøâô ‚ôuø]ø oÊô áô^jønû eø äf×ÏÖ oÚô •ø ! àûÚô ^Úø C1
.n

!äü Öø Œøçø ‰ûæø æø ä́fô×ûÎø oÊô åö …ø ^ÏøßûÚô áö^_ønŽ$ Ö] Äø•øæø äø ×# Ö]†ôÒö„ûmø


w

gô×ûÎø o×Âø Ü$^qø áö^_nŽ$ Ö] èm]æ… oÊæNU ³þ‘ ä×Ö] äÛu… p‡çq àe] äÚ¡Â àn’u à’u å]æ…
w
w

!Œøçø ‰ûæø ØøËøÆø]øƒø]ôæø ‹øßøìø äø ×# Ö]†ø Òøƒø]ƒ^ô Êø Ý•• àôeû ]ô


!^Ï÷nû ×ô Ãû iø p…^íe‡] MUU³þ‘ xne^’ÛÖ] éçFÓŽÚ äq†ì]
Ùø^Îø []÷†qû]* Üö¿øÂû]ø àømû‚aô^rÛöÖ] p% ]ø Ùø^³Ïø³Êø äö ³Öø*^³‰ø ¡÷qö…ø á$ ]ø ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø àû³Âø ” ƒõ ^Ãø Úö àûÂø C2
Õ…ø ^fø iø äô ×# Öô Üûâö †ö %øÒû]ø Ù^Î []†÷ qû]ø Üö¿øÂû ]ø àønû vôÖô^’$ Ö] p% ^*Êø Ù^Î ]÷†Òûƒô oÖF^Ãø iæø Õø…ø ^fø iø äô ×# ³Öô Üû³âö †ö ³%øÒû]ø
Øûqø]ø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø æø Ôø ÖôƒF Ø% Òö (èøÎø‚ø’$ Ö]æø s$ vøÖû]æø éø^Òø $̂ Ö]æø éø¡ø’$ ³Ö]†ø ³Òøƒø Ü$ ³$ö ]÷†³Òƒô o³ÖF^³Ã³i
DPLL³þ‘ Nt gna†jÖ]æ gnƆjÖ] å]æ…E
182 ÖWk& Z
1C óXó ì ÏÅ{Š%wVÅVßZzä™:gzZì ÏÅ{0
iwVÅVß Zzä™™f L L:ì

§ZzлmvZ G 
î*9gò Z¤÷
Zžì§Zzt»4Z•}g ¦
û%q vg )
q
ZÐx *
ÆmvZ G 
î*9gò Z¤÷
yŠ 8 ŠÃ] Zg[ ZpŽ ¿{zíå ;g WÐ n¾Å]‡5 ÅyZÐgzŠ }¿q
Z
Z Â à d
]Zg q ŒÛ ¼ ¿{z Z
 D™ D™^ @
Wt ‚§Zz „z¨„z ~
ò *
{z Â?çWX •`ƒ]¯vg ) 
ò Z¤÷žì ; gÈðÞ ¬Š[Zpä VrZ

rg
[Z 'ž c ƒnç Htž ñƒ y.6} (

.o
WwìÐZ ÂU¬ Xì Š r™
 [ Z ¶] ‡5B‚ÆyZ „Ñ»äWVŒžVY’ e *
»yZžZ Y:Zz=
at
ay
„W Ú Z [ Z gž eÎä kZQpì 
ZhðVƒŠ *™ HV; z [ Zì [ƒ wÙZ
NŠ™ YakZì LggzZ, Â
id

tíXƒ: ÈgzZ ðû[ Zp}÷}Vƒ©


h


î*9g ò Z¤
wq »yZÐ VÍß Âà~Vî ÇÆmvZ G  [ Z `Q {z™ aÎ
÷{z Z
re

íž 5[ ZŽ ?•ùž Y7
yÆyZ {zQwq¾ ZƒyZª Z (¿{z • Ð e
oo

ä ¿kZ ˆ Æ wZj Z wqgzZ ©h ðZ’Z Ô¸ Ð e íªZz  ¬Š c W


.n

Û mvZ G
zz Å] Zg kZžÑ äâ • 
î*9g ò Z¤ ‹[ Zp ¬Š^È ZgzŠ
÷™Í[ ZpX c
w
w

Ð {Š%wVÅáZz ä™:™f~ g
uèaå Š
{g {z åw©Ž »™f}÷Ð
w

á ~VzŠ%~Ô~*Š ÅwVZݬc
ƒï•
2C X åŠ Í] ZgkZQakZì ˆ~Š

!kônÛôÖ]æø ovôÖ] Ø%øÚø †Òö„ûmøŸø p„ô$Ö]æ äü e$…ø †Òö„ûmø p„ô³$Ö] Øö³%øÚø ] ofô$ßÖ] Ùø^Îø Ùø^Îø o‰FçÚö oeô]ø àû³Âø 1C
oÖF^Ãi ä×# Ö]†Òƒ Ø–Ê h^e Vl]ç‚Ö] h^jÒ UPT³þ‘ Mt p…^ífÖ] äq†ì]
!MS†fÛÞ ‹×rÚ •]©ËÖ] ‚ñ]çÊ 2C
183 ÖWk& Z

,™:[Zy
]q ˜Z¦Ñ
:ì @
W~}g !
Æ™f~*™yWŒ Û
DPQVlçfÓßÃÖ]E †ö føÒû]ø äô ×# Ö] †ö Òû„ôÖøæø
( yWÅZyÒ) ó Xó ì q~(¹Š c
ÅvZgzZ L L
t'ì ™f ̽Ôì ™f ÌVÔì ™f ÌŠ ˜Yž•D™ ¹v߉
t» kZpÐ Vƒ Ì™f wqZ x Ót —" ~ZgŠ Ëì Ç) • ™f ƒ

rg
ÒÃŶŠ™ »Ã] q ˜Z Ât ( 7ðÄŠŽzÐ µ Z »™fž7ÂÌÈ

.o
Eš!
™ 17Š Z%ÌðìŠÐ i úp ó ó¬Š L Lì öW - »i úžBŠ\ WXì
ZÉ ) @
q
at
ay
V1 Åg Š q ZXì pk˜Zq Z Ì»™f b§ÏZ Â( • fŠ Z%]Š „m{
ó ó †Òû„ôùÖ]æø lô]çø Âø ‚$ ³Ö] hö^³jøÒôL ‰
id

L •‰ ñ0 [ Z1Z {°‡!
! ÐyZÄÆ™f~
h

ƒ „ Vgz ZŠ ˜ Ôi úÈ »™f¤
ÌL\¬vZÂgx Z™$ö Â@ Z [ Z Â) X {)z
re

Æi ú{zÉ D Ñ: [ Z1ZgzZyZÄxaÆ™f
™f i úž ïŠÈÌt ~[ !
oo

É H7tä VrZpD™~[ Z1Zá ZzwqZx ÓvŠ {z¬


 Ÿz +ZÔì Ì
.n

!
ì J0 [ ! ZaÆ™f ~ V1 KZ ä $ö„ x Ó ã½
gzZ yZÄxq
w

Ã] q ˜ZakZ ( ˆ~Š™™f Ì6


w

wyŠ Z%Њ ˜X ,™: [ Zy


 zZ] !
tž 6
w

„ù» +Š}g ‚ Â:gz) ,h —:Ã] q ˜ZX ,™: [ Zy


ÌÃ b ˜Z kZì
Û ( ÇñYw$
\¬vZÔ•‰KyÒµ Z µ Z ( ] q ˜Zx Ót) Ì~*™yWŒ 
:ìŠ • á g Z»
kôjFßôÏFÖû]æø àønû jôßôÏFÖû]æø lô^ßøÚô ç+ ÛöÖû]æø ànßÚç+ Ûö Öû]æø lô^ÛF×ô ³ŠûÛö³Öû]æø àø³nû Ûô³×ô ³ŠûÛö³Öû] á$ ]ô
kôÛFòô ’# Ö]æø àønû Ûôñô«’$ Ö]æø kôÎF‚ùô ’øjøÛöÖû]æø àønû Îô ‚ùô ’øjøÛö ³Öû]æø kô³ÎF•ô ^³’$ ³Ö]æø àø³nû Îô ‚ô³’# ³Ö]æø
184 ÖWk& Z
Üû ãö Öø äö ×# Ö]‚$ Âø ]ø lô]†Ò„# Ö]æ$ ]†÷ nû %ôÒø ä×# Ö] àømû†ôÒô„$ Ö]æø kô¿6 Ëô vFÖû]æø Üûãö qøæû †ö Êö àø³nû ¿ô³Ëô ³vF³Öû]æø
DOQVh]ˆuŸ]E ^Û÷nû ¿ôÂø ]†÷ qû]øæ$ é÷†ø Ëô ÇûÚø
yZZgzZ 'gúà Zz ä™x »Æxs ZgzZŠ%á Zz ä™x »Æxs Z—" L L
Û gzZŠ%áZz ä™~g ZŠ'Vâ •
~g ZŠ'Vâ • Û gzZ'gúà Zz äÑyZZgz ZŠ%áZz äÑ
ä™ñgzZŠ%á Zz ä™ñgzZ 'gúi !
 ZggzZŠ%i !
„  ZggzZ 'gúà Zz ä™

Š%á Zz ä™]ZígzZ 'gúà Zz ä™ q Ëgz ZŠ%á Zz ä™ q ËgzZ 'gúà Zz

rg
g { izggzZŠ%á Zzp
xÑKZgzZ 'gúà Zzp g { izggzZ 'gúà Zz ä™] ZígzZ

.o
䙊 c ]{gzZ 'gúà Zz 䙫™gzZ Š%áZz 䙫™Å VƒÇ
à Z}
g » x̀Z gzZ ]nä \¬vZ a Æ ƒ
 yZ 'gúà Zz 䙊 c
gzZ Š%áZz at
ay
( yWÅZyÒ) ó Xó ì 3g™
id

ì c Û ™f ÌÃ ó ™
Šâ• ó fLˆ
L Æä™™fÃwqZvŠ~e WkZBŠ\ W[ Z
h

Eš! Eš!
re

 ( @
QA ƒ: öW - ðà CZ »™fž öW - ,!
) Dƒ™f „wqZ ¹!
ž @ Z[ Z Â
ƒ (Z¤
oo

Û : V- \¬vZ
:D â •
.n

DOQV h]ˆuŸ]E lô]†ø Òô„# Ö]æø àm†Ò„# Ö]æ


w

( yWÅZyÒ) ó Xó 'gúà Zz䙊 c


gzZŠ%áZz䙊 c ]{gzZ L L
ÃZ}
w

ä™ÃwqZ Ñ! Û \¬vZž @


zgqyZž D â• ƒ V- vZ f ç( Å kZÉ
w

 'gúgzZŠ%áZz
Í ÂH‘œä VrZ '• ™ Z f ƒ
™f Â3g {izgX HÌ™f c
» ó ™
kZ {™E ó f LB
L ‚ƤSB‚ÆwqZvŠÉ ì 7] ! ƒ Ì
+Z X Š
GG
]|Xì ¿xq ™f b§ÅîϨ4h!wqZvŠžì ?Š6] !
Z ÌŠp] Z &
myzg ; ]|ð¸Æ x?Zm\ W• }g ¦
 Zx?Zm .ñ
9g;Z Yq
Û ä \¬vZÃVǸVâzŠyZX¸9b§Å„\ WÌx?Z
Vz]úŠÃ^yú•
185 ÖWk& Z
Ü z kZ å*
7Z ä\¬vZ‰ Û : Zzg7Z ä \¬vZ‰
â• Ü zT Â5aÆä™
Û Æ™¥#ÃyZ \¬vZ :¶te
:• D â • Z@q
ZÐ~4ZN C] c
Z@P
DPNVäF›6 E pû†ôÒûƒô oûÊô ^nø ßôiøŸøæø
( yWÅZyÒ) ó Xó *Ö :~~g ÇŠ c
™# ~÷gzZ L L
q +Z=ž Hn²Ð ] *™Ñ ä ” ! ôq
Zžì @ Zzgq
W~ e Z
C1 ó Xó ìg F
Йfå y!
i ~g v:cÛ ä]\WX Vî YW~6
â• Tž,Š C

rg
ó ób)z bcÆvZ™f L Lx *
»kZ Ôì è[ Â×ä ~6qçñÆ™f

.o
[Âtx Z™Y fXì èÌo½ä ¯æã¢i·?xsÑZ •]|6[ ÂkZ
Ö Z ž ì Å ÒÃ Å ] !
Ã# Ù ( KZ ) ä ~ X ³7~gz¢
kZ ~ [ Â C at
ay
Û Z {zgzZA ( {Z
X aÐy¸gzZo Z• Ã)
id

kz‚zã-P
h
re

g Ï„ D 0
1‡¬ Ð ƒ ƒt ] ZŠg Zz T §» ÔŠ uÑe ( 1)
 {zžì @
oo

Û \¬vZ~}g !
:• D â • á
Æy-ì ©
.n

DMUVèÖ•^rÛÖ]E ä×# Ö]†ø Òûƒô Üû`ö ŠFÞû^øÊø àö_6 nû Ž$ Ö] Üöãônû ×øÂø ƒøçø vj‰û]ô
w

ó óX ~Š >Š c
w

ÃyZ äkZÎì 1™ºZg7äy-6yZ L L


Å Z}
w

( yWÅZyÒ)

oÞ†û fôìû^øÊø o$ ×Âø l†%öÒø‚Î Ýô¡ø‰Ÿô] Äñ]†•ø á] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ö ^m Ùø^Îø]÷¡qö…ø á$ ]†Šeö àe ä×# ³Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø 1C
!ä×# Ö]†ôÒûƒô àûÚô ^f÷›û…ø Ô ø Þö^ŠøÖô Ùö]ˆø møŸø Ù^Îø ä́e &f$Žiø]ø ðõ oŽeô
þ äq^Ú àe]æ †Ò„Ö] Ø–Ê oÊ^q^Ú h^e l]ç‚Ö] h^jÒ MSQ³³þ‘Nt p„³Ú†³i å]æ…
NRT³‘
!†Ò„Ö] Ø–Ê h^e l]ç‚Ö] h^jÒ
186 ÖWk& Z
áÌZ ÑZzvZ™fÐy̈Z „D 0
Xì © „y-Â
[Z ä \ WYžì @ ƒV- úZuzŠq
Ñ•Îzt {zžì ì @ Z »y- ( 2)
X 7@ ÃzŠ•g [ Zz™'X Zƒ {Z
ƒ ðà Â{)z {Z ÃHÔÃ\ W5HÔH™f Ú Z J

r™vZŠ ZæZ Y q kŠZ ]|wZθ
ž 5~ â ä ËÃøZŠ%vZgâV̀'
ÃpVƒ;g™Ð™fÐw‚{gGã½Vƒ@
]|Xì ;gƒ7{Z ™™f]|
„gïÂ=ÂÅ™fÐá²ãZž cÛ gzZ ñZ—™| 7
â•  ™Y q
â øZŠ%vZgâr

rg
gzZ}Š Zg ZÆVÍ߉Р䙙fXì ; gƒ7{Z
ÃðÞ•ìgÈÌQì

.o
Ð wŠ ,(  gŠ?
¥t ÇV´cÔ ÇV´ÑD™D™™f ~ž• Cƒ7„

at
*™ Zg7¬»vZgzZì m»vZ 'Š°Ð™fX ,Š™ »
]Ò…\¬vZXì 
ay
Xì @Û ¬»™f
â•
id

Z »y7
§Zzq
h
re

î*9gòzg *
ÉbbÆÆgzZ å´}y7žì –ämvZ G Ññ]|
oo

H»»kZƒìg™ bb?ž » I™ Wä Ë( akZ 7¶ÂV; z b)X å ;g


.n

ꊙ qzÑ rg !
g !
x *
»kZ~ Âì @
*Z §» ðZ]
Å b:Îì y7 ?{Z
Ã
w

7aÆä3ŠÐZ~ Âì ; g W„ {'
× wq¾~™ b b Â=žVY Vƒ
w
w

1C X Vƒ;gÉbbaÆ}'
× LZÉ

ì „Æwq¾™f
îuÆÈ-Š'» Z}g ø øZŠ%vZgâ £Zæg ?kŠZ ]|
r™ „{
Åäâ iÏZX ¶ˆ¬ðÓ
Å\ W² )ì ]!
ðÓ Ù ªÅV\W~/íZX •
~C
ä×Ö] äÛu… Ýæ… ^ÞŸçÚ pçß%Ú 1C
187 ÖWk& Z
ÑñkŠZ ]|m{xŠ { LZû%q
» ¼ *
î*9g ~z0
ÐmvZ G Zž ( ¶ˆ¬
Z=) zŠ™È { i ZzgŠ »} #žÑ äâ •
gzZ ÅzŬä VrZ ( ì :] !
q Û
 ~} #ž Y7Ð yZ ämvZ G
ƒ ]|ˆÆkZX c
î*9g „{ Š™È{ i ZzgŠ
ÑŠ yEZ ä øZŠ%vZgâ
„ LZ ]|Yž c ÑñX • ¶‚ „ LZ
r™ ¼ *
Ù h7 û%Fä øZŠ%vZgâ„{
yEZ ¸û%C tžt n¾• ¶‚
]|] !
 Xì 7~} # ÌðÃgzZ {z´ÆyZ• ¶‚„ LZ Yž Š
Ã]|Z ÑŠ
c

rg
ó Xó Lg7%GW Û ÂZƒyEZ b§hZ
ZƒÐêÌΙf‚ž L L:Ñäâ •

.o
§Zz» °ßyZŠ *
Z
q
at
ay
ä y- ] Zg q ™™f Úw‚ FÔå™ Z f Z (Ôå °ßyZŠ *
Z X ; g @ Z
q
H Â ó ó7@
id

Š wZ e•Îz
Ã Hž c
™wJÃkZ {zž L L7Ž Ð s§ÅvZž {Z
h

Ιhg] Ñ©™ƒ k- â gzZ wŠN{z ?{Z


må]|~ [ZpÃ] Zg X Š Ã
re

=Ð s§ÅVxvZž ¹ä kZ VY êt ¹ÃyZgzZ ñWk0


ÆyZ x?Z
oo

c Š hg™f ä ~ Â'X ;g7ï Â[ ZŽ ðÃ


ŒÃyZ ä x?Zmå]| ÂX c
.n

=ÂÅ}uzŠgzZ Zƒ wJ™f ª žì Ž Z÷„ IvZgz Zì wJ™f Zg vž


w
w

Š™qzÑ™f {g !
X c zŠ ‹äkZZ
 X ðƒ
w

Ö ´ Å äƒ lpÆ \¬vZ6¿Ô N» =Â{g !


ì# zŠžì |t
á Š !
ÆòŠ WkZ { • Z[ Z • D š~g !
{z¤ gŠû%q ZÃËZ á Š !
 {• ~z*Šž‰
Zp• D š g !
zz ˤ g !
gz Z {g !
î>X\ {g ! á Š !
zŠ {• Q ÂZƒ lpÐ äW~g ! gŠ
á Š !
kZ ÌL{ • zŠQ ÂZƒ nZg *
{g ! á Š !
{• gzZ HI*
*
W»yZ~g ! á Š !
gŠ ä { • Ð
gŠÃ¿
X •D š7~g !
188 ÖWk& Z

,™«™Å™f]Zx
VƒkCì e )•‚Z ™™f òŠ WZ
Z ¯gzZ]ZxÆkZÃkZ Âì Lg @ 
á yZ •g D™™f \ Wa kZ ( •gz¢wq¾ Dƒ Vƒ: c
ÃvZ Y •
gzZ ǃ {Z
Z ¯Æ™f‹z 'kZ\ WžOgŠ c
ÐZ, ™Ì«™ÅZ t pÏA ]z'
] !
X ,™: ùŸÃÚkZÐ y!
igzZÐ V⠻РV\WX OgpôÐäƒù Ÿ
Z
 YÄg 7ZQJÜ z kZÃ} # È,JZ‰ì +Z wVÅkZ
‰

rg
{zžJ
Ù Z#
Z ÌÐ }Xƒ:È Ð s§C
ÏA Ð È,JZ ÂuQ Âǃ= {#¤

.o
™n²akZXÏñYƒ »™òÐ(àZz = kZ „¢p
]Zx\WžVƒ@
at
ay
Xσ‚uQgzZyEZÐvZ™fÃ\W Â,™Ì6 X ,™«™Å™f
Ð{ k
h id
re
oo
.n
w
w
w
189 ÖWk& Z
GE
>, ðiG"Z
45
ˆÆïpN ogz¢Ï
c eÃVÍßXX Vƒ@
W7Ã0 ¼a kZƒ { izg ~y
™n²'! Wh
•á `W
Äg {izg Ì»Ï{z ÂB7]Š Þ~g7 Å0
{izg » y-7Z vß Â• f egzZ

rg
ƒ { izg » XgzZ X • ë ÑZzp
yZž• ët 0Ð VßZz äoÏ{zì @ g

.o
ª  t( ì ðo¬yŠq
˜ƒ ZÏäVrZèY )ì ˆƒt :ÃV-çŃ

( ’ eÈÐV@gzZÐVÂ!
at
yZakZ )X •'!
Å
ay
,™:]!
ïš
h id

Tg D ;]!
ïš Ô• DƒoZ)} (~A çÆÏv߉)
re

Z~ZÆ0
q Zì Š c
e ÏZ ëû%q ÌŠp= ( ’ e  
*™7(Z ¦Ù 7Z •
C
oo

YE
Àžì ðW¸~~zKž ÎìgzZ c
W~k°Z¿q Z~ ð½54XI¸Æ~k°Z
.n

ì~Š¸ä~zKÅyÎ 0
Zž ¹ÐyZ ä~( 씸t~~zKª)ìÏ
¤
w

gzZ …akZ ǃ ¬Š Ìä VÍßgzZQ Â~z K ÂXì H„


 gŠ¤
Z ¿ÑZzìgzZ
w
w

zŠÐ s§q
Z „B‚ÆkZž åItZ÷X ’ eh™Ì&¤ÅkZÐ VÍß
y´Zt ~ VÍß ä VrZ ñWpÑÂ1™™Z hzŠ Vc
h Ç ~¢ ~¢gzZ `Z òŠ W
YEX
Š ¸ H ) !zÈÆvZXì ÏÀZ®ì Š
c
- ƒê »ÏÀ~ Ið½54ž Š Zz™
c
ìão„ÏäëÂÀ'žƒ¿gyV‰äVÍ߉žì@
ƒx¥(Z) ( ?ì
( ì @ Û ) ?ìHgzZÂ7tZèB‚Æ+Št( ÇŠ: c
W~*™yWŒ ÇŠ0
e
190 ÖWk& Z
^f÷Ãô Öøæ$ ]çø ãû Ö Üø `ö ßømû•ô ]æ„öíøi$]ô
ó Xó å3g ¯•
á ÓöÃ+Š LZäVML L
¸… ( ~ { Õ{ ) VŒ σÏÌ~{ TÆyÎ 0
Og yEZ \ W
Ïpì @hZ Ì… ÂÏX • ŠŽñvßÆ(ƒ
 VŒ èYX Ïãgz¢
¦Ñ¬ÔÐ,™ˆÆï~g7 Ð,™ÏëVŒ akZXƒ ÂB‚Æï
̈Ãt ì ÏÌVŒ ' Âì Ï(V#Y 'ž7V- )Ð , ™ ¦ÃVƒZÍ

rg
s ÜÆ}uzŠ q
Æ ËX ,™: Ì'! Z \ Wwq¾ ( ?» äoÏìi§

.o
ƒ 7{ izg ÑZz ]Š „ { izg » y-ž VY }: { izg » y-Ã} izg
Â{zÉ @
ž¸ F
CY’¢¹ ~ VÂgú] ! at
37¼Ðzz ŧgzZ]‹
 ë¬X @
ay
Ì~ VzŠ%• : t
Xì CY ’] ! á Æ yZ ÌŠ%~q kZ Â[ Z ì
: •
id

Xì @
ƒyvÐkZN;: ] !
\ WÆï%wq¾
h
re

yv»ä™: ï
oo

ŠÈ™ W^ñ^Ñä ËÐ q
}g vž c Zžì§Zz »Â1™VŒ }g ø
.n

Š™O™g â à Íä òŠ WV#Ãð¸
t åHQ'Xì c
ðVZÌÌä VrZž åú
w
w

c
ÆkZ ä ÏZž å Š Æ TÑZ e™OÃòŠ WkZ™ Yñ¦gzZ
C ÐZ~}g !
w

™NŠtX Š
ïð¸»kZÐZ~5 Zgž å;g Wy:Zz™g â ÐZtíX åZg â Ãð¸
]!
Å^Ñä Ëž Zƒ x¥6ä™ ïí• {0
i Âtž‰ƒ y.6
z yZª
Ð ¹ˆÆi ZgŠž²Ð Â~( Š™ ÂO¸ M
í åc ™ H[ ZX ¶~Š ;
¹Ãä™ ZŠ Z e
ŠÄÑJ Wä Ð̀HèZg ÃY U
gzÆ w>}Q™ VZ ]*
v
iÐÄÑäÆ™„wâOŠ QOŠ ZgzZ VÍ̀b§ÏZXbŠ ä VrZŽ
ˆµ ¶g {Š c
191 ÖWk& Z
Y Ð yvÆÄÑ ägzZ { k
Æ OÂ f
™ ïÏZg f ¤
Z ,™g¨\ W[ Z
b§kZ „: N;]! ™n²~akZ CYƒ
:Æï%ÌL\ WžVƒ@
:ìŠ • á g Z »\¬vZX Og¢6VÂ! Å
Ôø òô Ö5 æû ]ö Ø% Òö•ø ]ç* ËöÖû]æø †ø ’øføÖû]æø ÄøÛûŠ$ Ö] á$ ]ô ½ ܺ×û³Âô ä́³eô ÔÖ ‹ø³nû Öø^³Úø ÌöÏû³iøŸøæø
DORVØnñ]†‰] oßeE Ÿçû÷ òöŠûÚø äü ßûÂø áø^Òø
Ö æWgŠ ¿6kZƒ: ïÕÅ]!
wŠgzZçWgzZ y»žVY™ H# TgzZ L L

rg
( yWÅZyÒ) ó Xó σb7( yŠÆ#
Ö ª)пC
٠Ń
 yZÐ

.o
ì ] ! Z ,™: {"z6zzš s ÜÆ ËX ,™ 1x »Ð =
Åû%q
n²a kZ X } â 7Ãpѯc tž åH { "z6ä Ës Ü}÷VŒ at
ay
gÅZ ŠzŠ%gzZ Éà ÑZz ä™yc X ,™: yc gzZ {"z6ž Vƒ@
Xì >Š é<XI ™
id

( •D â • Û \¬vZ )ì @ ƒyvÐ] ! à Zzï%OgŠ c


h
re

èõ Öø^ãø røeô^Ú÷ çû Îø]çû fö nû ’ôiö áû]ø]çû ßöf$jøÊø ^õføßø³eô к³‰ô^³Êø Üû ³Òö ðø «³qø áû]ô]çû ³ßö³Úø ! àø³mû„ô³Ö]^³ãø m%]ø«³mF
oo

DRVl]†rvÖ]E àønû Úô ‚ôÞF Üû jö×ûÃø Êø^Úø o×FÂø ]çû vöfô’ûjöÊø


.n

} g vòŠ Wk
Lz™ 1™ï[p ÂñѸðÃk0  Z !ß Zz yZZ} Z L L
Ñðä
w

( yWÅZyÒ) ó óX} 7*


D6KLZQzŠ à:g¢ðÃÐã ZŠ *
Ãx ¸Ë
w

:cÛ ä]*™Ñì ^ÑtbŠ ;ÐWÆï%] !


â• ð‹”C Ù
w

C1 ÄøÛô‰ø^Úø Øùô Óöeô 'ø‚ùô vø%m áû]ø^e÷„ôÒø ðô †û Ûø Öû]^ôe oËFÒø


ñ;ÐW] ! Ù {zžì °» „ Ú Z'aÆäƒ N
ðƒ ”C ÑÆòŠ W L L
( Æï%)

þ Nt Õ…‚jŠÚæ ] ä×#Ö] Ù牅 o× h„ÓÖ] Àn×Çi h^e T ³‘


!NM³‘ þ M t Ü×ŠÚ äq†ì] 1C
192 ÖWk& Z

 ZpgŠÐ]Z|x Z™Y f

oôZ~ä™yÒÃ]c  ZpgŠtÐxZ™Y f~÷
Zzg ~‚]Z|{zžì „
]c ŠqZ Ô,™
Zzg yZ (èY )X,™:gF6gî~„ÃxZúX,™yÒ Ð oôZ g
•ÆVÍßx¬Ð( X•CƒÌ]c
™Z
X•M ZzgÝZ"gzZ•"‰~)

•g:…¸ÌLÐy-gzZÑ

rg
+Z ÔÇи ™NŠ …y-ž• Bt ëˆ Æ äYÐ ( {Õ{ ) VŒ

.o
ÌÐ Ñb§ÏZ•D Wj§¹ÃkZXì ݪZ (y-žVYì 7] !
‚Ñžì ~Š V- wVÅÑämvZ G
ÅuQì , at ÑñX •g oZ
î*9g òzg *
ay
X Ç} Š} Šyv»Q ÇñYƒlt
l÷t ÂÏÑ ò¤ iÐzz
[ZÔì Š
id

Æ VÍßiZ y̈Zžì ~ kZ «™xa kZ


B‚Æ VßZz VÔìg k 0
h
re

xòŠ Wž ǃt {Z
ûVñ»yZX ,™x ÈZ »™fgzZÔìg~ wqZÆKÔìg
oo

Xì @
7Î.ŠQ Â:¤
* zÏìg `g e~šgzZ Çìg ¸
.n
w
w
w