You are on page 1of 1

สาเหตุทขี่ ้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ทจี่ ะขอเพิกถอนในรายวิชา Introductory Macroeconomics (EC214) เนื่องมากจาก

ประการแรก ข้าพเจ้าได้คะแนนสอบกลางภาคเรี ยน 25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คะเฉลี่ยของห้องเรี ยนอยูท่ ี่ 22.7 คะแนน


ซึ่งถ้าคิดเป็ นเกรดเฉลี่ยตามวิธีของอาจารย์ผสู ้ อน เกรดเฉลี่ยของข้าพเจ้า ณ ตอนนี้ จะอยูท่ ี่ C ซึ่ ง ณ จุดนี้ ข้าพเจ้ามีโอกาสค่อนข้างสู งที่ขา้ พเจ้าจะ
ได้เกรดเฉลี่ยต่ากว่าในที่คานวณไว้ดงั กล่าวภายหลังจากการสอบปลายภาคเรี ยน ซึ่ งสาเหตุหลักมาจากกลุ่มเพื่อนในห้องเรี ยนของข้าพเจ้าที่ได้
คะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยได้ทาการเพิกถอนวิชานี้ออกไปสะส่ วนใหญ่ จึงทาให้ลาดับที่ของข้าพเจ้าขยับลงไปอยูท่ ี่เกือบสุ ดท้ายของห้องเมื่อเทียบกับ
อันดับที่ ณ ปัจจุบนั หมายความว่า ถ้าหากคานวณเกรดเฉลี่ยของข้าพเจ้าใหม่อีกรอบ ข้าพเจ้าจะได้เกรดเฉลี่ยในรายวิชานี้ต่ากว่า C ซึ่ งจะส่ งผลให้
ข้าพเจ้าหลุดเกียรตินิยมอันดับที่หนึ่งทันที

ประการที่สอง ภายหลังจากที่ขา้ พเจ้าทราบคะแนนสอบกลางภาคเรี ยน ข้าพเจ้าพยายามอย่างสุ ดความสามารถที่จะนาเนื้อหากลับมา


ทบทวน ข้าพเจ้าให้เวลาอยูก่ บั วิชานี้เฉลี่ยต่อวันอยูท่ ี่8-10ชัว่ โมง ซึ่ งตลอดทั้งวันข้าพเจ้าพบว่าข้าพเจ้ามีได้มีความเข้าใจถึงแก่นแท้ของเนื้ อหาใน
รายวิชานี้ เ พิ่มขึ้ นเลย ผนวกกับมี วนั อยู่หนึ่ งขณะที่ ข ้า พเจ้ากาลังอ่ า นหนังสื อ อยู่ ข้าพเจ้า ได้อ าเจี ย นออกมาโดยไม่ ทราบสาเหตุ ข้า พเจ้า จึ ง
สันนิษฐานว่าสาเหตุดงั กล่าวน่าจะมาจากการเครี ยดสะสมเป็ นเวลานานและความกดดันที่มีต่อวิชานี้เป็ นอย่างมาก

ประการที่สาม ข้าพเจ้าได้ปรึ กษากับอาจารย์ผูส้ อนแล้วพบว่าสาเหตุหลักที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ของเนื้ อหานั้น เป็ น


เพราะส่ ว นหนึ่ ง ข้า พเจ้า มี่ พ้ื นฐานใดๆเลยเกี่ ย วกับ วิ ช าเศรษฐศาสตร์ ซึ่ ง ณ จุ ด นี้ ทางอาจารย์ผูส้ อนได้แ นะน าให้ข ้า พเจ้า ไปลงเรี ย นวิ ช า
Introductory Microeconomics (EC213) ก่อน และหลังจากนั้นให้นาความรู ้ที่ได้มาต่อยอดในวิชา Introductory Macroeconomics (EC214)

อนึ่งสาเหตุสาคัญทีข่ ้ าพเจ้ าไม่ ได้ ทาการเพิกถอนรายวิชานีภ้ ายในช่ วงเวลาทีก่ าหนด เนื่องมาจาก

ประการแรก ข้าพเจ้าได้ทาเรื่ องขอดูขอ้ สอบที่ได้สอบไปตอนกลางภาคจากอาจารย์ผสู ้ อน แต่กลับได้ไปเห็นข้อสอบตัวจริ งพร้อมกับ


วิธีการให้คะแนนของอาจารย์ ณ วันที่สุดท้ายของช่วงเวลาที่มีการเปิ ดให้เพิกถอน ซึ่ งจุดนี้ทาให้ขา้ พเจ้าเกิดความล่าช้าในการตัดสิ นใจ ยิง่ ไปกว่า
นั้นแล้ว ภายหลังจากที่ขา้ พเจ้าทราบคาตอบที่แท้จริ งของข้อสอบกลางภาคที่ได้สอบไป ข้าพเจ้าพบว่า ข้าพเจ้าไม่มีความเข้าใจถึงแก่นแท้ใดๆเลย
ของเนื้อหาวิชา เศรษฐศาสตร์มหภาค ตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่เรี ยนมา

ประการที่สอง เนื่ องจากครั้งนี้เป็ นครั้งแรกที่ขา้ พเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอทาการเพิกถอนในรายวิชาที่ลงเรี ยน ข้าพเจ้าจึงไม่ทราบ


ว่ามาก่ อนว่าการเพิกถอนนั้นสามารถทาได้ผ่านทางระบบออนไลน์ตามเวลาที่ กาหนด ซึ่ งภายหลังจากที่ ขา้ พเจ้าทราบถึ งวิธีการเพิกถอนนั้น
ระบบได้ทาการปิ ดช่วงเวลาดังกล่าวลงเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ประการที่ สาม จากที่ขา้ พเจ้าได้กล่าวไว้ขา้ งต้นว่าข้าพเจ้าอาเจี ยนระหว่างการทบทวนเนื้ อหาโดยไม่ทราบสาเหตุ หลังจากวันนั้น


ข้าพเจ้าได้เข้าไปทาการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่ งผลการตรวจระบุวา่ ข้าพเจ้ากาลังเผชิญปั ญหาภาวะโรคเครี ยดจากการปรับตัว
(Adjustment Disorder) อันเนื่องมาจากความเครี ยดที่มีต่อการเรี ยน ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้เกิดโรคซึ มเศร้าในระยะยาว โดยเหตุการณ์ท้ งั หมดนี้เกิดขึ้น
หลังจากช่วงเวลาที่ระบบเปิ ดให้เพิกถอน

จากเหตุ ผลทั้งหมดที่ข้าพเจ้ าได้ กล่ าวมานั้น จึ งเป็ นตัวแปลสาคัญที่ ทาข้าพเจ้ามีความประสงค์และตัดสิ นใจว่าจะขอเพิกถอนใน


รายวิชา Introductory Macroeconomics (EC214) ซึ่ งข้าพเจ้ามัน่ ใจว่าการตัดสิ นใจของข้าพเจ้าในครั้งนี้ เป็ นการตัดสิ นใจที่ดีที่สุด มีเหตุและผล
ชัดเจน รวมไปถึงข้าพเจ้าอยากจะขอโอกาสและเวลาจากอาจารย์ผสู ้ อน โครงการ BBA รวมไปถึงคณาจารย์ทุกท่าน ในการกลับไปตั้งตัว มีเวลา
ให้กบั ตัวเองในการทบทวนเนื้อหา และกลับมาศึกษารายวิชานี้ใหม่ในภายภาคหน้า

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็ นจริ ง

(..........................................................)