You are on page 1of 1

ประกาศ สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ที่ 04/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจาปี 2561/2562
----------------------------------------------------
อาศัยมติประชุมวิสามัญเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 และอานาจตามข้อ 9 (ข) ของข้อบังคับสมาคมนักเรียน
ไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ของสมาคมฯ จานวน 12 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นาย พัทธ์ธีรา ประทุมมาศ นายกสมาคม
2. นางสาว นภัสสร วัชรโกเมลกุล เลขานุการ
3. นางสาว อาภาวี ศุภพงศ์ อุปนายกสมาคมฝ่ายกิจกรรม
4. นาย พีรวัฒน์ พยัคฆมาศ อุปนายกสมาคมฝ่ายอานวยการ
5. นางสาว ณภัทร ศรีสยาม เหรัญญิก คนที่ 1
6. นาย กษิดิส ดาริสถลมารค เหรัญญิก คนที่ 2
7. นาย ศรัญยู แหลมหลัก ผู้ช่วยด้านประสานงานต่างประเทศ
8. นางสาว กรรวี ชีวีวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์กิจกรรม
9. นางสาว ฉัตรปวีณ์ วงศ์สิริฉัตร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอานวยการ
10. นางสาว มาริสา ธรรมวิทย์ หัวหน้าฝ่ายมัลติมีเดียและประชาสัมพันธ์
11. นางสาว ศิรินันท์ ละศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
12. นาย วศิน ผลชีวิน ที่ปรึกษาสมาคม
ทั้งนี้ ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายพัทธ์ธีรา ประทุมมาศ)
นายกสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์