Zina Menurut Hukum Islam

Posted by admin on April 24th, 2009 Zina menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah Persetubuhan yang dilakukan oleh bukan suami istri, menurut Kamus Islam zina artinya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan; tindakan pelacuran atau melacur, dan menurut Ensiklopedia Alkitab Masa Kini zina artinya hubungan seksual yang tidak diakui oleh masyarakat. Zina merupakan perbuatan amoral, munkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakat, sehingga Allah mengingatkan agar hambanya terhindar dari perzinahan : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. QS. 17:32 Allah juga memberikan jalan untuk menghindari perzinahan yaitu dengan berpuasa, menjaga pandangan dan memakai Jilbab bagi perempuan, dan Allah juga memberikan ancaman yang luar biasa bagi pelaku zina agar hambanya takut untuk melakukan zina : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. QS. 24:2 Maka ketika hukum Islam dijalankan, hasilnya sangat fantastis, perbuatan zina dan amoral betulbetul sangat minim dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik. Amatilah dengan teliti dan obyektif sejak pemerintahan Rasulullah SAW hingga saat ini, ketika diterapkan hukum Islam secara utuh, maka terciptalah masyarakat yang baik. Tetapi bila kita menengok hukum zina dalam Alkitab, yang tampak adalah adanya kontradiksi antara keras hukumannya dan tidak dihukum. Zina Dalam Pandangan Islam Di dalam Islam, zina termasuk perbuatan dosa besar. Hal ini dapat dapat dilihat dari urutan penyebutannya setelah dosa musyrik dan membunuh tanpa alasan yang haq, Allah berfirman: ³Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina.´ (QS. AlFurqaan: 68). Imam Al-Qurthubi mengomentari, ³Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina.´ (lihat Ahkaamul Quran, 3/200). Dan menurut Imam Ahmad, perbuatan dosa besar setelah membunuh adalah zina. Islam melarang dengan tegas perbuatan zina karena perbuatan tersebut adalah kotor dan keji. Allah berfirman: ³Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk´. (QS. Al-Isra¶: 32). Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa¶di, seorang ulama besar Arab Saudi, berkomentar: ³Allah Swt telah mengategorikan zina sebagai perbuatan keji dan kotor. Artinya, zina dianggap keji menurut

semoga kita tidak ditimpakan musibah ini. Di dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda: ³Ummatku senantiasa ada dalam kebaikan selama tidak terdapat anak zina. Allah Swt menurunkan wabah tha¶un sehingga setiap hari 71. menjadi dalil bahwa inti dari perbuatan zina adalah keji dan tidak bisa diterima akal. tetapi juga berimbas kepada masyarakat sekitarnya. Na¶uu zubilahi min zalik. baik yang tampak ataupun yang tersembunyi´ (QS. Di samping hukuman fisik tersebut. karena murka Allah akan turun kepada kaum atau masyarakat yang membiarkan perzinaan hingga mereka semua binasa. berdasarkan dalil sadduz zari¶ah. Kemungkinan besar. (lihat tafsir Kalaam Al-Mannan: 4/275) Imam Ibnul Qayyim menjelaskan. . Hukuman ini sebenarnya lebih bersifat preventif (pencegahan) dan pelajaran berharga bagi orang lain. ³Oleh karena itu.000 orang mati (lihat Ath-Thuruq AlHukmiyah fii As-Siyaasah Asy-Syar¶iyyah. dan melanggar tatanan lainnya´. Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji. berdasarkan sabda Rasulullah saw: ³Jika zina dan riba telah merebak di suatu kaum. Allah berfirman: ³Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina.AlMaidah: 33). Hal ini perkuat lagi dengan kaidah Fiqh yang masyhur: ³Al wasilatu kal ghayah´ (sarana itu hukumnya sama seperti tujuan) dan kaidah: ³Maa la yatimmul waajib illa bihi fahuwa waajib´ (Apa yang menyebabkan tak sempurnanya kewajiban kecuali dengannya maka ia menjadi wajib pula). mengacaukan garis keturunan. maka Allah Swt akan menimpakan azab kepada mereka. (QS. Al-Hakim). merusak kesucian pernikahan. hukuman moral atau sosial juga diberikan bagi mereka yaitu berupa diumumkannya aibnya. Hal ini mengingat dampak zina yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. tidak boleh dinikahi dan ditolak persaksiannya. ³Firman Allah Swt yang berbunyi: ³Katakanlah. diasingkan (taghrib). Ibnul Qayyim mengatakan bahwa zina adalah salah satu penyebab kematian massal dan penyakit tha¶un. Melihat dampak negatif (mudharat) yang ditimbulkan oleh zina sangat besar. Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina dengan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum nikah dan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang menikah. maka Islampun mengharamkan hal-hal yang dapat menjerumuskan kedalam maksiat zina seperti khalwat. Dan.´ (H. akal dan fitrah karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah. maka sungguh mereka telah membiarkan diri mereka ditimpa azab Allah. penyakit berbahaya yang dewasa ini disebut dengan HIV/AIDS (Human Immunodefienscy Virus/Acquire Immune Defisiency Syindrome) adalah penyakit tha¶un (penyakit mematikan yang tidak ada obatnya di zaman dulu) yang menimpa ummat terdahulu itu. hukuman zina dikaitkan dengan sifat kekejiaannya itu´. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk´.´ (HR.syara¶. hal 281). pergaulan bebas.R Ahmad). Kemudian ia menambahkan. Hukuman zina tidak hanya menimpa pelakunya saja. Tatkala perzinaan dan kemungkaran merebak dikalangan pengikut Nabi Musa as. hak istri. hal 239) Oleh karena itu. menonton VCD/DVD porno dan sebagainya. namun jika terdapat anak zina. baik dalam konteks tatanan kehidupan individu. hak keluarganya atau suaminya. pacaran.. keluarga (nasab) maupun masyarakat. Al-Isra¶: 32) (lihat At-Tafsir Al-Qayyim.

sosial (masyarakat). tipis. Inilah rahasia kesempurnaan agama Islam dan misinya yang menjadi rahmatan lil µaalamiin (rahmat bagi segenap penghuni dunia). Dengan diajarkan mata pelajaran Tauhid. Dalam prinsip maqashid syari¶. Islam juga menolak dan melarang segala kemudharatan (bahaya) yang dapat menimpa pribadi. majelis ta¶lim dan ceramah pula sangat berperan dalam mendidik moral masyarakat dan membimbing mereka. hifzu al-aql (menjaga akal). (QS. Memberi pemahaman akan bahaya pacaran dan pergaulan bebas. maka sudah dapat dipastikan tingkat maksiat khalwat. Selain itu. sebelum ada sanksi secara adat. Maka secara mafhum muwafaqah. AlIsra¶: 32). pernikahan merupakan bentuk penyaluran naluri seks yang dapat membentengi seorang muslim dari jurang kenistaan. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk´. maka ini hukumnya jelas lebih haram. Al-Quran. Dalam konteks kehidupan masyarakat. terlebih lagi sampai melakukan perbuatan zina. masyarakat dan Negara. penerapan syariat Islam merupakan solusi terhadap berbagai problematika moral ini dan penyakit sosial lainnya. kasus kriminal di Arab Saudi paling sedikit di dunia. hifzu an-nafs (menjaga jiwa). Orang tua pun sangat berperan dalam pembentukan moral anaknya dengan memberi pemahaman dan pendidikan islami terhadap mereka. Orang tua hendaknya menutup peluang dan ruang gerak untuk maksiat ini dengan menyuruh anak gadisnya untuk berpakaian syar¶i (tidak ketat. . Islam sangat memperhatikan kemaslahatan ummat manusia. Di dalam Islam. pemerkosaan dan kriminal lainnya akan berkurang drastic. Hadits dan Akhlak secara komprehensif dan berkesinambungan. Solusi permasalahan moral ini Islam adalah agama fitrah yang mengakui keberadaan naluri seksual. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Oleh sebab itu. baik dalam skala individu. zina. maknanya adalah mendekati zina saja hukumnya dilarang (haram). Selain itu. dalam masalah ini nikah adalah solusi jitu yang ditawarkan oleh Rasulullah saw sejak 14 abad yang lampau bagi gadis/perjaka. Survei membuktikan. Begitu pula sekolah. seperti menggiring pelaku zina ke seluruh kampung untuk dipertontonkan dan sebagainya. maupun Negara. Selain itu. dengan mentaati setiap perintah dan larangan di dalam nash-nash tersebut. seperti halnya di Arab Saudi. ada 5 hal pokok dalam kehidupan manusia (adhdharuriyatul al-khamsah) yang wajib dijaga dan pelihara yaitu: hifzu ad-diin (menjaga agama). hifzu maal (menjaga harta) dan hifzu an-nasl (menjaga keturunan). dayah dan kampus sebagai tempat pendidikan secara formal dan informal mempunyai peran dalam pembentukan moral pelajar/mahasiwa. menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjaga adh-dharuriyaat al-khamsah ini berdasarkan nash-nash Al-Quran dan hadits. Karena seandainya syariat ini diterapkan secara kaffah (menyeluruh dalam segala aspek kehidupan manusia) dan sungguh-sungguh. Jangan terlalu cepat menempuh jalur damai ³nikah´. Prinsip ini dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal dengan maqashid syar¶i (maksud dan tujuan syariat). nampak aurat dan menyerupai lawan jenis). tokoh masyarakat dapat memberikan sanksi tegas terhadap pelaku zina sebagai preventif (pencegahan). Maka.Dan berdasarkan makna tersurat dalam firman Allah: ³Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina.

Peran Pemerintah dalam amal ma¶ruf nahi munkar mesti dilakukan. Tidak ada pilihan lain. Di samping itu. demi terciptanya keamanan. khususnya Qanun Jinayat (hukum pidana) dengan sanksi yang tegas. kafe-kafe dan pasangan non-muhrim yang berboncengan. Pemerintah diharapkan mengawasi dan menertibkan warnet-warnet. hubungan antara pria dan wanita dibagi menjadi dua. bibi (dari bapak . Pemerintah Aceh hendaknya bersungguh menegakkan syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah ini. Hubungan mahram adalah seperti yang disebutkan dalam Surah An-Nisa 23. salon-salon. namun juga cerdas moralnya (akhlaknya). Mesti ada tindak pemblokiran situs-situs porno sebagaimana yang diterapkan di Negara Islam lainnya seperti Arab Saudi. dengan membuat Qanun-Qanun yang islami. bisa memberi celah dan ruang untuk maksiat ini. Hukum pacaran itu bagaimana sih? . Karena. konsep pendidikan Islami mesti segera dirumuskan dan diterapkan di Aceh. 2009 Berhubung dalam comment di beberapa artikel dan di shoutbox ada sahabat yg menanyakan tentang pacaran dalam islam maka berikut saya carikan artikel kemudian saya posting kembali di sini dengan menyertakan sumber artikelnya.maka para pelajar/mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi seorang muslim yang cerdas intelektualnya. Saya muslimah ingin menyakan tentang hukum pacaran saya pernah dengar katanya pacaran itu haram lalu bagi cowok untuk mengetahui sifat/karakter pujaannya bisa mengirim saudaranya untuk mengetahui nya(mohon koreksinya). Malaysia dan sebagainya. Semoga bermanfaat 1. Sebagai solusi atas kegagalan dan kelemahan sistim pendidikan selama ini yang tidak mendidik moral generasi bangsa. pendidikan Islami sudah menjadi pilihan dan priotitas di Aceh seperti yang diamanatkan dalam renstra Qanun pendidikan untuk segera diterapkan dan juga merupakan solusi terhadap permasalahan moral generasi bangsa.[] Hukum Pacaran Dalam Islam Posted by admin on April 24th. kenyamanan dan ketentraman di Aceh. yaitu mahram seorang laki-laki (atau wanita yang tidak boleh dikawin oleh laki-laki) adalah ibu (termasuk nenek). saudara perempuan (baik sekandung ataupun sebapak). 2. Iran. Saya ingin tanya tentang pergaulan antara pria dan wanita menurut syariat islam! dan bagaimana hukumnya apabila tidak berpacaran namun bergaul dengan pria lain dan pria itu timbul perasaan terhadap kita walaupun kita tidak ingin dikatakan berpacaran dengan pria itu walaupun wanitanya lama-lama juga timbul perasaan tertarik pada pria tersebut? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya! 3. lalu bagaimana dengan cewek? apakah juga perlu mengirimkan saudaranya untuk mengetahui sifat cowok pujaanya? Jawaban: Dalam Islam. yaitu hubungan mahram dan hubungan nonmahram.

semisal bapak melihat rambut putrinya.ataupun ibu). Dari Jarir bin Abdullah. Ada pula aturan yang lain. tentang melihat dengan mendadak. seorang siswi SMU yang ingin berbicara dengan temannya yang laki-laki harus ditemani oleh bapaknya atau kakaknya. Menundukkan pandangan yaitu menjaga pandangan. ia berkata. dan Tirmizi). maka seorang perempuan harus didampingi oleh mahram aslinya. ?Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki: ?Hendaklah mereka itu menundukkan sebahagian pandangannya dan menjaga kemaluannya ?. Uturan untuk mahram sudah jelas. ibu susu. ?Palingkanlah pandanganmu itu!? (HR Muslim. yaitu larangan berkhalwat (berdua-duaan). saudara sesusuan. Maka. Aturan yang lain yaitu perempuan boleh berpergian jauh/safar lebih dari tiga hari jika ditemani oleh laki-laki yang terhitung mahramnya. Ahmad.? (An-Nur: 30?31). anak perempuan (baik itu asli ataupun tiri dan termasuk di dalamnya cucu). Hubungan yang kedua adalah hubungan nonmahram. semisal bapak dengan putrinya. tidak dilepas begitu saja tanpa kendali sehingga dapat menelan merasakan kelezatan atas birahinya kepada lawan jenisnya yang beraksi. keponakan (dari saudara sekandung atau sebapak). tidak bisa berpergian lebih dari tiga hari dan tidak bisa menjadi walinya. misalnya kakak laki-laki mengantar adiknya yang perempuan tour keliling dunia. Dengan demikian. dan seterusnya. Firman Allah SWT yang artinya. dan semua wanita yang tidak disebutkan dalam ayat di atas. dan kewajiban berhijab di samping berjilbab. yaitu jika ingin berbicara dengan nonmahram. . Pandangan dapat dikatakan terpelihara apabila secara tidak sengaja melihat lawan jenis kemudian menahan untuk tidak berusaha melihat mengulangi melihat lagi atau mengamat-amati kecantikannya atau kegantengannya. Misalnya.? Dan katakanlah kepada orang-orang mukmin perempuan: ?Hendaknya mereka itu menundukkan sebahagian pandangannya dan menjaga kemaluannya ??. Perhatikan dan renungkanlah uraian berikut ini. yang tidak termasuk mahram adalah sepupu. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Demikian pula. yaitu seorang laki-laki boleh berkhalwat (berdua-duaan) dengan mahramnya. dibolehkan bagi mahramnya untuk tidak berhijab di mana seorang laki-laki boleh melihat langsung perempuan yang terhitung mahramnya tanpa hijab ataupun tanpa jilbab (tetapi bukan auratnya). Abu Daud. Aturan yang lain bahwa seorang laki-laki boleh menjadi wali bagi perempuan yang terhitung mahramnya. larangan melihat langsung. atau seorang kakak laki-laki melihat wajah adiknya yang perempuan. ?Dan janganlah kamu mendekati zina. istri paman. kakak laki-laki dengan adiknya yang perempuan. ?Saya bertanya kepada Rasulullah saw. ibu mertua. semisal seorang laki-laki yang menjadi wali bagi bibinya dalam pernikahan.? (Al-Isra: 32). hubungan nonmahram yang melanggar aturan di atas adalah haram dalam Islam. dan menantu perempuan. Maka jawab Nabi.

Al-Hakim meriwayatkan. Dan kesemuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin. Jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya! Kamu hanya boleh pada pandangan pertama. pasti Aku akan menambah tiupan (api neraka). kedua teling zinanya mendengar. sebab tiada seorang laki-laki yang sendirian dengan wanita yang tidak ada mahramnya melainkan ingin berzina padanya. mengapa aku melihat ada noktah hitam berada di wajah Anda?? Dia menjawab. zina mata dengan merasakan sedap memandangnya dan lebih jauh terjerumus ke zina badan dengan. kedua kaki itu (bisa) melakukan zina. saling bersentuhan.? Allah berfirman. ?Aduh (karena sakitnya). Dan. maka Aku menggantikannya dengan iman yang dapat dirasakan manisnya dalam hatinya.a. kaki zinanya melangkah (berjalan) dan hati yang berhazrat dan berharap. Dia memanggilku. lidah zinanya bicara. bersabda.? . Rasulullah saw.? Maka.? (Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas dan Abu Hurairah).? Ath-Thabarani meriwayatkan. Akan tetapi. ?Satu kali tiupan adalah untuk sekali pandangan. berpesan kepada Ali r. yang artinya. maka siapa mengelakkan (meninggalkannya) karena takut pada-Ku. ?Wahai Habib. bahwa Rasulullah saw. Abu Daud. ?Penglihatan (melihat wanita) itu sebagai panah iblis yang sangat beracun. seorang yang berdesakkan dengan babi yang berlumuran lumpur yang basi lebih baik daripada bersentuhan bahu dengan bahu wanita yang tidak halal baginya. ?Wahai Habib?? Aku menjawab. ?Ketika Abu Nashr Habib al-Najjar al-Wa?idz wafat di kota Basrah. Nabi saw. tiada seorang lelaki yang bersendirian (bersembunyian) dengan wanita malainkan dimasuki oleh setan antara keduanya.? Di dalam kitab Dzamm ul Hawa. ada satu noktah hitam yang ada wajahnya. tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras). dan Tirmidzi). ?Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Di sana aku melihat seorang anak amrad dan aku memperhatikannya. berciuman. Seandainya kamu berkali-kali memandang.? (HR Ahmad. Maka orang yang melihat noda hitam itu pun bertanya kepadanya. ?Pernah pada suatu ketika aku melewati kabilah Bani Abbas. demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya. Dia berfirman. dan seterusnya hingga terjadilah persetubuhan. berpelukan. telah bersabda yang artinya. bersabda yang artinya. Ath-Thabarani dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. ?Hai Ali. ?Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. dia dimimpikan berwajah bundar seperti bulan di malam purnama. ?Awaslah kamu dari bersendirian dengan wanita. Ketika aku telah menghadap Tuhanku. Semua itu dibenarkan (direalisasi) oleh kelamin atau digagalkannya. ?Hati-hatilah kamu dari bicara-bicara dengan wanita. ?Kedua mata itu bisa melakukan zina. ?Allah berfirman yang artinya.? Maka. aku melewatinya dan aku ditiup sekali sehingga aku berkata. adapun berikutnya tidak boleh.? Yang terendah adalah zina hati dengan bernikmat-nikmat karena getaran jiwa yang dekat dengannya. berpegangan.a. kedua tangan itu (bisa) melakukan zina.? (HR Bukhari). Ibnul Jauzi menyebutkan dari Abu al-Hasan al-Wa?ifdz bahwa dia berkata. Kedua mata zinanya melihat.Dari Abu Hurairah r. ?Lewatlah Kamu di atas neraka.

dari ayahnya bahwa mereka berbicara kepada Ali ibn Abi Thalib mengenai beberapa perbuatan keji.? .. aku akan memberitahukan kepada kalian sebuah bentuk perbuatan zina yang paling keji di sisi Allah Tabaaraka wa Taala.? Lantas suara itu kembali terdengar. maka dia akan ditahan selama seribu tahun untuk setiap kata yang diucapkan di dunia. Kemudian keduanya membawaku melihat lubang (dapur) yang sempit atapnya dan luas bagian bawahnya.a. maka Allah akan mengharamkan surga untuknya dan akan memasukkan dia ke dalam neraka. sehingga semua orang yang baik maupun orang yang buruk merasa tersiksa dengan bau tersebut. ?Sesungguhnya neraka Jahanam memiliki tujuh buah pintu. ?Apa ini?? Kedua orang itu berkata. Lantas Ali r. sehingga ada seseorang yang menyeru untuk memperdengarkan suaranya kepada semua manusia.? Dari Ghazwan ibn Jarir. ?Sesungguhnya akan dikirim kepada manusia sebuah aroma bisuk pada hari kiamat. barang siapa yang bersenda gurau dengan seorang wanita.? Ali r. Maka. ?Demi Allah. sehingga lelaki itu terus membarengi dirinya. Di dalam kitab Dzamm ul-Hawa. mencium. bergaul. Barang siapa yang berjabat tangan dengan seorang wanita (yang) haram (baginya) maka di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan dibelenggu tangannya di atas leher. Rasulullah saw. Yang paling menakutkan. berkata lagi. dan bersetubuh dengannya. Bahkan. Lantas mereka berdua mengajakku keluar. maka wanitu itu juga mendapatkan dosa seperti yang diterima oleh lelaki tersebut. berkata kepada mereka. ?Akan tetapi. Berkhotbah.? (Isi hadis tersebut kami ringkas redaksinya. ?Sesungguhnya itu adalah aroma alat kelamin para pezina yang menghadap Allah dengan membawa dosa zina dan belum sempat bertobat dari dosa tersebut. dan paling bisuk baunya adalah pintu yang diperuntukkan bagi para pezina yang melakukan perbuatan tersebut setelah mengetahui hukumnya. maka Allah akan memenuhi kedua matanya dengan api dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam neraka. menggoda. yaitu seorang hamba berzina dengan istri tetangganya yang muslim. kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. aku berangkat bersama keduanya. Barang siapa yang memandang seorang wanita (yang tidak halal) baginya.a. ?Semalam aku melihat dua orang yang datang kepadaku. dan bila meluap apinya naik orang-orang yang di dalamnya sehingga hampir keluar. mereka kembali ke dasar. Jika api itu padam. paling panas. Ali r.a. Hadis di ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).? ?Atha? al-Khurasaniy berkata. ?Wahai Amir alMukminin. Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa Abu Hurairah r. ?Apakah kalian tahu perbuatan zina yang paling keji di sisi Allah Jalla Sya?nuhu?? Mereka berkata. semua bentuk zina adalah perbuatan keji di sisi Allah. berkata. ?Apakah kalian tahu. dia telah menjadi pezina dan merusak istri seorang lelaki muslim. Hanya saja yang paling mengherankan. bau tersebut sampai kepada masingmasing orang dari kita. Dan. kami tidak mengetahuinya. Sedangkan setiap wanita yang menuruti (kemauan) lelaki (yang) haram (untuknya).Hal tersebut sebagai gambaran bahwa hanya melihat amrad (anak muda belia yang kelihatan tampan) saja akan mengalami kesulitan yang sangat dalam di akhirat kelak. aroma itu melekat di setiap manusia. Lantas aku berkata. bau apakah yang telah menyiksa penciuman kalian?? Mereka menjawab. keduanya berkata. Dengan demikian.? Kemudian. ?Barang siapa yang memiliki kesempatan untuk menggauli seorang wanita atau budak wanita lantas dia melakukannya.a.a. menyala api. dan Ibn Abbas r. ?Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan zina.

Atau. bisa melalui perantara. Kemudian. pacaran tidak hanya mereka yang masih bujangan dan gadis. Memilih calon pasangan yang tepat. Maka. karena menikah itu lebih menundukkan pandangan. Abu Daud. ataupun hubungan profesional. Diproses melalui musyawarah dengan orang tua. marilah kita mulai hidup ini dengan bersungguh-sungguh dan jangan bermain-main. dan lebih memelihara kemaluan. siapa di antara kamu yang mampu untuk menikah. baik itu dinamakan hubungan teman. Nasai. maka hendaklah ia berpuasa. Ahmad. Ibnu Majah. tetapi Anda diharamkan mengadakan hubungan terbuka dengan nonmahram tanpa mematuhi aturan di atas. siapa yang tidak mampu menikah. karena puasa itu dapat mengurangi syahwat. ataupun pergaulan guru dan murid. hubungan atau jenis pergaulan yang Anda sebutkan dalam pertanyaan Anda adalah haram.Bukankah banyak kejadian orang-orang yang berpacaran dan bercinta-cinta dengan orang yang telah berkeluarga? Jadi. maka baginya diizinkan untuk melihat calon pasangannya untuk memantapkan hatinya dan agar tidak kecewa di kemudian hari. Semoga Allah menolong kita. maka hendaklah ia menikah. Muslim. bagi seorang laki-laki yang menyukai wanita yang hendak dinikahinya. ataupun pacaran. Hidup di dunia yang singkat ini kita siapkan untuk memperoleh kemenangan di hari akhirat kelak. pergaulan laki perempuan tanpa perasaan. Namun. Tirmizi. ?Apabila seseorang hendak meminang seorang wanita kemudian ia dapat melihat sebagian yang dikiranya dapat menarik untuk menikahinya. Dalam Islam hubungan nonmahram ini diakomodasi dalam lembaga perkawinan melalui sistem khitbah/lamaran dan pernikahan. 2. yang umum kelihatan melakukan pacaran adalah para remaja. Anda harus ditemani kakak laki-laki ataupun mahram laki-laki Anda dan Anda harus berhijab dan berjilbab agar memenuhi aturan yang telah ditetapkan Islam. bukan berarti tidak ada solusi dalam Islam untuk berhubungan dengan nonmahram.? (HR Abu Daud). 1. Hal ini berlaku bagi kedua belah pihak. baik itu dari keluarga atau saudara kita sendiri ataupun dari orang lain yang dapat dipercaya. Selain dua hal tersebut di atas. Kita berusaha dan berdoa mengharap pertolongan Allah agar diberi kekuatan untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-Nya.? (HR Bukhari. dan Darami). maka kerjakanlah. Tetapi. Hal-hal yang mungkin dapat dilakukan sebagai persiapan seorang muslim apabila hendak melangsungkan pernikahan. meskipun Islam tidak mengingkari adanya rasa suka atau bahkan cinta. Adapun pertanyaan berikutnya kami jawab bahwa cara mengetahui sifat calon pasangan adalah bisa tanya secara langsung dengan memakai pendamping (penengah) yang mahram. . Anda bahkan diperbolehkan suka kepada laki-laki yang bukan mahram. Hanya saja. tetapi dari uisa akil balig hingga kakek nenek bisa berbuat seperti yang diancam oleh hukuman Allah tersebut di atas. Oleh karena itu. ?Hai golongan pemuda. sebelum dilangsungkan pernikahan. amin. bahkan pergaulan antar-tetangga yang melanggar aturan di atas adalah haram. Kalau masih ingin juga.

8. Mempelajari petunjuk agama tentang pernikahan. Memperbanyak taqarrub kepada Allah supaya memperoleh kelancaran. Melakukan salat istikharah. 9. 10. Membaca sirah nabawiyah. 6.3. Mempersiapkan walimah. Mempersiapkan nafkah lahir dan batin. 4. khususnya yang menyangkut rumah tangga Rasulullah saw. Menyelesaikan persyaratan administratif sesui dengan peraturan daerah tempat tinggal. 7. Melakukan khitbah/pinangan. 5. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful