You are on page 1of 9

Adăugarea de cuvinte:

O primă categorie de falsuri în Traducerea Lumii Noi, este cea a cuvintelor


introduse în plus, dar care şi schimbă sensul textului, să dau câteva exemple:
Textul din Evrei 9:27 care conform cu NW – 2000, sună astfel: „Şi, aşa cum
oamenilor le este rezervat să moară o dată pentru totdeauna, iar după aceea o
judecată,” cuvintele „pentru totdeauna”, nu apar în textul grecesc nici în
interliniarul Societăţii; ci, sunt introduse în plus, făcând ca doctrina despre judecata
morţilor să fie perimată. Probabil observând acest lucru în ediţia: NW – 2006 este
redat mai corect: „Şi, aşa cum oamenilor le este rânduit să moară doar o dată, iar
apoi vine judecata”.
Martorii lui Iehova au un limbj prorpriu, acest limbaj apare şi în Biblia lor, ca de
exmplu, ei traduc cu„mormânt de amintire”, sau „morminte de amintire” (Matei
23:29; Ioan 5:28; Matei 27:52,Matei 27:60;Marcu 6:29; Ioan 11:17), dar în greacă
este „mormânt” sau „morminte”, fiind vorba de un mormânt individual sau
morminte colective (cimitir). Această adăugare, nu aduce nici o clarificare în plus,
ba chiar o această expresie poate încurca, oamenii pot înţelege diferit această
expresie: „mormânt de amintire”, pe când expresia „mormâmt” se înţelege clar
că e vorba de un mormânt sau de morminte, şi chiar dacă pentru martori expresia
este clară, pot fi publicaţii care să explice o expresie sau alta, sau la nota de
subsol.

În contrast cu articolul din „Treziţi-vă” (1963, p. 28), care a susţinut, că sensul lui
xulon‚ nu permite să se referă la obiecte, format din două bucăţi de lemn şi astfel
construite într-o formă’, în mod clar însă expresia: xulon, se referă la „banci” şi
alte „piese de lemn”, care au fost îmbinate împreună din piese separate de lemn ,
conform cu folosirea cuvântului de câtre scriitorii greceşti.
În Biblie, xulon a fost utilizat pentru a desemna: ciomege (Matei 26:47); lemn
(Luca 23:31); butuci ca mijloc ruimentar de tortură a celor întemniţaţi (Fapte
16:24), şi materiale de construcţie din lemn (1Corinteni 3:12), precum şi pom
(Apocalipsa 2:7; Apocalipsa 22:19), toate acestea indică că şi „xulon” a putut avea
şi sensul de cruce.
Un alt exemplu este cel din 1Timotei 3:8, unde apare în greacă
cuvântul: „diakonos” tradus în alte traduceri cu „diaconii” BCR sau „slujitorii” CLV,
doar în NW s-a mai adăugat un cuvânt fiind tradus cu:„slujitorii ministeriali” (NW –
2000); sau „slujitorii auxiliari” (NW – 2006), ca să se potrivească cu Organizarea
martorilor lui Iehova care le spune la diakoni, „slujitori ministeriali”, mai
nou: „slujitorii auxiliari”, însă dacă Pavel dorea să-i numească aşa, ar fi scris aşa,
însă el scrie doar: „slujitorii”(„diakonos”).
În Romani 8:28, expresia „toate lucrurile” este schimbată cu, „toate
lucrările sale”. Lucrul acesta sugerează că Dumnezeu nu controlează şi
lucrează „toate lucrurile”, împreuna pentru binele acelora care-l iubesc pe
Dumnezeu; ci, doar acele lucruri sau lucrări pe care El însuşi le face şi asupra
cărora El are controlul. Aceasta retraducere îngăduie ca crezul lor să fie despre un
Dumnezeu mărginit, care nu are control asupra tuturor lucrurilor, ceea ce este o
foarte slaba percepţie a Atotputerniciei Sale.

Scoaterea sau omiterea de cuvinte:

Traducerea Lumii Noi (NW), omite sau scoate ori de cate ori este nevoie, cuvinte
cheie, atunci când păstrarea lor în text contrazice învăţătura Turnului de Veghe.
Cel mai strigător exemplu este Romani 8:1. Iată redarea lor: „Prin urmare, pentru
cei care sunt în comuniune cu Cristos Isus nu există nici o condamnare” (NW –
2000) sau „Prin urmare, pentru cei ce sunt uniţi cu Cristos Isus nu este nici o
condamnare” (NW – 2006), exemplu care omite cuvântul „acum”. Aceasta
omitere este în mod evident motivată de faptul că Martorii lui Iehova nu au
siguranţa salvării, şi nu cred că cineva poate pretinde să fie scăpat de condamnare
în prezent, ei nu cred cu adevărat că prin credinţa şi comuniunea lui Cristos nu
mai eşti sub condamnare; ci, ei cred că doar la sfârşitul lumii scapi de
condamnare, când intri în lumea nouă.
Ar trebui de asemenea menţionat Ioan 14:14. În NW. acesta se citeşte, „Daca
cereţi vreun lucru în numele meu, eu îl voi face” (NW – 2000) sau „Dacă veţi cere
ceva în numele meu, voi face.” (NW – 2006). Totuşi textul grecesc din Kingdom
Interliniar Translation are expresia „meu” după „cereţi”. De aceea, ar trebui
tradus: „Daca voi îmi cereţi mie ceva, voi face”. Este adevărat că unele
manuscrise greceşti de mai târziu au omis acest cuvânt, însă majoritatea celor
timpurii l-au inclus, iar cele mai moderne ediţii ale Noului Testament Grecesc,
inclusiv cele folosite de Martori în crearea NW, îl includ. De aceea s-ar fi cuvenit să
aibă menţionată această variantă intr-o notiţă, însă este de aşteptat ca lucrul
acesta să fie aşa deoarece martorii cred cu tărie că rugăciunea la Isus Cristos este
greşită.

Următoarea metoda de deformare a Biblie este:

Schimbarea de cuvinte:

Unele din schimbările din NW, care schimba înţelesul atât de clar, încât
falsifică sensul textului, astfel în 1Corinteni 14:14-16, expresia: „spiritul” este
înlocuită cu „darul” şi „dar al”, de cei ce au tradus versiunea NW, care în prefaţă
spuneau că: „transmiterea gândurilor şi declaraţiilor sale cât mai fidel posibil”, iată
cât de fidel le-a transmis, făcând înlocuiri incorecte şi care schimbă sensul
textelor, schimbând cuvântul„spiritul” cu „darul spiritului”. Rezultatul este
înlăturarea contrastului lui Pavel dintre propriul său „spirit” şi „spiritul lui
Dumnezeu” sau „darul Spiritului Sfânt” făcându-se o confuzie. Observaţi
următoarea comparaţie a textului între NW – 2006:

„Căci, dacă mă rog într-o altă limbă, darul spiritului care mi-a fost dat se roagă,
dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga
prin darul spiritului, dar mă voi ruga şi cu mintea. Voi cânta laude
prin darul spiritului, dar voi cânta laude şi cu mintea. Altminteri, dacă aduci
laude printr-un dar al spiritului, cum va zice „Amin“ la cuvintele tale de
mulţumire cel ce este un om de rând, de vreme ce nu înţelege ce spui?”

Şi NTTF – 2008 (o traducere ultra-literală a textului grecesc):

„Pentru că, dacă mă rog într-o limbă, spiritul meu se roagă; dar mintea mea este
fără rod. Deci cum este? Mă voi ruga cu spiritul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi
cânta cu spiritul dar şi cu mintea. Altfel, dacă ai să binecuvântezi în spirit, cum va
zice Aminul la mulţumirea ta, omul cel ocupând locul celui simplu; întrucât nu ştie
ce zici?”
Care este rostul acestei schimbării, pentru că martorii nu înţeleg ce înseamnă să
te rogi cu spiritul tău, ei au înlocuit Cuvântul sacru şi infailibil al lui Dumnezeu cu
cuvântul lor, pentru ca oamenii să înţelegă că este vorba de un dar al Spiritului
Sfânt, şi nu spiritul tău, FALS.

În Matei 5:3, Domnul Isus spune: „Fericiţi sunt cei săraci cu spiritul, pentru
că al lor este Regatl cerurilor”. (o traducere literală a textului grecesc), în NW,
apare altcumva: „Fericiţi sunt cei conştienţi de necesităţile lor spirituale, căci al lor
este Regatul cerurilor!” Vedem în acest caz, că versiunea NW, schimbă
expresia: „săraci cu spiritul” cu „conştienţi de de necesităţile lor spirituale”. Ei
parafrazează, cu toate că în prefaţă ei spun că este o traducerea care are
responsabilitatea de a transmite cât mai fidel declaraţiile lui Dumnezeu, şi nu ca o
versiune a Bibliei parafrazată, ca de exemplu: Noul Testament pe înţelesul
tuturor în limba română care spune în prefaţă: „...în traducerea actuală, s-au
folosit adesea mai multe cuvinte pentru a traduce un singur cuvânt din limba
greacă. în multe privinţe, metoda folosită ar putea fi considerată o parafrazare.
Or, a parafraza înseamnă a reda conţinutul integral al unui text, deşi uneori intr-o
altă formă, de obicei dezvoltată. De aici, rezultă şi subtitlul cărţii - pe înţelesul
tuturor...” - Living Bibles International. Tipărită în română în prima ediţie în 1984,
iar a doua ediţie în 1990.

O altă problemă este că în NW, numele de „Iehova”, apare de 6973 de ori


în Scripturile ebraice.

În NW s-a introdus numele în plus, în Scripturile ebraice de 73 de ori, lucrul acesta


nu este după voia lui Dumnezeu, iar având în vedere că în unele pasaje se referă
la oameni sau la Mesia în mod profetic aceste introduceri nepotrivite nu-i cinstesc
Numele, ci dimpotrivă Îl folosesc într-un mod nepotrivit!

Apoi Traducerea Lumii Noi a introdus în Scripturile greceşti creştine în 237 de


locuri numele „Iehova” (vezi Apendicele la p.412 lb. Română), însă problema e că
verificând toate aceste locuri unde apare „Iehova”, în NW, numai în peste o sută
de texte numele „YHWH” (Iehova), ar fi justificat din punct de vedere al citatelor
din Scripturile ebraice să se introducă. Mai precis după o verficare atentă, doar în
cca. 169 de locuri este justificat introducerea Numelui divin şi nu în 237 de locuri,
ceea ce conduce la denaturarea Scripturii.

Să dam câteva exemple:

· Fapte 1:24; Fapte 7:60 unde în textul grecesc apare: „κυριε” („Doamne”), şi se
refere la Cristos şi nu l-a Iehova, tot la fel şi Marcu 5:19; Fapte 2:47; Fapte
8:25; Fapte 10:33; Fapte 13:11-12,Fapte 13:44; Fapte 14:23; Fapte 15:35-
36; Fapte 16:14-15; Fapte 18:21; Fapte 19:20; Romani 12:11; 1Corinteni
4:4;1Corinteni 11:32; 1Corinteni 16:7,1Corinteni 16:10; Efeseni 2:21; Efeseni
5:8-9; Efeseni 6:4; Coloseni 3:16,Coloseni 3:22-
24; 1Tesaloniceni 5:2; 2Tesaloniceni 2:2; 2Tesaloniceni 3:1; 2Timotei 4:14, în
toate aceste pasaje introducerea numelui „Iehova” este un mare risc deoarece
nu sunt citate din Vechiul Testament, şi se pot referi la persoana lui Isus.

· Romani 10:13, unde Traducerea martorilor traduce astfel: „Fiindcă ,,oricine va


invoca numele lui Iehova va fi salvat.” Iar aceste text este un text favorit şi
folosit des de către martori, însă traducerea corectă este: „Fiindcă ,,oricine va
invoca numele Domnului” (gr. „Κυριου”) va fi salvat.” Dar poate te întrebi, bine
dar textul din Romani 10:13 nu este un citat din Ioel 2:32 unde apare Iehova?
Apostolul Pavel nu spune ,,după cum este scris” sau ,,după cum spune profetul
Ioel”, căci Pavel i-a doar acel principiu dinIoel 2:32 şi îl aplică la Isus Cristos, căci
contextul din Romani 10:13 se referă la Cristos (v.9-15), acelaşi lucru îl face
Petru în 1Petru 2:3, care prelucrează Psalm 34:8, unde apare tetragrama dar el îl
aplică la Cristos, lucru observat şi de conducerea Societăţii care a tradus
în 1Petru 2:3, nu cu Iehova; ci, cu„Domnul”. Însă în Romani 10:13 Pavel vorbea
despre Israelul care nu-l acceptă pe Isus (10:1-3), şi că ei au nevoie să li se
predice despre Isus să creadă în el ca Domn al tuturor şi să cheme numele lui
spre salvarea lor (Romani 10:9-14). Astfel acest text mult folosit de martori este
un fals de traducere şi interpretare.

Alte texte în care din greacă traducerea este „Domnul” şi în care martorii în
traducerea lor au inserat„Iehova”, dar care nu are suport nici în context, nici ca
citat al Scripturilor ebraice sunt următoarele: Romani 14:8-9; 2Corinteni 3:15-
18; Coloseni 3:23-24, etc. unde în contextul acestor texte nu se referă la Tatăl ci la
Fiul lui Dumnezeu Isus, astfel nu-şi are locul in aceste pasaje introducerea expresiei
„Iehova”.

Pe deasupra NW. este vinovată de traducerea greşită sau parafrazarea unor


cuvinte într-un asemenea fel, încât nu numai că se face un de-serviciu textului dar
îi şi trădează predominanta lui subliniere doctrinară. Face lucrul acesta chiar
folosind cuvinte tot atât de scurte precum prepoziţiile.

Desigur, este posibil să se facă prea mult caz de aceasta observaţie. Cuvinte
ca „în”, „al”, „prin”, şi „cu”nu poseda într-adevăr o semnificaţie doctrinară. Doar
atunci când aceste părţi de vorbire sunt ataşate altor cuvinte dobândesc într-
adevăr o semnificaţie. Este de asemenea important să recunoaştem că o
prepoziţie poate avea înţelesuri / sensuri diferite în contexte diferite. Deşi lucrul
acesta este adevărat, totuşi prepoziţiile au sensuri şi funcţiuni identificabile iar ele
nu pot fi traduse după bunul plac al cuiva.

Ca o încălcare a acestui principiu, NW traduce simpla prepoziţie „în” (greacă


= „en”) cu variaţii inutile care deseori ascund sau modifica sensul pasajului. De
exemplu în Coloseni 2:6-12, prepoziţia „în” este tradusa de către NW folosind
inutile modificări. Expresia greceasca „en auto” („în El”) este tradusa „în
comuniune cu el” (vers. 6b), în NW-2006 „în unitate cu El”, iar „în El” (din vers.7a
şi 9) este tradus „prin el” (vers.10). „En ho” este tradus „Prin legătura voastră cu
el” (vers.1 la, 12a ). Aceste variaţii ale lui„în” nu slujesc unui scop util; ci,
subminează unitatea pasajului şi ascund ideea autorului, că viaţa creştină constă
într-o legătura supranaturala cu Cristos, adică de a fi literalmente în El.

NW susţine prin traducerea „în comuniune”, sau „în unitate”, că a avea o simplă
legătură cu Isus, sau a avea unele lucruri în comun, sau o unitate de gândire sau
acţiune (comuniune) cu Isus este suficient. Însă Biblia vorbeşte de a fi în El,
deoarece suntem mădulare din corpul Lui (Romani 12:5; 1Corinteni
6:15;1Corinteni 12:12,1Corinteni 12:20; Efeseni 2:6). Însă WTS susţine că doar
144.000, sunt în Isus ca mădulare în corpul Lui. Astfel este necesar pentru NW să
falsifice Cuvântul pentru că alt fel N.T. nu se mai potriveşte pentru majoritatea
martorilor care nu sunt din cei 144.000, şi astfel nu pot fi ‚în Isus’ ci doar în
comuniune, în legătură cu El.

Exista multe alte pasaje în NW unde „în”, este parafrazat pentru a evita dealtfel
sensul clar al textului. Spre exemplu, în Matei 5:19 „în” este tradus „în ce
priveşte” (NW-2000).

Un alt fel de traducere greşită priveşte cuvântul „a crede”. Una dintre cele
mai supărătoare învăţaturi pentru Creştinismul evanghelic şi pentru adevărul
despre salvare, este că Dumnezeu socoteşte pe păcătos ca fiind drept pe baza
unui simplu act de credinţă sau încredere în Cristos. Bineînţeles, atunci
când„credinţa”, sau „încrederea”, este redusă doar la o acceptare mintala a unei
doctrine, în mod cuvenit aceasta este respinsă, ci Biblia vorbeşte de credinţă ÎN
Isus, nu doar a crede că El există, ci a te încrede în El în ce priveşte salvarea din
păcat şi moarte, nu doar a crede într-o doctrină despre El.

Însă, justificarea sau îndreptăţirea, în Biblie este bazata pe credinţa în Cristos şi nu


pe credinţa într-o doctrină. Foarte notabila în aceasta privinţă este traducerea
cuvântului grecesc „a crede” („pisteuo”) sub forma de, „a exercita credinţă”, în
loc de „a crede”. Aşa cum şi alţii au observat, „a exercita credinţă”, sugerează mai
mult decât numai a crede. Expresia sugerează a face fapte în virtutea credinţei,
ceea ce ar lăsa să se înţeleagă că credinţa împreună cu faptele ne salvează pe noi,
şi nu doar credinţa cum spune clar Pavel în Efeseni 2:8-10, iar faptele le facem
după ce suntem salvaţi şi nu pentru a fi salvaţi; ci, pentru că am fost salvaţi.
Aproape întotdeauna NW traduce: „a exercita credinţă”, atunci când versetul
priveşte îndreptăţirea şi iertarea fără plata a lui Dumnezeu a acelora care cred în
Cristos (ex. Ioan 1:12; Ioan 3:16-18; însă observaţi şi vers.15; Romani
4:3; Galateni 3:22). Numai acest exemplu arată gravitatea falsificării din
versiunea NW, făcându-l pe om să credă într-o salvare falsă, creată de credinţa +
faptele lui bune, ceea ce este o credinţă şi salvare falsă şi o lovire în harul şi
dragostea lui Dumnezeu care doreşte să ne dea salvarea în dar doar pe baza
credinţei noastre (vezi: Romani 5:15-19).
S-a observat mai devreme că în 1Corinteni 14:12-16, expresiile: „darul” şi „dar
al” sunt adăugate schimbând „spiritul” omului în „darul spiritului” şi „dar al
spiritului”. În alte locuri NW, parafrazează frecvent simplul cuvânt „spirit”, spre
exemplu, în Evrei 12:9, „Tatăl spiritelor”, devine „Tatălui vieţii noastre
spirituale”, tot la fel şi în Evrei 12:23. Iar în Galateni 6:18, „spiritul vostru” este
redat: „spiritul pe care îl manifestaţi” ! Astfel se denaturează sensul Scripturii,
care vorbeşte în aceste pasaje de spiritele din cer, fie cu referire la îngeri (Evrei
12:9), fie cu privire la creştinii (Evrei 12:23), fie de spiritul omului şi nu de spiritul
(atitudinea) manifestat de creştinii galateni cum încearcă să sucească traducerea
NW (Galateni 6:18).

Astfel descrierea lui Iuda a unor anumiţi oameni „care n-au Duhul” BCR devine în
NW, „oameni …fără spiritualitate” (Iuda 1:19), şi astfel este stricat sensul
cuvintelor lui Iuda, şi nu este de mirare, căci mulţi martori în inima lor nu sunt
siguri dacă au sau nu Spiritul Sfânt.

Un exemplu şi mai limpede se găseşte 1Ioan 4:1-6. Ioan tocmai a afirmat că noi
ştim că comuniunea noastră cu Dumnezeu este sigură „prin (în engleza
chiar, „datorita spiritului”, n.tr.) spiritul pe care ni l-a dat" (1Ioan 3:24).
Următoarea propoziţie (1Ioan 4:1) din NW spune: „Iubiţilor, să nu credeţi
oriceexprimare inspirată, ci verificaţi exprimările inspirate...” (4:1). Nimeni nu ar
bănui vreodată că această redare „exprimare inspirată”, traduce acelaşi cuvânt
grecesc „pneuma”, care acum este tradus „spirit”în 3:24 (vezi, de asemenea,
4:2,3,6). Deci în loc să fie consecvenţi, ei traduc după bunul plac acelaşi cuvânt din
greacă pentru a se potrivi interpretărilor şi teologiei lor.

În mod similar, NW înlocuieşte unii termeni pentru a se potrivi cu doctrinele lor


organizatorice, de pildă înRomani 16:1 traduce după cum urmează: „V-o recomand
pe Fivi, sora noastră, care este ministru al congregaţiei din Chencrea,” (NW-2000,
în 2006: „care slujeşte”). Astfel această versiune, traduce cuvântul din
greacă „diakonon” cu „ministru” sau cu „care slujeşte” pentru a nu recunoaşte că
şi femeile pot servi ca diakoniţe sau slujitoare, cum apare tradus în alte versiuni (în
greacă este substantiv acuzativ feminin singular, nu verb ca şi în NW-2006).
Este potrivit sa repetam în acest caz al versiunii NW, cumplitul avertisment oferit
de Apostolul Ioan la sfârşitul cărţii Apocalipsa şi la sfârşitul canonului biblic, chiar
redat din NW, teribilul avertisment oferit oricui se încumetă să falsifice Cuvântul
scris al lui Dumnezeu, apelând la metode asemenea celor ce tocmai au fost
descrise mai sus:

„Eu depun mărturie oricui aude cuvintele profeţiei din acest sul: Dacă
cineva adaugă ceva la aceste lucruri, Dumnezeu îi va adăuga plăgile care sunt
scrise în acest sul. Şi, dacă cineva scoate ceva din cuvintele sulului acestei
profeţii, Dumnezeu îi va scoate partea de la pomii vieţii şi din oraşul sfânt,
lucruri despre care s-a scris în acest sul.” (Apocalipsa 22:18-19 NW-2006).

În concluzie, acestea sunt doar câteva exemple de falsificări ale Cuvântului lui
Dumnezeu pentru a-şi susţine doctrinele, ceea ce îi descalifică din statul de
Organizaţie cinstită, care transmite în mod exact şi fidel Cuvântul lui Iehova, ba mai
mult, îşi atrage condamnarea lui Dumnezeu care a declarat în Proverbe 30:5-
6BC: „Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se
încred în El. N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească, şi să fii găsit
mincinos.”