,

v£o

,

u

VI

v

Eloayooyn: NOTns Maplas

xopnyof

rIFE

rIEBEE

KRNTPIIGI ENlll:ll W

BfIIMllAHTHPInN ""

RAAMO!

MA

KEEE

MnOPIKO& ~ib.> BIOMIIXANIKO rn ~ \lITIIPIO n IPAlm:

EBEn

£MJ1OI'IKO &. I>IOMHXANIKO EnIMEhHTHPiO AeHNON

EIEE

EBEA

-~~TAYTOTHTA

EK60EEU:EIIIKAIPA AE

!:TPUllWVOC 18. 118 55 AEhivo

T~A.: 210 36 61 110 Fa", 210 36 61 228 info@m-epikaira.gr http://www.m-epik.aira.gr

EKlI.OTHI: HAIAI AI BAN HI

1I.IEY8YNTHr: InYPOl: TpIIIIAr

APXIIYNTAKTH!: EKlIOIHI: nANTE"HI ZHAOI

HMBOYAOl: EKlIO!:H!:; dHMHTPHI UAMOY

EldIKO!: LYMBOYAOl:: XAPHI nAYfllliHI

ynEyeYNOl: YAH!: Kru:TAI nAnAliOnOYI\OI ynEYeYNH nOAITIKOY: NONH KAPAriANNH HNTONlrTHl: nOAITIKOY: flAMnpOI KA"APPYTHI ynEYElYNOl OIKONOMIKOY: AKHI XAPAflAMnll\HI ynEYElYNH IIIEElNON ElEMATQJII: AfllKH KOTZIA ynEYElYNOl: PEnOPTAZ; nANNHI KOPONAIOI ynEYElYNH nOAITIHIKOY: lIEInOINA IABBonOYflOY YnEYElYNOL AElAHTlKOY: flAKHI CPITIOnOYIlOI

J:YNTAKTI KH OMAllA: BAITEflHI nA)(OYMH.[, Mil NMHI KOTTAJ<HI EMH TPIANTAollYMOY, rlOprOI 1I10NYIonOY!o.oI.

ANNA AO!o.!o.APH, NIKOI MEAETHI, InYPOI IOYPMEIIII\HI, ArrEI\OI MonoeAI, AHMHTPHI KOTTAPIAHI, r.EnNIMI BAnKlnTH[, KfININOI I1'IBA1, BArrE!o.Hl: nAnAllHMHTPIOY, IOTHPHI NIKAI, noproI OllllllnnAKHI

APElPOrPA([IOI: nopror AEMITIK, ITAYPOI "YrEpo[,

N IKOI KonlA!. A NlIP EAI A9ANAIIOY, KOITAl KOAM EP, ANlI.PEA! AN4PIANOnOYr.01. MEHI MHTPOnOYML nATPOKIlOIrEOPnAll.HL nANNHI nANOYIHI, NOTHI MAPIAI, J(!)ITAI BEPronOYIIOI, naproI KAIIMATHI, KOITA! MEMI, nap ror KorBAPAI, nAN N HI TZllPTZH!. M.E NEMOl rKIBA"OI, NTOPA HAIOnOY"OY-POrKAN, nrrror nAnAIUlNLTANTINOY, nPATHI AIAPEMHI

[KlTIO: A P KAl, ITA e H 1. BAI

ANTAnOKPIIEIl:: ArKYPA: APHI AMnATZHI HnA: AnorTO"HI ZOynANIOTHI

MOIXA: eANAIHI AyrEPINOI

IION[o,IN~ IIAAK A. KAPInIAH1

l:YNEPrATEI: AOYKA1 rEQPrlAtoHI. NIK01 NIKOAIZAI, NAN!:.!A KQITAPA, toHMHTPHI rTEMnIAHI, €IANAIHl ollOUKIIIH1, BArrE"HI TPIANTHI. IUlNITANTIN01 ArrEAAKHI, lIHMHTPHl KOYNIA1, !nYl'OI NANNor. EYH AnO"A{lNATOY, IIHMHTPA A9ANA.mnOY!o.oy

IIHMIOYP,IKO: NIK01 MEPKOYPHI, €IEOAOPA InYPonoy!o.oy. AeHNA dIAKOY, nANAnnTA KAPTIAKAAH

EIlIMEIlEIA KEIMENON: AAE:::ANliPA ZOYMnAKH, NATAlIA NTOYMA

IIlOTOIPACI)IU: AnE, EUROKINISSI, SHUTTERSTOCK

OIKONOMIKH liIEY9YNTPIA: KAITH KOYTIOMnlNA

llIEYElYNTH!: nAPAmIHI: €IANA.IHI MnoM1THr

VnEYElYNOl: llIAKINHl:HL nnrroz nAnAriANNHI

ISBN 97B-960-1 ~-22.S6-S

llEPIEXOkrEN.4-~------------------~

EI:IArarH

TOU Avan~l1pWTrl Ka911VI1Trl

K. NOT., Maplcl _ 5

TO NEO MNHMONIO

(AvEnia., ., J.lET{uppaal1) 39

TO NEO MNHMONIO

(npWTOTuno) 89

:IY:ITA:IH riA AnOCDA:IH

TOY IYMBOYAIOY EE 131

nPAKTIKA HMEPI.4AI .4:IA 137

EIIArnrH

TOU AVanAI1PWTrl Ka8r]YIlTrl K. NOTI1Ma.pICt

np6AOyoC;

LKorro<; lOU KEIIJ€VOU aUTOU, rrou orron:AEI Elaaywy~ crqv rropouoo EKOOOIl, EtVOL va avaAuOEI TIC: ITTUXE<; TWV E~EAl~EWV OE 0XEOIl pE 'TIlV rrpooqiuvn TI1<; xwpa.<; uocorov Eupwna·1Ko Pl1xavlopo «aT.~pl~IlC;» Kat OTO L'!.NT, npOKElIJEVOU va pnopEOCI 0 avaYVWOTI1<; 1:r1<; eve XElpac; EXOOOIlC; va napaKoAou8~oa 'TO KE1PEVO ro onolo nEplAal-lPaVOVTat OE aU'Tr1 ..

Ana PESOOOAOY1Kt'!<; nAwpa<;, 0XE"fIKa IJE H1 XPr'!OIl TWV PlpAloypac.plKwv avac.popwv Kal TWV nllYwv, ETIEAE~O OUvEIOI1Ta va ipaOlO1w KUP1WC; OEOI1POOlEUI-IOTO EAAI1VIKWV Ec.pI1I-1Epfowv Yla va anooE(~w on, aKOlJ1l Kat OE ilia c.paOI1 rrou 01 6uvallEIC; E~ouo(a<; Emo(w~av va OIOIlOPc.pWOOUV EVOV IOEOAOYIK6 uovoopouo KO.TOTPOPOKPOTI1011<; TaU Aaou 110<;, rrpOKE1IJEVOU va TIEPOOOUV KOOPO"iOTOptKE<; OAAOYEe; ern xwpa, 01 rrOA1TE<; ElxavTI1V EUKatP10 IlEoa cno TO 0111l00lEUpmo TOU Ko811pEPIvOU Tunou va ava(fjTr'!oouvTqv aM8Ela Kat va .~yOAOUV ro OIKO TOUe; OUI1TTEpaopma.

i:1Tlv Eloaywyr; aUlr1. napo8ETOUIlE Kal OPIOIlEVOUC: n(VOKEe; Yla H10lEUKOAUV0l1 TWV avayvwmwv, 01 orrol- 01 ornv TTAEIOljJl1<Pio TOW:; EXOUV ETI10I1<: orwoOiEUTEI OlOV EAAqVIKO Turro,

AnOOElKVUETOl, Aom6v,. on KoBE TIoAiTI1e; orq Xwpo 1l0<; IJrrOpOUOE KOlI1TIOPEI va avaMpEI TIe;. Eu8uvec; TaU KOI va KaBop(OEI Til OTOOI1 TaU anEVOVTl OE 60a oUIJPa(vouv.

EIlE(C;, an6 Til OtKr'! pac; nAEupa, anAa npoonououas va ~.ETUA(~OUpE TO KOUPOPI TWV E~EAi~EWV 11£ Evav tporro I1E80oIKo, npOKElpEVOU va avaAOooupE 1"1e; PEyOAEC; OAAOyf3.C, nou OUVTf;:AOUVTOl,OV Kat 01 nOAITEc, aUTr1e; Tile; xwpac; VlwBouv rtc aUVEnm:c; TWV OIKOVOIlIKWV KOi KOIVWVIKWV E~£A(~EWV ornv Ka811IJEPIVr'! roue (W r1, KoBwc, PAi1l0UV TO plonK6 TOU e; srrtnsoo va IlElWVETa.1 opallaTlKa A6yw Tqe; VEO<pIA.£AEU8EPIl c ETIEAOOq c Tile; Tp61KOe; Kat Tqe; KU~EpVfjOIle;.

Ml.poc; ttptbto

El\AAll.A KAI ANT

Meta TI)V EKAOYlKr'j V1KTl tOU nA!OK <JTl<; 4 OKTW~p[ou 2009 xct trtv OVOA'ltV'lTTl<; npw8unoupyio<; OTTO TOV rlWpyO nonavopiou, 11 KU~EpvIlOIl TTPOXWPIlOE OE ov06EwPIlOTlTWV <JTOlXE(WV YIO to illElI.l!lO, 10 anoia rrpoool6pIOE <JTO 12,7% lOU AEn (2009) EVOVlL IOU mlor'jpou 6% nou E(XE npoOOIOPI<JTEI orro rnv Ku~ipvIl0I111l<; Nlt H Qva8a.i.JPlloll TWV <JTOlXE1WV EK pEpoue; rrtc EtJ..o6o<; E~6pYIOE TOU<; srolpouc po<; ornv Eupw(wvl1, otpou crro- 6E1XTrtKE q 6qptOUpytKr'j AOYI<JTIK~ 110U EtpOPPO(E ml XP6vlo 11 A8r'jva «!laYElpEuoVla<;», omoc Kal 01 uTToAomol E'W(pOl pa<; .~E~Qla, ro OXEl1KO O1:OlXE(O TOU EAAElppOTOC;. Etcn q 0!l06a TOU Eupw (Eupwopo6a1Eurogroup) Oto TaU npOEOpou Inc; Zav KAOVl nOUVYKEp Olq.lr'jVUOE (J1l1V A6r'jvo <J11<; 19 OKTWPp(OU 2009 OTI TO nOlxviolE(XE TEAHwoa - «the game is over» sms (J1Tlv TEAlKr'] onoorporpri TaU pE 0PY10IlEVO ucpo<; 0 nOUVYKEp.

'EKTon: 0PXIOE pIa OUVEXr']C; EnlTl'lPIlOTl Tile: EAAIlV1Kf]<; oucovoulcc, '1 orroio ~£KlvIlOE errlonuo pE rrjv on6- CPOOI) TOU LUIl~OUA(ou Ynoupywv 01KOVOP1KWV Tq<;.EE (ECOFIN) one; 2 llEKEIl~pfou 2010, a<po6 11 EAAooa OEV EIXE A6PEI TO. crroootrrrrc usrpc vro TTl pElwoq tau unEp~OA1KOU EMEi!lf.lOlOC;.

AKOAOu81loav OUVEXEie: uno~081l(oa<;TI1<; TTI<J10Art11TlKf] C; IKOv6TI1TO<; TI1<; EAAI1V1K~<; 0 1 KOVO 11 10.<; EK !lEPOUC; TWV OlE6vwv OIKWV O~lOi\6YI)OTl<; ornoc '1 Fitch, 'l Standard and Poor's KOlIl Moody's (The Economist, 19112/2009), EVW EVTo8qKav 01 aVllouXIE<; aMo: KQl 01 <pr'jPE<; one ayopE<; Yla £VOEX6pEVq mWXEuoq rnc xwpo<;.

M EOo OE aUT6 TO Ol.E8vE<; KXt!la 0 UOITtOlla<; Ka.1 uno ~08p[o€wv, 11 BOUA~ lJJ.ri <pIOE TEA lKa ortc 23 L1EKEI1~piou 2009 TOV n poOnoAoYIO!l6 201 0, EVW a nposop 0<; Til <; E upwnaYKr1<; KEVTP lKr1<; T ponE(a~ (E KT) ZcvKsovr T ptoE nupOOOTOUO€ TO KAll1a KOTO: 1"1"1 ~ EAA6oa<; aVOKO lVWVOVTa<; €VT€AW<; av€uSUVO OTI r] EKT on6 1/1/201 0 80 EnouE va OEXETOI W<;. €vixupo KpmlKo ouoxovo XwpWV Tile: Eupw(wvq<; I1E XOIlIl).,r1 ntOloAIl1lTIKf]IKOv6Tqm, qlW1"oypO<pi(ovTae; oacpwe; 1"r] xwpo f.I.a<; (The Wall Street Journal, 18-20/12/2009).

Ilocon ~EPOlO q an6<poor1 aUTf] OUDE.noTE UAOTTOlr'j8IlKE,.EVTOUT01<; 11 EVEPYElO aUTr1 TOU K. TPIOE OIlPIOUp~ yqor oK6Prt pEyoMTEPE<; ITlEOEl<;OTO EAAqvlKO: KPOTIKO: ouoxovc Kat OOr'jyqOE OE au~qOTl TWV nEpl~oqTwv spreads -TTl<;olo<popa<;, OqAOOr']i EITtTOK1WV OE OXEoll pE uto xwpo ovcooooc- TWVEAATlV1KWV Kp01"IKWV ol1oMywv svovtt TWV YEPl-lavIKwV (BA. nfvoKa 10, DEA. 21).

To il.NT

T ov lovouopro lOU 201 0 11 Ku[5Epvqoq unspoAEa-rqv Eupwna"iKf] Evtoon (E E) 1"0 Emxotoorro Iq PEVO Il poyp0l-lpa LT08Ep6Tr]TO<; Kat Avomu~q<; TO orroio ornv ouolc €fxav OUVT6~E! TO 1l1.£8vE<; NO!lIOPOTIK6 To!lElO (llNT) Kat q EupwnO'(K~ EmTpOTI~ (Emrponn). AAAWOlE TO llNT EIX€ K).,q8£1 pE TOV rno enionuo Tp6- nO(J1q xwpa f.lO.<; an6 lqV KU~EpvrlOq npOKElf,lEVOU VO npOo<pipEI Ori8EV lEXV1Kf] POri8E10 (EAEUBEpOTUTT(O, 13/1 /2010, OEA. 61). MOAlOl0, KaTo rnv mloKEtiJr] 111<;OVTlTIPOOWTIEla<; IOU l'lNT OT'lV EM0:6a EK<ppO:.olqKE ylO OEU1EPll <popOIl EmSuplo TaU L1NT vo avoA6J3El TllvKlloEpov(a TI1<; xwpa.<; tlaonukx, 23/1/2010, OEA. 4). EiXE npollyq8El r']or] aVTIOTOlxq nporcon Ol0 pEoa llEKEIlPpiou..

TEAIKO, onw<;ollOKQAUtVE 0 rtwpyo<; nanavopEou, PploK6Tav ri.OI1 an6 TO IlEOO llEKEpJ3pfou 2009 OE sno-

7

cp~ npootomxa pe 10V e1TlKEt:paAr']<; TOU baNT N10PlVlK LTpO<;~Kov orro 10V 0710[0 EiXE (rrr~oEl, 6noo<; Or'].Aooo"E a 1010<;, 1QV «apwy.rJ TaU l!.NT OE TEXV1KrJ /3or'lfJEIQ ttpoc TrW EAA6oa, aAA6 6X1 KClI rr)v OlKOVOjJ1KrJ 0pwYrJ rau Taue too» (EAw8Eparunla, 121212010) I.ua KOt q Eupoo(wvl1 OEV elXEO r']8EV TETO IOU Eloou<; PllxaVlOjlOu<; napoxr']<; TEXVO~ yvooalo~, ornoc ~Tav·11 OAAOYr'] npoOnoAoYlopOU. OJ.loo<;, onoo<; onoKCtAuljJE EK nov uOTepoov, OTI<:; 3 Molou 2010 oe aUVEVTEU~r'] lOU OTI1V EKno~.mr'l TI1<; NET «npoo,[vr'] EvqI1Epoooq)) 0 ueurrouovoc OIKOVOPIKWV C01Amno<; LOXI~ v[OI1C, «6rav aVEAo{3e TO r7AEOK TryOIOKU{3'€PVryOr) TI1( xwpa~ olanfarwOE 6n rJ p6vrJ EVOMOKT1KrJ EmAoyt7 nov E{XE r1TaV va TTpOO([JUYEI OTO LlIE8vE(' NoplopaTlK6 TaJ./E(o» Kat xapaKTrlPIOE TO baNT we; rnv (mpwTrJElTLAoYrJ Kal p6vT') nov vnr']PXE atto Ti(, 5 OKTw{3p[ou tau ueto» (Zoogla.gr, 23/5/2010). Elval crropkrc 6~IO, 6'nEvw 11 0r1AWOIl aUltl avaptr']8!)KE cs nOAAOUe; «rroronooc 01'0 bal.aoi.KTuo, EVTOU10l<:;, an' 0,11 yvwp((w, 6Ev orUl00lEutqKe Karo to napanavoo Kp(OIIlO OIOC1tI1PO OE KonOia apI1P·Ep(oa eupe(ae;. KuKAot:popfae;. AnoOEtKVuETOl, Aomov, ott 11 rrpoocpuyr'j "(TIe; xwpae; OTO baNT EIXE OTqV ouoro cnoecoiors! ana TqV mOjlsvq TIlC EKAOYr'j<; TOU nAr.OKJ

Ano 11<; aPXE<; TOU 2010 noVToo<; EYIVE Ejlcpavs<; on q xwpo, Myoo TWV UljJqAWV EAAEljlPOTWV xo I XPEWV, 80 aVT!I.leTWm(E npol3AQpa oavel0001ljoq<; one TI.e; OIESV£l<; ovopsc (EAwBEpoTunfa, 13/1/2010, oe): 57). 'ETa I apXtOE OTaOlaKo va 0l1ll10upy£.itat jlla Kpioq 6av£lopou rnv anoia TO OIKOVO!-'IKO E.ITlTE.AEio TIlC KU~Epvqoqe; cnorlunos OTqV n:p6~q 10lalTEpa. ptXPI KOlTa pE.oa COel3pouap:fou TOU 2010. EivOl, OE, xapaKTqploT'IKO, onwc; aVaMOUJ-IE eKTElapEVa napaKoTW, on EVW 01 oav£lOKee; aVOYKEe; Tile; Xwpoe; J..Iae; Yla 0)0.0 TO 2010 nrcv 5301.<; wpw (looTtl1la, 23/1/2010, OEA .. 4), q .KUPEpvfloq OEvE~avTAouoE oAa TO noaa rrou rtc npootpspovruv cnonc cvopsc eOTw KO! I..1E TOKOYAU<PIKO ernroxro, oAM avepEve TO «.jlowa £~ oupavou». 'ETOI, OTI<; 25 lovoucptou 2010, EVW 01 ayope<; Trle; npooec:pEpav 25 01<; EUpW 11£ EnrrOKIO 6,2%, TO OIKOVOI1IKO ETIlTEA£100avE1OTI)KE uovo 8 Ole;. eupw vro 5 STq (EAwBEpoTurr[a, 26/1/2010, OEA. 1 J.

Ac; oqp.ElwSe( on OTI1V ana 11 AnpIAlou 201 0 crroocon tWV unoupvdrv OIKOVOPIKWV TOU Eu rogroup, ornv orrolo oUl-'cpwv~8I1K£ va xopqyq8ouv OTI1 xwpa J..Ioe;. an6 TI<; UnOAOlITee; xwpec; Tile:; Eupw(wvqc; OII1EPr'j 00- vao, TO srnrosio rrou npo I3Mc.p8q KE Yla OaVEIOjl66vw TI1<; rprsrtcc n pooolopiOTqKE OTO 6% rreplrrou .. baqAao~ orcv I"] EAA6oa. anooexotav roue opouc €V1a~r']<; 1'1"]<:; OTOV Eupwna'iKo I1qxavlop6 «OTr1PI~I"]C;» yvwpl(e 6TI q Olacpop6. nou TEAIKO KEpOI(E T61EOE oXEOlll-'e 10 eITlTOKla tile; cvopcc rrrov 0,2-0,3% rrsptrrout

:Ene; 11' <D£,l3pouaplou 2010 TO Eupwna'iIKo rUIl~OUAIO lleOr1Awo:r'] TOU eOooOE nOAITIKr'j OT~pl~n Ol'I1V EAAO~ 60, .EITlPaAAOVTO<; TauT6xpova 1PlITAr1 paplo £TIlTr'jpqOI1 ana .EupoonaXKr'j Ennponr'j, EKT aAM KOI baNT avaYKO(OVTO<; IOV flWPYO nanavopEou va 0I1AWOEI: <£lI1Q01'E OE OKAfJPr'] ETrITr1PrJOfJ, X6VOUJ1E l1epoc; frye; Kuplapxi- 0(, 110(,>1 (E)'wBEPOTUTTia, 12/2/2010, oEA. 1),

L1'11 OUvEXEI.a,OTI<; 16 {J)Eppouap(ou 2010 q xwpa IlE anocpaoq TOU ECOFIN TE8qKE KOI rumxo OE OTEVr'j EmT~pl1ol1 ou!-'<pwva IlE 10 opSpo 126 nap. 9 rnc Luv8r1KI1e; Yla rn AEIToupyia Tile; EupoonaYKr1<; 'Evwoq<; (LAEE) Kal KAr'lSqKE va AOPEI usrpo yla TOV TlEPlOPlOp6 TOU EAAE(IlIlOTO<; IlEXPI TI<; 15 MaTou 2010. MOAIOTa 01'11 OUVEOpiaOI1 TOU ECOFtN, Loul16ia KOI Bpsrcvto (r'jTlloav orro Trw EAAo6a va npoo<pUYEI OTO baNT (E),wBEpoTUrrfa, 17/2/2010, OEA .. 4~5).

MEto orro pI.aopaIlOTIKr'j ol.nAla TOU nwpyou narravopeou OTqV KOlvOPOUi\EU1IK~ 01-'000 TaU nALOK OTI.e; 2 Moprlou 2010, IlE KUPIO emXEIPl1pa. 61'1 q Ar1ljJq OKAqpwv j.lETpWV «6E:v ElvOi ETTt),OYr], ElvOI avaYKQI6rryTQ», OUVKAr']'8IlKE rqv Enoj.lsvq ro YnoupYIK6 LUIl~OUAIO KOlano<pCtoloe Til VEO<pIAEAEU8Epq EmOpOjlr'j «ore TWV i\aXKwv EloooqpOtwv.

Eroi, acpouljJqcptOlI1KE ana 111 BOUArl, OTq OUVEXEla 0I1POOlEUTI1KE OTIC:: 1, 5 MapTiou 2010 (([)EKA ' 40) 0 vo!JoC 3833/2010 «Ilpootucic rnc EeVIK~e; oucovoptoc - EnElyovra 'IlETpo vto TI1V OVTljlETwmol1 TI"]<; 6.qpOOlo~ vouuoic KpIOI1C». ME TO VOjlO aUTO I1ElW81lKav 01. anOOOXEe;Kal TO EITIOOpara OOWV unnpsroev OTO Oqp6010 TOPEO Kat OpfOlI1KE VEO opso OTIC; anoooxi<; TWV Epya(oll,E:VWV EKEL MaAIOTa, crroecolctqke 01 1l£IWOElt; va IOxuoouvavaopopIKO an6 1/1 /2010. LTo TIAaiolO aUT6 cnoecotorruce q !.I.E-lWO!) tWV EmoopoTwV XPIOlOUVivvwv, nOOXa Kal aOEIae; KaTo 30% K.An.

Ka9wc:: q Kploq oavelopou TI1C; xwpac OPXIOE va KOpU<pWVCTOl, q KU~EPVI1011 Emxelpl10E vo (I1trlOEltqV EVEpyonolqol1 TOU op8pou 122 nap .. 2 rAEE, TO 071010 npopM.nEI OTI orov Eva Kpo.ro<;~pE:AOe; Tile; Eupwno~ 'iKr']e; 'Evwol1e; aVTII1E1Wrrl(EI OUOKOAi£e;r't OIOTpeXEl IlEy6Ao Kilvouvo vo aVTljlETWnioEI oopapEe; OUOKOAiEe; rrou OCPEIAOVtOl OE EKTaKTEC nEplO1'ooac nou EKc.pEUyOUV ana TOV EAeyxo lOU, to LUp.POUAIO (unoupywv Tq<;EE) ]..lElO. an6 rrpoTaoq rnc Enrrporrric J..InopEi va anocpaoioEI uno 0PI0J..lEVOU<; opouc til XOPrlYl1ol1 oro Kpo.roe; aUTO XP npOT060TIKr1e; Eviaxu one; EK ]..lEp ouc rq<; EE. H Evioxuoq aWTll, 6nwe; EIxa ps rovicsi (H E([Jr]va, 26/2/2010, oe.A. 16) unopst va AOPEl trl pop<pr'] oavEloov, OIEUKOAUVOEWV, EIT100Il'jOEWV ernroslou, xop rlYf1oq<; EYYUr'tOEooV rq<; EE Via AOYOPIOOPO rou KpOIoue;-I1EAOU<; K.ATi.

Tqv rrporoor; auttl. aV1'E:KpOUOe IlE o<pOopotl1ta f1 KaYKeAoplOC rnc 0.8 .. reppaviae; AYKeA.a MtpKEA, q anoia unooTr'jplEE 01'1 OEV npoKEITOI va unop~el OXEOtO «OIOOooOI1C» rile; EAMoa<; Vlorl or'jeev aUT6 crroYOPEuETOt 0716 TIe; Luv8~K£<; rnc EE. H apvl1TIKrl 01'6011 Tqe; MipKEAr']taV EOKEl.ll1evq, oeou nsoov TWV

8

ClAAWV OUVE~aA£ OTIl payoaia rrnoon tOU wpw, 11 onolc 6IJ.we:;, orrox; £ix£ Email jJav8£1 KQl an6 til OlKtll-lae; nA£up6 (Flash), cuvrcroooe IJla KatOOTaOfllolOit£pa EUVO"(Ktl Yla tllV T6vWOll tWV Y£PIJOVIKC0V £~oywywv. Auro anoo€.IXtll K € rr A EOV pE OTO lXEio nou 06911 Kav OTIl Oil uooiornrc TOV Aovoucro TOU 201 0, au IJ cpwva JJE to anoia ot YEP)10VIKEC; E~OYWYEe:;, EnwcpEAaupEvEe:; an6 tnv rmoor; TOU EupwA6yw Tile:; KpiOIle:;. TaU EAAqVIKOU XPEOUe:; (Le Figaro, 14/15-8-2010, OEA. 23), OU~tlel')Kav KOta 18,2% ro rtpdrro E~a)1qvo TOU 2010 Kat Ecp-raoav OTO rrooo TWV 458,4 Ole; EUpW (Le Mande,. 14/8/2010, aEA. 10).

..... Z <I

s

<:( <I <:(

• < < UJ

Ta TO KoyAu«pIKO. 6itvEIa Tile; Eupw~WVIle;

TEAIKO Kat K09wC;TO eupw KIVOUVWE1TMovva KAovlcrrEi OVEnav6peWta un6 rqv nieoll TWV ayopwv, 01 apXllyoi TWV KpaTWV HIe:; Eupw~wvq e:; orrouovoroev TI') MEPKEA KOl ulo8ETtlOav Tq v a1Tocpaoll yla til Oil jJloupyia MllxavlojJou L111POOIOVOjJIKtle:; ITa9EpoTIlTae:; (ML1r.) Tqe; Eupw<WVllC; OTIC; 25 MOPTiou 2010, nou opwe; £iXE Ka9apa OlaKu~EpvI1TIKa XaPOKTIlPIOTIKO Kat OEV anOTEAOUOE rnv «wpwnaYKr'] AUOrp) rnv onolo Em9ujJouOE 11 EAMoa aAM Kat OAAEe; XWpEe; TOU EupwnO"(KOU VOTOU.

Tnv 1 q AnpIA(ou 2010 avaKolvw9qK£ OTI TEAIKO TO E.MEq.lI-'O Tile; xwpae; 0lapopcpw91lKE OTC 13,6% TOU AEn (2009). ITq ouvEX£la 11 'EM60a unE~aAE aiHliJo avspvorrolnonc TOU ML1I KOl 01 unoupyoi OIKOV0I-'IKWV TaU Eurogroup E~Eowoav rrjv anocpoor'l TOUe; vro £vTO~q Tqe; xwpae; uoxoro M.6I. OTI.e; 11 AnpIA!ou 2010.

To noxsro «OTr'!PI~qc;» nou T£AIKO EYKpi9qKE rrrov 06vEla Tqe:; T6~1le; TWV 110 Ole; EUpW, ano TO anoia 30 Oil:; on6 TO .6NT Kat TO unoAomo 80 O.le; ana tie; XWpEe;~pEAq Tile:;. Eupw~wvqe;!..IE Tq 1l0pcpr'!0IPEPWV opyaVWIJEVWV oavEiwv. M6AIOTa, aupcpwva IlE TO Mvqp6vIO, '1 6:vTA'laq XpqpOT060Tqoqe; ana TO. OII-lEPr'! 06VEla Kat TO llNT 90 YlvETOl OE avaAoyia 8 npoe; 3 Yla K6:eEell~aopa nou perp6TOIIlE tq OUVQAAaYl-laTlKr'] lOOT 11-1 (0 TaU npoypOI-lI-lOTOC;. EmnMov, Ot TPll-lqv'la.iEC; £l<1a.I-IIE00EIe; Tile; oaVElaKr)e; xpqpmo06Tl101le; on6 ro KpaTIl Tqe; Eupw<wvqe; 9a ~oof(ovtat OE rprunviclouc orrosovicpouc an6 TOUe; orrolouc eo npoxurrra q oUPPOPCPWOIl Tqe; EAA6:oae; pE nc npoun0geoEle:; xpqpaTo06TIlOIle; nou exouv TE9EI ana TOUe; 6avE1OTee; pEAq rnc Eupw<wvqe;. KI aUT6 90 yiv€TQI Ka9'oAIl TrIV TPIETrl 016pKEla Tile; oupcpwv(ae;. Itqv oucio np6KEITat vto TO I.lEYOAUTEpo COVElO nou Xopny~9l1KE nets ana 01E9vEie; opvoviououc KOl KpOTIKOue; marwTEe; OE rptrn xwpo.

H Arrooccn Tqe; 11 qC; AnpIAiou vro Tq «OloaWOIl)} rnc EAA6:6ae; ul09ETrl811KE npOKElll.EVOU ro KPOTII tl)e; Eupw<WVIle; «vo 6Io<puM~ovv tn XPf/t./OTOOIKOVO!.1IKt] otaneootntaotnv Eupw(wvl7, we; aUvoAo». Ito to Myo auto TO KPOTrl-!.lEAQ Tqe; Eupw<WVIle; anocp6:moav «va nap6aXDuV XP nuato 06 TI7 01'] IJEOW o.lIJEPWV oavE{wv ue KEVTPIK!'! opydvwol'] otto TI']V Eupwnaii<!'! Ennpont; we; p too; Ev6C; naKE:rOU, nou nEplAop{36vEI TI'] XPI']POro06TI']Of] TOu LlIE,eVDUe; NOj.i.lopaTlKOU Tausioo». AUTO, OAAWot€, 01J0AOyr'j81lKE €K TW UOTEPWV pE TOV mo KOTllyapqpOTlK6 rporro an6 TOV nOUVYKEP nou, pE acpoppr) TIlV 6:pvqoq rnc IAo~aKiQ(; vo arllpi~El lllv EAMoa, ETTlOr'!jJOVE 011, E6:v 6Ev EiXE cnooocrorsi 11 OTr'lpl~1l HIe; EAA6:oae;, auto «eo EIXE oorwnO£1 OE pEydAEC; aVQKarar6(EIC; Yla TO .eupW), npo08ETovroe; I-IE voqpo (<TTWC; ndvTO cr{erro TO eEj.1a arQ8Ep6Tf)TQe; TOU eupw KQ/ nOTE. Tr)e; EJJ..6oac;» (H Kaen!.1Eplvf}, 17/8/20 1 A, OEA. 23).

MEOW TWV rmporrdvio OIPEPWV TOKOYAUCPIKWV oav£lwv 9a pHacpEp9E! nAoUTOe; an6 rqv EAA6:oa npoe; Tq rEppav(a KQI TIe; aAAEe; XWpEe; rnc Eupw<WVIle;. EnolJevwe;, a M.6I ouaKoAo 80 urropooos va xapOKTIlPIOT£! we; E Kcppaoq KO IVOTIKr1e; aAA'lAEyyUI)e;. A v'd9no, 6nwe; r)o q rovlocus (H t<p.f}VQ, 1 7/4/201 0, OEA. 16), rroo KE 1- TOi YIO an6cpooq I.lE OTOXOtq «Olaawol'] TWV 1TI0TWTWV TI']e; EJJ..doa e;» .

H an6cpaol) vtn «OI6.awOIl» Tile; EAA6.oac; ouotccnkc ETTl~Ar']9qKE ana tie; oyopee; Kal TI<; KEPOOOKOTTlKEe; mscac (Financial Times, 11/41201 0). 'Olav, I.l6.AIOTa, n rrrtoon TOU XPlll.lOTIOTqp(OU ASqvwv 0PXIOE va «ETTl- 1l0AUVEI)} to EUpW KOl TIe; tpanE~IKEe; jJUOXEe; tau CAC 40 Kat tOU DAX (Les Echos, 8/4/2010), TOlE r'jTav nAEovooqiec orr q rOAAla Kal q rEppovia EnpmE va nopep~ouv npoKEtI-lEVOU va OlOOWOOUV nc yaAAIKEe; KOI YEppavIKEe; TpanE(Ee; nou r'jTav EKTE9Ell..iEVEe; OEEAAllvlKa KpanKo ol..iOAoya a~iae; 54 Ole; wpw Kal 31,S Ole; cupLiJ aVTiOTOIxa, oUjJcpwva us rnv an6 5 Ma"iou 2010 'EK9EOIlI 0/110 TaU .8.NT (OEA. 127). EnopEvwe;, 6nwc; ETIloqJI.aivEl Kat. 0 Ambrose Evans-Pritchard (Telegraph.co.uk, 11/4/2010), «TO 0XEOIO OWTl']p(a~ tnc EJJ..6oae; rjrav OTfJV npaYllorlK6T'ITO Eva OX€'OIO oWTl']pfae; TWV TTlOrWTWV TI']e;».

'ETOI, E~r'lVTa xpovla pUO TO IXEOIO IOUiJov, n EE KAr)9IlKE va EKcppa.aa EI..i1TpaKTO rn OIKr) tl)e; aAAqAEyyuq npoc tOY EAAqVIK6 AOO, 0 orroloc oupcpwva ue TOV Ambrose Evans-Ritchard (Telegraph.uk, 1114/201.0) «TIPWositos yw ra A68n tn; fupwnl']0. nAqv 6pwe; TO naK£ro «OTr']pI~r'le;)) Tqe; EAAIlVIKr'j<; oixovoptoc EK pEpoue; Tqe; EE GTnV ouaia ouvrcro svov TOKOYAUCPIK6 pqxavloiJo XOPrlYl1oqe; OIPEPWV oavE[wvEK I..iEpOUe; TWV xwpwv Tqe; Eupw<wvq<;, uljJaue; 80 01<:; EUpW, JJE EITITOKIO Yla TPIETr) OOVEIO, aupcpwva pE TqV an6 11/4/2010 crroqicon TOU Eurogroup, TOUAaXIOTOV 5%, onA06r'] aXEoov omMOlo ana aUT6 pE 1:0 onoio 01 EV A6yw xwpEe; oavE[(oVTav ano TIC; ayopEe:;. ME TOV rporro aUTO Eva onpcvnxo nooooro TOUETr)OlOU EIOOOr)pOTOC; TOU EAAqvlKou AOOU 8a I-IETa~I~6.(ETOI O1OUe:; OaVElO1Ee:; TaU nou ~p[OKOVTal Kupiwe; one xwpEe; Tqe; EE (~A. nIvaKa 4, OEA. 15).

9

o Z o !'E ::t Z !'E o w Z

~

l1Ev np6KEIlOl, "om6v, EV npOKEI1-.H~VW Yla 71 a KETO oloowoqc:; tr)C:; lli6:oa.c:;, aAACt Yla EVa naKE:TO ol6:awO'qc; TWV OOVEIOTWV Tr)C:; EAMooc:;, TO anoia KOAEiTOI va l1AqpwOE! 710AU OKPI~O ° eAAqvlKOC:; Aaoc:; (N. Mapl6:c:;, H rtp~va, 17/4/2010, OEA. 16). npOKErrol OI1AOOr'j yla EVo 110KETO «OAAIlAEYVUIlC:;» 110U, onwc:; tOVIOE ° Wolfgang Munchau (Financial Times, 11 14/2010)' ovnnpOOWnEUEI pia Ka80pr; PEtO~H3,oOl1nA.outOU on6 rnv A8r'jvo 01"0 BEpOAIVO. KI onwc; napaTr'jpqO'E OTO nopon6:vw 6:p8po tau ° Ambrose Evans-Ritchard, KOVEVOC; Aooe; OEV 1 • rrropst va OVEXTEi !-Ila tEtOIOE~unr1PETllcrll XPEoue;. Kat aUTO Eivat pe(3,olo 6TI 80 EK<PPOOTEi OTa cusco IJEAAav IJE OIO<p0POUC:; rponouc ..

Anoocototrncs, e:n[OIlC:;, to OIIJEpr; OOVEIO 0A},6: KG.I 11 XPIlIJOta06TIl0l1 TOU l1NT va 0080uv IJE (3,60'1) TOU<; opouc Tqe:; an6cpa.ollC:; TOU ECOFIN yl.o.lllv EAA6.0a 10 ([)e:(3,POUOPIO rou 2010 Kat ourooc rrou 8a E11e:(3,aAE TO .6NT, rrou we; yvwCJT6 TIEPIAO!-l(3,6vQUV IOlwTI.Korrolr;OEU::, IJEiwol1 npaOWTrlKOU oro OrH.100la T0I-1£O, 1-1e:IWOfl OUVT6.~EWV Kat 1-ll08wv, aU~11011 opkov I1AIKloC; ouvTa~IOo6TI1011C; K.An.

'ETOI, (3,aolKr; npoOrr08e:O'I) Via trW EKTOP1EUOll TWV oavElwvr'jtov 11 EKrr6vIlofl KOI.E<papl-10yr; Ev6C; opaK6~ VTElOU 01KOVOlliKOU 11poyp6.lJpaTOC; VIa rnv E~uyiavoll rnc EAAI1VI.Kr;c:; 01KOV0I-1[ac. To np6ypoppa aUT6 61.a~ POp<PW8I1KE IJEt6 on6 olonpaYlJaTE.uoEIC; T'lC;Ku(3,EPVI1011<: IJE. TO .ANT, TI1V EE KOI"{"I1V EKT ("{"pOlKa) KOIEAa(3,E TI11l0p<pr; Mvrllloviou.

To npwTo I1ETpa E<papl1oyr'}e; TOU MvrH . iovtou, 6nWe;KO.I TO KEil1EVO Tau MVIlIJ,OV!OU oXA6: KOI 01 ano<p6:oa<; tile;. Eupw(WVIlC; orrc 25 Moptfou 2010 Kal 11 AnpIAlou 2010, Kupw811KOV orro Til BOUA~ PE to N. 3845/2010 nou TE81l KE OE tOXU am; 6/5/2010 ((fJEK 65 A' 6/5/2010).

6uo Il!JEPEC; cpvorepc, CJTle; 8/512010., q EAA060 unEvpa\j:1E IJE TIe; xwpec; rqc Eupw(wvqc:; (nAqv re:Pl1av[oe;) Kat pE til ye:ppaVIKr'} KPOUKr'} TpOrre(a. KfW OOVEIOKr; oUI1(3,ooq u\.j)oue; 80. Ole; EUpW', q orroto a1ToTEAEoE cvnKEII1EVO OXETtKr;C; I1IJEpI6a.<; rrou 610py6:VWoe: 01"1<;15/7120100 AIKllyopIK6e; IUAAoyoC; A8llvwv. To npOKTIK6: tile; IlI1EpiooC; OUTr'je; nEplAal1~6:vovTal ernv rrooocou f:KOOOI1 (O.EA. 137).

T aUT6xpova, CJTI<; 1 0./5/2 01 0 TE81lKE Of IOXU PETO on6 OXETIK~ ctmon nou e:iXe: unol36.AEI 11 EA},6:oa crro ne; 3 Maiou q onoocon TOU ANT !JE rnv anoia EYKpl811KEI1 XOPr1Yl1011 TOU oavEIou CJTIl xwpa lJ,ae;. ITIl ouveXElo, oKOAou8110E pta vso OVlIKOtVWVIKr; Aoi.Aona KalljJr;<pl.oq on6 Til BOUAr; TWVOVTlao<paAIOlIKWV Kat cvrspvcT1KWV VOl1ooxeolwv.

An6 TrjV nAEUp6: TOU, TO ECOFIN jJE~6:01l TO 6:p8pa 126 nap. 9 Kat 136 tl1<; IAEE E~E:6wOE Tllv un' apl8- uo 201 0/320/EE an6<paor'} TOU (OJ l 145, 11.6.2010., OEA. 6) pE tnv anoia rpononotnoe trW npaYEvEOTEPI1 on6<pa.or; tau TIOU eiXE EKOWOEI cTnc;16 (])E(3,pouoplou 20.10 OE 0XEOIl PE TOUe; opouc Tile;. E.nIT~pl1allC; 1TOU EnE(3,oAE CJTIlV EAMoa, EVOWI1OTWVOVlO<; OTIlV ouoia TO nEpIEx61lEVO TOU Mvrwov[ou.

flEPOITEPW lopu811KE TO Touelo XprwaT011lCJTWTIKr;c:; Ito8Ep6TI1TOC; (Tcusio) IlEOO on6 TO crrolo 61TW<; f-XOUJ-Ie: avoMoEI (ErriKQ/pa, 29/7/20. 1 0, OEA. 2 7~ 30) OXE616:.(EtOI va Em(3,AI18E i 0 l1Ar; P 11e; 0q>EAA.I1VI.Op6c; TOU e::AAIlVIKOU Tpa.ne(IKou ouotrurcroc, ria ro A6yo aUT6 6:AAW01"EKOI ol'EAAI1VEC:; Tpone:(ITE:e; OEV oUIlq>WVOUV IJE Tllv EVlO~r; TOUC:; CJTO TapEI a (lOOTl/J{o, 26/6/2010, OEA. 28~ 29).

To vEo MvrU.tovlo

Korornv 11 Ku(3,Epvlloll, un6 TrW Ka80or;Y1101l Tile; Tp6tKa.e;, ~EKivqOE rnv anEA.E.u8Epwoq TWV «KAEIOTWV» EnaVV€A,lJo:tWV. H OUYKPOUOI1PE TOUe; PETO<pOPEiC; rlTOV 16t01TEpa o<poopr; Kat KOTEAI1~E OTrw EniTo~11 TWV onEpywv Kat TI1 XPIlOllJonoil"jOI1 TaU crtPOTOU we; am:Pyo0110OTIKOU IJI1XOVI0l10U npOK£IIJ,EvOU va Kop<p8ouv 01 crrepvot. Me: TOV rporro a oro EKAEtOE ° npwToe:; KUKAOC; Tile; E<pOPlloyr;c:; TOU Mvn uovlou Kat an6 TnV Tp6lKO E11l(3,A~8I)KE n ouvollJll VE.OU MvqlJov[ou.

To vEo aUTO MvrW6vlO TumK6: EAa.(3,e Tn I-IOP<Prl «emxcnoorromusvou MVllPov[OU) 'ro orrolo uno-:d8EtOl OTI ouvETa6:; '1EAAllvIKr'j l1AEUp6. To «E11lKOlP01101'1IlE.VO MVl)p6vlo)) E11louv6:<p8nKE CJTl1v ana 6 AuyouCJTOU 2010 OXET1Kr'} emCJTOAr'j nou anECJTE1AOV .01 nanOKWVCJTaVl[vou - npo(3,6nouAoe:; CJTOV np6Etipo TaU Eurogroup, ornv E11ITpOnr; KOI CJTIlV EKT 11£ KOlvonoillOI1 CJTO ANT Kal nEptAall(3,6:VEtat O"TIlV ncooucc EKOOOI"j (OEA.89).

rTI1 O"uVE.XEla I1E11lTponr; ouvEta€E «LUOTaOl1 Yla Anoq>a.aq TOU r.up(3,ouAfou yt.o TnV rponorrofqon Tqe; on6q>oOflC:; 2010/3201 EE 1"OU r.UIJ(3,OUA[OU ... » nou e:nio!l<; nEpIAap(3,6vElat CJTl1v rropoixro EKOOOI"j foeA. 131) n onotc EVOWPOTWVEI TIC; pu8lJiOEIe; rou «snucorponomuevou MV'1lloviou)) npoKEIIJEvaU va eKOo~ 8Ei OXETIK~ an6q>0011 lOU Eu rogrou p KOI rou ECOF I N OTIc:aPXtc: Ie:mEp(3,p[oU 201 0 (EJ..EU$EpoTvnio, 31/8/20.10, OEA. 1).

10

M' .... ~.'

... EpOC; uEUTEPO

El\I\AIlA KAI EYPOZONH

nOIOC; Eu9uVE'tal. Via 'ta EliEilJlJQTa Kat Ta XPEIl 'tou vinou

Evw t1 au~r'jlt1all Yla rc XPEIl KOIla. EAAElpl-lma TOU Eupwrra"iKou VOTOU Kal KUp[WC TIlC EAA6oa.c OVOI~E I-IE IOlalTEpo IJEy6.A1l EVTOOIl OE 6AIlTrIV Eupl.lmll an6 TIC apxE<;. TOU XP6vou, BpU~O,AEC KOI BEPOAivo EnEOEl~OV IOIOITEPI1 onou6r'j va cnoouorrrioouv ro l3amKo TOUC erne, nou OEV Elval 6.AAa an6 TO (610 TO POVTEAO Kat TO OOPIK6. npol3MpoTO Tr]C OIKOVOPIKrliC Kat NoplopaTIKr'jc 'Evwoll<; (ONE), AUTO 6Ev or)l..taivEI OTI npETTEI va napa~AE\.jJouI-lE 'TI<; Eu8uVEC TIlC nOAITlKr'jC llywlQ<; TOU V6TOU nou E~E8pE\.jJE Til AfITOUpy[O TOU nEAatEIOKOU xporou; Kat TOU aVTl1TOpaYWYIKOU 011l-l6010U TOpE.O, 'Opw<; OE pia 'Evwoq 6nou TO 65% TouA6XIOlOV TIlC vopo8wloe:; nou Ecpopp6~Etat npoEPXETOl crro rnv [610 Tllv EE, QVTIAap!36vETOl KOVEie:; 6n TO pEyaAUTEpo PEPOC ana TU::; no80YEVEIE<; TOU Qua'Tr'j paTOC ocpEiAETOl OT'lV f610 Til AEIToupy(a TIlC Eu PW~WVIl C Kat Trl C EE. 0 I rEppavo[ !3E!3a[wc, OE pia npoona8E1a va onoqiuvouv TIlV KpmKr'j YlO TI<; W8UVE<; nou EXOUV Yla. TOV Tp6no OUYKPOTI1011<; Kat A£IToupy[ae:; Tile:;. Eupw~WVIlC, npoon6.8qoov, Kat 1-16AI010 I-IE ar'jell rporro, va XPEWOOUV 6Xl1-l6vo TO EAAI1VIKO: npo!3.Arll-lmO, OAM Kat rc npo!3MvmQ TOU EUpW orouc 6r'j8EV KaKOpa8rHJEVOUC KOI TEpn£AqoEc;'EAAIlVEC, H npoona8EI0 QUTrl OU01'UXWC; !3PrlKE auppoxoue:; Kat OE KU!3EPVI1TIK6 sntrrsoo, 6nou EYIVEon6rrEIpa va KOAAIEpYl180uv crov EAAllvlKO AOO OIo8ril-ima EVOXrl<; Kat Eu8uVllC vro TO OElva TOU cupW. Av 6pw<; aUT6 nruv aAr'l8Elo, nwe:; I-ITTOPEI vo E~rjYl1eEi TO YEyov6C 6Tt OAO<; 0 wpwno"iK6e; V6TOe; EKEl rn lOla npol3Al') 1-101"0;

A.AAW01E onpspc KOVEie; OEV al-lCPlpaAAEI en 11 YEPl-1aVIKr'j nAwpa OTO nAotmo TI1e; Eupw~wvl1e; £iVOl uio aTT6 TIC:~OOlKEC crrlsc OUOOWpWOrje; XPEWV TOU VOTOU Kat aUTO vtveror TTAEOV 0£K16 OK6J..l.rj Kal orro TOV T(opT( .t6poe;, ° orrotoc aOKWVToe; EVTOVrj KPlTlKTl mil YEPI-I0V1Krl ETTlI-IOVr'j vro TTEPIOPIOp6 TWVEAAE.IIJpaTWv :K0l1T1C EOWTEPIKr'j<; ~r'jTqonC;, npOKEII-IEVOU va EVlOxu8EI 1"'1 cvrcvioviorucornro Tne; YEPJ..l.aVIKrlc 0IKOVOI-I.10e; KOi va OU~lleouv ETO! 01 E~OYWYEC; rnc, ETTl0rlJ..l.0VE OTI «ue TfJ ~ElWOfJ TOU EJ..ilEf~j1QTO( nooonosoviouoo KQ.I Tr]V aVTrOTQO~ tric OE ~IQ aU~fJofJ TWV j110eWv Yla Tf/V ovnotoeuior; TrK j1EfWOf)( Tf)( ayopaOTlKrje; ouvaj1fJe; TOU wpw, .1] rEp/.iav{a KaelOn] otnv npOY/JQTIK6TryTa mo GUOKOJ...o v,a TI( 6Uee; XWPEC; va avaxttiaoov Tf)V avmywVIOTIK6rf)T6 TOUQ), Yla va KaTOArl~EI on «I] fepJ..IQv{a anotesei to (3aOlK6 npwmYWVlOTrj tnt; wpwnaii<rjc; «oiot»; xptOUe;») (H KaBf)~f.plv~, 19/8/2010, OEA. 27),

Ana TOV Ktwc; OTOV <J>pivTpa.v

To OnpOOIOvOIJIKa npo!3Arlpma TaU Eupwna·(KOU V6TOU 0CPEIAOVTOl OTOV Eupwna"iK6 KOTOPEPIOjJ6 epvootoc TTOU EKEl 0lOI.lOpcpw8cl KOl6. rn AEriOUPY10 lrjC wpwna·(Krlc OIKOVOI .. HKrlc: OAOKArlPWOrje;, loiwe; pETa Trj <plAEAEU8EPI1 crpotprt rnc EOK TovloUVIO lOU 1984, Tors, uno 1l1vnlWrj lWV OlE8vwv oyopwv 10 Eupwna'lK6

II

a Z a :2:. J:

Z :2: o \,U z

o I-

LU!l~OU/\IO ToucDovTfvqmM EmocpPOYIoe rqv ulo9trl1OT] lOU POVETOPIO\JOU. 0 KEIVe; eixe nMov I']TIr1'gei an6 lOV MiAiov CDplvwov.

'OlJwe; I'] anp6oKomll /\EIToupyia llle; EOWlEpIK~e; ovopoc Tile; EOK fiXE we; OnOTEAEOIJO, Myw Trle;Ola<.popETlK~e; napayWYIK~e; 0Iop9pwlJT]e; lWV Kpan.iJv-pEAwv TI'](. va o6l1y~oel oEauvex~ auoowpeuOTl nAOUTOU one xwpee; TOU ~opp6 Ele; ~6poe; TWV xwpWV TOU VOlOU. Til OOlJtKr; aLTTft aouvapfa EmmilJovE totah:epa euOToxo 0 Avoptoc; nanavopEou 6fvoVTac; til pom Yla Epntowoll Tile; KOIVOTtKr1C; a.M.I']AEyyuqe; IlEOW TWV KOIVOTIKWV T apEiwv.

To XaPIlAO enlnEoo OIKOVOPIKric: avomu~l1<: TOU VOrTOU Kat 0 tponoc AEITOupyiae; TWV KOIVOTIKwvTollEIWV nEp'looroov OI1IJQVTlKO TO nooooro aUJlPETOX~C; TI1<: EyxwptOc;napayoJlevl1e; rrpoOTl8ElJevqe; a~iae; KClTO TTJ.V EKT~EOf] TWV l1eYOAWV tpywv, IlE OTlOTEAEOlla TO jJEyaALrrepO I1Epoe; TWV KOIVOTIKWV XPI1I1QTOOOTr;OfWV va enaVQKojJWEI TeA.1KO OTIC; XWpEe; TOU~Oppo YIO oyopo TExvoAoyfa(. ,~IOl1nXavIKou E~onAUJ'l1ou o.Mo KOl yta KClTaVaAWTIKEC; SonOv£(; (N. Maploc;, H .[rpt]VQ, , 9/3/201 0, ov.. 16). 'ETm EjJ1TEOw9nKE TO o[nOAO nopaywYIK6c; ~opp6.e; / KcrraVaAWTlK6e; V6Toe; Kat 01 Ku~epvr'tOEle; TOU VOTOU, npOKE1\JE.VOU va rtapiootoouv 1l1V aVEpyla npoxwPIlOOV OE j.10(IKEe; npOOArltj)Ele;OTO 0111.10010 TOIlEO, OIOYKwvoVTac; TO OrU..I0010VOP1KO TOUe; eMElI1!lOTO KOI TO Ol1lJoma XPEI1,

To .,.OVEtapl.OTIKO.,.OV,.tAo Tile; ONE.

H npoo<.p01r) «e».IlVIK~ lpoywoio» anEoEI~e en r) [ala 11 OIKOVOIlIK~ Kat NO!l1011C!T1K~. 'Evwoq (ONE) nooXEI ana 0I1J.lOVTIK08EOJ.lIKO KOt nOArnKo EAAEIl1l1ma. EUAOYO, Aom6v, olEpwTatat KavEk; nwc; unopa! 11 ONE va anOITEi Tn PE[WOIl TWV 0I1POmOv0I11KWV EAAEIIJ110TWV TwvKpmwv-I1EAWv TqC;, OTOV q [010 OEV IJnOpE[ va m:plop(OEI to OIKO tile; 8e0l11KO eAAE(\Jl1atO,

HONE onoTEAEI 01l110VTIK6 nOAI11K6 oUIJ~l~aoI16 ovouscu 0"T11 roMio KOl TTl rEPl1av(O rrou EflIKUpw91lKE pE Hi Luv8~KIl TOU Mao01".pIXT. 0 MlTEp6v TO 1989, npOKElI.lEVOU va OUJ.l<.pWVr;OEIOTI1VETnKEII1Evl1 VEppavlKrl svorrotnon, E<.pOPIlOOE Tq YVWO"Trl yaMIKT\ouVTaYrl nov EYKOIV[OOE on6 10 19500 LOUJ.lOV. TOTE, IJE Tllv [opUOI1 Tile; EupwnaIKr'jc; KowoTqTae; Av9pOKO Kat XOAu~a, q ra)J.,(a ntruXE VO EA£Y~El OUOOl1l10VTtKO vsol1ovlKO onAo:Tov OV9POKO TOU Poup, 1TOU cnorsxcucs OIlJ.lOVTIKrl nqyr't EVEpYElae;, Kat TO YEPJ.l0VIKO XOAUPO, nou anOTEAEOE mv npwTIl UAI1 Yla rnv KaTooKEu~ TWV onAIKwv OUO"T111.l0TWV Tile; BtpJ.laXT.

ITO M6.amplXT 0 MITEp6:v nttuXE va E~Q(pavloEI TO IJETOnOAE\JIKO YEPIJOVIKO 6nAo, OI1A.OOr1 TO IJOPKO J.lEOW 111<; KuKAo<.popioe; TOU EUPW KOI Tile; iopUOI1e; Tile; Eupwna'iKrie; KEV1"plKr1e; Tp01TE(Oe; (EKT).

H AElToupyio 111e;. ONE 8a unopouos va OPO!-lOAOYriOEI1l'lV OlKOVOJ.lIKr1 OAOKAripwoll OE 1110. TIEPIOo61EPO rcopPOl111 ovomu~l1, povo eovO\Jvouo(EKOI unEp TOU Eupwna"iKou vorou TO SETIKO TT]C; KUKAo<.popioc; ev6e; avrolou V0l1i011010e; Jl.E tIC; ovaYKoiEe; KOlVWVIKEC; KOt 1TOAfTlKEe; OVTIOTOS!J(OEIC;. 'ETOl npoT69qKE I) VOIJIO!-lCITIKr1 "Evwoq va ouvOUOOTd pE pIa npaVl1011Kr't OIKOVOIJIKr't OIOKU~Epvq(J11 nov OTT] pooq Tqe; apxrie; TT]e; KOIVOTIKr'!C;a.Mqi\€vyuqC; 8aOloocpOAI(E YIO TIC; xwpEe; TOU VOTOV OlKOVOI1IKr't OUYKAIOq, IJETocpOpa n6pwv Via ErrEVOUOae; KOI KOIVWVIKEe; I.lETO~lpOOEle;. '01JWC 01 rEPJ.lOVO[ E1TEPaAOV c:n<i\qpouC; IJOVETapIOTIKOUC; cpouccm AEITOUPv[a l"qc; ONE,

ME TO npWI1V op9po 104 Tile; Luv9riKI1e; Yla lllV IopUOI1 HIe; Eupwno'iKric; KmVOTI1Tae; (rEK) OT"IOyOpEUTI)KOV 01 unEpovaAVtj)EIC; ri onOIOUOr;nOTE O},AOU Ei.Ooue; mOTWTIKE<; OIWKOAUVOEIC ana TIlV EKT rtpoc ro KpOTqI1EAIl rnc ONE, EVW TOUTOXPOVO Em PAr'tSqKOV oKi\11 p 0'[ opoi Yla Tl1l1EiWOIl TOU oq po 01 OVO !'-UKO U eAAE(ppaTOe; Kat lOU oql100iou xptouc; TWV Kpan.iJv-I1EAwv. Eniol1C;, anopp[<.pHqKE K08E OKEtj)r) vto Til 9wl.l09EtIjOrj EVOC; «0111l0mOVO\JIKOU ouoorrovciouoo», ° cnotoc 90 0"TIlPI(6TOV OE tva K€VTPlKO oPYOVWIJEVO npourroxovrouo Tfle; EE 0l1llaVTIKOU PEYE8oue; nou 9a O!OO(p6.Al~E Eva IlIlXOVI0J.l6 oVOOlav0J.lr'je; Elooor'l!-lmoe; IJEOW vsvvokov OQl10010V0l1lKWV I1ETo~I~6:oEwv npoe; 10 KpOTq~pEAq Tile;. EE.

AVT(SETO, npOKp(SqKe 0 J.lI1XOVI0I16C; Trle; nOAUl1epouc; 0I1110OtOVOIJ!Kr'jC; £TrITr;PI101jC; TWV KpmWV-l1eAWV rrou So rrapouo(o(av au~qI.lEvaOl1pOOtOVO\JIKO EAAEll1flCITO KOt OU{qpEVO 011110010 XPEOC; (PA. rrpwl1v 6p8po '04 r !.EK) Kal npo~M<.pHIlKE nEpOiTEpW 11 E1TlpoM ncocnuov Kat (i)J..wv OIKOVOI1IKWV KOIOIOIKIlTIKWV I1EtPWV KClTO TWV KPCITWV-lJeAWV nou oev Ha TIlPOUOOV roue 6pouC; TIlC ONE Kat TouopaK6VTEIOU Iup<pwvou I Ta9EpOTllTOe;.

o I1f1XavloI16c;auT6c; eEWp~eI1KE ono nOMOUe; we; 1010(TEpoavanOTe.AE0I10TIK6c;. 'Elm 01 l-l0vEtapIOT1KEe; aVTtf..t'\tj)EIe; rnc repl1ovioc; nou ETHKpml100v Kmo TO OXEOIOOIJ6 Tile; ONE ouvE~aAaVO"TI1 Olatr;Plloq TOU KQroueprouo U Epyao(ae; rrou un ~PXE oro 1TAOIOIO Til c EOK Kat oBoppcc Kata<.pEpE vo OIOTq PriOEI TT]V KUp[OPXI1 9E0l1 TaU, EVW ° V6TOe; EY1VE OK61111 THO KaTavaAwllKoe;, Ko9wc; 01 TponE(ec; TaU Myw TWV Xa\JI1AWV EmTOK(WV

12

TaU wpw XOPl1youoav aqJEtOW<; qJ81lva KOTavaAWTIKa oaVEla IlE ro onoia 01 nAIl8uol101 TOU VOTOU cvopc(av ~10111lxaV1Ka npotovto lOU pappa. ME TOV rpono aU10 a papp6<; a~10nO[110E unEp TaU 10 OqJEAll pla<; EVlata<; avop6<; !1EVe:80u<; 13 01<; oOAap(wv pE XaPIlAO KOOlO<; OavEI0I..l0U (laoT//1{a, 27/2/2010, OEA. 40).

MEoa OE A1YOTEPO an6 ilia oEKaETla 0 poppa.:; KEpOIOE 'l'ptnAa:

1) AU~llOE TIe; E~aYWYE<; TOU 010 voro,

2) E~ay6paoE TI<; KUPI6TEPE<; lpanE(E<; Kal plollllxav[E<; TOU V61OU.

:I:

Z a N c 0.. )0- w

~

< <l < < < ur

3) METOlp6nl1KE 0'10 IlEyaAU1Epo nrorortn TWV XwpWV 111<; EUpwna'iK~<; nEpI<pEpEla<;.

AU(11011 E(aywywv aTOV Eupwna"iKO VOTO

XapaKTIlP10T1K6 nap60ElYI-la TIl<;TOOI1<; ourru; anOTEAOUV 01 E~aYWYE<;WU a~ova fEPl-lavia<; - Xwpwv MnEVEAOU~ (BEAYIO - OAAavoia - t\OU~EI1~OUPYO) nou TO 121111VO NOEI1~PIO<; 2008-NOEI1~PI0<; 2009 napouoiaoav IT AE6vaoIJa TPEXOVTWV AoyaplaOIJWV 211 OIC OOAap(wv, EVW TO 1010 ol6OTIlIJO EMaoa - lorrcvlo -llOA10 napouoiaoov OUVOAIKO EAAElll!10 193 OIC 60Aoplwv (laOT/Il{a, 27/212010, au. 13). TaUTOXpoVO, 01 YEpIJOVIKE<; E~OYWYE<; OlI1V EMa6a TO 2008 EqJTooav 010 8,3 61C EUPW Kat TO EAAEllllJa 010 eurropuco 100(UY10 TIl<; EAM6o<; I'JTOV 6,4 61<; cupw tjoottuia, O.TT.)

01 YEPl1aVIKEC ElatPEIE<; aU~l1oov nc TTwMOElC TOUe; crnv EupwTTa'iK~ ovooc IlE XOPOKTIlPIOT1KO TTap6- 6E1YI1Q 111 Volkswagen, H]C orrotoc 01 nWAI10El<; 010 6160TilIJa 2006-2008 au~r']8IlKOV KOl6 16%, EVW TO 41 % TWV w66wv TIlC Siemens TO 2009 npo!'JA8E an6 rnv Eupwnr] EVOVTl noooorou 32% TTplV aTT6 TTtVTE XP6vla (laoTIIl{a, 27/2/201 0, OE.A. 40).

T EAOe;, a Tei poe TWV 130 vap llaVl KWV ETO lp E lWV no U 6 pcorn plano 10 UVTa 1 OTIl v EAM6a EqJTaOE TO 2006 OTa 6,9 61e; eupw tioonuia, 27/2/2010, OEA. 13).

E(ayopa TpanECWV KaIIJIO ... IlXaVUlJV TOU VOTOU

IUl1lPwva IlE rrpocqxrro OTOlXEla, Em6 116vo TpanE(EC TIl<; EE EXOUV TOTTOBET!'JOEI OuvoA1Ka 21,801<; EUpW OE 0116AOYo rc orrolo EXOUV EKOWOEI 01 EAAI1VIKtC Tpan£(E<; tioonuia, 10/7/2010, OEA. 1,6-7). To noaa aUTO eivrn 161aiTEpa uljJr]AO, av ocvrocret KavE1C on 11 KE<paAatOTTOI11011 OAOU TOU EAAIlV1KOU TpaTTE(IKOU auOT!'Jl1a1OC, OUI-J1TEpIAaIlPOVOI1EVWV Martin Kat Tp6TTE(ac Kunpou TrW (Ola nEp[060, OTTWC npoxorrrsr an6 TO KAE[- 01110 Tile; 91lC 10UA(OU 2010, OEV ~EnEpvouoE ro 16,2 OIC EUpW! (looT/ilIa, 10/7/2010, OEA. 56-57). n6VTWC ro ouoxovo nou E~E6woov E8vlK~, nElpalw<;, :t\).,c.po, Eurobank Kat Tf OVEPXOVTOI OUVOA1K6 OE 44,8401<; eupw svcvn KEqJoAatoTToillOI1C 20,745 61<; EUpW tioonuia, 26-27/6/2010 O£A. 28).

o Iloppoc; anOTEAEi TO ",EyaAuTEpo nIOTWTrlC; Tile; Eupwna"iKrlC; nEpupipElac; Omoc ETTlDrlllav81lKE rrcpormvio, 11 oU~1101l TaU xptouc 010V EUPWTTO'lK6 VOTO 0<pE1AHat OE onucvnxo f)a8\.16 010 0IKOV0I11K0I10VTE.AO TI1C rEPI10V(O<; Kat OlOV TpOTTO AEIToupyiae; TOU OTO nAa[atO TI1C Eupw(wvr]C. AKpOYWVla[oc; AIBoc Tr]C 0IKOVOIJ1K!'JC ov6mu~ll<; TIlC Fspucvicc, r'j01l on6 H1V ETTOX~ TOU 'EPXOPT, BEWPOUVTOl 01 E~aywytc Kat TO EAEU8£po aurtopto. npOKE11Je:VOU TO YEPj..IOV1K6 rrpofovrc va KOlaOTOUV aVTaYWV1- DTIKO OTO E~WTEPIKO, 01 l1£y6A£<; YEPl1aV1KEC E1TlXElp!'JOE1C E.KTO<; OTT6 to «ucupc rcustu» OUVEmKoupOUVTat an6 TIlV oI100nOVOlaK~ KuptpvrlOll KOI £V I1EPEl ana ro OUVOIKOTO TWV EPYO<OI1EVWV WOTE va Ko8t']AW80uv 01 1l1080i 0111 lspuovto. ME TOV TPOTTO OUTO IJElw8qKE 11 EOWTEPIKtl (111qOIl 0'111 Isppcvio, }lE aTTOTEAEOIlO TO I1EyaAo EI1nOplK6 nAEOvaOI1OlO TIl<; YEPI10V1Kr'j<; TTAwpac vo I1l1v IlHaTpEnOvTOl OE EOWTEP1KIl xcrovcAWTlKr'j oan6vll. Av 611WC; unr'jPXE OIKat6T£PrJ KOTaVOj..lr'j nAouTou OTIl fEPlJav[a Kal oU~lloq TWV 11108wv Kat cpo Kat TIl<; WWTEP1K~C (!'JTI10IlC, OUTO 8a E[XE W<; onOTEAEO}lQ TIlV aU~l1oll TWV E~aywywv TWV UnOAOlTTWV xwpti.Jv TI1<; Eupw(wvl1C 0111 fEPl1av(o. 'ETO! 8a unr'jPXE T6vWOll TI1<; av6mu~ll<; 0'11<; UTT6AOlTTE<; XWPEC Tile; Eupw(ti.JVt']C Kat Kupiwe; TaU wpwno'iKou VOTOU KQl ova610V0l1n TWV nAEOVEKTI11J6TWV TI1<; ONE OE oAa TO I1EAI1 TI1<;. Tnv nOAlTlKr'j au-rrl TIl<; rEPlJav(ac EXEl !'J011 OTIlAI1"EU0EI 11 faAAla, ro aAAa KpaTIl-I1EAIl TIlC Eupw(wvll<;

13

Q

z o :E J:

Z :E o

w Z

g

a».o Kat cpxsrol OIKOVO~oMyol. Eno~E.vwe:;, vro 600 OIOOTl'Wa 11 rEPfJav(a eo sivrn 11 «Kiva ll1e:; Eupw(WVIle:;» Kal 8a aKoAoueEl TI1V ncpcncvoi OtKOvO~IK~ nOAlTlK~, ro XPETl Kalla E»'E[fJ~QTa lOU wpwnaYKou V6l0U 8a au~6vovlOl.

'ETm 0 poppoe:; ~ElaTpOm)KE oro ~EyaAlJTEPO TTI(JTWl~ TWV Xwpwv rnc EupW1Ta'iK~e:; nEplcptpE10e:;, ayop6- (OVTac KpallKO ouoxovo lllC EAMoac, Tile; lorrovtoc, TIlC nopToyaAiac xor rnc IpAav6iae:; (laoTlJ-l(a, 13/2/2010 OEA. 6), EVW 0 q>81lv6e:; 6avElo~6c; 06~Yl1aE OE unEPXPEwoll 'ro VOIKOKUP10KOI TIC ETTlXElp~GEle; lOU V6TOU. H EIK6va aUT~ napoumo(Elat aVOYAucpa an6 0XElIKO mOlXEia llle:; T ponE(ac lw::6vwv fllOKOVOV1GJ.lWV nou anEIKOV(OVTQI (JTOV nivaKo 1 .

nivaKac; 1 (laoTlJlfa, 29/5/2010, GEA. 33)

Lu~cpwva ~E OTOlXEio TOU flNT (,EKeEOI7 701170,5 MaTou 2010, GEA. 125) TO OUVOAIK6 xptoe:; (c51l~6010 KOI IOlWTlK6 ) rnc xwpac; ~ae:; napoumO(ETat orov nivOKO 2 Kat EiXE we:; aKoAou6wC;:

nivaKac; 2

To 611",0010 XPio(

ME 1300'1 ro OTOlXE(a TI'lC; napanovw 'EK8E0'1C; 10/110 lOU ~NT TO EAA'1V1K6 c51l~6010 xptoe:; ncpouotoceror OlOV n!vaKa 3 Kat EIXE WC aKoAou8wc:

nivQKac;3

To fJEOO EITlT6KIO 6aVEIGJ..l0U lr)e:; xwpac; KaTO TO rrpdrro Tp(~'1VO 201 a 610~OpcpW8'1KE. OE. 6,2% (H NauTE/ • .lTT0PIKr), 18/8/201 a OEA. 5), EVW TO 2009 nrov 4,1 %, TO 2008 ~Tav 4,7% Kat TO 2005 rrrov ~6AIC; 3,2%.

14

Ta nooo nou 80 KOtoP6.AEI '1 xwpo 110e; OTa m611Evo XP6vl0 YIO T6KOUe; nopouolO(OVTOl OTOV ntVOKO 4 KOl EXOUV we; aKoAou8we;:

niVOKOC; 4

J:

Z C N C 0...

>LU

~

:::.::

0::(

~

< < LU

Eroc 2009 2010 2011 2012 2013 2014
8.1e; cupw 11,8 12,9 14,9 17,1 18,9 19,94
nooom6 5% 5,6% 6,6% 7,5% 8,1% 8,2%
rou Aff'l Kato TO t:.NT ('EKBwn 10/770, OEA. 127), EVW TO 2004 01 ~EVOI OOVEIOTEC KOTEixav 1"0 70% 1"OU EAA'1VIKOU xpeouc, to 2009 TO rrocooro aU1"6 eXEI <ptOOEI OTO 80%. Tout6xpova, OTO TfAOe; TOU 2009 Eva )..tEyOAO )..tEpoe; TOU 0'111601ou xpeoue;, rrspl TO 150 Otc:; EUpW, KOTEixov ~EvEC; Tp6.nE(£e;, KUp[WC; EUpwna"iKEe;, KOI El0lK6u:po TO 36% KOTEixov YOAAIKEe; Tp6.nE(E<;, TO 32% OAAEC; cupwno'iKEe; Tp6.nE(E<;, TO 21 % YEP)..tOVIKEC TponE(EC Kat TO 11 % WI Eupwna"iKEC; tp6.nE(E<;. 01 KUPI6TEp£e; on6 nc napon6.vw IpanE(EC nopOUOlO(OVTOI OlOV ntVOKO 5.

mvaKac; 5 (laoTlllia, 1017/201 O,af:A. 1)

noon Ell<iba EXOUV uvopdoer 01 ~tvOl

(noaa Ot [KaT. £upwl

BNP Societe Dexia

Paribas Generale

INC

CZBK Deutsche HSBC Postbank

AqJop6 TOflOeEmow; at oIJ6hovo nnvll; Morgan Stanle),

----'

'Onwe; I-16.AIOTO l6vIOE Kat 0 O[OIKIlT~C Tile; TpanE~Oe; rnc EMo.00e; K. npO.~6nOuAOC;, «TO 79% TOU EMr]VIKOU c5nl1oo{OU XPEOUC; KOTEXETOI aTT6 ~EVOU( ETTEVOUTE( Kat Eva aVT{c1TOIXO noaooto TWV 60TTavwv yw T6KOU( ElcmpOTTETQ/ ano Uvoue; ETTEVOUTE(, J..IE aTToTEAWJ..l0 tn uekaon TWV EYXWPIWV TTapaywYIKwV noocav Kat OUVETTW( TrW UTTOVOPWOry TWV avaTTTu~,aKWV TTPOOTTTIKWV TnC; xwpa(» (H NOUTEJ1TTOPIKf], 18/8/20 10, OEA. 5).

BEj3oiwc: 01 OyOpEC EXOUV TOUe; OIKOUC TOU<; rporrouc )..tE TOU<; orroiouc unonuouv rnv ao<p6.AElo TOU 0'1).l60l0U XPEOUC Kal o!Oxwpi(ouv TIe; XWPEC OE on6AuTO KuploPXEC ~ 11'1. 'ETOI, ouuqxovc I1E TOV LTlj3Ev MEIT(Op 0lW8UVTlK6 OTEAEXOC T'1C HSBC, TO KpaTlK6 Xp£o<; nou 8EWPEiTQl OOcpOAEe; ElVa! oUT6 lWV «orroxuro Kupiapxwv xwpwv», OIlAOO~ TWV xwpwv EKEivwv nou I1noPOUV va EKOWOOUV EAEU8EPO TO OlK6 TOUC v6j.J10I1a, EXOUV On6AUT'1 CPOPOAOYIKTi E~ouoio OTOV nA'18uoj.J6 lOUC KOI £<p60ov Kpl8el onapulrrrro I-InopOUV vo rorncoouv rraproootepo XP~110 (H NauTEWToPIKf], 18/8/2010 OEA. 23). AVTi8no, XWPEC; nou EXOUV ulo8£TTiOEI KOlV6 v61110110, 6nwe; eivOI TO EUpW, EXOUV O"T'1v ouclo nopoxwp~oei 11E.poe; T'1C KUPIOpxioe; roue,

naVTWC KOTo. TOV MEIT(Op, «EVTOe; Try( Eupw(wv'7( raAMa «a: Iepuavla EXouv I1Eya).(;TEpr) KupwPxfa oro eupciJ a no 0, TI OI111KPOTEPE<XWPEC;, «a Bwc;xwpfc; aUTEe; OEV Elva I 6u vorov VO UTT6.P~E I vouiouati Kf] EVWOry» (6. rr.).

15

o. Z o :E z z ~.

o I W

z

f2

To 161WTlKO xpeO(

To IOlWTrK6 XPEO<;, oUI-I<PWVO.I-IE TTlV nopo116vw 'hewTl , all 1 a TaU 8NTYIO TTlV 7lEp(OOO 2004-2010,110- pou0l6(ElOl OTOV nlVOl<O 6 KOI. EiXE w<; OKOAou9w<;:

niVQKQ.C;6

LE 0XEOTl!-lE TO VOIKOKUPIO lTl<; xwpa<; 1-10<;, EVW I-IEXPI TO 2004 Eixov XOprlYTl9Ei oavEio 52,560 01<; wpw, lOV 100).,10 TOU 2009 TO 11000 EIXE aVEA9El oro l 18,333 01<; wpw, 0l1AOOr'] usoo OE rrevre KOl 1-1106 XP6VIQ TO VOIKOKupl<loavElcrtTlKOV 65,773,1 01(:; EUpW! (nivaKo<; 7, Iaottula 3111012009, OEA., 70).

An6 to nocc aUTO., 44,988,8 01<; EUpW a<pOpOUOOV OE orsvccnsc OOVEla, EVW " 9,330,' 01<; eupwa<popououv OE KmaVOAWTlKO 06vEI.a, to onoia ~E~olw<; aT0I-IEYOAUTEPO I1EPO<; XPI101l10noll'l911Kav yla ayope<; rrpotovuov lOU eupwna'iKou ~OppO Kat VIa OAAE<; unTlPEolE<;.

niVQKQ( 7 (laonp{a, 3111/201 0,0£A.10) XPllllatO 66t·110fli VOlKOKUPUl)V

IilvoAo ITeYI1C't111i1 66,VEIIl Kl1fI1Va:N..nUl~ nhn~ .. Aomo:
i(}.o(; I YnOMlI'ID M~ M~ YnilAomo Mna!lo.lJ\ Mmrpc.lJj YnO.\outO I Mmr~; I Mnl1ik1.1J\ YnilAoll'lo M~ M~I
nEp1660 u ~ {EllII't. (~ ('1~ npo~y. (E~((I', (Y<l (%} nlX!~Y, (E~((I'. .('1~ (~ npc ~V. (EIIlIt. W~ (,qIl!lO~'t' ..
!;llpW) llEul@ptou EroU~ EUpui) ll£KEII~plou h:ou~ EUpW) I!IEulI~ptoU' h:ou I EUpWj I!IfK<IIPP{oU h:ou~
lOO4 52.560,8 30,4 30,4 34,052,2 27,6 27,6 17.053,8 37.9 37,9 lA54,8 16,0 16,0
2005 &8.893,7 31,0 31,0 45.419',8 33,0 3M 21.825,1 28,7 28,7 1.&48,8 13,5 13,S
200!i 85.876,5 25,7 15,7 57.145,0 26,3 26,3 26.596,,6 .23,9 23,9 234,9 30,2 )0,2
2001 104.116,4 22,4 22,4 69.363,3 21,9 21,9 31.942,4 22,4 22,4 I 2.810,7 35,6 35,6
2008 UH03,l 12,8 11.,8 n699,9 ll,S 11,5 36.05,0 16,0 1.6,0 3;068,2 9,5 9,5
Igll~lO~ 118,330,9 1,5 1,5.2 79.041,9 2,0 5,2 36.383,9 1,0 5,8 2.908.1 5,2 1,2
2.009 I Mia nAIlPf.OTEPIl EIKova Via TO OUVOAIKO 10lWTIKO OOVEIOll6 0116 to 2000 npOKUITrEl 0116 tOV nlvoKa 8.

mVQKQ( 8 (laoTillia, 6l3/2010, alA. 6)

16

M£YOAO IJEpOe; TOU OOVEIOIlOU OUTOU O"'TpaCPI1KE O"'TI1V oyopa aUTOKlvr'jTWV OTl6 TIe; xwp£e; Tile; EE KOlMAee; Tph£e; xWpe:e;. AAAWO"'TE, KOla. TO OIOO"'TI1IJO 2004-2009 TlouAr'j8I1KOV O"'TIlV EAAaoa KOla IlEOO 6po 265.800 KOIVOUPIO Em~allKOaUTOKtvI1Ta, 6T1we; TlpOKUmEI Kal crro TOV nIvoKa 9.

nivoKa.( 9 (H NaUT'EI-mopIKtj, 9/8/2010., ad. 17)

tlQT'IO'TIKO: cnOIXE:LO IJI1VIOiwv TO~lVoll~aE.wv KOIVOUpl.WV EmllaTIKwvovloKIVr;tWv
Etll<; I\lv. (J)~~p. MoipT. Anp'. MdlOI ~oO'IJ. IQU.l.IO\ Auy. !E1\1. OKl. NQtll~p. du. !u.ol.o
2004 32.(lO9 H.142 27.m 28.91l4 24.528 31.9U 27.m 19.491 1.9.782 20.106 22.:003 13.969 289.753
lOOS ~1.742 20.4110 25.616 26.279 am 25.598 2&.379 20,818 19,4}8 181S4 19.145 11.771 269.733
2005 29.793 21.198 2S.0n 23.541 26.432 26.658 ,6.643 19.271 18.355 19.619 18520 1l.&IB 267.105
2007 31694 19.346 27.786 22.616 29.261 28.326 27.868 21.524 1.9.369 21.03& 1.9.976 10.414 279.768
2008 ~3.583 U.292 22.390 28.0% 24.139 26.553 29.046 19.819 l!!.B.2S 19.666 lM02 7.938 267.295
2C09 20.247 15.592 13.m 14.369 25.997 24.37> 32.293 22.845 1l.956 n.zs 18.092 9.087 220548
'(l4,.·(I9M,Q. 29.845 20.425 23579 23.971 25.782 27.137 28304 20.628 17.951 18.493 18.523 11.064 265.800
2010 26.585 11.717 19.053 12.448 11.928 14.790 1153·9
~a .. '09 l·lO,9%) (·32,8o/~ 1'19,2O/~ (-48,1 %l (·S3,7%1 1-45.,7I'~ (·59,2O/~ 'Erm an06ElKVUElOI on a EMI1VIK6c ha6e; UTlEPXPEw811KE npOKElllEVOU vc O'TI1Pt~El Tie; E~aYWYEe; tWV vepPOVIKWV KOI OAAWV wpwno"iKwv EpYOO"'TOai.wv O'Tl1v EM.a6o!

H 10.011 a.U1r'j QVTIO'Tpa<,pI1KE A6yw rqe; OIKOVOIJIK~C; Kpi.OI1C nov nA~TIEI Til xwpa, IJE OTlOrEAECTpa TO EIJTlOPIK6 tMEIIJJ..lO va IJElWSE! O"'TO npWTO nEVTo!JIlVO TaU 201. 0 KOTO 23,9% (H NauTE/..IlT0PIKr'j, 2717/2010, o£A. 1). LTo TTAoimo aUT6, 6nwc; npoxurrta on6 TOV ni.VOKO 9, umlp~E Ol1lJaVTIKr'\ fl£i.woq Kat ortc nwAr'jOEle; OUTOKIVr'\TWV.

BE~o.iwe; 80 npeTlEl va 0I1IlE1w9E!6n TO.EAAE11J1J0TO bEV Eival 1J6vo XaPOKtl1PlOTlK6 TWV xwpwv rou EUpwno'iKou v6Tou,aAAO Kal noM.Wv TlOAillEIWV TWV HnA, 6nou TO E:AAElppaO'TI")V KOAlcp6pV10 E:XEl qrrooEl OlO 64,5% snl TaU AEn, EVW OUVOAlKO 34 on6 Tie; 50 noi\lTElec; Efl<P6vIOOV tAAE11JJ.10 6vw TOU 20% snt 'lOU AEn TOUe; TO 0IKOV0J.lIK6 sroc 6/2009-6/2010 tioouuia. 3/7/2010, OEA. 36).

HOIKOVO"UKrl KP'ioll lOU 2008 Kalil KOIVWVIKonoll')OIl TWV ~r1J.llWV 1'WV lpan€~WV

KpiOl1l'OU Kanl'ta"IO"t'lKOU auo'trlllaTot;;

eo npsrra va EmO'I1IJov9EJ 6TI n xprU10TOTIIOlWT1Kr'j KpiOI1 nou npoKAr'\9I1KE Myw TWV ETIlo(,OaAwv O'TEyOClilKlllV oavElwv O"'TIC HnA arrAO OnOTEAEO'E '["I"IV TlpWTI1EK(,Op00I11T1C. OIKOV0I-HKr'jC Kpi.OI1e; KOI 6X1TI1 yeVEO'loupy6 Tqe; orne,

H nOYK6o!JIO OlKOVOPIKr'j KP[oIl110U TlAr'jTTEI TOV nAov~rl1 8trEl llAEOV oo~opa (rrn'llJaTo. OE oxtoq flE Til AE.lTOUPY(O TI1C EE 01"11 <paOIlTOU uorspou naYKOOlJlonOll1lJEVOU KarmaAlOpou, IJIO Kal 11 OIKOVOIJIK~ Kpioq an6 apKETEC l1AWptC. epPl1veUETOl wc EYY€V~C;: KpfOI1TOU (OlaV TOU KaTIlTOAIO"'TIKOU OUO"'Tr'jI1OTOe; (P.Gowan New Left Review, 2009, No 55, OeA. 5-29) KQl6Xl o.nAo we; cnorsxeouc tal} KOTIlTOA10IJOU-KO(,rvo ~ CtAAWe; TOU KanrraAIOlJou aYYAooa~ovrKou rurtou Kal TWV ElOlK61EPWV XPl1llaTOTIlO"'TWTIKWV aO"'TOX1WV 'lOU (N. Maploe;, El)pwnQ fwv noJlln:fa, 1/2009, OeA.112 - 113).

E(VQl, Aom6v, npoqlOvEe; 6TII1I1VEO[O. Tile; Eupw(wvqc;: ~IWVEt «rptxuuto EV KpOV!W», Ko8wc, EVtV m! Xp6- VtO U110o-rriPI(E TO Ve:o<pIAEAEU8£po I-lOVTEAO we;: TO KUp(OpXO 0lKOVOlllK6 KOl IOEOAOY1K6 llap6oElypa,O"'Tq OUVEXEIO OVO~r1lqOE npoouipiv« (;) OWO[~IO OWTqp[Oe; OlOV ~EXOOI-lEVO E8vOKEVTPIK6 VEOKe:'ivOiaVIOIJ6 Kat rrpocm69qOE om:yvwo[.!EVO vo OtaIJOpcpwOEIEva VEO OlKOVOIJIK6 K'OIIOe:oAOYIK6 nopoOEIYflO YIO va ~y6AEI TI']V 'EvWOIl an6 rnv Kp(Oq, n plV T£AIKO ET!lO"'Tptlj.>EI ~ovo O"'Tq 8oATlwpr'\ TOU VEOCPlAEAW8EP 101.lOU KOl tl") e; «L uvoi.VEO'I1e; Tile; OUOO'lYKTOV» rrou EXOUIJE rl.611 OVOAUOEI (En(Kalpa, 19/81201 O,OeA. 40~42).

naVTWe;, E~OOOC; ana 11\V Kpioll bEV PTlOpE[ va Y(VEl 600 I11\YW10 Tne; EE EIJPEVEI O'Tl1v tOIWTIKono[qoq TWV KEPOWV Kal O'TqV KOlvwvlKOnoll1oq TWV XpEWV.

17

o Z o ::iE :I:

Z ::iE o w Z

o I-

01 nOAITIK£( EU8UVE(

H OIKOVO~IKr'J KpiOIlTTOU ~EOTTaOe TO 200813pr;KE TTOAITtKO Kat 10eOAOVIKO uvsroum TIl<'; eupw7To'iKr, EAIT Kat TOUC 8EO~OU<'; TIlC 7TOU ~TOV EYKAWI310~EVOI cue veoqnAEAEu8epEC ETTIAOYEC TOUC.

XapaKTIlPIOTIKO TWV n:pOOT1WV Eu8uvwv HIC EKT aTTOTEAEi TTEpaV TWV OAAWV Kal TO yeyovoc OTI 01TETUXE va 610YVWOEl EVKQlPO TrIV enEpXOIJEVIl OIKOVO~IK~ KpiOI1, ocpou OKO~Il Kat TO M010 TOU 2008 ETTEIlEVE OTI TO j3aOlKo npoj3Al1pa ~TOV 11 cvoooc TOU TTAIl8wplojJou (H KaBfJJ1Eplvrj, 9/5/2008, OEA. 27) KOl (rnOUOE orro TO Kp6.TIl-1l0'11 TIlC 'Evwol1c Til A~ljJIl EnE1YOVTWV IlErPWV Yla Til IJIl OU~'1011 TWV jJlo8wv, TIlV EUEA1~ia TIlC cvopcc EpyooioC KOI TIlV e:qlQPjJoVr'] TTEPIOP1OTIKWV 7TOAITIKWV. KI OAO OUTO TOOO rrcpo TIC OUVEXE{C nOAlTIKEC TTlEOflC V10 IlEiwOIl TWV EnITOKIWV (H NOUTEJ1"OPIKrj, 22/2/2007 oEA. 16), TTPOKEIIl£VOU vo OlOOCPOA1OTe:i 11 ouVEX10ll TIlC ov6.mu~I1C;, 000 KOI TTOpO TIC ETTlOIlIlOVOElC; TOU Pouurnvi 0 OTTO(OC TTPOEj3AEljJE TO ~EOTTOOIlO 1l1C KpiOIlC r,611 orro TO 2006 (/oOTlf.1ia, 5/9/2009, Oe:A. 31).

<DUOlKO, IlEYaAO IlEpOCTI1C Eu8uvIlC CPEPEI 0 TTPWI1V TTpOe:OpOC 1l1C KEVTPIK~C;TpCt7TE(OCTWV HnA (Fed) K. 'Mov rKp[VOTTOV, 0 orroloc IJE auVEXEIC; TTapE~I3CtoElc TOU OTTO 10 2005 npoorrceouos va unoj308llioEl TOUC K1VOUVOUC TTOU 611~IOUPYouoov OIIlOKPOOlKOVOIlIKEC oVIoOPPOTT1EC TWV HnA V10 TI1V TTOVKOOPIO oixovoulo (Ta NEa, 19/3/2005, OEA. 11 )'. KIEVW auvEXIOE va unEpooni(ETOI TI1V 7TOAITIKr'J TOU KOt j..lETO TO ~EOTTOOllO 1llC; OIKOVOlllKrle; Kpiol1e; (Financial Times, 17/3/2008) KOIlJaAtotO rnOVEtA'1j..lIlEvO (Financial Times, 6/4/2008), avoYKCtotllKE TEAIKO one 23 OKTwj3plou 2008 EVWTTlOV lOU KOVKPEOOU TWV HnA va an06e:)(TElllC £u80vEC; lOU VIOTI aVTlTO)(TllKE ern 8EOIl08ETIl0fl pu81lioEWV Via TOV EAEYXO TI1C AE1TOUPV(0C; TWV XPllllOTOYopwv (Bloomberg News, 23/1 012008).

H nOAlTlKrl nvsolo TIlC; 'EvWOIlC, rncrn ow VEOCP1AEAEU8e:po 1l0VTEAO crro ro j..lEOO TIlC 6EKoETIac TOU 1980, OE)(TIlK£ 6Tt, TTPOKEIIlEVOU vo OVTll..lETWTTtOTEi 0 0IE8vr)<; OVTOYWV101..l6c, 01 EmXElpr;OEIC; OTI1V 'Evwol1 6CPEIAOV va OUIlTTlEOOUV TOUC; j..l1080uc. 'ETOI OTIlv EE OAACt Kat OTOV UTT6AOl7T0 KOOIJO 01 lPOnE(EC; KOI 01 ETTlXElpr,OEIC onoK61J100V unEpKEp&l1. 'Onwc srnonuclver 0 rlWpyOC; LlEAOOTiK (To 'EBvoC;, 517/2010), 93.000 OTOIJO <mOU TO KaBtva roue; EX£I neoiouota TOU)U1XIOTOV 30 EKaTO/-lJ1up{wv oo},ap(wv KOI OEV avnnpootaneua ourE TO 1 % TaU aplB/-Iou TWV EKaroJ1/-1UPIOUXWV, Kan~XEI TO ... 35,5% TaU aUVO}"KOU "},OUTOU TWV EKaTO/-I/JUpIOUXWV - ory},aory 13,8 TpIOEKaTOf.1J1upla oo},6pla». Elval xapoKTIlPlonK6 on OTIl Bperovlo, ono TO 1999 KOt IlEoa OE uio OEKaETlo, 01 nEVTE IlEVOAU1EPEe:; lponE(Ee; aU~1100v UTTEpl-IETpa TO TTEPIOUOlOKO TOUe:; OTOIXElo Kl E10l OUTCt ~E1TEPOOOV TO AEn rllc xwpOC aUT~e; KOTO 4 CPOPEC (faoT/J1la, S/12/2009, OEA. 33). Tour6xpova 61-1wC; IlEIw81lKE TO epvorixo f1060'11-10, ope KOI '1 EVEpy6e; <rlT'10I1, OU~r,8qKE KaTOKOpucpO q qnwXEIO OT'1V EE CPTOVOVTac, OUIlCPWVO IlE OTOIXEio Tile; (&IOC TIlC EmTp01Tr,c;, TO €TOC 2008 OTO 101,3 EKOTOIlIJUPIO nOAiTEC;, IlE onoTEAEOIlO TlllJEiwOIl TI1<; KOTOVOAWTtKr)e:; OUVOIlI1C; TWV EPYO(oIlEVWV KOI TI1V unoKoTovCtAWOl1, 11 orrolo OTTOTEAEI Kal Til j300IKr, OITio K6.8E OIKOVOIJIKr'jC KpiOIlC KQI CPUOlKO KOI TIlC OI1IlEPIVr,<;.

npOaWplVrl EnlcnpOcpr; cnov KE'ivOIQVlOIAO

'Onwe; UnOotr'jpl~av OPKETOi tYKPITOI OIKOVOIlOAOYOI, OTOUe; orrolouc TTEPIAOIJI36.VOVTOI 01 VOj..lnEAiOTEC; T(O(Eq> rT{VKAIT( KOl nOA KPOUVKIJOV, npOKEI~EVOU va OVTlj..l£TW11I0TE[ anOTEAEOIlOTtKO Il OIKOvolllKr, Kp(0'1 ETTlj30AA6TOV T'J ernorpoqm OT1<; YVWOTE<; cuvrcvsc TOU KE·ivOiOVIOpOU. Erot, npol6.8llKE 11 Q\J~IlOll TI1C EVEPyou (r,TI1Ofl<; IlEOW TWV KPOTIKWV &onovwv VIO E1TEV&UOEle; OTIC UTTOOOIlE<;. TIe; VEE<; l£XVOAOViEC;, TI1V rrpcotvr; ov6mu~Il, TnV EKnal6euol1 KOI TI1V ovoj3681l1011 TWV KOIVWVIKWV UTTI1PEOlWV. TOU16xpovo, TTpoKpi811KE 11 EviaxUOIl TIlC oyopOotIKr,e; &UVOl-IllC TWV Il108wTWV npoxeiuevou IlEOW TI1C oU~'lOI1C TI1<; K010v6Awo'lC va Ov08EpIJav8EI 11 oucovouto,

rEI-110 TTPWT'l q>OOll OPXtOE va oloq>oivETat PIO OTpOcpr'] TWV HnA Kat Tqe; EE OTIlV Ul08Elll0l1 pIOe; OUYK.EKP1I-IEvIlC; EKOOXr,C; vEOKE'ivOiOVIOIJOU IJE 1010iTEPI1 €j..lcpaoq ern 8EOj..llKr'j OIOOTaOI1 TI1C j.laKpoOIKOV0I..lIKr'jC; TTOAIl'lKriC. 'Onwc; rovkouv Ot M. Blejer KOI E. L. Yeyati (H NaUTEJ1TTOP/Kfj, 2/8/2010, OEA. 43) OTI1 ruv060 TOU G-20 oro J\ovolvo TOV AnpiAIO lOU 2009 ovoyvwpiotllKE OTI «'1 "ayKOO/-Ila Kp{0'l anattei OUVTOVIOJ1EVO TTPOvoauuata oaTTavcf.Jv, TTOU Ba a"O/-laKpUVOUV TIC; OIKOVOJ1{Ee; aTTO TO xe()"oc; TOU YKPE/-IOU». MOAlmo, TO 1010 TO llNT rrptv orro EVO XPOVO TOOOOTOV untp TIlC OUVTOVIOIJE.VI1C ArllfJl1C 61l1J0010VOllIKWV Iltrpwv T6vWOIl<; TI1C oucovoukrc (M. Blejer KOl E. l. Yeyati, o.rr.),

nOVTWC, aTT6 ro lEA 11 lOU 2008 npOVI-I0TOnolr)8I1KE j..110 rrrcvio npoon08El0 &loawol1<; TWV TponE(wv cue HnA KOI TI1V EE.

lB

EuplOKOIJEVIl OVTllJETWnlllJE 1l')V OIKOVOIJIK~ KpiOI') 11 AYKE.Aa MtPKEI., rqv orrolo 0 nOA KpouYKlJaV xapaKT~pica noM EUOTOXa W<; «Frau Nein» (New York Times, 15/12/2008), OTI<; apxt<; OKTwPpiou 2008 ElJqJaviOT'lKE va UloSElEi IJla YEPlJavOKEVTpIK~ nOAI1IK~, oUIJq>wva IJE rnv onoia K6SE Kp6:rO<;-J.lEAO<; TIl<; 'EvWOIl<; rnpETTE KOl6 KUPIO Myo va ovnuettornca orro uovo TOU T'lV OIKOVOIJIK~ Kpiol'), IJE T'lV Eupwna'iK~ 'EvWOIl va AaIJP6vEI10 EA6XIOTa ouvm6 IJETPO, '[mill YEPlJavIK~ nAwp6 anEKAEloE K6SE rrooorrnxn OIKOVOIJIK~<; aAAIlAEyyur]<; rrooc 60Ee; XWpEe; Tr]<; Zwvll<; TOU Eupw Ef.l(p6vl~av evrovo npOpA~j..IaTa mmoAllmIK~<; IKaVOlIlTae; Kat EK<PpCtOT'lKE IJElCt POEAuVlJiae; KaTCt Tile; Stomo'l<; EupWOlJoA6VWV (H Ka8rIlJEplvr" 3/212009, OEl.. 25). ME lOV rpono OIJWC; oUT6 EV1oxu81lKaV 01160£1e; npoe; LOY 01KOVOIJ1KO £8V1KIOIJ6 TWV XwpWV T'le: EE KatIJElw81lKav TO wpwna'iKCt oMIlAEYYUO XOPOKTIlPIOTIK6 Via rnv aVTllJETwmOIl Tile; KP(OIlC;· MCtAlma ornv nopeto 11 roAAta KOTrlYop~el1KE Via avapiwoll TOU OIKOVOIJIKOU E8vlKIOIJOU, ooou ° LopKo~( IlE TI')V nOA1TIK~ TOU 6.PXIOE va EV1Cl)(UEI Til VaAAIK~ rrpoon6.SEla vro av66El~1l E8vIKWV npwT08A'lTWV Kat cnovopeuce rnv E~ayop6 YOAAIKWV E1TIXEIP~OEWV vto 600 OICtOTIlIJO So olapKoOoE 11 OIKOVOIJIK~ KpiOIl (looTIJ.I(a, 5/1212009, OEl.. 36).

Tourojpovc, 11 nvsolo nov HnA «n Tile; EE npOEKplVE 11') 6paOTIK~ KpOTIK~ naptlJPaol') vro Til o160wO'llWV Tpam:(wv TOU<; aVO(YOVTOe; TO op61J0 OTI1V KOlvwvlKonoilloll TWV ~1l1J1WV TWV TpanE(wv TIC; onotsc ql6PTWOOV KUPIOAEKTIKCt OTIC; nACtTEe; 1"WV oopoxovoousvcov XOIJIlAWV OTPWI-ICt1"Wv. LTIe; HnA TO np6ypoIJIJ0 CfT~pl~lle; 1"1le; OIKOVOIJ[OC; OU~'10E 0PXll<a TO tA.AEIJ.lIJO on6 455 Ole; OOACtpla rrou ~TOV TO 2008 OTO nooo 1"WV 1,42 Tple; OOAap(wv EVa Xpovo opvorspo (laonJ.l(a, 1'/11/2009, OEA. 35).

z z

S

C c..

(;:;

~

c(

.: ~

< <:

w

LTO nAoiOlo aUTO 11 AYKE).a MtPKEA T6X81lKE unap 1TIC; OIKOVOIJIKr;e; EviaxUOI1C; Tile; YEPIJOVIKr;e; OU1"OKIVIlTOP10IJ'lxovioe; Kat untp rnc xpcmxonolnonc YEplJavlKwv TpanE~wv (H Ko8fJJ.lEPIVrj, 3/2/2009, OEl.. 25). 01 Eupwna'iKEC; KupepVr;OEIC; towoov 5,3 rptc OOAapio OE olaqJ0pwv EIOWV EVICl)(UOEI<; OTIe; Tp6.nE(ec; TOU<; (faor/J.l{o, 14/112009, OEl.. 42)1 EVW OTIC; HnA TO np6ypoIJIJ0 OT~pl~l1e; Tile; OIKOVOlJiOe; OV~AeE OE npWTI') cp60'l OE 787 OIC; ooMpla tloonuia, 1/11/2009, OEA. 35). Tou1"oXPOVO, TO K6OTOe; TI')e; KpiO'1e; YIO ro VOIKOKUPl6 ortc HnA ovr;A8E OTO OOTPOVOIJIK6 rrooo TWV 17,5 rpic OOAOp(WV (/ooTlJ.lfa, 24/12/2009, OEA. 31).

H 6A1') OIOOIKoolo OOr;YI10E OE nEpOlTEpW OUYKEVTPW0'1 KOI OUVKEVTpono[l10rt TWV KEqJaAoiwv Kat OT1') OTaOIOK~ anoKoT6.OTOOl1 TWV unEpK£poWV TWV Tpan£(Wv. 'ETOI OT1')V EE !-lET6 TO ~eanaOIJO Trte; Kpi0rt<; TOUMXIOTOV 15 Tp6nE~Ee; ~E1TEPOOOV OE !JtYE8oc; rtc E8vIKE<; TOU<; OIKOVOlliE<;! (lOOTlJ.l(o, 5/12/2009, OEA. 32). LTle; HnA EVIOxu81')KE 11 oAlyapx(o OTOV TponE(IK6 K)..aoo, EVW 105 1TlOTWTIKCt 10pUJ.l0TO tpo).av «AOUKETO» KOI 6ME<; 416 Tp6.nE~Ee; EivOl orn uoupn ).[ma T1')e; Ouoorrovdrcxnc Yn'1pwiac; AocpCtAIOI1C; KOT08tOEWV (/ooTljJfa, 31/10/2009, OEA. 31-33).

LT'1 roAAio, 0 l:apKo~i crtooccros va npoxwp~OEI OE tva New Deal aM. yaMIKCt E1TEvMoVTac; 50 01<; EUPW Yla T'1V Eviaxuol1 TI')e; VOAAIK~e; P101JIlxav[ac; Kat TWV vtwv TE)(VOAOYIWV, I1E OTOXO TIlV EviaxU01') TI')e; aVTOYWVICfTIK6T1')TaC TI1<; VOA).IK~<; oucovouluc tioonuto, 14/11/2009, OEA. 41).

LTI<; HnA, 01 Goldman Sachs Kat J. P. Morgan-Chase, coou Oloow81lKOV IJE xp~IJQTa TWV AIJEP1KOVWV oopoAOYOU!JEVWV Kat E1Tto-rpEtjJav on6 '0 Ole; ooMplo nou E1xov MPEI we; KPQTIK~ ~Or'teEla TO 20091 KaTEypal.j.lav 3,'9 KOI 3,6 Ole; OOACtPIO KtpO'1l1 K08EIlI0 vto TO 2009 (H Kae'1J.1EpIV~ - OIKOVOJ.lIK~, 18/10/2009 afA. 11).

EmOTpocpri aT., AITOTl'lTQ

LTI1V nopslo 6IJw<;, KOI loiwc; IlETa Til 0160wo1') TWV TpanE~wv, 01 nOAlTlKE<; EnLAoyee; KUp[We; OT'lV Eupwnn OVTIOTp6.qlI')KOV KOI E1TEOTpEtjJav 01"0 r't0uXa AIIJ6vla TOU VEOCPLAEAW8EPI01J0U. AUT6 EnLKUpw81lKE IJ£ TOV rno KOTrWOp'1IJOTIK6 rpono 0Tl1v TEAwloia OUvaVTI101') 1"OU G-20 OTOV Kovao6 TOV louvre 1"OU 2010, 6nou '1 MtPKEA VIKIl OE KaTcl Kp6:roe; TIe; VEO KE'iVOIOVEC; ETTlAOYEe; TO U OlJn6. iJO Kat TOV OVclYKOOE va npoCl)(w p r't aEI OTIC; EntAoyec TOU V£O<pIAEAW8EPI0I-I0U, QqJOU OTO TEAIK6 ovaKOLvw8e.v 01 llyE.tE<; TWV XWpWV-iJEl.WV TaU G-20 OEO[..lEUT1')KOV «OTl 8a J.lEIWOOUV Kara TO ~J.II0U TO KpaTlKQ roue; EMEfJ.lJ.laTQ Ewe; TO 2013 KGI 8a OTa9EpOlTOlrjoouv TO xploe; roue EWe; TO 2076» (H NauTEj..l7JoPIKf], 30/6/2010).

'ETOI! OEKonME IJr;V£e; OPYOTEPO rt Eupwnll Kat 10 8NT oon6.(oVTal 1TlV «o110t.uy'1 6fJJ.lOaIOVOJ.lIK~ TTE/8apx(a» (M. Blejer KOI E. L. Yeyati o.n) Kal TO OlAlll-IlJa «AITOTIlTO r; ov6.mU~Il» nou EiXE TESEi 0111 OUVCtVTI101l TOU Top6VTO (EAeu9EpoTUTT{a, 26/7/2010) EyElPE cnoecoionsn unEp TIle; ).11"6TI')TO<, IJE On01EA.EOlJa va ~EOn6oEI TOOUVOIJI AlT6T'lTOe; 6Xl1J6vo Olav Eupwna"iKo V6TO, oM6. Kat one; OOEC; XWpEe; Tile; EE.

19

o z o ~ :::c

~.

o

w Z

o f-

To naKETo Evioxu0r'l( TWV TpanE(wv OTrtV EAAac5a

LTrW EMooa, 11 KU13Epvlloll Kapa~avX~ Ola~Op<pWOE TO YVWOTO naKETO TWV 28 Ole:; eupw vto Til OT~PI~1l TWV Tpam:~Wv. LTO nAal<Jlo aUTO lJ!1l<piOTIlKE 0 N. 3723/2008 nou TE81lKE OE IO)(U OTIe; 9 ~EKEI1Pplou 2008.0 vOIJOC; ouroc cnooxonoooe OTr1V EV(OXUOIl Tile; KE<paAalaK~e:; EnopKElae:; Kal rnc pauorornrcc TWV Tpam::~wv rrpoxsiusvou va XOPIlY~OOUV 0~8EV OovEla OTIC; EnlXElpt)OEI<; KOl OTa VOIKOKUpIO. cDUOIKO KOTI TETOIO OE.v OUVE13Il, oooo 01 TponE~Ee:; xprrtnccv rc KE<pOAata nou o.,a13av vro va 0Ieu8ETt'jDOUV ro EOWTEplKa TOUC; 01- KOVO~IKa npo13).,t'j~OTa Kal ornv ouolc «orsvvuioov, rnv cvopc, To OUVOAIK6 nOKETo XPIlI1OT006TIlOIle:; TWV 28 Ole; eupw 0lOTE81lKE OE TPEle:; OpOOEle:;. H rrporrr] ceoooooe OTIlV KE<pa).,ataKr'j EviO)(uOIl TWV TpanE(WV IlE Til OUI1~€TOX~ TOU EAAIlVIKOU .6.1l110010U 010 KE<pOAOlO TWV TpanE(WV IlEOW npOVOlllOUXWV I1ETOXWV, ulJ!oue:; EWe; 5 Ole:; eupw (npurroc nUAwvae:;), Kat 01 aMEe:; OUO OTIlV EvioxuOIl rnc peuororrrroc TWV TpanE(WV I1E rrcPOxt'j EyyUt)OEWV vtc OVTAIlOIl peuctornrcc an6 nc OIE8vEle; cvoosc, ulJ!oue:; EWe:; 23 the; EUpW, nov xcrovsun- 81lKE OE ouo rrpovccuuorc:

a) ME XOPt)YIlOIl EyyUt)OEWV TaU EAAIlVIKOU .6.rllloo[ou, ulJ!oue; 15 Ole:; wpw, npoe; TIe:; TponE~Ee; npOKEI\JEVOU aUTEe:; va OUva\jJOUV OOVEla (OEUTEPOe:; nuAWvae;).

13) ME E.KOOOIl TITAWV TaU E'lAIlvIKou.6.rwooiou, u\jJOUC; 8 Ole:; wpw, 01 orrolor 8a urropouoov va OlOTE80uv EvaVTI npollri8aac; OTIC; Tp01TE~EC; npOKEll1EVOU va TOUe; XPIlOlIlO1TOlt'jOOUV ern ouvtXEla vro va OOVEIOlOUV KE<paXata (rptroc nuAwvac;).

H nOAlTlKt'j aUTt) rnc Ku13tpvIlOIle:; Kapa\JavAt) E1TlKpi91lKE a1T6 6Aa TO KOlJlJOTa Tile; TOTE aVTlTIOAiTWOIle;, coou OTr'lV ouoia OTt)PI(E TIe:; TponE(EC; 01 ortolsc ml xp6vra EiXav aU~IlIJEVa KtpOIl Kat 01 orrotec OE TEAIKr'j avoAuoll rrrov OE I1EYOAO 13a8110 ilia ana TIe:; 13aOlKE<; orrisc npOKAllolle:; tnc OIKOVOI1IKr'je:; KpiOIle:; .

.doAaplo evavriov EUPW Kal TO VEUlla TWV KEp60aKonwv aTO MavxaTav

LTIC:; 22 cDE13pouapiou 2010 11 yaAAIKr'j E<p1ll1Epioa Liberation IJE 0llllooiEul1el TIlC:; anOKaAu\jJE TO KEPOODKOntKO nmyviol KaTa rnc EAMoae; nou crnv ouoio OUVIOTOUOE Kal nOAqto KaTO TaU EUpW. LUIJ<pwva IJE TO alllJoO(EUlla (EJ..Eu8EpoTuTTfa, 22/2/2010, OEA. 1) rnv KEpOOOK01TlKt) mi8Eoll KaTo 'Tile:; EMooae:; OUVTOVIOE '1 Goldman Sachs, Il anoia olaow81lKE J..IE TO rrpovpcuuc mt)pI~Ile:; TWV XPIlJ..laTOTIlOlWTIKWV IOPU\JelTWV 1TOU XPllJ..lOTOOOTIloav 01 Apsprxuvo! <P0POAOYOUJ..lEVOI Kat '1 anoia rrruv Kat OUJ..l13ouAoe; TaUT6xpova HIe:; EAAIlVIKrie; Kuj3tpVIWI')e; yvWpi~OVTOC; ana EK TWV EOW ro mOIXEla Tile; EAAIlVIKr'je; oucovoulcc,

Eroi, 0PXlOE va ou 1J130UAEu El TO U c:; 1TEACllEe:; Tile:; va nai~ouv KOTCt Til e:; EAMoae:;, EVW 0 r EpJ..lavOe; Orucp ')OlVYK, npWl)v mEAExoe:; Tr1C; 610iKI)0'1e:; T'1e; EKT Kat OUIJj30UAoe; TI')C:; Goldman Sachs, J..IE ap8po TOU OTIC; 15/212010 OTOUe:; Financial Times -Yla TO p6AO TWV ortokov crnv KP[OIl a<pt)VEI KonolEe:; atXIlEC; Il uoeration- unooTripl~E 011 01 €Taipol TIlC; EMeloae:; OEV npEnEI va TI')1301l9r)oouv.

AUTO EIXE we:; anOTEAEOlJa ro EAAllVIKO 0lloAoya va OEXTOUV Ilnapo~ KEpOOOKOTIlKWV ETIl9EOEWV Kat va apxiOEI J..IIO OI)IJOVTIKr) rrnoon TIlC:; a~iac; TaU wpw EvavTI TOU 60A.apiou. 01 KEPOOOKOTIlKEe; ETIl8to£!(; KQTel TaU EUpW KOl TWV EAAllVIKWV KPOTIKWV 0lJoMywv o.PXloav va OlaXEoVTal OE OAO TOV aupcorrouco VOTO, IJE anOTEAEOlJa Il MaopiTIl va ava8EOEI OTIC; IlUOTIKEe; urmprotsc Tile:; lorrcvk«; va 61EPWVr)oouv 1TOlOI Kpu130- VTOl niow ana TO 6A.o EYXEiprwa.

'Onwe:; anooEIx81lKE EK TWV UOTEPWV, q KEpOOOKOTIlKt) mi8EDI) «rro Tile:; EMo.6ae:; nou tnAIl~E rouroypovo KOl TO (010 TO WPW opyavW81lKE OE IJUOTIKO oElrrvo nou tYIVE OTO MavxCtTaV Tile; NEae:; Y6pKIle:; 010 onolo OUI1IJETE(XE Il aCPPOKpElla Tr1C; olE8voue:; KEp600Kon(ac:; (l001l/.1(a, 27/2/2010, OEA. 4-5), EVW ornv rropslo 61- melXTr1KE Kat EpEuva TWV al1EplKaVIKWV APXwv npoKEtlJEVOU va 0la1TlOTw8Ei suv EY1VE TuX6v XElpaywYIlOI') TOU EU pw!. (JOOTI/.1 (a, 1 3/3/201 0, OEA. 6-7).

O. KEPOOOKOnlKEC:; ETI18Eoae:; KaTO TaU EUpW Kal TWV EAAqVIKWV KpaTIKWV a uo Mywv a1TEoEI~av TIlV E\JnAoKr) 0XI uovo TWV hedge funds Kal TWV Ko.BE AOyrie:; KEpoooKonwv, aAM Kat nEpiCP'1pwv OtKWV a~loMyt101le:; rrou ola6palJOTi~ouv nMov Kupiapxo POAO 010 OIKOVOIJIKO y(yvE09al (faoTI/.1{a, 24/12/2009, OEA. 4-5).

01 KEpaOOKOTIlKEe:; ETIl8tOEle:; KaTo. T'1e:; EAAooac:; 61Eupuvav, a<pEv6c:; IJEV ro spreads TWV EAAI"\VIKWV xprmKWV OlJoMywv EvavTI TWV YEpl-laVIKWV, onwc; <paiVETat xcn Olav nivaKa 10, KOl, acpuEpou, ro spreads TWV

20

EAAI1VIKWV CDS (aocpoAloTpa KIVOUVOU), 6TTWC; <pO (V£LOl OLOV nivOKa 11, IlE o TTOL£A EO 11 a va aU~'l.8Ei UTTEPIlErpo TO xocroc TOU EAA'l.VIKOU c5avElolloU.

mVClKClC; 10 (/O"oT,,.,;a, 1I412010,o£A. 4)

Ot Qno~6a£t~ lCllY £AAnVtKc.JV KDt V£P~QVtKooVl0£t6lV o~oA6Vl'ilv

Anp.

IOllV.

Auy ..

OKlo

nnyil: Reltters

mVClKCI.( 11 (loOT',., (0, 13/3/2010, Of.?.. 6)

::c Z

S

a 0..

>W

:;:

::.::: <:( <l <:(

< < w

7,.3 6,.9 6,4

5,9 5,4 4,.9 4,4 3,,9 3,4

. 2,9

Anp.

21

Q

z a :E ' J:

Z :E a

w

z

f2

H OIKOVOPIK~ KP(crfl tOU 2008 q>umKo a0~1l0E OK6pl1 rreorooorepo to e:Mefl1pata Kat Ta xpeq tWV XwpWV tOU vorou, o<pou pe tie; uno6e:1~.Eu:; tile; EE oleowoav TIe; Tpone(ee; roue pe rc yvwata nOKETa KpmIKr;e;atr," pl~I1e;. T061lP6mo xpe.oe; ornv EAM6a to 2008 avepx6Tav oro 95,3% TaU AEn Kat TO 2010 OVapE:VETal va avtASElcrTo , 20,8%, evw Yla TO IOloOIOatllpa ornv ITaAla an6 " " 7,2% tOU AEn avapEv6tav Yla TO 20'0 va avEA.9El oro , 27,3% tioonuia, 5112/2009, OEA. 41).

H. uO'TEpioTwveAA.E1f.llJ.ciTWV K.QI TWV XPEWV

KaSwe; 0 une:pxpEwpE.VOC; V6Toe; crrorexouoe nAtov all paVT1Krt anelAr; Via tic; tp6m:(ec; tau poppo nou KIV" ouve:uav lJe mwxwoqA6yw TWV «TO~IKWV}) KpatlKWV opoA6vwv TOU vorou 01 re:ppavofoPXloav va nte(ouv l1eow EE ylO Tfl M.lJJq oKi\IlPWV ptrpwv.

LE opSpo TOU moue; Times tile; NEae; Y6pKIle; one 4/2/2010 (PA. ertlonc KOl Le Monde 7·8/2/201 0) a nOA KpouYKpav KaTooiKoOE tqv «uorspto TWV e:AAEIPPOTWV>l nou EXEIKataMJ3:El rtc HnA.

AUTO, !3eJ3:aiwe;, tOXUEI TIOAU llEPI006TEPO vro TI1V TTOA1TIKri Kal OlKOVOP1Krl qYEofo Tile; EE TTQU, un6 tqv nlfOil TWV OIESVWV KepoooKOfllKWV natXVIOIWVKOl TOU LUp<PWVOU LTaSe:p6TIlTOe;, Exe:lavayaVEI Til opamlKr, I1E(WOIl TWV KpanKwv oanavwv KOITWV EAAElppaTwvEv PEOW OIKOVOpIKr;c; Kp(OI1C: OE pia vso OlKOVOP1Krl opSooo~ia. 'EtOI 6pwe: 11 Eupw(wVr'lI1ETO !3El3m6TqraC;0PXlcre va OOqye:iTOI oe: l3aS0te:PIl OIKOVOpIKr; U<pEOI1 Kat OE a0~r'lol1 Tqe;. ovepy(ae; ..

LTIl O'UVEXEIO TO story E(VOI yvwm6. H EJJ..6oal3peSIlKE TIAEOV Kal aun') IJE TIl oapo: Tile; aVTIpEtWnll pE tnv «oorsotc TWVEAAElppaTwv», MaAlmo, TO tEAEUTO.io OKTOI1I1VO q xwpa po.C; J3:pe.8I1KE aVTlpETWT1fllJe TI1V «rpouoxocnc TWV 0pIHpwv» KOI rqv «uorsplc TWV EAAElpj.l6twv Ka! TWV XPEWV», To OiA.qppa «TrtWXEUOq Tqe: xwpae; ~ npooq>uy~ oro 6.NT KOI OlOV Eupwna'iKO PflXaVlop6 "mr;pl~Ile;"» mavaArl<p8IlKEoe:KaOEe; <popte; npOKElj.lEVOU va voptpOnOlrl0E1lle; Ku!3EpvqT1Kee; Entl.oyec;. LTO ovouo Tile; OriHEV «otornotoc Tqe; nmpiooc;» KOI TOU rteptoprcpou tWVEAAElppaTWv, 6nwe; npOKUTITEl on6 TOV mvaKa12, EXOUV TIMov A'lq>HE.i ] .. uo capo a116 ptrpa TO. onolc KUP10AEKT1KO KOTEOOq>loav TO OleAte: KOIVWVIK6 KpOTOC; 110U EfXE OUYKPOTIlHe:! 0111 xwpa pETa ana oruiovnxouccvovec TOU Aaou pac;.

nivaKac:; 12 (/aOTIlJia )

ml ml

npoona8qoE 11 KU~tpvqo:q, KOI OE pEy6Aol3a8po TO KmOq>epe:, va 11EIO£1 OTI TO KpaTlKaEAI.EippatO KOI TO XPEIl o<pEIAovTal KaTa KUPIO A6vo OTOUe: ploHouc; KOi one OUVT6~ElC; TOU 6.11 uootou e:vw ctnv npavpaTlK6TI1~ ro TO rspccno EAAElppamov KPOTIK6 npoOnOAoVlop6 oq>EIAETal Kupiwe; oro TO KOXPE.oA00tO, 'ETOI, notv xcv tq Ar1l1Jl1. rcov npwTWV PETPWV pEiwOIlC: PIOSWV, OUVta~EWV Kat e:ntOOj.laTWV oro 6.llp60l0 nou eAa~av Xwpo TO M6pno TaU 2010, OII.noSo! Kat. at oUVT6~EIe; rtTOV 26,213 Ole; e:upw KOi m TOKoXPEOAUata 32,460 Ole: EUPW, rlTOI 12,950 OlC;WPW orroxoi KOl '9,510 Ole; EUpW TO. xpe:oAUOla. Ta mOlXE[O aUTO. rrpoxumouv avaAUtlKO ana TO 0XETIKO nivaKa 13 TOU KPaTlKOU npoOnoAoYIOPOu Etoue; 201 0 nOD napa9EToupe: ..

22

niVQKac; 13

J:
Z
C
N
C
0...
.~
w
;:;:
~
«
<1
«

w
55.:n. 85.572 ~.~ 58.300 -u 7,5
S1.ll11!5 60.915 50..585 S.U45 -1.0 7,0
u.tg :uas 2.555 2JD5 -38.9 11.8
972 HIM 1.120 5,2
'00 5Ii 280
1654 3.300 5.000 4.650 ]fI.B .7.0
51.'" 12.272 ... .210 53.:100 .J.,7 t,1
a.os sun ..... A.W 11,2 -3.1
22571 25,193 lti.492 28.213 11.5 28
11447 14.462 11.228 1.5.1i55 28,1 - .7
a.m 240 10.670 9.513 21.5 ·10.'
4.524 5012 4.939 4.1505 .5 .1.7
710 770 710 8.5 -7.8
1.245 829>1 -U311 -3.146 .aso.( ..&1,0
11.217 1UM 1L3040 1U5t t" ....
11.142 I5.m 7UlI 11.711 1~' -2,3
o9.i62 ·3.706 ·22.178 ·16 D9I6 122,6 ·27,4
28.246 2'iI.158 29.140 ,UIO 110 ·:n.D
2.597 2.2DO 2.200 2.000 -15.3 .g,
5.018 :l.700 2.3OEI 3.860 -54.0 87,4
U24 UOO L500 10300 -13 .'
.J..607 -500 -7.194 -6.440 562 -10.5
:id698 65,912 5\.~ 57.560 ·g,1 11.8
71" 74.m aUla M.096 13,6 ., 0
101,1 -23.3 .~. -', li~ar- -

• • _. _ •• ~~.IL. oI,.,~ to ~ .:~ ... ' .. ~

Tcurojpovo, onwe; npoova<ptpope, empA!'t8qKOv TOXllTOTO OTO ovapa Tqe; o!'t8ev evioxuoll<; Tq<; «OVTOYWV1OTlKOTIlTOC;» Tile; EAAqVlK!'tC; oucovoulcc I-IE-rPO TO onoic anoppuBl-li~ouv crnv KUPlOr.E~(O TIlV ovop« epvcotoc KOI EVIOXUOUV unspuerpc TIC; E~ouoiEe; rnc EPYOOOTIK!'tC; 7TAEUp6e; Ele; p6poe; TWV EpyO~al-ltvwv.

MEaa OE A[YOUC; I-I~VEe;, OTIl xwpa I-Iac; txouv aUPPE( Koopo:ioTOpIKEe; or.Aoyte;, 01 EmmwoEIC; TWV onoiwv Sa oovouv av6YAucpa 1'0 enouevc XPovla. 'Hoq pETa TrW oAOKA!'tPWOIl rnc anoypacpIic: TWV Olll-loaiwv unor.Mr.wv ~EKivllaE 0 ol6Aoyoe; Yla TO I-Il080MYlO TWV 0IlPOO(WV UnaAAnAwv. LTl<; npo8to£le; Tile; TPOlKOC; KOl Tqe; KuptpvllOIle; ElvOI 11 KOTapYIlOIl OXEOOV OAWV TWV E1TI00l-lcnwv. Erot, pE rnv IlAEKTpOVIKr; anoypocpr1-npOKpOUOTIl Ba PElW80uv ornv npa~q 01 pl0801 TWV ollPoaiwv unaM~Awv omoc rrpoxurrrsr an6 TOV nivaKa 14 ..

23

niVOKOC; 14 (H NOVTEIl7fOPIKtl, 30/8/2010, au. 1)

Q

z o ~ :I:

Z ~ o L.LI Z

f2

Hlli60a anoTEAEI ornv ouoto Eva ouyxpovo «KOIVWVIK6 epvoornpro» aTO onoio oOKIIl6.(OVTOI, OIKllv nElpal1aT6(wOU, oI6q>oPE<; EmAoye<; TaU l'.NT Kal Tile; nOArnKOOIKOVOIlIK~C; €A1T Tile; Eupw(WVIl<;, xwpi<; oucoc va un6pXE1 npoorrnK~ evop(l'}C; l1eiwol'}C; TOU xpeouc; TOUAOXIOTOV IlEXPI TO 2014, ornoc OtXETOI KOI TO fOIO TO l!.NT ('EK8w'7 101110. oeA. 132) Kat npOKUm€l OV6YAUq>O crro TOV niVOKO 15.

nivaKac; 15 (H NauTE'_""0p.KI}, 26/7/2010, au. 1)

24

MEPOC; toito

TOMNHMONIO

H VEO<plA£A£u9£PI1 qUAoaocpia TOU MVl1lJoviou

BOOlKrl npoOn68EOIl vrc rnv EYKPlOIl TIl~ Suvaooornonc Tile; E~Mooe; 011'6 to 6NT KOl m; xwpEe; Tile; EupW~WV'le; 011'0TE~E( II ~~4J1l OUYKEKPlllEVWV j.lETpWV 011'6 lJ1V EAAllvlK~ nAEUpa K08' un60El~'l Tile; Tp6lKOe;. Etot, TO L'.NT OUVETO~E Kat mE.~aAE OTIl xwpa pee TO MVIlj.l6VIO TO anoia ~ao(~ETat au] ({LuvaivEOI1 Tile; OUDOIYKTOV», nou anoTEAEI a~AWOTE Kat TO VEO<pIAEAEU8EPO l-laVI<p£OTO TaU ilNT to 011'010 E.XOUj.lE avaMOEI 0XETlKO (ErrfKQlpa, 19/8/20.1 Q, OEA. 40-42),

BOOlK6 OTOlXEio Tile; VEO<PIAE~EU8Epl1e; nOAlTlKrle; TaU L'.NT elvoi 11 Efll~O~rl j.lETPWV ~lT6TIlTac; j.lE Til OPOOTIKrl j.lElwOIl TWV OlllJooiwv oanavwv. LTo 1TAaiOlo oUT6 npow80UVTat a1ToMoEl~ Kat j.lEiwOI1 npOOWfllKOU TOU or\l16010U TOIlEa, j.lEiwOIl I-Ilo8wv KOl OUVTa~EWV OTO ilIlI-lOOlO, KOlEOO<pIOI1 rou KOIVWVIKOU KpOTOU~, anEAEU8tpWOll TWV TIIJOAOYlwv TWV 6EKO KatIOIWTIK01TOl~OEle; TWV 01lj.l6mwv E1TlXElpr'\OEWV. LTOV IOlWTIK6 TO].l£O E1Tl~OAAOVTOl IJE ~(alO TP01TO 11 anoppu81-l101l TWV EPYOOlaKWV 0XEOEWV, 11 KOlapYI1011 TWV OUAAOYIKWV OlanpOWOTEUOEWV KOlllIJElW0l1IJlo8wv KOI OUVtO~EWV.

H OUVTOY~, ~Ef30(We;, OUTn TaU L'.NT Eivat YVWOT~ EOW KOI XP6vlo. rIa rnv EAMoo I-IOAIOTO EiXE npoolaYPo<pEI !-IE ooenvac 011'6 TIe; OXETlK£C EK8£OElC; rrou OUVETOOOE Ko8E XP6vo TO 6 NT. 'HOI1 TO LlNT 11£ TI1V 'EK8EO~ TOU YIO rqv EMMa 11'0U ouv£To~E TOV AUYouOTo TOU 200.9 npooIEypmjJE TO n mpOKEITO va OUI1~E[, coou EfXE nporslVEL T6TE crUYKEKplj.lEVa Iltrpa TOOO vro TO 011116010 600 KOI vtn TOV IOlWTlK6 1011£0 rrou OOI1YOUV rrrov rrsproorO1I6 8E\1EAIWOWV EPYOOlOKWV OIKOIWI-I0TWV Kat OTIlV KOTEOa<ploll TOU EAAI1VIKOU OTEAOUe; xpcrouc rrpovoicc.

no TO 0111-16010 TOI-1£a, 11 EK8EOIl 10U LlNT rrporsive «rrcovnor; 0111-l601WV opvcvroutov, IlEiwol1 rrpoouiTIlKOU xm 10IwTIKonou'loEIC; Oll1-'60lWV E1TlXElpr']OEWV, EVW vin TOV IOlWTIK6 TOI-'EO np6tEIVE E<papl-l0Vr'J TWV OOl1YIWV Tile; EE Yla TIC; unIlPEO(Ee;, Ev[oXUOIl TaU p6AOU Tile; Emrporrrp; AVTOYWVI0l10U, napEI1~OOEl<; OlOV TOI-lEa Tile; EVEPYElae; Kat j.lETPO YlO TI1V cvopc spvooicc.

o I:Tpot;-Kav KOI '19£WpiO TOU a1T01TA'19wpla~OU

El!5IK6n:po, Of OXEOIlIlE TIlV ayopa spvcotcc, TO liNT ~r']TIlOE Kat EnE~aAE OE npWTIj <POOIl I1Eoa an6 TO Mvrw6vl0 En£KTOOIl H]e; I-IEpIKr'\e; anaox6AIl0rte;, OU~1l01l TaU opiou TWV onoMOEWV Kat j.lE1W0I1 TaU 111080- AOYIKOU «oorouc Yla TOUe; VEOUe; KOTW TWV 25 ETWV.

Ttl I-1E[W0tl TWV onoOoxwv TWV EAMvwv EPya(0I-lEvwV ~~TI10E EnOVEIAlll-ll1EVO IlE 0rtAWOEle; TOU 0 E1TlKE<paM~TOU .6 NT NTol1lvIKLtpoe;-Kav, 0 orrotoc ernorjucvs on npoKEIIl£vOU 11 EAMoa va ~YEI on6 T11v xplor; snpe-

25

Q z o :E :J:

Z :E o w Z

o I-

rre va aTIlPIX8£f QTOV on01TAI18wplafJO, 0I1Aaor'l GTIl fJEIWal1 1l108wv KOl TlIlWV (H KafJfJ/leplvf), 13/4/2010).

Kala TO 6NT, tva orrc TO 13001K6 npo13Arlpata Tr)C; illI1VIK~C; oucovouloc E.lvat 11 EAAEIlj)11 avraywVlaTlKOtrrrac; TI1V orrotc anoo(OE.l one 0r'\8EV ou€rUJEVEC; ano6oxtc; IWV E>J\r'jvwv EPYO(OfJEVWV, nov 61-iwe; !-IE. [3601) tIC; 016cpopE.C; OTatlaTIKE<;. Eivot TIOAl) XafJflMtEpEe; ono oUTEe; rrou IOXUOUV arl) rEPfJav(a, TTl raAAia Kal one QAAE.e;. XWPEC; TaU aKAl1POU nuPrlVO TIle; Eupw(wvrv:· EnEl0r'l Aom6v,K0T6 TO l:!.NT, 11 EM60a we; IJEAOe; TIle; Eupw(wvl1e; OEV urropsl va i~OOlOTEiaTl1v vnoTiPlloq TaU vOpiOpOTO<; npOKE.lpeVOU va EVIOXUOEI rnv OVlOYWVlaTIKOUrr6 rnc ott"! OIE8vr'l oixovouio, rnpenE va npoxwpr'\aEI os fJIO «EOWTEPIKrl unoTifJl1an», OI1AOOI1 OE PIO [310111 fJElwOT! TOU (310TIKOU ETTl~ ne.6ou TWV KOTOIKWV rnc pEaw Tile; fJe1wal1e; TWV fJlo8wv. 'Eml, fJE aUTO TO €1TIXElpql1Q, TO lJ.iNT ETT€j3aAE TTl iSPOaTlKJi pe(woll TWV fJl08wVKOI OUVT6~EWV Kat TIlV Km6pyrlOI1 lOU 6wpou XpIOTOUYEWWV, tau 6wpou naoxa Kat TaU ETTl06fJOTOe; 06e(ae; aTO 6111-10010 TOPEO, oM6 Kal os Oplo.pE.VEe; Katrwoplec; OUVTO€lOUXWV TOU 16 lWTIKOU' TopEa!

An6 l.l) npwTI) OlIYfJrlE(X0!-lE rnv EUKOIpia va avaMOOUfJE rnv aVGKOAOu8fa, TIe; ovn<p6.oEIC:; (Athens News, 30/4/2010, OEA. 8-9), TOV 6.0IKO KOI[30816 TOelK6 xapoKT.r'\po Tqe; nOAITIKr'!e; lOU .l:!.NT, rrou OTI1V OUO(O oorWEi OE fJlO [310111 OVOKOTOVOfJrllOU KOtVWVIKOU TIAOUTOU Ele;[36poe; TWV Ao"iKWV OTPWp6.TWV Tile; xwpae; fJOC; Kat unep tWV 6avEIGTwv fJa<;, TWV n6.oqe;cpUOEWe; TOKOYAUCPWV, TWV TpanE(wv KGI TWV aAAWV npoVOfJIOUXWV. LTo nAolOlo aUTO, EiXQPEEnt0l1p6VEl on 11 nOAlnK~ OUTr'\ 8a EiXE «Wt; oovtnua T'7 J..IEiWOf) Tf)t; KOTQVaJ..WG.'7t;, J..IE orroTo,WJ..Ia T'7V TTEPOITEPW U({JEO'l KOt ['7 uskaon rwv KEPOWV rou to/WT/KOU touia. fIIJ..IEO'I OVVElTEIO eo E(VQI '7 J..IEfw.of) rwv CPOpOJ..OY.IKWV eo66wv rou Kparouc;, ocpOU eo esmoariovtcu AtYOTEPO/ EJ1J..1EOOI 'P6po/ {(ImA 'Popot; KovafJ..lwv «bn.) oAJ..6 Kal cp6pol ent rwv KEP0r.iJV rwv eTTlXElpf).oewv. ETTo/.-lEvwt;, '7 J..IE{W0'l TWVPI08ciJv .on]V EMaoa 6E:v EivOI uovo KOtvWVIKQ 60.IKf), aMa oO·fJYElrQUTOxpOVQ KOI CfE rrEp0rTEpW oOuvoJ..lfo pefworyt; TOU o'7P601oU xpeOut;KQI TWV Of)p6.olwvEAAElppaTwv ttou unorlBETQ 16n Q nooKoTToUOE 'I ETTlj30),rj TWV 6pwv TOU fJNT» (H LcprjVQ, 30/4/201 0, .oEA. 16).

KOIVWVIKO dumping

H ev(OXUOIl Tile; olE8vouC; Ovt0YWVlaTIKOifltoe; TI1e; illqVIKr'\c.; oucovoutcc 6ev !-InOpE(~E[3a.(wc.; va crrllPIX8Ei OE EVa «KOIVWVIKO dumping». npOKEITat VIa pIa oOIE~ooIlEmAoy~, ocpou q EAA66a OEV prtopel va !-IEIWOEI TO EninEoa TWV pl08wv oro ovrtororsc m(nEoa lWV XwpWV Tile; Aoioe; npaKEllJEVOU va TIe; ovraYWVIOTEi. AVTf8cro, 11 Evfoxu.oq llle;ovrOYWVIOTIKOTI1Tae; TIlc.;illqvIK~e; OiKOV0I..l(Oe; npE1TE! vo GTI1PtXTel OTIlV norornTO lWV eAAl1VIKWV npo"i6vrwv, ornv KOlvoTopla,aTo oXe:6100fJ6, crqv EVOWfJCrrw.oq TEXvoAoyiac.; KOIOTI1V nopoywy~ npo·iOVTWV cptAIKWV npoc TO nEpI[3oAAOV. H 6tOOIKOQiOOUT~ npoOn08trEI enev6UOEIC:; n6pwv OTqv EKTToiOEUOq, orrtv KOT6pTI.oq, ornv KOlVOtOfJ(O KO'IGTI1V np60lVI1 ov6mu€n EnOIJEVWe;, TO 1l0VTeAO tile; evioxu.ol1e; Tile; OVTOYWVIO"TIK6Tl1tO<; PEOW TI)<; pElw.oq<; I-lIo8wv~ 6nWe;EXOUI-iE nop01"r":IptiOEl (H L({Jr}VO, 30/4/2010, .oEA.16), 6EV npoKEITOl va CPEPEI xovsvo 8ETIK6 onOTEAEOfJO YIO TIlVEMI)VIKti oucovouto,

H 6IQ<Jw<Jl1. "(WV T,pan£CWv

Le OXEOI) IJE Tfl XPllfJOTOlTlOTWTIKJi ora8Ep6trjto, 11 anoia anOteAE( tva 01T010Ue; !3aOlKoue; otOXOUC; TaU MVllfJOvlau, npo[3AEnETatq 6paOTlKT'j napEfJ[3o.oq TOU Kp6toue; npoKElfJEvOU vo EVloxu8E{ q KE<paAOlOnoiqol1 tWV tpOnE(wv IJE TTl 616.8E.o'11 061e; EUpW ono to OUVo.AIK6 1 1 0 61e; EUpW TaU naKETOU «otT'jPl€I1Q) tile; eMnVIK~<; OtKovofJiac;.

To np6ypofJlJ.0 TWV 28 61e; Til e; Ku[3epVl1oqe; KopofJovM a€lo1To 1~8nKe: ono TIc.; Tp6.nE(e:c; no U 18 IJ~VEC:; lJet6.

Eixov anoPPo<PtioEI rrsplrrou 11 61e; e:upw (looTlpio, 19/12/2009, OEA. 9}. Tuuroypovo 6pwe; 01 Tp6ne(ee; E(xav t16n crroxoutca KEpoql,4 Ole; Eupwon6 TOOOVEIOfJ6 TaU t:.1)).Iooiou (loOT/plo, o.n.), acpou 6oVE!(ovtOV !-IE TI1V EyyuqOIl TaU illnvlKou t:.I1Poolouon6 TIlV EKT fJE errrroxio 1 % KOlotq OUVEXEIO,ovrl VO pi€.OUVTO AE<pT6 OTflV oyap6, av6pa(ov OPOAOYO TaU EAAIlVIKOU t:.llfJOO(ou rrou EiXav on060ol1 5% TOUA6.Xtcrrov. Hon rvroc TaU 2009 OIEAAqvIKE<; Tp6.nE.(Ec.; e;ixav n6.pEl nspnrooreou crro 44 61e; on6 trw EKT, evw EiXOV oovEi.oEI rrspt ro 50 61e; 010 BOAK6vl0 (o.n.), To OUVOAIK6 xpeoc.;Twv e:AAI1VIKWV TpaTlE(wv or 11 V EKT ora TE.Al1louv(ou 2010 EiXE Ota!-lop<:pw8Ei oro 90 61.e; EUpW (EAeu8.EpoTUTTla, 1; /7/2010, OEA. 61) Kat ~OiVEI cruVEXwe; au€ov61l.EVO. ·ETal 6fJw<; QU€6VETOI tovr6xpova KOI o [3oHp6c.; E€6pTI1.o~.e; TOUe; ana rnv EKT.

To oKo.Oe; TWVEYYU~OEWV lOU OEUTEPOU nUAwva OUOlOGTtK6 EfJE1VE ovevspvo PE:xpt TIe; apxE:c.; TOU 2010, IT AIlV 6 fJwe; Myw tqc.;OllfJOOlOVOlllKrlc:; Kpiol) C; O1l"1v EM6.60 a I Tp6nE(e:<; EKOVOV XP~OI1 tWV EYYUrl0EWV OUTWV KOl q KUPepv 1101"} TOU nALOK, nop6. trw KPITIKt1 nov EiXe: aO;K~OEI TO KOfJfJO we; ovrlTIOAiTEUOI1, Alyo PET6 TIlV EYKPIOI1 TOU MVI1POV(OU EV(OXUOE to .oKEAoe; rnc napox~e; KpmlKWV EYYUrl.oe:WV one Tp6nE(ee; K016 15 61e; EUpW (H KOe'1J..1EplVl], 7/8/2010, .oEA. 5). LTI)V nopslo 6pwC;, K08we; um'lp€e fJO(IKt1 cpuvti Kot08eoe:wVEKT6e;

26

EhlI68a<;, uurouc 23 01<; EUPW (H KaBrlllEpIVrj, o.rr.). j1ETa an6 nim'l Tl'1<; rooucac r] onoia !)aAIOla TO E8mE Kat w<; npoun68EOr] vro rrtv EKlaj1Ie:uOr]lr]<; OEUTEPI1<; 0601')<; TOU 6avE{ou (H KaB'7I1Eplvr7, 6/8/2010, OEA. 23), I') KU~EPVI1011 KaTE8EOE rporroxovlo ern BOUA~ !)E TI')V onoia aU~I')OE 10 OKEAO<; TWV EyyU~OEWV TOU OEUTEPOU nUAwva lOU N. 3723/2008 KQTa EmnXEov 25 01<; EUpW.

'ETOI, (rn<; apXE<; Auvouorou 2010 avaKoIVw81lKE an6 TOV K. Flcrroxcovcruvrtvoo I') E7TEKlaolllou npoypa!)uoroc EYYU~OEWV TWV TpanE~WV Kala E7TI7TAEOV 2501<; eupco, !)E anOTEAEO!)a TO OUVOAO lWV EyYU~OEWV TOU liTWoo(ou rrpoc TI<; E!)nOpIKE<; lpanE(E<; !)EOW TOU Ta!)E{OU EV[OXUOIl<; PEU0l'6nlla<; va OVEA8EI nAtov OE 55 61<; eupw (!) Kalil OUVOAIK~ KPQTIK~ Ol~PI~1l 0l'1<; lpanE~E<; 0l'0 noaa lWV 68 01<; EUpW. LTO noaa aUT6 ea rrprrra va rtpocrsflouv KataAAa 10 Ole; eupw an6 TO OaVElO lWV 11001<; TO onoia ea 0laTE80uv vro TO Tcuslo Xpnuororuouonxnc LT08ep6Tl[lae;, OTO orrolo O!)w<; OEV Em8ullOUV va EVTOX80uv 01 EAAI1VIKEC; TpanE(e<; (laOT/llia, 26/6/2010, oeA. 28-29). 'ETaI ro utiJo<; TOU rroksrou apwyr;<; rrpoc nc lpanE~E<; ayyi(EI nAEov TO 78 Ole; EUPW IlETa 11[ VEO rrpolxo TWV 25 01<; (EJlEUBEPOTUlT{Q, 6/8/2010, OEA. 1).

To ncxcro ev(oxuol1C; TWV Tpam:(wv aAXa Kat 01 A~~EI<; TWV 0IlOAOYlaKwv oavEiwv TWV KUPl6TEPWV EAAI')V1KWV TpanE~WV anEIKovi(ETat OlOV nivaKa 16lllC; E<PI')IlEpioa<; H KaB'7I1EpIVr7.

Q

z o :E .:J:

Z :E

~

nivaKac; 16 (H Ka6lJJ.lE.plvlj, 6/8/2010, OE.A. 23)

01 An~EIC; OIJOAOVIOKWv 6aVEiwv lWVlpanE~WV

noaa tffi EKot. EUPW

.~
Alpha
Bank
2010 574
2011 2.294
2012 3.239
2013 6.802
2014 1.190
2015-2019 710
nHrH, Bloomberg A' nAKETO (2009) 2861Cl.EUpW

15010. EUP!iJ (ncpoxfl EY'/UnOEWV)

5610. EUptiJ (avopiJ npoVO~I(":IXtIlV I.IE1OXti.rv

8610. EUptiJ (tKlioon KPau ~ o~oJ.6.jwv)

e §;
EIIYII'" EFG Tp(l:n$
T.piln$ Eurobank nEIIJiIIW;
0 61 800
1.501 6.643 L205
249 1.167 L020
5.577 8.489 4.596
1.000 760 0
7.500 1.152 460 B' nAKETO (2010) 15010. EUptii (IlOpoxn EYVUnOEWV)

r' nAKETO (2010) 25 010. EUpW (nopoxn EYYUtiOEWV)

nOKEtO atripl~nr; lWV EAAnVIKWV lpanE~Wv

KI6AO aUTO. napa TO yeyOVO<; OTI rio1[1,2 Ole; WPW OUVEXKouv va rropousvouv au) 0la8EO'llWV lpane(wv IlEOW TOU napanavw llElPOU KE<paAataKr;e; EViO)(uo'l<; (H Kae'7I1Eplv~, 30/7/2010 OEA. 22 Kat H NaUTEWTopIKrj, 28/7/2010, ou.. 3). LUIlQ>wva, 6£, IlE TOV unoupy6 OIKOVOIlIKWV I[ EviO)(ucrll TWV TpanE(wv llE ETIITTAEOV 25 01<; eyyu~OEl<; 8a ouu~6.AEI6~eEV Ol1lv aU~l[ol[ TI[e; PEuOTQ-r'lTae;, npOKElIJEVOU va IlTfOPEOEI va OTl[pIXeEi Kat 11 npaYllaTIK~ OIKovoll(a (To Bfjpa, 6/81201 0, OEA. 3). BE!3aiwc;, rn iOla ETTIXElpr;lJma EiXE avamu~El a urroupvoc OIKOVOIlIKWV orov 11 Kuj3E.pV'lO'l anOQ>aOl~E TO MaiO TOU 201 0 va EVIO)(UEI TIe; TpanE(E<; IlE EyyUr;OEl<; T6TE 15 01<; EUPW, nAI[V ouox 01 TpanE~EC;, ovrt va au~~aouv TIe; XOPllyr;OEl<; oavEiwv OE E1TlXElpr;OEle; Kat VOIKOKUPla, EKAEIOav nc OTp6<pIYVE<; Kat ElOi 0 pUell6<; av660u Tf]e; 1TlOTWlIKr;C; rnEKTaOI[C; IlElw811 KE 010 2,8% TO MaIO TOU 201 0 an6 3,2% rov AnpiAlo TOU 201 0 Kat I[ XO-

27

Q I Z I o ::E .J:

Z 2 o w Z

~

P~Y11011 6avElwv Km~YPQlI.JE rrsporrepci IlElwor] to MOIO, o<pou 0 ET~OlOe.; pu81l6e.; pETa~oMe.; roue unoxwpr]oE OtO 2% an6 to 2,5% tOY AnpLA10 (Ta NEa, 29/6/2010, OEA. 60). navrwe; 01 ·EMIlvEe; OUVEX[(OUV va e[vm paSlo XPEWIlEVOI Otle.;.1P01TE(Ee.;, ooou to OUVOA1K6 xpeoe; tWV E1TlXE1P~OEWV Kat tWV VOlKOKUplWv61aIJOptpw8q KEOta 255,6 61e; wpw -136,2 61e.; eupw Kat 119,3 61e; eupw cvnorotro (Ta NEa, 6.1T.)-, EVW or TpOITe(ee.; uovo an6 nc £1TEv60oae.; roue 01"11 NonoavOToA1K~ Eupwnq 8a onokouloouv Kep6q 1 61e; EUpW (H NaUT£f.1rroplKrj, 21/7/2010,. oe): 17).

nOVTwe;, q nA~pl1e; KEtpaAataK~~ «ornoroon rrsvre pEyaAwv EAAI1V1KWV TpanE(wv anEIKov[(crOl orov nfvaKa 17 an61TjV Etpr]IJEp16a toouuia.

niVOKOC:; 17 (JaoTIJ.lfa, 27/6/2010, ofA. 28)

To VE.O MvrUJ6vIO

H 611poOlonoiqoll rnc np68EOI)e.; unoypQ(p~e; Kat vsou Mvrwovlou an6 rnv KU~~PVl)or] !-lETO an6 orrolrnall TOU ,6NT (Ta NEa, 31/7/2010, OEA. 1), npOKE11J~VOU va vO!-llpOnOl118El 11 E1Tl~OA~ VEWV aVTlAa'(KtiJV IlETPWV Kat TO ~mouAql-la tqe; 6i1p60lae; rraptouolcc, EnEoE we.; «spouvoc EV 0l8pia uovo vro 600uC; a<pEAEie; 6EV E1Xav

28

rnv npovoro va olaf3o.oouv npOOEKTIKo. ro MvrH..I6vl0 atJ.o. KOI Til O)(ETIKr1 EtJ.IlVIKr1 vouofisoto nou TO t6EDE OE E<papIlOvr1.

rUYKEKpIIlEva. O1"rlV EJT10TOM-aiTIlOIl VIa oaVEloo6TI1011 TI1C:; EAAooac:; ana TO llNT nou anEOTELAaV 0 unoopvoc OIKOVOIlIKWV Kal 0 OIOIKI1Tr'jc:; rnc T po.rrE{ac:; rnc EAMooe:; npoc TOV EJTlKE<paAr'je:; TOU llNT rTpoc;-Kav, 11 EAAI1VIKr'j nAwpo. OEDJ.lEUT'lKE va Mf3El Kat EJTlrrMov IlE-rPO an6 cure rrou cvccsoovrci 01"0 MV11Il6v10.

E10lKOlEpa, ETTIO 11 l-lov61'l KE OTI «ot EJ..).f) VI KEC, Ap XEC, mOTEuouv 6TI 01 TTo).m KEC:; "OU rrapaTieEVTOI OTO auVI'}PPEVO MVf)povIO EivQI ET1apKEk; V,a Tf)V ET1(rEU~f} TWV oroxwv rou OIKOVOjJ/KOIl noovpouuaroc Kat naoauiVOUV ae ETOlp6TryTO, warE va A6fjouv TuX6v emnsiov uttpa TrOU pTTOpE( va Kpd,0UV KaroJ..).f)J..o ylO TOV OKOTT6 aUTO».

• •

·

TI1V iOIO 11Iltpa 'l EAMoa UTTevpmj.JE I-lE Tl1V .EupwrraYKr'j Errrrponr] TO OXETlK6 MV1lI.l6V10 ruvEvv6qo'lC;, TO anoia IlETO~lI aAAWV npof3AtnEl 6Tl «unopeiva rpoTToTTOlryeEf I1ETO OTTO apo/fjora OUI1f/Jwv(a TWV Iupf3oJJ.OI1EVWV MEPWV UTTO rl1110pcprj nopaprrjparoc,. To napOpTf)l1a 8a aTToTEAEf Eva EV/O{O I1EPOC, autou rou MVrIJ..Iov{ou Kal ea TEeE( ae laxll I1E TI1V urroypacprj TOU».

Enn, ornoc avocptpal-lE rraparrovw, 11 EAAqVIKr'j rrAEupo orrEOTEIAE TO YEO MVIlI-l0VlO OTIC:; Bpu~eAAEe; 01"1C; 6 AUyOUOTOU 20 1 a (H NaUTEI1TTOPIKrj, 21/8/20 1 a, oEA. 3)' ou Ilcpwva !-IE TO orroio n poj3A€nOVTal np606EToi <p6pol 6,9 01C; EUpW VIO Tl1V mOIlEVI1 olETia Ko6we; Kat 'l MlJ.Ill VEWV aVTLAo"iKwv I.Itrpwv, rc onoia 0111..1001- EUTIlKav EKlETal.lEVa OTOV I'lIlEpr'j010 Turro. IE cure nEplAOI..lf3ovoVTal, I.IETa~U QAAWV. IlI.lEiwo'l al..l0lpwv Via unEpwph;:c; (}TOV IOIWTIKO rouse. TO VEO 1.I1080MVI0 TWV O'll..loolwv urraAAr1AWV IlE I.IEIWOEIe:; TWV mlOOIlOTWV, EnaVE~€taol'l TWV ETIl00I.I0TWV KOIVWVIKr1e; npovorcr; ETTlTIAEOV I.I€TPO (}TO AOqJaAlO1"lKO, OVOIVIlO Tl1e; napaywvr'je; PEUJ.l0TOe; crro AIVviTll OE IOIWlEC:;, ovaolo.p6pwOlllOU orE KOl anoMoEle:;, VEEC; rropEI..lf36oEle; aTIC; epvoOioKEe:; O)(EOEle;, orrEAEu8tpwoll TWV «KAEI(}TWV» mOYYEAlloTWV (H Kael1J.iEPlvrj, 21/8/2010, OEA. 3), au~r'joE.lC; ore -rIIlOMVIO Tl1<; 6EH, ore EIOITt;PIO TWV aOTIKwv OUVKOIVWVIWV Kat TOU orE, EVW OTO neolo TWV EpyaolaKwv, O( oUllpo.0Ele; oe enlrrEoo emXElp~oEWV TOU AOITTOU Sa uneploxuoUV T600 TWV KAaOIKWV ITE 600 Kat Tile; rEVIK~C;ITE (Ta NEa, 21-22/8/2010, oEA. 11). TouT6Xpovo, Via TTl J.lElwOIl TWV EAAEIJ.lIlOTWV TWV omJOolwv 0PVOVI0J.lWV KOI TI'lV aU~llol'l TWV KpaTIKwv EOOOWV npow8EITOI «(axleS/a rrwAl1a'1t:; rwv l1EKO» (KuPIOKC1TIKI1 EJ..EueEporurr(a, 22/8/2010. OEA. 1 l.

TIe; 1TAt;PEle:; pu6l.1ioEIe; TOU V€OU Mvnuovlou Il1TOpE[ KOVEIe:; va OEI OVOXUTlKO OTI'lV ncpouoo €KOOOJ1 (OEA.89).

AntTuXE naTayw6wc; ., aUVTavr; TOU ANT

nA~PIl anoTuxio Til e; OUVTOV~e:; TO U II NT YIO rnv EAA66a arrooEIKVuOUV TOOTO IXE[O Via rnv OAIlOTWOI1 cvo- 60 lOU nAIl8wpl0I..l0U OAAO KOI TIl J.lEiwOIl TWV E060wv rrou 06SI1KOV crq OIl~100l6TIlTa TOV 10uAl0 TOU 2010. 'ETO! 0 1TAIlSWPloJ.l6<; TOV 10UAIO TOU 201 a au~ti6llKE (H Ka8'1I1Eplvrj, 7/8/2010) aTO 5,5% orr6 5,2% TOV louvre TOU 2010 KOI 0,6% TOV 10uAl0 TOU 2009 (EJ..WeEpoTurr(a, 6/8/2009) KOt TfA€OV movr'jASE am eninEoa TOU 1997!

Tcuroypovc, TO eoooo TOV 10uAlo EJ.I<paviOTllKav IlEIWI.IE.Va KOTo. 10% KOI 0 <DnA KOTo. S% rropon au~r'j8'lxnv 6AOI 01 EJ.lJ.lEOOI <p6pol (EJ..eu8eporuTr(a. 9/812010, OEA. 1 l.

Ta anOTEAeOIlOTa aUTO E.XOUV 80PUPtiOEl Trw Tp61KO nou o.PXlOE rrA£OV va npopAtnEI nA'l8wploll6 4,75% OE ueco mlrrEOa Via TO 2010, xupkoc A6vw Tile:; ou~qa'le; TWV EI.IIlEOWV cp6pwv (H Kaef}peplvr'/, 7/8/2010), eVQVTI apXIK~C; np6pAE4JQe; 1,9% (PX. 'EK8EOI'J llNT 10/110, oEA. 9).

KI EVW n oKplpela I.I0OT[{EI ro EAA'lVIKO VOIKOKUPIQ TO orroki EXOUV UnOO1"EI J.lE rc TEACUTO[a I.IEtpa ilia ~iQlI1 J.lEiWOIl TWV anoooxwv TOUe; louMXIOTOV KOiO 30%, TO INE Tile; rLEE KaVEI npOpM4JElC; VIa uvapvio 20%, YEvov6C; nou O'll-laivEI 6Tl 01 cvepvoi 80 <pTOOOUV (}TO TEAoe; TOU Xp6vou TO 1 EKQTOIlI-lUPIO (To 8~j1.a/ OIKovop(a, 4/8/20 1 0, oEA.3 KOllaoTII1{a, 7-8/8/201 0, OEA, 41 J.

CDuOlKo., ro 600 oUIlf3aivouv OEV cnorexouv xspcuvo E.V al8pia. Hrnv aV0I.IEv6IlEVO Myw TIl<; VEocpIAEAeu- 8EPIle:; ouvrovnc TOU llNT rrou EmpAr'j8'lKE we:; 0r18EV uovodpopoc IlEOa on6 TO Mvrll.lOVIO.

29

Q z o ~ J:

Z ~ o

w Z

o I-

01 q>OpOI Tpo'Po6oTOUV aKpipEla Kal nAIl9wpiOilo

H au~qOTl TWV E~~€OWV cp6pwv, Kat uS[wC; TOU <DnA nou E7TE~eAE q KU~EPVllOI1 KOS' unooEI~q TOU lI.NT, OE ouvoucouo ~E TOV rporro AEITouPviac; TI')C; avopac; O1I1V mooa, OOr']YI10E OE EKTIVa~11 TOU nAI18wptOIJOU 010 55% VIO TOV 10UAI0 TOU 2010. MaxlO1a, ouuqxovo I..IE I..IEAETI1 KOI O)(nlKo nlvaKo nou tOWOE 0111 Ol1lJOOlOTI')Ta TO unoupvslo Oucovoulcc, AVTavwvI01IKOTI1Tac; KOI Ncunslcc (EAEU8EpOTUTTfa, 2W 120 1 0, OEA. 47), I') ETII~OpUVall OlOV nAI"[8wpIOIJ0 TOU louvfou TOU 2010 Mvw Tr1C; Em~OArlC; TWV cpopwv OVrlA8E 010 77%! (j3A. fllvcxo 18).

niVQKOC; 18 (EAEU8EpoTuma, 22/7/2010, oEA. 47)

0 .. ?PI.~ III" a« MU( ~,o,ou.;

---

'Elm «0 TTAryewpl0l16C; ea E(XE l1E1w8Ef TOV louv«: oro 7,2% avti TOU 5,2% 6TTOU EKTO(EueryKE TOV TTPOryYOU/JEVO I·u'lva» (EAEUeEpOTUTT{a, o.n.) A6vw TWV VEWV cp6pwv nou EnE~OAE 10 lI.NT npOKEtlJEVOU va ElcrnpoX8ouv XPrluoro Via Tqv ononAqpWlJrl TWV OOVEI01liw TT}C; xwpac;.

AAAO Kat TO KeAael Tile; VOIKOKupoe; aKpi~uVE A6vw lI.NT «rrc 5% usoo OE Eva Xpovo, OIJ[l<PWVO IJE IJEAE- 111 TOU EAAI"[VtKOU KEVTPOU KatovaAWTWV. cTOI TO OIKOVEVEIOKO KaMel EVOe; [lE.OOU EAAI"[VIKOU VOIKOKUPIOU aVrlA8E TOV louvre TOU 2010 OE 2.115 EUpW E.vavTl 2.010 eupw nou O1OIXI(E Eva Xpovo rtpiv (H NauTE/JTToPIKrj, 3/8/201 O,OEA. 9).

Maxima, 01 rrpootrnxsc Via 10 ~EMov aVa[lEVOVTOI oUOOiWVEe; (H Ka8ryl1Eplvrj, 3/812010, OEA. 22), a<.pou one 11"[e; 10UAiou ETTl~M8I"[Kav aU~I"[[lEVOI OUVTEAE01Ee; eDnA. H ~a8la AI10TI"[Ta 61..1we; 1TOU EnE~OAE I"[ KU~EPV"OI1 orroic E7T101"[1..Iov811KE napan6vw EiXE we; anoTO,EO[Ja Kat TT]V onoTuxia TWV EIOTTPOKTIKtiJV IJETPWV, a<.po.u Mvw TT]e; I..IEiwol1 C; rnc KOTavaAWOI1C; 6nwc; npOKUmEtKOI an6 TOV n (VOKQ 19 11 oUVTaYrl TOU D. NT EnEOE E~W Kat we; npoe; roue 010XOUC; TWV EOOOWV.

n iVQKOC; 1 9 (EAEU8EpoTvnia, 20/8/2010, ad. 47)

-------

30

'ETOI, IlE rnv 4JrlCPIOTl TWV OVTIAO"iKWV IlUpWV ~EiWOTl<; TWV ElOOeTlIJOTWV OTTl XWpO KOI TTlV Ol)~TlOTl TWV <p6pwv Tl oucovouto EXEIIlTT£1 O£ ~0910 Uq>WTl KOI Tl Tp61KO, £VKAW~IO~EVTl TTAEOV 010 q>OUAO KUKAO TTl<; TTOAITIKr'j<; T'1<;, mE~£1 TTlV KU~EPVllOTl va OU~rlO£1 TO Eo060 (To BIIlJa, 4/8/2010, OEA, A3).

'HeTl TO llNT, TTPOKEIIlEVOU va aTTOKpU4JEI rrc Eu9uv£<; TOU Via TTlV nOTavweTl onoruzlo TTl<; nOAITIKrl<; nou mE~aAE ~£ TO MV1W6vIO, npoortuflal va ~y£t an6 TO «cprcrepc» OTTlV allrlxavTl Kuf3tPVTlOTl Kat ~TlTO VO oopOAoVI"]8ouv 6001 EXOUV f3iA£<; Kal rnolvsc (To Bf/J..Ia, 6/8/2010, OI::A.l).

o Z o :2

, ::c

z :2

f2

TEAIKQ au~ciVE-ral-ro XPio(

napa TI"] Arl4J'1 TWV OKATlPwv l1uPWV TTOU npocrcvpcqiovror 010 MVTlIJ6vIO, I"] KUj3tPVI"]Ol"] npoj3AEn£1 «iva XPf"JIlOTOOOTlK6 EMEll1J..1a T'1( T(i~EWe; TWV 110 Ole; EUpW Yla TT')V TTEp(OOO rou noovoauuatoc TO OTTO{O TTPO{3'AElTEfOr va KQAUrpBE( J..IE aVT(OToIXa OIIlEPt? 06vEra art?pl~'1e; ana TOUe; etatoou; DUlY Eupw(wv'1 (80 0/(;) KOII1EOW TT')e; GTr7PI~T')C TOU tJNT (30 Ole; EUpW)>> ((3A. MVIW6vlO, E Ko60El<; En(KOI pc, OEA. 84). 'ETOl, TTOpO TTl OKATlPrl AITOTTlTa, cmoc nooxurrret T600 an6 TTlV 'EK9wIl 10/110, OE-A. 132, 000 Kat on6 TOV nivOKO 20 TO xpto<; Sa j3a(VEl OUVEXWC; au~av6~EVO J1EXPI TO 2014 TOUAOXI01OV. LUIJq>wva IJE TI"]V iOla 'EKSmTl TOU llNT (OEA. 13), TO rrooooro TaU XPEOUC; TIl<; rEVIKr'j<; KU~EPVIlOl"]C; OE oxtail J1E TO AEn Tile; xwpae; TO Oloonllla 2008-2015 napouOlo\ETOI OlOV nivaKa 20.

niVQKac; 20 (aNT, 'EKgeo111 0/11 0, oeA. 13)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Xptoe; rEVIKrl<; 99% " 115% 133% 145% 149% 149% 145% 139%
TaU TOU TaU TaU TOU TaU TOU TOU
Ku j3tPVI"] olle; AEn AEn AEn AEn AEn AEn AEn AEn lll1Aaor'j oaVEI\6J1aOT£ J1£ TOKOYAUq>IK6 ETTl'r6K10 crro rnv Eupw(wvn Via va IJEIWOOUJ1E TO xptoe;, nAIlv 61lwC; Kal to xptoe; rEVIKrle; KU~EPVIlOll<; we; rrooooro TOU AEn 80 au~6vETOI aVTI va I1EIWVETOI TOUAOXIOTOV IltXPI KOI TO 2013.

H aM8Elo ~Ej3olwe; slvcn OTI I"] EAAOOO unoXPEw91lKE va OaV€I01Ei TO rrOKUO TWV 110 Ole; npOKEIIJEVOU va TTAIlPWOEI TOUe; 6aVE\OTE.e; Tile; Kat6 TO 01601IlI1Q 2010-2013 KOI IlETO ~i\€nOUIJE, 'ETOI OTO ANT £TTE~Epy6(0- VTOI r'jOll ("Tp0I10},aYVlKa" oevap«: TTOU lTpo{3M.lTOUV TT')V EKT{va~11 TOU 0l1l1oa(ou XPEOUe; Ewe; KQI !O 176% !OU Am oro TlAOC rou 2013» (KuplaKaTIK'1 EAEUBEpOTUlT(a - OIKOvOI1(a, 22/8/2010, DcA. 2).

4EV KaAun'toVl'aI6AE( ol6aVElaKie; aVaYKEe; 'tile; EAAa6ae; ana TO MllxaVI0f.l6 «El'r1pl~Ile;»

napa TIlV EVTa~1l TI"]e; EAAOoae; OTO MI"]XOVIOllo «LTr'jPI~Il<:;», an6 TO Mvn~6vl0 npO~AEnETOI TEAIKO OTI 11 xwpa 8a nosrra va oaVEI0001·1l8E( an6 TI<; cvopec KOI va KoMI.PE.1 1l0VIl TIl<:; OTIlv TPI€Tio 2010-2012 IlE ~paXUXp6VlO KOI ~aKpoxpoVIO 6oVE[D~6 OUVOAIKO 68,1 Ole; EU pw! (Ta NEa, 29/6/201 O,OEA. 60).

ElOlK6TEPO, 6nw<; npoKuTTTEI orro TOV Illvoxo 21, 11 xwpa npE.nEI va aVTArl0El YIO ~poxuXp6vlo oavElo~6 ~E EKOOOll EVT6KWV ypolllloTiwv 8 Ole; wpw ro 201 0, 1701<; EUpW TO 2011 KOI 18 Ole; €UPW TO 2012 KOIIJ€ uoKpoXP6vIO oav€10~6 25,1 61<:; EUPW TO 2012. MOAI01a, OTO YEO MVI"]~6vIO npO~AE.n€TOI Ko8E Ilrlva 11 EKOOOll EVT6KWV ypaIJIJOT[WV (E).EuBEpOTUlTfa 251812010, OEA. 49), IJ€ onoTEAw~a TEAIKO 0 Oll1J6010e; 00VElOll6<:; TO 2010 va aVEASEI oro nooo TWV 77 61e; EUpW on6 ro onoto IJOVO 38 01<:;, EUpW npoEPxoVTOl OTT6 TO IJIlXOVl0l16 «Ol~pl~Ile;» (H NauTE/.lTTOPIKr1, 25/8/2010, OEA. 4).

31

z o ~ J:

Z ::E o w z

a ~

O£ 0.0. EUPW)

Bpaxu pO oc 6crvElOlJ~ (tvrOl(O)

2010

2011

2012

Eno!Jtvw<;, KaTOPPEEl1l KU~EpvIlTIK~. nponayovoa OTI uno~XI18~.Ka).lE OE 9uoiE<; Kat TfEPIOPIOlJ6 Tqe;E8vIK!']C; ).lac; Kuplapx[ac; npOKEI).lEVOU va unop~El nX~PIl<; KOAuLjJIl TWV 6aVElaKWV !Ja<; aVOYKWV KOTa TIlV En6- !JEVI) TPIETio Kat 6TI O~8EV OTO OIOmrH.la aUT6 OEV unoPXEl avoVKIl npoO(puy~<; 11)C xwpa<; O'TIC olE8vEiC cvopac.

ria TO Myo aUTO OXf-WOTE, napa TIlV rrpoo<puy!'] Tile; xwpa<; 0'10 MllxavIC1I.10 ({rT!'Jpl~IlC», rc spreads nape!JEJVOV oro UI.j)Il Kat avapplx~8llKaV lAI¥YIW6wc orov EY1VE VVWaTO 6TII1 EXM6a KoBE l.I~va 80 rrpoocpEuYEI aTI<; ovopscua E.KOOOIl EVTOKWV ypaj..ll.laT[wv. 'ETOl, EVW TO spreads CTnC 7 AnpIAiou 2010, !'JTOI rtpiv rqv EVTa~Il Tile; EAMoac OTO MIlL, EiXav aVEA9a O'TIC 412 I.I0VOOEC (H Ka$rll...lEplvrj, 8/4/2010, OEA. 23), TEAIKO I.IETa rnv EVTa~1l TIlC EMooac OTO MllxavlOlJo «LT!'JPI~IlC» OUVEXIOOV va aVE~aivouv Via va EKTO~EUTOUV OE npdrm cpoon OTIC 872 I.I0VOOEC; ~oo"C; OTIC; 23/8/2010 (H NaUTE}1TTOPIKrj, 24/8/201 0, OEA. 1) Kat rnv mOIJEVIl OTIC; 920 IJOVOOEC ~OOIlC (H NaUTE/-iTTOPIKrj, 25/8/2010, oEA. 1) Kat enETOl OUVEXEla. AUTO orllJO[VEl OTI, Eav 11 EAM6a rrpOOEcpEUYE OTi<; ayop£c Kal E~PIOKE KonOIOUC; ITlmWTEC va 1'1) oavEioouv. TO EITITOKIO OaVEI0I.I0U 8a r'jTOV 11,37% (f}.EueEpOTUTT{a, 25/8/2010, OEA. 49).

En0I.lEVWC, I.IETO ana TOOEC OIKOVOI.IIKee; 8uoiEC; KOl ocpoil-la~1) TaU EAAIlVIKOU AOOU oAM Kal EKXWPIlOIl Tile; EeVIK~C; Kupla.Px(ac O'TIlV TpOIKa I) KU~EpVrlOrt KaTocpEpE va pnopd nAEOV va 6avEi~ETOIIlE 1 1,37%, EVW rrptv rnv EVTO(q OTO I-IIlXaVIOpo OT~pI(qC; £lXEOaVElaTEi, onwe; npocvceeocus, TO npWTO rpipnvo TOU 2010 I..lE j.lEOO 6po 6,29'0! MaXIma, ro KpanKo OJ.lOXoyo Tile; APVEVTIV~e;, 11 orrolo npo ETWV EIXE KIlPU~EI creon nAIlPWI.IWV 9EWPOUVTOI nA£Ov rno OO<pOA~ on6 rc EAAllvIKO.

nW( 9a fJnopouaafJE va EXOUfJE ano<puY£l TO ANT

'Onwc; rrpoxurrrer an6 Olacpopa eTTOIXE(a OAM KOI EKTIP~OElC;, r] EMooa 90 urroooooe va anocpuYEI TqV £VTO~ri TIlC; 01"0 MllxoVIOj.lO «LT~PI~IlC;» Kal TIlV u1Taywy~ TIlC; uno TOV £AEYXO TaU IlNT, EOV EiXE MfjEI tYKOIpa I.Itrpa rteproprouoc TIlC OnaTOAr]C TOU Oil uoolou rouse Kat Kupiwe; EOV OEV E[XE acp~oEI va E~EAIX8E! 11 KP[OIl TWV EAAEII.IPCnWV OE Kp[Oq oavaopou.

'Onwe; EXOUj.lE avo),UOEI rraparrovw, 01 CaVElaKEC; aVOVKEC; Tile; xwpac OTIC apxeCTOU 2010 E(xav npocoropiorel ore 53 CIC; EUpW (looTljJ(a, 23/1/2010, OEA. 4). Ano aUTO. rreptnou 48 Cle; EUpW rrpoocp£p9r]KOV OTIl xwpo !Jac cno TIC; oyoptc; OTOV PVriKE Via j.lOKPOXpOVIO OOVEtOj.lO eTTO npWTO rpiuqvo TOU 2010 Kat oj.lWC OEV ro rrr'jpE.

LTOV n (VOKO 22 cpaivETa I 11 rropelo OOVElCJj.lOU rnc XW poe; oro n PWTO rp (PIlVO TOU 201 O.

32

niVQKQC; 22 (H Ka61J/Jfprvl}, 30/3/2.010, O'~A. 27)

yp6kIIIICI. 29,335 610. E\I~

- 1~,"",1111

"tllno6tlno:PJ QESnllmtl .tyrvE mJl; ISIllROO'J

2.50%

(26oa. ElJpti;)

",1>1111

I(orvonpg.

""lOIbt6""" 7ElW.-1lW.N

6,.00'16

(S &a.~PIil)

Q

2 o

, :2: :t: .2

:2: o I-'--

It..DVElapO( 23,7 610 •. EUPW at lPEIC; J.lllY.E(

~=~~~4~r

W1lSll'l<l\Ou~II~

~.6GYflIJIIdi WI) 53510".EI.IPW - ~pb(o!l9a: 23.665 ~O". El.lpIil

J2IJIJD EVIIIO«I26 To KOatOl; OOVEIO]JOU

El~.503~8...on6 "[I~ OPxEt; IOU trOUt;

,. IJt;pllUJp1o ... , .......... ElI1bo, 6~. '10

Q 61(1. EUpjI}) 0:. ""~ to n~mr; b60(mc;)

mIOAII{O IJOD) UIID01'

23.7 610". alpW

ME ~aOIl 0101XEla an6 61ll1oOlEUIlma 11l~ EJ..w8EpOTUlT[a( ouVt6X81lKE 0 napaKatW n(vaKae; 23 an6 TOV orrolo npoxurrrs: on Il EI\i\aoo P~XPI to l~AIl Mopriou 201 0, ~1"0l 1TpiV rnv EVTO~rl Tile; oro Mb.! KOl1"IlV npoocpuYrl tile; 01"0 b.NT So I11TOPOUOE VO EXEI KOi\UljJEI ni\rlPwe; rtc 60VEIOKEe; 1"1le; OV6YKEe; uljJoue; 53 61e; wptiJ I1E IlEOO 6POEITltOKiou 110Kpoxp6v!Ou 6avEl0110U 6,2%, 6nwe; oUT61EAlKa 610POpc.pw81lKE 010 npw- 1"0 rpiunvo TOU 2010 I1E l3aoll to 0XETlKa 0101XE(a (H NauTEt-I.lTOPtKrj, 18/8/2010, OEA. 5). :Ai\AW01"E, OK61-l1l Kat one 24/3/2010, OIlAOOr'j p(a IlI1EPO nprv til oru.llouPylo 1"OU Mb.L, 11 Eu robank OE 0XETlKr'j EK8ear'j trle; E1TI0rlI10VE 01"1 ({fj XprlJ.1QroOOTlKrj {3orj8E/Q ElTE atto TfJV EE EfTE ano TO lJNT Oev E{VOI OlTOAUTW( OlTOpO[Tr)TfJ OE auotnoo XPf7I . .lOTOOOTIKOU( OIKOVOIJIKOU( 6pOUQl (www.bankingnews.gr).

LIlPElWttOV orr q xwpa l1a~ Via rnv K6i\ulj)ll rtov nopon6vw oovElaKwv tile; avoVKwv ulj)ou<; 53 61<; wpw ylO to 2010 EIXE r'j0l"]OOVE10tEI xnrc ro 01aOU1l10 1 -24/1/201 0 rrooo 5,6 61<; EUpW KOI OVO(I"]TOUOE 47,461<; cuptiJ cTTlrrAEOV, TO orrolo omoc nposurrrst orro rov nivOKO 23 TI"]<; rrpoostpspov K08' OAOKAI1P[O 01 ovopt<;, nAllv ouox 6Ev TO nrips.

nlVQKac; 23

b.l<;wpwnou t.l<; EUpW nou
HI1EpopI"]vlO npooc.pep8llKOV orro 60vEiatllKE lE-AtKa Emr6Klo-b.1.6pKEla
ovooec 11 xwpa
25/1/2010 25 8 6,2%- nEVToar'j<:
4/3/2010 16 5 6,3 8%-b.EKOHrl <
- ---- ---- ---- - --
29/3/2010 6,5 5 5,9% -EmoETr'je;
30/3/2010 0,390 0,390 6% -Eucooorrnc
LuvoAo 47,.890 18,390 (0 nivosa; OUVTDX8r)KE IJE {3aofJ ra naoaraua Snuoouuuata: EAEUBEpoTun{o, 26/7/2010, milt. 55, £),Eu8EpOtimia; 5/312010, OEA. 6-7, EAEUBEpOrUlT(o, 30/3/2010, OEA. 4, EAEUBEpOTUlT(a, 31/3/2010, OEA. 5.)

'Onw<; npoovcpspons, 11 eVTo~q OTO MAt Kat 11 ouvoK6i\ou81l rrpootpuvn OTO ANT OUTE po<; KoMmouv ll"ArlPw<; VIO tl<;. OOVEIOKEe; po<; OV6VKE<; Tq<; m6lJEvqe; TPIET10~ OUTE E[VOI l3ej301o on 6eopEuouv r« XWPE<; TIl<; Eupw(WVIl<; YIO 60VElOK~ 110e; atrl.pl~1l0nW~ c.p6VIlKE crro TI"]V m::pimwo'1 rnc LAol3oKfa<;, TO OE o£1TlT6KIO oaVElopoU on6 rnv E upw(WV'1 Via 06VEIO 010 pxsrcc 6vw HI<; TPIETio<; K1VE1TOI I1E 1360'1 TOU<; O)(EHKOU<;6 pouc 111~ 6avEI0KI'je; oUl1j3ao'1<; EII.A660e;-xwpwv Eupw(WVIl<; to£AIK6 rrsplrrou 010 5,4% KOI urro rov 6po 611 TO Eurobor TPll1rlVOU Sa OIOTIlPIlSE[ OE XOI1'li\.6 mlnE60.

t.IlAa6r'j Il xwpo un08r'jKeUOE 10 peAi\ov rnc, TO nEPIOUOIOKa tll<; atOlXE(O Kat rnv E8vIKr'j T'1e; KUPI0PXio, npOKElp~VOU va OOVElO1"Ei an6 TIe; XWPO£<; 1"11<; Eupw(wvqe; 80 01<; EUpW 110£ o£ITlT6KIO rrspfrrou 06%-08% XOI1IlMtEpa ana aura. nou So tle;npooec.po£pov 01 OVOPE<; oro rrpdrro rptprtvo TaU 2010 (l) 01 orrotsc nAEov IlETa on' 6Ac<; TIl:; SUOrE<; TOU EAA'lv lKOD AOOU KOI T'lV 6Vpl.0 AlT6T'lora ucc ... En 113 poj3euouv aVE~6(ovl"O<: to snrro KIO OavE10110U uac 4 p nvec I1ETa rnv tvta~~ pa<; oro Mb.t oro 11,37%! (EAEUBEPOTUlT{O, 25/8/201 0, OEA. 49).

33

ErrlAoyoc;

TOMNHMONIO

BI\AnTEI IOBAPA TH 4HMOKPATIA

ME TO N. 3845/2010 ((/)EK 65 A' 61512010) 11 EAAllvIK~ BOUA~ I1E anA~ nAEI04>IlCPio 4>~<PIOE ro «usroo YIO Tllv fq>aplloy~ TaU Mllxavlollou LT~pI~Ile; Tile; tAAIlVIK~e; orxovoulcc ana TO KPOTIl-IlEAIl TIl<; ZWVIle; TOU Eupw Kat "(0 ~lf8v€e; N0l110l1aTIKO TaI1E1o». 0 Mllxavloll0C; «Ln'lpl~Ile;» Tile; EAAIlVIK~e; otxovoutoc OUYKPOTEiTat 8£01 . .11- KO an6 TIC; Mo ncpcncvco crrooccac Tile; Eupw~wvIlC; Kat TO MVIlIlOVIO.

LUYKEKPII1EVa, ouuqxovc I1E rnv onoecon TWV urtoupvdiv OIKOV0I-IIKWV HIe; Eupw~wvqe;, 11 evepvonomon lOU wpwna"iKou MIlxavl0l10u «LT~pl~qe;)), OI1AaO~ TOU MIlXavlOlJou L'l111..l0010V0I1IK~<; LT08Ep6TIlTOe; (ML'lL), anoq>aoiOTI1KE va yiva un6 TI1V npoOn69wll6TI 80 KOTOPTlOTE( an6 TI1V EAAOOO, TO L'lNT, TI1V Emtporrn KOI Illv EKT Eva KOlV6 npovocpuc A~4>I1C; IlETPWV YIO TI1V «8~uyiavol1» TI1<: EAAIlVIKrle; OIKOVOp.lae;, TO YVWOT6 Of 6~ouc; Ilae; MVIl1l6vIO.

ON. 3845/2010 naaXEI ana TunlKt; aVTlouvTaytJaTIKoTIlTa

An6 ro noocncve Xorrrov vlvercn OO<PEC; 6TI ° N. 3845/2010 8Eon[OHIKE OE EKTEAEOll OIE8vouc; ouu<jlwv[ac; j..IE ro KpOTI1-j..IE:AI') Tile; Eupw~wvllC; Kat TO L'lNT. MOAIOlO, ana TO MVl')1J6Vl0 npOKUn1"EI 6Tt OUIJqlwvr'j8l1KE on6 TI1V KUPEPVIlOIl I') napaXWPIl01') OTIlV rpouco T600 KUj3EPVIlTIKWV E~OUOIWV OE oxtail I1E "(OV Ka80plOll6 Tile; O!KOVOI..lIK~C;, OrWOOlovOIlIK~C;, KOIVWVIK~C; KOt EIOOOl1lJaTIKrlC; nOAlTlKrle; 600 Kal E~OUOlWV HIe; EK1"EAWTIKr'je; E~ouoioe; OE axE-Oil pE rrjv EnOnTE(O Ecpapl-IOYrle; TOU V61-10U OUTOU. En0I-lEVWC;, IlE TO N. 3845/2010 orrcocctcmke 11 napaxwpflOI1 rnc oOKIlOIle; OUYKEKptlJEVWV aplloOlOTlilWV "(1lC; EK"(EAEOTIKr'jC; E~ouoiae; OE 6pyovo OlE8vwv 0PYOVlOI-IWV, EV npoKEII.H~VW OE 6pyava TaU L'lNT aAAO «n tqc EE.

LIlIlEIWTEOV 6nwe; avaMoullE ncpcxcrto OE axEOl')l-IE rnv EE 01 EV Myw apIJOOIO-rIlTEe;, ouuqxovo IlE TO OiKalO 1I"1e; EE npo~AtnETat 6TI KOTO KUPIO Myo aOKOUVTat an6 ro KPOTI')-I-I.E:AIl.

ria roue Xovouc ourouc A0l110V, cmoc E1XaIJE unooTllpi~EI apKETo EYKatPO (NET - Zoom ata npoouma KQI ora YEyovora, 2/5/2010),0 N. 3845/201 0 srrperrs va 4J1lq>IOTEi I1E rnv aU~lw.E:vll nAEIOI.jJIlq>ia TWV 3/5 lOU OAOU apt8110U TWV ~OUAWlWV, OllAaOrllJE 180 lPli<poue;, ornoc orrorret PIllO TO op8po 28 nap. 2 TOU LuvToYl-iaTOe;.

35

Q

z o :2 ::t:

Z :2 o

w

Z

~

nAIlV 0I1We; 0 V0I10e; aUTOe; lPll<pICJTIlKE I1E 172 lP~<pOUe; Kat We; EK "TOUTOU nOO)(EI an6 TUmK~ aVTIOUvTaYl-laTlxomro 11 onoia Ka810ro TO v6110 aUT6 aVUn60TaTo.

na TO xpiouio aUT6 ~r'lTlll1a 8a anO<pav8EI TO LUp~OUAIO Tile; EmKpan:iae; I1ETa an6 aITIlOr") aKupWOEWe; nou exouv aOK~oEI 10 onucvrucol emcrnuovucol Kat OUVOIKaAIOTlKO{ <p0pE(e; Tr")C; xwpae; xrn 22 nOA1TEe; OTOUe; onolouc 0 ypacpwv EXEl Tr")V Tll_n; va oUI.mEpIAal1~OvETal.

nEpatTEpW, I1E TO N. 3845/2010 668r")KE OTOV unoupy6 OIKOVOI1IKWV r") E~OUOloo6Tr")01l va zxrrpootorral TO EMr")vIK6 b.r")1160lO Kat va unoypacpEI Ko8E I1Vr")116vIO ouvepvcofoc, ouuqxovlo r1 OUI-I~aor") OaVEl0110U OII-l£P~ r1 nOAUI-IEPr1I1E TIlV Eupwna'lKr1 Enrrporrn, TO KpaTr")-I1E.Ar") Tr")C; EUPW~WVr")C;i TO b.IE8vtc; NOl-li0l-laTIK6 Tcusto KOI TIlV Eupwna"iKr't KEVTPIKr't TpCI1TE(a npOKElpEVOU va Ecpapl-IOOTEi TO MVllllovlO.

H E{oumoo6Tr")0r") curn tnc 80uA~e;, 6nwc; rrpoxurrrst an6 Tr")V TETapTIl nap6.ypacpo TOU 6.p8pou 1 TOU N. 3845/2010, XOPr")Yrl8r")KE un6 Tllv npoOn68Eoll 6TI rc «uvnpovic, 01 OUI1<PWViEC; Kal 01 OUI1~6.oEle; TOU rrponYOUI1EVOU Eompiou Sa EloayoVTat OTIl BouAn Yla KUPWDIl}). 0 EV A6yw v0I10C; 1tSIlKE DE IOXU ornoc npoavacptpal1E OTIC; 6/5/2010 Kat OTIl ouvtXEla OTIe; 8/5/2010 unoyp6.<pr")KE Il oaVElaKr1 oU!lt3aor") EAM6ac; - xwpwv EUpW(cjNr")e; Kat OTIC; 1 0/S/201 0 TE8r")KE OE 10XU 11 crroccon TOU fiNT !lE Tr")V orrolo EYKpi81lKE Il XOPrlYIlOIl oavElou OTIlv EX}'6.oa. ME ~6.DIl Xornov rrjv rrcpcncvco E~OUOIoo6Tllall "T1lC; BouMe;, T600 11 6aVElaKn OUI1- {laoll EMaoae; .. Xwpwv Eupw(wvr")e; 600 Kat 11 OaVElaKr1 ouuqxovlc I1E 10 b.NT npEnEI va Ep80uv vro KUPWOIl OTIl souM·

To KOIVO(JouA£UTtKO npa~'Konru,a

.tTl<; 7 Malou 2010 r") Kut3epvl"]OIl nETuXE I1E Eva KOIVOPOUAEUTlK6 npa{IK6nlll1a TIlV rporrorroinon Tile; napaypacpou 4 TOU ap8pou 1 TOU N. 3845/2010 KI ETOI, IlE TO 6.p8po 9 TOU N. 3847/2010, Il unoXPEwor") KUpwollC; 1WV I1VIlI-I0v(wv, TWV OU!lCPWVIWV Kat TWV OUI1~aOEWV TIC; orrotsc E~OUOIOOOTr'J8IlKE va unoypa<pEI 0 urroupvoc OIKOVOI1IKWV Sa EPXOVTOl nUov ern BouM 6XI Via KUPWOIl, aAM vro «ou(rlTI101l Kal EVIlI1EPWon» Kat 80 «IOXUOUV Kat EKTEAOUVTat an6 Tile; unoypacpnc; 10Ue;». 0 EV AOYW v61-10e; TE81lKE DE IOXU 011<; 11 MaTou 2010 KOI we; EK TOUTOU OEV acpopa TIC; npoYEVECJTEpEe; oavElaKte; OUI1P60El<; Kal OUI-lCPWVIEC; HIC; EAMoO(; I1E TIe; XWpEe; Tile; Eupw(Wvlle; Kat TO b.NT, 01 onolec nptnEI OlJI1CPwva I1E rc rropcncvco va Kupw80uv an6 Til BouAr't. ;o.}.}.WOTE, OTIlV npoon6.8Ela TOU va OIKatOAOYrlOEI TO KOlVOPOUAEUTlK6 npa{IK07TIllla TI"]e; 711<; MaTou, TO urroupvslo OIKOVOI1IKWV OE OXETlK~ avaKoivw0r1 TOU one 7/5/2010 ernortuove OTI «otto»; 611W( TPVIOE onueoo OT'7 BouJ..r) 0 uTToupy6e; OIKOVOI1IKWV, 6TTW( sivcu nOAITIKO avavxaio KOI omac npoE{3AEnE '7 OPXtKry olartmw0'7 rou vouou 384512010, 6AEe; 01 OOVEIQKEe; KOt oAM:( oovaoek; oouisaoe«; eo uTTo{3AT)eouv ylO KUPWOT) OTT) BOuArJ. H TTPWTT) 110A/om oavEIOKrJ OUJ.1{3ao'7 eo «a TOTE eE{ y/Q KUPWOT) OT'7 BovArj TIe; TTPOOEXE{( '7J.1EpEe;».

001000, 11 we; cvco 610lO~r") TOU 6.p9pou 9 N. 3847/2010 tPXETat OE Eugeia aVTi8EOr) !-1E rnv rrupcvpccpo 2 TOU ap8pou 36 lOU ruvTay~Oloe:;, Ka8w<; an6 TO nEpIEx6~EVO TWV rmporrcvt» I1V'l110V{WV, OUI1CPWVIWV Kat OUI1~OOEWV anoOEIKVUElal OTI rrpoxsrrcr Yla OUVSr'tKEe; OIKOVOIlIKr)e; ouvspvcotcc PE OIESVE1C; opvovropouc Kal I16.AlaTa I-IE nEplEXOI1EVO nou Empapuvouv aTOl1lKO TOUe:; 'EAAIlVEe;. LTO TIAaiOlO aUTO, OEV Eivat OUV0l6 va unv unapXEI TU7TlK6e:; v6110e; nou va lie; KUPWVEI -xnt va npOpMnETQl aVT' aUTOU anArl ou(r)TrlOIl Kat EvrU.lEpWOIl OTIl BouAr1-, EVW 01 npa~EIC; nou 8a EKo080uv ornv neplrmoon aUT~ OE EKTEAEO'l TWV napan6.vw PVlll1oviwv, OUI1CPWVIWV K),n. 8EwpouvTai avioxupEC; Kat OEV nap6youv evvouo anOTEAEOI1Ola.

Em0l1l1aivETQI, rrcvrux, 6TI TO 6p8po 36 rrco, 2 TOU ruV-.:oypaToe:; Ka80pi(e:1 PllTa 6Tl «01 ouvBryKE(YIO EI1TT6- oio, cpopoAoy(a, OIKOVOl1lKrJ oovepvaoia «at OUI1IJEroxrj OE oIEBvEie; opvaviauouc rJ EVWOE/( Kat 60Ee; aME( TTEptEXOUV TTapaxwprjOEI( Yla Tie; onote; OUl1qJwva I1E aM£(; olaTo{EIC; rou LUVTaYI10TO(, T(TTOTE c5Ev I1TTOpE( va 0PIOTE; xwp{( v6J.10 rj 01 O"O(Ee; E1TI{3apuvouv aTOJ..lIKo roue; 'EM '7 VEe;, c5Ev IOXUOV xwp( TU1TIK6 vouo, TTOU Tie; KUpWVE/».

H ana~iwall Tile; BouArie;

'Onwe; tY!VE 11£ TO apXIK6 MVIl1l6vlO, ETaI Kat TO NEO MVIl116vIO rrperra va Kupwgel an6 TI"] SouM, acpou OEV slvm Suvcrov va I-IIlV unaPXEI TUflIK6e:; v6110e; nou va TO KUPWVEI. Ito TOUe; A6youe:;, OE, nou avaM81lKaV

36

napanavw, 0 OXET1KOC; KUPWTlKOC; v61J0C; npinEI va lPIl<l>lO"TEI ana Til BouM IJE nAElolPIlCPia TWV 3/5 TOU 6AOU apISlJou TWV ~OUAEUTWV.

E6v OIJWC; 11 KU~EpvIlOIl cptPEl TO NEO MVl'woVIO onM vto oU(~Tllall O"TIlV E8vIK~ ovrtrrpootonslc, TOTE EuA6ywc; Sa IJnOpOUOE va UnOO"TIlPlx8Ei crro Ko8E OVT1KelIJEVIKO nopaTIlPllT~ 6TI 11 BOUAr't e:XEI O"Tl1v ouola K010PYl1SEI on6 TO b.NT Kal tXEI flETapAIl8El nM.ov OE AEOXIl OU(rJT~OEWV r't OE ... KacpEVEio!

H OVopEv61-lEVI'I YIO TIC; apx€c; LEmEl-lpp (0 U 2010 EKOOOIl onocpool1 C; ana TO ECOF I N, 11 orroto EvaWIJOTWvEI tc paCJ1KO olll-u:ia TOU «amxotporrorqusvou Mvnuovlou», rrspcv TaU (I'ITr1j.laTOC; on bEV E(VOI OUI-lPOTr't rtpoc TO npWTOYEVe:c; blKOIO 11"1<; EE, bEV urropel va avalpeoEI TIlV unOxpEW0'l Tile; KuJ3tpv1101lC; va CPEPEI vto KUPW<JIl OTIl BouM, KOlI·l(lAIO"Ta IJE rqv nAEI04JIlCPia TWV 3/5 TOU 6AOU opl8pou TWV POUAEUTWV, TO «EntKatponOIrnlEVO MVIl1l6vIO», 016TI IlE oUT6 EKXWPOUVTOt KUptOPXtKo blKOtWflOTO OXI 1J0vo OTI1V EE, MAO KOI O"TO b.NT.

nEpOlTEpW EXEI KOTOO"TEI oocpte; OTI IJE TO OIOCPOpO TTOPOVOIJO OlaOIKaOlIKO nXVOOIJOTO Tile; KuptpvIlOI1e; xrn Tile; Tp6IKOe; OlI1V ouotc tXEI orra~lwSEi TTMpwc; 11 BOuAr1.

METa TIe; TEpaO"TIEC; TTOAITlKEC; OUOKOA1EC; rrou aVTIIlET(,j.mIOE 'l KUptPVI1011 KOTO Til oloolKaolo KUPWOIlC; TaU MVIlIJOV[OU 0"T1l BOUAr1 OTIC; opxtc; MaTou, Ulo8ETr't8IlKE 11 TOKTIKr't EVOWIJOTWOIle; TWV OUOIOOTlKWV pu8- IJIOEWV TaU MVllllOV[OU OlIC; OXETIKEC; onocpOOEH:; nou EKOfbEI TO ECOFIN OUIJCPwva !-IE TO op8po 126 rrcp, 9 KOI 136 Tile; Luv8r'tKI'le; YIO Til AEIToupyio TI'lC; EE Yla TIlV EV(OXUOI1 TOU OUVTOVIOIJOU KOi Tile; srrorrrafoc Tile; OrUJ.OOlOVO!-lIKr1c; TTEI80pxioe;. AUTO 61lWC; ovrfxerror ornv apxr't TI1C; OOTr'tC; OPI-lOOI6TIlTOe; (opepa 4 nap. 1 Kat 5 Tile; Luv8r'tKIle; Via TIlV EE) OE OUVOUOO!-lO !-IE TO op8po 2-6 TI1e; Luv8r;KQC; Yla T'l AEITOUPVlo Tile; EE, a<pou, oUIl<Pwva IlE TIC; ouo nopon6vw Luv8r'tKEe;, 11 OOKI"10q Tile; EIOOOI"1I-lOTIK~e;, KOIVWVIKr'tC;, CPOPOAOYIKr;C; JTOAITIKr1C; aAM KOI TI"1<: TTOAltIKr'te; Via TO AocpaAIO"TIKO (O"TIC; onolsc ava<ptpETat KupiwC; TO MVI"11-l6Vlo) avr'tKEI O'T'lV anOKAEIOTIKr't apIJ0016TIlTa TWV KpaTWV-IJEAWV Tqe; EE. EnolJtvwe;, TO ECOFIN 8Eonf(OVTae; cnoeccnc «rrc ap8pa 126 nap. 9 Kat 136 TI"1C; Luv8r'tKI1C; Via Tr1 AEltouPvla TI"]e; EE anEu8uv6(.tEVEe; O"T'1v EA>.ooo OEV unopel va 8EOIJo8ETEi IlE AEmoIlEPr't rporro rnv nOAITIKr't nou rrpe:nEI va QKOAou8118Ei ana T'1V EA>.aoa OlOUe; napanavw T0I-IE[e; TTOU OV!'tKOUV OTI"1V anoKAEIOTIK!'t ap(JOOIOT'1TO Tile; we; KpOTOe;-(JEAOC; Tile; EE. Mnope:1 va hallP6vEI onocp60Ele; nou Ko8opl(ouv 1l0VO TOUe; YEVIKOUe; 1l0KPOOIKOvolll.KOUC; crroXOUC; nou npEnEI va ETTITEUX90uv ana TI"1 Xwpo (Joe; ECPOOOV ~p(OKETOI uno ETTlT~PI10'1.

EJTO~Evwe;, IJE TO va (.tI"1V EJTlKUPWVOVTOI TTMov TO VEO MVT1I16vIO ana Til BOUAr't Kat TOUTOXPOVO va OUVOIVE( "I EAAIlVIK~ KuPtpV'lOIl TO MVI11l0V10 va EVOWIJOTWVOVTOl one onoecoerc TaU ECOFIN npOKEllJEVOU va ECPOOlaO'TOUV £Tal IlE aU~'l(.tEVI"1 VOIJIKrltOXU, napoKollmoVTOe; rn BouM, Oll(JlouPYEiTol EVa rrEAwplo nOAITIKO, "I9IKO Kat VO~UKO Stl-lO TO orrolo KOAOUVTOI va ovnuenonloouv TO nOAITIKO K6J.lIlOTa, 01 eopelc KOI OITTOAtTEC; 1"1<: xwpac; (Jae;.

I I

LTIlV ouoto npOKElTOi vro pro OIOOIKooio 11 orrolo unOOKomEI TO 8E(.tEAI0 Tile; AEIToupyim:; TOU OI1IJOKPOTIKOU 11m; nOAltEUlloTOe;.

A8~va, 31 AuvouO"TOU 2010

N6r'1e; Maplae; AVOTTA'7pwrrJe; KaB'7Y'7T11< EJEOpwv T'Ie; EupwTTo;'KrJe; 'Evwu'lC TJ.lrJpo OIKOV0J.lIKWV EmCJT'1J.lwv, IxoAr) KOIVWVIKWV fTTlCJT'1pwv, nOVETTlCJTI1P{Ou KpflTfI

37

ANEnI~HMH META<DPA~H

EIDKAIPOIIOmME A KEIMENA

MNHMONIO OIKONOMIKl-IL: KAI XPHMATOrrn:TQTIKlIT rrOi\1TIKHI:

H110 10 I:YNNENOBIHI:

Q

z o ~ ::I:

Z ~ o

w

Z .

g

AEhlva, 6 Auyoua'tou 2010

K. Jean-Claude luncker Ilposcpo

Eurogroup

K. OUi Rehn

Ezirpono Oucovouucrov Kat NOIlt.crIl(1TIKc:Ov Y1to9gm~rov Eupro1talKit E1tlTpoml

K. Jean-Claude Trichet flp6e8po

Eupro1tCl'iKit Ksvrpucn Tpcme~a

A~16'ttIlOl Ki>Plat Juncker, Rehn and Trichet,

L'tllV e1tlcr'UV(11tT6f..l£V11 e1tlK(1tp01toiTJcrT] 'tOU MV11JlOviou Oucovouucnc Kat XPllll(1't01tlO'tronKitc; ITOAtttldtC; (MOXII) Kat 'tau MV1lll0V10U anc; cruyKeKpl~ec; 1tpou1t08eaelC; OtKOVOIlIKlic; IloAlnKilc; TTJt; 3"C; Maim) 2010, 1tept'Yp6.cpouj.1£ TTJv 1tp60oo Kat 't(1 81t6Ilev(1 P1l)1UTa 7tOAttlJCijC; 'Yta TT]V €1thEU~" 'troy a't6xrov tOU OtKOVOlltK()U 1tpoypa)1llo.'toc; rrou unoa'tllpi~€'tat j.1£ 'tllV OtKOVO)1tK"il p01leeux nou napEXE'tuI o.n6 tc Kp6.TIl- MEAT] TT]C; EuprosooVT]e; oro nAaimo TIle; crUIlPacrT]e; oavsla1C1)c; OI£UK6AUVcrT]C;. Oi nOAt'tlKEe; 'tT]C; EU"vtJCije; KUPepVT]crT]C; 1rapallEvoUV nA1lProe; npoaaVatOAlallEvEe; npor; TTJV Otacr<PaAtcrT] 'tlle; 0111l0movo)11KilC; ptCOO1j.L0'tll'ta.c; TTJV 8~aCJ(pCtAtcrT] 'tTlC; 0't<l8€p6'tT]ta.c; tOU XPTJIlUT01tl<nronKou cr'U<rnl1l<l't0C; Kat tT]V rnaxucrTl tT]C; 8uV1lnKilc; avamu~c; Kat 'tTlC; av't<ly(Ovl<JCtK6'tTl'tCle;.

'EXOUj.1£ KavE\ ilIa OUV<llltK"il eKKiVT]crT] us to 01KOVOlllK6 np6ypallll<l. To np6ypallllCl 0111l0mOVOlllKile; npoO'aPIlO'¥1lC; npoxropCt 81tl'tUX,roC;, 01. 1tOAl'tlKEC; yta 'to XPTJlla't07tl0''t(o'ttK6 crUO'TIl)lo. evlCry;6oVTal Kat ot olap9pronKEC; nOA1'tlKEC; stvm IlnpoO''t1l an6 to XPOVOOUlypalllla as KaiptOUC; roueiq;

• To nOaO'tlKa. KplTItPLa €m06crsrov nou eiX<lv 'te9d 1'\0. 'to 'tEAOe; 'tau Iouviou lKavonOtTj9r)Kav 6Ao. roC; anO'tEA.ealla 'tT]e; 8uvalltidte; uA.onoiT]crT]C; TOU nPOYPCtlllla'tOe; 0111l0mOvolllKf}C; 1tpoO'apll0rf\c;. Dncoc; T]'tClV rrvausvousvo, EXS1. unoo€1.x8si OUO'KOAOC; ° <ln6AUTOC; eAeyXOC; rrov ounuvcOv O'E KIl1tOlOUC; oopsk; 'tOU OTJllocnou Kat UVUjlEvOVtUC; aUTEC; 't1.t; OUO'KOAieC; " eKT€A.€crT] 'tOU np0UnoAoytO'jloU TIle; KEVtptKftc; KUPEPVT]O'T]C; ex.SlnpoxroP1lam os KU'tOO'tspa e1rineoa an6 'tOV upxuc6 npoypallll<lTlO'Il6, €~aacpaA.f1;OVto.e; IhO'l on at 0''t6X01 'YLQ. 'tTl 'Y€VL1C'11 KUPepVTJO'Tl 80. eK1tA.TJPoo80uv. Komll;oVTac; j.mpo<na. Sa evrstvouus nc; npocrn6.8€t8c; , . .LaC; 'flU tT]V eviCSXUO'T] 'tau €Ai:yxou rov 8unClVcOV os 6')..a tn Eni:7tEOa 'Ole; KUpepVT]O'T]C; Kat e1]la<nE u1tocpaO'1.cr~Ot vc O"\)VEXicrouj.1£ 'tT]v KaA.U't€Pll un6 tT]e; 1tPOcrOOKcOJ.l€VT] EnioocrTl 0'1:0 enlnEOO 'tau npounoAoyt.crJ.l0U 'tT]e; KEvtptKi]<; KUpepVTJcrT]t; eroe; orou Ka'tumEi 1tATJproe; a1tO'tEA.eO'J.l(l:'tlK6<; 0 E').zYXoc, aTO crUVOAD'tOU OT]jl60'1.0U rouse,

• Oe; anO'tEAEO'Jl(l TTJC; OUO'lCOAlac; eAi:yx.ou 'tIDV 8anavcOv os KcmOlOUe; <popeic; TOU 011 110 oiou, TJ napaKoAou811crTl rou evoetK'tlKoU <n6XQU 'Y1.O. TTJ 1111 crroPEUcrT] XPEcOV oev ~'tav 8uvaTTj 0'8 aUTIt TTJ <pCtO'T], Ka8roc; 'ta cruO'TTjlla'ta napaKOAOu81lcrTle; 'tIDV

40

Av Kat 'to XPT]lla't01tlG'tconK6 crUcr't1l1la €~aKoA.ou8€i va avnj.LHco1tt1;Et nc; B1tl1t'tcOcrete; TT]C; EMzl\VT]<; peucrorrrmc, Ol OBiK'tB<; OlKOVOIlIKOU dillutO<; apxi1;ouv ~a81l1nia vc ~BAtlcOVOV'[(l.t Kat cre eni1tEOO 1tOAtnKij<; €XBl E1tt'tcux8ei 1tp6000C; f.l€ 'tTjV iOpUO"T]tOU Tnueiou XPT]llat01tlO"'tconKij<; E'ta8 ep6TT] 'WC; 1tOU ll1top€i vc A£t'WUprflOEt COC; Eva OiKtU ampaA£WC; Yla rrtv KaAUl.Jlll BVOEX6f.l€VCOV KeqmAataKWV nvnyKrov 'tCOV tpa1tE1;cOv oro )1£Uov Myco tT]<; nvaf.l€V61l8YT]C; aU~T]O"T]e; tCOV onvEicov 08 Ka8uo't€pT]0"T] 000 O"UvExi1;E'tat T] uCPWT]. Tn 'tEcrt K01tcOOECO<; U1tOOEUCvUOUV 6n Ol 1tOPOl1tOU o1Ori8EV'tat nn6 n<; apXE<; "fla'l:O TXL 1tnpnllEvOuV e1tapKij.

o Z o ~ ::I:

Z ~ o w Z

~

• H KU~EPVT]011 EXEt O"TJf.l€lcOcret O"TJllavnKij npoooo crov 'WIlEU rcov Otap8PO)'[tKcOV flE'tappu8llicrecov f.l€ llaKP01tVOE<; IlE1:appu8Ilicrete; oro acrqmAto"'ttKo crUcrTT]lln Kat otT]V ayopa epyncriac;, 1tOU 8ecr1ticrtT]KUV vroplrepa n1t6 'to xpovoolaypullllu. To KOlVO~OUAW EX€I EmO"TJe; i]oT] Uto8En'tcret O"TJJlUV'tlKEC; OT]llocrtoVOJltKE<; I1Etuppu8IliO'€I<; Kat flEWppU8 JllcreIC; OTT]V 'tomKi] UU'COOIO{KTJ011. A.A.AzC; lleyaAE<; IlI;nnppu8Ilicretc; 1tOU PpiOKOV'tal O'€ npOXCOpT]IlEVO O"'!:MlO UCPOpOUV O'tT]V ll1teA£u8EpCOO"TJ 'tOUKAaOOU 'tCOV CPOp'tT]YcOV Kat UjV avo&ap8pCOO11 ron crWT]pOOpO).ilKOU O"UO'tTJllu'tO<;, BVcO 01 j.lE'tappu8Iltcrete; orov BVepy€laK6 rousu, crta KAetcrtu €1tUYYEAlla'tU, crnv aOe1006'tT]O"TJ Kat O'tO PU8IltO"'CtKO nAO.lm.O 'tCOV E1tlXBtpi]OECOV, Kat ot 1tpOe'tOlIlUcriEC; ylU 'tT]V ecpaPJloyi] TI]C; OOT]y1ac; Yla tte; U1tT\pecriEC; 1tpOXCOPOUV us -rax(nBpou<; pu8j.loUe;, 01tro<; 1tPOPA.E1tB'tUL 0''t0 1tp6ypalljla.

~e au'tT] TIl ~aO'T] Kat IlE 'tT]V OA.odi]pco011 TIlC; 1tpOU1tat'tOUIlBVT]<; opa011<;, nrroupnora TT]V eK'tallieuO"T] 'tT]C; oe'6'tepT]C; 06011e; 'tYlC; OlKOVOj.lLKij<; ~0i]8BtaC; a1tO tn Kpa'tTj-MEAYI TIlC; Eupro1;cOVT]e; 'tOU zooou rorv 6.500 BK(1't. eupdi, crUj.lcprova Ilf: 'tTj crUj.lpaO"TJ onvBw.1Ci1c; 01£UKOAUVO'T]<;.

IItoTeUoUI1£ 6n at 1tOAtTIK€C; 1tOU 'tE9rtKav os Ecpnplloyi] j.l£ TIlV emmoAi] 1tp08EcreCOV TT]e; 311<; MalOD 2010, 'to MOxn Kat 'to MVT]j.lOVto LuvepynO'ia<;, Ka8wc; Kat oru; O"UVT]jljl€vE<; €1tlKatp01tOti]m:ll:;, sivm enapKe1e; YLa TIlV B1thcu~ 'tCOV O'tOXCOV 'tOU 1tPoypulllln'tO<;. Etunors 8't011101 va avaAitPOUflE oWp8ro'ttKEC; apacrEIC; eCPOOOV Ka'tamei nvaYKaio Yla trtv €1(1tAi]pCOO"T] au'twv rrov crtOxCOV, Ku8wC; ot o"uV8i]KEe; j.l.E'tapaUov'Wl. Ttu 'tT]V UW8€'tT]011 tE1:0101J eiaouc; apacrBcov, o).).a Knt nprv a1tO 01t0100i]1t0,[E ava8ewP"1011 'tCOV 1tOAltlKWV 1tOU 1t€ptAaj.lPUVOV't(l.1 os au'tT] tT]V E1tlO'tOAi] 8a1tpOllYT]8si OtapOUA£U011 f.l€ 'tT]V Eupco1tn'iKi] E1tl'tpo1tTj Kat 'tT]V EKT, Ka8wc; Kat J.lE 'to ~NT.

~'t8AVOUI1E EvU aV'tiypacpo au'tou rou ypaj.lj.lmoc; orov K. Strauss-Kahn, ~l.cu8uvoV'ta ~Uj.l~ODAo tOU ~NT.

Is/

/s/

fu:bpyoe; IIa1taKcovO''t(1VT1VOU Y1toupy6C; OlKOVOIlIKWV

r EWP'Yto<; IIpoP61toUA.oC; ~lOlKTJTitr; 'tT]<; Tpa1ts1;ae; TI]<; EUUooC;

41

o Z o :E :c z 2 o w Z

o t-

A8i]va., 6 Auyoucrou 2010

EUuou - MVTU16vIO OlKOV0f..1lKtlC; Ka1 XprUIUT01tUnroTl.KtlC; IIO)"lT1Ktl~

1. H KUptpV110'1] tX£1 K(lva ~na Sl)Va~nKtl EKKIVllO'11 O'T'lV U),,01tOl11O'11 TOU OlKOVOf..1LKOV npoypuf..1f..1uT6C; TllC;· To np6ypa.f..1f..1a. Orll.loO"lOVOf..1lKll<; npo(:mpf..1oyi(<; npoxropu t1t1TUXW<;, O'lnOAl'C1Ks<; ym 'to xpT]~lm01t10"'[roTlK6 crucHlwa EV1crx6ov'tCLl Kat 01 ota.p8pro'tlKE<; 1tOAXnKE<; EiVCLl I-mpoO"'ta a.n6 'to xpovoo16:ypa.~1I.W oe ~ao"l1(a onusic, H E1[lO"'WA;Ti Ilp08sO"tWV'WU Muiou 2010 (EIl), Kat TO MVll~LOVlO OlKOVO~LlCi]C; Kat Xpllf..1a.'WnW1;wuKi]<; IlOA1'tl1djC; (MOXII) nou nepIYpu<pOUV 1"0 "[PIE'tE<; OtKOV0f..1IK6 1tp6ypaf..1~La napa~U~V01)V O"E 1tA;f]P1l1crx;U. Ami] T] E1tlKalp01toillO"TJ yta 'to MOXrr cs cruv8uaaf..16 f..1E TO E1t1lCCLlPon:OtllJ.LEvO MVT])..I.6vlO l:uv£vv6110"T]<; 1tapou<nu~£t uin ava.o"K61tT]0"11 '[ow E1t1tE1JY)..I.U'tWV Kat tON f..1Etprov nOArnKi] C; npoc Tll OcU,,[EPl1 ava8£w PT] O"T] xou tX£lnpoypa.~l)..l.a'[tO"'tEi yta "[a ,,[EAl1 't01) 20 10.

2. 01 1tpOO1tTlKi:; ava1tTll~1]S rrapaJ.lEVOllV a/l£TUpAllTES' 0 ppaXllnp69EO'f..10C; 1tAT(OroP10'f..10C; avaOtroPtl811K£ npoc; Ta nuvro. H 1CU~EPVT]O"T] E~aKOAOu8E:i vc npo~A£m:I f..1ia (JUppilCVWO"T] Tll<; opa.0"1T]Pt6·r1l"[a<; Kma nspi1tou 4% "[0 2010 xoi nspinou 2lh% 'W 2011. QO"'toO"o snsLoi( T] KUPEPV1lGT] Etm'ryaYE ~tla csipc f..1syaAwv aU~llo"EwV (51:0U<; Ef..1jlEO"OUC; oopouc, Ol onoiE<; EXOUV 1tEPUo"Et Kat oro £ntnSOo 'troy 'nI-lWV, Ol pU8~LOi 'WU oEiK'tl1 1:L)..I.6:lV Ka.'tavaAro'tT] Kat 'tOU E]..Lf..1EO"OU unonAT]8wplO"n1 EXOUV aU~118Ei. H IlE'taKUAlO"T] '[0'0 f..1£yaAUn:pou f..1EpOU<; 'tCOV au~i]o"Erov trov Ef..1]..L£O"COV oopcov 0"1T] 1:EALKT] 'tlf..1T] €lVat EVOelKTtKT] 't'll<; EllinVTlC; avtayroVlCJllOU Kat 't'lle; EntKpaTI1G1le; OA1Y01t(OALaKWV OO]..LWV crTT]V ayopa. 0 evcpuoviousvor; nAT]9copWIl6<; cvcueveroi 1t.AEOV va npocrsyyiO'El 1:0 4%% yta TO E'We;. 0 nAT]8coplO"~6<; 0"8 O"Ta8Epouc; oopoi»; j.lBU:i)VE'taL Kat !tXel unoxcopi]CJEl KaTW an6 1:0 ]..LEO"O 6po 't'll<; sWVl1S 1:OU cupro yta npdrrr] oopc a1t6 'tTl OT]f..1tOupyia 1:OU eupro. D.EV u1tapX8t lCanota £VOE~T] ~£1:aK.'6AtO"l1e; rcov U'VllA6n:proV nf..1rov 0"1:Ou<; ~w80ue;, Ka8w<; 11 E8v1KJl O"UAAOYIK11 cru~~aGT] 1tOU ~L6Alc;unEypa<pT) cru!l~aU£t O"Tll cruYKpa'tT]O"T] 1:11<; aU~l1O"TJe; trov f..110"8wv Kat O"Tll ~E.A'tiCO(J11 'tT]C; aV1:aycoVtCJTIK6'tT]1:ae;.

3. To np6ypa~~.a 01]~OO'LOVO~tKtl<; 1tpoaapf..1oytlC; O'11~LtubvEl tK(lVOrrOtT(TLKtl 1tp6ooo. 0 KpCntK6<; npoti1toAoytcr~6c; 0"£ 1:Uf..1s1alCf] ~uoT] 0811Y£1 'tl1v 1tpoO"1tu8sta npoO'ap)..l.oyi]s us ilIa EV'tU1tCOmaKT] ]..LEiWO"T] 1:OU EAASt!lllaT6e; n<ivco nno 40% 'tT]v nEp{080 Invoucpiou-louviou (os E'ti]crW ~UO"T]). To. 1:pExov"[a EO"08a aU~T]8T]lCaV Ka'tu 'tT]v ntp{ooo Icvouapiou-Iouviou lCa1:o' 7%, napa TT] BaSta xpicn Kal Ot 'tPEXOUO"S<; 8a1tavE<; Kat f..1E"[aBtBuO"£te; EXOUV j.lBlco8st KaTa 7IEptnOU 10%. Ot opvcvtouoi 1:01ttKT]e; aU'tootQtKT]O"T]<;, 'ea VOO"oKO!lSta, Ka8roc; Kat TO. 'ta!lEia KOIVWVtKJl<; am.paA10l1<; EXOUV AapEt mioT]e; !lE'tpa, aUu T] np6oo6e; roix, stvm mo O"'taOlaKi], Ka8we; 0 6AEYXOC; TCOV oanavwv roix; sivm nLO OUcrKoAoC;, 6nwe; nrcv cvcusvouevo. MEXpt 1:QV Iouvto, 1:0 ]..LEYa.Ao 1t£pI8wpw 0"1:0 nlvaimo TCOV crt6xrov 1tOU 8T]l-ltoupYT]811Ke crov npounoAoytcr).l,6 1:OU Kpa1:OUe; EXEl av'tL(i'ta8!ltO"sl ue; U1tEpPUO"EU; nou eYlvav ecoe; cnuspo cs <popde; lYle; YEVtK'"i]e; KU~8pYT] 0"T]e; . .0. cr"[6 0" a , UnT]p~E lCanotU av.s1t18i>).l,11r:Q (JUO"CJWpSUO"T] nAl1POO'tEWV Aoyaptacr).l,cOv /AT]~l1tp68£(J!lWV ocpcMv ere VOO"oKOj.lBta Kat orn ta~leia KOtvWVtKf(e; aO"cpaAtcrT]C; Kat, 6nwc; 1t£pt')'pa<pE'tat mo lCa'tco, unapxouv !lE'tpa O"E E~EAt~ll rta 't'llv ano'teAcO"!lanK6'tEPll aV'tL!lE'tW1t1(iT] f..1SAAOvnKu 'troy KtvOUVWV orou; O'1:6xouC;.

4. KOtT6:~ovTac; npOe; TO OEunpo E~6:JI·llvO TOU ETOlle; Kat crUJIcproV(l f..1E 1"0 1tp6ypaJ.lJIa TOU MaToll, 11 KU~EpvllO'l1 9a m:ploplO'El TO £TtlalO 01lJ.l0(JIOV0f..1tKO tlli1JIf..1U TJ]C; Y£"lKtlC; KuPtpvllO'1]C; (0'£ 01lf..10(HOV0f..1lKTJ. ~uO'T]) aTU 18,5 Ole; EtJPro:

42

u, kUVtXlU-TJ 't11~ e(j)app!oyTj~ nov l.u':TProV: Ta OTHlOcrwVOI.WCU l .. u3Tpa (<PITA KaL cL01KOl <POPOl KaTaVUAWCIT]O;, Kat v3iwo; "Ia otpEAT] ozo no; ncpLKonEO; CYUVTa';EWV Kat ~ucr8cOv) Sa UAonOl11S0Uv nAT]pWO; TO bEun;po £';UJ.111VO TOU 8TOUo; Kat Sa b11I·UOUPyTjGOUV Gll~LaVLlKouo; nopoue; nou Sa EnUp£\jIouv TT]v npaYlla'tonoillGT] j..l£XPl TO TSAOe; TOU 2010 OAo)V lWV nA11 PO) j..lcOV Kal. TT]v anOGpE01l 10)V AT]';l1rp08EG).1wV Oq>EtAcOV rtou Sa tXEl orUlLouPYll8ei Ewe; TO, j..lEGa TOU £TOU<;.

o z. o ~ :I:

Z ~ o UJ z

g

p. kUYKpaT1}UTJ Trov omtavcOv: Ftc 'tT]V ncpiobO Icvoucpiou-Iouvtou, 11 KUptPVT]CIT] npaYIla'tonoiTJG£ AIy6-t£pEe; ano ru; cvcuevouevc; npo)lo')'£YEL'; oanav£e; TOU xpurtxou npounoAo'YIG).10U Ka!Ct. 5,6 blo; EUpcO. H KUj3epvT]CIT] crKonGU£t vc olaTT]pT]cr£l au-ri]v TT]V KaA1H£P11 ano TO cvcuevoucvo anObOCIT] Kat 'tOY Lc1r't€Ilj3PIO, Kat va wicr£t TO E'We; ).1c €va neplSroplO KaAu'tEpT}o; ana TO ovousvoucvo anobOCIT]e; 'tT}e; 'tU';11<; rrov 4 (he; cupro YUX TT]V KUAU'VTJ rrov KtVOUVWV 1[OUnpoEPxoV'tat an6 UAAee; nl.::pLOxee; Tlle; Y£Y1KT]S KUPtpVTJGT}e;. H CYUyKpU'tT}GT] 'tow oanavrov Sa £1IlK£YtpO)Sd erne; AeltOUpytKtC; oa1[(lvBS, £YcO Sa npaY).1aTOnOtT]80uv OABS Ot avaYKalE<; ).1c1:aj3tj3um;:te; npoe; to 'ta).1Eia KOtVCOVtKi]s amp UAtO"ll S Kat rou; opyaVlGIlOUe; 't07ttKi]<; aU'tooWLKT]CIT]e; 'Y1a v« unopsoouv vn etvoi cruvE1tBlr; oru; 1tAllPCO).1tC; roue. Ava 1tacra cr'tlYIlT], av TJ a1t6ooGT] a1t0llaKpuvSei coto curou; roue moxoue;, T] tu E<Joba nEGOUV KaTCO coro 'to npoypaj..lIla1:tcrj..l€vO, 11 lCUj3epVTJO"ll Sa ElVat ETOtj..lT] vn AaPEl OLOpSconKa ).1E1:pa ..

5. H KuptpvTJ6111tETUX€ tva 6TJJ.lClVTlKO Op06TJJ.l0 6't0 TthOC; Iouxtou J.l€ TllV \jITj(j)\61l EVOC; veou VOJ.lOU ytC1 TOV 1tPOU1tOAoyt6J.lO 7t01) €Vt6XUEl TO 7tAC1imo 01Hl06\OVOj.llKtlC; OtUXeiptOllC;. AUTO <JT])laiV£l on 0 npOU1tOAOYLcrj..lOo; ym 'to 2011 Sa eivmj..l8poe; £voe; 'Ipu:'tOUS KUA1.0).L£YOU ).LecY01tp68e<J).1ou 1tAatcriou, KaecOS Kat on 0 Ynoupyoc OlKOVO~.nKcOV Sa ll1topsi vc KaSopi~sl T'lV opoqm yta 'to' ava:rra'ta epic banavcOv 'Y1a 'to' unoopvetc, roue opvcviouot»; "C01ttKije; auwowiK11O"lle; Kat TOUe; KOIVWVtKOUe; 1tpOU1tOAOYlcr~LOue;, cO<J'tS vn 81euPUVSEi "Co nEolo scpapj..loyi]e; 'tT}e; bllj..lOGlOVOj..llKT)S nOA1TtK11S Kat <JTT] YBV1KT] KUPSPVT}<JT]. E1tlcrT]e;, 0 npounoAoYIG)l6S 90, ncptAaj..lpaVn nAEov a1t08Ej..lanKO EK"CUK'tCOV avayKrov yta TT} 81£1JKOAUVO"ll TT]~ anoppoq>T]<JT]S KpaOaO)lcOv Kat KwMvcov Kat T] KUPEPVTJO"ll 80, 8T])lLOUpyTjGSl )l11"CProo OB<J).1eU<J£cov <JTa ap)loota unouP'Y£ia (blapSpcoHK6e; <J't6xoe; 'Yla 'W 'IEAOC; 2:E1t"Cej..lppiou) yta 'tT}V KaA1YtcPTJ OlaXelPl<JTJ oWV oanavcOv <Jc OT]j..lO<JlOVOj..lLKT) pUO"ll - 1tspa coro TIS XPT])lU"CtKSe; EK"Ca).1tBUG£le;. Ent1tAEOV, 11 KUj3sPVT]011 avam:(mOEt cruoTi])laTa ~LT]vta.iae; uvacpopue; OTJj..lOcrlOV0).11KcOV beOOj..lEVWV yta roue cpop£iS TT]e; [£Y1Ki]e; Kuj3spV'1CIT]S (o"Coxoe; )l£XPl Ta tEAT] Le1r'te)lj3pioD).

6. H 1tPO.ETotJ.l(lO'lll Trov 7tpOU7t0A.0/'l6'J.(~V T1}C; )'.EV1KTjC; KlJptpvl16TJ<; "(lll 'to 2011 cnJlltprovC1 j.l.E T~ OE61l.EU6€tC; 'tou vtou vOp!ou "flu TOV 1tPOU1tOAO'YLOp!6 Ppi6KETC1L 0'£ El;tA.~TJ. Ot npounoAoYl<J).1oi Sa npoetoiuccroov C510 1tAaIC5l0 10D VEOU VO)lOU Kat 11 KUptpVT]C5T] Sa napOU<Jla<JcL "Co 1tPO<JXtoLO rou npOU1tOAOYlcrj..lOU crne; KOtVOPOUAEUTLKte; smrponsr; qne; apxEe; OKHOPpiou, )last )l£ "Co EvOn01T]~L€V0 1tPOC5xtow npOU1tOAOY10"j..lcOv ·wm1dje; aUTOOIOlK11O"lle; Kat "CCOV KOIVCOVIKrov npoUnoAO'YI(5).1cOv Kat Sa sivm cruV€1IES us 'tOY crtoxo ym OT]j..l0<J10V0).11KO EAAet).1j..la TT]e; r£VUc11e; KupepVTJ<JT]e; (C5£ opoi»; ESA95), U\(IOUe; 17 Ole; eupro "Co 2011. H KUPEpVTJC5T] eO. Aapcl uno\jlT] 'tT} PlCOC5l~LOTT]'ta opiouevcov OLaKpl'tcOV nEptKOncOV tCOV ounavcOv Kat cUV XPElamEi 8a ru; uvnxururrrncet IlE uovuu«; usubosu; banavffiv. Tau"COxpova, T} KUj3SPV11O"ll So. SEC5Et crc €cpapj..loyT] 'to 2011 to. 011J.10<JWVO)llKU j..l€"Cpa xoo cru~LcpcovfjSllKav 'to Maw.

7. I:uJ.uj)rova 1l.E TO ClPXlKO J.lvTJJ.l6vw, 11 KU~Epv116''1 BC1 €O'Tla6.EL 6T1lV .EviO'XU61l TllC; CPOPOAOyt.K1)C; OloiKlJ6TJC; Kat UTllV KC1TC17t0A£J.lTJ61l TllC; c.pOpOOta(j)uyTjc; KCl'ta T01)~ n:poO'exEiC; IlTJV.EC;. H pehlro<JT] TT]e; CPOPOAoY1KT]C; OtolKT]OT]e; £lV(U anapai1:Ttt11 "(La TT]

43

Q

z o s J:

Z :!: o

w

z

f2

TIlv ava8LOpyaVCOCITJ TIl~ ]1ovaoae; oopoxovoousvcov ).L£ llSyaAa £tcrooi]I·W:ru,

TIlV ev{OXUCIT\ rcov £Myxcov ouotxdrv npoorimmv IlS Ul.jIT)Ayt nsptonotn Kat U'VllAa sta08i] unto;

• TIlV evicrXOCIT\ rorv £Myxrov uno~oAi]e; crtotXelrov Kat nAT)proj1wv, Kat TIl PEAttro<IT\ rorv u1t11p£crtillv npoe; 'toue; <pOpoAoyoU]1SVOUe; nOAtn:e;.

Ev rro ).LE'ta9), T) KU~epVT)crT) eCt KaVEt mo EVtattKJl XP'llcrT) 'troY anoo£~£cov ayopcOv npotovturv Kat U1tT)pscrU:DV yta TIlV eviOXUcrll TIlS cpopoAoytKJle; <rU]1)lOp<pCOCITJS Kat ea cruvEXicr£l 'ttc; OlCtcr'tauprocr£te; CPOPOAOY1KcOV m:OlX£lrov Kat o£OO)lBvCOv crxS'tlKa J1E 'tOY nAoU'tO Kat TIe; KCt'tCtVaAro'tlKEe; cruvyteStSs IlS crt6XO TIl J1Eiro<IT\ TIlS cpopootacpuyi]e; Kat TIle; cpopoanocpuyi]c;, t3i.coe; 'tOW <P0POAOYOU)lBvrov us Ul.jIT)ACt £tcrooi]).l<l'ta KCtt 7tSptOUcrl£e;, SVW mav£sstasEt ne; ucptcr'taw;vse; VO)llXEe; otaotKacriEe; yta va otacrcpaAta't£l T) EyKatpT) Kat anO'tsAscr)la'ttKi] 8iCOST) rorv nCtpaparrov yta CPOpOAOytKOue; AOyOU<;.

8. H ).L£TuPP'tJO).Lt011 T11C; i511).LOmUC; OtoiK1)GT)<; 7tpoX<opd. H KU~EPVT)<J1l OTJ)llOUPYEi ).Lia EVtaia apm nAT)pCO]1cOV uscco TIle; onoicc eCt KCt'tapaMoV'tat Ot )ltcr60i rcov OTJ)locri.cov unaUi]Arov TIle; KSV'tptKi]e; OlOtKT)<Y1le; Ctn6 'tCt 'tEAT) rou 2010 Kat TIle; YEVtKi]e; KUPEPV11<Y1le; an6 'tOY Mcpno 'tOU 2011. To: crxe(iLa va npoxropi]crSt 'to 2011 oe eva anAonotT))levo crUcrTIl).LCt Iltcreooocriae; otSUKOAuvOVrat ano rrtv anoypacpyt 'tCOV oT)]1ocrirov U1taAAi]ACOV nou OAOKA11pcOeT)KE. H AEt'tOUpytKi] aSLOAOyT)<Y1l SEKtvaEt'to OEU,,[EPO EsaJ111vo "[0'0 2010 Kat tXEt COc; moxo 'to crxEOICtcr).LO ',[{DV £ntXEtPTJcrtaKWv pT)]1a'tcov yta 'tOY ESOpeOAOYtcr)l6 KCtl TIlv aUST)crT) TIle; an(rrEAscr]1anKO't11'ta~ TIle; oTJ).L6crtac; oloiIC11CITJ~·

9. ' H Kt>PEPV11011 G1.£Om~Et G'U'YK£KP1).LEVE<; npocma9£lE<; 'Ita rov 7t£PtOplG).LO T<OV KlVO'tJVOlV GT11V £CPUp).L.o'Y11 TOt> npO'Ypa).L).LUTOc; T11<;, Kat mo G'U"{KtKPt).L.tvU T11v tvit1X;UG1'J TOU t').J:yxou TOlV oa7tavO)v TOlV opyavtG,.uov T11<; r£VtK1l<; KvptpVllG1')C;.

• Touscc; Yveiai; L'ta vocoxousfu, T) KU~EPVT)<J1l ea em'taj(6vet ne; nA11pCO).LeC; Y1.a vc anmpEux9Ei 11 ouocropeucn Ka9umEp01J).Levrov ocpetM:bv Kat va 1tEptoptcrtei T) ueruoopc rorv unoxpEwcrECOv oro 2011. Ilspunspco, 11 KUpepVT]CITJ eXet llelcOcrel ne; 'tlflb; npo)lT]9Elae; rorv cpapJ1UKEUnKcOv npoiovrcov Ka'tCt 20% J1E TIlv e<papj1oyT] avcO'ta'tcov opiorv TI]1cOV ylU eyKEKpt)lBvee; Ai()'tEe; <papJ1aKrov, Kat PEAtlro)lBvCOV npo<piA Kat <rUylCpmxcOv aSLOAoyT]creroV ytCt rouq Ctcreeveie; Kat roue Yla'tpOUe; cocre va anO<pEUYOV'tCtl ot acrxonee; <rUV'tayee;, nou ea npenEt va ano<pepouv <Y1lJ1CtVtlKeC; ES01KOV0J1i]crEtC; Kani 'to OeU,,[EPO ESCtJ1T]VO 'tOU 't'pEXOV'toe; E'tOUC;. H KUPepVT]crT) stvm E.'tOt)ll1 va )lElcOcrEt nEpat'tepco 'to xooro; cpap)lCtKCOV (6nou umipxst XcOpoC; yta rrrv EnEK'tacrT] '!T]~ Aicr'ta~ <pap j1UKroV, 't11 XPT] crT] rcov yev6crT] J1COv <pap ).LCtK(t)V, KaeWe; Kat J1E 't11v Ko.9tSpco<Y1l TIle; T]AsK't'pOvtKi]C; cruv'tCtyoypa<Pll<Y1lC;)· H KU(3tpYT]<Y1l eCt €<papJ16crel TIlv £tcrnpaST] TIle; crul-t]1E'tOxi]e; rorv 3 eupro Yla W; 'taKTIKE.e; u1tTJpecriee;

44

Opyavtauoi 'Wnl1dt~ a.v'Wr5LOiK1'fmJ~. 0 np6m.paTOt.; vouo; «KaMtKpUTTj9> yw TTj IlETapPUSJ1,uJ'1l TT]r; wmK1lr; Q'\)'tOOWtKll<TIlr; So. IlElO:>O'Et opaO"L1KU TOV aptS1l6 'HOV 'WntKcOV aUTOOtolK1lO'Erov, rorv qiopsorv, Kat rcov EKAEY]JivroV KUl otoptO'~rov A.Et'wupycOv. H ICI)PEPV11<TIl So. E<pap1l60'€1 aUO'TTjpa LtC; npOpA.6vEtr; "COU V61lOU, Kat EtOl.Ka 60'Et.; acpopouv O''tl.t.; IlE"rapP'USlltO'Elt.; non 00l1YOUV O'E O'TOX€U~O e~OpSOWYlO'Il0 npooromxou Kat 't11V EV10'XU<TIl 't11r; anOTEA.EO'/J.anKonrrac;, OUTror; cOO''tE vc e~aO'<paA.LO'TOUV KaA.l)'t€pa 0l1/J.ocnovolllKa ano'tEA.f:O"lla'ta 't11r; 'ta~l1C; rcov 500 EK. €UpcO yw KUSE Eva ano 'to, 'tpta E"rll Ka'ta 'tT]V nspiodo 2011-13. Ttn vc E~a()(.paA.ta"rei on amEr; ot E~otKOvoIlTj<JEll; So. O'UIlPUUOUV 0'TTj O'UVOA.lK1l 0l1llocnovOlltK1l E~uyiav<TIl 'tTJr; YEVtK1lC; K'UPtpV11<TIlr;, 11 KU~8pVl']<TIl eO. 1tEPlOpiO'Et 'tOY OaVE1..<J/J..D, So. IlEtcO<JEl 'tlr; llE'ta~lpUO'Etc; Kat So, iAi:tXEt TT] O'UV13nEla rcov npounOA.oytO'llcOv 'HDV opyavIO'llcOv 'W1tlKTjr; aUToolOllCll<J11r; IlE TTj IlEO'onpoSE<Jlll1 011 IloO'lOVO IlIKTj O''tpa''rllYtK1l.

• Kpoiudc e1tlXelp~(Jelr:;. H KlJpepV11CfT] So, EV1axUO'Et Tllv anOOO'tlKon],ra 'troy IlEYUA.roV eA.A.E1..llllanKcOv KpaTlKcOV E1tlXEtpi] <JEroV , cocre va IlEtro80uv at EVOEXOIlEYot Kivo'Uvot yta 'tOY npounowYl.O'llo. O'U!l1tEptA.aIlPavO!l£vrov 't11r; PEA'tiro0'l1r; T11r; anO'tEA.EO')JanKOTT]'mr;, "rllr; aU~T]O'l1r; roiv etormpieov ere 0111l6m.a ~O'a )Jsta<pop6.r;. Kat TTjV nEpat'tepro !l€iro<TIl rrov unepllETprov €1tl-oolla'trov Kat rorv U1tEProptcbV. EtOlKotEpa, 11 KUpepV11CfT] Sa avaompePcOO'Et 'tOY Sl1)JlOYOVO Opyavl<J)Jo Lt011Poopollrov EAA.uoor;, onror; nEpIypu<PE'tat napaKu'tro. LUIl<Prova us 'to O'Xeow ava-OlupSproCfT]r;, at A.El'tOupytKEr; unoxpEro<JElr;-E1tlOoTTjO'Etc; 1tpOr; 0111l0m.er; u1t11PE<Ji€r; (public service obligation-PSO) So. nsptoptcrouv O'e 50 EKa'tollllupla E'llpcO E"rllO'iror;, Kat Kallio, yea EyyU11O'l1 XPEOUC; ano to KpatOr; OEY Sa ooeet O'1"11v avablap8prollEV11 O'lOl1POOPO~ltK1l €1ttXElP11CfT], 11 onoto npEnel va olaKO'l'el IlLa llaKpu toropia IlEYUA.roV Sl1lll(DV. Ot 10 jlf:yaA.u't€p€r; Sl1llWYOVEr; E1tlXElpTjaEtc; So. EX0'UV ru; otxovounce; 'tour; Ka'tumuO'Elr; I!expl KCll 'to 2009 011!lOcrt€u~Er; 0'1:0 Lll"aoiK'tUo nprv ano 'to 'teAor; Le1t'tEIlPpiou (ompeprouKor; m6xoe;) ym T11V EViaXU<TIl TI]r; OlU<puvElar; <JXE'tlKU IJ..€ TTj XP11llUWOlKOVOl!lKTj rou; Ka'tama<TIl.

10. To KOlVOPOUA10 'l'1i<P10'£ J11a t'nlJ.1aVTIKlt J1ETappUOJ.1lt'nl TOll ('fl)VTU~1000'tlKOU G1Ja'tTjllaTOt:; J.1npoO''ttl uno TO XpovoouiYPul1JlU. Etorrystm £Va vso aUO'T11I!U nou anOtEAtl'tat uno Ilia aV'tunooonKTj aUv'ta~T] nou Su O'UllnA:T]prov£L Jlfa 1111 UV't"anObOTtKOU xapuKrTjpa, zpovourcn, ~uO'tKT] aUv'tU~l1, J-l.€ O''toxo 'tOY eA.Eyxo "rlle; aU~l1<J11r; roiv cruVta~lOoo'tuCcOv ounavcOv. H E8vtKTj AV<XAOYlO'ttK1l ApxTj Sa OA.OKA.11pcOO'€l trtv a~lOMYTJ01'] rerv 81ttn'tro<JErov T11r; )J€'tUPPUSlllO'l1e; ocov a<popa ru KUpLa cruV't~tOOOTIKU taMdu ).l.€xpt 'to 'tswe; rou LlEKEIlPpio'U 2010, Kat oO'OV a<popu 'ta lJ..€yaA.u'tepa E1ttKOUptKa tallcia O'UV't~Erov Ilsxpt ro teA.11 Mupriou 2011. AU'te<;, 01 a~lOWyT]<JEtr; So, KueopiaO'Uv Ka'tCt nocov <lnat'touV'tal n€pat'tspro npoO'ap)Joyte; rcov napal!€'tprov rou O'Uv'ta~lOoonKou crucrrTjllaro<;, yta T11 cruYKpuTT]O'l1 'tTJr; aU~l1<TIle; 'troy O'UV't~lOoonKrov 8unavcOv O''tO 2,5% ron AEII IlEra~u 2009-2060. OnOl€aoijnO'tE nEpatTSpro npoO'<xpl!oysr;, av xpEwmei, Su OAOKA.11Pro80uv j.t8x.pL 'to, 't8A.11 Iouviou "COl) 2011 ce bLUPOUA.€UO'T] llE ElbtKOur; EM1tElpoyvro,.lOVEe;, onroe; npo~A.t1tETat oro VOllO 3863.

c 2 c ~ ::I Z ~ a

w z

~

45

o Z o :iE :I:

Z :iE o w Z

~

11. XPTJJlUTOOOT11011 KUl TClJ1E1UKTa olClXEiplO11. H TsAztn:aia a.~10A6YTlCITl EmpspmWvSt on oi xpl1Jla'tooonKe~ uvuYKe~ TOU 011JloO'iou 'Y1a rnv 1tEpiooo 2010-11 KaA:U1tTOVWl nA;ilPro~ ano TO. oavsla rcov KpaTWV-MsN-.Ov TT]~ Eupro~wVrJ~ Kat 'to 8NT, J.LS 't11V KUPepVrJCITl va stvct O'S 8eCITl, onro<; npoBA.tns'tat 0'1"0 npoypa~lJlU, vo aYaXPl1llaTOoo'tijO'Sl O'X€TIK6. ~UKPO an08qm svroxcov ypaJllla'ttrov. .Q0'-r00'0, 11 nsplOptcrJltvT] PCUO'TOTT]'ta anausl npoO'EK1:1Kij olaxeipIGrJ trov TallStaKWY o laS sci JlCOY . Y no TO nptaJlU aUTO, 0 Opyav\crJlo<; ~luxsipla'Tl~ ~T])loO'iou Xpsouc Sa. apxiO'Sl )IT]ym1£C; OT] )lonpaO'U:t; svroxorv ypa.JlJlU'tlroy uno TOY 1:emeJlpplO (coto Tt<; 'tptJlT]vla(s~ 'ton08e-rtlaSl<;) ylU vu 13sAnwoEl TT] otaXdptGrJ 'troy 0'La8sO'iJlrov Kat VU o JlaAOnOtijO'S1 1:0. npo<piA ropiJlaYGrJ<;·

llOAl"t'lKtC; XpTJ f.lUT01tUJT<OT1KOU To Ilta

12. To EAATJV1KO Tp(l1tE~lKO m)O'''t'TJJ1U E<;aKo)..ouOei vu ClVTlIl&Tro1ti~El tva 1tEplf}allov ,.I.E 1tpOKAT(OUC;. KUTa 'to zpdrro 1:pill11YO 'COU s'tou~, 0 OSiKTT]<; Ks<paAmaKij<; En6.pK€LU~ 'COU TpanE~lKou O'UO''['tlJlaTOe; JlS'LW8T]KE KUTa 0,05 nooocrnnisq ~LOya15e<; 0'1"0 I 1,7% 8nStotl 1:'U )IT] E~U1tT] PE'COU J.LSva 06.vsla au~it 8T]Kav O"tO 8,2% ano 7,7% 0'1:0 1:SAO~ 'COU 2009. 0 t au~it aSH; troy npopA.t\jfsroy Kat rcov ~T]JltWV uno LrJV uno'tiJlllGrJ O'TO XaP'[O<pUAUKlO O'UvaAAaywv npoKaMas t;l1Jlia Yla to aUO'LrJJIU as svozorqusvn paGrJ. 'OM~ 01 Tpane~e~ eivm auvsnd~ JIS t~ sAaXtO'Ts~ unat'['tlO'st~ Ke<paAataKTj~ snapKEta.<; rou 8%. Ta zpoorprrru raot Kom:bO'Ero~ ano 'tT]v eEBS KUAU'l'ay nayro ano 1:0 90 TO~ SKaTo Troy O'TOlx,sirov rou svspvrrnxou rou Tpans~lKou <JUa-rtlJIa'[oe; Kat OMe; ot '[pane~€e; EKrO~ a1to Ilia nepaO'av. To. ano'tEMO'Jla.'ta auvspaA,uv O'TrJ JIEiroO'll TrJe; aO'Ta8Et~ '[roy a.yopwv.

13. 01 (jUvfh1KEC; PWO''tOTT(''t'UC; 1tUPUJltvouv OUCSKO)..eC;, av Kat TJ uCS"t'6:0na CSTIC; ayopec; tx,EI J.1E1000Ef. Ot EMl1Y1KE<; 'tpane~ee; Ssv SXOUV anOKU'tuO''tTtO'Et TI]V npoapacrT( 'tOU~ O'TT] 151a'tpam:t;lKtl ayopa yta TT] XPl1llaT015oTT]GrJ rcov A,el'COUPYlWV 'COU~ K(U 11 ropiJlavO'T] rrov 8tatpanE~tKWV unoxpswO'swv 'tOU<; coxoov ntEGrJ O''tl~ SeO'St~ pCUO'tO'tllTa~ roue, H unopa8)ltGrJ LrJ~ EM6.15oe; ano roy OtKO Moody's 'tOY Iouvto 6.crKT]O'e nEpattepco nU:O'T] O'Tl~ anOrlJIijO'Et<; 'tCOY syyuTtO'£rov K(U, 'Y1a. va OtaTT]P1180uy enapKtl an08eJIa-ca pCUO''tOTT]Ta.<; crov KMoo, 01 a.px,ee; aveAa13av TrJ OtO'Jl€UGrJ ym LrJV utOS€TrJCITl VO)l08Ecria~ 1tOU Enttp£nel Jlia vsn 60<Jrj rorv Kpa'tlK6. eyYU11~tvroy Tpan,Et;lKwV OIlOA.6ycov rou rrooou rrov 25 151<; CUpID (npoananOullEVrJ op6.GrJ yLUTT] ouvsopicor] TOU OlOlKT]'tlKOU O'UJIpoUAiou 'tOU 8NT 0''[1<; 10 L£1ttsJlPpiou). 01 8YYUTtO'€~ au'[€<; 8a E~aO'<paA,{O'ouv EnaPKTt napOXtl 15avElrov ano TrJv EKTlEupcoaUO'Trllla npo~ 'to. £MT]VtKEC; '[p6.nE~e~ Kat TI]Y oucovouto, Ka8ciJ<; Kat y1U va aVrEne~€A80uy 0'10 ev15exollevE<; nEpatr€pro uvara.pax£~ O''trJV ayopa.

14. 0 VOIlOC; 'Y1a TO TXl: nou \jITJ<piCS"t'TJKE O'll,·llOUP'YEi tva J111Xav10'!lO l>1tOCSTitPl~TJC; TOU analTOUIlEVOU U\jIOU~ 'T<ov loirov K~<paAaioov TroV TpU1tE~6>V. L'tlr.; 13 lOUAlOU 'to KOtV0130UAlO e€<J1C1O'E 'to VO)lO yta '[0 TaJ.LSio Xpnuuromo-rcmxnc L'[a.eSpOTI]'t~. 01 8lU01KaO'iE<; nou ancm0'6yrat Y1a vn apXtO'Et vo: Muoupyd 'to T:xL ano TO. ueco LS1t'!SIl~piou npoxropouv Kat Sa A.6.~£1 'trJv npwLrJ 06<Jrj 'tT]~ x'pllJIaLOOOTrJml~ EKdVrJ rrrv 1t€piooo.

15. H TpanE~lKia En01tTdu txEl EVlcsxugei. 0 1 anat -rtl 0'£ Le; unopoA.Ttr.; EK8eO'Ecov €X,OUV aU~T]8ei Kat 11 uO'rSP11GrJ <JTT1Y cvorpopu EXSt JIElOO8sl. o.O''tOO'O T] enSKTaGrJ rcov Enon'ttKWV n6prov etvot a.Pril, Loiro~ cv A,11<P8ei unO\jfT] T] av6.AT]'VT] 't'rJ<; Enon'tsia<; 'tOU aa<paA,lO'TlKOU KM80u O'TT]V Tp6.1tE~a. 't'T]~ EAA,MO<;. H a.napa.iLrJ't'T] EUEA1~(U Yla 't'T]V av'tt)lStwmGrJ a.UTOU ron ~T]-rtlIla.TO~ flu boSSl.

16. H KUf}tPV'lO'll tx,El napuyyelAE1 J11U CSE f}6:9oC; )lEUT1l csXE"t'lKa J1E Tl~ CSTpa't1]Y1Ktc; Em)..oyi:~ yta TOV TPU1tE~lK6 TOJ1i:a. E1tlnMov, 11 KUPtPVT]GrJ ~TtTT]O'£ Ilia npoxcmpxrucn EK1:iJlT] GrJ 1:'11<; XP11Ila'toO LKOYO IllKije; Kar6.O''tuGrJ<; (due diligence) Y1a oM<; ne;

46

17. 01 apxte; ) ... aJ.1pfrvo'UvrrpCO'tOPO'UAWe; !-If: pucrll TO a1[O-rEUcrJ.1a rcov Ttcr. KonrocrtCOe; 'tOU 10uJ..io 2010 ano "l1V EB. vd aVa~Ev01)V rc ano. Aeo"!lm:a TOU due diligence 11 ~l6V'll tp6:1II;;~anou OEV dxg 7lEpacrsl TO uousvecrepo csvcpio eO. cruveXicre1 'tTlV Eq>ap~loYli npoccopwrov j..lerpWV avaouip8pooO"l'] , U1[6 TIlV 6.j..leO"l'] Sn01CTda TIl TlE. H lCU~EPV11O"l'] em~€~alrocre TI']V nA11PT] unocrTItPl~i] Til cmv €V "A.O<yro rpnrrs a Kat Sa e~aO'q>aA.iaEl 6't1 cruj..lj..l.Opq>roVEl:CL1 j..lE 'tT]V anaiTIlO1l TIl E<pap~lorilc; €V6s. O"XEoiou

avao\6.p8pcoO"llC; crUj..l<poova j..le rou Kav6vES 'tT]e; yla ne; KpanK€ EVlaxucrete;

cruj..lneptAaj..lpavoj..lEvr]<; TIle; cru~l~l6p<pCOOTJe; us TI] np 8Ea~.(.iae; unopoAi]e; TIle; 11]<; KTroPpiou

2010.

18. H panE~a TIle; I..Mloa Sa OUlTll ptf O'Ttvtl 0' vtpyacria TIC; £1t01TT1Kte; apxte; T(OV x.roprov topae; Kat. unooox1ie;. H TaKTucij E1ClKOtvCOVla j..lE nc; PU8~lOT1Kee; apxee; an XcOpeC; 111 1)Pc01t'lC; nou ooopouv rt aSlOAoyi]aEl<; TOW KlVOVVOOV Kat rcov crxSOiIDV EKTaK't'T}e; avCtYKT1 pEUOTo-rr]Tae; EXOUV EVlaSEL Kat '1 crDj..lj..lEWXi] ce OOO~aTa E7lOmcOV So. cruvEXloni. Oi apxe eXOUV O"l']j..l£lcOaEl emOTJC; lKUVOnorrrnKi] np6000 6aov a<popa. nc; O€oj..lE1JaEt touq nou oxoppeouv an6 "[0 MOXn Kat 0 VOj..lO ~ nep{ npoarontKi]e; a<pspgyyuo't'T}'Ca aXEL Ulo8ETI']8E[ J.1E'ta TTJV Tponono[l1aT] rou wa'tE va laa<paAicrel on 'to. Ol1(UlOO~a'ta TOOV morcotoov np o'tatcUOvTal nap KcOC;.

19. I;Uvt1t11e; ,.U: 1'0 J.1V11J.10Vl0 TOU Mato'U, 11 KuPtpVll(f11 rrpoxrop6: crt OWp9pCO't'lKi:e; J.1uappu8J.1(O'w; 1tO 1tpow8ouv TflV ava1tTU~l1, TTlV aVTayoovLcrl1Ko"tll'ta, Kat I.U~u1>vouv rouCj 6rU.l·ocrloVOj..l.1KOUC; KlV UV01)e;. 01 OUVCLrOTl']Tte; yla TI]V Ct.\)~l1O"l'] 'tT}C; napaywYIK6TIlTCLC; KaL rnv C1U~I1O"ll 'tT} napaycoy~c; eivm ller6.A..ec;· H a1tEA.eugepcoO'l1 "tau avanlUS1Cl'KOU OUVaJ.1IKOU npo'On08zTEI TIlv £1t1oico~ll j..lla.c; 1tpay~atlK~ KOUAtO'upa.c; uvrcycoviouou Kat TT] OUlOq>OA1crTl On 11 A.enoupy(a tIDV eEa~lcOV O'UAAOY1KcOV la7tpaYj..latEUaECOV 0 'lyO'uv O"E J.1lo90U aVTIm:atXOUe; ~E tT]V napaYCOY1K6TIl'ta. Eni<JT]t;, '"C ~LI.':tappl)ej..ltatt 6 npoypa~j..la OTOXeUEt O"tT]V av6.nTI.l~ nv lK'tcOV cvoprov, )l£ <PlAl 6 npo ne; E1ClX lpi]O"El. n tpUMOV. TEAO C1nanoUVTat J.1ETpa yta TIlV apQ'll TCOV nspio taj..lcOv nou EJ.11tooi~ouv Tl']V opaoTI']pI6TI']1"C1 'tT}v xntvorouic KaL TIl j..lE'tappu j..llCl'T} crt1e; KpanKee; €1ClXE1pijcrEI Kat Yla TIlY at)~11crll 'tl']C; anopp6q>'l0"11C; rorv nopcov 'tOOY OICLp9pCO'tlKWV rcustorv.

20. B J,LE'tupp68J.11<TT} 'tlle; ayopa.C; tpyacriCL-<; tXtl O'XEOOV OAoKl..'1pco9tl. OumacrtlK€t; YOllo8E'tlKec; oMoyec; ElcrT]xB-r,crav tOY lOUALO Kat ci orroie aA.A.a~OUV 'tT] vou BEala npoorucic 'tT]e; anaax6A110"11 KOl to Ka8EarcOC; nov OIE1rEl n<; a7toA:uo€l<;, o011YOUV crTI]V aUarfllO'u nAataiou €q>apJloyij TOOV KaToo'ta'tIDv ~lta cOy TIt ~gioo<JT] TIle; ana ll~icoQ'll t Y U1tEpCOP1WV Kat e1tLTpenOUV oru; O'Uj..lq>ooviee; crf: 7Li1t 0 E1tlxetpi]a€oov vn u1t€paXouv rcov 6.')Jw)v E1tt1teOoov. ITapaMllA.o. us TtC; j..l€tappuHllloEI 0TIlv ana ax A.'l0"l'] oro o11JlOmO xou I1E1IDVOOV tu; crrp€~Mboel crulv ayopa Epyaoia at riJJ..OyE auttc; a aU91aouv rnv 1tpooapj..loyf] tCOY ucevornrcov tOOV EmX€lpf}aEcov Kat TEAL a, TTlV 't6vcoCl'T} TT]C; cmaax6A.'l0"l']e;. ilepattepro j..lftpa So. A'lq>8ouv rIa 'tT} IJ£WppuHj..ll0T] TIDY O'UMOY1KcOV 8la1tpay~aTeUOeCOY, cruJ.11tEptA.aIlPC1vo~ltV'lC; 't"'lC; Kat6.P'Y110''lS TIle; UlYt6J.1at'lS ~nEKtaO"l']C; 1:(1)V tO~leaKci:>v cru~[(pc.ovlci)V a€ EKEI.VOUC; n u o€V exnpooroaouvtm on olanpaYj..la'twatt<;. TEAoe;, 11

47

o Z o :2 J:

Z

:2 . o w Z!

f2 i

21. H K'UptpvllUll eap,uapPl.lHp,lO'fl Kath'l ea lOU:OT1K01tOlllU£l KpanKt<;

£1tlX£1P1l0U<;:

• l::1011PoOPOp,Ol. To OXeolO vouou yux 't1)v Ctva.cuipSpCOCITl 1"0'0 1"O~ea rcov O"1,OrtPOopo~rov 8a. cru~TrrqSet otT] BouAij ECO~ 'to 'ttAo~ keme~ppiou Kat, napaA.A:11Aa, " KUpepVllCITl SaeyKpiVet Eva 81tlXeLprwanKo oxsow us oecrl-lSUTlKO xpovoclaypa~)la SVSpyBlIDV. H ~S{roCITl 1"0'0 KOcrrOU~ ctno~}J;n£t crtIlO11~OV'tl:Jci) ~sLro011 'troy Crt~ocrtOVOJ.ltKIDV msceorv ano Ltc; smxstpi!crsu;, KO:VOV'tOC; 'to oopec eKIlStaAAeuCl"lle; rov 0JlasOO'tOtXIIDV KSpOO<pOpo ym 1"0 O1KOVO)ltKO StOC; 2011. To smxerpllJ.to::ttK6 oxsow So. nsplAat!pCtV€t JlIa cracpi! crrpa'tllYuci) 'Yta vo Kct'tacr'tel 0 Otaxelptcrt'ijc; rorv vnooot!ow OtKOVOJllKCt PlIDcrt~OC; llecronp6S8crp.a,cnJllt:pcova 118 'tllv KOtVO't1KTI vOJloSecrfa. A v sivatavaYKatO, Sa ecpap~oO"1:ouv nspattspro I-IZtpa 'Yta vo ssampaAtcrt£1.l1 8ni:t:SV91 rcov OtKOVO)llKIDV cn:oxwv.

• EvEpyeta. H K1)~epvrtO'l1 So, Ka-racrrflcret ecptKTI] rrrv oucuiorncn ansAeu8eproO'l1 'tllC; XOVOP1KijC; ayopru; l1AzKtpIK-rle; SVEpYStW; Kat So, npoxropilO'el 0 eSOpSOAoYtcr~6C; tmv 1'lj.lOAoylCOV 1.1£ nap6:ll11All ssacrcpaAI011 'tllC; npOCrtamae; Yla 'etC; mo ruaA(J)'teC; otxovouncd Ol..ui6eC; 'WU nAT]SUO~oU.

• l\..ll£c; KpaT1Kt<; 81tlX£lPllG£l<;. at a1toKpatlKOnOl"t1creu; So. )l1topOUoav vc tOVIDcrOUV ttC; EYXWPLSC; enEVoucrELC; Kat TtC;. sevsc; O:t!Ecrec; en€vcucrEtC; Kat bwcr81 wH11O"Tl O"1'11V avcmrvsll. 'Erot, EVac; KCt1:6.AO)'OC; troy crxscfrov ct7WKpct'tLKOn01.11011t; aX£l €'tOlJlaO"n:i xm Eva nA"t1pCOe; Ae1t1"O!1£pEe;crxe6w Sa etvrn sromo nptv a1to 'to, 'tEATj ~sKe)lppiov.

22. npOO"1t6.HEl8~ ytll 't1]v £V{(JXU(J1] TO'\) ClV"tIl'Yo)Vl(JP.OU Kat T11V£1tiTE\)~l1 av6.KaJl\ll11~

TOU j)l.lHp.oU av6.1ITUS1]~:

• .IO.el(J'ta. 81tayys),.p.a"tu. L11I-I.aVtlKOi Jt8PlOptcrllOi Y1a rnvetooco as IlLa 0"81pa cnuuvnxov enayysAI.ll.('t{ov cruve1to:yoV'tat U\jf11A6 K60'10<; Yla rnv oucovoulc . .os npQY[Q P"t1P.CI, '11 KV~SpVTj011 Sa apel nepLOptcr)lOUe; crta snayy8Ap.a-ra 'tCOV VOJllKcOV, cpuPllaK01tOlcOV, cru~~oAal0ypacpcov, aPXltS:KtDVCOV, IlrtXCIVIKroV, KUt OPKro'tWV :AOY10"'tWV. Auto Sa neptAUllpCtvSt 'trt P.eiro011 'tCOV anatt"f)crscov aoew061T]011s, rerv y€roypacptKcOV 1t€PWPtO'p.rov Kat rrov pvSp.t~6Ilsvrov 'ttp.olvoyicov.

• Top.d~ '01tT(P£(JU:OV. H CPu...,OOOS11 !Cat crtPUtTlytK"f) ecp Up p.oy"f) 'tllS OOTwta<; yta 1'1,C; unrtpscrise; So. cruvsXlcr'tei. :EtU; 061K8t; sp.nopsv~a'ttKES )..If:-racpopsc;, Eros 'to 't"EAoS L€mep.ppLou, TJ K"I)~EPV11011 Sa S1ttOtWsel tTlv'I'~q:H.011 1"0'0 VO)lOV nov cipst rot»; neptoplO"p.OUS yta 'ttl; ao£teS Kal So. a1t€AeuS€procrel't""tt; nl-lZe;.

• E1t1X£lPlIJlUT1KO 1tEptpUMOV. H ICUPEPVl1O"Tl So. ACtpS1I-IZtpa yta tTl otruK6AUVO"Tl tTlS tvap~TJe; VECOV E1ttxetp~0"6coV, Ka8tcrrcOvtet<; 1t.A"t1ProS A.cttOVpytKSS ru; V1tllPeOteS ~iac; maCITlS Kat e~O:Aei<poV'tac; 'ne; neplTIEe; a.~.t.Olp€;C; .. flu 'tTJV 8KC0011 aoslwv, 8a v108etTj8ei vot!o8ema Yla vc anAoumruHei Kat va em-raxuvSd 11 a6etoo6t110"Tl €1ttX61Pilcr€cov, ptoll11xavLKIDv bpa<J1'llplOt"f)TcoV Kat enayyeAJlCt'tCOV. at svcnouevovre; nePtOp10"~oi O"t11V S1tlxetpTlIJ.aTlK11 opaO"tTlPt.DtTl"ta Kat 1:TjV xcivoroutc 8a 1tpenet va npoO"otoptcrwuv Kat va CtuJlopcpco8ei €va crxeoto cpa011C; (<<cptAIK"f) npo<; ttC; emxsLp~cre"LS EAAttOa») yta vc s~uAetcp8ouv oi mo O11P.UVTlKO{ un6 au-rouc;.

48

TO'UptC1J10c,; Kat. hClVlKEc,; nroA:itom:.c,;. H K'U~tpVT]OTJ Sa. o,VageO'Sl 81tiOTJ~ TT]V SK1EOVl1OT1 j.J.£~.<; yto. TIl CJUjlPOAij tau tOUP!.O'llO'UKat tau AUX:V1KOU Sjl1tOptou O'TI]V a.vtm't1.l~l1 xrn TI] 0l1jlwupyia 9S0EWV cmaax,OAllOTJ<; Ka.t 9a.al;to1tot'ijO'a -ret o,1WtEAe.crJ..l.o,'tU tT]S .1lE OtOX8Ujl.EvSr; Opuost.e; xnt vOjJ.oSecria ..

EEA. H KUPtpYllOTJ Sa TP01W1tOlijO'St TOV SA.l.llVlKO VOjJ.O 1t.ep[ avtetYWVlO'I,.lOU )'ta. TT\V ev£OXUCITJ TIl.S av£~ap''tlwta<; TI]<; EUf[V1JOl<; E1tttPOrolS AVTaywVtojJ.oU KCH tll.V aut;T)O'T\ TT]<; a1to'teAeOjJ.anKOtf[tCt TT]<;.

23. H wtopp6qrqO'1] 'toov n6prov «?to 'TCl oUlp9poo'tl'K6. 'tu!.u:l41 941 41llt;1lgei. fur va svuJ'xu8d 11 avam:ut;laKft Opu011 rmvzoporv, 11 XPij011jJ.TJ crT0XE1JpEvrov jJ.€tprov xprmxdrv tvlO'xUcrerov ue p6.O'T] tOY xavovc de minimis eO. J..I.€Lco8ei o"raOtaKcl. H KUpepVT]OTJ 80. HscrnicrEt vOjJ.oElecriayw. trtv o.V'CtjJ.8-rOO1tlQ'T] TCOV Ka8ucrrepijoE(J)v nou O'xel"f~OVTat j.J.E 8tj.J.a-ra 1tepLp6MoV!o~ apxm:OAo)'lKOU<; XoopOV<; Kat a1to,MO'tpLOOO'EU;. Mtc oJ..l.6..6a. epyO;crlw; tX€l O1Jota.8d ym TT]V a.vn!lE'tO:l1ttO'T) a.UTOOV Kat 6JJ..oovep.1to6kov .ecpapp.oyi]r;.

24. 'To ANTtx,Et OA01u..:QpWOEl 'tTl" ClE;wMYl1O'1] 'toov3taacpaJ...iasrov «no 't'l1v Tpa1te~a't'1]c,; Ell6:3ac,;. 'Eva. P.VTJIlovtO LUV€w611crT)<; jlEtaE;u tall Y 1toupyou reov OtKOVOjlLKrov KClt tau Lhoucrl'tij TT]<; Tp6.1ts~ac; 't'T)S EAAaooc; 8XSl u1toypmpei O'XE.-"ttK6. j.J.E. 't'T) OlO.XE.tptOT] Kat tT] XP110ll torv E.K't(ljlleUO'E.OJV ton TaJ..I.ELou.

o Z o .;:E x z :E o

.w

'z o I-

49

Q

z o :!: :I:

Z :! o UJ z

g

DivClKa.; 1. Ellaoa: DO'O'O''tlKa Kptn'(pla EmooO'ECOv 11 (0£015 eupOO)

Icv-Ioov 2010 Iav-I:en 20.10

Iov-asx 20. 10

1

Ku-ro)'ral'O OP1O' 0'1'0 1tprol'Or£VE~ 10'O~i>'Y1O Et6xor;

Opa'YI1CttonohjCITl

ITept8roplo (+)

4,0

-5,0

-4,3

0.,7

2

A Y((.-taTo 6plO o":r:u; 1tpo)'to,,(£v&ic; oa1tllvE<; TO'\) Kpa'tlKoi> npo'U1toMytCl'PoV

I:t6xoC; 34,0 50.,0

l1paYJ.la'tonoiT]m] 28,4

rrep1900pw (+) 5,6

3

Avrotu'tO' 6p1O 0'8 vtee;, All~11tp69&0'J1&C; OqJE1Ai<; 'to'\) OllJ1O'O'iOl) .21

I:'toxor; 0.,0 0,0

flpaYl1o'tonolT]CIT] 1,0

ITept8caplO (+) -1,0

4

A vOnaTO' 6plO' XP86l)<; Et6xor; TIpoYl1o.tonolllCIT] IIept8oopto (+)

342,0

342,0 317,0 25,0

5

A V@TCll'O 6pUJ 0'8 vtEc;, &'YY1J1\CI'Elo; I:tQxor;.

fIpuYJlu't01toiT]<1T] rIep18roplO (+)

2,0.

2,0 0.,3 1,7

6

A vonClTo 6P16 0'& vtE~ KaOl)<M'Epoilp&VEc;, 0 qJE1AtC; npoe;. Tpi'l'O"uC;

I:t6xoc; 0,0. 0,0

IIpll'YJ.WtO'1willm] 0,0

nept8oopto (+) 0,0

-5,7

67.,0

0,0

342,0

2,0

0.,0

Illl'Ytr;: EIT Kat MOxrr· oeOOI-t&va n01) EATjcp8T]<Jov 011:6 ttJ; ClPXEe; KClt unoAo'Y1<Jj.loi npocroo1ttKOU. 11 Onoo<; Ka.eopi~ovtat oro TIv.fK.

21 EVO€lKttK6C; crt6xoC;.

50

lvaKac; 2. E a: AlaI!! 'pom . .Ktc; IpoiJ7to9tc:JtLc; yta 'to 1
MtTpll BlJBftOlIll'{<l KOCTUO'T<l1n] nIlPaT1lpftO'o;!~
t.lIlPO p!llTlKOi Eq I'll! Il A Y(UpO p~ T tA.o~ 101lviolJ
1 1opuOljTXI Q)..o1(],,'lPQ)I'SvO o VOl'or; 'Y'" TO TXL Il"(lCp 19lj1(£ an:6 TO
KOlvo~oUA.lo o-ru; 23 [oui.iou 20 [ 0
2 YloOtnJ"'l ''IlJlOU Ka.UllCpdTTJ O).od'lpcllJ1Svo o v61!oc; 'Ym rov KaU.llCpQTTJ Il"fICpi&q1C& un6
TO KO!\'OJ}miMO 0'T1~ [ I Toul,lou 20 I 0
J Y,o(l/:nJ01] ...rou v6flOU 1'(1 TTJ XplJ j.lInOO\ xovc Ill!dj O).o1(]"ljpalllSvo o vto~ vOl'oc; 'Y1(1 tQV n:pollltoAoyIOIlO
8I1lX&lp.01]. ,po!tOlto'WVTn~ 10V vOila 110 TOV Il"(Kpi9qlCe ""0.0 KOlvo~o61.1O O'tu; 29
npollrtOWyIO)lO TOU [995, KOlltEptA.aJ.l~&.vel; !oul.iou 2010
- Tpurrrl O'1JlOOlOVOJl.!dj O'TPIlTlJ'11~-f)
- EIC t(UY (rV{i) "poe; ro 1«(rl'W ItpoimOMyIO[.lO<; J.lE aVWmTll
6plllOa>tlI'Xilv yIQ rev ICpo.l'1KO ItpollmlAoylO'j.lO Kill &>.-nI''1<l1''[
OOxaycilY QlI'O ,([ultOuP'Yeia.
-1llI09EIlIl-rtlCO =p6l1lmrtwy
- Cl\IlIlfAIJpC!l[,mnK6, 1tPQ(l1fO).oy\crll~ 'YIO. U!teplI<lo&~
owrC1vdlV
- tuyxOI oSeoJ.lEll<rtrolV
- )J£ laxU '(Ill TOV lIpol)II0).o-flO)lO TOU 20 I I
4 H EAA VllIfIlpOOOlc1cr£l awAayum!dj avaq>OpO ATtAJjC; EltlIVO"l<po<Jblop(<JTTJ '(Ill TO ttA.o<; TOU
8&IC&j.lllpiou 20 I 0 '(Ia Tn IdIPICl OOcpaA.I(JT11Ccl
T([').lela, Kat 1m TO rg)"o~ TOU M nptiou 20 I 1
YLa ra ultol.oma &1t'L(OUPIK<ltallll\a, ID~
uvayvo:ilp.<l1"[ TOU lI&ytfJoUC; TOU EP'Y01J Kal 'YIIl
va j.Iltoptcr01JV "(1 crull..exQo6v Jreplocron:j)(I
&&>1Itva.
Opo!l.1lo'T061'£"11 011 <lin] 71a rnv
EuvsoP[Il<l11 TOU EUlljlOlJl.loll 'flll TIl"
npWTIJ uvaO£(i)PIJOTJ
I i3fmtL<rJj TTJ~ OOOT" TOW 25 lit; ropo:il 0'& Il"fYIIJjO'£I~ 0~OA6'fW\I ria mv Ulto<m')P~lj TTJ~ tp(l'lt&~I~;
·~~Trll;
Tll.oc;, l:ll1I'f&!1Ilpl(lU 2010
1 Y,o(lttq(l1j 7Wjpou.; cruVT~,oliotuai~ [.I£fO.pp69I1I(l1j<; AplC&TlI lIPOXIDP!1J.!SvC o vO).loc; ')'11l TI] ouv r al;lOoom.-.'J
Kill K<1TlI to' II&WPPUell'oq '!Il1!PicrrqlC& aJTo TO'
IIll"(oAVt&po ,'EPO, K01\lc13oul1C at • .;; 8 lou).lou 20 I O. To
o).o1(]"TJPw,..tvc J.LS ElfIltp6crilsm auVT~lOaCTI"O >:6OToS '<mpe.
I;'lt6l1eva p ~ llatQ cro &""III6:'[al ilAacppri)(; lIapan(rvw <mo TO 2,5%
'ttAo.;; 8E1C£J$pioll TCU AEn. H PliTpo, IilaoqXW:O'1J<; Oa
20 10 "Q\ ttAos lMlP'YO'lfCllJO&l tOY 1ou\I1c TOU 20 II
Mapnou201 [ l!K'KP£j.lC6oq; TTJ~ n1o.l'!po~ avaAorlOTllCi"
I!llMTTJS·
2 - '18pucrq ~lJTpffi01J SilO ~E60&Wv E£ eStl.l~"
• t.lJllooW"Olj IJ.llVla!wv atC,;ttlro" '(Ia TIJ r&VI!dj Kuiltpv1J0'11 E£ Ef,tiAlQ1
• AVllCPOP{! 6lIDv nev AIJ~\ltp6000IlCJlV CXP&ll..:ilvIlIJVII.liw<; E£ Ef,tiAiQ1
j 81\1JOO\£ooTJ XPlJl!atOO1JOOvollll@V KafQ.(JT6.O'W1Y tCJlv20 mo E£~
~I\ ~\oyo\,(I)v SlJl'oaIlJIVCIIlX£tPJjcrtrolV
4 'EV!lP9l TOU c:l'XsOioU rou a;(&oicu [fIOPO)"oYl!dj<; IilO(lC\']oq~ K(U np60oo<; 0'£ ~~IJ K([L crx&01!l0'1l.6~
15pu0'11ltSvtE OluiliIDV S plIO'£I~ £1t01l£VOlV ~1J~6·tljJv
- cruUoy1i ).lj~l1(p6900IlCJlV [fIOpOMylKIDV ocptMv !t Ef,MiQ1
- rrva.OLOP'(cl\lID01] TI]~ 1I0~ [.I&yiWllv <pOPOAoyOU~\I LS~191
- ev3uvUj.W.lO'J( noy riJJ;rx.wv <PIlO'U'Wv Rpooml((i)V )J£ U'!Il1M) E£ Ef,tiAl91
ooliro ~!ll u,+,,!Afi ElO'oSlilllll'([
- tv0P9111OtVlKOOV SU;)~co)V 11([ TCUS x£tl)6't&po~ ocp&tl.tw; !tEl;WQ1
- TIl\' ev(oxuOlJ TTJ~ Kat69£1n]~ Kal EitrxOIlS 'ltlIJP())~ft<;_ !£l'I.t~l
TD.o; 8eKl!",~p(CIJ 20'10 H OOUAeI6. Sx£l ~K1Vlj 0'8\' IJ {l:ltOYpct!p'~ TWV
I Avo.~ I'-" T1JV EVI(lia AP".dl rD.lJpcll)l(bv ,,6VID <JTTJ
oWpOpolO'lj TroV ullo1jlUlv tC\I 0'1IIooioll To[.lta \l'IIllIJJ)MoV Sx£l c)..oKAlJpwI)el
1 Ylo(l~O'1J vtIDv Pu9l1iO'£WV 110 TO (JTUTlO'T\ICO axt010 H ooulruJ. txm ~E>m""atJ. - qou" ri-
5p{t0lJ~ npocrxtlila MK' IJ EMa.so. tr_D MIla 'tEXV1!dj
~oiJ8&la all6 E~nEtpoyvw).lova·
.oll06edt8'l1(.8 0 vllo~ ltp6&S po~ TI]~
EAl:TAT
J nllpOucriOOTJ avoAutllooi" ax&Oimv Il!tO"pct't\K01tOI~O&(j)V Ill: H 6CUl.!:11I tr_l:' ~£KlV1io£I' 'l l.imn 11& ltlOuvtI;
~1ItPO).Iq~ KaI oSlJyW; caooolV «itO' "po,nlC01fCI ijoE~ ll;cm ouvraXSd . 01
Au-rOlltp&W; npEn'&! "Il M,lklUV
!1lJyK&KPll!llVOltOIT'( 90u\I
, II'

9

Q

z o ~ ::I:

Z ~ o w z

f2

'IT

2010 I

1I Tn Kptl1lpta &7tt06m:rov 'rla,;o 2011 au OPIO'tOUV cos ru;toA.ori!m;lC; oro ';€AO~ :E&1t1:&J.l~PIOU Kilt 0',;0 ttAo~ 6eKell~piou 2010 (ofim:P1l KCl.l Tpitl] Q90A6rtl0Tl)

SI

Q

z. o :E ~ z :E o w z

g

EAAAAA

E1tlK<llP01tOlllIlEVO MVll1l0V10 l:1)Vf:vvOllaT(C; CtTl<;

l:UYKSKP1IlEVf:C; ITPOU1t09EaSt<; OlKOVOlllKi(C; llOA1't'lJdi<; 6 A'\)'yoUCtTo1) 2010

01 'tPlllT]VLOl£t; EK:'tCLIlL€UOSIt; 'tT]t; OLIl€POUt; OtKOVOIlLtalt; poTj8elUt; ano rn Kp6:tT]-MEAT] 'tT]t; Eupco~roVT]t; 00. paai~oVTCLl OS rpumviciou anOAo)'10jlOU<; rrov 1tPOUn:OOEOECOV )'ta 6AT] TIl XPOVllCTj Oi.6:PKSlCL 'tT]t; <rU1l<P(.OviCLt;. H CLn:OOeOj..LEUOT] troy oooerov BCL PaOlSE'tat (J"'["TjV 'ti]PT]OT] 'tCOV nOOOtlKOOV xprrnpkov €1tl06oErov Kat <JTl1 BE"nKi] asLOAO'YllOT] 'tT]<; 1tp06oou ore KpltTjplO. 1tOAl'ttKi]<; rou Mvnuoviou Oucovouuop; Kat XPT]lla't07tlO't(.O'tllCTjr; IIohttKi]r; (M0XI1) KCLt cutou tou Mvnuoviou 'W onoio KaeOp~€l rc A.e1t'tOjlEpTj Kpt'tTjpta 'YHl TI<; OlCLooXIKe<; nSlOAOYT]GEtr; ero<; 'to tEAo<; rou 2011. Ta A£1t'tO)lSpi] Kpt'tTjplU 'Y1ll tit; amlt'toull€VSr; olap8pro'ttKEr; IlStCLppu8lllGSt<; 'to 2010 Kat to 2011 £XOUV S1tlKmpo7t01T]8£1 KeLt €1tt7tAEOV 6~Et01KEU'rs( KCLta 'tT] OlapKEla 'tT]<; a1tOO'tOAi]r; 'to KCLAOKaipt tau 2010.

Oi apXE<; OSO)..LEUOV'tat vo OlCLPOUA.eUOVtCLl jlS TI]V Eupro7tCL'(Kll E1tttponTj, tT]V EKT KCLt to npOaC01[lK6 rou 6NT yta 'tT]V u109E'tT]0T] noAmKc.Ov nou <rUvaoouvj..Le cnro '(0 jlVT]Il.DVLO, a<pllvovrCL<; €7tapKT] xpovo yLO ava8soopT]0T]. ea rot»; napexouv s7ti01l<; 6Aet; 't1<; a7tunouj.L€V€ 1tlTlPo<popie<; ylCL 'tT]V nupaKOAOu8'10T] 'tT]<; 1tpOOOOU Kat 'tT]r; OlKOVOIlIKTjr; Kat XP'1lla:W1tl..c}"'tconKi]<; KCltaa'tClmlt; KCl'ta tTl chapKElCL UA01tOtT]01lC; rou npo'Ypa)..LIlCl'toc; (Ilupcprnuc 1). H KUPEPVT]OT] 1tpeTC£L vClTCapExel rpurqvtni« Ilia rrvnqiopri crU~cova Il€ to 6.p9po 4 'tT]t; a1t6cpaOT]r; tau LoUjl~OUAtOU 2010/320fEUI .

1. Apa(n:l~ yt« va EXOllV OA.oKAllproOEl (O~ TO TEA.O~ TOll TpiTO'U TptJ.1tlVOll 2010

I, A1]J.loO"tOV0J.11Kll IIpooapJ.10rlt

Auo'tT]PTt SK'tEA.€01'l ron TCpOi)TCOAOYto~OU 'Y1CL 'to 2010 xrn 'tCOV IlEtprov oT])lOmOvolllKTjc; 7tpoaap~orilr; 1tOU E~UYY€AOT]Kav Il€t€1tSLta, <rU~1tSPtA.CLIl~CLVO)lEvrov CLutOOv nou 1t€PLEX,OVTat oro 1tup6v MVT])l6vLO (<rUIl1tSPtAaIlPUVO)..Ltvll<; KUt 'tT]r; 7tPOT]'YOUIlEVT]r; €KOOOTlt; rou).

To Y 1tOU P'Yeto OlKOVO )llKcOV 1tPE1tEl va €~ao<pCLA{osl 'tOV cucrnpo f"AF:yx,o 'troy OEO ~€Uosrov evavn. troy Oa7tCLVc.Ov tCOV tl . .L1Wo.:rrov 'tT]C; KupepVT]OT]C; Kat "tllV U1tOTSA.€a)lCl'tllCTj cruMoyft troy cpoprov KCl900t; Kat vc 01UG<paAioel on Ol O'tOxOl tOU X,PEOU<; 'tT]C; lS-VUcllS KU~EPVT]01'lt; 't600 as ~a.0T] ta~EluK1l 600 Kat as ESA95 (Cl9pot01:1KEC; 'tPtj..l.T]VtUl£r; opoes; €M£i~IlCLtOC; oro MVT]~6vLO OlKOVOI .. l.lKcOV xm XPT]jlU'tOOlKOVOlllKOOV ITo At"I1.KOO V (MOXII) crull1tSptA.Cl/-l~avOllEvou xm tou n:XV1KOU Mvnuoviou Ka."t"uv6T]O"TJC; (TMK) Kat tau 6.p9pou 1 'tT]C; an:6<paOT]r; rou Lou IlPoUAiou 2010/3 20/EU) Oa €1tl.'tEUX,OaUV.

1 OIL 145, 11.6.2010, P 6.

52

o Z o ::::lE ~ z ::::lE o w Z

g

o npofutOA.OY10'!-L6C; rou 2011 So. 1tapEx,E1 1t1 .. ;rlPocpopiec; Ku\' ~161tLmEC; 1tpO~A.E\jIEl(; Yla OAQ1(A;rlPll TIlY YEV1Ki] KU~epYT]oll Kat So. mOXsUet o"1'T]Y 1t€paL'tepO) llelo)O"T] rou EA.A£tlllla'tor; TT]S y€YtKi]r; ICUPepYT]O"T]r; crUllCPO)Ya Il€ 'to MOXll. ea 1teptEX€t ayaAunKi]1tapouoiaO"T] ,[O)Y J.lt'tproy 81l1l0aWYOlllK1l<; 1tpOOapIlOYJ1C; U\jIou<; 3,2% ron AEI1 (4.3% "I:OU AEI1, av A11CP80uv ux' 6\j11Y )lS'ta<pOPE<; coto )llh:pa nou s<pap~!60TIlKay to 2010), KaL ayaAU1:l1(6; 1tAT]pQ(popLe<; yta 1:l]Y Ka'taa1:aO"T] tCOY 8T] ucouov €1nX€lPlI ceov.

o npoi.i1tOA.oytaIl6<; 80. nEptEXEl '[a aK6Aou8a usrpo, 61[co<; aXEouicr1:l]Kav cr1:T]V apxuclI EKOOOT] UUtOU rou Mvquoviou (os E~UlPE1:lKE<; nepmtwcr€l<;, unopouv vc All<PSOUV ux' 6\j1LV , . .uhpa nou a1to<pepouv avaA.oYll E~otKOVO~lllO"T] ucrspc un6 orsvn ouvspyccin Il€ 'tT]V Euprona'iKi] E1tl.tponij, 'to ~NT Kat tT]V EKT):

E<pap)1.oyr) '[OD KUYOVa av'ttKUTamaO"T]S uovo rou 20% TCOV cruvTa~looowU"I£YCOV €PYaSOIl.€vCOV oro 0T]1l6ow roueo (ICU~EPVTjO"T], oll)lOme<; smXEtPT1O'Etr;, "I:01tlK1l aUTOotOlKT]O"T], KpauKES mrqpeoie<; Kat aAAct Dllll6crtOl opycvtouol)

- Mskoon !T]<; EVOla)leO"T]S KaTayaA.COOT]S TllS 'YEVtKT1<; KU~epYT]O'll<; KU'ta 1:OUAclx,la'tov 300 EKU,[O)l)1.Upla EUPW a€ OXeCJTj IlE TO 2010, E1tl1tMov 'tT]<; npo~Aen6 )lEVllS e~OtKovo I-lT] OT]S aTO nA.alma 1'lle; ll€tappuS )1.10T]r; 'tT]r; 0T] uoou«; OWlKT]CJTj<; Kat TIlS avaotoP'Yaw.QO'T]S !T]S TomKi]s aU'toowiKT]OT]<; (pAine 1.m0Il€VO )l.EtpO ).

- H KUPEPVllO"T] ~eKIya rrtv €<paplloYTl 1'Tj<; vO)loS£ato.s ''(to. tT] )lE1:o.ppu9I-llO"T] 'tT]S oT])locrtas OLOiKT]O"T]<; Kat 'tllV aVaOtOpyavcoO"T] 'tT]S 1:01CUCi]C; umootOiK110"T]S us moxo TT]v IlELCOOT] TOU K6a1:Ou<; KULa tOUAux,laWY 1.500 €Ka'tolllluplU wpw ano to 2011 0:)(; to 2013, ano '[a anoia tOU)\.clXLO'tOY 500 EKo.'tO!-L)lUpW wpw )lEa a 01"0 2011.

- Mrj XOPlI'YllOT] 'tT]S 'tLllapL8)l.1Ki]C; npooo.p!-LO"fIlC; tCOV cruV'[U~Ec.oV, )l£ moXa 'tT]V E~OLKOv61-l11CJTj 100 €Ka'[0I-lI-lUptc.ov sopco.

- Makoon tCOV €n€VOUoEO)V nou XPll!-LCtLOoOtOuvTat ano £'YXWplOUS nopoi»; Ka1"U TOUA.Uxtmov 500 €KU'tOI-l!-LUpta supro otvoVluc;npO't€pmoTI]1"u ere E1tEv8utlKU npo'Ypa!-L!-La'w nOD XPllIlUW001"OuV'tat ano KotVOTlKa KOVOUALU.

- Ilpoompwe; «stooope; KpiCJ1l9> aTtr; noA.U K€POOCPOPEC; EnlXE1PlIa€1C;, at onoier; ea cnooepouv EmXA.EOY Eaooa U\jfOUC; 1:ouA.axlO"'Wv 600 EKaTo~lluplU supro 1"0 xp6vo yta 'W 2011 2012 Kat 2013.

- Kivrrrpu Yla TIl pU8!lLO"T] 1:CDV napa~laOECOY XP"O"T]~ 'YllS. oi O1tOiE<; Sa CLnoq>epouv enl1tAeov eooou 1.500 €KUTOIlI-lUpta eupro uno TO 201 coc; TO 2013, cero 1:0. onoio toUAclX,tO'tOV 500 exnrouunptn eupw !lEaa 0't0 2011.

- Evepyozolncn 'tCDV 1:eK)1.11piCOv <P0P0A.&y"Cf1ls rcov €1ta'YYeA~a'tLcOV )le anoooa11 'touAaXla'tov 400 eKa1"O I-lI-lU pta EU pro TO 2011 Kat aUCpYOJlEVe<; anoooa€t<; 'to 2012 Kat 2013.

- 6.1sUPUVO"ll 1Tj S paO"T]S tOU cD ITA ~toco 'tT]C; seep )l0yr1<; cs u1CT] p€cri£<; ot ana iec; cnuspc E~mpOUV'tat Kat !-LE'taq>opa CJT])lO,vnKOU nococrou (1"OUAaxlO"'Wv 30%) 'troy uyo.8wv Kat D1tT]peO"lWV 1tOU crij!lepa EIl.nix'touv oro I-I£LCDJlEvO KaVOV1K6 OUV'teA£O"nl, JlE an6ooO"T] 1.000 sxerouuupicov €Upro, " I-lE'tpO taOOUyallllC; unooocr11<; nou Bo CJUI-lcpO)vTj8Ei I-l€ TT]V EupCDna'iKl} Emtpom], 1"0 fl T Kat 'tT]Y EKT.

53

o Z o ::E .:I:

Z ::E o

w z

E

L't(lOlo.KTt ElO'UYoorTt «npomvov eopou» crnc; EK1tD~nEC; OtD~EWio'U 'tOU CtVBpo.Ko., 11£ o,n6oDO'll 300 EKo.-ro.~IlU piorv supro 0"[0. 2011.

L'UMcryT] EOOOQ)V cm6 aOELOoQ-tllqTl tuXepcov 1to.tyvtcov: 'to.UA.CtXLO'tOV 500

,

eKo.'tD~~Upt.a 8'Upro Ctn6 nroA.TJOTI aoetrov Kat 200 S:Ko,-rDIJP.Uplo, eope ano &n101:0.

OlKo.trop.o.'ta.

!:1t.eUpuvcrq 'tllC; CPDPDAO')'lKTtC; ~aGllC; o.KiVTJ'tllC; neplOuot(lC;(IVo,npo.O(lp!l6~ovrac; 'ttC; av'ttKStll€VtKec;, o:~ie<; rorv U1Ctvtl't(()V J..t6 moxo. 'tllv (l1tOK6JltOl1 'tOllAaXlO"[DV 400 EK(l'To.j.tJlUpw .. S1Jpro snUtp60'HE't'0. eODoa ..

- AUSllOiJ 'tllC; Q>o.PoA6rrlOT]<; uj.tot~rov OE S10DC;, ouJlneplAaJ.l~UVD~C; 'tllC; i:po.Po.A.Cryll 01lc;, O:V'tOKtvtl'tIDV J.l6 XPo.Vo.llioHro011 ('TOllkaXlO'tov 150 ElCaro. JlJlupta suprb).

- LUUcryT] 'tOU et01Kou-rBAouc;,yta TJIlt1J1tateplouc;, xropo.'Uc;, (toul~Xloto.v 800 EK(l'To.IlJlUPlU to. ;(p6VD).

- AUST]OTJ oopou ore sioT] 1to.AUt8A.eiw; JlE 0.1t68D011 to.UAaX1O'"tov 100 eKato.llllupta S1Jpro.

- 0 npoUnDAoYlO'll6c;, Sa. opiost avaAUtlKa avrotaTo. 6plo. oa.navrov ymKaHe unoupyeiD, YUl. rnv 'to1tlKTt a.moOlo.{K1lO11 Kal tu rUJ.lEta KOlvrovuCflC;a.0q>aA10TlC; <:rO!lQ>IDva jJ.B to m6Xo. 'Yla to. BMelJlJlCl 'tll.e; 'YevlKTte; 1CU~8PVl1O"11C;. AU'TD acpDpa eni01lC; Kat to. l-leoo.np6Heollo. ol1Jlo.O'lovoJlt"K.6 wimo. 'Y1a 'To. 2012-2013.

o 1tpo.UnoAoYIO!-lO<; eCt nEptAall~6.vel evoetKt"tKTt1tATl po.cp6pTl 011 I-lTJVtO.f.cov E0'68rov avO. K(l'tllyo.p{a Kat oanCtvr) avO. lJ1to.upyeio.. E1t.lKo.tp01totTJjleva O'"to.lxeia Ho. yivovra.t olo.H8O"t!la 0"[0. otaobcruo. raK'tlKu.

H Ku~epVTJOTI1tp81tel vc 1),,"o.1to.1110'e1 to. veo vopo ym tllv KatapUO"11 rou 1tpo.tl1to.Ao'Y10'1l0U Kat va otaO'i:paAi.Of:t on to. crx.e010 tou npOlYroOkoytOl-loU ano TO. 2011 Kat !leta Ha 1t£PtBx61 A..B1t'toJ.l.epeir; nATJpoQ>opies ym 'tTJv 61Ct8A..eGll Ko.ttlS 1tpo~At",elS OAOKATlPTtC; TIle; yevuci]r; 1C\.)~epVTJO'TJ<; - O'UIl1tEptAo.Jl~aVDl-levIDv tT]<; t01tlKijC; aUtOotOlK1lcrr]<;, tT]<; K01.VOJVLKijC; acrc.pMtcrr]<;, troy vocoxoustov Kat tIDV aAAIDV vo~ucrov 1tpoO'ronwv. 'Eva1tctpaPTIl!J(l orov 1tPOU1tOA.O')'lOIl6 So. 1to.pou(jt~et to. ~a.crtKUpsyB8Tj OX€t1.KaJ18 tT]v xpTtJ1a.ToOtKoVo.jllKij e1CwoCITl torv I-leya.'kutepcov Ortl-l6crtrovemxetpijcrEIDv, rn OUVCll'COA.oUHo.o"J..1o.m.OVOjltKa Kat <.po.POAOytKU e~oBa Kat 'TOV crx.ettK6 8TJIlOO'{DV0J11KO KivB'llvo.

ii. A tap9p(O'tlKE~ 01lJl00'10VO~ltKt~ JlE'tap p1J9 JlioEtc;

t/JOPOAOP'KI} olaxeipunJ

To. K01.VO~0'6AtO ea utOHeti]oet vo.p.o8scio. ym tT] ~eATI(j)CITl 'tll<; ano'teAsO'llanKotT]tac;, tT]<; i:pOPOAOYUCijC; 81axetptO'TJ<; Kat. 'troy eMyxrov 6cpapIlO~Ovtac;, nc; oumuO'Et.e; tT]c;, Euprona'iKijs E1ttrp01ti]c; Kat tau Ll.N.T .. Et8tKOtepa, Ha ol1!lLOuP'YTJHEt eva a1tOtEA..eOjlaUKO oxrilla olaxeiptCITlc;, ep'You (nou So. 1teptAaJ.l.~avEt tT]v auO'"tTJP1l e1t{~A..e'l"l. tOU Yaoupysiou Oucovouucov Kcn e18lKe<; op.uoec;, 8pclO1l<;;) rootS va ecpapj.toO'touv ).tEtpa. evCtvtta 0'tT] i:popo8tacpUYT11C0.1 vo o.noKatacrta.Hei TJq>o.po.Aoyt"Kit ouJ.lJ..1opcpmO"11 !leO'a an6:

rnv eviOXUO'TJ'to.u &to'1tpaKttKot> p·TlXaV10J10U Kat rrrv eiO'1tpaST] aveicrnpaKl:(ov ocpetA6Jv an6 rove; l-leyaA.utepo.uc;, ocp&tAttec; (oe OUvtOV10".JlO ps taa.o<.paAtcrtlKcl roustc),

tT]v ava8to.pyavco011 lIlac; !Jo.Vaoac;, yta.tou<; <.pOpOAO')'OUjJ.BVOUC; J.lB jJ.By6.A.a etOo.o1l!-lG.ta 1to.'ll vc €O"[ta~el oe au-rouc; nov ouvelO'cpepouv to. jJ.ByaAu-repa 1toO'a ere eO'DBa,

S4

Eva lOXUp6 1tp&ypa)l!la EA£YXfDV r1a TIlV Ka-ra1toA£)l'l1011 't'lle; <rU<JTI])la'ttKT}C; q)Qpoola<puy~e; a1t6 a;TO)la us )leYo.A.'ll 1tEpwuO'la Kat EA.W9EPOUC; EnaYYEA.)lU'ti£C; I1E U'l''llA.o. EtO'OO~l-la'ta, <rU1-l1tEptAll)lpaVO)lEV1lC; 't'llC; norvucrp; oim~'llC; rorv )leraA.l)'tEpmv

1tapapa'tcOv, ,

rnv EviO'XU011 'tau 1tpoypo.l-l)la'to<; £A.f:yxmv 'tmv 8'llA.cOO'Emv Kat rcov 1tA.T]pCO)lcOv.

AOylO'W(~ K(J.l tAeyxo~

H KUPEPV1lcrll 9a UA.01tOl'i}O'ct TI1 )le'tappu8)ltO'll 'tOU f.A.K., nou 8a 1teptA.aj.lpaVEt La IlK6Aou8a:

- Ev8uva,j.lCOO1l LOU pOA.ou 'tOU r.AK. 0''tO O'xeolUO'j.l6 Kat TOV EA.EYXO 1"OU npoi.i1toA.oylO' )lOU

- I1apox!J anapahrrrcov n6pmv cs opoi»; 1tPOO'C01ttKOU U'l''llA.oU E1tt1ts80u, u1t0801-l~e; Kat e~07tAlO'nKi}<; U1[00'~Pt~11<;, 8taXetptO'nKi}c; Opyo.VCOO'Tl'; Kat 1tA.llPO<pOptaKcOV oucmumrov

- I1apox!J DtllO'<paAiO'smv rta 1"OUc; U1[all~AoUC; TOU T. A. K. a1tEvaVTt O'E 1tOAt'tlKE<; naPEJlPo.O'etc; Kat np6pM\jI1l yta 1tPOO'C01ttK1l £ueUV1l yta TIlv 1tapOX~ a~16nlO'nDV De(0).lE:vcoV

Evouvo.j.lCDO'll '[COV 8eO'I-ltKcOV ).lllxavtO'l-lcOv r1a 1tapOX~ o.~161rl0'1;COV Kat WAOYCOV eni011 )lWV t;'lIl0O'tOVO )ltKcOV npo pAE\jIewv Ot 01[01£<; 8 a A.a).lPo.VOUV un' C'I'tV nc; 8to.9sO'l).l£C; npoO'q>a'tEC; e~EA.L~£L(; Kat 'tCtO'ttC; crrnv xopeiu EKTEA.E01lC;. Ttn 'to O'K01tO truro Ot mL01lI-l€<; ).laKpOOtKOVO).llKE<; npopU\jIel<; 8a 1tPE1t£t va ~1.01oyouv-rat ano e~w'teptKOuc; E)l7tEtpOyvcO)lOVeC;

H KupsPV1lcrll Sa A.apEt rn aKoA.ou8a IlSTpa rta va e~IlO'q>aA.iO'£t tnv EyKatPll napox~ a~t61l1cr"tcov 01l).l00'WVOlllKIDV AoyaptOa).lcOv KCU O'TO'tlO'TtKcOV O'TotXElWV:

To r AK ~EKtvU, rov IOUVlO TOU 2010, TI1 81l1-10meuO'T\ EyKatpCOV, IlTtV1a[wv orrmcrucrov O''tOlXEimv (0'£ 'tUJ.letaK1l PUO'Tl) ym "[;0 £0'000., ru; oanCtvec; Kat HI XPlllla-roOO't'llO'T\ Kat rov 7tAllPro,,[;ECOV A.oyaplaO').lcOv rIa 't'll «Ota8Ecr11l'll yevtKi} KUPepV11O'T\» Kat rorv E7ttIlSPOUC; oopecov TI1C; (KPU'tO<;, K01VWVtKi} aO'<pUA.tO'T\, vocoxousio, opvnviouol T07tl~C; aUW81OlKllO'Tl<; Kat vouixdnpooumn):

- H KupepV1lO'Tl 90. u108E"t~O'el €va M7tTOllepe<;, Seousuruco xpovoOtaypallJ.lo.

O'xeoiou OpU()T)C;, <rU1l<ProV1l)levO )lE TI1V Eurostat, yto. TIl pehimO'll TIle; <rUA.A.orfl<; Kat €nE~EpyaO'iac; rrov o€80J.l€vwv 'T1lC; yevtKi}e; KUpepV11O'l1<; nou a1tat'tOuv'tat pamn 'tOU uqncrdusvou VO)llKOU nA.atO'lou 'T1lC; EE, EtOtK6'tEpa ).l£ TIlV evl.O'XUO'Tl rorv )lllxaVtO')lIDV nou OtampaAlsouv TI)V 'taxei.a Kat op8T)napoXT) rorv oeooJ.l€vrov unrmv, TI1 OlClO'<pUA.LO'T\ TIle; npoO'co1tl~C; Eu8uV1lC; cre 1!Ep1n'[COO'Tl eO'q>aA.)l€vcov cvccopcov Kat TI1 A.T)'Vll TI1C; KO'tUMl)AllC; £7tlT6nw,e; 'teXVl~<; pOT)8etac; 1-1£ 0''t6xo 'taXeia npoooo

- H KUPEPV1lO'Tl 8a apXtO'El va 0l1)lOO'1.eU£l EyKatPEC; 1tAllpocpopi£<; O'X£TtKCt 1-1£ rnv XPl)).lO'WOIKOV0I-U.Ki} Ka'tucr-ra011 O'Ll<; 8T))l60'1.£<; emxetpT)O'€le; Kat 0'£ UA.A.OUC; 8'll)lOO'lOUC; q>opde; non OEY umiyoV'tat em rEYt~ KUPEPVllClll ( <rUJlnEp tAa)lpavo )lEvcov Mn'to uepdrv xcrccrdcerov ano'tEMcr JlIl'tCOV XPrl O'£COV, lO'OA.oytO'IlIDv Kat O''TOlxeia rl..a TIlV anacrx6AT)Clll Kat w; ).l10'80A.OYlKEe; oanuvee;). Ttc 'to O'Kon6 mrro, 81l OT))lLOUPY1l8ei €vae; -raK'tlKOC; Kat £YKatPOC; J.lT)xaV1O').lOc; avaq>opae;.

Q

z o :E ::I:

Z :E o

w Z

~

55

Q

z o ~ ::I:

Z :E o

w

z

12

To Ynoupveio Ot1COvOlltKcOV So. sYKataan)asl eva 7tAtlPS~ K€VtptK6 Il11TpcOO 'Y1a n~ 0111l6(Jl£~ s7tlxsl¢1asl~.

H Tpa7tssu TIl~ EUa.oa~ KCJ.l 11 lCUPepVll!J11 Su olumpUAtaOUv 6Tl 'to Toueto Xpnucromotromop; LTaSsp6TTl'ta~ sivrn 7tAtlPCO~ Ael'tOUPY1K6.

H KupepVl1!J11 So. Ka'taaTI}asl oluSemll11 Ilia as paSoe; avaAU<r11 navco cr«; mpUTIl'Y1Kee; €mAo'YE~ 'YLa 'tOY '[puns~tK6 WIlEU KaScOt; Kal eva npoxcrcpxruco 01KOVOlltK6 EAeyXO (due diligence) 'Yta ue; xpT]llawma,[OYrlKEe; €7tlXS1PtlaSte; a~ onole; '[0 KpUWe; exsl onuovmco nocooro au IlIl£'[oXtle;.

LS auv{;XS1.O. 'troy a7to'tsAea Ila'tcov ,[COY OOK1llcOV K01troasro~ tou IouA,{ou 2010, 11 tpa7tE~a T] ozoic 0€V 7tEpaaE TTl 00K11ltl 'tOU CEBS, So. 7tpe7tel vn Ali~E1 IlElpa 'Yta tnv €VouiJ.!E!J11 avaotapSpcoa1l T'Il~ un6 T'Ilv aus,TlIlEv11 enonteta TTle; Tpa7ts~a~ T'Il~ EMaoo~. H KuP{;pvT]!J11 Su 7tPEnEl vu napaaxsl 7tAtlP11u7tOanlpts,T] cmv 'tpa7tESU aun) Kat VU ol{lmpaAiaSl on stvm auVEntle; 7tpOe; ne; anUln)aetc; 'Y1a T'IlV uA.onoiTJ!J11 €Vo~ axsoiuu ava.ompSpro!J11e; croll<Pcova J.!E roix xcvove; TTlS EE 'Yta T'IlV Kpa'[t~ pOi}8sta, aull·7t€plAaflPavolltvT]e; KCJ.l 'tT]e; aull1l6pcpro!J11S IlE T'IlV KaTaA11KnlCi} nuspourrvtc 'Yta Ka'taS€!J1l 'tT)<; 1 '1<; OK'tco~piou 2010.

H TpanEl;a T'IlS EAAaoos oEallcUElCtl vc IlEtcOaEl ru; uIlO1~ec; 'tau npOaC07tlKOV T'IlS, as O1.JVE7tEta 1lE'tT] auvoA1Ki}npoami8sta OTJIlOmOvolllKi}~ Es,u'YtUV!J11e;.

Tta i-'IV eviuxvu'I 'l'lOV Oeuf.u/Jv 'l''Ir; ayopar; epyauiaq

LE O':,UveXEla rou oLaAOyo'U IlE TOUt; KOtVCOV1KOUS E'taipoue;, T] KupepVTJ!J11 80. UlOSSLtlaEl Kal Sa UA07tOltlaS1 vouoflscia 'Y1a T'Ilv avail6pCPCO!J11 tOU cruaLtlIlct'tos auAAo'Y1KcOV ola7tpa'YllU'tcUasrov crov 10tCO'tlK6 rouse, 'to onoio 80. npopAl:nsl J.!Eiro!J11 troy U7tSproplaKcOv anooox,cOv K<11. €VWXUIltvT] EUEAts,ia crnv OHlXEiP1!J11 '[roy roprov epyu(j{a<;. H KupepV11<r11 npenel va oma<paAi.m:t on 01. aull~aaet~ as snim::oo E1tlXEiPTJaT\C;; U1teptax60Uv lCOV daolKcOv aullPaaEcov 7tOU J.!E TTl aEtp6. '[OUS U7teptax;Uouv evavn TCOV crullPaaEcov cs Enl1teOO EnaYYEAllatlKcDV €VcO(jeCOV. H KUPEpv11a11 Sa unooupet TIl Ota'[aS111tOu S7tlTptn~L oro Y 7tOU pycio Epyacrtas vc e7tElCn:ivEt 6AEe; ttc; daOtKe~ au IlPaaEle; K<11. as UUWVC; rtou Sev EK1tpoaro7touv'tat oru; 01.O.npa'YllaTEUaEtc;.

H KUPEPV11<rTJ 80. rponozontostrn vouoflsoic Y1U TIlV npocrnctc TTlC;; sP'Yacrta~ cOatE va E7teK'ta8El 11 oOKlllaanKi} 7tspioooC; ym tOUC;; VeonpoaA11<P8MEe; orov eva xpovo KUL va OteUKOAUVEl Tl1 Il£YUAVTepTJ XPtl<rTJ aullPaaEcov 7tpoaroplvi}s €p'Yaaia~ Kat lleplKi}e; IlnacrxOAT] <r11t;.

H KupepVTJ<rTJ Sa tpozonomcst Tl1 VOIlOS€aiu 'Y1U TTl otat'tT)cri.a (Nouoc 187611990) E'[m cOO'tE to Ka8tva cno '[a OVO )lEP11 va fl7tOp€i va npoa<pVyEl G'tT] otat'tT)mu Bav otacprovd us nc; 7tpo'[am;l~ tOU Otall€aOWP11ttl, XropiC;; EsatpE(jetc; cro cvnxeluevo i} 'tT]V KUAU\V11,

56

crUllq>wva us 't~ oUl'tIl~e~ 'tOU vouou 3863/2010. ea np£1t!A va napaax.el uin olaol1cacriu olat'tTjcri~ 1) onoic vn Att'toupyEi IlE otrupavi] Kat UvttKetj.LEVIKIl Kpttitptu KUt IlE Ilia aVE~apt1)'tTj em'tpoJtft ozo OlalTl1'tE~ 'tWV onoirov Tj OUVU't-o-tTjta anoq>OOEWV Sa stvm ClltUAAaYIlEvrJ ana KU~ePVTj'ttK:iI E1tlPPOyt. at 0'1:0X.01 'tTj~ otat'tTjcria~ Sa 1tpEnEl va oUlaq>a.A.i~ouv 6u anooiosnu npoonxouoo onucotc O'TI1V rrvrcjtovurnxorrrtu IlE opou~ KOO"tOU~ Kat cruVE1tW~ UnOa'tTjPlSE'tat Tj (1)1l1oopyia SEm;wv epyacriae;.

o Z o ~ J:

Z ~ o w Z

~

MUJBoi aTO ~rJJ.lOalO 1:oJ.lE:a xoi ~laxcipIOrJ aVOpW7r:lVOJV 7r:0POJV

H KU~EPVTjaTl Sa ~EKlviJcrEt TIl OUlOtKaaia, crullnepv..aJl~avolltvrov rrov apxwv Kat tOU xpovoOta'Ypaj.l.j.l.ato~, "(la 'tTl 01']lltoopyia EVO<; anAOnOl1']jl£vou crucrrijj.l.a'to<; aj.l.Ol~Wv nou So. KUAt>7ttet rou; ~a<JlKOV~ 1l1a80v~ Kat tu Em80Jla'ta. ea aq>opa OAoU~ roue (1)Jl6CJtoue; Ulta.AAitAoue; Kat So. a1to'teAei j.l.EpO~ 't1']~ E'Upmepl1~ j.l.E'tappuSj.l.taTl~ rou cruCJrijJlatOs olax:e:iplaTl~ av8po:mivrov nopwv. Auto So. npE1tEl va 08rrrlCJEt crE tva crVCJT1'].j.l.a j.LE to oaoio '1 afJ01~it 80. UV'tavaKAa TItV napaywY1KOT1']'ta Kat rn KaSytKOvta. La YEV1KOC; Kavova~, Sa 1tpbret va anoq>ruyovtat au~itcrEls cru; aIlOl~€s troy UnaA.A:r;Arov roc; ano'tEAeCJj.l.a 't1']~ Ota8tKacrf~ j.I.E'ta~aaTl~ oro VEO crVCJTItj.l.a.

A8l1:0VP},IKOi tkyXOI

H KU~EPVTjaTl Sa ~EKlviJCJE1 aVE~aptT\'tous AttTOUP"(lKOUC; EAtyX,OU<; TllS oT)uocrta~ otobcnqnc as KEVtP1KO EnlnEoo Kat torv uqnmabtcvwv KOLVWVtKWV npoypauuatrov. at €AeYXOt Sa ltpaYlla't01t010UV'ta1 ano OlESVWS avayvroptCJj.l.EVOU~ E~w'teptKOUs EJl1tELPoyvWJlOVec;. 01 fSVIKOi Opor nou 8aOtEnOuv 'tOU~ eAtyxous 8a cruj.l.<pwVTj80Uv j.I£ t11V Eupw1tai:lCi] E1tttpOml, to t>..NT Kat TllV EKT. f1.O, "tll OtaCJq>tlALCJ1'] TllS KUpIO't1']ta~ "tllS 1tOAt'tllCi]s a.UTIJs, 0"'t11 opaCJ1'] So. cruj.l.j.l.S'tEXOUV, EK'tO~ rorv UMWV, 10 ypaq>ELO 'tOU llpro8unoupyou, TO Ynoupvsio ECJron:plKWV 'to Ynoupvsio OlKOVOlltKWV 'to Ysoupveto Epyacria.~ Kat KOlVWVtKit~ Ilpoorcotcc Kat to Yxoopyslo Yyeiac; Kat K01Vo)V1Kite; AllTjA.eyyUl1S.

Ot a'tOx.Ol tWV eUyx,O)v 'tTlS 01] 1l0CJlUC OLOt!QlqnC OE KEvtP1KO enUtEOO etvm:

- Na yiVet a1tOAoytOj.l.0S O'X,E'tlKa j.l.E TIl XPytOT\ 1tOProv, cruj.l.nePtAa~~aVOJlEvrov roiv av8pronivO)v 1tOPo)v, ylCl rnv clcrKTj(Hl KU~£PVTJ'tlKWV AEl'toopyLcbv (n.x., C11tClax.OA.T]CJ1'] aya8a Kat 1.>1tT]pEcri.E~) CJE KCVtP1KO E1tinEOO Ka1 cc En01t'rE'UO~evouS 6111l0CJlOU~ opyav1.(J~OUs

- Na KCl80PLCJ'tOUV 6pacretS E~op80AOYICJIlOU 't1']s opyavO)aTlS TllS 0l1ll0crta.c; oloiKT]CJ1']<; Kat VCl U1to.p~OUV oeptA." ce opOUS 1tapayW"{tKOTll'ta.c;, Kat vn 1tocrOTIKOnot119d m9avij E~OlKOVOj.l.TjCJ1'] 0111l0CJiwv oa1taVWV ano rnv Eq>apj.l.oyi! au'twv rcov Opa.crEo)V. a f'AeYx'O~ 8a 1tPE1tE1 vc cruJl3tSptAaJl~a.VEt KCl'to. tP01tO OPt~ovno ~l1rijfJa'ta nou O'X,E~Ovtat j.I.E Ael'toupyies crxeOta.CJlloU, opyo.vO)CJ1']S atEA£XO)cr1']S Kat E')J;:yX.OU (crull1tEPtAa~~avo~vou ECJO)tEPIKOU €')J;:yX.OU) Kat Sa npE1tEt va nEptAaj.l.paVEL cruyKEKPtll.€vES j.l.E.AE'tcS ym OAa TO. KUP1.o Yzoupveic Kat '[OUS ~aCJlKOUS oTj~6CJlou<; Opya.VlCJj.l.OUc;..

Ot O"'tOX01 rou EASyXOU ore uno.pxov'ta KOtvWVlK6. npoypalllla.'ta stvct:

Na aqoAoy,,8cl " a1to'tEA£cr~a'tlKO't1']ta Kat Ka'taAAT)AO't1']'[Cl reov uq>tcr't6.IlEVo)v KOLVWVtKWV npoypallllu'tO)V Kat vu yivouv npo'tacrc~ "(la rnv JlE'tapp69j.1.taTl i! t1)v aKUproO'11 rcov AtyO'tEPO a1to'tEA.£CJlla'ttKWV, Ka8rils Kat va. vc 1tOCJonK01t01T]Sef m9avi] E~OlKOVO)ll1CJ1'] 0111l0CJ1mv oa.navwv ano tTlv Eepapj.l.oyft corrov HOV opucrerov.

57

Q

z o :!: :I:

Z :!: o w z

l2

- No. a~WA,o'11180uv 01. e1t1Aoyec; yta TIl ).l£'tappU8IlLOT) cruVOA1Ka. tou cruonllla'tOC; uyeiru; (roco rou 0111l00WU 000 Kat 'tOU WtronKOU) Ile cxono rnv E~a.cr<p6.At<J1l Ilta.C; mo ano'tEAEOlla'ttta;C; XPtlOT)C; 'troy 0111looirov noprov Kat tnv napoXll KaAu'tepl1C; noto'tTl'tac; U1t11PECncOV uyeiac;.

L11]f..lomer;; npol1.~8eux;

H KU~EPY11O'11 Sa UAOnOLtloet Eva OXtOw o PtlOTl C;, IlE Eva xpovOOta.'1palllla Yla. cru"'{KEKp1.IlEvec; opaoelC;, nou So. OOT]rtlOOUV O'TI\v 011Jl.Wupyia IlLat; Kev'tP1K1lC; apxilc; npoll118elcOv, crul·meptAaJl.pavoV'tac; rnv aJl.EOT) uAonoil1OTl 'tT]<; l1AzK'tPOVtta;C; nAa't<pOpJ..LQ.c; '1ID 'ttC; 0l1Jl.OoteC; npOlltl8elec; Kat elOa'1ov'tru; 'tTl XPtlOTl evoc; crucrnlJl.Q.'tOC; llAEK'tPOVtKcOV 011llonpamchv. eO. np£nEl va e~aocpaA.lo'tei Ilia KOlvTj npooEyytOT) ).l£'taQJ rcov KUPepVT]'ttKrov apxrov '1U1 nc; ota8tKaoiec; 'troY npompopcOv KaSroc; Kat fAf:'(XOC; roco E1C 'troy npotepcrv (ex ante) 000 Kat eK rorv UO'tEProV ( ex post).

EviaxVffq 1:0V aV1:aywvIO',uOV 0'1:1r;; aVOlxdr::; aroper::;

OO1]yia rmv Yunpeaubv

:EtO nAaiow 'tT]C; OOT]'1iac; '1 to. ru; Yxnpeotsc, T] KUPSpVT]OT) 80. OAOKAT]pcOOet 'tT]V Ka'ta.'1pa<PTJ (screening) rorv uq>tO'ta).l£vrov KAaotKrov vouossouov Kat So. napa.crxet 'tTl Alcr'ta ue roix m~p1.0ptOJl.OUC; 1£0'0 roc; ano'tSAEOJl.a strs rpozonotoovnn sire Ka'tap'1ouvtat.

H KUPtpVT]OTl eO. npenet emOT)C; va owocpaAloet on 'to l1AEK'tpOVIKO OTl).l£io 1l0VaOtKTje; ena<PtlC; (single point of contact) sfvm emx,eLpT]O'taKo us Jl.ia <ptA.lta; npoc; 'to XPTJO'tT] olaolK'tUalCij nUAl1l1 onotc :

• eO. axel 'tTl Alcna us OAzC; nc; OXE'tlKEC; nAl1po<popiec; '1 to. cr'UyKeKptIlEvec; u1tT]peoiec;

• Fie K6.ee lF1t11P€oia Sa napsxel JLla. '1evtK1l sucovn rcov Ota01KaotOOv nou anal'touv'tat, K6.voV'tac; 111 01aKptOT) )le1:aQJ teov anat-r;TJcrerov ornv nEpi1t'troOT) 't11C; f:yKa't6.crtaOT)C; xm rcov am:llnlcrerov '1 to. 't11v napoxfl ow,cruvOptaKrov'01t11pecr1.rov.

• 80. enl'tpenel xowe; OtaOtKacriec; (nou eO. neptA.a.IlP6.vouv rc mo OTlllaV'tlK6. enayyEAJl.Q.'l;a Kat 1"OUC; 'tOIlEU; 'tOU 'tOuptcrJl.OU, 'tOU havIKou sunoptou, 't11C; eK1taiOeuOT)C; Kat rorv xnrncxsudrv) va OAoKA11ProvOvtat ).l£ l1AEK'tPOvtKO 'tpono Kat us 'ra anapai't1lTa Ev'tUna va sivm ota8tmJl.a. oro olaoiK'tUo Kat avayvropil;ovtac; ru; llAeK'tPOvtKSC; uno'1pa<pec; crUJl.<prova Ile 'tT]V anocpa.OT) 20091767IEC.

Meuupops;

H KUPepVT]OT) So. uw8€'tTjcrst vouoesotc '1ta LtC; 001K£C; Jle'ta<popec; qiopricov zou So. 6.pel 'to'UC; nepwptcrlloUC; 1£0'0 Ssv npopMnoV'ta.t crTT]V OOl1'1ia 96/26IEE 't11C; 29lj~ AnptAluu 1996 crxS'tllCa ME 't1lv sicodo oro En6.YYEAllu rtov OOtKcOV uercoopov el-lnop€ul-l6.1:rov Kat 1:tc; eAaxtcr'tEC; maOEpac; TIJ16C;.

H KupapVT]OT) eO. npenEt va. xctcpricsi vOl-lOescria, npo'tEWOJlEVTJ an6 1:0 Yzoupyeio Y nooo).J.ffiv, Msrceopov Kat /). ucrucrv, xou eu lCaetepchvel 't1<; ava'1Kaiee; (J'1.)VStlK€C; '11U 't11v av6.nTIl~l1 Kat UAOn01.11OT) TOU smxetpllcrtaKOU crxeotuu orov KA6.60 rorv crWl1POOp61lffiv Kat va 1:T]v Ka1:a8ecr€l oro KOtvOPOUALO npoc; 'VTtCP1crl1. H vOl-loeEcria So. npe1tE:t EK1:0<; 'troy 6.'A.'A.rov vc :

• E~acrcpaAissl cruvB1teta us 0A.11 tT] crXE'tlldt vouoasoto 't11C; EE '1La 'tOY KA6.60 rrov crWT]POOPOllrov rocr1:E va olucr<paA.lO"'tsi to anO't€A€crlla'ttK6 6.vOt'1Jla 'tT]C; ayop6.s, oi

58

• EYKU8ta'tu svo UVclnu'tO OPLO 50 EK. sopeo ytu TTlV ETItmU ouvetooopn TTle; KEV'tpllCTJe; ICUPi:PVll<ITJe; <JX€'tlKU I..IE TTlV unoxpEro011 npo; TTl bT])lOmU uznpaoin (Public Service Obligation-PSO) yta Tllv nsptooo 2011-2013 Kat Ku81a'ta aa<pi} TTlV apm 6n 'to Kpuro; bEV Bu nupeXEt xnuin aMT] a)lE011 i} E)l)lE<JT] aTItPt~T] crqv TP AINOLE.

• IIpoplJ;nEl on onmaoi}7to'tE ~lEMovnKT} ~U::nipOAi} ozo l)\jlOe; nov )lE'tuptpaaEo)V unoxp{;O)all~Oe; TTl OT])lOala UmJPEa{u (PSO) ane; E'tatpiE.e; Aet'toupyiae; Bo npen€l vc €YKpteEl )lOVO )l,E'ta TTlv av€~apTllTTl Kat Ola<pUvi} u~toA6rllall ano TTlV EAAllvtKT} Emrpomi Avrcvorvtouou Kat ea npenet vc sivm aE ouuqxovta ue TTl vouoflaoin zou aXE't~E'tat )lE TO eAEYXO Kat rnv EKti:AecrTl TOU npounoAoyta)lOu.

• IIUp{;XEl TTl PEpatO't'T]tU OTt ro blOlKT]TtKa <JU)lpOUAla TTle; TP AINO:EE KCll 'tOU OLE exouv Tll VO)ll)lT] OlKatOOooia va btanpaY)la'tEuov'tat vss; cruAAoY1KEC; cru)lPaaEt<; nou KaAun'tOuv nc; U)lotPi:c; Kat 'ttC; cruV8i}KEC; EpyaoiE.c; Kat unopouv va Aa)lpaVOuv anoq>aOEt<; OTEA£XroO"1lC; nou E~aaq>aAisouv TTl ptro(J1)lOTr],m TroV EnlXElpi}aErov.

• fllaoq>aA~El on 01 unO(j)aOEt<; aXE'ttKO: !le TTl )lETaq>opo: 1:0'0 xpeouc; aTO KpaTOC; 9a anOKT~aouv laxU uovo )lE'tO: TTJV uAonoiT]011 rrov pamKcOv bpaoEo)v oro EYKP1)ltvO E1tlXElpT]maK6 nAavo.

H KuPi:PVTJ011 Bu UlOSETItOEt tva E1tlXElpTjataKo nAuvo, npmElv6!1EV0 core 'to Yzoupvsto YnobO)lcOv Metuooprov Kat Aucnxov us aVaAUTtK6 xpOV0810:ypa)l)lU ym cru'1KeKplJ.,ttves opacr(nc;, 'to onoio )leta~u rorv aAAO)v 8a:

• KaSopiSEl nooc; oi EnlXElpTjataKfX; opacrTllP10TT]'tEC; Sa KQ.'tQ.O"'tOUv KePoo(j)6pEC;, Aa)lpavov'tas un6\1fll Kat !T]V KO:AU\jf11 10'0 KOOTOUC; rmv anoapi:aEo)V, ana TO 2011 Kat Sa nEptAa)lpaVeL 'to dBim)lo STj)llOy6vO)v ypU)l)lcOV, aU~TjCiT] rcov ruuov Kat )l€iO)O"Tj rcov )l10900V xm rou npoQ"ro7tlKOU.

• napi:XEl )ltU uvaAu'tlKT} avaA.uO"T] £uata9Tjaias rcov ouvsxstrov 'to'U !lWSOA.O'1IKOU K6O"'touC; navO) O"S Ota(j)opETtKa crEvo:pm O"E O"Xi:<ITJ )lE TO anOTi:A~O)lU TllS Ci1JMOYlKT}C; crU)lpaO"T]S· Au'to napEXEl1tA.T]pOq>opTjCiT] '1ta nc; 8taq>op€s EntAoyi:c; cvcrpopucd us TO npooo)7tlK6.

• E~aO"(puAisEl tnv a1to'tEAeO")lU'ttK1l Eq>ap)lor1l rrov OOTjY1OOV TTlC; EE,

O"U)lnEplAa)lpaVO)lEvO)V rcov obT]ytffiv 2007/59/EC Kat 20078/57EC aXenKa us 'to moronorqruco 08Tj'1o'0 Tpi:VOU Kat Tll OlaA.elTOUpY1KOTll'ta rou m8TjpoOpOlllKOU OlKTUOU aVTtO"'toixroS, EnlTp€nOV'tac; TOV UV'tUYo)VlO")lO )lE"Ca~'0 trov nup6xO)v mOT]p08pO)llKWV umJPsm.ffiv.

• npopAtnEt ym rnv uva8tfLp8pro<ITJ TTJS sTatpiac; O"U)l)lE'[ox,ffiv, crD)l1tEplAa)lpavo)li:vllS Kat Tl1S nOOAT]CiT]S O:K1VllTTJS xrn CtMT]S 1tsplOuaiac;.

IIpodJ811U1] IJnIJW5VUBWV tau e{aywywv

H Kl}~{;PV1lO11 8a napel )l€TPU, CJE ouuqxovin ).LS roue Kuv6vEC; aVTU'1O)VlCJ)lOU TTlS EE, 'YtU va OlEUKOMv£l 'tlt; A8E Kat ns EnEVouO"Et<; O£ xoworouoi»; Kat 0'tpaTll'11KOUS TO)lEle; (npamv€<; ~10)lT]xavie<;, 't€XVOAOY1£S nA.T]poq>optKT}s Kat E7ttK01VroV1OOV un) , TTlV Ulo8eTTlCiT] ).uh:prov nov Sa bt£UKOA'0VOUV TiS LU)lnpa~€lS flT])lOCJlOU Kat IOtO)'ttKOU Touso (LflIT), OpUO'Et<; nou 8a nporo90uv npoypa)l)luta J.LeyaAO)v A8E Kat )lE'tpa EVOUVU)lWO"T]S rorv 1tOA.tnKWv npoffi8T]O"T]S rorv E~ayO)ycbv. AmES Ot opaCJElS CJTOXeUOUV aTO va 6.pouv 'tl<;

o .:2: o :E :I:

Z :E o UJ z

12

59

o Z o ~ I Z ~ o w Z

g

--

61Jo"Kall'VlSe; KUl. 'tOUe; OtotKT]'ttKOUe; nspioptououq Kat npenet va €iVa! nAitpcoe; evepuovtousve; us ne; OT]IlOO"lOVOlltKee; anaUT10"Slt; TOU Mvnuoviou Ka'tetvOT]O"T]t;.

2. EvtplE1E~ 'Yla TOV rptro a7tOAoyt(J,U) (va tX01)V OA.OIo"llPro9si tro~ TO TEA.O~ T01) TETapT01) TPllJtlVOtl 2010)

i. AllJ10alOV0J11Ktl llpoaapJlo'Ytl

H ICUPEPVT]O"T] 8a entWXE:l TOV m6xo 'tounpoypaIlIlUtOe; TaU 2010 ym 'to eMe11l1lU TT]C; y tvucf] e; ICU P € pVT] O"T] C;.

To KOlVOPOUAlO Sa U10SeTI10"el rov npoi)7tOAOyW~ y\a 'to 2011 G1:oxe'6ovrac; ornv 7tePUl.1:EpCO lleicoO"T] TOU E:AAcillllatOe; 1:T]C; ytvucf]c; ICUpepVT](JT]e;, mlj.l7tEptAallpavovTac; ru a7tatT01Jj.!E:Vet 1l1hpa 1tpocraplloyi]c; 1tOU 1tPOO"OlOPlSSl TO napov MVT]1l0VlO.

To Yaoupyeto OtKOVOj.!.LKWV E~aQ"(paAi~Et rov aUO"TT]po EAEYXo rcov DEO"IlEUaSCOv yta m; KUPE:PVT]TlKSC; oamiVEC; Kat TT]V a1tOT€A.eO"llanKi] mlAWyit rcev ooprov, Kat DlacrcpaA~Et OTt 01 moxOl tou xpeoue; TT]C; rtvtKi]c; KuPl:pVT]O"T]e; TOO"O O"€ TallE1aKT] paO"T] ceo Kat O"€ ESA95 CpA. avncrtoixrot; 1tiVaKa 2 TOU MOxn Kat apSpo 1 TT]C; a7tocpacrllt; tau ~UIlPouAtou 2010/3201EU) Sa E1ttTC'UX80uv.

H ICUPl:pVT]O"T] 8a npoetotudost €va GXl:OLO a1tOKpa1:lK01tOlitO'ECOV yw TT]v 1tmAT]O"T] 1tE:plouO"taKWv aTOlX€1.coV Kat DT]j..lOcrl.WV E1ttXEtPT]O"€COV Il€ oxono TT]V eiO"1tpa~i] 'tOUACtXtO"TOV 1 DV; Eopco avu s'tOt; TT]v 1tEptODO 2011-2013. To 1tpoypaj..llla avaotupSpWO"T]C; Kat lDtO)tlK01toiT]O"T]e; 8a KaAU\j1€t TV; CJUj.lj.!.ETOxeC; 'tau ~T]j..loa(ou (HOUC; (JtOT]p6DpOj..lOUC;, ODtKEC; IlETa<poptc;, aEpOopOj..lta., A1lluvta, E1ttX€tPitO"€tt; KOtvi]C; cocpSAElae;, TT]v ayopu natyvtrov Kat ro, mciVJlta. E1tl1tABOV 8a a~t01tOrf]o"El TT]V wtwnKi] €1t€vOUO"T] WO"TS va avaotap8pcbcr€1 TT]V oucovouio, va OWO"€t cb8T]0"T] ornv 01KOV0J..lUCi] avu1ITU~T] Kat Vet mlllPUAel O"TT] oT]~tOmOVOlltKft E~uyiavO"T]. XPT]<Yll TT]e; tsX,Voyvwcriac; tOU 10tCOnKoU rouse jltm:o all€O"WV 1tWAllcrEWV xprmxdrv CJUIlIlE'WXWV, mlJ..lcpWvtwv 1tapaxwpl1O"T]C; , €taayroywv O"tO xpT]llancr'tTjplO, mpatT]ytKWV mlllCPWVuOV llE"ta~u oT]J.l6crtou Kat lOtCOtlKoU rousn KCt.1 tT]V EyKaSiOpuO"T] verov ETatP1WV CJUIlj..lETOXcbv.

Aoyum"lCif teat Ek;yxot;

H KupepvT]O"T] €~acrcpaA~El OTt to KavTP1KO J.lT]TPWO yta nc; OT]Jlocru::t; entXElpi]crEtC; sivm E1ttX€tpT] crtaKu AELTOUpylKO.

il. A lapO p Ol'TLKEC; 011 uoeiovo JllKEC; JlETUp pv8fllaE1C;

To 01Jfl0010VO/.UKO 7rJ..afmo

H KUPepVT]O"T] VAOnOtE! 1:0 vo~ocrxeolO yta. TT]v £vDUVa~WO"T] tOU OT]~OO"lOVOJ.ltKOi> 7tAmcriou. Tc aKoAou8a 1tPE1t€t va eivca ~€PO~ tT]C; Il_EtappU8JllO"T]e;:

H EwaycoyTj evoe; IlcO"onp68EO"Il0U oT]J.lOO"WVOJlIKOU 1tAmcrtOu ym tT] ytvlKit KU~epVT]O"T] pucr£\ avos tptsrouc ICUAl61lEvOU cvdnrrrou opiou oa1tavmv ym TO KPUTOC;, 1:0Ue; oope«; K01VWvtKf]e; acrcpuAtO"T]e; Kat TT]V TOmKf] aU'tooWtKT]O"T]

60

Q z o :E :J:

Z :E o w Z

o I-

oucncaJ.l'l'izc:;. Kat 1:0U<; ()l.OlKTJTtKOUc:;. 1tEPWP1<JJ.lOU<; Kat 1tPE1tf:t vc dv(X.l. 1tA;ilPffi<; f:VapJlOVl<JJ.J£yE<; J.l£ 't1<; ()THlOCHOVOlllKE<; a1taUT]crEtC; '[OU Mvquoviou Ka'[av6Tl<J'l1C;·

2. EvtP'YE1E~ Yla 'tov rpteo a7t01,oyt(JJ.l6 (vn tX01)V 0A.0I0,,1}pro9Ei tro~ 'to 'ttA.o~ 't01) 'tt'tap'to1) 'tP1J.lTtVO'U 2010)

i. L\.QJlo(JWVOJ.l1Kll llpo(JapJ1o'¥lt

H KU~EPVTJ<J'l1 Sa E1t'tWXEt 'tOY cr'[6xo tou 1tpoypaJ.llla'toc; 'tOU 2010 ym '[0 EMG11lJ..La 'tll<; Yf:VIK1l<; KU ~EPVTl <J'l1<;.

To KOIVOPOUAtO Sa UlOSETT]<JEt 'tOY npoi.i1toA.CYy1<Jj..l6 yta to 2011 crt0XEUov'[a<; ornv 1tEpalTEpro J..L£Lco<Jll ,[OD EAAElj..lJ..LCl"W<; 'tll<; Yf:V1K1lC; KUPEPVTJClTjC:;, (JUJ.l1CEPtAaJ.l~avov't(X.I; ru a1t(ll"WUJ.lEVa J,lEtpa 1CpocrapJ..Loy~e:;. 1tOU npocrotopii;;€l to 1tap6v MVTJJ..L6vlO.

To Ynoupysio OtKOVOJ..LtKcOV E~a(J(paA.iI;;€l rov cucrnpo EA.EYXO rcov O€crJ..LEU<JEffiV ym tt<; KUP€PVTlTlKE<; oanUvE<; xm mv a1tOtEA.eOJ.lanK1l cruUoyTj rcov <p6prov, K(X.l. ()la<J<paA.iI;;Et on at <J'[6Xat ron xpEOUe; TIl<; rf:VIKT]C; KU~EPVTJ<J'l1e; rooo cr€ t(l~.t.€laK1l ~a<J'l1 ceo Kat <J€ ESA95 CPl.. avncrtotXro<; 1tiVaK(l 2 rou MOXTI Kat apSpo 1 'tllC; a1t6<pacrTJe; ron LUJ..LPOUAlou 2010/320fEU) Sa e1tl't€ux8ouv.

HKU~EPVl]<J'l1 80. 1tpOEtOlJ..La<J€L Eva <JXEOW a1tOKpattK01t01T]<J€rov Y1(1 'tllV 1tcOAT]ffii 1tepLou<J1(1KcOV cr"tOlXEtrov Kat 0TJj..l6<Jt())v E1tlXE1PT]crEroV Il€ <JK01t() 'tTJv d(J1tpa~T] '[oUA.aXlcr"tov 1 ()1C; Eupo ava E'tO<; mv 1t€pio()o 2011-2013. To 1tp6ypaJ..LJ..La ava()lap8pffi<JT]e; Kat lOLronKonoiTl<J'l1<; 8a KaAU'I'€t ru; (JUJlJ..LetOXE<; tOU ~l1J..Loaiou <JtOUe; <JWl1p6opOJlOue;, OOtKE<; J.leta<popE<;, cepoopoutc, A.tl-uIVla, EmX€lPTJ<J€tr.; KotvT]e:;. ro<PEAEU:U;, rnv ayopa 1tatyvirov Kat ru aKIVT)ta. Em1tMov Sa ~101totT]<J€l tT]V LOlffinKT] E1tEvOU<J'l1 diors vn avaol.ap8pcO<JEl rnv O1KOVOJ..Lta, vc OcOcr€1 c08110T) ornv OLKOV0J.lLKT] avan'tU~T] Kat va cruJ..L~aA€l <JTIl OTHlOcnOVOJ..LIKT] E~uriavOT). XpT]OT) tT]c:; 'tEXVOyvrocrla<; 'tOU tOtffitLKOU tOJlEa J..LE<Jro aJ..L€<JffiV 1tffiA.Tjm:rov xprmxdrv (JUJ.lIl.EtOXrov, crUJ..L<pffiVtcOV 1CapaxropT]crT]e; , EW(lYffi1cOV oro XPl1 llatlcrtT] PLO, crtpa'tllY1KcOV (JUJ..L<proVlcOV J..Lzta~u bl1J..L6mou Kat lOtffittKoU to)..Lta K(lt mv eYKa8i8puOT) verov €tatPlcOV (JUJlJ.lE'tOXcOV.

AOyl(mK~ KQ.l 'EkyxoC;

H KUPEPVTJOT) E~a<J<paA.ti;;et on 'to Kf:VtptK6 IlTl'[Proo 11(1 nr.; 011J.l6<Jw; emxe1pT]<JEt<; stvor EmXElP11<Jl(X.KCt. AElTOUPYIK6.

ii. A tapO pro'TlKto; aT] J10(JlOVO J.1tKto; J.1ETUp P1)O J1iUEl.o;,

To 0lJfl0(JZOVOj.llK6 nAai(JlO

H KUPf:PVTl<JT] uA.onotei to VOJ.lo<JXf:ow ym tT]V Ev8uvaJlro<JT] tOU ()TlIlOcrlOVOj..L1KOU 1tA.at<Jlou. To. aK6AouSa 1tpt1t€l va E1Vat J..LEpOC; 'tTlr.; IlE'tappUSllt<JT)r.;:

H €tcrayffiyTj f:VOe; J.lEcro1tp69€O'lloU bl1J.l0<JlOVOJ.llXOU nAal<Jtou Yla 'tll Yf:V1K1l KUpepVTJ<J11 PacrEt f:Vec:; ,[ptEtOUC; KUA.L6J..Lf:V0U aVcOTaTOU opiou oa1tavcOv Y1(1 to KpatOc:;, 1:0Ue; rpopsiq KOtVffiV1K1l<; a<J<paA.t<JT]~ Kat tTJV tOnlKT] autoolOiKT)<JT]

60

H evouvcQlco011 'tT\~ 8E(JT]~ 'tOU Ynoupveiou OtKOVOIlIKWV O"E axt011 IlE 1'0. unOAoma unoupyda T600 KaTa 'tT\V CPu(JllnpoE"COtllaO"{a~ 000 Kat EKTtAE(Jll~ ton npoi.inoAoytOlloi> (oivoV'ta<; aTOV Y noupyo otKaicolla cpvqoucuplcc 0"1'~ o.no<pumnc; yta Oo.naVEC; KCU O"TTlv EKTEAEaT] roix)

- H EIOo.yCOY~ U7tOXPECOTIKOi> C11tO8 EIlD.TIKOi> EK'Co.K"tCOV aVo.YKwv aTOV

npoi.inoAoYloIlO, 'tT\<; 't6.~EcoC; TOU 1 0% 'tT\~ o"uVOA.tKi]~ nlO"1'coO"1l<; ym Kpo.'tlKtc;, Oo.nuvEC;, EKTOc;, o.no Ilt080uC;, <YUV'ta~Etc; Kat TOKOU~. H XP~011 rou o.n08Ella'ttKou EKTo.KTTlC; o.vaYKllC; 80. o.7tocpaoi~E'Ca.t o.n6 rev Y noupyo OlKOVOlltKct)V

- H oUl,(J(paAlO11 on 'to K01VOPOUAtO OEV aAA,uC;e:l TO auVOA1K6 lleyeeoC; '(au npounOAOYl<JIlOU Ko.'(a 'to oTa010 eYKpl(JT]~, aUa E7ttKEV'tPWVE'tat 0"[11 aUV8EOT] 'tCOV 01l1l0crtCOV oo.navwv Kat e06ocov Kat <Y'tT\V a~10n1aTia TCOV npOpAEI.jIEIDV Y1a '[a E~OOo. Kat 'to. £0"000..

- H E100.YIDy1) tcrxup6n;pwv J,lllXo.V10I.H:OV EAEYXOU rrov oo.no.vwv, E18tKO'tepa !leo-co 'tT\<; E<po..p~L~<; Ka'taMllACOV r:J,£yxcov yta 'tT\V no.pUKOAoU8T]011 TllC; o.vaA'lll.jlT]C; unoxpewoecov, IJ,EOCO nov onOlCOV 01 ocpek ocmuvcOv (unoupyEia, 1'07tt~ uu'[oolOiKll 011 , opvaviouot KOLVCOV1~<; UO<paAI011C;, vocoxoueto Kat VO)..ltKU npoocoxc) 80. ava<pEpOVtat 'taKnKU O"TO Ynoupvsto OlKOVOlll.KWV OxeTIKU ue tu; EKKpellEiC; avaAr,I.jIEtc; unoxpEwoECOV OE aUYKptOT] I.I..E 1'tc; mcrroceu; ron npoi.inoADylollOU.

- H Eloayco~ €V6C; xcvovo ecr60cov I'm TT]V yevt~ KUPapVTJ011, aUll<PCOVo. us 'tOY 07[0io 11 oU18e<YT] TCOV E060cov E<p60"0v uu'ta ~EnEpvoUv n<; npopM,¥Etc; 80. Ka80p~ETat EK TCOV zpotspcov OTOV npounoAoytoJ,l6.

- H 0llllLOuPyio. Ilta<; EtOt~<; U1t11PEOla<; npoi.inoAOYIOJ,lOD aTO KOlVOPOUALO nou Sa no.peXEt aV€~apU]n:<; O"UJ,lPOUA8<; Kat 8101K6 .MnTO)..lEpr, EAe'YXO os 01l1l001OVOJ,ltK6. Sll~J,laTa, 8a uvacptpE'ta1 01l.100{COC; Yla to 011J.lOOtOVOJ,llK6. ox£ota Kelt 'tT\V eK'C5Ae~ TOU<;, Ka8wc; Kat yto. TI<; IlD.KPOOlKOVOI .. UKec; un08eo"El~ rtou XP'lcrtJ,lOnOI.oUv1'Clt O"'tOV npounoAoytoJ,l6.

To KOlVOPOUAlO Ut08en:i. TTl llE'CappuSIlI011 TOU VO)..ltKoU nAmotou zou OlenEt 'tOUC; 1l1080uC; 'tau oTJJ.l6mou OE ouuqxovic J,lE 'tOY nap6v MV11J,l6vLO.

H E8vt~ A vaADylm:1K~ Apxil 80. nap6.oXEt J.lE:)'j)t TTlv I" 6EKE J,lP piau 2010 evot6.IlEoec; l!aKpoxp6vu;<; npo13A£\jfEl<; ym n<; auv'to.~tOOO'tlKe<; 80.n6.vE<; J,lEXPl 'to 2060 crUJ.l<pcova J,lE 1'0 vOllocrxeolo TOU Iousfou 2010 nou ea KaAumouv ro lC6pta o"uVta~LOOO'(tK6. tUJ,lEtu (IKA, OrA OAEE, cruv'[a~El(; 8T]J.locricov YnaUr,Acov).

iii. E1t01tTdu xm PV9Jl1Gll T01) XPllJlUT01tlGT(i)T1KOV TOJlEU

Aall~6.vOVta~ uno'¥T] to ano'CEMolla 'trov m:pu'tT]Yucoov ).leAE'tcOV Kat TIDV OlKOVO!llKWV €).J:yXOJv (due diligence) rov '[paneswv, T] Ku~epV11011 Sa Oto.W1tOOOEl tva np6ypo.llJ,la yto. tTl OlD.rijPllO"ll 'tT]<; XPlllla'tonlm:C01'lK1l<; O't0.8Ep6TTl'tu<; Kat T11<; EviO'xu<YT]<; 'tT]<; anOTEAEo lla1'tK6'tT]'Cac; rou 't'punESLKOU O"Uotr, lla1'O<;.

Q

z o :2 :I:

Z :2 o

w Z

~

61

Q

z o ~ J:

Z :E o w Z

~

T07flK1j av'WoWiK1JU1J

H JCl)~epVTJcrTJ Sa uwS£nlcra olva rn anapuhTp:a vOl-LocrxMha KUl OtaTaYI-LUTU nou ano:nOUVTUL ym TItV nAT]pT\ E<pUp~Orfl TIt~ !J..€'!UppUSj.llcrTJ~ TIt~ TonlKTj~ uuwolOiK11crTJ~ (KaAAIKpaTIt~) Kat Su otumpuAlcrEt "[11V £~OlKOVOj.ll1011 500 £K. eupco to 2011 Kat f:1tl1tp6crS£'twv 500 EK. wPcO uva S'tO~ TO 2012 Kat 2013 ytU TIt YEVUCf] K1Jl3epVTJcrTJ oro crUvOA.6 Tll~. H Kul3epVTJcrTJ Su 1JlOeEt1lcr£t ota,tuyj.lu nou OEV Su £1tttpS1tEt cr'[~ TOntKe~ K1J I3Epvi]cr£~ vc 1tpaYj.laWnOlOUv EAA£{~j.lU,[U, TouAaXtcrw ~XPI 'W 20 14.

Ml(J()oi ato o1Jj.i6azo touea KW olaXdpuJ'Yf av()pa:nr:zvwv nopcov

To Ynoupysio OtKOVOj.ltKcOV, j.lUst ~ TO Yaoopvsio Eoerrepucdrv Su oAodllPcOcrEt TItV EyKaTacrTacrTJ TIt~ EVlaia~ Apxfl~ I1AllPwl-LC0V ym '[OU~ IltcrSou~ oro 0l1j.lomo rouse. To Yzoupvsio OtKOVO~tKcOV Bu 811j.lOmEucrEl IllU UVuA.UTUCll SKS£crTJ, us TIt crvvEpyacriu TIt~ ApX'tl~ Evtnkov AllPCOllcOV, ym'tTl OOj.l'tl Kat TO u'Vo~ TWV anOSlllltcOcrE:wv, TO ~tYESO~ Kat TIt 8uvaj.ltK'f] TIt~ unacrx0A.l1O"T}<; cr'T11 YEVlKTj KUl3epVTJO"T}. H eKSEO"T} eO. npenEt vc napoucrtUSEt 'to. nAava ylU TItV KU'tUVOIJ.'tl TWV uvSPc01tlVWV nopwv oro 811~omo rouse I' to. j.lia m:p{Ol)O IJ.EXPt TO 2013 Ken zou, CKTO<; nov aMcov, ea KCtSopisEt 'to. crXSOLCt y1U TItV uvuKCtTa.VOIl'tl TOU Et(51KEUj.ltvOU npoommxou os 'tOIJ.E~ uvaYKaious yta TItV uAono{T\O"T} rou Mvquovtou Ka:ruvollCillS, nEPtAa~l3avovTas TIt <pOpOAO)'tKTj (5wlKll<YT\, 'to I' AK, TItV 81neEcOPllcrTJ £P'Yacria~, TH; PUSj.ltcr'tlKSS apxt<; Kat TItV EMllVtKT] E1tl'TPOn'f] Avrcvovtouou.

H Ku13epYllO"T} ea napoumacrEl evu aVaA1J'ttKo crxe8lO 8paO"T}~ us XPOVOOlaYPUj.lj.la Yia TItV OMK/v'tlPCOO"T} Kat £<papj.loy'f] EVO~ unlvOnOlllj.lSvOU crvcrT'fjJ.lU'tOS a j.lOtI3cOv.

KoJ.vrep'Yf N O/io(){;r-YfU1J

H KUl3epVTJcrTJ ea ULOSE't'llcrn v0l-L0crxe8La Kat usrpc anapai'tT\'t'U I'm TItV £<papj.loy'f] 't'f\~ (l"{:sevra~ yta, KaAu't'£Pll NOj.loSs't'T\<rf\ (<<Better Regulation Agenda»),

Tta TOV BKUVYXPOV1UPO TOV uvurljparo<; vyeia<;

H Ku~tpVf\crTJ Sa. UlOeEt1l0'El vouoesctc yta TO Bsouuco nAaicrto np0j.lT\S£UDV uYEim; (NOj.lO~ 3580/2007, 6nco~ Tp01tOnOlT]Sl1K£ TO Mrno rou 2010 Ctn6 'to VOj.lO 3846/2010), So. 011IJ.LOuPyi]crEt crUcrTllj.la yta TIt (5lCtXEiploll TWV <pupj.laKCOV, 'to onoio So. EUvOEi TItV XP'tl<rf\ YEVOcrTJj.lWV cpapj.laKwv - avriypa<pa, <rDj.lnEptAaj.lI3CtvOj.levou Kat EVO~ <rDOnlj.la'tor; llAEKTpoVlK'f]~ nupaKolvoueT\<rf\~ rrov <rDvraycOv rorv yta'tpcOv. 0 (jTOXO~ sivoi T\ crU~l<Yf\ us 'tOY EUpwna'iKo j.lEcro opo otEicr8ucrT\<; yevOCJ11j.lWV cpap)laKWV, j.lETU~U Taw aAAwV Kat usrnv nP0j.l'tleE1Ct cpapj.laKEU'tlKcOV npotovtcov ano ru vocoxousio Kat Tll <rDvraYDYpliCPll<Yf\ ano TOUr; Yl(l'tpOU~ crTIt l3acrTJ rrov 8pacrnKcOv OUcrUDV.

H Kul3tpVTJ<Yf\ Sa ECPUpj.lOOEl 'to oucrnun 1tAl1PWj.l'tl<; 3 supco ano TOU<; E~CO'tEPtKoUS acrBEVel<; ern 8Tjj.loma voooxoueto KUl Ba napa'tELVEl. T11V OAOT]j.lEPTj A£L'toupyia rorv VOcrOKO usfmv (anoyeu )lanvT] ~ap8LU) romE vc avanTUxElouv KCll va ~€A ncoSouv ot U1tf\p£crle<; U'YEia<; Kat vu Ctu~11S0UV 'ta ecrooa, £KTOr; rrov aUcov Kat us rnv aU~T\crTJ 't'f\<; ouvnATjpCO)li]~ 'tWV E~COTEPtKroV acrSEVc:OV Kat 'tWV 8tayvwenl.KcOV U1tT}PEO"lcOV.

H KupSPVl1all Sa OAOKAT\POOcrEt TO np6ypaj.ll-La j.ll1xavopyavwall<; rtov vocoxousirov, o:va~aEl)liSovra<; 'ta <rDcrt'tlj.la'ta Ka'tapTlcrTJ<; TWV npounoAoytcrj.lrov TOU<; xm TIt j.l€'tap puS JllCJf\ rrov <rDcrT11 j.la-rcov 8toiKll crll C;, MywnKTj~ 8taXBipt<Yf\<; (ou j.l1tEptAaj.ll3avo I-L£VOU KCtl8t1tAOYPCt<ptKOU AOYlenlKou <rDcr't"f]j.laTO~) Kat XPl1j.la't'OOlKOVOj.llK'f]<; (5tUXEtpt<Yf\<;.

62

H Ku~epVYjCiTJ 80. OlampaAloclncptOoo'tcPT] 8T]~O'OtoVO'j.ltKij Kat A£llO'UP'Y1Kij cm~Ac\jfT] rorv oanuvwv uyd~ uno rev YnO'uPYo OtKO'VO'I·UXWV, 'IT] 011~O'GicuO"T] CAc'Y!1EvO)v AoyaptUOJ.LcOV Kat IT] ~cA'tic.oCiTJ nov ~T]xaVLaj.lWv ltj.laAOYTlO"T]e; K(n KO'O'tO'AOyll0T]e;.

H KupepVl1O"T] So. ava~T]-rTtGct 'tcxv1Kij paij8cta ano 8u;;8vciC; ave~6.p'IT]'tO'Ue; St8tKaDC; 1t(lvO) os DAa rn 1;T]TI]~atu 'IT]C; anO''tEAeO)lU'ttK01:T]'tac; Kat m6.pKctac; Tau cruon1j.lUTac; npaj.lT]SclcOv tT]e; uydw; Kat OWIKT]GT]e; rorv voooxouekov, maxruavl:w; oro v« UU~ijcrSl 1:T]V a1tO''tEAecrj.lanK01:T]Ta Kat va j.lclWOcl r«; a1t(:DAcL(~C;.

Tta 'fI/V 8w5vvQ.f.lW(J11 7:0V avraywvl(Jf.lOV (J7:U; aVOlX7:iq ayopiq

H KlJPepVYjO"T] 80. npsncl vc SEaet ac nAijpT] Ael1:O'upyiu TO' rEVIKO Euzopuco MT]'tpcOO' (fEMH).

OblJyia TWV tmnpeaubv

H KlJPSpVT\O"T] So. aAAU~cl TT]V umlPxauaa (KAaotKij) vouoflsciu os OT]j.laVTtKO'UC; WIlEtC; 1.l1tT]PEO"lWV onO)<; 0' rououruoc, 'to' AlaVLKO SllnOpl.a Kat 11 cKnaW€UO"T]. H vi« vouoseotc So. npe1t€l vc :

• OtCUKaAUVEt TT]V i8puO"T] umjpsotrov, ue TO' vo :

* 'tpon:anOt"O€l ij Katapy"crcl ununijcr€t<; nou unayO'pruaVl:at ano 1:T]v aOT]yiu tOW U1tT]PBOtWV Kat

* j.lelrocrEl O"T]j.laV'tlKU 1:1<; anat1:ijoe1<; nou cvcospovtut m: zocotuconc Kat 'YBO)ypaqnKO'De; nepiopiououc, vaJltKEC; unat-rTtcretC;, JlC1:aXtKE<; anatlijcre1<;, KaranSpcc; ij avrotepE<; aj.latpEc; Kat nEptoptaj.laUe; as naAU'tO'j.l€aKSc; opaotT]ptotT]tSC;.

• Ot81JKO'AUVeL 1:T]V napaxij OtucruvO'ptaKcOV U1tT]peO"lcOV, E'tm romE ot n6.pO'XO'L otucruvO'ptaKcOv U1tT]PEO"lcOV vo EXauv va cruj.l~O'P<pro8O'uv uovo j.lC O1YyKSKPtIlEvS<; anatlij<JEte; rrou Ku8apii;O'vwt uno 'tT]V sUT]VtKij vouousotc os E~atPSnK{;<; nspl1t'tcO(Jcl<; (onou yive'tat napaosK'to uno 'to. up8pu 16 " 17 'tT]C; O'811'Yi~ trov u1tT] PE<JtcOV ).

• nupEXet tT] vOlltKij pepat6'IT]ta yta roue napoxauc; 8tacruvO'plaKcOV U1tT]PSatWV, us 'to' vn Ku8O'piasl <J'tT\V uvtimOtXT] (KAaotKij) vouofleotc ~eK6.Sapa natee; npai)no8E<Je1<; a<popauv" 0Xl olacruvoptaKE<; U1tT]pEcriee;.

H KUPEPVT]O"T] KU8O'pil;el (:;vav stsptoptousvo apt8j.lo uno ~auc; U1tT]PEatcOV 1tpO'tepmotT]we; at 0:1[0'101 eivm O"T] unvnxo! ym rnv avun'tU~T] Ka8cOC; Kat tva xpoyoouiypallj.la yta tT]v uw8etT]0"T] KA.a8tKijc; vaj.lo8eaiac; j.lEXPt to tEAae; 'tau oeU'tepO'u TPtllijVQU rou 2011 nou va e~u<J<paAi.l;et nA"pT] ouuuopqxoor] us tu; anutTI]cretC; TIle; O'OT]yia<; TON U1t11PEO"tcOV.

Kkurra r7rayytAf.1aw

H ICUpi;pVT]CiTJ 80. npO'teiVel vaj.la8ecria 'YLU TT]V apO"TJ TO)V zsptoptoudrv 'Y1U rov ClVtO:yroVlO"IlO, rorv S1t1XElpT]j.laTtKcOV 8paOTI1PLOT'f}TO)V KUt rou 8Jlnopiou a€ KAelO"'t6. ~ayyEA).La"ta crufl,nePtAUj.l~UVO usvorv:

o z o :E ::r: z ::E o

w Z

~

63

Q z o :E :I:

Z :E o w Z

~

TOU VOl1tKO'I) 81tO:yyeAI1CnOS, yo. apSt nSptLToUS 1tEptoP1crI10US Y10. EAaXtcr'tTj o.I1Ol~Tl, rnv OUmo.o'ttKTJ 0.1tay6pcu01l 81a<PTlll101lS, YEcoypa<ptKoUS 1tSPtoPtcrIlOUS ax,ELlKa IlE TO nou Il1tOpoUV at OtKT]y6pOl vc opOUV <nT]V Euaoa

- TOU <pa.Pl1aK€ULtKOU 81tuyyeAIlU'tOS, oxsnKa IlE 'tOV m:ptoptOll6 TOU UptSIlOU nov <papllaKdcov Kat LO SAaXtcrTO 1tEptScOPlO Kepoous

LOU crul1~OAct1oypa<pLKO'I) E1[ayyeAllo.LOS, oXeT1Ka IlS TT]V EAaX10LT] allot~Tl, 1tEplOptcr 116 orov aptS 116 TCOV ou I1~OAatoypa<pcov, yscoypa<ptKoUS neptoptcrllOUS crXETIKa , .. J.,E TO 1[·0'0 Il1[OPOUV at crull~OAatoypaq)Ql va. opOUV Kat 111V OUOta.<J"ttKTJ mra.y6pcu01l Ota.<PTlll101lS

a.pxtTeKTOVES, crXSTtKa Ils rrtv sAaXtoTTl 0.1l0t~Tl IlTJxavtKoi, crXSTlKa JlC 'tT]V EAaXtcr'tT] a.1l0t~Tl

- OPKCOTOi Aoytcr'tEe;. ax,s'tLKa Ils 'tT]V EAaxtOTT] allat~Tl

H KU~EPVT]O"TJ Sa. UlOeBTTlOet VOI..LOeEcrto. Kat eO. napst 'to. a.napahrrca. ustpc cO<J"tE vc OAod11PcOcrEt TT]v ouotncmoi IlE'ta.<popa OTO EeVtK6 8iKa.to rrov Ka.VOVCOV TT]S EE crXETtKa ue TT]v o.vayvcOp10"ll ,,[COY sna.yysAlla'ttKcOv 1t po 0 ovrcov , crull1[ePtAa.Il~C£VOIlEVT]e; Kat 'tTje; 0"U1l1l6p<pCOO"T]S IlE 6ASe; Tle; a.no<pacretc; TOU ~tKa.cr'tTjpiou ,,[COY EupC01ta.'(Kwv KatVOTTlTCOV (sK'[6e; '[COV aUcov, ax,E'ttKa IlE rn franchised otnAcDJla'ta),'tTj cr1'>0'[a..<:rT] '[0)\1 OlOtKT]nKcOV 80,"uDv 1tOU sivm UnEUeUVE<; ym 'tTjV E<Pa..PlloyTl trov xcvovorv o.va..yvroP101lS rov enaYYEAIlU"tlKcOV npooovrrov 61tcoS xm TT]v E-yKatP11 EVT]Jl€PCOO1l nov nOAl,[cOv crXEtlKa JlC TIe; SKKPEIlEiS a.11:TlcrE1<; '[0'0<; yta avayvcOplO"ll ..

Ksaoixoi oonvo! ava7ITV~1JC;;

H KU~EPVT]01l ea. napoumaosL Ilia IlSAE'tTj nou eO. avaAUE1111 cuvetcoopc '[0'0 "tOUpt<J"tlKOU TOIlEa. cmv a.va1tTU~ll TT]S EM11VtKTJ<; oucovouicc Kcn 'tTjv anaox6Al101l. eo.. npE1tEt vo. a..va.OStKV1'>St '[a vouojlenx«, OlotKT]TIKa Kat nMa EIln68ta 1tOU sllnOOtsOuv tov o.vmyoovlcrllO, TT]V Eicr080 cmv ayopa xm LO Suvcqnouo LOU dnoou.

H Ku~epVT]01l ea. nnpoucinost Ilia IlEM't11 1tOU ea. aVo.Au£l T11 coveiocopc 'tOU TOlleo. LOU AtaVlKou sunopiou O'[l1V CUEAt~io. '[OOV 'tlllclN , TT]V a.va1tTU~l1 't11S €AAllVtKTl<; oucovouinc Kat TTlV a.1taOx6AT] O"T]. eO. npsnEl va a..va.OELKYUEt TO. VO 110 8 E!lKa., OlOlKT]'t1Ka xm aAAu E J.m6ota zou €1l1tOOLSOUV LOV o.v'[o.YCOVlcrIl6, TT]V stcooo crTT]V a.yopa Kat '[0 DUVo.Il1crll6 'tOU duSou.

EmXe1P1J/1a7:l1a) nepl{36.MOV

H KU~SpVT]O"T] 80. UlOeeTTlcrEt VOIl08EO"ia. yta. '[llv a1tA01toillO"ll Kat TT]V e1tt'taxuv01l TT]S oLaoLKacrta..<; 0.0 Ewo6TT]011<; E1tLXS1PTlO€COV, ~loll11xaVtKcOV opacrTT]plOtTJ'[COV Kat E1to.YYEA)..I..cnCOV,11 onotc 1l€'ta9luUcov eO. uva8eoopijcre1 'to N6!-LO 3325/05, 8a. €<papllocrEl TO N61l0 3325/05 Y10. ~tOIl11xaVtKs<; SroVE<;, xm 8a. e<po.PIlOO"Et "[0 XCOpO'ta.~LKO O"XSOto.

H Ku~spVT]O"'Il 8a u108eTTlcrel tva 'axeow opUO"'llS yta. 1110, €1tlXE1P11JlaTIKa <PtA1KTJ Ellaoa' 6nou 8a rmpou crulseTat svc xpovoolaypallllo. Yla 'tTj anollaKpuv01l 30 EK rcov onucvrucotepcov nspioptourov 1tOU no.pullevouv yta rnv E1tlXElP11Jla.nKTJ 8pa.0TT]P10TT]'tU, 'tT]v EntvoUO"T] xm TT]v xarvorouin.

H Ku~spVT]O"'Il 80. E1tl"[o.xUVE1 TT]v oAodijpcoO"'ll rou KTT]llu"[oAoyiou Kat ea: erouicoei Ilia eK8EO"'Il1tpoo80u , O"UllnsptAa.ll~aVOIlSvoU Ko.t evoS crxsoiol) i5paO"T]<;.

64

H K1J~EpVr1O'rl ea uwHsTIicrel vO/;lo€Je<:Yia1W1J 8a 1:pOn01Wlet 1:0 umlPXov Be<:YIJIKO nlaicno 'tTlC; EUTJV1JdjS ApxiJC; A vt(l')'COVtO )J.ou (EAA), J,J£ <:YKono 't1}v l((l!aPYllcrf] rou cruCIT~)laWe; «owozotnorp; ')'W OASe; "Cu; cru)lt:pCOYiac; ztou una')'ovtat oro nsoio opacrllr; lOU Apepou I TOU N 6tJ,01) 703/1977,. roerre vii ooooet ctnv EM 't1l MV(lIl11 va (lnop pinrst Kala'Y'YsAtSr;, vc C1u~ijoel TItv aV8~apTItcriu 'LCOV j.lsAcbv TIte; EM KC1L va KaBLSprocrel sUAO,),ES npo8scrj.liee; ')'lU rnv olepeUVll<r11 Ken EKOO<rT] anot:pacrecov.

EvePYEla

H KUPEPVT]<rT] Ba ncpououicet 'tu aVUA1)1:1K6. tllr; 0XEOW ')'ta rqv ansA£uBEpcocr11 Tlle; ayopb.r; CVEP'YSw.e;, cru/;lnSplAC1J..lPavoj.!tv01) Kat TOU avoi')'l.tawe; npor; tpiroi«; TllC; napa,),ro,),1lr; llAeK1ptKiJr; EVEp'Yetar; eero Al')'Vt't1l,croJ..Lt:pcovu 1-1£ 'ttc; anat-riJcrsu; 'tf]r; EE.

H KUPEpv11O"11 Ba uloBETIjcrSt 0XEOtO ')'lU 't11. cr'tuotUlCll IJ.ETapaTL~ Kat IJ.8 P6.<rT] 'to K6enor; 1tp6crpa<rT] omv napayroyfJ evEp'yelar; an6 AXYVt-tTI, Aa)1p6.vov'tar; 1)noO/11 Kat TOV naponA.to/;l6 t(Ov Ilova,ocov napaycoyfJr; eVEP'YE1UC; crUj.lt:poova IJ.E toy KupepV11"tLK6 evepyetaKO oxeotaoIJ6 werte va s1t:t'LsuX8st 0 m6xor; 20-20-20. Au"tit '1 n:p6crpa011 ea. napaJ,J£iV6t evepyij Mtxpt va OAoKAllPOOesi T] an:oTsASOl-lan"Kij uAono{llOiJ TIje;. ansAe.ufJEpCOCJ11C;.

H KUPEPVllCJT] So. u108en'jcret OXEOtoroo-ceel:te va anovsi)J.st "t11 8taXe.iP1011 'tCOV 1Jo6.nvcov un0gel-lb."tcov cssvcv a.ve~b.p'tl1w cpopta , ehs va orocrel to pOAo aut6 OtOY ave~6.P"tTJ'to btaXeLPLO"TIj "tOU cru<Jt'1'jlla!Ot;.

H KU~epV11CJT] So. u1.0BeTIjcrsl evCL 1-l1lxaVtcr)1o roO'"t8 vo otO,crt:paALcrs.t on TO. pu8)1ts6lJ.EVU ano a:uril ttp.oMyta TIlt; 11 A.t1(tPt~c; evepyeUlt; avtavaKAoUv, <J1:aOtaK6. Ken 'to apy6tspo I-lEXPl tOV IOUVlO 't01) 2013, ttr; ttll,et; XOVOp1.~r; 'tT]t; a'Yopo.r;, I-le e~aipeOiJ 'tOUt; euaAQ)"t01JC; KCltClVOAOO'tEr;. H KUPEMCITJ Sa nap6:.crx.el tvav ava8ecopTJj.!tvo optouo TCOV eub.ACOfcov KUt·nvoAOOlcOV Ken EvCL 'tl)10AOyto yta aUTI[V TfJV KCl't11yopia 'tCOV Ka'taVaA.co"toov.

IIpoK8lp,Ev01J va OlaO"{paALcr"tSt ort 01 opOcrT1'lP16lTJ'tsr; TOU OUCW01J eivat anooscr)1CUI,lEvSr; o.n6 OpaO"lTJplOTIj"tSe; npoaqmpO:.c;, oncoc; rcpopA11tE'tat cro osU"tspo Kat rptto naKbo Cl.1t€A.eu6EPCOCJT]t; t11S eVEpyeLetr;, 11 KUPEPVl1<J11 80: npocrotOptcrSt ta nspwucrLaK6: crtmxda Kat TO 1tPOcrC01tlKO nou OX£"tiSOVlat us to c:r6crTIjl-la ll8'tat:pop6:c; evep'Yetas Kat to crUcrT1'l)1U OlUvQllits 1'11C; evSPY8tUC;.

IIpodJ(}'ItJ'1J rneVOVGeWV xa: e~a}'wyd;v

H K1.lpepVIlO11 Sa ou::vspyijcret .I-lta cs P6:80C; SK'tt)1"T]O"11 OACOV rorv opucrscov 'Epeovc; & AVO:1ttUSllS Kat KatV01:01llW;, cru~tm:ptAa)1po;VOllevQ)v 'tCOV oLacp6pcov E1tlxs1P11cnaKOOv Ilpojp al-lllCtt 00 V, Il,e crKon6 v« npooupuocsi rnv 8SV1~ mput11yt"Kij Kat vc nepLOpfcrel 't"T] XP~01l tev lCllPepV11"t1.KOOV entoOTI[O"ECOY Kat. eyyuiJcrecov.

H K1.lPEpV1lO11 So. 0l1llWupyiJcrSt Eva e~cotepuc6 cruIlP01JA£"t:I1:llCO crrol-la XPlll-la"tooo'tOu!levo U1tQ to. 7° IIpoypal-lJ.lU 'Bpeovce; Kat. Av6.1tW~J1r;, yta vc e~etct<Jst "tOV Tp6no eviOXUO"11r; "t11r; K{1lvotop.iac;, mv evicrxuO"11 rorv oscr)1cbv )l£'taQJ 0TJ/;locrtar; epe.uva.c; Kat SMllV1KOOV ~tol-lllXClVl00V Kat 1"11'1 av6.1t"tlJ~111tSptt:pep8l(lKrov plOl-lllxaVlKOOV tcA6.cnepr;.

AV~IJr111 -r1JC; anopp6rpl/0"1/r; 'trov L1lapOPWTlKCJjV Tousiorv tcai "tov Tausioo Ivvox"lir.;

:2 z a ~ :c z .~ o 1..1.1 Z

~

65

Q

z o ~. ~ z :E o

w

z

f2

H KU~£pVTjO"Tj np£1tEl va E1tL'tUXEL tOu<;; m6xou<;; Y1O. n<;; anat'tf}O"a<;; nAl1PoollooV O1:Tjv anopp6<pTjO"T! roiv oWp8pOYt'tKWV KOVOUAtroV Kat troy KOVQUAtWV cruvOX~t; 6nro<;; opi~E'tm crov nlvaKa no.paK(l-roo. H crul .. q.L6p<pCOO1l ).J£ roix 0"1:6xou<;; Sa uerprnm ~ao"El ntO"t01W1Tj)J.E:vrov O"tO"lXEtwV. Entnp608E"ta, 11 KU~EPVTj01l 80. npE1tEl vc EnrruXEl eve» E'tf}O"tO 0"1"6xo U1tO~OA~t; alTI]O"erov mtt; umlPEoiEO:; n<;; KOllIO"t6v 1'10: 1 0 ~l8')'6.Aa E:PYu. LTT]V Enheu~l1 'tow m6tcov coto pp6<P110'11t;, 11 npompuY11 os !J.ll o"toxeUIlE:vU eA.UX10""tU (de mini mis) )J.E:TPU KpanKijt; EVlOXU011<; Sa npEnet cnablo.Ku va )J.Et((}8ei.

H KU~€PVllO"Tj 8a nnpouctncsr j.lia EK8ecr11navO) 0'tL<;; opaO""tllPt6TT]teo:; 1.11<; ollUOat; opa011O:; nou a~wAo'Yd 'tl1v np6000 0"'tT! owo<paA101l tTlt; YP11yopl1S 1)AonOtT]0"11S Krrt unopp6<p110"Tjt; rorv btapHpronKcOv KOVOUAirov Kat np0"CEivE1.. ~eAncOO"e1..t;, 6no1) sivui avaYKafo.

A1T1\m;1I; 1rJ...l1POJIlOlv xou 90: lJ1toPl118oilv
fipO"fPO:!lJ:1u'tuCll1ttpi.ooo," 2007·2013 f1t't'a~u 2010 Kat 2013
(os EK. supro) 2010 2011 2012 2013
Eupo:m:aXK6 llEpt<jlEPEtIlK6 Tupelo "':IlL Tcusio
k1JVoxfls 2330 2600 2850 3000
EUPC01tUtK6 KOlVCOvtK6 TCt)lEtO 420 750 880 890
.E-r6xo~ 7r:P.OYr:OD B,al-i~VOV rOD trove; ii05 i231 1284
D:6xoe; &{;rr;spoD &:al-llJvov rou trove; 2245 2499 2606
I Evvo)_lIcoe; E.TIj(fIO~ ar6xo~ 2750 3350 3730 3890 .6.tX(Ot; npOKa'taAl1\j111 1tpOC;. 'to LUv'to.YJ.La 111S EAAao 00:; , 11 Kup€pVT]O"T] eO. uweenlO"et V0J.L0OXEOLO WOtE vc avnustmsricst ns Kaeucr1Ep~0"£t<;; 0TIlV UAo1rOlll<IT\ rorv 0TlJ.Locrirov EP'YOJV KCU'troV E1tEVOUcrErov YtvtK6'tEpa. To VO!locrXEolO SU1tPE1tEt J.LE'ta~u 'tCOV aA:Acov va :

• CYUVTOj.lEUEl KC1.t anAo1tOtEl n<;; olKacrnK€S oLaOLKCtcrl£c; npoO"qmycOv KCtTaanOVOj.loov CYUIlPoAalwv 11 U1wcpacrErov anCiM01plcOcr£cov '11"]S·

• cruv'COJ.L&U8l 'tu; 1tpoSecr"dec; ym 'tT\v XOP~Y11cr11 aOE1..ooV uno TO Ksvrpuco APXmoAO)'lK6 LUj.lPOUA,LOCYITlV AS~vCi.

• a1tA01tOl£l Kat covsouenei H<;; olaolKacriet; yt:a TT]v OAOKA.11ProO"Tj J.LEA.E'tcbv nEpt~aUOVTLKcOV E1ttmcOcr£rov Kat 't'll.C; EYKPlCYT]S rcov 1tEplpaA:AoVTtKooV opCOV ylCl €pya unOOOj.lTts·

3. EvtP'YEtEt; 'Y1U 'tov 'tt'Tap'to unoAo'YtO'IlO (va tX01JV OAOKA:'1pro9Ei roc; 'TO 'ttAOC; '1'01) npcino1) 'tPlj.ll)V01J 'tOl) 2011)

i. Allj.lOGlOVOj.llKlt npo(1apJlo"lll

H KupepVI]O"T] Sa £KTEAEO"El tOY npOD1tOAOY1:01.l6 ron 2011 crUl-L<prova j.l£ to nap6v M VI] j.lOV10.. H 1tp605ot; eO. E~£'ta~€'tat paCH>l trov ( O"roPEU'tlKcOV) uVcO'tU'tCOV ° pkov 8MelI-LIlU"tOt; 1t:OU n8ptAaj.lpaVOVTat O"'tO MOxn (cruJ.L1t8ptAo.!lpavoJ.LE:vou Kat TOU TMI)

66

H E8vncf!, AvaAoytanKij APX1l Sa unO~CtA£l llaKponpoS£o)lES 1tpO~A.E\jI£lS YIa TU; OUvta~WOonKts oanuv£s )lexpl TO 2060 ~6.oe1111S flZ'WppU8).1t<J1lS nOD uw8eTfj811KE. I'in ns 1tpO~A.E'I'£tS aUTeS Sa U1tUP~EI E~t'La<J1l (peer review) Kat Sa E1tlKUpro80uv ana TT]V EnnpOm1 OtKOYOJltKfjs nOA1TIKTjC; TllS EE, 111V Euprona'(Kf] Emtpom], TO .6.NT Kat TT]V EKT. Ot npo~At'l'e1t; Sa m::piAa).1p6.vouv Kat Ta e1tlKOUp1.KU 'taJlEta xm Sa ~a<:y(sov'tat OE aVaAUnKU OEOO)lf."VU nou Sa OUAAEX80uv Kat EnE~EpyacrlOuv ano TT]V E8vIKTj AVClAOYUY!;lKTj Apxi].

o Z o :2 J:

Z :2 o w Z

~

To KOIVO~OUA1O vn u108£Tf]0£1 VO).1oSEoia ym TT]V EVOUVa).1rooT] 'COu bl1JlOmOVO)llKOD 1tAaLcrt01J, cnJ).1cprova ~['E to MVl1ll0VlO amo.

illJf.lomeC; I1pOfJ.18eleC;

H KU~EpvT]crT] Sa OAOKAT]pWOet TT]v ano'tEAEOJlanKij EvOroJlUTCOOT] TIle; 08T]'Yiae; 2007/66IEC Yla '[11; btaOlKaOt£S npompurils otov 'C0IlEa 111<; cnJva'l'T]S OT]).1001roV O1.lllpacrewv Kat 'wm6xpova Sa OtCm<paAloEl on T] Eu8UvT] Yia TT]V E~ttaml rorv OLaOLKumc0v ava8EO"T]e; eO. Oivt:tat ora 8WtKT]TIKa OlKucrti]pla. H KupepVT]<J1l Sa OAOKAT]pffioet TT]v Dw8ETT]0"T] 111S OOllyiac; 2009/81 ytU Tlt; bumxvEC; aocpaA£lw; KUt Ctfluvac;.

MerappvfJ)J.iaelr;)lla Til Pclt'iw(J1J TaD emxelP1JpaTUCOV neplpillovmr;

KAelm:a E'lra.yyO.p.ar:a.

H Ku~E.pVT]crT] 80. SEcrnicrEt OUYKSKPIJlEvO vOflooxeolO yw. tc KAelO'La £nuYYEAllu'ta, CJ1jf1nEpv.aJlpuvo uevcov rrov enayy£AIlU1:rov 'tau vo ).11KOD, cP up flUKOnOlO'D, cru)l~OAmoypacpou, ).!T]xaVtKOU, apxneKTOVU Kat 0PKro'WU EAEyKT1l.

f{).aol1coi oOYfyoi avam:v'YfC;

H Ku~tpVT]Q'11 U108£1:£1 YOflocrx.t81O Kat Aall~aV£l Kat aAAEC; olap8proLlKse;; £VEP'Y£t£e;; yta rnv uAonoiTj<J11 torv anon;AEO)JaTffiV 111C; jlEAE:tT]S n01) avaAUEt 1:T] OUVT]uKTj ouvstceopd ron \oUplG1tKOU 'tOfl·ta O"tT]v avuntu~T] 'tile;; eAAT]VLKi]C; otxovouicc; Kat Tl1V anaoxOAT]O"T].

H K'U~tpvTjO'l1 Ut08£tet VOIlOOXE01O Kat Au).!paV£t Kat <lM£e; blapSpWTIKEC; £vEpy£t£e; 'Yta 111V uAonoillO'TJ rcov anO''L£Aecrlla'to:Jv 1:'l1e; )J£AE:111e; nou avuAu£L 111 OUVT]'tlKT] ouvstotpopn TOU TO~ta COl) AIUVIKOU suzoptoc 0111V £uEA~{o.. rrov TlJlc0V, TT]V ava'1tTlJ~T] TT]C; £MTjVlKi]e; OIKOVO)JtUc; KC1l TT]V o..no..oxoA11 on.

Evcpyew

H K1J~epVT)O'T] ~£Kl..Va TT]V uAonoiT](jT] 'IOU crX£biou ym 'to UVot'Ylla CJS rpirour; TllS 1tapo:yroy~C; EvtP'YeIaC; o..no At')'Vt 111.

H KU~EPVTjcrT] uAonot£l tT]vanocpo..of] 1:11S 81.1:£ vc SKxcopijO£l 111 olaxEiptO"T] roiv uOanvwv Q1t08E110:trov ce EvUV aVe~ap111TO oopec, sirs vc OcbOEt 'to pOAo aU1:o orov av£~ap111't0 olax.Elpw'Lil rou cruoril ucror;

67

Q z o :E ::t Z :E o w Z

o I-

H Ku~epVflCIT) ~€lCtva va UA01tm£l to J..LT]xav1OIlO mcrn: va Ota(J(:paAlcr€l on to. pUeI-U~oJ..L£Va Tl).lOAoyta 'tT]<; T]A£KtpUCTj<; evepy£tu<; o.vtuvaKAOUv cr'taDtaKa Kat 'to apYO-t€pO ).lEXPL 'tOY IOUVlO tou 2013 ru; TlJ.l.e XOVOPllCr1t; 'tllC; ay pa ue e~aipe<JT] -ru; mo euelAune Ojl.M€t; Ka'tavaJ..oJ'[cOv.

Ilpoxeuievou va OUlcrcpo.Atcrtei on ot opacrTTJP1Q-tT]'tE TOU ou("roou sivm a1t08ecrlleu~ec; ano Opao'tT]plO'TT]Tec; npoocpopcic;, 6ncor; 1tPOPA,E1t8'tal <HO beU't€PO Kat tptro naK€1:O aneA.cu8€p())CIT)t; 'tT]C; evepyelOt; rc uKoA.ou8a uerpo 8aUA.01tOlT]80uv:

• H KU~EPVT]<JT] Sa ulO8eTI]o'El a7t6cpuCIT) yw n A£ntO).lep6lEC; 'tT]C; an08EcrJ,1€U<JT]C; rou DtaXetP1mr1 cruO'1:'i]~latOt; jl£'tucpopac; crUJ..lcpcova us ro rpiro naKE'to a1t£A.eo8ep())(J1V; 'tT]C; evepY8tac; Kat Sa uW8£TIj06t rnv anapaitT]'tT] vouoesotc Yla vc lacrcpaALcr£l TIlv 1tA~PT] a1tOoEcr!l£U<JT] rorv X€lPtO"'tcOV ouctnunror; ).lE'tacpopaC; 11A.eKTP1KOU Kat q>UmKUU cspiou, ).lExPl "Co Mcpno 'WU 2012.

• H KupepVT]CIT) So: 81acrcpaJ..iO"el Tfl 0TJJ..llOupy{a ev6C; ClV€~6.p'tT]'[ou OWX€lPlO'TI] tOU crucrt'f]).latOC; DmvOIll1C;, crUJ..l<P())va 1-1£ "Co rpiro naKE'W Clm:Aeu8ap())<JT]<; TIle; evepy€wt;.

H KU~EPVll<JT] Sa J..leTa<j>epel cr'tT] P AE (puSJ,1lonKT) APxTl Evep'Y£lQ,C;) OA.e<; 'tl pU8J,1tO"nKec; e~ouoiec; zrou anooLOov'tUl an6 'tT]v EE ctoi»; PUSlltO"'tEC; evep'Y€LUe; O''tO rpir naKE'to anEA.euSep())<JT]C; tT]<; evepyEtac; (uo€1.Oo6Tfl<JT] np6o~a<JT] 5l.KWOU XP€cOcr£t<; blKTDOU, £1tiPAe't'TJ ayopaC; K.a.)

H KU~epVT]CIT1 Sa MipE1IlhP(l cOO"'tE vc e~aO'cpaAio£l 'tqv o:v€~ap,tT]criu 111<; PAE (U).l€p6Al11t't'fl 1(0:1 8ta<pavf]<; E1ttA.Oytl 1:OU 0 La lKT]'tlKOU cru Il~OUA{OU, op ).lOa t6't'l1tee; 0 La lK11O"TlC; OE <JX80'T] p£ TOV npoi.inoAOYtO).l.G, to xpocromxo K.'t.A., ouuqxova JlE TO rpiro nUKEtO an€Aru8tpm<JT]<; TIle; Evepyetae;).

4. EvipYE1E<; Yla 'tov 1ttJ,11t'to a1tOAoY16J,10 (va ixo'Uv OAOIU.T)pooOEi 00<; 'to 'tEAO<; roo OeU't'EPOU 'tP1J.1t\VO'U 'to'U 2011)

L A 11 uomovo J.11Kt11t p ocop pIoyi}

H Ku~£pvT]<JT] So. EKtEA8cret rov 1Cpoi.i1tOAoytoJ..l6 rou 2011 crU).lcpcova J..lE TO 1tap6v MVTJ).l.Gvl.O Kat to. J..lETpa OT]).lO(JlOVOlltKT)t; 1tpooapl-loyi] 'tOU npounoADytOJ..lOU. H npooooc; Sa e~€ta~El'Q,l ~aoel rorv rptunvtniorv (lvcO'tarcov opiorv £UeiI-lJlu'tOC; 'to'\) MO (Jl)J.l.1t€ptA.all~aVOJl£.vou Kat 'tOU TML .

ii. A tap9 pCOTtKtC; 011 uo <novo JnKt~ pIETap pu9 J.1io fie;

H Ku~epVT]O'T] So. ava8empT]cr£1 nc; ~amKe nap a).l8tp oix; LOucruvta1;lO onxou (Jl)crTI]IlO:"COC;, .G'1t())C; Kaeopi~ovtal ano TO VOJ..lO 3863/2010, eav 01 npopM'I'€t<; 'tT]C; E8VlKT)C; A vaAoYlC,n:Uci]C; ApxTlC; oeil;ouv on 11 npO~A.enoll£VT] aul;T]<JT] ott<; olll-l6ol€C; o(Xmlv£s )"La cruvta~£tc; 80. ~£1tepacrel 'to OPLO 'to 2.5% 't01) AEll OTO 8tclcrTfllla 2009-60. H avaSeropllO"1l So. 1tpe1t€L va 0x€otaotd oe cr"tevY] OWPOVA.eu<J1l us rrtv Eup())1ta'iKi) E1tt1:poni], 'to 6.NT 'Kat TflvEKT.

68

H KU~EpY'1CIT1 Sa UA.o1tOL'rlOEl ~ia Eu;~aSo<; avaSsroPllCITI 'tT]<; AELtOUpyia<; 'HOV 011~0(Ji.rov tuuekov e1ttKOupLKf]<; aocp6.At<Yl1<;. 0 OKOl£O<; 'tTl<; uva8eroP11CYll<; stvci f] (J'ta8EpOl£Olf]CYll TIl<; auvta~LOOOTIKf]<; oamlVl1<; Kat 11 e~aocpaAl<Yl1 tll<; ou steporntrn; '[OU l£POUl£OAoytO~oU yta ta tajl£lU E1ttKOUpt1Cf}<; aocpO:At<Jf] .

o Z o :E J:

Z :E o w z

f2

H KU~EPV'1CIT1 So. npo~Ei crqv oucn.a<JLua; ava8EroPl101l tll<; Aio'ta<; ~apErovKat (lVSUYIElvroV El£ayyeA~6:t{ov Kat 80. IlEu.om:l 'tTl KO:AU\II11 OE 0XI 1£0:,pal£O:vro 0.1£0 10% '[QU epyanKou ouva11 lKOU. H YEa )"lo'[a So. ecpaplloo.:ei. us lOxQ al£O TT]V 11] Iouxlou '[OU 2011 cs 6AoU<; 1:ou<; (J'l~eptvou<; Kat lleUOVnKOU<; eP'Y~6~ouc;.

H Tpo:m;~a TllC; EM6.ooC; oEo~e't:al va ~T]V Ul£OVEj.lEl WtalLEpa cruvtal;,lOOOLtKO: xpovojun oro l£pooro1ttK6 tllC; Kat va ava8EOlpTjaet Tu; ~amK8C; napall81:pOm; rorv cruvml;tOOOnKou tTl rcuetoo rcore va evap~OV1<JLOUV us O:11t£<; '[au IKA.

ill. A Lap 0 P Ol"TlKtC; usrup puO J!l(Jf;tC;

Ml(Jf:)oi (}TO fJ17P0r.nO touia xat OlG.XdpUr17 avilpdmivcav nopcov

H KU~EPVT]CITI So. 8e<J1tlOet vOll08Eoia ue 't11v onoia a xc tspcovetm Eva al£Aol£Olll~O mJO"TI1lla allOlpcOv (non va nEplAa)l~o:vetto ~aO"tK6 )l.tO"86 Kat rc Em(6)laLa.) Kat va LcrxUE1 1m OAOUe; '[oue; 0l1)lOOlOUC; unaUilAouc;, ESa.Q"(pa.Ai~ov'[ac; 6tt 11 a~Ol~Tj aV'tuvaKAa Tllv 1[ClpaycoytK6T1lta Kat tn KaSTjKov'[a: auTil11 IlEtappu8)llCYll 80. l£pf:l£Et vc stvm ~poe; IliaC; cruvOA.tKf]e; ava)l6p<pcoCYllC; TIl<; OtaxelptCYllC; av8pro7tlvcov n6prov tau O"1!lOmOU roueu ..

Aenoopnxoi i}.eyXOl

H KU~EPVl1CYll Sa a~Lo/..ayfJaEl 'to. an(Yrf;;Mo~a'ta cru~neptAa~~avO)lEvrov Kat rrov emx.E1pT]<JlaKrov npO'tUOECOV 1£0AlTI1Cf}<;, 'tllC; nproTqC; cpO:.<Yl1<; 't11C; av£l;6.P'tTJTllC; Ael1:0Upyt1Cf}c; al;toA6yrJcrT]C; TT]<; o1)u6mac. OlOiK1Jqnc OE KEy-mtK6 EnlneOO, nOD Sa ncpouciccrst a1£6 TOUC; E~CinEpIKouc;, qtnElPOyvroIlOVE<;. Aurf 8a nprnet va. l£EplAall~6.vet '[a a.no,[EMo~a.'ta. 'tCOV ).lEAE'tcOV yta svcv a.pLB)l6 paO"tKcOv unoupy£icov. H AE1TOUPYLKf] a~tOA6Yl1<Jf] rorv uq:ncrt6.U£VOlV KOlVCOvtKroV l£P01P ajlU6.t'cov Opt<JLIKOnO istrm.

L1'1JiO(JIC:~ 'lCpopr,8elc:r:;

H KuPtpVl1CYll UA.o1tOl£l Tq )l€'tappU8IllO"'l 'tOU O'UotT])la'toc; 0l1llocr(cov npOIl"18etrov 61£0l OpiSEtat 0'[0 oXMho oPCwTl<;·

H KU~EPVl1O'T} Ba. OA.oKA11ProO€t 't"l. j.lELappu8~tO"'l yta mv evouvo:ttCOO'f1 't"lC; Ent8erop"l0'11c;, EpyCl(Jia~, "1 onoLa npE1tEl va ot8A.eXro8Ei nA.ilproc; us E~Et81KeU)lf:vo zpoommxo Ka.l vc EXe1 n:OO"O'tlKOUc;, o'tOx,ouc;, OE O'XECITI ue tov ap18~6 tCOV EAEYXrov non Sa npaY)lCl1'on,otei..

H KU~8PVllO'f] Sa. UloBEtT]OEl VO)l08Eo(a y"a Tqv aVtlIl8'tro1tl0"1 TIle; a8ilA.(O't'11C; EpyaOta<; xm eu a1tClrrel Tqv E"fYpacpTjiKa1'axroP"1CYll VECOV EP'Ya~o~Olv npiv aurci aVaAO:~o,\)v U1tT]pema.

69

Q

z o 2 :I:

Z ~ o

w Z

g

A vaS€cOpTJ 011 'ICOV 7t€p18ropicov p€A:drocrT]<; TIle; o't0X£UcrT] e; rorv KOLVCOVtKcOv oanavcOv E'tO"L cOO'l:€ vn ev8uva)lroSci '1:0 KOIVCOV1KO 8iXru npoorcoioz; 'Y1a ru; mo EUaACO'l:E<; 0)la8ec;.

EvirrxvrrfJ ton av-raywvuJ'1l0V atu; aVOlxdc; ayopec;

Oortyia rwv Ynnpeoubv

H KU~EPV1lOT] Sa SE<Ynicrel vOj.WOXtOlO yta evav nEplOptcr)lEvO a.ptS)lo (mo KA6..8ouC; U1tT]PEO"tcOV 7tpo'l:€pm6T'lra<; nou OpiOTIllWV oro rsropto 'tpt)JT]VO 'l:OU 2010. H KuPtPV1lcrT] So, €~£tOtKtUcrC1. 'Yta svuv m;pLOplo)JEvO aplS)Jo ano KAaoous U1tT]PEO"lcOV np01:epm6TIl'l:ac; Eva xpov08La'Ypa)l)la yta1"T]v 1.lloSS'l:T]<YT] KAaotKil<; vOlloSecrio.c; IlEXpt '1:0 i:tlvoe; rou 'tE'taptOU rpunrvou 'tau 2011 zou va E~acrcpaAisEt nA1lPTJ 0"U1l1l6pcpcoO"T] us ne; a7tat1"ilcreu:; 'tT]S 08T]yiae; rorv U7tTJPEcrU:bV.

EmXelP1'fI-W'Cl1CO llepzfJillov

H KuptPVllO"TJ Sa napoumacrel EKrlllllO"fl E1tln'tcOcrErov rou vouon 3853/2010, Yla rnv a7tAOnOll101l TCOV Ota01Kamcbv tvap~lle; npocrronlKile; Kat €'talplKile; )lOPCP1le; e7ttXeipT](JT]e;, os crxtO"fl I-lE mv E~otKOVO)lT]011nOU En:tTlJyxavE'tat roe; npoc; 'tOY XP6vo Kat 1"0 K6moS Evap~T]e; )liac; E1ttXEiPl1011e;·

H KuPtPV1lO11 Sa ow.O"<paA.icrEt 6n 'to onusio )JovaotKils €naCPtlS stvoi nAtlProc; Aet'taUP'Y1K6 Kat 11 OAoKAtlPCOO"T] tCOV OlaOtKaOlcOV )JE llAEKtpOVtKa )lEOa stvor ouva1"il ce 6AOUe; 'tOUS KAa80uc; rtou KaA:un'tOV'tat an6 'tT]v OOllyictnov U1tf1pecncOv.

Evepveux

H KuPSPVllcr11 Sa KaTaPrrlOEt 'to, pUe)ltSO)l€Va ano au1"ilv 'tt)lOAOyta 'Y1a TOUC; nEAUi:Ee;, EK'tOe; ano rc V01KOKUpui Kat ttc; )JtKpte; £nlXElpiloElC; (onroe; OplSE1"o:.t o:.n6 1:0 OtU'tEPO Kat 'to rptro nctKE'tO anEAcuStpCOcrT]e; TIle; evEpY€lac;)

Av~rrll 'ClIC; anOPP0f{J'1UlIr:; 'Coov AlapOp(f)'ClKWV Taueioiv tau 'COv Taueioo Ivvoxtic;

H K\lPtpVllO"fl Sa EKnAllPoom;l 1"ou<; ot6xouc; 'Yto:. ue; anatTI]oElt; nAT]pCO)lcOV Ot onolES So, )lE'tP1l80Dv paoEt mcrozoujusvcov <Y'tOlXeicoV.

H KuPtpV1lO1l So:. napoumaoet EKge<rT] ytct mle; opao"'l:11pt6T11'tes 1"11S o)laBac; OpacrllS a~toAoyoovrae; TT]v np6000 roe; npoc TIl OlaocpaAIO"T] 1"11S 'taxeia<; l)AonoiT]<rT]e; Kat o:.noppocpT]crT]e; '[(OV c>tapepCOUKOOV KOvOUAi.roV xct eo:. nporstvet P€A'ttOO 0 €t<; , oxou sivci avaYKai.o.

5. EVEP'YEIE~ '}'ta rov EK'tO a7tOA<Y'(u'JJ.10 (va EX01)V OAOJU.l1Pro9Ei ro~ 'to 'tEAo~ 't0l) 'Tpi'tOl) 'TPtJ.ltlV01) 'T0l) 2011)

i. A 11 J.10 mov 0 "UKt] 1t poenp ,.1Oyt]

H KuPtPV1l<rT] So:. EK'tcAEOSt rov npounoAo'YLO)l6 ron 2011 crU)Jcprova ~e 'to xnpov MVll)lOVlO. H npoooos eO, E~S'taS8'tat ~acr€l «ov 'tpL)lllvtairov cvdrnrrcov opicov EMEi)J)Ja'toe; 'tOU MOXTI (crD)lnEptAa)lPaVO)JEvOu Kat tau TML).

70

H KupepVTJcrTJ eu U108€nlcrS1 'tOY npoxcrcpxtuco 1tPOU1toAOY1.O"J.!6 'YtU 'to 2012 O"'t0XeUOVW.<; otnv xspmrspco ~eiCOcrTJ rou EA.4i.).t~u'WC; TT]S 'YE:VllCfJC; ICUpepvTjO"TJC;, cn.J,.uprova ).tE 'to ']'[pOYPO~!(..lU Kat 1tEpv..a(..lpUvoV'ta<; TT]V aVaAunKiJ 1tapoucr(a<YT1 rrov (..l£'tprov npocrapJ.!oyijc; nou av£pxo~at crt 'tOUAUXtO"'tOV 2 2% tOU AEIl To. (..l8'tpu autu sivm: (os E~mpE'tlK£S ']'[epl1ttrom':u;, (..l1tOPOUV vn ATjcpeOUV un' O~flV usrpc xou anocpepouv avCrA.o'Y1l e~OtKOVOJ.!llO"ll, os crtevij ouvspyccic Il£ 'tTjv Eupomu"LKT] Enuponij, 'W /j, T Kat 'tTjv EKT)

MElCOO"Tj 'tTjt; anacrxOA.TjO"Tjt; oro 15111l6crlO rouso e1tlnpocre£1:COt; tOU xovovc 'tllt; ) .. Liae; np6crA.ll'tfllS ava. 1tEvn: <JUVW.t;l.OOO't'i]crelC;. Au'!6 So. E1t1.'!p£\jIEt E~OlKov6).tTjO"Tj 'tOUA.aXlcrtOV 600 EK. eupdi.

Et01K6S cp6poC; Ka'tavOA.cocrTJ yta 'to. JlTj aAKOOA.OUXo. nora, (JUVOAlKi]c; an6bo<YT1C; tOUA.aXlcrwv 300 EK. euprb.

LUV£X1crTj 'tT]C; En£KtaO"Tjt; 'tT]S PUO"Tjt; yta tOY eopo Cllc1.VT]TT]S nEpt.oucriac; J.!E mv avaeEroPl1crll ttov aV1:lKElIl£VlKcDV aSlrov anooocrllC; 'tOUAel.X1.cr'tov 200 EX. EUPro np6cr8Ercov ecr6bcov.

LUVtXlO"Tj 'tT]t; avaolOpyavro(Jllt; TT]t; 'WnlKi]c; aU'toblO1KllO"llC; yta rnv ES01.KOVOJ.!T]O"ll 'tOUluclXLcr'WV 500 EK. EUpcD.

A va.cr1'OATl cnc avo ~!aO'nKt<; au~i] osu; o"uV't~ECOV.

LUVBxlO"ll TllC; u:USTJO"llS TllS unon:A.£cr)lanK6'tT]'tuc; 'tCOV 'teK)lT1PtCOV CPOPOAOYTjO"llS nov e1tCL'YY€A.)laTlcDV Il£ cr1'OXO TT] O"UMoyTJ 'tOUAUXlO''tov 1 00 EK. EUPOO E1tlnAeOv.

Msloon trov emooTf!crerov 0'8 OllJl6crLEC; e1tl'Xe1pi]crw; KU"ta tOUAel.XlO''tOV 00 ex. eupm roc; a1tOttAecrlla Tll<; ava8t6.p8procrf]c; 'tOUC;.

Em86).tCL'W avepyiue; us xpmipio rc EAuXLcr'ta ana.t'tDulleva IlEcra 8UlpicoO"llC;. l:t6XOC; stvci 1'] E';OlKOVO)ll1O'1'] 500 EX. BUPro.

H esaO'cpaA10"ll s1tlnp6cr8e'tcov Ecr6orov ano TT]V a8e108oTllO"ll 'tUXeprov nmyvi.cov: tOUAaX10''tov 225 ex. EUpro an6 rnv mDA1']CJY] aoelcDV Kat 400 s«, €Upro ano e't110'la OtKo.LcO IlU1'a..

Ilspmrepoi o1Z6puvO"ll 'nlC; paO"ll<; tou <PIIA O"'tOX&uoV'ta<; em O'UMcrrl 'touACrXLO''tOV E1tl1tAtov 300 EK. supdi,

ii. tap9pronKt<; a'A'Aayt<;

H Ku~epV'll(Hl eO. otumpaA.tO'El mv nAi]pl1 Ecpaplloyi] 'tT]C; A't~ev1'o..c;. y1a 'tT]V KaA.u'tEPll O~OeE1'l101l mcrtE va J.!elC08Ei 1'0 OlOlKll'tlKO KOO"1'OC; Ka1'a 20% O£ crUYKP1CJY] )lE 'to 2008 Kat 811 mw.9tcrst tK8EO"ll crTT]V Eupro1ta'(Kij E1t1.1'po'TCij.

Bclrfw(Jl1 'fOV EmXEIP1JJlU.:rucov 1Ceplpri)J.oV"Coc;

H KI)~EPY1lO1l So. Tp01tOnO'Lijcr€L TT] VO(..loeecria cOcr1'e va xepioptoei 1'U CPOPOAOY1.KU EIl1to8ta crt: iJ1.Y'(xroveUcrSt<; Kat E~ayopEC; E1tlXElpi]crsrov, 07[(:.0<; Y] 111'] usrccopc oucotopeupsvorv 1]~lro'V ~o.s( 11£ rnv EmXeiPllCJY] KUl 0 nOAunMKoc; unoMytO'l!6C; rou «unep~OAtKOu KEP8oU9) ('V6~1OC; 352212006 up8po 11) Karel. 'tT] ll£'taP{~aCJll ermpeuov.

H Ku~epVT]01l 80. MPE1. a.1tOcpel.O'EtC; Yla TY]V unA-onoiTJO'1l TT]S 8tu81Ko.criac; 't'€A..wvetaKijc; EKICu8apl(J'llS rcov ESUyCOycOv Kat EtO'a.yCO')'cOv Kat 80. 8wO'£t 'tTJ crxenKi] OVVU1:01'Tj1'o. EKKu8apt(jll eoprimv os J.!€')'OAeC; E1tlXEtPTtcrelS i] ~lOlll1xaVtK£C; nEptOxtC; cvri rov

Q

z a ~ :::I:

Z :E a

w z

~

7t

tEMov6irov. H KuP8Pvt1aT1 9a KQ'tapyiJaEt rnv WUli'tT1OTt 'YUI qyprupf) <no Il1'(TProo sf:,ayary&iw tOU Ef.Utopuc06 EmJW,.1'('tT1piou yUl TllV axOK'tT(01l marOKOt1'('tl1(()l} ~.

6. EVEP'YEU:~ "fUl TOV tp00J.10 anol..oylO'Jl6 (va qO\lV OAcnu.;'1proOEi ro~ TO 'TEAoC; TOO T£Tap't'O\l TP'J.1tlVoo TOO 2011)

i. AqP.0010VOJllK1t 1tpOoapJlO1'I1

H ICUPtpvT(01l 8a E1tl:roXEt T~ O'tOx.ou~ T~ 1tpoypallJ.LaTDC; 'YUI 'to EAlEtJ.Lf.UI 'tT(C; Y&VllCitc; 1CUptpvT(aTlC; 'YUI 'to 20 II.

To KotvoPa6).w 8a uw6EritoEt 'tOY 1tpo1)1to).oytOJ.LO 'YUI 'to 2012 yta 7repatTEpco J.&dcoot1 't~ £ll£(1l~oc; Kat 9a <ruJUtSPll4P£t ).ltTpa 1tpOOapJ.LO'Y1\e; 'M cmoia 9a av8pxOVta\ GE 'touA.Qxunov 2,2% TOO AEU <ru~ lIE TO MVT(J.L6vw.

A£ltOVpyllcof tM,;xOI

H KuptpVT(01l ea ru;WAoyl]O£1. 'ta mtOtEA.tG}JaTa 'tT(e; &:in£PT(C; cpclc:JT(C; 'tT(C; av~ltptT('tT(C; AEtTOUpY1.lci}c; w;wl..6rr1OTtC;; 'tT(C; futJ.L6<nat; ISwbc'1aT1C; OE lCEVtP\KO E1rl7te5o, 1t0\) n:apoucnltl;oVTat cmo TOUe; ~Ol'tEP1KtM; EJl1tEtpOyVOOJ.LOVec;. H KulJ6pvqOT( 9a 9£mttG£1. vo~w 1CUt Sa uwOm1GEt J.Lttpa 'YUI TllV u).mro{1'(O'T( 'tOO KpCbTou Get EmXetpT(OUlKIDV (J\)(J't6oEcov TOU l..&noupyuroU dJ:nou tT(C;; futJ.L6<nat; 1S1ObcqOT(C;; OE lCEVtP1K6 En:ix&OO Ka\ TOO r:.'JJ:rx.qu twv 1.ntapX6VTwv KOtVCI)VtKOOV 1tpoypaJ.LJ.1Al'twv.

Tur T11V EViOXUOT( T01> avtaymVlC'fJlaU c,.n~ avOlXT~ ayop~

Evep'Y£la

H Kui3tM01l 9a KatapyiJG£l Ta pu81lll;6J.iEVacm6 a'O't1l nJ.LOAOyt.a "fUI taue; 1tEA.6:tec;, £lC't6c; axo ta VOIKOICUPW Kat nc; Jll1Cp8c;; £1ttXE\P1l0Etc; (61tmc; opU;&ta\ 0't0 lSe6tepo Kal to tpito 1tamo ox£Mu9tpCOOT(e; tT(C;; EVtpyEtac;)

rUl T11V a-i>;l1cnJ TIle; anoPPo<J)l1OT(e; TCI)V Alap9pamKcDv TaJle(CI)v KG' T01> TaJlEio1) ~1)VOX1lC;

H ICUPepVT(01l 9a B1C7tI..1'(pcDO£\ TOUe; 0'tOx.0Ue; 'YUl nc; WUlt-rr10Etc; u,T(pc.oj.UOv (ot (ntoiec; 9a ~PTl9oUv pcio&\ matcmotT(J.LtyCl)V CltolXdmv).

H KuPtpvT(OT( 9a £1O(1)'o.y&\ tva StcW1K'tUaKO UVOlXTO 06O"tT)tul '1tGpaKOl..a6Dr1OT(C; tmv StaS1KIlOlWv wroOOxilc; 'tQJV 1tpot&o&mv tpycov Kat ulmto~1'(OT(C;; twV 1S1'(~v Spymv.

H KuptPV1lOTt 8a IStao<paAioEI On 1'( SlOt1CT(nri) sn:o.p1CEtQ o'A.wv Tmv ~taXetpumK(ov ApXrDV Kal EVlSuiJ.LEO'CI)V cpopemv nov £1tlX£tPT(OUlK<Ov 7tpoypaJ.LJ.1C'.cTCOV TO\) EIIIA 2007-1013, qa

H KU~EPVT]01l a. n:upoumacrel. ,",-ia. EK eOT] n:avro CITL<; pa.(jtT] lOtT]'tee; tT]t; J..la u opa01lC; nou a~tOAO'Yei rnv n:poooo (jtTj Ola.crcpaA10T] TIle; 'YPTJYOpT] UAOn:OLT]OT]t; Kat cerop oCPll<Jl1 reov OlO,p8PCUTIKWV KOVOUALroV xm xpotstvst ~eA:nw(jel onou sivcn cvcyxcio.

Q

z o ~ ::r: z :E: o

w

Z o I-

1Clcno1COt118ei ano "TOV o1£8vft opya.vlcrJ..l6 1CLcrt01COLT]crT]C; cn'>J..lqlcovu IlE 1:0 n:pO'[U1CO I 9001 :2008 (Iloic rnrn 6toiKT]CJT]C; .

73

Kcre TIl Ot6.PKEUl "tau npOypCljljlatOC;, Ol O.K6AOUOOl OEiJcrEC; Kat EK8eO"EU; npE7tEl vc 'rl8cvtat un6 'ttc; ap)l601ec; apxtc; CJTYj ot6.8eCJ11 tOU npoQ"C01l:LlWU 't11C;; EupO)natK:~C; Em.tp0n11C;, TIle; EKT Kat tOU ANT crt taKTIKi] P6.crl1.

ilaP&xOVTflt o:no TO Ynoupy&io OlKOVOjltKOOV

fIpOKamplCTtKo. J1llVl1lia c>totxs.ia 'YUl rqv ecpllpJl;(}Yll tOU KpanKoi> rrpounOA.oytalloU (cruJ.LnEplA.ctll~avoJlivrlr; TI]r; ldJpu:u; A.et'tOUP'YlI(l'lr; KctTI]yoptOrrOL'1aTV:; tOOV EO"OOrov Kat oamIVWV Kat ctvo. unoupydQ)

Errl'lcatpO'l'IOUU.tf:VU JJ.Tlvtaia crX€011l 'YUl TI]V EICTSAecnl tOU KpaUKOll npoi.irroAoytajlOU 'YW: ,0 \)fI:OAOl1tO TOU trou~, cru~l1r€plA.ct!l~avOJ.Ltvll~ tllr;. JCUplUsic€t'toupYllal~ !Cu",yop~OltohlO"lls 'tON 60"60rov Kill oa1l:avwv avo. lliroUPY€LO"

Il pOKCttapKtl!CU ~tllvta[1l tlllJ-€lCtK6: cr1'OlXEtll 1La: 1'OUs cpopels ."r; yevt!d)t; KIlPtP"'1OT1S (6nos tOU Kp6:tous)

MTjVluill.O"1'otXeia y La tll JllO"eooocria tOU Cl11J.LOoiou (."r; 'Ysvl\al~ KUPEPV'lOTlt;, crullrrEPtAa!l~(lVOJ1tvT]r; tTjt; AeltQupYl1a'!r; lCatllyoplQ1TQlllOTjS m: QVO!lllmlKQUt; jltO"eOUS Kat E1t106J.1am crE

OT] J.LQmout; u7Cllil.).:i]w1Jr; av6.. U1T01JP'YeiQ Kill OTjll6mo <pO pta), ap1fJ!lO unall~Arov (crujl1TeptAaIlPaVO!l~t; fTlS ;w,TO'Up'yt~r; KIl'IT)YOPW1TQt'1crT]S av6. unoupysio Kal OTjIlQmOJv cpopsrov enos 'IT)S KEVTptKfJt; ICU~EpVllallr;), ueco l.na06 (crullm:;ptAllll~Il.VOllevou cOU ~aotKo6 1l10eOu, n:apQIWV Kat emoo!l<hOJV).

TplllllvlIlLa o'To.tXEia yUl tOU~ Ao-yaplCl(Jjlo'6o; 1'l1.<; YEVtlC1'!t; KU~epVT]O"TjO; Kal "COU xpeQUS ,croll!POJva !l£ 'wue; KOIVQm::out; KUVOVlcrlwuo;

O'trt. ~!0"1'11dJ t;.

E po 0 Il a5 1Il ia nJ.ll po !pO PTjO"Tj ym TI] v 1:(1 Il£ Io.!d] Ka1'amuOTl TI1r; KUPEpvT]O"llS IlEClvacpQpa ant; 1TTj.yer; ImiO"1'It; xp~m:tt;. lCaeOOC; Kal crov ctpt91l6 tOOV iJ llepWV stou \l1tUPXEI KO:AU\IIll·

:E1:0tXEia Yla 1'T] XPiJllato06TIlOTlIPOperov ysvtKT'\c; lCU~epVTjaT]~ EK1:6S TIlo; ICEvtpl~r;KU~tpVl1OT1~

~TQtxEia A.iJ~l1tp6Hf:aJ.llilv o!peMv {cr1JJ.l1tEPtAall~aVO J.Ltvrov troy ;(pswv zou t',(ouv mmaoop€U1'd) 1'T]r; YOVIKT'\r; KU~EP"'1OT1C; crtlllm,plAaIlPa.voJ.L!vou 1:01) Kp<lTOUr;, 1'l1C; 1'O'mKT'\c; autolhoIKTjOTlt;, tl1'; KOIVOJVlKT'\r; aO!paALOTIt;, 1'rov vocoxousicrv Kat VOJ.LIKWV npoaom:CIlv.

~tOIXEiIl A.T#rrp6geallrov o.<Pw...rov (Ol.lllnEpt1a~!~aVOIlf;voov cOJV XP6tbv zou EXOUV cruaoCllp€u1'Ei) yLIl. TO. Kp6.TO~ Kal1:a VOOOKCllela

CliJIl6mQ XpeO'o; Kal veeS €y'yU~a61t; a1T6 1'T] YOVLKT'\ lCU~ep"'1crT] npot; nc; o1)p6au:c; en:tXl:lp~crE'5 lCQ\ 'OV IOlO)Tl!(C6 tOIlEn.

MT]vtaiCllt;, l 5 IIp.epEt; ~161'a 1'0 .EAOt; KaSe ll1lva-crtrter; 0'1 1l:AiJPO!pOpiEt;, ea 7teplA.a!l~o.voVTat enlO"Tjt; as €1tOIlEVer;8Ia~L~6:cre\(; os :1r!:pi7C1'(i)O"Tjuva:8EWp110"Tjt;

MllvLlliwr;, 30 ll!1EPEt; !lEt6. TO -:rs1ct; Kaee 1l11va

MllV1ClLrot;, 30'1llepet; ~lETa to tEAOr; !CeleE Il~Va-(1)t6: Tn crTOlXEiIl Sa 1Tepl1ujlB6.vQvral emOTlt; em E1ll6JlZVEt; ota~t~6..crgtS cs 1tEpimroOTl avagewPllOTlS

MT]vWtOJt;, 30 ll!1Eper; J.Lfmi 1'0 TEAor; KaSe IlTJva (tvIlP91 IouvlOr; 2010)

Tpurqvtc A.,oYll:JTtKncrtOtXEio., 90 llllepEt; !lEta 1:0' tEAOe; ",Me '1PlP"VQU.

E~80Ilaolll.iror; t'1v napllcrKeu~, IlS av (li<P op 0. crnv 1Tp OIlYOU Iltvll nEIl1rtll·

MT)vt.a:iroC; OX1 apy6tepa curb 15 TWEpee; !If:t6: to' tEwe; !CaSE Il~va -(lUtEe; 01 nAllPO!popiEJ:; So. rr8pt1all~Cr.vOvtat xrn O€ E1tO~lSV€~ ll!aBI~aoeu; OE 1t€pfmroOTt ava9sropT]0TIr;.

T P1IlllVl.CtlOOt;,CV1'Oe; 55 11I1EProv J.L61'Cr. 1:0 tEAOr; KneE TPlJ.l~VOU,

M'f]VLCtiOJt;, 30 T]ptpEr; .!l€tCr. 'Co t£A.o<; K6.Ge IltlVCt,

MT]VtCliCllS, EVT6S ov6C; J.Lf)va.

74

Kcre TIl Ot6.PKEUl "tau npOypCljljlatOC;, Ol O.K6AOUOOl OEiJcrEC; Kat EK8eO"EU; npE7tEl vc 'rl8cvtat un6 'ttc; ap)l601ec; apxtc; CJTYj ot6.8eCJ11 tOU npoQ"C01l:LlWU 't11C;; EupO)natK:~C; Em.tp0n11C;, TIle; EKT Kat tOU ANT crt taKTIKi] P6.crl1.

ilaP&xOVTflt o:no TO Ynoupy&io OlKOVOjltKOOV

fIpOKamplCTtKo. J1llVl1lia c>totxs.ia 'YUl rqv ecpllpJl;(}Yll tOU KpanKoi> rrpounOA.oytalloU (cruJ.LnEplA.ctll~avoJlivrlr; TI]r; ldJpu:u; A.et'tOUP'YlI(l'lr; KctTI]yoptOrrOL'1aTV:; tOOV EO"OOrov Kat oamIVWV Kat ctvo. unoupydQ)

Errl'lcatpO'l'IOUU.tf:VU JJ.Tlvtaia crX€011l 'YUl TI]V EICTSAecnl tOU KpaUKOll npoi.irroAoytajlOU 'YW: ,0 \)fI:OAOl1tO TOU trou~, cru~l1r€plA.ct!l~avOJ.Ltvll~ tllr;. JCUplUsic€t'toupYllal~ !Cu",yop~OltohlO"lls 'tON 60"60rov Kill oa1l:avwv avo. lliroUPY€LO"

Il pOKCttapKtl!CU ~tllvta[1l tlllJ-€lCtK6: cr1'OlXEtll 1La: 1'OUs cpopels ."r; yevt!d)t; KIlPtP"'1OT1S (6nos tOU Kp6:tous)

MTjVluill.O"1'otXeia y La tll JllO"eooocria tOU Cl11J.LOoiou (."r; 'Ysvl\al~ KUPEPV'lOTlt;, crullrrEPtAa!l~(lVOJ1tvT]r; tTjt; AeltQupYl1a'!r; lCatllyoplQ1TQlllOTjS m: QVO!lllmlKQUt; jltO"eOUS Kat E1t106J.1am crE

OT] J.LQmout; u7Cllil.).:i]w1Jr; av6.. U1T01JP'YeiQ Kill OTjll6mo <pO pta), ap1fJ!lO unall~Arov (crujl1TeptAaIlPaVO!l~t; fTlS ;w,TO'Up'yt~r; KIl'IT)YOPW1TQt'1crT]S av6. unoupysio Kal OTjIlQmOJv cpopsrov enos 'IT)S KEVTptKfJt; ICU~EpVllallr;), ueco l.na06 (crullm:;ptAllll~Il.VOllevou cOU ~aotKo6 1l10eOu, n:apQIWV Kat emoo!l<hOJV).

TplllllvlIlLa o'To.tXEia yUl tOU~ Ao-yaplCl(Jjlo'6o; 1'l1.<; YEVtlC1'!t; KU~epVT]O"TjO; Kal "COU xpeQUS ,croll!POJva !l£ 'wue; KOIVQm::out; KUVOVlcrlwuo;

O'trt. ~!0"1'11dJ t;.

E po 0 Il a5 1Il ia nJ.ll po !pO PTjO"Tj ym TI] v 1:(1 Il£ Io.!d] Ka1'amuOTl TI1r; KUPEpvT]O"llS IlEClvacpQpa ant; 1TTj.yer; ImiO"1'It; xp~m:tt;. lCaeOOC; Kal crov ctpt91l6 tOOV iJ llepWV stou \l1tUPXEI KO:AU\IIll·

:E1:0tXEia Yla 1'T] XPiJllato06TIlOTlIPOperov ysvtKT'\c; lCU~epVTjaT]~ EK1:6S TIlo; ICEvtpl~r;KU~tpVl1OT1~

~TQtxEia A.iJ~l1tp6Hf:aJ.llilv o!peMv {cr1JJ.l1tEPtAall~aVO J.Ltvrov troy ;(pswv zou t',(ouv mmaoop€U1'd) 1'T]r; YOVIKT'\r; KU~EP"'1OT1C; crtlllm,plAaIlPa.voJ.L!vou 1:01) Kp<lTOUr;, 1'l1C; 1'O'mKT'\c; autolhoIKTjOTlt;, tl1'; KOIVOJVlKT'\r; aO!paALOTIt;, 1'rov vocoxousicrv Kat VOJ.LIKWV npoaom:CIlv.

~tOIXEiIl A.T#rrp6geallrov o.<Pw...rov (Ol.lllnEpt1a~!~aVOIlf;voov cOJV XP6tbv zou EXOUV cruaoCllp€u1'Ei) yLIl. TO. Kp6.TO~ Kal1:a VOOOKCllela

CliJIl6mQ XpeO'o; Kal veeS €y'yU~a61t; a1T6 1'T] YOVLKT'\ lCU~ep"'1crT] npot; nc; o1)p6au:c; en:tXl:lp~crE'5 lCQ\ 'OV IOlO)Tl!(C6 tOIlEn.

MT]vtaiCllt;, l 5 IIp.epEt; ~161'a 1'0 .EAOt; KaSe ll1lva-crtrter; 0'1 1l:AiJPO!pOpiEt;, ea 7teplA.a!l~o.voVTat enlO"Tjt; as €1tOIlEVer;8Ia~L~6:cre\(; os :1r!:pi7C1'(i)O"Tjuva:8EWp110"Tjt;

MllvLlliwr;, 30 ll!1EPEt; !lEt6. TO -:rs1ct; Kaee 1l11va

MllV1ClLrot;, 30'1llepet; ~lETa to tEAOr; !CeleE Il~Va-(1)t6: Tn crTOlXEiIl Sa 1Tepl1ujlB6.vQvral emOTlt; em E1ll6JlZVEt; ota~t~6..crgtS cs 1tEpimroOTl avagewPllOTlS

MT]vWtOJt;, 30 ll!1Eper; J.Lfmi 1'0 TEAor; KaSe IlTJva (tvIlP91 IouvlOr; 2010)

Tpurqvtc A.,oYll:JTtKncrtOtXEio., 90 llllepEt; !lEta 1:0' tEAOe; ",Me '1PlP"VQU.

E~80Ilaolll.iror; t'1v napllcrKeu~, IlS av (li<P op 0. crnv 1Tp OIlYOU Iltvll nEIl1rtll·

MT)vt.a:iroC; OX1 apy6tepa curb 15 TWEpee; !If:t6: to' tEwe; !CaSE Il~va -(lUtEe; 01 nAllPO!popiEJ:; So. rr8pt1all~Cr.vOvtat xrn O€ E1tO~lSV€~ ll!aBI~aoeu; OE 1t€pfmroOTt ava9sropT]0TIr;.

T P1IlllVl.CtlOOt;,CV1'Oe; 55 11I1EProv J.L61'Cr. 1:0 tEAOr; KneE TPlJ.l~VOU,

M'f]VLCtiOJt;, 30 T]ptpEr; .!l€tCr. 'Co t£A.o<; K6.Ge IltlVCt,

MT]VtCliCllS, EVT6S ov6C; J.Lf)va.

74

Ka1:arrra.asu; saMmv K(It 8a:1[(IVOOV Kat taoA.o'YLapnt nov 30 !lE")'a.Aur~PffiV 8TlIlOa{WV emXelp~O"sooV, ~a.O"St cruVOA1KOOV o u:n:(lVOOv.

ETOIXSto: sJUxopl1'fllaeoov c.m6 rTjV EE (o:nOs1"\l-tLrilO"el~ Kat rrpOK(1"ta~oAts), oan:Ctvec; KEtpuAatOOV Kat e1ttOon;creLS; KuAum:6flevES wta KotVOnK~ J1pOKa"ta~oA.Sc; ~ emA€stl-l8S 'Yl(1 a1tO~l1fl£W1J"l"] a:n:6 rnv EE ).IEaa (11[6 n:pO'YPa.).I).I.Cl"tU nou XPT]).IU"t.oOO"WUV"t(11 (11[6 rnv EE Kat eXouv f:101KCt crul1<PffiV11Hei ).IE rnv EE

Ml]vtata KCt"to.cna011 "trov cruvaMo:ydw ana tone Aoyaptw:r110UC; EK1"Oe; 1tpoUrroAoyuJl-Lo6

M11V1criCt CS"tOlxeia "twvcruvaUo.yoov SlOLKOOV AoYCtptao,.u:bv "EK8SO"ll1tp06ool}"'(1a rrrv eKM~prolJ"l"] "tOW 1tpou:n:08toeffiV 1tOAl"tllCllS

TPlj.fl1Vta:lroS, tpBle; fl~V€<; !leta. "to -r£loe; KaHE -rPtJl~VOl).

M 11V1o.1roS ev-r6C; .pullv E~OO!lal5rov l1e"!:Ct TO TtAoS Ka8e fli)va

Ml1VtCtiror; (no tEAOe; K6.8e !l~vo. Mnvickoqcro ttAoS Ka8e 1-1.11vo:

E'1"OIXeio. evEP"fTlTlKOl) Kat nu8TrrtKOU roo f:UllVlKOU Tpa.1te~IKOU O1.lcrtilllUToc; - cru,),Kev-rpronKo[ vojnounrucoi 1000A.o')'tOp.OL 'troy itlcrrffin KOOV tOpul.Ul-rmv

m;o.ISl] "t"llS e~o.rteplKf)c; XPT\j.l(l'tOOO"CT)IJ"l"]C; troy eAAl1VtKCOV "tparcel;oov crru; SuylltPlKts 't01JScr-ro ~ro-repu(62

~roteplKts XPl1l.latooonKts pots "'(1(1 to -rpnlttsllc6 crUcr'tT]I!Ct, -rIS UClXetpi)crELS; Kal 'to 011116010 -rOIl£a. crul-l1tepJ1CtI-l~aVOj.ltvrov tcrv nva)1ev6~LEVrov e~eA.[~erov 1m T01Je; en6l-lEVoDe; 121-.L1ivec;

'Erlle01] ym "t"ll peucrro"t"ll1"a TOll "tpa1tel;rKOU cruO"'n;I1Cl'tos,

. E ,,-(1 £01] ym TI] v E~EJ.. t1";11 rmv 15 nK"!oov XPTt l-laT o1ttmronKTls, atoB£poTI] tll~

'E ](9£01] Y La 't(l a1tO'r6A.£.cr fLU m rtov 1"(1 K"!l KOOV r P 11111 VlU Iro v 00 Ktl100V IWiII:Ocr6ffiS

AVaA\lnKf) b:9EOT) EJti. TOU tOOhO')'lO}l.OU rou Tal1eioD Xp'1iJa'1"omm:oynKf)s r"tuBep6"tTjras I-lE (1VCHpOpa Kat m:t9J'YTJO"l"]"'(1a ns . .f1€"tO@O¥$ lIDV MryaptaO"Il00V

E~150).UlOtairo~ Ka8E f:1t61l€V11 EPyamll11 Tll-ltpa

MT]VLCliw<; 30 11l1tpE~ j.lE1"U .0 '1"£Ao<;. Ka8e ~ti)va

MllVtai.roo; 15 l1)1£Pec; I-lE-r6. "to lt1or; KaHe Il~VU

M"vlll.IroS 30 l1J.Ltpec; fLE"tU ro TtA.OS KaBe I1Trvo:

E~8ol1a~hairoe; "CT) vrno)1€V"T[ Ep')'6.tTt!l T!

TPLl1llvtafroC; 15 1111£pes p£1"n"to lEA.oS KaBe "tPII1Trvou, crUl-lqiWVU jJ.EoIUHemj.l6'tT]'t1l 0"1"0 LXeirov

Tptl111Vtalros 15 11j.t£PE<; )1.ETa TO "ttAce; K6.8e 't"PIj.lTjVOU, crU)l<prova I1E"CT) lha9f:0lj.l6"CT)Ta O""!OlXeirov

E~Swal5tairoc; TI]v en:6!.Ltvll EpyumJlTt

1 OJ-FJ; .01 )1.opcpil; epyuAeirov oavetal-\ou Kat KE<paAaio1J KaBroe; mtaT)S K(It Ot Ko::9npac; Ka-ro:9ao"Etr; 0""t"LS 9:uyCltpIKEe; tou e~ro't"epllCOU

Q

z o ~ J: :z

.~ o

w

z

f2

75

Q

z o :E J:

Z :E o w Z

~

llapO:p't1}f.1a 2 - Tuusto XPllJUl't01tl(JT(»'tlKi)~ 1}taeEp6Tlrta~

o O"Kon6c; LOU Ta~E(01) Xpnunromcrcoruop; Lta8Ep6TIrrac; (Tcusio) E1VUl va OlU1TlPiJaEl 'tTJ crm9Ep6n]Ta 01"0 EAAT]VllC6 'tpa7[E~tK6 oucmuc, XOPT\yOOV'tac; LOla KEcpaAaw. en: 1tEpi.mroO"Tj aT)llavnld]c; ouppixvroorp; trov KECPUAUiwv.

To Tcusto OEY 8a CJTT]Pi.SEl TIl peuorornto, T] ozolc Be napEXE'tat <rU!.Hpcova Il€ 'ttc; tCiX,UOUOEC; puElJ.licrw;.

Tn iDt.a KecpUAata Ela nap£xov'tal us TI] ).lOp(jJ~ npovollwUXCOv J.lELOXOOV c)'w x'pTJ).la'tOnlo'u.onKa lbpullo:ra, 1tOU opaO'tT]plonoLOuV'tat crnv EAAuDa !JZ aD€ta TIle; Tpun€~aC; TTje; EAAUOOC;. Ot npovollLOUXSC; IlEWXE<; 8a I1E'tcnpEnoV'tat OE KOtvEC;, os E7t61-!€VO cr'taDlO Kat crUl-!cpwva IlE Kov6vE<; n01) 80 S~EtOlKE1JeOUV nsprnrepco CJTT] VOl-!08EOia 8somOTjC; 'tOU Tcueiou.

H O"Ulll-l..E'toxil O'tO Tcueio Sa eivci 1)noxpEronKit Kat ea evepvozoisinn otov DEV KaAU1tTOVWl at EACtXLOW; KEcpaAUlaKEC; an am'ioEtc;, 6nro<; EXOUV opiotst y1a o"uYKEKpll-l.Eva XP"T)).la'tomoTconKu lOpUI-.I.UW an6 TIJv TpCL1tESa T11<; EAAaDoc;, coc; ap).l6olU E1WnTlKrl apX1l Kat orrrv OEY I-.l.nOpEL vc ~pEeEi aUll lOlconKl'! AUoll·

Ecv Ta :n:taturr:tKu LOpUl-laTa DEY ouvavTat va O'U'YKEVTPcOcrouv EYKaipcoe; En'L1tp6cr8E'tU KE<paAata yta vc uno:n:ATJpWOOUV to Ta1-.l.E10, Sa E(popI-.L6~ET(lt ax£ow avu81apSprocr~C; TOUe; uno rnv myioa tau Tousie, Kat' ECPOPlloy~v troy KOlVOTlKcOV xovovoiv C1VTUYCOV10IlOU KaL KpU'tLKcOV EVlcrxUoewv.

To Tousto Sa lopuSEl Il€ ElOttdj €AATJvtld] vouoflecic;

I1po~MnE'tat apxtKfJ EnTaE~ OtapKEta. Merd 'to 'tEAOC; uuTf!c; TIl~ m:ploDoU 11 KUp16Tll'tU rou Tcueiou nspvc aTO EAA11VtK6 ~T]Jl60l0 Il&XPt 'to 1nvoC; TTj~ cru).L~L€TOX1l<; ""COU cr'to )lE'rDXtKO K€<PCtAOto TOU Tuusiou.

To Tcueto Sa ()TJ).uoupYTJ8ei coc; VO~LlK6 npootono tOLronKOu OtKui.ou, WGTE vc EV1crxu8€1 11 ano'tEAeO"l-!anKOTlltU Kat TJ Ael'toupyia ton (n.x. yta. Ol£UK6Auvcr11 npOO"AYI'¥ECOV Kat cmoooxcOv ron Ka'taA/~l1Aa xutcpnouevou av9promvou OUVal-!lKOU).

To Tuusio 8a XPTJI-l.CitOOO1"Ehm IlE noa6 1 0 Ol~ cupro an6 TI1V EAATJVtKfJ KU~EPVTjO"Tj uno 1tTjYE~ npo€Px6I-l.EVcC; ana TO KOlVO np6ypalll-l.0 EE/~NT. Am6 OTjJlUiVEl on 0 KtVDUVOC; ~ll)ll.cOV CiVUAU)l~6.VEtat 1tArlPCOC; un6 'tTjv EUT]VIK1l ICUPepv11O"ll roC; KiJPIOC; IlE'tOXOC; 'tau TU).1Eiou. H uyopa rcov npovo).ltOuXrov ll£l:OXWV tOU Tousiou Sa yivEt rou; IlE'tp11'toiC;.

Opyav(o't1Kcl yrrilluX'1:a

To Tousto 8a 6WtKEhw ono evo Ot01KT]TtKO OU).lPOUALO, unOrEAOUllEvO ano (1) evav E1CtKECPUAiJc;, evuv EK'tEAeOllK6 otE1J8uvtfJ Kat rpEIC; Ot£U8unEC; nou 8a opiSOVtut ano TOV .6.tOl.KTjnl 't11C; TrE, Kat (2) ODo ex officio otEuEhJv'teC; 1tOU EK1tPOOC01tOUV 'to Ynoupveio OtKOVOI-l.IKcOV Kat TOV ~lOLKl1T~ trjC; TrE. H Eupronu'lKll Emrpomi Kat T] EKT 8u opicouv evo» nupatrjPllnl nou 80 cruIlI-.LE'tEX€l xcopiC; 81Kalro~lCl ",~<pou one; O"Uv£oplaaEtc; 'tOU OlOlKT]ttKOU crul-l~OUAiou (!-IE TT]V r;nlcpUA~Tj. O"'CTjV nEptmCOO"l1 rou napaTT]PTJ'trl tTjC; E. E1tLTp01t~C;, 1:11<; EcpapJloyT]C; roiv xorvonxorv Kav6vcov av'tuyrovlO"ll0U Kat KPC1'tlKcDV EVtC>XUO"ECOV)

76

o EntlCecpaA,ij~, OEKteA..sCl'Tl1CO<; ou;:u8uvTIjc; Keu 011lT] ex officio OLeUHUytEC; 8a. a1taLtet-ra1 an6 tTJv VOIlOSEoiCl vti stvci atOlla e:-yvWOIlEvOU tpa1t€~lKm) KCll xpT])lo:tomOtOOtlICOU JCUpouC; CITT]V EUaoa OTT]V EE ~. otE8vci:lC;.

Ka8Evac; ano rou; E1t1lCecpaAijc; Kat 1111 ex officio OtEUeUvttc; eCt OpU;Etat yw. olapKEHl rcEVtE ETcOY, aVaYEWOlIlT] ')'U10,)0 aIC61lCl tTll Kat eO. avo:.KaAEhm unOXPEWtlKCt uovo Ku"C61tlv crxEtl~C; an6q>Clcrtj<; EAA11vlKOU OlKaO"Cl1piou )lEtaan6 at'tTj)la EttE 'TOU .6tOlK11t11 TI].t; Tt Bin: tOU OlOUClF1KOU cru~LpouA[ou tau Tcustou oruv (1) Bev ElVCLI 1t').i;ov lKavoc; vo aVta1toKpive'taL 01:0. o.1tUlTOUlJ.eva Ka:EhlKOVto.tTj<; HtCIT]C; rou n (2) Kpt8d &OXo<; "{to. ao~ap~ no.paYOfl11 cru~t1tEPtcpOP6,.

- Kavtva !lEAOC; tOU D.totKllTUCOU I;UIl~OUAio1Joev )lnopEi vc sivm IlEAOr;OlOllOltlKOU OUIlPOUAlOU XPllllatOmOtconKou lOPUI.HltOr;.

- H VOIlOOGoia 8E.O"1tl011t; 'W1J TaIlEi01J Sa npop').i;nel 6tt Kcml 'tTjv EKtEAeml 'troy uno TOU VO)lOU KaS11KOvtOOV 'toue; outs 0 D..tOtKllTI1C; TIle; TrE, 01J-rE Kanolo )lEAOC; tOU t.totKllttKOU LU)lPOUAiou tau Tcustou Sa a.vU~l1nlcrouv ij ACt'P01JV oO'1y1£r; an6 t11v E),),l1v11CI; JCl)ptpYllCITJ .~ uno 6XAo xpntuco copse.

- To OlOU(T]'tLK6 cru~LPOUAlO eO. 1tapoucnU~el €~allT]vLai€e; EKeEOEU; O"TllV EAAT]Vt~ B01)A11 , tqv E.B., rnv EK Kat 'to .6.NT.

- Tc A.eltOUp"{lICQ. t~o8a KaAU1t'tovrat (mo 'to (010 'to Tcusio.

EE,onaiEC; TOU TUl1flO'U

Ftc tllv EKnA.ijpCOCITJ rrov crroX,OOv 'tau TO Tuusto 80. i:XEl OPIO)ltvE~ E~ODOLE~o"'tct xpTj~at01tlO""CconKCt. topu~tO;ta nOD txEl XP11J,.lu"toOOTllmn Kat oi OnOtE~ Su coxouvtm ~tCta1to 81apouA£u011 us t11v TtE. Ot E~OUO"£S~ tau Tcuetou 8aaO"KOUVtal us t11V t1tlcpuAa~l1 tCOVE1t:01ttlKWV (lp~L08toTIrrcov tl1<; TeE Kill 1t€pIAajlp6.vouv evOS1K'ttKCt. 'to. e~ij<; :

-vc cmatts( ano tl1v TtE va 'tOD nupeXEL "{tet ru XPT]lla't01tlO'tCO'ttKCt. lOpV)!Clta KaSE :n;/"'TJpoc.popia. a1tapait11"C11 yta t11V OAOKAijpCOO"'l1 rou oxonou rou

-vc Op(~Et tva )ltAOC; O"TO .6.2: tau XPTJ)lUlomo"tOOTtKOU lopUlla'toc;

-vucnnrrsi ano to XP11)l(l;tOmatconK6 iOPUWI Tllv U1tOpOA~crxeOi.OU ava8tCt.p8pcoCITJ<;

-vasx,Et81Ka{cofla upvnotxupirn; (Peto) OEunO<paO"EU;. Ev6C; XPl1jlat01t1CJtconKou

IOpUjlCJ.-roC; (&mxelpT]~lan~ OtpcttT]'Y1K1l, ano800"11 ~leplO"llCitcov, 8tjlUTa )lloeoooO"ia~, peuot6TT]tac; Kal OlCtX€iP10TjC; eVepyrJTIKO'll1tu8T]nK01J K.A1t.)

-vn cruYKalel TIl. IT tCOV )lE"t6xcov zou XP11)l(H01ttOTOO'ttKOU lOpU)laTOr; 6nco<; opi~et to E1:o.tpIK6 8£KatO

-vc £lnal'tEt 'tTj jlE'WlpOm; tCOY 1tPOVO~llOUXCOV J,.l€"tOX.c:Ov O"€ KOlVEC; orcv TO XPlllliat01tt.cno.:rnKo iOplJjl;aaoUVatEl va KUA;U7ttEl (1) 'to e/,lXXtatO U\jIOC; to. £CO\! K6tpuAaiwv 01t00<; opiSel .. to ax.e1:tKO KaVOVHH1K6 1tActtO"lO i1 (2) opIO'lltvee; OllCOVO)l.U(€C; a7tCm1lo"El~ nov So. E7ttP6.AAOV"tctL ano to O'Xt81o avalh6.p8pmO"'l1S tOU XPTJIlCl.t07ncrtonucou lOpUjlctlOe;. H vOjl08eO"ia HfO"mCITJe; 'tOD Tnusiou, So. e~Et811Ce:0cret m:pattepoo jl1O. aVtlKel)levt~ 01a81Kuoia nOD So. aKOADu9£I'tUl ')''LU nr; "tl~ti;C; !l£~rcttp01t~C;, AaIlP6:vOVtclC; unO\jlll tu; O"\l\!EnElEe; ono rnv naptllPaCIT] TOU Tcuetou, TU VOlllKU KCt1:OXUpOO)ltva 81Kaub~aTa "tON ~E't6xcov Kat tOUe; KOlVOtLKOUC; xnvove; xpcnxcv EVlcrxU 0 8<0 V .

-vc npoxropa ce 8laYVOOOTlKt.; f.LEme<; Kat eIOIK01JC; eUrXOUC; jl€ TIl pOijSelO E~COn:plKrov eA.eYKtwv ,,{la vc a~LOAOYEhat 11 <pepeyyu6'tTj'tct tOU Tpa1tES1KOU t6pUIJ.et"tOC; orcv TO Tcusto KPLV£:t Ott av-c6 stvct a1tapah11'tO.

Q

z o ~ ::c z ~. o

w z

a I-

77

o

z H TtE, jlE tTJV tot6Trp:a 'tT]C; wC; Eno1TIl1c6<; CPOpSU<; ym tc XP1WCX101tlClTronK6. tOPUf,lCX:ta

o

::!: KaL 'to Tnusio Sa vouuionciouvrci 'Y1O rnv ~!tyla'tll ouvaTI] aVtaJJ,.,cxy~ E)lnla't£UTtKcOV

~ nAT]pocpoptcOv nOD Op~E1. 11 K01VOTtKil VOjl08Eaia.

::!:

o

w

Z

~ KP1T!)PUl YW l:1]V (1'6';1]01) KE(!.HlA.ai.ou

To xprrnptn )'la onolCXoi)non: aUCnan KEwaAaiou 8a npE1!Et va EVap)lOV'lOTOUV us TIlv Anoqiorm TIle; Erruponl1e; TIle; 19.1l.2008 560/200 ).teTPCX aTilPl~l1<; 'YtO, ro 1tto,,[WTtKa lOpUp.a1:a O'TI!v EAt-aoa). H XOPl1YT]OT} ).1ElOX1KOU KEcpaAa{ou un6KEltCn £tolK6'tEPU ern no.paKaToo xprrriptn.

To. 7[larW!lKa tOpup.uw ea Ko.tap6.AAouv ).111 aropEUTtKT] mto~I1Il[W<JTj us PUO'T] roue; KD.v6vE<; TIle; aropaC; EK't6e; scv 11 av6.AUOTJ tOU OXeoiou avaot6.pSpcoOllC; otKuWAO),El uio EVaAAaKTtK1l npoO'tyYlCJ'l. Mia ~!T} crOOpEUUKT] ana 111licoGTl flE ~6.G'T] roue; xevove; TllC; uyopac; Jl1l:0P£1 va EtVCXt drE 10% (6nwc; opi ercr OTTJV ncxpunD.vco un6<po.O'T]) 11 E~UprWjl£V11 un6 10 npmpiA Ktv8Uvou tou mO'tCO'ttKOU tOpU)la10C; Kat TT}V 1W16Tl1'W 'tOU KEcpaAo.{ou, p.Eru~u 7% Kat 9.3% £\leO 10 KSrp6.ACllO TIPeOtT]S ~ae~Lloac; (tier 1) 'Ita pacrtK6. U'Yll1 mm:WTtKa l8pupara Bn npETIel KaVOVuCD. va ana TuuffivE'WL ).1£ 6X1 AtrD1:EpO uno 9%.

Tc 1[tmW'tlKa t8pu).1aw 8£v Sa Katap6.Mouv usplouorc ~ E~OrpAOUV xounovto, as UPP10LK6 KEcpaAulO, sK't6C; av sivrn U1t0xpEcoIlEva sx rou VO)lOU vc 'to KO,\lOUV, Kan 7WU ECPUPfl6S£Tat <JTT]V nEpt1[twcrT] KEPOOCPOpou 1tLalWlIKOU IOpU)latoc; (EV 'tOUTOLe; 'to morcottxo iOpu).1a DEY ea Enl'tpenelat va XPll(Jl~lo1roll1crEt an08E~lanKa y"a va nap01)maO'Et Kepoll).

To mO''to:rnK6 i8pU)lU eO. npE1l:E:l va Emavayop6.crEl 'ttl; npOVO)llOUXE<;; )l£'tO%E<;; O''tO tow zoco IlS aUL6 n01) EnEv8UST}KE apX1K6. aE auto. Mere ana 5 xp6vtu ot )l.ETOxe<;; npEn€l v« EnavaKTT}80uv ~ npeTIEt va ana T]lll008 VV us npocttuo. Av o£v p.nopouv va EnuvaK11180uv 'YlU'ti DEV KaAUmOV1:al rc KPt't~Pta K€<PaA.aux:idlS EnapKEluc;, 01 npOVO~LtoUX€S ~LE'tOXBC;. np€1tEl va w:taTpaTIOVV a€ KOtVE IlE'tDXEC;.

'EYKpurn !!)'EMou (lvaouip9pro<ruc; ano TUV EupronalKtj E1ftTpOnn

K6.S€ O'xeow ava8ulp8pW<JTjC; npEm::l va ElVOt crU).tCPCDVO IlE roi»; xovove; nEpi xprrnxrov eVl<JXuaECOV Kat va eYKpt8Ei ).tE (ln6cpll<JTj TllS EUPW7tIl'LK~S E1tt'tponilc; IlS 0'1:6xo va OLCtOCPUALO'1:El on 'to mO''tw'tlK6 iopuf,la 8a aVaKTI]<JEt TIl ~loocrL~LOt1Fa TOU 0''[0 ,[EAOS TIle; m::P16oou uva816.pSpcoO'TJ on ea E7tl1'EUX8ei 0 E7ttjlEpl<J)lOC; ron K6oTOUe; uvnueou OTOU<; P.E1:6xouc; Kat 01'1 Sa 7tEPLOPLcrtEl 11 crtPE~AOJcrll tou aVtIlyrovtcrpou.

78

EAAAAA: TEXV1KO MVT)J.lOVlO I:1)VEVVOl1Cf11<;

6 A'U,¥o1)G'To'U 2010

1. To nnpov TEXVtKO MVTH.l.OVlO LUVEWOllOT)C; (TML) npOO"btopi~El TO nAaimo O1lVEWOT]crT]<; O€ 0X€O"ll us 1:0Ue; OptO"I1UUe; 1:COV bELlamv 1WU npOaotop(~OUV roue; nOO"O'ttKOUe; crc6XOD<; (KPl'tT] pta anobOO"lle; Kat CVb€lKUKO{ crtOxOl) , 0 t ozoioi mxpODaUlS_OVl"Cll crou; rr[VClKE<; tOD napaptTJlla1:0e; 1:0'0 MVllllOVlOU OlKOVOlltK~<; Kat XpT]lla1:0ntcr1:COTIKTJC; IIoAl1ucrte;. I1£PlypCt<PEl. E1ttallC; ne; 1l880bOU<; nOD np6KEtTat va xpT]OlIlOnOlT]8ouv Yla TIlV Cl~toA6'YT]OTj 111<; anoooO"ll<; TOU npo'¥pCtllllawe; Ka8me; Kat 1:1e; unOXPEcOone; yta napOXT] n;'TlPocpoplmv npOKE11l£VOU vc btaocpaA.tGTElT] snupKi]s napaKOAOu8T]OT) tCOV a1:6xcov. eu npopoUIlE OE I5ta~OUAcUaEle; IlE TO Tcueio.rrnv EUpC01tai:KT] Emrpomi KUll:TjV EKT npw an6 TI)V rpoaonoinon Il€'tpcov nOD nEpl)"UIl~CtVOVTUl O"1:11V nnpouou €1tlcrtOAT) , " TIl 8somall veov 1l€1:PCOV nou CVbEXOj1£vros vc a1WKAlVODV un6 tou; O'tOXOUS ton npoYPCtl-LllaWS, Kat Sa 1LClPC1O"XOUlle crnv Eupcona'LJdj Emtposrn rrjv EKT Kat 1:0 Tuusio nc; anapai"C'll'tES l(A1lPo<popise; ')'lU mv napaKoA,ou8T]all rou npo')'palllla'tOC;.

2. Fie tou; O1conouc; 1:0'0 npoypaJ.lIlU1:0e;, oMi rc OTOlXEia, unoxpsmO"€l<; Kat poee; non (JXETi~OV1Clt J.lS cruvaAAaYIlU, 8u ClnO'ttllmVtal ce opou; «cruvuUaYIlUTIKcOV iooruuov "COU npO'YPCtIlIlU'toC;» 6ncoe; opis_oV1:at UKOAou8co<;, J.lE rnv S~UiPEO"q TCOV aTOlxdcov exsivcov nOD E1tT)PEa.i;ouv 10 8T]j.lomOVOlltKO tcrOSU')'tO, 'to. onotc 80. !l€TpcOVTat os opoix; 1:pEx,OvacOv auvU)'.l.,Cl'Y!lanKcOV iconutrov. 01 cruvaAAaYllanKec; WOTlj.lLEe; T01) npoYPCt!llla1:0C; sivat am€c; ROU OlCLIlOp<pcOeTjKUV 111v 3 n~ AnpIAiou 2010. EVYKEKpt)l€Va, ot cruVaAAa,),llanKeC; laoTl)liE<; yta TOUt; mconouc; TOU npo')'pCtIlIlUWe; Ku8opit;oVl"at co<; €1 = 1.3315 LlOACtpla HIIA, €1 = 125.81 ru~v Ianrovlae;, €1.135 = 1 ETLl (EtblKCt Tpa~l1xnKa LltKmcOj.tClTu)

3. OplO"~6~: Ttc roue GKOnou<; 1:OU npo'YpCtIlj.ta't"O<; T] Tsvucn KU~EPVl1O"ll

1[Epv-aI!~a.Vet:

o Tout; oopsk nou KaAil1tTOV1:at uno TOV Kpa'tlK6 IIp oi.in 0 A.o')'tO").l6 , 6nOOt; OpiSOVTUl O""tO KE<pCtACllO 2 'rOU VO)lOU 236211995 aXE1:tKCt IlE TIl {<LlT]1l60"la Aoyta'tl"KT], 'EAEYX0C; i:COV KU~£PVTJTIKcOV Llanavmv xrn aUot Kcvovtcuoi».

o A.AAOl oopef; ~ KOV&UAlU sKi:6e; npounoAoytO"J.l0U (KEII) nou Ssv Un01:SAOUV llepOe; TOU· Kpa1:tKOU npouno/ .. oy1.O").lOU ulw Ol xuvoveq OTO nAatato "tOU Eupumnucou LUOTIt~La'tOC; Aovnptnoudrv (E2:0A 95) (<<EEOA 95 EYXSIPWlO ym 'to OT]).lOO"lO SA.AEl).lIlU Kat 'to 8111l0alO XP€OC;»), roix; evrcccsi O'LIlv KEVTptKT] KU~€PVTJO"T].

• Tnv "t01[11<1'1 aD1:o~hoiKT]O"ll n01) lIEptAa).lpaVEl OT]).lOUe;, VO~LClpXiee; Kat ru; 7rEPupEPElaKe<; ClDTO8tolKT]m:w;, cruj.tlIEPt.A.UIlPUVOj.l£vrov rrov paO"lxmv Kat et01KcOV 7rPOUn:OAO'yta ~LcOV roue, au IlnEPIActj.tP avo ).utvcov 6A.cov 'troy <pO psorv Kat reov

o Z o :2: :I:

Z :2: o w

Z

~

79

o

Z • To umpetAtGTlK6. to.j.LEtct l'WU 1CEptAct].1P6.vOl)V 6A.ct to. tUj.Leiu 1[OU tbPU811KUV Kat

~ Kutax,COpit811xav cor; TUlJ.Eiu Kowcovucnq Ao<paA:L011r; ow. "rrp:proUtTje; E8vt..cr,e;

~ :EtD.ttOttKit c; Y 1tTJPEOlac;.

:iE

o

~ • 0 optOj.L6C; TIle; Y6VlKTtC; K'UPEPVl1011C; m;ptAUJ.1paVEl Em011C; Kat tuX6v VSo. tUJ.1Eiu, it

S aMa ElnlK(l 1tpoypaj.LJ.1uta 1tPOU1tOA.oyt0J.10U KUl EKt6C; npou1C OAoytO' j.LOU npoypaJ.1llu·w. 1C()U EVOEx,Etat vc 011,.uoupy:rj80uv KD.ta tIlv 01a.PKEtu rou lCpoypaJ.1llct'WC; 1tPOKEIJ.1EvOU vc <pspOUV Etc; ntpuc; EVSpYEl£C; 011J.10mOV0J.11KOU Xa.po.K'tijpU. H KUPtpV1J011 8a£VlllJ.EpcOVEl U)lEoroc; 'to ~NT,. rrtv Euproncx'tKit Emrpomi Ka.1 to 1tpooco1tuc6 tTjC; EKT YIU TlJX6v OT]J.1wupyicx terotrov verov tuJ..LE{rov, 1tpoypaJ.1J..uixrov it Kat ovrorrpev. H y6Vl1dj KUPSPYllOll·,. 61tro<; p;£tP(ltat yta. tOur; crKO:1rOUC; rou npoyp6.IlJ.1a.tOr;,OEV nEplAallP6.vEt <pOpe.i.C; nou ExOUV EK VEal) Ka.t11YOPIOlt01llSEi!ln6 EKt6C; yevucitc; KOPtpVTJ011C; O£ yevucll KOPtPVTJ011 1((1ta tTj OUipKE\(( tau 2010.

4. YnOO'T1]plKTlKO VAlKO : To Ynoupysto 01KOVOJ . .I.lKroV (Yn.OlK.) Sa. nupExEI O'tT]V Euproncxt:lCrlE1tttPOnTt. t11V EKT Kat 'to ANT aVaA.UtlKSS 1tA.llpocpoptsc; yw. to: J.111vtuia to'OOo. Kat tIC; J..!.l1V1aiEC; oo:no:vEC;, ttc; o:1tOnA.llPcoJ.u~C;EorotEPtKOU Kat E~COtEp\l(OU xpeouC;, rnv EKOOO1'l VSOU E:OCOtEPIKOU Kat E~rotEPtKOU xpSOUC;, nc; ll£tctpoA.tC; ctn to.j..LElo.KO: olu8scrtilU t11.C; KEVtPUCitC; KOPtpYT1OllC; cmv T pO:1tE~O: tTlS EUuooC;, 6M 'to. a"Mo. 1li0D. XPT]J1CXtOOOn,O'1lC; OUJ.11t-EptAo.IlPClV0J.1tvcov 'tCOV ouvoJJ,..o.yrov KE<pUA.o.iou KCl8cOC; Kat tCOV Ka8uotEpoUp.EVCOV l)noxperoOEWV 'tt]C; KEVtptKi]C; KUpepVTJ01'lC;' To oeOoJ.1evo. So. 1tupexovtat J.1EOa O'E 30 llJ.1£PEC; ... H Tpam>sa 'tt]c; EU6:.ooC; So. napExe1 aVetAUTIKa !ll1Vto.ia O'tOlXelo. 'YLa to EVepyrj'tlKO Kat nr; U1tOxpeOOOEtt; tCOV t01ttKOOV CIPX;cOV Kat troy tCIJ.1dCOVKOlVCOVL1C1le;aO'cp6:.A.10'11C;, OE OUVS1tEta .J..LE IT]V Kuto.ypacpit VO !llO'].1UnK.IDV oeoopSvcov p.f:OCO epCOlT] Il·UfOAoytcoV.

nOI:OTIKAKPITHPIA AnO.6.0I:HI,. EN6.EIKTIKA ANaT AlA OPIA KAI KPITHPIA IYNEXOYI AnOb.OIHI: OPI.I:MOI. KA'I KPITHPIA ANACDOP.ON

A. AVIDTfl't'O 0pI-oeno Tpon:on:O\1]jJ.tvo npO)t'o'Y&V~ TUPEt(tKO I(fo~'6'Y1o T11S r8vtK1]~ KuptpV11 G1]~

(KptnlPlO Ano(}o<fTIS)

5. OPt(f'.U)~: To Tpo1to1tolT]!lEvO IIpwtoy€V&C; Ta].1EtQ1c6 100~vyl.O tIle; fEVtKijC; KupsPVTJ01'lC; (TIITIrK) opi(;etat coc; 0 Tpoaonompzvo TU].1EtetK6 1001;uyto tllC; f€V1.Ki]C; KU~f:PVTJO'l1C; (TTIrK) uetov nc; 7tA.T]pCO~ t6'KCOV ano 'tOY KpatlKo 1tPOU7towytO'!l6. 0 TTIrK opi(;£tal coC; to aSpOLO'lla 'tau taJ..!.etaKOu 10'o~\lyio1) tOU 'tUKtlKOU KpanKou npou1to)".oytO'j..lOu, tOUtct].1ElUKOU lO'O~UY{ou tOU npoti7tOAoytO!lOU OT]!J.OoiCOVE1tEVOUOErov, tIlv J.1eta~oA.it ere Ka8ap6.xpl1J.1atOOtKovo!l1.Ka O'totXeta rrov 'tomKi]c; unto 0 LOltCll 0'11 S, TIl J.1eta.~OA.n ern Ka8a.pa XP11J.1atOOlKOv0J.11Kno't01.x£ta troy ·t(lJ.1eicov KOlVcoyucrlsao<pO;A.t.o1l,C; Kat 'tt]J.1€'tet~oA.TjO'ta KaSapO:xpl1!latOOlKOVOJ.1tK6: O'tOlxeio.toov KOVOU.A.tflJVEKtO<; 7tPOU1tOAoytO'I..lOU (extra budgetary funds). To. Eoooa un6 lotCOttK01t01T)Oel<; ESmpOUvta.t un6

80

• 0 TUJl£UlKO UJO~irylO 'TOU 'TUKTIKOU KpU'TlKO' rtp 1)no/...o'1lO'I1 U. To "{C1Jl€LOKO

UJO~:6yLO 't01..> TC1lC'tl ou xprrn ou npounoAoytcrllOU a jlEtpCt'TC1l «mrvco ano TTl

ypaJljJ.~ '[OU 7tPOU1tOA.oytcrjJ.01l» paml';o~o ere 'tCIlCTlKU tcr oa '[OU npou1toA.oytcrJlOU (fmaVaA.OJlPavoJlEVO ecrooa cnv JlT] EnaVQA.a~ll3(lv6J.!EVQ too a Jlc10V E1ttO~pO<P€C; <poprov) usiov tte; 'tC1 K'tlKEe; oa7tCtvae; (ot '[(lKtlKSe; a1tCtvce; 'tOU npoUnolo"{tcrJloU DEY m:ptA.aJll3avo1..>v 'to XP€OA;UcrtQ Kat T~ KE<pOAatQKe J.l£'tol3tl3no€tc; ma T(ll.u:ia KOLvrovtKi]e; ao<p6.A.tOT]C; Il£crro oJloA6y v aAA6. 1tEpLAUj.l~O:vouv JllO oue; Kat cruV't6.~E1. E7U8~crEte; 7tpOC; 1:a TQjlEiu K01VroVlKtiC; uo<pnA10"T]C; 1tEptea.Al.jIll KUt xotvervucn npocructn A.el"!Oupyuctc; Kat 6:Ue<; 8rur6.v€ ) an:o()l06jl£Vou 1t6pol)<;, 7tAT]P(O~!£ OE avt6.A.A.aYllo 'HDV OnU1.1"~oErov TOOV uacpetAlonKrov TQ, .. u::ioov troy Epyal';0IlEVoov 'tT] LlEH 1tAT]proj.ltC; 'tOK(oV 7rAllpOOJlec; 11(1 E~01tAtcrnK6. n:Poyp6.lllla'ta cs 1:UIlEtuidt p6.<JT] KUl OU1t6.vs 'Y1a TO TO 7t:)'T]v rov sooocov nn:6 'to ATO) rou xprrnxou npoun01o"(10J1.0U 61tcoC; Ol1J1.0crlEDovtat )l11Vl,Q.{a un:6 'tOY E1tt01lj.lT] lO"'toOEA.ioa rou r£V1KOU AOytCITT1Piou 1"OU Kprrrou rou Ynouoveioo lKOVOJllKcOV Kat cn)!HPoova JlE rn aV1:io'[OtXu oTOtxei.a xou unnpxouv crov 'tUlCtlK6 KpctTLK6 np0UnoAoyt0Jl6. Oi nprotoYEYEiC; oan6.vEC; tou rcxrucou Kpctt1.KOU 1tpounOAoytOIlOU Sa 1tEplAnjJ.l36.vouv E1tlCJ1l<; KE<paAatQKtC; ~tS't0l3ll36.0El eJ'ta 'tall£la tVCl)VlK1l<; ao<paAtOT]C; JlSoro OI.!OA6yCOV Kal Ku'tamroOEtC; EYY1..>rloe(Ov 6no1) 'to KPUTOC;rl T] KEV'tpucTl KUptpVTJOT] aVaAullP6.vEt nC; nAT]pCOJli:C; 'Yla A.oya taOJl6 rcov <popecov ElC't6<; 'tT]C; YEVlKij<; lCOl3epVTJOll .

• To T(lJlt:lUKO 10"0~UytO TO'\.) npou1to/"oYlO"J.l.oi> 611Jlocrloov E1[£v6' O"EOO\'. To 'tU~la 6 lOO uyto tou Snuociou npou7toloytcrllou E1tEVOUOECOV Sa J..t£'tpn'tat «no.vOJ an6 TTl

ypa)l)lTt rou 7tPOU1tOAoyto)lOU») pum 6).l€V0 ere eoooa usiov n~ oun6.ve

E1tEV8"6crECOV tou 1tpoun:oloytcrl.lOU 8T]J1.ocrirov E11EVOUOE{J)V 61trot; bT]Il.0crlEUOVTOl ll'lv1niu uno tOY emcrTl)lT] tcr"'[ooEAloll rou EVtKOU Aovtompiou '[OU Kpcrou r U Y1tOUP'Yeiou Oixovojnxdrv KUt crUll<pOJva us 'TU avriOtOlXIl mOtX€i1l 1tOU un6.pxouv mQV KpnTlK6 1tPOU1toA.oyt0Jl6 €1t£VOUOScov,

• H llt:TaPOA~ O'Ta Ku6apa XP'1)lUTOOlKOV0I11Ka a-'TOlIElU TllC; 't'01flKitS IIutolholKllcr11c;. op{l~ov'tal JlE PUO"T] nc; O1)VUMu~i:e;, CO<; T] cruVOA1K"i] JlEtUPOA.rl'[cov x.pllllutOOlKOVOIlIKcbv OT01XEtCOV ueiov 1lC; XPT]J.l0'tOOLKOVOJlIK€ u1tox.perooetC; 1'11

t01tl~C; nU'toolOi 1lCJ1lC; n oonpu oJ1.t:vt, 11u J.lE'TIlPoMC; anOn~lT]O"Tl nno mv

T pa1te~o. TIl<; EAAitDOt:;.

o Tn XPTlflll'tOOlKOVOjJ.LKo. crTOlxEia 'tOU €VEP'Y'l'tIKOU 1tEptJ...ap.-13o.vouv (alAo. sv 7t:EPWPlSOvtat) one; KIl't1l9i:crel TllC; 'T01tl~C; um:oolo{KT]O"T]C; 0T11v Tpo.ne~u t'TlC; EU6,ooc; Kat nc; Katn9toetc; TllC; t01tlKij UUtODlOiKT]O"11C; OTt erxWple EJl1tOptK€<; 'tpa1te~EC; Kat cro TUJl€lO llapaKotu8T\Krov Kat ~aVE{COV. 1 Ku'tngem::tc; So. usrprovrui OT'lV ovouncruci rou a~lu E~atpo'UJ.li;vrov "'[tOv aucrcrropEU)1.tvrov T6KroV crUj.l<provu JlE TllV KUTU'YPU<Prl vouicucrncov OE ouevrov JlSOCl) epeuva .

o Ot XPT] Jlat001KOVO j.llKtC; u1toxpewcrEtc; 1t£plAaIlB6.vo'Uv (uAM EV

1t£PlOp{~oV'rat I3paXU1tp69EojJ.U Kat !laKponp6SscrJ.l1l 86.vElO ono to erxropw tpune~tK6 oucrnun Kat 'to Tcusio ilapaKu'ta8-TlKrov Kat avsirov np c; tT]V

Q z o :'!: :c z :'!: o w Z

~

8J

.2

z:

o :.;:.

J:

Z .:i .

o w Z

g

• H pUaPOAIt etTa Ka8apu XPT1Jla'toOlKOYOPI.KU etTOlXEia 'trov aO'<paAl<fTLKO>V 'taJ.lEtoov op~Ovtat )lE paOTl TI<; O1Jva.Mayec; ro<; 11 O1JVOALK1l j.t£tu.~o}.,;Tl rrov XPTJ)lU'tOOlKOVO'_UKcOV o·wlXe{rov usiov tU; XPTl)la'tOOU(OVO)llK6C; U1tox.pSWOStc; nov UcrqHlAlOTIKcOV t(l)lEicov autoOloiKllOTl<; 1tpooapjlOcr)ltvrj I'm j.t£'Capo/J:c; uno'ti)lTlOTl<; an6 tTlv Tpa1tE~a 't'TJr; EMO:OO<;' J.L€1.0V 'IT! )letaPOATl oro an68E·I.1oO. 'troy nA.TlPro'tBrov A.oyapLCtO')lWV rrov Olll.wcricov vocoxoueirov O"tOV lOlCOTIK6 to)l&a.

o To. O''tOlXeiU rou evepyrlTIKOu nepu..a)lPavouv

II Kunt8saeL<; troy ampaALattKcOV ta)lEirov CftTlV TpO:1ts~Ct 'IT!<; EM6.oo<; Kat. a)lEOS<; Ku'taHtaetr; tCOv(lmpaAtO"tLKcOV 'tCtj.t£tcov crrOEYXcOpto EI.l1topl1'::6 'tpCtn€~tK6 crUanU..l.CtKal e)lJlEOE<; K(uugeaEt<; oro Uf.tOt.puio KE.cp6.AatO tou IKA .. 01 Kata8toetc; JlE'tPOOVtat ce ovouccnsn asia, esatpoul-levcov teov O1JcrO'ooPSUl..l.evwv tOKcov,crUJ..Lcpoova us 'tTJv Kataypaqnl vo f1LO)lanKcOV OE00l-levoov I-leooo EproTTl)latoA.oytcov.

II Ka'toxn Ct.!lEcrrov Kat 8!l!-LEOCOV )lEPIOlroV ()lscrro rou a)lotpo.iou K6<paAo.{ou tau lKA), ano to. ampaA.1.0nKa talleia !letox.cOv E1.OTlYllevmvmo XPllllunOnlPl.O A~l.OOV A8i!vuC; ..

II A)lf:OTl " e)lJlEOTl KatOX" )lovaorov uJlotpa.irov KecpaACtirov EKolo6)lSVooV un6 E'tutpiEr; f:AATJV1K:rl<; otaXeiptOTl<; (OlU<pOpettKOOV ano 'to u)lOlpuio Ke<paActlO ron IKA).

II Ka-roxfl o)loA6ycov KEVtPlK:rlC; K1.)pepV'llOTl<;, 1tEpu..CtJ.lPavO)levrov ,ppaxunp0geO')lcov KCH )lUKpOnpoSsO')lCOv xpeoypacprov zoo exouv EKoo8Ei 0'1:0 Eooo'tepLKo, )lUKP01tpo8eoIlO)v xpEoypa<prov 1[QU exouv EKoo8ei (Y'toesro'tEplKO Km rn onoia xelpi~e'Ca.t TJ Tpa1tEi;UT1l<; EMUOOr; Kat€I-l)l£OTl Ka'toXli ~oro tOU U)l,Ol.puiou K£<j>aA.uiou rou IKA .. 01 Katox.6; Sa !-L€tpouV'tat ce ovollacrnK:rla~iu.

II TpU1tE~lK6. O)lOA.cryo. E~o)teplKOu.

o To. o'tOlxei.a tOU evepYT\tlKOU 1tEpIAo.IlP6.vouv PpaXU1tpo8f:crJ.la KU1 l-LuKponp68E0I-l,uoa.VEUl. un6 to eyxropw tpU1[e~lKO crUO"tTJ)la npo<; to. ucrcpaA.tO"TIKU 'tuI-LEia, crUIlCProV(l IlE tr]Y KCt'tuypa<pit vO)llcr)lo.ltKrov o£oo~rov ~oro epeuva<;.

o H j.t£lupoA.fl 0"'[0 Un08E)lU 'tCOY nATlProtErov A.oyaplucr)lOOv rcov OTl)locrtWV vocoxouekov orov tOW)ttKO rouse,

o H Jl£'t'UPOAll aTQ KQ8apa XPllJ1a'toOlKovop.tKa 7t£PWUO'l4lK6. mOlxEia TroV KOY01)Airov £KTOS npOVnOAO'ylO'f1oU (KEn) opii;oV'tClt JlE pnOTl tu; cruVaM.ays~ ror; 11 cruvOA.tKi! )l£'tuPOA.1l trov XPl1J.lu'toOU(OVO)ltKcOV nEpWUO'lUKcOVO"'tOlXeiwv )l£WV tu; XP11 )la'toolKoVO )ltKB<; unoxp£cOcr£t<; trov KEn npocrapJ.loo!l€vTl yta!-L€tapoAt~ an:Ot1.J.lllOTl<; a1£,0 T1lv Tpr.ln:e~a 'tTJ<; EM6:oo<;. Tc KErr OEV So. nprnn va 1teptAaJ.l~CtVouv tOY EAr A Kat TOV OITEKETIE.

• Kata.8€a€u; TCOV KErr crnv T pum,;~u TIle; Ellaooc; Kat all€a€e; Ka'taS€a€tc; 'tCOV KErr oro tyXroPIO €llnOptKO 'tpan€stKo aUO'TIlIlU. 01 KULUS€O"ae; Il€'tPcOVTUl os OVOllaO'TIKT] a.';ia, E~atPODIl€VCOV 'tCOV O"UaO'copEUIl€vCOV tOKCOV, crDll<Pcova Ile. TIlV Katuypa<pi] VO).UO'llaTlKcOV O€OOIl€vCOV )l€O'CO €pCOTlljlatoAoyicov.

• Katoxi] Il€TOXcOV EtcrTlYIl€vCOV 0''[0 Xpnprmornpto A~1cOV ASi]vac;.

• AIlEO'T] i] EIl)lEcrTl Kmoxi] jlOVUomv allOt~aimv K€<paAaicov €KOI00I-l€Vmv am) EtatpfEe; EMT]VIKT]C; OLUXEipIO'T]e;.

• KaTOxr1 O)lOAOYCOV K€VtpIKT]e; lCUPtpVT]O"T]<;

• Tpa1tE1;tKa olloAoya e~mTEpIKoD.

o To. O'to1x€ia. 'tOU eVepYT]tlKOD neptAal-l!3uvouv ppaXU1tpoSeO'l-la Kat llaKponpoSEO'lla oaVela ano 'to EYXcOPto tpa1tS1;tKO aUO'TT]lla npoc; to. KErr, aUll<Pmva ue TIlV Kmaypa<pi] vOll10"IlaUKcOV OEOO)l€vmv I-l€aco eprom l-lU!oAoyicov.

6. Aourtc; IIpoPlt'l'El<;.

• fLU roue crK01tOUC; tOU n:poypa)llla'tO<;, oi npcoTOY€vElc; ocmaVEC; TIle; KEVTpIKT]e; KUI3EPVT]O'T]C; non n:apaKoAouSOUvTat o€v nsptAul-ll3avouv nAT]pm)1.Ee; crxen~O)1.€vE<; Ile rqv mi]Pt~T] Kat aTpaTT]YIKT] avaoulpSpcoO"T] TOU Tpa1tE~lKOU rousn oro nAatmO TOU 1tpoypaIlIlUToC;. LUVaAAayeC; 1tOU uzopoov va s~atPESODV anD 'to La01;UYLO 1t€ptAa)1.~avouv oavElU npot; XP11llaTonLatcoTtKoUe; opvuviouou; Kat e1t€Vc%asu; at KE<pMa1o XPT] ).lUt01tlaTCOTtKcOV 0 pyavLcr)lcOv (avta1tooonKT] avaK€q>aAato1toiT] O'T]), ILT] -aVTanOOOtlKT] avaKEcpaAa10nOtT] O"T], Kat E~ayopa zpo I3AT] )lanKcOV aT01Xdmv €VSPY11TtKOU. rrapOAa aUTa, XPT]JlaT01tlO'TCO'tlKe<; €Vepyet€<; Tll<; K€VTPIKT]C; 1CI)pepV110'T]<; yta rn anlPl~T] TCOV TpanEScOv, O"UJl1tEptAU)1.IJUVOJl€v11<; Tll<; €KOOO"T]C; eyyui]O'eCOV i] nupoxi]e; peuorornruc, So. avuq>spOVTat a)lEaU ern O'TeA£X11 rou ~NT, TIle; Eupro1ta'iKi]c; EmTponi]c; Kat tT]e; EKT.

• Tur to 2010, Ol KE<paAUlUK€<; lleTa!3tpam;u; ern Tall€ia KOlVCOVtKT]<; aa<pM10'T]C; IlE 0IlOAoyu Kat KUAU)l)1.€ve<; tyyui]ael<; Sa nptnEl vo E~UlP€SODV a1to ru; 1tPCOTOY€VElc; oanavE<;. 0)1.0{W;, KaLa TT] otapKELa rou 2010, Ot Il€TapoAic; TCOV 1tAT]pcotecov AoyaptaO')1.cbv TCOV OT])1.0crLcov VOO'OKOIlElCOV 1tpOe; tOY 101COttKO rouse So. E~atPE80uv uno tT] J1.ETUlJoAi] rrov KaHapcOv XPT])lUTOOLKOVOlltKWV O'totXEirov TCOV rouskov KOlvroVtKi]e; aO'<paA10"T]e;' 11 l-letal3oAi] oro Ka8apa 'X.PT])laTootKOVO)llKa neptouotmcn crtOlXeLa tCOV KErr 8a E~atpeSei a1to 'to tponozorqusve 1tpco'tOy€Ve<; tall€taKO lcrO~UyW tT]<; fSVtKT]e; KuI3EPV11<J11e; Ka'ta tT] OlaPKELa rou 2010. naTOaO, ano 'to OlKOVO )ltKO swe; 2011 Kat )1.Eta, to. O'Totxeia auto. So. au )l1teptAT]q>SODv.

7. Pt)OJllCJn1~ to'OOO)v. Flspunspro, auto 'to KPlnlPW EmOO<J11e; So. npEnEt va llVo,1tpocrapll0(J'tel npoC; TO. naVCO Y1a 'tUXOV KUAUtEPT] arroooO"T] Eaoocov cmv KEVTptKT] ICU~EPV1lO"11 Evavn TCOV TpEXOVtmV npolJM\jIErov, orecoe; cvooepovtui napaKatro: 'Eoooc KMPUCrlC; K'U~tpV11O"T]C; (oropeurucd ceto rrtv If] Icvounpion 20 10)

• Ioovto; 2010: 25,056 EK. eupcO

• LE1ITEIl~PLOC; 2010: 41.232 EK. eupw

Q

z o :E :r z :E o

w Z

~

83

Q

z o :E :r: z ~ o w z

f2

• L'lEKE)lPptOr; 2010: 58.382 EK. EUPW

8. YXOO"TttP1KTlKO \lAtKO.

• L'rOtXEia ylU ro rouetcxo lO'O~UYLO '[OD TaKT1XOU Kat Kpa'rtKOU 1tpounOA,oytcr)loU Sa reapExOvtUt <ITTlv EDpo.ma'(lCij Emrpomr, <ITTlv EKT Kat oro L'lNT areo ro rCVtKO AoytGnlPIO rou Kprrrotx; ron Yxoupvsiou OtKoVO)llKcDV CVTOr; rpuov €~oo)la8cov IlEtO: to 'rEM<; roo )l~va. To O"rOlXda Sa reEptAall~o:voDV Ae1t'tO)lEPElr; reA;TlPoq>OPlE<; yta 'to, EO'ooa Kat ru; 8 areo:vec;, crU)lcprova us ne; )lTJvtaiEc; cvcoope; nou OTJ)lOO'u:UOV'rUl ano tOY Irrvounpio 'rOU 2010 O'TI\v En1O'TJ)lll lO'Tocr€A.ioa tou Ynoupvstou OlKOVO)llKWV. To, OEOO)li:va So, nEptAall~avOuv €1tiO'TJr; crTOtXda YIa ru; KEcpaA.ataK{;~ IlEtaptpaO'El<; O'E 1l00cpaA.lcrttKa ruusiu ).le OIlOA.oyIl KCtl yta nt; KaTCt1tTcDO'Et<; EYYU~ O'EroV.

• Lt01X€lCt OXEllKa j.1E rc lCaSCtpo: XPT]IlCtt001KOVOj . .tlKO: mOlxEia trov OpyCtV10')lcDV '[Qm~~ CtmootoiKT]cnl~, 'troy ampCtA.tO'nKcDv 'tallE irov, KCtl 'tCOV KovOUALroV €1C'[0~ npounoAoYLO'j.LOU Sa npETIEl va napExoV'tat 0''t0 boNT, O"TIlv EupcoTIu'(lCij Emrpomi Kat O'TI\V EK T ano TI\ bo LEU 8uV01l L tanO'tu(~~ TI\<; T po:nE~ar; TIl~ EUaoor; EVtOr; recouprov e~oo)la8rov )lE'tO to tEM<; tou )l~vu. To, OeOO)lEva ylIl nAllPoYCEOUr; A.oyuptuO'llour; rrov oT]).wO'icov vocoxouckov Sa nupEXOVtllt uno TO Ynonpvaio Yvetoz;

B. AvroTaTo 6pI0 nproTOYEV<OV dU1UlvroV TOU KpaTlKOU npOU1[OA.0Y10'J.lOU

(KPITltPW A1[6ooO'l1~)

9. OPIO'J.lOC;: Ot npcowYeYElr; oanave<; rou xpnrucou npounoMytO'Il0U unon:AouV'tUl uno tIC; oanove<; rou KpanKOU npounoAoylO').lOU (ollnov€<; '[OU '[aKnKOU npounoAoylO').lOU ouv n<; oanovE<; lOU npounoAoytO')lOU OT])lOcrirov E1tSVOUO'EroV) ustov ru; oanO:VE<; ym TOKOU<; no'll KarapUMOVLUl cno TOV xprmxo npoUnOA.OYlO')lO, cnJ)l<prova )lE TOU<; OptO"Il0U<; nou uvuospovrru napanavro. Ilporroyevst; oanuve<; '[T]<; lCEV'tPt~<; KUpepYllO'TJe; rtou E')J;yXOVLat YLa 'to Kprrnpio AnoooO"T]<; anOKAEtOUV TUX6v nAllProj.lE<; ce IlE'[PTJ'ta nDU OX€Ti~OVLUl )lE TI\v avaotap8pro01l troy tpa1te/;,wv, orcv npaYIlU't'onOlouv'[at oro nA.aiO'1o TIle;. crtPCtTI\ytJCi)c; avaolop8proO"T]e; 'rOU 'tpant/;,tlCOu TO)l€U ron npoypa!lllaTO<;. bounavE<; zrou ).l1tOPOUV va Es,atpeSouv coro 'to LO'o/;'01O m:ptA.a).lpaVODV oaVEta npoq TIl XPTJll-utontO''tronlCu tOpUll-a'ta Kat E1rEVOUO'E1<; O'€ iOla Ke<pUA.alll rtov XPTJ).laTomcrrroTlKWV lOpU).l<l'trov (avtllno80nJdt avaKE<paA.atOnOlllO'TJ)· ~TJ uvtanooonJCi) avaKEcpaAll1onoillO'TJ Kat ayopa npopAl1llal'lKWV 1l€PI0UQ"lCtKcDV cnOlXdrov. DaroO'o, KUEIE XPT]!lu'tooon~ napEJlPaO'TJ ano TI\V lCSV'[Pl~ ~ YEVIK1l KUPEPVT]O"T] ym TI\V O'nlptS,TJ roiv '[pa1tE~rov, cru~l1teptA.a)lpavOIl-€v1lc; TI\c; EKOOO1lc; eyYU~O'EroV ~ '[T]V rrapo:d1 PEUcr'tOTI\'tCt<;, 8a npEnEt va uva<pEpOvtat a)l.Ecrroe;. O'TI\V Eupronll'lK1l Emtpomi, O'TI\v EKT Kat O'tO [I. T.

10. t\ll£; npopAtlVE";. at KEcpCtA.ataKEr; JlETIlP1POO'Elc; npoe; to acrcpaA.tcrnlCa ,[U)lEia us O)lOAQ'y1l xm at lCaramroO'elC; cyyuilaecov Sa npe1tEl va e~atpeSouv ano 't1<; npco'toYEVei~ oanow:c; KCtTa 'tll 81apKela TOU 2010. QO''toao, ano to OlKOVOll-tKO EWe; 2011 Kat £ne1'[u, (('\)nl T] E~aipEO'TJ OeY Sa toxUEt.

84

r. M'1-~V(J(JIDPE1)<rI1 EYXroptrov Al1~t1tpo6E(JJ.1rov O<pEtAOOV uno T'1 rEV1Klt KvPtpv'1611

(~vv&Xtl~ EVOEtKT1KO~ ~TOXO~)

Q

z o :E ::I:

Z :E o

w Z

~

11. Y1tOO'~PIKT1KO VAlKO. To fEVtKO AOYla'tf]pto rou Kprrrouq tou Yzoupvstou OlKOVOIlIKcOV Sa napEX€l (Y,[OlxEia 'Yta ru; ~l1VlaiE~ oamlV€e; roo '[aKTIKOV KpaTtKOV 1tpoi.i1tOA.oytaIlOU Kat l[pOUl[oA.oyta~ou Or]Jloairov EnEVOUO'Erov, onro~ opi~ovtat napanavro.

12. OplO'J.1o~. I'm rot»; oxonoin; '[OU npo'Ypa)llla'[Oc;, at E1'XroPlEC; ATjSt1tpOe€O'IlE~ O!pElMe; op~ov'[at ro~ Ao1'aptaO'lloi nATjpro,[Eat npoc rou; E')'XcOplOUe; npollllSEU'rE~ orcv EXOW nupaA8Et 90 T]JlEPES an6 trtv T]J-lEPOJl11via Trt~ AYJsT]C; rouq, L:E 1tEpi1ttroOll nou OEV Kaeopi~E'tat Ka'[aAl1KuKij nuepounvio; O'Tll aUJlpaOll rou np0J-lT\SEu'tf], 11 nuepounvin AYJSTJ.e; 'tT]~ npoS€O'1l1,ae; SEropEi'rat 6Tt Sa stvm cs 90 T]JlEpEe; ano '[I1V EKOOOT] rou Tt!lOAo1'iou x.pEO){IT1C;.· To: O'TOl.XElo: Sa napEXOvlat EVI6e; rscocpov EpOOJlaorov !l£'[6. '[0 ,[EAoC; '[OU unvo. H auVExr)C; un-oucotopeocn ,[COY E1'XcOPtroV A.11St1tp6SEO'!lrov ocpetAcOv Op~€Tal roc; 11 ~Tj cruO'O'ropwOTl A.T\SlnpOS€a!lcov OCPEtAcOV aTO ,[EAoe; KaSE JlT]va Ka'[a '[T\ OtapK€lU EKElVOU TOU tPtll~VOU onou 0 EVoelKnK6c; O',[OxOC; sivm uno napaKoAou8110ll.

13. YnoO'TllPIKTlKO VAlKO. To Ynoupvslo OtKOVOlltKcOV Sa napEX€t aToIXEia 'Yta Ite; I111VlaieC; Allstnp6SEO'!l€C; OcpEtA.ae; ane; oanavEe; 'tT\e; fEVlKije; KU~EpV'llO'T\e;, 6nroc; Op{~OVTat 1tapa1tllvco. Ta a'tOtXEia Sa napExov'tat EVI6e; TeO'aaprov e~oo)laocov ~E'[a TO 'tEAOC; TOD Il~va.

A. AvcO'tu'to 6pl0 ~1)VOAtKOU Xpt01)e; TIle; KtVTptKtlC; K1)ptpVTJ611<; (KPITtlPI0 Anooo611<;)

14. OplO'J.16C;: To cruVOAIK6 an6SEJla '[01) XPE 01) e; '[T\e; KBV'[ptKije; KU~epVT\OllC; avacpepE'[Ut aTO XPEOC; n01) uvnawlxd ane; bpuaT11Pl0TrtTee; '[01) xpcrucou npounOA0'Y10'!lOV Kill, 1m tou; oxonouc TOU npoypaIlJlaTOC;, 8a Opi~ET(ll roC; TO aUvOAo reov TpExouacOv IlKaS6:pl0tCOV unoxperoaecov xpEOUe; tT\C; KEVTplKT]e; KUPEPVrtOlle;. ea nepIA.aJl~aVet, aUa OEV Sa nepwpi~ETat oe, unoXPEroaEtc; O'E JlOPCPT] I1TA.roV Kat bavElrov. 8a anOKAeLOV'[(ll 01 1tAT]POltEOt A.o1'aplaO'!lOl. To xPEOe; Sa npEnEl va )lETpa'[at aE oVOJlaO'TtKT] asia. H O'Uvo.Uo:YllanKij iconuic TOU npOYPu!lJlato~ Sa sqxrpuoorst O'E Ka8e !lOP<PT] XPEOUe; Il1tOtlj.lll~oU O'E vouioun EKT6~ supco. H n)lapt8)llKij avanpocrap!lOYT] TOD nAllSroptO'!lOU ea tcrxUEt 1'ta TO XPEOC; JlB KaAU'VllnA119coptaIlOU, xpllO'l)lOnotci:lvra~ '[0 O'XEtlKo.beiKTrt zou KIlSopii;EtaL CITrJv npaST) XpEOU~. Ttn TOU~ cxozouc rou npo1'pa)l)laTOC;, to cvcornro OPLO 111l to U\jlO~ TOU XPEOUC; TrtC; KEVTPtKT]C; KU~EPVTJ.OT]e; bEV Sa 1tEptAall~aVet xpeoc; nou 1tpOK1Jn:n:t ano nA'IlpCO)lec; 'Yla avablup8pcoOTj '[panE~cOv, ornv autE~ npaY)l(l1;OnOloUVTat 010 1tAai010 Tl1~ oTpaTll'Y1KT]C; TOU npoypa!lllaTOC; 1'10. TTjv aVablapSpCOOll 'rOU rpane~tKOU tollia. Auro nePtAaJ-l~aVEt bavELa npoc; Ta XPlllla'r01tlO'TcoTtKa tbpV!la'[a Kat E1tEVOvm::te; O'E )l£TOXtK6 KE<paAatO rorv XPT\ ucromoromxrov to pu llaTrov (aVTanobonKij o.vaKEcpaA.(llOnoillOTl)' !l11 uv'[anObOrtKij avaKecpaA.al0nolllO'T\ Kat ESayopa npO~AT\)laTlKcOV lrep10UmaKWV O'TOtXetroV. .Qm6ao, KUSe xpT\!laTOO1KOVOI·uKij 1tpaSTi TTjS KEVTP1KijC; K1)~EPVT]CIT]<; 1'ID mi]PU;11 TCOV Tpa1t€~rov, cru; onoie~ cru)lnEptA.a)l~6.vETal 11 eKbOOTj teov E"fYU~()E(oV ~ llnapOXT] PEUO''to'tTJ.Tae;, us rrtv EsaipeOTj Tll<; bta)lEaoM~T\O'T\C; '[T)C; EAA.T)V1KijC;

85

Q

z o :E ::I:

Z :E o J,LI

z

~

.6.T])loKpa'tiu~ O€ repos f.I£'ta9J ~tvcov KUt £'YX,cDpLCOV xpT])1a:wmmOO't"lKcDV tOP'U)1(l't"COV, Su npbrJ;l va cvnospovnn a)ltoco~ 0't0 .6.NT, TT]V EupconalK'll Emrpomi xrn 'tT]v EKT.

15. Dpo<Juppoyte;: To aVclna'to opio OUVOAlKOlJ anOSE)1a'toc; rou xpeol)e; TIle; KEV'tPIK'll~ 1CU~tpVT]<J'I1~ Sa npooapJ.loo't€tnpo~ rn mlvco (it npo~ rc Ko.'tCO) KUTo. 'to 1tOOO mSavfte; uvuS€cOpT]<J'I1~ npo~ to 1t6.vco (it npoc 1'U Ko.1'OO) rrov unOS€J.l6.TOJV xptou~ TIle; KEvtpUCTte; lCll~tpVT]<J'I1~ GTO 'ttlo~ .6.eKeJ.l~piOll 2009. E1tl1tA£OV, 'to ClVcD'tU'tO OPlO mo ouvoxuco Clx08E)l.(l xpi;ou~ 't"T]e; KEV'tpucite; 1CU~i;p\lT]Olle; ea ClVaeECOPT]9d Eni.cJT]c; npo~ ro n6.vco uno TO no06 ron xpeOllC; xou So. uvuA6.~El T] KEV'tPIKTt ICUPtp\IT]<Jf[ J.l€'t6. TT]V uVUOt6.p9pcoO'T] 'WI) 'to )lEU rcov mOT]poop6 J.lCOV.

16. YnO(fTl')plK'tlKO 'UAlKO: L'totXeia 'Y1Cl 'to cruVOAIKO a1t6SEJ.la xpEOUe; 't"T]~ KEV'tPUcT1C; lCUpepVTJ<J'I1C; 9a 1tap£Xov1'at O"'t1lV Eupco7talKTt Emrpomi, 't"T]V EKT xm 'to .6.NT ux6 'to Tevuco AoytOn)pLO rou Kperouc, crUJ.lcpcova J.l€ 'tu· O'TatXEia xpeo'U~ rtou 8T]J.lOmciJoV'tO.l 0't0 E\lT]J.lEproTlKO 8EAno oT])1ooiou xpeo'U~, 'to npyorspo 30 T])1tPEC; )1E't6. 'to 'telac; K6.9E J.lTtva.

E. AVc:OTUTO OPlO"flU VEce; EY'f1l1l0Elf; 'T1]C; KtvTPlK1lC; K'UptPV11t'J11C;

(KP1n1PlO A1tooot'J11C;)

17. OPl(JJ10C;: To avro'ta'to opio yw. vte~ EYYUTtO'€le; KevTpIKTte; lCU~tpVT]<J'I1e; ea nptxEl va neptAa)1p6.vEt vesc; £yyUi)oetc; nou XOpT]YOUvtat ax6 to Kpo.'toC;, Ku9wc; Kat vtee; £yyUi)oEtc; nou XOpTJYOUvtCll un6 K6.Se aUT] OVtOtT]Ta 1[0'U Kata't6.oo€'tat, ouuqxovc us 'to ELOA95, 'U1t0 't"T]v KEVtPIKTt KUptpVT]OT]. EyyuTtOEtc; 1[0ll EK8iSovrUl ano 'to TEMIIME Sa n€ptA.a)1p6.voV'rm oro avo:)'t"(X'Co 6pLO. To UVcD"tCl'tO OPIO Sa a1tOKAeiEl eyyui)orne; orftPl91C; 'tpanE~cDv Kat £'Y'Y'U~OEle; OUVO€O)l,evEC; us XPT])1Cl"tOOO"tOUJ.lEVU 8WEla 't"T]~ ETEn. NtEC; £'Y'Y'UitO'Ele; sivct syyuitOE:tc; 1[OU napExov'tCll KU'ta 'to tPExOV OLKOVOJ.lIKa tToe;. Ot 'tEA.eu'tuiE:C; 80. 1{I::ptAa)lp6.vouv E:1tiOT]C; n.t:;, eyyuitOEtc; yta T~ onoi£~ T] np09E0)1ta Ait~T]~ napa'tEtvE''[(ll nEpav troy UPXlKcDV ouJ.lpatuccOv 8lat6.~Erov.

18. Allie; olaT6.~£tc;. To xprrnpto a1t68oO'T]e; tOU tt1ou~ LEnTE)l~piou 2010 Yla Ttc; veee; eyyuitoEtc; 't"T]C; KEV"tptKfte; KUpepVT]<Jf[e; eO. nptnet va anoKAelEl KaSE: veu eyyUT]<J'I1 nou naptX0Vtat an6 copek; (1t€ptAa)l~avoJ.ltvO'U xm ron TEMIIME), EK't6~ (1x6 'to Kp6.'tO~. Ttc to xprrnpto un,08oOT]e; rou rEAoUe; .6.EKE:)lPpLou 2010 yta t1.~ veee; eyyui)cretc; 't"T]e; KEVrpLKTte; KUpepVT]O'T]e;, at 1tapo.yOvte~ mrroi Sa npenE:l va nEptAa)l.~o.VOVtat O'E O'ropeunKft po.OT] ~eKtVcDV'tae; a1to rrtv 1 '1 OKtCO~p(ou 2010.

19. Y1tO(fTl')P1K'tlKO VAlKO: 'DAEe; at veEC; eyyui)O'E1C; TT]e; KEV'tptKTte; KUPtpVT]OT]e; Sa npEnEl vc avacpepOVTat Aen'tO)l.e p roC; , npo081Opi~ovtac; noO'o. Kal Ol.KatOUxou~. To Fsvixo AOytcr'tftPI0 rou Kparouc ea napExEl "'[a 0'tolXE1a OE )IT]vtaia P6.<J'I1 EVt6~ 'tpuDv EP80J.l6.8rov fl,Er6. to 'tEAo~ KaSE: J.lTtva. Oi )1T] xpcrucot cpopde; 1tOU un6.Y0Vtat 0TIlV KEVtptKTt KUpepVT]<J'I1 Sa npenEl vo avacpepouv ttc; veEe; £'Y'YUTt0ete; 7tO'U tocooav cro Tevixo AoytO"t'fJP10 TOU Kpcrouc OE )IT]vLata ~6.O'TJ evroc; rpuov B~ooJ.lciorov )l€"t6. "'[0 'tEA.Oe; K6.SE )li)va.

l:.T. Mll (J'U(JoooPE1Jt'J11 E~(oT£P\'Kc:OV All~11tp69B0J1OJV OqJ'ElA.OOV rEV1~~ Kt)PtpV1]<nJ~

~'Uv£Xt<; Kpln1PLO A1tC)oot'J11e;)

20. Opl<JIJOC;: Fin roue; OK07toUC; rou 7tpoyp6.J.l)latoe;, ro<; E~CiYtEPlKit AT]~l1tp09EOJ.lT] ocpetAit opi~erm T] 1tAllPCO)lit OCPEtAitC; (x.peOll~) OE: J.lT] Ka'toiK01J<; nOl) EXEt O"Uvac.pSei J.lE it £XEl E)"YUT]get T] fEV1Kft KupepVT]O'T], nou 8ev 7tpa'Y)laronolEtrm EVt6e; Ent6. T]f.I£pwv a7t6 TT]v T])li:pa 1[OU T] ocpetAi) Ka9iotarut xAT]pco'tEa. To KP1n1PlO Cln08001lC; Sa E:cpap)l6se'tut oe

86

OHlpK€ta .

'[OU

Ka8'6All

21. Y1tOGTI]PIK'nKO UAIKO: To an6SEJ,La rrov ESCO'[€PIKIDV €lC1tp6S€GIlCOV Oq>Et.AWV LllC; 'YEVtlCT)C; KU~epV1lOllC; Sa naPExE'[at an6 LO f€VtK6 J\OYlcrnlPLO '[OU Kpnrouq IlE XPOV1!dj uCITepl1crTl nou o€V Sa unf;p~aiV€l Ltc; Emu T]!1EPEC; f.l£TU LTJV l1J.lEpoJ..lT]vi.a EShaOllC;·

z. !:;UVOAIKTJ TIapaKoAou9116TJ xm ll1tllITouIU:VEC; EK9EOE1C;

22. H a1t600crTl '[OU npo'YPuJ..llla'[oc; Sa 1tapaKoA.ou8EL'tm j.t£UCO ,[COY O,[Olxsicov nou Sa 1tap€x0uv GLTJv E. Emrporrr], <JT11v EKT Kat oro LlNT to Y1tOVPYElO OtKOVOJ..llKWV, LO [EVIK6 AOYIGTItPLO rou Kptrrouq Kat 11 Tpu1tESa LTJC; EUUooC;. Oi apx,tc; Sa EVllJ..lEPWVOVV 'to lillT, rrtv E.E. Kat LTJV EKT yw. WX6v aVUSEcOpT]CJTJ mOlXElcov.

H. napaKoAoil&ll<J1l 'trov ~i1llp9p(jy['lKroV O'.OXrov

23. ME'tappu9J.1LO'T} rou (fUV'tll~LOOO'tLKOil (ftlGTTlJ.1a'toc;. To KOtvo~oUA.tO €VtKptVE SEXOOptO'Lec; VOJ..l09crLKec; J..lcrappu9J..lim:tc; rou ouvra1;toOOnKou OUcm1J..lOTOC; Yla '[0 01lJ..l6mo Kat 'tOV LOtCO"tlK6 'to~a ere ).lioa Ious.iou, nptv u1t6 'tTl A.T]~11 TIle; np09EOJ..liac; nou crUJ..lI.pCOVU J.I£ 'to 1tp6ypaJ..lJ..lo T]'[av 'to TtAoC; L€1tLe:Il~piou. H aVaAOYIO'nKi] aSlOAOYllO'TJ 'tOU v6J.lOU auTOU ~piO'K€'tat O'E ESEA.1Sll. H E9vtKi] AVaA.oYlonKT] APXit Su OA01cAT]PWO'€l rnv ~lOMrrlO'1l roiv €m1t'troO'€COV tTjC; J.lE'tuppU8J.lIO'1lC; yt.a rn Ki>pla OUvraSlOOO'tlK6. 'tallEia ECOC; 'to 'tEAoC; 'tOU Ll€K€J.l(3piou 2010, 11 onoiu So. E1tEK'tuSEl yla va OUJ..lnEptA6.(3€l 'to. !lZ)'aAu'tEpa &1tlKOVptK6. OUV'ta1;lOOOTlK6. 'taJ..lEia ecoc; LO '[eAoc; rou Mapriou 2011. Aum 11 aVaAoYIO''[ttdj ~lOMrrlO'11 Sa KaSoptO'El Ka'tu n60'0v an unouvrci nspcrrspro n:POOOPJ..lo'YeC; (J1:0 m.JV't0SlOOO'tlKO crUO"tllJ..la YIU va OUYKpUTI]Sei. 11 aU';l1O"l1 TCOV ouY'taSLOOO'tlKcOV oan:avcOv 0'£ 2,5 1tOO'OO"tlUieC; 1 . .LOvaOec; ron AED tnv 1tEpiooo 2010-2060. TuX6v uvaYKU.L€c; npoO'uPIlOYEC; 'tOlV nupu~'tpcov cnc KUPtEC; OUV'ta..;Et<; Sa OAoKAllPw8d j.1EXPl TO. 'tEA11 Iouviou 2011 0'£ Ota~OUAeucrTl IJ.f rnv EEl Ll T IEKT Kat IUO 7tA it Pl1 al;LoAOY1l <rll rrov EmKOUP lKcOV reus {COV Kat tuusiorv npovoinq 9a OAOKAT]pcoSd ECOC; rc 'tEA.ll LlEKEJ..l~piou 201 1.

24. XPl1J.1QTOOlKov0J.1lKec; 1tAl1poq>opiec; yw. nc; OEKll J.1E'YQA1J't'epcc; ~muoy6vcc; 31\J.l0au:C; EmlElPl} u Etc;. Oi OB1(U j.1E)'aAun:pEC; Sl1llloy6vEC; 011J..l0O't€C; e1ttXElpT]O'EtC; Sa Ku80P1O'LOUV J..lE ~6.crTl 'to K090p6. EO'ooa tOU 2009, ).lEt6. uno ru; mlXo P11yTJO'Et<; 'tOU KpUnKOU npou1CoAoytcr).l.OU. To Ka9ap6. EO'ooa 80 KaSoptO'''w6v J.lE ~ucrTl Ltc; XPlllla'to01KOvOj.l.tKEC; KatamUasu; nou Ka'[optLsOV'tOl crUj.1q>cova Ilk: ro eMllVIKO: AoYIO'TtKCt 1tporono . .QG'toO'o, ot 0llll0<JlEUj.1£VEC; n.AllPOI.pOpisS O''[LC; XPTJJ.lUtOOlKOVOlllKEC; KataO''[6.aslC;, ean€ptA.a).l.~UVOUV KUt ns OlKOVOJ.llKE<; Ka'tU(J16.aEt<; I-Le ~a(rq '[Ct. LlDXIl

o Z o ~ :J:

Z ~ o

w z

f2

87

EYPOnAYKH EnlTPOnH

BpU~BA.A.s<;;, 19.8.2010 COM(20 10) 440 n:AtKO

AITO~ALHTOYEYMrnOYMOY

1ta tT]v "tpo1t01toillOll 'tT)<;; a.nocpaOllC; 2010/320lEE LOU LUP.~OUAiou tT]C; 1O"C; Ma.tou 2010, QJtSU9uv61J.£V1lC; 1tpOC; rnv EU6.oo. us cnc01tO 'tllv EVio'XU(Jll KD.l EIJ..J36.9uvOll tT]C; 8"p.omovop.udlC; e:nDmEiac;, 8ul 'tl']C; o1toiac; EtOo1tou::hm " EMttoa va. A6.J3El "to. IJ.krpa. ),l£to)OllC; 'tau Elliip.p.a1;oC; zou xpivovrm avo.)'1Caia yta rnv avnp.E'tW1tt<r11 tT]C; K(l't6.(Ha(JllC; um;pl3oAuwu elliip.J1o,"toC;

EL

o z o ~ :I:

Z ~ o UJ z

o I-

EL

AnO<DAEH TOY I.:YMBO MOY

Y1a 'tl1v rponozotnon t'T]t; an6<paCYT]C; 201 0/320fEE rou :Eu)l~oUAiov t'T]C; IOnr; Mcion 2010, aneu8vv6J,.1£vl']C; 1tpOC; "CTJv EAAaoa us o"Kon6 tllV EvioxuO'l1 Kat E)l~a8vvCYT] 1:11<; (11)lOO'tOVO)ltKi]e; f:1to1t'td~ bur TIlt; oxoinq Etb01tOlei'tat TJ EAAabCl va A6.~EI rc I,UhpCl )lEi.rocrT]r; rou EAAei)l)la'tor; 1tOU xpivovtm avaYKata. yw. 'tT]V aV1:1)lS1:(;mlcrT] 'tllr; KCl1:6.O'WCYT]<; V1tEP~OA1KOU sA)..£l)lIlCl'tOr;

TO tYMBOY AlO TID: EYP.QITA1'KJ·n: ENQEHL,

TI] (juve~KT] vto "C11 Aet"CovpyiCl 'tTJ Eupro1tCl'tKi}r; 'EvrocrT]<; (LAEE), Kill lbimr; 'to ap8po 26 napaypCl<por; 9 Kat 1:0 6.p8po 136,

Eicnudrvtcc; "(a aKoAovOa:

(1) To ap8po 136 napaypa<po<; or01xsio a) 'tllC; :2:AEE npo~A£nel 'tT] bvva'tonrra 8eO'ntO'TJC; etblKcDv lle'tProv y1Cl TO. Kpa'tT] )leAl'] ue VOJllO'I.J,Cl 'to eupm 1tPOKEt~OU va f:VIOxuOei. 0 0'UV'tOV10")lO<; Kat TJ E1t01t"Cela 'tT)<; b11~LOcrtOVO)ltKi]<; TOUe; nEI8apxio.c;.

(2) To apOpo 126 TT)r; EAEE 1tpO~Ai:1teL on 'W KP6.'tT] ileAl'] ano<pet>youv 'to. um:pPOAtKa bTJ~LOOtOVO)lLKa eAAei~lllaTa Kat OeonisEt l'TJ OlablK(1O'1.a vnep~Oll.KOU EAAE1Jllla'toc; npoc; "[ov cxoao curo. To crUJl<provo L"Ca8epo'tl']'tClr; KCll Av6..nw~TJr;, 'to ozoio oro OWpSro1:lKO rou mceAor; E:<papIl6~f:t 'tTJ blaOtKaO'ia unEp~oA1KOU EAAE1.)l 11 uro; , naptXEl to 1tAo.imo O"tTIPU;11r; rrov JCU~epVT]1:lKcOV nOAl'tlKcDV Yla 'tTJV a~OT] en6.vobo Of: uyu;ir; blWOOlOVO)lLK€C; 8em;tr; Aa)l~avov'tar; un6'¥TJ 't11V oucovouucn KClT6.uro.OT].

(3) L:'ttr; 27 AnptAlOU 2009, 'to EVIlPOUALO uno <p6.moe, crUll<ProvCl us 'to ap8po 104 nup6.ypa<por; 6 'tTJr; O'Uv8i]KT]<; Ylo. lTIV ibpuoTJ 'tT]e; Eupro1tClll(11<; KOLV6'tll'tar;, on u<piO''tu'tat v1tep~OltK6 SA.A£lJllla 0'tT!V BAAaoa,

(4) L'tlr; J 0 Muiou 2010, 'to EUIlPOUALO 6~e8rooE Cl1t6<paCYT] )l€ U1tObeK"tll tnv EA.Aaba, P6.ou 1:OV ap9pou 126 nap6.yparpoc; 9 xcr rou ap9pou 136, ~L6 O'Kon6 TIlV eVlOXOCYT] Kat €IlB6.8uV<JT) 'tTJr; OTJIlOOlOVOlltKi]s 61t07rtsiCl<;, us TI]V onoic Eloonolci-rat 11 BAA-noCl va AnpE:t rc IlE<:pa j.l£i.roOT]<; rou €A.A£t)lllamc; nou xpivovtm ClvaYKaia Yla LTJV ClVT'tj.l£'tc01tl.O'TJ 'tTJS Ka"Ca01:aOT]S U1tSp~OAtKOU f:AAsill)lO'tOC; 'to apyo'tepo tro<; 'to 20141, To LU)l~oulLO KCl8opw€ 't'T]V aKOA-Ou8TJ 1tOpeiCl yta TIl b16p8roCYT] 'tOU vn6p~oALKOU EAA£(lllla'tOr;: 0TJIlOOWVOIlLK6.EUstj.1JlCl1:D.. nov bEY v1t€p~aivouv 'to 8% "COU AETI'to 2010 1:0 76% 'tOU AED 'to 2011 1:065% 'TOV ABll 'to 2012, 'to 4 9% rou AETI 'to 2013 Kat 'to 26% rou AETI 'to 2014.

An6<pQO''l2010/320IEE Tal) I:l)Il~OU~,[01) (EE L 1451:111:; ,6,2010 0.6)

2

(5) :EullCProva IlE n<; D1a9sO'LllE~ 1tpoPAb.jlE:U; Ka'tu 'tOY x.povo ATl'l'l1C; TI)e; 1tpoavaqn::poj.l£V11C; a1tocpaCITtC; a1to 'to :EUJ...lPOUALO, 'to 1tpaYlla'tlKO ABII ovcusvorcv va !lE:tro8d Ka't6. 4% "[Q 2010 Kat 2,6 % 'to 2011 Kat va 1tupOUCnaoEt aVUKall'Vll apyo'tEpa., J.lE puS J...lOVe; aU91 CIT]C; 1, I % 'to 2012 Ka12,1% 'to 2013 Kat 'to 2014.0 a1to1tA.11Sroplo1iJe; rou AEIl cvausvorcv vu sivm 1,2%, -0,5%, 1,0%, 0,7% Kat 1 0% a1to 'to 2010 sroe; 'to 2014, av'ttOLoixroe;. ME D&DO~Ee; nc; OlKOVOJ...lIKE~ E~eA~et~ oro evDUlf.L600 DIUO'tllJ...lU, at npoav(l(pepOJ.l&VOl puSJ.l.oi aU~110T]C; rou 1tpaYJ.lU'tlKOU AEIT e~l).:KoAou80Uv va a1t0't6AouV tva K&V'tptKO cevepio, J.lE 6~tOOpp01tT]!lEYOU~ KlVOUVOUC; a1tOKAtCITt~ npoc; rc avro Kat 1tpO~ 1:(1 KU,[ro, svro 0 a1to1tAT]8roPIO'ti[C; npOpA£1tS'[at 'tropa va eivm O11llaV'ttKU 'l'11Ao't6POC; Ka'tu rn apX1Ku ETI): 312%, 1 ~% xm 12% anoto 2010 E(J)~ to 2012.

(6) H EM6.oa O11!l6irooe O11J.lUV'tlK1l1tpOOOO 0TIlV ecpapJ.loyi[ 'troy !lEtprov nou anarrouV'tm J.lE f3uCITt TTlV a1tocpa011 roo :EUIlPOUAiou. :E6 1tOMoUC; tOJ.leic;, EATtCP8110av ~pa nptv vc 8e01ttO'touv 01 anat'ti[mac;. Au'to cuve P11 , tOtai.tepa, O'tOU~ ,[O!l6iC; tT]C; lletappV8~nCIT]C; tOU ouV't~tOOOnKou ouOTitJ.lIl'tOe;, TIle; 1lE'tllppU91l1011e; TIle; tomKi]c; IlUtOOLOtK1lO11e; Kill TTlC; 0111l00ieuOT]e; Illlvta{rov otOlXetWV 1'1(1 'til eoooa Kat tU; oa1tuvE:e; tOU KpatOuc;. Oot600, e~aKoA.ou80uv vc ll1tattOuv'tllt opicusve; 1tpOOap!loyee; os Ka8tva 1l1t6 au'tOvc; '[O'uC; to!l6le;.

(7) :Etu; 6 AuyOUOLOU 2010, T] EAAaoa unef3aAs oro :EUJ.lPOUAtO Kat TTlv Emrpomi EKeECITt O'tT]V onolo 1t.Eptypacpovtav 'til J.l£'tPIl 1tOAt'tlKi]e; 1tOU EATtCP9110ClV yta TIl OUIlJ.lOPCPro011 us TIlv a.1t6cpa011 20 1 0/3201EE. H E1tl'tpam; a~tOA6yr]oE rnv SKSs011 Kat 1(a'tEAT]~e OLO OUIl1tSpUoJ.la 6n 11 EUuoll EXE1 OUfllOPcpro8si os uccvozomruco paellO J.l6 T11v U1tocpUOT] TT]e; 10T]c; Mniou 2010 roo :Eu llf3ouAi.ou .

(8) AaIlPuvov'ta~ unO'Vll '[a Clvrotepro, 8E.ropei'[Cll evDe8EtYJ1i:vT] '1 avu8erop1lcrll rcov a1tacpaoerov rou :EullPauAiau ooov Ilq>opu OptO!lEVOUe; tousie; DLClTTlProvtae; xropie; allayec; TTlV 1tp08s01lLIl yta TT] ot6p8ro011 rou V1tEppaAIKou EMeillJ...lCl'tOe; KCll TIlV avtio'tOlXTl zopstc 1tpaOaplloyite; ym 'tOY DeiKTf1 sMei!lllatO~ npoq AEU Kat yta to o"J.lomo xpEOC;.

EEpL\O:EE THN IIAPOY1:A AIIO<l>A1:H:

JJ.p8po 1

H u1t6cpacrll 20 1 0/320lEE roo :Eullf3.oUAtov tpoaoaoisirrn roc; f:~"'C;:

(1) To ap9po 2 1tllphypaq)Q~ 2 otOl~eio a) ClVnKaSio'tCltal. Cl1tO 'to aK6Aou8a xsiusvo:

«11) )..te'tpa oT]!loOl.Ov.o)..tucf!c; e~uy{(1v011C; rc onoia (1vepxaV'tat os zocooro tOt>AUxtOtav 3,2% tOO ABTI (4,3% rou AEIl sav A1lCP80uv U1tO'VT] IlE'tUCPOPB~ a1to ~tpa 1tOU Ecpapll60'tT]KClV t.o 2010) np.oKet~.oU vu OUJ...l1tEPtAllCP8oUv oro 1tPOOXEOtO 1tPOU1tOAoYlollav Yia to 2011: IlSLroCJ11 TT]C; evbtUJ...lE011C; KatavliAro011C; tT]C; yevl.lcrlC; JCU PBpYT\011~ KlltU tOUAaXl.O'"[ov 300 61«(1T. su pro EvaV'tl 'tau e1tl1tEO.oV TOU 20 1 0 (em.1tA£OV 'tT\C; 1tpoPN::1t6j.l£V11C; E~OlKov6)..tTJ011C; 0'"[0 1tAaicrto TIle; !l6tappU8IllCITtC; TT]~

AvCtKO(VffiOTl tTI<; E1tn:pom't<; <<EuvElEta tTI<; a1t6tpacrilS TIl<; 101"1<; MaTo"U 2010 rou :EVIl·~OUAiou, a1tEU9uv6IlevrtS Cf11lv Elli&a IlE crK01tO TTjv evioxuOTJ Kat EIl~6.eUVaTJ 'tTl;; 0TJ)100"1OVOj.LtKi);; E1[01[TEia,c; &Ul TIle; O1tOiru; EtOO1[OU:iTUl 11 ElliOa vn J...6:~Et .a )1£rpa l-l&iroO"Tj<; TOV &lli11-lIlaTO<; 7tOU xptvovrui avaYKaia 11a TT)V aVTlj.l-E.-c01£lO"TJ TT)<; KUTUO"tUO"TJS 1)1[EP~OALKOU &lliiIlIlU-rO<;,» COM (2010) rEAlKo XXX TT)S [l9rt<;] Au)'ouO"tou 2010.

3

o Z o ~ :t:

Z s o w z

s

EL

Q

z o :e. I Z :e. o LL.I Z

g

EL

5TH.L6mac; OlOiK11Gllt; Kat TI]t; aVaOlOP')'aVffiCYllS TI]t; romK"il<; avroo101K1WllS nou uvacpepe'[at <IT11V nupoucru nup6:ypacpo) na;yco).lu 111t; U)lupt8)l"lK"ils avanpo<JapIWYT]S ,[COY cruv'[a~ecov (us <J't6xo TI]V e~otKov6f.LTJCYll 100 sxcr. eupo), npOGmp1Vec; «emcpopE<; KpiCYll) cn:U; nOA11 Kepo oops; emxelpT]cret<;, )l.E Enl1lA£OV eGOOa u\j10UC; '[OUACIX10TOV 600 £KU'[. eupw ernoto»; '[a ETll 2011 2012 Kat 2013) cpopoA6YTlCYll ~acret rsxunpirov trov snuYYeAllUnmV (us an650CYll '[ouAaX,lOlov 400 sxar. f:upm TO 2011 Kat Clu~avoll.ev£s Clnooom::tt; KaTa TouAaxtO"'[ov 100 EKaT. eupoo enwicos'to 2012 KCl1 2013), oteU puvO"11 TI]<; ~6.CITJ <; rou cI> ITA Il£crco '!1lS u1taycoYT]S <J e aUT6v u1ITlPsmrov ot onoiss ml).l€.pa €.~atpouV'!at Kat '!1l IlETacpop6.s TOU 30 % 1"COV uya8illv Kat u7rl1Pemrov anb 111 ).l81CO~ O"TI]V KavOvLKT]K(1).laXa (f.LS on6ooO"11 1 O"l<JeKCl't. supdi) O"'[a01UKij cl<JUYroyi] «npcowou cp6pou» cr«; £K1tOI.l1tE<; C 2 j..Le an60oO"'ll 'touA6.XlGTOV 300 sxnt. supm TO 2011 ecpapf.L yfJ an6 rnv ellTJVlKT] 1CU~EPV1l<JTJ vOf.L08eatas yla TI] f.Le1"appU8).l10"'ll TI]C; T\f.L6mat; OlOtKTjGllS KaL 1:T\v uvuolOpyavffiO"'ll 'tT\S TOmKTtS aV'wowil<TjO"T\S (jle <J16x.0 TI] lleico<JTJ lOU xocrou Ka1"6. TOUA6.X1cn:ov 500 EKUL. €1JPW 1"0 2011, Kat 500 Enl1tAeOV €Ka't. )'10 Ka8eva an6 'to, ETI] 2012 Kat 2013) !J.elCOO"'ll TCOV e1teYou<J€COV 1tOU XP'1I.la't000'toUV!at (m6 erx.(oplOUS nopotx (Ka'[6. ,[OUA6.XIO"TOV 500 €Ka1:. supro) no.pExovraS npotspmorrjtu o-m enevou1"1xa O"XtoLa nou XPT\jluroooTOUVta1 on6 otap8pCOTlKU rcusin 1"11<; EE, xivrrcpn yta TI] pU8!J.10"11 no.paptam;cov XPT]O"'llS Y'llC; (f.LS mr6000"'ll 1::0UAaXlO"TOv 1500 exet. eupw an6 '[0 2011 ecoc; '[0 2013 ex reov oxoioiv -(QuA.6.Xla-rov 500 sxcr. eupro '[0 2011 cruUorfl ecoocov ano rqv uoelO 6TI10"'llLDXepWV natyvicov (1"OUA6.Xlmov 500 exur. cupro ana nWAT]cretc; aoe100v Kat 200 sxrrr. eupoo an6 snlma o lKatmf.La'ta), ou;nJpuvCITJ 't1lS cpoPOAO'YlKTtS P6.CYllS aKi:YTJTI]S nepwucriw; ovcnpoonpuo OVtaS ru; UV'tlKEt).l£VlKer; a~iEC; rrov aKlvT]'tcov ().!E an6 00"11 tOUA6.X1CJ'(ov 400 E1<a'[. eupm emnp60"8€1"cov ecr6ocov), aU91CITJ TI]r; qJOPOAOYTlO"1l allOl~oov os EWO crujlnePtAajl~avojl€VTJr; '!T\ cpO POAOrllO"T\C; euroxtvqrerv lIS x.povollia8co011 (KO't6. tOUAaXta'tov 150 £KOT. EUpOO) UU~110"'ll cp6pou mo e18" noAun:Aeia.s (KULa TOVAaXt0lOV 100 excet. suprh), OUAAoyT] 1:OU eL01KOU qJopou TeAOUC; Y1a T\).lmnai8plOuc; xmpouc; (us an6800"T\ 'tOUA6.X10"TOV 00 EKO:1:. eupm smckoc), aVTlKa't6.a'taO"'ll uovo ron 20% ,[COY cruV'tU~lOOO'tOUJ.l,eYcov ePy~oj..Levcov orov 01l1l0mO rouso (K€V'tPlK"il KUPEpYll011 'tomKTt curo toiKllO"'ll OTJIl6mEr; e:mx.etpTtcrEt<; KpaTtKec; unTlpecrleC; Ka1 QUal OTwomOl opvrrvtouol), Merpn 10. oxolo anOq>EpouV cruYKpiatj..L11 e~OlKOv6f.LTJO"1l n6pcov uzopouv va A1l<p90uv un6'Vl1 f.LE'[a an6

ta~OUAsuO"T\ f.L€ 111v Emtpomt-»

(2) (3)

To 6.p9po 2 nap6.ypocpOC; 2 O"'tOlXeiO ~) otayp6.cpeTat.

To up8po 2 nap6.:ypacpor; 2 a,[Ol.xelo ct) avt:lKa8{aTa'tat un6 'to uK6/..,ov80 KEl).leYO:

«or) o P O).!OAOY'll 011 aVe~aprll'tcov U~lOAoYTtm:cov '!TJS KeY'tPlK"ilC; OlOlKllGTJr; Kat 'tCOV ucptmallevcov KOtvCOV"lKmV npcrypO).llla't(()v.»

(4) I:TO 6.p9po 2 napaypacpoc; 2 npocr't'i8EVTat 'to, E~T]C; eo6.cpta t) Kat 10.):

La) OXBOW op6.O"'llC; us xpovoolaypa).lf.La ym cruYKeKpt).lEver; opacretc; nov Sa 00llYouv a'tTJ 0111l10upy[a ~llac; KeV'tpllCTtS o.PXTtC; npOjl119€t(ov.»

(5) 'to 6.p8po 2 nap6.:ypacpoc; 3 npocrti8eVtat 'to. E~T]C; eo6.cp1a 1Y) ECOC; t11):

4

E

to)

OTUlOOieoOll npoompwrov j.l.uKponp69.€0'!.u:ov 1tpop.AbV€OOV Yla tt<; CfUvta~tOoOttKSC; oa.mlve<; eroe; to 2060, 6nroc; OptS€l:at CITIl VOj.l.oSEoia tau lauAloll 20 I 0,. Ot 01toiE<;j eO. KaAUmOllV to CfUc:rti]).lmU ~acrucfjc; cr6vtet1;r]c; (IKA, CfUj.l.1tEp'lAaj.l.pavoj.l.evou 'W'U KaBEmrotOC; aDVta91C; rcov 011.j.l.OcrlCOV U1IiaMrlAroV, 'tOU or A Kat tOU OAEE).

Q

.Z o

, .~

:I:

Z

:e a w z

.. ~

VOj.l.OeB"t'Ucfj 1tpa~TJ 1tOU eO. a1tuyopeUsl moue; opyavtcr~tOVC; 'tOlttKitC;. a.U'tOOlOLK11.OllC; vc €j.l.<pavt1;,ouv sMelj.l.llnt'a tOUAci;(lO"tov eooe; to 2014·

is) vOj.l.08enld] 1tp&~TJ nou So. Ku90pi1;,el rrvrorepo 6plO \HjlOU<;j 50 8Kat. eupro 'Yia rnv e-nima. etcrcpopci U1tOXPeCOOllC; 1ta.POxflC;oTlI.t6(na~ u1tT]pecria<; (YTI.6. Y) an6 tTJ Y€VlIcil KlJPEPVTJOll 1tpOC; 'ttc; atOT\POOPOj.l.lKSC;Bmxetp1lcrw; I'm rnv m:piooo 20 11 ~ 2013, 8ecrnl1;,ovta.C; rrtv aPXil 6n 'to Kpci'tor; Sev So napex€t KUI!La 1tp6crHB't1I CtI·U;:O'Tj it EIlIJEO'11. C1tilPt~ll an<; crtOT]poopOj.l.UC€<; B1tlxelPTtcrsu;·

101:) emXS1.Pllj.l.ClnIC6 crxeow ytu tOV O:EE .. LtO emxetPllj.l.ClnK6 crxeOtO Sa KaSop~et(It 0 'tp6noe; j.l.£ rov ozoto Sa KC1'ta01:01>VKSPOoql6psC; otemXSl.pTlcnaKec; opUcrTl1PW'tTjtEC;, cruJ..l1teptAaj.l.~C1VOj.l.€vqC; 'tTl<; KMtnV11.<; tooVOCl1tavrov a1tocrpeOT]C;, ano to 20 II, cruj.l.1teptA.aj.l.~avoj.l.EvrJC; 'tTj<; OlCtKOnitC;~T]j.l.toy6vcov YPCtj.l.j.l.rov, tTJC; aU~llcrllC; 'tOOV 'tt!.u:bv Kat TIle; j.l.€ioo011e; rorv aj.l.Otprov KCtt tOU 1tpocroomxoU· So. 1to.pexetat j.l.tCt Ae1t'tOj.l.EPrlC; avCtAU011 eurrtcr8T]criac;OXenKo' us nc; cruv81tetEC; oo~ 1tpOe; to KomOe; j.l.wSooocriac; rorv OWCPOPillV cevcpiorv yto; 'to UnQ'tEA.e.crj.l.-a TIle; CfUMOYlKlic; 'mJ(l~aOT]C; Kat So. n:UPEx0vtCtl 1tAllPocpopi£c; crxettKtl j.l.E n<; OtaCPOPS'tlKEC; smA-oYEe; 600v acpopo' 'to 1tpoao:mtK6 Kat Ha Ka80p\1;,E'taL 11 avaOtapepCOO1'] TIle; BtatpEiac; CfUj.l.j.l.EtOXrov, CfU).l1tSptAaj.l.pavoJ..l.SVTjc; TIle; mflAT]01']C; 8K>tf.tcrscov 'Y11.C; Kat 6JJ..,oov 1tetyUov·

t~) attehm 'teXVlKit O1JVOPOj.l.i] Cl1tO otBHV8iC; 8(l1tStpoyvroj.l.OVSC; OXBLlKCi j.l.E nc;oulcpopec; nTUxec; a1t60001']<; Kat u1ton:A.Eo).lutlK6TIl'ta:<; 'tououcrTTlj.l.atOe; U18iae; KCtt TIle; Ol.UXeiPtm]C; t(()V voooxouskev, us O'toXO TI] PEAticocrll TIle; an60oOT]e; KCt1 TIl J..LEiooO'Tj 'tlle; tJ7tU'tMlle;'

rn) em~aMe\ tTJv Katu~oAl1 3 eupro ytCt 'ttc; tCtlCt'lKf:e; u1tT]pecriec; e~oo'tepll<rov urrpeiorv met oT]j.l.omu voooxousia.»

(6) 1:'t0 apHpo 2 nClpaypacpoc; 4npoonSe-rat 'toe~"C;606..qllO ~):

«~) 011.j.l.ocrleu01'] euvorcnxeov llaKponpo8soj.l.-oov 1tPOPA.E'V·8OOV yta ttc;. CfUV'tCt~tOOOnKtr; OU1tO:vBe; EOOC; 'to 2060, 61100C; opi1;e-ra\ crTl1 vO).lo8snKfj j.l.BtuppuHj.l.tcrT] tOU 10uALou 2010. Ot 1tpOPM'Vstc; 1tpe:nBt va neptAaj.l.pcivouv ra CfU<m'] j.l.u'ta CfU(l1t/..T]pOOj..Ul'tLKrov (EnlKOUptKroV)01)Vt6.~eOJv, paost svo; OAoKATJpmllSVOU CfUVOAo1J O1:Olxe[rov 1tOU 8Ct cru}J,kyovtm Kat Sa U1tol3tlUOVl"at as tne~epyacriu ana 'tTJV e8vrKit aVaAoytonKit apxfl· Oi 1tPOPU'VSte; 8a Cl~tOAOyouvtat o.1t6 oj.l.on).louc; xct 80. S1ttlCUpoovoV'tat o.no TI]V Emtponit OlKOVOj.l.tKTtC; IloA.lntaie; TIle; EE.»

(7) To ap8po 2 1tapaypacpoc; 5 o'tOlXBio 13) avttKClSi(tIo.'tatano to aK6Aou80 Keill£vO:

«13) j.l.EtpU ytCt TIlv ecp£lp).loyfJtCOV O'U(l1tEPUcrj.l.o''toov 'tlle; 1tpOOl"T]C; CPo'OTlC; reov ClV6~aPtTJtCOv AettOUpytKWV e1tlO'1ConitoEwV TI]C; KevtptKitC;OW1K110'TjC; Kat tOOV KOWOOV1KWV 1tPO,¥paj.l.(lo'toov· »

(8) :EtO ap8po 2 nrrpciypuqloe; 5 npo01:i8evtat to: e~i]e; 80o'.<pta 0), e) KUt crt):

5

Q

z o ~ ::t:

Z ~ o UJ z

~

EL

npa~11 uva8EcOP11crTle; trov I3WJIKcOV 1tUpUf,.LE'tPCOV roo <J1.)V'tul;,lOOO't1.KOU cruonlf,.Lu'toe;, snv a1to TI.e; f,.LaKponp09EOf,.LEC; 1tpoI3M'ljfEl<; 1tOU npo~M1toV'mt ano nc; 1tapaypacpoue; 3 10) Kat 4 ~) 1tpOlcU1t'tEl on 11 1tpol3A£1tof,.LEVTl UU~11011 o"nc; 0l1f,.LOoteC; cruv'ta~looo'tlKEC; Oa1taVEC; 90. U1tEpe~mVE 'to opio 'tOU 2,5% rou AEII o'tll OUlpK€la 'tllC; 1tEP1000U 2009- 2060·

€)

ava9€cOPllcrTl 'tlle; A£l'tOUpyia.c; rorv 011f.!601COV (JUo'tlllla'tCOV crujJ.1tAl1PcojJ.anKcOv/anIKouplKWV (JUV't~EWV, jJ.€ 0't6:x,0 'tll ma9Epo1tolTlcrTl 'tCO\! ounavwv Kat 'tTJV EyyU11crTl 'tTJC; OTlJ..lOOlOVOf,.LtK1le; OUOE'tEPO'tll'tUC; mrrdrv 'troy crucrt'll jJ.u'twv·

01) uvuSEWPl10ll rou KU'taAOyOU rorv ~upecov Kat UV9uytE1VWV maYYEAjJ.U'tWV, us 016:x,0 'tTl )lEfcoOll tcov KaAUn'to uevorv EnuYYEA!lu'tWV OE 1toOOO'tO ron EPYU'tucou OUVUjJ.1..KOU 1[OU OEY u1[Ep~uivel 'to 10%' 0 veoe; Ka'tuAoYoc; ~apEWV Kat av9uyu::tvcDV maYYEAjJ.u'tCOV 9u lOxUEt ano 1:TJv ITl IouAlou 2011 Yla 6AooC; rou; VUV Kat jJ.€MOV'ttKOUC; epy~OJ..lEvOUC;.})

(9) ~'to up9po 4 napuypacpoc; 7 1tpoo'ti8E'tat 'to e~i]c; Eouqno y):

«y) !J.€'tpa yID 'tTJV Eq>apIlO'Y"l reov OlJI·l1tapuoj.tu'toov 'tllC; Oe1l'taplle; cpU011e; rcov aVE~Up1:11'tCOv A£ttoUP'YIKcOV smoxo-rnosorv 1:11C; xsvrpuoj; OtotKflcrTlC; Kat rorv KOtvCOVlKWV npoypuj.t!lu'tcov· »

(10) To up8po 4 napuypacpoc; 2 O'tOlXEiO s) uv'tlKu8imanu uno 'to aKoAouSo xeiusvo:

J1p8po 2

H 1,tupouoa uno<puOll apxit;Et va lOxUEt 1:TJv llJ.t€pa 'tllC; K01V01[01TloTJC; 1:TJ<;.

J1p8po 3

H napouoa unocpaOll uncu9UvE'tat o1:TJv EMTjVIK'ij ~TjJ..l{)Kpa'tiu,

Tux .0 EVjlj30VAW Ollpo&bpO(

[. .. ]

6

I

«H LlCVEICKrl LUJ.JBcon

J.J£TC~U EXAoc5os - KPOTWV-IlEAWV Euptczcevns KOI n E8vIKn ucs Kupiopxfo»

6.IKHfOPIKor I:YAI\OrOr A0HN!lN

o 61KrWOPIKOC; LUAAOYOC; A91lvwV (JOe; npOOKaAE! C}E EKO~AWC}q, nou olopyavwvEI rnv nepmql'.5 !ouAlou 201 0 KQIWpa 7:00 p.:p.mlwaiSouoa TEAETWV TaU 6.'i..A, fAKo6qpfae; 60] pE SElJa:

«H LlaV£'I.aKr] rUJ.l~aO.l'}~£ta~U El\.Aac5ac; - KpatWV-IlEAWV Eupw(wVI1C; Kalil EeVIK~ J-lac; Kuplapxia»

XalpETlopO 90 anEu9llVli:l 0 LlqPrlTPflC; na~lv6c;, np6e6poc; LlIKflyoprKou LVAAOYOU A91lvwV

ObHAnrtc

· KWOlac; Mntll(, 0J16n/1oc; Kaef)YrJrryc: navenlOTfJJ1fovAe·I7Vwv

• KwO""tac; Xpuo6yovoC;, KaerJYrJT1c: HaventOTrJJ1lovSeooO)..ovfK'IC:

· N6TIl( Map,,]c;, Avan)..rJPwTryc: Kaef}YfJnjc: Oave.nlOT'If.J{OU KpTjrfJ<

· AAtKa Mav6apaKQ·IemTapVT, Ka8.rJyf)rpIQ naVE:7TIOTf)/1{OU tlov(5[vou

onpOELlPor' 8.HMHTPH! X. nASINOI

H rENIKH rPAMMATEAr tnANNA KAl\ANTZAKOY

napEIlB60EIC

rtwpyoc:;: KaOI'IlCltl1(, OJ./on/1oc: Ka8f)Yf)TI,/C: OaVE1TIOTf)J.I{OU A8.f)vWV HAlac; HA,.6nouAoc:;:, n.VIKOc: toauuaito; MELlY

navayuolllC; Bal3ouy,oC;, np6dJpoc; 0j.1oanov6fa< .rvvra~lo6xwv .1f)pOatwv Y1ToMf))..wv

139

4HMHTPIOI nA:::INot (npo€6poc:; MAl: KupiEc; Kat KUPIOl, am: EuXaPIOTOUP€ noM nov E.ioaCITE pa(i pac; OE CITIYPEC; 6UOKOAEC;.

METO{U j.Jac; napEup[oKOVtOl OIO:c.pOPOI EKAElKtOI. -vicrt npaypan E[VOI EKAEIKT6 TO korvo- orrwc;. 0 npWI1V Jlpoeopo<; rou NOlllKOU tUj.J~OUA(OU TOU KpoTOuc; K. KWVOTOVTivoc; MnoKO:Aqc, 0 rEVIK6C. rp0j.l.pat.eoc; t'1C; A4E!J.Y K. HAfac; HAl6nouAo<;, 0 np6e:6po( Ttl< Opoonovolcc LUVTO€lOUXWV !J.tllJoolwv YnaAA~Awv K. novaY1wtl1C; Ba~ouVIOe, a np6EOpO(TOuTEE K. !lw6vvl1C; AAa~6voc;, a Avrmp6eopoc; KOl 11 re:V1K~ rpallpaTEac; TaU f1'i.A K. 0£oowpoc; tXIVOC; Kat KUp[O Iwo:vvo KaAavr~6Kou.

00 rrpEl1EI 6AOI on6 KOtVOU va mpe4JOUIlETlW l1POOTT68E10 pac OE opiousvc npoY[JQ1'a, TO, anoia alvei Ko'SOPlO1'IKO VIa TO IlEAAOV. E[VOI wpa va aVWV101'OUPE 6Aol VIa TI1V npOOCJ1l.1011 TaU LUVTaVIlO1'OC, TqC Er.!J.A, TWV .£upwndiKwv a€lli.Jv KOl TWV KaTO.KT~.O£WV Kat va PIlV enrrpE4JotJllE va j.I.a.c; yup[oouv nlow noMa XPovla Kat va jJETatpal1ei aUT~ 11 xwpa, ec.p6pou (W~C;,OE c.p6pounoTEA~. To VOjJlKO onAom0010 TO EXOUj..IE. XpElo~el01 KO,'toStoll $UX~.<; VIO va c.pEpOUjJ€Oe l1epm:; jJla TETOlaonOOTOA~ Kat va ,ola8eooul1€ Jl1vo XP6vo VIa va eVYUI1S0Uj.lE OlOUC oUV'tO€'IOUXOUC;, OTIC waAwTec; KOIVWVIKEC 01166e:e;, 01'0 YEO. nmolo 6Tt unapxoupe Kat npOOTTaSOUIJ£ va O.looc.paAlooup£ on TO LuvTOYlla Kat. 01 vop.oSnIKEe; OIO.TOeEl.C; ElvQt naYIEC;, tnoouvmc npoororsuovnn Kal. oev IlEtaMooOOVTal KatO nc l1ePloraOEI~. EI01KO:. o~,!..lEpaEXOUIJE Qv6.YKI1 (Tnc; OTaSe:pE~ a~iEC;, WOT€ vo.prropeoouue VQKT(OOUpE yep6 SeptAta.

6£v So, nw l1EPloo6TEpa.8aowow TO. 'A6yo O1'qvKupia AM.Ka MavoapOKa-HnnapVT, Ka8qyr')tplO FlcvsmornI1(OU Aovolvou 11 orrolo ElvOI tptAn uno TO naVE1TlO1'r)I-HO, OIKqy6po(. METa an6 no.Mo XPovla emKolvwvr')OOPE, p€ ac.poppr) [..lia E.KHwl1110U Ylv6tav KalOlrjV ono(ar;Tav npooKeM'1PEvll, KOIIJOU Eine: «.6ev QVTlopote OE aUTO rrOUpMllET£ Via TOU(; OUVTO€lOUXOU<;; Bpr)KO KonOIOU~ 0lKI1V6pou<; OlOV nElpmo, OIOnOIOl TO !3p~Kav <pUO!OAOVtK6 KOt VE.AOUOaVl>. Erot €EK1VIlOE aun; 11 avavEWOIl TI1<; <pIAIae; I,l.o.<;. Trw pWTqoa: «Av StAE.IC vo aO)(oAqSElq> -unopxovvCTrO Aovc(voopKetof 'EAAqve:c;, 01 ortoloi urropouv vo.~OrtS~oouv KOIIlOU Erne: OTl npooc.ptpoVTOl va !3oqS~oouv Kal va ooupe TOV rpono-, «vo tAeEl~ vaOUVOpOIJ.EIC:; OE aUT6 to epyo, TO orroto eival Evaepvo yla tl<; E116[JEVB~ VEVtE<;, Via TO m6IJEva nEvr')VTa, £K.Q16 Xp6vlo». 'ETOt Xomov !3p[OKETOIIJO~1 lla<;Kal TqC E.ina 6TI «ouro nov xpelO(ETOl cs rEtOIEC; nEp!1ffWOEl(}) -vurr! TO E11l01T11J0VI.K:6 npOOWfllK6 TO EXOU[J.E, E11l01'r)pOVEe; EXOUPE- «ElVOl4JUXr)>>. Ac.pou Aom6v EXEllj>UX~, ae;€E.KIVr;OOUIJE. pE. TflV KUp!O MavoapaKa~H:rmapVT Ka( va cSOUIJE av .QUTr) q tjluxri 80, tXEI KOl OuvEXEla.

141

AJ\EKA MANaAPAKA-IEnnAPNT (Ka9'lVrlTpla nav£ntaT'lJdou J\ov6ivou): EuxoplOTw, KUPIE np6E6pE.

A~16T11101 OUV06EA<pOl, KupiEC; KOI KUPIOl,

Eil1Ql EAAllV(60, 6nwc; OKOUOOTE, 6lKlly6poC;, IlEAOC; TOU ~IKIWOPlKOU Luhll6you A81lVWV KOI V0I11K6C; TOU AYYAlKOU ~IKoiou KOI EXW EKTTOl6WTEl oro NOUTIAlOK6 ~(KQlO. ~IOI1£VW K0!60UAEUW ornv AYYAio En! 3S XP6vIO KOl6EV EXW, 6nwc; KOTOAOj3oivETE, TIlV wYAwnio orn EAAIlVIKO TWV onou6oiwv OI1IAr)TWV 00<;. 'OI1WC;, 80 npooTTo8~ow va Eil101 oocp~C; Kat OAly6AOYr].

~EV E(I101 €6w yla va ayopEUOW. Oc; llillvf6a. E~wn:pIKou ncpcmpu I1E 8.AillJr] TI y[vnol OlO T6TTO 110c; Kat ~Aea va UnOOlrlP(~W Tr]V a~IOeaUl1amllnPWtoj30UAia nou n~pE 0 LuhlIoy6C; ucc 11£ TOV np6EOpO K. na~lv6 KatTTaAl6 aYOTTr]T6 OUI1<pOITIlT~ 110U,

~EV Eil1O! E161K6c; OUVTaYI1OToA6yoC; KOI oacpwe; 6£v ea EKcppaow ElTImIWOVIK~ YVWI1Il OE cuvrcvpcnxc 8£11010. 'EXETE TOUe; OAAOUC:; Ka8IlY'lT£e; nou Elval EI<SIKEUI1£VOI. H ElOlK6T1lT0l10U elvcn oro NOUTIKO ~[KaIO Kat O! EPWvto:; IJOU wo:; Ko811Y~Tpla TOU nOVE1TlOTIW(OU l\ov6[vou I1E EXOUV 06IlY~OEI ornv E~EToall TWV ov9pwn(vwv 61 KOlW 110- TWV xcn OlO ~IE8vEe; ~iKOIO.

'OTOV r'llJouv OTI1V EMooo OTIC apxtc; louvlou vro ro nOOEl6WVIO, 110U EKaVE tKnAll~1l TO OTITTOAAO! auv6l5EAcpOI OEV E(XOV 6IEPWlf)9El av aUTO TTOU 80 npoKullJouv I1E rqv nporavouevn vopofleolo E[VOI OUVTOYIlOTIKO, oUl1qJwva IlE TlllllE9v~ LUIlj3aOf) TWV Av8pwnivwv ~rKOlWI16TWV. Movo orcv piAlloO PE TOV np6E6po pOC;, ~rW~Tplo na~lvo, j3P~KO oVTanOKplOI1 KOI oUl1mwl101IKO EIXE Kal EKE(VOe; TIe; i61Ee; EPWT~Of:IO:; KOi aVI10UX!Ee;, TTOU EIxo KI EYW. KOI yl' OUTO ouyxoipw TOV npOEOpO KOI TOUe; ouvaoEAqJouo:; TTOU OPYOVWOOV Til OUYK£VTPWOIl OTIC; 1 S louvlou KOI Tr\V ncoouoo.

To Mvr1l10vlo TWV 0111AIlTWV Tile; 1 SIlC; louvlou EivOi rrdpc noM a~loAoyO KOI TTpEnEI va 6laj3aOTEi an6 oAoue; ucc EIOIKO[ Ko9IlYIlTEe; OE aUTO TO MVIl116vIO Kavouv uto a~16AoYr] TTpoono9Ela -Kat XolpOl1at nou j3Mnw OTI UTTOPXOUV 'EMIlVEC:; I1E 160VIKO- VO ovaMoouv TO npoj3Ar)l1aTa TTOU TTA~TTOUV TIlV EAM6a, I1E j3a8la E1TIm11110VIK~ Kat VOIlIKr'j OVOAUOIl.

H rropouoto !lOU EOW 6EV E(Vat vro va Kavw rnv avo.AUOIl TWV npoj3Arwolwv, OAM va 8tow EpWT~llala, 6nwc; E1nE 0 KUPIOC npOEOp0C;. Eivat mo EUKOAO va PW10C:;, rropn vo 6{VEle; onOVTr'jOEIC OTIC EpWTr'jom;. EA1T(~W 11' OUlO TOV rporro va urropsoooua va EnEKTE!VOUI1E Til 61EPEUVllOll TWV ooj3opwv VOI1IKWV 8EIlaTwv TTOU npoxurrrouv I1E TOV npoTEIVOIJEVO N. 3845/2010 YIO 10 MIlXOVIOIJO LT~pI~Ile; TIlO:; EAAIlVIKr'jC; OIKOVOIJ(ac; on6 rnv EUPWTTO'iKr) 'EvWOIl (oulJ<PWVO IJE Til LUIJj3aoIl8/S/1 0) Kat TO ~NT (ouuqxovo IJE 10 ~laKaVOVIOIJ6 XPIlIlO1066TIlOl1C Aueoou ETOI!JOlIlTae; 10/5/10).

An6 cute nov txw 610j3aoEI, 9EAW va Kavw rpeic YEVIKEe; nopalrlP~OElC IJE ax6Ala Kat tTTEITO 80 aaxoAIl9w Alyo !-IE TO AO<paAIOlIK6.

1. Hvrn 11 LuPPaOlllJE trw Eupwno'lKrl 'Evwor] Kat 0 ~laKOvoVIOIJ6C; IJE TO IMF (t.NT) OUVTOYIJOTIKO OWOlO" ri aMIwe; OlllJOKpaTIKa xwpiC; REFERENDUM, OIlAo6r'] Xwp[C TO npOKaTOpTlK6 lIJr1q:JIOlla an6 TOV EAAIlVIKO Aa6, on 01 'EAAllvEe; OtXOVTOI va npoxwpr']OOUV IlE aUTO TOV rpono: KaToAoj3oivw crro 000 EXOUV El1Tw8Ei -OEV (w EOWI oMo 6mpa(w- OTII1 Kuj3tpvI10flllJll<piOlIlKE I1E PO 011 OTI fl OIKOVolJia nrov KOAr) Kat 80 vtvorov KoMTEPr], EnEIori 0 rtnportrrvo vouoc «n 01 6avEloKEc; OUIJq:JWVtEC; ETTIlPEO(OUV 0Xl IJOVO 10 OIKOlW\JOTO iliac; OPIOI-lEvr]C TO~IlC; EAMvwv, GAM OA1'"\ TIlV lliMo, IlTTOPEI va El1Tw9El 611 xwpiC; 61lIJOllJrl<PIO\J0, rllllV anOlTOulJEVIl nAElotIJllcpio TOU KOIV0j30UAiou, 11 EMMa afvm OE «rrcorcon E~WTEpIK~e; OIKOVOIJIKr)C OIKTaTOpiac; ri KOToxrie;· 0116~noTE E(Vat m8av6v va oUIJPEI, on' O,TI EXW oloj3aoEI OlI') oUIJj3ooll TOU 6avEiou, av TO 66VEIO 6EV ono1TAIlPw8Ei OlO Xpovo nou npoj3MnETOI. To 06VEIO ITpopAtnEI, IT.X., 011 8a yivouv K01aOXEoEIC; KOlnAEIOTflPIOOIlOC:; KPOTIKWV IlEPIOUOIlilv IlE opouc nou 0 EMIlVIKOC; A06e; 6EV f.XEIlIJll<P[oEI. Simply, Greece g.ives away .sovereig.nty right.s. LrllJEpa oro paolocpwvO EAEyav IlE xap6 on 90 nAIlPw8Ei 11 6EUTEPil 66011 TOU OOVE[OU, aAM 6EV PW10UV moe 80 IJITOptoEI

143

Q

z o :E ::I:

Z :E o

w

Z

~

II EMMa va e:~Q(PA~OEl TO COVElO xwpie:; mo e:UVo"iKOUe:; 6poue;. AUT~ nrov II npwTII 1l0U EPllJTIIOII KOI EAnlC;w 01 OAAOI OIlIAIITEe; va aoxoAII80uv Ile: aUT!').

2. Lll6~aoa CTTO MVIII-.I6v16 00<; (15/6/10) 6TI ornv ouoia II e:AAIlVIKr1 KUPEpvIloq EmXElpEi va l1e:loEI TOV EAAqvIK6 Aao Yla rnv «avaYKat6TI1Ta aUlllloptpWOr')e:;}) TOU Kat aUT6 slvor npotpavEe; orro ro IlETpa nou rrclpvsr 11 KU~E:PVIIOI1. 'OAOl 01 OKEm61lEvOI KOTOAo~aivouv OTI aUTO IlOla(EI IlE IlIO OOUPEOAICTTIKr1 napwoio. cDoivETOl o-n 0 EAAIlVIKOe; Aa6e; EivOI oro OKOIlV( rnc KOTqyopiae;. KOI EPWTW: riO rroio EYKAI11l0 OIKCtC;ETOI 0 Aa6e;; n010e:; EtpEPE TI1V EAMoo 0' OUT~ TI1V KOTCtmOOI(; Ilou elver 01 um:u8uvol nou KpU~OVTaI, xwple; 01TOAOyio KOI IlETPl11l0 TWV OIKWV TOUe; Eu8uvwv; MIACtVE YIO tpopotpuvMEe;; n010e; oroler VI' aUTO; rlOTi 01 EKCtmOTE KUPEpVr'jTEe; OEV Eixav OUOTI(IlO Via tp0POAOY1KO €AEYXO; rlOTi 0 tpTWXOC:; AOOC:; nptnEI va nAI1PWOEI YIO TO Mel( ounov nou e:KCtOTOTe: KUPe:pVOuv Kat 10Ue; onolouc 0 AOOe:; 0 (010e:; qmlCTTEUTI(KE va o 10XE I pic;OVTO I 0l11l0KPOTIKCt KatoiKOIO TIe:; UnOeEOEIe:; tnc Xwpoe:; IJOe;; D.EV ncorslve vo KCtVOUIlE EOW TOV onOAOYIOll6 6AWV OUTWV nou €XOUV Eu8uVIl. 'Onwe; OA01 yvwpl(OUIlE, 01 pi(e:e; TI(e:; 0 I KOVO ~IIK~ e; KpiOI(<: eival olE8vEie; KO 111 KOTCtPPEU all apx IOE crro OOUXMYIOTO uc iponE(iTE<; Kal KU PEPV~TEe:; nou £Xouv ~EtpUYEI TO OKOIlV[ TI(<: xcrnvopki«

3. Kat OUTOIlE tpEPVEI ornv EJTOj..lEvlI EPWTIlOI1: nOIO( CPUMEI TOUC CPUAOKEC (Who guards the guards?). To OrHloKPOTIKO Kat nOAITIKO oUOTI(Ila 90 rrpsner va npo~Mm:t ernrrrocuc YIO nopoplCtOEle; an61lEA'1 TOU KOlvopouAiou. na napMElYllo, OTrlV AYYAio 0 oI1IJOKpaTIK6e:; KOi KOIVOPOUAEUTlK6e; I1I1Xavloll6e; OV6YKOOE TOUe; nOAlTlKOUe; nou XPIIOllJonOll1oav xPrilJOTO orro TO KOIV6 TOI-lEio vto npoowmKEe; OOnCtVEe; (nepc on6 aUTEe; nou EiXav OIKa(WIJO) va emorpnpouv TO XPr11l0TO (TO AEYOIlEVO «MP expenses», onox ~EpETE). TI yiVETOI oVTimOlXO IlE TOUe:; 'EAAIlVEe:; POUAEUTEe:; OE TETOIO 9Ej..Ia; npEnEI va unapxouv rrcpouoiec OlaTa~El<; Kat yla curouc.

4. EpXOIlEVIl TWPO 010 Ao<.pOAI01IK6, VIO TO onoio Elllal e:ow, e:PWTW: e:ivOI v61l11J0 KOla 10 EAA'1V1KO LUVTOYIlO va EXanw80uv 01 OUVlCt~e:le;, Via TIe; orroicc 01 TTEP1000TEPOI OIKOlOUXOl 60uAEljJav KOI nMpwoov IJIlVIoiEe; ouvaotpOpEe;; (6e:v IJIMIlE Via TO UWI1ACt noaa TTOU unopsl va EXOUV 009E( OE IlEpIKEe; ne:plmWOEle;, xwpie:; OKOIlO Til aUIJ1TAr')pWOIl TWV npovocuurmouevcov ETWV unqpeolcc, nou Kal oUT6 e:LVOI OtpCt.AIlO nOA1T1KWV, 01 orroiot TO EJTETPEWOV.) D.EV EivOl 01 TTpoPMli.lEle; TOU vouou au80ipELEC:; Kat ovunocrorec, aKOIlO Kat av MPOUIJE unotjJ'l Til OIKOIoAoyia TWV aVOYKomlKWV IlETPWV Yla TO E9vIKO aUlltpEpov; To VOllooXEOlo vro TO AotpaAI01IKO tjJllq>i01IlKE X8EC; IJE ljJ~tpoue; 156, €VOVll 128, 10XUp~ ovrlorcon. 0 urroupvoc OIKOVOIlIKWV, 61a~00a, EYyUr')8I1KE Til 6laoQlaAloll O~I01TPETTOUe:; oovrcfnc YIO KCtBe: 61KOlOUXO. TI 0'11l0iVEI aUTO OE noaa; To KataAa~oivETE r') Eival uovo MYla TOU oEpa;

5. KOl av unoBEooullE OTI 0 vouoc 3845/2010, nou npO~A€nEI vro j..I10 oll66a IJETPWV OUVTr')PIlOIle:;, Eival auvroYIJonKOe;, 01 OIQTCt.~Ele:; TaU, nou npO~A£nouv TIlIlEiwo'1 OUVlCt~EWV, 6EV aivm OE oVTI8EOll j..IE TH; OlatCt~Ele:; Tll< 6lE9voue; LuvB~KIle:;, II onoia npOOTOTEUEI TO av8pwTTlva OIKolwllaTa KallololTEpa TO npWTOKOAAO 1, 6p9po 1, nou npoonrrsua TO rreprouomxo olKalwllaTa; To OIKoiwlla Tile; OUVTa~'le;, nou EXEl OnOKTI19Ei vouuio, TTEPlAal.lpaVETOl 0' aUT~ T'lV KOTllyopia OIKOlWIlCttWV.

a. Kat OE aUT6 TO 0'1IlE10 80 ~8EAa va KOVW tvov napaAi\.IlA(01l6 aUTOU TaU 8tllaToe:; !.IE trlV u1To9mq TOU AyVAIKOU D.1KOotTlP(OU TWV EtpETWV crnv Northern Rock: 'Olav mWXEuoE 11 Northern Rock, 11 OYYAIK~ KuPtpvnon ue rnv TponE(a Tile; AYVAioc:; tnpenE va rrcpouv I-IETpa va Til OWOOUV, Yla va Ej..ITTOOioouv rqv KOTOPPEU0'l Kat Ct.AAWV financial institutions. H Northern Rock E8vlKonol~9l1KE j..IE E.VOV e:IOIKO VOIJO (the Banking Act 2009) nou tjJ'ltp[OTIIKE Yl' aUT6 TO oxorro. OIIlETOXOl KOl investors (150.000 nsplrtoo) Tile:; Northern Rock Exaoav TI1V ano(l1l-1[wOIl YIO TO I-IEpi616 TOUe;, E~Q1T(ae; TWV avaYKaCTTIKWV IJETPWV nou nnps 11 KU~EPVllO~ ~E T'1V AVYAIKr') TpanE(a. To 2009 £Kavov aywYr1 010 AYYAIKO 6lKaoTr')plo Ylajudicial review Tile; an6tpOOlle;T~~ KU~EpVllO'le; va IJllv TOUe; onOC;IlIJIWOEI Kat EtpTooav IJEXPI TO EtpETE[O. npotpavwe; Eixov tWOIJO OIKO[WIlO OIKOVOIlIKCt va KOVOUV npoopoM TWV IlETPWV nou n~pE 11 KU~EPVIIOII. H ~Cta'l Tile; aywyr')e:; rrtov on 0 vo- 1J0e;.1 the Ba n ki n 9 Act xo \ 0 IlIIXav IOIl6e; Til e; a no (Il IJ1WOIle:;, rrrov EVOVTiov TO u n PWTOKOAAO U 1, ap8po 1 I T~~ LlIE8voue; LUIlPCtOEWe:; nou 1TpOotaTEuEI Av9pwmvo 61KatWIlaTo KOI EIOIKCt. TO nEpIOUOIOK6 TOUe; OIKOiw~Q, ollAao~ TIe:; I-IEToxte; cno TIe; KaTa9EOEle:; 10Ue:;, vto TIe; onolsc ETTPEITE va OTTO(l1lJlw90uv an6 rnv KUPEpV~O~. IOXupioTIlKav OTI a IJllxaVIOlloe:;- onO<IIIJLWOIl<: r1TOV ncpovouoc, CtOIKOe; Kat OuoavCt.Aoyo<:. LT'1V ouoto TO alTIlIlCt. TOUe; r1TOV on 11 KU~EpVrlOl1 OEV EnpETTE va TOUe:; Tlll·WPr'jOEI IJE TO va anOKAE[OEl TIlV ano(lll.l(wO~ TOUe:;- Via TO Mall nou EKaVE 11 Northern Rock. AAM vro va IJllv noi\.uAoyW, txaoov Til O(KIl. To 61KaOT~p10 cnoccoioe on 0 vouoc npotpAETTE aVaAUTlKCt to IlETpa nou snperrs va nop90uv yla TO EUPUU;PO 01'11.16010

144

OUj:lq>tpov, aE 00YKP IOq TaU j:lEPlK00 TTEPlOUOlOKo0 OIKO lWjJOTOe; TWVKOT08ETWV. H noooccrn O(lqOr) TOUe; 010 Supreme court for leave to appeal orropph.peqKE KOlOUTOi TrOO EXOOOV noMa, ea. npocouvouv 010 EUPWl1o'iKOl:HKOOTr1PIO lWV Av9pwllivwv 6 IKOlW11 alwv, Ecp60QV tXQUV TWPOE~ovTArioEI OAO 10 61KOVOPIK6: jJEOOOTqv Ayy'Aia,

~. To OX6AI0l10U EOW Eivat onos OUYKPIOq IJE TO O!KoiWI1O TWV EAAr)VWV OUVTO~IOUXWV, 01 nEplOOOTEPOI KOTOSETEC GTO Northern Rock €IXOV E~lPO vc KOlOSE.OOUV Kat 11 ETTI~IwOr) TOUc OEV €~optI6l0V 0110 cure TO XPr1.JlOTO povo, EmrrMov, the Banking Act was passed after wide public consultation.

y. 0 6:Alloc; nopoAAl1l110jJOC; 110U I1110PEi va yiVE' pE rnv Northern Rock OTI') rrpOKEIiJEVI1 rrEpJmwoq Tqc;W6:6ac; ElvOl a E~r)e;: j..loe; AEVE on q E'AAo6a tX€1 mWXEuoEI E~atTJae; Tile; a6uvoploe; lqe; va TTAr)PWOEI TO nOlllQ XPEIl. H EuptiJTTIl (Ilqnlpo OAWV TWV wpwrro'iKwv xwpwv TqC'EvWOIlC) crnv ouoto «EUpWTfalavf<,El» lllv EAMoo IlE TOUC opOUC; 'fqc (iOlO IJE TO nationallsaticn). Kal Epwni.J: vro rtoto 6rtl:Jomo oUP<PEpov .EYlVE auto; na va owGOUIlE 10 EUPW Kat rooc EupwnoIoue; OaVEIOTEe;; To npot~'AEm; aVT6 I) Eupwno'lKr) r01J~ooq, 6l0V 11 EI'J..6:6o EYIVE pEAoe; TOU EUPW; TI riTOV 01 OpOI TWV 16TE oavEIOTwv ylO a6uvoplo n'AIlPwllrie;; AUTEe; at f.pwTtlO'a<; OEV ceopouv 1l0VO TO EVOXIKO 6IKatO, ChAO TO EupwnafKO Kat 61E8vEe; 9U<OVOPIK6 6lKato.

O. M£onAo. MYlO, <pO(VETOl on oi oavEIOTEC -rqe; E'AM.6oe; (Eupwndfol TpanE(ITEe;) rr.~pcv OWO(~IO on6 iqy EUpW71'a'iKli 'Evwol1 I1£OV11T11l0 va EXEI TO OIKo(wpa 11 Eupwnc'(K~ 'EvWOIl va TTpO~EI, iJE Tqv OVTOTIlTO Tqe, ornv KOTOOXEO'n Kat TOV TTIIEIOTIlPlaO!JO EMnVlK~e; rraptouolcc; YloTI IO'we;KOTI TE:rOIOUC 6pOUC:OEV 80 TOU<; llpo{~AETTav O! oavEloKe<; O'UI1~6:O'EIC nouEKavav 01 TponE(ITEe; j..lE IIlV EMMa.

6. MM. KOI no'At EPWTW: YnopXEI 6:MI'] Maq~oIE~oOOe; YIC rnv EMMo; H rrcpouoo 61.E~OOOC; E(VQl1tOAlTIK~. 'Exw I1EIVEI EKTI'AIlKTI') !-IE TqV lOXUlllla 111e; Quyypa<prie; OAWV lWV EKT€TO!-lEVWVOUYYPOPIlCrrWV Kat TaU nEp(rrAOKOU vouou, rIOT! EYIVOV OAO TOOO yp~yopaKol ~OCPVIK6:; <DafV€TOl OOY va ~lOV npOOXEOlOOj..lEVO. 0 A06c.pE TO O[KIO TOUEXEl aypI.tl.{JEl Kat 1TI'lPE TOUe; 6p6pouC yl.a va OKOUOTEi, Eq>oO'ov q YVWIlIl TOUOEV rrap81lKE npotoo y[vouv oAa ovro.<DuOlKo, KOlJio 1J0P<Ptl ~(ac ErrltpETI£10I .. AEYEtOl OlDV ~EVO Tuna OT' IJE TO anoorlJo tllC Eurozone 8a IJnopOuOE va Em07TEuOTEi I) OlKOVOIJ[K~Ov6mu~1l TWV oouvapwv EupwTTa'lKwv xwpwv (EMMo, lormvfo, flopToyaAra, Ipllavola) YlC va oqj..lloupyq9EI peyOMTEpoe; ouvaywvlO'tl6c·.

7. rTqv nEp(mwoq TWV OUVTa~100xwv, ElVa! noMEC 01 EpWlr'\O'ElC Kat TO. voplKa SttlOTO rrou repEnEI va OVOAU-

Savv, OIKavoplKO, OUOlOO1[KO,. OUVTOYI-lOt'IKO KOl 8epOTQ Eupwna'iKou Kal AIEeVOUe; .AIKOlou. o, npWTOV, rrotc EJVQlIlOtKOVO(JIK~O!oOIKOO'[O npoo~oAric: TOU v6110U TWV PETPWV;

~. nOlOC EXEl EVVOIJOOIKaiwlJo va npoo~611EI TO v61l0;

y. Floro OIKCtOTr1PIO eXEl apPool6TqTO KQl01KOlOOOO.lO;

O. E[VOlSE!-Ia uovc O'UVlOYj..latIKOU r't m(oll<; KOI Eupwna'iKou OIKO[OU;

8. E(VOIOPEOI] ov6:YKIl KOt unoXPEw0r'tj..lae; va KCVOUp.E to rrov va OTap.OTriO'QUV 01 oTTEpYIEe; rrou 6uCJ<pl)plCouv trw EMooo Kat KaTompecpouv TO mo OUVOl,.UK6 pE.ooElO'OO~lJaTOC, TOV lOUPIOIJ6. 6EV Elpat lTOAtTIK6C OUTE 0IKOvouoxovoc, oMa TO SElla npoorcotoc tOU tOuPl0l10U pac ElvOl curovoqro, 00. riSElla va OUan'jOWOTO IuMoyo va OVOKOlVWOf.l rnv unoOT~pl~r) 1:0U OlouCEpyoC6pEvoue; KOI oUVToflouxoue; YIO va KaAj..l6:pouv, 'IOlOilEPO a' aUTr)TIl eEpIV~ nf.pJooo .. Auto eo ~TOV pta (JEyaAl1 apXIKri E1TlTuxia OIJT.rie; Tile; 0~16AOYIle; Klvlloqc: TaU I.uMOyou.

9. EmllllEov, at E11lXElPIll1OTiEC Kal 01 ECPOllIlIOTEC, nou etvor miO'llC 01 Ollpa.VTIKOiq:lOPElc Tile; aWTqp(ae; tqC EA~ 1\060<;0£ ax€ol)l-lE lllV OIKOVOI-IIKr) avamu{Il,· ea prropoeoov va ouy6papouy oUmaOTIKQ Of. aUlr). lllv rrpoorruef.la .. XPEI6C€TQleVWCIl Kat OUOTp61EU0l1 vto zvcv aVWTEpo o Kono,. to peI'J..ov tqc EM66ae;. 01 AEITtOpEPE.lEC EivOI vto EKE1VOU<;. va O'KEcpTOUV TO nwc;, KOl unopxouv OKEmOIlf.VOI n:OTPIWTE<; 0111 vauTlAio ucc, H xorvorrolnon TWV npoKTIKWV KOl OE aUT00e;80 rrrnv xpr)mpq.

10. Oaywvoc rrou apxlO'oTE elvOl a~16AOYOC, oMo 60O'Kollo<;, Ylorl XP£!O(ETOI ouvEpyaoiaoAwv TwvO'KE1TToIlE~ vwv E'AMvwy. Onwe;.Eof.ic: EXETE 0PX(OEl aur~ tqv l\[vqOl1, 9tllw va mOTEuw 6TI Kat aAAOI ea oKo'Aou6r'loouv, Yla va ~pE(TE OPOOIKQ Til Moq TWV npo.~1I1l1l6Twv .. To olKalwpmo TWV E},-"nvwv KO! q EM6:60 npEnEI va npoororrueouv ... 61Klly6pm pE EI6IK~ yvwcq TWV VOj..llKWV SEp6:rwv TO onoIa npoK0mow, rtou txouv CKEpmOTI1Ta, ncrorwnop.6 Kat cpIAov9pwrr(a, unopouv va ~OIla,nOOUV. 'EKKAqal1~OnSEloe; KOI an6'AYYlloue; OlKI']y6pouC prrop£J va ((VOl E<p.lKTr), OTOV TO VOPIKQ Htl1OTOexouv ~EKOeOpIOTEl

11. To TI Y(VElOI rrrnv EIIMoa Eival npwlo<povte;IOTOpIKa. I.av nopaTIlPnlpta an610 E~WTEPlKO Aunopollol-

145

Q

z o: :!E :r: z

:E o w Z

o I-

eftspo, Yloll ~I-lOUV uncp~cpavll yla TI<;. EnlTUX(E<; TOU 'EAAqva Kat TI') ~EAT[WOIl Tr1e; A8~vac; TO 2004, KavEvae; OEV npEnEl va ~Exva OTI q EAAooa iOWOE TO cpWTa Tqc;ArUJOKpm(oc;, Tile; CDIAooocpiac; KOI TOU nOAlTlOpOU orov KOOpO KO!. O! nOAITIOTIKEe; aPXEe; pae; OEV npena va KaTanaTq8ouv. EAn[(w OTI KOTI KaA6 8a ~YEI an6aU1:~ tnv EIJTTElpia Kat (owe; aUT6 va e[vOl OTI 0 'EMl')vae; TTpEm:1 va aM6:~El TI') vooroonic lqe; aVEU8uvOlllTac; ana KU~EPVr\TEC; KQl KQTW .. AJJ..6.11 EM6.oa a~((EI KaAA1TEpqC; TUXqC; KQl.EATT1(W Kal e:(iXOlJa.l va ava6EIx9E( nOAl VIKIlT~C; Ylaeva KaMle:~ po cupio lWV nmolwv TIlC;.

EuXaPIOTW noM .

.o.HMHTPIOI nA':INOI (npoe6poc:; .o.IA): 0 A6yoc; nopo 8a COSEI (Il"OV K. KWOTa MnEq, OJ.lOTlPO Ka8IlYIlT.rl flcvernorqutou A8qvwv,

146

KnITAI MnEHI (O~ .. U)nIlOC; Ka9r'1Vr'ltlic; nav£n1atr'llliou A911VI.iJV): EuxaplOTW, KUPIE np6EOpE, KupiEC; KOl KUPIOl oUV66E.A<pOl,

(])lAEC; KOl cplAOl,

'07TWC; Kal EOElC;, Erm KOl eyw TTArwwVOI1Ol K68E <popo nou ~E<pUAAi~OVTOC; ~EVEC; E<prU.lEp[6EC; Kat TTEplOOIKa, loiwe; an6 Til rEPl-lav(o, OIO~O~W tn XAEUIl VIO TO KOTOVTrll10 110e; Kat vro nc npooooxle; TOUe; va KOT6oxouv E8vIKOUC; 8llo0upoue; Tile; nOAITIOTtK~e; uoc KAT)POV0I-IIOe; KOl va TTl ~YOAOUV TOV TTA£lCITIlP1a0I16. BE~ata, 6TOV TO npW100tO~OOO aUTO., 6Ev TT[OTEUO OTa I-Iono uou E[oa 61-1wC; 6TI TTpaYI-IOTIKO TO 6lE8vte; rUI1Cj>WVO TTpo~MTT£l TIlV E~ouoia TaU 6lE8vouC; N0l1lol10TlKOU TOI1Eiou, Tr)C; Eupwno"iK~e; Tp6m:(0e; KOI TWV xwpwv nou 80 OOVE[OOUV TT)V EAMoo Olal1EOOU TaU rUl1l3ouAiou Tile; Eupwno"iK~C; 'EvWOIle;, va KOTOOXOUV KOl OKOTOoXETO nEplOuatOKO OTOIXE[O TaU EAAT)VIKOU 61l1100[ou, 67TWe; E(VOl T) nOAITIOTIK~ 110C; MIlPOVOl1lo, 01 0pX0I6TqTEe; 110e;, TO Vr)ato I-I0C;. HOOV[(OVTOl va TO KOTOOXOUV KOt va TO l3y6:Aouv OTOV nAElOTflPlaOI-l6.

BE~atO, 6TOV evoc VOI1IKOe; K08ioEI KOI npoosvvioa CUTEe; TI!:; <PAUopIEe; I-IE npooox~, 80 OEI on TOUAaXIOTOV, OE TTPWII1 <poOIl, TErOIO Kivouvo OEV EXOUI1E. rIOT!; 6EV OVtAO~E TErOIEC; unoXPEWOEIe; 11 EAAIlVIK~ KU~EPVIlOIl; AVEAO~E. MEOO CITO LUl-lcpwvo UTTOPXEI Pf)TO 0 6poe; TT)<; E~ouoiac; TWV OOV£lCITWV vo KOTOaxOUV aKOToOXETa OVTIKEll1Eva Tile; 01l1100\0e; naprouotcc, Af..Ao VIO va IOXUEI OUT~ 11 otOI1EUOIl, 80 ETTprnE vn Kupw8El 11 oUI1<pwvia I-IE rnv TTAEIO\vIlCPlo TWV 3/5 TOU OUVOAOU TWV ~OUAEUTWV. AUT~ rnv TTAElOWIlCP[O OEV I11TOPOUOE va Til ola8trEI 11 KU~EPVI1OI1 Kat apKEOTllKE, we; EK TOUTOU, OE tvov anM VOila. H LUI1~aOIl OEV Kupw811KE V0I108ETIKWe;, oeoo nEplEtXE OIOTO~£Ie; VIO ne; 01T0(Ee; ~IOV cnooctrrrm 11 nAElo\vIlCPlo IWV 3/5 TOU OUV6AOU TWV ~OUAEUTWV, orrou E1TovaA~cp8rtKOv 01 oloro€ElC; nou nEplExovrol 010 rUl1cpwvo. AUTEe; 0I1WC; 01 OIOTO~ElC, TOUACtXI01OV I1E rnv npwTil llana, OEV I1TTOPOUV va E[VOl OEOI1EUTIKEC. 6EV I1noPE[ va EXEI E~ouo(a KOVE[e; va EA8El va KaT60XEI aKOToOXETO aVTIKEil-lEVO Tr)C EAAIlV1Kr')C nOAITlcrrIK~C; KAIlPovo~.!lac KOI TWV Vl1mWV 110c;, 6nwe; OVEIPEUOVTOI, V10T[ OEV EXEI Kupw8Et OU1~ rt oU1-l130011. AnAWe;, E[TTOI1E, EVlVE tvoe; v6110e;, TTOOXEl OVTtOuvrawolIKOTIlTOC;, Kat KOTO TO 0111-1£[0 TOU1O, OVOCPOPIKO 0IlA06ri I1E TIlV oKoTaoXETIl n£pIOUO[O, OEV taxun 6EV tAr)~E 611We; TO (r')Tr)!-IO. nucrruxwc TO np613AT)110 unOPXEI Kat npETTEI vo !-Ioe; aTToaxoAriOEI. ME TTOIO EVVOIa: EXOUI1E ana EKEi KOI nspc TO EvoEX611EVO K6Tw OTTO TTlEOElC r) EAAf)VIK~ KU~EPVIlOr) VO EKI1108wOEl oUT6 TO OKOTOOXETO TTEPIOUOIOKO oTOIXElo IlE nOAUXPOVEe; I1lo8wTIKEe; oUIlI36.oEle;. Kallio OI6.TO~!l TOU LuvrowoToc; OEV 110e; rrpoorcrsua ono OUTO. MOKOPI VO KOVW M80e; Kat va I1E olop8wOETE. '000 rrcooncfinon va I1EAETr')OW TO TTpo13A1l110, OEV ~AEnw OTI 80 I1noPOUOE va onocpuYEI tnv nlEOfll110 E~OoaEVfll1.EVIl EAAIlV(Kri Kul3tpvqoll va nopoXWp~oE11-I(08wT1K6 OIKOiwl-lo nOAuETE<; VIa TIlV EKI1ETOAAEUoll TWV 0PX010AOYIKWV 110C xwpwv KOI Yla TIlV TOUPIOlIKri EKI1ETOAAEUOI1 vllatwv 110<;. 0 Kivouvoe; AOlTTOV Eivol unopKTOe; Kat npEnEl vo 110c; onooxoAr')oEI nwc; EYKOlpwC; 80 nOpOVI1E TO Iltrpa 110c; KOl OEV 80 cupvlOIOcrrOUI1E TIlV TeAEUTalo UTlVIJ~ KOI va oAacplo(0110arE IlE npoXElpOAOV~l-IaTO,

AVOIlEOO OlO OAXO, TO 61E8vte; LUI1Cj>WVO -TTOU ETTOVOAOIl~OVW OEV Kupw8rtKE VOIl08ETlKWe;, oM6. onAWe; 0101- aTo~Ele; TOU TTtpOOOV I1E anM V0I10- nEplEXEI OIOTO~1l OTI OVOCPOPIKO I1E OUT~ TTlV KOTooXEOIl TWV OKOTOOXETWV neprouotcxov OTOlXElwv, OIKOlOoooio Kat ap1-l0016T'1Ta 80 EXEI TO Eupwna'iKO nIKOOl~p(O TOU AOU~El1l3oUPYOU. Kat OVOPWTIEl1at: Av vtvouv nOpOVOI-IEe; KOTOOXEOEle;, O€V 80 EXOVV OIKOlOOOo[O ro EAAllvlKO olKoarriPlo va TTpOoCPUVOUI1E KOl va OIOYvwoouv 6Tl oUlJcpwvo I-IE TO EMIlV1K6 r()VIOV!-IO EivOl OKUPIl '1 KOTOOXEaIl KOI 0 ETTlunEU- 06I-1EVOC; TTAElcrrqplaol16C;; 00 npErm vo TPEXOUI1E OToAou~EI-I~OUpVO, Via vu 01To~ov8E( TO .AOU~E!J130Upyo ov Elvat OKUPr) 11 KOTOoXEOIl nov tVlvE; ME rnv npWTIl I1OTIO cP 0 (VETO I TpEM. AMo OUTE TO npWTO aivcn OUTE TO TEAEUTa[o on6 TO TPEAO nou oUIJ130[VOUV OE OUT6 TOV rono.

6EV 80 one onooxoAr')oW TTEPloo6TEPO, TTapa. uovo I1E Mo aKOl11l OKE\VE1C:;:

HUla EIVOl OUvQl081lI1aT(K~. 'Exw Tr)V oio81loll 6nl3pIOKOj..la01E EKEi TTOU I3pioKoVTov 01 A8llvo[ol Tf)V ETTOXr') TOU nllll~TplOU TOU nOAIOpKr)T~, OE TETOIO XOAI KOTomwUllC, nou TaU EIxov nopoxwpr')OEI TOV [010 TOV nOp8Evwva va XPIl0l110nOlE( we; 101WTlKrl KOT01K(a. LE OUTO TO x6AI neplnou I3ploKol1acrrE Kat TWpO.

147

Q

z o :E J:

Z :E o w Z

~

H 6EUTEPO oKE\jJ11 alvei 11 vtverm ucxportoofiecuc. Elvat OAO<paVEpO, KupiEC; Kat KUP10I, 6Tl ~:XOUIJE O~LrrOTO nOA1T1K6, nOA1TElaK6 npO~Al1lJa. To KpaToc Ilac; EXEl ocrrtoar Kal nptnEI va TO KaTOMf3oUIJE aUTO. XpE10(0IJaOTE VEO nOAITEUlla, XPElO(6IJaOTE IJEAErI1. K6.vw EKKA'lO'l OTOV npoE6po TaU 6IK'lYOPIKOU LuMoyou va OUYKEVTPWOEI aVSpwnouc nou EXOUV YVWOIl Kat va yiVEI Ilia nposrourcoto Y.la Eva UYIEC nOAiTEUlJa, To nOAiTEUlJa aUT6, TI1C <pauAoKpOTrac, ETTITEAOUC nprnEI va cvorpcnsl,

AUTEC TIC OKE\jJE1C SEAW va 8tow un6\jJ1l one Kat 8a ~IJOUV EUTUX~C, av 80 unopoooov va ~pouv xortoro an~x'l- 011 Kal OTIC BIKEC ooc EUOl081l0(EC.

EUXaPIOTW vro rqv npooox~ occ,

6HMHTPIOI nA::INOI (npo£6poc; M:A): napaKaAw TOV K. Kwota Xpuo6yovo, Ka8'lYIlT~ navEnlotl1lJiou 8eaoaAoviKIlC, va EA8El OTO ~~110 xnt lOV EuXaPIOTW vto OAI1 T'1 f30~8Ela rrou Ilac EXEI napaOXEI Kat nou 8a OUVEX(OEI va napEXEI.

148

KClrTAI XPYIOrONOI (Ka9IlV'lTqC; navemO'Tlllliou 0eO'O'a},oviK'1<;): Lac; EUxaploTw KI EVW an6 T'1V nAEUpO.IJOU, KUPIE np6EOpE, Via TT')V TOOO TlllllTlK~ npOOMIlO'1 Via OEUTEP'1 qlOpO IJEoa OE Eva lJ~va. !iEV 8a srrcvaM~w ~E~a(wc; 60a E(xa nEI vro TO 8EIJa OTIlV nponvouuevn EKO~AWOIl nou E(XE ViVEI EOW OTI<; 15 louvlou TOU 2010.

EmTpEtVTE uou uovo va nw TEAEiw<; ETTlypalllJ.aTlKO 6TI KaTo Tr]V ono\jJr'] IJ.OU II EAMoa EIOEPXETOI !JE TaXUT'1Ta OTr] rno EmKlvouvr] OTPOep~ Tr]<; IlETanOAEIJIK~<; T'1<; rctoptcc. Ta errouavc xp6vla npounvuovror Via TOV EAAf1- vIK6 Aa6 rc ouoKoMTEpa an6 Tf)V nEp[OQO Tr]C; vepllavIK~C; KaTox~c;. LTI")V npaVIJOTIK6Tr]Ta, OAAWOTE, I") xwpa an6 TO MOlO xrn !JETO TEAE[ uTT6 Il(a IJETavEOTEpIKr'j EKOOXr'] OIKOVOIlIKr'} (EVf1e; KOTOxr'!e;, nou elver '1 nEpI~61lTll (<Tp6IKa» KOI 0 «IJI1XOVI01J6e; mr'jpI(Ile; Tf1e; EAAf1VIKr'}e; o ucovoulcc», nou Via IJEVa OEV E(VOI !Jr]XOVIOIJ0C; OTr'jPI~I1C; Tr]e; eAAf1VIKr'}e; OIKOVOIJ(ac;, E[VOI ll'1xavIOIJOe; OTr)PI('1C; TWV (EVWV OOVEIOTWV. AC; 1J0u ETTlTpanE( EOW, EV EioEI napEv9EoEwe;,. va nw on ooq Eu9uVIl VIa rnv unepxptwor] eptpouv 01 EAAI"[vt.Kte; KU~EpVr'jOEle;, nou aA6YIOTa Kat aVEu8uva oavEI(oVTav KOI ope KOI 01 tVr]epOepOpOI, 01 onoloi TIC; aVEOe[Kvuav, OAAil T60ll eptpOUV 01 0101- Kr'jOEle; TWV (tvwv XPr]IJOTOTTlOTWTlKWV IOPUIJOTWV, nou E((OOU aMYloTa KOI aVEu8uvo OOVEI~OV Kal OUVETTWC; KOI 01 IlETOXO[ TOUe;. Ape, OEV EivOi AOYIK6 Kal OEV E(VOI KOI ~IWOIIlO ~E~a(wc; va ETIlOIWKETOI IlEOW aUTOU TOU WlxaVIOIlOU, aOUIlIlETPIle; KOT' ouolc rrnilXEUOI1e;, vo ETTlPPlep80uv 6AEe; 01 O'UVETTEIEe; Tf1e; unEPXPEWOf1<; KOI rnc olaypaepOIlEVI1e; rraliollC; nAIlPwllwv, OE ~opoe; TaU EAAIlVIKOU AOOU KOI ovn8ETWe; va ETTlXEIPEiTOi va ixuvoTTOl1l80uv OTO OKEPOIO 01 OOVEIOTEC;. AUTO OEV E[VOI TO KUPIO aVTIKEillEVO Tile; EIOr'jVf10r'je; uou, orrAwc; TO Mw EIOOYWYIKO. To KUPIO avtIKE[IlEVO E[VOI f1 !iovElaKr'j LUIl~ao'1.

H !iavEloKr'j LUIJ~aOIl TTOU uTToypacpTr]KE OTIC; 8 Maiou TOU 201 0 IlETa~u, cosvoc. TI"[<; EAAr)VIKr'je; !irwoKpaTlac; w<; oavEIOAr)mll KOl, O<PETtpou, TWV Kpmwv-IlEAWV rnc Eupw~wvr)<;, EKTOC; tnc Ouocrrovoroxqc !illlJoKpoTfae; Tile; rEPllav(a<;, KOI TOU YEPjJOVIKOU 7TlOTWTlKOU lopUjJaTOC; Via Tr)V OVOIK006Ilt10I1, 6nwc; AtYETOI, TO cnoto lEAE! un6 rnv eyyur)Of1 KOI EVEPYE! rrpoc TO 0111.10010 OUIJ<ptpov Tr)C; Ouoorrovoioxnc fIll1lJOKpaliae; H)C; rEPIlOvioe;, E(VOI Ilia oIE9v~c; olill~OOll, '1 orroio urro~Ar)8I1KE OTI1 BOUAr) vrc KUPW0'1 JJE vOIJO KOI TO 0XETLK6 VOIlOOXE- 010, E~ OOWV VVwp(~w, OK61J1l EKKPEIJEi, OEV tXEI nEpOOEI orro 11") BOuAr'j. E(vOi OAAO rroovuc aUTO Kat OAAO 1'1 tVr'!eplOIl TOU N. 3845/2010 rrou ETTlypOepETat «MnxavloIJ6<; LTr'!pl(ne; Tile; EAAllVIKr'jC; OIKOVOIJ(aQ>. Elpr;o8w EV nap6ow, aUTr) r) tKeppOOn OEV urropXEI OE KOIJ(o an6 TI<; OilAWOEle; TWV apXllYwv KPOIWV Kal KU~EPVr10EWV Tr)e; Eupw~wvf)<; TTOU npoIlVr'!8rtKav, E(VOI tKeppOO'1 VIa EYXWPIO KaTovaAwor). 01 OI")AWOEIe; aUTEe; KOVOUV Myo VIO OTr'jPI('1 Tr)e; Eupw~wv'1C; KOIOXI vrc m~pl(r) TIlC EAA'lVIKr'jC; OIKOvOIJ(ae;. Ev flOOr) TTEPITTTWOEI, EivOIOla<popETIKO TO <r)Tr]lJa TI")e; tV~eploqC; TOU N.3845/20 10 KOI OlOCPOPEllK6 TO ~~Tr]lJa Trte; OOVEIQKr)C oUIJ~aotlC;, r) orrofo, errcvOAo)J~avw, EKKPE)JE[ rrpoc KUPWOf) Kat 80 Kupw9E( npocpovw<; JJE v61J0 orro rn BouAr'j.

TI AEEl aUT~ 11 LUIl~aoll: LUIJ<j>wva JJE TO op8po 3 nap. 4 a «'1 xop~Yr)OI1 KOt EKTOlJiEUOn cncmofirprors 060f)e; TOU OOVE[OU» -r)OI1 tXEI 008EI r] rrpurm 66on- {(TEAd un6 Tr)V npOUn08EOf) Tile; uno~oA~C:; «YVWIJ06OT~OEWV»)}} -oucnocrrxo npoKEITOI Yla npoKoTaOKEUOOIJEVEe; OnAWOElC, TO KEtllEVO TWV orrohov EIJTTEPIEXETOI OUTOUOIO OTr] fIlavElaK~ LUIJ~aort- «orro rouc VOIlIKOUe; OUIl~OUAOUC; TWV unoupvsluiv .D.IKOIoOUVn<; KOI OIKOVOIJIKWV».

To op9po 4 nop.1 ~ npoo8tTEI (0 OOVEI~6IlEVOe;, rt EAArtVIK~ 61l1l0Kpm(o, EYYUClTOI 6TI 01 YVWIlOOOT~OEIe; aUTE<; slvm opSE<; KOI OKpl~E(<;». TI AEVE 01 yvwIlOOOT~oEI<;; L111l00(a EXEI KUp(W<; TO onpslo «12), TO onolo 01- a~E~OlWVEI TOUe;. OaVEIOTEC, oqAao~ TO ollAa KpOTI") IJtAI")T'1<; Eupw~wVf1<; KOI1'O fIlIE8vEC NOJ..lIOIJOTIK6 TO!J.E(O, 611 OUTE 0 oaVEI(6IJEVOC; OUTE onoiocnnore neproootc IOU EXOUV aouA[o A6vw KUploPxfa<; r1 Via OAAO Myo, an6 Ttl OIKOloooo[a Kat Tf)V EKlEAEOIl 0XETIKOIlE K09E EVtpYEIO ~ olOolKaOra OXETlKr1IJE If) LUIl~aor).

nEpOllEPW, cruIlqJWVO IlE TO op8po 14 nap. 5 Tile; OUIl~OOEWC «0 00VE10A~TTTr)e; OIJEloKAf)Ta Kat OVEU 6pwv ncpcrrerrot ana Kel8E aouA(O nou tXEt ~ npOKEITOI VO anOKT~OEI, 600v aepopo TOV 1010 r) TO nEplOUOLOKa TaU OlOlXE[O, an6 VOIJIKE<; OIOOIKaO[E<; OE oxton IJE TIlV rrcpouoc oUIl~aoll, nEplAall~OvolJtvwvJ xwpic; rteproprol.WUC; Tn<; couxtcc 600v coopc Tr)V OOKr)Or) aywVr1C;, oiKaoTIK~ orroocor; ~ OAAI1 olaToy~, KOt OOOV oepopo

149

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful