You are on page 1of 5

ที่ กห ๐๕๒๒.

๗/ กองดุรยิ างค์ทหารเรือ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
๑๐๗๐๐
พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรือ
่ ง ขอเชิญเป็ นวิทยากร
เรียน อาจารย์ สุเทพ เทศขา
ด้ ว ย ก อ ง ดุ ริ ย า ง ค์ ท ห า ร เ รื อ ฐ า น ทั พ เ รื อ ก รุ ง เ ท พ
ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของกระบวนการ ในการพัฒ นาศัก ยภาพครู
ด้ า น เท ค นิ ค ก า ร ส อ น ข อ ง ค รู แ ล ะ เป็ น ก า ร เต รี ย ม ตั ว ค รู ผู้ ส อ น
ให้พร้อมสอนนักเรียนดุริยางค์กอ ่ นเปิ ดการศึกษา ในภาคต้น ปี การศึกษา ๒๕๕๙
โ ด ย ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร จั ด ก า ร อ บ ร ม ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ค รู
ด้า นเทคนิ ค การสอน ในหัว ข้อ การจัด ท างานวิจ ยั ในชั้น เรี ย น ในวัน ที่ ๑๑
พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ นาฬิกา ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ท หารเรือ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ใน ก า ร นี้ ก อ ง ดุ ริ ย า ง ค์ ท ห า ร เรื อ ฐ า น ทั พ เรื อ ก รุ ง เท พ
ไ ด้ พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว ว่ า ท่ า น เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ มี คุ ณ วุ ฒิ
และมี ประสบการณ์ ในการพัฒ นาศักยภาพครู ด้านเทคนิ คการสอนในหัวข้อ
ก า ร จั ด ท า ง า น วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น เ ป็ น อ ย่ า ง ดี
จึ ง ใ ค ร่ ข อ เรี ย น เชิ ญ ท่ าน เป็ น วิ ท ย าก ร ใน โค ร ง ก าร พั ฒ น าค รู ผู้ ส อ น
ตามวันเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นาวาเอก
(ณรงค์ แสงบุศย์)
ผูบ
้ งั คับกองดุรยิ างค์ทหารเรือ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ

โรงเรียนดุรยิ างค์ กองดุรยิ างค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ


โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒

แบบตอบรับ
โครงการวิจยั ในชัน
้ เรียน
วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ นาฬก ิ า
ณ ห้องรวมวง โรงเรียนดุรยิ างค์ กองดุรยิ างค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ชือ
่ –
นามสกุล……………………………………………………………………….เบอร์โทรศัพท์...............
.............................ตาแหน่ ง............................................................
.................................................................................................
e-
mail…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….

กรุณาทาเครือ
่ งหมาย √ ลงในช่อง เพือ
่ แจ้งการตอบรับการบรรยาย

สามารถมาบรรยายในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้


ไม่สามารถมาบรรยายได้

ลงชือ
่ .............................................................
( นวพร เหมะ )
ตาแหน่ ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
/ พ.ค. / ๖๐

โปรดส่งแบบตอบรับไปยัง กองดุรยิ างค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เลขที่ ๒


ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ภายในวันจันทร์ ที่ ๑ พ.ค.๖๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒
ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔
ที่ กห ๐๕๒๒.๗/ กองดุรยิ างค์ทหารเรือ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
๑๐๗๐๐
พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรือ
่ ง ขอเชิญเป็ นวิทยากร
เรียน อาจารย์ โสรส ขิดลัมย์
ด้ ว ย ก อ ง ดุ ริ ย า ง ค์ ท ห า ร เ รื อ ฐ า น ทั พ เ รื อ ก รุ ง เ ท พ
ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของกระบวนการ ในการพัฒ นาศัก ยภาพครู
ด้ า น เท ค นิ ค ก า ร ส อ น ข อ ง ค รู แ ล ะ เป็ น ก า ร เต รี ย ม ตั ว ค รู ผู้ ส อ น
ให้พร้อมสอนนักเรียนดุริยางค์กอ ่ นเปิ ดการศึกษา ในภาคต้น ปี การศึกษา ๒๕๕๙
โ ด ย ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร จั ด ก า ร อ บ ร ม ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ค รู
ด้า นเทคนิ ค การสอน ในหัว ข้อ การจัด ท างานวิจ ยั ในชั้น เรี ย น ในวัน ที่ ๑๑
พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ นาฬิกา ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ท หารเรือ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ใน ก า ร นี้ ก อ ง ดุ ริ ย า ง ค์ ท ห า ร เรื อ ฐ า น ทั พ เรื อ ก รุ ง เท พ
ไ ด้ พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว ว่ า ท่ า น เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ มี คุ ณ วุ ฒิ
และมี ประสบการณ์ ในการพัฒ นาศักยภาพครู ด้านเทคนิ คการสอนในหัวข้อ
ก า ร จั ด ท า ง า น วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น เ ป็ น อ ย่ า ง ดี
จึ ง ใ ค ร่ ข อ เรี ย น เชิ ญ ท่ าน เป็ น วิ ท ย าก ร ใน โค ร ง ก าร พั ฒ น าค รู ผู้ ส อ น
ตามวันเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นาวาเอก
(ณรงค์ แสงบุศย์)
ผูบ
้ งั คับกองดุรยิ างค์ทหารเรือ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ
โรงเรียนดุรยิ างค์ กองดุรยิ างค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒

แบบตอบรับ
การอบรม การพัฒนาศักยภาพครูดา้ นเทคนิคการสอน
ในหัวข้อ การจัดทางานวิจยั ในชัน้ เรียน
วันพุธที่ ๑๑ พ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ นาฬก ิ า
ณ หอดุรยิ างค์ กองดุรยิ างค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ บางกอกน้อย
กรุงเทพ

ชือ
่ –
นามสกุล……………………………………………………………………….เบอร์โทรศัพท์...............
..................................ตาแหน่ ง.......................................................
.....................................................................................................
...............
e-
mail…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….

กรุณาทาเครือ
่ งหมาย √ ลงในช่อง เพือ
่ แจ้งการตอบรับการบรรยาย

สามารถมาบรรยายในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้


ไม่สามารถมาบรรยายได้

ลงชือ
่ .............................................................
(อาจารย์ โสรส ขิดลัมย์ )
ตาแหน่ ง ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดวังไคร้
/ พ.ค. / ๕๙

โปรดส่งแบบตอบรับไปยัง กองดุรยิ างค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เลขที่ ๒


ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ภายในวันพุธ ที่ ๔ พ.ค.๕๙
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒
ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔
e-mail : sayanandviolin@yahoo.com
จะขอบคุณยิง่