You are on page 1of 9

ขข้อสอบววิชากวิจกรรมศาสนาและววัฒนธรรม ปลายภาคเรรียนทรีที่ ๒

นวักเรรียนดดุรวิยางคค์ทหารเรรือชวัน
ชั้ ปรี ทรีที่ ๓

------------------------------
๑.พวิธรี ง.ทดุกขข้อ ความสคาควัญ ค.กระดรก

พดุทธมามกะ ทวังชั้ หมด อยว่างไร ง.ถรก

ครือ พวิธรีเกรีที่ยวกวับ ๓.ใครตว่อไปนรีท


ชั้ รีที่ ก.ชว่วยใหข้ไดข้รรข้ หมด

อะไร ตข้องเขข้าพวิธรี วว่าเปป็ นชาว ๖.พวิธรีลอย

ก.พวิธรี พดุทธมามกะ พดุทธ อวังคารมรีทรีที่มา

บวงสรวง ก.สมปอง ข.ชว่วยใหข้ไดข้ จากประเทศใด

ข.พวิธรีแสดงตน นวับถรือศาสนา สวัญลวักษณค์แหว่ง ก.พมว่า

เปป็ นชาวพดุทธ ครวิสตค์ตามพว่อ ชาวพดุทธ ข.อวินเดรีย

ค.พวิธรีสาบาน แมว่ ค.ชว่วยใหข้ไดข้ ค.ไทย

ตน ง.พวิธรี ข.สมศรรีมรี ไปสวรรคค์ ง.ศรรี

แกข้บน ความเคารพใน ง.ชว่วยใหข้รรว


ข้ ว่า ลวังกา

๒.คคาวว่า พระรวัตนตรวัย เปป็ นคนดรี ๗.พวิธรีลอย

พดุทธมามกะ ค.สมชายเปป็ น ๕.การลอย อวังคาร มรีความ

หมายถถึงใคร ชาวมดุสลวิม อวังคาร นวัน


ชั้ เชรืที่อในดข้านใด

ก.ชาวพดุทธ ง.สมหญวิงเชรืที่อ หมายถถึงการ ก.เชรืที่อวว่าจะ

ในพระเจข้า ลอยอะไร ทคาใหข้ไปสวรรคค์


ข.พดุทธศาสนวิก สรข้างโลก ก.อวังคาร ข.เชรืที่อวว่า
ชน ๔.พวิธรี ข.อวัฐวิ ทคาใหข้พบกวับ
ค.อดุบาสก พดุทธมามกะ มรี ความสดุข
อดุบาสวิกา
ค.เชรืที่อวว่าผข้ร ๙.ภาชนะทรีที่หว่อ ก.ผข้าเปรืชั้ อน ก.ผข้าจรีวร

ตายจะเขข้าถถึง อวัฐวิของผข้รตาย ฝว่ น


ดุ ข.ผข้า สบง อวังสะ

สดุคตวิ เรรียกวว่าอยว่างไร อยว่างดรี ค.ผข้า ข.ผข้าจรีวร

ง.เชรืที่อวว่าชรีววิต ก.กระโถน ไหม ง.ผข้า อวังสะ สวังฆาฏวิ

หลวังความตาย ฝข้ าย ค.ผข้าจรีวร

จะไดข้รว่มเยป็น ข.หมข้อ ๑๒.สมวัย สวังฆาฏวิ สบง

เปป็ นสดุข ค.ลข้ดุง พดุทธกาลพระ ค.ผข้า

๘.กว่อนจะนคา ภวิกษดุจะหาผข้า สวังฆาฏวิ สบง


ง.ขวัน
อวัฐวิของผข้รตาย บวังสดุกดุลไดข้ทรีที่ อวังสะ
๑๐.การ
ลงเรรือ ควรทคา ไหน ๑๔.คนเราเชรืที่อ
บคาเพป็ญกดุศล
อยว่างไร ก.ทรีที่รข้านขาย วว่าเราทดุกคนมา
ทอดผข้าบวังสดุกล
ดุ
ก.ไหวข้เจข้าทรีที่ ผข้า จากอะไร
ควรนวิมนตค์พระ
เจข้าทาง ข.ทรีที่ ก.ธาตดุ ๔
กรีที่รรป
ข.ไหวข้แมว่ ปว่ าชข้า ข.เทวทรต
ก.๑ รรป ข.
ยว่านางเรรือ ค.ทรีที่บข้านโยม ๔
๔ รรป ค.
ค.ไหวข้อวัฐวิของ ง.ทรีที่ ค.อวิทธวิบาท
๙ รรป ง.กรีที่รรป
ผข้รตายง.ไหวข้ทดุก ววัด ๔ ง.พรหม
กป็ไดข้
คน ๑๓.คคาวว่า ไตร ววิหาร ๔
๑๑.ผข้าบวังสดุกดุล
จรีวร หมาย
หมายถถึงผข้า
ถถึงผข้าอะไรบข้าง
ชนวิดไหน
๑๕.อวัฐวิกระดรก ๒๐.คคาวว่าสวัตตา ก.ววันออก

มาจากธาตดุ ข.ไตรสวิกขา หะ ในพรรษา พรรษา

อะไร ค.ไตรรงคค์ สคาหรวับพระ ข.หลวังววัน

ก.ดวิน ง.ไตรภรมวิ ภวิกษดุครืออะไร ออกพรรษา ๑

ข.นคาชั้ ๑๘.ววันเขข้า ก.มรีเหตดุ ววัน

ค.ลม ง.ไฟ พรรษาพระ จคาเปป็ นตข้อง ค.ววันเพป็ญ

๑๖.กระทง ๗ ภวิกษดุจะจคา จารถึกไปใน เดรือน ๑๒

สรี ในพวิธรีลอย พรรษากรีที่เดรือน ระหวว่างพรรษา ง.ววันลอย

อวังคาร ใชข้บรชา ก.๑ เดรือน ๗ ววัน กระทง

ใคร ข.๒ เดรือน ค. ข.ลาปว่ วย ๗ ๒๒.ววันเทโว

ก.ผข้ต
ร าย ๓ เดรือน ง.๔ ววัน โรหณะ ครือววัน

ข.แมว่ เดรือน ค.ลากลวับบข้าน อะไร

ยว่านาง ๑๙.ววันเขข้า ๗ ววัน ก.ววันทรีที่ชาว

ค.เจข้าแมว่นทรี พรรษาอยว่รใน ง.ลาไปเทรีที่ยว พดุทธตข้อง

ทข้าวสรีทวันดร ชว่วงฤดรไหน ๗ ววัน ทคาบดุญ

ง.เทวดา ก.ฤดรรข้อน ๒๑.ววัน ตวักบาตร

๑๗.เรรือวนซข้าย ข.ฤดรหนาว ตวักบาตรเทโว ข.ววันทรีที่

๓ รอบ หมาย ค.ฤดรฝน ง.ฤดร โรหณะ ตรง พระพดุทธเจข้า

ถถึงอะไร ใบไมข้ผลวิ กวับววันอะไร เสดป็จลงจาก

ก.ไตรลวักษณค์ เทวโลก
ค.ววันทรีที่ชาว ข.หลวัง ค. ๗ ข.เปป็ นววันทรีที่

พดุทธเหป็น สงกรานตค์ ๑ ประการ ง. ๙ คนจรีนเซว่นไหวข้

พระพดุทธเจข้า เดรือน ง.หลวัง ประการ บรรพบดุรดุษ

ง.ววันพระเจข้า ลอยกระทง ๒๗.ขข้อใดไมว่ใชว่ ค.เปป็ นววัน

เปวิ ดโลก ๒๕.ววัด ๑ ววัด อานวิสงสค์กฐวิน แสดงถถึงความ

๒๓.กฐวิน เปป็ น สามารถจวัดพวิธรี ก.เทรีที่ยวจารถึก กตวัญญร

ชรืที่อของไมข้ชนวิด ทอดกฐวินไดข้กรีที่ ไปไดข้โดยไมว่ ง.ถรกหมด

ใด ครวังชั้ ตข้องรอบอกลา ๒๙.ทวิศเบรืชั้อง

ก.ไมข้สวัก ก. ๑ ครวังชั้ ข.ฉวันคณ หนข้าในสวิงคา

ข.ไมข้สะดถึง ข. ๒ ครวังชั้ ค. โภชนค์ไดข้ ลกสรตรหมาย

ค.ไมข้ขนดุน ๓ ครวังชั้ ง.กรีที่ ค.รวับ ถถึงใคร

ง.ไมข้ทองหลาง ครวังชั้ กป็ไดข้ อดวิเรกจรีวรไดข้ ก.บวิดามารดา

๒๔.การทอด ๒๖.พระสงฆค์ทรีที่ ง.รวับกวิจ

ผข้ากฐวินนวิยมทคา รวับกฐวินแลข้วจะ นวิมนตค์ไดข้เอง ข.ครรบา

ชว่วงไหน ไดข้อานวิสงสค์กรีที่ ๒๘.ววันตรดุษจรีน อาจารยค์

ก.ชว่วงไหน ประการ มรีความสคาควัญ ค.เพรืที่อน ญาตวิ

กป็ไดข้ ก. ๓ อยว่างไร
ง.ลรก
ข.หลวัง ประการ ข. ก.เปป็ นววันปรี
ภรรยา
ออกพรรษา ๑ ๕ ประการ ใหมว่ของคนจรีน
๓๐.ทวิศเบรืชั้อง
เดรือน
หลวังในสวิงคา
ลกสรตรหมาย ค.กลว่าว เขรียวงาดคาครือ

ถถึงใคร ง.ลรก ตข้อนรวับเชวิญ อะไร

ก.บวิดามารดา ภรรยา เขข้าบข้าน ก.ความดรีงาม

๓๒.งานมงคล ง.ยรืนอยว่รเฉยๆ
ข.ครรบา สมรสเจข้าบว่าว หนข้าบข้าน ข.ความ

อาจารยค์ จะอยว่รดข้านใด ๓๔.อะไรทรีที่ไมว่ เจรวิญรว่ดุงเรรือง

ค.เพรืที่อน ญาตวิ ของเจข้าสาว ไดข้อยว่รใน ค.ความ

ก.ขวา ขวันหมากเอก กข้าวหนข้า


ง.ลรก ง.ความ
ข.ซข้าย ค.หนข้า ก.ใบเงวิน
ภรรยา รวัก
ง.หลวัง ใบทองใบนาก
๓๑.ตวัดชวัที่ว ตวัวดรี ๓๖.เรรือน ๓
๓๓.เดป็กเชวิญ ข.ดอกรวัก ดอก
มรีความรข้ร หาคว่ร คดุณสมบวัตวิแมว่
พานขวันหมาก ดาวเรรือง
ครอง มอง ศรรีเรรือนมรีอะไร
มรีหนข้าทรีที่ ค.ตข้นกลข้วย
อนาคต เปป็ น บข้าง
อยว่างไร ตข้นอข้อย
หนข้าทรีที่ของใคร ก.เรรือนผม
ก.กวัน
ชั้ ประตร ง.ถวัที่วเขรียวงาดคา
ก.บวิดามารดา เรรือนชาน
เงวินประตรทอง

ข.แหว่ขบวน เรรือนกาย
ข.ครรบา
ขวันหมาก ๓๕.ความ ข.เรรือนบข้าน
อาจารยค์
หมายของถวัที่ว เรรือนนอน
ค.เพรืที่อน ญาตวิ
เรรือนพวัก
ค.เรรือนชาน ง.นคาชั้ อดนคาชั้ มรีความหมาย ก.นคาชั้ สวังขค์

เรรือนนอน ทน นคาชั้ คคา นคาชั้ วว่าอยว่างไร ข.นคาชั้

เรรือนกาย คลอง นคาชั้ กวิน ก.ขอ พระพดุทธมนตค์

ง.เรรือนกาย ๓๘.มงคลแฝด อาราธนาคดุณ ค.นคาชั้ กวิน

เรรือนนอน ทรีที่สวมทรีที่ศรีรษะ พระศรรี ง.นคาชั้ ใชข้

เรรือนบข้าน ของเจข้าบว่าว รวัตนตรวัยมา ๔๑.สวินสอด

๓๗.นคาชั้ ๔ เจข้าสาวมรีความ สถวิตเหนรือหวัว ครืออะไร

คดุณสมบวัตวิแมว่ หมายวว่า ข.เปป็ นการ ก.เงวิน ทอง

ศรรีเรรือนมรีอะไร อยว่างไร อวยพรใหข้รวัก ของมรีคว่า

บข้าง ก.มงคลชวัย กวันมวัที่นคง สคาหรวับสว่รขอ

ก.นคาชั้ กวิน นคาชั้ ค.เปป็ น ข.ผลไมข้มงคล

ใชข้ นคาชั้ บว่อ นคาชั้ ข.มงคล สวัญลวักษณค์ของ ในงานแตว่งงาน

คลอง ชรีววิต การแตว่งงาน ค.ซองเงวิน

ข.นคาชั้ คคา ค.มงคลหวัว ง.เพรืที่อความ สคาหรวับแจกใหข้

นคาชั้ มรือ นคาชั้ อด เปป็ นสวิรวิมงคล คนกวัน


ชั้ ประตร
ง.มงคล
นคาชั้ ทน นคาชั้ ใจ ตวิดตวัว ง.ของชคารว่วย
ตวิดตวัว
ค.นคาชั้ กวิน ๔๐.นคาชั้ ทรีที่ใชข้รด มอบใหข้ญาตวิ
๓๙.การเจวิม
นคาชั้ คคา นคาชั้ มรือ บนฝว่ ามรือของ ผข้ใร หญว่
แปข้ งทรีที่หนข้าผาก
นคาชั้ บว่อ เจข้าบว่าวเจข้าสาว
เจข้าบว่าวเจข้าสาว
ครือนคาชั้ อะไร
๔๒.พานธรป ข.คว่ส
ร ามรี ๔๕.ววัน ก.๑,๐๒๕ รรป

เทรียนแพ ภรรยาทรีที่ปรเรรียง มาฆบรชา เรรียก ข.

หมายถถึงอะไร ทรีที่นอนใหข้ อรีกอยว่างวว่าววัน ๑,๒๒๕ รรป

ก.การ ค.คว่รสามรี อะไร ค.๑,๒๕๐

ขอบคดุณ ภรรยาทรีที่รดนคาชั้ ก.ววันโอวาท รรป ง.

ข.การขอ อวยพรใหข้ ปาฏวิโมกขค์ ๑,๕๒๕ รรป

ขมา ง.คว่ส
ร ามรี ข.ววัน ๔๗.ววัน

ค.การแสดง ภรรยาทรีที่เปป็ น จาตดุรงคสวันนวิบ มาฆบรชา นวับ

ความยวินดรี ญาตวิ าต เปป็ นววันสคาควัญ

ง.การ ๔๔.ววัน ค.ววันเขข้า อะไร

แสดงความรวัก มาฆบรชา ครือ พรรษา ก.ววันพระ

๔๓.คว่รเรรียง ววันเพป็ญเดรือน ง.ววันเพป็ญ พดุทธ

หมอนในพวิธรี อะไร เดรือน ๖

แตว่งงาน ครือ ก.เดรือน ๓ ๔๖. ววัน ข.ววันพระธรรม

ใคร ข.เดรือน มาฆบรชา มรี ค.ววันพระ

ก.คว่ส
ร ามรี ๖ พระอรหวันต สงฆค์

ภรรยาทรีที่รวักกวัน ข.เดรือน ๘ สาวกมา ง.ววันพระ

มวัที่นคง ง.เดรือน ประชดุมกวันกรีที่รรป อรหวันตค์

๑๒ ๔๘.เราเวรียน

เทรียนในววัน
มาฆบรชาเพราะ ค.บรชา

อะไร พระคดุณของ

ก.เพราะบรชา พระพดุทธเจข้า

พระพดุทธเจข้า ง.บรชาพระ

ข.เพราะบรชา อรวิยสาวก

พระธรรม

ค.เพราะบรชา ๕๐.เราจดุดธรป

พระสงฆค์ ๓ ดอกทรีที่โตต๊ะ

ง.เพราะบรชา หมว่รบรชาเพรืที่อ

พระรวัตนตรวัย บรชาอะไร

๔๙.เราจดุด ก.บรชาพระ

เทรียน ๒ เลว่มทรีที่ อวัครสาวก ทวังชั้

โตต๊ะหมว่รบรชา ๒ องคค์

เพรืที่อบรชาอะไร ข.บรชาพระ

ก.บรชาพระ ธรรมววินวัย

อวัครสาวก ทวังชั้ ค.บรชา

๒ องคค์ พระคดุณของ

ข.บรชาพระ พระพดุทธเจข้า

ธรรมววินวัย ง.บรชาพระ

อรวิยสาวก