You are on page 1of 2

Ang Ginoo Hari!

November 25, 2018 Musika ni:Christian D. Pillora


Christ the King Most Holy Name of Jesus Parish
Ps. 93: 1, 1b-2, 5 Buenavista, Guimaras

A E/G♯ F♯m /E D A /C♯


    
            
  
Ang Gi no o Ha ri na pa nap tan sia sang

Bm7
7
  E A E/G♯ F♯m /E
 
           
  
pag ka ha lang don Ang Gi no o Ha ri na pa

F
13 D E A E(A) G
   1.
                
  
nap tan sia sang pag ka ha lang don 1.Ang Gi no o

19 A F G A
       
  
Ha ri! Na pa nap tan Sia

25 C♯7 F♯m Bm7 E


       
           
sang pag ka ha lang don kag na li ku pan sang ku

31 A E F G A
  2. 
            
 
sog 2.Ma tu od gid ang ka li bu tan

37 F G A C♯7
   
           
na pa ham tang sing ma lig on sa i

43 F♯m Bm7 B7 E
    
          

ya du og nga in di ma u yog
F G A
49
    F 
               

Ang i mo tro no O Gi no no ma lig on ha

55 G A C♯7 F♯m
 
               
 
lin sa gin su gu ran kag ya ra na i kaw

F
61 Bm7 E A E
      3.
            
     
sa wa la pa mag su god ang pa na hon Ang I

67 G A F G A
  
           

mo m ga su go O Gi no o

73 C♯7 F♯m7 Bm7


      
      
wa la sing ka ta pu san wa la sing

E
79
    A F G
 A

            

ka ta pu san kag ang I mo m ga tem plo

85 F G A C♯7
 
              
  
ma tu od gid nga ba la an tub tob sa wa

91 F♯m7 Bm7 E A E
   
                
 
lay ka ta pu san tub tob sa wa lay ka ta pu san