Pengenalan

:
Setiap pemasangan elektrik yan g telah siap perlu diuji dengan beberapa ujian sebelum selamat untuk diberi bekalan.. Tujuannya ialah untuk memastikan pemasangan itu betul-betul selamat dan mematuhi kehendak peraturan IEE semasa digunakan. Walau bagaimanapun, ujian -ujian ini bukanlah merupakan jaminan bahawa pemasangan itu selamat selama-lamanya. Oleh yang demikian, pengujian semula perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut tempoh yang ditetapkan supaya sebarang bahaya dapat dielakkan d an kerja-kerja penyenggaraan atau penggantian perlu dibuat jika keputusan ujia n itu tidak mencapai tahap yang dikehendaki.

Jenis-jenis Ujian :
1. Ujian keterusan : Ujian ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keterusan dari satu hujung kabel ke hujung lain kabel tersebut. Bagi pengalir bumi, adalah pentin g untuk memastikan keterusannya dengan bacaan yang rendah diperlukan bagi memudahkan kehendak- kehendak peraturan IEE, jika fius atau pemutus litar hendak digunakan sebagai perlindung kebocoran bumi di samping pelindung arus lebih. Ujian ini dapat dijalankan dengan empat cara iaitu : i. Ujian arus ulang-alik ii. Ujian pengurangan arus ulang -alik iii. Ujian arus terus ke pemasangan arus ulang -alik iv. Ujian arus terus untuk pemasangan arus -terus

i.

Ujian arus ulang-alik :

Ujian arus ulang-alik adalah dicadangkan supaya dilakukan terhadap pemasangan arus ulang-alik pada frekuensi yang sama dengan frekuensi bekalan dan mempunyai magnitud 1.5x kadar arus litar akhir yang sedang diuji, tetapi arus u jian ini tidak boleh melebihi 25A. Ujian ini dijalankan selepas bekalan sebenar diputuskan daripada litar akhir yang akan diuji.

maka bekalan arus terus boleh digunakan sebagai voltan bekalan ujian tersebut dengan syarat disepanjang pengalir pelindung litar itu tidak disambungkan dengan sebarang pearuh. Ujian rintangan penebatan ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu: i. iv.ii. bolehlah dikatakan ujian penebatan ini sabagai ujian untuk mengetahui ketahanan penebatan kabel pada pemasangan itu semasa pemasangan tersebut digunakan nanti. Ujian Rintangan Penebatan : Ujian ini dilakukan ialah untuk memastikan ketahanan penebatan antara pengalir dan ketahanan penebatan antara pengalir dengan bumi tidak berlaku sebarang kebocoran atau litar pintas. iii. Ujian ini juga boleh dijalankan dengan menguji tangan yang arusnya tidak mencapai nilai arus litar yang diuji 2. Ujian rintangan penebatan antara pengalir dengan bumi . Ujian Arus Terus ke Pemasangan Arus Ulang Alik : Sekiranya keputusan ujian pengalir pelindung litar yang diperolehi dengan menggunakan bekalan voltan arus ulang alik tidak memuaskan untuk pemasangan arus ulang-alik. iaitu untu k memastikan sama ada litar itu selamat daripada kebocoran arus anta ra pengalir atau kebocoran arus antara pengalir dengan bumi yang men gakibatkan renjatan elektrik ke bumi. Ujian rintangan penebatan antara pengalir ii. arus ujian yang diperlukan ialah 1. Ujian pengurangan Arus Ulang -alik : Ujian pengalir pelin dung litar boleh juga dilakukan dengan menggunakan arus ulang-alik yang lebih rendah daripada arus maksimum litar yang diuji itu. Bekalan ini dapat dip erolehi daripada penguji tangan atau sebarang penguji yang boleh menghasilkan arus ulang -alik. Ujian Arus Terus untuk Pemasangan Arus Terus : Apabila ujian pengalir pelindung litar pada pemasangan arus terus hendak dilakukan. Secara ringkasnya.5 X kadaran arus litar akhir yang diuji itu dan tidak boleh melebihi 25A.

Misalnya antara pengalir hid up dengan pengalir neutral bagi pemasangan 2 dawai atau antara pengalir fasa mer ah. ujian ini ialah untuk memastikan sambungan kekutuban berada pada tempat yang betul. 4. Ringkasnya. termostat dan sebagainya berada pada pengalir hidup. Ujian ini juga adalah untuk memastikan sambungan tepi pemegang lampu Edison. Oleh yang demikian dapatlah diketahui sama ada pada pengalir-pengalir itu berlaku sebarang litar pintas atau kebocoran. Ujian rintangan penebatan antara pengalir : Tujuan ujian ini dilakuka n ialah untuk menguji ketahanan rintangan penebatan antara pengalir (dua atau lebih) yang membawa arus. pengguna akan menerima padahnya lebih -lebih lagi jika perlindungan arus bocor ke bumi tidak berkendali. Ujian Litar Mati : Litar mati bermakna litar pemasangan ini belum diberikan beka lan. 3. Ujian Kekutuban : Tujuan utama ujian ini dilakukan ialah untuk memastikan semua alat kawalan satu kutub seperti fius. Ujian kekutuban semasa litar mati boleh dilakukan dengan menggunakan meter ohm. loceng elektrik dan sebarang alat penguji keterusan. Ujian rintangan penebatan antara pengalir dengan bumi : Ujian ini dilakukan untu k mengetahui kekuatan penebatan pengalir pengalir itu supaya tidak membocorkan arus ke bumi apabila pengalir itu diberikan bekalan nanti. ii. Jika bekalan di pemasangan itu telah ada. biru dan kuning bagi sistem pemasangan 3 dawai. Jika ujian ini tidak dilakukan dan seandainya pemasangan itu rosak penebatannya. tutupkan dahul u suis utamanya. . suis satu hala-satu kutub.i. bahagian kiri soket alur keluar dan dalam palam berada pada pengalir neutral.

y y Memeriksa pelindungan yang diberikan oleh penutup atau sawar. Menguji kendalian pemutus litar bocor ke bumi 7. y y y Menentukan kekutuban. . Mengukur penebatan lantai atau dinding yang tidak menjadi pengalir. Mengukur galangan gegelung rosak ke bumi. Jujukan Ujian : Mengikut kehendak IEE jujukan ujian yang dicadangkan adalah seperti berikut : y y y y Ujian keterusan litar akhir gelang.5. Ujian litar hidup ini juga sama dengan ujian litar mati iaitu punca hidup dan punca neutral pada suis utama hendaklah dikenal pasti. Mengukur rintangan elektrod buminya. Ujian Litar hidup : Litar hidup bermakna pemasangan ini telah menerima voltan bekalan yang sebenarnya. Ujian keterusan litar gelang : Tujuan ujian ini ialah untuk memastikan kesemua kabel dan pengalir di litar itu mempunyai keterusan yang baik. Mengukur rintangan penebatan termasuk pem asangan di kawasan pembinaan. Ujian litar hidup ini dapat dijalankan sama ada dengan menggunakan alat/perant i penguji seperti lampu penguji 240 V (atau mengikut voltan bekalan) atau menggunakan meter volt atau loceng yang berkendali pada voltan 240 V (atau mengikut voltan bekalan) atau menggunakan sebarang penguji keterusan yang boleh berkendali pada voltan 240 V(atau mengikut voltan bekalan pada pemasangan itu). menguji di pangkalan litar iaitu di kotak agihan ii. Terdapat dua cara bagaimana ujian ini dijalankan iaitu : i. menguji di pangkalan dan di pertengahan litar. Menguji keterusan pengalir pelindung dan pengikat. 6.

U.8. atau A. Rintangan pengalir pelindung itu mestilah tidak melebihi had agar galangan gegelung rosak ke b umi mencukupi untuk membolehkan peranti pelindung arus lebih bekerja. .T. tidak melebihi 50 volt. 25 Amp. Oleh kerana itu. Menguji keterusan pengalir pelindung : Ujian ini dijalankan bagi memastikan pengalir pelindung itu betul sambungnnya dan mempunyai sambungan baik (waras) dari segi elektrik dan mekanik. Menguji kendalian pemutus litar bocor ke bumi : Ujian ini hanyalah untuk m emastikan alat pelindungan arus bocor kebumi bekerja jika berlaku sebarang kebocoran arus ke bumi. Biasanya peranti pelindung bocor ke bumi akan bekerja pada kadar voltan tidak melebihi 50 volt diantara bumi dengan pengalir fasa. 9. alat yang digunakan sebagai penguji mestilah daripada jenis yang dapat memberikan arus bocor ke bumi pada kadar yang paling minimum. Ujian ini hendaklah dijalankan sesingkat yang boleh bagi mengelakkan bahaya kebocoran yang mungkin terjadi sekiranya peranti pelindungan itu tidak beker ja. Ujian ini boleh dijalankan den gan menggunakan meter universal (ohm) atau menggunakan bekalan A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful