You are on page 1of 6

II.

ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

1. A programmodul azonosító adatai

1.1. Program megnevezése Digitális fényképezés alapismeretei


1.2.. A modul sorszáma 3
1.3. A modul megnevezése Digitális képszetkesztés

2. A programmodul célja

A képzési modult eredményesen teljesítő képes lesz analóg képeket digitalizálni, digitális fényképe-
ket feldolgozni, retusálni, esztétikusabbá tenni, archiválni, előlészíteni digitális laborban történő
kidoldozáshoz, feltölteni a világhálóra, a megszerzett tipográfiai alapismeretek birtokában képes
lesz fotóiból igényes prezentációt létrehozni, alapvető kiadványszerkesztői problémákat megoldani.

3. A programmodul követelményei

3.1. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz analóg képeket digitalizálni


3.2. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz digitális fényképeket feldolgozni, retusálni, esztéti-
kusabbá tenni, montázsokat készíteni
3.3. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz fotókat archiválni, méretezni, előlészíteni digitális
laborban történő kidoldozáshoz, feltölteni a világhálóra
3.4. A képzést sikeresen teljesítő képes lesz az elsajátított tipográfiai alapismeretek birtokában
alapvető kiadványszerkesztői problémákat megoldani
3.5 A képzést sikeresen teljesítő képes lesz fotóiból igényes prezentációt létrehozni

4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia

4.1. Digitális képszerkesztő program (AdobePhotoshop) alapműveleteinek alkalmazása

4.2. Digitalizálás, digitális fényképek archiválása, méretezése, nyomdai előkészítése

4.3. Tipográfiai alapismeretek alkalmazása

4.4. Portfólió, prezentáció készítése, PowerPoint program alapműveleteinek alkalmazása

5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei

5.1. Előzetesen teljesítendő modul(ok) Nincs


5.2. Előzetesen elvárt ismeret(ek) Számítógépes alapismeretek

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


6. A programmodulban való részvétel feltételei

6.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív


6.2. Megengedett hiányzás Az órák 20%-a, 6 képzési óra
6.3. Egyéb feltétel(ek) Nincs

7. A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembe vételének módja

A fogyatékkal élő (bizonyos képességeikben akadályozottak) emberek között nagy arányban fordulhatnak
elő olyanok, akik otthon, esetleg távmunkában végezhető munkát szeretnének végezni, így informatikai
területen kívánják magukat képezni. A képzés személyi és tárgyi feltételeinél valamint a képzésbe való
bekapcsolódás, a képzési folyamatában és a képzés lezárásakor figyelembe kell venni a látásképesség
akadályozottsággal (a színtévestés kizáró ok lehet), hallásképesség akadályozottsággal, mozgástevé-
kenység akadályozottságal, kommunikációs akadályozottsággal élő résztvevők speciális igényeit.
Az egyes fogyatékosságokra vonatkozó sajátosságok a Program általános leírásának 8. pontjában meg-
határozottakkal megyező.

8. A programmodul időtartama

8.1. 30 óra

Szakmai képzés esetén ebből

8.2. Elmélet 10 óra


8.3. Gyakorlat 20 óra

Intenzitás Időtartam
8.4.
Heti három alkalom 3-3 óra 3,33 nap 3,1 hét 0.78 hónap

9. A programmodul megvalósításának módszerei

9.1. Bemutatás 35 %
9.2. Gyakorlati feladatok 55 %
9.3. Prezentáció készítése, vagy zárókiállítás rendezése 10 %

10. A programmodulba vonható csoportlétszám

10.1. Minimum 5 fő
10.2. Maximum 20 fő

11. A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer

11.1. Számonkérések formája Egyéni feladat készítés


11.2. Számonkérések rendszeressége A képzési modul végén

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


11.3. Számonkérések tartalma Prezentáció
11.4. A felnőttek tudásszintjének ellenőr- A képzés folyamatában a gyakorlati feladatok, csoportos
zésére szolgáló módszer(ek) munka ellenőrzése, értékelése, komplex önálló feladat
közös értékelése
11.5. Megszerezhető minősítések Megfelelt
11.6. Megszerezhető minősítésekhez
50% felett
tartozó követelményszintek
11.7. Sikertelen teljesítés következménye Javtó komplex feladat készítése

12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja

Amennyiban az előzetesen megszerzett ismeretek és kompetenciák felmérése alapján megállapít-


ható, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és kompetenciákkal, akkor
a résztvevő felmenthető az adott képzési modulon való részvétel és záró feladat elkészítés alól.

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


13. A programmodul megvalósításának személyi feltételei

Követelmények
Programban betöltött sze-
Oktatott témakör Szakmai Oktatói Felnőttképzési Egyéb követel-
rep Végzettség(ek)
gyakorlat gyakorlat gyakorlat mény(ek)
13.1. Elméleti oktató és gyakor- Digitális fényképezés és képszer- felsőfokú művészeti min. 3 év min. 3 év min. 1 év eletronikus tananyag
latvezető tanár kesztés alapismeretei alklamazással
kapcsolatos gyakorlat

14. A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei

Képzési helyszín Igénybevétel célja Férőhelyek száma Minimálisan elvárt felszereltség


14.1. Oktató fotográfus műterem Elméleti oktatás és Min. 20 fő A 7. ponban részletezett, a fogyatékosságból eredő speciális igé-
gyakorlatok lebo- nyeinek megfelelően kialakított terem.
Számítógépes terem Számítógépek szükséges operációs rendszerrel és alkalmazá-
nyolítása
sokkal (Adobe Photoshop, Power Point…) Scanner
Fehér tábla.
Hálózati és internet kapcsolat
Tanári prezentációhoz 1 db munkaállomás, projektor, vetítő vá-
szon.
Fogasok, szeméttároló.

14/a OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja

Nem OKJ-s képzés, a kérdés nem releváns.


OKJ-s képzés megnevezése Saját tanműhely Gazdálkodó szervezet Egyéb

15. A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja

Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


15.1. A képzéshez összeállított modulfüzet digitális képfeldolgozásról A képző intézmény biztosítja elektronikus for-
mában
15.2.

16. A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja

Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja


16.1.

17. A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja

Szerző Cím Kiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja


17.1.
17.2.

18. A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek)

Nincs

Miskolc, 2010. január 15.

P. H.

Dr.Kavecsánszki Gyula DLA


igazgató

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)


A MODUL RÉSZLETES TEMATIKÁJA

Bevezetés, a modul programjának, követelményeinek megbeszélése, záró portfólió


1. óra
(vagy kiállítás) paramétereinek tisztázása
2. óra Számítógépes környezet kialakítása, szerepe a digitális utómunkában

3. óra Képszerkesztő, képnéző programok, vektor és pixelgrafika


4. óra Adobe Photoshop
5. óra Digitális képformátumok, a program felülete, menü-és eszközrendszere
6. óra Alapfunkciók – nyitás, mentés, nagyítás, méretezés, forgatás, vágás, rács és
7. óra vezetővonalak

8. óra Analóg kép digitalizálása, színrendszerek

9. óra Kijelölő eszköz használata

10. óra Hisztogram, kontraszt, görbék

11. óra Színezet, színegyensúly, telítettség

12. óra Rétegek – létrehozás, duplázás, törlés, összeolvasztás, sorrend, áttetszőség,


13. óra montírozás
14. óra
Retusálás
15. óra
16. óra Rajzoló eszköz, színkitöltés
17. óra
Szűrők, effektek
18. óra
19. óra
Tipográfiai alapismeretek - kép és szöveg viszonya, aranymetszés, betűkeverés,
20. óra
tördelés
21. óra
22. óra Képaláírások, kísérőszöveg
23. óra Archiválás, nyomtatás, képek előkészítése digitális laborban történő nagyításhoz, ill.
24. óra a világhálóra feltöltéshez
25. óra
26. óra
Prezentáció, portfólió készítése PowerPoint programmal
27. óra
28. óra
29. óra
Portfólió bemutatása, értékelés
30. óra

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)