You are on page 1of 40

INSTITUTUL NA

"URBANPROIECT"

Obiect Nr. 15852
PUG cu PUZ CENTRUL
or. IALOVENI

Volumul I
MEMORIU DE SINTEZ

Chi
INSTITUTUL NA

"URBANPROIECT"

Obiect Nr. 15852
PUG cu PUZ CENTRUL
or. IALOVENI
Volumul I
MEMORIU DE SINTEZ

Director general Iu.Povar

Director DU L.M

Arhitect f proiect L.M

Chi
Borderou materiale:

I. Piese scrise

Volumul I. Memoriu de sinteză.
Volumul II. Memoriu general.
Volumul III. Regulament local de urbanism.

II. Piese desenate

1. Încadrarea în teritoriu. Plan de situaţie. Sc. 1:25 000
2. Zonificarea funcţională. Situaţia existentă. Sc. 1:5 000
3. Situaţia hidrogeotehnică. Restricţii hidrogeotehnice. Sc. 1:10 000
4. Protecţia mediului. Restricţii ecologice. Situaţia existentă. Sc. 1:10 000
5. Disfuncţionalităţi şi priorităţi. Protecţia civilă. Situaţia Sc. 1:10 000
existentă.
6. Zonificarea funcţională. Reglementări. Sc. 1:5 000
7. Schiţă de reconstrucţie şi amenajare a zonei centrale. Sc. 1:2 000
8. Căi de comunicaţii şi transport. Cartograma intensităţii Sc. 1:10 000
circulaţiei de transport. Situaţia existentă.
9. Căi de comunicaţii şi transport. Reţeaua de străzi şi drumuri. Sc. 1:10 000
Reglementări.
10. Căi de comunicaţii şi transport. Schema de circulaţie Sc. 1:10 000
transportului public. Reglementări.
11. Alimentarea cu apă potabilă. Reglementări. Sc. 1:10 000
12. Canalizare menageră. Reglementări. Sc. 1:10 000
13. Alimentarea cu gaze naturale şi energie termică. Sc. 1:10 000
Reglementări.
14. Alimentarea cu energie electrică. Telecomunicaţii. Sc. 1:10 000
Reglementări.
15. Unităţi teritoriale de referinţă. Reglementări. Sc. 1:10 000
16. Obiecte de utilitate publică. Reglementări. Sc. 1:10 000
17. Circulaţia terenurilor. Reglementări. Sc. 1:15 000

III. Versiunea electronică

-2-
Cuprinsul

1. Întroducere..........................................................................................................pag. 5
1.1 Obiectul lucrării
1.2 Colectivul de elaborare
1.3 Surse documentare
1.4 Scurt istoric

2. Situaţia hidrogeologică......................................................................................pag. 8

3. Potenţialul economic..........................................................................................pag. 9
3.1 Caracterizarea situaţiei existente
3.2 Prognoza potenţialului economic

4. Populaţia............................................................................................................pag. 11
4.1 Situaţia existentă
4.2 Calculul numărului populaţiei pentru perspectivă

5. Fondul locativ....................................................................................................pag. 12
5.1 Situaţia existentă
5.2 Prognoza fondului locativ

6. Dezvoltarea infrastructurii sociale..................................................................pag. 13
6.1 Autorităţile Administraţiei publice locale de nivelul I şi II şi serviciile
descentralizate şi desconcentrate de stat
6.2 Instituţii de educaţie
6.3 Obiective ocrotirii sănătăţii
6.4 Obiective de cultură, sport şi agrement
6.5 Obiective de comerţ, alimentaţie publică şi deservire comunală

7. Zonificarea teritoriului …...............................................................................pag. 15
8.1 Situaţia existentă
8.2 Propuneri de proiect

8. Organizarea zonei industriale.......................................................................pag. 17
8.1 Situaţia existentă
8.2 Soluţii urbanistice

9. Căi de comunicaţii şi transport.........................................................................pag. 20
9.1 Situaţia existentă
9.2 Soluţii urbanistice

10. Alimentarea cu apă potabilă...........................................................................pag. 23
10.1 Situaţia existentă
10.2 Propuneri de proiect

-3-
11. Canalizare.......................................................................................................pag. 24
11.1 Situaţia existentă
11.2 Propuneri de proiect

12. Salubrizarea teritoriului................................................................................pag. 27
12.1 Situaţia existentă
12.2 Propuneri de proiect

13. Alimentarea cu gaze naturale........................................................................pag. 28
13.1 Situaţia existentă
13.2 Propuneri de proiect

14. Alimentarea cu energie electrică...................................................................pag. 30
14.1 Situaţia existentă
14.2 Schema de alimentare cu energie electrică

15. Alimentarea cu energie termică....................................................................pag. 31
15.1 Situaţia existentă
15.2 Propuneri de proiect

16. Sistemul de telecomunicaţii...........................................................................pag. 31
16.1 Situaţia existentă
16.2 Propuneri de proiect

17. Protecţia mediului. Restricţii ecologice........................................................pag. 32

18. Protecţia civilă................................................................................................pag. 34

19. Concluzii. Direcţii prioritare de dezvoltare.................................................pag. 36

20. Indicatorii tehnico-economici......................................................................pag. 37

-4-
1. INTRODUCERE
1.1 Obiectul lucrării
Prezenta lucrare este elaborată la comanda Primăriei or.Ialoveni prin Caiet de sarcini
pentru actualizarea documentaţiei de urbanism, Sarcină sanitară nr.76 din 15.02.2018,
Contractul nr.40/15852 din 11.04.2017.
Totodată ca bază legitimă pentru elaborare este valabilă Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova din 07.12.2001 nr.1362 ''Cu privire la asigurarea localităţilor
Republicii Moldova cu documentaţie de Urbanism şi amenajarea teritoriului''.
Proiectul urmăreşte scopul de a examina situaţia existentă a teritoriului şi de a compara
cu deciziile de proiect acceptate şi adaptate în lucrarea anterioară şi cu condiţiile
contemporane de existenţă. Mai detaliat este studiată zona centrală a oraşului, unde la
examinare s-a atras atenţia cuvenită în ceea ce priveşte nivelul necesar de amenajare şi
ameliorare a lui, complexitatea obiectivelor de utilitate publică, reconstrucţia spaţiului
locativ şi organizarea zonelor de odihnă, recreere, sportive şi a spaţiilor verzi.
S-a examinat starea spaţiului locativ a zonelor locuibile ocupate cu locuinţe în regim
mic de înălţime şi blocuri locative multietajate cu apartamente colective cît şi posibilitatea
de păstrare, reanimare şi destinaţie a acestor spaţii locative, nivelul lor de amenajare
urbanistică, complexitatea de utilitate publică, asigurarea acestora cu spaţii verzi, parcuri,
scuaruri, terenuri sportive etc. precum şi cu structura edilitară.
S-a examinat situaţia existentă a reţelei de străzi şi drumuri principale de sens urban,
secundare de sens raional şi local, căilor de ocolire ale oraşului, posibilitatea sistemului de
străzi şi drumuri de a asigura circulaţia optimală a transportului public urban şi de marfă
precum şi a pietonilor. S-au propus şi unele străzi noi, sau reconstruite după cerinţele
contemporane.
La etapa culegerii datelor iniţiale pentru proiectare s-a examinat favorabilitatea
terenurilor pentru construcţii în hotarele oraşului şi a terenurilor imediat adiacente, s-au
propus măsuri şi acţiuni contra proceselor geologice periculoase cît şi pentru păstrarea
spaţiului ambian.
În urma studiului şi a propunerilor de proiect destinate soluţionării problemelor
menţionate mai sus proiectul oferă metode şi instrumente de acţiuni necesare atît
elaborării, aprobării cît şi urmării aplicării PUG-lui şi PUZ-lui în următoarele domenii:
proiectare, administrare centrală şi locală, agenţi economici, colectivităţi sau persoane
beneficiare.
În lucrarea în cauză s-a ţinut cont de amplasările ce s-au efectuat anterior, mai ales în
zona de centru, cît şi solicitările Beneficiarului pentru perspectivă.
În documentaţia de urbanism pentru or.Ialoveni sunt stimulate metode contemporane de
sistematizare, care evidenţiază problema reformării consecutive a teritoriului şi crearea
condiţiilor optime vitale a populaţiei.

-5-
1.2 Colectivul de elaborare
La elaborarea Planului Urbanistic General cu Planul Urbanistic Zonal al centrului
or.Ialoveni au participat ca autori ai proiectului specialişti a INCP „Urbanproiect‖:

Director general INCP ―Urbanproiect‖ Iu. Povar
Certificat: Seria 2014-P nr. 1266

Director DATU L. Mămăligă

Manager proiect N. Luchianova

Arhitect şef proiect L. Mămăligă
Certificat: Seria 2016-P nr. 1590

Concomitent la elaborare au participat:

Specialist principal. Şef dir.economie. S. Vorobiova
Specialist principal. Şef dir.industrie. A.Chicu
Certificat: Seria 2016-P nr. 7530

Specialist principal. Hidrogeotehnic. V. Davidenco

Specialist principal. Căi de comunicaţii şi transport. T. Mironova
Certificat: Seria 2015-P nr. 1408

Specialist principal. Alimentarea cu apă potabilă. V. Covalenco

Specialist principal. Alimentarea cu gaze. A. Lîcova
Certificat: Seria 2014-P nr. 1044

Specialist principal. Alimentarea cu energie electrică. E. Galikovskaia
Certificat: Seria 2014-P nr. 1053

Specialist principal. Canalizare şi salubrizarea S. Pînzaru
teritoriului salubrizarea teritoriului. Certificat: Seria 2014-P nr. 1041

Şef DPIAE. Alimentarea cu energie termică. V. Grinico
Telecomunicaţii. Certificat: Seria 2018-VP nr. 013

Specialist principal. Şef CPCE. Protecţia mediului. F. Munteanu

Specialist principal. Protecţia civilă. V. Mutaf

-6-
1.3 Surse documentare
Ca bază pentru elaborarea '' PUG cu PUZ al centrului or.Ialoveni'' s-au utilizat
următoarele lucrări şi proiecte elaborate anterior:
- Planuri topografice Sc. 1:10000, executate în anul 1977, actualizate în anul 1985
(стереотопографическая съемка выполнена Главным управлением геодезии и
картографии при СМ СССР. Балтийская система высот. Сплошные
горизонтали через 2,5 м.);
- Planul cadastral;
- Planul ortofoto;
- Chestionarele de studiu a activităţii economice, fondului locativ, infrastructurii
sociale;
- Datele statistice despre populaţie;
- Examenarea vizuală a teritoriului, obiectelor de menire socială;
- Plan Urbanistic Zonal al centrului or.Cutuzov (Ialoveni), elaborat de Institutul de
Proiectare „Молдгипрострой‖ în anul 1977;
- Plan Urbanistic General al centrului or.Cutuzov (Ialoveni), elaborat de Institutul de
Proiectare „Молдгипрострой‖ în anul 1978;
- „Schema PUG cu PUZ al centrului or. Ialoveni‖ (obiect №.15023, elaborat de INCP
„Urbanproiect‖ în anul 2006).

1.4 Scurt istoric
Ialoveni este un oraş în partea centrală a Republicii Moldova, situat în suburbia
Chişinăului, la 10 km distanţă de capitală. Se învecinează cu localităţile Costeşti, Mileştii
Mici, Piatra Albă, Dănceni, Sociteni, Durleşti şi oraşul Codru.
Originea oraşului îşi face obârşia din secole străvechi. Descoperirile arheologice
demonstrează că în sec. III-IV e.n. pe teritoriul actualei localităţi existau aşezări omeneşti
datând din epoca antică târzie, făcând parte din cultura Sântana de Mureş-Cerneahov.
Prima atestare documentară a localităţii, cu numele Cheile Işnovăţului, datează din anul
1436. Denumirea de „Ialoveni‖ a localităţii apare mult mai tîrziu, prima pomenire fiind
găsită într-un document de vânzare datat cu 16 aprilie 1639. Primii moştenitori ai acestor
locuri au primit pământ pustiu, de ţelină. Evoluţia administrativ-teritorială începe în 1566,
cînd Moldova feudală a fost pentru prima dată împărţită în ţinuturi. La sfîrşitul secolului al
XIX-lea satul Ialoveni număra 424 de familii care se ocupau cu agricultura şi creşterea
vitelor.
În prezent or.Ialoveni ocupă teritoriul de 3.165 ha şi numără 17500 de locuitori.
Potenţialul economic al oraşului este reprezentat de 1300 de agenţi economici din industria
alimentară, uşoară materialelor de construcţe şi gospodării ţărăneşti.
Sistemul educaţional al oraşului Ialoveni cuprinde 3 instituţii preşcolare, o şcoală
primară "Ion Creangă", gimnaziul "Grigore Vieru", liceul teoretic "Andrei Vartic" şi liceul
teoretic „Petre Ştefănucă‖. Activitatea culturală se desfăşoară în cele 3 biblioteci
orăşeneşti, şcoala de arte, Casa raională de cultură.
Cele mai importante evenimente culturale sînt: „Hramul Oraşului‖ la 27 octombrie, în
cadrul căruia se desfăşoară diferite festivaluri ale cîntecului şi dansului polular, expoziţii.
La primăria Ialoveni se organizează sărbătoarea „Nunta de aur‖. În luna mai se desfăşoară
Concursul orăşenesc al perechilor de dans sportive.

-7-
2. SITUAŢIA HIDROGEOLOGICĂ

În mod geomorfologic teritoriul descris este inclus în regiunea şesului dezmembrat
Sudo-Moldav. În limitele acestuia sunt evidenţiate următoarele elemente geomorfologice:
a) Lunca inundabilă a rîului Işnovăţ;
b) Coasta din dreapta a văii r. Işnovăţ cu văgăunile lui ce-l dezmembrează;
c) Coasta din stînga a văii r. Işnovăţ cu văgăunele sale dezmembrate.

În structura geologică a teritoriului examinat participă sedimentele cuaternare şi de
vîrsta neogenă, prezentate litologic prin argile nisipoase, soluri nisipoase, nisipuri şi argile,
care pot fi eliminate în trei grupe:
- sedimentele contemporane a văii inundabile a r. Işnovăţ şi a afluenţilor lui;
- sedimentele cuaternare superioare nedezmembrate;
- sedimentele neogenice.

Pentru condiţiile hidrogeologice a teritoriului Ialoveni e caracteritstic existenţa a două
complexe acvifere: apele freatice a luncii inundabile a r.Işnovăţ şi ai afluenţilor lui şi apele
freatice a coastelor văii rîului Işnovăţ şi ai afluenţilor lui.
Apele freatice a luncii inundabile a r.Işnovăţ şi a luncilor inundabile a afluenţilor lui
sunt stratificate la adîncimi 0,3-1,5 m de la suprafaţa solului. Nivelului acestor ape, cu
evidenţa sporirii la sezon pe unele terenuri separate poate atinge suprafaţa solului.
Apele freatice a coastelor văii r.Işnovăţ şi a afluenţilor lui laterali se prezintă în temei
prin orizontul acvaferic, aşternut la o adîncime de la 1,8 m pînă la 13,2 m de la suprafaţa
solului cum şi prin apele freatice ridicate aproape de suprafaţă pe unele terenuri separate.

Conform hărţii de raionarea seismică teritoriul or.Ialoveni se află în zona de seismicitate
de gradul 7.
După gradul de complicare a condiţiilor inginero-geologice teritoriul or. Ialoveni se
referă la categoria III, adică cu influenţa negativă slabă periculoasă a proceselor geologice.

După gradul de favorabilitate pentru construcţii în limitele teritoriului or.Ialoveni sunt
eliminate 6 zone:
Zona A - favorabilă pentru construcţii. În mod geomorfologic coincide cu coastele din
dreapta a vîlcelelor (Nord-Vest, centru şi Sud-Vest), care dezmembrează coasta de stînga a
văii r.Işnovăţ, cu terenurile netezite a coastei din dreapta a văii r.Işnovăţ. Se caracterizează
pe o mai mare parte a teritoriului prin pante abrupte de 5-6, stratificarea adînca a nivelului
de ape freatice (maimult de 4-5 m), prin prezenţa a solurilor sensibilela umezire, care se
referăla categoria I după condiţiile de tasare. Procesele geologice periculoase pe teritoriul
eliminat nu s-au observat.
Amplasarea obiectelor pe terenul nominalizat – fără restricţii.
Zona B - condiţional favorabilă pentru construcţii din cauza nivelului sporit al apelor
freatice (mai puţin de 4 m de la suprafaţa solului). În mod geomorfologic coincide cu
părţile inferioare a coastelor r. Işnovăţ şi ai afluenţilor lui laterali.
La amplasarea construcţiilor noi este necesar de evidenţiat posibilul de oscilaţii a
nivelului de ape freatice în sezon (pînă la 1,5 m), seismicitatea sporită, posibilitatea
inundărilor cu apele freatice a părţilor adîncite ale clădirilor şi edificiilor.

-8-
Zona C - condiţional favorabilă pentru construcţii din cauza pantei abrupte sporite a
coastelor (pînă la 7-10), dezmembrarea acestor povîrnişuri prin rîpile de coasta cum şi din
cauza pericolului potenţial de alunecări de teren. În mod geomorfologic coincide cu cele
mai înclinate părţi a coastelor văii r.Işnovăţ. Pentru amplasarea noilor construcţii se
recomandă de a examina stabilitatea maselor de sol de pe coaste.
Zona D - condiţional favorabilă pentru construcţii din cauza potenţialului pericol de
alunecări de teren, dezvoltării procesului de alunecări în teritoriile adiacente.
În mod geomorfologic coincide cu partea de lîngă cumpăna apelor a coastei de stîngă a
vîlcelei de Nord-vest şi cu partea adiacente a cumpănii de ape a coastei din stînga, vîlcelei
centrale, dezmembrînd coasta de stîngă a văii r.Işnovăţ. Noile construcţii se pot amplasa
numai după examinarea şi verificarea de stabilitate a coastei şi efectuarea unor acţiuni
contra alunecărilor pe teritoriile adiacente.
Zona E - nefavorabilă pentru construcţii din cauza derogării coastelor de alunecări de
teren străvechi anterioare şi contemporane. Construcţiile existente după măsura de
amortizare uzură se recomandă de mutat pe terenuri mult mai stabile, i-ar teritoriul eliberat
de utilizat pe calea creării zonelor de parcuri silvice.
Zona F - nefavorabilă pentru construcţii din cauza stratificării sporite a nivelului de ape
freatice (mai puţin de 2 m de la suprafaţa solului), posibilităţii de inundare cu scurgerile de
coastă şi tranzit. În mod geomorfologic coincide cu lunca inundabilă a văii r. Işnovăţ şi cu
părţile afluenţilor lui laterali. Pentru a preîntîmpina posibilitatea de inundare este necesar
de curăţirea edificiilor de trecere existente a apelor, de reanimat aceste edificii pentru
asigurarea de trecere a debitului calculat de apă. În caz de necesitate construcţiile noi pot fi
amplasate numai pe terenuri pregătite prin turnare de sol cu cota mai sporită de nivelul
apelor revărsate cu probabilitatea de asigurare de 1%.
Hotarele zonelor enumerate mai sus pot fi precizate în cazul de efectuare a
prospecţiunilor inginereşti detailate sub fiecare obiect separat.
La întocmirea concluziilor sau utilizat materialele prospecţiunilor inginereşti din anii
precedenţi (obiectele nr.10492, nr.11370, nr.12912 din arhiva INCP ―Urbanproiect‖, cît şi
obiectul nr.5394 institutul ―Acvaproiect‖) şi rezultatele cercetărilor vizuale efectuate în
luna aprilie anul 2005 de INCP ―Urbanproiect‖.

3. POTENŢIALUL ECONOMIC

3.1 Caracterizarea situaţiei existente
Ţinând cont de potenţialul socio-economic şi poziţia fizico-geografică favorabilă or.
Ialoveni este examinat ca centru raional. Actualmente baza urbană a oraşului este
prezentată de întreprinderi din diverse ramuri ale economiei. Principala ramură a
economiei oraşului este industria prelucrătoare, prezentată în deosebi de obiectivele
industriei alimentare.
În rezultatul declinului economic din ultimii ani şi restructurărilor în ramurile economiei
cele mai mari întreprinderi care formează baza de producere a oraşului sunt: Fabrica de
îngheţată „Sandriliona‖ S.R.L., S.A.„Vinuri-Ialoveni‖, SRL "Cascad Vin", SRL
"Euroaccent", ICS "SRL "Manufacturing Grup" SRL, SRL "Vlasa Lux" SC.
Domeniul construcţiei este reprezentat de SA "Servicomaş" şi SRL "Meozi".

-9-
Conform datelor prezentate de autorităţile publice locale numărul total al angajaţilor în
sfera de producere şi cea neproductivă constituie 3351 oam., inclusiv în sfera de producere
– 1225 oam., iar în cea neproductivă – 2126 oam. Din numărul total al populaţiei apte de
muncă, doar 26 % al populaţiei este ocupată în câmpul muncii, ceea ce denotă rezerve
importante ale resurselor forţei de muncă.

În ultimii ani a sporit numărul angajaţilor în sfera prestări servicii şi depozitare, care
este reprezentată în deosebi prin firme mici, care prestează populaţiei servicii reparaţia
electrocasnice, servicii comerciale, de deservire tehnică şi alimentarea cu carburanţi a
autovehiculelor etc.
Un grup semnificativ de organizaţii care participă la activitatea economică a oraşului
sunt obiectivele de depozitare, comerciale şi de achiziţionare. Multe din aceste obiective
îndeplinesc funcţii de intermediari în asigurarea cu materie primă şi comercializarea
producţiei finite.

3.2 Prognoza potenţialului economic
În temeiul parametrilor demografici, evaluării retrospective, proceselor de migraţie,
factorii socio-economici, numărului populaţiei pentru perioada de calcul poate spori până
la 22 mii oam. Resursele forţei de muncă din oraş pentru aceiaşi perioadă vor constitui 14
mii oam., în cazul sporirii gradului de ocupare a populaţiei până la 50-55 % din contul
formării locurilor de muncă noi atât în sfera de producere cât şi în sfera prestări servicii
care vor constitui corespunzător 40% şi 60% din numărul total al populaţiei ocupate.
În sfera de producere prioritatea revine complexului agroindustrial, care se va dezvolta
în rezultatul modernizării, reutilării tehnice, implementării tehnologiilor noi precum şi
atragerea investiţiilor.

Dezvoltarea potenţialului economic a oraşului se preconizează reieşind din următoarelor
direcţii de dezvoltare:
Industria
Sarcina primordială în dezvoltarea industriei oraşului constă în restructurarea şi
reprofilarea întreprinderilor de producere, modernizarea tehnologică a lor din contul
realizării politicii financiare şi fiscale, susţinerea activităţii de antreprenoriat în baza
dezvoltării business-ului mic şi mediu, crearea condiţiilor optime pentru atragerea
investiţiilor, participarea în realizarea proiectelor existente şi programelor de cooperare
internaţională.
Comerţul interior
Pentru îmbunătăţirea deservirii populaţiei în special asigurarea cu obiective de comerţ,
alimentare publică şi alte servicii în oraş este oportun crearea sistemului organizat de
centre publice cu diferenţierea exactă, amplasare optimă a obiectivelor în limitele razei de
deservire în îmbinare cu infrastructura transportului. Aceasta fa permite eliberarea
nucleului centrului oraşului, amplasarea obiectivelor de prestări servicii în apropierea
zonelor rezidenţiale şi de muncă a populaţiei, sistematizarea construcţiilor urbane, precum
şi crearea aspectului arhitectural - estetic al centrelor publice.

- 10 -
4. POPULAŢIA

4.1 Situaţia existentă
Conform datelor autorităţilor administraţiei publice locale la 01.01.2017 numărul total
al populaţiei stabile în or. Ialoveni constituie 19,0 mii locuitori.
Indicii de formare a numărului populaţiei în perioada anilor 2007 - 2016 în or. Ialoveni
au tendinţe pozitive, numărul nou-născuţilor în mediu anual constituie 151 copii. Numărul
mediu anual, conform anului de bază al decedaţilor este de 128 decedaţi, mai mic decât
numărul nou-născuţilor, coeficientul sporului natural al populaţiei este pozitiv, ceea ce se
reflectă asupra planificării sporului natural al populaţiei pentru perspectivă. Ca urmare,
coeficientul natalităţii constituie – 7,5 coeficientul mortalităţii – 5,9, coeficientul sporului
natural al populaţiei – 1,6.
În or. Ialoveni la începutul anului 2017 populaţia masculină constituia 48%, iar
populaţia feminină 52%.
Actualmente, structura pe vîrste a populaţiei se caracterizează prin următorii indici:
- populaţia sub vîrsta aptă de muncă (0-15ani) – 3197 loc. sau 16,83 % din populaţia
totală a localităţii;
- populaţia în vîrstă aptă de muncă (16-56 (61)) – 13086 loc. sau 68,87% din
populaţia totală a localităţii;
- populaţia peste vîrsta aptă de muncă < 57 (62) – 2717 loc. sau 14,3 % din populaţia
totală a localităţii.
Coeficientul îmbătrînirii populaţiei (numărul populaţiei peste vîrsta aptă de muncă ce
revin la 100 oam.) – 14,3 %. În or. Ialoveni au fost înregistrate 6,8 mii familii. Coeficientul
mediu al familiei constituie 2,9.

4.2 Calculul numărului populaţiei pentru perspectivă
În dependenţă de intensitatea schimbărilor prevăzute în dezvoltarea socio-economică a
oraşului, calculul numărului populaţiei s-a efectuat în 3 variante - maximum, medie şi
minimă. Indicii de bază a calculului numărului populaţiei reflectă prognoza dezvoltării
socio-economice optime şi corespund variantei maxime.

Luând în consideraţie multiplii indici şi acţiunile stipulate în planul urbanistic general al
oraşului, depinde de structura demografică a populaţiei, în baza prognosticului numărul
populaţiei ce este acceptată metoda "permutării vârstelor" cu utilizarea datelor perioadei
de retrospectivă 2006-2017.

Cercetările efectuate relevă dinamica structurii populaţie pe sexe şi vârstă, procesele
naturale de întinerire şi migrare a populaţiei.
Tabelele de calcul al matricelor şi variantele de calcul al numărului populaţiei pentru
perspectivă se anexează.

Structura nou-născuţilor după sexe pentru perspectivă va constitui – 51,9% băieţi şi -
48,1% fete.
Sporul numărului populaţiei depinde de realizarea programelor de restructurare,
modernizare şi ameliorare a condiţiilor de abitaţie.

- 11 -
5. FONDUL LOCATIV

5.1 Situaţia existentă
Conform datelor autorităţilor administraţiei publice locale la data 01.01.2017 suprafaţa
totală a fondului locativ în oraşul Ialoveni constituie 395,4 mii m2, din care suprafaţa
locuibilă 269,8 mii m2 fiind, reprezentat de case cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă, clădiri-
bloc 2-3 nivele, clădiri-bloc 4-5 nivele, clădiri - bloc 7-9-12 nivele. Fondul de locuinţe al
oraşului Ialoveni constituie 6430 case din care: 4000 case individuale cu lot pe lîngă casă
şi 2430 apartamente.
Fondul locativ al oraşului Ialoveni în perioada anilor 2006-2017 a sporit, cu aproximativ
16%.
Fondul locativ al oraşului Iaoveni se extinde pe o suprafaţa de 397 ha, densitatea
populaţiei constituie 48 loc/ha. Zona locativă a oraşului este divizată în 9 microraioane
(sectoare).

5.2 Prognoza fondului locativ
Structura deja formată a fondului locativ în or. Ialoveni este prezentată printr-un spectru
înalt a genului şi tipului de clădiri - bloc. Aceasta duce la pierderi din rezervele teritoriului
oraşului, la comprimarea reţelei de stradă-drum, reţelei tehnico-edilitare, creează
disfuncţionalităţi în asigurarea populaţiei cu transport public.
Se recomandă de a dezvolta două sisteme de construcţie de bază:
- construcţia individuală a caselor cu 1-2 nivele cu loturi pe lângă casă, pentru
construcţia compactă a formaţiunilor locative 35-40 oam/ha;
- construcţia blocurilor locative cu 5-9 nivele, pentru construcţia compactă 200 - 250
oam./ha.
Volumul construcţiilor noi pentru perioada de perspectivă se va extinde cu – 88,6 mii m2
suprafaţă totală. De asemenea conform proiectului se preconizează următoarea structură a
construcţiilor noi: 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă – 40% şi blocuri cu clădiri multietajate –
60%.
Volumul total al fondului locativ pentru perioada de proiect va constitui 484 mii m2
suprafaţă totală, inclusiv: case cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă cu suprafaţa 298,2 mii m2
şi blocuri locative multietajate cu 5-9 nivele cu suprafaţa 185,9 mii m2, ca urmare se
preconizează sporirea asigurării medii cu locuinţe pînă la 22 m2/loc.

Dotarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, încălzire individuală
este o condiţie obligatorie atît pentru construcţii noi cît şi pentru fondul locativ existent,
reconstruit şi modernizat conform normativelor în vigoare. Pentru perspectivă se
preconizează sporirea nivelului de dotare a fondului locativ cu apeduct, canalizare şi
alimentare cu căldură, implementarea sistemului individual de încălzire a locuinţelor, ceea
ce va contribui la sporirea confortului de abitaţie a populaţiei oraşului.

- 12 -
6. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

6.1 Autorităţile Administraţiei publice locale de nivelul I şi II
şi serviciile descentralizate şi desconcentrate de stat

Oraşul Ialoveni este centrul administrativ raional, în care activează autorităţi
administrative de nivelul I şi nivelul II – consiliul orăşenesc, primarul, consiliul raional,
preşedintele raionului, organizaţii, întreprinderi, asociaţii, etc.

6.2 Instituţii de educaţie

Instituţii preşcolare
Actualmente pe teritoriul or. Ialoveni activează 3 grădiniţe de copii cu capacitatea totală
760 locuri, de facto frecventează 1103 copii, ceea ce constituie 145% din capacitatea totală
a instituţiilor preşcolare. La 1000 locuitori revin 40 locuri în grădiniţe. Numărul
personalului angajat constituie 146 persoane, inclusiv 72 cadre didactice. La un educator
revin – 15 copii.
Conform calculelor şi în corespundere cu normativele în vigoare, proiectul Planului
urbanistic general prevede modernizarea grădiniţelor existente iar în sectoarele
rezidenţiale noi se propune construcţia grădiniţelor cu capacitatea totală 450 locuri, cea ce
va constitui 55 locuri la 1000 locuitori.

Instituţiile de învăţământ primar şi secundar general
Pe teritoriul or. Ialoveni îşi desfăşoară activitatea patru instituţii de învăţământ primar şi
secundar general cu capacitatea totală 2830 elevi inclusiv, şcoala primară cu capacitatea de
275 elevi, gimnaziul - 350 elevi, două licee teoretice: "P. Ştefănucă" - 1275 elevi şi
"A. Vartic" – 990 elevi.
De facto, aceste instituţii sunt frecventate de 2055 elevi inclusiv, şcoala primară - 212
elevi, gimnaziul - 198 elevi, liceul "P. Ştefănucă" - 877 elevi şi liceul "A. Vartic" – 768
elevi, ceea ce constituie 78 % din capacitatea totală a instituţiilor de învăţământ.
Conform calculelor şi în corespundere cu normativele în vigoare, capacitatea existentă a
instituţiilor de învăţământ existente corespunde atât situaţiei actuale cât şi pentru
perspectivă cu condiţia reconstrucţiei şi modernizării instituţiilor existente în conformitate
cu normativele în vigoare.
Instituţiile extraşcolare contribuie la dezvoltarea multilaterală a copiilor, actualmente pe
teritoriul oraşului îşi desfăşoară activitatea şcoala sportivă cu capacitatea 200 locuri unde
sunt antrenaţi 300 elevi, numărul angajaţilor 22 persoane şi Şcoala de Arte cu capacitatea
450 locuri unde sunt antrenaţi 310 copii şi 29 cadre didactice.

6.3 Obiective ocrotirii sănătăţii
Conform datelor prezentate de instituţiile ocrotirii sănătăţii în oraş funcţionează IMSP
Spitalul Raional Ialoveni cu capacitatea 300 paturi, la 1000 locuitori, ceea ce constituie 11
paturi la 1000 locuitori, numărul total al angajaţilor – 110 persoane.
Concomitent, activează Centrul medicilor de familie cu capacitatea 1350 vizite /
schimb, ceea ce constituie 44 vizite la 1000 locuitori, numărul scriptic al angajaţilor 140
persoane. Instituţiile de ocrotirea sănătăţii, amplasate în oraş, deservesc atât populaţia
urbei cât şi populaţia întregului raion.
- 13 -
Asistenţa socială
Actualmente în or.Ialoveni activează Serviciul asistenţă psihopedagogică, numărul
scriptic al angajaţilor -9 persoane, inclusiv 7 cadre didactice.
Pentru perspectivă, în corespundere cu normele în vigoare este necesară:
- crearea unui Centru de zi pentru copii cu dezabilităţi;
- deschiderea unei cantinei sociale pentru asigurarea persoanelor cu hrană gratuită;
- dezvoltarea serviciului de îngrijire la domiciliu;
- construcţia azilului pentru bătrâni cu capacitatea 250 locuri, cea ce va constitui 11
locuri la 1000 locuitori.

6.4 Obiective de cultură, sport şi agrement
Actualmente, în or. Ialoveni activează Casa de cultură cu capacitatea 400 locuri, ceea ce
constituie 21 locuri la 1000 locuitori, biblioteca publică raională cu capacitatea 86 mii
volume şi muzeul de istorie şi etnografie.

Pentru perspectivă, conform calculelor se prevăd un şir de activităţi:
- sporirea capacităţii instituţiilor de cultură până la 1936 locuri, inclusiv construcţia
centrului distractiv – cultural cu capacitatea – 1536 locuri, ceea ce va constitui 80
locuri la 1000 locuitori;
- construcţia cinematografului în zonele noi de dezvoltare a oraşului cu capacitatea
605 locuri, cea ce va constitui 25 locuri la 100 locuitori;
- înnoirea şi modernizarea stocului de carte în biblioteci până la 110 mii volume
(preferenţial digitale);
- restaurarea edificiilor şi monumentelor de importanţă istorică şi culturală.

Obiective de sport - or. Ialoveni dispune de un stadion şi terenuri sportive cu suprafaţa
totală 5 ha, ceea ce constituie 0,26 ha la 1000 locuitori. Terenurile sportive sunt amplasate
pe teritoriul instituţiilor de învăţământ.
Pentru asigurarea locuitorilor cu obiecte sportive pe perioada de calcul se prevede
modernizarea obiectivelor existente cu aducerea până la parametrii în vigoare. Ca urmare,
se preconizează construcţia şi amenajarea terenurilor sportive, a stadionului raional cu
suprafaţa totală 15 ha, a sălii sportive cu suprafaţa podelei 1760 m2, bazinului de înot cu
suprafaţa 605 m2 oglinda apei etc.

6.5 Obiective de comerţ, alimentaţie publică şi deservire comunală
În prezent suprafaţa totală a obiectivelor comerciale din or.Ialoveni constituie 7000 m2,
ceea ce constituie 368 m2 suprafaţă comercială la 1000 locuitori. Cele mai mari centre
comerciale din oraş sunt – Victoria, Cascad, Casa cărnii, La Anton, Real etc.
Instituţiile din sfera alimentaţie publică sunt prezentate prin săli de nunţi şi restaurante.
Capacitatea totală a obiectivelor de alimentaţie publică pe teritoriul urbei constituie 1100
locuri sau 58 locuri la 1000 locuitori.
Conform prevederilor PUG, pentru perspectivă, se prevede construcţia obiectelor
comerciale cu suprafaţa comercială - 1470 m2 cu amplasarea uniformă a obiectivelor în
cartierele periferice ale oraşului şi rezidenţiale noi. Concomitent, se prevede construcţia
obiectivelor din sfera alimentaţie publică cu capacitatea 352 locuri.

- 14 -
De asemenea, conform prevederilor PUG şi calculelor pentru perspectivă se prevede
construcţia următoarelor obiecte din sfera prestări servicii:
- întreprinderi prestări servicii până la 153 angajaţi;
- spălătorie – 220 kg haine/sch.;
- curăţătorie – 276 kg/haine/sch.;
- hotel cu 145 locuri;
- băi publice cu capacitatea totală 110 locuri.
Concomitent, în locurile publice, parcări auto, zone de agrement, partea centrală a
oraşului se prevede construcţia viceelor publice cu 16 locuri.

7. ZONIFICAREA TERITORIULUI

7.1 Situaţia existentă
În aspect urbanistic oraşul Ialoveni s-a format pe baza satului Ialoveni concomitent
valorificînd teritoriile adiacente. Teritoriul oraşului, în limitele existente, ocupă o arie de
837 ha şi întregime cu terenurile subordonate – 3165 ha. Teritoriul oraşului se extinde pe
coastele r.Işnovăţ ce curge în lunca inundabilă a lui cu lăţimea de la 60 m pîna la 180 m.
Pe coasta dreapta terenul construit are un procent semnificativ de uzură fizică, deoarece
o parte a coastei este periculoasă pentru clădiri din cauza alunecărilor de teren. Aici sunt
clădiri existente, ce se află în stare de avarie. Pe coasta din stînga predomină construcţiile
noi – locuinţe unifamiliale în regim mic de înălţime. Construcţiile existente vechi se află în
condiţii satisfăcătoare, cu excepţia locuinţelor amplasate pe teritoriu cu alunecări de teren.
Pe terasa inferioră a coastei din stînga, de-a lungul străzii Alexandru cel Bun, precum şi
în lunca inundabilă sunt amplasate blocuri locative multeetajate cu apartamente colective.

Toate obiecte de deservire a populaţiei, în temei sunt concentrate în partea centrală a
oraşului, de-a lungul străzii Alexandru cel Bun. Aici sunt amplasate principalele obiective
publice, administrative şi sociale a oraşului şi raionului ca: Primăria, Consiliul raional
Ialoveni, Oficiu stare civilă, Oficiu poştal, SA Moldtelecom şi alte.
Piaţa agroindustrială este amplasată în partea centrală a oraşului, la intersecţia străzilor
principale într-o zonă separată amenajată. Totodată aici sunt situate rînduri comerciale cu
magazine, gherete şi alte, care practic cu amplasarea lor ating chiar şi partea carosabilă a
străzilor ceia ce creează incomodităţi pentru circulaţia transportului şi pietonilor, cît şi
probleme sanitare şi ecologice.

Economia or. Ialoveni dispune de un aspect multelateral. Aici sunt fabricate produse de
alimentare, produse confecţionate, materiale de construcţie etc. De asemenea în oraş
funcţionează întreprinderi pentru servirea drumurilor auto, conductelor de gaze,
apeductelor, a diversilor ramuri de comunicaţii telefonice şi multe alte întreprinderi mici.
Întreprinderea principală a oraşului o reprezintă asociaţia pe acţiuni „Vinuri Ialoveni‖ –
unica întreprindere de vineficare în Republica Moldova pentru producerea vinului de
marca „Heres‖, care corespunde celor mai înalte standarde a pieţelor comerciale.

- 15 -
De-a lungul hotarului de la Nord-Vest al or. Ialoveni este trasată magistrala auto
Chişinău-Hînceşti- Cimişlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina (R3). Partea centrală
este străbătută de două magistrale auto cu transport de tranzit Ialoveni - Băcioi - Sîngera -
R2 (G71) şi Ialoveni-Costeşti (L493).
Străzile principale urbane sunt reprezentate de strada Alexandru cel Bun şi strada Ştefan
cel Mare, care intersectează în centrul oraşului la un nod de transport foarte complicat –
aici au găsit intersecţia 6 străzi, care îşi asumă rolurile de legătura a centrului cu
formaţiunile locative şi cu zonele de producere.

În oraş practic nu există zone de agrement şi recreere a populaţiei. Există doar un parc
bine amenajat, care se află lîngă Consiliul Raional Ialoveni, şi un scuar mic lângă
Primărie. În partea de nord a oraşului aste amplasat un mare parc forestier, dar el nu este
amenajat.
7.2 Propuneri de proiect

Conform proiectului PUG al or.Ialoveni, pentru perspectivă dezvoltarea oraşului se
prevede ţinând cont de structura de sistematizare deja formată. Dezvoltarea şi extinderea
teritoriilor oraşului pentru perioada de proiect au fost stabilite în baza calculelor numărului
populaţiei pentru perspectivă.

Zona locativă este reprezentată cu case locative individuale şi apartamente de tip bloc
multietajate. Extinderea caselor de tip bloc se propune din contul comasării în cartiere a
coselor multietajate existente, precum şi pe terenurile separate de-a lungul străzii
Alexandru cel Bun, pe ambele părţi a străzii. Aceste construcţii vor fi constituite din case
locative cu 5-9 nivele (cele mai solicitate fiind cele cu 5 nivele). Terenul eliberat de
construcţii este marcat pentru case localive multietajate la intrarea în oraş din direcţia de
est. Acest teritoriu are suprafaţa de 6 ha pentru apartamente de tip bloc şi obiecte sociale
pentru perioada de proiectare.
Mai spre sud, în continuare sunt evidenţiate cartiere cu suprafaţa 10-11 ha pentru
construcţiile de perspectivă.

Zona unităţilor industriale pentru perioada de proiect se va dezvolta:
- la vest în apropierea PF "PASCARU A." PRODUCEREA FLORILOR în SERA
existente. Suprafaţa teritoriului atribuit 24 ha, această zonă pe o suprafaţa 20 ha
poate fi extinsă pentru perspectivă;
- la est de-a lungul străzii Ştefan cel Mare şi Afânt pe o suprafaţă de 25 ha.
Ambele terenuri se află peste limita intravilan propus.

Pentru dezvoltarea pespectivă au fost evidenţiate terenuri în partea de nord-est după
cartierele cu construcţii locative pentru perspectivă. Suprafaţa acestor terenuri constituie
70 ha.

Zona spaţii verzi reprezintă prin sine o reţea ramificată cu terenuri separate, unite prin
gazoane ale străzilor şi drumurilor.
Cel mai mare după suprafaţă este parcul amplasat între cartierele locative din sec.
«Livada‖ şi sec.„Moldova‖, suprafaţa teritoriului – 60 ha.

- 16 -
De asemenea, pot fi evidenţiate după suprafaţă următoarele spaţii verzi;
- parcul - oaza în sec. .«Ghersacel‖, cu suprafaţa în linii roşii – 20 ha;
- parcul distractiv-curativ proiectat în sec. «Frumuşica», suprafaţa 25 ha;
- zona de protecţie sanitară de-a lungul r. Işnovăţ sec.‖Bozu‖, sec.―Fanari‖ crearea
zonei unice de recreaţie ca nucleu al carcasei ecologice, ceea ce va contribui la
ameliorarea situaţiei sanitare şi ecologice;
- zona verde de consolidare a versantului abrupt în sec. „Moldova;
- zona de protecţie a rezervaţiei paleotologice «Reciful Ialoveni».
Toate aceste terenuri se află în limita intravilan propus.
Peste hotarele de est a sec.‖Albenii‖ se propune un parc cu iaz pentru odihna populaţiei
în zilele de weekend. Suprafaţa parcului – 14 ha. Teritoriul pentru odihna de lungă durată
pentru tineret şi copii este repartizată peste hotarele oraşului, însă în hotarele
administrative a oraşului.

Zona comunală în general va fi păstrată pentru toate obiectele existente cu stabilirea
zonelor sanitare de protecţie de la casele locative, cu excepţia:
- poligon de utilizare a deşeurilor menagere solide — se reorganizează, informaţia
mai detaliată a se vedea cap.18. «Protecţia mediului. Restricţii ecologice.‖ şi cap.13
«Salubrizarea teritoriului»;
- cimitir în sec. „Albeni‖ – se stopează înmormântările;
- direcţia raională pentru siguranţa alimentelor - se recomandă evacuarea gropii
Bekkari cu utilizarea teritoriului numai în scop administrativ al acestei organizaţii.
Din obiectele proiectate se propune:
- Combinat de baie-sauna şi spălătorie. Curăţătorie chimică; suprafaţa teritoriului 1
ha, în sec.‖Petri‖;
- Rezervor 1000 m3 x 2.

Dezvoltarea reţelei de drumuri şi străzi se bazează pe schema existentă deja formată
cu perfecţionarea şi ameliorarea siatemului format, care va permite asigurarea legăturilor
fiabile de transport între elementele structurale.
Evacuarea drumurilor naţionale peste hotarele zonei locuibile, organizarea centurii de
ocolire în jurul oraşului va permite:
1. reducerea poluării fonice şi a aerului atmosferic de la transportul în tranzit, în
deosebi în zona rezidenţială;
2. eliberarea străzii principale a oraşului, reducerea intensităţii circulaţiei, direcţionând
fluxul pe calea cea mai scurtă în direcţia necesară.

8. ORGANIZAREA ZONEI INDUSTRIALE

8.1 Situaţia existentă
În prezent or. Ialoveni dispune de un potenţial economic-industrial slab dezvoltat şi
cuprinde domeniile de activităţi în ramurile industriilor: alimentara, vinicolă, construcţie,
transport, servicii tehnice ,agricole şi alte.
Majoritatea întreprinderilor industriale sunt amplasate în grupuri, in următoarele zone
sectoriale:

- 17 -
Grupul de întreprinderi, sectorul nr.1 ''Livada''
Întreprinderile acestei zone sunt amplasate adiacent zonei de centru al oraşului în arealul
străzilor Alexandru cel Bun şi Pan Halipa pe o suprafaţa totala circa 13,00 ha.
Aici sunt amplasate 12 obiective economice de diferite activităţi de producere şi
depozitare. Cele mai importante întreprinderi ce activiaza sunt: Fabrica de ''Vinuri
Ialoveni'' SA; Fabrica de producere a îngheţatei ''Sandriliona'' SRL; întreprindere de
producere a constructiilor metalice cu capital strain; intreprindere cu activitati de
construire ''Agregat''SA; Fabrica de mobila la comanda si alte service tehnice auto,
depozitare si comert. O parte de intreprinderi si-au stopat activitatile pe diverse motive
economice .

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.2 ''Chersacel''
In aceasta zona la Est de centrul orasului de-alungul str. Basarabie se afla o
intreprindere de depozitare si garaje a SRL''Triolux-Profi'', care nu activeaza. Suprafaţa
ocupată de acesta întreprindere constituie circa 1,15 ha.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr. 3 ''Albeni''
Întreprinderile acestei zone sunt amplasate compact în doua grupuri prin spatii locative
individuale. Aici se afla peste 9 unitati economice de diferite activitati, dintre care 5
activeaza, iar altele se afla în faza de reformare în parcele mici de teren pentru activităţi
economice. Suprafata totala ocupata de aceaste întreprindere este de peste 3,00 ha.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.4 ''Petri''
Intreprinderile acestei zone sunt amplasate compact in doua grupuri in partea de Sud-Est
a or. Ialoveni dealungul r. Isnovat pina la str. Iu.Gagarin. Aici se afla adiacent cu spatiile
locative peste 18 obiective economice de diferite activitati , dintre care 7 nu activeaza si se
afla in faza de reformare . Suprafata totala ocupata de aceste intreprinderi constituie circa
24,00ha.
Grupul de întreprinderi, sectorul nr.5 ''Hutuleuca''
In aceasta zona la Sud-Vest al or. Ialoveni, adiacent cu spatiile locative sunt amplasate
doua unitati economice : 1 statie de alimentare cu produse petroliere si gaze, 1 depozit de
materiale, care nu activeaza. Suprafata totala ocupata de aceste obiective constituie circa
1,40 ha.
Grupul de întreprinderi, nr.6 ''Fanari''
Intreprinderile acestei zone sunt amplasate de-alungul r.Isnovat adiacent cu str.
Basarabia. Aici se afla compact 7obiective economice de diferite domenii de activitati
compact, care actualimente 4 activeaza, iar alte sunt in faza de reoganizare -replanificare.
Suprafata totala ocupata de aceste intreprinderi constituie peste 1,80ha.

Grupul de întreorinderi, sectorul nr.7 ''Bozu''
Aici sunt amplasate 4 obiective economice majoritatea de depozitare agroindustriala ,
dintre care 2 nu activeaza .Suprafata totala ocupata de aceste obiective constituie circa
2,60 ha.

- 18 -
Grupul de întreprinderi, sectorul nr.8 ''Frumuşica''
Intreprinderile acestei zone sunt amplasate in zona de Centru al or.Ialoveni dealungul
str. N.Testimiteanu. Aici functioneaza 10 intereprinderi de diferite domenii de activitati,
alte 4 nu activeaza. Suprafata totala ocupata de aceste obiective constituie peste 7.00 ha.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.9 ''Moldova''
Intreprinderile acestei zone sunt amplasate dealungul sos. Hincesti. Aici activeaza o
intreprindere de producere a betonului, una de imbutilere a vinului , 4 statii de alimentare
cu produse petroliere si gaze, servicii tehnice auto. Suprafata totala ocupata de aceste
obiective constituie circa 7,00ha.

În conformitate cu studiile de valorificare, cercetare şi examinare in teritoriu s-a
constatat, că majoritatea întreprinderilor din or. Ialoveni au fost amplasate şi construite în
anii 1970-1985 şi nu au suportat schimbări esenţiale în structura urbanistică.
Din totalul potential existent de întreprinderi activează circa 40% unităţi economice în
diferite domenii de producere şi servicii, iar 60% şi-au stopat activităţile şi nu funcţionează
pe diferite motive economice.
Aceste întreprinderi vor fi supuse reorganizării, replanificării sau redimensionării
racordate la noile condiţii economice de piaţă cu tehnologii performante, altele vor fi
propuse reamplasarii reiesind din normele sanitaro-ecologice si soluţiile Planului
Urbanistic General al or. Ialoveni.

8.2 Soluţii urbanistice
În context, propunerile de sistematizare a or. Ialoveni la compartimentul ―Industrie‖ se
păstrează în esenţa structural anterior creată a zonelor industriale, care sunt corelate la
soluţiile urbanistice ale Planului Urbanistic General.
Caracteristica urbanistică de sistematizare şi amenajare a zonelor industiale pe sectoare:

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.1 ''Livada''
Întreprinderile aceastei zone sunt amplasate compact şi conform soluţiilor Planului
Urbanistic General se prezintă cu schimbări in vederea reorganizarii si schimbarii de
destinatie a doua intreprinderi: SA''Agregat'' (poz.1-06), Parcarea autocamioane ( poz.1-
08) si Autoservice ( poz.1-09) in spatii locative si socio-comerciale pe motive, ca acestea
nu se conforma normelor sanitaro-ecologice.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.2 ''Chersacel''
In aceasta zona conform solutiilor Planului Urbanistic General se propune spre
reorganizare si schimbare de destinatie in spatii locative si socio-comerciale intreprinderea
SRL ''TrioluxProfil'' ( poz.2-01) pe motive ,ca acesta nu se conforma normelor sanitro-
ecologice.
Grupul de întreprinderi, sectorul nr. 3 ''Albeni''
Intreprinderile acestei zone amplasate compact in doua grupuri conform Planului
Urbanistic General se prezinta fara schimbari. Exceptie constituie fosta intreprindere

- 19 -
''Agrotehnica'', care actualimente se reoganizeaza in loturi de teren aferent si parcele de
teren liber pentru diferite domenii de activitate conforme normelor sanitaro-ecologice.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.4 ''Petri''
Intreprinderile acestei zone amplasate compact in doua grupuri conform solutiilor
Planului Urbanistic General se prezinta fara modificari esentiale. Exceptie constituie
intreprinderile, care nu activeaza, se propun spre reoganizare sau formare in bunuri
imobile de teren aferent pentru diferite domenii de activitate: producere depozitare,
servicii tehnice si comert. Aici in structura urbanistica sau format 2 teritorii de rezerva cu
o suprafata totala de 24,70 ha destinate pentru dezvoltarea unui parc industrial.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.5 ''Hutuleuca''
Intreprinderile acestei zone amplasate compact conform solutiilor Planului Urbanistic
General se prezinta fara schimbari.

Grupul de întreprinderi, nr.6 ''Fanari''
Intreprinderile acestei zone amplaste compact conform solutiilor Planului Urbanistic
Geneal se prezint fara schimbari exceptie constituie formarea unui Parc Tehnolgic.

Grupul de întreorinderi, sectorul nr.7 ''Bozu''
Intreprinderile acestei zone amplasdate razlet prin cartierele locativ conform solutiilor
Planulu Urbanistic General se prezinta fara schimbari.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.8 ''Frumuşica''
Intreprinderile acestei zone amplasate compact conform solutiilor Planului Urbanistic
General se prezinta fara schimbari esentiale exceptie constituie formarea terenurilor de
rezerva pentru dezvoltarea sectorului de producere industriala si lichidarea a doua
obiective de servicii tehnice auto: SAC (poz.8-04); Spalatorie auto ( poz.8-12).

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.9 ''Moldova''
Intreprinderile acestei zone conform solutiilor Planului Urbanistic General se prezinta
fara schimbari, exceptie constituie formarea de terenuri de rezerva pentru dezvoltarea
sectorului de producere industriala.

9. CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

9.1 Situaţia existentă

Reţeua de drumuri şi străzi
Oraşul Ialoveni s-a format pe cei 2 versanţi ai râului Îşnovăţ. Partea veche a oraşului
aşezat pe versantul mai mare cu relief specifc străbătut de o reţea de străzi înguste,
amplasare haotic care accentuează relieful dat.
Versantul stîng care este mai domol este acoperit de o reţea de străzi dreptunghiulară.

- 20 -
Terasa inferioară este traversată de strada centrală Alexandru cel Bun.
În partea centrală a oraşului se intersectează şase autostrăzi ce leagă centrul oraşului cu
celelalte zone locative şi zona industrială a oraşului, ceea ce crează un nod de transport
complicat.
Istoric s-a stabilit în aşa fel că teritoriul oraşului Ialoveni este traversat de 2
automagistrale de tranzit Chişinău – Mileştii Mici şi Chişinău – Costeşti şi astfel cea mai
mare parte a transportului de tranzit trece pe strada centrală a oraşului Alexandru cel Bun
de-a lungul căreia este situat centrul oraşului cu toate instituţiile administrative şi obiectele
de deservire socio-culturală.
Lungimea totală a reţelei de drumuri şi străzi existente este 95km. Principale străzi ale
oraşului – Ştefan cel Mare, Basarabia, Hînceşti, Testemiţeanu, P.Ştefanucă, Moldova sunt
acoperite cu asfalt. Deservirea reţelei de străzi este efectuată de S.A. „Drumuri Ialoveni‖.

Cea mai mare intensitate a transportului rutier este de-a lungul străzilor Alexandru cel
Bun şi Ştefan cel Mare în direcţia R3 - Mileştii Mici (7500 de unităţi calculate), precum şi
pe stradă P.Ştefanucă (4300) în direcţia spre Costeşti. Trebuie remarcat faptul că 80% din
tranzit trece prin partea centrală a oraşului, ceea ce afectează în mod nefavorabil
încărcătura totală a autostrăzilor oraşului, reduce capacitatea de transfer a străzilor şi
formează ambuteiaje.

Organizarea circulaţiei
Actualmente, dirijarea circulaţiei auto în oraş este efectuată cu ajutorul semafoarelor,
ceea ce permite într-o oarecare măsură de a sistematiza circulaţia şi a reduce viteza
fluxului de transport. Ca urmare, pentru perspectivă se prevede perfecţionarea sistemului
de dirijare a circulaţiei cu ajutorul semaforului cu implementarea tehnologiilor moderne,
ceea ce va contribui la organizarea oportună a circulaţiei transportului în oraş.

Transportul public urban
Transportul public urban în Ialoveni este reprezentat de o singură rută ce trece pe
străzile Moldova, G.Vieru. Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, 27 august, Valea Crucii,
Grădinilor, Basarabia şi retur Alexandru cel Bun, G.Vieru, Moldova. Lungimea este de
10,2 km. În celelalte raioane ale oraşului este dificil de ajuns.
În oraş există trei companii de servicii de taxi. Un total de 16 de maşini, care
îndeplinesc funcţia de transport public.

Parcări şi garaje
Majoritatea autoturismelor sunt situate într-un sector privat cu clădiri cu un singur nivel.
În oraş există mai multe cooperative de garaj şi, desigur, nu există parcare suficientă.

Transport periferic
În or.Ialoveni transportul periferic este reprezentat de un singur tip de transport –
transportul auto.
În oraş nu există o staţie auto, ce este dictat de apropierea de oraşul Chişinău. Maxi-taxi
din Chişinău se întoarce în direcţie opusă în centrul oraşului. Prin oraş trece transport spre
Piatra Albă şi Mileştii Mici.
- 21 -
9.2 Soluţii urbanistice

Măsuri privind dezvoltarea reţelei de drumuri şi străzi
La baza soluţiilor de proiect privind reţeaua de drumuri şi străzi sunt stabilite
următoarele condiţii:
- stabilirea legăturilor de transport între sectoarele oraşului pe calea cea mai scurtă;
- accesul liber a transportului şi a pietonilor între cartierele rezidenţiale şi zona
industrială;
- căi de acces spre magistralele periferice.

Total conform proiectului se prevede reconstrucţia 30,17 km magistralelor existente şi
41,53 km construcţii noi.
La baza soluţiilor de proiect privind dezvoltarea reţelei de străzi şi drumuri sunt stabilite
următoarele condiţii:
- clasificarea clară a străzilor din punct de vedere funcţional;
- drumuri şi străzi de importanţă urbană se extind în linii roşii până la 40 de metri, de
importanţă raională - până la 30 de metri. În funcţie de categoria străzilor,
carosabilul se extinde. Cartierele sunt lărgite, iar străzile închise se transformă în
accese între cartiere. În soluţia schemei reţelei stradale, străzile cu o îmbrăcăminte
rigidă sunt folosite cât mai mult posibil;
- reţeaua proiectată de străzi este legată funcţional de centrul oraşului, zonele
rezidenţiale, zona industrială şi zona de agrement.
Un rol special în asigurarea funcţionării normale a reţelei rutiere în condiţii de teren
complex aparţine instalaţiilor de transport rutier.

Transportul public urban
În afară de rută deja existentă pentru perioada de calcul se propune încă două rute a
transportului public urban prin oraş.
În legătură cu creşterea fluxului de pasageri spre Chişinău, planul general prevede
introducerea unei linii de troleibuz de la Chişinău la Ialoveni.
Se recomandă stabilirea modului de funcţionare a maxi-taxiurilor prin sistemul de opriri
fixe, ocuparea normativă, care va spori siguranţa, nivelul de confort, coeficientul de
continuitate a traficului.

Garaje şi parcări
În cadrul Planului Urbanistic General este necesar să se găsească locuri pentru parcarea
permanentă şi temporară a autoturismelor, în general, este necesar 4,2 hectare.
Parcarea staţionară a transportului individual se propune să fie organizat astfel:
- unităţile de transport al proprietarilor din sectorul privat - la domiciliul
proprietarilor;
- în casele multietajate noi toate unităţile de transport individual trebuie să fie
asigurate cu locuri pentru păstrarea permanentă a autoturismelor în casele noi,
garaje sau parcări staţionare în conformitate cu normativele în vigoare.

- 22 -
Soluţionarea problemei ce ţine de amplasarea parcărilor provizorii şi de lungă durată
conform proiectului se propune pe două direcţii:
- parcările provizorii se propune să fie amenajate din contul utilizării reţelei de
drumuri şi străzi locale şi pe spaţiul intermagistral. Parcările trebuie să fie
organizate, cu plată, cu pază. Pe străzile magistrale pot fi păstrate numai parcările
care nu ocupă principalele benzi de circulaţie cu asigurarea accesului pentru
circulaţia principală;
- parcările non-stop trebuie amplasate, în deosebi pe perimetrul sectorului centru,
precum şi în spaţiul subteran al clădirilor publice şi locative noi.
Pe parcări provizorii trebuie de prevăzut locuri de parcare pentru persoane cu handicap.

10. ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ

10.1 Situaţia existentă
Alimentarea cu apă potabilă se efectuează din priză de apă arteziană, amplasată în
partea de nord-vest a oraşului. Productivitatea sistemului este de aproximativ 4000 m3/zi.
Priză de apă este formată din 21 de sonde, inclusiv 12 conservate. În prezent, 4 sonde
funcţionează, restul sunt în rezervă. Prima sondă a fost forată în 1958. Sondele sunt
echipate cu pompe germane şi italiene cu o capacitate de 60 m3/ora, presiunea de 110 m,
puterea motorului de 20 kW.
Din sondele apa este livrată în două rezervoare cîte 1000 m3 fiecare (cota 80 m), apoi cu
ajutorul staţiei de pompare de nivelul II prin conducta Ø600 mm apa este pompată în
partea superioară a oraşului (cota 145 m), mai departe apa gravitaţional se livrează în
reţelele de apeduct a oraşului.
În staţie de pompare de nivelul II sunt instalate următoarele pompe: Д 200-90 (1 buc.),
Д 200-95 (3 buc.), Д 160-112 (1 buc.), 3К-6 (2 buc.), puterea motoarelor de aproximativ
450 kW.
În partea de est a oraşului în sectorul 3 „Albeni‖ la cota 125 m au fost construite două
rezervoare cîte 2000 m3 şi nu a fost finalizată clădirea staţiei de pompare de nivelul III,
care ar fi trebuit să livreze apa în partea superioară a sectorului unde a fost planificată
construcţie multeetajată. Clădirile sunt într-o stare dărăpănată.
Calitatea apei arteziene nu corespunde cerinţelor sanitare (conţinutul crescut de fluor).
Pentru dezinfectarea apei pe platforma staţiei de pompare de nivelul II există clorinator.
Instalaţiile de apeduct dispune de zone sanitare de protecţie. Instalaţiile şi conductele se
află în stare satisfăcătoare. Conducta de apă este construită din ţevi din fontă, iar reţelele
de apă din ţevi din polietilenă.

10.2 Propuneri de proiect

Sursele de alimentare cu apă
Pentru prima etapa, sursa de alimentare cu apă a oraşului rămîne priză de apă arteziană.
Rezervele de apă subterană nu există. Calitatea apei nu corespunde ГОСТ 2761-84. Pentru
perioada de calcul aprovizionarea cu apă a oraşului este propusă a fi implementată din
sistemul de alimentare cu apă din Chişinău, care are capacităţile de rezervă. În plus, deja
este pozată conducta de apă Chişinău-Ialoveni. Conectarea la reţeaua de alimentare cu apă
- 23 -
din Chişinău va permite deconectarea staţiilor de pompare existente, ceea ce va conduce la
economii semnificative de energie. Priză de apă arteziană este propus să fie conservată şi
lăsată ca o sursă de rezervă de alimentare cu apă.

Sistemul de alimentare cu apă
Pentru prima etapa se propune a doua conexiune la conducta magistrală de apă la cota
de 170 m la intrarea în oraşul Ialoveni. Acest lucru va face posibilă creşterea presiunii în
reţelele magistrale de alimentare cu apă şi refuzul de a reconstrui construcţii neterminate
pe platforma staţiei de pompare de nivelul III (sectorul „Albeni‖).
În partea de jos a oraşului ar trebui să fie stabilite regulatoare de presiune, astfel încît
sarcină maximă liberă în reţea la consumator să nu depăşeşte 60 m. Reţele de apeduct
magistrale sunt reflectate în schema de alimentare cu apă a căror diametru este determinat
la următoarea etapă de proiectare.
Se propune utilizarea hipocloritului de sodiu în locul gazului de clor pentru
dezinfectarea apei.
Volumul rezervoarelor ar trebui să includă volumul de apă pentru păstrarea debitului de
reglare şi stingerea incendiilor. Volumul de reglare al apei va constitui aproximativ 20 %
din debitul calculat de apă zilnic maxim – 1050 m3/zi. Volumul total calculat a
rezervoarelor trebuie să fie 1050 + 810 = 1860 m3. Se propune construirea a 2 rezervoare
cîte 1000 m3. Suprafaţa sitului, ţinând cont de teritoriul primei centurii a zonei de protecţie
sanitară, va fi de aproximativ 0,8 ha (100 x 80 m). Teritoriul primei centurii ar trebui să fie
ingradit şi amenajat. Se propune de plasat rezervoarele în partea de nord a oraşului la cota
de 160-170 m. Din rezervoarele apa gravitaţional va fi livrată în reţelele de apeduct a
oraşului.

11. CANALIZARE

11.1 Situaţia existentă
Actualmente în oraş funcţionează sistemul de canalizare menajer-potabilă centralizat,
după tipul sistem separativ de canalizare incompletă. Sunt canalizate toate obiectivele
publice, sociale şi culturale, precum şi casele multietajate, zonele industriale – de vest,
centrală şi de sud. Toatele reţelele principale sub presiune şi gravitaţionale au fost
construite cu 35 ani în urmă. Tot în această perioadă a fost canalizat şi sectorul locativ
individual din cartierele Livada, Frumuşica şi Moldova. În ultimii 17 ani au fost pozate
intens reţele gravitaţionale în cartierul Albeni. Principalele reţele gravitaţionale au fost
pozate pe str. Testimiţeanu, 27 August, Ştefan cel Mare, Ştefanăuca, Gagarin. Practic, nu
sunt canalizate cartierele locative – "Petri", "Huţuleuca", "Fanari" şi "Bozu", populaţia
foloseşte haznale, care sunt surse de poluare a solului şi a apelor subterane. Total în oraş
sunt canalizate aproximativ, 32 % case locative individuale.
Toate apele uzate sunt colectate de reţelele gravitaţionale SPCP nr. 1, amplasată pe str.
Testimiţeanu. Tot aici sunt pompate apele uzate de de SPC nr. 4, amplasată pe str.
Basarabia, precum şi prin conducta sub presiune proprie 2 Ǿ200 apele uzate de canalizare
şi cele industriale de la fabrica de vin Mileştii Mici. Apele uzate de la SPC nr. 5, nouă,
amplasată în luncă, în apropierea str. Gagarin, de asemenea sunt pompate în conducta sub
presiune Mileştii Mici. Toate apele uzate ale oraşului de la SPCP nr. 1 prin două conducte

- 24 -
sub presiune 2 Ǿ300 sunt pompate la staţia de pompare pentru ridicarea presiunii SPC nr.
2, amplasată în zona industrială, în aval de str. Alexandru cel Bun. La această staţie de
pompare, prin curgere liberă sunt recepţionate apele uzate din zona industrială de nord. De
la SPC nr. 2 apele uzate din tot oraşul pe o conductă sub presiune Ǿ 300 mm (a doua nu
funcţionează) sunt pompate la SPC "Motel", de unde prin două conducte sub presiune Ǿ
500 mm sunt pompate în colectorul Lomonosov din or. Chişinău.
Toate conductele sub presiune din oţel se află în stare avariată la SPC nr. 1,2,3 nu s-a
efectuat reparaţie capitală, utilajul de pompare – sunt consumatoare de multă energie.
În a.2013 a fost finalizată construcţia SPC nr. 5, amplasată în lunca r. Işnovăţ, în
apropiere de str. Gagarin, în centrul oraşului. Staţie de pompare recepţionează apele uzate
de la sectorul individual "Albeni". Staţia de pompare este automată, subterană Ǿ3,5м cu
două pompe submersibile, marca FA 10.33E (1+1) Q -75-94 m3/oră N -6,5 kW, apele de la
staţia de pompare sunt pompate în colectorul sub presiune, existent Ǿ200 mm de la fabrica
de vin Mileştii Mici.

Elaborările din ultimii ani
În anul 2013 la solicitarea primăriei or. Ialoveni a fost elaborat proiectul de execuţiei
Reţele de canalizare cu scurgere gravitaţionale şi 3 staţii intermediare a apelor menajere în
sectorul Albeni, Hutuleuca, Bozu a or. Ialoveni (obiectul 15618/13).

În anul 2014 institutul "Urbanproiect" a elaborat proiectul "Reţele de canalizare de
presiune şi scurgere gravitaţională de la staţia de pompare din sectorul Albeni, obiect nr.
15721/14, unde au fost operate modificări ale proiectului 15618 elaborat anterior, sectorul
nr. 3 în legătură cu schimbarea punctului de racordare a reţelelor sub presiune.
Suplimentar, s-a propus canalizarea str. Decebal până la SPC nr. 3 proiectată. Reţelele sub
presiune de la SPC nr. 3 sunt construite de-a lungul r. Işnovăţ, cu continuare pe str. V.
Zanzar până la racordarea în colectorul gravitaţional, proiectat din str. Chilia şi mai
departe la SPC nr. 5 (nouă) existentă.

În anul 2007 a fost elaborat proiectul de execuţie pentru canalizarea unei porţiuni al
străzilor din sectorul locativ al cartierului Albeni în colectorul gravitaţional existent Ǿ300
mm din str. Basarabia. Actualmente, reţelele Ǿ160 mm sunt construite.

În anul 2014 -2016 au fost proiectate şi construite multe sectoare ale reţelei
gravitaţionale în microraionul Albeni cu racordarea în colectorul gravitaţional de colectare.
Actualmente, demarează proiectarea şi construcţia reţelelor pentru clădirile nefinalizate ale
spitalului din str. Basarabia, care vor fi reprofilate în case locative multietajate.
Canalizarea se va efectua în colectorul gravitaţional Ǿ300 mm din str. Basarabia.

Sistemul de canalizare pluvială în oraş lipseşte. Apele meteorice şi cele de la topirea
zăpezii se scurg prin rigolele stradale fără epurare în r. Işnovăţ. În oraş există pericolul
inundării unei părţi a teritoriului urbei de apele de viitură a r. Işnovăţ, precum şi de debitul
de suprafaţă. Albia r. Işnovăţ în hotarele oraşului este îndreptată şi îndiguită. Lunca r.
Işnovăţ pe teritoriul oraşului este drenată de canalele de evacuare a apelor, în locurile de
conjunctură cu drumurile auto, canalele de evacuare sunt construite în formă de ţeavă de
evacuare a apelor cu diametrul mare.
- 25 -
Colectoare pentru apele meteoritice de canalizare sunt la întreprinderile SA
"Sandriliona", "Vinuri Ialoveni", "PECO".

11.2 Propuneri de proiect

Pentru perioada de proiect se propune păstrarea schemei existente de canalizare a
oraşului.
Staţia de epurare principală SPC nr. 1 rămâne a fi principalul rezervor de ape reziduale.
conform schemei regionale de canalizare, se vor păstra staţia de pompare suplimentară de
nivelul II SPC nr. 2 cu transportarea reziduurilor în sistemul de canalizare menajeră a mun.
Chişinău.
Ţinând cont de intensitatea dezvoltării construcţiilor locative individuale şi extinderea
lor în perspectivă se propune următoarea schemă de:
În sectoarele 9,1,8,3, unde sunt mai dezvoltate reţelele de canalizare se acceptă
construcţia suplimentară pe străzile necanalizate.
În sectoarele 4,5,6,7, unde lipseşte canalizarea menajeră, se propune asigurarea tuturor
microraioanelor cu reţele de evacuare a apelor reziduale.
Pentru microraionul Albeni în corespundere cu proiectul elaborat anterior, se propune
canalizarea zonei din amonte prin construcţia colectorului principal din str. Valea Crucii şi
Ialoveni cu transportarea reziduurilor la SPC nr. 7, proiectată, amplasată în apropierea
fostei ATP. Tot aici vor fi recepţionate scurgerile de la sectorul locativ individual din
sectorul "Petri". De la SPC nr. 6 toate scurgerile reziduale prin reţelele sub presiune
proiectate vor fi repompate în colectorul gravitaţional proiectat din str. Chilia şi ulterior
evacuate în reţeaua gravitaţională a oraşului. Afluxul calculat: mediu zilnic - 375 m3/zi,
maxim calculat 488 m3/zi. Se propune staţia de pompare subterană Ǿ5,0 m cu pompă
submersibilă a firmei KSB de tipul KRT F 80-315 (1 funcţ. + 1 rezervă) N-9 kW.
Lungimea totală a reţelelor gravitaţionale Ǿ160-250 mm va constitui 18500 m, sub
presiune - Ǿ110 mm - 1520 m. Actualmente, demarează construcţia SPC nr. 7 cu reţele
gravitaţionale şi sub presiune cu lungimea totală 7 km. Pentru canalizarea construcţiilor
locative din cartierul "Petri", pentru perspectivă, se propune construcţia staţiei locale de
pompare suplimentară SPC nr. 9. Se propune construcţia staţiei de pompare subterane
Ǿ2,0 m cu pompe submersibile N 2,2 kW (1 funcţ. + 1 rezervă). Reziduurile de la SPC nr.
9 vor fi repompate la SPC nr. 8, în construcţie.
Pentru canalizarea construcţiilor locative din sectoarele 5,6,7 se propune construcţia
reţelelor gravitaţionale cu lungimea totală 21800 m, Ǿ160-315 mm, reţele sub presiune
Ǿ140mm, lungimea 2350 m.
Apele reziduale de la construcţiile locative vor fi recepţionate în bazinele a două staţii
de pompare SPC nr. 7 şi SPC nr. 8.
Afluxul calculat la SPC nr. 7:
- mediu zilnic – 430 m3/zi
- maxim calculat – 558 m3/zi.
Se propune staţie de pompare subterană Ǿ5,0 m cu pompe submersibile de tipul WILO-
EMY марки FAO08.43-120E (1 funcţ.+1 rezervă), capacitatea fiecăruia 4,7 kW. Apele
reziduale de la SPC nr. 7 se propun spre repompare la SPC nr. 8, proiectată.
Afluxul calculat de la staţia de pompare:
- mediu zilnic – 758 m3/zi
- maxim calculat – 812 m3/zi.
- 26 -
Se propune staţie de pompare subterană Ǿ5,0 m cu pompe submersibile de tipul WILO-
EMY marcă FAO08.43-150E (1 funcţ.+1 rezervă), capacitatea fiecăruia 5 kW.
În sectoarele 1,9,8, cu reţele de canalizare dezvoltate se propune suplimentar construcţia
reţelelor gravitaţionale Ǿ160 mm, lungimea totală 3700 m. Pentru canalizarea
construcţiilor multietajate propuse din sectorul nr. 1 se propune construcţia reţelelor
gravitaţionale Ǿ180 mm, lungimea totală 1225 m, pentru canalizarea construcţiilor
locative propuse cu 1 nivel în sectorul nr. 1 se propune construcţia reţelelor gravitaţionale
Ǿ160 mm, lungimea 2030 m.
Pentru canalizarea construcţiilor locative deja existente din sectorul nr. 2 se propune
construcţia reţelelor gravitaţionale Ǿ260 mm lungimea 2850 m. Lungimea totală a
reţelelor gravitaţionale propuse pentru perspectivă în oraş vor constitui 50105 m, sub
presiune 4000 m. Numărul total al staţiilor de pompare propuse – 4.

12. SALUBRIZAREA TERITORIULUI

12.1 Situaţia existentă
Actualmente, în or.Ialoveni gunoiştea este amplasată în zona de protecţie a r. Işnovăţ, în
apropiere de zona industrială Petri din str.Gagarin. Suprafaţa platformei constituie
aproximativ 5 ha. Pe platformă se efectuează compactarea în straturi şi acoperirea cu sol.
Conform raportului performanţei în domeniul mediului - gestionarea deşeurilor menajere
solide, HG nr. 35 din 01.06.2010 a fost efectuată colectarea informaţiei privind gestionarea
deşeurilor, inclusiv în r-nul Ialoveni, or. Ialoveni. La gunoiştea din or. Ialoveni sunt
acumulate DMS de la populaţia oraşului şi obiectele sociale. Conform materialelor
auditului, institutul oncologic a încheiat contract cu ÎM "Gospodăria Locativ-Comunală
Ialoveni" privind transportarea deşeurilor nepericuloase colectate separat în saci de
polietilenă şi containere care ulterior sunt transportate în Ialoveni pentru păstrare.
Deşeurile înţepătoare şi cele tăioase ale institutului de oncologie sunt colectate în cutii,
supuse dezinfecţiei şi ulterior împreună cu celelalte DMS sunt evacuate spre amplasare.
Aceste deşeuri sunt păstrate în or. Ialoveni împreună cu alte DMS, deoarece lipseşte
gunoiştea special amenajată pentru păstrarea deşeurilor medicinale.
Conform observaţiilor-test teritoriul este înverzit pe perimetru, dispune de acces la
teritoriu, deşeurile colectate sunt înhumate prin acoperirea cu pământ. Este necesară
închiderea gunoiştii şi evacuarea ei în alt loc. Pe teritoriul or. Ialoveni sunt două gropi
Bekkari pentru nimicirea cadavrelor animalelor. Este necesară închiderea gropilor Bekkari
existente, amplasate pe teritoriul staţiei orăşeneşti a medicinii preventive din str. Valea
Crucii.

12.2 Propuneri de proiect
În conformitate cu legislaţia naţională, colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere,
inclusiv salubrizarea şi întreţinerea terenurilor pentru înhumarea lor, constituie sfera de
activitate a organelor administraţiei locale de nivelul I. Legea nr. 216 privind deşeurile,
care intră în vigoare în decembrie 2017, prin art. 11 constată că pentru implementarea
legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor, organele administraţiei publice locale,
reieşind din sursele financiare asigură:
- crearea unui sistem eficient de gestiune integrată a deşeurilor municipale prin:
- 27 -
colectare, asigurare etapizată a condiţiilor pentru colectare separată, transportare,
valorificare şi eliminare finală a deşeurilor, în conformitate cu prevederile prezentei
legi, ale altor acte legislative şi ale actelor normative aprobate de Guvern;
- alocarea terenurilor necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, inclusiv pentru
colectarea deşeurilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a
producătorului, dotarea acestora cu containere specifice tipurilor de deşeuri, precum
şi funcţionalitatea acestora;
- colectarea separată şi transportarea la timp a întregii cantităţi de deşeuri acumulate
pe teritoriul localităţilor;
- amenajarea unor platformelor speciale pentru depozitarea deşeurilor colectate
separat, dimensionate corespunzător, pentru a asigura protecţia mediului şi a
sănătăţii populaţiei;
- depozitarea deşeurilor menajere doar în locurile special amenajate în corespundere
cu documentaţia de urbanism
În conformitate cu „Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru
anii 2013-2017‖ în republică se prevede gestionarea regională a deşeurilor.
Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030
examinează principalii paşi de reducere a emisiilor de carbon, inclusiv în domeniul
deşeurilor din contul construcţiei gunoiştilor regionale.
Pentru regiunea nr. 4 care include mun. Chişinău, r-nele Străşeni, Ialoveni, Hânceşti,
Criuleni - s. Cocieri, Anenii Noi se propune construcţia staţiei de epurare mecanico-
biologică în mun. Chişinău.
Suplimentar se propune amenajarea 1-3 platforme de păstrarea DMS, 4 staţii de
transbordare. Privind transportul – dotarea cu 48 unităţi de transport cu capacitatea 16 м³
pentru transportarea deşeurilor pentru păstrare. Se prevede toate deşeurile din plastic,
metal, sticlă, hârtie să fie colectate şi reciclate la nivel de 25-30 % până în anul 2025,
deşeurile biodegradabile vor depăşi 40% din tot volumul deşeurilor păstrate.
În subregiune trebuie să fie creat un poligon regional unic pentru sortare şi reciclare a
deşeurilor, precum platforme intermediare şi locale. pentru or. Ialoveni se propune
platformă locală în hotarele intravilan, amplasată în direcţia s, Costeşti, la distanţă de 900
m de la hotarul construcţiilor pentru perspectivă. Gunoiştea existentă, se anulează, terenul
se va recultiva. Se propune următoarea schemă de transportare a DMS: evacuarea
deşeurilor de pe teritoriul oraşului se va efectua de către compania specializată la
poligonul local proiectat şi ulterior la staţia mecanico-biologică din mun. Chişinău.
Cadavrele animalelor vor fi decontaminate în groapa Bekkari, care se află peste hotarele
zonei locative.

13. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

13.1 Situaţia existentă
Sursele de distribuţie a gazelor sunt de la mun.Chişinău şi de la com.Băcioi. Posturile de
reglare a gazelor existente sunt separate. Majoritatea conductelor de gaze sub presiune
medie sunt pozate subteran la 239 posturi de reglare a gazelor în firide (PRGf). În prezent
la reţelele de gaze cu presiune medie ≥100kW sunt racordaţi următorii consumatori:

- 28 -
 liceul ―P. Ştefănucă‖  IM ―Inconex-Com Production‖
 liceul ―A. Vartic‖ SRL
 gimnaziu Ialoveni  SRL ―Ialpanis‖ brutărie
 grădiniţa Nr.1  UCOOP ―RARITAS‖ sediul
 grădiniţa Nr.5 administrativ
 consiliul rational Ialoveni  IM ―Best Concrete‖ SRL
 şcoala special internat  SRL ―Autoservice-AF‖
 IMSPSR Ialoveni Policlinica  SRL ―Supersonic‖ bloc locative
 SRL ―Vinuri-Ialoveni‖  centru commercial SRL
 IM ―Sandriliona‖SRL ―Victoria Ciobanu
 SRL ―Cascad-vin‖
 IS ―Moldtelecom‖ filial Ialoveni

Consumatorii instituţiilor administrative, publice şi sociale sunt racordaţi la reţelele de
gaze sub presiunea joasă. PRGf nu sunt arătate pe Planul Urbanistic General.
Cazangeria centrală în oraş nu funcţionează. Încălzirea locuinţelor colective este
prevăzută de la cazane în fiecare apartament cu sistemă autonomă.

13.2 Propuneri de proiect
Capitolul este distinat pentru alimentarea cu gaze naturale a localităţii, microraioanelor
separate, cartierelor care se află în zonă. Sursa de distribuţie a gazelor sunt gazoductele de
presiune medie existente cu reconstrucţia gazoductului sub presiunea înaltă de prima
categorie de la com.Băcioi pînă la postul de reglare a gazului Ialoveni, diametrul
D=100mm se schimbă cu diametrul D=200mm, şi unirea gazoductului sub presiunea
medie din municipiul Chişinău cu gazoductul Băcioi - Ialoveni. Calcul consumului de
gaze propus este redat mai jos. Diametrele, tipul şi numărul PRGf vor fi determinate la
următoarele etape de proiectare.
Sistemul de termoficare a oraşului pentru perioada de pînă în anul 2032 nu prevede
modificări.

Tabelul 14.2.1
Indicii tehnico-economici principali

Nr. Unităţi de
Denumirea indicatorilor Indicii
crt. măsură
1 Număr de locuitori mii loc. 19,0
2 Case gazificate buc. 3177
3 Apartamente gazificate buc. 2440
4 Post de reglare a gazelor în firidă (PRGf) buc. 239
Conducta de gaze sub presiune medie
5 km 1,2
pentru pespectivă (anul 2032)
Debit maxim orar pentru pespectivă (anul
6 m3/h 5278
2032)

- 29 -
14. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

14.1 Situaţia existentă

Actualmente în or.Ialoveni funcţionează o substaţie de transformatoare 110/35/10kV
PDC 188 „IALOVENI‖. Capacitatea stabilită a transformatoarelor 25MW. Substaţia 110
kV şi liniile aeriene 110kV se află la balanţa "Moldelectrica".
De la substaţia PDC 188 „IALOVENI‖ prin linii de 35kV sunt alimentată alte doi
substatii: PDC 102 „HERES‖ 35/10kV cu transformatoare 2x4,0MW şi PDC 104
„VODOZABOR‖ 35/6kV cu transformatoare 6,3+5,6+1,60MW (transformatoare 6,3+5,6
sunt deconectat). Substaţiile 35 kV, reţelele de distribuire 35,10 şi 0,4kV se află în
proprietatea Î.C.S. RED Union Fenosa S.A., reţelele iluminare exterioară se află în
proprietatea Primăriei iar exploatarea este asigurată de reţelele electrice raionale.
Pentru distribuirea energiei electrice către consumatori există un punct de distributie cu
tensiune 10kV, cu tensiune electrică 0,4kV funcţionează 72 substaţii cu transformatoare
10/04kV, 14 din substaţiile de transformatoare sunt de tip închis şi altele 58 complete şi
încorporate.
Reţelele de distribuire 0,4kV – prin cablu în sectoarele cu clădiri multietajate şi aeriene
în sectoarele cu case cu puţine nivele. Reţelele de iluminare exterioară sunt liniile aeriene.
Consumul anual al energiei electrice constituie 38,22mln.kW/oră. Coeficientul
capacităţii utilizate constituie PDC 188 „IALOVENI‖-56%, PDC 102 „HERES‖-70% . În
scopul asigurării continue a oraşului cu energie electrică proiectul prevede realizarea unui
complex de măsuri de reconstrucţie la reţelele şi instalaţiile obiectivelor de alimentare cu
energie electrică.
Reţeaua de joasă tensiune este destinată consumatorilor casnici şi neindustriali,
precum şi iluminatul public. În zona de blocuri pentru reţeaua de joasă tensiune sunt
folosite cabluri, iar în celalte raioane ale orasului sunt linie aeriane LEA cu conducator de
aluminiu cu secţiunea A35-A95.
Reţeaua de iluminat este conectată prin linii aeriane, pe piloni de beton armat si pe
piloni de lemn (20%) cu lămpi cu incandencenţă.

14.2 Schema de alimentare cu energie electrică
Alimentare cu energie electrică a or.Ialoveni, încărcătura, carea pe terminul de calacul
constitue 14907kW se va efectua de la substaţii de transformatoare: PDC 188
„IALOVENI‖ 110/35/10kV cu transformator 25MW si PDC 102 „HERES‖ 35/10kV cu
transformatoare 2x4,0MW. Capacitatea existentă a energiei electrice nu acoperă
necesitatea oraşului pentru perspectivă. Se propune marirea capacitatii substaţiei PDC
102 „HERES‖ pana la 2x6,3MW. Substaţia de transformatoare PDC 104
„VODOZABOR‖ 35/6kV cu transformatoare 6,3+5,6+1,60MW propusa spre conservare.
Capacitatea înstalate în substaţiei asigura şi propus de proiect.
Conectarea întreprindelor şi obiectelor propus se efectuază în conformitate cu condiţiile
tehnice lansare de reţelele electrice şi prin negocieri reciproce (contracte) pentru a furniza
energie electrică.
O problemă pentru oraş prezinţă în proiect - extinderea părţilor carosabile a strazilor
existente cu lungimea 30,17km cum trasarea a noilor şi strazit şi drumuri cu lungimea
41,53km, unde trebuie să fie executată iluminare exterioară. În regiunele zonelor locuinţe

- 30 -
în regim mic de înălţime reţelele de iluminare exterioară se prevăd aeriene cu cablu de
tipul „Torsado‖ pe piloane de beton armat cu corpuri iluminat prin lampe DRL, în centru
reţelele de iluminare se prevăd cu cablu.

15. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ

15.1 Situaţia existentă
În or.Ialoveni alimentarea centralizată cu energie termică lipseşte. Obiectivele
infrastructurii socio-economice şi cele administrative pentru încălzirea încăperilor şi
necesităţile de producere utilizează instalaţii pe bază de gaze naturale, combustibil solid şi
lichid.
Anterior, în or.Ialoveni unii agenţi economici dispuneau de mini cazangerii cu reţele
termice locale care asigurau procesul tehnologic, necesităţile obiectivelor de producere şi
cartierul locativ din vecinătate cu energie termică. Actualmente, aceste cazangerii nu
funcţionează, iar sectorul locativ este debranşat de la reţele de alimentare, şi astfel,
utilizează sursele autonome.
Asigurarea cu căldură a sectorului locativ individual din oraş se efectuează cu ajutorul
cazanelor autonome care funcţionează pe bază de gaze naturale, lemne, cărbune etc.
În partea gazificată sunt instalate cazane autonome cu randamentul 23-27 kW, la care
sunt conectaţi 142 de agenţi economici. Concomitent 19 obiective utilizează cazane cu
randamentul ≥ 100 kW (vezi tab.16.1.1).
Sectorul locativ negazificat, obiectivele infrastructurii socio-economice sunt alimentate
cu căldură cu ajutorul cazanelor de apă caldă, cazane pe bază de combustibil solid sau
lichid, precum şi sobe.

15.2 Propuneri de proiect
În corespundere cu prevederile PUG în or.Ialoveni se propune extinderea teritoriilor
destinate pentru amplasarea construcţiilor noi, care vor include: case locative cu regim mic
de înălţime şi multietajate, obiective ale infrastructurii socio-economice, obiective
industriale etc..
Amenajarea acestor sectoare vor necesita racordarea la reţelele şi utilajul edilitar
existent (apeduct, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze naturale etc.),
construcţia reţelelor noi, reconstrucţia obiectivelor edilitare existente (substaţii de
transformare, sonde arteziene, staţii de pompare, instalaţii de epurare etc.) proiectarea şi
construcţia cărora se va efectua în dependenţă de valorificarea terenurilor noi. Se propune
pentru sectorul propus multietajat folosirea cazangeriilor pe acoperiş pentru asigurarea cu
căldură şi apă caldă.

16. SISTEMUL DE TELECOMUNICAŢII

16.1 Situaţia existentă
Reţeaua telefonică. Gradul de telefonizare este de 92%. Astfel gradul de telefonizare
este mare în comparaţie cu media republicană. Localitate se află de curînd în raza de
acoperire a operatorului de telefonie mobilă Moldcell şi Orange.
- 31 -
Oficiul poştal aprovizionează locuitorii cu ziare şi reviste, acordă servicii de achitare a
pensiilor, indemnizaţiilor, efectuarea plăţilor pentru servicii de telefon, energie electrică şi
transferuri de bani.
Radioul naţional şi posturile de televiziune naţionale şi internaţionale prin eter sunt
recepţionate calitativ. Localitatea nu dispune de radio local.

16.2 Propuneri de proiect
Conectarea la centrala telefonică existentă a unor noi abonaţi se va realiza prin
extinderea reţelei telefonice existente şi prin executarea de noi racorduri telefonice.
Telecomunicaţiile reprezintă un domeniu care a înregistrat progrese remarcabile în
ultima perioadă. În momentul de faţă cel mai răspîndit sistem de telecomunicaţii este
telefonia fixă.
Prin extinderea reţelelor de telefonie prin fibră optică se va rezolva deasemenea şi
reţeaua de internet şi reţeaua de televiziune prin cablu.
În or.Ialoveni se propune extinderea liniei magistrale în zona propusă de dezvoltare a
fondului locativ şi socio-economic.

17. PROTECŢIA MEDIULUI. RESTRICŢII ECOLOGICE

În acest compartiment, pe baza analizei ecologice este prezentată evaluarea impactului
localităţii asupra mediului natural.
Importanţă majoră in proiect se acordă problemelor ecologice, care includ protecţia
aerului atmosferic, resurselor acvatice, resurselor funciare etc. În scopul asigurării
diversificării mediului de abitaţie calitativ şi a securităţii ecologice se prevede un complex
de măsuri de protecţie şi utilizare raţională a resurselor naturale.
Diminuarea surselor de poluare a solului, resurselor acvatice, utilizarea deşeurilor,
impădurirea sectoarelor noi, inclusiv plantarea perdelelor forestiere şi a fişiilor de litoral –
sunt principalele direcţii in activitatea autorităţilor publice locale.
În baza propunerilor privind urbanizarea teritoriului au fost elaborate măsuri concrete de
utilizare raţională a resurselor naturale şi de protecţie a principalelor componente ale
naturii, precum şi reducerea presingului antropic asupra mediului.
Soluţiile de proiect stipulate în proiectul PUG cu PUZ al centrului or.Ialoveni au fost
adoptate avînd în calcul şi sistemul restricţiilor de planificare, incluzînd zonele de
protecţie sanitară a obiectelor de producere, comunale, căilor de comunicaţie şi transport,
sursele de zgomot şi radiaţie electromagnetică; zonele de protecţie sanitară a bazinelor de
apă pentru necesităţile economice şi pentru alimentarea cu apă potabilă; zonele de
protecţie a apelor bazinelor şi cursurilor de apă; zonele cu probabilitatea de inundaţie;
zonele subinundabile cu ape freatice; teritoriile din fondul silvic de stat şi plantaţiile
forestiere orăşeneşti; spaţiile verzi de utilitate publică; teritoriile speciale şi terenurile cu
destinaţie agricolă.

În scopul diminuării poluării mediului şi ameliorării stării sanitare şi ecologice în proiect
sunt prevăzute următoarele măsuri:

- 32 -
Aerul atmosferic:
- eliminarea şi transformarea întreprinderilor ce afectatează zonele rezidenţiale, şi
spitalele pentru copii;
- optimizarea şi repararea reţelei de drumuri;
- utilizarea unor procese tehnologice moderne, еchipament tehnologic şi cu
îmbunătăţirea performanţelor ecologice;
- folosirea producţiei ecologice, ne oferind o reducere semnificativă a emisiilor de
poluanţi;
- proiectarea întreprinderilor noi şi reconstrucţia întreprinderilor existente, care să
asigure reducerea emisiilor pînă la normele sanitare;
- monitorizarea stării tehnice şi exploatării instalaţiilor pentru epurarea gazelor la
întreprinderile existente.

Resurse acvatice:
- instalarea fâşiei riverane al rîuleţului Işnovăţ de-a lungul limitei de inundaţie, dar
nu mai puţin de 20 m pe ambele maluri;
- fîşiile riverane de protecţie a rîuleţului de plantat cu arbori şi arbuşti hidrofili;
- de respectat regimul de gestionare în zonele de protecţie a apei, precum şi lichidarea
poligonul deşeurilor menajere G4 în conformitate cu prevederile legislaţiei
Republicii Moldova;
- interzicerea păşunatului pentru animalele domestice şi aratul terenurilor zonei de
protecţie a resurselor de apă;
- organizarea locurilor speciale pentru adăparea animalelor în afara fâşii de protecţie a
apei;
- inlocuirea haznalelor permeabile cu impermeabile;
- efectuarea inventarierii şi paşaportizarea fântânilor de mină şi întreprinderea
măsurilor necesare pentru a îmbunătăţi calitatea apei potabile;
- extinderea reţelelor de alimentare centralizată cu apă potabilă;
- înlocuirea sursei principale de aprovizionare de apă din reţeau Chişinău;
- construirea sistemul de canalizare în sectoare locuinţelor Huţuleuca, Fanari, Bozu,
Petri, Albeni .

Resurse funciare, solurile, gestionarea deşeurilor
- amenajarea terenurilor întretăiate cu râpi prin plantarea cu vegetaţie de arbori şi
arbuşti;
- eliminărea organizată a apelor de suprafaţă pe pante abrupte;
- lichidarea depozitelor de gunoi nesancţionate;
- inchiderea depozitului de deşeuri existent situat în lunca râului Işnovăţ, recultivarea
teritoriului;
- organizarea colectării selective a deşeurilor menajere solide în containere cu capac
instalat pe platforme din beton, cu îndepărtarea suplimentară a deşeurilor colectate
selectiv către o platformă intermediară autorizată nou în limitele terenurilor urbane,
la o distanţă de 900 m de limitele dezvoltării perspectivei;
- închidere groapei Bekkari prin recuperarea teritoriului şi plantarea de copaci şi
arbuşti.

- 33 -
18. PROTECŢIA CIVILĂ

Comisia pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a or. Ialoveni şi serviciile corespunzătoare
sunt organele specializate în domeniul protecţiei civile pentru realizarea măsurilor de
protecţie şi conducere cu acţiunile formaţiunilor protecţiei civile, îndreptate spre
localizarea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale.

Conform Dispoziţiei primăriei or.Ialoveni nr. 25 din 05 martie 2013 CSE în or.Ialoveni
este organizată în modul următor:
 Primarul or.Ialoveni – preşedintele CSE;
 Vice-primarul or.Ialoveni – vicepreşedintele CSE;
 Specialist în problemele tineretului şi sportului – secretarul CSE;

Membrii ai Comisiei SE:
- Specialist pentru relaţii cu publicul;
- Specialist în construcţie, gospodărie comunală şi drumuri;
- Specialist în reglementarea regimului funciar;
- Director ÎM „Gospodăria Locativ- Comunală Ialoveni‖;
- 2 consilieri orăşeneşti.

Prin Dispoziţia primăriei or.Ialoveni nr. 28 din 06 martie 2013 a fost creat punctul de
conducere a protecţiei civile al Comisiei pentru situaţii excepţionale or.Ialoveni (amplasat
pe adresa: or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 45) în următoare componenţă:
- Şeful punctului de conducere;
- Grupa de totalizare şi planificare;
- Grupa direcţiilor;
- Grupa măsurilor inginereşti.

Pericole cu caracter natural şi tehnogen, apariţia cărora
este posibilă pe teritoriul or.Ialoveni
 inundaţiile;
 cutremurule de pămînt;
 alunecările de teren;
 seceta;
 întroienirile;
 acoperirea cu gheaţă;
 furtunile;
 grindina;
 epidemia;
 epizootiile;
 epifitotia;
 contaminarea chimică a teritoriului cu substanţe chimice-toxice;
 poluarea radioactivă a terenului;
 avariile la obiectivele cu pericol de explozie şi incendiu;
 avarii în transport.

- 34 -
În scopul prevenirii riscurilor apariţiei situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi
tehnogen, conform proiectului se propune un complex de măsuri de protecţie a populaţiei
şi teritoriului oraşului împotriva inundaţiilor, proceselor de alunecări, consecinţelor
cutremurilor de pămînt, incendiilor, avariilor la obiectivele cu potenţial sporit de risc.

Măsurile de contracarare a calamităţilor naturale, avariilor, catastrofelor (CNAC) se
divizează în grupe principale:
1. Monitorizarea (supravegherea surselor de pericol). Supravegherea, înregistrarea,
studierea şi controlul asupra stării posibilelor surse ale factorilor destabilizatori şi
distructivi, evaluarea posibilelor proporţii şi intensitatea acţiunii acestor factori;
2. Acţiunea asupra surselor de pericol. Acţiunea asupra eventualelor surse ale
factorilor destabilizatori şi distructivi (dirijarea acestora, în cazul în care este posibil) în
scopul neadmiterii sau atenuării acţiunii (activizării) lor periculoase;
3. Supravegherea asupra stării şi aprecierea vulnerabilităţii elementelor economiei şi
mediului înconjurător. Supravegherea, înregistrarea, studierea şi controlul stării
elementelor economiei şi mediului înconjurător, aflate sub acţiunea unor sau altor factori
destabilizatori şi distructivi, aprecierea vulnerabilităţii lor în funcţie de intensitatea acţiunii
posibile a factorilor destabilizatori sau distructivi în particular sau în ansamblu;
4. Reducerea vulnerabilităţii elementelor economiei şi mediului înconjurător.
Sporirea capacităţii de rezistenţă a elementelor economiei şi mediului înconjurător
faţă de acţiunea directă asupra lor a factorilor destabilizatori şi distructivi ai calamităţilor
naturale, avariilor şi catastrofelor;
5. Protecţia oportună. Ea constă în realizarea unor asemenea măsuri care ar exclude
sau ar atenua acţiunea nemijlocită a forţelor factorilor destabilizatori sau distructivi asupra
elementelor economiei şi mediului înconjurător în caz de apariţie a calamităţilor naturale,
avariilor şi calamităţilor;
6. Avertizarea despre pericol. Avertizarea populaţiei, unităţilor economice şi
organelor de conducere despre eventualul pericol în cazul activizării unor sau altor surse
ale factorilor destabilizatori şi distructivi;
7. Protecţia şi salvarea operativă. Limitarea extinderii factorilor destabilizatori şi
distructivi, evacuarea populaţiei şi bunurilor materiale din zona pericolului, salvarea
sinistraţilor, acordarea ajutorului medical şi material;
8. Restabilirea. Planificarea şi realizarea măsurilor în vederea restabilirii (reabilitării)
elementelor economiei şi mediului înconjurător, expuşi acţiunii factorilor destabilizator şi
distructivi;
9. Instruirea populaţiei, agenţilor economici şi organelor de conducere. Obţinerea
cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice de către populaţie, agenţii economici şi
organele de conducere în domeniul planificării şi realizării măsurilor necesare, activităţii
în condiţii de situaţii excepţionale.

- 35 -
19. CONCLUZII. DIRECŢII PRIORITARE DE DEZVOLTARE

Proiectul Planului Urbanistic General cu Planul Urbanistic Zonal al centrului or.Ialoveni
prevede realizarea complexului de măsuri privind zonificarea funcţională a teritoriului
oraşului, inclusiv stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare socio-economică în scopul
echilibrării procesului investiţional, fundamentării succesiunii realizării măsurilor şi
optimizării termenilor de implementare a acestora.

Principalele măsuri complexe de dezvoltare a oraşului sunt:
- stabilirea hotarelor de dezvoltare a oraşului, ţinînd cont de soluţiile de sistematizare;
- optimizarea zonării arhitectural-urbanistice a teritoriului;
- utilizarea capacităţii maxime a potenţialului industrial existent care va contribui la
sporirea numărului de angajaţi în acest sector al economiei;
- modernizarea şi dezvoltarea complexului agroindustrial;
- dezvoltarea business-ului mic şi mediu în diverse domenii de activitate;
- reconstrucţia şi sistematizarea zonei de centru în scopul creării compoziţiei
arhitectural-urbanistice unice a oraşului;
- formarea subcentrelor de utilitate publică în centrele civice;
- valorificarea terenurilor de rezervă din limita hotarului existent şi celor aflate în
afara ei în scopul dezvoltării zonelor locative individuale şi multietajate;
- evacuarea din zonele locative a întreprinderilor de producere care nu corespund
cerinţelor normative;
- extinderea şi reanimarea reţelei de drumuri şi străzi existente;
- ameliorarea situaţiei transportului urban;
- eliberarea străzilor principale din zona centrală a oraşului de fluxul de transport în
tranzit;
- amenajarea parcărilor auto de scurtă şi lungă durată;
- dezvoltarea obiectivelor din sfera prestări servicii;
- ameliorarea infrastructurii sociale şi edilitare;
- amenajarea zonei complexe de agrement, sport şi odihnă în baza potenţialului
landşaftologic existent;
- extinderea suprafeţelor totale a zonelor verzi pentru îmbunătăţirea stării mediului
înconjurător;
- ameliorarea condiţiilor sanitaro-ecologice de abitaţie;
- utilizarea raţională a resurselor naturale şi protecţia mediului înconjurător.

Implementarea pe etape a prevederilor proiectului PUG cu PUZ v-a da un impuls
suplimentar în dezvoltarea ulterioară a oraşului creînd permise pentru accederea
or.Ialoveni la un nou nivel de dezvoltare urbanistică.

Prezenta lucrare va fi prezentată la şedinţa consiliului raional Ialoveni pentru
examinare şi aprobare. Odată aprobat Planul Urbanistic General cu Planul Urbanistic
Zonal al centrului or.Ialoveni cât şi Regulamentul local de urbanism aferent lui, capătă
valoare juridică şi poate fi utilizată pentru punerea sa în aplicare.

- 36 -
20. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
Tabelul 20.0.1
Indicatorii tehnico-economici de bază al Planului Urbanistic General al or.Ialoveni

Anul de Perioada
Nr Unitatea de
Indicatorii bază de calcul
d/o măsură
2016 2031
1 2 3 4 5
Populaţia
1. Numărul populaţiei mii loc. 19,0 22,0
2. Densitatea populaţiei loc. / ha 23 21
3. Structura pe vîrstă a populaţiei:
- pînă la vîrsta aptă de muncă mii loc. 3,2 4,2
- în vîrsta de muncă mii loc. 13,1 14,0
- peste vîrsta de muncă mii loc. 2,7 3,8
4. Numărul de familii şi de locuitori solitari mii 6,8 7,6
5. Numărul populaţiei ocupate, inclusiv: mii loc. 2,4 7,0
- în sfera de producere mii loc. 1,0 2,6
- în sfera prestări servicii mii loc. 1,1 3,8
- în alte domenii mii loc. 0,3 0,6
6. Structura pe sex a populaţiei:
- femei mii loc. 9,8 11,4
- bărbaţi mii loc. 9,2 10,6
Teritorii
7. Aria totală a teritoriului în limita localităţii ha 837 1055
inclisiv zone:
locative ha / % 397/ 47,4 437,7 /41,4
- locuinţe individuale cu loturi ha / % 376,3/44,9 400,3 /37,9
- blocuri cu multe apartamente ha / % 20,6/ 2,5 37,4/3,5
- industriale, comunale şi depozitare ha / % 80,7/9,6 88,7/8,4
- zona centrală şi alte funcţiuni de interes public ha / % 28,1 /3,4 46,9/4,5
- peisagistice, de agrement ha / % 88,5/10,6 178,6 /16,9
- de transport şi ale infrastructurii edilitare ha / % 140,4/16,8 262,4/24,9
- cu altă destinaţie ha / % 102,3/12,2 40,7 /3,9
8. Revine la un locuitor m2 / loc. 440 480
Fondul locativ
9. Fondul locativ, inclusiv: mii m2 395,4 484,0
mii ap. (case) 6,4 7,6
- locuinţe proprietate privată cu loturi mii m2 262,6 298,1
mii ap. (case) 4,0 4,4
- blocuri cu multe apartamente mii m2 132,8 185,9
mii ap. (case) 2,4 3,2
Asigurarea medie a populaţiei cu arie totală
10 m2 / loc 20,8 22
locuibilă
11. Necesarul de majorare a ariei totale mii m2 - 88,6
mii ap. (case) - 1,2
12. Fondul locativ supus modificării mii m2 - 0,57
ap. (case) - 13
Infrastructura socială
13. Instituţii preşcolare locuri 760 1210
locuri /
40 55
mii loc.
14 Şcoli generale locuri 2830 2830
locuri /
149 129
mii loc.
15. Spitale paturi 300 325
paturi /
11 12
mii loc.
16. Policlinici vizite / zi 1350 1350
vizite zi /
44 38
mii loc.
17. Întreprinderi de comerţ mii m2 7,0 8,5
m2 / mii loc. 368 350
18. Azil pentru bătrîni şi invalizi locuri - 250
locuri /
- 11
mii loc.
19. Terenuri sportive ha 5,0 15
ha / mii loc. 0,26 0,7
20. Săli sportive m2 - 1760
m2 / mii loc. - 80
21. Bazin m2 supraf. - 605
oglinda apei /
- 25
mii loc.
22. Casă de cultură locuri 400 1936
locuri /
21 80
mii loc.
23. Biblioteci mii tom 86 110
mii tom /
5 5
mii loc.
24. Hotel locuri - 145
locuri /
- 6
mii loc.
25. Piaţă mii m2 900 900
m2 / mii loc. 47 41
26. Întreprinderi de alimentaţie locuri 1100 1462
locuri /
58 60
mii loc.
Infrastructura edilitară
Infrastructura de transport
27. Lungimea străzilor magistrale şi drumurilor km 95,0 136,5
inclusiv:
28. - de importanţă orăşenească km 10,7 35,4
29. - de importanţă locală km 84,3 101,1
30. Densitatea străzilor km / km2 1,4 4,2
31. Alimentare cu apă, inclusiv: mii m3 / zi 3,8 5,2
- potabilă şi оn scopuri de gospodărire mii m3 / zi 3,65 5,0
- in scopuri industriale mii m3 / zi 0,15 0,2
32. Ape uzate canalizate mii m 3/ zi 3,12 3,54
canalizare menajeră mii m 3/ zi 3,0,2 3,40
canalizare industrială mii m 3/ zi 0,10 0,14
33. Volumul deşeurilor menajere mii m3/an 8,3 31,9
mii KW oră /
34. Utilizarea energiei electrice 47,86 62,60
an
inclusiv:
mii KW oră /
35. - în scopuri comunale, menajere 33,54 45,28
an
mii KW oră /
36. - în scopuri industriale 14,32 17,32
an
37. Lungimea conductă de gaze de presiune medie km 23,3 24,5
Protecţia mediului înconjurător
38. Asigurarea locuitorilor cu suprafeţe înverzite m2/om 4,7 18,0

- 39 -