You are on page 1of 169

INSTITUTUL NA

"URBANPROIECT"

Obiect Nr. 15852
PUG cu PUZ CENTRUL
or. IALOVENI

Volumul II
MEMORIU GENERAL

Chi
INSTITUTUL NA

"URBANPROIECT"

Obiect Nr. 15852
PUG cu PUZ CENTRUL
or. IALOVENI
Volumul II
MEMORIU GENERAL

Director general Iu.Povar

Director DU L.M

Arhitect f proiect L.M

Chi
Borderou materiale:

I. Piese scrise

Volumul I. Memoriu de sinteză.
Volumul II. Memoriu general.
Volumul III. Regulament local de urbanism.

II. Piese desenate

1. Încadrarea în teritoriu. Plan de situaţie. Sc. 1:25 000
2. Zonificarea funcţională. Situaţia existentă. Sc. 1:5 000
3. Situaţia hidrogeotehnică. Restricţii hidrogeotehnice. Sc. 1:10 000
4. Protecţia mediului. Restricţii ecologice. Situaţia existentă. Sc. 1:10 000
5. Disfuncţionalităţi şi priorităţi. Protecţia civilă. Situaţia Sc. 1:10 000
existentă.
6. Zonificarea funcţională. Reglementări. Sc. 1:5 000
7. Schiţă de reconstrucţie şi amenajare a zonei centrale. Sc. 1:2 000
8. Căi de comunicaţii şi transport. Cartograma intensităţii Sc. 1:10 000
circulaţiei de transport. Situaţia existentă.
9. Căi de comunicaţii şi transport. Reţeaua de străzi şi drumuri. Sc. 1:10 000
Reglementări.
10. Căi de comunicaţii şi transport. Schema de circulaţie Sc. 1:10 000
transportului public. Reglementări.
11. Alimentarea cu apă potabilă. Reglementări. Sc. 1:10 000
12. Canalizare menageră. Reglementări. Sc. 1:10 000
13. Alimentarea cu gaze naturale şi energie termică. Sc. 1:10 000
Reglementări.
14. Alimentarea cu energie electrică. Telecomunicaţii. Sc. 1:10 000
Reglementări.
15. Unităţi teritoriale de referinţă. Reglementări. Sc. 1:10 000
16. Obiecte de utilitate publică. Reglementări. Sc. 1:10 000
17. Circulaţia terenurilor. Reglementări. Sc. 1:15 000

III. Versiunea electronică

-2-
Cuprinsul

1. Întroducere..........................................................................................................pag. 6
1.1 Obiectul lucrării
1.2 Colectivul de elaborare
1.3 Surse documentare
1.4 Scurt istoric

2. Situaţia hidrogeologică.....................................................................................pag. 10
2.1 Condiţiile geomorfologice şi procesele geologice exogene
2.2 Structura geologică
2.3 Condiţiile hidrogeologice
2.4 Condiţiile hidrologice

3. Potenţialul economic.........................................................................................pag. 14
3.1 Caracterizarea situaţiei existente
3.2 Prognoza potenţialului economic

4. Populaţia............................................................................................................pag. 19
4.1 Situaţia existentă
4.2 Calculul numărului populaţiei pentru perspectivă

5. Fondul locativ....................................................................................................pag. 24
5.1 Situaţia existentă
5.2 Prognoza fondului locativ

6. Dezvoltarea infrastructurii sociale..................................................................pag. 30
6.1 Autorităţile Administraţiei publice locale de nivelul I şi II şi serviciile
descentralizate şi desconcentrate de stat
6.2 Instituţii de educaţie
6.3 Obiective ocrotirii sănătăţii
6.4 Obiective de cultură, sport şi agrement
6.5 Obiective de comerţ, alimentaţie publică şi deservire comunală

7. Zonificarea teritoriului …................................................................................pag. 36
8.1 Situaţia existentă
8.2 Propuneri de proiect
8.3 Ocrotirea monumentelor de istorie, arhitectură şi cultură

8. Organizarea zonei industriale........................................................................pag. 44
8.1 Situaţia existentă
8.2 Soluţii urbanistice
8.3 Concluzii

-3-
9. Căi de comunicaţii şi transport........................................................................pag. 59
9.1 Situaţia existentă
9.2 Soluţii urbanistice

10. Alimentarea cu apă potabilă..........................................................................pag. 67
10.1 Situaţia existentă
10.2 Propuneri de proiect
10.3 Indicii tehnico-economici

11. Canalizare.......................................................................................................pag. 71
11.1 Situaţia existentă
11.2 Propuneri de proiect

12. Salubrizarea teritoriului................................................................................pag. 78
12.1 Situaţia existentă
12.2 Propuneri de proiect

13. Alimentarea cu gaze naturale........................................................................pag. 82
13.1 Situaţia existentă
13.2 Propuneri de proiect

14. Alimentarea cu energie electrică...................................................................pag. 86
14.1 Sarcina electrică
14.2 Schema de alimentare cu energie electrică
14.3 Determinarea valorii edeficiilor reţelilor de electricitate

15. Alimentarea cu energie termică....................................................................pag. 98
15.1 Situaţia existentă
15.2 Propuneri de proiect

16. Sistemul de telecomunicaţii...........................................................................pag. 99
16.1 Situaţia existentă
16.2 Propuneri de proiect

17. Protecţia mediului. Restricţii ecologice........................................................pag. 100
17.1 Caracteristica generală natural-climatică şi ecologică
a amplasării or. Ialoveni
17.2 Caracteristica principalelor tipuri şi surse de impact asupra mediului
17.3 Măsuri pentru ameliorarea stării mediului
17.4 Evaluarea complexă a situaţiei existente a mediului
17.5 Prognoza situaţiei mediului ambiant

-4-
18. Protecţia civilă................................................................................................pag. 122
18.1 Pericole cu caracter natural şi tehnogen, apariţia cărora este posibilă
pe teritoriul or.Ialoveni
18.2 Probleme în domeniul apărării împotriva incendiilor şi căile de
soluţionare a acestor

18.3 Măsuri de contracarare a calamităţilor naturale, avariilor, catastrofelor (CNAC)

19. Concluzii. Direcţii prioritare de dezvoltare.................................................pag. 128

20. Indicatorii tehnico-economici......................................................................pag. 130

-5-
1. INTRODUCERE

1.1 Obiectul lucrării
Prezenta lucrare este elaborată la comanda Primăriei or.Ialoveni prin Caiet de sarcini
pentru actualizarea documentaţiei de urbanism, Sarcină sanitară nr.76 din 15.02.2018,
Contractul nr.40/15852 din 11.04.2017.
Totodată ca bază legitimă pentru elaborare este valabilă Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova din 07.12.2001 nr.1362 ''Cu privire la asigurarea localităţilor
Republicii Moldova cu documentaţie de Urbanism şi amenajarea teritoriului''.
Ca necesitate de elaborare sunt:
- Neconformarea documentaţiei urbanistice aprobate anterior (obiect nr.15023
―Schema PUG cu PUZ al centrului or.Ialoveni‖ elaborat de INCP ―Urbanproiect‖ în
anul 2006) condiţiilor contemporane social-economice şi politice, ce s-au creat şi se
formează actualmente în Republica Moldova în general şi în or.Ialoveni în
particularitate;
- Soluţionarea problemelor de dezvoltare a teritoriului în legătură cu schimbările
structurii în domeniul construcţiilor locative şi a infrastructurii sociale, aplicarea
soluţiilor moderne privind dezvoltarea sistemului de dotări tehnice, perfecţionarea
reţelei de drumuri şi străzi, dezvoltarea transportului public;
- Optimizarea ulterioară a zonării teritoriului ţinînd cont de factorii ecologici, sanitari
pentru dezvoltarea mediului urban.
Aşadar acest memoriu în volum de elaborare a proiectului sus numit reflectă
următoarele categorii de probleme şi într-o măsură mai mică sau mai mare determină
soluţiile de realizare a propunerilor de proiect:
- Probleme principale rezultate din analiza situaţiei existente, disfuncţionalităţi şi
priorităţi;
- Volumul şi structura potenţialului uman, resurse ale muncii;
- Potenţialul economic al oraşului;
- Situaţia fondului locativ;
- Organizarea circulaţiei şi transporturilor;
- Echipa tehnico-edilitară;
- Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului.
Proiectul urmăreşte scopul de a examina situaţia existentă a teritoriului şi de a compara
cu deciziile de proiect acceptate şi adaptate în lucrarea anterioară şi cu condiţiile
contemporane de existenţă. Mai detaliat este studiată zona centrală a oraşului, unde la
examinare s-a atras atenţia cuvenită în ceea ce priveşte nivelul necesar de amenajare şi
ameliorare a lui, complexitatea obiectivelor de utilitate publică, reconstrucţia spaţiului
locativ şi organizarea zonelor de odihnă, recreere, sportive şi a spaţiilor verzi.
S-a examinat starea spaţiului locativ a zonelor locuibile ocupate cu locuinţe în regim
mic de înălţime şi blocuri locative multietajate cu apartamente colective cît şi posibilitatea
de păstrare, reanimare şi destinaţie a acestor spaţii locative, nivelul lor de amenajare
urbanistică, complexitatea de utilitate publică, asigurarea acestora cu spaţii verzi, parcuri,
scuaruri, terenuri sportive etc. precum şi cu structura edilitară.
S-a examinat situaţia existentă a reţelei de străzi şi drumuri principale de sens urban,
secundare de sens raional şi local, căilor de ocolire ale oraşului, posibilitatea sistemului de
străzi şi drumuri de a asigura circulaţia optimală a transportului public urban şi de marfă

-6-
precum şi a pietonilor. S-au propus şi unele străzi noi, sau reconstruite după cerinţele
contemporane.
La etapa culegerii datelor iniţiale pentru proiectare s-a examinat favorabilitatea
terenurilor pentru construcţii în hotarele oraşului şi a terenurilor imediat adiacente, s-au
propus măsuri şi acţiuni contra proceselor geologice periculoase cît şi pentru păstrarea
spaţiului ambian.
În urma studiului şi a propunerilor de proiect destinate soluţionării problemelor
menţionate mai sus proiectul oferă metode şi instrumente de acţiuni necesare atît
elaborării, aprobării cît şi urmării aplicării PUG-lui şi PUZ-lui în următoarele domenii:
proiectare, administrare centrală şi locală, agenţi economici, colectivităţi sau persoane
beneficiare.
În lucrarea în cauză s-a ţinut cont de amplasările ce s-au efectuat anterior, mai ales în
zona de centru, cît şi solicitările Beneficiarului pentru perspectivă.
În documentaţia de urbanism pentru or.Ialoveni sunt stimulate metode contemporane de
sistematizare, care evidenţiază problema reformării consecutive a teritoriului şi crearea
condiţiilor optime vitale a populaţiei.

-7-
1.2 Colectivul de elaborare
La elaborarea Planului Urbanistic General cu Planul Urbanistic Zonal al centrului
or.Ialoveni au participat ca autori ai proiectului specialişti a INCP „Urbanproiect‖:

Director general INCP ―Urbanproiect‖ Iu. Povar
Certificat: Seria 2014-P nr. 1266

Director DATU L. Mămăligă

Manager proiect N. Luchianova

Arhitect şef proiect L. Mămăligă
Certificat: Seria 2016-P nr. 1590

Concomitent la elaborare au participat:

Specialist principal. Şef dir.economie. S. Vorobiova
Specialist principal. Şef dir.industrie. A.Chicu
Certificat: Seria 2016-P nr. 7530

Specialist principal. Hidrogeotehnic. V. Davidenco

Specialist principal. Căi de comunicaţii şi transport. T. Mironova
Certificat: Seria 2015-P nr. 1408

Specialist principal. Alimentarea cu apă potabilă. V. Covalenco

Specialist principal. Alimentarea cu gaze. A. Lîcova
Certificat: Seria 2014-P nr. 1044

Specialist principal. Alimentarea cu energie electrică. E. Galikovskaia
Certificat: Seria 2014-P nr. 1053

Specialist principal. Canalizare şi salubrizarea S. Pînzaru
teritoriului salubrizarea teritoriului. Certificat: Seria 2014-P nr. 1041

Şef DPIAE. Alimentarea cu energie termică. V. Grinico
Telecomunicaţii. Certificat: Seria 2018-VP nr. 013

Specialist principal. Şef CPCE. Protecţia mediului. F. Munteanu

Specialist principal. Protecţia civilă. V. Mutaf

-8-
1.3 Surse documentare
Ca bază pentru elaborarea '' PUG cu PUZ al centrului or.Ialoveni'' s-au utilizat
următoarele lucrări şi proiecte elaborate anterior:
- Planuri topografice Sc. 1:10000, executate în anul 1977, actualizate în anul 1985
(стереотопографическая съемка выполнена Главным управлением геодезии и
картографии при СМ СССР. Балтийская система высот. Сплошные
горизонтали через 2,5 м.);
- Planul cadastral;
- Planul ortofoto;
- Chestionarele de studiu a activităţii economice, fondului locativ, infrastructurii
sociale;
- Datele statistice despre populaţie;
- Examenarea vizuală a teritoriului, obiectelor de menire socială;
- Plan Urbanistic Zonal al centrului or.Cutuzov (Ialoveni), elaborat de Institutul de
Proiectare „Молдгипрострой‖ în anul 1977;
- Plan Urbanistic General al centrului or.Cutuzov (Ialoveni), elaborat de Institutul de
Proiectare „Молдгипрострой‖ în anul 1978;
- „Schema PUG cu PUZ al centrului or. Ialoveni‖ (obiect №.15023, elaborat de INCP
„Urbanproiect‖ în anul 2006).

1.4 Scurt istoric
Ialoveni este un oraş în partea centrală a Republicii Moldova, situat în suburbia
Chişinăului, la 10 km distanţă de capitală. Se învecinează cu localităţile Costeşti, Mileştii
Mici, Piatra Albă, Dănceni, Sociteni, Durleşti şi oraşul Codru.
Originea oraşului îşi face obârşia din secole străvechi. Descoperirile arheologice
demonstrează că în sec. III-IV e.n. pe teritoriul actualei localităţi existau aşezări omeneşti
datând din epoca antică târzie, făcând parte din cultura Sântana de Mureş-Cerneahov. Se
presupune, că sub presiunea barbarilor, aşezările autohtonilor au fost părăsite, ca mai
târziu oamenii să se reîntoarcă. Prima atestare documentară a localităţii, cu numele Cheile
Işnovăţului, datează din anul 1436. De asemenea localitatea a fost menţionată în Gramota
domnitorului Ştefan cel Mare din 11 martie 1502, în care el ia dat slujitorului Duma
Hurdescu teren pentru întemeierea satului.
Denumirea de „Ialoveni‖ a localităţii apare mult mai tîrziu, prima pomenire fiind găsită
într-un document de vânzare datat cu 16 aprilie 1639. Primii moştenitori ai acestor locuri
au primit pământ pustiu, de ţelină. Posibil că numele localităţii să se tragă de aici, deoarece
cuvântul „ialoviţa‖, de provenienţă sârbo-croată, are şi sens de pământ înţelenit. Evoluţia
administrativ-teritorială începe în 1566, cînd Moldova feudală a fost pentru prima dată
împărţită în ţinuturi. Recesământul din anul 1774 a înregistrat 20 de ţinuturi, localitatea
Ialoveni făcând parte din ţinutul Orhei-Lăpuşna. În anul 1817 localitatea Ialoveni avea 125
de gospodării. La sfîrşitul secolului al XIX-lea satul Ialoveni număra 424 de familii care se
ocupau cu agricultura şi creşterea vitelor. În anul 1930 în sat trăiau 3650 de locuitori,
ocupaţiile cărora rămîn a fi cele tradiţionale.
În anii 1920-1970 teritoriul Moldovei deseori era supus împărţirii în diferite subunităţi
teritoriale în legătură cu ce se schimba apartenenţa satului la diferite raioane. În acel timp,
Ialoveni a aparţinut judeţului Lăpuşna, raionului Chişinău, raionului Kotovsk, raionului

-9-
Anenii Noi şi pe urmă raionului Străşeni. La 25 martie 1977 denumirea localităţii se
schimbă în Kutuzov, concomitent localitatea fiind reorganizată în aşezare de tip orăşenesc
şi ridicată la rangul de centru raional (al raionului Kutuzov). În anul 1989 localităţii i-a
fost restabilită vechea denumire Ialoveni. Începând cu 7 decembrie 1994 Ialoveni are
statut de oraş, iar la 27 decembrie 2001 este reorganizat în centrul raional al raionului
Ialoveni.
În prezent or.Ialoveni ocupă teritoriul de 3.165 ha şi numără 17500 de locuitori.
Potenţialul economic al oraşului este reprezentat de 1300 de agenţi economici din industria
alimentară, uşoară materialelor de construcţe şi gospodării ţărăneşti. Principalele
întreprinderi sunt:
- fabrica de pâine Î.I. „Nataliţa Caracuian‖, produce şi realizează în magazinul
specializat produse de panificaţie în asortiment;
- fabrica de îngheţată „Sandriliona‖ S.R.L. Întreprinderea produce 38 tipuri de
îngheţată şi 5 tipuri de torturi, care sunt realizate pe întreg teritoriul Moldovei şi
peste hotare;
- S.A.„Vinuri-Ialoveni‖, unica fabrică de vin din Republica Moldova care produce
vinuri peliculare de tip Heres. Mulţi ani fabrica a fost condusă de
academicianul Gheorghe Cozub, vinificator emerit al republicii, unicul cetăţean al
Moldovei care este vinificator emerit al Franţei.
Sistemul educaţional al oraşului Ialoveni cuprinde 3 instituţii preşcolare, o şcoală
primară "Ion Creangă", gimnaziul "Grigore Vieru", liceul teoretic "Andrei Vartic" şi liceul
teoretic „Petre Ştefănucă‖. Activitatea culturală se desfăşoară în cele 3 biblioteci
orăşeneşti, şcoala de arte, Casa raională de cultură.
Cele mai importante evenimente culturale sînt: „Hramul Oraşului‖ la 27 octombrie, în
cadrul căruia se desfăşoară diferite festivaluri ale cîntecului şi dansului polular, expoziţii.
La primăria Ialoveni se organizează sărbătoarea „Nunta de aur‖. În luna mai se desfăşoară
Concursul orăşenesc al perechilor de dans sportive.

2. SITUAŢIA HIDROGEOLOGICĂ

2.1 Condiţiile geomorfologice şi procesele geologice exogene
În mod geomorfologic teritoriul descris este inclus în regiunea şesului dezmembrat
Sudo-Moldav. În limitele acestuia sunt evidenţiate următoarele elemente geomorfologice:
a) Lunca inundabilă a rîului Işnovăţ;
b) Coasta din dreapta a văii r. Işnovăţ cu văgăunile lui ce-l dezmembrează;
c) Coasta din stînga a văii r. Işnovăţ cu văgăunele sale dezmembrate.

a) Lunca rîului Işnovăţ
În limitele teritoriului oraşului extinderea în lat a luncii inundabile a r.Işnovăţ variază de
la 700-800 m la periferia de Nord-Vest a oraşului pînă la 50-80 m spre Sud-est a periferiei.
Albia r.Işnovăţ este îndreptată şi adîncită, lăţimea ei atinge 8-15 m, adîncimea pînă la
1,5 m. Spre Sud-est de la centru oraşului partea considerabilă a luncii inundabile e
înmlăştinată, în părţile joase ale reliefului sunt constatate stabilităţi ale apelor de suprafaţă.
În partea de Nord-Vest a oraşului lunca inundabilă este ameliorată, peste 200-400 m, în
mod perpendicular la albia rîuleţului Işnovăţ sunt săpate canale cu lăţime 2-4 m şi

- 10 -
adîncimea de 1,5 m pentru a capta şuvoiul de suprafaţa şi, parţial, pentru uscarea luncii.

b) Coasta de dreapta a văii r. Işnovăţ
Coasta de dreapta a văii râului Işnovăţ prezintă expoziţia de Nord-Est, de profil convex-
concav, panta abruptă variabilă de la 3-4 în partea superioară, pînă la 7-10 în partea
inferioară a coastei. La poalele acestei coaste relieful se netezeşte la 1-2. În partea cea
mai abruptă a ei, suprafaţa este dezmembrată de vîlcelele de coastă cu adîncimea de 3-5 m.
Rîpele stopate în creştere, cu fundurile uscate, care multe din ele sunt utilate ca gropi de
gunoi, ce poate aduce la împotmolirea rigolelor de evacuare a apelor în timpul ploilor
torenţiale.
Prin aprecierea vizuală pe unele terenuri separate a coastei cu panta abruptă majoră sunt
evidenţiate focare de alunecări de teren străvechi. Suprafaţa lor este nivelată. Deformaţii la
clădiri şi edificii nu s-au evidenţiat.
În partea inferioară, nitezita a coastei s-a însemnat nivelul sporit al apelor freatice (1-4
m de la suprafaţă solului). În partea centrală a oraşului coasta este dezmembrată de o
vîlcea de direcţie sublatitudională întretăeată în partea superioară cu un baraj. Coasta
dreaptă a văii prezintă o pantă foarte abruptă (pînă la 15-20), coasta stîngă e mai lină (2-
3), este ocupată cu construcţii existente.
Bazinul superior a vîlcelei, care dezmembrează coasta dreapta a văii rîuleţului Işnovăţ,
la periferia de Sud a oraşului sunt prezentate prin circuri (hîrtoape) de alunecări şi
eroziuni.
Coasta din dreaptă a vîlcelei de la gură pînă la bazinul superior al său prezintă alunecări
vechi, cu o mulţime de focare de alunecări care îşi sporează activitatea sa în prezent.
Coasta de stîngă a vălcelei în partea sa inferioară e mult mai lină (2-3) şi este ocupată de
construcţii existente.

c) Coasta de stîngă a văii r. Işnovăţ
Coasta de stîngă a văii r.Işnovăţ în limitele oraşului este dezmembrată de 3 văi de
direcţie submeridională.
Vîlceaua de Nord-vest
Coasta de dreapta a vîlcelei pînă la cumpăna locală de ape este comparativ cu înclinare
mică (2-4) şi-i ocupată de construcţii existente, în majoritatea sa nouă. La poalele coastei
se semnălează nivelul sporit al apelor freatice (pînă la 4 m) de suprafaţa solului. Lunca
inundabilă a văii dispune de o extindere comparativ mare, în unele locuri atinje 100 m,
fără a nu fi prezentată bine albia sa.
Coasta de stîngă a văii pe toată lungimea conţine alunecări vechi şi n-a atins condiţia de
echilibru durabil. În partea superioară aproape de cumpăna apelor a văii sunt obiectivate
deformaţii la construcţiile existente. La momentul examinării cale, coasta este ocupată de
o zonă silvică de parc.
Vîlceaua centrală
Coasta dreaptă a vîlcelei centrale dispune de o înclinare comparativ lină (2-5%) şi o
lungime de (aproape 500 m) pe toată lungimea sa, în limitele oraşului este ocupată de
construcţii existente, mai cu seamă 1-2 etaje. Partea cumpenei de ape este ocupată cu
blocuri multietajate. La poalele coastei apele freatice sunt stratificate la o adîncime de 4 m
de la suprafaţa solului.

- 11 -
Lunca inundabilă a rîuleţului nu dispune de lăţime mare (50-100 m), mai aproape de
gură lăţimea se reduce pînă la 20-30 m. Albia rîuleţului este adîncită.
La intersecţia cu străzile sunt instalate ţăvi pentru evacuarea apei cu diametrul 800-
1200 mm, pe jumătate înnămolite. În timpul depunerilor atmosferice ambundente de o
mare intensitate nu se exclude inundarea construcţiilor existente amplasate la poalele
coastei.
Coasta de stîngă a văii dispune de o pantă abruptă mai înclinată (pînă la 8-10), pe tot
de-a lungul în partea interioară prezintă alunecări de teren vechi. În limitele părţii
neconstruite ea este terasată. Construcţiile existente de înălţime redusă (1-1,5 etaje) de pe
coasta de stîngă a văii în partea centrală a oraşului suferă deformaţii din partea alunecărilor
şi se inundează de apele freatice.
Vîlceaua de Sud-est
Coastele văii comparativ uşor înclinate (3-5), procese geologice periculoase nu s-au
evidenţiat. Partea superioară a văii este traversată de un baraj de sol.
Pe terenurile dintre văi, coasta stîngă a văii r. Işnovăţ se află în expoziţia Sud-vest,
profilul ei uşor concav, cu panta abruptă 3-4. În partea cea mai înclinată coasta este
întretăeată de vîlcele nu adînci de coastă. La poalele coastei apele freatice sunt stratificate
la adîncimea de pînă la 4 m la suprafaţa solului.

2.2 Structura geologică
În structura geologică a teritoriului examinat participă sedimentele cuaternare şi de
vîrsta neogenă, prezentate litologic prin argile nisipoase, soluri nisipoase, nisipuri şi argile,
care pot fi eliminate în trei grupe:
- sedimentele contemporane a văii inundabile a r. Işnovăţ şi a afluenţilor lui;
- sedimentele cuaternare superioare nedezmembrate;
- sedimentele neogenice.
Sedimentele contemporane sunt prezentate prin argile nisipoase aluviale cu rămăşiţi
vegetale de o grosime de circa 3 m şi argile de o grosime de 1,2-2,8 m. Aceste soluri sunt
răspîndite în lunca inundabilă a r.Işnovăţ cît şi a afluenţilor lui laterali.
Sedimentele cuaternare superioare, răspîndite pe coastele şi cumpenile de ape a
r.Işnovăţ şi a afluenţilor lui laterali. Sunt prezentate prin argile nisipoase aluvial-deluviale
cu capacitatea stratului de 3,0-14,0 m, soluri nisipoase de extindere sporadică de
capacităţii neînsemnate, prin nisipuri cu praf cu capacitatea de 0,2-6,0 m şi prin argile.
Sedimentele neogenice, prezentate prin gresie de culoare sură, pietriş, care dispune de o
răspîndire sporadică, precum şi prin soluri nisipoase sure cu pături din nisipuri şi argile, cît
şi cu prundiş de rîu, pietriş şi gresii incluse parţial.

2.3 Condiţiile hidrogeologice
Pentru condiţiile hidrogeologice a teritoriului Ialoveni e caracteritstic existenţa a două
complexe acvifere: apele freatice a luncii inundabile a r.Işnovăţ şi ai afluenţilor lui şi apele
freatice a coastelor văii rîului Işnovăţ şi ai afluenţilor lui.
Apele freatice a luncii inundabile a r.Işnovăţ şi a luncilor inundabile a afluenţilor lui
sunt stratificate la adîncimi 0,3-1,5 m de la suprafaţa solului. Nivelului acestor ape, cu
evidenţa sporirii la sezon pe unele terenuri separate poate atinge suprafaţa solului. După
materialele anterioare de examinare s-a stabilit, că apele freatice a luncii inundabile posedă
- 12 -
de agresiune sulfatică asupra betonului. Ca roci care conţin apa pot fi nisipuri prăfuite şi
păturile de nisipuri în argile. Solurile de filtrate medie. Ca strat impermeabil se prezintă
argilele.
Apele freatice a coastelor văii r.Işnovăţ şi a afluenţilor lui laterali se prezintă în temei
prin orizontul acvaferic, aşternut la o adîncime de la 1,8 m pînă la 13,2 m de la suprafaţa
solului cum şi prin apele freatice ridicate aproape de suprafaţă pe unele terenuri separate.
Rocile acvifere sunt mai cu seamă argilele nisipoase şi solurile nisipoase, mai rar păturile
subţiri din nisipuri în argile şi în argilele nisipoase.

2.4 Condiţiile hidrologice
În limitele localităţii principalul şuvoi de scurgere a apelor de tranzit prezintă r. Işnovăţ
şi un şuvoi de scurgeri locale (vîlceaua centrală pe coasta de stîngă a văii r.Işnovăţ), care
provoacă pericol de inundare a ei.
În zona pericolă poate fi inundată din cauzele următoare: din contul formării a debitor
majore şi a volumelor de depuneri torenţiale, a condiţiilor topografice a luncii inundabile,
a construcţiilor deja create în aspectele de înălţime şi de plan, împotmolirea albiei, a
capacităţii insuficiente de trecere a apelor prin edificiile de trecere ale majistralelor auto
cum a şuvoiului de apă principal aşa şi a afluenţilor laterali şi a digurilor construite de-a
lungul şuvoiului de ape.
Debitul posibil cu probabilitatea de asigurare de 1% pe şuvoiul de ape principal
constituie 48,7 m3/sec., pe şuvoiul lateral – 20,1 m3/sec.
Totodată zona posibilă de inundare pe şuvoiul principal de trecere a apelor constituie
131,8 ha, pe lateral – 1,2 ha. În zona de inundare de şuvoiul principal se pot afla 46
locuinţe, şi de şuvoiul local – 19 locuinţe.
Conform hărţii de raionarea seismică teritoriul or.Ialoveni se află în zona de seismicitate
de gradul 7.
După gradul de complicare a condiţiilor inginero-geologice teritoriul or. Ialoveni se
referă la categoria III, adică cu influenţa negativă slabă periculoasă a proceselor geologice.

Reeşind din condiţiile inginero-geologice, după gradul de favorabilitate pentru
construcţii în limitele teritoriului or.Ialoveni sunt eliminate 6 zone:
Zona A - favorabilă pentru construcţii. În mod geomorfologic coincide cu coastele din
dreapta a vîlcelelor (Nord-Vest, centru şi Sud-Vest), care dezmembrează coasta de stînga a
văii r.Işnovăţ, cu terenurile netezite a coastei din dreapta a văii r.Işnovăţ. Se caracterizează
pe o mai mare parte a teritoriului prin pante abrupte de 5-6, stratificarea adînca a nivelului
de ape freatice (maimult de 4-5 m), prin prezenţa a solurilor sensibilela umezire, care se
referăla categoria I după condiţiile de tasare. Procesele geologice periculoase pe teritoriul
eliminat nu s-au observat.
Amplasarea obiectelor pe terenul nominalizat – fără restricţii.
Zona B - condiţional favorabilă pentru construcţii din cauza nivelului sporit al apelor
freatice (mai puţin de 4 m de la suprafaţa solului). În mod geomorfologic coincide cu
părţile inferioare a coastelor r. Işnovăţ şi ai afluenţilor lui laterali.
La amplasarea construcţiilor noi este necesar de evidenţiat posibilul de oscilaţii a
nivelului de ape freatice în sezon (pînă la 1,5 m), seismicitatea sporită, posibilitatea
inundărilor cu apele freatice a părţilor adîncite ale clădirilor şi edificiilor.

- 13 -
Zona C - condiţional favorabilă pentru construcţii din cauza pantei abrupte sporite a
coastelor (pînă la 7-10), dezmembrarea acestor povîrnişuri prin rîpile de coasta cum şi din
cauza pericolului potenţial de alunecări de teren. În mod geomorfologic coincide cu cele
mai înclinate părţi a coastelor văii r.Işnovăţ. Pentru amplasarea noilor construcţii se
recomandă de a examina stabilitatea maselor de sol de pe coaste.
Zona D - condiţional favorabilă pentru construcţii din cauza potenţialului pericol de
alunecări de teren, dezvoltării procesului de alunecări în teritoriile adiacente.
În mod geomorfologic coincide cu partea de lîngă cumpăna apelor a coastei de stîngă a
vîlcelei de Nord-vest şi cu partea adiacente a cumpănii de ape a coastei din stînga, vîlcelei
centrale, dezmembrînd coasta de stîngă a văii r.Işnovăţ. Noile construcţii se pot amplasa
numai după examinarea şi verificarea de stabilitate a coastei şi efectuarea unor acţiuni
contra alunecărilor pe teritoriile adiacente.
Zona E - nefavorabilă pentru construcţii din cauza derogării coastelor de alunecări de
teren străvechi anterioare şi contemporane. Construcţiile existente după măsura de
amortizare uzură se recomandă de mutat pe terenuri mult mai stabile, i-ar teritoriul eliberat
de utilizat pe calea creării zonelor de parcuri silvice.
Zona F - nefavorabilă pentru construcţii din cauza stratificării sporite a nivelului de ape
freatice (mai puţin de 2 m de la suprafaţa solului), posibilităţii de inundare cu scurgerile de
coastă şi tranzit. În mod geomorfologic coincide cu lunca inundabilă a văii r. Işnovăţ şi cu
părţile afluenţilor lui laterali. Pentru a preîntîmpina posibilitatea de inundare este necesar
de curăţirea edificiilor de trecere existente a apelor, de reanimat aceste edificii pentru
asigurarea de trecere a debitului calculat de apă. În caz de necesitate construcţiile noi pot fi
amplasate numai pe terenuri pregătite prin turnare de sol cu cota mai sporită de nivelul
apelor revărsate cu probabilitatea de asigurare de 1%.
Hotarele zonelor enumerate mai sus pot fi precizate în cazul de efectuare a
prospecţiunilor inginereşti detailate sub fiecare obiect separat.
La întocmirea concluziilor sau utilizat materialele prospecţiunilor inginereşti din anii
precedenţi (obiectele nr.10492, nr.11370, nr.12912 din arhiva INCP ―Urbanproiect‖, cît şi
obiectul nr.5394 institutul ―Acvaproiect‖) şi rezultatele cercetărilor vizuale efectuate în
luna aprilie anul 2005 de INCP ―Urbanproiect‖.

3. POTENŢIALUL ECONOMIC

3.1 Caracterizarea situaţiei existente
Ţinând cont de potenţialul socio-economic şi poziţia fizico-geografică favorabilă or.
Ialoveni este examinat ca centru raional. Acest fapt este condiţionat de un şir de factori
printre care se evidenţiază:
- diversitatea bazei de materii prime amplasate pe teritoriile adiacente care contribuie
la dezvoltarea ramurilor prelucrătoare a producţiei agricole;
- infrastructura dezvoltată a transportului auto care asigură legături auto cu capitala
ţării şi celelalte regiuni ale republicii;
- infrastructura socială dezvoltată prezentată prin instituţii de învăţământ, cultură,
sport, domeniul prestări servicii;
- dotarea tehnico - edilitară.

- 14 -
Actualmente baza urbană a oraşului este prezentată de întreprinderi din diverse ramuri
ale economiei. Principala ramură a economiei oraşului este industria prelucrătoare,
prezentată în deosebi de obiectivele industriei alimentare.
În rezultatul declinului economic din ultimii ani şi restructurărilor în ramurile economiei
cele mai mari întreprinderi care formează baza de producere a oraşului sunt: Fabrica de
îngheţată „Sandriliona‖ S.R.L., S.A.„Vinuri-Ialoveni‖, SRL "Cascad Vin", SRL
"Euroaccent", ICS "SRL "Manufacturing Grup" SRL, SRL "Vlasa Lux" SC - numărul
angajaţilor constituind – 550 oam.
Domeniul construcţiei este reprezentat de SA "Servicomaş" şi SRL "Meozi" – numărul
angajaţilor – 46 oam.

Tabelul 3.1.1
Lista principalilor agenţi economici din or.Ialoveni la 01.01.2018

Genul de activitate. Producţia Angajaţi,
Denumirea
fabricată oam.
1 2 3
Întreprinderi din agricultură
"Agro Ialoveni" SRL agricultură 57
Întreprinderi de construcţii
SA "Servicomaş" diverse construcţii 35
SRL "Meozi" diverse construcţii 11
Întreprinderi de transport
SA "Drumuri Ialoveni" deservirea şi întreţinerea drumurilor 220
Baza auto-16" deservirea pasagerilor
SA "Baza auto" deservirea pasagerilor 20
SRL "Dorutrans" servicii de transportare a mărfurilor 22
Întreprinderi de producere
SRL "Euroaccent" producerea betonului 50
producerea şi comercializarea ţiglei
SRL "Vlasa Lux" SC 12
metalice
SRL "Meboligdi" producerea mobilei 7
ICS "Industrial Manifacturing Grup" producerea construcţiilor metalice şi
20
SRL depozitare
Întreprinderi din industria alimentară
SA "Vinuri Ialoveni" producerea vinului 44
SRL "Cascad Vin" îmbutelierea băuturilor alcoolice 35
SRL "Sandriliona" producere îngheţată şi torturi 350
Oloiniţă a SRL "Işnovăţ" producerea uleiului de floarea soarelui 15
Întreprinderea de producere a miezului prelucrarea nucilor
10
de nucă
Întreprinderi de depozitare şi comunale
Depozitarea materialelor şi servicii de
SA "Agregat" 100
construcţii
SRL "Sandriliona" Depozitarea utilajului frigorific 10
1 2 3
Ramura prestări servicii
servicii de reparaţie şi exploatare a
Regia Comunal Locativă 20
spaţiilor locative
SRL "Ialoveni Gaz" prestări servicii 20
SA "Apă-Canal Chişinău" prestări servicii 16
servicii tehnice şi comercializarea
SACG SRL "Likoyl" 9
produselor petroliere şi gaze
Staţie de deservire tehnică servicii de reparaţie auto 11
Staţie de deservire tehnică SRL "Orion" servicii de reparaţie auto 12
SRL Tehnoservicii" servicii de reparaţie auto 10
SACG "Tirex-Petrol" comercializarea produselor petroliere 5
SRL "Companado" servicii tehnice de reparaţii auto 10
alimentarea transportului auto cu
SACG SRL "Afigen" 6
produse petroliere
servicii de reparaţie a aparatelor
SRL Electrotehnic" 5
electrice
SRL "Corturn Impex" servicii de reparaţie a macaralelor 5
SRL "Metiolis" servicii de proiectare 10

Conform datelor prezentate de autorităţile publice locale numărul total al angajaţilor în
sfera de producere şi cea neproductivă constituie 3351 oam., inclusiv în sfera de producere
– 1225 oam., iar în cea neproductivă – 2126 oam. Din numărul total al populaţiei apte de
muncă, doar 26 % al populaţiei este ocupată în câmpul muncii, ceea ce denotă rezerve
importante ale resurselor forţei de muncă.

Tabelul 3.1.2
Repartizarea populaţiei ocupate pe tipuri de activităţi în or.Ialoveni, 2015

Denumirea tipurilor de activitate Numărul angajaţilor, oam.
1 2
1. Sfera de producere
- agricultura 57
- industria alimentară 460
- construcţii 46
- transport 262
- întreprinderi de producere 90
- întreprinderi de depozitare 110
- alte întreprinderi 200
Total 1225
2. Sfera neproductivă
- învăţămînt 317
- cultură 10
- asistenţă medicală 250
- comerţ şi alimentaţie publică 800
1 2
- instituţii administrative şi publice 350
- asistenţa socială 9
- prestări servicii 140
- alte întreprinderi 250
Total 2126
Total populaţie ocupată în sfera
3351
productivă şi neproductivă

5% 2% agricultura
4%
0% 16% industria alimentara

constructii
11% transport
1%
intreprinderi de producere

intreprinderi de depozitare
8%
alte intreprinderi sfera producere

invatamint

3% cultura
asistenta medicala
3%
comert si alimentatie publica
26% institutii administrative si publice
3%
asistenta sociala

10% prestari servicii

0% alte intreprinderi - sfera neproductiva
8%

Diagrama 3.1.1 Repartizarea populaţiei ocupate pe tipuri de activităţi (%)

În ultimii ani a sporit numărul angajaţilor în sfera prestări servicii şi depozitare, care
este reprezentată în deosebi prin firme mici, care prestează populaţiei servicii reparaţia
electrocasnice, servicii comerciale, de deservire tehnică şi alimentarea cu carburanţi a
autovehiculelor etc.
Un grup semnificativ de organizaţii care participă la activitatea economică a oraşului
sunt obiectivele de depozitare, comerciale şi de achiziţionare. Multe din aceste obiective
îndeplinesc funcţii de intermediari în asigurarea cu materie primă şi comercializarea
producţiei finite.
Rata şomajului se calculează dificil, deoarece numărul şomerilor înregistraţi nu coincide
cu numărul real de persoane neangajate. Astfel, în oraş pe parcursul anului 2017 au fost
înregistraţi 85 şomeri. O parte a populaţiei apte de muncă o alcătuiesc angajaţii în sectorul
neformal, şomerii neînregistraţi şi persoanele cu loc neconstant de muncă. O bună parte a
populaţiei apte de muncă, locuieşte în or. Ialoveni, însă sunt angajaţi în or. Chişinău.

3.2 Prognoza potenţialului economic
Reieşind din totalitatea condiţiilor şi factorilor or. Ialoveni dispune de premise
favorabile pentru dezvoltarea socio-economică continue şi formarea economiei oraşului.

- 17 -
Prognoza dezvoltării socio-economice a or. Ialoveni este elaborată în temeiul evaluării
şi analizei situaţiei existente a tuturor componentelor vitale ale oraşului: procesele
demografice, structura activităţii de producere, transport şi comunicaţii, construcţii, comerţ
şi servicii, gospodăria comunal - locativă, legăturile de producere, sfera socială, resursele
naturale, monumente de istorie, cultură şi arhitectură precum şi starea mediului.
În temeiul parametrilor demografici, evaluării retrospective, proceselor de migraţie,
factorii socio-economici, numărului populaţiei pentru perioada de calcul poate spori până
la 22 mii oam. Resursele forţei de muncă din oraş pentru aceiaşi perioadă vor constitui 14
mii oam., în cazul sporirii gradului de ocupare a populaţiei până la 50-55 % din contul
formării locurilor de muncă noi atât în sfera de producere cât şi în sfera prestări servicii
care vor constitui corespunzător 40% şi 60% din numărul total al populaţiei ocupate.
În sfera de producere prioritatea revine complexului agroindustrial, care se va dezvolta
în rezultatul modernizării, reutilării tehnice, implementării tehnologiilor noi precum şi
atragerea investiţiilor.
Dezvoltarea potenţialului economic a oraşului se preconizează reieşind din următoarelor
direcţii de dezvoltare:
Industria
Reieşind din potenţialul de producere deja format al oraşului, cerinţele pieţei interne şi
posibilitatea promovării producţiei pe piaţa externă, principalele surse trebuie concentrate
spre dezvoltarea următoarelor ramuri ale industriei:
- elaborarea proiectelor de cooperare internaţională;
- crearea unui parc tehnologic şi ştiinţific;
- ramuri ce activează pe bază de materie primă locală cu păstrarea pieţei de desfacere
(industria alimentară, şi agricultura);
- modernizarea şi dezvoltarea continuă a gospodăriei de depozitare şi a obiectivelor
de păstrare a producţiei agricole în zona industrială;
- întreprinderi ale business-ului mic şi mediu;
- extinderea şi dezvoltarea continuă a gospodăriei de sere pentru cultivarea florilor;
- crearea serviciilor aferente în domeniul turismului (hotel, pensiuni, restaurante,
magazine).
Sarcina primordială în dezvoltarea industriei oraşului constă în restructurarea şi
reprofilarea întreprinderilor de producere, modernizarea tehnologică a lor din contul
realizării politicii financiare şi fiscale, susţinerea activităţii de antreprenoriat în baza
dezvoltării business-ului mic şi mediu, crearea condiţiilor optime pentru atragerea
investiţiilor, participarea în realizarea proiectelor existente şi programelor de cooperare
internaţională.
Comerţul interior
Sarcina principală în dezvoltarea comerţului interior pentru perioada de calcul constă în:
- perfecţionarea mecanismelor economice şi organizatorice, care vor stimula
legalizarea şi controlul sectorului neorganizat al pieţei interne;
- crearea condiţiilor pentru organizarea pieţei angro şi elaborarea mecanismelor
pentru utilizarea eficientă a zonelor de producere existente;
- implicarea administraţiei şi conducerii oraşului în perfecţionarea şi optimizarea
reţelei de comerţ, în scopul evitării disproporţiilor în amplasarea teritorială a
întreprinderilor de comerţ;

- 18 -
- orientarea mecanismelor sanitare, antiincediare şi de supraveghere în scopul
stimulării dezvoltării infrastructurii de comerţ, întreprinderilor de comerţ de tip
contemporan şi cultura deservirii populaţiei.

Pentru îmbunătăţirea deservirii populaţiei în special asigurarea cu obiective de comerţ,
alimentare publică şi alte servicii în oraş este oportun crearea sistemului organizat de
centre publice cu diferenţierea exactă, amplasare optimă a obiectivelor în limitele razei de
deservire în îmbinare cu infrastructura transportului. Aceasta fa permite eliberarea
nucleului centrului oraşului, amplasarea obiectivelor de prestări servicii în apropierea
zonelor rezidenţiale şi de muncă a populaţiei, sistematizarea construcţiilor urbane, precum
şi crearea aspectului arhitectural - estetic al centrelor publice.

4. POPULAŢIA

4.1 Situaţia existentă
Conform datelor autorităţile administraţiei publice locale la 01.01.2017 numărul total al
populaţiei stabile în or. Ialoveni constituie 19,0 mii locuitori.

Tabelul 4.1.1
Dinamica numărului populaţiei pentru perioada anilor 2006-2017 (locuitori)

Anii 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Populaţia 15,1 15,1 15,1 15,2 16,0 17,0 17,0 18,0 18,0 18,1 19,0 19,0

19000
18600
18200
17800
17400
17000
16600
16200
15800
15400
15000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Diagrama 4.1.1 Dinamica numărului populaţiei pentru perioada
anilor 2006-2017 (locuitori)

- 19 -
Tabelul 4.1.2

Migraţia naturală a populaţiei (persoane)

Populaţia
Născuţi Decedaţi Numărul Sporul Sporul
Nr.d/o Anii la începutul Migraţia
copii oameni familiilor natural total
anului
1 2006 15100 5207
2 2007 15100 185 145 5207 0 40 40
4 2008 15100 174 145 5207 0 29 29
3 2009 15200 202 118 5241 100 84 184
4 2010 16000 200 129 5517 800 71 871
5 2011 17000 169 125 5862 1000 44 1044
6 2012 17000 175 119 5862 0 56 56
7 2013 18000 177 125 6207 1000 52 1052
8 2014 18000 147 122 6207 0 25 25
9 2015 18128 143 137 6251 128 6 134
10 2016 19000 143 113 6552 872 30 902
11 2017 19000 6552

260
260
240
240
220
220
200
200
180
180 Născuţi
Născuţi
160
160 Decedaţi
Decedaţi
140
140
120
120
100
100
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Diagrama 4.1.2 Natalitatea şi mortalitatea

Indicii de formare a numărului populaţiei în perioada anilor 2007 - 2016 în or. Ialoveni
au tendinţe pozitive, numărul nou-născuţilor în mediu anual constituie 151 copii. Un rol
important îl joacă şi numărul decedaţilor. Numărul mediu anual, conform anului de bază al
decedaţilor este de 128 decedaţi, mai mic decât numărul nou-născuţilor, coeficientul
sporului natural al populaţiei este pozitiv, ceea ce se reflectă asupra planificării sporului
natural al populaţiei pentru perspectivă. Ca urmare, coeficientul natalităţii constituie – 7,5
coeficientul mortalităţii – 5,9, coeficientul sporului natural al populaţiei – 1,6.
În or. Ialoveni la începutul anului 2017 populaţia masculină constituia 48%, iar
populaţia feminină 52%.
- 20 -
Tabelul 4.1.3
Dinamica principalilor parametri demografici pentru perioada de retrospectivă

Unit. de
Indicii 2007 2010 2017
măsură
Numărul populaţiei la începutul anului oam. 15100 16000 19000
Sporul total al numărului populaţiei, începînd cu
oam. - 900 3000
anul de bază
Sporul total al numărului populaţiei, începînd cu
% - 5,96 25,83
anul de bază
Sporul total al numărului populaţiei din anul
oam. - х 3000
2010-2017
Sporul total al numărului populaţiei din anul
% - х 18,75
2010-2017
Durata perioadei analizate ani - 4 8
Ritmul mediu anual de micşorare a numărului
% - 1,47 2,1
populaţiei începînd cu anul de bază
Ritmul mediu anual de micşorare a numărului
% х х 1,6
populaţiei începînd cu anul 2007
Dinamica mişcarea numărului populaţiei în
% - 5,96 18,75
perioada anilor 2007- 2010, 2010-2017
Numărul mediu anual al populaţiei începînd cu
oam. - 15350 17776
anul de bază
Numărul mediu anual al populaţiei începînd cu
oam. - - 17048
anul 2007
Coeficientul mediu anual al micşorării numărului
‰ x 0,0096 0,011
total a populaţiei începînd cu anul de bază
Coeficientul mediu anual al micşorării naturale a
‰ x 0,0093
numărului populaţiei începînd cu anul 2007
Populaţia pînă la vîrsta aptă de muncă (0-15 ani) oam. 2856 2782 3197
Populaţia aptă de muncă 16-56 ani femei şi 16-61
oam. 10666 11231 13086
ani bărbaţi
Populaţia peste vîrsta aptă de muncă oam. 1578 1987 2717
Populaţia pînă la vîrsta aptă de muncă % 18,91 17,39 16,83
Populaţia aptă de muncă % 70,64 70,19 68,87
Populaţia peste vîrsta aptă de muncă % 10,45 12,42 14,30
Indicii sarcinii demografice к 41,57 42,4 45,19
Coeficientul îmbătrînirii populaţiei к 10,45 12,42 14,30
Coeficientul natalităţii к 12,3 12,5 7,5
Coeficientul mortalităţii к 9,6 8,1 5,9
Coeficientul sporului natural к 2,6 4,4 1,6

În perioada anilor 2007-2017 s-au înregistrat schimbări şi în structura pe vârste a
populaţiei. Semnificativ a crescut numărul populaţiei în oraş, ulterior şi populaţia aptă de
muncă a crescut considerabil, pentru perspectivă constituie un indiciu pozitiv pentru oraş.
Populaţia în vîrstă aptă de muncă constituie aproximativ 69% din numărul total al
populaţiei.
- 21 -
Actualmente, structura pe vîrste a populaţiei se caracterizează prin următorii indici:
- populaţia sub vîrsta aptă de muncă (0-15ani) – 3197 loc. sau 16,83 % din populaţia
totală a localităţii;
- populaţia în vîrstă aptă de muncă (16-56 (61)) – 13086 loc. sau 68,87% din
populaţia totală a localităţii;
- populaţia peste vîrsta aptă de muncă < 57 (62) – 2717 loc. sau 14,3 % din populaţia
totală a localităţii.
Coeficientul îmbătrînirii populaţiei (numărul populaţiei peste vîrsta aptă de muncă ce
revin la 100 oam.) – 14,3 %. În or. Ialoveni au fost înregistrate 6,8 mii familii. Coeficientul
mediu al familiei constituie 2,9.

4.2 Calculul numărului populaţiei pentru perspectivă
Calculul numărului populaţiei pentru perspectivă se bazează pe datele dinamicii
numărului populaţie, structurii demografice, indicilor mortalităţii, natalităţii şi migraţiei
populaţiei ce au avut loc în perioada de retrospectivă.

În dependenţă de intensitatea schimbărilor prevăzute în dezvoltarea socio-economică a
oraşului, calculul numărului populaţiei s-a efectuat în 3 variante - maximum, medie şi
minimă. Indicii de bază a calculului numărului populaţiei reflectă prognoza dezvoltării
socio-economice optime şi corespund variantei maxime.

Luând în consideraţie multiplii indici şi acţiunile stipulate în planul urbanistic general al
oraşului, depinde de structura demografică a populaţiei, în baza prognosticului numărul
populaţiei ce este acceptată metoda "permutării vârstelor" cu utilizarea datelor perioadei
de retrospectivă 2006-2017.

Cercetările efectuate relevă dinamica structurii populaţie pe sexe şi vârstă, procesele
naturale de întinerire şi migrare a populaţiei.
Tabelele de calcul al matricelor şi variantele de calcul al numărului populaţiei pentru
perspectivă se anexează.

Tabelul 4.2.1

Dinamica numărului populaţiei pentru perspectivă (locuitori)

Variante pentru
2017 2022 2027 2032
calcul
maximum 19000 19815 20853 22003
mediu 19000 19233 19597 20092
minimum 19000 18846 18629 18287

- 22 -
22600
22050
21500
20950
maxim
20400 mediu
19850 minim
19300
18750
18200
2017 2022 2027 2032

Diagrama 4.2.1 Dinamica numărului populaţiei pentru perspectivă

Tabelul 4.2.2

Structura demografică pe grupe de vîrstă şi sexe pentru perioada anilor 2017 – 2032

Categoria 2017 2022 2027 2032
de vîrste Total băieţi fete Total băieţi fete Total băieţi fete Total băieţi fete
00-04 930 473 457 1236 656 580 1359 722 637 1397 742 655
05-09 1078 529 549 918 468 450 1221 651 570 1342 715 627
10-14 1005 508 497 1088 534 554 927 473 454 1233 657 576
15-19 916 497 419 1014 513 501 1098 539 559 935 477 458
20-24 1332 675 657 924 501 423 1023 517 506 1108 544 564
25-29 1960 969 991 1365 689 676 961 519 442 1089 548 541
30-34 2136 1067 1069 2002 984 1018 1413 709 704 1018 547 471
35-39 1878 942 936 2176 1084 1092 2069 1014 1055 1496 749 747
40-44 1394 686 708 1907 954 953 2242 1114 1128 2182 1067 1115
45-49 1182 542 640 1412 687 725 1958 969 989 2358 1159 1199
50-54 1315 600 715 1178 537 641 1425 690 735 2025 997 1028
55-59 1485 629 856 1271 556 715 1155 505 650 1428 664 764
60-64 1064 464 600 1454 598 856 1261 536 725 1174 498 676
65-69 601 247 354 1019 436 583 1413 569 844 1255 523 732
70-74 317 162 155 542 211 331 930 377 553 1323 504 819
74-79 185 73 112 141 56 85 252 72 180 435 131 304
80-84 109 31 78 117 43 74 88 33 55 160 42 118
85-89 112 37 75 55 12 43 57 16 41 43 12 31
Total 19000 9131 9869 19815 9517 10298 20853 10025 10828 22003 10577 11426

- 23 -
Tabelul 4.2.3
Numărul populaţiei feminine pe grupe de vîrstă şi după numărul de copii născuţi-vii

Categoria de Numărul femeilor - în mediu pe an
vîrstă a femeii 2017-2021 2022-2027 2028-2032
15-19 460 530 508
20-24 540 465 535
25-29 834 559 492
30-34 1043 861 588
35-39 1014 1073 901
40-44 830 1040 1121
45-49 683 857 1094
Copii născuţi
15-19 19 29 30
20-24 91 104 127
25-29 87 78 73
30-34 36 39 28
35-39 11 16 14
40-44 2 3 4
45-49 1 2 3

Tabelul 4.2.4
Structura nou-născuţilor după sexe pentru perspectivă

Total 247 271 279
băieţi 131 144 148
fete 116 127 131

Structura nou-născuţilor după sexe pentru perspectivă va constitui – 51,9% băieţi şi -
48,1% fete.
Sporul numărului populaţiei depinde de realizarea programelor de restructurare,
modernizare şi ameliorare a condiţiilor de abitaţie.

5. FONDUL LOCATIV

5.1 Situaţia existentă
Conform datelor autorităţilor administraţiei publice locale la data 01.01.2017 suprafaţa
totală a fondului locativ în oraşul Ialoveni constituie 395,4 mii m2, din care suprafaţa
locuibilă 269,8 mii m2 fiind, reprezentat de case cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă, clădiri-
bloc 2-3 nivele, clădiri-bloc 4-5 nivele, clădiri - bloc 7-9-12 nivele. Fondul de locuinţe al
oraşului Ialoveni constituie 6430 case din care: 4000 case individuale cu lot pe lîngă casă
şi 2430 apartamente.
Fondul locativ al oraşului Ialoveni în perioada anilor 2006-2017 a sporit, cu aproximativ
16%.
- 24 -
Tabelul 5.1.1
Dinamica fondului locativ

Anii

Denumirea
2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017
2011
Suprafaţa
totală a
fondului 333,1 350,2 354,1 358,3 360,4 355,7 360,8 363,7 366,6 371,7 381,5 395,4
locativ,
mii m2
Suprafaţa
locuibilă, 203,3 213,1 216,4 219,7 221,4 242,8 247,7 248,3 251,8 261,7 268,3 269,8
mii m²
Asigurarea
medie cu
22,1 23,2 23,5 23,6 22,5 20,9 21,2 20,2 20,4 20,5 20,1 20,8
locuinţe,
2
m /om
Apartamente,
4,9 5,1 5,2 5,2 5,3 5,7 5,7 5,7 5,8 5,9 6,2 6,43
mii unităţi
Suprafaţa
medie a unui 68,0 68,7 68,1 68,9 68,0 62,4 63,3 63,8 63,2 63,0 61,5 61,5
apartament

400

375
mii m.p.

350

325

300
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
anii

Diagrama 5.1.1 Dinamica fondului locativ
Tabelul 5.1.2
Caracteristica generală a fondului locativ conform numărul de nivele şi
dotarea tehnico-edilitară

suprafaţa totală,
Nr.o/d Denumirea indicilor %
mii m2
1 2 3 4
1 Fondul locativ total, inclusiv 395,4 100
2 Conform numărului de nivele:
2.1 - case individuale cu lot pe lîngă casă 262,7 66,4
2.2 - 2-3 nivele 5,93 1,5
2.3 - 4-5 nivele 80,83 20,5
2.4 -7-9-12 nivele 46,01 11,6
1 2 3 4
3 Conform dotării tehnico-edilitare:
3.1 - apeduct 83 21
3.2 - canalizare 47 11,9
3.3 - încălzire centrală 0 0
3.4 - alimentarea cu gaze 125,9 31,8

Suprafaţa medie a unei locuinţe constituie 61,5 m2.

Tabelul 5.1.3
Indicii de bază a fondului de locuinţe în oraşul Ialoveni la 01.01 2017

Total, fond locativ
Unităţi Suprafaţa Asigurarea medie Numărul
Mii m2
locative medie a unei cu locuinţe, locuitorilor,
suprafaţa totală
(case-apart.) locuinţe, m2 m2/om mii oameni
395,4 6430 61,5 20,8 19,0

Fondul locativ al oraşului Iaoveni se extinde pe o suprafaţa de 397 ha, densitatea
populaţiei constituie 48 loc/ha. Zona locativă a oraşului este divizată în 9 microraioane
(sectoare), care sunt caracterizate prin următoarele aspecte:
Sectorul „Livada” - este situat în zona de nord a oraşului. Suprafaţa fondului locativ a
sectorului dat constituie 86,4 mii m2, din care 29,6 mii m2 case individuale cu lot pe lîngă
casă, restul sunt clădiri-bloc multietajate.
Sectorul „Albeni” – amplasat în partea de nord-est al oraşului. Suprafaţa totală a
fondului locativ constituie 63,85 mii m2, din care 9,72 mii m2 este prezentat cu case
clădiri-bloc.
Sectorul ”Chersacel” – suprafaţă totală – 22,68 mii m2, este prezentat de case cu 1-2
nivele cu lot pe lîngă casă
Sectorul”Petri” – suprafaţă totală – 42,8 mii m2, din care 40,86 mii m2 este prezentat
de case cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă şi 1,96 mii m2 clădiri multietajate.
Sectorul”Hutuleuca” – amplasat în partea de sud al oraşului. Suprafaţa totală a
fondului locativ constituie 30,65 mii m2, este prezentat de case cu 1-2 nivele cu lot pe
lîngă casă.
Sectorul”Fanari” - amplasat în partea de sud-vest al oraşului. Suprafaţa totală a
fondului locativ constituie 22,45 mii m2, este prezentat de case cu 1-2 nivele cu lot pe
lîngă casă.
Sectorul”Bozu” - amplasat în partea de vest al oraşului. Suprafaţa totală a fondului
locativ constituie 19,27 mii m2, este prezentat de case cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă.
Sectorul”Frumuşica” - Suprafaţa fondului locativ a sectorului constituie 70,05 mii m2,
din care 46,05 mii m2 clădiri-bloc multietajate, restul sunt case individuale cu lot pe lîngă
casă.
Sectorul”Moldova” - Suprafaţa fondului locativ constituie 37,27 mii m2 şi este
planificat aproximativ 16 mii m2 pentru construcţii noi.

- 26 -
5.2 Prognoza fondului locativ
Structura deja formată a fondului locativ în or. Ialoveni este prezentată printr-un spectru
înalt a genului şi tipului de clădiri - bloc. Aceasta duce la pierderi din rezervele teritoriului
oraşului, la comprimarea reţelei de stradă-drum, reţelei tehnico-edilitare, creează
disfuncţionalităţi în asigurarea populaţiei cu transport public.
Se recomandă de a dezvolta două sisteme de construcţie de bază:
- construcţia individuală a caselor cu 1-2 nivele cu loturi pe lângă casă, pentru
construcţia compactă a formaţiunilor locative 35-40 oam/ha;
- construcţia blocurilor locative cu 5-9 nivele, pentru construcţia compactă 200 - 250
oam./ha.
Volumul construcţiilor noi pentru perioada de perspectivă se va extinde cu – 88,6 mii m2
suprafaţă totală. De asemenea conform proiectului se preconizează următoarea structură a
construcţiilor noi: 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă – 40% şi blocuri cu clădiri multietajate –
60%.
Volumul construcţiilor noi se stabileşte reieşind din evaluarea dinamicii dezvoltării
fondului locativ pentru perioada de retrospectivă, resursele teritoriale a oraşului şi numărul
populaţiei pentru perspectivă.
Volumul total al fondului locativ pentru perioada de proiect va constitui 484 mii m2
suprafaţă totală, inclusiv: case cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă cu suprafaţa 298,2 mii m2
şi blocuri locative multietajate cu 5-9 nivele cu suprafaţa 185,9 mii m2, ca urmare se
preconizează sporirea asigurării medii cu locuinţe pînă la 22 m2/loc.
În corespundere cu planul general, pentru perspectivă sunt preconizate terenuri pentru
construcţii în sectorul „Livada‖ pentru blocuri locative multietajate 4-5 nivele, cu
suprafaţa de 24,2 mii m2, în sectorul „Albeni‖ se preconizează de 9,6 mii m2 pentru case
cu 1-2 nivele cu lot de pe lîngă casă, în sectorul „Huţuleuca‖ – 3,8 mii m2 case cu 1-2
nivele cu lot de pe lîngă casă, sectorul „Frumuşica‖ 13 mii m2 blocuri locative
multietajate cu 5-9 nivele, în sectorul „Moldova‖- 15,9 mii m2 în case cu 4-5 nivele.
Calculul fondului locativ pe formaţiuni locuibile a sectoarelor şi repartizarea populaţiei
pentru perspectivă – a. 2032, este reflectat în tab. 5.2.1, 5.2.2.

- 27 -
Tabelul 5.2.1
Structura fondului locativ pentru perioada de perspectivă – anul 2017-2032

Situaţia existentă a fondului locativ, mii m.p. Construcţii noi, mii m.p. Fondul locativ proiectat, mii m.p.
Inclusiv după nivele Inclusiv după nivele Inclusiv după nivele
Denumirea Clădiri multeetajate Clădiri multeetajate
№ 1-2 et. Inclusiv numărul de 1-2 et. Total 1-2et. Inclusiv numărul de
sectorului Total Total 4-5 7-9-12
indivi- etaje indivi- indivi- etaje
Total etaje etaje Total
duale 2-3 4-5 7-9-12 duale duale 2-3 4-5 7-9-12
etaje etaje etaje etaje etaje etaje
Sectorul 1
1 86,38 29,65 56,73 0,69 31,42 24,62 36,6 12,4 24,2 0 122,98 42,05 80,93 0,69 55,62 24,62
"Livada"
Sectorul 2
2 22,68 22,68 0 0 0 0 0 0 0 0 22,68 22,68 0 0 0 0
"Chersacel"
Sectorul 3
3 63,85 54,13 9,72 0 9,72 0 9,6 9,6 0 0 73,45 63,73 9,72 0 9,72 0
"Albeni"
Sectorul 4
4 42,82 40,86 1,96 0,34 1,62 0 9,7 9,7 0 0 52,52 50,56 1,96 0,34 1,62 0
"Petri"
Sectorul 5
5 30,65 30,65 0 0 0 0 3,8 3,8 0 0 34,45 34,45 0 0 0 0
"Huţuleuca"
Sectorul 6
6 22,45 22,45 0 0 0 0 0 0 0 0 22,45 22,45 0 0 0 0
"Fanari"
Sectorul 7
7 19,27 19,27 0 0 0 0 0 0 0 0 19,27 19,27 0 0 0 0
"Bozu"
Sectorul 8
8 70,05 24,00 46,05 4,9 27,54 13,61 13 0 6,1 6,9 83,05 24 59,05 4,9 33,64 20,51
"Frumuşica"
Sectorul 9
9 37,27 18,96 18,31 0 10,53 7,78 15,9 0 15,9 0 53,17 18,96 34,21 0 26,43 7,78
"Moldova"
Total 395,42 262,65 132,77 5,93 80,83 46,01 88,6 35,5 46,2 6,9 484,02 298,15 185,87 5,93 127,03 52,91

- 28 -
Tabelul 5.2.2
Repartizarea populaţiei (prognoza pentru anii 2017-2032)

Pentru nou fond locativ, mii
Situaţia existentă, mii oam. Pentru fondul locativ proiectat, mii oam.
oam.
Inclusiv după nivele Inclusiv după nivele Inclusiv după nivele
Clădiri multeetajate Clădiri multeetajate
№ Denumirea
1-2 et. Inclusiv numărul de 1-2 et. 1-2 et. Inclusiv numărul de
sectorului Total Total 4-5 7-9-12 Total
indivi- etaje indivi- indivi- etaje
Total etaje etaje Total
duale 2-3 4-5 7-9-12 duale duale 2-3 4-5 7-9-12
etaje etaje etaje etaje etaje etaje
Sectorul 1
1 4,23 1,39 2,84 0,04 1,57 1,23 1,55 0,50 1,05 0,00 5,75 1,86 3,89 0,03 2,62 1,23
"Livada"
Sectorul 2
2 1,07 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Chersacel"
Sectorul 3
3 3,03 2,54 0,49 0,00 0,49 0,00 0,38 0,38 0,00 0,00 3,31 2,85 0,46 0,00 0,46 0,00
"Albeni"
Sectorul 4
4 2,02 1,92 0,10 0,02 0,08 0,00 0,32 0,32 0,00 0,00 2,33 2,24 0,09 0,02 0,08 0,00
"Petri"
Sectorul 5
5 1,44 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 1,53 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00
"Huţuleuca"
Sectorul 6
6 1,06 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Fanari"
Sectorul 7
7 0,91 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00
"Bozu"
Sectorul 8
8 "Frumuşica 3,44 1,13 2,32 0,26 1,38 0,68 0,49 0,00 0,22 0,28 3,87 1,08 2,79 0,25 1,60 0,95
"
Sectorul 9
9 1,81 0,89 0,92 0,00 0,53 0,39 0,59 0,00 0,59 0,00 2,35 0,84 1,51 0,00 1,12 0,39
"Moldova"
Total 19,00 12,35 6,65 0,31 4,04 2,30 3,46 1,33 1,86 0,28 22,00 13,25 8,75 0,30 5,89 2,56

- 29 -
Dotarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, încălzire individuală
este o condiţie obligatorie atît pentru construcţii noi cît şi pentru fondul locativ existent,
reconstruit şi modernizat conform normativelor în vigoare. Pentru perspectivă se
preconizează sporirea nivelului de dotare a fondului locativ cu apeduct, canalizare şi
alimentare cu căldură, implementarea sistemului individual de încălzire a locuinţelor, ceea
ce va contribui la sporirea confortului de abitaţie a populaţiei oraşului.

Tabelul 5.2.3
Indicii principali a dezvoltării fondului locativ

Unitatea de Situaţia Propuneri de
Nr. Denumirea indicilor
măsură existentă proiect
1 Populaţia mii oam. 19 22
2 Suprafaţă fondului locativ mii m2 395,4 484,0
3 Asigurarea medie cu spaţiu locativ m2 / locuitor 20,8 22
4 Teritoriul zonelor locuibile ha 397 457
5 Construcţii noi, total mii m2 - 88,6
inclusiv: - -
- locuinţe cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă mii m2 - 35,5
- blocuri locative multietajate (4-12 nivele) mii m2 - 53,1
6 Teritoriul pentru construcţii noi, total ha - 55
inclusiv: - -
- locuinţe cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă ha - 45
- blocuri locative multietajate (4-12 nivele) ha - 10
7 Densitatea populaţiei în formaţiunile locative loc. / ha 48 48

6. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

Reţeaua obiectelor de deservire socială include instituţiile de educaţie, medicale,
cultură, construcţii sportive, centre comerciale şi alimentaţie publică.
Infrastructura socială are ca scop crearea condiţiilor optime pentru abitaţie şi
satisfacerea necesităţii în obiectele de educaţie preşcolară, învăţământ, ocrotire a sănătăţii,
comerţ şi alimentaţie publică, cultură, sport şi agrement.
Actualmente, obiectele prestări servicii sunt amplasate neuniform pe teritoriul urbei, iar
numărul şi calitatea serviciilor prestate nu corespund exigenţelor contemporane. Un şir de
obiecte sunt amplasate în încăperi adaptate fără dotare edilitară corespunzătoare.
Însă în condiţiile moderne au apărut şi un şir de factori pozitivi care influenţează
dezvoltarea reţelei obiectelor prestări servicii. Acestea fiind reprezentate prin: diverselor
forme de proprietate care stimulează calitatea şi diversitatea tipurilor de servicii,
construcţia obiectivelor după proiecte individuale ce permite crearea unei individualităţi
arhitecturale şi estetice a localităţii.
Calculul capacităţilor reglementate pentru obiectele prestări servicii este efectuat ţinând
cont de numărul calculat al populaţiei, analiza indicilor specifici obţinuţi la 1000 locuitori
şi majorarea lor până la normele minim necesare pentru perioada proiectată, repartizarea
- 30 -
uniformă a obiectelor de deservire în formaţiunile locative şi asigurarea populaţiei cu
servicii cotidiene necesare.

6.1 Autorităţile Administraţiei publice locale de nivelul I şi II
şi serviciile descentralizate şi desconcentrate de stat
Oraşul Ialoveni este centrul administrativ raional, în care activează autorităţi
administrative de nivelul I şi nivelul II – consiliul orăşenesc, primarul, consiliul raional,
preşedintele raionului, organizaţii, întreprinderi, asociaţii, etc.
Tabelul 6.1.1
Activitatea politică, administrativă, juridică de importanţă raională şi locală

Nr. Denumirea autorităţilor administraţiei
Adresa Angajaţi
o/d publice locale de nivelul I şi II
1 Consiliul Raional Ialoveni str. Alexandru cel Bun, 33 59
2 Primăria oraşului Ialoveni str. Alexandru cel Bun, 45 17
3 Procuratura str. Alexandru cel Bun, 39 15
4 Notar - str. Alexandru cel Bun, 31
5 Notar - str. Alexandru cel Bun, 90
6 Inspectoratul de Poliţie Ialoveni str. Gr. Vieru, 24 110
7 Filiala Agroindbank str. Alexandru cel Bun, 49 32
8 Filiala Finconbank str. Alexandru cel Bun, 43 17
9 Filiala Victoriabank str. Alexandru cel Bun, 90 20
10 ASITO – Companie Internaţională de Asigurări str. Alexandru cel Bun, 90 14
11 Poşta Moldovei Î.S. Centrul de Poştă Ialoveni str. Alexandru cel Bun, 17 65
12 Biserica "Sfânta Cuvioasa Parascheva" str. Ştefan cel Mare
13 Biserica "Acoperământul Maicii Domnului" str. Viilor
14 Biserica "Sfinţii Martiri Brâncovenii" str. G. Vieru 1

6.2 Instituţii de educaţie

Instituţii preşcolare
Actualmente pe teritoriul or. Ialoveni activează 3 grădiniţe de copii cu capacitatea totală
760 locuri, de facto frecventează 1103 copii, ceea ce constituie 145% din capacitatea totală
a instituţiilor preşcolare. La 1000 locuitori revin 40 locuri în grădiniţe. Numărul
personalului angajat constituie 146 persoane, inclusiv 72 cadre didactice. La un educator
revin – 15 copii.
Tabelul 6.2.1
Instituţii preşcolare în or.Ialoveni

Capacitatea
Nr. Angajaţi Inclusiv, cadre
Denumirea Adresa proiect
d/o de facto (oam.) didactice
(locuri)
1 Grădiniţa nr.1 „Andrieş‖ str. Prieteniei, 4 320 406 57 28
2 Grădiniţa nr.3 „Lăstărel‖ str. Florilor, 7 120 150 29 15
3 Grădiniţă nr.5 „Licurici‖ str. Basarabia 1 320 547 60 29
Total 760 1103 146 72

- 31 -
OBIECTE de UTILITATE PUBLICA
N
IN COLARE
W E

S

sec.1 "LIVADA"

500 m
NCM B.01.00.2016

sec.9 "MOLDOVA"

sec.2 "CHERSACEL"

sec.3 "ALBENI "

sec.7 "BOZU"

sec.4 "PETRI"

sec.6 "FANARI"

Ialoveni
OBIECTE de UTILITATE PUBLICA
N IN COLARE
W E

S

500 m
sec.1 "LIVADA" NCM B.01.00.2016

sec.2 "CHERSACEL"
sec.9 "MOLDOVA"

sec.3 "ALBENI "

sec.7 "BOZU"

sec.4 "PETRI"

sec.6 "FANARI"

Ialoveni
Pentru normarea optimală, capacitatea instituţiilor preşcolare se determină prin suportul
structurii demografice a populaţiei, din calcul 85% din copiii grupei de vârstă
corespunzătoare, de la 2 până la 6 ani inclusiv.
Conform calculelor şi în corespundere cu normativele în vigoare, proiectul Planului
urbanistic general prevede modernizarea grădiniţelor existente iar în sectoarele
rezidenţiale noi se propune construcţia grădiniţelor cu capacitatea totală 450 locuri, cea ce
va constitui 55 locuri la 1000 locuitori.

Instituţiile de învăţământ primar şi secundar general
Pe teritoriul or. Ialoveni îşi desfăşoară activitatea patru instituţii de învăţământ primar şi
secundar general cu capacitatea totală 2830 elevi inclusiv, şcoala primară cu capacitatea de
275 elevi, gimnaziul - 350 elevi, două licee teoretice: "P. Ştefănucă" - 1275 elevi şi
"A. Vartic" – 990 elevi.
De facto, aceste instituţii sunt frecventate de 2055 elevi inclusiv, şcoala primară - 212
elevi, gimnaziul - 198 elevi, liceul "P. Ştefănucă" - 877 elevi şi liceul "A. Vartic" – 768
elevi, ceea ce constituie 78 % din capacitatea totală a instituţiilor de învăţământ.
Numărul scriptic al angajaţilor constituie 216 persoane.
Tabelul 6.2.2
Instituţii de învăţămînt în or.Ialoveni

Capacitatea Angajaţi
Nr. Denumirea Adresa
proiect (elevi) de facto (elevi) (oam.)
1 Şcoala primară str. Alexandru cel Bun 275 212 28
2 Gimnaziul str. Chilia, 2 350 198 33
3 LT "P. Ştefănucă" str. Basarabia, 2 1275 877 88
4 LT "A. Vartic" str. Alexandru cel Bun, 79 990 768 67
Total 2830 2055 216

În corespundere cu normele urbanistice pentru calcularea capacităţii instituţiilor de
învăţământ primar şi secundar general se evidenţiază 100 % din copiii cu vârsta 6 – 15 ani
şi 75% cu vârsta 16 – 18 ani. Conform calculelor şi în corespundere cu normativele în
vigoare, capacitatea existentă a instituţiilor de învăţământ existente corespunde atât
situaţiei actuale cât şi pentru perspectivă cu condiţia reconstrucţiei şi modernizării
instituţiilor existente în conformitate cu normativele în vigoare.
Instituţiile extraşcolare contribuie la dezvoltarea multilaterală a copiilor, actualmente pe
teritoriul oraşului îşi desfăşoară activitatea şcoala sportivă cu capacitatea 200 locuri unde
sunt antrenaţi 300 elevi, numărul angajaţilor 22 persoane şi Şcoala de Arte cu capacitatea
450 locuri unde sunt antrenaţi 310 copii şi 29 cadre didactice.
În corespundere cu normele urbanistice în vigoare numărul de locuri în instituţiile
extraşcolare trebuie să constituie 10% din capacitatea totală pentru perspectivă a
instituţiilor şcolare.

- 32 -
N OBIECTE de UTILITATE PUBLICA
W E IN COLARE
S

sec.1 "LIVADA"

sec.9 "MOLDOVA"

sec.2 "CHERSACEL"

sec.3 "ALBENI "

750 - 500 m
NCM B.01.00.2016

sec.7 "BOZU"
sec.4 "PETRI"

sec.6 "FANARI"

Ialoveni
OBIECTE de UTILITATE PUBLICA
N
IN COLARE
W E

S

sec.1 "LIVADA"

sec.9 "MOLDOVA"

sec.2 "CHERSACEL"

sec.3 "ALBENI "

750 - 500 m
NCM B.01.00.2016

sec.4 "PETRI"

sec.7 "BOZU"

sec.6 "FANARI"

Ialoveni
6.3 Obiective ocrotirii sănătăţii
Obiectele de ocrotire a sănătăţii ocupă o poziţie prioritară în infrastructura socială. De
starea sănătăţii depinde în mod direct nivelul bunăstării individuale şi gradul de dezvoltare
umană a oraşului.
Conform datelor prezentate de instituţiile ocrotirii sănătăţii în oraş funcţionează IMSP
Spitalul Raional Ialoveni cu capacitatea 300 paturi, la 1000 locuitori, ceea ce constituie 11
paturi la 1000 locuitori, numărul total al angajaţilor – 110 persoane.
Concomitent, activează Centrul medicilor de familie cu capacitatea 1350 vizite /
schimb, ceea ce constituie 44 vizite la 1000 locuitori, numărul scriptic al angajaţilor 140
persoane. Instituţiile de ocrotirea sănătăţii, amplasate în oraş, deservesc atât populaţia
urbei cât şi populaţia întregului raion.

Tabelul 6.3.1
Obiective ocrotirii sănătăţii

Unităţi de Capacitatea Angajaţi
Denumirea Adresa
măsura (locuri) (oam.)
IMSP "Spitalul Raional
str. Alexandru cel Bun, 7 paturi 300 110
Ialoveni "
Centru Medicilor de Familie vizite /
str. Alexandru cel Bun, 7 1350 140
Ialoveni schimb
Farmacii 9 obiecte
Clinică veterinară str. Ialoveni, 3A 9

Asistenţa socială
Asistenţa socială este parte componentă a sistemului naţional de protecţie socială, în
cadrul căruia statul şi societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture
efectele temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale,
care pot genera marginalizarea ori excluderea socială a persoanelor şi a familiilor aflate în
dificultate.
Actualmente în or.Ialoveni activează Serviciul asistenţă psihopedagogică, numărul
scriptic al angajaţilor -9 persoane, inclusiv 7 cadre didactice.
Pentru perspectivă, în corespundere cu normele în vigoare este necesară:
- crearea unui Centru de zi pentru copii cu dezabilităţi;
- deschiderea unei cantinei sociale pentru asigurarea persoanelor cu hrană gratuită;
- dezvoltarea serviciului de îngrijire la domiciliu;
- construcţia azilului pentru bătrâni cu capacitatea 250 locuri, cea ce va constitui 11
locuri la 1000 locuitori.

6.4 Obiective de cultură, sport şi agrement
Obiectele de cultură, sport şi agrement au scopul de a satisface necesităţile populaţiei
pentru petrecea timpului liber. Acestea sunt reprezentate prin case de cultură, biblioteci,
muzee, teatre, zone amenajate pentru agrement, obiecte de sport etc.
Actualmente, în or. Ialoveni activează Casa de cultură cu capacitatea 400 locuri, ceea ce
constituie 21 locuri la 1000 locuitori, biblioteca publică raională cu capacitatea 86 mii
volume şi muzeul de istorie şi etnografie.

- 33 -
N OBIECTE de UTILITATE PUBLICA

W E OBIECTE OCROTIRE N
S

2000 m
NCM B.01.00.2016
sec.1 "LIVADA"

sec.9 "MOLDOVA"

sec.2 "CHERSACEL"

sec.3 "ALBENI "

sec.7 "BOZU"
sec.4 "PETRI"

sec.6 "FANARI"

Ialoveni
N
OBIECTE de UTILITATE PUBLICA

W E
OBIECTE OCROTIRE N
S

2000 m
NCM B.01.00.2016
sec.1 "LIVADA"

sec.9 "MOLDOVA"

sec.2 "CHERSACEL"

sec.7 "BOZU"

sec.6 "FANARI"

Ialoveni
N OBIECTE de UTILITATE PUBLICA
W E
OBIECTE SPORTIVE
S

sec.1 "LIVADA"
1500 m
NCM B.01.00.2016

sec.9 "MOLDOVA"

sec.2 "CHERSACEL"

sec.3 "ALBENI "

sec.7 "BOZU"
sec.7 "BOZU"
sec.4 "PETRI"

sec.6 "FANARI"
sec.6 "FANARI"

Ialoveni
N

W E
OBIECTE de UTILITATE PUBLICA
S
OBIECTE SPORTIVE

1500 m
NCM B.01.00.2016
sec.1 "LIVADA"

sec.9 "MOLDOVA"
sec.2 "CHERSACEL"

sec.3 "ALBENI "

sec.7 "BOZU"
sec.4 "PETRI"

sec.6 "FANARI"

Ialoveni
Pe teritoriului oraşului sunt amplasate următoare obiecte de istorie şi cultură:
- Biserica " Sfânta Cuvioasa Parascheva " – monumennt arhitectural de valoare
Naţională Sec. II-IV. XVII-XVIII;
- Monument în memoria consătenilor căzuţi în 1941-1945 monumennt istorie de
valoare locală;
- Monument „Glorie eternă eroilor căzuţi pe cîmpul de luptă‖;
- Monument ostaşilor internaţionalişti;
- Monument ostaşilor participanţi în conflictul armat pentru apărarea integrităţi şi
independenţii Republicii Moldova;
- Monument în memoria victimelor represiunilor regimului stalinist;
- Monument ‖Locuitorii or. Ialoveni căzuţi pe cîmpul de luptă, Locuitorii or. Ialoveni
deportaţi în ceţurile sibiriei‖;
- Monumentul lui Sănduţă Petru (27.07.1963-13.07.1983);
- Monumentul lui Alexandru cel Bun;
- Monument în memoria ostaşilor români căzuţi pentru eliberarea patriei.

Pentru perspectivă, conform calculelor se prevăd un şir de activităţi:
- sporirea capacităţii instituţiilor de cultură până la 1936 locuri, inclusiv construcţia
centrului distractiv – cultural cu capacitatea – 1536 locuri, ceea ce va constitui 80
locuri la 1000 locuitori;
- construcţia cinematografului în zonele noi de dezvoltare a oraşului cu capacitatea
605 locuri, cea ce va constitui 25 locuri la 100 locuitori;
- înnoirea şi modernizarea stocului de carte în biblioteci până la 110 mii volume
(preferenţial digitale);
- restaurarea edificiilor şi monumentelor de importanţă istorică şi culturală.

Obiective de sport - or. Ialoveni dispune de un stadion şi terenuri sportive cu suprafaţa
totală 5 ha, ceea ce constituie 0,26 ha la 1000 locuitori. Terenurile sportive sunt amplasate
pe teritoriul instituţiilor de învăţământ.
Pentru asigurarea locuitorilor cu obiecte sportive pe perioada de calcul se prevede
modernizarea obiectivelor existente cu aducerea până la parametrii în vigoare. Ca urmare,
se preconizează construcţia şi amenajarea terenurilor sportive, a stadionului raional cu
suprafaţa totală 15 ha, a sălii sportive cu suprafaţa podelei 1760 m2, bazinului de înot cu
suprafaţa 605 m2 oglinda apei etc.
Oraşul Ialoveni dispune de potenţial turistic valoros cu landşaft pitoresc şi condiţii
naturale favorabile care contribuie la crearea condiţiilor optime pentru odihnă, atât pentru
turiştii în tranzit, cât şi pentru locuitorii oraşului. Pentru perspectivă se propune
amenajarea scuarurilor în oraş, inclusiv a parcului din partea de nord-vest a urbei.

6.5 Obiective de comerţ, alimentaţie publică şi deservire comunală
Reţeaua obiectelor de comerţ şi alimentaţie publică după diversitatea mărfurilor şi
amplasare optimă pe teritoriul oraşului trebuie să se apropie de solicitările locuitorilor
pentru subiectul dat.
În prezent suprafaţa totală a obiectivelor comerciale din or.Ialoveni constituie 7000 m2,
ceea ce constituie 368 m2 suprafaţă comercială la 1000 locuitori. Cele mai mari centre
comerciale din oraş sunt – Victoria, Cascad, Casa cărnii, La Anton, Real etc.
- 34 -
OBIECTE de UTILITATE PUBLICA
N OBIECTE COMERCIALE
W E
de ALIMENTA IE PUBLIC
S

sec.1 "LIVADA"

800 m

sec.9 "MOLDOVA"

sec.2 "CHERSACEL"

sec.3 "ALBENI "

sec.7 "BOZU"
sec.4 "PETRI"

sec.6 "FANARI"

Ialoveni
OBIECTE de UTILITATE PUBLICA
N
OBIECTE COMERCIALE
W E
de ALIMENTA IE PUBLIC
S

sec.1 "LIVADA"

800 m

sec.9 "MOLDOVA"

sec.2 "CHERSACEL"

sec.3 "ALBENI "

sec.7 "BOZU"
sec.4 "PETRI"

sec.6 "FANARI"

Ialoveni
Instituţiile din sfera alimentaţie publică sunt prezentate prin săli de nunţi şi restaurante:
"Family Banquet Hall", "Voyage", "Hanul Vechi"; cafenele- baruri: "Casa Della Pizza",
"Guava Bar", "Praga", "Carul cu bere", "Doi cocoşi". Capacitatea totală a obiectivelor de
alimentaţie publică pe teritoriul urbei constituie 1100 locuri sau 58 locuri la 1000 locuitori.
Conform prevederilor PUG, pentru perspectivă, se prevede construcţia obiectelor
comerciale cu suprafaţa comercială - 1470 m2 cu amplasarea uniformă a obiectivelor în
cartierele periferice ale oraşului şi rezidenţiale noi. Concomitent, se prevede construcţia
obiectivelor din sfera alimentaţie publică cu capacitatea 352 locuri.
De asemenea, conform prevederilor PUG şi calculelor pentru perspectivă se prevede
construcţia următoarelor obiecte din sfera prestări servicii:
- întreprinderi prestări servicii până la 153 angajaţi;
- spălătorie – 220 kg haine/sch.;
- curăţătorie – 276 kg/haine/sch.;
- hotel cu 145 locuri;
- băi publice cu capacitatea totală 110 locuri.
Concomitent, în locurile publice, parcări auto, zone de agrement, partea centrală a
oraşului se prevede construcţia viceelor publice cu 16 locuri.

Tabelul 6.5.1

Calculul obiectelor infrastructurii sociale pentru perspectivă

Nr. Unitate de Situaţia existentă Proiect pentru Construcţii noi
Denumirea obiectelor
ord. măsură anul 2016 anul 2031 şi reconstrucţii
1 2 3 4 5 6
1 Populaţia mii locuit. 19 22
2 Instituţii preşcolare locuri 760 1210 450
la 1000 locuitori 40 55
3 Instituţii şcolare elevi 2830 2530 -300
la 1000 locuitori 149 115
4 Spital raional paturi 300 325 25
la 1000 locuitori 11 12
Azil pentru bătrâni şi
5 locuri 0 250 250
invalizi
la 1000 locuitori 11
6 CMF şi OMF vizite / zi 1350 1200 -150
la 1000 locuitori 44 31
7 Stadion, terenuri sportive ha 5 15 10,4
la 1000 locuitori 0,26 0,7
8 Săli sportive m2 podea 0 1760 1760
la 1000 locuitori 80
м2 oglinda
9 Bazine 0 605 605
de apă
la 1000 locuitori 25
10 Centre distractiv - culturale locuri 400 1936 1536
la 1000 locuitori 21 80
1 2 3 4 5 6
mii
11 Biblioteci 86 99 13
volume
la 1000 locuitori 5 4,5
12 Cinematograf locuri 0 605 605
la 1000 locuitori 25
m2 supr.
13 Obiecte comerciale 7000 8470 1470
comerc.
la 1000 locuitori 368 350
Întreprinderi de alimentaţie
14 locuri 1100 1452 352
publică
la 1000 locuitori 58 60
2
m supr.
15 Pieţe comerciale 900 880 -20
comerc.
la 1000 locuitori 47 40
Întreprinderi prestări
16 angajaţi 65 218 153
servicii
la 1000 locuitori 3 9
kg
17 Spălătorie 0 220 220
haine/sch.
la 1000 locuitori 10
kg
18 Curăţătorie 0 276 276
haine/sch.
la 1000 locuitori 11
19 Hotel locuri 0 145 145
la 1000 locuitori 6
20 Băi publice locuri 0 110 110
la 1000 locuitori 5
21 Vicee publice locuri 6 22 16
la 1000 locuitori 1
22 Cimitire ha 2 5
la 1000 locuitori 0,24

7. ZONIFICAREA TERITORIULUI

7.1 Situaţia existentă
În aspect urbanistic oraşul Ialoveni s-a format pe baza satului Ialoveni concomitent
valorificînd teritoriile adiacente. Teritoriul oraşului, în limitele existente, ocupă o arie de
837 ha şi întregime cu terenurile subordonate – 3165 ha. Oraşul este divizat în 9 sectoare:
- sectorul 1 „Livada‖;
- sectorul 2 „Chersacel‖;
- sectorul 3 „Albeni‖;
- sectorul 4 „Petri‖;
- sectorul 5 „Huţuleuca‖;
- sectorul 6 „Fanari‖;
- 36 -
- sectorul 7 „Bozu‖;
- sectorul 8 „Frumuşica‖;
- sectorul 9 „Moldova‖.
Tabelul 7.1.1
Indicii principale

Unităţi de
Nr. Denumirea Existent
măsură
I Populaţia oraşului locuitori 19000
II Fondul locativ mii m² 395,4
III Asigurarea în mediu cu fond locativ m²/locuitor 20,8
IV Suprafaţa totală teritoriului aferent ha 3164,44
inclusiv:
1 Terenurile oraşului ha 837,05
Terenurile destinate industriei, transportului,
2 ha 19,66
telecomunicaţiilor şi altor destinaţii speciale
3 Terenurile fondului silvic ha 256,50
4 Terenurile cu destinaţie agricolă ha 1670,93
5 Terenurile fondului apelor ha 50,00
6 Terenurile fondului de rezervă ha 330,30
Terenurile destinate protecţiei naturii, ocrotirii
7 ha 53,00
sănătăţii, activităţii recreative şi alte zonele verzi

Teritoriul oraşului se extinde pe coastele rîului Işnovăţ ce curge în lunca inundabilă a lui
cu lăţimea de la 60 m pîna la 180 m.
Pe coasta dreapta cu panta mai abruptă (până la 10 °), terenul construit are un procent
semnificativ de uzură fizică, deoarece o parte a coastei este periculoasă pentru clădiri din
cauza alunecărilor de teren. Aici sunt clădiri existente, ce se află în stare de avarie. O mică
parte a coastei este construită cu o locuinţă nouă.
Pe coasta din stînga, care este ceva mai puţin înclinată (panta 3-4°) predomină
construcţiile noi – locuinţe unifamiliale în regim mic de înălţime. Construcţiile existente
vechi se află în condiţii satisfăcătoare, cu excepţia locuinţelor amplasate pe teritoriu cu
alunecări de teren.
Pe terasa inferioră a coastei din stînga, de-a lungul străzii Alexandru cel Bun, precum şi
în lunca inundabilă sunt amplasate blocuri locative multeetajate cu apartamente colective.

Pentru deservirea populaţiei funcţionează: trei gradiniţe de copii, şase instituţii de
învăţămînt şi educaţie, trei instituţii pentru ocrotirea sănătăţii, patru filiale a băncilor
comerciale, Casa de cultură. În oraş funcţionează Misiunea creştină de binefacere
„Armata Salvării‖, casa de rugăciuni, şase biserici, dintre care una – Biserica „Sf.
Cuvioasă Paraschiva‖ reprezintă un monument de arhitectură a secolului XIX.

- 37 -
Toate obiecte de deservire a populaţiei, în temei sunt concentrate în partea centrală a
oraşului, de-a lungul străzii Alexandru cel Bun. Aici sunt amplasate principalele obiective
publice, administrative şi sociale a oraşului şi raionului ca: Primăria, Consiliul raional
Ialoveni, Oficiu stare civilă, Oficiu poştal, SA Moldtelecom şi alte.
Piaţa agroindustrială este amplasată în partea centrală a oraşului, la intersecţia străzilor
principale într-o zonă separată amenajată. Totodată aici sunt situate rînduri comerciale cu
magazine, gherete şi alte, care practic cu amplasarea lor ating chiar şi partea carosabilă a
străzilor ceia ce creează incomodităţi pentru circulaţia transportului şi pietonilor, cît şi
probleme sanitare şi ecologice.

Economia or. Ialoveni dispune de un aspect multelateral. Aici sunt fabricate produse de
alimentare, produse confecţionate, materiale de construcţie etc. În oraş funcţionează 3
întreprinderi de producere de Stat, 7 sociaţii de acţiuni, 28 sociaţii cu răspunderea limitată,
precum şi gospodării ţărăneşti şi individuale.
Întreprinderea principală a oraşului o reprezintă asociaţia pe acţiuni „Vinuri Ialoveni‖ –
unica întreprindere de vineficare în Republica Moldova pentru producerea vinului de
marca „Heres‖, care corespunde celor mai înalte standarde a pieţelor comerciale.
În anul 1998 a fost deschisă o întreprindere mare pentru producerea îngheţatei SRL
„Sandriliona‖, care-i dispusă cu utilaj modern. În anul 1999 la baza fostului sovhoz s-a
format SRL „Agro-Ialovenenii‖, unde se produce şi se realizează producţia agricolă.
De asemenea în oraş funcţionează întreprinderi pentru servirea drumurilor auto,
conductelor de gaze, apeductelor, a diversilor ramuri de comunicaţii telefonice şi multe
alte întreprinderi mici.

De-a lungul hotarului de la Nord-Vest al or. Ialoveni este trasată magistrala auto
Chişinău-Hînceşti- Cimişlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina (R3). Partea centrală
este străbătută de două magistrale auto cu transport de tranzit Ialoveni - Băcioi - Sîngera -
R2 (G71) şi Ialoveni-Costeşti (L493).
Străzile principale urbane sunt reprezentate de strada Alexandru cel Bun şi strada Ştefan
cel Mare, care intersectează în centrul oraşului la un nod de transport cu probleme. Acest
nod de transport este foarte complicat – aici au găsit intersecţia 6 străzi: Alexandru cel
Bun, Ştefan cel Mare, N.Testemiţianu, Basarabia şi Petru Ştefănucă, care îşi asumă rolurile
de legătura a centrului cu formaţiunile locative şi cu zonele de producere.
Coasta din dreapta a r. Işnovăţ este acoperită de o reţea de străzi inguste, amplasate în
mod haotic, subliniind relieful terenului, iar în general structura reţelei de drumuri şi străzi
a oraşului dispune de un caracter regulat şi execută funcţiuni de servire cu transport a
populaţiei.

În oraş practic nu există zone de agrement şi recreere a populaţiei. Există doar un parc
bine amenajat, care se află lîngă Consiliul Raional Ialoveni, şi un scuar mic lângă
Primărie. În partea de nord a oraşului aste amplasat un mare parc forestier, dar el nu este
amenajat.

Caracterizînd or. Ialoveni în general, este necesar de a remarca, că concomitent cu
structura de sistematizare deja creată, evidenţiind factorii naturale de landşaft, în oraş se
crează premise pentru perfecţionarea ulterioară şi atingerea a unui nivel nou, contemporan.
- 38 -
N

W E

S

1 sec.1 "LIVADA"
169.1 ha
sec.9 "MOLDOVA"
91.1 ha

9 str. L.Rebreanu
sec.2 "CHERSACEL"
25.2 ha

8
2 sec.3 "ALBENI "

bia
138.3 ha

ara
as
89.3 ha

.B
3
str

st
ugu
27 A
str.
sec.7 "BOZU"
68.8ha .F
ilo
lor
r
4
7
str

sec.4 "PETRI"
110.6 ha
6
ia
or
ict
.V
str

st
r.
Iu

i
ndr
.G

sec.6 "FANARI" csa
ag

le
ar

77.4ha V.A
in

str.

5
3
L49

63.4 ha

sec.1 sec.2 sec.3 sec.4 sec.5 sec.6 sec.7 sec.8 sec.9
TOTAL
" LIVADA " " CERSACEL " " ALBENI " " PETRI " " HU " " FANARI " " BOZU " " FRUMU " " MOLDOVA "
Denumirea zonei, terenuri
ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %
1 0.8 0.5 0.6 2.4 7.6 5.5 0.8 0.7 0.1 0.2 - - 0.2 0.3 10.7 11.9 7.3 8.0 28.1 3.4
2 41.3 24.3 18.2 72.2 93.0 66.9 49.2 44.2 44.9 70.6 33.2 42.7 41.0 59.0 29.2 32.6 26.3 28.8 376.3 45.0
3 5.0 2.9 - - 1.7 1.2 0.6 0.5 - - - - - - 9.3 10.4 4.0 4.4 20.6 2.5
4 8.2 4.8 1.3 5.2 4.1 2.0 0.6 0.5 0.7 1.1 2.0 2.6 - - 1.6 1.8 8.2 9.0 26.7 3.2
5 E 64.9 38.2 1.5 6.0 - - 1.1 1.0 0.4 0.6 3.4 4.4 6.1 8.8 4.0 4.5 7.1 7.8 88.5 10.6
6 - - - - - - - - - - - - - - 0.5 0.6 - - 0.5 0.1
7 29.7 17.5 2.3 9.1 25.1 18.1 18.55 16.7 8.8 13.8 9.8 12.6 4.0 5.8 24.2 27.0 17.9 19.6 140.35 16.8
8 12.7 7.5 - - 3.9 2.8 25.6 23.0 0.8 1.3 2.0 2.6 3.2 4.6 2.5 2.8 3.3 3.6 54.0 6.5
9 5.2 3.1 1.0 4.0 1.6 1.2 - - 5.5 8.6 20.0 25.7 1.0 1.4 2.5 2.8 11.0 12.1 47.8 5.7
10 1.1 0.6 - - - - 4.6 4.1 - - 4.3 5.5 1.1 1.6 - - 3.2 3.5 14.3 1.7
11 ALTE TERITORII 1.0 0.6 0.3 1.2 2.0 1.4 10.2 9.2 2.4 3.8 3.1 4.0 12.9 18.6 5.1 5.7 2.9 3.2 39.9 4.8
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 169.9 100 25.2 100 139 100 111.25 100 63.6 100 77.8 100 69.5 100 89.6 100 91.2 100 837.05 100

Ialoveni
R3
N
sec.1 "LIVADA"
W E

S

sec.1
" LIVADA "
Denumirea zonei, terenuri
ha %
1 0.8 0.5
2 41.3 24.3

str. Alexandru
3 5.0 2.9
4 8.2 4.8
5 E 64.9 38.2
- -
cel Bun

6
7 29.7 17.5
8 12.7 7.5
9 5.2 3.1
10 1.1 0.6
11 ALTE TERITORII 1.0 0.6
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 169.9 100

d e
lia
.E
. M
str
str. Traian

str. Nuca

str. A.I.Cuza
str. Merilo

rilor

str. A.I.Cuza

str.
str. N

str.

str.
r

c
str. A.Varti
str. Traian

t
str. S.Hare
str.

alippa
str. P.H
str.
str.
str. Nuca

str. N

str.
str. Merilo
str.

rilor
r
str.

str. I.
str. Suce
a av

str. L.Rebreanu
str
.

2
str

9
.
str. A
lexan

8
dru c

Ialoveni
el Bu
n
N

str. Suce W E

S sec.2
"CHERSACEL"
ava

Denumirea zonei, terenuri
ha %

str. M
1 0.6 2.4
2 18.2 72.2

.Fru
3 - -
nze
4 1.3 5.2
5 E 1.5 6.0
e
.F runz
str. M 6 - -
7 2.3 9.1
ru nze
M.F 8 - -
str.
e 9 1.0 4.0
runz
M.F
str. 10 - -

r .P nze
11 ALTE TERITORII 0.3 1.2
st .Fru
str. M TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 25.2 100
ai
M

e
9

nz
r.

ru
st

.F
M
.
str
ai
M
.1

il
str

ma

str
. Is

. M.
str

Em
i ne
sc
u
st
r.
D
oi
na

st str
r. .
Va

8 st
l ea
Tr
an
da
fir
str
.C
od
r. i lo ru
r

str
.F
ruc
st tel
r. or

str
.

str
. Iz
vo
are
str lor
.

str
bia

.
ara

str.
s
Ba

3
.
str

str
.B
.G
lav
an

str
.
str.

str
Ale

.T
igh
ina
x
and

str
.U
sec.2 "CHERSACEL"
r uc

niv
er
el B

7 su
lui
un

Ialoveni
sec.3
N
sec.3 "ALBENI "
" ALBENI " W E

Denumirea zonei, terenuri
ha % S

1 7.6 5.5
2 93.0 66.9
3 1.7 1.2 str.
Arb
4 4.1 2.0 uril
or
5 E - - str
.M str
ug .B
6 - - ure uc
uri
l ei
7 25.1 18.1
8 3.9 2.8

c

str.
rta
1.6

pa
9 1.2

.S

d
str. N
- -

a vi
10

str

str. M

A.D
11 ALTE TERITORII 2.0 1.4

istru

str.
ugur
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 139 100

or
el

il
sin
str.

ii
str

Fra

ruc
.T
.Vl
ad

aC
str.
im ire
scu

ale
str

2
.M

.
str

V
.E
mi

str.
la
ne

st-
sc
u str
.V
olu
str nta
.D r ilor
st
r. oin
Va a
le str
a .T
Tr rico
a lor
nd ulu
af i
iri
lo
st r str
r. .

str
st .C
r. od
ru

str
.F str
ruc .
tel
or
str
.

ii
Cruc
ia

str
rab

. Iz
vo
sa

alea
are
c
Ba

rta

str lor
str

str. V
pa

.
.

.
str

.S
str

str
.
str.
Ale

str
x

.B
and

str.
.G
lav
an
ru c

avid

str str
. .U
el B

niv str
A.D

er .
un

su
lui
str.

ea
nu str
.T
igh
ina
ina

8
igh

A.
str.
.T
ia

str
b

str.
ara

ust
as

7 Aug
.B
str

or

str. 2
loril

str.
I
A.F

alo
ven
str i
str.

.
G7
e 1
ter
.S
.C
str.

i
en

str
.
str
.

st-
str

lov

la
27
. Ia

Au
.

gu
str

str

st

4
.
str

str
r

.
lorilo

u st
ug
str. 7A
str. F

.2
str
a

str.
bi
ra

L4
sa

93
Ba
r.
st

6
str. Iu.Gagarin

Ialoveni
str.
I alo
v eni

sec.4 "PETRI"

i
en
N

st

lov
ugu

. Ia
W E G7 st-

27 A
1 la

str
3 Ia
lo ve

str.

st-la
S ni

27
Aug
lor

u st
t

lori
us

ni
ug

love
str. F
27A str.
tr.

str. Ia
s

L4 str.
93

hilia
i

str. C
ulu
st

i
r.

ulu
tin
G7

6
str. Iu.Gagarin

tin
Ho
st 1
r.

Ho
la
Chi

st-

.
lia

str
lui str
tinu .P
Ho .Za
str. dn
ipr
u
ilia
str. Ch str
.C
.St
am
l ati
eba
Dec
str. str

str.
. P.

str.
str.
str
.M

str.
.Co
stin

Dec
e
bal
str
.A
.Do
n ici

str.
Gh
str. M.Viteazul .As
ach
i

str.
A.R
u sso
st
r.

ri
Iu

nd
.

sa
G

lec
ag

.A
ar

.V
str
in

5
temir

str.
.Can

sec.4
str. D

" PETRI "
str. Putna
Denumirea zonei, terenuri
str. D ha %
.Can
temir
1 0.8 0.7
str.

2 49.2 44.2
3 0.6 0.5
4 0.6 0.5
5 E 1.1 1.0
6 - -
7 18.55 16.7
8 25.6 23.0
9 - -
10 4.6 4.1
11 ALTE TERITORII 10.2 9.2
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 111.25 100
3
L49

Ialoveni
N

W E

S

st
ri
nd

r.
sa

Iu
ec

.G
l
V.A

st-
6

ag
.
str

la

ar
III

in
st
-la
r.

II
st

st -
dri
csan

la
.Ale
st
r. ndr
i str. V
V.
Cu le csa
V.A

str
pc str.

.
ea

i
u
ul
et
str
er

.
in

Pu
T

tna str

tie
r.

.
st

ar
M
8
r.
str.
Viil st
o r

str.
str. Putna

str
str. .V

4
Ma iilo
cil or r

str.
i
nie
ati
.L

str.
str

Plu
gar
ilor
lor

n
Vii

ari

str
. I.
la

ag

A.T
st-

.G

eo
do
. Iu

rov
ici
str

str
.

str
.

str
.G
hio
cel
3
L49

str
.

str
. Bu
jor
ilor
str
.

sec.5
"HU ULEUCA"
Denumirea zonei, terenuri
ha %
1 0.1 0.2
2 44.9 70.6
3 - -
4 0.7 1.1
5 E 0.4 0.6
6 - -
7 8.8 13.8
8 0.8 1.3
9 5.5 8.6
10 - -
11 ALTE TERITORII 2.4 3.8
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 63.6 100

Ialoveni
sec.6 "FANARI"

ab ia
N

sar
Ba
3
W E

r
ilo
str.

lor
.F
S

ia
L4

str
ab
93

ar
B as
r.
st

str. Iu.Gagarin
st
r.
Ch
ilia
.
st r

st
r.
str.

str

7 o ria
.M
.Vi
tea
zu
l 4
Vict
.
str

str str.
. V.C
up
cea str. M.Viteazul
nu
vea
ado
M.S
st r
.

str.

B.
str.

ri
nd
sa
.A lec sec.6

st
st r. V

r.
r. st
r.

" FANARI "
st
a

Iu
V

st-
ce

.C

.G
up Denumirea zonei, terenuri

la
up

r.

ag
st ha %

st
ce

III
.C

ar
-la
a

a
ce

st-la

in
.V

andri 1 - -

II
up

cs
str

V.Ale
.C

a

dri str.
ce
IV

2 33.2 42.7
san
up

str.
c
-la

.Ale str
.C

V 3 - -
st

.
str.
V
II

ri
a

4 2.0 2.6
nd
-l
st

sa

5
r.

ec

5 E 3.4 4.4
st

Al

ri
V.

d

- -
an

6
a

str
s
-l

ec

.P
st

utn 7 9.8 12.6
Al
V.

a
r.

8 2.0 2.6
st

9 20.0 25.7
str.
Viilo 10 4.3 5.5
r
11 ALTE TERITORII 3.1 4.0
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 77.8 100

Ialoveni
N
sec.7 "BOZU"
W E

S

str
.
8

IV
st-la
str.
M.V
itea
zul

III
-la
st
str. M.Viteazul
II
-la
st

abia
sar
Ba
I
-la

str.
ul

st
eaz
M.Vit
str.

str. Dacia

.
str
.
str
st
r.
M

str. Dacia
str .V
.D ite
ac st az
ia r. ul

lor

str.
i
ez
str Liv
la
.L
ive st-
zil
or
ria
cto
. Vi
sec.7 str
" BUZU "
Denumirea zonei, terenuri

1
ha
0.2
%
0.3 6
2 41.0 59.0
3 - -
4 - -
5 E 6.1 8.8
6 - -
7 4.0 5.8
8 3.2 4.6
9 1.0 1.4
10 1.1 1.6
11 ALTE TERITORII 12.9 18.6
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 69.5 100
Ialoveni
str. A
lexan
N

dru c
W E

el Bu

str. N
S

str. Suce
n
1

str.

str.
str.

ava
str. L.Rebreanu

str
.
str
ru
ast

.
.Sih
D nze
str.

str. .Fru
str. str. M
V .L
upu

M.B

9
asa

ru nze
M.F
rab

i str.
nie
te
rie nze
.P M .Fru
str str.
b
ra
sa
Ba .Fru
nze
M.
str
. str. M
L49
a
irn
om P
4

ag r.

e
Dr st

nz
.
str

ru
.F
.M
str.

str
ai
M
V .L

9
2
str.

r.
upu

st
B

ai
uco

M
pu

.1
vin

Lu
V.

str
str .
a

.G str
.V

il
ma
ier
u

. Is
str
.
str

il
ma
st
r.
. Is
str
st
r.

a

e
-l

str.
ulc
st

ec

Ale
ea

I .N
nu

st-
xan
r.

o i
st

la
lst

dru

Ism
or
To

cil
L.

ail
c
idu

el B
r.
st

Ha

un
a
ale
.V
str

str.

u
ean

str.

sec.8
"FRUMU "
Denumirea zonei, terenuri
bia

ha %
ara

1 10.7 11.9
as
.B

2 29.2 32.6
str

3 9.3 10.4
4 1.6 1.8
5 E 4.0 4.5
str.
6 0.5 0.6
7 24.2 27.0
8
9
2.5
2.5
2.8
2.8 3
10 - -
11 ALTE TERITORII 5.1 5.7
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 89.6 100

7
Ialoveni
N
sec.9 "MOLDOVA"

M2
W E

S

1
R3
str
.A
str

.Cr
.3

iste
1A

a
ug
u st
str

1
98
.M

9
old
ov
str

ici
a
.

ev
.Mate
str. A
str

str.
.

str.

str. Spicu
lui

.
str
str
.A
.Cr
str.

iste
a

st
r.
M
ol
do
va

str.
G.V
ieru
st
r.

sec.9
" MOLDOVA "
Denumirea zonei, terenuri
ha %
1 7.3 8.0
2 26.3 28.8
3 4.0 4.4
4
5
6
E
8.2
7.1
-
9.0
7.8
-
8
7 17.9 19.6
8 3.3 3.6
9 11.0 12.1
10 3.2 3.5
11 ALTE TERITORII 2.9 3.2 Ialoveni
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 91.2 100
Pentru atingerea acestor scopuri este necesară dezvoltarea ulterioară a economiei,
perfecţionarea reţelei de drumuri şi străzi, formarea ulterioară a centrului administrativ-
public şi zonelor de odihnă a populaţiei.

7.2 Propuneri de proiect

Conform proiectului PUG al or.Ialoveni, pentru persoectivă dezvoltarea oraşului se
prevede ţinând cont de structura de sistematizare deja formată.
În rezultatul analizei situaţiei existente au fost stabilite direcţiile de elaborare a planului
urbanistic general:
- determinarea teritoriilor necesare pentru dezvoltarea în perspectivă a oraşului (atât
pentru perioada de proiect, cât şi pentru perspectivă, pentru fiecare zonă
funcţională);
- elaborarea schemei legăturilor de transport intern cât şi cel extern (evacuarea
transportului în tranzit peste hotarele rezidenţiale a oraşului, stabilirea categoriei
străzilor şi drumurilor, recomendaţii privind liniile roşii);
- soluţii de sistematizare arhitecturală privind aspectul zonei centru şi a străzii
centrale a oraşului din direcţia intrării în oraş (amplasarea obiectelor infrastructurii
sociale şi a clădirilor multietajate, evacuarea obiectelor care nu corespund cerinţelor
PUG);
- zonarea funcţională (compatibilitatea zonelor, conform cerinţelor sanitare şi
ecologice, atribuirea teritoriilor pentru amplasarea construcţiilor noi în fiecare
zonă).

Soluţiile stipulate în PUG sunt axate pe situaţia existentă şi posibilitatea păstrării la
maximum posibil al:
- tradiţiilor;
- obiectelor construcţiilor capitale şi celor verzi;
- legăturile de transport;
- monumentelor ale naturii şi celor arhitecturale de importanţă de stat şi locală.

Dezvoltarea şi extinderea teritoriilor oraşului pentru perioada de proiect au fost stabilite
în baza calculelor numărului populaţiei pentru perspectivă. Zonal, teritorii suplimentare
vor fi atribuite pe raioane, în ordinea următoare:
- sec.1 «Livada» - 44 ha;
60% - case locative individuale noi, 10% — construcţii locative noi, multietajate,
30% - obiecte cu destinaţie socială şi legături de transport;
- sec.2 «Chersacel» - 45 ha;
40% - case de locuit individuale existente, 50% — livada existentă, 10% - obiecte
cu destinaţie socială şi legături de transport;
- sec.3 «Albeni» - 17 ha;
70% - case individuale noi, 30% - obiecte cu destinaţie socială şi legături de
transport;
- sec.4 «Petri» - 20 ha;
40% - case individuale noi, 60% - obiecte cu destinaţie socială, teren monumentului
ale naturii geologic şi paleontologic «Reciful Ialoveni», obiecte cu destinaţie
- 39 -
comunală şi legături de transport;
- sec.5 «Huţuleuca» - 9 ha;
pentru construcţia caselor individuale noi;
- sec.7 «Bozu» - 20 ha;
terenurile fondul apelor — r.Îşnovăţ şi zona de protecţia a apelor, teritoriul inclus în
hotarele intravilan al oraşului la examinarea administraţiei;
- sec.8 «Frumuşica» - 22 ha;
zona de parc şi parcări cu obiecte cu destinaţie socială;
- sec.9 «Moldova» - 35ha;
obiecte cu destinaţie socială.

Conform cerinţelor normative:
- este întocmită lista obiectelor cu destinaţie socială necesare;
- a fost efectuat calculul capacităţii lor;
- a fost stabilită raza de deservire a obiectelor instituţii preşcolare şi şcolare, ocrotire
sănătăţii, comerciale de alimentare publice şi sportive şi locul amplasării acestor
obiecte.
În partea centrală a oraşului şi de-a lungul străzii Alexandru cel Bun, care este zona
principală a oraşului sunt amplasate cele mai mari obiecte de deservire perioadică şi
zilnică a populaţiei.
Zona respectivă este constituită din sectoare separate amplasate pe tot teritoriul oraşului
printre zona locuibilă pentru confortul şi asigurarea populaţiei cu obiecte şi servicii. În
general acestea sunt întreprinderi de comerţ şi alimentaţie publică cu utilizare zilnică.

Zona locativă este reprezentată cu case locative individuale şi apartamente de tip bloc
multietajate.
Extinderea caselor de tip bloc se propune din contul comasării în cartiere a coselor
multietajate existente, precum şi pe terenurile separate de-a lungul străzii Alexandru cel
Bun, pe ambele părţi a străzii. Aceste terenuri de-a lungul străzii Alexandru cel Bun sunt
reflectate pe schemă atât pentru perioada de proiect, cât şi pentru perspectivă pe măsura
eliberării lor de construcţiile existente. Aceste construcţii vor fi constituite din case
locative cu 5-9 nivele (cele mai solicitate fiind cele cu 5 nivele). Terenul eliberat de
construcţii este marcat pentru case localive multietajate la intrarea în oraş din direcţia de
est. Acest teritoriu are suprafaţa de 6 ha pentru apartamente de tip bloc şi obiecte sociale
pentru perioada de proiectare.
Mai spre sud, în continuare sunt evidenţiate cartiere cu suprafaţa 10-11 ha pentru
construcţiile de perspectivă.
Aceste soluţii vor permite evidenţierea înălţimii caselor la intrarea în oraş, vor ţine cont
de comunicaţiile existente şi vor crea posibilitatea prezenţei obiectelor publice în complex
cu serviciile oferite pentru acest microraion locativ.
Ţinând cont de densitatea mare a populaţiei în acest cartier locativ, apare necesitatea
apropierii obiectelor sociale, în deosebi cele, care pot fi amplasate la parterul caselor
locative.

- 40 -
Tabelul 7.2.1
Raportul tipurilor de construcţii locative

Terenuri Fondul locativ, mii m2
Tip de construcţii Situaţia exist. Propus
Situaţia exist. Propus
locative 20,8 mii m2 22 mii m2
ha % ha % mii m2 % mii m2 %
Locuinţe individuale cu
376,3 94 400,3 91 262,6 66 298,1 62
loturi
Blocuri cu multe
20,6 6 37,4 9 132,8 34 185,9 38
apartamente
Total 396,9 100 437,7 100 395,4 100 484 100

Zona unităţilor industriale pentru perioada de proiect se va dezvolta:
- la vest în apropierea PF "PASCARU A." PRODUCEREA FLORILOR în SERA
existente. Suprafaţa teritoriului atribuit 24 ha, această zonă pe o suprafaţa 20 ha
poate fi extinsă pentru perspectivă;
- la est de-a lungul străzii Ştefan cel Mare şi Sfânt pe o suprafaţă de 25 ha.
Ambele terenuri se află peste limita intravilan propus.

Pentru dezvoltarea pespectivă au fost evidenţiate terenuri în partea de nord-est după
cartierele cu construcţii locative pentru perspectivă. Suprafaţa acestor terenuri constituie
70 ha.
Toate unităţile industriale, existente sunt descrise mai detaliat în capitolul 7.
Organizarea zonei industriale. Pentru fiecare unitate industrială sunt detaliat descrise
recomendaţii privind dezvoltarea lor şi utilizarea acestor unităţi.

Zona spaţii verzi reprezintă prin sine o reţea ramificată cu terenuri separate, unite prin
gazoane ale străzilor şi drumurilor.
Cel mai mare după suprafaţă este parcul amplasat între cartierele locative din sec.
«Livada‖ şi sec.„Moldova‖, suprafaţa teritoriului – 60 ha.
De asemenea, pot fi evidenţiate după suprafaţă următoarele spaţii verzi;
- parcul - oaza în sec. .«Ghersacel‖, cu suprafaţa în linii roşii – 20 ha;
- parcul distractiv-curativ proiectat în sec. «Frumuşica», suprafaţa 25 ha;
- zona de protecţie sanitară de-a lungul r. Işnovăţ sec.‖Bozu‖, sec.―Fanari‖ crearea
zonei unice de recreaţie ca nucleu al carcasei ecologice, ceea ce va contribui la
ameliorarea situaţiei sanitare şi ecologice;
- zona verde de consolidare a versantului abrupt în sec. „Moldova;
- zona de protecţie a rezervaţiei paleotologice «Reciful Ialoveni».
Toate aceste terenuri se află în limita intravilan propus.
Peste hotarele de est a sec.‖Albenii‖ se propune un parc cu iaz pentru odihna populaţiei
în zilele de weekend. Suprafaţa parcului – 14 ha. Teritoriul pentru odihna de lungă durată
pentru tineret şi copii este repartizată peste hotarele oraşului, însă în hotarele
administrative a oraşului.
- 41 -
N

W E

S

1 sec.1 "LIVADA"
213.4 ha
sec.9 "MOLDOVA"
126.6 ha

9 str. L.Rebreanu
sec.2 "CHERSACEL"
69.8 ha

8
2 sec.3 "ALBENI "

bia
155.6 ha

ara
as
89.3 ha

.B
3

str

st
ugu
27 A
str.
sec.7 "BOZU"
68.8ha
4

r
ilo
lor
.F
7

str
sec.4 "PETRI"
137.1 ha
6
ia
or
ict
.V
str

st
r.
Iu
dri

.G
sec.6 "FANARI" san

ag
lec

ar
77.4ha V.A

in
str.

5
3
L49

72.9 ha

sec.1 sec.2 sec.3 sec.4 sec.5 sec.6 sec.7 sec.8 sec.9
TOTAL
" LIVADA " " CERSACEL " " ALBENI " " PETRI " " HU " " FANARI " " BOZU " " FRUMU " " MOLDOVA "
Denumirea zonei, terenuri
ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %
1 3.1 1.4 0.7 1.0 8.7 4.8 1.5 1.1 0.9 1.2 0.6 0.8 0.2 0.2 11.8 10.5 20.5 16.2 48 4.2
inclusiv propus 2.6 - - - 0.9 - 0.8 - - - 0.2 - - - 0.8 - 3.2 - 8.5 -
perspectiv - - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 - 3.0 -
2 59.2 26 30.9 44.1 100.7 56.4 57.4 41.9 45.4 62.2 29.3 27.6 42.4 38.3 23.6 21.1 23.3 18.8 408.1 36.4
inclusiv propus 23.5 - - - 15.9 - 12.0 - 5.4 - - - - - - - - - 56.8 -
perspectiv - - - - 3.1 - - - - - - - - - - - - - 3.1 -
3 24.2 10.7 1.2 - 3.9 2.2 0.6 0.4 - - - - - - 13.6 12.1 4.1 3.2 47.6 4.3
inclusiv propus 15.6 - 1.2 1.7 1.9 - - - - - - - - - 2.3 - - - 21 -
perspectiv 2.4 - - - - - - - - - - - - - 3.7 - - - 6.1 -
4 7.1 3.1 - - 1.5 0.8 5.7 4.2 - - 4.2 4 - - 1.3 1.2 7.6 6.0 27.4 2.4
inclusiv propus - - - - - - 1.2 - - - - - - - - - - - 1.2 -
5 E 66.4 29.3 21.2 30.3 3.3 1.8 3.1 2.3 1.8 2.5 22.7 21.2 13.6 15.1 28.1 25.1 20.8 16.5 181 16.2
6 - - - - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 - - 0.1 -
7 53.9 23.7 15.7 22.4 42.8 24 36.5 26.6 16.6 22.7 16.9 15.7 18.1 20.1 26.5 23.7 39.0 30.9 266 23.8
8 11.5 5.1 - - 3.9 2.2 26.2 19.1 0.6 0.8 4.1 3.8 3.0 3.3 5.1 4.6 9.0 7.1 63.4 5.7
inclusiv propus - - - - - - 2.3 - - - 2.3 - - - - - - - 4.6 -
9 - - 0.3 0.4 0.2 0.1 - - 3.5 4.8 26.5 25 11.8 13.1 - - 0.3 0.2 42.6 3.8
10 1.6 0.7 - - - - 1.5 1.1 - - 0.8 0.8 0.2 0.2 1.9 1.7 1.6 1.3 7.6 0.7
11 ALTE TERITORII - - - - 13.5 7.7 4.5 3.3 4.2 5.8 1.2 1.1 4.8 5.3 - - - - 28.2 2.5
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 227 100 70.0 100 178.5 100 137.0 100 73.0 100 106.3 100 90.0 100 112.0 100 126.2 100 1120 100

Ialoveni
sec.1 "LIVADA"
N
sec.1
"LIVADA"
Denumirea zonei, terenuri
ha %
W E
1 3.1 1.4
inclusiv propus 2.6 -
S
perspectiv - -
2 59.2 26
inclusiv propus 23.5 -
perspectiv - -
3 24.2 10.7
inclusiv propus 15.6 -
perspectiv 2.4 -
4 7.1 3.1
inclusiv propus - -
5 E 66.4 29.3
6 - -
7 53.9 23.7
8 11.5 5.1
inclusiv propus - -
9 - -
10 1.6 0.7
L494

11 ALTE TERITORII - -
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 227 100
R3

str. Alexan
dru cel Bun

de
lia
.E
.M
str
str. Traian

str. Nucar

str. A.I.Cuza
str. Merilo

ilor

str.

str. A.I.Cuza
str. N

str.
str.
r

ic
str. A.Vart
str. Traian

t
str. S.Hare
str.

ppa
str. P.Hali
str.
str.
str. Nucar

str. N

str.
str. Merilo
str.

ilor
r
str.

str. I.
str. A
lexand

str. Sucea
ru ce
l Bun

va

str. L.Rebreanu
str.
M.F
run
ze

Ialoveni
sec.2 "CHERSACEL"
N

W E

S

nze
.Fru
str. M
str.

z e
run str
i

M.F .B
e

M.F
ni

str. uc
te

urie
ie

i
run
Pr

e
runz
r.

. M.F
ze
st

str str
.M
e ug
.F runz ure
l
str. M
r.P
st
e
nz
ru
ai

.F
M

M
9

.
r.

str
st

ai

il
ma
M

str
.1

. Is

.M
str

str

.E
m ine
sc
u
st

str
r.

.
D
oi
na

st
r.
Va
.
str

le
a
Tr
an str
st d . Co
r. af dru
irilo
r sec.2
str Denumirea zonei, terenuri "CERSACEL"
.F
ruc ha %
tel
or
st 1 0.7 1.0
r.
il

str
ma

. inclusiv propus - -
. Is
str

perspectiv - -
2 30.9 44.1
inclusiv propus - -
str
. Izv 3 - -
oa
rel
or inclusiv propus 1.2 1.7
str
.
perspectiv - -
4 - -
str. inclusiv propus - -
bia

5 E 21.2 30.3
ara

6 - -
as
str.

.B

str 7 15.7 22.4
Ale

.B
str

.G
lav 8 - -
xan

an
dru

inclusiv propus - -
cel

str 9 0.3 0.4
.
Bu

10 - -
n

str
. str 11 ALTE TERITORII - -
.U
niv TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 70.0 100
ea er
n su
u lui

str. Ialoveni
str.
bia
ara
as
.B
str
N
sec.3 "ALBENI "
W E

S

sec.3
"ALBENI"
Denumirea zonei, terenuri
ha %
1 8.7 4.8
inclusiv propus 0.9 -
perspectiv - -
2 100.7 56.4
inclusiv propus 15.9 -
perspectiv 3.1 -
3 3.9 2.2
inclusiv propus 1.9 -
perspectiv - -
4 1.5 0.8
inclusiv propus - -
5 E 3.3 1.8
6 - -
7 42.8 24
8 3.9 2.2
inclusiv propus - -
9 0.2 0.1
str.
Arb
10 - - uril
or
str
11 ALTE TERITORII 13.5 7.7 .M
ug
ure str
l .B
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 178.5 100 uc
urie
rta
c i

str.
pa
.S

str. N

avid
str

str. M

A.D
istru
ugure

str.

ilor
str
.T
l

.Vla

sin
str.
dim

ii
Fra

ruc
ire
scu

str.

aC
Vale
str.

str.
st-la

str
.V
olu
nta
rilo
r
st
r.
D

str
oi

.T
na

rico
lor
ulu
i
str
.

str
.C
od
ru

str
.F str
ruc .
telo
r
str
.
ii
Cruc

str
. Izv
bia

alea

oa
relo
ra

c

r
sa

rta

str. V

str str
Ba

pa

. .
.S
.
str

str
str.

str
.
Ale
xan

str
d

.B
ru c

.G
str.

la va
el B

n
avid

str str
un

.
.U str
A.D

niv .
er
su
str.

ea lui
nu
str
.T
igh
ina
ina
igh
.T

A.
str

str.
t
Augus

str.
str. 27
lor
lori
A.F
str.

str
. G7
1
e
ter
.S
str.

.C str.
.
str

str Ialo
ven
i
en

i
.
str

lov
.
str

. Ia
str
.
str
lorilor

str.
str. F
abia

L4
93
sar
Ba
str.

str. Iu.Gagarin

Ialoveni
N
sec.4 "PETRI"
W E

S

t
Augus
str. 27
str.
Ialo
ven
i

n i
ve
Ialo
st-
la

.
str
Ia
lov
en

st-la
i

27
Aug
r

ust
lorilo

t
us

ni
ug
7A

love
str. F

.2
str

str. Ia
str.

L4 str.
93

hilia
i

str. C
ulu

st
i

r.
ulu
tin

G7
otin
Ho

st 1
r.
str. Iu.Gagarin

la

.H

Ch
st-

str

ilia
i str
ulu .
H otin P.Z
a
str. dn
ipr
u
ilia
str. Ch str
.C
.Sta
ma
ti
str.

l
eba
Dec
str. str
.P
.
str.
str.

str
.M
str.

.Co
stin
Dec
eba
l

str
.A
.Do
nic
i

str.
Gh
.As
ach
i

str.
A.R
u sso
st
r.
Iu
.G
ag
ar
in

ri
nd
csa
.Ale
.V
str

sec.4
"PETRI"
Denumirea zonei, terenuri
temir

ha %
.Can

1 0.7 1.1
str. D

str. D inclusiv propus 0.8 -
.Can
temir
perspectiv - -
str.

2 45.4 41.9
inclusiv propus 12.0 -
3 0.6 0.4
inclusiv propus - -
perspectiv - -
4 4.5 4.2
inclusiv propus 1.2 -
5 E 3.1 2.3
6 - -
7 36.5 26.6
8 23.9 19.1
inclusiv propus 2.3 -
9 - -
3
L49

10 1.5 1.1
11 ALTE TERITORII 4.5 3.3
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 137.0 100

Ialoveni
N

W E

st
r.
Iu
ri
nd

.G
S
sa

ag
lec
V.A

st-

ar
.

in
str

la
III
st
-la
II
st-
ri
sand
.Alec

la
i str. V
ndr
le csa
V.A

str
str.

.
u i
ult
re
str

ne
.P

Ti
utn

tie
str

r.
a

ar
.

st

M
8
r.
st
str.

str.
Viilo
r

str. Putna

str. D
.Can
temir

str. str
.V
Ma iilo
cilo r
r

str.

i
nie
str. ati
.L
P lug
aril
str

or
r
lo

n
Vii

ari
str
.
la

ag

I.A
st-

.Te
.G

od
. Iu

oro
vic
str

i
str
.

str
.

str
.G
hio
cel
3
L49

str
.

str
.B
ujo
rilo
r
str
.

sec.5
"HU "
Denumirea zonei, terenuri
ha %
1 0.9 1.2
inclusiv propus - -
perspectiv - -
2 40.0 62.2
inclusiv propus 5.4 -
3 - -
inclusiv propus - -
perspectiv - -
4 - -
inclusiv propus - -
5 E 1.8 2.5
6 - -
7 16.6 22.7
8 0.6 0.8
inclusiv propus - -
9 3.5 4.8
10 - -
11 ALTE TERITORII 4.2 5.8
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 73.0 100

Ialoveni
sec.6 "FANARI"

a
abi

r
sar

lorilo
N

Ba

str. F
str.
W E
L4
93

S

str. Iu.Gagarin
str.
str
. M.
Vit
ia ea
or zu
ict l
.V
st r

str str.
.V
.C
up
ce
a ean
u str. M.Viteazul
v
ado
str

M.S
.

.
str.

str. B

ndri
sa
st lec
r. . V.A
r.

V. str
st
ea

C up
pc

ce r.
st
Cu

a
ea

ri
V.

sand
c

.Alec
up
.
str

str. V
.C

ea

nd ri
IV

pc

csa
Cu
-la

V.Ale
st

V.

str.
II

ri
-la

nd
st

sa
r.
st

ec

ri
d
Al

an
V.

cs
-la

A le
st

V.
r.
st

sec.6
"FANARI"
Denumirea zonei, terenuri
ha %
1 0.6 0.8
inclusiv propus 0.2 -
perspectiv - -
2 29.3 27.6
inclusiv propus - -
perspectiv - -
3 - -
inclusiv propus - -
perspectiv - -
4 4.2 4
inclusiv propus - -
5 E 22.7 21.2
6 - -
7 16.9 15.7
8 4.1 3.8
inclusiv propus 2.3 -
9 26.5 25
10 0.8 0.8
11 ALTE TERITORII 1.2 1.1
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 106.3 100

Ialoveni
sec.7 "BOZU"
N

W E

S

str
.

IV
st-la
str.
M.V
itea
zul

str. M.Viteazul III

abia
-la
st

sar
II

Ba
-la
st

str.
I
a-l
st
ul
it eaz
M.V
str.

str. Dacia

r.
sec.7

st
"BOZU"
Denumirea zonei, terenuri
ha %

.
str
1 0.2 0.2
inclusiv propus - -

str. Dacia
perspectiv - - str
.D
ac st
2 38.3 38.3 ia r.
inclusiv propus - -
or
3 - - e zil
str Liv
inclusiv propus la
- - . Liv st-
ez
perspectiv - - ilo
r ia
or
4 - - ict
.V
inclusiv propus - - str

5 E 13.6 15.1
6 - -
7 18.1 20.1
8 30 3.3
inclusiv propus - -
9 11.8 13.1
10 0.2 0.2
11 ALTE TERITORII 4.8 5.3
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 90.0 100 Ialoveni
str.
str. N

str. Suceav
str. A

str.

str.
lexa

a
ndru
N str. L.Rebreanu

ce l B
W E

un

str
.
str
S stru

.
iha nze
D.S .Fru

str.
str. str. M

str.
V.L
upu

M
.Ba
nze

sa r
M .Fru
str.

ab
e
runz
M.F
b str.
ara
as nze
.B .Fru

i
ie
.M str. M

n
str

te
ie
Pr
r.
L49
a

st
irn
om

e
P

4
r.

nz
r ag st

ru
.D
str

.F
.M
str
str.

ai
M
V .L

9
str.

r.
upu

st
B

ai
uco

M
pu

1
Lu

v

.
V.

ina

str
str .
.G str
.Vi
eru

.
str

il
ma
. Is
str
st
r.

-la

e
ulc

str.
st

ec

A
.N
ea

lex
.I

st-
nu

oi
str

and

la
lst

Ism
To

or

ru c
cil
L.

ail
idu
r.

el B
st

Ha

un
a
ale
.V
str

bia
ara
as
.B
str

str.
str.

sec.8
"FRUMU "
Denumirea zonei, terenuri
ha %
1 11.0 10.5
inclusiv propus 0.8 -
perspectiv - -
2 23.6 21.1
inclusiv propus - -
3 7.6 12.1
inclusiv propus 2.3 -
perspectiv 3.7 -
4 1.3 1.2
inclusiv propus - -
5 E 28.1 25.1
a
abi

6 0.1 0.1
sar
Ba

7 26.5 23.7
str.

8 5.1 4.6
inclusiv propus - -
9 - -
10 1.9 1.7 Ialoveni
11 ALTE TERITORII - -
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 112.0 100
sec.9 "MOLDOVA"
N

M2
W E

S

R3

str
.A
str

.Cr
.3

iste
1A

a
ug
us
t1
98
9
str
.M
str

ici
old
.

ateev
ov
a

.M
str. A
str
.

str.
str.

str. Spicu
lui

.
str
str
.A
str.

.Cr
iste
a

st
r.
M
ol
do
va

str.
G .Vie
ru
st
sec.9
r.
" MOLDOVA "
Denumirea zonei, terenuri
ha %
1 20.5 16.2
inclusiv propus 3.2 -
perspectiv 3.0 -
2 23.3 18.8
inclusiv propus - -
3 4.1 3.2
inclusiv propus - -
perspectiv - -
4 7.6 6.0
inclusiv propus - -
5 E 20.8 16.5
6 - -
7 39.0 30.9
8 9.0 7.1
inclusiv propus - -
9 0.3 0.2
10 1.6 1.3 Ialoveni
11 ALTE TERITORII - -
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 126.2 100
Zona comunală în general va fi păstrată pentru toate obiectele existente cu stabilirea
zonelor sanitare de protecţie de la casele locative, cu excepţia:
- poligon de utilizare a deşeurilor menagere solide — se reorganizează, informaţia
mai detaliată a se vedea cap.18. «Protecţia mediului. Restricţii ecologice.‖ şi cap.13
«Salubrizarea teritoriului»;
- cimitir în sec. „Albeni‖ – se stopează înmormântările;
- direcţia raională pentru siguranţa alimentelor - se recomandă evacuarea gropii
Bekkari cu utilizarea teritoriului numai în scop administrativ al acestei organizaţii.

Din obiectele proiectate se propune:
- Combinat de baie-sauna şi spălătorie. Curăţătorie chimică; suprafaţa teritoriului 1
ha, în sec.‖Petri‖;
- Rezervor 1000 m3 x 2.

Dezvoltarea reţelei de drumuri şi străzi se bazează pe schema existentă deja formată
cu perfecţionarea şi ameliorarea siatemului format, care va permite asigurarea legăturilor
fiabile de transport între elementele structurale.
Evacuarea drumurilor naţionale peste hotarele zonei locuibile, organizarea centurii de
ocolire în jurul oraşului va permite:
1. reducerea poluării fonice şi a aerului atmosferic de la transportul în tranzit, în
deosebi în zona rezidenţială;
2. eliberarea străzii principale a oraşului, reducerea intensităţii circulaţiei, direcţionând
fluxul pe calea cea mai scurtă în direcţia necesară.

Dotarea edilitară a oraşului este reflectată în capitole respective pentru fiecare tip de
asigurare cu reţele edilitare.
Planul urbanistic general al oraşului Ialoveni este elaborat pentru dezvoltarea oraşului
pentru următorii 15 ani.

7.3 Ocrotirea monumentelor de istorie, arhitectură şi cultură
În prezent monumentele istorice, arhitecturale şi culturale de categorie naţională sunt
luate la evidenţă de stat prin intermediul Registrului monumentelor Republicii Moldova
ocrotite de stat aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993 cu
actualizările şi modificările ulterioare. Pentru monumentele istorice, arhitecturale şi
culturale de categorie locală, conform alin.(3), art.11 din Legea privind ocrotirea
monumentelor, sunt valabile listele/registrele acestora intocmite de secţiile/direcţiile
pentru cultură raionale /municipale şi aprobate de Consiliul autorităţii publicii locale II.
Clădirile de pe adresele cu statut de monument protejat, zonele construite protejate ori
siturile arheologice reprezintă obiective de interes public, importante din punct de vedere
arhitectural, urbanistic, arheologic, artistic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau al
peisajului cultural etc. şi au un rol important în păstrarea memoriei culturale şi educării
patriotismului.
Un monument istoric este atît creaţia arhitecturală izolată cît şi o zonă sau o aşezare
urbană sau rurală care aduce mărturia unei civilizaţii anumite, a unei evoluţii semnificative
sau a unui eveniment istoric.

- 42 -
Conform Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de Stat (HP Nr.1531
din 22.06.1993) în oraşul Ialoveni sunt situate monumentele:
 Biserica “Sf. Cuvioasă Paraschiva”, monument arhitectural de valoare naţională,
anul 1897, nr.666 în ―Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat‖,
zona de Centru;
 Monument în memoria consătenilor căzuţi în 1941-1945, monument istoric de
valoare locală, nr.667 în ―Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de
stat‖, zona de Centru.

De asemenea, în vecinătatea oraşului există cîteva monumente arheologice:
 Ialoveni I – Aşezare, monument arheologic de valoare naţională, sec. II-IV, sec.
XVI-XVIII, nr.663 în ―Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de
stat‖, zona de Centru;
 Ialoveni II – Aşezare, monument arheologic de valoare naţională, sec. XV-XVII
î.e.n., sec. II-IV, nr.664 în ―Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de
stat‖, zona de Centru;
 Ialoveni III – Aşezare, monument arheologic de valoare naţională, sec. II-IV, sec.
XVII-XVIII, nr.665 în ―Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de
stat‖, zona de Centru.

În afară de cele de mai sus în Ialoveni există monumente de interes municipal, care sunt
instalate în partea centrală a oraşului. Acestea sunt monumente în onoarea unor
personalităţi celebre sau evenimente istorice:
 Monumentul lui Sănduţa Petru (27.07.1963-13.07.1983);
 Monument "Locuitorii or. Ialoveni căzuţi pe cîmpul de luptă, Locuitorii or. Ialoveni
deportaţi în ceţurile Siberiei";
 Monument "În memoria ostaşilor români căzuţi pentru eliberarea Patriei";
 Monumentul lui Alexandru cel Bun.
Toate acestea au o suprafaţă suficientă pentru revizuire şi amenajarea.

Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări în domeniul Amenajării teritoriului,
urbanismului şi arhitecturii „Urbanproiect‖ în anul 2002 a elaborat documentul (obiect
nr.14602/62) Starea şi dezvoltarea fondului ariilor protejate de Stat din „Planul de
amenajare a teritoriului Naţional‖ PATN, conform căruia Primariei or. Ialoveni aparţine
teritoriul ariei Naturale Protejate – „Reciful Ialoveni”, monument ale naturii geologic şi
paleontologic. Suprafaţa monumentului – 3 ha, este amplasat lîngă or. Ialoveni, pe drum
spre s. Costeşti, pe malul stîng al r. Işnovăţ. Deţinatorul funciar a fost Asoţiaţia Ştiinţifică
„Codru‖.

În proiectul Planului Urbanistic General al or. Ialoveni se prevede păstrarea şi protecţia
monumentelor de arhitectură, istorie şi cultură amplasate pe teritoriul oraşului.
Orice intervenţie asupra monumentului, în zonele construite protejate ori în zonele de
protecţie ale acestora se face în conformitate cu avizul Consiliului Naţional al
Monumentelor Istorice. Limitele zonelor construite din Registru de stat aprobat prin
Hotărirea de Parlament nu pot fi modificate prin PUG.
- 43 -
Asupra clădirilor de pe adresele cu statut de monument protejat, potrivit alin.(1), art.9
din Legea privind ocrotirea monumentelor, grevează servitutea/dreptul de preemţiune a
statului, iar conform alin.(4), art.17 din Legea culturii, privatizarea obiectelor şi
obiectivelor care alcătuiesc patrimoniul cultural naţional este interzisă.
Protejarea monumentelor de istorie, arhitectură, cultură şi arheologie – sistemul
internaţional-guvernamental şi social, eveniment, al cărui obiectiv este de a păstra şi de a
proteja patrimoniul cultural al umanităţii. Toate monumentele sunt organizaţii de stat,
cooperatiste şi sociale, individuale şi sunt protejate de stat.
Vînzarea, cadou sau tot ce dispune de monumentele istorice şi culturale este permisă
numai cu notificarea prealabilă a autorităţilor publice. Monumentele sunt folosite pentru
dezvoltarea de ştiinţă, educaţie şi cultură, educaţie patriotică morală ideologică şi estetică.
Utilizarea de monumente în scopuri comerciale şi alte le este permisă numai în cazul în
care acest lucru ar compromite siguranţa acestora.
Pentru a proteja monumentele lîngă ei sunt instalate zone de protecţie (zona de
protecţie, zona de dezvoltare) în care sunt interzise lucrări de construcţii sau lucrări de
demolare. Mutarea şi schimbarea monumentelor arhitecturale sunt permise numai cu
aprobări speciale. Legea stabileşte procedura pentru efectuarea săpăturilor arhiologice.
Pentru excavare este dat permisiunea specială. Persoanele vinovate de non-conformitate
cu normele de protecţie, management, contabilitate şi restaurare a monumentelor riscă
răspundere penală, administrativă şi alte răspundere în conformitate cu legislaţia statului.
Pentru distrugerea şi desfigurarea monumentelor de istorie şi cultură sunt prevăzute
pedepse conform legii.
Stabilirea direcţiilor comune de dezvoltare ale localităţii, care dispune de monumente cu
valoare istorică, precum şi principiile pentru reconstrucţie şi construcţii noi se bazează pe
cercetările istorico-arheologice, landşaftologice şi urbanistice anterioare, sarcina cărora
constă in stabilirea elementelor esenţiale ale patrimoniului istoric care necesită ocrotire.

8. ORGANIZAREA ZONEI INDUSTRIALE

8.1 Situaţia existentă
Complexul industrial al oraşului se constituie din 9 zone sectoriale, cuprizînd peste 60
unităţi economice: producere, depozitare şi servicii de diferite domenii de activităţi pe o
suprafaţa totală de peste 112 ha.
În prezent or. Ialoveni dispune de un potenţial economic-industrial slab dezvoltat şi
cuprinde domeniile de activităţi în ramurile industriilor: alimentara, vinicolă, construcţie,
transport, servicii tehnice ,agricole şi alte (Anexe: tab. 9.1.1).
Actualimente o parte din intreprinderi activeza, iar alta parte de întreprinderi şi-au
stopat activităţile pe diverse motive şi sunt supuse reprofilării, reorganizării, parcelării sau
lichidării, altele staţionează pe motive economice.
Majoritatea întreprinderilor industriale sunt amplasate în grupuri, in următoarele zone
sectoriale:
Grupul de întreprinderi, sectorul nr.1 ''Livada''
Întreprinderile acestei zone sunt amplasate adiacent zonei de centru al oraşului în arealul
străzilor Alexandru cel Bun şi Pan Halipa pe o suprafaţa totala circa 13,00 ha.

- 44 -
Aici sunt amplasate 12 obiective economice de diferite activităţi de producere şi
depozitare. Cele mai importante întreprinderi ce activiaza sunt: Fabrica de ''Vinuri
Ialoveni'' SA; Fabrica de producere a îngheţatei ''Sandriliona'' SRL; întreprindere de
producere a constructiilor metalice cu capital strain; intreprindere cu activitati de
construire ''Agregat''SA; Fabrica de mobila la comanda si alte service tehnice auto,
depozitare si comert. O parte de intreprinderi si-au stopat activitatile pe diverse motive
economice .

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.2 ''Chersacel''
In aceasta zona la Est de centrul orasului de-alungul str. Basarabie se afla o
intreprindere de depozitare si garaje a SRL''Triolux-Profi'', care nu activeaza. Suprafaţa
ocupată de acesta întreprindere constituie circa 1,15 ha.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr. 3 ''Albeni''
Întreprinderile acestei zone sunt amplasate compact în doua grupuri prin spatii locative
individuale. Aici se afla peste 9 unitati economice de diferite activitati, dintre care 5
activeaza, iar altele se afla în faza de reformare în parcele mici de teren pentru activităţi
economice. Suprafata totala ocupata de aceaste întreprindere este de peste 3,00 ha.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.4 ''Petri''
Intreprinderile acestei zone sunt amplasate compact in doua grupuri in partea de Sud-Est
a or. Ialoveni dealungul r. Isnovat pina la str. Iu.Gagarin. Aici se afla adiacent cu spatiile
locative peste 18 obiective economice de diferite activitati , dintre care 7 nu activeaza si se
afla in faza de reformare . Suprafata totala ocupata de aceste intreprinderi constituie circa
24,00ha.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.5 ''Hutuleuca''
In aceasta zona la Sud-Vest al or. Ialoveni, adiacent cu spatiile locative sunt amplasate
doua unitati economice : 1 statie de alimentare cu produse petroliere si gaze, 1 depozit de
materiale, care nu activeaza. Suprafata totala ocupata de aceste obiective constituie circa
1,40 ha.

Grupul de întreprinderi, nr.6 ''Fanari''
Intreprinderile acestei zone sunt amplasate de-alungul r.Isnovat adiacent cu str.
Basarabia. Aici se afla compact 7obiective economice de diferite domenii de activitati
compact, care actualimente 4 activeaza, iar alte sunt in faza de reoganizare -replanificare.
Suprafata totala ocupata de aceste intreprinderi constituie peste 1,80ha.

Grupul de întreorinderi, sectorul nr.7 ''Bozu''
Aici sunt amplasate 4 obiective economice majoritatea de depozitare agroindustriala ,
dintre care 2 nu activeaza .Suprafata totala ocupata de aceste obiective constituie circa
2,60 ha.

- 45 -
Grupul de întreprinderi, sectorul nr.8 ''Frumuşica''
Intreprinderile acestei zone sunt amplasate in zona de Centru al or.Ialoveni dealungul
str. N.Testimiteanu. Aici functioneaza 10 intereprinderi de diferite domenii de activitati,
alte 4 nu activeaza. Suprafata totala ocupata de aceste obiective constituie peste 7.00 ha.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.9 ''Moldova''
Intreprinderile acestei zone sunt amplasate dealungul sos. Hincesti. Aici activeaza o
intreprindere de producere a betonului, una de imbutilere a vinului , 4 statii de alimentare
cu produse petroliere si gaze, servicii tehnice auto. Suprafata totala ocupata de aceste
obiective constituie circa 7,00ha.

Constatări
În conformitate cu studiile de valorificare, cercetare şi examinare in teritoriu s-a
constatat, că majoritatea întreprinderilor din or. Ialoveni au fost amplasate şi construite în
anii 1970-1985 şi nu au suportat schimbări esenţiale în structura urbanistică.
Din totalul potential existent de întreprinderi activează circa 40% unităţi economice în
diferite domenii de producere şi servicii, iar 60% şi-au stopat activităţile şi nu funcţionează
pe diferite motive economice.
Aceste întreprinderi vor fi supuse reorganizării, replanificării sau redimensionării
racordate la noile condiţii economice de piaţă cu tehnologii performante, altele vor fi
propuse reamplasarii reiesind din normele sanitaro-ecologice si soluţiile Planului
Urbanistic General al or. Ialoveni.

8.2 Soluţii urbanistice
Pornindu-se de la analiza situaţiei existente a complexului industrial şi luând în
consideraţie soluţiile de actualizare a Planului Urbanistic General în condiţiile economiei
de piaţă au fost elaborate propuneri de amenajare şi amplasare a teritoriilor zonelor de
producere.
Asupra soluţiilor Planului Urbanistic s-a consultat cu administraţia publică locală a or.
Ialoveni, în rezultatul cărora s-a ţinut cont de sugestiile şi propuneri la prezentul proiect.
În context, propunerile de sistematizare a or. Ialoveni la compartimentul ―Industrie‖ se
păstrează în esenţa structural anterior creată a zonelor industriale, care sunt corelate la
soluţiile urbanistice ale Planului Urbanistic General.
Listele întreprinderilor industriale existente, de perspectivă, reamplasare sau
reorganizare şi teritoriile de rezervă sunt indicate în tab. 9.1.1; 9.1.2; 9.2.1; 9.2.2.
Întreprinderile sunt amplasate adiacent cu cartierele locative şi vor fi păstrate parţial
activităţile lor conform soluţiilor Planului Urbanistic General. Excepţie prezintă
întreprinderile, care nu se conformă normelor sanitaro-ecologice, soluţiilor Planului
Urbanistic General şi vor fi propuse reamplasării sau reorganizării în alte domenii de
activitate, care sunt reflectate în tab. 9.2.2.
Caracteristica urbanistică de sistematizare şi amenajare a zonelor industiale pe sectoare
se prezintă mai jos:

- 46 -
Grupul de întreprinderi, sectorul nr.1 ''Livada''
Întreprinderile aceastei zone sunt amplasate compact şi conform soluţiilor Planului
Urbanistic General se prezintă cu schimbări in vederea reorganizarii si schimbarii de
destinatie a doua intreprinderi: SA''Agregat'' (poz.1-06), Parcarea autocamioane ( poz.1-
08) si Autoservice ( poz.1-09) in spatii locative si socio-comerciale pe motive, ca acestea
nu se conforma normelor sanitaro-ecologice.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.2 ''Chersacel''
In aceasta zona conform solutiilor Planului Urbanistic General se propune spre
reorganizare si schimbare de destinatie in spatii locative si socio-comerciale intreprinderea
SRL ''TrioluxProfil'' ( poz.2-01) pe motive ,ca acesta nu se conforma normelor sanitro-
ecologice.
Grupul de întreprinderi, sectorul nr. 3 ''Albeni''
Intreprinderile acestei zone amplasate compact in doua grupuri conform Planului
Urbanistic General se prezinta fara schimbari. Exceptie constituie fosta intreprindere
''Agrotehnica'', care actualimente se reoganizeaza in loturi de teren aferent si parcele de
teren liber pentru diferite domenii de activitate conforme normelor sanitaro-ecologice.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.4 ''Petri''
Intreprinderile acestei zone amplasate compact in doua grupuri conform solutiilor
Planului Urbanistic General se prezinta fara modificari esentiale. Exceptie constituie
intreprinderile, care nu activeaza, se propun spre reoganizare sau formare in bunuri
imobile de teren aferent pentru diferite domenii de activitate: producere depozitare,
servicii tehnice si comert. Aici in structura urbanistica sau format 2 teritorii de rezerva cu
o suprafata totala de 24,70 ha destinate pentru dezvoltarea unui parc industrial.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.5 ''Hutuleuca''
Intreprinderile acestei zone amplasate compact conform solutiilor Planului Urbanistic
General se prezinta fara schimbari.

Grupul de întreprinderi, nr.6 ''Fanari''
Intreprinderile acestei zone amplaste compact conform solutiilor Planului Urbanistic
Geneal se prezint fara schimbari exceptie constituie formarea unui Parc Tehnolgic.

Grupul de întreorinderi, sectorul nr.7 ''Bozu''
Intreprinderile acestei zone amplasdate razlet prin cartierele locativ conform solutiilor
Planulu Urbanistic General se prezinta fara schimbari.

Grupul de întreprinderi, sectorul nr.8 ''Frumuşica''
Intreprinderile acestei zone amplasate compact conform solutiilor Planului Urbanistic
General se prezinta fara schimbari esentiale exceptie constituie formarea terenurilor de
rezerva pentru dezvoltarea sectorului de producere industriala si lichidarea a doua
obiective de servicii tehnice auto: SAC (poz.8-04); Spalatorie auto ( poz.8-12).

- 47 -
Grupul de întreprinderi, sectorul nr.9 ''Moldova''
Intreprinderile acestei zone conform solutiilor Planului Urbanistic General se prezinta
fara schimbari, exceptie constituie formarea de terenuri de rezerva pentru dezvoltarea
sectorului de producere industriala.

8.3 Concluzii
În conformitate cu studiile de examinare, efectuate pe teren, majoritate întreprinderilor
amplasate in or. Ialoveni au fost construite în anii 1970-1985 si nu au suportat schimbări
esenţiale în structura urbanistică. În proiect s-au determinat graniţele zonelor industriale pe
sectoare, teritoriile de rezervă de dezvoltare (parcuri industriale, tehnice si zone economice
libere ), de producere, depozitare şi servici tehnice .
De asemenea, s-au propus soluţii de reorganizare, replanificare-reprofilare sau
reamplasare a celor întreprinderi, care nu activează şi celor ce nu se conforma cerinţelor
sanitaro-ecologice în vedera soluţiilor Planului Urbanistic General.
Lista întreprinderilor existente şi de reorganizare – reprofilare sunt prezentate în,
tabelele anexate la prezentul proiect.
Tabelul 8.1.1
Explicaţia întreprinderilor industriale existente

Nr. Suprafaţa, Starea Numărul de
Denumirea Genul de activitate
PG ha actuală lucratori, om
1 2 3 4 5 6
1-00 Sectorul 1 „Livada”
Servicii tehnice si comer-
1-01 SACG a SRL''Lukoil '' 0,24 Activează cializarea produselor 9
petroliere si gaze
1-02 Spalatorie auto 0,08 Activează Servicii de spalare auto 2
1-03 Statie de deservire tehnica 0,16 Activează Service de reparatie auto 9
1-04 Depozit comercial 0,05 Nu activ.
Producerea si
1-05 SA''Vinuri Ialoveni'' 6,30 Activează comercializarea 44
produselor alcoolice
Depozitarea materialelor
1-06 SA''Agregat'' 3,20 Activează 100
si servicii de construire
Intreprindere de Confectionarea
1-07 confectionare a 0,10 Activează bijuteriilor din metale 10
bijuteriilor pretioase
1-08 Parcare de autocamioane 0,50 Activează Servicii de parcare 3
1-09 Autoservice 0,05 Nu activ.
Statie de deservire tehnica
1-10 0,10 Activează Servicii de reparatie auto 12
a SRL''Orion'
1-11 SRL''Sandriliona'' 2,10 Activează Producerea inghetatei 350
Total: 12,80 539

2-00 Sectorul 2 „Chersacel”
Depozite si garaje a SRL
2-01 1,15 Nu activ.
''TrioluxProfil''
Total: 1,15
1 2 3 4 5 6
3-00 Sectorul 3 „Albeni”
Statie de testare auto a
3-01 0,12 Activează Servicii de testare auto 3
SRL''B&M''
Servicii de transportare a
3-02 SRL''Dorutrans'' 0,86 Activează 22
marfurilor
3-03 SRL''Tehnoservicii'' 0,60 Activează Servicii de reparatii auto 10
3-04 SRL''Metiolis'' 0,27 Activează Servicii de proiectare 10
3-05 SRL''Ialpetrpol '' 0,10 Activează Servici de comercializare 5
Atelier de reparatie a
3-06 0,50 Nu activ.
tehniciiagricole
3-07 Depozit agricol 0,30 Nu activ.
3-08 Depozit agricol 0,45 Nu activ.
3-09 Depozit agricol 0,56 Nu activ.
Total: 3,76 50

4-00 Sectorul 4 „Petri”
Servicii de repartie,
4-01 SA ''Dumuri Ialoveni'' 0,50 Activează intretinere si construire 220
de drumuri
Servicii de reparatie si
4-02 SA''Servicomas'' 2,60 Activează 35
construire
Servicii de reparaţii şi
4-03 Baza auto -16 3,40 Nu activ.
construcţii
4-04 SRL''Neovertus'' 1,70 Nu activ. Arendarea incaperilor
Producerea de pavaj de
4-05 SRL ''Dur'' 0,50 Activează 3
trotuar
Exploatarea retelelor de
4-06 SA'' Apa Canal Chisinau'' 0,60 Activează 16
apa si canalizare
Servicii de reparatii si
4-07 Regia Comunal Locativa 0,60 Activează exploatare a spatiilor 20
locative
Intreprindere de
Prelucrarea nucilor si
4-08 producere a miezului de 0,34 Activează 10
depozitare
nuca
4-09 P.F. ''Popa Natalia'' 0,12 Nu activ.
Platforma de stocare a Depozitarea materialelor
4-10 materialelor inerte a SA 0,80 Activează de constructie a 5
''Drumuri Ialoveni'' drumurilor
4-11 Pozitie libera
Producera uleuilui de
4-12 Oloinita a SRL''Isnovat'' 0,27 Activează floarea soarelui si 15
comercializare
Frigider a P.F''Bivol Pastrarea fructelor si
4-13 0,45 Activează 5
Grigore'' legumelor
Producere si
4-14 SRL''Vlasa Lux''S.C. 0,41 Activează comercializarea tiglei 12
metalice
4-15 Depozit si garaj 0,25 Nu activ.
1 2 3 4 5 6
SRL''Incommex Com
4-16 1,10 Nu activ.
Production''
4-17 G.T. ''Muntenu'' 1,20 Organiz.
Fosta baza ''NPO
4-18 9,10 Nu activ.
Ialoveni''
Total: 23,94 341

5-00 Sectorul 5 „Huţuleuca”
SACG a SRL''Tirex - Comercializarea
5-01 0,72 Activează 5
Petrol'' produselor petroliere
5-02 Depozit 0,71 Nu activ.
Total: 1,43 5

6-00 Sectorul 6 „Fanari”
6-01 Depozit-moara 0,26 Nu activ.
Depozit angro a Depozitarea si distribui-
6-02 0,70 Activează
I.I.''Ecaterina Catan'' rea produselor alimentare
Servicii de reparatii de
6-03 SRL ''Electrotehnic'' 0,14 Activează 5
aparate elecrtrice
6-04 Depozit 0,12 Nu activ.
6-05 Depozit 0,12 Nu activ.
Servicii de reparatii a
6-06 SRL''Corturn Impex'' 0,30 Activează 5
macaralelor
Platforma de stocare a Depozitarea metalelor
6-07 0,20 Activează 3
metalelor uzate uzate si fer vechi
Total: 1,84 13

7-00 Sectorul 7 „Bozu”
7-01 Depozit de materiale 0,48 Nu activ.
Depozit-garaj a P.F.''Bivol
7-02 0,45 Organiz.
Grigore''
Pastrarea fructelor si
7-03 Depozit -Frigider 1,20 Activează 3
depozitare
7-04 Depozit agricol 0,50 Nu activ.
Total: 2,63 3

8-00 Sectorul „Frumusica”
SRL''Sandriliona'',sectorul Depozitarea utilajului
8-01 0,23 Activează 10
nr.2 frigorific
Intreprindere de produce-
8-02 0,74 Nu activ.
re a usilor si ferestrelor
8-03 Autoservice 0,10 Activează Servici tehnice auto 1
8-04 Spalatorie auto 0,01 Activează Spalarea autovehicolelor 3
8-05 I.I ''Piatihocinii Ludmila'' 0,58 Nu activ.
Servicii de reparatie auto
8-06 SRL''Ghervas'' 0,53 Activează si comercializarea produ- 48
selor petroliere si gaze
1 2 3 4 5 6
Servicii de spalare a
8-07 SRL''Ghervas'' 0,15 Activează 3
autvehicolelor
8-08 Sector Retele electrice 0,60 Nu activ.
Destribuirea si comercia-
SRL ''Business
8-09 0,30 Activează lizarea produselor 20
Market''I.C.S.
alcoolice si tutun
Producerea mobilei la
8-10 SRL''Meboligdi 0,31 Activează 7
comanda
I.C.S.''Industrial
Producere constructiilor
8-11 Manifacturing 0,48 Activează 30
metalice si depozitare
Grup'' SRL
8-12 SAC 0,10 Nu activ.
Servicii de transportare a
8-13 ''Baza auto ''SA 1,66 Activează 20
marfurilor si reparatii
8-14 SA''Imoxservice'' 1,62 Organiz.
Total: 7,41 142

9-00 Sector 9 „Moldova”
Alimentarea transportului
9-01 SACG SRL''Lukoil'' 0,15 Activează auto cu produse petroliere 3
si gaze
Intreprindere de produce-
Producerea betonului şi
9-02 re a betonului 2,35 Activează 50
comercializare
SRL ''Euroaccent ''
Imbutilierea bauturilor
9-03 SRL''Cascad Vin'' 0,60 Activează 35
alcoolice
Alimentarea transportului
9-04 SACG SRL''Afigen'' 0,15 Activează auto cu produse petroliere 3
si gaze
Alimentarea transportului
9-05 SACG SRL''Afigen'' 0,15 Activează auto cu produse petroliere 3
si gaze
Servicii tehnice de
9-06 SRL''Companado'' 0,60 Activează 10
reparatie auto
In extravilan:
P.F. ''Pascaru A.'' Produce-
9-07 2,90 Activează Cresterea florilor 3
rea florilor in sera
Total: 6,90 107

- 51 -
Tabelul 8.1.2
Borderoul privind indicii tehnico-economici a întreprindelor industriale

Asigurarea tehnică
Starea Numărul
Nr. Supra- actuală şi de Electrici-
Apa
PG
Denumirea
faţa, ha de
Genul de activitate
lucrători, tatea, kW, Căldură, Gaz,
Canal,
perspectivă om putere kKal m3/h
m3/zi
instalată
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-00 Sectorul 1 „Livada”
Servicii tehnice si comercializarea CTA pe
1-01 SACG a SRL''Lukoil '' 0,24 Activează 9 1,00/0,50 35
produselor petroliere si gaze electr.
1-02 Spalatorie auto 0,08 Activează Servicii de spalare auto 2 3,00/0,50 10
CTA pe
1-03 Statie de deservire tehnica 0,16 Activează Service de reparatie auto 9 1,00/0,50 50
ulei utilizat
1-04 Depozit comercial 0,05 Nu activ.
Producerea si comercializarea CTA pe
1-05 SA''Vinuri Ialoveni'' 6,30 Activează 44 2,00/2,00 150 2,00
produselor alcoolice gaze
Depozitarea materialelor si servicii de CTA pe
1-06 SA''Agregat'' 3,20 Activează 100 1,00/1,00 45 1,00
construire gaze
Intreprindere de Confectionarea bijuteriilor din metale CTA pe
1-07 0,10 Activează 10 0,50/0,50 10 0,50
confectionare a bijuteriilor pretioase gaze
1-08 Parcare de autocamioane 0,50 Activează Servicii de parcare 3
1-09 Autoservice 0,05 Nu activ.
Statie de deservire tehnica CTA pe
1-10 0,10 Activează Servicii de reparatie auto 12 1,00/1,00 40 1,00
a SRL''Orion' gaze
120,00/ CTA pe
1-11 SRL''Sandriliona'' 2,10 Activează Producerea inghetatei 350 TRE 3,00
100,00 gaze

2-00 Sectorul 2 „Chersacel”
Depozite si garaje a SRL
2-01 1,15 Nu activ.
''TrioluxProfil''
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3-00 Sectorul 3 „Albeni”
Statie de testare auto a CTA pe
3-01 0,12 Activează Servicii de testare auto 3 0,20/0,20 10 0,50
SRL''B&M'' gaze
CTA pe
3-02 SRL''Dorutrans'' 0,86 Activează Servicii de transportare a marfurilor 22 0,20/0,20 10 1,20
gaze
CTA pe
3-03 SRL''Tehnoservicii'' 0,60 Activează Servicii de reparatii auto 10 0,50/0,50 35 0,50
gaze
0,50/0,50 CTA pe
3-04 SRL''Metiolis'' 0,27 Activează Servicii de proiectare 10 10 0,80
hazna gaze
0,20/0,20 CTA pe
3-05 SRL''Ialpetrpol '' 0,10 Activează Servici de comercializare 5 10 0,50
hazna gaze
Atelier de reparatie a
3-06 0,50 Nu activ.
tehnicii agricole
3-07 Depozit agricol 0,30 Nu activ.
3-08 Depozit agricol 0,45 Nu activ.
3-09 Depozit agricol 0,56 Nu activ.

4-00 Sectorul 4 „Petri”
Servicii de repartie, intretinere si CTA pe
4-01 SA ''Dumuri Ialoveni'' 0,50 Activează 220 0,50/0,50 15
construire de drumuri gaze
0,50/0,50
4-02 SA''Servicomas'' 2,60 Activează Servicii de reparatie si construire 35 60 CTA
hazna
4-03 Baza auto -16 3,40 Nu activ. Servicii de reparaţii şi construcţii
4-04 SRL''Neovertus'' 1,70 Nu activ. Arendarea incaperilor
4-05 SRL ''Dur'' 0,50 Activează Producerea de pavaj de trotuar 3 1,00/0,50 10
Exploatarea retelelor de apa si CTA pe
4-06 SA'' Apa Canal Chisinau'' 0,60 Activează 16 0,50/0,50 5
canalizare gaze
Servicii de reparatii si exploatare a CTA pe
4-07 Regia Comunal Locativa 0,60 Activează 20 0,50/0,50 5
spatiilor locative gaze
Intreprindere de producere CTA pe
4-08 0,34 Activează Prelucrarea nucilor si depozitare 10 0,50/0,50 6
a miezului de nuca gaze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4-09 P.F. ''Popa Natalia'' 0,12 Nu activ.
Platforma de stocare a
Depozitarea materialelor de
4-10 materialelor inerte a SA 0,80 Activează 5 5
constructie a drumurilor
''Drumuri Ialoveni''
4-11 Pozitie libera
Producera uleuilui de floarea soarelui 1,00/1,00 CTA pe
4-12 Oloinita a SRL''Isnovat'' 0,27 Activează 15 100
si comercializare hazna lemne
Frigider a P.F''Bivol 0,50/0,50
4-13 0,45 Activează Pastrarea fructelor si legumelor 5 80
Grigore'' hazna
Producere si comercializarea tiglei CTA pe
4-14 SRL''Vlasa Lux''S.C. 0,41 Activează 12 0,50/5,00 50
metalice gaze
4-15 Depozit si garaj 0,25 Nu activ.
SRL''Incommex Com
4-16 1,10 Nu activ.
Production''
4-17 G.T. ''Muntenu'' 1,20 Organiz.
4-18 Fosta baza ''NPO Ialoveni'' 9,10 Nu activ.

5-00 Sectorul 5 „Huţuleuca”
SACG a SRL''Tirex - 0,20/0,20 CTA pe
5-01 0,72 Activează Comercializarea produselor petroliere 5 10
Petrol'' hazna electr.
5-02 Depozit 0,71 Nu activ.

6-00 Sectorul 6 „Fanari”
6-01 Depozit-moara 0,26 Nu activ.
Depozit angro a Depozitarea si distribuirea produselor 0,20/0,20
6-02 0,70 Activează 10 soba
I.I.''Ecaterina Catan'' alimentare hazna
Servicii de reparatii de aparate 0,20/0,20 CTA pe
6-03 SRL ''Electrotehnic'' 0,14 Activează 5 15 0,50
elecrtrice hazna gaze
6-04 Depozit 0,12 Nu activ.
6-05 Depozit 0,12 Nu activ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,15/0,15
6-06 SRL''Corturn Impex'' 0,30 Activează Servicii de reparatii a macaralelor 5 25 soba
hazna
Platforma de stocare a Depozitarea metalelor uzate si fer
6-07 0,20 Activează 3
metalelor uzate vechi

7-00 Sectorul 7 „Bozu”
7-01 Depozit de materiale 0,48 Nu activ.
Depozit-garaj a P.F.''Bivol
7-02 0,45 Organiz.
Grigore''
7-03 Depozit -Frigider 1,20 Activează Pastrarea fructelor si depozitare 3
7-04 Depozit agricol 0,50 Nu activ.

8-00 Sectorul „Frumusica”
8-01 SRL''Sandriliona'', sector 2 0,23 Activează Depozitarea utilajului frigorific 10 0,20/0,20 10
Intreprindere de producere
8-02 0,74 Nu activ.
a usilor si ferestrelor
8-03 Autoservice 0,10 Activează Servici tehnice auto 1 Adusa/- 10
8-04 Spalatorie auto 0,01 Activează Spalarea autovehicolelor 3 2,00/0,50 10
8-05 I.I ''Piatihocinii Ludmila'' 0,58 Nu activ.
Servicii de reparatie auto si comercia- CTA pe
8-06 SRL''Ghervas'' 0,53 Activează 48 0,50/0,50 40 1,00
lizarea produselor petroliere si gaze gaze
8-07 SRL''Ghervas'' 0,15 Activează Servicii de spalare a autvehicolelor 3 2,00/0,50 10
8-08 Sector Retele electrice 0,60 Nu activ.
SRL ''Business Destribuirea si comercializarea CTA pe
8-09 0,30 Activează 20 0,50/0,50 10 0,50
Market''I.C.S. produselor alcoolice si tutun gaze
8-10 SRL''Meboligdi 0,31 Activează Producerea mobilei la comanda 7 2,00/2,00 15 CTA 1,00
I.C.S.''Industrial Manifac- Producere constructiilor metalice si
8-11 0,48 Activează 30
turing Grup'' SRL depozitare
8-12 SAC 0,10 Nu activ.
Servicii de transportare a CTA pe
8-13 ''Baza auto ''SA 1,66 Activează 20 0,50/0,50 30 1,00
marfurilor si reparatii gaze
8-14 SA''Imoxservice'' 1,62 Organiz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9-00 Sector 9 „Moldova”
Alimentarea transportului auto cu CTA pe
9-01 SACG SRL''Lukoil'' 0,15 Activează 3 0,50/0,50 10
produse petroliere si gaze electr.
Intreprindere de producere
Producerea betonului şi 10,00/1,00
9-02 a betonului 2,35 Activează 50 TRE CTA 1,00
comercializare hazna
SRL ''Euroaccent ''
9-03 SRL''Cascad Vin'' 0,60 Activează Imbutilierea bauturilor alcoolice 35 0,50/0,50 60 CTA 1,00
Alimentarea transportului auto cu CTA pe
9-04 SACG SRL''Afigen'' 0,15 Activează 3 0,20/0,20 10
produse petroliere si gaze electr.
Alimentarea transportului auto cu CTA pe
9-05 SACG SRL''Afigen'' 0,15 Activează 3 0,20/0,20 10
produse petroliere si gaze electr.
CTA pe
9-06 SRL''Companado'' 0,60 Activează Servicii tehnice de reparatie auto 10 0,20/0,20 40 6,00
gaze
In extravilan:
P.F. ''Pascaru A.'' Produce- Tr. electric
9-07 2,90 Activează Cresterea florilor 3 Adusa
rea florilor in sera 10 kw

Tabelul 8.2.1
Borederoul terenurilor privind dezvoltarea de perspectivă a complexului industrial

Starea
Nr. teren de Zona şi locul amplasării a Suprafaţa Zona
actuală a Echiparea tehnică a terenului Destinaţia terenului
rezervă terenului terenului, ha sanitară
terenului
1 2 3 4 5 6 7
3-00 Sectorul 3 „Albeni”
Liber de Lipseşte. Poate fi asigurată de la Pentru diferite activităţi de
TR1 Adiacent cu str. Izvoarele 2,30 50
construcţii reţele existente alei zonei adiacente producere şi depozitare

4-00 Sectorul 4 „Petri”
Adiacent cu str. Stefan cel Liber de Lipseşte. Poate fi asigurată de la Pentru diferite activităţi de
TR2 11,80 50-100
Mare, directia Piatra Alba construcţii reţele existente alei zonei adiacente producere şi depozitare
1 2 3 4 5 6 7
Adiacent cu drumul spre Liber de Lipseşte. Poate fi asigurată de la Pentru diferite activităţi de
TR3 12,90 50-100
Piatra Alba construcţii reţele existente alei zonei adiacente producere şi depozitare

8-00 Sectorul „Frumusica”
Adiacent cu str. Testemiteanu, Liber de Lipseşte. Poate fi asigurată de la Pentru produceri si
TR4 10,20 50-100
dealungul rîului Isnovat construcţii reţele existente alei zonei adiacente depozitari agroindustriale
Adiacent cu str. G.Vieru, Liber de Lipseşte. Poate fi asigurată de la Pentru produceri si
TR5 8,70 50-100
dealungul rîului Isnovat construcţii reţele existente alei zonei adiacente depozitari agroindustriale
Adiacent cu str. G.Vieru, Liber de Lipseşte. Poate fi asigurată de la Pentru produceri si
TR6 12,30 50-100
dealungul rîului Isnovat construcţii reţele existente alei zonei adiacente depozitari agroindustriale
Adiacent cu str. G.Vieru, Liber de Lipseşte. Poate fi asigurată de la Pentru produceri si
TR7 4,60 50-100
dealungul rîului Isnovat construcţii reţele existente alei zonei adiacente depozitari agroindustriale
Adiacent cu str. G.Vieru, Liber de Lipseşte. Poate fi asigurată de la reţele Pentru produceri si
TR8 7,10 50-100
dealungul rîului Isnovat construcţii existente alei zonei adiacente depozitari agroindustriale

9-00 Sectorul 9 ''Moldova''
Liber de Lipseşte. Poate fi asigurată de la reţele Pentru diferite activităţi de
TR9 Dealungul şos.Hincesti 1,20 50-100
construcţii existente alei zonei adiacente producere şi depozitare
Total: 71,10

Tabelul 8.2.2
Lista întreprinderilor industriale propuse spre reamplasare sau reorganizare-reprofilare

Nr. Denumirea Starea Suprafaţa Argumente de reamplasare sau Locul posibil de
Locul amplasării
PG întreprinderilor actuală ocupată, ha reorganizare amplasare

1 2 3 4 5 6 7
1-00 Sectorul 1 „Livada”
Din motive de neconformare cu
normele sanitaro-ecologice se propune Terenul de rezervă TR2
1-06 SA''Agregat'' Activează 3,20 str. Alexandru cel Bun
spre reorganizare in spatii locative si din sectorul 4 ''Petri''
socio-comerciale
1 2 3 4 5 6 7
1-08 Parcare de autocamioane Activează 0,50 str. Alexandru cel Bun - // - - // -
1-09 Autoservice Nu activ. 0,05 str. Alexandru cel Bun - // - - // -

2-00 Sectorul 2 „Chersacel”
Depozite si garaje a SRL Terenul de rezervă TR2
2-01 Nu activ. 1,15 str. Basarabia - // -
''TrioluxProfil'' din sectorul 4 ''Petri''

8-00 Sectorul „Frumusica”
Terenul de rezervă TR2
8-01 SRL''Sandriliona'', sector 2 Activează 0,23 str. Alexandru cel Bun - // -
din sectorul 4 ''Petri''
Intreprindere de producere a Terenul de rezervă TR2
8-02 Nu activ. 0,74 str. Alexandru cel Bun - // -
usilor si ferestrelor din sectorul 4 ''Petri''
Terenul de rezervă TR2
8-03 Autoservice Activează 0,10 str. Alexandru cel Bun - // -
din sectorul 4 ''Petri''
Din motive de neconformare cu
8-04 Spalatorie auto Activează 0,01 str. N.Testemiteanu normele sanitaro-ecologice se propune
spre lichidare
Din motive de neconformare cu
normele sanitaro-ecologice se propune Terenul de rezervă TR2
8-05 I.I ''Piatihocinii Ludmila'' Nu activ. 0,58 str. Basarabia
spre reorganizare in spatii locative si din sectorul 4 ''Petri''
socio-comerciale
Din motive de neconformare cu
8-12 SAC Nu activ. 0,10 str. N.Testemiteanu normele sanitaro-ecologice se propune
spre lichidare

- 58 -
9. CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

9.1 Situaţia existentă

Reţeua de drumuri şi străzi
Oraşul Ialoveni s-a format pe cei 2 versanţi ai râului Îşnovăţ. Partea veche a oraşului
aşezat pe versantul mai mare cu relief specifc străbătut de o reţea de străzi înguste,
amplasare haotic care accentuează relieful dat.
Versantul stîng care este mai domol este acoperit de o reţea de străzi dreptunghiulară.
Terasa inferioară este traversată de strada centrală Alexandru cel Bun.
În partea centrală a oraşului se intersectează şase autostrăzi ce leagă centrul oraşului cu
celelalte zone locative şi zona industrială a oraşului, ceea ce crează un nod de transport
complicat.
Istoric s-a stabilit în aşa fel că teritoriul oraşului Ialoveni este traversat de 2
automagistrale de tranzit Chişinău – Mileştii Mici şi Chişinău – Costeşti şi astfel cea mai
mare parte a transportului de tranzit trece pe strada centrală a oraşului Alexandru cel Bun
de-a lungul căreia este situat centrul oraşului cu toate instituţiile administrative şi obiectele
de deservire socio-culturală.
Lungimea totală a reţelei de drumuri şi străzi existente este 95km. Principale străzi ale
oraşului – Ştefan cel Mare, Basarabia, Hînceşti, Testemiţeanu, P.Ştefanucă, Moldova sunt
acoperite cu asfalt. Deservirea reţelei de străzi este efectuată de S.A. „Drumuri Ialoveni‖.

Tabelul 9.1.1
Caracterizarea succintă a principalelor străzi a oraşului

Lăţ. părţii Lăţimea
Nr. Denumirea Lungimea, Îmbrăcăminte
carosabile, trotuarelor, Clasificare
d/o străzilor km rutieră
m m
1 Alexandru cel Bun 3,5 11,5 asfalt 1,5 principală
2 Ştefan cel Mare 3,2 6,0 asfalt 1,2 principală
3 Basarabia 1,45 6,0 asfalt 1,2 raională
4 Petru Ştefănucă 2,7 6,0 asfalt 1,2 principală
5 N. Testemiţeanu 1,2 6,0 asfalt - raională
6 Grigore Vieru 0,85 6,0 asfalt 1,2 raională
7 Moldova 1,3 6,0 asfalt 1,2 raională
8 Mihai Viteazul 2,2 6,0 asfalt - raională

Pentru a determina nivelul încărcării reţelei principale de străzi şi drumuri, în noiembrie
2017, au fost efectuate studii de transport. Aceste studii au inclus măsurători ale
intensităţii traficului prin completarea chestionarelor corespunzătoare după tipul de
transport la 28 de puncte de-a lungul străzilor principale ale oraşului. Aducerea fluxurilor
către maşina condiţională se realizează utilizând coeficienţii adecvaţi recomandaţi de
NCM D.02.01:2015. Ca rezultat, au fost identificate cele mai tensionate părţi ale străzilor
oraşului.

- 59 -
Tabelul 9.1.2

Intensitatea circulaţiei transportului pe principalele magistrale ale oraşului
(automobile în "orele de vârf")

Numărul unităţilor Total

unităţilor calculate
Autocamioane

Intensitatea
Nr. postului

"orele de vârf"

"orele de vârf"
autoturisme

transport în

raportate în
Unităţi de
autotrenuri
Denumirea

în zi
până la 3 t

Unităţi
autobuze
peste 5 t
străzilor

3-5 t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 189 6 - - - - 195 201 3412
Alexandru cel Bun
2 166 4 1 1 - - 172 188 3198
3 78 3 3 - - - 81 83 1403
Grigore Vieru
4 63 1 2 2 - - 68 75 1267
5 210 7 5 - - - 222 231 3920
Alexandru cel Bun
6 198 6 2 - - - 206 211 3587
7 51 1 1 - - - 53 54 926
Basarabia
8 41 1 1 - - - 43 44 758
9 120 3 5 3 3 1 135 146 2730
Ştefan cel Mare
10 104 2 6 4 2 1 119 142 2412
11 99 1 6 2 1 - 109 134 2280
Petru Ştefănucă
12 98 7 4 1 - - 110 120 2032
13 56 3 - 1 - - 60 63 1075
Basarabia
14 48 1 1 - - - 48 51 850
15 101 7 7 1 8 - 124 143 2440
N.Testemiţeanu
16 100 6 5 3 - - 114 130 2210
17 6 1 - - - - 7 8 140
Basarabia
18 13 - 1 - - - 14 16 272
19 123 8 1 4 - - 136 149 2533
N.Testemiţeanu
20 118 8 4 1 - - 131 141 2400
21 48 3 2 2 - - 55 63 1075
Şoseaua
22 70 4 3 3 - - 80 102 1739
23 118 6 6 6 3 - 139 168 2848
Ştefan cel Mare
24 117 7 7 7 3 1 142 177 3010
25 11 - - 3 - - 14 18 306
Mihai Viteazul
26 7 - - 1 - - 8 9 154
27 78 2 2 1 - - 83 88 1500
Iurii Gagarin
28 85 - 1 3 1 - 91 101 1710

- 60 -
Cea mai mare intensitate a transportului rutier de-a lungul străzilor Alexandru cel Bun şi
Ştefan cel Mare în direcţia R3 - Mileştii Mici (7500 de unităţi calculate), precum şi pe
stradă P.Ştefanucă (4300) în direcţia spre Costeşti. Trebuie remarcat faptul că 80% din
tranzit trece prin partea centrală a oraşului, ceea ce afectează în mod nefavorabil
încărcătura totală a autostrăzilor oraşului, reduce capacitatea de transfer a străzilor şi
formează ambuteiaje.
Planul General prevede raţionalizarea şi transformarea schemei actuale de reţele rutiere,
care va asigura comunicarea între centru şi alte zone, va oferi ocazia de a reduce timpul de
livrare a pasagerilor şi a mărfurilor, precum şi reducerea încărcăturii pe reţeaua de drumuri
rutiere a centrului.

Organizarea circulaţiei
În situaţia creată, cînd reţeaua de drumuri şi străzi magistrală trebuie să corespundă
normativelor ce ţin de capacitatea de trecere a transportului şi a pietonilor, cît şi
reconstrucţia edificiilor, o deosebită atenţie trebuie acordată organizării circulaţiei.
Actualmente, dirijarea circulaţiei auto în oraş este efectuată cu ajutorul semafoarelor,
ceea ce permite într-o oarecare măsură de a sistematiza circulaţia şi a reduce viteza
fluxului de transport. Ca urmare, pentru perspectivă se prevede perfecţionarea sistemului
de dirijare a circulaţiei cu ajutorul semaforului cu implementarea tehnologiilor moderne,
ceea ce va contribui la organizarea oportună a circulaţiei transportului în oraş.

Tabelul 9.1.3
Numărul unităţilor de transport în oraş

Nr. Tipul mijloacelor de
Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
d/o transport
1 autoturisme 12000 12000 13000
2 camioane
3 remorci 60 60 80
4 microbuze 35 40 45
5 motociclete 30 40 55
Total 12125 12140 13180

Analiza prezenţei transportului în oraş în perioada 2015-2017 a arătat că creşterea
medie anuală a transportului constituie 4%. Pentru perioada de calcul în oraş este
prognozat a fi 19770 de unităţi de transport, care este de 1,5 ori mai mare decât situaţia
actuală.

Transportul public urban

Transportul public urban în Ialoveni este reprezentat de o singură rută ce trece pe
străzile Moldova, G.Vieru. Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, 27 august, Valea Crucii,
Grădinilor, Basarabia şi retur Alexandru cel Bun, G.Vieru, Moldova. Lungimea este de
10,2 km. În celelalte raioane ale oraşului este dificil de ajuns.
În oraş există trei companii de servicii de taxi. Un total de 16 de maşini, care
îndeplinesc funcţia de transport public.
- 61 -
I
CH
.
OR
N
OR
.

E
CH

W
I

S

L494
R9
M2

de
lia

str. N
.E
.M
str

str. Traian

str. Nucarilo
str. A.I.Cuza

str. Merilor

str.

str.

str.
str. A.I.Cuza

r
str. A.Vartic
str. Alexa

str. Traian
ndru cel

str. S.Haret
sec.1 "LIVADA"
Bun

R9
str

str.
str
.3
1A

.A

alippa
str. P.H
.Cri
ug
us

ste
t1
str

a
98
.M

str.
i
9
vic
old

str.
str. Nucarilo

str. N

str.
Matee
str

str. Merilor
str.
ov
.

a

str. A.
str

str.

str.
.

str.

r

str. Spiculu
i
R.
O
str. I.
str. Suceav

.
str
str. Al
str
.A
str.

.Cri

exan

a
ste

str
dru
a

.M
str. L.Rebreanu
str. M

old
sec.2 "CHERSACEL"
cel Bu

str ov
.G a
str

.Vie
.Frunz
str

stru
.

ru
n

iha
.

str
str.

D.S
.

str.
e
str.

M

ze
run
.Ba

M.F
V

str.
.Lu

ze
s

i run
ara

nie M.F
p

sec.9 "MOLDOVA" iete str
u

str.
b

ze .M str.
. Pr run ug A rbu
b str M.F ure str rilo
ra str. .B r
a sa l uc
.B uri
ei
.M
e
nz

str
c
a

avid
P
rta
ru

irn

str.
tr.
.F

m
L4

pa
go s
str.

str. N
.M

A.D
str.
.S

Dra

r
ai

ilo
94

str
str.

.
V .L

i
M

str

ruci
str
il

sin
str.
Mug

istru
ma
.9

str
upu

Bu

ai

Fra

aC
str

str.
. Is
M

.G str
cov

urel

.M
str
.1

Vale
str

str.
.V pu .E .T
ina

Lu
str

ier V. min .Vla

str.
u . str dim

str.
st-la

str str e sc .V
olu ire
str

.V u nta scu
.D

ale rilo
st

str
oin
.

r
str

a .T
r.

Tr rico
a

an str loru
da . lui
str fir
. ilo
il

r
ma
. Is

str
str
.C sec.3 "ALBENI "
str

. od
ea

ru
str
e

str
i
nu

ulc

to

.F
la

ruc
ols
st-

ec

st-
.

telo
r
.T

ilo
.N

str
Ale

la

r
.L

c

.
.I

idu

Ism
str
str

Ha

xan

ail

str
. Iz
bia
a
ale

vo
dru

str. are
.V

ara

lor
str

str
.
ac
cel

as

rt

u
ean str
pa
.B

.
.S
Bu

i
Cruci
str

str

str.
n

str
alea

.
str.

B.G
lav
str. V

str an
str
avid

.U .
niv
A.D

er str
str su .T
. lui igh
str.

ina
gust

A.
str.
Au
str. 27
abia

lor

str.
lori

Ialo
ven
A.F
r
asa

i
G7
re

i

str
en
str.
te

.I 1
lov
.S

str.
.B

.C

. Ia

st-
st-la
.
str
str

la
str

str
str.

Ia
lov
27

str en
. .
.

i
Aug
orilor
I

str

str
la

L4 t
st-

veni

str. M.Viteazul I us
ust

str. 93 g
str. Fl

la
st- Au
lo

I 27
sec.4 "PETRI"
str. Ia

la .
str
st- zul
ia
ab

itea
I
la

ar

M.V str.
st-

as

str.
ilia
.B

i

str. Ch
str

ulu

lui

str
tin

nu

str
.
Ho

sec.7 "BOZU" str. Dacia
oti

.C str
.P
.H
la

hil .Za
lui
st-

ia dn
r.

str

tinu
st

ipru
Ho
str.

str
str. .C
str. Dacia

ilia
str st str. Ch .Sta
.D r. ma
ti G7
ac
ia st M str
1
r. .V .P
str.
str.

ite .
r
zil
o az bal
str Liv
e ul Dece OR
str.

.L la ria str. .
str.

ive st-
zil
or V icto
D

r.
eceb

st
al

str. str
.M
V.C str.
str.

.Co
up stin
ce str
a .A
.Do
nu

nic
st

str. i
vea

Gh
r.

.As
ado

ach
Iu
st r

str. i
.G
.

.
M.S

st r. B

st dri A.R
r.
ag

n
a

uss
csa
ce

V.C
sec.6 "FANARI" o
str.

.Ale
ar
up

st-

up
ri .V
.C

in
a

st-

la

ce str
r.

sand
ce

st
.V

a Alec
la

r.
up

str. V.
a

st
str

ce

dri
.C

st-

san
up
IV

la

lec
V.C

i
dr

V.A
la

str

str.
st-

an

.
II

cs

i
la

lu
le
st-

etu
V.A
r.

er
st

Tin

str
la

.P
st-

.

utn
str

e

a st r.
ti
ar

str.
M

Viil
st r.
.8

or
emir
str

str. Putna
Cant
str. D.

str str.
. D.C
Vii ante
str.

lor mir
str.
M acilo
r
str.
str.
P lug
arilo
i

r
nie

n
lor

ari

str
ati
Vii

ag

. I.
.L

A.T
la

.G

eo
str
st-

d
. Iu

oro
vic
str

str. i

str
.

str
. Gh
ioc
L493

str el
.

str
. Bu
str jori
. lor
3
L49

Ialoveni
S.
C I de COMUNICA II i TRANSPORT.
N RE EAUA de STR ZI i DRUMURI.
W E GARAJE INDIVIDUALE I I AUTO.
S

1-01

1-02

G2

G2

1-03

9-04

1-10

9-05

sec.1 "LIVADA"

9-01 G2
G2

sec.9 "MOLDOVA"
G2
G2 G2

G2
sec.2 "CHERSACEL"
G2 G2
G2

8-06 8-07
P
sec.3 "ALBENI "

8-04

G2

G2

sec.7 "BOZU" 3-01 3-03
3-06

G2 G2
sec.4 "PETRI"

sec.6 "FANARI"
GARAJE INDIVIDUALE

5-01

SACG G2

P PARCARE

Ialoveni
Parcări şi garaje
Majoritatea autoturismelor sunt situate într-un sector privat cu clădiri cu un singur nivel.
În oraş există mai multe cooperative de garaj şi, desigur, nu există parcare suficientă.

Tabelul 9.1.4
Dislocarea garajelor şi parcărilor existente

Nr. Numărul Parcare
Denumirea Adresa
d/o unităţi permanentă/provizorie
1 Nr.179 str.Alexandru cel Bun 2 195
2 Nr.165 str.Moldova 48
3 Nr.7 str.Mihai Frunze 218
4 str.Petru Ştefănucă 3b 68
5 str.Timişoara 52
6 str.Basarabia 1 74
7 str.Vasile Lupu 41
Total 696
8 Parcare str.Ştefan cel Mare 31

Transport periferic
În or.Ialoveni transportul periferic este reprezentat de un singur tip de transport –
transportul auto.
În oraş nu există o staţie auto, ce este dictat de apropierea de oraşul Chişinău. Maxi-taxi
din Chişinău se întoarce în direcţie opusă în centrul oraşului. Prin oraş trece transport spre
Piatra Albă şi Mileştii Mici.

9.2 Soluţii urbanistice

Măsuri privind dezvoltarea reţelei de drumuri şi străzi
Propunerile de proiect privitor la dezvoltarea reţelei de drumuri şi străzi în or. Ialoveni
reprezintă etapa reformării Schemei transportului deja formată şi trebuie să fie axată pe
principalele probleme ale structurii transportului public urban, ţinându-se cont de
consecutivitatea construcţiei străzilor magistrale, perspectiva dezvoltării transportului
public urban şi alte soluţii de proiect care stabilesc tipul şi volumul lucrărilor de
reconstrucţie şi construcţie. Concomitent, este prezentată structura reţelei de drumuri şi
străzi pentru perioada de calcul şi soluţiile privitor la direcţia şi clasificarea magistralelor.
La formarea perspectivei reţelei de drumuri şi străzi ţinând cont de condiţiile oraşului se
pune accent pe problema sporirii capacităţii de tranzit între sectoarele oraşului.
La baza soluţiilor de proiect privind reţeaua de drumuri şi străzi sunt stabilite
următoarele condiţii:
- stabilirea legăturilor de transport între sectoarele oraşului pe calea cea mai scurtă;
- accesul liber a transportului şi a pietonilor între cartierele rezidenţiale şi zona
industrială;
- căi de acces spre magistralele periferice.
- 62 -
Conform proiectului pentru perspectivă se prevede următoarea diferenţiere a străzilor
existente şi proiectate:
- drumuri şi străzi de importanţă urbană;
- străzi de importanţă raională;
- străzi locale.
Elementele de construcţie a străzilor noi sunt acceptate în corespundere cu profilul
transversal - tip conform СНиП 2.07.01-89* ―Градостроительствo.‖
Schema reţelei de drumuri şi străzi propusă prevede organizarea optimă a străzilor
magistrale şi locale. Ca urmare, pe străzile magistrale este necesar de prevăzut "platforme
de staţionare" pentru transportul public, marcarea raţională a părţii carosabile şi
organizarea circulaţiei transportului. Astfel, Schema reţelei de drumuri şi străzi propusă va
permite soluţionarea problemelor de transport pe măsura implementării ei pe etape.

Tabelul 9.2.1
Caracterizarea succintă a magistralelor pentru perioada de calcul

Lăţimea
Lungimea, Lăţimea în Lăţimea
Nr. Denumirea străzii părţii Note
km linii roşii, m trotuarelor, m
carosabile, m
1 2 3 4 5 6 7
1 Alexandru cel Bun 3,5 40 15 3,0 principală
2 Ştefan cel Mare 3,2 40 15 3,0 principală
3 Grigore Vieru 1,2 40 15 3,0 principală
Grigore Vieru (din
4 str. nr.3 pînă la str. 0,6 30 7 2,25 raională
Alexandru cel Bun)
5 Grădinilor 2,18 30 7 2,25 raională
6 P.Halippa 1,7 40 14 3,0
7 N.Testemiţeanu 1,2 40 15 3,0 principală
8 Moldova 1,3 30 7 2,25 raională
9 Mihai Viteazul 2,2 40 14 3,0 principală
10 Viilor 2,6 40 14 3,0 principală
11 27 August 0,75 30 7 2,25 raională
str. nr.3, nr.4, nr.5,
12 9,0 40 14 3,0 principală
nr.6, nr.11
13 Basarabia 3,35 40 14 3,0 principală
14 Iurii Gagarin 1,4 40 15 3,0 principală
15 Merilor 1,0 18 6 1,5 locală
16 Petru Ştefănucă 0,8 40 15 3,0 principală
17 Izvoarelor 0,75 30 7 2,25 raională
18 Nucărilor 1,1 18 6 1,5 locală
19 Mircea Eliade 0,6 30 7 2,25 raională
20 Prieteniei 0,5 30 7 2,25 raională
21 Liviu Rebreanu 0,55 30 7 2,25 raională
22 Valea Crucii 1,3 30 7 2,25 raională
23 Arburilor 1,32 30 7 2,25 raională
1 2 3 4 5 6 7
24 V.Zarzar 0,7 30 7 2,25 raională
str. nr.1, nr.2, nr.6
(str. nr.5), nr.8, nr.9,
25 18,8 30 7 2,25 raională
nr.10, nr.12, nr.13,
nr.14, nr.15, nr.16
26 Drum de ocolire nr.1 5,2 80 2 x 11,25 2,25 principală

Străzile existente în timpul reconstrucţiei păstrează lăţimea carosabilului în cazul în care
este mai mare decât cea propusă în Planul Urbanistic General.

Tabelul 9.2.2
Caracterizarea străzilor propuse pentru reconstrucţie şi construcţie

Nr.
Denumirea străzilor Reconstrucţie, km Construcţii noi, km
crt.
1 2 3 4
1 Alexandru cel Bun 3,5
2 Ştefan cel Mare 3,2
3 Basarabia 1,45 1,9
4 Petru Ştefănucă 2,7
5 N.Testemiţeanu 1,2
6 Grigore Vieru 0,85
7 Moldova 1,3
8 Mihai Viteazul 2,2
9 Viilor 2,6
10 27 August 0,75
11 Iurii Gagarin 1,4
12 Merilor 1,0
13 Izvoarelor 0,75 2,15
14 Nucărilor 1,1
15 Mircea Eliade 0,6
16 Prieteniei 0,5
17 Liviu Rebreanu 0,55
18 Grădinilor 0,7 1,48
19 P.Halippa 0,5
20 Valea Crucii 1,3
21 Arburilor 1,32
22 V.Zarzar 0,7
23 Strada nr.1 1,3
24 Strada nr.2 2,3
25 Strada nr.3 3,5
26 Strada nr.4 2,6
27 Strada nr.5 3,0
28 Strada nr.6 2,9
1 2 3 4
29 Strada nr.8 0,9
30 Strada nr.9 1,5
31 Strada nr.10 0,9
32 Strada nr.11 1,3
33 Strada nr.12 1,3
34 Strada nr.13 1,6
35 Strada nr.14 1,8
36 Strada nr.15 2,3
37 Strada nr.16 2,0
38 Strada nr.17 1,6
39 Drum de ocolire nr.1 5,2
Total 30,17 41,53

Total conform proiectului se prevede reconstrucţia 30,17 km magistralelor existente şi
41,53 km construcţii noi.
La baza soluţiilor de proiect privind dezvoltarea reţelei de străzi şi drumuri sunt stabilite
următoarele condiţii:
- clasificarea clară a străzilor din punct de vedere funcţional;
- drumuri şi străzi de importanţă urbană se extind în linii roşii până la 40 de metri, de
importanţă raională - până la 30 de metri. În funcţie de categoria străzilor,
carosabilul se extinde. Cartierele sunt lărgite, iar străzile închise se transformă în
accese între cartiere. În soluţia schemei reţelei stradale, străzile cu o îmbrăcăminte
rigidă sunt folosite cât mai mult posibil;
- reţeaua proiectată de străzi este legată funcţional de centrul oraşului, zonele
rezidenţiale, zona industrială şi zona de agrement.
Un rol special în asigurarea funcţionării normale a reţelei rutiere în condiţii de teren
complex aparţine instalaţiilor de transport rutier.

Transportul public urban
Zonarea funcţională a teritoriilor oraşului şi deciziile de planificare dezvoltării ale
zonelor urbane oferă o oportunitate de identificare a unui set de măsuri pentru
îmbunătăţirea serviciului populaţiei prin optimizarea rutelor de trafic, o creştere calitativă
a nivelului stării tehnice a transportului public.
În afară de rută deja existentă pentru perioada de calcul se propune încă două rute a
transportului public urban prin oraş:
- str. T. Ciorba – str. G. Vieru – str. N. Testemiţeanu – str. P. Ştefanucă – str. Iu.
Gagarin – str. Plugărilor – str. Nr.1 – str. I. Creangă – str. Iu. Gagarin – str. P.
Ştefanucă – str. N.Testemiţeanu – str.T. Ciorba.
- str. M.Viteazul – str. V. Zarzar – str. Ialoveni – str. Nr. 2 – str. Grădinilor – str.
David – str. Ştefan cel Mare – str. Basarabia – str. M.Viteazul. În zilele de odihnă
ruta se prelungeşte pînă la întovărăşiile pomicole.
În legătură cu creşterea fluxului de pasageri spre Chişinău, planul general prevede
introducerea unei linii de troleibuz de la Chişinău la Ialoveni.
- 65 -
str. Alexandr
M2
N

u cel Bun
W E
alippa
str. P.H

str. nr.
S

3
str
.G
. Vie
ru

R3

str
.A
lex
and
3

st
r.
. nr.

ru
str

bia
cel

ara
Bu
str. nr. 13

s
ea

n

Ba
nu

.
str
str
.

bia
str
.

ara
as
.B
str. M.Viteazul

str
M2

7
r. 1
de str
lia
.E .M
.n

str.
.M .Vit
str
str

r. 5
ea
zu
l

.n
str. Traian

str. Nucar

str
str. Alexan
a
str. A.I.Cuz

str. Merilo
3

ilor
str. A.I.Cuza

str.

str.
r
str
. Vii
lor
ic
str. A.Vart

str. nr.
dru

in
cel Bun

agar
2
str. Traian

Iu.G
18

str.
str. Suce
t

str. N
str. S.Hare

ava
str.
A.C

str.
str.
str

riste
31
Aug

a
.M

us
t 19

str. P.Ha
lippa str. nr. 19
89
old

0
r. 2
str.

str.
i

str. Nucar
ateevic

str.
ov

str.
str. Merilo
str.

.n
str
a
str. A.M

ilor
r
str.

1
str.

str.
str.

str. Spicu
lui
str. I.

str.
str.
A.C
str.

riste

st
str
a

.

r.
str
nr.
str. L.Rebreanu
.M

nr
old
ov 23

.2
a

1
str
str.

.G
.Vie
.3

str

str.

u
ru
str

.

hastr
.

. nr

Si
str.

str . D.
V .Lu

str.

M.F
str

M.
pu

Basa

Frun
ze
str
str.
M.
.A
rab

run

i nze str. rbu
e M.Fru
rilo
ni
Mug

5
str.
z

urel str.
arab
e Buc r
e

et
as run ze urie
M .B str. M.F
i
i
Pr
str.

r.

ac

str.

ii
L494

a

art
mirn
st

ruc
Sp
nze
.P

rago

str.
str

vid
str.
D
ru

str.

str. Mu
.F

A.Da
Nistru
M

aC
str.
str.

str.
ai

gurel
M
V

r
str str.
9

inilo
.Lu

ail
str.

T.Vl
.
str

Vale
Ism

str.
.G ad
pu

Fras
str. imire
Bu

ai

M.E
str.

scu
M
covin

.Vi

str.
pu min
1

Lu
str.

V.
e e sc
a

ru str. u

str.

str.
str

st-la

4
.D

6
oin

st str.
a

str Vo
.3

lunt
r. .V
str.
st

ale ar ilor
a
r.
. nr

Tra
nd str.
afi Tric
rilo olor
r ului
str

str
.
ail
Ism

str
str.

.
la

e

str
st-

ulc

str.
ea

Cod
str. n
ec
I .N

ru
nu

r. 2
.A

st-l
str.

i
lsto

a Is

str.
o

r

str.
.T

cilo

Fruc
ma
lex
.L

telo
il
idu
str

r
22

Ha

str.
cii
lea

and

ia
Va
r.

a Cru
str.
.n

rab
ru

str
str

str.
a

str. . Iz
as
cel

vo
Vale
rtac

u str.
ean
are
.B

Spa

lor
Bu

str.

str.
str

str.
n

str.
B.G
str.

lava
n
vid

str.
A.Da

Un str.
ive
rsu
str.

lui
str.
Tigh
ina
st
Augu
ina
Tigh

str.
str.

A.
str.
str. 27

7 8
ia

str
r
orilo

str.
rab

. Ia
A.Fl

lov
eni
str. Ialoveni
str.

st
asa

G7
r. 1
ni

tere
ve

.S
str.
.B

Ialo

C
str.
IV

st-
str.
st-la

str. la
st-la

M.Vit Ia
str

lov
str.

eazu en
str.

27

l i
Augu
str.

str.
st

III
st
rilor

str. M.Viteazul la
st-
str. Flo

str.
gu

II
la
Au

st-

L4 str.
27
bia

93
I

ara
la
st-

as

r.
.B

ul
str

st

eaz
str. Iu.Gagarin

.Vit
i

str
ulu

lia
ui

.
tin

inul

str. Chi

.M
Ho

str. Dacia str
Hot

str
.C
a
st-l

hili
str.

a
r.

ui str.
st

tinul
r.

P.Za
st

Ho
str. dn
ipru

a
str. Chili str.
str. Dacia

str. C.S
D ac tam
ia st ati
r. l
ceba
str . De str.
lor P.

9
str.

Liv
ezi
str.
st r

str. a
M.V
str.

Live st-l
str.

zilo
itea str.
.

r M.C
str.

ria
zu l os
r. 5

to tin
Vic
Dece

r.
st
bal

.n
str

str.
A.D
on
ici
str. nr. 13 st r.
V.C
str.
5

up str.
ce
r. 1

a Gh.
As achi
nu
ovea

.n
ad

17
M.S

str

r.
B.

.n
st r.

str. A.Ru
st
st r.

str
sso
r.

str. A.Vartic dri

10
an
Iu

st lecs
st-l

r. V.A
.G

str.
a

V.C
III
st-
a

up
ce
str. Suceav

ag
la

ce r.
str. N

st
up

a
II
st-la
a
V.C

ce

ar

str.
up

V.Al
r.

ndri
.C
st

a

in
ce

ec
IV

ecsa sa
up

r.
V.Al nd
la

ri
V.C
st-

str.
str.
str

st
II
.M

dri
la
a

st-

an
cs
old

dri
le
V.A

an
ov

str
cs

i
lu
la

le

tu
st-
a

.A

ere

str.
.
tie
.V

in

Put
.T
str

na
str. L.Rebreanu str
str

ar
str.

. Vii
M

str lor
M.F

.A
8
i

str.
nie

rbu
r.

rilo
ir
run
te

antem

r
st
ie

str. Putna
ze
Pr

str. D.C
r.
st

str
.G str. D.C
antem
.Vie st str ir
ru .