You are on page 1of 90

INSTITUTUL NA

"URBANPROIECT"

Obiect Nr. 15852
PUG cu PUZ CENTRUL
or. IALOVENI

Volumul III
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Chi
INSTITUTUL NA

"URBANPROIECT"

Obiect Nr. 15852
PUG cu PUZ CENTRUL
or. IALOVENI
Volumul III
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Director general Iu.Povar

Director DU L.M

Arhitect f proiect L.M

Chi
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI
ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI
ŞI ARHITECTURII, CU FUNCŢII TERITORIALE
“ U R BANPR OI E CT“
MD-2012, Chişinău, str. C.Tănase, 9, tel 24-21-64

Obiect nr. 15852

PLAN URBANISTIC GENERAL
CU PLAN URBANISTIC ZONAL
AL CENTRULUI OR.IALOVENI

Volumul III
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Director general Iu. Povar

Arhitect şef INCP V. Bocacev

Director DATU L. Mămăligă

Manager proiect N. Luchianova

Arhitect şef proiect L. Mămăligă

Chişinău 2018
CUPRINS

GENERALITĂŢI.................................................................................................................................3

I. PRESCRIPŢII GENERALE...........................................................................................................3

II. PRESCRIPŢII SPECIFICE ZONELOR FUNCŢIONALE...........................................................6

III. PREVEDERI LA NIVEL DE ZONE FUNCŢIONALE................................................................6
1. P - Zona teritoriu de utilitate publică şi alte funcţiuni complementare. Instituţii şi
servicii publice, servicii profesionale, sociale şi personale,
de protecţie a sănătăţii....................................................................................................6
2. C - Zona instuţii de comerţ...................................................................................................8
3. R1 - Zona clădiri de locuit în regim mic de înălţime, locuinţe şi funcţiuni
complementare, instituţii şi servicii publice...................................................................9
4. R2 - Zona clădiri de locuit multietajate şi alte funcţiuni complementare,
instituţii şi servicii publice............................................................................................11
5. E - Zona unităţi industriale şi depozite...............................................................................12
6. V1 - Zona utilitate cotidiană..................................................................................................14
7. V2 - Zona de protecţie sanitară...............................................................................................15
8. V3 - Zona orăşănească de odihnă şi agrement, cu funcţiuni complementare.........................16
9. G - Zona gospodărie comunală, garaje, terenuri pentru acumularea şi utilizarea
deşeurilor menajere solide, reţele edilitare şi obiective aferente, depozite,
staţii de pompare şi epurare.........................................................................................17
10. T - Zona căi de comunicaţie rutieră şi construcţii aferente...............................................19
11. TDS - Zona teritoriilor cu destinaţie specială.........................................................................20
12. A - Zona ocupată de ape......................................................................................................21

IV. PRESCRIPŢII SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ...........................21

-2-
GENERALITĂŢI

1. Prezentul regulament se asociază Planului Urbanistic General cu Plunul Urbanistic zonal al centrului or.Ialoveni avînd
destinaţia de a explica şi detaila sub forma unor prescripţii (permisiuni şi restricţii) prevederile PUG-ului, în vederea realizării.
Regulamentul local de urbanism se corelează cu prevederile PUG-ului şi se aprobă împreună cu acesta.

2. Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul local de urbanism aferent devin, odată cu aprobarea lor, acte de
autoritate ale administraţiei publice locale, pe baza cărora se eliberează certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pe
teritoriul or.Ialoveni.

3. Teritoriul acoperit de PUG şi Regulament se compune din:
- Intravilan, inclusiv zone necesare a fi rezervate în vederea unor viitoare lucrări de interes general. Eventualele propuneri de
modificare a hotarelor administrativ - teritoriale, stabilite prin lege, ce se evidenţiază ca obţiuni ale administraţiei publice locale,
se vor legaliza în condiţiile stabilite de legislaţie.

4. Relaţiile între Planul Urbanistic General şi Regulament aferent se stabilesc prin intermediul unităţilor teritoriale de referinţă
(UTR).
UTR reprezentă suprafeţe din localitate, delimitate convenţional pe criterii de funcţiune, omogenitate, construire, etc. şi asupra
cărora se pot institui reglementări generale valabile pe suprafaţa examinată.
Întregul teritoriu cuprins în intravilanul oraşului şi zonele de dezvoltare este împărţit în 17 unităţi teritoriale de referinţă.

5. Regulamentul este structurat pe următoarele capitole:
 Capitolul I. Prescripţii generale la nivelul oraşului;
 Capitolul II. Prescripţii speciale zonelor funcţionale;
 Capitolul III. Prevederi la nivel de zone funcţionale.

6. În procesul de aplicare a prevederilor Planului Urbanistic General şi Regulamentului local de urbanism, organele locale
arhitectură şi urbanism ale administraţiei publice locale desfăşoară următoarea procedură:
 obiectul cercetării privind eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire, precum şi alte cereri ale
comunităţii (succesiuni, protejări, înstrăinări, etc), se încadrează într-una din unităţile teritoriale de referinţă (întreaga
suprafaţa cuprinsă în intravilanul oraşului a fost împărţităîn UTR-uri);
 din fişa unităţii teritoriale de referinţă prezentată de Regulament şi în care s-a
indicat obiectul cererii se extrag prevederile UTR respective (permisiuni, restricţii, prescripţii specifice, limitele ocupării şi
utilizări terenului,etc.).
Pentru operativitate, fiecare fişă din Regulament conţine desenul UTR respectiv, vecinătăţii şi subzonele ei specifice.

-3-
I. PRESCRIPŢII GENERALE

1. Prin Regulamentul local de urbanism al Planului Urbanistic General se stabilesc condiţiile şi măsurile urbanistice privind
amenajarea complexă ţinînd cont de:
 promovarea lucrărilor şi operaţiunilor urbanistice, care contribuie la organizarea structurii urbane a localităţii;
 respectarea zonifcării teritoriului oraşului urmărindu-se funcţiunile dominante stabilite şi relaţiile între diverse zone
funcţionale;
 limitele intravilanului şi utilizarea raţională a teritoriului.

2. Activitatea de construire se va desfăşura numai pe terenuri situate în intravilan:
 pe teren liber;
 prin schimbarea destinaţiei terenului şi a construcţiilor existente;
 prin renovarea fondului construit existent;
 prin restructurarea şi modernizarea fondului existent degradat.

3. La realizarea construcţiilor se vor avea în vedere reguli de bază privind ocuparea terenului cuprinse în acte legislative şi
normative, reglementări tehnice, care stabilesc, direct sau indirect, utilizarea şi ocuparea teritoriului în intravilanul localităţii.
Se va avea în vedere:
3.1. Păstrarea şi protejarea mediului natural şi mediului antropic, precum şi depistarea şi dimensionarea surselor de
poluare în scopul ameliorării factorilor de mediu.

3.2. Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia acelor care au
drept scop limitarea efectelor acestora este interzisă.

3.3. Autorizarea executării construcţiilor de orice tip în albiile minore ale cursurilor de ape şi ale cuvelor lacurilor este
interzisă cu excepţia lucrărilor de poduri, a drumurilor de traversare a albiilor, precum şi a lucrărilor de gospodărie a apelor.
Autorizarea executării lucrărilor prevăzute mai sus este permisă numai cu avizul primarului şi al autorităţilor de

gospodărie a apelor şi cu asigurarea măsurilor de protecţie a construcţiilor respective contra inundaţiilor a măsurilor de
prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectare a zonelor de protecţie faţă de malurile
cursurilor de ape şi faţă de lucrările de gospodărie şi de captare a apelor.

3.4. Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în zonele de servitute şi de
protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a
altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

3.5. Autorizarea executării construcţiilor care, prin natura şi destinaţia lor pot genera riscuri tehnologice se face numai pe
baza unui studiu impact elaborat şi aprobat conform prevederilor legale.

3.6. Conservarea, restaurarea, reabilitarea şi protejarea patrimoniului construit în cadrul zonelor indentificate de protecţie
a monumentelor istorice. Emiterea autorizaţiei de construire în zonele de protecţie se va face cu respectarea reglementărilor
în domeniu, privind măsurile ce se impun în vederea împiedicării degradării, distrugerii, precum şi a protejării bunurilor
imobile cu valoare de patrimoniu în baza unor documentaţii de urbanism aprobate.

3.7. Securitatea construcţiilor, realizarea acestora în conformitate cu normativele în vigoare,
precum şi prevederea unor terenuri şi spaţii în scopul realizării de adăposturi pentru protecţia populaţiei în caz de
calamităţi, se va face cu avizul organelor protecţiei civile.

3.8. Respectarea interesului public prin realizarea lucrărilor publice, a exproprierilor pentru o cauză de utilitate publică
precum şi ţinînd cont de asigurarea compatibilităţii funcţiunilor se va efectua conform prevederilor legale în vigoare.

3.9. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor.

3.9.1. Străzi, drumuri şi accese:
 organizarea circulaţiei va fi efectuată în conformitate cu propunerile proiectului dat. Reţeaua de drumuri şi străzi
se va realiza conform actelor normative ce reglementează, direct sau indirect acest domeniu.
În zonele drumuri publice se pot autoriza, cu avizul organelor de specialitate următoarele lucrări:
- construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare;
- parcaje, garaje şi staţii cu resurse de energie (inclusiv funcţiunile complementare:
magazine, restaurante etc.);
- conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de trannsport gaze sau alte produse petroliere, reţele termice,
electricitate, de telecomunicaţii şi infrastructuri sau alte instalaţii precum şi construcţii de acest gen.
Prin zona drumului public se înţelege ampriza, fîşiile de siguranţă şi fîşiile de protecţie. Zonele de protecţie a
drumurilor în cadrul localităţii se stabilesc prin Planul Urbanistic General şi prezentul Regulament în concordanţă cu
caracteristicile traficului actual şi de perspectivă.
-4-
 autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice
direct sau servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să
permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

3.9.2. Echiparea tehnico-edilitară.
 existenţa reţelelor edilitare existente sau a capacităţii acestora, care nu poate fi finanţată din bugetul local se va
putea realiza prin finanţarea totală sau parţială a acestor lucrări de către investitorii interesaţi. Se permite
autorizarea construcţiilor cu funcţiune rezidenţială pe terenuri ce nu dispun de asigurarea reţelelor tehnico -
edilitare publice cu condiţia în care beneficiarii sunt de acord să suporte personal cheltuielele pentru realizarea
acestora. Pentru executarea construcţiilor şi amenajărilor cu altă destinaţie, beneficiării sunt obligaţi să participe
la dezvoltarea infrastructurii oraşului.
În cazul unor investiţii (parcelării, ansambluri de locuinţe, construcţii de mari dimensiuni, etc.) se pot antrena după
sine cheltuieli importante pentru echiparea edilitară, pe care autoritatea publică locală sau investorul nu le pot acoperi
din bugetul lor, iar lucrările nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat sau de alte surse de finanţare, autorizarea
lucrărilor de construcţie nu se va efectua decît după asigurarea surselor de finanţare necesare. Se vor respecta zonele şi
distanţele de protecţie faţă de reţelele tehnico-edilitare, în special pentru obiectivele şi reţelele magistrale situate în
extravilan.

3.9.3. Forma şi dimensiunile parcelei:
 sunt considerate parcelele construibile, loturile la care se respectă cumulativ
următoarele condiţii:
- front la stradă de minimum 15 m pentru clădirile cuplate sau izolate;
- suprafaţa minimă a parcelei care poate fi considerată ca bun imobil este de 400 m. p.;
- adîncime mai mare sau cel puţin 26,5m;
 actele vizînd orice formă de împărţire a unui teren construit nu vor putea fi înregistrate şi legalizate conform legii
în vigoare (organul cadastral OCT, notar public) decît însoţite de certificatul de urbanism informativ emis de
Primărie;
 extinderea construcţiilor se va efectua cu respectarea particularităţilor specifice ale ţesutului urban actual;
 autorizaţia de construire se emite numai în baza unor documentaţii de urbanism (PUG, PUD/PUZ) aprobate;
 în zonele supuse operaţiunilor de restructurare parcelele rezultate vor trebui să asigure condiţiile minime de
construibilitate, în caz contrar se va proceda la asocierea sau consolidarea cîtorva parcele învecinate;
 în zonele propuse pentru parcelare, parcelele vor fi astfel dimensionate încît să permită amplasarea în bune
condiţii ale viitoarelor construcţii (însorire, vînturi dominante, etc.) şi cu respectarea prevederilor tehnice şi
juridice legate faţă de vecinătăţi.

3.9.4. Amplasarea faţă de aliniament:
 clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum urmează:
a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile trebuie să respecte obligatoriu
alinierea la clădirile existente;
b) retragerea construcţiilor faţă de această aliniere este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi caracterul
fronturilor stradale;
c) în cazul intersecţiilor retragerea obligatorie este de minim 3-4m. În scopul asigurării vizibilitătii, de asemenea,
aceiaşi retragere minimă este necesară şi pentru obiectivele de interes public;
 autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu depăşeşte distanţa măsurată pe orizontală, din
orice punct al clădirii fără de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus. Prin aliniament se înţelege limita între
domeniul privat şi domeniul public. Dispun de excludere de la aceste prevederi construcţiile care au fost cuprinse
în documentaţii de urbanism (PUD/PUZ) aprobate;
 amplasarea în interiorul parcelei;
- în relaţiile cu limitele laterale ale parcelei construcţiile pot fi amplasate astfel:
a) în regim închis (înşiruite în regimul curţilor), cuplate pe ambele laturi cu construcţiile de pe parcelele învecinate;
b) în regim cuplat (alipite la pe una din limitele laterale ale parcelei);
c) în regim izolat (cu retrageri faţă de vecinătăţi).
Prevederile de mai sus se referă la toate construcţiile principale aflate pe suprafaţa parcelei.
Retragerile impuse au un caracter minimal şi sunt necesare pentru realizarea următoarelor cerinţe de asigurare a
confortului urban.
 pentru toate clădirile se impune o distanţă minimă obligatorie faţă de limitele laterale sau posterioare a parcelei
conform legislaţiei în vigoare:
a) clădirea se cuplează la două calcane învecinate formînd un front continuu;
b) clădirea se cuplează la un calcan al clădirii de pe parcela vecină (clădiri cuplate);
c) clădirile din zona de producere sau din unităţi de producţie izolate se retrag faţă de limit parcelei cu H/2, dar nu
mai puţin de 4m, în afara cazului în care parcela învecinată este ocupată de locuinţe, caz în care distanţa minimă se
majorează la 6m;
d) se interzice cuplarea clădirilor de producţie cu clădiri de locuit chiar dacă acestea
prezintă calcan spre parcela unităţii de producere.

-5-
 se instituie servitutea de vedere, care este o limitare a dreptului de proprietate, constînd din obligaţia de a păstra o
distanţă de minimum 2,0 m între faţadele cu ferestre sau baloane ale clădirilor şi limita proprietăţii învecinate.

3.9.5. Regim de înălţime:
 înălţimea clădirilor este stabilită prin prezentul Regulament separat pentru fiecare Unitate Teritorială de Referinţă;
 autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor şi a caracterului zonei fără
ca diferenţa de înălţime să nu depăşească clădirile imediat învecinate. Fac excepţie construcţiile care au fost
cuprinse într-un Plan Urbanistic Zonal, aprobat conform legii;
 înălţimea medie a clădirilor învecinate dintr-o zonă este reprezentată de media înălţimilor la cornişă a
construcţiilor existente în vecinătatea terenului.

3.9.6. Aspectul exterior al construcţiilor:
 organizarea volumetrică a construcţiilor se va efectua în mod individual cu aplicarea unor mijloace arhitectonice
excesive care să corespundă specificului şi funcţiunii obiectului. În scopul considerării (amplificării)
expresivităţii se va utiliza coloritul, se va urmări sporirea aspectului arhitectural al clădirilor şi aspectului
urbanistic al zonelor în care sunt amplasate;
 autorizarea executării construcţiilor, care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu
aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii este interzisă.

3.9.7. Parcaje:
 parcaje aferente oricăror funcţiuni se vor asigura în conformitate cu reglementările tehnice ale Republicii
Moldova. Autorizarea executării construcţiilor care prin destinaţie necesită spaţii de parcare se emite numai dacă
există posibilitatea realizării acestora;
 suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform reglementărilor
tehnice în vigoare.

3.9.8. Împrejmuiri:
 este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:
a) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor sau integrării
clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice;
b) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva introziunilor, separarea unor servicii funcţionale, asigurarea
protecţiei vizuale;
 aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie să intre în contradicţie cu aspectul general al zonei şi să nu
deprecieze valorile acceptate ale arhitecturii şi urbanismului. În vederea conservării caracterului zonelor şi
ansamblurilor urbanistice se recomandă împrejmuirile tradiţionale în acord cu arhitectura clădirilor;
-5-
 pentru punerea în valoare a construcţiilor publice se recomandă realizarea împrejurimilor decorative transparente
sau din gard viu;
 porţile se vor deschide spre incintă;
 înălţimea maximă a împrejmuirilor spre stradă nu va depăşi 2,0m, iar între proprietăţi învecinate 2,5m.
Împrejmuirile transparente pot avea un soclu opac de maxim 1/3 din înălţime;
 înălţimea şi tipul împrejmuirilor se va preciza prin certificatul de urbanism.

3.9.9. Spaţii verzi şi plantate:
 autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de
destinaţia şi capacitatea construcţiei reglementate în cadrul fiecării Unităţi Teritoriale de referinţă (UTR) separat;
 în zonele construite de orice destinaţie proprietarii acestora sunt obligaţi, pe cont propriu:
a) să planteze şi să amenajeze terenul aferent.
b) să menţină în ordine terenul, inclusiv porţiunea adiacentă de trotuar şi gazon.
 se recomandă ca în spaţiile neocupate cu clădiri sau rezervate pentru realizarea în viitor a unor obiective de
utilitate publică să se asigure:
a) plantarea unui arbore la fiecare 200m.p.
b) plantarea unor arbori la fiecare 100m.p. în zona rezidenţială şi de clotări, cu excepţia zonelor cu destinaţie specială.

3.9.10. Prioritatea publică asupra infrastructurii:
 reţelele edilitare şi drumurile publice aflate în serviciul public, indiferent de modul de finanţare a lucrărilor, sunt
proprietate publică municipală, dacă legea nu dispune altfel;
- Extinderile de reţele sau sporurile de capacitate se realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în
integru, în condiţiile contractelor încheiate cu autorităţile a dministraţiei publice locale.
 lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau
beneficiar.

-6-
II. PRESCRIPŢII SPECIFICE ZONELOR FUNCŢIONALE

1. Zonele funcţionale stabilite în :

P - zona-teritoriu obiectelor de utilitate publică şi alte funcţiuni complementare.
C - zona de instituţii, servicii şi activităţi aferente zonelor de locuit.
R1 - zona rezidenţială cu regim mic de înălţime şi terenuri pentru dezvoltare.
R2 - zona rezidenţială multietajată şi terenuri pentru dezvoltare.
E - zona unităţilor economice (industriale sau agricole) şi terenuri de rezervă.
V1 - zonă utilitate cotidiană.
V2 - zonă de protecţie sanitară.
V3 - zonă orăşănească de odihnă şi agremen, cu funcţiuni complementare.
G - zona de gospodărie comunală (poligon de utilizare a deşeurilor, staţie de pompare şi purificare, garaje, cimitire).
T - zona căi de comunicaţie rutieră şi construcţii aferente.
TDS - zona cu destinaţie specială.
A - zona suprafeţe acvatice.

2. Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului se grupează în următoarele capitole, cuprinzînd reglementări
specifice:

2.1 Permisiuni:
 funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare;
 tipul admis de utilizare a terenurilor;
 condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor.

2.2 Condiţionări şi restricţii:
 funcţiuni compatibile şi incompatibile;
 condiţionări prin acte normative;
 interdicţii temporare sau definitive de construire;
 indicatori maximi admisibili:
a) procentul de ocupare a teritoriului (POT).
b) coeficientul de utilizare a terenului (CUT).

3. Autorizarea realizării construcţiilor se va face cu respectarea funcţiunilor dominante ale zonelor instituite.
Construcţiile şi amenajările cu alte destinaţii, complementare sau diferite în raport cu funcţiunea dominantă a zonei
respective, nu trebuie să creeze incomodări sau disfuncţii, prin PUG.
Se interzice realizarea construcţiilor sau amenajărilor avînd funcţiuni incompatibile cu zonificarea propusă prin PUG.

-7-
III. PREVEDERI LA NIVEL DE ZONE FUNCŢIONALE

P - Zona teritoriu de utilitate publică şi alte funcţiuni
complementare. Instituţii şi servicii publice, servicii
profesionale sociale şi personale, de protecţie a
sănătăţii etc.

1. GENERALITĂŢI

a) Tipurile de subzone funcţionale sunt:
 construcţii de cult;
 unităţi învăţămînt;
 unităţi sanitare-medicale.

b) Funcţiunile complementare admise sunt:
 servicii profesionale, sociale şi personale;
 activităţi productive nepoluante.

2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

a) Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonei şi subzonelor:
 instituţii publice;
 servicii profesionale, sociale şi personale;
 activităţi nepoluante conform normelor;
 oricare din funcţiuni cu condiţia existenţei unui proiect elaborat conform legii.

b) Utilizări interzise:
 unităţi economice poluante şi care generează trafic intens;
 locuinţe pe parcele care nu indeplinesc condiţiile de suprafaţă minimă şi front la stradă;
 amenajări provizorii sau chioscuri pe domeniul public;
 oricare din construcţiile admise pîna la elaborarea şi aprobarea PUZ;
 orice fel de construcţii, anexe care nu respectă normele sanitare în vigoare în ceea ce priveşte obiectele de utilitate publică.

3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMAREA CONSTRUCŢIILOR.

a) Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii:
 necesităţile de însorire şi iluminat natural a clădirilor cu diferite funcţiuni:
- pentru construcţii administrative şi financiar-bancare se preferă o orientare care să asigure însorire;
- pentru construcţii comerciale se recomandă însoririle cele mai favorabile ale spaţiilor pentru public, pentru toate
încăperile clădirilor de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă, se va asigur durata minimă de insorire de 2 ore
şi 30 min. la echinocţiul de toamnă prin rezolvarea parcelărilor şi areţelei stradale în cadrul studiilor de urbanism
necesare.

b) Amplasarea faţă de drumurile publice:
 se vor respecta secţiunile pe străzi prevazute prin PUG.

c) Amplasarea faţă de aliniament:
 aliniamentul este limita dintre domeniul public si cel privat;
 regimul de aliniere este limita convenţională, stabilită prin regulamentul local, ce reglementează modul de amplasare a
construcţiilor prin fixarea unei distanţe între fronturile construite şi un reper existent (axul străzii);
 în general va fi respectată regula stabilirii înaltimii maxime a construcţiilor faţă de orice punct al faţadei pe aliniamentul
opus pentru conformare cu normele de igienă şi securitate a construcţiilor;
 se va respecta regimul de aliniere prezentat în secţiunile pe străzi specifice UTR, astfel.

d) Amplasarea în interiorul parcelei:
 pe o parcela se pot amplasa una sau mai multe construcţii principale şi construcţii anexe, clădirile se vor amplasa de regulă
în regim izolat; poziţia lor este condiţionată de regimul de aliniere faţă de drumurile publice şi faţă de limitele laterale şi
limita posterioară care se inscriu în prevederile normelor deprevenire a incendiilor.

e) Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:
 pentru tipurile de construcţii prevăzute în zonă (construcţii administrative, construcţii financiar-bancare, construcţii de cult,
construcţii pentru cultură) în care stabilirea condiţiilor, tipurilor, dimensiunilor şi a numărului de accese pentru fiecare
categorie de construcţii se face în raport cu:

-8-
- destinaţia, structura funcţională, capacitatea construcţiei şi condiţiile deamplasament;
- caracteristicile clădirii proiectate şi a clădirilor existente deservite în totalitate sau parţial, precum şi de componenţă şi
caracterul traficului în zonă;
- asigurarea condiţiilor de fluenţă, securitate, confort şi bună desfăşurare a circulaţiei generale pentru toţi participanţii
la trafic;
- asigurarea legaturii la reţeaua de circulaţie din localitate sau din teritoriu;
 fiecare parcelă destinată construcţiei va avea acces obligatoriu la un drum public sau privat; caracteristicile acceselor şi
drumurilor vor corespunde normelor în vigoare privind proiectarea şi execuţia, accesul mijloacelor de stingere a
incendiilor şi de protecţie civilă, accesele vor respecta distanţele de siguranţă faţă de intersecţii;
 toate constructiile şi amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni corespunză-toare caracteristicilor
acestora;
- căile pietonale, fie că sunt trotuare, fie că sunt alei, străzi sau pieţe pietonale, vor fi dispuse şi alcatuite structural
conform caracterului funcţional şi încadrării urbane.

f) Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară:
 pentru obiectivele de utilitate publică se va face racordarea la reţelele existente
corespunzător capacităţii acestora, iar pentru cazurile cînd se depăşeşte capacitatea
existentă se vor face extinderile prevăzute de autorizaţiile publice locale.

g) Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor:
 pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să satisfacă exigenţele specifice funcţiunilor construcţiei pe care urmeaza sa o
primeasca atat în ceea ce privesc atributele de fapt (natura şi caracteristicile terenului);
 conditiile de construibilitate sunt:
- echipare cu retele tehnico-edilitare;
- forme şi dimensiuni care să permită regulile de amplasare şi conformare din prezentul regulament;
 pentru clădirile aparţinînd funcţiunii dominante:
- se va respecta parcelarea existentă şi nu vor fi autorizate decat construcţiile care pot respecta toate normele de
conformare.

h) Procentul de ocupare al terenului:
 procentul de ocupare a terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafaţa ocupată la sol de clădiri şi suprafaţa terenului
considerat;
 valoarea acestuia, în principiu, nu trebuie să depaşească limita superioară stabilită prin PUG (vezi plan - Unitaţi teritoriale
de referinţă), iar în zona centrală se pot atinge valori maxime prevăzute de reglamentările tehnice.

i) Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri:
 nu se vor elibera autorizaţii de construire pentru acele clădiri care prin specific (functiunile zonei centrale) necesită parcaje
şi nu se pot asigura în perimetrul parcelei respective;
 necesarul de parcaje pentru fiecare clădire pentru care se solicită autorizaţia de construire trebuie determinat conform
normativului;
 nu se vor autoriza construcţii de parcaje sau garaje de mari dimensiuni care necesită studii de impact.

j) Spaţii verzi:
 eliberarea autorizaţiilor de construire va fi condiţionată de obligaţia menţinerii sau realizării de spaţii verzi şi plantate în
cadrul parcelei respective, dimensionate astfel;
 este obligatorie respectarea fîşiilor plantate de protecţie de-a lungul cailor de circulatie prevăzute prin prospectele străzilor.

-9-
C - Zona instituţii de comerţ

1. GENERALITĂŢI

a) Tipurile de subzone funcţionale sunt:
 funcţiuni comerciale.

b) Amplasarea obiectivelor faţă de drumurile publice:
 se vor respecta secţiunile străzilor prevăzute prin PUG.

2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

a) Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonei şi subzonelor:
 servicii profesionale, sociale şi profesionale;
 turism;
 parcări publice şi aferente funcţiunilor admise.

b) Utilizări interzise:
 unitati economice poluante şi care genereaza trafic intens;
 construcţii pe parcele care nu corespund condiţiilor de suprafaţă minimă, front la stradă şi asigurarea;
 tuturor funcţiunilor aferente funcţiunii dominante;
 amenajări provizorii sau instalări de chioscuri pe domeniul public.

3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŞIILOR

a) Amplasarea obiectivelor faţă de aliniament:
 regimul de aliniere este limita convenţională, stabilită prin regulamentul local, ce reglementează modul de amplasare a
construcţiilor prin fixarea unei distanţe între fronturile construite şi un reper existent (axul străzii);
 în general va fi respectată regula stabilirii înălţimii maxime a construcţiilor faţă de orice punct al faţadei pe aliniamentul
opus pentru conformare cu normele de igienă şi securitate a construcţiilor;
 se va respecta regimul de aliniere prezentat în secţiunea străzilor specific UTR.

b) Amplasarea obiectivelor în interiorul parcelei:
 suprafaţa unei parcele construibile este de 200 m.p. ;
 poziţia obiectivelor este condiţionată de regimul de aliniere faţă de drumurile publice şi faţă de limitele laterale şi limita
posterioară care corespund normelor de prevenire a incendiilor.

c) Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitară:
 pentru clădirile cu caracter public se va face racordarea la reţelele existente corespunzător capacităţii acestora, iar pentru
ceia ce depăşeşte capacitatea existentă se vor face extinderile prevăzute de autoritatea publică locală.

d) Înălţimea construcţiilor:
 se va corela cu reglementările privind POT (în temeiul normelor respective) şi CUT conform calculelor;
 pentru clădirile cu interes comercial se va accepta un regim de înălţime P + 2 nivele, cu condiţia încadrării în normele de
igienă şi protecţie împotriva incendiilor;
 se pot accepta şi construcţii cu un regim de înălţime mai mare, dacă au fost prevăzute într-un plan urbanistic zonal aprobat
conform legii.

e) Aspectul exterior al construcţiilor:
 aspectul exterior al construcţiilor şi amenajarilor reprezintă o problemă de interes public care impune anumite condiţii la
eliberarea certificatului de urbanism;
 se vor prezenta obligatoriu desfaşurări ale fronturilor stradale cuprinzand cel puţin 3 cladiri alăturate;
 în zonele în care nu este instituit regim de protecţie, autorizarea se va face pe baza proiectelor intocmite de către companii
autorizate, in conditiile respectarii specificului consacrat al zonei, al armonizării cu construcţiile existente şi al principiilor
de estetică arhitecturală, care au ca obiect urmatoarele:
- conformarea construcţiilor - volumul, forma acoperişului şi pantele acestuia, decroşurile, scările exterioare;
- materialele de construcţie pentru finisaje exterioare - (în vederea evitării exceselor privind varietatea acestora);
- culorile ansamblului şi ale detaliilor pentru materiale de construcţie, ce trebuie sa se armonizeze cu aspectul zonei,
evitandu-se deprecierea peisajului natural şi urban;
- împrejmuirea construcţiei, pentru punerea în valoare a acesteia, cu evitarea exceselor ornamentale.

f) Procentul de ocupare al terenului:
 procentul de ocupare a terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafaţa ocupată la sol de clădiri şi suprafata terenului
considerat;
- 10 -
 valoarea acestuia, in principiu, nu trebuie sa depaseasca limita superioara stabilita prin PUG (Unităţi teritoriale de
referinta), şi se va conforma reglementările tehnice.

g) Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri:
 nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru acele clădiri care prin specific (funcţiunile zonei centrale) necesită
parcaje şi nu se pot asigura în perimetrul parcelei respective;
 necesarul de parcaje pentru fiecare clădire pentru care se solicita autorizaţia de construire trebuie determinat conform
normativului;
 nu se vor autoriza construcţii de parcaje sau garaje de mari dimensiuni care necesită studii de impact (factor de perturbare a
circulaţiei în zonă şi a mediului inconjurator).

h) Utilizări interzise:
 unităţi economice poluante şi care generează trafic intens;
 construcţii pe parcele care nu îndeplinesc condiţiile de suprafaţă minimă şi front la stradă;
 amenăjari provizorii sau instalări de chioscuri pe domeniul public.

- 11 -
R1 - Zona clădiri în regim mic de înălţime, locuinţe şi
funcţiuni complementare, instituţii şi servicii publice

1. GENERALITĂŢI

a) Funcţiunea dominantă a zonei este, locuirea compusa din:
 locuinţe individuale, cu regim mic de înălţime.

b) Funcţiunile complementare admise sunt:
 instituţii şi servicii complexe;
 activităţi nepoluante;
 circulaţii pietonale;
 spaţii verzi: scuaruri.

2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

a) Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonei şi subzonelor:
 locuinţe individuale cu restricţii în zone de protecţie;
 instituţii publice aferente zonelor rezidenţiale, servicii profesionale, sociale, comert;
 activităţi nepoluante, conform unui studiu de impact;
 anexe gospodăreşti cu regim de înălţime P+2, în condiţiile respectării normelor.

b) Utilizări interzise:
 orice unităţi economice poluante şi care generează trafic intens;
 locuinţe pe parcele care nu îndeplinesc condiţiile de suprafaţă minimă şi front la stradă.

c) Interdicţii:
 orice fel de construcţie nouă în zonele de protecţie sanitară;
 orice fel de construcţie în zonele de servitute a lucrarilor şi reţelelor tehnico-edilitare: secţiunea străzilor, traseu reţele apă-
canal, gaze, produse petroliere şi în zonele de protecţie a cursurilor de apă;
 orice fel de construcţii şi anexe care nu respectă normele sanitare şi de protecţie a mediului în vigoare.

3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

a) Amplasarea faţă de drumurile publice:
 se vor respecta secţiunile străzilor prevăzute prin PUG - reglementări urbanistice / zonificare, corelate cu indicaţiile din
planşele UTR (profile stradale);
 se vor respecta regimurile de aliniere ale majorităţii construcţiilor existente dacă acestea sunt amplasate în afara zonelor de
siguranţă.

b) Amplasarea faţă de aliniament:
 aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat;
 regimul de aliniere este limita convenţională stabilită prin regulamentul local, ce reglementeaza modul de amplasare a
construcţiilor prin fixarea unei distanţe între fronturile construite şi în reper existent (axul străzii);
 în general va fi respectată regula stabilirii inalţimii maxime a construcţiilor faţă de orice punct al faţadei de pe aliniamentul
opus, pentru conformare cu normele de igienă şi securitate a construcţiilor. Fac excepţie costrucţiile care au fost cuprinse
intr-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii;
 se va respecta regimul de aliniere prezentat în prospectul străzilor şi se vor respecta distanţele de protecţie stabilite cu
posibilitatea realizarii unor retrageri sau scuaruri - în cazul clădirilor cu funcţiuni publice precum şi pentru asigurarea
vizibilităţii la intersectii;
 în zonele care necesită elaborarea de studii urbanistice zonale, se va urmării respectarea aceloraşi principii determinate de
aspecte funcţionale, estetice sau ecologice (protecţia contra zgomotului, nocivitaţii).

c) Amplasarea în interiorul parcelei:
 suprafaţa minimă a unei parcele construibile este de 400 m²;
 pe o parcelă se pot amplasa una sau mai multe construcţii principale; cladirile se vor amplasa de regulă în regim izolat;
poziţia lor este condiţionată de regimul de aliniere faţă de drumurile publice şi faţă de limitele laterale şi limita posterioară
care se înscriu în prevederile normelor de prevenire a incendiilor.

d) Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:
 fiecare parcelă destinată construcţiei va avea acces obligatoriu la un drum public;
 caracteristicile acceselor şi drumurilor vor corespunde normelor în vigoare privind proiectarea şi execuţia, accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor şi de protecţie civilă, circulaţia persoanelor cu mobilitate redusă etc. şi vor fi astfel
amenajate încît să nu împiedice circulaţia;
- 12 -
 accesele vor respecta distanţele de siguranţă faţă de intersecţii;
 parcelele vor avea accesele din drumul cu traficul cel mai redus;
 toate construcţiile şi amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzatoa- re caracteristicilor
acestora;
 la autorizarea construcţiilor şi amenajarilor la care se asigură accese pietonale, precum şi la construcţiile de lucrări şi
amenajări independente pentru pietoni se va aplica
obligatoriu legislaţia privind deplasarea în condiţii de confort şi siguranţa precum şi exigentele impuse de circulaţia
persoanelor cu handicap;
 la autorizarea constructiilor pe terenuri fara acces public direct se va asigura servitutea de trecere prin zonele (terenurile)
proprietati private vecine;
 se interzice autorizarea constructiilor pe terenurile care nu au fost prevazute cu acces pietonal.

e) Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara:
 terenurile destinate dezvoltarii localităţii, conform normelor sanitare, dispun obligatoriu de posibilitatea racordării,
realizării alimentării cu apă, racordare la reţele de alimentare cu energie electrică şi de îndepărtare şi neutralizare a apelor
menajere uzate;
 pentru locuinţe existente, în cazul în care capacitatea reţelelor nu permite racordarea, se vor respecta urmatoarele condiţii:
- realizarea de soluţii de echipare in sistem individual, care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului;
- în momentul realizării reţelei centralizate publice în zona, beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit
regulilor impuse de autoritatea locală;
 pentru locuinţe noi, beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de autoritatea locală.

f) Înălţimea construcţiilor:
 se va corela cu reglementările privind CUT ≈ pînă la 1.5;
 pentru locuinţe individuale noi se va accepta un regim maxim de P+2+M.

g) Aspectul exterior al construcţiilor:
 aspectul exterior al construcţiilor şi amenajărilor reprezintă o problemă de interes public care impune anumite condiţii la
eliberarea autorizaţiei de construire:
- culorile ansamblului şi ale detaliilor pentru materiale de construcţie, ce trebuie să se armonizeze cu aspectul zonei,
evitîndu-se deprecierea peisajului natural şi urban. Se recomandă evitarea culorilor reci.

h) Procentul de ocupare al terenului:
 procentul de ocupare a terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafaţa ocupată la sol de cladiri şi suprafaţa terenului
considerat; valoarea acestuia, în principiu, nu trebuie sa depaşeasca limita superioară stabilită prin PUG.
POT - 40% max.
Nota obligatorie: POT şi CUT se stabilesc definitiv în PUZ-PUD.

- 13 -
R2 - Zona clădiri multietajate şi alte funcţiuni
complementare, instituţii şi servicii publice

1. GENERALITĂŢI

a) Funcţiunea dominantă a zonei este locuirea compusă din:
 locuinţe colective cu regim mediu şi mare de înălţime.

b) Funcţiunile complementare admise sunt:
 instituţii şi servicii complexe;
 activităţi nepoluante;
 circulaţii pietonale;
 spaţii verzi, scuaruri.

2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

a) Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonei şi subzonelor:
 instituţii publice aferente zonelor rezidenţiale, servicii profesionale, sociale, comerţ;
 activităţi nepoluante, conform unui studiu de impact.

b) Utilizări interzise:
 orice unităţi economice poluante şi care generează trafic intens;
 locuinţe pe parcele care nu îndeplinesc condiţiile de suprafaţă minimă şi front la stradă.
c) Interdicţii:
 orice fel de construcţie nouă în zonele de protecţie sanitară;
 orice fel de construcţie în zonele de servitute a lucrarilor şi reţelelor tehnico-edilitare: secţiunile străzilor, traseu reţele apă-
canal, gaze produse petroliere şi in zonele de protecţie a cursurilor de apă;
 orice fel de construcţii şi anexe care nu respectă normele sanitare şi de protecţie a mediului în vigoare.

3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

a) Amplasarea faţă de drumurile publice:
 se vor respecta secţiunile străzilor prevăzute prin PUG - reglementări urbanistice/zonificare, corelate cu indicaţiile din
planşele UTR (profile stradale);
 se vor respecta regimurile de aliniere ale majorităţii construcţiilor existente dacă acestea sunt amplasate în afara zonelor de
siguranţă, precum şi prescripţiile ,,liniilor roşii,,.

b) Amplasarea faţă de aliniament:
 aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat;
 regimul de aliniere este limita convenţională stabilită prin regulamentul local, ce reglementeaza modul de amplasare a
construcţiilor prin fixarea unei distanţe între fronturile construite şi în reper existent (axul străzii);
 în general va fi respectată regula stabilirii inălţimii maxime a construcţiilor faţă de orice punct al faţadei de pe aliniamentul
opus, pentru conformare cu normele de igienă şi securitate a construcţiilor. Fac exceptie costrucţiile care au fost cuprinse
intr-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii;
 se va respecta regimul de aliniere prezentat în secţiunea străzilor şi se vor respecta distanţele de protecţie;
 în zonele care necesită elaborarea de studii urbanistice zonale, se va urmări respectarea aceloraşi principii determinate de
aspecte funcţionale, estetice sau ecologice (protecţia contra zgomotului, nocivitaţii).

c) Amplasarea în interiorul parcelei:
 pe o parcelă se pot amplasa una sau mai multe construcţii principale; cladirile se vor amplasa de regulă în regim izolat;
 poziţia lor este condiţionată de regimul de aliniere faţă de drumurile publice şi faţă de limitele laterale şi limita posterioară
care se înscriu în prevederile normelor de prevenirea incendiilor.

d) Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:
 fiecare parcelă destinată construcţiei va avea acces obligatoriu la un drum public sau privat direct sau prin servitute,
conform reglementărilor;
 caracteristicile acceselor şi drumurilor vor corespunde normelor în vigoare privind proiectarea şi execuţia, accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor şi de protecţie civilă, circulaţia persoanelor cu mobilitate redusă etc. şi vor fi astfel
amenajate încît să nu împiedice circulaţia;
 accesele vor respecta distanţele de siguranţă faţă de intersecţii;
 numărul de accese pe acelaşi drum va fi redus la minimum necesar;
 parcelele avea accesele din drumul cu traficul cel mai redus;
 fundăturile trebuie prevăzute cu platforma de întoarcere dimensionată corespunzător;

- 14 -
 toate construcţiile şi amenajările de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunza-toare caracteristicilor
acestora;
 la autorizarea construcţiilor şi amenajarilor la care se asigură accese pietonale, precum şi la construcţiile de lucrări şi
amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislaţia privind deplasarea în condiţii de confort şi
siguranţa precum şi exigentele impuse de circulaţia persoanelor cu handicap;
 la autorizarea constructiilor pe terenuri fara acces public direct se va asigura servitutea de trecere prin zonele (terenurile)
proprietati private vecine;
 se interzice autorizarea constructiilor pe terenurile care nu au fost prevazute cu acces pietonal.

e) Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara:
 terenurile destinate dezvoltarii localităţii, conform normelor sanitare, dispun obligatoriu de posibilitatea racordării,
realizării alimentării cu apă, racordare la reţele de alimentare cu energie electrică şi de îndepărtare şi neutralizare a apelor
menajere uzate;

 pentru locuinţe existente, în cazul în care capacitatea reţelelor nu permite racordarea, se vor respecta urmatoarele condiţii:
- realizarea de soluţii de echipare în sistem individual, care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului;
- în momentul realizării reţelei centralizate publice în zona, beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit
regulilor impuse de autoritatea locală;
 pentru locuinţe noi, beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de autoritatea locală.

f) Înălţimea construcţiilor:
 se va corela cu reglementările privind CUT ≈ pînă la 3-5;
 pentru locuinţe noi se va accepta un regim de pînă la 16 nivele.

g) Aspectul exterior al construcţiilor:
 aspectul exterior al construcţiilor şi amenajărilor reprezintă o problemă de interes public care impune anumite condiţii la
eliberarea autorizaţiei de construire:
- culorile ansamblului şi ale detaliilor pentru materiale de construcţie, ce trebuie să se armonizeze cu aspectul zonei,
evitîndu-se deprecierea peisajului natural şi urban. Se recomandă evitarea culorilor reci.

h) Procentul de ocupare al terenului:
 procentul de ocupare a terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafaţa ocupată la sol de cladiri şi suprafaţa terenului
considerat; valoarea acestuia, în principiu, nu trebuie sa depaşeasca limita superioară stabilită prin PUG.
POT - 55 % max.

i) Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi şi imprejmuiri:
 nu se vor elibera autorizaţii de construire pentru acele clădiri care prin specific necesită parcaje şi nu le poate asigura în
perimetrul parcelei respective;
 necesarul de parcaje pentru fiecare clădire ce solicita autorizaţia de construire trebuie determinat conform normativului -
raport între un loc de parcare/ garaje pe o unitate de locuit;
 nu se vor elibera autorizaţii construcţii pe parcaje sau garaje de mari dimensiuni care necesită studii de impact factor de
perturbare a circulaţiei în zonă şi a mediului inconjurator;
 eliberarea autorizaţiilor de construire va fi condiţionată de obligaţie menţinerii sau realizării de spaţii verzi şi plantate în
cadrul parcelei respective.

- 15 -
E - Zona unităţi industriale şi depozite

1. GENERALITĂŢI

a) Funcţiunea dominantă este zona pentru unităţi industriale compusă din:
 întreprinderi industriale mari, mici şi mijlocii de producţie;
 servicii nenocive, depozite.

b) Funcţiunile complementare admise sunt:
 zone verzi de protecţie;
 servicii complexe;
 căi de circulaţie, parcări publice .

2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

a) Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonei şi subzonelor:
 activităţi industriale nepoluante;
 depozite şi anexe industriale;
 servicii pentru activităţi industriale;
 spaţii verzi, plantaţii de protecţie;
 circulaţii, parcări.

b) Utilizări permise cu condiţii:
 oricare din funcţiuni introduse in intravilan;
 oricare din funcţiuni, cu condiţia existenţei unui PUZ aprobat;
 oricare din funcţiuni, cu condiţia rezolvării în interiorul parcelei a tuturor exigentelor de igienă şi protecţie sanitară
conform normelor în vigoare;
 oricare din functiuni, cu condiţia respectării zonelor de protecţie şi servituţilor stabilite prin reglementari.

c) Utilizari interzise:
 locuinţe şi instituţii publice;
 construcţii pe parcele care nu îndeplinesc condiţiile de suprafaţă minimă şi front a străzilor (veziaprobarea PUZ,
caracteristici ale parcelelor);
 orice fel de construcţie admisă în zonele de extindere a intravilanului, pînă la întocmirea şi aprobarea PUZ, realizarea
infrastructurii necesare şi posibilităţii racordării la utilităţi;
 oricare din construcţiile admise în intersecţiile cu restricţie temporară pînă la realizarea acestora;
 orice fel de construcţie admisă în zonele de extindere a intravilanului, pînă la întocmirea şi aprobarea PUZ, realizarea
infrastructurii necesare şi posibilităţii racordării la utilităţi;
 schimbarea utilizării actuale a cladirilor existente, pînă la întocmirea studiilor necesare (de folosinţă, de impact) şi
obţinerea avizelor legale.

3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

a) Amplasarea faţă de drumurile publice:
 se vor respecta secţiunile străzilor prevazute prin PUG.

b) Amplasarea faţă de căile ferate:
 orice construcţie care se amplasează în yona de protecţie a infrastructurii feroviare situată în intravilan se autorizează cu
aviz al Căilor Ferate din Moldova;
 pe terenurile libere din zona mai sus-menţionată se recomandă plantarea unor perdele de protecţie – arbori cu coroana
mare;
 se interzice amplasarea oricărei construcţii în zona de siguranţa (100 m) din axul CF, cu excepţia construcţiilor care
deservesc căile ferate.

c) Amplasarea faţă de aliniament:
 zonele industriale necesită elaborarea de studii urbanistice zonale în cadrul cărora se vor respecta principii de amplasare
faţă de aliniament determinate de aspecte funcţionale, estetice sau ecologice (protecţia contra zgomotului, nocivităţii),
acestea stabilite prin studii de impact asupra mediului, cu condiţia de a nu fi sub regimul de aliniere stabilit pentru UTR
respectiv.

d) Amplasarea în interiorul parcelei:
 dimensiunile parcelelor condiţionează funcţiunea clădirilor care se vor amplasa;

- 16 -
 autorizarea de construire va fi condiţionată de elaborarea prealabilă a unui PUZ, studiu urbanistic necesar pentru a aproba
construibilitatea unei parcele în zona industrială stabilită;
 pe o parcela se pot amplasa una sau mai multe construcţii principale, construcţii anexe şi utilităţi, parcări şi spaţii verzi de
protecţie perimetrale; clădirile se vor amplasa de regulă în regim izolat;
 poziţia lor este condiţionată de regimul de aliniere faţă de drumurile publice şi faţă de limitele laterale şi limita posterioară
care se înscriu în prevederile normelor de prevenire a incendiilor;
 distanţa minima între construcţiile amplasate pe aceeaşi parcelă este egală cu jumătate din înălţimea construcţiei celei mai
înalte, dar nu mai mica de 3 m pentru a permite întreţinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere aincendiilor, precum
şi a mijloacelor de salvare;
 clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţimea clădirilor, dar nu mai
puţin de 6,00 m;
 în toate cazurile retrajerea faţă de limita posterioara a parcelei va fi de minim 10 metri.

e) Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:
 pentru tipurile de construcţii prevăzute în zona în care stabilirea condiţiilor, tipurilor dimensiunilor şi a numărului de
accese pentru fiecare categorie de construcţii se face în raport cu:
- destinaţia, structura funcţională, capacitatea construcţiei şi condiţiile de amplasament;
- caracteristicile clădirii proiectate ţi a clădirilor existente deservite în totalitate sau parţial, precum şi de componenţa şi
caracterul traficului în zonă;
- asigurarea condiţiilor de fluenţă, securitate, confort şi o bună desfăşurare a circulaţiei generale pentru toţi
participanţii la trafic;
- asigurarea legăturilor la reţeaua de circulaţie din localitate sau din teritoriu.
 fiecare parcelă destinată construcţiei va avea acces obligatoriu la un drum public sau privat;
 caracteristicile acceselor şi drumurilor vor corespunde normelor în vigoare privind proiectarea şi execuţia, accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor şi de protecţie civilă, circulaţia persoanelor cu mobilitate redusă;
 accesele vor respecta distanţele de siguranţă faţă de intersecţii;
 numărul de accese pe acelaşi drum va fi redus la minimum necesar;
 pentru toate categoriile de construcţii şi amenajari se vor asigura accese pentru intervenţii dimensionate conform normelor
pentru trafic greu.

f) Accese pietonale:
 toate construcţiile şi amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni corespunza-toare caracteristicilor
acestora;
 căile pietonale, fie ca sunt trotuare, fie ca sunt alei, străzi vor fi dispuse şi alcătuite structural conform caracterului
funcţional şi încadrării urbane, astfel:
- pentru zonele supuse restricţiilor temporare de construire-conform studiilor urbanistice elaborate şi aprobate conform
legii;
- pentru celelalte zone-conform prospectelor specifice prezentate.

g) Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitară:
 extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către autorităţile publice locale,
investitori sau beneficiari parţial sau în întregime, după caz;
 lucrările de racordare la reteaua edilitara publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

h) Înălţimea construcţiilor:
 autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea înalţimii medii a clădirilor învecinate, fără ca diferenţa de
înălţime să depaşeasca cu mai mult de 2 niveluri (6 m) clădirile imediat învecinate.

i) Aspectul exterior al construcţiilor:
 aspectul exterior al construcţiilor şi amenăjarilor reprezintă o problemă de interes public care impune anumite condiţii la
eliberarea certificatului de urbanism;
 în zonele în care nu este instituit regim de protectie, autorizarea se va face pe baza proiectelor întocmite de către companii
autorizate, în condiţiile respectării specificului zonei, al armonizării cu construcţiile existente şi al principiilor de estetică a
arhitecturii;
 se interzice amplasarea către caile de comunicaţie publice a activităţilor care au aspect nespecific (depozite de deşeuri, de
combustibili solizi etc.);
 toate faţadele vor avea acelaşi grad de finisare.

j) Procentul de ocupare al terenului:
 procentul de ocupare a terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafaţa ocupată la sol de clădiri şi suprafaţa terenului
considerat; valoarea acestuia, în principiu nu trebuie să depaşească limita maximă stabilită prin PUG;
 POT pentru unităţile noi propuse, va fi corelat, în raport cu funcţiunea clădirii, indicatorii admisibili determinaţi de
necesităţi tehnologice şi cu normele de protecţie sanitară şi protecţie a mediului şi se va stabili prin studiul de fezabilitate.

- 17 -
k) Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri:
 nu se vor elibera autorizaţii de construire pentru acele clădiri care prin specific necesită parcaje şi nu le poate asigura în
perimetrul parcelei respective. Necesarul de parcaje pentru fiecare clădire ce solicită autorizaţia de construire trebuie
determinat conform normativului;
 eliberarea autorizaţiilor de construire va fi condiţionată de obligaţia menţinerii sau realizării de spaţii verzi şi plantate în
cadrul parcelei respective;
 este obligatorie respectarea fîşiilor de protecţie de-a lungul căilor de circulatie prevăzute prin prospectele străzilor, precum
şi a zonelor perimetrale plantate;
 suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi amenajate ca spaţii verzi;
 suprafaţa minimă de spaţii verzi din incintele industriale va fi de 20% din suprafata totala a terenului;
 pentru funcţiunea dominantă - conform necesităţilor de securitate;
 spre spaţiul public, împrejmuirile vor fi decorative.

- 18 -
V1 - Zona de utilitate cotidiană

1. GENERALITĂŢI

 parc, agrement, cu restricţii de construire a obiectivelor ce ocupă suprafaţă majoră;
 dotări sportive;
 terenuri de joacă pentru copii.

a) Funcţiunea dominantă, zona de spaţii verzi compusă din:
 parcuri, amenajari pentru activitati sportive, amenajări a terenurilor de jocuri pentru copii.

b) Funcţiunile complementare:
 funcţiunii dominante pentru activităţi specifice: chioscuri, umbrare, platforme şi locuri de joacă, terenuri de joc şi sport în
aer liber sau acoperite.

2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

a) Utilizari permise ale terenurilor din cadrul zonei si subzonelor:
 amenăjari pentru sport, recreere, odihnă;

b) Utilizări interzise:
 nu se permit construcţii voluminoase atît în zonele verzi existente, cît şi în cele prevăzute prin reglementări.

3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

a) Amplasarea faţă de drumurile publice:
 se vor respecta secţiunile străzilor prevăzute prin PUG şi UTR.

b) Amplasarea in interiorul parcelei:
 plantaţiile înalte vor respecta distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei.

c) Accese pietonale:
 toate construcţiile şi amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni corespunzatoare caracteristicilor
acestora;
 căile pietonale, fie ca sunt trotuare, fie că sunt alei, străzi sau pieţe pietonale, vor fi dispuse şi alcătuite structural conform
caracterului funcţional şi incadrarii urbane, astfel;
 accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate şi continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea
amenajărilor necesare deplinei siguranţe a deplasării, indeosebi în relaţie cu circulaţia vehiculelor.

- 19 -
V2 - Zona de protecţie sanitară

1. GENERALITĂŢI

 perdele de protecţie sanitară;
 perdele de protecţie faţă de zona industrială.

a) Functiunea dominantă, zona de protecţie compusă din:
 plantaţii de protecţie.

2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

a) Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonei şi subzonelor:
 plantaţii de aliniament şi de protecţie între zone functionale incompatibile si pentru utilizarea zonelor de protectie a
retelelor majore.

b) Utilizări permise cu condiţii:
 plantaţiile de protecţie vor fi dimensionate astfel:
- pentru protecţia sanitară - conform normelor sanitare minime (specificate la funcţiunile respective) sau în urma
studiilor de specialitate (cursuri de apă, captări sau instalaţii alimentări cu apă);
- pentru protectie reţele / căi de comunicaţie, conform normelor specifice deţinător.

b) Utilizări interzise:
 orice altă funcţiune atît în zonele verzi existente, cît şi în cele prevăzute prin reglementări;
 orice fel de constructie în zonele de protecţie a lucrărilor şi reţelelor tehnic edilitare: secţiunea străzilor;
 orice fel de utilizare în afara celor permise prin reglementări, inclusiv în zonele de protecţie.

3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

a) Amplasarea faţă de drumurile publice:
 se vor respecta secţiunile străzilor prevăzute prin PUG şi UTR.

b) Amplasarea în interiorul parcelei:
 plantaţiile înalte vor respecta distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei.

c) Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri:
 amenajarea spaţiilor plantate se va face pe principii ecologice;
 eliberarea autorizaţiilor de construire în V2, se va face doar pe baza unor studii de specialitate;
 eliberarea autorizaţiilor de construire va fi condiţionată de corelarea amenajărilor cu normele de igienă şi protecţia
mediului: corelarea se va face ţinînd cont de mărimea, funcţiunea dominantă a localitaţii şi zona geografică în vederea
evaluării posibilităţilor de îmbunătăţire a microclimătului;
 amenajarea spaţiilor plantate se va face pe principii ecologice prin recurgere la vegetaţie, pentru asigurarea unor costuri de
întreţinere reduse şi pentru a favoriza ecosistemele locale; se vor realiza pe baza unor studii de specialitate;
 este obligatorie respectarea fîşiilor plantate de protecţie de-a lungul cailor de circulaţie prevăzute prin prospectele străzilor.

- 20 -
V3 - Zona orăşănească de odihnă şi agrement
cu funcţiuni complementare

1. GENERALITĂŢI

a) Funcţiunea dominantă - zona de spatii verzi compusă din:
 parcuri, amenajari pentru activitati sportive;
 zone de agrement, reamenajari urbane.

b) Funcţiunile complementare:
 construcţii cu funcţiuni complementare, funcţiunii dominante pentru activităţi specifice: chioscuri, umbrare, platforme şi
locuri de joaca, terenuri de joc şi sport în aer liber sau acoperite etc.;
 construcţii anexe.

2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

a) Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonei şi subzonelor:
 amenajări de parcuri şi scuaruri;
 amenajări pentru sport, recreere, odihnă, promenadă inclusiv dotări aferente.

b) Utilizări permise cu condiţii:
 oricare din funcţiuni cu condiţia existenţei unui proiect elaborat şi verificat în modul stabilit.

c) Utilizări interzise:
 orice altă funcţiune atît în zonele verzi existente, cît şi în cele prevazute prin reglementări;
 orice fel de constructie in zonele de servitute si de protecţie a lucrarilor si reţelelor tehnico-edilitare secţiunea străzilor,
reţele gaze, apă-canal;
 orice fel de utilizare în afara celor permise prin reglementări, inclusiv în zonele de protecţie;
 orice fel de construcţii şi anexe admise care nu respecta normele sanitare şi de protecţie a mediului în vigoare şi care nu
respecta distantele normate faţă de zona de locuit stabilite prin studiul de impact.

3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

a) Amplasarea faţă de drumurile publice:
 se vor respectă secţiunile străzilor prevăzute prin PUG şi UTR.

b) Amplasarea faţă de aliniament:
 se va respecta regimul de aliniere prezentat în secţiunea străzilor din PUG şi UTR.

c) Amplasarea în interiorul parcelei:
 plantaţiile înalte vor respecta distantele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei.

d) Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:
 toate construcţiile şi amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor
acestora;
 căile pietonale, fie că sunt trotuare, fie că sunt alei, străzi sau pieţe pietonale, vor fi dispuse şi alcatuite structural conform
caracterului funcţional şi încadrării urbane, astfel:
- pentru zonele supuse restrictiilor temporare de construire-conform studiilor urbanistice elaborate şi aprobate în modul
stabilit;
- pentru celelalte zone - conform secţiunilor specifice prezentate pentru străzi.
 accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate şi continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea
amenajărilor necesare deplinei siguranţe a deplasării, indeosebi în relaţie cu circulaţia vehiculelor de orice categorie;
 la autorizarea construcţiilor şi amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum şi la construcţiile de lucrări şi
amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislaţia privind deplasarea în condiţii de confort şi
siguranţă precum şi exigenţele impuse de circulaţia persoanelor cu handicap;
 la autorizarea construcţiilor pe terenuri fară acces public direct se va asigura servitutea de trecere prin zonele (terenurile)
proprietăţi private vecine;
 se interzice autorizarea construcţiilor pe terenurile care nu au fost prevăzute cu acces pietonal.

e) Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara:
 echiparea tehnico-edilitară a spaţiilor plantate amenajate prin racord la reţeaua edilitară existentă cade în sarcina autorităţii
publice locale;
 în spaţiile plantate amenajate se pot realiza reţele tehnico-edilitare pentru întreţinerea spaţiilor verzi, cu suportul
autorităţilor publice locale;

- 21 -
 reţelele edilitare (alimentare cu apă şi iluminat public) aparţin patrimoniului public al unităţii teritorial-administrative.

f) Spaţii verzi:
 eliberarea autorizaţiilor de construire în V3, se va face doar pe baza unor studii de specialitate;
 eliberarea autorizatiilor de construire va fi condiţionată de corelarea amenajărilor cu normele de igienă şi protecţie a
mediului: corelarea se face ţinînd cont de mărimea, funcţiunea dominantă a localităţii şi zona geografică în vederea
evaluării posibilităţilor de îmbunătăţire a microclimătului;
 amenajarea spaţiilor plantate se va face pe principii ecologice, pentru asigurarea unor costuri de intreţinere reduse şi pentru
a favoriza ecosistemele locale; se vor realiza pe baza unor studii de specialitate;
 în vecinătatea monumentelor istorice, precum şi în zonele de protecţie ale acestora, realizarea de spaţii verzi şi plantate se
va face cu asigurarea vizibilităţii şi punerii în valoare a obiectelor protejate. Realizarea plantaţiilor de arbori se va face la o
distanţa care să nu pună în pericol construcţia protejată, sub aspectul stabilităţii;
 pentru construcţiile cu funcţiuni specificate se va asigura un spaţii verde şi plantat de minim 15% din parcela; în zona
unităţilor şi surselor poluante se vor utiliza specii rezistente la nocivitati;
 este obligatorie respectarea fîşîilor plantate de protecţie de-a lungul căilor de circulaţie prevăzute prin secţiunele străzilor -
precum şi a zonelor perimetrale plantate de minim 10m, la limita zonei funcţionale pentru unităţi sau agricole, în cazul în
care nu au fost înca determinate prontr-un studiu de impact.

- 22 -
G - Zona gospodărie comunală, garaje, teren pentru
acumularea şi utilizarea deşeurilor solide, reţele
edilitare şi obiective aferente, depozite, staţii
de pompare şi epurare

1. GENERALITĂŢI

 cimitire;
 salubritate.

a) Funcţiunea dominantă a zonei este:
 construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală.

b) Funcţiunile complementare:
 nu sunt admise.

2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

a) Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonei şi subzonelor:
 cimitire cu amenajări şi construcţii aferente;
 salubritate şi colectarea deşeurilor.

b) Utilizări permise cu condiţii:
 oricare din utilizări cu condiţia respectării legislaţiei şi a normelor sanitare în vigoare precum şi a avizelor impuse de
protecţia mediului şi a zonelor construite.

c) Utilizări interzise:
 oricare altă funcţiune în afara celor precizate prin PUG;
 orice fel de construcţie, inclusiv în zona de protecţie sanitară.

3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

a) Amplasarea faţă de drumurile publice:
 se vor respecta secţiunile străzilor prevăzute prin PUG.

b) Amplasarea fata de aliniament:
 se va respecta regimul de aliniere prezentat în secţiunile străzilor, specifice pentru UTR-ul respectiv şi se vor respecta
distanţele de protecţie stabilite prin studiul de impact;
 se va corela cu respectarea principiilor determinate de raţiuni functionale estetice, ecologice sau tehnologice (protecţia
impotriva zgomotului, nocivităţii).

c) Amplasarea in interiorul parcelei:
 autorizarea de construire pentru construcţii noi/extinderi va fi condiţionată de elaborarea prealabilă a unui studiu
urbanistic, necesar pentru a proba construibilitatea parcelei pentru functiunea stabilită;
 se vor respecta normele de igienă:- la cimitire, între gard şi morminte va fi lăsată o zona liberă.

d) Accese carosabile:
 stabilirea condiţiilor, tipurilor, dimensiunilor şi a numărului de accese pentru fiecare categorie de construcţii se face în
raport cu:
- destinaţia, structura funcţională, capacitatea construcţiei şi conditiile de amplasament;
- caracteristicile clădirii proiectate şi a clădirilor existente deservite în totalitate sau parţial, precum şi de componenţă şi
caracterul traficului în zonă;
- asigurarea legaturii la reţeaua majoră de circulaţie din localitate sau din teritoriu;
 în incinta cimitirelor vor fi prevazute alei semicarosabile, care vor delimita locurile de veci;
 asigurarea condiţiilor de fluinta, securitate, confort şi o bună desfăşurare a circulaţiei generale pentru participanţii la trafic;
 asigurarea legăturii la reţeaua majoră de circulaţie din localitate sau din teritoriu.

e) Accese pietonale:
 va fi cuplat cu accesul carosabil;
 la autorizarea construcţiilor şi amenajerilor la care se asigură accese pietonale, precum şi la construcţiile de lucrări şi
amenajări independente pentru pietoni se va aplică obligatoriu legislaţie privind deplasarea în condiţii de confort şi
siguranţă precum şi exigenţele impuse de circulaţia persoanelor cu handicap.

- 23 -
f) Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara:
 unităţile de gospodărie comunală vor fi racordate la reţeaua electrică de joasă tensiune şi la reţeaua publică de alimentare
cu apă;
 extinderea reţelelor edilitare în zona unităţilor de gospodărie comunală cade în sarcina autorităţii publice locale;
 toate clădirile vor fi dotate cu instalaţii de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care
provin din intreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje/garaje;
 cimitirele sunt proprietate privată sau municipală de interes local şi aparţin comunităţilor religioase, sau autorităţilor
publice locale.

g) Aspectul exterior al constructiilor:
 autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu
depreciază aspectul general al zonei;
 la cimitire se va ţine cont de caracterul sobru al funcţii.

h) Procentul de ocupare al terenului:
 este de maxim 30% pentru cimitire şi nenormat pentru celelălte funcţiuni.

i) Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri:
 se va asigura un spaţiu verde şi plantat;
 zona de protecţie sanitara (100 m la cimitire) se recomandă a fi plantată cu arbori cu coroana mare;
 pentru celelalte unităţi de gospodărie comunală, va fi ocupat de zona verde şi plantaţii de protecţie;
 împrejmuirile vor fi decorative, preferabil transparente şi dublate de gard viu.

- 24 -
T - Zona căi de comunicaţie rutieră şi
costrucţii aferente
1. GENERALITĂŢI

a) Tipurile de subzone functionale sunt:
 cai rutiere;
 cu restricţii în intersecţii;
 parcări orăşăneşti.

b) Funcţiunea dominantă a zonei este de:
 construcţii şi amenajări pentru căi de comunicaţii rutiere;

c) Funcţiunile complementare:
 În zona drumului public se pot autoriza cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice:
a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de servire, de întreţinere şi de exploatare;
b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile lor complementare: moteluri,
magazine, restaurante).

2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

a) Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonei şi subzonelor:
 oricare din construcţii;
 reţeaua de străzi din intravilan aparţinand domeniului public;
 parcajele publice;
 unităţi ale întreprinderilor de transporturi teritoriale.

b) Utilizări permise cu condiţii:
 orice construcţie, în zona de protecţie a drumurilor publice se poate autoriza conform avizului organelor de specialitate ale
administraţiei publice, a acordurilor Ministerului Transporturilor şi cu respectarea normelor tehnice de proiectare,
construcţie şi exploata- re şi care respectă prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcţionalitatea
sistemului constructiv, conformarea volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea
parcajelor aferente, precum şi evitarea riscurilor tehnologice de construcţie şi exploatare;
 orice construcţie, în condiţiile paragrafului anterior, care prin amplasare şi funcţionare nu va afecta buna desfaşurare a
circulaţiei pe drumurile publice şi pe căile ferate în condiţii optime de capacitate, influenţa şi siguranţa; accesele carosabile
şi pietonale la aceste construcţii vor fi amenajate şi semnalizate corespunzator normativelor şi standardelor specifice.

c) Utilizări interzise:
 orice construcţie care prin amplasare, configuraţie sau exploatare deranjează buna desfăşurare, organizare şi desfaşurare a
traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente sunt interzise în zona de siguranţă şi protecţie a
drumurilor;
 orice fel de construcţie. care dimensiuni. destinaţie şi amplasare faţă de zonele cu echipare tehnico-edilitară asigurată
(acoperire sub aspect teritorial şi capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot acoperire de nici unul din factorii interesanţi;
 se va respecta zona de servitute legal instituită, evidenţiată în planurile din PUG.

3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

a) Amplasarea faţă de drumurile publice:
 drumurile publice sunt drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile gestionate de autorităţile
administraţiei publice centrale sau locale;
 elementele componente ale drumurilor sunt calea de rulare, ampriza, fîşiile de siguranţă şi zonele de protectie.

b) Amplasarea faţă de aliniament:
 vor fi respectate prospectele specificate pentru fiecare UTR, determinate de raţiuni funcţionale, estetice sau ecologice
(protecţia contra zgomotului, nocivităţii).

c) Amplasarea în interiorul parcelei:
 conform necesităţilor tehnice, normelor specifice şi proiectelor de specialitate:
- amplasarea panourilor publicitare se va face în baza unor studii de specialitate pentru evitarea blocării unor
perspective interesante şi pentru a nu împiedică circulaţia şi vizibilitatea panourilor cu semne de circulaţie.

d) Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:
 fiecare parcelă destinată construcţiei va avea acces obligatoriu la un drum public sau privat;
 caracteristicile acceselor şi drumurilor vor corespunde normelor în vigoare privind proiectarea şi execuţia, accesul

- 25 -
mijloacelor de stingere a incendiilor şi de protectie civilă, circulaţia persoanelor cu mobilitate redusă etc. şi vor fi astfel
amenajate încît să nu împiedice circulaţia;
 accesele vor respecta distanţele de siguranţă faţă de intersecţii;
 se interzice autorizarea construcţiilor pe terenurile care nu au fost prevăzute cu acces pietonal;
 la realizarea acceselor pietonale, precum şi la lucrări şi amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu
legislaţia privind deplasarea în condiţii de confort şi siguranţă precum şi exigentele impuse de circulaţia persoanelor cu
handicap.

e) Procentul de ocupare al terenului:
 conform indicaţiilor specifice UTR, posibil de modificat după necesităţi tehnologice.

f) Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri:
 utilizarea domeniului public pentru parcări este interzisă în zonă;
 nu se vor autoriza construcţii de parcaje sau garaje de mari dimensiuni fără studii de impact;
 este obligatorie respectarea fîşiilor plantate de protecţie de-a lungul căilor de circulaţie;
 pentru construcţii specificate, eliberarea autorizaţiilor de construire va fi condiţionată de obligaţia menţinerii sau realizării
de spaţii verzi şi plantate, cu rol de atenuare a poluării sonore.

- 26 -
TDS - Zona terenurilor cu destinaţie specială

1. GENERALITATI

a) Tipurile de subzone funcţionale sunt:
 obiective cu destinaţie specială.

2.UTILIZARE FUNCTIONALA

a) Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonei şi subzonelor
 construcţii şi amenajări aferente funcţiunii dominante.

b) Utilizări permise cu condiţii:
 pe terenurile libere, pînă la realizarea obiectivelor, orice fel de construcţii cu durata limitată de existenţă (provizorii).

c) Utilizari interzise:
 orice fel de construcţii, cu excepţia celor ce corespunde zonei date.

3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

a) Amplasarea fata de drumurile publice:
 se vor respecta secţiunile străzilor prevăzute în reglementari UTR.

b) Amplasarea in interiorul parcelei:
 distanţa între clădiri va fi egală cu înălţimea maximă al clădirii;
 pe o parcelă se pot amplasa una sau mai multe construcţii principale şi construcţii anexe; clădirile se vor amplasa de regulă
în regim izolat; poziţia lor este condiţionată de regimul de aliniere faţă de drumurile publice şi faţă de limitele laterale şi
limita posterioară care se inscriu în prevederile normelor de prevenire a incendiilor.

с) Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:
 se vor accepta toate normele conform PUG.

- 27 -
A - zona ocupată de ape

1. GENERALITĂŢI

a) Tipurile de subzone funcţionale sunt:
 terenuri aflate permanent sub ape.

b) Funcţiunea dominantă a zonei este de:
 construcţii şi amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape;
 lucrări de gospodărie a apelor, de prevenire şi combatere a acţiunii distructive a apelor.

2. UTILIZARE FUNCTIONALĂ

a) Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonei şi subzonelor:
 orice construcţii şi amenajari;
 lucrări de poduri şi modernizări de poduri:
- autorizaţia de construire pentru lucrări se eliberează după obţinerea acordurilor şi
avizelor de specialitate emise de organismele abilitate în condiţiile legii şi cu asigurarea
măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor şi cu respectarea zonelor de protecţie
instituite.

b) Utilizari interzise:
 orice fel de construcţii cu excepţia celor specificate în PUG;
 în zonele prevăzute pentru a primi lucrări de amenajare şi consolidare a malurilor, nu se vor autoriza constructii pînă la
realizarea lucrărilor pe baza unor proiecte de specialitate în condiţiile respectării.

3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

a) Amplasarea fata de drumurile publice:
 se vor respecta secţiunile străzilor prevăzute prin PUG.

b) Amplasarea fata de aliniament:
 aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat;
 regimul de aliniere este limita convenţională, stabilită prin regulamentul local, ce reglementează modul de amplasare a
construcţiilor prin fixarea unei distanţe între fronturile construite şi un reper existent: cursurile de apă.

c) Amplasarea în interiorul parcelei:
 conform normelor specifice.

- 28 -
IV. PRESCRIPŢII SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ

Avînd în vedere mărimea şi complexitatea oraşului Ialoveni teritoriul acestuia a fost împărţit în unităţi teritoriale de referinţă
(UTR) delimitate prin străzi, elemente de cadrul natural.
Principalele criterii de împărţire a teritoriului din intravilanul municipiului în unităţi
teritoriale de referinţă sunt următoarele:
 funcţiunea predominantă a zonei;
 omogenitatea zonei;
 limitele fizice existente în teren.
Atragem atenţia, că s-au luat în consideraţie normativele în vigoare. Totodată s-au obţinut indicatori maximi POT şi CUT
(pentru locuinţe) puţin mai mari faţă de aceeaşi coeficienţi semnalaţi în analiza situaţiei existente.
În or. Ialoveni i pentru locuinţele individuale se repartizează o suprafaţă de 0,08-0,10ha pentru o locuinţă, de aceea
indicatorii maximi POT şi CUT vor avea alte valori în comparaţie cu cele date mai sus, presupuse.
Pentru ca cele menţionate mai sus să nu rămînă doar la nivelul teoretic ar fi oportun să existe o bază legislativă de operare, în
domeniul urbanistic, care să fie adoptată necesităţilor locale şi corelată cu prevederile similare internaţionale să permită creşterea
nivelului calitativ al confortului rural în favoarea locuitorilor.

- 29 -
OR
.
CH
I

I
.
CH
OR
N

G19

G21

W E
1-01

1-02

L494
S
R3

G6

G2

str. Alexan
dru cel Bun

C11
F19
G18

F17
F18
G2

C12
M2

1-03 1-04
G14

de
B13 lia
.E

str.
.M
str
str. Traian

str. Nuca

str. A.I.Cuza
str. Merilo

9-09
rilor

str. A.I.Cuza
str. N

str.
str.
r

1-05

str. A.Vartic

B6 9-04 C12

2 E10
str. Traian

9-08
9-05
F8 1-07

3
F9
et
str. S.Har
F8
F9

E7 F8
G5

9-06
F9 F8
G6 C10 sec.1 "LIVADA"
F2
R3
F7

F7 F20
F8

1
str.

9-01 G2
str.
A.C
str.

riste
31

lippa
str. P.Ha
A

a
ug

F9
ust
str.

G10
19
89
M

G6
old

D5
o
str.

va

str.
ci

str. Nucarilor

str. N

str.
ateevi

str.
str. Meril
str.

A16
9-03
str. A.M

sec.9 "MOLDOVA" F9
or

B10
str.

str.

9-02 str.

C11
str.

str. Spic A4
ului G12
str. I.
str. Ale

F2
G2
str.
xandru

G14 G12
str. Suce

G2
str.

cel Bu
A.C
str.

G11
riste

ava

G6
n

G6 1-11
a

R. str
G2
O F2
.M F8
old E4 F9 E3 G8
str. L.Rebreanu
ov
a F15
B11

str.
str

G .Vi
.

eru G2 B12
D1
str G2 D5
str

.
.

astru sec.2 "CHERSACEL"
D .Sih E2
str.

G9
str. G2
G12 ze
str.

D5 F18
V

D5 Frun F 19
.Lu

str. M.
M

E10 F17
pu

str.
.Ba

G6 str.
F8 e Arb
runz
sara

M.F

C7 urilo
G13 M.F
str. r
runz
b

G2
unze str.

5
e

M.Fr Mu
9-07 G8 G6 str. gu
b re str.
ra l Buc
sa e urie
Frunz
a A7
.B
i

str. M. i
nie

8-13 .M D4 F2
te

str
rie

8-14
.P

D7
c

A15
str.
rta
L4

str

na B3
mir
pa
94

.P
e

go
.S
nz

ra str
str. Ni

id

TR-4 r. D
ru

str

.Dav

A3
TR-5
.F

str. Mu

st
.M

A7 H1
8-11
stru

A
str
str.

str.
ai

8-10
gurel
M
V .Lu

r

str.
inilo
.9

8-09
il
str.

T.V
str

ma

A14
ladi
str.
pu

G5
Fras

str mire
. Is
Buc

A5
ai

. M.E scu
M

F8
str

TR-6 8-08 pu
ovin

str.

ucii
min
.1

Lu
V.
str

e

4
str.
a Cr
sc
a

G. str. u
str.

A10
Vie
Vale

ru
str

A11
st-la
.D

6
8-06
sec.3 "ALBENI "
str.

G2
oin

str.
8-07 Vol
a

str un
.V taril
.
str

G1 ale or
B9 G6 a
J5 Tra
TR-7 F15 nd str.
str afi Tric
. rilo ol orul
r ui
str.
il

J4
ma
. Is

G1
str

str

A2
.

str
.
D3
la

e
st-

ulc

D2
str.

str.
Co
ea

ec

dru
Alex

TR-8
I .N
nu

st-
.

i
to
str

andr

la
ols

str.
Ism
r

str
cilo

Fru
.T

u

E8 -la
.L

ctel
a
idu

cel

il

or
str

F16 E1
Ha

Bu

F15 str.
a

n
ale

E9
.V

A12
str

A13
A1
ucii

J3
C2 str. str.
lea Cr

J1
B1 Izvo
ia

E6
are
arab

E5 F1 lor
ac

str. Va

u
art

str.
Bas

ean str
.
Sp

F2 C11
str.

.
str

A8
str. G6 str
.
B5

str.
F2 B.G
str.

A9 C1 lava
G1
n
id

G5
av

str
. str.
A.D

Un
F4 ive
rsu
str.

F14 F3
G1
lui
D5 str.
Tig
F5 hin D6
a
F13
hina

A17
3-09
F8
Tig

J2
3-07
str.

A. 3-08
str.
t
Augus

F9 G22
str. 3-04
str. 27

C5 3-03 3-05
r
orilo

C9
str.
Ia 3-06
A.Fl

B4 love
G2 ni TR-1
sec.7 "BOZU"
str.

str.

8 F6
str. Ialoveni

H1 G71
ni

str tere
love

. C.S
str.

C8
str.
IV

str.
Ia

A6 st-
la
str.
st-la

str. Ia
str.

M.V lo
str.

iteaz ve
st-la

ul 7-02 C3
C4 B2 ni
7-04 G19
27
str.

B8 F8
Augu

7-01 G5 G2
III
rilor

str. M.Viteazul
ia

st

la st
arab

st- gu
str. Flo

str. Au
3-01 27
sec.4 "PETRI"
Bas

7-03 II str.

7
la str.
st- G6 F8
str.

G2 F8

str.
bia

L4
93 F7
ara
I

3-02
la

6-05 6-01
st-

as
.B

ul
iteaz
str

6-04
ilia

M.V
str.
str. Ch

E2
lui

6-03 6-02
i
nu

lu

str
nu
ti

G71
.
Ho

str. Dacia
oti

str
la

F8 .C
.H
st-

hil
str

G2
ia
str.

6-08 ului str.
str.

H otin P.Z
ad
str. nipr
u
6-06

10
1-06
Chilia str.
str.
str. Dacia

str. str.
C6
C.S
Dac
st r.
tam
ati
1-08
ia
str.

bal TR-2
Dece
st r.

str. str. 1-09
r P. 2-01
ilo
ez 4-01 8-01
str Liv
str.

.L la str.
ive st- 8-02
str.

zilo M.V str.
ite M 5-02
str.

r ria azu .Cos F19
icto l
4-02 tin 8-03
Dece

V F18
str. C11
6-07 8-05
bal

F17
4-04
str.
4-05 A .Don
ici TR-3
str. str. 4-07 4-10
V.C
up 4-06 str.
ce G
a h.A
str. M.Viteazul sach
eanu

4-08 i
4-03

9
adov

str
.M 4-09
str.

.V
M.S

ite
a zu
str
st r.

.

l
B

. Iu
str.

.G

dri
ag

an
ari

sec.6 "FANARI" st
F8
lecs
n
st-

F17 V.A
str.

str.
la

V.C
r.

I II
a

st-

up
ce

ce
la

str.
up

a
II

"RECIFUL IALOVENI"
a

st-l
V.C

ce

str.
up

a
r.

V.A
.C

a
st

i le
ce
IV

andr csan
up

lecs
la

dri
V.C

V.A
st-

str

str.
.
II

dri
la
st-

an
r.

OR
cs
st

.
dri
le
V.A

an

i
cs

lu
la

tu
le
st-

ere
.A

str.
.V

in

P utn
.T
str

ie

str.
art

a
str

M
.8

n
ari
str

ag
.G

str.
str.

Iu

F8 Viilo
ir
.

r
str

antem

B7 str. Putna

12
str. D.C

str. D.
Cante
mir
4-15
str.

4-14
str. str.
M Viil 4-13
acilo or 4-12
r

str.
iei

F8
tin

str.
La

Plu
ga
str.

rilor
G2
r
iilo

11
n
ari
aV

str.
ag

I.A 4-18
st-l

.Teo
Iu.G

do
F12 rovi
str.

ci C11

str.

str.

str.
Ghi
ocel
5-01
L493

str.
4-16

str.
Bu
jori
lor
4-17
str.
S.
LIMITA TERITORIULUI EXTRAVILAN

LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN
(existent/propus)

LIMITA SECTORULUI

R3
INTERES
LOR INDIVIDUALE

LOR INDIVIDUALE (propus)
LOR INDIVIDUALE (perspectiv )

ZONA OBIECTIVELOR de INTERES PUBLIC

ZONA OBIECTIVELOR de INTERES PUBLIC (propus)
ZONA OBIECTIVELOR de INTERES PUBLIC (perspectiv )

LOR COLECTIVE

LOR COLECTIVE (propus)
LOR COLECTIVE (perspectiv )

LOR INDUSTRIALE

LOR INDUSTRIALE (propus)
LOR INDUSTRIALE (perspectiv )

ZONA OBIECTELOR COMUNALE
ZONA OBIECTELOR COMUNALE (propus)

CIMITIR cu NMORM NTARE STOPAT
CIMITIR

ZONA TERENURI AGRICOLE

LIMITA UTR

15 NUM R UTR
SC LOR
REGLEM RI

R3
I
. CH
OR
R3
CHI
OR.
M2

str. Alexan
dr
u cel Bun

2
3
1

str. L.Rebreanu

3
R
O
R. 5
L49
4

4 6
bia
ara
as
.B
str

8 G7
1

7 L4
93

10
OR
.

9 G7
1

12
11
L493
L493
S.
DELIMITARE
R1 POT - 30% max.
UTR 1
n la 0.5 T-1 Sc. 1:5000
R2 POT - 50% max.
n la 1.5-2 V1-1
oriu: 70% din
E-1
T-1
Nota obligatorie: POT i CUT
V1-1
C-1

M2
E-1
P-1 T-1

V1-1 E-1
C-1

lui V1-1
nu r.1
7
ra vila str
.N
int 9-09 R2-1
i ta
Lim
V1-1
C-1

9-04

Lim
B6

i
ta s
ect
oru
9-08
9-05

lui
F8 G-1
F8
E-1 F9
V2-1

P-1 UTR 2
9-06 F8
F9

F2
T-1 R3
F7

F7
F8 P-1
V1-1
str

9-01
.A

G2
R2-1
str

.Cr
.3

iste
1A

a

F9
ug
us
t

R1-1
str

19

G10
.M

89

C-1
old

G6
ov

evici
str

a
.

E-1 A-1
.Mate

9-03
sec.9 "MOLDOV
str. A

B10
str

9-02 R2-1
.

str.

C11
str.

V1-1
str. Spic
ului
R1-1

C-1 .
str
T-1
str
.A.C

V2-1
str.

V2-1 G11
r
iste
a

st
r.
E-1 M
ol
dov
a

T-1
str.
G .Vie
V2-1 ru G2
st
r.

R1-1 E-1 G12

P-1 Lim F8
ita i
R1-1 ntra
vila
T-1 n ul
ui

G-1
V2-1

R2-1
G-1
R2-1
UTR 4
T-1
UTR 1

M2
de

1
C11.

F2. CAFE-BAR
F7.
F8. MAGAZIN
F9.

G2. GARAJE DO
G6. PUNCT de TRANSFORMARE
G10. CAZANGERIE 9-00 sectorul ''MOLDOVA''
G11. 9-01 SACG a SRL ''LUKOIL''
G12.
a SRL''EUROACCENT ''
9-03 SRL ''CASCAD VIN''
9-04 SACG a SRL ''AFIGEN''
9-05 SACG a SRL ''AFIGEN''
9-06 SRL "COMPANADO"
9-08 DEPOZIT
9-09 DEPOZIT
UTR - 1
2. Subzone funcţionale:

P-1 - Subzona centrală, teritoriu cu obiective de utilitate publică.
C-1 - Subzona instituţii şi comerţ.
R1 - 1 - Subzona cu locuinţe în regim mic de înălţime şi alte funcţiuni complementare.
R2 - 1 - Subzona locuibilă cu blocuri locative multietajate şi alte funcţiuni complementare.
E-1 - Subzona unităţi economice, întreprinderi industriale şi agricole.
V1 - 1 - Subzona de utilitate cotidiană.
V2 - 1 - Subzona de protecţie sanitară.
G-1 - Subzona de gospodărie comunală.
T-1 - Subzona căi de comunicaţii şi transport şi obiective aferente ei.
A-1 - Subzona ocupată de ape.

3. Prescripţii specifice subzonelor funcţionale:

Conform prescripţiilor generale pentru subzonele respective P, C, R 1, R2, E, V1, V2, G, T şi A.

4. Prescripţii specifice UTR - 1:

a) Permisiuni:

P - 1 - Se permit lucrări de reparare, renovare, modernizare a construcţiilor existente, cît şi construcţia noilor obiective
destinate acestei zone. Repararea reţelelor edilitare atît externe cît şi a edificiilor aferente.
- Se permite amplasarea unui obiectiv pentru deservirea populaţiei.

C-1 - Subzona respectivă permite amplasarea unei mari varietăţi de spaţii comerciale şi de servicii, care deservesc zonele
urbane mai mari, decît zonele rezidenţiale din vecinătate.
- Concomitent cu construcţia noilor obiective de deservire şi comerţ se permite renovarea şi modernizarea obiectivelor
existente de acest profil.
- Se permite amenajarea şi înverzirea terenului subzonei. Se plantează blocuri şi ierburi multianuale.

R1 - 1 - Se pot autoriza lucrări de reparare, renovare la construcţiile existente (locuinţe şi clădiri de gospodărie), precum şi
amplasarea noilor locuinţe de acest gen pe terenuri libere.
- Se permite de trasat şi de edificat obiective de alimentare cu apă, energie electrică, gaz, canalizare.
- Se permite de construit unităţi mici private de comerţ şi servire, precum şi întreprinderi individuale mici, ce nu poluează
mediul şi nu generează circulaţia.
- Se permit de organizat pentru un grup de locuinţe un teren amenajat pentru acumularea deşeurilor solide, destinate
evacuării de pe teritoriul cartierului locativ la locul de utilizare a lui după limitele oraşului.

R2 - 1 - Se permit lucrări de reconstrucţie a blocurilor multietajate şi amenajarea terenurilor ocupatede acestea.
- La parter se pot încorpora spaţii de deservire a populaţiei.
- În interiorul cartierelor construite se pot amenaja terenuri pentru jocuri la aer a copiilor, pentru odihna maturilor,
terenuri sportive.

E-1 - Se permite lucrări de reînoire.

V1 - 1 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor scuaruri şi gazoane.
- Se permit lucrări de amenajare cu toate condiţiile, este necesară elaborarea PUD.
- La fel şi pentru amenajarea terenului de joacă pentru copii.

V2 - 1 - Organizarea zonelor sanitare de protecţie.
- Se permit lucrări la sol pentru reţelele edilitare.
- Alte permisiuni şi restricţii pot fi indicate numai după schimbarea destinaţiei acestor terenuri.

G-1 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permit lucrări de reparare a obiectivelor aflate în această zonă.
- Se permit lucrări de construire a noilor garaje şi amenajarea acestui teritoriu.
- Se permite trasarea fîşiei de protecţie conform normelor sanitare.

T-1 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permite trasarea aliniamentelor trotuarelor şi părţilor carosabile (elemente noi a străzilor) atît a străzilor existente cît
şi a străzilor noi propuse.
- Se permit alte amenajări la străzile existente şi propuse, remizarea conductelor pentru evacuarea apelor de suprafaţă.
- Se permit reparaţii, reutilări şi renovări la clădirile existente ceea ce va avea rezultat la ameliorarea situaţiei ecologice şi
sanitare în oraş.
b) Restricţii:

P - 1 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea clădirilor în conformitate cu înălţimea clădirilor învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice sau
geodezice) efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Se interzice orice anexă de stil străin la blocurile existente.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Terenul pentru containerele de acumulare a deşeurilor menajere solide trebuie să dispună de acces bine amenajat pentru
circulaţia autocamionului specializat.

C – 1 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea construcţiilor în conformitate cu înălţimea construcţiilor
învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice şi geodezice)
efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Nu se permite de a amplasa obiective care vor genera sporirea intensităţii circulaţiei, poluarea chimică şi fonică a
mediului.

R1 - 1 - Înălţimea locuinţelor şi a unităţilor comerciale şi de deservire se admite pînă la 2 niveluri.
- Distanţa de la linia roşie pînă la locuinţa amplasată - nu mai mică de 4,0 m cu excepţia obiectivelor de servire şi comerţ.
- În subzona respectivă orice intervenţie în construcţie se poate efectua numai în baza unor proiecte de specialitate,
elaborate de instituţii de profil sau specialişti cu licenţă, după rezultatele lucrărilor de cercetare geologice şi
hidrogeologice executate sub fiecare locuinţă propusă.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

R2 - 1 - Înălţimea blocurilor locative şi a altor obiective este limitată pînă la 5-7 etaje.
- Amenajarea terenurilor pentru acumularea deşeurilor menajere solide să fie organizată după proiectele de specialitate,
elaborate de instituţii cu specialişti licenţiaţi. Aceste terenuri trebuie să fie înzestrate cu containere şi să dispună de
accese amenajate.
- Blocurile locative cît şi obiectivele administrativ - sociale şi culturale vor dispune de alimentare cu apă potabilă şi
caldă, cu energie electrică şi termică şi canalizare în sistem centralizat.
- Blocurile locative cu apartamente colective se amplasează în interiorul zonei locuibile la o distanţă nu mai mică de 4m
de aliniament (linie roşie), cu excepţia obiectivelor de utilitate publică.
- Blocurile locative şi administrativ- sociale, culturale şi educaţie trebuie să dispună de accese suficiente pentru
automobile de specialitate: ambulanţă şi antiincendiare.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

E-1 - Se interzice amplasarea obiectelor activitatea cărora contribuie la poluarea chimică sau fonică a mediului cît şi a solului.
- Se interzice amplasarea obiectelor economice şi de producere, care pot majora circulaţia auto.

V1 - 1 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale (cimitir).
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

V2 - 1 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale.
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

G - 1 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe acest teren. Se va ţine cont de normele incluse la proiectarea acestei zone.
T-1

Partea Pista p/u
Denumirea străzii Linie roşie Trotuar
carosabilă biciclişti
şos.Hînceşti (R3)
80 m - - -
M2
str. G.Vieru 40 m 15 m 3mx2 1,5 m x 2
str. Moldova
30 m 7m 2,25 m x 2 -
str. Nr.17
str. A.Cristea
str. 31 August 1989
str. A.Mateevici
str. Mioriţa
str. Poeniţa 16 m – 20 m 6m 1,5 m x 2 -
str. Cireşilor
str. Spicului
str. Izvoraş
str. Timişoara
1-01

DELIMITARE 1-02
UTR 2

L494
E-2
R1 POT - 30% max.
n la 0.5 Sc. 1:5000
G-2
R2 POT - 50% max.

R3
R2-2
n la 1.5-2

Limita intr
oriu: 70% din
T-2
Nota obligatorie: POT i CUT
G6

avilan ului
G2

str. Alexand
lui
anu R2-2
vil
ra

ru cel Bun
int
ita
Lim

G2

V1-2
1-03 1-04
G14

V3-2 G-2
de
lia
.E
.M
str

str. Traian
T-2

str. Merilo
str. A.I.Cuza

V1-2

r
1-05

ic
A-2 str. A.Vart

C12 E-2

E10

str. Traia

UTR 3
n

P-2
1-07
Lim

E7
ita

G5
sec

G6
R2-2
tor
ulu

F20
i
str
.

str.
A.C
str
.3

rist
1A

ea
ug

UTR 1
us
t
str

19
.M

89
old

C-2
ov

evici
a

str.

P-2
.Mate

A16

sec.9 "MOLDOVA"
str. A

R2-2
str.

str.
G-2
str.

str. Spic
ului G12

C-2
str. A

F2
. G2
str
lexan
str . Nr.3

V3-2 R2-2
dru c
str
.A
str.

e
.Cr

l Bun
iste

G6
a

G2
st
r.
M
ru lui
ol G-2 E4
cto
do
va
se
ita G-2
str. Lim
G .Vie
ru
st
V3-2
r. R1-2
str.

G9

UTR 4
str.
V .L

G-2 T-2
upu

M .B
asa
UTR 2
A16.

R3
I
CH
.
OR
B13. CENTRU TURISTIC (propus)

R3
CHI
OR.
C
C12.

de SPORT, TURISM

E7
SKATE PARC. VELODROM (proiect)
E10. PARCUL de JOCURI pentru COPII (propus)

M2

str. Alexan
F2. CAFE-BAR

dru cel Bu
-BAR (propus) 2

n
G2. GARAJE

G6. PUNCT de TRANSFORMARE
G9. SRL "IALOVENI GAZ"
G12.
G14. STA 35/10 kV (existent)

DO
1-00 sectorul ''LIVADA"
1-01 SACG a SRL ''LUKOIL''

1-04 DEPOZIT COMERCIAL
1-05 SA ''VINURI IALOVENI''
UTR - 2
2. Subzone funcţionale:

P-2 - Subzona centrală, teritoriu cu obiective de utilitate publică.
C-2 - Subzona instituţii şi comerţ.
R1 - 2 - Subzona cu locuinţe în regim mic de înălţime şi alte funcţiuni complementare.
R2 - 2 - Subzona locuibilă cu blocuri locative multietajate şi alte funcţiuni complementare.
E-2 - Subzona unităţi economice, întreprinderi industriale şi agricole.
V1 - 2 - Subzona de utilitate cotidiană.
V3 - 2 - Subzona de odihnă şi agrement cu funcţiuni complementare.
G-2 - Subzona de gospodărie comunală.
T-2 - Subzona căi de comunicaţii şi transport şi obiective aferente ei.
A-2 - Subzona ocupată de ape.

3. Prescripţii specifice subzonelor funcţionale:

Conform prescripţiilor generale pentru subzonele respective P, C, R1, R2, E, V1, V3, G, T şi A.

4. Prescripţii specifice UTR - 2:

a) Permisiuni:

P-2 - Se permit lucrări de reparare, renovare, modernizare a construcţiilor existente, cît şi construcţia noilor obiective
destinate acestei zone. Repararea reţelelor edilitare atît externe cît şi a edificiilor aferente.
- Se permite amplasarea unui obiectiv pentru deservirea populaţiei.

C-2 - Subzona respectivă permite amplasarea unei mari varietăţi de spaţii comerciale şi de servicii, care deservesc zonele
urbane mai mari, decît zonele rezidenţiale din vecinătate.
- Concomitent cu construcţia noilor obiective de deservire şi comerţ se permite renovarea şi modernizarea obiectivelor
existente de acest profil.
- Se permite amenajarea şi înverzirea terenului subzonei. Se plantează blocuri şi ierburi multianuale.

R1 - 2 - Se pot autoriza lucrări de reparare, renovare la construcţiile existente (locuinţe şi clădiri de gospodărie), precum şi
amplasarea noilor locuinţe de acest gen pe terenuri libere.
- Se permite de trasat şi de edificat obiective de alimentare cu apă, energie electrică, gaz, canalizare.
- Se permite de construit unităţi mici private de comerţ şi servire, precum şi întreprinderi individuale mici, ce nu poluează
mediul şi nu generează circulaţia.
- Se permit de organizat pentru un grup de locuinţe un teren amenajat pentru acumularea deşeurilor solide, destinate
evacuării de pe teritoriul cartierului locativ la locul de utilizare a lui după limitele oraşului.

R2 - 2 - Se permit lucrări de reconstrucţie a blocurilor multietajate şi amenajarea terenurilor ocupatede acestea.
- La parter se pot încorpora spaţii de deservire a populaţiei.
- În interiorul cartierelor construite se pot amenaja terenuri pentru jocuri la aer a copiilor, pentru odihna maturilor,
terenuri sportive.

E-2 - Se permite lucrări de reînoire.

V1 - 2 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor scuaruri şi gazoane.
- Se permit lucrări de amenajare cu toate condiţiile, este necesară elaborarea PUD.
- La fel şi pentru amenajarea terenului de joacă pentru copii.

V3 - 2 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor grădini publice, parcuri silvice, scuaruri.
- Crearea zonelor şi fîşiilor de protecţie sanitară şi ecologică în jurul întreprinderilor prin plantarea arborilor decorativi cu
coroana bine ramificată.
- Se permit lucrări la sol pentru reţelele edilitare. Alte permisiuni şi restricţii pot fi indicate numai după schimbarea
destinaţiei acestor terenuri.

G-2 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permit lucrări de reparare a obiectivelor aflate în această zonă.
- Se permit lucrări de construire a noilor garaje şi amenajarea acestui teritoriu.
- Se permite trasarea fîşiei de protecţie conform normelor sanitare.

T-2 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permite trasarea aliniamentelor trotuarelor şi părţilor carosabile (elemente noi a străzilor) atît a străzilor existente cît
şi a străzilor noi propuse.
- Se permit alte amenajări la străzile existente şi propuse, remizarea conductelor pentru evacuarea apelor de suprafaţă.
- Se permit reparaţii, reutilări şi renovări la clădirile existente ceea ce va avea rezultat la ameliorarea situaţiei ecologice şi
sanitare în oraş.
b) Restricţii:

P-2 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea clădirilor în conformitate cu înălţimea clădirilor învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice sau
geodezice) efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Se interzice orice anexă de stil străin la blocurile existente.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Terenul pentru containerele de acumulare a deşeurilor menajere solide trebuie să dispună de acces bine amenajat pentru
circulaţia autocamionului specializat.

C – 2 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea construcţiilor în conformitate cu înălţimea construcţiilor
învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice şi geodezice)
efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Nu se permite de a amplasa obiective care vor genera sporirea intensităţii circulaţiei, poluarea chimică şi fonică a
mediului.

R1 - 2 - Înălţimea locuinţelor şi a unităţilor comerciale şi de deservire se admite pînă la 2 niveluri.
- Distanţa de la linia roşie pînă la locuinţa amplasată - nu mai mică de 4,0 m cu excepţia obiectivelor de servire şi comerţ.
- În subzona respectivă orice intervenţie în construcţie se poate efectua numai în baza unor proiecte de specialitate,
elaborate de instituţii de profil sau specialişti cu licenţă, după rezultatele lucrărilor de cercetare geologice şi
hidrogeologice executate sub fiecare locuinţă propusă.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

R2 - 2 - Înălţimea blocurilor locative şi a altor obiective este limitată pînă la 5-7 etaje.
- Amenajarea terenurilor pentru acumularea deşeurilor menajere solide să fie organizată după proiectele de specialitate,
elaborate de instituţii cu specialişti licenţiaţi. Aceste terenuri trebuie să fie înzestrate cu containere şi să dispună de
accese amenajate.
- Blocurile locative cît şi obiectivele administrativ - sociale şi culturale vor dispune de alimentare cu apă potabilă şi
caldă, cu energie electrică şi termică şi canalizare în sistem centralizat.
- Blocurile locative cu apartamente colective se amplasează în interiorul zonei locuibile la o distanţă nu mai mică de 4m
de aliniament (linie roşie), cu excepţia obiectivelor de utilitate publică.
- Blocurile locative şi administrativ- sociale, culturale şi educaţie trebuie să dispună de accese suficiente pentru
automobile de specialitate: ambulanţă şi antiincendiare.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

E-2 - Se interzice amplasarea obiectelor activitatea cărora contribuie la poluarea chimică sau fonică a mediului cît şi a solului.
- Se interzice amplasarea obiectelor economice şi de producere, care pot majora circulaţia auto.

V1 - 2 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale (cimitir).
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

V3 - 2 - Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

G - 2 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe acest teren. Se va ţine cont de normele incluse la proiectarea acestei zone.
T-2

Partea Pista p/u
Denumirea străzii Linie roşie Trotuar
carosabilă biciclişti
şos.Hînceşti (R3) 80 m - - -
str. Alexandru cel Bun 40 m 15 m 3mx2 1,5 m x 2
str. Nr.3 40 m 14 m 3mx2 -
str. G.Coşbuc
16 m – 20 m 6m 1,5 m x 2 -
str. T.Ciorbă
V1-3
UTR 3
Sc. 1:5000

R2-3
L494

T-3 DELIMITARE

R1 POT - 30% max., n la 0.5
V1-3 R2 POT - 50% max., n la 1.5-2

o
Nota obligatorie: POT
C-3

R2-3
str. Alexand

G-3
str . Nr.13
cel Bunru

C11
F19 T-3
G18

F17
F18

V1-3 C12
R1-3

R2-3
R1-3
de
P-3 B13 lia
.E
str.

.M
str
P-3
str. Traian

str. Nuca

Limita in

str. A.I.Cuza
UTR 2
str. Merilo

rilor

str. A.I.Cuza
str. N

str.
str.

T-3
travilan u
r

lui

ic
R2-3 str. A.Vart
str . Nr.18

R1-3
str. Traia

R1-3
n

F9
t
str. S.Hare
R2-3
F8

C-3
C10 sec.1 "LIVADA" T-3
C-3

P-3 R1-3
str.

lippa
str. P.Ha
R1-3

9
R2-3 D5 r.1
.N
str
str.
str. Nuca

str. N

str.

str.
str. Merilo
str.

.20
Nr
UTR 2 F9
str.
rilor
r
str.

P-3 i
r ulu R1-3
ecto
R2-3 A4
str. I. itas
Lim
str. A

C-3
lexan

str. Suce

G2 T-3
dru c

R2-3
el Bu

G6
G-3 UTR 5
ava

1-11
n

P-3
R2-3 F2
E3 G8
str. L.Rebreanu
F8
V1-3
V1-3 F15

E-3 C-3
G-3 V2-3 R1-3 T-3
V1-3 T-3 V2-3 UTR 4
R3
I
CH
UTR 3

.
OR
FISCAL

C11.
C12. (propus)

D5. FARMACIE

str. Alexan
de SPORT, TURISM
E3. TEREN de JOC pentru COPII

dr
u cel Bun
F2. CAFE-BAR 3
F8. MAGAZIN
F9.

F17. ;
;m .) (propus)
F str. L.Rebreanu

(restaurant, cafe, bar, pizz rie, osp .) (propus)
F atelier de repara
;
atelier foto; punct de recep ;
atelier de croitorie ) (propus)

DO
G2. GARAJE
G6. PUNCT de TRANSFORMARE 1-00 sectorul ''LIVADA"
G8. TERMOPUNCT 1-11 SRL ''SANDRILIONA''
G18.
UTR - 3
2. Subzone funcţionale:

P-3 - Subzona centrală, teritoriu cu obiective de utilitate publică.
C-3 - Subzona instituţii şi comerţ.
R1 - 3 - Subzona cu locuinţe în regim mic de înălţime şi alte funcţiuni complementare.
R2 - 3 - Subzona locuibilă cu blocuri locative multietajate şi alte funcţiuni complementare.
E-3 - Subzona unităţi economice, întreprinderi industriale şi agricole.
V1 - 3 - Subzona de utilitate cotidiană.
V2 - 3 - Subzona de protecţie sanitară.
G-3 - Subzona de gospodărie comunală.
T-3 - Subzona căi de comunicaţii şi transport şi obiective aferente ei.

3. Prescripţii specifice subzonelor funcţionale:

Conform prescripţiilor generale pentru subzonele respective P, C, R 1, R2, E, V1, V2, G şi T.

4. Prescripţii specifice UTR - 3:

a) Permisiuni:

P - 3 - Se permit lucrări de reparare, renovare, modernizare a construcţiilor existente, cît şi construcţia noilor obiective
destinate acestei zone. Repararea reţelelor edilitare atît externe cît şi a edificiilor aferente.
- Se permite amplasarea unui obiectiv pentru deservirea populaţiei.

C-3 - Subzona respectivă permite amplasarea unei mari varietăţi de spaţii comerciale şi de servicii, care deservesc zonele
urbane mai mari, decît zonele rezidenţiale din vecinătate.
- Concomitent cu construcţia noilor obiective de deservire şi comerţ se permite renovarea şi modernizarea obiectivelor
existente de acest profil.
- Se permite amenajarea şi înverzirea terenului subzonei. Se plantează blocuri şi ierburi multianuale.

R1 - 3 - Se pot autoriza lucrări de reparare, renovare la construcţiile existente (locuinţe şi clădiri de gospodărie), precum şi
amplasarea noilor locuinţe de acest gen pe terenuri libere.
- Se permite de trasat şi de edificat obiective de alimentare cu apă, energie electrică, gaz, canalizare.
- Se permite de construit unităţi mici private de comerţ şi servire, precum şi întreprinderi individuale mici, ce nu poluează
mediul şi nu generează circulaţia.
- Se permit de organizat pentru un grup de locuinţe un teren amenajat pentru acumularea deşeurilor solide, destinate
evacuării de pe teritoriul cartierului locativ la locul de utilizare a lui după limitele oraşului.

R2 - 3 - Se permit lucrări de reconstrucţie a blocurilor multietajate şi amenajarea terenurilor ocupatede acestea.
- La parter se pot încorpora spaţii de deservire a populaţiei.
- În interiorul cartierelor construite se pot amenaja terenuri pentru jocuri la aer a copiilor, pentru odihna maturilor,
terenuri sportive.

E-3 - Se permite lucrări de reînoire.

V1 - 3 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor scuaruri şi gazoane.
- Se permit lucrări de amenajare cu toate condiţiile, este necesară elaborarea PUD.
- La fel şi pentru amenajarea terenului de joacă pentru copii.

V2 - 3 - Organizarea zonelor sanitare de protecţie.
- Se permit lucrări la sol pentru reţelele edilitare.
- Alte permisiuni şi restricţii pot fi indicate numai după schimbarea destinaţiei acestor terenuri.

G-3 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permit lucrări de reparare a obiectivelor aflate în această zonă.
- Se permit lucrări de construire a noilor garaje şi amenajarea acestui teritoriu.
- Se permite trasarea fîşiei de protecţie conform normelor sanitare.

T-3 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permite trasarea aliniamentelor trotuarelor şi părţilor carosabile (elemente noi a străzilor) atît a străzilor existente cît
şi a străzilor noi propuse.
- Se permit alte amenajări la străzile existente şi propuse, remizarea conductelor pentru evacuarea apelor de suprafaţă.
- Se permit reparaţii, reutilări şi renovări la clădirile existente ceea ce va avea rezultat la ameliorarea situaţiei ecologice şi
sanitare în oraş.
b) Restricţii:

P - 3 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea clădirilor în conformitate cu înălţimea clădirilor învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice sau
geodezice) efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Se interzice orice anexă de stil străin la blocurile existente.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Terenul pentru containerele de acumulare a deşeurilor menajere solide trebuie să dispună de acces bine amenajat pentru
circulaţia autocamionului specializat.

C – 3 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea construcţiilor în conformitate cu înălţimea construcţiilor
învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice şi geodezice)
efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Nu se permite de a amplasa obiective care vor genera sporirea intensităţii circulaţiei, poluarea chimică şi fonică a
mediului.

R1 - 3 - Înălţimea locuinţelor şi a unităţilor comerciale şi de deservire se admite pînă la 2 niveluri.
- Distanţa de la linia roşie pînă la locuinţa amplasată - nu mai mică de 4,0 m cu excepţia obiectivelor de servire şi comerţ.
- În subzona respectivă orice intervenţie în construcţie se poate efectua numai în baza unor proiecte de specialitate,
elaborate de instituţii de profil sau specialişti cu licenţă, după rezultatele lucrărilor de cercetare geologice şi
hidrogeologice executate sub fiecare locuinţă propusă.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

R2 - 3 - Înălţimea blocurilor locative şi a altor obiective este limitată pînă la 5-7 etaje.
- Amenajarea terenurilor pentru acumularea deşeurilor menajere solide să fie organizată după proiectele de specialitate,
elaborate de instituţii cu specialişti licenţiaţi. Aceste terenuri trebuie să fie înzestrate cu containere şi să dispună de
accese amenajate.
- Blocurile locative cît şi obiectivele administrativ - sociale şi culturale vor dispune de alimentare cu apă potabilă şi
caldă, cu energie electrică şi termică şi canalizare în sistem centralizat.
- Blocurile locative cu apartamente colective se amplasează în interiorul zonei locuibile la o distanţă nu mai mică de 4m
de aliniament (linie roşie), cu excepţia obiectivelor de utilitate publică.
- Blocurile locative şi administrativ- sociale, culturale şi educaţie trebuie să dispună de accese suficiente pentru
automobile de specialitate: ambulanţă şi antiincendiare.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

E-3 - Se interzice amplasarea obiectelor activitatea cărora contribuie la poluarea chimică sau fonică a mediului cît şi a solului.
- Se interzice amplasarea obiectelor economice şi de producere, care pot majora circulaţia auto.

V1 - 3 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale (cimitir).
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

V2 - 3 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale.
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

G - 3 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe acest teren. Se va ţine cont de normele incluse la proiectarea acestei zone.
T-3

Partea Pista p/u
Denumirea străzii Linie roşie Trotuar
carosabilă biciclişti
str. Alexandru cel Bun 40 m 15 m 3mx2 1,5 m x 2
str. P.Halippa 40 m 14 m 3mx2 1,5 m x 2
str. L.Rebreanu
str. Suceava
str. AVartic 30 m 7m 2,25 m x 2 -
str. N.Bălcescu
str. Nr.13
str. S.Haret
str. A.I.Cuza
str. M.Eliade
str. Traian
str. Merilor
str. Nucarilor
str. Braşov 16 m – 20 m 6m 1,5 m x 2 -
str. Brăila
str. Constanţa
str. I.Inculeţ
str. Nr.18
str. Nr.19
str. Nr.20
DELIMITARE
R1 POT - 30% max.
UTR 4
C-4 Sc. 1:5000
n la 0.5
C-4
R2 POT - 50% max. R2-4 UTR 3
n la 1.5-2 V1-4 G-4 P-4

str. A
oriu: 70% din P-4
T-4

lexan
R2-4 R2-4 V1-4

str. Suce
Nota obligatorie: POT i CUT

d
G-4

ru ce
P-4
R1-4 R2-4

lBun

va a
UTR 2 P-4
G-4
G-4 R1-4
str. L.Rebreanu
R2-4
V3-4 B11 F9

P-4
T-4

str
G-4

.
B12
D1
G2 D5

str
i

P-4
ulu

stru P-4

.
iha
D.S
E2
tor

str.

str. G2
str. D5 nze
sec

V. L

D5 .Fru
str. M
upu

R2-4
M.B
E10
E-4
ita

G6
ze
a

run
sar

C7
M.F C-4
Lim

str.
ab

TDS-4 G2
n ze
M .Fru V1-4
G8 G6 str.
ab
ar

str
P-4 s A7 nze
Ba .Fru P-4

i
.

e
str. M

ni
8-13 .M D4 F2
str

te
ie
Pr
8-14
UTR 1 A15

r.
L49
a

st
irn B3
om P
4

rag st
r. R1-4 T-4
.D
str
A3
A7 H1
8-11 G-4
str.

ai
8-10

M
V1-4
V.L

9
8-09 R2-4
str.

r.
u

A14

st
pu

Bu

A5

ai
M
F8
co

8-08 pu

.1
T-4 u P-4
vin

V.L

str
str .
a

. G. str A10
Vie
ru A11
8-06 G2
P-4 8-07 R2-4

.
str
G1
E-4 B9 G6
F15 UTR 5
E-4

Limita sectorului
E-4 P-4
R1-4 R1-4 Ism
ail
T-4
C-4
st

.
str
r.

A2
R2-4
V1-4 D3
P-4
-la

e

P-4
ulc

D2
str.
st

ec
ea

R2-4
Ale
I.N
nu

V3-4
st-
i
r.

xan
to
st

la
ols

P-4
Ism
or

dru
T

cil
L.

E8
ail
idu
lui

cel
r.

F16 P-4
st

Ha
nu

Bu

F15
a
ila

ale

n

E9
.V
v

A12
C-4
ra

.22

str

A13
int

A1
Nr

P-4
r.
ita

C2
st

B1
Lim

E6
E5 F1
u
T-4 ean
A8
R2-4
str. G6

B5

C-4
A9
V1-4
G5

T-4
P-4 F14
G1 V1-4
C-4
F13

C-4
P-4 r C-4
V3-4 Lim
bia

ita
ara

se V3-4
as

A-4 cto C9
.B

r ulu
str

i
sec.7 "BOZU" G2

G-4 P-4
UTR 7 UTRere8
str t
. T-4 .S
.C
G-4 str

V3-4
A-4
C-4
III
a

-la
abi

st
r
asa
UTR 4

A2. CONSILIUL RAIONAL

A5. INSPECTORATUL
str. L.Rebreanu
A7.
A8. MOLDOVA AGROINDBANK
A9. VICTORIABANK. NOTAR. ORANGE.
ALLIANCE INSURANCE GROUP

L49
A10. SA MOLDTELECOM

4
4
A12
A13. UNIUNEA de CONSUM "RARITAS". OFICII
A14. OFICII
A15. OFICIUL CADASTRAL TERITORIAL

de

B5. BISERICA CRE
B9.

C2. LICEUL TEORETIC "ANDREI VARTIC"
C7.
C9. nr.5 "LICURICI" cu SERVICII de

D1. IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI. CENTRUL
MEDICILOR de FAMILIE
D2. MATERNITATE

STOMATOLOGIE "Iraida-Dent"
D4. CENTRUL STOMATOLOGIC "Iovu DENT"
D5. FARMACIE G1. PARCARE
G2. GARAJE
de SPORT, TURISM
E2. TEREN de FOTBAL G6. PUNCT de TRANSFORMARE
E5. CENTRU SPORTIV. STADION RAIONAL. (propus) G8. TERMOPUNCT
E6. S BAZIN (propus)
E8
E9. TEREN de DANS (propus) H1. UNITATEA de POMPIERI
E10. PARCUL de JOCURI pentru COPII (propus)
DO

F1. MAGAZIN AGRICOL "AGRO IALOVENENII" SRL
F2. CAFE-BAR 8-07 SRL ''GHERVAS''
F8. MAGAZIN
F9. 8-09 SRL "BUSINESS MARKET'' I.C.S.
F13. 8-10 SRL ''MEBOLIGDI
8-11 I.C.S. ''INDUSTRIAL MANIFACTURING GRUP'' SRL
F14.
8-13 ''BAZA AUTO '' SA
8-14 SA ''IMOXSERVICE''
F16. CENTRU COMERCIAL
UTR - 4
2. Subzone funcţionale:

P - 4 - Subzona centrală, teritoriu cu obiective de utilitate publică.
C - 4 - Subzona instituţii şi comerţ.
R1 - 4 - Subzona cu locuinţe în regim mic de înălţime şi alte funcţiuni complementare.
R2 - 4 - Subzona locuibilă cu blocuri locative multietajate şi alte funcţiuni complementare.
E - 4 - Subzona unităţi economice, întreprinderi industriale şi agricole.
V1 - 4 - Subzona de utilitate cotidiană.
V3 - 4 - Subzona de odihnă şi agrement cu funcţiuni complementare.
G - 4 - Subzona de gospodărie comunală.
T - 4 - Subzona căi de comunicaţii şi transport şi obiective aferente ei.
TDS - 4 - Subzona cu destinaţie specială.
A - 4 - Subzona ocupată de ape.

3. Prescripţii specifice subzonelor funcţionale:

Conform prescripţiilor generale pentru subzonele respective P, C, R 1, R2, E, V1, V3, G, T, TDS şi A.

4. Prescripţii specifice UTR - 4:

a) Permisiuni:

P - 4 - Se permit lucrări de reparare, renovare, modernizare a construcţiilor existente, cît şi construcţia noilor obiective
destinate acestei zone. Repararea reţelelor edilitare atît externe cît şi a edificiilor aferente.
- Se permite amplasarea unui obiectiv pentru deservirea populaţiei.

C-4 - Subzona respectivă permite amplasarea unei mari varietăţi de spaţii comerciale şi de servicii, care deservesc zonele
urbane mai mari, decît zonele rezidenţiale din vecinătate.
- Concomitent cu construcţia noilor obiective de deservire şi comerţ se permite renovarea şi modernizarea obiectivelor
existente de acest profil.
- Se permite amenajarea şi înverzirea terenului subzonei. Se plantează blocuri şi ierburi multianuale.

R1 - 4 - Se pot autoriza lucrări de reparare, renovare la construcţiile existente (locuinţe şi clădiri de gospodărie), precum şi
amplasarea noilor locuinţe de acest gen pe terenuri libere.
- Se permite de trasat şi de edificat obiective de alimentare cu apă, energie electrică, gaz, canalizare.
- Se permite de construit unităţi mici private de comerţ şi servire, precum şi întreprinderi individuale mici, ce nu poluează
mediul şi nu generează circulaţia.
- Se permit de organizat pentru un grup de locuinţe un teren amenajat pentru acumularea deşeurilor solide, destinate
evacuării de pe teritoriul cartierului locativ la locul de utilizare a lui după limitele oraşului.

R2 - 4 - Se permit lucrări de reconstrucţie a blocurilor multietajate şi amenajarea terenurilor ocupatede acestea.
- La parter se pot încorpora spaţii de deservire a populaţiei.
- În interiorul cartierelor construite se pot amenaja terenuri pentru jocuri la aer a copiilor, pentru odihna maturilor,
terenuri sportive.

E-4 - Se permite lucrări de reînoire.

V1 - 4 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor scuaruri şi gazoane.
- Se permit lucrări de amenajare cu toate condiţiile, este necesară elaborarea PUD.
- La fel şi pentru amenajarea terenului de joacă pentru copii.

V3 - 4 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor grădini publice, parcuri silvice, scuaruri.
- Crearea zonelor şi fîşiilor de protecţie sanitară şi ecologică în jurul întreprinderilor prin plantarea arborilor decorativi cu
coroana bine ramificată.
- Se permit lucrări la sol pentru reţelele edilitare. Alte permisiuni şi restricţii pot fi indicate numai după schimbarea
destinaţiei acestor terenuri.

G-4 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permit lucrări de reparare a obiectivelor aflate în această zonă.
- Se permit lucrări de construire a noilor garaje şi amenajarea acestui teritoriu.
- Se permite trasarea fîşiei de protecţie conform normelor sanitare.

T-4 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permite trasarea aliniamentelor trotuarelor şi părţilor carosabile (elemente noi a străzilor) atît a străzilor existente cît
şi a străzilor noi propuse.
- Se permit alte amenajări la străzile existente şi propuse, remizarea conductelor pentru evacuarea apelor de suprafaţă.
- Se permit reparaţii, reutilări şi renovări la clădirile existente ceea ce va avea rezultat la ameliorarea situaţiei ecologice şi
sanitare în oraş.

TDS - 4 - Se permit activităţi cu profil special.
- Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor, conform priorităţilor generale la nivelul localităţii.
- Aspect exterior - se recomandă ca noile clădiri să nu afecteze prin amplasare, dimensiuni sau aspect caracterul zonal în
care se înscriu.
b) Restricţii:

P - 4 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea clădirilor în conformitate cu înălţimea clădirilor învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice sau
geodezice) efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Se interzice orice anexă de stil străin la blocurile existente.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Terenul pentru containerele de acumulare a deşeurilor menajere solide trebuie să dispună de acces bine amenajat pentru
circulaţia autocamionului specializat.

C – 4 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea construcţiilor în conformitate cu înălţimea construcţiilor
învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice şi geodezice)
efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Nu se permite de a amplasa obiective care vor genera sporirea intensităţii circulaţiei, poluarea chimică şi fonică a
mediului.

R1 - 4 - Înălţimea locuinţelor şi a unităţilor comerciale şi de deservire se admite pînă la 2 niveluri.
- Distanţa de la linia roşie pînă la locuinţa amplasată - nu mai mică de 4,0 m cu excepţia obiectivelor de servire şi comerţ.
- În subzona respectivă orice intervenţie în construcţie se poate efectua numai în baza unor proiecte de specialitate,
elaborate de instituţii de profil sau specialişti cu licenţă, după rezultatele lucrărilor de cercetare geologice şi
hidrogeologice executate sub fiecare locuinţă propusă.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

R2 - 4 - Înălţimea blocurilor locative şi a altor obiective este limitată pînă la 5-7 etaje.
- Amenajarea terenurilor pentru acumularea deşeurilor menajere solide să fie organizată după proiectele de specialitate,
elaborate de instituţii cu specialişti licenţiaţi. Aceste terenuri trebuie să fie înzestrate cu containere şi să dispună de
accese amenajate.
- Blocurile locative cît şi obiectivele administrativ - sociale şi culturale vor dispune de alimentare cu apă potabilă şi
caldă, cu energie electrică şi termică şi canalizare în sistem centralizat.
- Blocurile locative cu apartamente colective se amplasează în interiorul zonei locuibile la o distanţă nu mai mică de 4m
de aliniament (linie roşie), cu excepţia obiectivelor de utilitate publică.
- Blocurile locative şi administrativ- sociale, culturale şi educaţie trebuie să dispună de accese suficiente pentru
automobile de specialitate: ambulanţă şi antiincendiare.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

E-4 - Se interzice amplasarea obiectelor activitatea cărora contribuie la poluarea chimică sau fonică a mediului cît şi a solului.
- Se interzice amplasarea obiectelor economice şi de producere, care pot majora circulaţia auto.

V1 - 4 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale (cimitir).
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

V3 - 4 - Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.
G - 4 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe acest teren. Se va ţine cont de normele incluse la proiectarea acestei zone.

T-4

Partea Pista p/u
Denumirea străzii Linie roşie Trotuar
carosabilă biciclişti
str. Alexandru cel Bun
40 m 15 m 3mx2 1,5 m x 2
str. N.Testemiţeanu
str. Basarabia 40 m 14 m 3mx2 -
str. G.Vieru
str. Prieteniei
30 m 7m 2,25 m x 2 -
str. Cetatea Albă
str. Nr.22
str. M.Basarab
str. Dragomirna
str. V.Lupu
str. Bucovina
str. V.Crăsescu
str. Ismail
str. I.Neculce
str. L.Tolstoi
str. Valea Haiducilor
16 m – 20 m 6m 1,5 m x 2 -
str. P.Movilă
str. 9 Mai
str. D.Sihastru
str. 1Mai
str. V.Ţepeş
str. Păcii
str-la Izmail
str-la N.Testemiţeanu
str-la Hînceşti

TDS - 4 - Se va ţine cont de aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar care sunt situate în intravilan.
DELIMITARE
R1 POT - 30% max.
UTR 5
n la 0.5 Sc. 1:5000

u i
R2 POT - 50% max.

ul
an
n la 1.5-2

vi l
tra
oriu: 70% din

in
ita
m
Nota obligatorie: POT i CUT

Li
UTR 3
R1-5

T-5
nu
r ea
Reb
L.
r.
st

V3-5
str. Suce

st
r.
R1-5

Nr
ava

.2
1

sec.2 "CHERSACEL"
nze
.Fru
str. M
str.

z e
T-5 run
M

M.F
str.
.Fru
nze

e
runz str
M.F . MT-5
str. ug
ure
l
nze
R1-5 .Fru
str. M c
rta
pa
e
nz

.S
ru

str
.F

str. M

T-5
.M
str

ugur

str UTR 6
.T
el
il
ma

.Vl
str G5 ad
imi
. Is
ai

.M res
M

str

.E cu
UTR 4 mi
.1

ne V3-5
str

sc
u
st

la
r.

st-

G-5
D
oi

str
.V
na

st olu
r. nta
Va rilo
le r
a T-5
Tr
an str
st da .T
r. rico
fir lor
ilo ulu
r i
R1-5
sectorului

str
il

.
ma
. Is
str

st
r.

str
Limita

.C
od
ru
st-
la

str
Ism

.F
T-5 ruc
ail

tel
E1
or
str
.

V3-5
str. R1-5 str
. Iz
bia

vo
are
ara

l
c

or
sUTR 8
rta
as

t r. str
pa

.
.B

.S
str

V1-5
str

R2-5 str
. B.G
C1 lav
F4
an
avid

G1
str
P-5
.U
A.D

F3 str
niv .
D5 e rsu
str.

lui
C-5 T-5 str
.T
igh
ina
UTR 5

C1.

D5. FARMACIE 5
de SPORT, TURISM
E1. STADION ORA
E3. TEREN de JOC pentru COPII

ia
b
G1. PARCARE

ara
as
.B
str
UTR - 5
2. Subzone funcţionale:

P-5 - Subzona centrală, teritoriu cu obiective de utilitate publică.
C-5 - Subzona instituţii şi comerţ.
R1 - 5 - Subzona cu locuinţe în regim mic de înălţime şi alte funcţiuni complementare.
R2 - 5 - Subzona locuibilă cu blocuri locative multietajate şi alte funcţiuni complementare.
V1 - 5 - Subzona de utilitate cotidiană.
V3 - 5 - Subzona de odihnă şi agrement cu funcţiuni complementare.
G-5 - Subzona de gospodărie comunală.
T-5 - Subzona căi de comunicaţii şi transport şi obiective aferente ei.

3. Prescripţii specifice subzonelor funcţionale:

Conform prescripţiilor generale pentru subzonele respective P, C, R 1, R2, V1, V3, G şi T.

4. Prescripţii specifice UTR - 5:

a) Permisiuni:

P - 5 - Se permit lucrări de reparare, renovare, modernizare a construcţiilor existente, cît şi construcţia noilor obiective
destinate acestei zone. Repararea reţelelor edilitare atît externe cît şi a edificiilor aferente.
- Se permite amplasarea unui obiectiv pentru deservirea populaţiei.

C-5 - Subzona respectivă permite amplasarea unei mari varietăţi de spaţii comerciale şi de servicii, care deservesc zonele
urbane mai mari, decît zonele rezidenţiale din vecinătate.
- Concomitent cu construcţia noilor obiective de deservire şi comerţ se permite renovarea şi modernizarea obiectivelor
existente de acest profil.
- Se permite amenajarea şi înverzirea terenului subzonei. Se plantează blocuri şi ierburi multianuale.

R1 - 5 - Se pot autoriza lucrări de reparare, renovare la construcţiile existente (locuinţe şi clădiri de gospodărie), precum şi
amplasarea noilor locuinţe de acest gen pe terenuri libere.
- Se permite de trasat şi de edificat obiective de alimentare cu apă, energie electrică, gaz, canalizare.
- Se permite de construit unităţi mici private de comerţ şi servire, precum şi întreprinderi individuale mici, ce nu poluează
mediul şi nu generează circulaţia.
- Se permit de organizat pentru un grup de locuinţe un teren amenajat pentru acumularea deşeurilor solide, destinate
evacuării de pe teritoriul cartierului locativ la locul de utilizare a lui după limitele oraşului.

R2 - 5 - Se permit lucrări de reconstrucţie a blocurilor multietajate şi amenajarea terenurilor ocupatede acestea.
- La parter se pot încorpora spaţii de deservire a populaţiei.
- În interiorul cartierelor construite se pot amenaja terenuri pentru jocuri la aer a copiilor, pentru odihna maturilor,
terenuri sportive.

V1 - 5 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor scuaruri şi gazoane.
- Se permit lucrări de amenajare cu toate condiţiile, este necesară elaborarea PUD.
- La fel şi pentru amenajarea terenului de joacă pentru copii.

V3 - 5 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor grădini publice, parcuri silvice, scuaruri.
- Crearea zonelor şi fîşiilor de protecţie sanitară şi ecologică în jurul întreprinderilor prin plantarea arborilor decorativi cu
coroana bine ramificată.
- Se permit lucrări la sol pentru reţelele edilitare. Alte permisiuni şi restricţii pot fi indicate numai după schimbarea
destinaţiei acestor terenuri.

G-5 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permit lucrări de reparare a obiectivelor aflate în această zonă.
- Se permit lucrări de construire a noilor garaje şi amenajarea acestui teritoriu.
- Se permite trasarea fîşiei de protecţie conform normelor sanitare.

T-5 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permite trasarea aliniamentelor trotuarelor şi părţilor carosabile (elemente noi a străzilor) atît a străzilor existente cît
şi a străzilor noi propuse.
- Se permit alte amenajări la străzile existente şi propuse, remizarea conductelor pentru evacuarea apelor de suprafaţă.
- Se permit reparaţii, reutilări şi renovări la clădirile existente ceea ce va avea rezultat la ameliorarea situaţiei ecologice şi
sanitare în oraş.

b) Restricţii:
P - 5 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea clădirilor în conformitate cu înălţimea clădirilor învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice sau
geodezice) efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Se interzice orice anexă de stil străin la blocurile existente.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Terenul pentru containerele de acumulare a deşeurilor menajere solide trebuie să dispună de acces bine amenajat pentru
circulaţia autocamionului specializat.

C – 5 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea construcţiilor în conformitate cu înălţimea construcţiilor
învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice şi geodezice)
efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Nu se permite de a amplasa obiective care vor genera sporirea intensităţii circulaţiei, poluarea chimică şi fonică a
mediului.

R1 - 5 - Înălţimea locuinţelor şi a unităţilor comerciale şi de deservire se admite pînă la 2 niveluri.
- Distanţa de la linia roşie pînă la locuinţa amplasată - nu mai mică de 4,0 m cu excepţia obiectivelor de servire şi comerţ.
- În subzona respectivă orice intervenţie în construcţie se poate efectua numai în baza unor proiecte de specialitate,
elaborate de instituţii de profil sau specialişti cu licenţă, după rezultatele lucrărilor de cercetare geologice şi
hidrogeologice executate sub fiecare locuinţă propusă.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

R2 - 5 - Înălţimea blocurilor locative şi a altor obiective este limitată pînă la 5-7 etaje.
- Amenajarea terenurilor pentru acumularea deşeurilor menajere solide să fie organizată după proiectele de specialitate,
elaborate de instituţii cu specialişti licenţiaţi. Aceste terenuri trebuie să fie înzestrate cu containere şi să dispună de
accese amenajate.
- Blocurile locative cît şi obiectivele administrativ - sociale şi culturale vor dispune de alimentare cu apă potabilă şi
caldă, cu energie electrică şi termică şi canalizare în sistem centralizat.
- Blocurile locative cu apartamente colective se amplasează în interiorul zonei locuibile la o distanţă nu mai mică de 4m
de aliniament (linie roşie), cu excepţia obiectivelor de utilitate publică.
- Blocurile locative şi administrativ- sociale, culturale şi educaţie trebuie să dispună de accese suficiente pentru
automobile de specialitate: ambulanţă şi antiincendiare.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

V1 - 5 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale (cimitir).
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

V3 - 5 - Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

G - 5 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe acest teren. Se va ţine cont de normele incluse la proiectarea acestei zone.
T-5

Partea Pista p/u
Denumirea străzii Linie roşie Trotuar
carosabilă biciclişti
str. Basarabia 40 m 14 m 3mx2 -
str. M.Frunze
str. Cetatea Albă
30 m 7m 2,25 m x 2 -
str. Nr.21
str. L.Rebreanu
str. Libertăţii
str. M.Eminescu
str. Valea Trandafirilor
str. Chişinău 16 m – 20 m 6m 1,5 m x 2 -
str. Ismail
str. Doina
str. M.Frunze
DELIMITARE
R1 POT - 40% max.
UTR 6
n la 1.5 Sc. 1:5000
Nota obligatorie: POT i CUT

R1-6

T-6
Lim C-6
str ita
.N intr
r.2 avi
4 lan
ulu
T-6 i
R1-6

R1-6

sec.2 "CHERSACEL"
F18
F19
V1-6 F17
str.
UTR 5 Arb
uril
or

str
. Mu
P-6 gu str
rel . Bu

ului
cu
ri ei
ia
rab

ilan
sa

D7
c
rta

str.

trav
Ba

pa
ui

.

.S
str

d
str. N

a in
str
rul

avi
str. M

A.D
cto

istru

T-6

it
Lim
str.
ugur
se

ilor

str
.T
el
ita

sin

.Vl
str.

str ad
Lim

imi
Fra

.M res
.E cu

cii
str.

mi
ne
sc Cru
u
.

alea
str
st

la
r.

V

R1-6
st-
D

sec.3 "ALBENI "
str.
oi

str
.V
na

st olu
r. nta
Va rilo
le r
a
Tr R1-6
an str
da .T
rico
fir lor
ilo ulu
r i
str
.
R1-6

str T-6
.C
od
ru

str
.F str
ruc -la
tel
or
str
.
rucii

T-6
str
C

. Iz
vo
alea

are
lor
c
rta

str. V

str str
pa

. . C11
R1-6
.S
str

str
ului

.
vilan

str
. B.G
str.

lav
P-6
intra

an
avid
A.D

str
.
a
Limit
str.

str
UTR 8
.T
igh
ina D6

R1-6
ina
igh
.T

A.
str

str.
ust

str. P-6
7 Aug
str. 2

UTR 10
UTR 6

C
C11.

D6. DIREC IA pentru SIGURAN A LIMENTELOR
D7. COMPLEX SPITALICESC (centrul medicilor de familie;
spital raional; farmacie)

6
F17. ;
;m .) (propus)
F
(restaurant, cafe, bar, pizz rie, osp .) (propus)
F atelier de repara
;
atelier foto; punct de recep ;
atelier de croitorie ) (propus)
UTR - 6
2. Subzone funcţionale:

P-6 - Subzona centrală, teritoriu cu obiective de utilitate publică.
C-6 - Subzona instituţii şi comerţ.
R1 - 6 - Subzona cu locuinţe în regim mic de înălţime şi alte funcţiuni complementare.
V1 - 6 - Subzona de utilitate cotidiană.
T-6 - Subzona căi de comunicaţii şi transport şi obiective aferente ei.

3. Prescripţii specifice subzonelor funcţionale:

Conform prescripţiilor generale pentru subzonele respective P, C, R 1, V1 şi T.

4. Prescripţii specifice UTR - 6:

a) Permisiuni:

P - 6 - Se permit lucrări de reparare, renovare, modernizare a construcţiilor existente, cît şi construcţia noilor obiective
destinate acestei zone. Repararea reţelelor edilitare atît externe cît şi a edificiilor aferente.
- Se permite amplasarea unui obiectiv pentru deservirea populaţiei.

C-6 - Subzona respectivă permite amplasarea unei mari varietăţi de spaţii comerciale şi de servicii, care deservesc zonele
urbane mai mari, decît zonele rezidenţiale din vecinătate.
- Concomitent cu construcţia noilor obiective de deservire şi comerţ se permite renovarea şi modernizarea obiectivelor
existente de acest profil.
- Se permite amenajarea şi înverzirea terenului subzonei. Se plantează blocuri şi ierburi multianuale.

R1 - 6 - Se pot autoriza lucrări de reparare, renovare la construcţiile existente (locuinţe şi clădiri de gospodărie), precum şi
amplasarea noilor locuinţe de acest gen pe terenuri libere.
- Se permite de trasat şi de edificat obiective de alimentare cu apă, energie electrică, gaz, canalizare.
- Se permite de construit unităţi mici private de comerţ şi servire, precum şi întreprinderi individuale mici, ce nu poluează
mediul şi nu generează circulaţia.
- Se permit de organizat pentru un grup de locuinţe un teren amenajat pentru acumularea deşeurilor solide, destinate
evacuării de pe teritoriul cartierului locativ la locul de utilizare a lui după limitele oraşului.

V1 - 6 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor scuaruri şi gazoane.
- Se permit lucrări de amenajare cu toate condiţiile, este necesară elaborarea PUD.
- La fel şi pentru amenajarea terenului de joacă pentru copii.

T-6 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permite trasarea aliniamentelor trotuarelor şi părţilor carosabile (elemente noi a străzilor) atît a străzilor existente cît
şi a străzilor noi propuse.
- Se permit alte amenajări la străzile existente şi propuse, remizarea conductelor pentru evacuarea apelor de suprafaţă.
- Se permit reparaţii, reutilări şi renovări la clădirile existente ceea ce va avea rezultat la ameliorarea situaţiei ecologice şi
sanitare în oraş.

b) Restricţii:

P - 6 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea clădirilor în conformitate cu înălţimea clădirilor învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice sau
geodezice) efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Se interzice orice anexă de stil străin la blocurile existente.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Terenul pentru containerele de acumulare a deşeurilor menajere solide trebuie să dispună de acces bine amenajat pentru
circulaţia autocamionului specializat.

C – 6 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea construcţiilor în conformitate cu înălţimea construcţiilor
învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice şi geodezice)
efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Nu se permite de a amplasa obiective care vor genera sporirea intensităţii circulaţiei, poluarea chimică şi fonică a
mediului.

R1 - 6 - Înălţimea locuinţelor şi a unităţilor comerciale şi de deservire se admite pînă la 2 niveluri.
- Distanţa de la linia roşie pînă la locuinţa amplasată - nu mai mică de 4,0 m cu excepţia obiectivelor de servire şi comerţ.
- În subzona respectivă orice intervenţie în construcţie se poate efectua numai în baza unor proiecte de specialitate,
elaborate de instituţii de profil sau specialişti cu licenţă, după rezultatele lucrărilor de cercetare geologice şi
hidrogeologice executate sub fiecare locuinţă propusă.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

V1 - 6 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale (cimitir).
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

T-6

Partea Pista p/u
Denumirea străzii Linie roşie Trotuar
carosabilă biciclişti
str. Basarabia 40 m 14 m 3mx2 -
str. Grădinilor
str. Izvoarelor
30 m 7m 2,25 m x 2 -
str. Valea Crucii
str. Arburilor
str. Mugurel
str. Spartac
str. T.Vladimirescu
str. Voluntarilor
str. Tricolorului
str. Codru
str. Fructelor
str. Entuziaştilor
str. Sfînta Vineri
16 m – 20 m 6m 1,5 m x 2 -
str. Bucuriei
str. Nistru
str. Crîngului
str. A.David
str. Arţarilor
str. Frasinilor
str. Chersăcelului
str-la Grădinilor
str. Nr.24
DELIMITARE
R1 POT - 40% max.
UTR 7
n la 1.5 Sc. 1:5000
Nota obligatorie: POT i CUT

T-7

l ui V2-7
T-7 a nu UTR 4
vil
in tra
2
V1-7 ita Nr
.2
Lim r .
st
A-7

R1-7
E-7
r

T-7
V2-7

r.3
sec.7 "BOZU"
N
r.
st P-8
str
.
a IV
st-l

str.
M.V
ite azu
l 7-02
7-04
B8

7-01
str. M.Viteazul III

a
-l a

abi
st

sar
II

Ba
7-03 -la
st

str.

a
bi
ra
I
-la

sa
st

Ba
ul
eaz

r.
st
it T-7
M.V str.
str. Iu.G
aga
E-7 rin
str. Dacia
T-7 . F8
str
.
str
str. Dacia

R1-7 str
.D
ac st
ia r.
str.
or
ezil
Lim str Liv
V1-7 la
ita . Liv st-
intr ez
ilo
avi r ria
lan ict
o
ulu .V
i str

R1-7
R1-7
st r
.V
.C
up
ce
UTR 9
ui

a
ul
r
cto
se

V1-7
ita
m
Li
UTR 7

de
B8. BISERICA "BETEL"

F8. MAGAZIN
7

DO

7-00 sectorul ''BOZU''
7-01 DEPOZIT de MATERIALE
7-02 DEPOZIT-GARAJ a P.F.''BIVOL GRIGORE''
7-03 DEPOZIT-FRIGIDER
7-04 DEPOZIT AGRICOL
UTR - 7
2. Subzone funcţionale:

P-7 - Subzona centrală, teritoriu cu obiective de utilitate publică.
R1 - 7 - Subzona cu locuinţe în regim mic de înălţime şi alte funcţiuni complementare.
E-7 - Subzona unităţi economice, întreprinderi industriale şi agricole.
V1 - 7 - Subzona de utilitate cotidiană.
V2 - 7 - Subzona de protecţie sanitară.
T-7 - Subzona căi de comunicaţii şi transport şi obiective aferente ei.

3. Prescripţii specifice subzonelor funcţionale:

Conform prescripţiilor generale pentru subzonele respective P, R 1, E, V1, V2, şi T.

4. Prescripţii specifice UTR - 7:

a) Permisiuni:

P - 7 - Se permit lucrări de reparare, renovare, modernizare a construcţiilor existente, cît şi construcţia noilor obiective
destinate acestei zone. Repararea reţelelor edilitare atît externe cît şi a edificiilor aferente.
- Se permite amplasarea unui obiectiv pentru deservirea populaţiei.

R1 - 7 - Se pot autoriza lucrări de reparare, renovare la construcţiile existente (locuinţe şi clădiri de gospodărie), precum şi
amplasarea noilor locuinţe de acest gen pe terenuri libere.
- Se permite de trasat şi de edificat obiective de alimentare cu apă, energie electrică, gaz, canalizare.
- Se permite de construit unităţi mici private de comerţ şi servire, precum şi întreprinderi individuale mici, ce nu poluează
mediul şi nu generează circulaţia.
- Se permit de organizat pentru un grup de locuinţe un teren amenajat pentru acumularea deşeurilor solide, destinate
evacuării de pe teritoriul cartierului locativ la locul de utilizare a lui după limitele oraşului.

E-7 - Se permite lucrări de reînoire.

V1 - 7 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor scuaruri şi gazoane.
- Se permit lucrări de amenajare cu toate condiţiile, este necesară elaborarea PUD.
- La fel şi pentru amenajarea terenului de joacă pentru copii.

V2 - 7 - Organizarea zonelor sanitare de protecţie.
- Se permit lucrări la sol pentru reţelele edilitare.
- Alte permisiuni şi restricţii pot fi indicate numai după schimbarea destinaţiei acestor terenuri.

T-7 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permite trasarea aliniamentelor trotuarelor şi părţilor carosabile (elemente noi a străzilor) atît a străzilor existente cît
şi a străzilor noi propuse.
- Se permit alte amenajări la străzile existente şi propuse, remizarea conductelor pentru evacuarea apelor de suprafaţă.
- Se permit reparaţii, reutilări şi renovări la clădirile existente ceea ce va avea rezultat la ameliorarea situaţiei ecologice şi
sanitare în oraş.
b) Restricţii:

P - 7 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea clădirilor în conformitate cu înălţimea clădirilor învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice sau
geodezice) efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Se interzice orice anexă de stil străin la blocurile existente.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Terenul pentru containerele de acumulare a deşeurilor menajere solide trebuie să dispună de acces bine amenajat pentru
circulaţia autocamionului specializat.

R1 - 7 - Înălţimea locuinţelor şi a unităţilor comerciale şi de deservire se admite pînă la 2 niveluri.
- Distanţa de la linia roşie pînă la locuinţa amplasată - nu mai mică de 4,0 m cu excepţia obiectivelor de servire şi comerţ.
- În subzona respectivă orice intervenţie în construcţie se poate efectua numai în baza unor proiecte de specialitate,
elaborate de instituţii de profil sau specialişti cu licenţă, după rezultatele lucrărilor de cercetare geologice şi
hidrogeologice executate sub fiecare locuinţă propusă.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

E-7 - Se interzice amplasarea obiectelor activitatea cărora contribuie la poluarea chimică sau fonică a mediului cît şi a solului.
- Se interzice amplasarea obiectelor economice şi de producere, care pot majora circulaţia auto.

V1 - 7 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale (cimitir).
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

V2 - 7 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale.
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

T-7

Partea Pista p/u
Denumirea străzii Linie roşie Trotuar
carosabilă biciclişti
str. Iu.Gagarin (L493) 40 m 15 m 3mx2 1,5 m x 2
str. Basarabia
str. M.Viteazul 40 m 14 m 3mx2 -
str. Nr.3
str. Ş.Neaga
30 m 7m 2,25 m x 2 -
str. Nr.22
str. Dacia
str. Livezilor
str-la Livezilor
str. Cişmelelor
str. I.Soltîs
16 m – 20 m 6m 1,5 m x 2 -
str. Victoria
str-la I Ş.Neaga
str-la II Ş.Neaga
str-la III Ş.Neaga
str-la IV Ş.Neaga
DELIMITARE
R1 POT - 30% max.
UTR 8
n la 0.5 Sc. 1:5000
R2 POT - 50% max.
n la 1.5-2
oriu: 70% din

Nota obligatorie: POT i CUT

T-8
str
str.

. Co
dru
Ale

T-8
st-
xan

la

str
Ism
dru

.F str
ruc -la
UTR 6
ail

tel
c

UTR 5 or
el B

str
.
un

R1-8 R1-8

ii
Cruc
str. str
. Iz
bia

vo

alea
are
ui
ara

lor
tac
rul

u

str. V
ean V2-8
as

str
ar

. str
.
Sp
.B
cto

str

.
str
se

str
R2-8 .
ita

T-8
Lim

str
.B
.G

str.
lav
an str
P-8
avid

. Izv
str
V1-8 .U str oa
A.D

niv . rel
R2-8 er or
str.

su
lui
P-8 str
. Tig
UTR 4 C-8
F5 h ina
E-8
R2-8
ina

3-09
TDS-8 A17 F8
igh
.T

R1-8 3-07
A.
str

str.
3-08

st
F9

Augu
str. 3-04
T-8
7
C5 3-03 3-05
lor

str. 2

P-8
lori

str.
Ialo 3-06
A.F

B4 ven
Limita s i
str.

ectorulu
P-8 str
.
F6 i
H1
V2-8 G7
1 T-8

i
ere

en
.S
t R1-8

lov
str.

.C C8
.
str

str

. Ia
A6 st-
la

str
Ia
.
str

lov
.

P-8
str

en
st-l

C3 C4 B2
i
a2

C-8
.

F8
str

7A
ugu

G5 G2
r

P-8
lorilo
bia

st
st

gu
str.
a

u
7A
sar

r
str. F

3-01 .2
str
Ba

G6 F8 T-8 str.
str.

G2 F8
V2-8
a

L4 str.
bi

93 UTR 10
ra

3-02 P-8
sa
Ba

G-8 R1-8
r.

V1-8
st

hilia

G-8 T-8
i

str. C
ulu

A-8 st
i

C-8 r.
ulu

R1-8
tin

tin
Ho

E-8 C-8 st
Ho

r.
la

Ch
st-

V2-8
.
str

V1-8 ilia T-8
C-8 V1-8 G-8
R2-8
V2-8
UTR 9
E-8
UTR 8
A6. PROCURATURA
A17. BLOC ADMINISTRATIV (propus)

ia
rab
sa
Ba.
str
de
B2. BISERICA
monument
anul 1897; nr.666
ocrotite de stat" - zona de CENTRU
B4.
8 G7
1

L49
3

C3. LICEUL TEORETIC .

C4.
C5.
. MUZEUL de ISTORIE
C8.

DO
F5.
F6. BIROU FUNEBRU 3-00 sectorul ''ALBENI''
F8. MAGAZIN
F9. 3-02 SRL ''DORUTRANS''
3-03 SRL ''TEHNOSERVICII''
3-04 SRL ''METIOLIS''
G.
3-05 SRL ''IALPETRPOL''
G2. GARAJE
AGRICOLE
3-07 DEPOZIT AGRICOL
G6. PUNCT de TRANSFORMARE
3-08 DEPOZIT AGRICOL
3-09 DEPOZIT AGRICOL
H1. UNITATEA de POMPIERI
UTR - 8
2. Subzone funcţionale:

P - 8 - Subzona centrală, teritoriu cu obiective de utilitate publică.
C - 8 - Subzona instituţii şi comerţ.
R1 - 8 - Subzona cu locuinţe în regim mic de înălţime şi alte funcţiuni complementare.
R2 - 8 - Subzona locuibilă cu blocuri locative multietajate şi alte funcţiuni complementare.
E - 8 - Subzona unităţi economice, întreprinderi industriale şi agricole.
V1 - 8 - Subzona de utilitate cotidiană.
V2 - 8 - Subzona de protecţie sanitară.
G - 8 - Subzona de gospodărie comunală.
T - 8 - Subzona căi de comunicaţii şi transport şi obiective aferente ei.
TDS - 8 - Subzona cu destinaţie specială.
A - 8 - Subzona ocupată de ape.

3. Prescripţii specifice subzonelor funcţionale:

Conform prescripţiilor generale pentru subzonele respective P, C, R 1, R2, E, V1, V2, G, T, TDS şi A.

4. Prescripţii specifice UTR - 8:

a) Permisiuni:

P - 8 - Se permit lucrări de reparare, renovare, modernizare a construcţiilor existente, cît şi construcţia noilor obiective
destinate acestei zone. Repararea reţelelor edilitare atît externe cît şi a edificiilor aferente.
- Se permite amplasarea unui obiectiv pentru deservirea populaţiei.

C-8 - Subzona respectivă permite amplasarea unei mari varietăţi de spaţii comerciale şi de servicii, care deservesc zonele
urbane mai mari, decît zonele rezidenţiale din vecinătate.
- Concomitent cu construcţia noilor obiective de deservire şi comerţ se permite renovarea şi modernizarea obiectivelor
existente de acest profil.
- Se permite amenajarea şi înverzirea terenului subzonei. Se plantează blocuri şi ierburi multianuale.

R1 - 8 - Se pot autoriza lucrări de reparare, renovare la construcţiile existente (locuinţe şi clădiri de gospodărie), precum şi
amplasarea noilor locuinţe de acest gen pe terenuri libere.
- Se permite de trasat şi de edificat obiective de alimentare cu apă, energie electrică, gaz, canalizare.
- Se permite de construit unităţi mici private de comerţ şi servire, precum şi întreprinderi individuale mici, ce nu poluează
mediul şi nu generează circulaţia.
- Se permit de organizat pentru un grup de locuinţe un teren amenajat pentru acumularea deşeurilor solide, destinate
evacuării de pe teritoriul cartierului locativ la locul de utilizare a lui după limitele oraşului.

R2 - 8 - Se permit lucrări de reconstrucţie a blocurilor multietajate şi amenajarea terenurilor ocupatede acestea.
- La parter se pot încorpora spaţii de deservire a populaţiei.
- În interiorul cartierelor construite se pot amenaja terenuri pentru jocuri la aer a copiilor, pentru odihna maturilor,
terenuri sportive.

E-8 - Se permite lucrări de reînoire.

V1 - 8 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor scuaruri şi gazoane.
- Se permit lucrări de amenajare cu toate condiţiile, este necesară elaborarea PUD.
- La fel şi pentru amenajarea terenului de joacă pentru copii.

V2 - 8 - Organizarea zonelor sanitare de protecţie.
- Se permit lucrări la sol pentru reţelele edilitare.
- Alte permisiuni şi restricţii pot fi indicate numai după schimbarea destinaţiei acestor terenuri.
- Pe teritoriul cimitirului cu înmormîntarea stopată sunt permise lucrări de îmbunătăţire: plantarea arborilor ornamentali şi
arbuştilor, flori; repararea şi renovarea clădirilor, drumurilor, monumentelor funerare şi gardurilor existente.

G-8 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permit lucrări de reparare a obiectivelor aflate în această zonă.
- Se permit lucrări de construire a noilor garaje şi amenajarea acestui teritoriu.
- Se permite trasarea fîşiei de protecţie conform normelor sanitare.

T-8 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permite trasarea aliniamentelor trotuarelor şi părţilor carosabile (elemente noi a străzilor) atît a străzilor existente cît
şi a străzilor noi propuse.
- Se permit alte amenajări la străzile existente şi propuse, remizarea conductelor pentru evacuarea apelor de suprafaţă.
- Se permit reparaţii, reutilări şi renovări la clădirile existente ceea ce va avea rezultat la ameliorarea situaţiei ecologice şi
sanitare în oraş.

TDS - 8 - Se permit activităţi cu profil special.
- Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor, conform priorităţilor generale la nivelul localităţii.
- Aspect exterior - se recomandă ca noile clădiri să nu afecteze prin amplasare, dimensiuni sau aspect caracterul zonal în
care se înscriu.
b) Restricţii:

P - 8 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea clădirilor în conformitate cu înălţimea clădirilor învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice sau
geodezice) efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Se interzice orice anexă de stil străin la blocurile existente.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Terenul pentru containerele de acumulare a deşeurilor menajere solide trebuie să dispună de acces bine amenajat pentru
circulaţia autocamionului specializat.

C – 8 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea construcţiilor în conformitate cu înălţimea construcţiilor
învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice şi geodezice)
efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Nu se permite de a amplasa obiective care vor genera sporirea intensităţii circulaţiei, poluarea chimică şi fonică a
mediului.

R1 - 8 - Înălţimea locuinţelor şi a unităţilor comerciale şi de deservire se admite pînă la 2 niveluri.
- Distanţa de la linia roşie pînă la locuinţa amplasată - nu mai mică de 4,0 m cu excepţia obiectivelor de servire şi comerţ.
- În subzona respectivă orice intervenţie în construcţie se poate efectua numai în baza unor proiecte de specialitate,
elaborate de instituţii de profil sau specialişti cu licenţă, după rezultatele lucrărilor de cercetare geologice şi
hidrogeologice executate sub fiecare locuinţă propusă.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

R2 - 8 - Înălţimea blocurilor locative şi a altor obiective este limitată pînă la 5-7 etaje.
- Amenajarea terenurilor pentru acumularea deşeurilor menajere solide să fie organizată după proiectele de specialitate,
elaborate de instituţii cu specialişti licenţiaţi. Aceste terenuri trebuie să fie înzestrate cu containere şi să dispună de
accese amenajate.
- Blocurile locative cît şi obiectivele administrativ - sociale şi culturale vor dispune de alimentare cu apă potabilă şi
caldă, cu energie electrică şi termică şi canalizare în sistem centralizat.
- Blocurile locative cu apartamente colective se amplasează în interiorul zonei locuibile la o distanţă nu mai mică de 4m
de aliniament (linie roşie), cu excepţia obiectivelor de utilitate publică.
- Blocurile locative şi administrativ- sociale, culturale şi educaţie trebuie să dispună de accese suficiente pentru
automobile de specialitate: ambulanţă şi antiincendiare.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

E-8 - Se interzice amplasarea obiectelor activitatea cărora contribuie la poluarea chimică sau fonică a mediului cît şi a solului.
- Se interzice amplasarea obiectelor economice şi de producere, care pot majora circulaţia auto.

V1 - 8 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale (cimitir).
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.
V2 - 8 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale.
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.
- Pe teritoriul cimitirului cu înmormîntarea stopată este interzisă producţia de lucrări de construcţie şi inginerie în alte
scopuri ţi trasarea reţelelor edilitare.

G - 8 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe acest teren. Se va ţine cont de normele incluse la proiectarea acestei zone.

T-8

Partea Pista p/u
Denumirea străzii Linie roşie Trotuar
carosabilă biciclişti
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt
40 m 15 m 3mx2 1,5 m x 2
str. P.Ştefănucă (L493)
str. Basarabia 40 m 14 m 3mx2 -
str. Izvoarelor
30 m 7m 2,25 m x 2 -
str. 27 August
str. B.Glavan
str. Bălţi
str. Tighina
str. C.Stere
str. Işnovăţ
str. Salcîmilor
str. Dumbrava Roşie
16 m – 20 m 6m 1,5 m x 2 -
str. A.Hîjdeu
str. Florilor
str. A.David
str. Universului
str. A.Spartac
str. Cetatea Albă
str. Libertăţii

TDS - 8 - Se va ţine cont de aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar care sunt situate în intravilan.
DELIMITARE
R1 POT - 40% max.
UTR 9
n la 1.5 Sc. 1:5000
Nota obligatorie: POT i CUT

T-9
UTR 8
V2-9
R1-9
A-9
lui

.
str
V1-9
u
tor

r
V2-9 V3-9

lorilo
a
E-9 t
sec

us
abi

str. A ug
sar

str. F
. 27
ita

C-9 str
Ba

E-9
Lim

str.

ia

L4 str.
ab

93
r
sa

6-05 6-01
Ba
r.

6-04 V3-9
st

E2
6-03 6-02
str. Dacia st UTR 10
r.
C hi
lia
T-9
.

C-9
str

6-08
.
str

6-06
R1-9 E-9

str.
st
r.
str.

UTR 7 or V1-9
ezil
Liv E-9
str
.L -la C-9 str
ive st .M
zil .Vi
or ia tea
or zu
C-9 V ict l V2-9
.
str
6-07

V1-9
T-9
str str.
.V
.C
up
ce
a
str. M.Viteazul
V1-9
u
n
vea
ado

str
.M
str

.V
M.S
.

i tea

Li
zu

mst
str.

.

l
str. B

ri.t
UTR 12
Iau
Gs.
dri

aeg
s an
ec.6 "FANARI"
cartin
st
F8 lec
V.A
i

st-

o
ulu

r. F17

ru
.
r.

str
la

V.
st

lu
Cu
I
an

a

II
st
ce

i
pc
-la

.
str
vil

ea
up

II
a

st-
.C

ce
ra

.V

up

str
la
int

.V
.C
str

ea

ri .Al
and
IV

ec
ita

pc

cs sa
a

Cu

le n dri
V.A
-l
Lim

str
st

V.

str.
.
II

i
dr
-la

an
st

r.

cs
st

i
dr
e
Al

n
sa
V.

ui
ec
-la

ul
et
Al
st

str
er
V.

.P
n
r.

Ti

utn
e
st

ti

str
r.

R1-9 a
ar

.
st

M
8

in
r.

ar
st

ag
.G

str.
str.

Iu

F8 V iilor
.
str

B7 str. Putna
R1-9
R1-9 str. D
.Can
temi
r
V2-9 T-9
G-9 T-9 str
str. .V
M aci iilo
lor r
T-9 T-9
P-9
str. R1-9
i

F8
nie
ati

str.
.L

Plu
C-9 ga
str

rilo V1-9
r
lor

V2-9 UTR 11
Vii

C-9
la
st-
UTR 9

de SPORT, TURISM
E2. TEREN de FOTBAL
L4
93

F17. ;
;m .) (propus)

DO

6-00 sectorul ''FANARI'' 9
6-01 DEPOZIT-MOARA
6-02 DEPOZIT ANGRO a I.I.''ECATERINA CATAN''
6-03 SRL ''ELECTROTEHNIC''
6-04 DEPOZIT
6-05 DEPOZIT
6-06 SRL ''CORTURN IMPEX''
6-07 PLATFORMA de STOCARE a METALELOR UZATE
6-08
UTR - 9
2. Subzone funcţionale:

P-9 - Subzona centrală, teritoriu cu obiective de utilitate publică.
C-9 - Subzona instituţii şi comerţ.
R1 - 9 - Subzona cu locuinţe în regim mic de înălţime şi alte funcţiuni complementare.
E-9 - Subzona unităţi economice, întreprinderi industriale şi agricole.
V1 - 9 - Subzona de utilitate cotidiană.
V2 - 9 - Subzona de protecţie sanitară.
V3 - 9 - Subzona de odihnă şi agrement cu funcţiuni complementare.
T-9 - Subzona căi de comunicaţii şi transport şi obiective aferente ei.
A-9 - Subzona ocupată de ape.

3. Prescripţii specifice subzonelor funcţionale:

Conform prescripţiilor generale pentru subzonele respective P, C, R 1, E, V1, V2, V3, T şi A.

4. Prescripţii specifice UTR - 9:

a) Permisiuni:

P - 9 - Se permit lucrări de reparare, renovare, modernizare a construcţiilor existente, cît şi construcţia noilor obiective
destinate acestei zone. Repararea reţelelor edilitare atît externe cît şi a edificiilor aferente.
- Se permite amplasarea unui obiectiv pentru deservirea populaţiei.

C-9 - Subzona respectivă permite amplasarea unei mari varietăţi de spaţii comerciale şi de servicii, care deservesc zonele
urbane mai mari, decît zonele rezidenţiale din vecinătate.
- Concomitent cu construcţia noilor obiective de deservire şi comerţ se permite renovarea şi modernizarea obiectivelor
existente de acest profil.
- Se permite amenajarea şi înverzirea terenului subzonei. Se plantează blocuri şi ierburi multianuale.

R2 - 9 - Se permit lucrări de reconstrucţie a blocurilor multietajate şi amenajarea terenurilor ocupatede acestea.
- La parter se pot încorpora spaţii de deservire a populaţiei.
- În interiorul cartierelor construite se pot amenaja terenuri pentru jocuri la aer a copiilor, pentru odihna maturilor,
terenuri sportive.

E-9 - Se permite lucrări de reînoire.

V1 - 9 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor scuaruri şi gazoane.
- Se permit lucrări de amenajare cu toate condiţiile, este necesară elaborarea PUD.
- La fel şi pentru amenajarea terenului de joacă pentru copii.

V2 - 9 - Organizarea zonelor sanitare de protecţie.
- Se permit lucrări la sol pentru reţelele edilitare.
- Alte permisiuni şi restricţii pot fi indicate numai după schimbarea destinaţiei acestor terenuri.

V3 - 9 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor grădini publice, parcuri silvice, scuaruri.
- Crearea zonelor şi fîşiilor de protecţie sanitară şi ecologică în jurul întreprinderilor prin plantarea arborilor decorativi cu
coroana bine ramificată.
- Se permit lucrări la sol pentru reţelele edilitare. Alte permisiuni şi restricţii pot fi indicate numai după schimbarea
destinaţiei acestor terenuri.

T-9 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permite trasarea aliniamentelor trotuarelor şi părţilor carosabile (elemente noi a străzilor) atît a străzilor existente cît
şi a străzilor noi propuse.
- Se permit alte amenajări la străzile existente şi propuse, remizarea conductelor pentru evacuarea apelor de suprafaţă.
- Se permit reparaţii, reutilări şi renovări la clădirile existente ceea ce va avea rezultat la ameliorarea situaţiei ecologice şi
sanitare în oraş.
b) Restricţii:

P - 9 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea clădirilor în conformitate cu înălţimea clădirilor învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice sau
geodezice) efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Se interzice orice anexă de stil străin la blocurile existente.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Terenul pentru containerele de acumulare a deşeurilor menajere solide trebuie să dispună de acces bine amenajat pentru
circulaţia autocamionului specializat.

C – 9 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea construcţiilor în conformitate cu înălţimea construcţiilor
învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice şi geodezice)
efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Nu se permite de a amplasa obiective care vor genera sporirea intensităţii circulaţiei, poluarea chimică şi fonică a
mediului.

R1 - 9 - Înălţimea locuinţelor şi a unităţilor comerciale şi de deservire se admite pînă la 2 niveluri.
- Distanţa de la linia roşie pînă la locuinţa amplasată - nu mai mică de 4,0 m cu excepţia obiectivelor de servire şi comerţ.
- În subzona respectivă orice intervenţie în construcţie se poate efectua numai în baza unor proiecte de specialitate,
elaborate de instituţii de profil sau specialişti cu licenţă, după rezultatele lucrărilor de cercetare geologice şi
hidrogeologice executate sub fiecare locuinţă propusă.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

E-9 - Se interzice amplasarea obiectelor activitatea cărora contribuie la poluarea chimică sau fonică a mediului cît şi a solului.
- Se interzice amplasarea obiectelor economice şi de producere, care pot majora circulaţia auto.

V1 - 9 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale (cimitir).
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

V2 - 9 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale.
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

V3 - 9 - Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

T-9

Partea Pista p/u
Denumirea străzii Linie roşie Trotuar
carosabilă biciclişti
str. Iu.Gagarin (L493)
40 m 15 m 3mx2 1,5 m x 2
str. P.Ştefănucă (L493)
str. Basarabia
str. M.Viteazul 40 m 14 m 3mx2 -
str. Viilor
str. I.Creangă
str. Luceafărul 30 m 7m 2,25 m x 2 -
str. 8 Martie
str. Victoria
str. V.Cupcea; str-la I, II, III V.Cupcea
str. V.Alecsandri; str-la V.Alecsandri
str. M.Sadoveanu
str. Tineretului
str. Carpaţilor
16 m – 20 m 6m 1,5 m x 2 -
str. Putna
str-la Luceafărul; st-la I, II, III P.Sănduţă
str. Ioan Vodă cel Viteaz
str. Dragoş Vodă
str-la Basarabia
str. B.Lăutaru
DELIMITARE
R1 POT - 30% max.
UTR 10
n la 0.5 Sc. 1:5000
R2 POT - 50% max.
n la 1.5-2
oriu: 70% din

Nota obligatorie: POT i CUT

G-10

E-10

A. R1-10
str. UTR 8
ust

G22
7 Aug
lor

Limita
str. 2
lori

T-10 str.
Ialo
A.F

ven
str. Ialoveni i TR-1
str.

intravil
str. Ialoveni
G7
1
i
en
ov

C-10

an
t
gus

Ial

st
-l
.

ului
a
str
Au

Ia
lov T-10
27

en
st-l

i
str.

a2
.
str

7A

R1-10
ugu
r
lorilo

t
st

ug
us T-10
7A
str. F

str
.2 sec.4 "PETRI"
str.
R2-10
str.
F7

G-10 R1-10
hilia

T-10
lui

str. C

st
lui
inu

r.
nu

G7
t
Ho

1
oti

st
r.
a

.H

Ch
l
st-

str

G2 ilia
lui str R1-10
tinu .P
Ho .Za
str. dn
ipr
u
ilia
str. Ch str
str.

. C.S
C6
tam
ati
C-10
al
str.

ceb
str . De str P-10
.P
.
4-01
str.
str.

P-10 str
.M
str.

.Co
4-02 stin F19
Dec

V1-10 F18
eba

C11
F17
l

E-10
r.5

str
.N

.A
.Do
A-10
str

nic
i
ulu
15

i
Nr.

lan

R1-10
.

str.
str

avi

Gh
.As
ach
intr

4-03 i
str
ta

.M E-10 r
i
Lim

.V
ite
az
st

ul R2-10
r.
Iu
.
G
ag
ar
in

V1-10 str. A.R
la

usso
III

E-10 T-10
"RECIFUL
V2-10
UTR 12
G-10 V2-10

T-10
UTR 10

C6. GIMNAZIUL "GRIGORE VIERU"
C11.

F7.
F17. ;
;m .) (propus)
F G7
1

(restaurant, cafe, bar, pizz rie, osp .) (propus)
F atelier de repara
;
L4
9 3

atelier foto; punct de recep ;
atelier de croitorie ) (propus) 10
OR
G2. GARAJE .

G7
1

O

DO

4-00 sectorul ''PETRI''
4-01 SA ''DRUMURI IALOVENI''
4-02 SA ''SERVICOMAS''
4-03 BAZA AUTO -16
TR1 TERENURI pentru DEZVOLTAREA
COMPLEXULUI INDUSTRIAL n PROIECT
UTR - 10
2. Subzone funcţionale:

P - 10 - Subzona centrală, teritoriu cu obiective de utilitate publică.
C - 10 - Subzona instituţii şi comerţ.
R1 - 10 - Subzona cu locuinţe în regim mic de înălţime şi alte funcţiuni complementare.
R2 - 10 - Subzona locuibilă cu blocuri locative multietajate şi alte funcţiuni complementare.
E - 10 - Subzona unităţi economice, întreprinderi industriale şi agricole.
V1 - 10 - Subzona de utilitate cotidiană.
V2 - 10 - Subzona de protecţie sanitară.
G - 10 - Subzona de gospodărie comunală.
T - 10 - Subzona căi de comunicaţii şi transport şi obiective aferente ei.
A - 10 - Subzona ocupată de ape.

3. Prescripţii specifice subzonelor funcţionale:

Conform prescripţiilor generale pentru subzonele respective P, C, R 1, R2, E, V1, V2, G, T şi A.

4. Prescripţii specifice UTR - 10:

a) Permisiuni:

P - 10 - Se permit lucrări de reparare, renovare, modernizare a construcţiilor existente, cît şi construcţia noilor obiective
destinate acestei zone. Repararea reţelelor edilitare atît externe cît şi a edificiilor aferente.
- Se permite amplasarea unui obiectiv pentru deservirea populaţiei.

C - 10 - Subzona respectivă permite amplasarea unei mari varietăţi de spaţii comerciale şi de servicii, care deservesc zonele
urbane mai mari, decît zonele rezidenţiale din vecinătate.
- Concomitent cu construcţia noilor obiective de deservire şi comerţ se permite renovarea şi modernizarea obiectivelor
existente de acest profil.
- Se permite amenajarea şi înverzirea terenului subzonei. Se plantează blocuri şi ierburi multianuale.

R1 - 10 - Se pot autoriza lucrări de reparare, renovare la construcţiile existente (locuinţe şi clădiri de gospodărie), precum şi
amplasarea noilor locuinţe de acest gen pe terenuri libere.
- Se permite de trasat şi de edificat obiective de alimentare cu apă, energie electrică, gaz, canalizare.
- Se permite de construit unităţi mici private de comerţ şi servire, precum şi întreprinderi individuale mici, ce nu poluează
mediul şi nu generează circulaţia.
- Se permit de organizat pentru un grup de locuinţe un teren amenajat pentru acumularea deşeurilor solide, destinate
evacuării de pe teritoriul cartierului locativ la locul de utilizare a lui după limitele oraşului.

R2 - 10 - Se permit lucrări de reconstrucţie a blocurilor multietajate şi amenajarea terenurilor ocupatede acestea.
- La parter se pot încorpora spaţii de deservire a populaţiei.
- În interiorul cartierelor construite se pot amenaja terenuri pentru jocuri la aer a copiilor, pentru odihna maturilor,
terenuri sportive.

E - 10 - Se permite lucrări de reînoire.

V1 - 10 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor scuaruri şi gazoane.
- Se permit lucrări de amenajare cu toate condiţiile, este necesară elaborarea PUD.
- La fel şi pentru amenajarea terenului de joacă pentru copii.

V2 - 10 - Organizarea zonelor sanitare de protecţie.
- Se permit lucrări la sol pentru reţelele edilitare.
- Alte permisiuni şi restricţii pot fi indicate numai după schimbarea destinaţiei acestor terenuri.

G - 10 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permit lucrări de reparare a obiectivelor aflate în această zonă.
- Se permit lucrări de construire a noilor garaje şi amenajarea acestui teritoriu.
- Se permite trasarea fîşiei de protecţie conform normelor sanitare.

T - 10 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permite trasarea aliniamentelor trotuarelor şi părţilor carosabile (elemente noi a străzilor) atît a străzilor existente cît
şi a străzilor noi propuse.
- Se permit alte amenajări la străzile existente şi propuse, remizarea conductelor pentru evacuarea apelor de suprafaţă.
- Se permit reparaţii, reutilări şi renovări la clădirile existente ceea ce va avea rezultat la ameliorarea situaţiei ecologice şi
sanitare în oraş.
b) Restricţii:

P - 10 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea clădirilor în conformitate cu înălţimea clădirilor învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice sau
geodezice) efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Se interzice orice anexă de stil străin la blocurile existente.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Terenul pentru containerele de acumulare a deşeurilor menajere solide trebuie să dispună de acces bine amenajat pentru
circulaţia autocamionului specializat.

C – 10 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea construcţiilor în conformitate cu înălţimea construcţiilor
învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice şi geodezice)
efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Nu se permite de a amplasa obiective care vor genera sporirea intensităţii circulaţiei, poluarea chimică şi fonică a
mediului.

R1 - 10 - Înălţimea locuinţelor şi a unităţilor comerciale şi de deservire se admite pînă la 2 niveluri.
- Distanţa de la linia roşie pînă la locuinţa amplasată - nu mai mică de 4,0 m cu excepţia obiectivelor de servire şi comerţ.
- În subzona respectivă orice intervenţie în construcţie se poate efectua numai în baza unor proiecte de specialitate,
elaborate de instituţii de profil sau specialişti cu licenţă, după rezultatele lucrărilor de cercetare geologice şi
hidrogeologice executate sub fiecare locuinţă propusă.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

R2 - 10 - Înălţimea blocurilor locative şi a altor obiective este limitată pînă la 5-7 etaje.
- Amenajarea terenurilor pentru acumularea deşeurilor menajere solide să fie organizată după proiectele de specialitate,
elaborate de instituţii cu specialişti licenţiaţi. Aceste terenuri trebuie să fie înzestrate cu containere şi să dispună de
accese amenajate.
- Blocurile locative cît şi obiectivele administrativ - sociale şi culturale vor dispune de alimentare cu apă potabilă şi
caldă, cu energie electrică şi termică şi canalizare în sistem centralizat.
- Blocurile locative cu apartamente colective se amplasează în interiorul zonei locuibile la o distanţă nu mai mică de 4m
de aliniament (linie roşie), cu excepţia obiectivelor de utilitate publică.
- Blocurile locative şi administrativ- sociale, culturale şi educaţie trebuie să dispună de accese suficiente pentru
automobile de specialitate: ambulanţă şi antiincendiare.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

E - 10 - Se interzice amplasarea obiectelor activitatea cărora contribuie la poluarea chimică sau fonică a mediului cît şi a
solului.
- Se interzice amplasarea obiectelor economice şi de producere, care pot majora circulaţia auto.

V1 - 10 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale (cimitir).
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

V2 - 10 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale.
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

G - 10 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe acest teren. Se va ţine cont de normele incluse la proiectarea acestei zone.
T - 10

Partea Pista p/u
Denumirea străzii Linie roşie Trotuar
carosabilă biciclişti
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt
40 m 15 m 3mx2 1,5 m x 2
str. P.Ştefănucă (L493)
str. Nr.5 40 m 14 m 3mx2 -
str. 27 August
str. V.Zărzar
str. Ialoveni 30 m 7m 2,25 m x 2 -
str. A.Russo
str. Nr.15
str. Chilia
str. Hotinului
str-la Hotinului
str. P.Zadnipru
str. C.Stamati
str. P.Rareş
str. M.Costin
str. A.Donici 16 m – 20 m 6m 1,5 m x 2 -
str. Căpriana
str. Decebal
str. Ialoveni
str-la Ialoveni
st-la 27 August
str. Zarzăr
str. Gh.Asachi
DELIMITARE
R1 POT - 40% max.
UTR 11
n la 1.5 Sc. 1:5000
Nota obligatorie: POT i CUT

V2-11

ir
nd
sa
ec

i
dr
Al
C-11

an
V.

cs

i
lu
a
UTR 9

tu
le
-l
P-11

.A

re
st
str

ne
V
. Pu

r.

Ti
V2-11

tie
tna

st
str

r.

ar
.

st

M
8
r.
st
G-11 str. V2-11 R1-11
F8 Viil
or

B7 str. Putna
V1-11 T-11
G-11

str
str.
Ma
.V
iilo R1-11
lui

cilo r
r
nu
ila

str.

i
rav

nie
ati
str.
int

.L
P lug
aril

str
ita

or
Lim

lor

n
V ii

ari
str
. I.

la

ag

rin
A.T

st-

.G
e UTR 12

aga
od

. Iu
F12 oro
vic

str

Iu.G
i C11

str
.

str.
P-11
str
.
R1-11
.1
Nr

str
.

.G
str

hio
cel 5-01 V2-11

3
L49
str
. C-11
E-11
str
. Bu
T-11
jor
ilor
str
.

R1-11

T-11

R1-11
r.23
str . N

1
.1
Nr

T-11
i
r.

u
st

ul
an
vil
tra
in
ita
m
Li
UTR 11

de

11
C11.

L493
F8. MAGAZIN
F12. RESTAURANTUL "la TAIFAS"

5-01 SACG a SRL ''TIREX -PETROL''

L493
S.
UTR - 11
2. Subzone funcţionale:

P - 11 - Subzona centrală, teritoriu cu obiective de utilitate publică.
C - 11 - Subzona instituţii şi comerţ.
R1 - 11 - Subzona cu locuinţe în regim mic de înălţime şi alte funcţiuni complementare.
E - 11 - Subzona unităţi economice, întreprinderi industriale şi agricole.
V1 - 11 - Subzona de utilitate cotidiană.
V2 - 11 - Subzona de protecţie sanitară.
G - 11 - Subzona de gospodărie comunală.
T - 11 - Subzona căi de comunicaţii şi transport şi obiective aferente ei.

3. Prescripţii specifice subzonelor funcţionale:

Conform prescripţiilor generale pentru subzonele respective P, C, R1, E, V1, V2, G, şi T.

4. Prescripţii specifice UTR - 11:

a) Permisiuni:

P - 11 - Se permit lucrări de reparare, renovare, modernizare a construcţiilor existente, cît şi construcţia noilor obiective
destinate acestei zone. Repararea reţelelor edilitare atît externe cît şi a edificiilor aferente.
- Se permite amplasarea unui obiectiv pentru deservirea populaţiei.

C - 11 - Subzona respectivă permite amplasarea unei mari varietăţi de spaţii comerciale şi de servicii, care deservesc zonele
urbane mai mari, decît zonele rezidenţiale din vecinătate.
- Concomitent cu construcţia noilor obiective de deservire şi comerţ se permite renovarea şi modernizarea obiectivelor
existente de acest profil.
- Se permite amenajarea şi înverzirea terenului subzonei. Se plantează blocuri şi ierburi multianuale.

R1 - 11 - Se pot autoriza lucrări de reparare, renovare la construcţiile existente (locuinţe şi clădiri de gospodărie), precum şi
amplasarea noilor locuinţe de acest gen pe terenuri libere.
- Se permite de trasat şi de edificat obiective de alimentare cu apă, energie electrică, gaz, canalizare.
- Se permite de construit unităţi mici private de comerţ şi servire, precum şi întreprinderi individuale mici, ce nu poluează
mediul şi nu generează circulaţia.
- Se permit de organizat pentru un grup de locuinţe un teren amenajat pentru acumularea deşeurilor solide, destinate
evacuării de pe teritoriul cartierului locativ la locul de utilizare a lui după limitele oraşului.

E - 11 - Se permite lucrări de reînoire.

V1 - 11 - Organizarea, amplasarea şi trasarea noilor scuaruri şi gazoane.
- Se permit lucrări de amenajare cu toate condiţiile, este necesară elaborarea PUD.
- La fel şi pentru amenajarea terenului de joacă pentru copii.

V2 - 11 - Organizarea zonelor sanitare de protecţie.
- Se permit lucrări la sol pentru reţelele edilitare.
- Alte permisiuni şi restricţii pot fi indicate numai după schimbarea destinaţiei acestor terenuri.

G - 11 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permit lucrări de reparare a obiectivelor aflate în această zonă.
- Se permit lucrări de construire a noilor garaje şi amenajarea acestui teritoriu.
- Se permite trasarea fîşiei de protecţie conform normelor sanitare.
- Pe teritoriul cimitirului sunt permise lucrări de îmbunătăţire: plantarea arborilor ornamentali şi arbuştilor, flori;
repararea şi renovarea clădirilor, drumurilor, monumentelor funerare şi gardurilor existente.

T - 11 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permite trasarea aliniamentelor trotuarelor şi părţilor carosabile (elemente noi a străzilor) atît a străzilor existente cît
şi a străzilor noi propuse.
- Se permit alte amenajări la străzile existente şi propuse, remizarea conductelor pentru evacuarea apelor de suprafaţă.
- Se permit reparaţii, reutilări şi renovări la clădirile existente ceea ce va avea rezultat la ameliorarea situaţiei ecologice şi
sanitare în oraş.
b) Restricţii:

P - 11 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea clădirilor în conformitate cu înălţimea clădirilor învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice sau
geodezice) efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Se interzice orice anexă de stil străin la blocurile existente.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Terenul pentru containerele de acumulare a deşeurilor menajere solide trebuie să dispună de acces bine amenajat pentru
circulaţia autocamionului specializat.

C – 11 - Se interzice construcţia obiectivelor cu altă destinaţie.
- Să se respecte aliniamentul (linia roşie) străzii şi înălţimea construcţiilor în conformitate cu înălţimea construcţiilor
învecinate.
- Toate clădirile amplasate în aceste zone vor beneficia în mod centralizat de alimentare cu apă potabilă, căldură, gaze
naturale şi canalizare.
- Construcţia obiectivelor cu destinaţiile respective în aceste subzone va fi efectuată numai după proiecte de execuţie
elaborate de instituţii specializate de proiectare, sau de specialişti - proiectanţi licenţiaţi cu dreptul de proiectare în
aceste domenii, bazîndu-se pe materialele prospecţiunilor inginereşti (cercetări geologice, hidrogeologice şi geodezice)
efectuate sub fiecare obiectiv separat.
- Să se respecte normele de exploatare a construcţiilor existente, cît şi a celor noi construite.
- Să se respecte graficul de evacuare a deşeurilor solide din subzonele respective după limitele oraşului la locul de
utilizare.
- Nu se permite de a amplasa obiective care vor genera sporirea intensităţii circulaţiei, poluarea chimică şi fonică a
mediului.

R1 - 11 - Înălţimea locuinţelor şi a unităţilor comerciale şi de deservire se admite pînă la 2 niveluri.
- Distanţa de la linia roşie pînă la locuinţa amplasată - nu mai mică de 4,0 m cu excepţia obiectivelor de servire şi comerţ.
- În subzona respectivă orice intervenţie în construcţie se poate efectua numai în baza unor proiecte de specialitate,
elaborate de instituţii de profil sau specialişti cu licenţă, după rezultatele lucrărilor de cercetare geologice şi
hidrogeologice executate sub fiecare locuinţă propusă.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

E - 11 - Se interzice amplasarea obiectelor activitatea cărora contribuie la poluarea chimică sau fonică a mediului cît şi a
solului.
- Se interzice amplasarea obiectelor economice şi de producere, care pot majora circulaţia auto.

V1 - 11 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale (cimitir).
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

V2 - 11 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale.
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

G - 11 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe acest teren. Se va ţine cont de normele incluse la proiectarea acestei zone.
- Pe teritoriul cimitirului este interzisă producţia de lucrări de construcţie şi inginerie în alte scopuri ţi trasarea reţelelor
edilitare.
T - 11

Partea Pista p/u
Denumirea străzii Linie roşie Trotuar
carosabilă biciclişti
str. Iu.Gagarin (L493) 40 m 15 m 3mx2 1,5 m x 2
str. Viilor 40 m 14 m 3mx2 -
str. Speranţa
str. Nr.1 30 m 7m 2,25 m x 2 -
str. Nr.11
str. Macilor
str. Latiniei
str. Albinuţa
str. Plugarilor
str. I.A.Teodorovici
str. Hîrtop
str. Ghiocel
16 m – 20 m 6m 1,5 m x 2 -
str. Mărţişor
str. Bujorilor
str. Toporaşilor
st-la Viilor
st-la Iu.Gagarin
str. Speranţa
str. Nr.23
DELIMITARE
R1 POT - 40% max.
UTR 12
n la 1.5 Sc. 1:5000
Nota obligatorie: POT i CUT

UTR 10
E-12 ceb
al
De
str.

T-12 G-12
E-12

str.
r

str.
D
ece
E-12

bal
A-12

str
4-04

4-05
4-07 4-10
V2-12

4-06
str. M.Viteazul
4-08

str
.M 4-09
.V
ite
az
st

ul
r.
Iu
.G

ri
nd
ag

sa
ar

lec
in

V.A
st-

.
str
la
I II
st

R1-12
-la
II
st-
la

T-12
UTR 9
str
.

V2-12
R1-12

E-12
lu i
rin
ru
ga
cto

Ga
se

u.
str.

.I

emir
str
ita
Lim

Cant

str. Putna
.
str. D

str. D
.Can
temi
4-15 r
str.

4-14
4-13
4-12
R1-12

T-12
G2
E-12
n
ari
ag

UTR 11 4-18 G-12
.G
. Iu
str

i
ulu

E-12
ilan
v
ntra
3
L49

ta i

4-16
i
Lim

4-17

E-12
UTR 12

G2. GARAJE

DO
4-04 SRL ''NEOVERTUS''
4-05 SRL ''DUR''

4-07 REGIA COMUNAL -
12
4-09 P.F. "POPA NATALIA''
4-10 PLATFORMA de STOCARE a MATERIALELOR INERTE

4-13 FRIGIDER a P.F. "BIVOL GRIGORE''

L493
4-14 SRL ''VLASA LUX S.C."

4-17 "G.T.MUNTENU"
4-18 FOSTA BAZA ''NPO IALOVENI''

L493
S.
UTR - 12
2. Subzone funcţionale:

R1 - 12 - Subzona cu locuinţe în regim mic de înălţime şi alte funcţiuni complementare.
E - 12 - Subzona unităţi economice, întreprinderi industriale şi agricole.
V2 - 12 - Subzona de protecţie sanitară.
G - 12 - Subzona de gospodărie comunală.
T - 12 - Subzona căi de comunicaţii şi transport şi obiective aferente ei.
A - 12 - Subzona ocupată de ape.

3. Prescripţii specifice subzonelor funcţionale:

Conform prescripţiilor generale pentru subzonele respective R 1, E, V2, G, T şi A.

4. Prescripţii specifice UTR - 12:

a) Permisiuni:

R1 - 12 - Se pot autoriza lucrări de reparare, renovare la construcţiile existente (locuinţe şi clădiri de gospodărie), precum şi
amplasarea noilor locuinţe de acest gen pe terenuri libere.
- Se permite de trasat şi de edificat obiective de alimentare cu apă, energie electrică, gaz, canalizare.
- Se permite de construit unităţi mici private de comerţ şi servire, precum şi întreprinderi individuale mici, ce nu poluează
mediul şi nu generează circulaţia.
- Se permit de organizat pentru un grup de locuinţe un teren amenajat pentru acumularea deşeurilor solide, destinate
evacuării de pe teritoriul cartierului locativ la locul de utilizare a lui după limitele oraşului.

E - 12 - Se permite lucrări de reînoire.

V2 - 12 - Organizarea zonelor sanitare de protecţie.
- Se permit lucrări la sol pentru reţelele edilitare.
- Alte permisiuni şi restricţii pot fi indicate numai după schimbarea destinaţiei acestor terenuri.

G - 12 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permit lucrări de reparare a obiectivelor aflate în această zonă.
- Se permit lucrări de construire a noilor garaje şi amenajarea acestui teritoriu.
- Se permite trasarea fîşiei de protecţie conform normelor sanitare.

T - 12 - Se permit lucrări de trasare a aliniamentelor noi a drumurilor şi străzilor de proiect.
- Se permite trasarea aliniamentelor trotuarelor şi părţilor carosabile (elemente noi a străzilor) atît a străzilor existente cît
şi a străzilor noi propuse.
- Se permit alte amenajări la străzile existente şi propuse, remizarea conductelor pentru evacuarea apelor de suprafaţă.
- Se permit reparaţii, reutilări şi renovări la clădirile existente ceea ce va avea rezultat la ameliorarea situaţiei ecologice şi
sanitare în oraş.
b) Restricţii:

R1 - 12 - Înălţimea locuinţelor şi a unităţilor comerciale şi de deservire se admite pînă la 2 niveluri.
- Distanţa de la linia roşie pînă la locuinţa amplasată - nu mai mică de 4,0 m cu excepţia obiectivelor de servire şi comerţ.
- În subzona respectivă orice intervenţie în construcţie se poate efectua numai în baza unor proiecte de specialitate,
elaborate de instituţii de profil sau specialişti cu licenţă, după rezultatele lucrărilor de cercetare geologice şi
hidrogeologice executate sub fiecare locuinţă propusă.
- Clădirile suplimentare pentru gospodărie se vor amplasa în interiorul terenului propriu.

E - 12 - Se interzice amplasarea obiectelor activitatea cărora contribuie la poluarea chimică sau fonică a mediului cît şi a
solului.
- Se interzice amplasarea obiectelor economice şi de producere, care pot majora circulaţia auto.

V2 - 12 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe terenul zonei comunale.
- Nu se permit lucrări adînci la sol cu excepţia plantării arborilor şi arbuştilor decorativi şi trasării reţelelor edilitare.

G - 12 - Nu se vor accepta scurgeri de suprafaţă de pe acest teren. Se va ţine cont de normele incluse la proiectarea acestei zone.
T - 12

Partea Pista p/u
Denumirea străzii Linie roşie Trotuar
carosabilă biciclişti
str. P.Ştefănucă (L493)
40 m 15 m 3mx2 1,5 m x 2
str. Iu.Gagarin (L493)
str. M.Viteazul 40 m 14 m 3mx2 -
str. M.Kogălniceanu
str. D.Cantemir 16 m – 20 m 6m 1,5 m x 2 -
str-la D.Cantemir