You are on page 1of 4

QP Code : 19UA159FHS QP Code : 19UA159FHS 2

ÿoˆÁTˆEı YÁPˆy‘] ( BDP ) (d) Eı_ÓÁS]«F› Ã[˝Ár—Ù EıÁ„Eı [˝„_ ? Y◊Ã[˝EıîXÁ C Ã[˝Á‰r—ÙÃ[˝
%X«`›_X Yy ( Assignment )
◊Qˆ„a∂ëˆÃ[˝, 2018 C L«X, 2019 ( December-2018 & June-2019 ) \…ˆ◊]EıÁ %Á„_ÁªJÙXÁ EıÃ[˝”X*
◊\ˆ◊w¯]…_Eı YÁPˆy‘] ]ÁX[˝◊[˝VÓÁ C a]ÁL◊[˝p˚ÁX
( Foundation course in Humanities & (e) W˝]Ô◊XÃ[˝„Yl˘TˆÁÃ[˝ ◊\ˆ◊w¯ ◊c˜„a„[˝ \ˆÁÃ[˝Tˆ›Ã^ ae◊[˝W˝Á„XÃ[˝
Social Science ) : FHS
\…ˆ◊]EıÁ %Á„_ÁªJÙXÁ EıÃ[˝”X* W˝]Ô◊XÃ[˝„Yl˘TˆÁ a+„EÔı
Y…SÔ]ÁX f 100 (Full Marks : 100) ÂX„c˜Ã[˝”Ã[˝ V ◊rÙ\ˆ◊ÜÃ[˝ =YÃ[˝ %Á„_ÁEıYÁTˆ EıÃ[˝”X*
]Á„XÃ[˝ mÃ[˝”±ºˆ f 30% (Weightage of Marks : 30%)
(f) Â]Ï◊_Eı %◊W˝EıÁÃ[˝ C EıTˆ¤„[˝ÓÃ[˝ ]„W˝Ó YÁUÔEıÓ ÂVFÁX*
Y◊Ã[˝◊]Tˆ C ^UÁ^U =w¯„Ã[˝Ã[˝ LXÓ ◊[˝„`b ]…_Ó ÂVCÃ^Á c˜„[˝*
%£à˘ [˝ÁXÁX, %Y◊Ã[˝¨K˜~TˆÁ A[˝e %Y◊Ã[˝õıÁÃ[˝ c˜ÿôˆÁl˘„Ã[˝Ã[˝ Âl˘‰y X∂ëˆÃ[˝ Â]Ï◊_Eı %◊W˝EıÁÃ[˝m◊_„Eı Ê`“S›◊[˝\ˆÁG EıÃ[˝”X*
ÂEı‰ªRÙO ÂXCÃ^Á c˜„[˝* =YÁ„‹ôˆ Y“‰`¬Ã[˝ ]…_Ó]ÁX a…◊ªJÙTˆ %Á‰ªK˜*
Special credit will be given for precise and correct 2. Â^-ÂEıÁ„XÁ ◊TˆX◊ªRÙO Y“‰`¬Ã[˝ =w¯Ã[˝ ◊VX f 12 × 3 = 36
answer. Marks will be deducted for spelling mistakes,
untidiness and illegible handwriting. The figures in the
(a) ]ÁX[˝a]Á„LÃ[˝ Ã[˝÷YÁ‹ôˆÃ[˝ [˝_„Tˆ ◊Eı Â[˝Á„MıX ?
margin indicate full marks.
B◊Tˆc˜Ó[˝Ác˜› a]Á„L a]ÁL C aeï ı◊TˆÃ[˝ Ã[˝÷YÁ‹ôˆÃ[˝
1. Â^-ÂEıÁ„XÁ V«'◊ªRÙO Y“‰`¬Ã[˝ =w¯Ã[˝ ◊VX f 20 × 2 = 40
Y“a„Ü %Á„_ÁªJÙXÁ EıÃ[˝”X*
(a) p˚Á„XÃ[˝ ◊[˝\ˆÁLX„Eı ◊Eı\ˆÁ„[˝ ÂVFÁ c˜Ã^ ? p˚Á„XÃ[˝
(b) XÃ^Á-=Y◊X„[˝`[˝Á„VÃ[˝ ◊[˝◊[˝W˝ Ã[˝÷Ym◊_ ◊[˝‰`¿bS EıÃ[˝”X*
a+ N˛EıÃ[˝S [˝_„Tˆ ◊Eı Â[˝Á„MıX ?
(c) ^‹óˆ ◊X]ÔÁS C aeï ı◊TˆÃ[˝ %G–G◊TˆÃ[˝ ]„W˝Ó a+EÔı [˝ÓÁFÓÁ
(b) aÁ]‹ôˆY“UÁÃ[˝ %[˝l˘Ã^ ◊Eı\ˆÁ„[˝ H‰ªRÙO◊ªK˜_ ? \ˆÁÃ[˝Tˆ›Ã^

ÊY“l˘ÁY‰ªRÙO aÁ]‹ôˆY“UÁÃ[˝ ◊ªJÙy◊ªRÙO ◊Eı Ã[˝Eı] ? EıÃ[˝”X*


(c) DY◊X„[˝◊`Eı `ÁaXEıÁ„_ E ı◊b[˝Ó[˝ÿöˆÁ ÂEı]X ◊ªK˜_ ? (d) G›L¤Á C W˝]ÔTˆ√º¯ aey‘Á‹ôˆ ◊[˝TˆEÔı◊ªRÙOÃ[˝ =YÃ[˝ %Á„_ÁEıYÁTˆ
E ı◊bÃ[˝ [˝Á◊S◊LÓEıÃ[˝„SÃ[˝ ◊YªK˜„X ◊Eı ◊Eı EıÁÃ[˝S ◊ªK˜_ ? EıÃ[˝”X*

B.A./B.Sc./B.Com.-AU-13162 [ P.T.O. B.A./B.Sc./B.Com.-AU-13162


3 QP Code : 19UA159FHS QP Code : 19UA159FHS 4

(e) YÁ∏JÙÁTˆÓ V ◊rÙ„EıÁS ÂU„Eı DY◊X„[˝◊`Eı `ÁaX[˝Ó[˝ÿöˆÁÃ[˝ (e) aÁ]Á◊LEı Y◊Ã[˝[˝Tˆ¤X EıÁ„Eı [˝„_ ?
Y“\ˆÁ[˝ ◊[˝‰`¿bS EıÃ[˝”X* (f) \ˆÁÃ[˝„Tˆ W˝ÁX ªJÙÁ„bÃ[˝ Y“W˝ÁX A_ÁEıÁm◊_Ã[˝ =‰{F EıÃ[˝”X*
(f) "%X«~Tˆ ÂV`' EıÁ„VÃ[˝ [˝„_ ? T ˆTˆ›Ã^ ◊[˝„`üÃ[˝ ÂV„` (g) ªJÙT«ˆV¤` C Yá˚V` `Tˆ„EıÃ[˝ E ıbEı ◊[˝‰V–Á„c˜Ã[˝
%X«~Ã^„XÃ[˝ Y“W˝ÁX È[˝◊`rÙÓm◊_ %Á„_ÁªJÙXÁ EıÃ[˝”X* EıÁÃ[˝Sm◊_ Eı› ?
(g) Y◊Ã[˝Eı◊îTˆ ◊[˝EıÁ`, %Áá˚◊_Eı ◊[˝EıÁ` C Âl˘yGTˆ (h) =VÁÃ[˝ÍX◊TˆEı Ã[˝Ár—Ù EıÁ„Eı [˝„_ ?
◊X\ˆ¤Ã[˝`›_TˆÁÃ[˝ ]„W˝Ó a+EÔı ÿöˆÁYX EıÃ[˝”X*
(i) ]ÁX[˝TˆÁ[˝ÁV Eı› ? AÃ[˝ =da ÂEıÁUÁÃ^ ?
(h) \ˆÁÃ[˝Tˆ›Ã^ ^«N˛Ã[˝Á‰r—ÙÃ[˝ ◊[˝[˝Tˆ¤„XÃ[˝ =YÃ[˝ AEı◊ªRÙO ae◊l˘ä
(j) [˝Ã^a-◊_„ÜÃ[˝ ◊YÃ[˝Á◊]Qˆ [˝_„Tˆ ◊Eı Â[˝Á„MıX ?
ªRÙO›EıÁ ◊_F«X*
(i) %e`G–c˜„SÃ[˝ =„ï`Ó ◊Eı ? AÃ[˝ ◊[˝◊\ˆ~ ◊VEı %Á„_ÁªJÙXÁ
EıÃ[˝”X*
3. Â^-ÂEıÁ„XÁ ªJÙÁÃ[˝◊ªªRÙO Y“‰`¬Ã[˝ =w¯Ã[˝ ◊VX f 6 × 4 = 24

(a) \ˆÁÃ[˝„Tˆ XÁÃ[˝›◊`l˘ÁÃ[˝ c˜ÁÃ[˝ Eı› ? G–Á] C `c˜Ã[˝Áá˚„_


XÁÃ[˝›◊`l˘ÁÃ[˝ c˜ÁÃ[˝ EıTˆ ?
(b) =¨JÙ◊`l˘ÁÃ[˝ ◊TˆX◊ªRÙO Y“W˝ÁX a]aÓÁ =‰{F EıÃ[˝”X*
(c) "a[˝«LG c Y“\ˆÁ[˝˜' [˝_„Tˆ ◊Eı Â[˝Á„MıX ?
(d) È[˝p˚Á◊XEı ]ÁX◊aEıTˆÁ EıÁ„Eı [˝„_ ?

B.A./B.Sc./B.Com.-AU-13162 [ P.T.O. B.A./B.Sc./B.Com.-AU-13162


QP Code : 19UA159FHS QP Code : 19UA159FHS 2

English Version (c) Explain the relation between machine


construction and development of culture.
1. Answer any two questions : 20 × 2 = 40
(d) Throw light on the debate related to the
(a) How is division of knowledge seen ? What
issues of church and religious theory.
do you mean by integration of knowledge ?
(b) How did the erosion of feudal system take (e) Explain the impact of the colonial rule from

place ? How was the picture of feudalism in the western perspective.


the Indian context ? (f) Which countries are called 'under-
(c) How was the agrarian system during developed' ? Discuss the main features of
the imperial rule ? What were the underdevelopment in third world countries.
reasons behind the commercialization of (g) Establish the relation between planned
agriculture ? development, regional development and
(d) What is welfare state ? Discuss the role of areawise dependence.
planning and state. (h) Write a short note on the evolution of
(e) Discuss the role of the Constitution of India
Indian federation.
as the basis of secularism. Throw light on
(i) What are the objectives of participation ?
Nehru's views on secularism.
Discuss its various dimensions.
(f) State the differences between fundamental
3. Answer any four questions : 6 × 4 = 24
rights and duties. Classify the fundamental
(a) What is the women literacy rate in India ?
rights.
2. Answer any three questions : 12 × 3 = 36 What is its rate in villages and towns ?

(a) What do you mean by transformation of (b) Mention three major problems of higher
human society ? State the transformation education.
of society and culture in traditional society. (c) What is 'Greenhouse effect' ?
(b) Explain the various forms of neo- (d) What is scientific mentality ?
colonialism. (e) What is social change ?

B.A./B.Sc./B.Com.-AU-13162 [ P.T.O. B.A./B.Sc./B.Com.-AU-13162


3 QP Code : 19UA159FHS QP Code : 19UA159FHS 4

(f) State the major areas of paddy cultivation


in India.
(g) State the reasons behind peasant
revolution in fourteenth and fifteenth
centuries.
(h) What is Laissez-faire state ?
(i) What is humanism ? Where does its origin
lie ?
(j) What do you mean by age-gender pyramid ?

1. Date of Publication : 15/11/2018


2. Last date of submission of
answer script by the student to
the study centre on or before : 30/12/2018
3. Last date of submission of
marks by the examiner to the
study centre on or before : 10/02/2019
4. Date of evaluated answer script
distribution by the study centre
to the student on or before : 17/02/2019
5. Last date of submission of
marks by the study centre to
the Department of C.O.E. on or
before : 27/02/2019

B.A./B.Sc./B.Com.-AU-13162 [ P.T.O. B.A./B.Sc./B.Com.-AU-13162

Related Interests