You are on page 1of 9

19

Sayı mı, Mucize mi?


Mehmet Salih Özalp
www.metyus.co
https://metyus.weebly.com
ozalpmehmetsalih@gmail.com
Büyük Harfli Formül
(19 Sistemine İronik Bir Eleştiri)
Tevrat, Kur’an ve Atatürk’ün hayatında olduğu iddia edilen
19 sisteminin aynısını Öcalan’ın „‟Özgür İnsan Savunması‟‟ adlı
kitabına baĢarılı bir biçimde uygulamama rağmen, bu sayının
kutsallığına inananlar tarafından itibar görmedi. Doğrusu benim
yaptığım sadece ironik bir eleĢtiriden ibarettir. 19 sayısı sadece
son zamanlarda değil, Bahailik, çeĢitli dinlerde ve Matematikteki
önemini örnenmek istiyorsanız Wikipedia’da ilgili maddeye
bakabilirsiniz. .
Halife ReĢat, Cenk Koray, Edip Yüksel ve hatta en basit
çalıĢmalar bile detaylarıyla analiz edilirken, benim çalıĢmama
ucuz yorumlar ve eleĢtiriler sunuldu. Konu Kürt Meselesini
çağrıĢtırdığından mı bilmem ancak, facebook paylaĢımlarının
kırık ve dökük (taslak bile olmayan) alıntıları kaynak alınarak
eleĢtirildi!
19 kodunun, Kur’an’ın 74. suresinde sözü edilmesine rağmen,
Kur’an’ın iniĢinden tam 1406 (19×74) kameri sene boyunca
Kur’an’ın matematiksel yapısının bir kodu olarak gizli kaldığı
söylenir. 1974 yılında biyokimya doktoru ReĢad Halife tarafından
kompüter analizleri sonucunda keĢfedildi. 19 kodunun “GizlenmiĢ
Sır” adlı 74. surede sözü edildiğini düĢündüğümüzde keĢif
zamanının bu iki sayının yan yana konması veya birbiriyle
çarpılması sonucu elde edilen yıllara denk gelmesi ilgi çekicidir.
Ocak 2011 tarihinde Edip Yüksel'in savunduğu 19 Ġddiasına
ironik bir eleĢtiri çalıĢması sundum. EleĢtirimin kapsamı ve
niteliği nesnel rakamlara dayanmasına rağmen, Edip Yüksel
tarafından "Küfür ve ġeytanlık" olarak adlandırıldı.
Video ve uzunca bir yazı olarak hazırladığım eleĢtirimin tüm
boyutları ortadadır. Edip Yüksel'e çalıĢmayı sunduğum zaman,
bana tartıĢma sözü vererek bu eleĢtirimi çürüteceğine dair söz
verdi. Ancak her nedense, daha sonra "Seninle tartıĢmayacağım"
diyerek Cehennem tehditleriyle kulak ardı etti. ĠĢin ilginci 19
Ġddiası üzerinde kendisi "bundan sonra tartıĢmayacağım"
demesine rağmen, Türkiye'ye geldiği zaman, tartıĢmaya davet
ettiği isimler arasında beni de ekledi. TartıĢma davetini kabul
etmem veya etmemen bir yana -o zamanlar haberim dahi olmadı-
zaten tartıĢmanın kapsamı rakamsal ve dokümanlara dayalı
olduğu için, yüz yüze olmaktan çok, yazıĢma biçiminde olması
daha mantıklıydı. TartıĢmadan kaçan Edip'in yerine; Edip
Yüksel'in bir müridi çalıĢmama 15 sayfalık bir eleĢtiri sunmuĢtu o
zamanlar. EleĢtirisini dosyanın içerisinde paylaĢmıĢ ve
çürütmüĢtüm. Her nedense o da "cehennem" ile tehdit ederek
vazgeçti. Son olarak 19.org ağında yayınlanan bir baĢka makale
ise tam bir laçkalık örneği. Edip'in baĢka bir müridi tarafından
yazılmıĢ ve ciddiyetten uzak, tamamıyla anlamsız bir eleĢtiridir.
Bu yüzden anılmaya bile değmez olduğunu düĢünüyorum. Çünkü
kendisi çalıĢmamı okumamıĢ ve rastgele bir paylaĢımdan yola
çıkarak ele almıĢtır.
Öcalan'ın "Özgür Ġnsan Savunması" adlı eseri sanal/internet
ve basılı-yayın aracılığıyla yayınlanmıĢ bir kitaptır. Benim
çalıĢmamı ortaya koyarken esas aldığım baskı Çetin Yayınevi'nin
yayınladığı yeĢil kapaklı "Özgür Ġnsan Savunması"dır. Ġçerik
olarak hepsi aynıdır. Sadece sanal ortamda paylaĢılan dosya ve
pdf'lerde sayfa sayısı değiĢebiliyor. Yayınevlerinin satıĢ
sitelerinde bile sayfa sayısı belirtilir. Bu nedenle dileyen kitap
satıĢ ağlarına girerek çok kolay olan sayfa sayısını öğrenebilir.
Sayfa sayısı 152(19×8)'dir.
Kitabın V.Bölümünü açıp baktığımızda, karĢımıza ilginç bir
söylem çıkıyor. Öcalan diyor ki: "Değişim ve devrimin altın
kuralı, bu büyük harfli formülün uygulanmasından geçer." Peki,
nedir bu "Büyük Harfli Formül?’’ ĠĢte "Büyük Harfli Formül" ve
iĢte "evrensel yasaların ahengi!" Sizden firavunlaĢmak istemeyen
ve nemrutlaĢmak istemeyenlere duyurulur.
Kitabı baĢtan sona taradığımızda, tümü büyük harflerle
yazılmıĢ tek bir cümleye rastlanır: "TARĠH VE GELENEĞĠ NE
KADAR DOĞRU BĠLĠYORSAN, GÜNÜMÜZ VE GELECEĞĠ,
1
BU TARĠHĠ ĠÇSELLEġTĠRDĠĞĠN DE ÜSTÜNE
EKLEYECEĞĠN KADAR DEĞĠġTĠREBĠLĠR,
DÖNÜġTÜREBĠLĠRSĠN."
Bu cümle 133 (19×8) harftir, Yani 19'a tam bölünebilen bir
sayıdır. 19'cuların Müddesir Suresinde abartarak sırlar bulmaya
çalıĢmalarını bir kenara bırakırsak, burada da sırlar aranabilir.
Örneğin bu büyük harfli cümlenin hemen arkasında yer alan
cümle tam da Hurufiler için Ģahane bir cümledir: "Değişim ve
devrimin altın kuralı, bu büyük harfli formülün uygulanmasından
geçer." Bitti mi? Hayır. Sırlı mesajlar bulmak için devam
ediyoruz. Gelen bir sonraki cümlede bu mucizeye karĢı çıkanlara
gizli mesajlar içeriyor(sözüm 19'culara). Cümle Ģu:
"Ötekiyi tanımak, zihniyet dönüşümünde diğer önemli bir
ilkesel yaklaşımı ifade eder. Firavunlaşma, yani kendini devletle
tanrı yerine koyma, tüm siyasi hastalıkların özüdür ve
karşısındakileri küçük, kul gibi görmeye zorlar. Günümüzde bu
hastalık, Nemrutlar ve Firavunlar döneminden daha az yoğun
yaşanmıyor. Dolayısıyla ötekiyi bir kul, etkisiz bir varlık gibi
değil, eşit ve özgür bir diyalektik öğe olarak görmeyi gerektirir.
Doğaya ve çevreye boş, şuursuz varlıklar olarak değil, evrensel
yasaların ahengine göre yaşayan varlıklar olarak, ilkçağ
insanının kutsallığı içinde bakmayı gerektirir."
Bu Büyük Harfli Formülün geçtiği V.Bölümün ilk sayfası da
95 (19×5) sözcüktür. O zaman bu büyük formülün peĢine düĢmek
gerekir. Niye Edip "Üzerinde on dokuz vardır" ayetinin peĢinde
düĢüyor da, biz "büyük harfli formülün" peĢine düĢmeyecek
miyiz?
Ġlginç! "büyük harfli formülün" Bu da 19 harftir.
19'cular "Gizlenen Sure"den aldıkları ilhamla, iĢe Besmele ile
baĢlıyorlar. Biz de V.Bölüm'ün "Büyük Harfli Formülü"nden
aldığımız ilhamla bir yerden baĢlamalıyız. Ama nerden? Biz de bu
geleneği bozmadan kitabın isminden baĢlayalım. Ne de olsa ilk
pasajı sayılır: "Özgür İnsan Savunması" Ġlginç! 19 harftir.
Bu sırrı daha ileri götürelim mi, ne dersiniz? Edip Yüksel'in
"Güdük" dediği bu çalıĢmamı, kendi sistemleriyle karĢılaĢtırmaya
ne dersiniz? O zaman devam edelim... 19'cular Besmele'de geçen
kelimelerinin katlarını buluyorlar. Örneğin isim, Allah, rahman ve
rahim... Gerçi bulmak için Tevbe Suresi'nin son ayetini
2
çıkarıyorlar, türevleri bir yerde sayıp bir yerde saymıyorlar ama
biz yine de kabul ederek; onların yöntemleriyle yaklaĢacağız.
Örneğin "Özgür Ġnsan Savunması", üç kelimedir. Ġlginç! Kitabı
taradık ve bizi de ĢaĢırtan bir sonuç: "Özgür" kelimesi, tamı
tamına 19 defa geçiyor. Eğer sadece "Özgürlük" kavramını
arayacaksak, tamı tamına, ne eksik ne de fazla 95(19×5) defa
geçtiği görülür. Ġster türevli, ister türevsiz, her iki Ģekilde de 19'un
tam katı bulunabilir. ġimdi soruyorum, isim kelimesine ulaĢmak
için, yaptığınız onca yoruma ve kırpmanın yanında, bu sistem mi
güdük kalıyor?
Gelelim "Ġnsan" kelimesine. Bu kelimenin türevleri, geçtiği
yerlerdeki manaları ve tekil türevleriyle fazlaca uğraĢmadım.
Ancak buna rağmen çarpıcı bir sonuca ulaĢtım. "Ġnsan" kelimesi
türevsiz 36 defa geçiyor yani 38(19×2) için iki sayı eksiktir. Eğer
türevleriyle birlikte sayarsak, burada da can alıcı bir sayı ortaya
çıkıyor: 94! Üstelik sizin gibi yalan da atmıyorum. Dürüst ve
kendi eleĢtirimi baĢta yapıyorum. 95(19×5)'e Sadece bir kelime
eksiktir. ġimdi bir veya iki kelime eksiktir diye, kalkıp Öcalan'ın
kitabından çıkarmıĢlar diyebilirim. Sonuçta siz de istediğiniz
sayıya ulaĢmak için Tevbe Suresi'nin son iki ayeti sonradan
eklenmiĢtir diyerek istediğiniz sayıyı elde ediyorsunuz. Savunma
kelimesi 25 defa gelmektedir, buradaki kiĢisel 'mahkeme' olarak
19 katı bulunabilir. Ama eğer genel savunmalar dense burada yine
25 denk gelir.
Sayıları, Edip'in kafadan salladığı gibi, geliĢi güzel
seçmiyoruz. Örneğin birçok yerde 19'un tam katı yığınlarca
sözcük bulunur. Ama ben bir sistematiğe göre sunuyorum.
Örneğin kitabın baĢlıkları... Her kitap içindekilerden oluĢur. Bu
bir nevi sure isimleri olarak telâki edilebilir. Yani her konunun bir
ismi vardır. Kitap altı baĢlıktan, Edip'in ağzıyla altı Sureden
oluĢur. Bu baĢlıklar Ģunlardır:
Ġçindekiler:
1-Atina Karma Yeminli Mahkemesi Yargıç ve Jüri Üyelerine.
(7 kelime)
2-Avrupa macerası ve bir dönemin sonu. (5 kelime)
3-Helen uygarlığı Kürtler ve Türklerle iliĢkisi. (5 kelime)
4-Komplo ortamının oluĢmasında bazı felsefi ve siyasi
yaklaĢımlar. (7 kelime)
3
5-Atina komplosu hukuk devre dıĢı bırakılarak
gerçekleĢtirilmiĢtir. (7 kelime)
6-Kürt krizinde çözüme doğru veya komploya yanıt. (7
kelime)
Toplam: 38 kelimedir. 7+5+5+7+7+7: 38 (19×2)
Kitabın giriĢ cümlesi ve ismi, kitabın içeriği ve baĢlıkları
19'un tam katıdır. Ayrıca kitabın son sözcükler kabul
edilebilecek imza, isim ya da adres birlimi de 19'un tam
katıdır. Kitabın son kelimeleri olan adres bildirimi ve isim:
“İmralı Tek Kişilik Tutukevi Abdullah Öcalan” 38 (19×2)
harftir. Kitabın sayfa sayısı 152'dir. Sayfa sayısını öğrenmek
için, kitap satıĢ sitelerine girmek yeterlidir. Çetin Yayınları
tarafından yayınlanan yeĢil kaplı baskının sayfa sayısı
belirtiliyor. Ayrıca yapılan ilk baskıdır. 2003'te
yayınlanmıĢtır.
Bunlar harf ve sayı saymayı beceremiyorlar. Yanı sıra
insanların isimlerini bile bilmiyorlar. Bizim sisteme gelince
cayıyorlar. Bunlar Örneğin Atatürk için tam ismi ele alınır,
"Mustafa Kemal Atatürk", 19 Harftir. Edip, kendi kitabında
Atatürk'ün hayatındaki sayıları Cenk Koray'dan alarak aynen
kabul ediyor. Yazarın ismi sempatizanlarının bilmiĢ olduğu
Ģekliyle "Serok Abdullah Öcalan" olarak 19 Harftir. Ama itiraz
ediyorlar. "Abdullah Öcalan"mıĢ... Sanki ilahi sırdır dedik.
Sadece sizin mantığınızı yansıtıyoruz o kadar. Bu kafalar herhâlde
Mustafa isminin matematik öğretmeni, Atatürk’ün ise sonradan
kendisine verildiğinden haberleri yoktur (!) Nitekim PKK
içerisinde Öcalan'a Serok diye hitap edilir, biz sadece bunu dile
getiriyoruz. Hem ünlü birinin mutlaka bir ön adı olur. "Serok
Abdullah Öcalan" (19 harftir) Hem amaç ulaĢmak değil midir bu
sayıya? Siz de böyle yapmıyor musunuz?
Bunlar "Ne Mutlu Türküm Diyene"(19 Harf) gibi bir sloganı
dahi sayarlar. Tamam. O zaman Ģu sloganı da yazalım, "Bijî
Welatê Kurdistan"(19 Harf). Anlamı, "YaĢasın Kürdistan Yurdu".
Yine Öcalan'ın lideri olduğu örgütün, ilk eylemi kabul edilen,
Ankara'da yaptıkları ilk eylem 1976'dadır. 1976 aslında PKK'nin
de kuruluĢ tarihidir. Ancak resmi olarak 1979'a doğru, 1978'de
ilan edilmiĢtir. Ama aynı zamanda Öcalan'ın niĢanlanması, Apocu
gençliğin Ankara'da örgütleniĢi ve ilk eylemleri olması nedeniyle

4
1976 tarihini sayabiliriz. Tam olarak 19'un 104 katıdır. Zaten
PKK'nin yükseliĢi ve siyasete, medyaya atılması da 19 yılda
gerçekleĢiyor. 1995'te PKK yeni bir döneme giriyor. Ġdeolojik,
siyasi ve uluslararası alanda sıçrama yaptığı yıl 1995'tir. 1995:
19'un 115 katıdır. Öcalan'ın bu kitabın birinci bölümde söz ettiği,
okuyup etkilendiği ilk kitabın harf sayısı da 19'dur. "Sosyalizmin
Alfabesi"(19 Harf).
Basit eleĢtirilerden biri de, kitap sayfalarının
değiĢebileceğine, her baskıda değiĢtiği için, sayfa numarasının
tesadüfî olduğu ile alakalıdır. O zaman Sure Sayıları da Mucize
olmasa gerek! Besmelesiz olan Tevbe suresini çıkarırsan 113
kalır. Bir surenin sure olma kriterini kim belirliyor? Artı bazı
Kur’an Mushaflarının diziliĢi ve faklı nüshalarda eklenen duaları
da hesaba katarsak, hiçbir kriteri yoktur -sizin ortaya attığınız 19
safsatasının. O hâlde madem amaç 19'u bulmaktır, bizim de 19'u
bulma hevesimizi kırmayın, kursağımızda bırakmayın. Yoksa
kendinizle ters düĢer, kendi putunuzu yıkarsınız. Benim için
kırılacak bir put ve heves yoktur. Zaten benim amacım bütün
sahte heveslerin yıkılmasıdır.
Kitap toplam beĢ bölüm, bir de giriĢten, toplam altı baĢlıktan
oluĢuyor. Bu baĢlıkların hepsini topladığımızda 38 kelime elde
ediyoruz. 19'un tam iki katıdır. Bir kitabın paragraf sayısını tespit
etmek kolaydır, ancak farklı baskılar olunca sıkıntılar
oluĢabiliyor. Özellikle Word veya Pdf dosyalarında bu sıkıntı
daha da karıĢık hal alıyor. O yüzden paragraf sayısını Çetin
Yayınları'ndaki ilk basılı nüshayı esas aldık. Sizin de bazen tercih
ettiğiniz nüshalar oluyor ya, o yüzden sıkıntı olmaz. Yanı sıra her
baskıda ve yayında kelime sayıları, cümleler aynı olduğu için
sıkıntılar çıkmıyor. Kitabın her beĢ bölümünde birbiriyle
bağlantılı ve sistemli bir sonuç çıkıyor ortaya. Örneğin ilk
cümlelerin ve son cümlelerin verdiği sayılar ĢaĢırtıcıdır. Elbette ki
bunun bir tesadüf olduğunu kabul ediyoruz. Sadece kutsal
kitaplarda gizem yüklenen bağlantılı ve geliĢi güzel sayıların da
tesadüfî olduğunu kanıtlamak istediğim için bu çalıĢmamı yaptım
ve her nesnel birey de bunun tanığıdır.
I.Bölüm: Bu bölüm 19 paragraftan oluĢuyor. Aynı Ģekilde
sayfada geçen sayıların da 19'un katı 4085 (19×215) olması bu
bölümün 19 ile bağlantısını ortaya koymak adına önemlidir.

5
II.Bölüm: Bu bölümün ilk cümlesi 19 Kelimedir: "Günümüz
Yunan Helen Cumhuriyeti'nin Kürt sorunu ve Türkiye
Cumhuriyeti'yle iliĢkilerini doğru değerlendirmek, hata
yapmamak ve büyük yanlıĢlıklara düĢmemek açısından önem
taĢıyor."
III.Bölüm: Ġkinci Cümlesi 19 Kelimedir: "Çok açık olmasına
rağmen, yine de bu yaklaĢımları doğru ele alıp yorumlamak, tarihi
olduğu kadar çarpıcı geliĢmeleri de doğuracak anlama sahiptir."
IV.Bölüm: Ġlk cümlesi 19 kelimedir: "Savcının deyiĢiyle
Ģahsıma yönelik Atina'dan 'kovulma' olayını bütün yönleriyle
kavramak açısından, Helen Cumhuriyeti'yle iliĢki düzeyimizin
doğru tespit edilmesi gerekir."
Ġkinci cümlesi de 19 kelimedir: "ġimdiye kadar ki
anlatımımla olayın tarihsel, felsefi ve siyasi boyutlarını en genel
çizgileriyle dile getirmem sağlıklı bir hukuki değerlendirme için
Ģarttır."
Saymak istemeyen saymaz, ama yine de bir bilgi notu
verelim. Bazı sonuçlar çalıĢmaya katkı sunabilecek düzeydedir.
II.Bölüm: Son iki cümlesi 18 kelimedir: "Bu ise, tarihsel
diyalektiğin gösterdiği gibi, Kürtlerin özgürlüğünden
geçmektedir. Bana yönelik komplonun çözülmesi ise bu
özgürlüğün kaderini belirleyecektir." Ayrıca
GiriĢ Bölümü: için de bu söz konusudur. Son Cümlesi 18
kelimedir: "Ġnanıyorum ki, bu yaklaĢım yargılanmayı bir
20.yüzyıl utanmazlığından kurtaracak, onu hak ettiği yere
oturtacak ve gerçek yargılamanın gereklerini yerine getirecektir."
Son Cümleden Bir Önce Gelen Cümlesi de 18 kelimedir:
"ġahsım için talep edilecek fazla bir Ģeyin olmadığını bilerek,
halkımıza ve insanlığa karĢı karınca kararınca sorumluluklarımı
yerine getirmeye çalıĢacağım."
V.Bölüm: "Atina Karma Yeminli Mahkemesi ve Jüri
Üyelerine, demokrasi ve insan hakları maskesi altında Atina
beĢlisi oligarĢisi tarafından Zeus tarzı Ġmralı kayalıklarına
çakılmıĢ hâlde, Prometheusvari ve ikinci bir Sokrates gibi
savunma yaptığım için ve kendilerinin çoktan verilmiĢ bir hüküm
hakkında bir Ģey yapamayacaklarına dair üzüntülerimi belirtir,
saygılarımı sunarım." Kitabın sonunda yer alan son iki kelime 18
harftir: "Saygılarımı Sunarım."
6
Sempatizanların Öcalan’a hitabı:
"Serok Abdullah Öcalan" (19 Harf)
Önemli bir slogan ve hedef:
"Bijî Welatê Kurdistan" (19 Harf)
Öcalan'ın etkilendiği ve okuduğu ilk kitap:
"Sosyalizmin Alfabesi"(19 Harf).
Apocuların ilk eylemi, Öcalan'ın niĢanlanması ve hareketin
baĢlangıç tarihi:
"1976"(19×104)
Hareketin yükseliĢ ve taktiksel değiĢimi:
"1995"(19×105)
Öcalan'ın Kitabı:
"Özgür Ġnsan Savunması" (19 Harf)
Kitapta geçen Özgür ve Özgürlük sözcükleri:
Özgür kelimesi 19, Özgürlük ise 95(19×5) defa geçer.
Kitabın Sayfa Sayısı:
"152"(19×8)
Kitapta yer alan tüm baĢlık sayılarının toplamı:
"38" (19×2)
Kitabın Birinci Bölümü:
19 paragraftır ve geçen sayıların toplamı 4085 (19×215)'tir.
Kitabın II.Bölümü:
Ġlk cümlesi 19 kelimedir.
Kitabın III.Bölümü:
Ġkinci cümlesi 19 kelimedir.
Kitabın IV.Bölümü:
Birinci ve Ġkinci Cümlesi 19 kelimedir.
Kitabın son kelimeleri, adres ve isim bildirimi:
“Ġmralı Tek KiĢilik Tutukevi Abdullah Öcalan” 38 harftir
(19×2)
Kitabın V.Bölümü’nü açıp baktığımızda, karĢımıza ilginç bir
söylem çıkıyor; Öcalan diyor ki, "Değişim ve devrimin altın
kuralı, bu büyük harfli formülün uygulanmasından geçer."
7
Peki, nedir bu "Büyük Harfli Formül?’’ Aslında büyük
harflerle yazılmıĢ bir önceki cümledir. Kitabın tümünde bir tek
büyük harfle yazılan bu cümle vardır ve 38 harftir. 19'un iki
katıdır. Cümle: "TARĠH VE GELENEĞĠ NE KADAR DOĞRU
BĠLĠYORSAN, GÜNÜMÜZ VE GELECEĞĠ, BU TARĠHĠ
ĠÇSELLEġTĠRDĠĞĠN DE ÜSTÜNE EKLEYECEĞĠN KADAR
DEĞĠġTĠREBĠLĠR, DÖNÜġTÜREBĠLĠRSĠN." (38 Harf) ve
ondan sonra gelen "büyük harfli formülün" (19 Harf) "Büyük
Harfli Formülün" 19 Harfine tekabülü bizi bu sırlı sayıyı bulmaya
itti... (!)

Yazarın Kitapları
1.Beklenen Peygamber, Alter Yayıncılık
2.Çöle DüĢen Deli (Yeni Yazıtlar) Alter Yayıncılık
3.Kurdname, Alter Yayıncılık I. ve Genişletilmiş II. Baskı
4.Kafdağı’nın Gölgesinde Âlem-i Suğra, Hermes Yayınları
5.VaroluĢ ve Ötesi, Hermes Yayınları
6.Qala Kesayeta Kurdan, Weşanên Sîtav (Sîtav Yayınları)
7.DüĢünce Ekseninde Metafizik Denemeler, Alter Yayıncılık
8.Yaratıcı YaratılıĢ ve Evrim, Hermes Yayınları