You are on page 1of 137

»STROJNA« MARIBOR

MARIBOR - I.inhartova ul. 11


Telefon: 32190, Telex: 33223

PROIZVODNI PROGRAM TEHNiKE

~ . I {

!.,
CETVOROSTEPENJ REDUKTORJ DVOSTEPENI I "I,
Nazivne snage: N=O,13-30kW TROSTEPENI REDUKTORI
Na~ivne snage: N=O.18-45kW

(:
,'21/
( ,;...- .... ~-.

DVOSTEPENJ I .('
TROSTEPENI REDUKTORI
BEZ El. MOTORA PUzNO-ZUPCASTl REDUKTORJ , ---
::5
Nazivne snage: N=O.18-45kW Nazivne snage: N=O.18-5,5kW

,"

DVOSTRUKI PUZNI REDUKTORJ


Snage: N=O,18-22kW Nazivne snage: N=O,lS-4kW
JEVTIC N. JOVAN dip1. int.

Generalni direktor
TOMA MARKOVIC

Glavni i odgovorni urednik


SLOBODAN SHmOUC

Recenzenti
E u
PRORACUNI IKON
T I
KCIJE
SLOBODAN TANASIJEVIC, dipl. int.
DRAGOSLAV MlHAILOVIC, dipt ini.
DRUG DOPU IZDANJE

Urednik
JANKO M..AKSIM.OVIC, dipL ini..

Teh..-ucki urednik
KOSTA ROSIC

Nacrt korica
SLAVlCA STOJANOVIC
,,

TIraZ: 2000.

Stampa "PRIVREDNI PREGLED'i;;? BEOGRAD, MarSala Biljuzova 3-5


IZDAVAC
\\\
\
PREDGOVOR DRUGOM lZDANJU

Prvo izdanjePrirucnika povo/ino 5U primili i ucenici i studenti,


kao i strucnjaci koii se bave ovom problematikom. To me ie posebno obovezaio
da kniigu detaliniie pregleciam i unesem neko nova resenja do koiih se dosle u
medjuvremenu, od prvog do drugog izdania koo i do izvriiim ispravke uocenih
PREDGOVOR tehnickih propusta.
Knjiga REDllX'l.'ORl namelljena je studentima lllaSinskih .fakul teta U novom izdan;u posebnu poinju posvetio sam izboru iezoia, a
40 i ucen:r.cima ltiaSinsko tehnickih skola i ima za cilj da olaksa izradn uneo sam i neke karakteristicne tipove, kao i primere proroCuno.
grafickih i diplomskih radeva iz p~edmeta koji obuhvataju razne ·pogon-
eke. transportne ,gradjevinske ,rudarske i slicne masine .• U Prirocniku su ohradjeni i radiiaini :iaptivaci za osovine, vrati-
Poste redukter sa sv6jim elementima predstavlja osn~v masinske la i spojnice, a takodje i uticai spojnica sa stanovista oPterecivania ulaznih i
tennike,knjiga je imala za cilj. da u sebi sadrz! kao jednu celinu £ve izlaznih ·vratila reduktora. Sematski is prikazon raspored sila na karakteristic-
petrebne elemente koje posednje jedan reduktor.Knjiga ima prakticnu pr~
menu i predstavlja koristan.prirucnlk,jer sadrzi bezbroj tabela i po- nim zupcastim prenosiocima zo slucai oba smera obrtan;a pogonskih zupcastih
data~ sa izvodima iz raznih standarda,prospekata i najnovijih kataloga, prenosnika.
pa je pristupa(!na svakom tehnickolll lieu koje se bavi slicnOlo problema-
tikolll. lzbor pribliinih vrednosti precniko vratifo, no osnovu odgovaraiu-
Pogta je izbor reduktora direktno povezan sa brojem·obrtaja i tih dijagrama napona kado su poznati [p, fl, T aoz] , prikozoni su no prakficnim
elektromotora to se na kraju knjige nalaze tabele sa podacima primerima.
karaktsristicnih tipova najnovijih proizvoda nasih domacih fa-
e1ekt:romotora koji se u praksi :>aj(!esce primenjujll.. Drugo izdanie obogaeeno ie i novim tabe/arne i crteiima raznih
Pered navedene literature najvise su korisceni udibenici o~; elemenata reduktora kOii se, sem recfuktora, primenjuju i u drugim uredjoiimo iz
• Z.Savica,prof.S.VeriGe,prof.M.Trbojevi6a.p:rof.~.Vitasa i prof.G. teJ-mi eke prakse•
Ovom prilikom zelim da se zahvalim svim kolegama koji su mi
Aut or svoiim dobronamsmim sugsstiiama pomogli do iZ\lrsim potr-evne korekciie i flO
taj naCin uticali no poboljsanie kvalitefO kn;ige. Posehno se zanvalju;sm Janku
Maksimovicu, dip!. ini. koj; ie izvrsio strucnu redakci;u rukopisa i uneo .potreb·
"
1
ne korekciie gae ie to bilo korisno, kao i drugovima Tanasijevic SfoboCfanu, dipi.
ini. i Minailov;': DragosJavu, dip/. ini. saradnicimo Masinskog fakulteta iz
KraglJievca, koji su mi kor.isnim sugestiiama kao recenzenti pomogli.

Autor
Beograd, 15. ianuar 1976. godina

5
Jevtic N.Jovan dipl.ing.

REDUKTORI
Prcrracu.~ i konstrukcije
TEORIJSKI DEC PRORACUNA
(CilindriCnih,l<onicnih i pu~nih zupcanika)
;

DETALJAN PRORACUN ZlJPCANIll:cilindricnih sa pravim


i kosim zupcima,koniCnih sa pravim zupci-
ma i pyznog ~OCk8
KOMF.LETAN PRORACUN I IZBOR VRATlLA I KLUOVA ZA
vezu vrstila ss prenosnicima
PRORACUN I IZBOR KOTRLJAJNIH LEZAJA
ELEMENTI REDUKTORA: osigureci i ~okloPci lezsjstze-
ptiT8Ci zs vratile.meraci nivoB Ulja.ele-
.. ' .. ~ .' menti !riB vezu. delove reduktora.
• . '." KONSTRUKClJSKI OBLICI RAZNIH TIPOVA REDUKTORA
IZllOR GOTOVIH REDUKTORA y
_

PRIMER! D~ALJ.NOO PRORACUNA KARAKTERISTICNIH TIPOVA


. ~.'REDUKTORA .
(
1

.~.

\\
\
NflJVAd'iIJE RADIiE KMtAKTERISTIKE !'RENOSNIKA
U radne karakteriatike prenosnika spadeju sledeee velicine;
-broj obrteja •••••••••••••••••••• n
-obrtni moment. ~ ••.•• ~ e '" e-No
<II •• 6 <I .. Co 'II

U v 0 D -snage •••••••••.•.•••••••.••••••• F
-radni pranoeni odnos ••.••••••••• i
-stepen iskoriscenja prenosnika •• ~
Reduktoriroe nazivemo jeden i I i Vlse pari zupcastih
prenosnike, smestenih u posebne kucice, ciji je osnovni zedetak. Ukoliko ove oznske nose indeks8 1,2 iIi (n)odnose se ne I,ll i I i
de broj obrtaja brzohodih pogonskih rossina. smenji ne l!Ienji broj' (n)- to vratilo. Prema tome, redni prenosni odnos bica :
obrtaja ne koji redi prik1jucene redna mesina.
Reduktori au u vecini slucejeve u industrljskoj pro- > 1 za reduktor
izvodnji oOevezni posrednici izmedju pogonakih i radnih mesina.
pa im se zeto jako poklenja psZfija.Moraju biti: menjih dime-
zija, jeftini za izredu, de au izdrzljivi ne preopterecenje,
dB je omoguceno dobro i efikasno podmazivsnje prenosnika, de zs mu1tip11kator
au dobro zaptiveni i 1ek! za transport.
Ku6ica reduktora mora de ima dovo1jnu krutost de obe-
zbedi nesmetan red zupcestih perove. One stit1 prenosnike od Stepan iskoris6enja prenosnika predstavlja odnos izmedju iz1szne
spoljnlh utlcaja: vlege, presioe, pOvisene ili snlzene tempe- i ula 7..ne anage:
rature i rsznih drugih egresivnih msterija • Ku6ica reduktors
stiti rsdno osob1je 1 cd eventua1nih povreda.
Prilikom izbors i konstr~kcije reduktore vrlo je vsz-
no zneti karakter reds pogonske mesine. Postoje pouonske t= < 1
mesine koje proizvode revnomeran obrtni moment ( el~ktromotori,
turbOMesine i vise cilindricnl k1ipni motori), dok postoje
pogonske m8sine,koje oroizvoae neravnomerBn oortni moment Iz~azpa snags u reduktoru uvak je manja ad ,ulazne zs neku sna-
{ jedno-cilindri1!ni kl1pni motori·). gU(Po)kojs se gubi ns razna otpore i koja se vecim delom pretva-
Sto se tice vrste i keraktera radnih mesina poatoje 1.'a u to.p1otu.
sledece: Ako je reduktor visestepeni onda je ukupni stepen
1. Ravnomerno opterccene meaine koje au uvek iz10zene iskoriacenja jednak prolzvodu stepena iskoriscenja pojedinih
iatom obrtnom momentu;(koje rade bez udara) prenosnih parova. Jos jeans vazna karakteristiks kod raduktora
- elektr11!ni generator!, . ' jeste,ds je odnos izlsznog i ulaznog momenta jednak proizvodu
- ventilatori, ukupnog stepena iskoriscenja i prenosnog odnosa:
- turbomesine, P
izl
- centrif'ugalne pumpe, ~= 71620~
- elevator!,
trakasti transporter!. 71620 fuL
2$ Radne meaine koje reds sa umerenim udarime: Dtll

- klipne masina. Ovsj odnoe najbolje karakterise spcaobnost prenosnika


dizalice,
- komprescri, de pavees obrtni moment na racun smenjenja broja obrteja.
- elevatori sa koficama,
- masine alatke, VRSTE REDUKTORA I PODELA
plocasti transporteri, "

'i
3. Redne mesina koje rade sa velikim uderima: A. Prams medjusobnom polozaju vratil~ reduktori mogu
- mskaze za lim. biti:
- valjaonH:ke masine, 1. Sa paralelnim vrati1ima,gde su prenosnici cili-
- mssine za prosecanje, ndricni zUpcanici Sa pravim kosim iIi stre1astim
dizalice sa grabilicom. zupcima
drobilice. ",,,.q~~R~~~~~~" 2. Sa vratilima koja se seku obieno pod 9o·preno
rendisaljke snici su tada konicni zupcanici sa pravim iIi
zavojnim zubima. -
Na sledecim semama I)rikazani 3U re cuktori kr ji se u pra:';si
3. Sa vratilima ;:oja se u:::rstaju,odno:>no mimoilaze (ta- najce13ce primenjuju:
?::odjc pod uc:1o;.J. cd 90°,', to..dn su prenosnl elementi
uu':'. i puzni toea::. JEDNOSTEP:t:NI REDUKTORI

I ~L Pl
D. Prcm.:t b~oju prenos nika no.:
1.Jednostepcne (obicno pulni redu~tori) i
2 .. Dvostepene i visestepene ..
:EfoJ;
vra~ila
C. Irem? polozaju prenolOnij{B, u rcduktoru na!
1 .. orizontalne,
2. VertLcalne i
I Za paralelna vra- Za krja se
tila i = 1,5-:,-10 seku
j. "ose redu;, tore. I. i:: 1 -:' 5

D.Pl'em::t velicini snaee ~;:oju prenose reduktori na: DVOSTE1'ENI REDUKTORI


1.i[e rluktore za velike snage(!:od kojih se uzima U obzir
tezin~ vratila i zupcanika) i
DvosteDeni reduktcr S8 cilinoTl
2.R.eduktore za male sno.ge ..
cnim zupcanicima sa pravim, KC-
Napomena: Ovtlc je vrlo tes.::o odredi ti ta<3nu cranieu izmedju sim ili sa strelsstilll zu,,;;ima
. redu:..tora za prenos velikih i malih 3na(),a,pa se to ( razvuceni cbIik)
ooieno na osnovu iGl:uztva maze vlde'ti, ,,·;liki je i = 10 :' 70
utica;; :::11e tezine zup<3anika i vratila na os tale
prell0snj ~.;: i dD. Ii ih traoa uzeti v. obzir pri !!IO- SLit
racunu.
Dv0steneni reouktc!' sa cilindri
E.:Prema nacinu preno;~enja silace i obrtnoe,' r.Iomenta na: cnim zupcanicima u knnbinaciji
1. Gbicne i strelasti zupci sa previm i l i
2. :::pecijalne (planetne) redu:~toz·e. kcsim zupcima {razvuceni ('bIik)

i d , " 7, I
Dvostepeni reduktcr sa CilindrjOJ-
cnim zupcanicima u k0mbinaciji

'~
:c"" strelssti zupci sa pravim ili
k (,Slm zupClma razvucen:t ('b'i'<•
0 • ( _ .
~

."
i = 10 -:' 70
! \\
It---11l ::t==.J
SUi
Dvostepeni k~k6ijalni reduktc
zbijene k0nstrukcije, sa cilin-
d ! f ! II~ dricnim zupcanicima sa pravim I
I 1. ili sa kosim zupcima

I
~
I i :: 10 .;. 7 c
I 11 ! I I
SL.7

'\ \
11
\
DVOSTEPEJII RSDUKTORI TROSTEPENI REDUICTORI

Kombincvani kOniCnt-Cilindri-I' Trostepeni reduktor 8i ei-


cni reduktC'r. Cilincricni zu- lindricnim zupcanicima 5&
pcanici au sa pravim iIi sa I pravim ili 8a kosim zupci-
kosim zupcima I llIil

1 = 5 ,.: 40 i .: 60 '"' 300


SL.12

SL. 8 1----1)
, I
-I Trostepeni reduktor sa
cilindricnim zUDcanicima
Dvostepeni puzni reduktor ! i 1 u kcmbinaciji pravim
i kosim zupcima i l i S8
sa
cdlikuje se tihim besumnim ~+
radom i sluzi za velike pren
sne ('cnC'se G I
I
I
l.
!
strelastim zupcima
1 = 60 .,: 300

sus

1 l I!t Trostepeni reduktor sa

m
kcnicnim i cilinaricnim
zupeanicima. Cilindricni
SL.9 , -I -l"IW~ ~ zupcanici mC'gu biti sa
pravim l1i sa k0sim zup-
KcmbinC'vani DuZnc-
I ~.'~ I - Ij c1ma;
dvostepeni r·edukto.r.IGi:li,~~ri~
cni zupceniei mogu b±ti S8
previm ili kosim zupcims l_______________S~L_.1~~ ____________________i__ =__6_0____2_0_C'________~
i ::: 35 .,: '550
SPECIJALNI PLANETNI REDUKTORI
Jednostepeni najjedncstavniji ,I

planetni reduktcr'i -
i = 4 ~ 11 I
i = 1 +
prorscun
. Z'l"b.a=, ••I
Kombinovani dvcstepeni redu- 1. Suncani zupcanikZ1 pren.brojaj
ktor sa puznim prenosnikom
i cilindricnim zupcanicima 2. Planetni zupcanid( ssteliti) i
sa prsvim ili se kosim zup- 3. N0saC sateli ts !
eims SL. fS 4. Statorski zupcanik I

i = 35 350 Dvostepeni planetni reduktcr


i 22 -f- 100
R2 R4
i 1 + - - - ili
Rl R~
Z2 Z4
i = 1 +~

13
IZBOR REDUKTORA
VERTIY~LNI REDUKTORI
PrilikcID u~vajanja nek~g ~d prikaz~"ih reduktcra
ID~ra se racuna c sledecim velicinama:
v~diti
- Vrsta i karakter rada p0genake masine,
vertikelni - Vrata i karakter rads radne masina;
sL.f7 reduktor - Vrata sp0jnice na ulazn~ i iz1azn011l vratilu,
- 0 vrsti prencsnika u reduktcru.
i=1"",10 - 0 n~lIlinaL~cj snazi,
- 0 prencsncm brcju.
Jednostepeni reduktor sa - 0 duzini rada reduktcra,
konianim zup~anicima - U nekcm slucsju i 0 gabaritu redukt0rs.
i= 1 .,.: 5 U zavisncsti cd vrste spejnice ua ulaznNn i izlazuem
vratilu.zavisi ds 1i ce udari koji peticu od pogonske ili radne
Vertikalni dvoetepeni redu- mesine, biti veci iIi manji ns prenesnicima.
Pozeljno je uvek izabrati elasticnu spojnic~zbog
~1--~ ktor Sa ci1indrl~nim zup~a­ b01jeg amertizovanje ucera. i mirnijeg start0vanja prencsnika.

~f4±
nicima se prsvim 111 8S ko- Vrlo je vazan.i uticaj naglih ubrzavanja 1 usporenja,
kao i velicina lIl0menta inercije zamajnih masa,kako elemenata
il aim zupcima pogonske masina tako i 0brtnih delcva prenosnika i raane masin~.
-l...-r--e_I_) i _ i '" 10 ,..:.70 Uticaj vrste glavnih de1cva prenosnika ogleda se u
neravn~mernrsti prenosenja brcja cbrtaja sa jednog vratila na
drugo usled reznih odstupanJ8 kojs BU nastala zb0g de~ormacija
prd cpterecenjem i11 usIsd nstacne izrade ili montaze pren~snih
Vertikalni dvostepen1 elemen~ta redukt~ra.
De bi se UZ5C U ~bzir uticaj svih gore p~menutih
reduktor ss konicno cili- fakt~ra i da bi se dobila merodavna snaga cd koje se pclazi pri
ndricnim zupcsnicims pr~racunu redukt~a mora se nominaL~a snaga ili n,~nalni mrment
pc~~eziti sa faktcrom udara ( fakt~r neravncmernosti)i faktcrcm
dinamicldh sila.

[KW] ili[KS}
SL.QO
[kPC~
10

~"9~
Or~entacione vrcdnosti za faktcr udara tu date au u sledeccj
tabeli;s.tacniae vrednosti za konkrstnu vrstu"masine date au
u tabeli ns kraju knjige.

II
..L
Vertikalnl dvostepeni redDktor
cilindrianim zupcenicilllBJ i =
B8 konl~no
5"'; 40 Ravnomerno 1 I 1,25 1,5
I, Umersni uderi l, 25 1,5 1,75
I Jalki____________
I"

Trostepeni reduktor uderi 1,75 i ________


2 2,25 j
__________ ________
(ko8keij81n~8a koniano
{L-~ ~ ~~ ~

cillnar:t!.!rlm zuplSanicima Nomi~l:1a snaga mot~a Pn . je snags mot~a izvadjena 1z kata-


10ga ('dncsn(\ ugravirana snage ns tabsl:!. lIlotar-s meri se u ~ .
i .. 60"':' 200
ili[K~
Nnninalni moment se dobija pc cbrascu ~
Pn :1
Mn '" 71620 -
n --[k;pC!I!J
n = br('>j obrtaja elektromotora u [O/min~
·SL.~
7.a o"'Uentac1('ni izb('I' 1rrste i tipa redukt('ra u zavl-
~nosti ('0 snsge p[~~ 1 pren('sn('g.b~?~a 1 za br('j ('br-
taja n "'" 1('('0 [('/mirj sluZi clede6l QlJagram.
(n)je ovde broj obrtaja elektrorootora. PRORACUN I KONSTRUKCIJA ELEMENATA REDUKTOR~
PC'gC'nski'elemellt1 reduktcra ( zupcanici )

SL.Z3 Pri izb('ru tips ZUPC8P~ka 0predeljujuei fakt0ri su


s1edeci:
200
, I
- ('bimne brzine.
I\I<{ 1
i I I I I i I II I
I
~ p('l('zaj ('sa >Tatile.
- kce"f'icijent p<'laznog dejstva.,
I - rezim rada zupeanika.
100
(:1
1 j
II, I I ·1
I II I I C111ndrieni zupcanici pr1menjuju se za ('b1mnu brzinu
do 100 misek. pa i vise.
'"
\ ~ I \ , ! I
I

Ranieni zupcanici do 25 m/sek a puzni pr~n~si do 12 m/sek


'"I, ! 1
I I
u retkim slucajevima obimna brzina puznih zupeanika dcstigne
\, I I I I I 16 m/sek.
50 ~ I \ i I] J I I , a) Cilindricni zupcanici

1\ PIC!.. 0-.'
"'-
I i I: U ZaViSDoSt1 00 veliCine obimne brzine, ('brtnog mamenta,
velicine zupcanika i eksploatacijskih usIC'Vs cilindriCni zupca-
30
1\ "- " IP1l1.
~
'~
1
\ Ii
, I I i
I n1ci'mogu biti sa pravim,kosim i zavojnim zupcima.
U zavisnC'sti cd dimenzijs,veka tr.ajanja i tezine zup-
I I'~II
i
canici mrgu biti:liveni,k0vani, zavaren1, izradjeni sa banoa-
1\ I ~ I zom, napravljeni rezanjem i11 specijalni. pravljeni prescvanjem.
""I
1\ \
lW
·Live~ zupcanici se prave od ugljeni~nih i legiranih
\'\ PIli
~~ i
I
I I celill:a, ('d brlmze ili C>d mC'dificiranog i visokokveli tetnc'g .liva.
K('1taui zupcanici prave se do precnika 5c~ rom,e liveni do pre-

~.
\ q2",

~~ ~~
0.:::.

"" cnika 2500 mm ali je krutost tada vrlo malal


'\.

f I " KC2
~I I U zavisncsti cd sirine zupeanika.m~gu biti izradje~ sa
jednim ili sa dva diska. Sa jednim disk('m m~gu biti zupcanici
I
I
I \
"-
\,.,
~
""- "1- " sa rebriroa ili bez njih.
\ "l _"-...

'" '" ""-'"


Najve6a sirine zupcanika se je¢nim diskC'm sa pravim
~ "t, I,l\\ ' " ~ zupcima, iIi sa kC'sim zupcims se nagibcm zuba do 15 stepani
.
~
$ I
1\
\1([ ! ['\.1 I \Pi ~ 1', --. ~
moze de bude 320 mm.
Ked zupcanika sa kosim zupcima,ciji je nagib zubaca
I f'.- vee! od 15 stepeniiJ)esteji druga granica izmedju k<'nstrukcija
I
3
\
r\~
~
"'i
~
I "~ '" I'
Iii
, sa jedniln diskC'll!. i$s .. dva (liska, jer zupcanik sa jednim diskem
ima znatno manju krutost u poprecnem pravcu cO zupcanika sa
dva disks. Zupcanici sa dve disks kao pravilo prave se sa 6
I~ I'\~IP.II'
\
a za neke precnik:e i $lrine zupcanika sa 5 paeka.
:, .~~i..

21 I I r· II ~
C
, Na'gledecim crtezima pokazeno je nekoliko'primers
varenih livenih i kovanih zupcanika.
I

! I I I, I """
I J I II, ~I
·Li 1

C1- CllJNDR.r~RI
Jfl»lO:rEp~NI
C!Z- CIJ.JNbltleNI
bflOSl£'2'Hl
,
III
I I
~o

'"
J() GO
- .'
1

r
i
ZAVARENI ZUPCANIC!

A-Zupcanik sa jednim diskrm m~ze biti


liven i1i k~an (pres0van)
SL.24

jednim diskcm sa poprec-

C-Zupcanik sa ova diska i pet packa


ojac~ sa.poprecnim rebrima

, Z(JpC."INICI OVAKVOG O!>LIK4 PRtHEN:J():JU oS!


1
ZA PREOP/IKE De,; {aoO mm f §II?Wv b",- 'NOmm

d{~ 1,6 q'


D-:2upcan~k s~ dval diska i seat
. l!;a ojacan Je sa pcprecnim re
c ~ O,4YrJ
5=0,8C
koja au olaksana otvorima
e d{2d
h ~o,8c/
Sirius zakosene ivice na otvcru glav~ine C i radijus zac-
EMPIRIJSKI OBRASGI 2dL PROOACUN DELOVA ZU'PCANlKA 2 bljena vratila na mestu naleganja zupcanika.

tabels 3

s.,= {~6-i;'m
S<I= ~6,m
[-]
[row]
PReCQlk VIf~""4.1
~~ Rl9tJl.;JUS R
!
~I
I """'E
C
tf Fn"g
Z Z= qq. {5. STJ4TICKO OPTI!RFO. tPRON. l)~rER~ STAT. opreJ? i>kOH. OPn:R~(J:

I
do 10
,., h < dO,
1400 +Zc
1DoO
fmmJ ...
od 10 do 20
20 .. :;0
~ 1
2 1,5
1 1,5
2,5
1 2,5 1,5 :5
..
30 II 45 1 ;,5 1,5 4
c
7"8E111 M', .3 45 ..
70 100
70 1.5 I 4 2 5
$I
2 4,5 2.5 5
.. 1M II 150 2,5 5
Visina (h,li(!j,l .. 150 .. 200 :;
;I 6
zup~anika sa dva di- .. 20011. 260
6,5 4 8
aka .i 5 paoka 4- 8 5 10
.. 260 " :;50 5 10 6 12
<II :'50 It 420 6 10 8 12
.. ,'~20 .. 500 8 10 10 1.2

b) K(\ni~ni zupcanici

Xo..'licni zupcanici abieno se prave 1ivenjem, kovanjem i


preSClVanjem. a vr1c retke u (\bliku bendaZa. Zupci mogu bi ti
llv.eni., rendisam. i l j g1('dan1.
z~ izraau kOnicnih zup~anika upctrebljavaju se
linlli :UtOlU-trUci"iI!dcellci,isti kao za cilindricne zupca-
If Ii = qSDg [m11fJ St..26 nike. DimenziJe konil'!nih zupeanika mC'gu biti raz1Hita. Prec-
Ide1 8& kreeu od nek:«liko desetina mi1imetara pa do tri metra.
;.y 1/< '" 0,81{ [!n,-q St.. {lEi
KOnicni zupeaniei mogu biti sa pravim,kosim,zavo-
~m' i vr10' retko sa strelsstim i kru~im zupeima. Msnji !roni-
6 ["'nil "" tJrJHJ'J $of-""" , ' ~upcanici s6na3ceaee prave zajedno sa vratilom,dok veei
('We ~;W""" zUpcanici mogu imati paokeili u nblik'oiske !raji je ola~san
SI..!l7 'otvoril!la~
lIE OElhJ!J
." -""'" . Ako je zupcanik izradjen ~ajedno a8 vratilcm, ODds
R 1<", ;, F-] pO !SfJ ""'"
8& v.rst11o obavezno ~imenslan1!e ne§to veceg precnika,nego eto
8t.. 126 i 27 bi zahtevalidozvoJ,jeni nspo.lli zbog toga.,.da bi def'ormacija
Trs'ti18 bila ato :manJa.
,,

••
do d. e 0,15 {);, ["'''if , Po polozaJu zUbaca u odn~u na osu na sledecpj

~-~ft0i£
J91(t1 :R Ott < ~mJ'l'; I bo< 120",,,,
a~
6N!OR' I:;; p..{JP1tE6Nr.,,~ Jt~::JRI"'R -U. Sl...!l'?
N~ ;;RI'JVE

6 [mm] Z.IJ~I """Vt>LlQ'3sKrZU~J


Sl.£6 i R? I'RfiV,I /(os/ ZUPCI . HJI>tJIDNI ZUP('f KI?iJ!Nf ZilPC/
() ""'72
!:IJ . tlJ 'SL% dJ e).
-tk I~ I
-ev <no,.
~

KONICNf ZUPCANfCf ....


-(j
~

~
I~
c::::
Co '"
'-
~
~ I"
1\
y
-S t> '5~ '" I
~!
I
I
" I I
I
~ll~ S'"
I
"Bt
'0't
"'" ~
~ "'~
... ;:: ~~ ~ ~
~ ~ ~~ K

"- ~~I~ "~


~
~~
" ~
,~
~~l~
~t:: )~
~J
~ ~§" ~ ~

1(0",';}./1 ZUPCAN'I!
SL.32 lIVENI SA 0/$ UOH
ZA D~ 500"'", ZA De> 300 mm
C=(~2-0,'3)6 C«2,5-S)m

~
~
,~
~
:;:
,
i

,
1

".,';'
ZIlV~AENI ZIJPCIINIK
e .~.s -3p)
s.=o,ec
tTl
II.I----:-:------J
0) Puzasti zup~anici I!II
~1~;fil~lt
E E I ].
Puzasti zupcanici ee upotrebljsl'sju za vratile. ~ ~I<'>'''''~ If '"
koja se lllimoilaze ( najceMe pod \iglCllll 90 stepeni) •. !zradjuju
!!Ie iz dve dela.. ake je pcls.sti zupeanik predvidjen od brcnue
It~~ 'i;~\';1
~r>1 ~ ,1!:; '2
~, ~-<:>ki~!,::-
>, II< y
111 elwninijumske leglll''':. Ove se elni redi" ustede bronze, koja v/'= '")~I~!x L..
i. :
predstavlja ekup materiJsl. Izuzetno se maze izraditi lsjedna
eko je preenik zupcaniks jako mali.
Aka Be pray! ill; ave. dela puzni JOUpctmik, tada se
I
~I
IIi
Iii
!
Ve!lSC spaJa sa glavcinem cd sivag liva evr.tilll spoJem 1 osigu-
raya savrtnJima d. b ili Be spoji .1390 :&sn-tnjil1lay a Cvrstim ~
'"
~I
><ill"~iI 1';
naleganjem se ostvsruje same centr~ranje. ~ s \ " ~ l
. . Centriranje Be maze obaviti i podeeenim zavrtnjima ~ "'I:;;'~ >~ I", '"2
'ti ~ ~ () ~ I'~
111 civijama. U praksi postojinekoliko sledecih tlpova. ~ ~~I~~~i~ "~
nih zupc8J.""lika: "" ::. ) =< CJ \
00
~ I ~ ~~
I~'" '~rr~
2 & ;,; ~~ I"~
1 "'/" "

if;

OJ b) d)
SL.SS
Puzni zupcB.l'lik ss brenzanim vencem iz jednog dela i~
sa glavl::inom sl.a pray! se do precnika 100 !!lIIlo·a cd liveno,; ~
.gvo~djamogu bit! i znatno veceg preCnika. .
Puzni tol!ak sl. d Sf! pr1menjuje keds je potrebna ces:tlll.
~na venea zbog velike pohabanC'st1. PuZni zupcaIiici na al.e
imaju sirom pr1menu jar :lis. 1 zradu bandaza mole se primen1 ti
.eentrifUgalni nacin livenja cime se pcstizu boljs mehanicKa
svojstva odlivka.
ruzni zsvrtsnj je najcesce napravljen zajedno·ea vrs-
ti~m.iz jeaneg dels kac na slede60j alicl:
l\~TERIJALI ZA ZUFCAt-:IKE

Zupeanici se prave cd "vali tetnng livencg gvczdja, cd


celiencg liva, cO legiranih eeli%a za pobcljsanje i cementaciju
i za manja cptereeenjA c0 brcnze.
Od kakvog materijala ce se napraviti zupcanik zavisi·.
C-0 namen,,! c-c rvterecenja, cd brzine, cd moguenosti izrede, ili
smestaja KaC' i od cene krstanja. Od ugljenicnih celika pritilenju
ju se narc-cite materijali veee cvrstoce i tvrdC'ce.
Teznja ca zupcasti prenosnici budu sto manji,drvc-ci
0(' pri;."ene celika, sa sve vecC'm pcvrsinskcm tvrd('ccm i cvrstc-cC'm
lG,c stc au ce:nentirane. ni trirane iIi kaljenje indukcijC'lil povr-
sine.Koc izbora materi"jala za zupcanike, trEba voditi racuna da
su pri sprezanju eva zupcanika razlicitih tvToOea usl~i kliza-
nja p('bcljsani pa je i habanje manje. Iz teg razlcga uvek se u
spregnutrm paru zupcanika manji zupcanik pravi ~d materijal~
vece tvrecce.
Zupcanici prekD 5C'c mm precnika prays sa cd celicn~g
liva, dC'k se cd siv~g liv8 prave zupcanici za manje brzine i
manja Dpterecenja. K~d puzastih par ova se javlja vrlc velike
klizanje,pa je petrebn~ usvojiti materija1e sa ate vecom razli-
kom u tvrdo6i.
Take se za puzeve upotreb1javaju sledeci celici:
tabe-la 7
Cementirani Pcbc1jsani Ugljenicni I
C.122c C.1T)c C.0745 I
<:.4120 (:;.4/:31
C.4320 !
Materijali zs. puzne tcckcve su:
tabela 8
Za veee cpterecenja I za srednja cpterec. za manja epter.:
F.eu Sn 14 P.Cu Sn 12
C Cu Sn 12
siv1 1iv
alum.legure
I
I
.. j
P Cu Al 10 Ni5Fe
Su Al 10 Fe )M,. I
cinkove legure
I
Karakteristike materija1a date au u tabel~ brrJ 12

l'ODMI'ZTVJI.NJE ZUPCoAI'fIKA

PC'dmazivanje predstavIje vrIo vazan faktC'r u sprezi


zupcastih parava jer povrsinski pritisci ns bokovima zubace za-
vise co debljine'sloja ulja, a cebljine sleja ulja kac i otpor
klizanja zavise cd oscbine ulja.
, Nacinlpodmazivanja uglavncm zavise cd brzine zup=
, caqika,pa se mogu prepcruciti sledeci naeini pcdmazivanja u
funkciji cd obimne brzine.
tlJbela 9
Obimna brzina
I V (m/sek]
o ~ 0,8
Naein pC'omazivanja
Pcdmazivanje se vrsi mastlma
PCOIilaz~vanJe se coav.LJa mas"t;~ma

I 0,8 -" 4
ili potepanjem zupcanike u ulje

Zl
U sledecoj tab:li ,nalaze se mehanicke karakteristike materi-
jala od Kojih se naJcesce u praksi izradjuju zupcanici.
Obimna brzina
V [mlsek] \
Naein podmazivanja
tabala 12
4 .. 12 Pcdmazivanje se obavlja sa uljem u
ZATE-Z.N.fj GMN.:R~ ~~~~)
koje je uronjen dec zupcanika r-,;;:,/JM;j /'fJ9TERIJ4l4
d'V'RSToc!A
6/(I'tJJJC4 QIJJAHICNI}
RAZV~- r'SVRSTexY!
5RIAld:l..lJVA
TV~DOC,q
I{E[)I.J1(OV.
I"f)ONCZ';J'f1 i
~li.I.Qh.
Podmazivanje se vrsi sa uIjem pod ~~Z~~I [H8] (JPCFI
i
lIo'J/A S";J'M
[G".J [60 [6Dn]
[bitFw-mSJ(O' PRrr'SKV
[6D]
pri tiskom. Ulje ae tad$. dcvodi 'CI. ne-,
posrednu blizinu spresam~8 IllliP~.n1k.' (JUS) (WI) :J~ZG-If:O \ SOl(
[1<0 [JJD]
",. I
I
i<p/ml'l?2. /q;J!ClnI.. KP/cm Z
J
U prakai ae najcesce primenjuju mineralIla ulja, a za

l
jake cuterecene prenosnike postcje i specijalna ulja,koja ima- Konstrukcijski celiei obicni,termicki neobradjeni: I
ju vecu viskoznost.pa je u tekvom sloju moguc i veci pritisek. g.0445 C.42.11 42-50 20- 241 125 25. 2,5 1850
Za vece brzine upctrebljavaju ae ulja manje viskeznosti. ~.0545 C.50.11 50 .. 60 23-28 150 \27
36 3.5 2100
Ukclikc su zupeenici potopljeni u ulje dubina potapanja. ne bi
smela da bude jake velika,jer bi usled ctpora doalo do nepo~e-
0.064" 0.60 •.11
c.o'T4:, C.7o.11
60-70
7:0-85
30
35
23- 33 1
33-40
180
208
I
52
710 I 5
6,5
2350
2700
bnC'g gubi tka snage.
Zupcenik bi trebao ds buoe pctopljen zaC' ~ 5) m ! Pobo.ljsani celiei : I
( gae je m modul zupcanika) •
Preporucena uIja za zupcanike data au u !Unkciji cd op- Ig.1330
C.153o
(C22)
CC45.61
50-60
6.5-80 39
22-27
30-34
140
1e5 I
23
40
3
4
215.5
2550
terecenja i brzine u sledecom tabe11. 6.1730 CC60.61 75-90 210
Ig.3
g.4 2130
30
VC 135
VMS 135 I 75-90
80-95
45
50
60
34-41
36-44
38-46
260
260:'
51
80
7:0
5,5
7
6,5
2850
3300
3400
Foz 0.4732 VCMo 140 4 6 -54
Obimne brzina
Qpterecenje b; EcP/~
95-110 71 340 Bo 1- I 3500
v[m/aek}
125 ,.,C>O Cementirani celici
o of 125 1;<1o(I'IO}00
- :
,I
;4- 60 E 5('0 \:.1120 (C10) 45-60 25 170 500 420 40 2200
o .,.,
O.!) 20
0.1220 CC 15.61
0.,; 2 12 20 '020 I q.4320 'EC 80
50-65
80-110
27
65
27
50
190
270
637
650
490
500
48
50
2500
3800

I
2,.. 6
6 .,: 12
8
6
12
8 12
, C.4321 Ee 100
I 100-130
9·5420 (15Cl.'li'i6) 90-120
60 50 360
310
6So
650
5OOUO
500 50
4300
44bo
C.5421 (1 BCrNie) 120-145 90 50 400 650 500' 5~ 4700
,Oznake u tabeU su sleciece: 1
~liCi
Foz ,;. Fo. u • ~ d [kp~
t -
- cbimna aila zup~anika uvecana :lie.
fektor ud.ara :\. f'aktor ainam. ana.
faktor uears nalazi se u tabel:\' hr.1
faktc>r dinamickih ails nalazi ee u tabeli br.13
g.1 53
~.323o
e.4131
11
I
CCk 45)
'INS 135
'Ie 140
r! Ii
kaljeni nlamenom ili indukcijom :
6o - 80
90-105 60
90-110 70
1 220 595
40 1 270 560
50 275 587
I
430
370
420
40
35
40
3500
3800
3900
[kpl obiJDIls aile. zupcanika
- sirina zupc~~ika
modu1 zupcar~ka.

9.3 2 ;0
C.413'1
Celiei
I kaljeni.cijan~m
VMS 135
VC 140
150-190
140-180
:
60 50 470 550
460. 595 I! 360
430
35
40
3900.
I ,500
Za pravilnc dimenzionisanje zupcanika pctreban je i faktor
·CeliJni liv :
,'nlja hkoji se nalaz! u tabeli hr. 11 U tabeli se ,
v

qL,05c'~1 CL.52.81 52 25 21 150 21 2,5 1700


odnoai na radnU temperaturu. 1
CL.0600 CL.60.81 60 )0 245 175 30 3 1950

S1v1 liv :,
:::L. 18
SL. 26
I1.G 18.91
LG 25.91
18
26 I 12
9 170
210
19
33
2
3
500
670
"'akt('!' unutrasnjih dinamiCkih sHe Fez = 'f u rd. i?r: [kp]
1.:('z =- 'f ufo . ~,:(' [,,-pcr0
?akter unutrasnjih oinamiCklh sila zavisi co mnrgo ;; c =- 71(2(' :tIn [kpcm]
uticaja i ni~ada se n~('ze tacne izracunati,vec same pri~liznC'. f - [KS] - nO':;i:lalr18 snaga
Ovaj faktcr zavisi cd: e1asticn('sti zubaca.cd ('b1ika n - [c/mirjj - br(' j rbrtaja zupcanEa tabela 14-
zubaca. ('0 cpterecenjst cd tacnC'sti izrade ( narC'cite ake su
kC'ra-ci zubaca nejednaki) i cd cbimne brzine. FAKTOR. SIR/NE FAKTO)( R4SPODEl.e (JPTEREC"'EAlJ/1 Jr
Or.ijentacione vrednosti faktcra l' d date su u tabe1i 13 zO"C~ b !~/HeTRI0<N R4SPOR-""j H£$IIYETRIC,q!:, /,,qSPORCIJ '-"PC<'lNIKP 1'I/J,v:1I ZypC.qI./IX vE
'f-= -
»
) tabela 13 fZlJPP.tlI M1KIf JZI'fElUJ t:?PfEBu l..EL1,sr.13 AlA ~IfEP(JS fl.!

I ~valitet izrade
zupcsnika
1 Obimna brz~na V [mlsek] I
d-f
dl_m£Nlk"qNjJ~1
Z/'/PC4NJJ{A
·1.£Z~t':J4

f
b 1

4 II
0 I b

d ( 4' (~b~
Qj g-Z< I
b-SIR11II'I Z(JP!Y1N.! ~ ttl!. ;(i?"ro I'fqN:JE J<JtuTC vPfltr/.t..C II I
i Cilindr.j kC'Dianl 0 _ 1!1 1 - 3 :> - 8 8 -12 12 -18118-25 I ",,cO < 3
liMN;:; "R,qrII.O
Y.P 73
I
Zupcanici sa pravim zupcima 0,2 1 1 1, (''3-1, r5 1, ('8-1,15
,L,.:..." 0,4 1 1,02-1,('4 1,('5-1,le 1,11-1,22
4 5 _,.)
o,e 1,r2-1,('3 1,04-1, ('8 1, ('8-1 ,1C 1,16-1,32
6 7 4 5 1,2-1,25 :c, }-1,45 1,4 - 1,55 I
8
1('
9
11
6
8
7
9
0,8
1,e-
1,2
1, e3-1, C'6 1,('7-1,13
1,('5-1,1(' 1,r9-1,18
1,~7-1,14 1,12-1,23
I 1,11-1,22
1,15-1,3('
1,18-1,36
1,22-1,45

Zupc8..'l.ici aa kosim
- I
1,4
1,6
1,1r--1,19 1,15-1,30
1,13-1,25 1,18-1,35
1,23-1,45
1,28-1,55 I
4
6
5
7 4 5
-
.::.~o
-
1,0
1,0
!.,o
Ip -1,1
1,1-1,2
::} --~,2
1,1 -1.2
1,2-1,4
1.5 -1.5,
!i'a..l(tor pcldaja dodirne linije rz
8
1('
9
11
6
8
7
9 I "2.,1
1 :, t. ':~
1,1
1,2
1.2 -l.3
1,3 -1,4
1,3- 1,1 1,5 -1,4
---1
I Krd zupcanil<:a sa velikim or, jevima zubacc" p~1L<precnici kri-
vina profila zubaca mal(' se m2njaju jer se Japacni ug1evi
eyolvente pr~fila menjaju u uskim granie~a.
Manje vredn('sti uzimaju se za zupcanike cija-je tvrdoca bOkovs! Iz tablice se vidi da je fakt~ jz za br0jeve zube-
. veca od 350 kp~; a veca za tvrdqcu bc-keva liB ~ 35e kp/Jlllll2 I C8 vece 00 70 ravan jedinici. Ova p0s1ednja cinjenics de-
je mogucne-st ds se za prcracun cvrstoce bokova koristi jed-
Raspodela 0pterecenJB na zupcastJ..m prenc.snicima nacina za p~vrsinskj pritis~ za c,cir u kinerll8tskom polu.
a de se p('vecani nap('ni u prvej tacki jednostrukevsp~~ge
Nije oC'VC'ljne S8l:l0 ('dredi ti intenzi tet ('pte~ecenja, p<'t- uzmu U obzir poveca..'l.jemiStepena sit;Urnosti ked zupcanBa sa
rebn0 je znati i rasp0delu cpterecenja duf zupca. Rasp0de1a . manjim orojem zubac8,. cd' 7(' i to U oeneau velicine faktC'ra
cpterecenja z8visi od ('blika zupc8,da li su zupeipravi ili
z8v('jni.da 1i su tacnc izradjeni, <,d ~ut<,sti vratila 1ezista i
pC'ldtaja d('dirne 1inije z • r
-ucpste cd krutC'sti ee1rg prenosnog s1stema. U tabeli hr.15 date su vrednrsi za fakter pC'l('~aja
Sva leziSta i vratila mcraju biti taen(' izradjena 1. cC'dirne linije z. r ·tabela 15
ap5c1utno kruta,a1i to je nemrguce zbcg defcrmacija,kcje se je- I Znl I 12 14 17 2c 24.- 3e 45 be 7o
vljaju usled 0pterecenja. Def0I'IDisu se: zupci, venae. vratill9..
1ezlsta,pa se kac pcsledica javlja neravnf>mernarasp<,dela cpte- i=1 1,65 1,12 1,07 1,('4 1,02 1,e 1, ,,1 1,('('
recenja sto znaci da je i neravn('merna raspcde1a nap('na duz zu- i=2 1,44 1,3c- 1,18 1,13 1,1e 1,06 1,0' 1,e 1
pea. i=5 1,58 1,41 1,25 1,19 1,14 I, ,,9 I
1,('~~ 1,0'
l~ ('~ 1
1,
~l
Velicina deforlllsci;je zavisi cd pc1daja zupcanikaula 1,72 1,5C' 1, :~3 1,24 1,17
vratilu. PozeljnC' je k<,d zupc811ika koji Sll jace <,ptereceni) ~~
i=- 1,11 1 I

l
nalaze se izmedju lezista nesimetricnc raspcredjeni de. se Ui3Y-0- Znl = Z1 kC'd cilindricnih zupcaai,ka sa pr:lvim zupciJ!la
jivrati10 neste veceg precnika. Znl = Zl/c0s'S{3o b'd cilindricnih zupc. sa k,sim zupCl.ma
... .G('re pcmenuti uticaju neravnomernog opterecenja zup- Znl = Z1/cC's Of k('d kenicnih zupc. sa pravim zupcilllB.
ne-mogu ee tacno racunski obuhvstiti ps se uzimeu obzir
ra-spC'de.le opterecenja 'f r sa k, jim 5e mncZi obiJ?Il8 :si~
C'brtni moment (Moz) da bi 5e d,bila roerodavna ob~mnas~la
Fakte-r spregnutih materijala tE
cbrtni IDC'roent koji preastav1jaju ('sn~vne ve1icine Fakt0r spre·gnutih IDaterijaia dat je u sleoecC'j tabeli:
zupcanika.
31
t~bela 16

I Materijal zupcanika 'fE I - ?akt('r ulja tsbela br.11


,i
!
v{'deci vC'djeni I
Vodjeni - Fakt('r spregnutih materijala tabela br.iS
Vodeci 1,25 - 2,5 - stepen sigurnrsti za voceci zupcanikZf
tdik Celik 1 1 FaktoX' duzine zupca tabela br.14
Celicni liv tel. ~iv 1 1 20 stepani ugac doairnice uvek iznosi 2(' stepeni za
, Calik S1v1 11v 1,5 1 evolventno zupcerije
I CeliCni 11v Sivi liv 1,5 1
I~ivi el.ik liT
Slvili"1
materijal sa E~~~
r

o~+~
1,33
'.lEs
1 53
05 .. 2.1· fb·
• !ZEs
Posle ovog proracuna obavezno sledi provera cvrstoce
podnozja zupca.

PRORACtJN CIlINDHIC:NIH ZUPCANTKA SA PRAVIM ZUPCIMA CVRST06A PODNOZJA ZUBACA


{Pomotu redukovancg povrsinskog pritiska) (Za cilindricne zupcanike sa pravim zupcima)
Uvek se u jednC'ID spregnutrm zupcastom peru racuns manji Napcn u krajnC'j tacki pC'dnrzja zupca
zupcanik.On je uvek vise opterecen,jer csses puts zupci msnjeg
zupcanike d01aze u spregu cd zubaca veceg zupcanika. o kl11 · r-· 'FE. <Po
Proracun se vrsi ns osnovu pC'vrsinskog pritiska i dip~­ b·m
micke cvrstoce zubaca.
Alto se z..1'l!!. ukupni prenosni {'dnos reduktara i broj zu- - Fo1.:: u • doPcl r r [kIiJ -
racunska ('bimna sila zupcanika
pcastih parove onda se zna i prenosni odncs pojedinih prenoss. -tu 'f d
- Faktor udara i i'aktor dinamii:)kih sila tabela 1 i 13
i
Modul prvog zupcastog pars bite: - Fo1[kp] - Ooirone $i1a ne. p('dem{'ID krugu vC'deceg zupca.-:lika Z1
0.1 -r r - Faktor raspodele opterecenja ,ta'bela br.14
m =---- uvek.se moaul dobijeni zaokru21 na prvi blizi - SE - KC'eficijent pcpravke zbC'g skracencg kr!3ka sile tab.17
zl ( uvek se trazi same za manji zupcani~ )
veel standardni IDC'dul :tabe1.3_ br. 19 bl B>lri} - sirine zupcani ke I

Zl - broj zubaca manjeg zupcanika ( pozeljno je de se uBvoji) m [cml- mooul spregnutih' zupcanika
veet od 20 zubaca. - 4>0 - Faktor oblika zupca tab ell! hr. f8
d1 - precnik malog zupcanika dobija se pc obrascu: Koef':l.cijent popravke kraka sile 'fE nalazi se u sleaec<'j tab.
tabe.la 17

d l _"".
3r-----------------~------
Mozl (1 + 1)
--~
4 11'.
sin 2 Q..I
rz [c~
~; 12 14 18 28 50 IN' I
K doz • 'f 1=1 0,8e 0,78 ('>,77 0,70 ('.62 0,5':1
\
i
1=2
1=5
0,78
e,77
0,76 '0,74
0,74 0,72
C',q6
0,64' 0,59
I
0,60 (",58
0,57
Mod:: Mol· u r ·rei
[kpcm] '" 'l16!l()";" '50 ' !d;'FM·'¥1"·[d· !i.<p<in]HtROM'/lliClW:ffIJiffJlr i= ...... 0,77 0,74 .0.70 0,62 0,59 I 0,57
p .. [KS] snaga koju prenosi zupcanik Z. Zn' .= Zi;ko~ cilindricnih zup15anika sap"ravim zupcima
nl. - io/m:l.l:il - broj obrtaja p("gt'nsk('g ( lIl8.Djeg ) zupceni;';a Znl = Z COB a. kt'd cilindril!nih zupcsniKa' sa kosim zupcima
-iu - i'akte>I' ucara :tabell!!. br.1
r
a - :faktor dinam1~kih sila jtabel", br. 13
Znl = Zl!cosSi ked konicnih' zupcanika sa pravim zupcima..
Za kvalitet izrade 'zupcaruka 9 i grubl,ie ~'1
I
'--

i .. ;! prenl'sni (ldn('s zupcenika (spregnutih) Faktm' obUka zupca 4;0 dat je u sledecoj tabeli tabe18 18
:faktcr rsspcdele opterecenja . hbe:j.& br.H ,
-, Zn J.o 12 1; 20 25 30 40 6(' 90 I l5('>
- faktor polozaja ac<l.irnt-:le _tabe1e hr. 15 ¢o 2,5c
4,60 ';,9<:- '3,4<:- '3,19 '3,07 2,90 2,72 2,55
Kdoze '"
.
1.(" h·
. . J/
'E L~- d('zvoljeni
ze
IY1r\
redukrvarU pov:t'sinski pritisak
zupcanik Z1
.cdeCi 'Zn= Z
-

kC'd3cilind1'i~~h zupcanika sa pravim zupcima

- reduk0vana trajna dinamicka cvrstc6a pr1 p~­ Zn = Z/cos~od cilindricnih ~upcanika sa kosim zupcima
sinsk~ pritisku za usvt'jeni materijel vodeceg
Zn = Z/COBS~('d kt'nicnih zupcanika sa pravim zupcima
-n ~oj tabeli je faktor pomeranja profile x = 0
zupcanike. na1.azi se u tabeli '01'.12

~,
Dinami~ka cTretcca zubaca
Najveci naponi U zUJlcu zupcanika [G}n:e smeju biti veei od Faktor smanjl3\log cpterecenje kC'd ·cilindricnih zupcen i ka sa
cvrstoce materijala [Go] tabela br. 42. j!,r. tada n~staje raZi!!l- kcsim zupcima Iro dat je u sledecoj tabeli.
ranje zupca. Zbog toga Be uvocU stepen sl.gurIlost1. tsbela. 20
Ugao nagiba
j) :..§~ 15
5 '
zupca no 0° 5 I
0
i
0
110 I
15° 20
0
25° '3cC' I I I ·))~1~00.145C
Go [kp!cm2] trajna dinamicka cvrstoca pcdnozja zupca
i ,~_?.J o,G! 0,58 \
.
I

za usvojeni materijal zupcanib. ~b~ bre1Z


Faktor J{3 1 1 ,0 0,910,82 0,76 0,71 10,68 1°,65 0
<0 [kp!em2] Najveei napon u zupcu, izracunat. -
Akc je pcznat prane-sm cdn C's , a. prcracul1a se precn~k manjeg zup-
canika ( dl), onde. se meze lake ne.Ci precnik vec.eg Zup(!anir:a,
a zstim osmi razmak (a) i najzad' ceC'ni modul spregnutih zupca-
Standardni moduli zupcanika JUS M.01.015 nike • 20 J
'tal5ela 19 m = Z,1 + Zz. [mrn I10DlIJ.

I Grupa II Grupa III /?,upa Napomena: a = d, + d2 fnmJ OSNt 'AllfA~


2
mere U lIlID
1 1,125 Zl' Z2 - Brojevi zubaca spregnutih zupcanika.
PI'veustveno treba Ncrmalni mcdul bice:
1,25 1,375 primenjivati·vredno~
I 1,5 1,75 li!lti 1:1 tabel.e :r s;t'U-
~ = m • coo (30 ( mm) uvek se decimall!s vreClnc-
2 2,25 pe, dole vrednoet1 iz at zaokruzi na prvi veei
2,5 grupe , trebla po meg- standardni modul tab.br.19
2,75 ('~. 25)
"3 3,5 ucetVu.izbegavati. CVRSTOCA PODNOZJA ZUBACA
4- 4$5 (',75)
5 ( Ci1indricni zupcanici sa kosim z~pcima)
5,5
6 7 ( 6,5 ) , . Napon·u pC'cnczju zupca ima vrednost:
18
110 n
9 6 = Foz ' ?r. fc: . f,,· <po 0p/cm~
6· m"

i~~~
14
18 ... Foz = •Su r d.Fo r
kp7
II
22 - 'f r - Faktcr raspcde:le -cpterecenja. tsoele 14-
-r k
40 ~~ - cpo
- Faktor
- Faktor
smanjencg opterecenja kosih zubaca tabela 21
cblika. zUbaca za broj zubaca Znl tabela 18
50 45 b [Cui] - Sjrina. zupcanika
; ;un [c-nY -' normalni modul Dlu = m cos (30
PRORAroN CILINDRICNIH zuFtANIKA SA KOSD!: Z!JJ?CDIlA.
(Pomoeu redukO'1!lIlog povr!:linskog pritiska): .
Fsktor amanjen:ja op-tes>e6enja k('sih zubaca .fx dat ·je u tab .21
.!'.) ,dY') T;'6E/.II 21
Precnik podeonog kruga m!lIljeg zupcanika dobija se isto kl!!l<'
U~ao nagiba
00 140~
\
kod cilindricnin zupcanika sa pralvim ~upcima,i~jednacine z pea 8. 5° 10° 15° 20° 2'5° 3(,0 35° 45° I
za redukovani povrsinski pritisak:
Moi (i+1) 1, fr-1'z Ji; 6 Kdcz = i<o.'IE rr Faktor 111 1,0 0,83 0,78 0,75 0,74 0,73 o;n on I
c;7 4 j 0;75 J
/( = r.d,·.£ .,.in U. P ,
1
Stepen sigurnosti
. :3 / /1ol, (in) 4 Fr fz fa . . [c":J
d,~ V 'f I<doz i -din ~ol.. GD- [kp/cmiJ trajna dinamicka cvrstcca pCCndja zupca za Uavc-
jeni materijal t~bela 12
Sve cznake au pctpuno identH:ne keo ked c~Undri~l'.1h zup5a-
.•. nika sa pravim zupcima, osim. faktora emanjenja· op'terecenja, 6- ~/c~ gore vee lzracu.."'ui.ti napC'n u p£'dnczju zupca
. koji ee uzima kod proracWl$. kosih zubaca i koji zanai ed
USle. nagi be. zupca prema os:l. zupcw:lika. ~ 1.5' (srEP~N S!GURNOSTI)
U prethodDam obrassu oznake BU sledece • ~ .
PRORACuN KONICNIH ZUPCANIKA a~ PRAVIM ZUPOlMA FOlIIl =}u. 'fd Fol [kP.}- merodavna obimna eila manje~ z()pWni k 8.
6

I pomocu redukovanog povrsinskog pritiska/ 'h,. 1(1 - Fektor udars :r fakte>r di~ckih sila tabela br.i i 16
r~ - Faktor raspodele opterecenjatabela 14 .
Srednji precnik manjeg konicnog zupcanika imace vrednost: 'f~ - Faldtt' ~jenja kraka sile tabela 17 uvek se traZi za
insnji :l\upcaruk i to za f'aetmski broj zubaca Z n
~ ... Fak:tor ob1ika zupea tabela1/3 ze. racunski broj zubaca Zn
.. ~r.c-] - 8l'ednji modnl De .precniku ~
Stepen sigurnosti:
II:: r5D/r5 :., 1,S
00- ~/cm2] i;rajna dintmdC!ka cvret06a podnozja zupca za
Srednji modul je: Usvojenimaterijal tabela1~
mn = dm1
Z1
[mm] G -[kp/cm2]hr.acunati napon u gornJem obrascu

Spoljni medul je: PRORA~ PtlUSTIH PAROVA


mn;- b :It"nS,
m _ [mm] ( Pomo6uredukovancg povrsinakog pritiska)
z<
Spoljni meduJ. se 1.lsvoji standardan iz tabel" b r. 19 Modul. puZe.stog pera je:
o g~njim obrazcima oznake eu sledec,,: m ,3/ l'1oz2 2,6 ;lr.fq.
- Ji[ozl ". ru .'fa lIlol ~c~ - merodavni obrtni mcment - VKd· £,{zi
- i =Z1!Z2 prenooni broj . ~dukovani povr~ineki pritisak : .
-lu faktor udara tabela 1 . J(b.~. ;tv .
J< d = [ If!>/ crJ} ,
-fr faktor raspodele opterecenja tabe1~ 14 U.gorllljem obrascima ameki! au sledece:
-r~ f'akt~ polozaja dcdirI"..ice tabe1a 1.5 .
. 1(,,·'11111-- I .;J - .oZ') -Tu.rd .• Jic2 [kpc»iJ- merodavni obrtni molilent puznog zupc.
- kdoz jI flq> em?J dozvolJeni redukcvani povrsinald pri tisu .,.~u .- -Faktor udara tabela '1 v v
L 21 za vodec1 zupcanik Z., .
't?
~/cm::r redukovana trajna dinami(!ti! cvrstoea sa uave- .
51- Fektor ulja tabela 11
jeni lIlaterijsl tabele J.2
rd = 1,,1 ; 1,' sa obimnu brzinu . V2 Lm;se~
.rr = J; za ravncmerm obrtni momen't,
>,
'11'1 = 1+1,1215. obimnu brainu V2<.:; [jr./f!!!k] (SRZINI\ PfjZIJ/)G ZUPCf!iJ1KfI)

rr '" 1 -:: 1;12 sa promen'Ijiva opterecenja,


(E- _ spregnutih materiJala tabela 16
-~: do 2,5 st"pen aigurnosti za vodi;H~i ~pcan1k Z., fro- Faktor uglanagiba zav.ojnice p~a, tabela 21{
\D - ugao dodirnice za evolventno zupcen"'fI Xx, [1!p/cm2J redukovana dinemiC!ka cvrstocapri povrsinshm
1- Faktor ~uZ1ne kad konil!nih zupcanika uST4ja, !!Ie ~ priti~kU .tab~la 23 za usyojepi materijal oba ·pre-
prema .s~ede6oJ . nosnika
?-r--Fakior veka trajemja tabela IlS
1 2 , 4 5 I..,.-- Faktorb:r'zine klizanja tabella 26
q,.. B·:-,- 13 l1'skto;t' ugle nagiba z8vo"nice. uvek Be uzima samo
brojtabela :;;s
,, bf
lam . i obr9.s«i 11:9. ·rora~
'" 0,77. 0 :: 0, • ql· m m
narov.a.: ~
v

(SIR""$? PaZN06 ZUPMiIIlJG9)

dol .. ql m [ mm ] «(>fi,E.ON1K PODEONOG l<t<lJGIl PlJZ4)

d02 :: m.. :2 [ J
rnm
- / v _
{l"R£CNll<. PObl!CNOt; IUWGfI PtJv./CG ZU/'>C'ANIK$}

7 _ .:.9.f:.-.-:....._.::...:.....--;.,~~,l;l;i;~~'.x,." ..
Z1 /
f9J!o =
.- GO 3r·d01 . n{
CO:l 1'0
Redtikavana dinamicka cvrstoca pri povrsinskom pritisku KD
nalazi se u sledecoj tabeli tabeia 23
Vrednosti ugla zavojnice puia na podeonom cilindru
Materijal za puz Materijal za puz.zupc. Reduk("vana dinam. prema izrazu t~,·l.:
I kD
Cllfstoc~l
k;;;cm2
,. 2, L1.te su u tabeli br.28
hoel" 28
C'!elik kaljen i
Urui3an
Ka.l.!l.Jne. oronze.
aluminijUIDske legure
peril tni 1iv
Kalajna bronza
80
43
120
47
~
r~=--- --------- --------
1
2
13 /" _+1'
4° 23' 55" 4° 45' 49" 5"11' 40'
--------- 10 j 9 J
-;~;;~;;- -;~;:~5[!;:O;:;:.
8° 44' 46' 9° 27' 44- 10' 18' IT 11· IS' 36' 12· 31' 44' 14" 02' 11
8

?!elik pobo~jsan
ali ne brueen Aluminijumske legure
Cinkove 1egure
25 I 3
4
12° 59' 41" 14° 02' la -115" 15' 18' 16·41' 57'18°26'06' 20·33' 22
17° 06' 10" ISO 26' 06- 19° 5S' 59' 21° 4S' 05' 23" 57' 45' 26" 33' 54

j
17
8L 12 40
NAPClNJ. IT ZUPCI"jA I D:LNAMiCKA CVRs~'o6A PUZNIH PAR OVA
Kalajna brC'nZEl 40 Napon u podnozju zupca je:
SL.18 e.luminijske legure 20 G=Foz.'fr·'Po 'Kp/""n
S1 12 35 Inn· I:>? L.: --1

Faktor ugla nagiba zavojnicej,na1azi se u s1edecoj tabe1i


F oz r u . rd' Fa [tp] merodavna obimna sila
T"I!EJ.l1 2.4 'fu faktar udara tabela br. f
rz;-.g 8 9 10 11 12 1'3 1d ~ faktar dinamickih sila, isto kao kod proracuna Sa
1. 188 1,9b 2,0<4- 2,12 2,19 2,27 redukovanim pritiskom
2 2;13 2,20 2,27 2,:;4 2,40 2,46 Tr faktor raspodele opterecenja puza
:7 2,;7 2:,4; 2,50 2,55 2,61 2,67 90. = 1,5 faktar oblika zupca za ugao dodirnice o(n c 200
4 2,59 2,65 2,70 2,76 2,81 2,88
q,o = 1,25 faktor oblika zupca Za ugao dodirnicedn~ 25~
5 2,78 .2,85 2,90 2,95 2,99 3,05 m=m.cosJto [cm] Nodul se.odnosi na presek upravan na bok zupca,
l~"" ~1216-7 5 4-4;5 ~-~ 2 Kod pnza Sa Arhimedovom spiralom i sa evolventnim zupcima
m c m
n
Faktor veka trajanja ¥ T b 2 brr!!- sirina puznog zupcanika

Vek.rij'ajtmja Napon u podnozju ne sme biti veci od dinsmicke cvrsoce


~. . . 750 1500 '5000 6000 12000 24000 48000 96000 zubsca koja za materijale zupcanika iZnosi:
F'l!Iktor 2,5 2,0 1,6 1,26 1,0 0,8 0,63 t<lbele 29
'fr 0,5 Naterijal dinamicka cvrsioca
5D [kl'/cm2]
lv Ftiktor br:;;ine kllzarlja dat je u s1edecoj tabeli tabela 26 Kalajna bronza
Aluminijske leg-<>re
1550

..
740
Brsina kllzanja Sivi liv SL. 18 180
'. Vxl [m/~ 01 0,4 1 2: 4 8 12 16· 24 '32 46 64 ..
Soeperr s~g-~rrtoso~ mora da Je vee~ .od 1
j

~ F~~v brzine kIi2 0;9$5 . 0.8(5 Ll655 p62G q38 jqs C,19< 0. 159 O,flJl] b,agS O,01f '1055 - . Jl= 6D/6' :> 1
GDLkP/cm~dinamicka cvrstoca usvojenog materijala tab.br.ZS
"

PROVER.! PUZNIH PAROVA NA ZAGREVANJE


,
"\ Stalna i jako velika eila trenja kod puzastih parova ima
za posledicu zagrevanje l:renosnika, S:to- dalje dovodi do sma-
njenja viskoznoati ulja, ~ ovo opet do 'povecanja aile trenja,.
Temperatura zagrevanja nS sme biti Tece ad 50 'stepeni Delz.
Provera zagrevanja 1'uzae.tih parova vrsi se na osnovu podataka.
dobijeIlih o1'i tima. Tako """,primer snaga koju moze da prenese
jedan puzni par bez vestackog hladjenja moze se 1zrachnati
po obrascu:
PI ~ Q "( 'fi [ KS
n. 0,1.,. 2,5 ) 29f;O J
\\
\
I
a = 10 " 50 [om] oslili razmak puznog para SIRINA CILINDRICNIH ZUPCANlXA
Ills 200 ,.. 1500 @/mirg broj obrtaja puia
Osnovni kriterijum za izbor sirine zupoanika jes~ moguenost
Si - Faktor koji zavisi od prenoanog broja tab~la b~.SC· ravnomerne raspodele opterecenja duZ dodirne linije.
Za ravnomernu raspode1u opterecenja i ravnomeran dodir potre-
Faktor prenosnog broje bna je vaoma preoizna izrada zupcanika, !cruto vratil0 i)ak
oslonao. Kao mari10 za sirinu zupoan1ka uzima Be odnos strine
Prenosnl br. i 5 10 15 20 ";0 Ao 1 -C;;; i precnika zupcanika. Preporu~eni odnesi dati au u tabeli br.~
Faktor 1:;aOO13;5.::.
'$, 0,96 0,8· 0,65 0,55 0.40 0,3 2 10.27
Ak'" je puziu reduktor sIla.bdeven ve~i1ato:ro~ 1li je POVltOa:na
(b/d ) max.
l I .z. zupcanike
ZUplI::miei
I
povrli.ina. h1adjenja sa rebrims,.rla nejbi presla tempe%'atura s~
vanja. iznad(aoOc) onds. se snags koju moze reduktor de prenese
0,6 .,: 0,8
0.8. + 0,9
1
I
vratila.
sa pravim zupoima na prepustu
Za zupe. sa kesim zupltima na prepuatu vratila
ra~ po obra.sou I s. . 1 Za zupcan1ke sa prav~m l. KOSJ.lll zll.pcl.ma . .uesl.llle-
Pi :: 0 2 (n, .;. iOOj 119:0 [l<sJ \ tri1!no postav1,jeni izmedju oslonaoa •.
Za zupcanlke aa pravim i kosim zupc1ma na
Ovi obrasci au da~i za trajan pogen,s eko reduktor r&d! povr.-
mene snaga moze biti i veea.
1.5
I aredini vratila
I
I
Rad siletrenja predstavlja. olst gubitak kojl !I& pretvara u
toplotu 1 to je g1avnl nedostatak puzastih prenosnika.
Mer110 ovog gubi·tka je stepel:! iskoristenja koji kod pui8.stih
parava ianosi% '7 = ti;"/i.9tl'~'f)
)0 - ugao zavojnioe puza na podeonom krugu
l' - -ugBO trenja. ; tgfo c Z,jcb"
Stepen iskoriatenja za odredJsni ugao trenja j. veei kod ve6ih
uglova zavojnioe puza, pa treba birati puzeve sa mmijim ~dnosti­
lila qj.t veoim brojem hodeva puza. Z" ali 1Ia. ve61 broj hodova. trella
vodit~ racuna.·da se~ie~aju i diMenzije puZa.sto~·prenoShika.
stepan kerisnosti je'ye6i eke se ugao trenja poveea. Ugao trenja
kao i koefioijent trenja. zavisi od brzine klizanja. 1 za apregnu-
ts puzaste prenosnike od eelika i kalajne bronze da.ti au u tab;~1
Koefioijent trenja i ugao trenja P
llrzina. klizanja ·I:oef C... 1'0 a
(J,d [mN""] [j<)
0,08-0,09 4" }o' - 5" 10'
0,0 6 5-0,075 ,. 41$' - 4· 20'.
0,055-0,06; 3" 10' - :;. 40'
1 0,045-0,055., 2" '" 10'
;0' -= 2"
1.5 0,04-0,07.; 2"20' 50'
::2
z.;
0,0;5-0,045
0,0;-0,04-
2" 00' 2" =

1"40' - 2' 20'


'0'
.; 0,028-0,035 r 30'- 2" co! .,,
4 0,02;-0,0; 1" 20'- l ' 40'
7
10
0,018-0,026
0,016-0,0025
1'00' - l' Jo' .,.
o· 55' - 1" 20'
15 0,014-0,020 0'50' - r 10'

Manje vrednosti se biraJu za tvrdo bruAene povrslne


puza i za. obllato podmazivanje
SILE NA ZUPCASTIM PRENOSNICIMA
Smerovi i intenzitetisils dati au u zsvisnost1 od. SrtEIf,OV/ sru/ 1:1'! SUF/tOrAN "JI'I6Jil KO.JI1{ t;(JIJI'ICfII A/If
CIUAJ.()/?(CUIJ¥ Zt./PCi9ANClHf? I .P(.I[A.lJI"f P.I(CHO.J"AlICII'>(,q

vrste z1.lpcBnika, polozaje, keo i smera obrtanja pogonskog /vodeceg/ naatavak tabele 33
zupCaniks. ZA POZlTIVAN S+I£R OSP-TAIIJ/>. I"OGONSKOG ZUPCANIKA

ZA POZiTlVAIi SMffl OBI'?TANJA P0501151rr)6 ZUPCAII//(A


CllNDflICNI ZUFC.4NICI SA KOSIN ZIJi"CIMA P uilll fflE.IIOSIIICi
i KONICNI ZUPCANICI

ZA NE:GATlVNI SMER 08f1TANJA POGONSKOG ZUPCMIIKA

ZA N£Ii4T1VAIi SM£R OSI'TANJA POGONSIrOG zUPOrw«A

I
~--------------~------------------~

Fr ~ Fotgcl fop]
FcJ.c 0
Fr. Fotp,,(n
co.flo
ri. ,...,
LKPJ
Fr;Fo "os~tr [kp] fop] - OI!"f'fNI1 .rIUII Yi J'VE SGUCRJEVE NRelimN''!
J:o = !:o f'1i1!1V()J"NIKIJ i
Fa. Fotgho [kpJ
Fa o Fo&;n iilp,l. [kp7
.
,
de [em} - PRE';'''''' tcIIVEJ'fl1r.rJ;OG I(~"GR t;f.lpCI'>N'''1I
0( '" """ '" 20 0
_ IJGI10 "'(}!)IRA/i~E
(:>0 [01 - UGt/o NAb/dA tUl'Cl1 ""E"fR OSI l'lJP<:I'WJlCF! KOD (""Na}!I",",'"
PR£1I05111 BROJ£YI
Z<JPC"WfKA SIl KOSI;' /:f.I/'CIM,q.

S Co] - tlGAO I(,OIJlJ'A KGt> I(./)IV 1CIJ1I1 ~()pCA"'II:.A

9" [" J - (jSfK) Zf!V03IJ1CE PlJt.f/


J' CO J - tH.RO f/?!£NJ" poi" TAIJEUI 8fL 31

\\ 43
\
ProractL~ vratila
l'Iaterijali za vratila
Iroracun uZduznih klinova i materijali za klincve
Preporuceni tolerancijSki sklopovi,za vezu vratila
sa :dinovima i prelWsnicima:zupcanicima;spojnicama
i kaisnicima
3tepe~ sigurnosti ~Tatila i
::adioIiocki ortez vratila

,,

'\
V R A· TIL A

Vratila au nosadi obrtnih momenata iIi materijalizovane oBe


obrtanja. Posto nose obrtni moment uvek au Opt.~Gn6 na w~ 0.1 (d.-rj' [cmJ
uvijanje.
Vratila mogu biti ~te~eao aa unutrasnjim silama ( centri- Wc= O,2(d·Fi' ["-"''J
fugaln." sile i sile od Bopstvene te~ine) i sa. spoljnim silama.
koje ss javljaju na mestu spregnutih zupcani~.ili n~ mestu (fin] - VJStAlJ:j J-ZlItiBEAlOC ilJ£&f) 1.1 VRR'!I'-U Z.il .:sHf'ST-P.:J KI.INf} TltSLfCIf 6R. .35
kaisnika. d [e"!J- MEel'''':: VR.IITIUj
Centrifugalne aile moga biti jako velika i rsstu sa kvsdrstom Materijali za vra+ila
obimne brzin~ ali vTatila se ue racunaju sa oentrifUgalnim
~
" t~8 34-
ailama. veo se vodi ra~a. ds mass zupcanika odnosno te-ziste
1 iOZII4k4
bude u centru rotaoije-. C£LI1<A PO Mehanicke karakteristi.ke
Opterecenje naled sopstvene tezine je Oko{l ~ 2)% i zato Se Zlf'f./!ZAI.q
:iElJN1)3}{£~N{J ()Pl'i!REcJ~AI"E 0PTeJicd£u.
IJUS-u INF<STociA "'4JZI'1Ed Aft/HEHl.:l/VO ,VRDCCR
neuzima u obzir prilikom proraUuna kod manjih reduktora. ~n:z""w.e $411t:1IJP4E l/V~.&fJJ;;JE I N4P(;H£N<9
""ru"""'''I$.9V1,..NJE!i''''''.NjE' OSRIJVEl.()
Izuzetak 5dne veliki teski reduktori sa velikim rsaponima osa {GriJ IJbDjzif [E6.;./- "'-'~iQ]
reAl'"
{6·"iJ I FoMi} !LL.".]
I }"'",J
SHKYMlj£'
[I{/if
leZi~ta. - ['[;,ii)
Fosto se kod v~atila redovno javljaju moment1 i konoentrisane J(p/m,"J.
Bile;pstrebno je vratil0 proracunati pomocu idealnog (uporedn~g) l!S 16 30 .
momenta,koji obuhvata uticaj savijanja i uvijanja vratila i 'g.0445 42-50 24-28 30-35 15-18 '5 f9! 12 z.q WiiN:JE

vratu mate~ija~a. C.0445V -11- .. f! ... _f,_ 1~;~.7' 1~:~411~~~4


.11. 12?,;"_14o Ot:ITERPt!gN.l:!
fll?RTJllJ

Deformaoije vratila pri uvijanju su yrlo male i ne izazivaju 9. 0545 50-60 28~4 35~42 17~21 16~8 2~~27 13!:lG 140-170 SI1'ECI::lAJ.,NO
velike posledice, 10k se zna5~jnije deformaoije javljaju pri g.0645 60-70 32-38,1~~48 2o~3 20~24 28~33 16!19
C.D745 7-0-85 35!:'4"> :!!'')t1 22~2':' 2Z.!28! ~O'!38 17!S22 170-195 ZA VAlfrlt../'j
savijani,u vratila. Osa vratila posle opterei£enja je pro"to- _ 190-240
mo kriva. liniJa i akc au deformaoije jako . .velike,dola.zi do oate·· <2 •.1121 42-52 28-35 25 ...28'117-19 16-20 22 28 13-6ci
oenja vratila. l trajna deformacija, iIi do o~tecenja zupcanika).
Dabi se izbegle BVe rdjave posledioe i da bi deformacije .ra-
C • .1221
9.4320
50-65 31~38 30-34 20-25 18-22 25-30 15-18
Sbllo 40-50 55-70 36-43 23-29 32-40 19-23
.
610-680. ZII aR.%.OHoPR
...
VR;}TIi.R Kt'J:tJl
Sf 1jSLRN"R;;U
N~ Kl.J2NI1
tile. bile ato manje, uvek ae prilikom prore.C:ima vratila;preenik 9.4321 85..,110 43-52 0- 71)37-45 25-30 35-42 20-24
90-120 42-52 6
~I$T"
vrati:la _u...raoa za neku vrednost zbog .ve-ce krutosti vratila. \'.4120 60-72 31-45124-30 34-42 20-24 "
Za vezu vratila i glav~ine najcescese koriati sklop m6/H7 • C.5421 20-145 48-51:1 7~-83 43-52 28-34 40-48 23-28 "
Pre~nik vratila u-bilo kojoj tacki racuna sa po sledecem obrasou: " ;

= ;if 3£ tti J~ PRORAl!'UN KLINOVA z. YEW VRATILA I ZUPCMlKA


d
V31· Gtioz = V bdoz ~ate:;i.jal za klin~ve mora imati velilru zateznu cvrstoCu i da je
_zdr~l~i~ na povreinski pritisak. Najcesci materijaItza klinove
Mi -[kp/cm'fl Idealni ( uporedni) moment doeija se na sledeei au sJ.easoil
na2lin. ,--_ _ _,--__
Hi-V f1S~+ ("\.l1vj2
Ms - Ikpcnil moment savijanja Provera napona na ~1inovima
Mu - [kpcnS! moment uvijanja vratila

J, 6003 .
Merodavna karakteristika materija.la, To je odnos dinamilfike
'=''CDjli
ovrst06e pri n~zmenianom-savijanju i dinami6ke ovrstoce pri
jednoamernom uvijanju. Obadve dinamicke cvrstoce mogu se naci
u tabe1i br. S..? za usvojeni materijal za vratila.
,./!<pl""..j'dozvoljeninapon
~ Gdoz Jj<l>lcmj idealni napon
!.JZDuil.l! Kl/IVOV! tabela 35

Povri!nsk! pritisak t

4<
Ft;.
'" _",,_...,---< pdoz.
,Ap
SU
l
PREeJV/1<
VRArJLJ3
HOR.HRI..N/
au '1V'l6lfJ"'i

<>
~
~
',,>
~

;;'"
:;;
I<,L/AI ~ /<I./N

l~~
., .,
'" - -
-",

"'"
'"
<'"
!1,,'<'"" ~
'"
T£rlllN/
S(LI.tV

~
'"
);
•.
<to:-
'"~ -'"
'<'"
"''>
~l~
IZD£lBL::tElVj

~
,;:;'"
K.l.hV

S.
<t'

...,~
-4-l
~,",0~
,~

~~
o ::l
_c
orvOR GL.lfv6NE

~
i",
<t ::;
~ '<
I"
i~
,'" '"
I ~~ (;'"'"
\
I
I
I

~~
" '"
""N
finriJ
2 i'lo ~ ,1
Fo .,..; . LkPJ d b h 1: h1 h h 1: h h r fo· fo
v:rs:;;.

;" - . 1 ":f"aktor udara za. mimo optexecsnje


t j
10-12 4 14 2,5 '7 did,S d+l,7

I~
- )'Um.i':" ,.;
_ '" U
B 2 ~
.t:
2,6 faktor udara. za. uda.rno op ere"en e • 12-17 5 3 8 d+2 d+2,2
\'A~(h _ t}'l (om) povrsins. klina'optere6ena na povrsinski 17-20 6 3,59 d+2,5 d+2,7
pri tisak, 22.,.30 8 4 10 8 4 1 8 3 11 d+3 d+3,2
30-38 10 8 \4,512 10 5 1,5 10 3.5 15 d+3.5 d+3,7
Dozvo1 jeni povrainski pritisak je :
36-44 12 8 \4,512 12 5 1.5 12 3.5 19 d+3.5 d+3.7
p aoz ""
( 0:7 ~ y0,9) <3 m m 1,600 ,.: 900'lkp/cm2i za 5elik
~ 7~ ~
44-50 14 9 15 13 14 5, 1 14 4 22 ..1.+4 d+4,2
50';'58 16 Ie 5 15 16 6 1 16 5 25 d+5 d+5,2
p doz _ 800 [kP /om~ za slvi Iiv. SL 58-68 18 1 6 17 18 7 2 18 5 29 d+5 d+5,3
V~ 5 ~ 6 stepen ei~~osti za calik 66-78 20 r 6 19 20 8 2 20 6 34 d+6 MG.3
[KPlem£] zatezna cvrstocia materUala za klin 78-92 24 14 7 22 24 9 2 24 7 39 d+7 d+7,3
92-110 28 1E 8 25 28 10 2 28 8 46 d+8 d+S,3
Provs:ra tangentnog napona ( smioanje klins.) 110-130 32 l€ 9 28 32 11 2 32 9 55 d+9 d+9.3.
'Tan_utni napon je i '(' :!.50-15o 36 2c 10 32 36 13 3 36 10 65 d+lo d+l0,3
r S '"
Fo
AS
Su. ~ Gd
~s oz. 150-170 40 2~ 11 36 40 14 3 d+ll d+ll,3.
11'0-200 45 2< 13 40 45 16 4 d+12 d+12,3
200-230 50 2E 14 44 50 18 4 d+14 d+14.3
Dozvoljeni smic~ni napon I
23,0...260 ,55 3( 15 48 / d+15 d+15.3
0-.--

Du5ins. klinova,moze biti: S, 10, 12, 15. 18, 20 .. 25,30.35.40,45•


..,.., '[liS Ii :::l 50, 60, 70, 80, 9o, 100,120,140,160,180
(s doz mT LkP!cm~ 200,220,250.280,300,350, 400. [m"yt;~1.e. 36
Tvs u LIljs _ [kp/cm~ dinami15ka c'lTXstoca na smioanje tabe1a bx.::14 Preporu~en1 to1eranoijski sk10povi za vezu k1'ina sa zljebom
za usvojeni materijal klins.. za 5vxstu vezu kIin~va
--
1 \h9/P9 111 h9/P8
V ~ 2 ? 4 stepen slgumasti :2 ako se kli~ Eesto skids. h9/M9; ,ili h9/NS
As .. b. • 1 [?m] povraina klins. optere,oen;1. na smicanje. 3 ako je kIln pokt'et1jiv duz 'lTXat. h9/D10
Dimsnzije uzdulnih klinova date su u tabs1i br.35
mmnu ZL.nl:BA U VRA.TIW I GUVCIlti
:P:NpoDlCen! toli!R'sucijski sklopcvi ze; vezu glavcille;~ zupcanika
111& V1'atilo!a: t~i& ;7
1 za gl:av1l1ne,pomer1jivih zup5a.nika i spojnica :a:r / g6; H~ybl1
HS/hsiR?, h6
2 Zl;' glav~ille ka;jiiinika.. zuplSanika pri !:>estill!
, 1i4montdalim H7!j6
1
;5 zu gla.v.cine hjlsnika, zupcanika i
H8/1Itl;H7!m6;H6/m.5
SJlojnlcs. leoj! se retko'demontiraju
lWllJUS zAOli-LJENJA. v:RATIL! Hi Pll.ELAZU SA MANJEG N!. VECr PP.ECNIK
Zbog konoentrs.cijenapona',re.dijus zaobljenja vratila na .~¥~0:%''ii!!R~'''!!!!c''"'''iC",,',D
.prelazu sa mslljeg pre-cnlka na vsal,na,sme bitr 'ja.ko ms1i i
OlI!VOR' GLt..VCDiE DtmINA: ZLJEBA U VRAT!W , ,
.1
od razl'lks vseag'! manjeg precnika
JUSl1. da.iD.je u, tabell 69.
\1l;.. d '). Vredilost- ovog, radi-
SL."O SUd
",',k,'.'
bl Stepen sigurnosti s obzirom na uvijanje:
STEPEN SIGURNOSTII VD =(ar J l 'f2 r3 '{4 fai
7: La a 13k ra
Zbog netacne izraoe, nehomogenosti materijala, zbog
nepredvidjenih Dpterecenja i neskladnih razmera st-
ral~tori
o
'f1 .If52')311
1
•'f ''P
4
- se nalaze u istim dijagramima
varnih elemenata i epruveta, zbog nejednakih uslo- 2 tabelama kao prethodni samo se odnose na uvijanje
va pri ispitivanju i eksploataciji i mnogih drugih
fai- ampli~~dn~ napon se nalazi u Smitovom dijagramu
faktora uvodi se stepen sigurnosti.
StePta sigurnost1 ~6 uvek vee1 kod onih delova.ili
_1;
UVlJ~nJe U funkcij~ od vrste materijala. 51. 45
Gk -I' k ~ ~L~ +.1 stvarnl fa~tor koncetracije napona
elemenate koji bi lomom ugrozili ljudsk9 ~ivote~ pr2 UYlJanJu
kod vaznijih delo'va masina, kod delova i ID'l.sirw. sa ~k - faktor zavisi od odnosa f/d i Did 1 ~
Kojima radi nestrucna radna snasa iIi kod o.elov'l Knji za torziju. • s . br •• !
bi t~~ode lomom izazvali neki duzi zastoj maRine.
Stepen sigurnosti se moze naci iskustvenom i ra- Amplituda nominalnog napona pri uvijanju imace vrednost
c.unskom metodom.Iskustvena metoda je priblizna i
dosta netacna,nok je racunskom metodom pomocu ;.<:Oe- 'Ta _ I'1t _ 1'lt
ficijenata skoro sasvim tacno obuhvacen uticaj sv5.h 1.., -we -d";)f
gore pomenutib. faktora. 16
a/ Stepen sigurnosti a obzirom na savijanje
Vratil0 koje rotira je. promenljivo optereceno na
savijanje i tada je dinamicki stapen sigurnosti Dinamicki stepen sigurnosti za vratilo pri slozenom
s"@b!llirOlllllS l!Iavi;\811;JiII. dat. sledecim izrazom: naprezanju ;JDi dst j.e HENKIJEVJJ1 bbrasceml
Gar
, 1/
,I
DG =G"a tJDi YD (7' J!D7:
¥W S2.+J} Dr
~=
amplitudni napon redukovanoc Smitovog dijagr. 'L
amplituda nominalnoE naprezanja
Ovaj stepen sigurnosti obieTIo se ~rece od(2 7 3)
za normalne trajne konstrukcije.l'iinimalna vrednost
stepena sigurnosti mo~e biti 1,2
Amplitudni napon redukovanog Smitovog nijagrama
ima sledecu vrednost:
(5 Jl f2·'(3·f4·0ai
o

ar fl.>k
faktor spoljne povrsine sl. 46
faktor velicine sl. 47
fa1<:tor temperature /za t<;looo C
- faktor s~ec. uslova
13= 1

(:Jk=Wk -1) ,?k ...1 stvarn~. f~tor koncetrac-ije napon'!.


za savlJanJe
~k - stepen osetljivosti na koncetraciju zavisi od
vrste materijala/tab. br. ~e listi je .za savi-
janje i t o ; r z i j u . .
ik - faktor koji zavisi ad oi1.nosa f:'d i 'DId s1.42
~ai= amplitudni napon iz Smitovog dijagrsma za sa-
vijanje. sLH
Amplituda nominalnog naprezanja pri savijanju
ima vrednost:
c l'lf fIf
Qa=W-= ~
b/ Stepen sigurnosti s obzirom na uvijanje:

50
Ii

ILl.
1 , , I
I
I
I
!

I
!
,
I
f'

l! I
I
, I
I
!
'"
I'"
,
I I
I
! ,

,
~tEt I
! I
I
,
I I
~
: I I

,
T,
~ ·1

I
ll!
"f

~ .
I
~~
I i I ,

! I I
I
I
~ '"

I ..,
I
!

• ..
_ ~
~
,
- ..
_
I!
• W S ~
~

--- -.- 0.
• ~
...
-
~
-
>e•
- "'.
- •
. "'-
• -
- ""• '"

li· E

t-..

!'-. 1
I,


I

!
I
l-
I-
.
~I-
"I
• ~

t> ~
'" Q
IJ)

I
-
, "-
-I K: f'.:('.;:
~ ~ ~ <> l1! C>
~
'"
UticaJ atanja svo1jne povrsine obuhvacen je faktoromJ1
GiaCono
1.0
R ! I T
N:. I

K r-t-+- rvst=na I
I
! I
9 i ~"'~
'\.. K' I I
.1 l"- I I I I I t-l-
7 I I-
~-i'....."
'" ~.,./
..
T1
"
"
6
! I' f' 1 I i 'f'<i ....~~i
! ~+~ I:
s f' ......
f' ~~ i"-f> I-"o/'"?'Q... I ~
• N~;IT~<,,~.
"'.....;>->0 ~t'b.
t"..
l-
l l"'- F
~o&l
«mini rare: I""'''!'<>
i- f
,! t---.
r-
o,
6f)
..,
ZQfez"g iI.",ttXo -.~-
80 .. <co ". '14
13" £'I>I-J
QD , I ",.

5£.'-6
Uticaj velicine objekta. obubvacen je f~OllOI!l 12.
1.0 I
'\
•• ~fl

!
0.8

0,'
~~
I
~
\
I ~~~
I
J. I
,
ctSt) II; 60
I IDD H:D fIJ(J 1M ~ 3(JC
0
.:;:: ~
Preen;/{ vl"Gtilo - dl"nil ~
5L47 I-..:
stepsn oaetljivostiZ~dat je u aledecoj tabeli u
'q" ,8
,funke:i.ji od. v:t·ste materijala. . ~ ;!;
.,.
.~ ~
tabaJ.s 38
IStep.osetljivostt g ~~
Uat.erijal 'ZK . ~
~
2 0.50 - 0,70
~ i
Cel1k 6lll.=('37 .,.. 2 . 42)kp/mm ·
Cel1k Gill::: (50 :o"7o)kp/llllll 0,55 - 0,80
2
Legirani ~elik Gill :: (80 i 10o)kp/mm 0,70 - 0,95
2 0,95 _'1,00
Legirani ael1k Gill == (llo';1'0)kp/mm
Lake legure 0,60 - 0,00i2 ".' ',y::r·
U praksi cesto je potrebm oclrediti priblEnu vrednost pre;;-

nika vratila. DIJAGRAH ZA O{)R.E£)J/VAWE PRECN'iKA


VR4TILA
Koristeei se dijagramom bji je prilcazan no. slioi 49, prec-
nik vratila odredujeT:lo ako znamo:
snagu koju vratilo prenosi, v V l7 fI'"
_ brnj obrto.ja vratila i "'" I / I II
I -
_ dozvoljeni napon na uvijanje materijala od l:oga je vratilo / I fl 7
1IO!Ie::- V I II
izradeno. I-
/1
/

,
IifJ!j

Ova metoda daje pribliZno tacne vrednosti za precnik vratila


jer, nismo uzeli u obzir savijanje vee sarno uvijanje vratila. .
1M

II#f
I-

!-
Y
IA~ V 1// V
oI~V !l !J II /
.fJ ~ -
J I
l7 J .~
-
\ Primer:] II I I VI I -
.
IdJ

Odrediti pribli211u vrednost precn;ilka v:rati1~ koje p:renosi sna-


Co.
/ 17 ,
Jqi-
I / /
gu P == 50[KS]. ima scot o/min1 a izraueno je ad materijala ciji
6!iI

., V 1/ / / J
~

J
2
dozvoljeni napon na uVijanje~"Q,JZ 300 kP/cm • 2D ) J Y I
!

L 103
11 V V II
/ / v
8
Odnos iznosi
n f
/ I
'lJV I '/
~P mm 7KS]..'"
lcr == ---.22....
JW 10 3 == 100. t-/ j I 0
''(-/
Ii .
~ 100 i dozvo2jeni napo~na uvijanje
.~

Za vrednost l!- V I
. I i
n
doz = 300 kp/cm~ v:rednost precnika vratila ocitava se na apsci-

s1 koja iznosi dcm = 5 om.
Pomocu dijagrama. sa slike 49, mozemo odrediti i obrtni mo-
, SL ft9
1
ment M
t
Za vreiinost :100 na. desnoj ordina.ti dijagrama ocitavamo obrt-

n1 moment lilt'

M.c -= 7.16. 103 ,., 7 ""'7YC~~~"'!l~'~~i9!(f",,"'"


LEZAJI
Lle<1ut im, iz jednaci..'1e: Proracun kotrljajnih lezaja S obzirom na statickn i dinam10kn
nosivost.,.
l' = Radni vek lezaja,
'J:ehnicke karakteristike razni~ ~i:pova lezaja,
~rimeri proracuna i izbora lezaJa.
1'[KSJ
liDea]
-... sEa
,""1
V[ ill! ~ brzina
mo~emo dobiti sledecu jedna~inu za izracunavanje obrtnog momenta:

p [;'3J
1\ 71620
n [07mi~
ili

p [;-:.,,1]
Ht 97400 n [o/min]

1'recni:!e vratila za lalca transmisijska vratila izracunavaluo:

Konstanta C je funkcija dozvoljenog napona ~d koja


oz
je data u tabeli 40.
TI!6ELlI /{O

Tdoz [kl'(cn: ]i
2 100 150 200 \ 300 \ 400 500 700 900
c 1
15 ,4 13,5 12,11 10 ,71 9,7 9,0 0,05 7.4
LEZAJI PRORACUN KOTRLJAJNIH I:EZAJA

Lezaji koji se primenjuju kod reduktora mogu biti: klizni i ~otr­ Proracun 1ezaja moze biti dvojak:
Ijajni. Klizni lezaji se uglaVDom primenjuju za velike i glomazne
reduktore, za cije precnike ne ,;ostoje standardni kotrljajni lezaji 1. S obzirom na staticku nosivost i
i gde se javljaju vrlo veliki udari, dok se kod savremenih redukto-
ra prvenstveno primenjuju kotrljajni 1ezaji. 2. S obzirom ne dinamicku nosivost
Redt.:ktori sa kotrljajnim lezajima, imsju manje gabaritne mere od re-
duktora sa kliznim lezajima. GLVDO preimucstvo kotrljajnih 1ezaja 1. Proracun lezaja S obzirom De ste"ticku nosivost
je malo "trenje koje se j:;vlja ;,ri :'adu lez8,~a. To je jedan od gl;cv-
nih uslova zbog cega se kotr1jajni lezaji d:;nas cesto ',rimeD:'~ju Ako je broj obrtaja manji od 10 o/min, onda se izbor
kod veceg broja savremenih masina. lezaja vrsi prema njegovoj statickoj nosivosti Co:~
Gubici stepeI!a korisnosti koji se javlja::u pri tren,ju ko"trljan;i.a
tako su mali da u vecini slucajeva postaju beznacajni i mogu se sleaeg~m otFaeeu·
llanemari ti •
10d pretpos"tavkom da je ugradjivanje besprekorno tacno i podmazi-
vanje dobro, koefici.,'ent trenja kotrljanj a iZ!l(,si 0,001 do 0,003.
Visestruke mogucnost podmazivanja, mala potrosnja sredstava za ')od-
mazivanje i laka zamenljivost su da1ja preimucstva ko"trljajnih gde je:
lezaja. ~ored toga u odnosu na ostale lezaje, kotrljajni lezaji
imaju ve1iku prednos"t u tome eto su im spo1jne dimenzije omotaca, Co [k~ - minimalna potrebna staticka no'sivost lezaja
precnik unutrasnjeg prstena, kao i siriua lezaja internacionalno
standardizovane. PrecizDost iZrade omogucujekoriscenje lezaja
raznih proizvodjaca, bez naknade dorene kuciste i vrati1a redukto-
fo = 0,8-1,2 - faktor ima ove vrednos"ti ako je staticka
rae nosivost lezaja CiJ [kpJ tolika pri kojoj
mogu nastati plasticne deformacije od na-
jvise 0,01% precnika kotrljajnog tela.

EO' [kJ?] - Ekvivalen"tno staticko opterecenje 1eZaja.


To je one zamisljeno /fiktivno/ radija1no iIi
~siJalno opterecenje koje bi izazvalo iste
plas"ticne deformacije kotrljajnih tele iIi lezi-
snih prstenova kakVe bi izazvalo i stvarno opte-
recenje.
Za sve prstene 1ezajeve ekvivalentno staticko
opterecenje dobija se po obrascu:

.. i
,!'-
ovde 'Su oznake:
X fak"tor rad,ijalnog statickog opterecenja tabela 42
o

\\\ 61
\
VREDNOST/ FAKTORA Xo i Yo ZA PRSTENE LEZAJEVE DATE SU
Yo - Faktor aksija1nog statickog opterecenja tabela 42
U SLEDECOJ TABEL!.
Fro [kpJ - Radijalna komponenta statickog opterecenja
F ao [kpJ- Aksija1na komponenta staticko!j opterecenja NAZIV f/ZGLED PR5TENOG LEtAJA

Xo Yo
Ako se dobije pri proracunu Fo< Fr tada se zanemaru-
je uticaj aksijalne komponente opterecenja i uzima se da
PRSTENf KUGLlCN! JEDNOREDNI
je Fo Fr
LEZAJ SA RADfJALN1M DODfROM 0,6 0,5
TfP-BC

PRSTENf KUGUCNI JEDNOREDNf


2. Froracun lezaja s obzirom ns dinamicku nosivost
LEZAJ SA KOS{M DODff?OM 0,5 0,26
~~o
je broj obrtaja veci od 10 o/min. onda se izbor TlP-BN, BG
1ezaja vrsi prema nje~ovoj din~mickoj nosivosti C prema
sledecem obrascu: PRSTENO VALJCANf KOMCN! LEZAJ
.,. -
0,5 0,55Y
TlP-KB
;
gdeje: 4 PR S TENI CILfNDRICNO- VALJCANI
!
C [kpJ- dinamicka nosivost lezaja zavisi od ¥rste i tipa
usvoj enoG 1ezaj a ta-oe1a ad .5D do 63.

~[Th - Faktor veka trajanja lezista ITh je dato


1
I
1
LEZ,V

TlP- RN, RU RJ I RT
PRSTENO BACVASTf DVOREDN!
8 0

Y500 a,68Y
I
PCOESUIVI LEZAJ SA KOSfM
u casovims za ze1jeni vek trajanja 1ezaja/ DOOfROM
tabela 46 i 47. TfP-SD

Faktor temperature. Vrednosti za ovaj faktor zavise


I
'f?STENI KU6L1CNI DVOREON! LEZAJ
SA KOSIM DOD/ROM
I
od temperature lez:aja za vreme pagang i date au u O,60Y
I
sledecoj tabe1i: TIP-BS

T4BELA H PRSTENI BACVAST! JEDNOREDNI


j Temperatura 1ezaja PODESLJfV! LEZAJ
5
.1 u radu 1000 150 0 3000 TIP-SR
r-----------~--+--+--~~~ ,•
Faktor temperature t 1.0 1,1 1,2 ,65
EKVIVALENTNO STATICKO OPTERECENJE ZA KOLUTNE
- li'aktor broja obrtaja lezaja In je stvarni KONICNO - BACVASiE LEZAJE:

broj obrtaja lezaja U o/min.jnalazi se Fo=Fo+2,7Fr


I
U tsbeli 48 i '-19. Fr NE SME BIT! VEeE OD 0,37 Fa

63
TABELA 0

lI ~ < e Fa
OZNAKA I TIl-' P<ADIAKSl-
\ e miruje Vprste n V Fr = '\/Tr > e !
JA1NIH 1EZAJA !
spolj·lunutar. ),
i y I X Y
B(;1C,JJ(;02
"
JJC05,JJC04
Ekaponat korena 0( za faktor Teka tra janjs i faletor 025 0,22 0,56 2,0

C .r1
~0,04 0,24 0,56 1,8
broja obrtaja ima sledece vrednosti:
I "'10, ;;;:l =0,25
0,27
0,31
1 I
I
1,2 1 \0 0,56
0,56
1,6
1,4
0,37 0,56 1,2

~ 3 - za kuglicne lezaje I
=0,5
J
0,44 I 0.56 1,0

§ I 0,55
e
llN02 .,~I<03 I 1,14 1 1,2 !1
~ 10/3 - za ~aljcaste leiaj& i BG32,llG33 I 0,86 1 1,2 1, °0,73 I 0,62
0,571
1,17 i
10:aS02-17BS02
F [kP] - ekvivalentno dinamiclco opterecenje lezaja.
I 20BS02-25HS02
0,31
0,27
2,8
2,3
2.8
3;6
30JJS02-35JJ802 0,23 2,7 4,2
40lJ8 02-4 5BS 02 0,21 2,9 4,5 I
Dinamicko opterecenje zavisi od vrste i tipa uBvojenog 50B802-60B802 0,19 3,4 5,2
65B802-110B802 0,17 3,6 5,6
lezaja. IzracunBva se primenom sledecih jednacina:

~
10B822- 20B822 0,50 1,) 2,0
A - za radiaksialne lezaje:
25B822- 3511S22 0,37 I 1,7 2,6
40B822- 45BS22 0,;'1 1 1 1 2,0 3,1
50BS22- 65B822 0,28 2.3 3,5
70B822-100B822 0,26 2,4 3,S
10B803- 17B803 0,34 1,8 2,8
B - za bacvaste jednoredne lezaje sa mogucnoscu podesavanja j 201l803- 25B803
30B803- 45B803
50B805-100B503
0,29
0,25
0,26
2,2
2,5
2,8
3,4
3,9
4,3
pri opterecenju
I 15B823-- 20BS23
25B823-- 500023
0,52 1,2 1,9

I 55B823--100B823
25SD22 .• 358D22
0,43
0,39
-' 1,5
1,6
2,3
2,5
0,32 2,1 3,1
C - za aksijalne lezaje lcoji mogu da prenesu i I'adijalno
408D22 •• 45SD22
508D22··100SD22
0,27
0,23 I 2,5
2,9
3,7
4,4

E
1108D22 •. 2208D22 0,26 2,,6 3,9
optel.'e6enje: 2408D22··3208D22 0,28 2.4 3,6
408D23-· 50SD23 1 1,2 1 0,6(
0,37 1,8 2,7
558D23-, 758D23 0,35 1,9 2,9
80SD23-·2008D23 0,54 2,0 3,0
U ovim clbrascima oznake au sledeoe: .220SD23-280SD23 0,35 1,9 2,9
1 17';::B02. 20KB02 0,34 1,75
Fr[kp] - radijalna :\,;:omponenta optere~enja lezaja 25K:B02- 40KB02 0,37 r 1,60
45KB02.1'iOKB02 0,41
Fa[k~ - aksljalna komponenta opterecenja lezaja 120KB02-150KB02 0,44
1,45
1,35
X, - faktor radijalnog optere6enja tabela ~3

~
30KB22- 40KB22 0,37 I 1,60
y - fa~tor a~sijalnog opterecenja tabela q3, 45KB22-110KB22
120K:B22
0,41
0,44
I 1,45
V - i'aktor napadne tacke opberecenja tabela'r3 1,35
f1 5K1l03- 17KB03 0,28 1 1.2 1 0 0,4 2.10
'20KB03- 35KB03 0.31 1,95
Faktori X, Y i V zavise od tipa i velic1ne lezaja, od 40KB03-120KB03 0.34 1.75
odnoea aksijalne_i radijalne komponente opterecenja, 17KB23- 0,28
,Qdnosno Qd napadnog ugla sile, kao i od toga da Ii opte- 20K:B23- 35KB23
40KE23-nOKB23
0,31
0,34
1 ,i~
recenje ima stalnu napadnu tacku u odnosu na unutrasnji ,_,75 r:'c ,>
iIi na spolja~nji ,lezisni prsten.

65
Vrednost aksijalnih Bila FaA i FaB koje dejstvuju na 1e-
:;:~od prstr:ni~1 :ez:'l,ja S'1. ko~i~~!li:1 v::'.l:-'!cir.!~ tiT' - i:13 i prste-
YJ.i~:. kUf..::l.i,:nih jenll0rednii::' le~;,[;.j~ sa kosin ·~:o(~iro1:1 -:-;ip 314 zaje A i B, slike 50 i 51, izracunavaju se pomocu tabela 44.
i 3G usleCl s!"lolj no~~ or.:;ercC:.0nj.!.1 r?.<l ijn.lne sile Fr stvc.ra Faktori aksijalnog opterecenja Y za lezaje A i B oznacava-
se zbo~: ka:::':l~terisi.;i·~ne }:on!3:rul;;:ci,i e le~aj a aksill alnil ko-
tabela 43 ). Oni se. iz navedene tabele", uzi1ll.a-
Dponenta Fa ~:oju treb~i uzeti U obzir prilikol:1 proracuno.
e'%: vi VEl.leD tnov o!'ter"(; en;j~,. ju. iz 'kolone ( Fa I V Fr ) 2- e, bez obzira na to/ ato lezaj B. pre-
Ovi If?~.aj i :~e uvek Urrr2.0~;juju U 2JRru na no.cin HO'I ili rra slikama 50 i 5l}ne prenosi spoljasnje aksijalno opterecenje.
ka;';:o ,if' 'Jrik"z"lno ll" slene,':irl 21i':ana:
Aksijalno opterecenje konicno valjcastih lezaja.

OBLIK ..0 TJlBEL4 1!4

ommSI SILA AKSIJALNO OPTERE6ElrJE I

Fa k 0,5 ( :rA _ :rB)


SL.50 A, B

0,5 FrA
FaA
YA

FrE )
,
f
y
FaB FaA - F
a
B

st,51
U tabeli br.45 date su vrednosti minimalnog radnog veka
Tn koje preporucuju proizvodjaci 1ezaja za 1ezaje raznih
mesina.
Ako je:

iIi TABELA 45
v
RADNI VEK LE~AJ;,
ne uzima se U obzir akcijalno opterecenje pa za takav lezaj POGONSKI SLUCAJEVI Th
u casovima
ekvivalentno opterecenje iznosi:

F
Mali ventilaioti 2000 - 4000
Lezaji za brodske osovine 8000 - 10000

Radni vek lezaja


Elektromotori za domacinstvo 1500 - 4000
Poljoprivredne masine 3000 - 6000

Veza izmedju ekvivalentnog opterecenja .lezeja, njego-


Motori 1akih drumskili vozila 2000 - 4000
Moteri teskih drumskih vozi1a 3000 - 5000
ve nosivosti i radnog vaka data ja jednacinom: Mali kranovi 5000 - 10000
OpSti pogen 8000 - 15000
Zupcasti prenosnici opste namene 10000 - 20000
)
Transportni 'UX'edjaji 50000 - 60000
gde je:

T - nominalni radni vek lezaja u milionimn obrtaja


Cen.trifugalne pumpe
Veliki ventilatori I
I
10000 -
4000 -
45000
5000

C [kp] - dinamicka nosivost lezaja koja zavisi od tipa i


Dizalice
Vibratori
I 40000 -
2000 -
5000
4000
ve1icine lezaja.
Drobilice 12000 - 20000
F ~pl- ekviva1entno opterecenje 1ezaja Trakaste testere 10000 - 15000

~= 3 - eksponent za kug1icne 1ezaje MeSine za obradu drveta 20000 - 30000

J~ 10/3 - aksponent za va1jcaste 1ezaje 11eSine za papir 50000 - 80000


Rudnicke pumpe 100000 - 200000
Fosto je u praksi mnago podesnije da se radni vak 1e- Vodelle turbine 50000 - 60000
zaja izrazav~ u casovima to se koristi veza: I11inovi 20000 - 30000
MeSine za obradu metal a 10000 - 45000

T
,
i
Tekstilne mesine 20000 - 50000

ovde ;:le:
n - broj obrtaja 1ezaja u min.
Tn - radni vek lezaja u casovima
69
10('0
r:AKrOR VEK-q rr~ Vlfo
500 Z"I KUGLlCNt LEIA:JE FA K TOR VEJ(" fT ~ \; JOO l< VA L;JCASTE LE" i";J£
t"~Vl

Th 'f-r Th 'fr Th ']'.,- n, TA.l3£LA W


j.,- Th )'T
100 0,585 450 0,966 1750 1,520 7000 2,41 30000 3,91
, T}, S'r I Th JT Th 1'T Th iT Th 7r
105 0,595 460 0,973 1800 1,535 7200 2,43 31000 3,96
1 100
0,617 I 450 0,969 :'750 1,456 7000 2,21 30000 3,42
110 0,604 470 0,980 lS50 1,545 7400 2,46 32000 4,00 105 0,626 460 0,975 180e 69 7200 2,23 31000 3,45
115 0,613 4So 0,987 1900 1,560 7600 2,48 33000 4,Ol.. I
110 0,635 470 0,982 1850 :,481 7400 2,24 32000 3,48
120 0,622 490 0,994- 1950 1,575 7800 2,50 34000 4,08 115 0,643 480 0,988 1900 "" 1,493 1 7600 2,26 33000 3,51
120 0,652 490 0,994 1950 1,504 7800 2,28 34000 3,55
125 0,631 500 1,000 2000 1,590 Sooo 2,52 35000 4,12 ! 125 0,660
130 0,639 520 1,015 2100 1,615 8200 2,54 36000 4,16 500 -
.1,000 II 2000 .1,516 8000 2,30 35000
130 0,668 3,58
135 0,647 540 1,025 2200 1,640 8400 2,56 37000 4,20 520 1,012 2100 1,538 8200 2,31 36000 3,61
140 0,654 560 1,040 2300 1,665 8600 2,58 38000 4,2'+ 135 0,675 540 1,023 I1 2200 1,560 8400 2,33 37000 3,64
145 0,662 580 1,050 2400 1,690 8800 2,60 39000 4,2'7 140 0,683 560 1,035 I 2300 1,581 8600 2,35 38000 3,67
145 0,690 580 1,046 2400 1,601 8800 2,36 39000 3,70
150 0,670 600 1,065 2500 1,710 9000 2,62 40000 4,31
155 0,677 620 1,075 2600 1,730 9200 2,64 41000 4,35 150 0,697 600 1,056 2500 1,621 9000 2,38 40000 3,72
160 0,684- 640 1,085 2'700 1,755 9400 2,66 42000 4,38
1 155 0,704 620 1,067 2600 1,640 9200 2,40 41000
160 0,710 640 1,077 2700 3.75
165 0,691 660 1,100 2800 1,775 9600 2,68 43000 4,42 1,659 9400 2,41 42000 3,78
170 0,698 680 1,110 2900 1,795 9800 2,70 44000 4,45 165 0,717 660 1.087 2800 1,677 9600 2,43 43000 3,80
170 0,724 580 1;097 2900 1,694
175
180
0,705
0,712
700
720
1,120
1,130
3000 1,815 10000
3100 1,835 10500
2,71
2,76
45000
46000
4,48
4,51
j 175
180
0,730 700 1,108 3000
9800
1,712 110000 2,46
2,44 44000
45000
3,83
3,86
185 0,718 740 1,140 3200 1,855 11000 2.80 47000 4,55 0,736 720 1,11613100 1,729 10500 2,49 46000 3,88
185 0,742 740 1,125 3200 1,74 5 11000 2,53

I
190 0,724 760 1,150 3300 1,875 11500 2;85 48000 4,58 47000 3,91
195 0,731 780 1,160 3400 1,895 12000 49000 4,61 190 0,748 '160 1,134\ 3300 1,761 11500 2,56 48000 3,93
2,89 195 0,754 780 1,143 , 3400 1,777 12000 "2,60
200 0,737 800 1,170 3500 1,910 12500 2,93 50000 4,64 I
I 49000 3,96 I
200 0,760 800 1,151 ! 3500
210
220
230
0,749
"0,761
0,772
820
84-0
860
1,180
1,190
1,200
3600
3700
3800
1,930
1,950
1,965
13000
13500
14000
2,96
3,00
52000
54000
4,70
4,76 !210
220
0,771
0,782
820
84-0
1,160
1,168
3600
3700
1,793112500) 2,63
1,808 13000 2.66
1,823 13500 2;69
50000
52000
54000
3,98\
4, 03 1
4,07
3,04- 56000 4,82 230 0,'192 860 1,177
240 3800 1,838 14000 2,72 56000 4,12
0,783 880 1,205 3900 1,985 14500 7. 07 58000 4,88 240 0,802 880 1,185 3900 1,852 14500 2,75 58000 4,16
250 0,794 900 1,215 4000 2,000 15000 3,11 60000 4.94 250 0,812 900 1,193 4000
260 0,804 920 1,225 4100 2,020 15500 3,14 62000 4.99 1,865 15000 2,77 60000 4.20
270 0,814 940 1,235 4200 2,030 16000 64000"5,04 1 260 0,822 920 1,201 4100 1,E80 15500 2,80 62000 4;25
3,18 270 0,831 940 1,209 4200 1,894 16000
280 0,824 960 1.245 4300 2,050 16500 3,21 66000 5,0,9 2,83 64000 4,29
280 0,840 960 1,216 4300 1,907116500 2,85 66000 4,33
290 0,834 4400 2,070
980 1;250 17000 3,24 68000 5,14 290 0 , 840
/ I 980 1 , 224 4400 1 , 920 17000 2,88 68000 4- , 37
300 0,843 1000 1,260 4500 2,080 17500 3,27 70000 5.19 300 0,858 1000 1,231 4500
310 0,852 1050 1,280 4600 2,100 18000 3,30 72000 5,24 1,933 17500 2,91 70000 4,40
310 0.866 1050 1,249 4600 1,946 18000 2,93 72000 4,44
320 0,861 1100 1,300 4700 2,110 18500 3,33 74000 5,29 320 0;875 1100 1,267 4700 18500
I

330 0,870 1150 1,320 4800 2,130 19000 3,36 76000 :0:; 1,959 2,95 74000 4,48
5,34- 330 0,883 1150 1,284 4800 1;971 19000 2,98 76000 4,51
340 0,879 1200 1,34-0 4900 2,140 19500 3.39 78000 5,38 34'0 0,891 1200 I, :;>00 , 4900 1,983 19500 3,00 78000 4,55
350 0,888 1250 1,360 5000 2,150 20000 80000 5.43 I
3,42 350 0,899 1250 1,316 I 5000 1,995 20000 3,02 80000 4,58
360 0,896 1300 1,375 5200 2,180 21000 3,48 82000 5,48 360 0,906 1300 I
1",332 5200 2.02°121000 3,07 82000 4,62
1•
370 0,905 1350 1,395 5400 2,210 22000 3.53 84000 5,52 1370 0,914 1350 1,347 5400 2,040 22000
380 0,913 1400 1,410 5600 2,240 23000 3,11 84000 4,65
3,58 86000 5.56 380 0,921 1400 1,362 15600 2,060 23000 3.15 86000 4,68
390 0,921 1450 1,425 5800 2,270 24000 3,63 88000 5,60 1 390 0,928 1450 1,37615800 2,090 24000 3,19 88000 4,72
6000 2,290 25000 3,68 90000 5,65 400 0,935 1500 2,110 25000
6200 2,320 26000 92000 5,69 1,390 \6000 3,23 90000 4,75
3,73 410 0,942 1550 1,404 6200 2,130 26000 3,27 92000 4,78
6400 2,340 27000 3,78 94000 5,'73 420 0,949 1600 1,418 6400 2,150 27000
6600 2,370 28000 3.31 94000 4,81
3,82 96000 5,77 430 0,956 1650 1,431 \6600 2,170 28000 3,35 96000 4,84-
2,390 29000 3,87 98000 5,81 440 0,962 1700 1,444 6800 2,190 29000 3,38 98000 4,87
100000 LLcs90
t _fql~§
FAI(TOR 6ROJA O!V<TA.:7A
FAKiOR MO::JA 08R"'IfJA .n- \I n Z4 V;Jt.JC,",SrE t-Eill::!E

745£tA r-- rASEU! 1r9


n Tn 1n n Tn n 'In f.."
n YfJ n 'in '17 Tn n 1'71 'i7 T1) 'i7 'l')

,
10 J:,494- 210 0,5 41 820 0,34 4- 3600 0,210 13000 0,137 10 1,435 210 0,576 820 0,383 3600 0,245 1113000 0,167
20 1,186 220 0,533 84o 0,34-1 3700 0.208 13500 0,135 20 1,165 220 0,568 84-0 0.380 3700 0,2 4 3 1135 00 0,165
30 1,036 2">0 0,525 860 0,339 3800 0:206 14000 0,134- 30 1,032 230 0,560 860 0,377 3800 0,24-2 • 14000 0,163
4-0
4-5
0,941
0,905
24-0
250
0,518
0,511
880
900
0,336
0,333
3900
4000
0;205
0,203
14500
15000
0,132
0,131
40
45
0,947
0,914-
240
250
0,553
0,5 4 6
880
900
0,375
0,372)
3900
4000
0,240
0,238
I 14-500
; 15000
0,162
0,160
I
50 0,874- 260 0,504 920 0,331 4-100 0,201 15500 0,129 50 0,885 260 0,540 920 0,370 1 4100 0,236 15500 0,158
55 0.846 270 0,498 94o 0,329 4200 0,199 16000 0,128 55 0,860 270 0,534 940 367 4200 0,234- 16000 0,157
60 0,822 280 0,4-92 960 0,326 4300 0,198 16500 0,126 60 0,838 280 0,528 960 0,
0,365 1 4300 0,233 16500 0,155
65 0,801 290 0,487 980 0,324- 44-00 0,196 17000 0,125 65 0,818 290 0,523 980 ,0,3 6 31 44-00 0,231 17000 0,154
70 0,781 300 0,4-81 1000 0,322 4500 0,195 17500 0,124 70 0,800 300 0,517 1'000 0,360 4500 0,230 17500 0,153
72 0,774 310 0,476 1050 0,317 4-600 0,193 18000 0,123 72 0,794 310 0,512 1050 0,355 4600 0,228 18000 0,151
74
76
0,767
ov760
320
330
0,4-71
0,4-66
1100
1150
0,312
0,307
4700
4800
0,192
0,191
18500
19000
0,122
0,121 I 767874- 0,787
0,781
320
330
0,507
0,503
1100
1150
0,350
0,34-6,
4700
4800
0,227
0,225
18500
19000
0,150
0,149
78
80
0,753
0,747
34-0
350
0,461
0,457
1200
1250
0,303
0,299
4900
5000
0,190
0,188
19500
20000
0,120
0,119 I 80 0,775
0,769
340
350
0,498
0,494
1200
1250
0,341 '
0,337
4900
5000
0,224-
0,222
19500
20000
0,14-8
0,1 4 7
82 0,741 360 0,453
0,44-8
1300
1350
0,295
0,291
5200
5400
0,186
0,183
21000
22000
0,117
0,115
I 8284-
I 0,763 360 0,490 1300 O,333!
I 5200 0,220 21000 0,145
84- 0,735 370 '0,758 370 0,486 1350 0,329 5409 0,217 22000 0,1 4 3
86
88
90
0,729
0.724-
0.718
380
390
400
0,444-
0,44-1
0,437
14-00
14-50
1500
0,288
0,284-
0,281
5600
5800
6000
0,181
0;179
0,177
23000
24000
25000
0,113
0,112
0,110
I 86
88
90
00,753
Q,747
Q,742
380
390
400
0,1+82
0,478
0,475
1400
1450
1500
0.326
0,322
0,319
5600
5800
6000
0,215
0,213
0,211
23000
24000
0,141
0,139
25000 0,137
92
94
0,713
0.708
410
4-20
0,433
0,4-30
1550 0,278
1600 0,275
6200
64-00
0,175
0,173
26000'0,109
27000 0,107
I
I 94-
92 0,737
0,,)733,
410
420
0,471
0,468
1550
1600
0,316
0,313
6200 0',209
64-00 0,207
26000
27000 0.
13
0,134- 61
96 0.703 430 0,4-26 1650 0,272 6600 0,172 28000 0,106 96 0.728 430 0,464- 1650 0,310 6600 0,205 28000
98 0,698 44-0 0,423 1700 .0.270 6806 0,170 29000 0,105 I 98 0,724 44-0- 0,461 1700 0,307 6800,0,203 29000
0,133
v,131
100 0,693 450 0,420 1750 0,267 7000 0,168 30000 0,104 100 0,719 450 0,458 1750 0,305 7000 -0,201 30000 0,130 -
1 I
105 0,682 460 0,417 1800 0,265 7200 0,167 31000 0,103 105 0.709 460 0,455 1800 0, 302 1 7200 0,199 31000 0,129
110
115
120
0,672
0.662
0,652
470
480
490
0,4-14-
0,411
0,408
1850
1900
1950
0,262
0,260
0,258
7400
7600
'7800
0,166
0,164-
0,162
32000
33000
34000
0,101
0,100
0,0994-
110
115
0,699
0,690
470
480
0,452 '
0,44-9
1850
1900 ',300
0,297 7600 I
7400 0,198
0,196
32000
33000
0,127
0,126
125 2000
120 0,681 490 0,44-5, 1950 0,295 7800 0,195 34000 0,125
0,644 500 0,405 0,255 8000 0,161 35000 0,0984- 125 0,673 500 0,444- 2000 0,293 8000 0,193 35000 0,1211.
130 0,535 520 0,400 2100 0,251 8200 0,160 0,0973 130 0,665 520 0,439 2100 0,289 8200 0,192, 36000 0,123
135 0,627 54-0 0,395 2200 0,247 8400 0,158 0,0966 135 0,657 540 0,4-34- 2200 0,285 8400 0,190 37000 0,122
140 0,620 560 0,390 2300 0,244- 8600 0,157 0,0958 140 0,650 560 0,429 2300 0,281 8600 0,189 38000 0,121
14-5 ot61 3 580 0,386 2400 0,240 8800 0.156 0,0949 145 0,64-3 580 0,424 2400 0,277 8800 0,188 39000 -0,120
150 0,606 600 0,382 2500 0,237 9000 0;155 0,0941 150 0,637 500 0,420 2500 0,274- 9000 0,185 40000 0,119
155 0,599 620 0,378 2600 0,154 41000 0,0933 155 0,631 520 0,416 2600 0,270 9200 0,185 41000 0,118
160 0.593 640 0,374 2700 0,153 42000 0,0926 160 0,625 640 0,412 2700 0,268 94-00 0,184- 42000
0.586 660 2800 43000 0,0919 0,117
0,370 0,152 1
165 0,619 660 0,408 2800 0,265 9600 0,183 4-3000 0,116
"\
0,581 680 0,366 2900 0,150 44000 0,0912 170 0,613 680 0,405 2900 0,262 9800 0,182 44-000- 0,116
0,575 700 0,363 3000 0,149 45000 0,0905 175 0,608 700 ° ,4-01 - 3000 0,259 10000 0,181 45000 0,115
I

180 0,603 I
720 0,398 3100 0,257 10500 0,178 46000 0,114
185 .0,598 740 0.395 3200 0,254 11000 0,176 47000 0,114
190 0,594- 760 0,391 3300 0,252 11500 0,173 48000 0,113
195 0,589 780 0,388 3400 0,250 12000 0,171 49000 0,112
- 200 0,584- 800 0,385 3500 0,248 12500 0,159 50000 00;111 I

73
Kod vratila sa dva oalonea sa manJ~m razmakom oslo-
naca ugradjuje se/u svaki oslon~e!po jedan lezaj dok se kod vra-
Tebnicke ksrakteristike pojedinib tipova lezaje tila sa vecim rszmakom izmedju 0 slonaca /duza vratila/ u jednom
Trabe napomenuti de postoje JOB i drugs vrste lezaja osloneu ugxadjuju dve lezaja.
kOje ovom prilikolll nisu spomeIluts. UglavnoID, U OVOID prirucniku, Ovi lezaji au pogodni kako zs niske tsko i za viso-
prikazani su oni tipovi lezsja koji se u praksi najeesce primenju- ke brojeve obrtajs. Mogu 5e l'ssklapati, kruti su i zeto se pri
ju kod reduktora. ugradnji mora obretiti posebna paznja ds ne bi u radu doalo do
zakosenja jednog prstena u odno5u ns drugi.
1. Prsteni kuglieni-jednoredni lezaj sa radijslnim dodirom
Ova vrsta lezsja najeesce se koristi za puzne 1'e-
Tip Be
duktore. Njihova oznaka je fu~02, data je na strani 80.
Ovaj tip lezaja je najjevtiniji i najrasprostranjeniji
u masinskoj tebnici. Odlikuje se tibim i besumnim radom. Moze ds 3. Prsteni konicno vsljcani lezaj Tip KB
prenosi opterecenje u svim pravcima, i to eiato radijalno, radi-
,.I U poredjenju sa prethodnim tipom lezaja ovaj tip
aksijalno i1i eisto aksijalno, u oba smera.
moze podneti vsca opterecenja zato sto dodir kotrljajucih elemenata
On se najeesce ne rasklepa i zeto je veoma krut, bez-
nije ostvaren u taeki vee je to ucinjeno po liniji.
bedno moze de podnese zakosenje ose vratils zs vrlo mali ugao, 8ve- Ovi lezaji mogu prenositi eists rsdijalna ili ei-
,ga do 15'. sta aksijalna optereeenja. Narocito su podesni za radiaksijalna
Xoriate se za male i za velike brojeve obrtaja pri cemu
opterecenja koja nastaju nsled dejstva vecih sila.
se mora voditi racuns 0 tOIDe de sa porastom broje obrtaja opada Jedan lezaj maze preneti aksijalnu silu samo u je-
odnos velie ina aksijalnog optereeenja prema radijalnom'opterece- dnom smeru a za dvosmerno opterecenje /aksijalno/ koriste se uvek
nju kOje lezaj moze da prenese. par simetricno postavljenih lezaja kao kod prethodnog tipa. U
Ovaj tip lezaja se Ilsjcesce koristi ked vratila sa zup- radu je bucniji od prethodnog tipa lezaja i nije podesan za vrlo
csstim prenosnicima kada je patrebno da se lezsj sksijslno ucvr-
visoke brojeve obrtaja.
sti u obs smera ato je slucaj kod reduktora kod kogs je jadan Kao sto se vidi ns stranama 83 i 84 unutraanji
aslouae riepokretan a drugi ima mogucnost akaijalnog pomeranja. prsten ima vodjice po Kojima sa kotrljaju konieni valjei a spo-
U ovom priruoniku prikazeni su same karakteristicni lezs- Ijni prsten se moze odvojiti od ove celine.
ji BCOl, BC02, BC03 i BC04 koji se nalaze ns stranama 78 i 79. Potreban zazor izmedju konicnih valjaka i spolj-
2. Prsteni kuglieni-jednoredni lezaj sa kosim dodirom njeg i unutrasnjegprstena podesava se pri wontazi lezaja. Vrlo
~ je znacajno da se predvidjeni zazor ostvari jar, kod manjeg za-
Ovaj tip lezaja moZe de prenese u poredjenju 'sa pret- zora od predVidjenog dolazi do veceg trrenja i zagrevanja'leza-
bodnim znatnoveee aksijslne sile ali same u jednom smeru zbog ko- ja a kod velikog zazora do neravnomernog habanja pa se i u je-
80g dodira kuglics sa spoljnjim i UIlutarnjim prstenom lezsJs. dnom i u drugom slucaju smanjuje vek trajanja lezaja.
Zs dvosmerno aksijalno opterecenje uvek se koristi :par Ovi lezaji se ugradjuju kOd svih reduktora gds
leza;ia jedan do drugog. simetxicno postavl;ieni na raven u kojoj, ~e javljaju velike radiak'sijaine sila i to narocito kod puznih

se dodiruju. U tom slucaju oni mogu prenati i cisto radijalns


optere6enja.

75
reduktora, reduktora sa konicnim zupcastim prenosnicims ili kod U poredjenju sa kuglienim lezajima mogu podneti veca opterece-
reduktora sa cilindricnim zupcanicima sa kosim :zupcima nja.
U ovom prirucniku lezaji ovog tips su dati na strs- Oni se kod razlicitih deformacija i netacne mo-
nicama 83 i 84 i nose oznake KB02, KB22, Yili03 i KB23. ntaze prilagodjavaju nastalim uslovima rada,pa;im se prsteni
mogu zakositi i do 4°. Zato je ovaj tip lezaja pogodniji zs ta-
4. Prsteni cilindricno-valjcani jednoredni lezsj nja vJ~atila reduktora i sa vecim,osnim razmakom.
Tip EN, RU, RJ i RT._ Ovi lezaji ne mogu se rasklapati. Upotrebljavaju
se za vratils reduktora sa msnjim brojevima obrtaja i tamo gds
Ovi tipovi lezaja namenjeni su iskljucivo za prenos
se javljaju veci dinamicki udari.
eisto radijalnih sila, pa se zato upotrebljavaju za aksijalno po-
Lezaji ovog tips prikazani su na strani 89.
kretljive oslonee.
Ovi lezaji mogu se rssklapati, imaju male unutrasnje 6. Prsteni bacvasti dvoredni podesljivi lszaj sa kosim
zazore i vrlo au kruti, pa.., da hi im vek trajanja bio duZi, treba ih dodir-om Tip SD.
ugradjivati na vratilima velike krutosti.
Pogodni au za prenos neravnomernih obrtnih momenata, Ovi lezaji imajuvscu nosivost i dobro podnose
sa udarnim opterecenjima kao i za veoma visoke brojeve obrtaja. udarna opterec~nja ali nisu pogodni za velike brojeve obrtaja.
Rod raduktora se koriste najeesce kOd onih redukto- MOgu ds podnesu radijalno opterecenje kao i aksi-
ra ciji prenosniei nemaju aksijalne sile keo ato au reduktori sa jalno lJ oba smera a glavna im je osobina da se u radu podesavaju
cilindricnim zupeanicima sa pravim ili sa strelastim zup-cima. razlicitim deformacijama vratila tako da mogu podneti zakosenje
U ovom prirucniku to je lezaj na strani 85. osa vratila do 5°. Ne mogu se rastiopiti i oai,m cilindricnog pro-
Lezaji ovog tips mogu biti razlicitih konstrukeionih vrta)z!! vratils iIi osovine,.mogu imatii konicne.
oblika: Kor-iste se za reduktore ciji su oslonei vratils
RN lezaj sa naslonom za vodjenje kotrljajucih tela sa vee:i,m razmskoni i zs velike i teske reduktore kod kojih se
na unutrasnjem prstenu javljaju udarns opterecenja.
RU lezaj sa naslonom za vodjenje kotrljajucih tela U OVOID prirucniku to su lezaji tips 3D 22 i 3D 23
na spoljasnjem prstenu na strani 86.
RJ lezaj sa vodecim spoljasnjim prstenolll i sa je-
dnim naslonom ns uuutrasnjem prstenu 7. Prateni kuglicni dvoredni podealjivi lezaj sa kosim
RT - lezaj sa vodjenjem na oba prstena. dodirom Tip BS.

5. Prsteni bacvasti-jednoredni Dodesljivi lezaj tip SR 0Vi tipovi lezaja namenjeni au za radijalno opte-
recenje ali mogu preneti i manje akaijalne aile U oba smera.
Lezsji ovog tipa prenose veca radijalna a mogu pre- Lezsj ae moze u radu lako prilagodjavati defo-
nati i manja aksijalna opterecenja u obasmera. ;rmaciji vratila i nije oaetljiv na netacne ugradnje.
0
Moze podneti zakosenje ose vratila do 3 •
Ovej tip lazeja je podesen za velike brojeve obrta-
I
Primer 1. i
ja, kao i za vratila manje krutosti a vecib duzina Isa vecim raz- Za vratilo redu..lctora treb2. izabrati lezaj iz grupe
makom oslonaca/. prstenih kuglicnih jednorednih lezaja sa. radijalnim do-
Izredjuju se sa cilindrienim i l i konicnim provrtom. dirom. Lezaji ce biti isti za oba kraja vrati1a i za
Upotrabljavaju sa za brzobodne reduktore sa duzim vratilima njih su dati sledeci podaci:
gda se ne javljaju velike aksijalne sileo
U oVom prirucniku to su lezeji tipa BS02 i BS22 d = 60 rom - precnik rukavca vratila
prikazani na strani 87 kao i BS03 i BS23 prikazani ns strani 88. Fr= 450 KO - radijalna sila
Fa= 125 .ip - aksij alna sila
8. Kolutni kuglicni jednoredni lezej Tip TA n= 960 o/min. - broj obrtaja vratila
T= 9000 h - zeljeni radni vek lezaia
u
Lezaji ovoga tips mogu da prenesu same eista aksi,jal-
t= 20° ! 2°0 - temperaturR okoline
na opterecenje i nisu namenjeni za visoke brojeve obrtaja, j"r
se taaa povecava specifieni pritissk· izmedju kotrljajucib tela i Resenje:
koluta a time se povecava trenje i zagrevanje, eime se smanjuje
vektrajanj9 lezsja., Faktor broja obrtaja tn tabela '18
Moze preneti aksijalne sile U oba amera. U slucajll Faktor veka T 5 tabela 'fG
kombinovanog aksijalnog i radijalnog opterecenja u jednom osloncu Faktor tenperature t T tabela 1f1
mogu sa ugraditi, u kombinaciji, ovaj tip aksijalnog i neki tip
radijalnog lezaja. Dinamicka nosivost lezaja:
Ovi lezaji se korista kod sporohodnib reduktora 51l C ;>. fsr: It F 2,62 1 F 8,0368 F
vrIo ve1ikim aksijalnim silams sto je slucaj kod puznib redukto- - 'tn 0,326
rs narocito za vratila puza sa ve6im brojem bodova.
Ili:
Lezaji tips TAll, TA12 i TA13 prikazani flU ne stra-
nsms 90 i 91. +~8.0368

Ako pretpostevimo de ce zadovoljiti lezaj 60 BC02 onda


za taj lezaj izracunavamo e~-vivalentno opterecenje:

F VXF ;.YF
r a
F 1 0,56 450 ;. 1,9 125 489.5 kp

Podaci za faktore v~ X i Y uzeti su iz tabele 43 tako


da je V = 1 posto miruje spoljni prsten lezaja U odnosu
na napadnu tacku opterecenja.

79
.....,.. :.
\ Primer 2./
V
A 6
0,5 } Fa = 125 = 0,277 > e Za sporohodo vratilo reduktora treba izabrati kuglicni
za on.nose VF r 450
y lezaj koji je optereeen radijalnom sHom FI' '" 2450 kp i aksi-
1,9
jalJtlom Fa = l820 kpo Broj obrtaja vra:ti1a je n c 6 a/min.
Fa = 125 0,034 24 Precnik rukavca vratila je 50 mm.
Vo 3650

e ~ 0,23 Posto je broj obri;aja vrati1a n .:: 10 o/min. primenjuje


se metod proracu:o.a pomocu staticke nosivosti 1ezaja.
Za ovaj 1ezaj dinAmicha nosivost je 0 4000 kp
Ako se usvoji lezaj ,prsteni kuglicni jednoredni::.~ lc0sim
pa ce oenos elF imati vrednost: dodi,rom sa oznakom 50BN onda ce ekvivalentno opterecenje imati
sledecu vrednost:
4000
OIF 8,1716
489,5

Ovaj 1ezaj se usvaja jer u potpunosti zsdovoljava


Fo = 0,5 2450 + 0,261820 '" 1698,2 kp
zahteve proracuna. Ejegove tehnicke karakteristike su;
~inimaina potrebna staticka nosivost lezaja imace vrednost:
60 B002 - oznaka 1ezaja
C = 4000 kp - dinamicka nosivost
Co = 3650 kp - staticka nosivost
00 > lb FO = 1,2 1698,2 '" 2037,84- kp

to = 1,2 usvojen faktor koji se krece od 0,8 - 1,2


"Usvaja se 1ezaj 50 BN02 cija je staticka nosivost;

Dimenzije ovog 1ezaja su sledeee:

SL52 d. so nUT!
Primedba: D •. 90/1Jf1/
B ~ 20mm
Da je bio usvojen lezaj 60 BOlO proracun ne bi
,
(
riC' 1m",
zadovoljavao jer je odnos za ovaj 1ezaj: r•• {ltIm

e/F = 8,0368
; ~
. i
leza.j 60 BC03. za date reane uslove. bio l
!
, I.

131 .
~imer ;J n 0,429 za n = 560
r •
o/m~n.

1 za
Za ulazno vratilo kod reduktora sa konicnim zupcanicima
prikazano ne slici 53treba izabrati konicno valjcaste lezaje {TA = tn ~
FA
2,4-6

prema datim opterecenjima.


CB
~ TB = In FB
2,4·6

·8 ;.--,-~!--
I
--+---1-+--- '---+-+---<1-
.-----;.--L~1--~i!J
-++--.-.;.+-..;>-
j ......
FA

FB
ekvivalentno opterecenje lezaja A

ekvi valentno opterecenje lezaja B

Usvojeni lezaji imaju karakteristike:

sl.S3 A 60 KB02 1 6100 kp .


i
d 60 mm - precnik vratila za veGi lez.aj
l 3600 kP.
B 4-0 KB02
d 4-0 mm ~ precnik vratila za manji lezaj
2
FrA = 850 kp - radijalna sila u osloncu A Odnasi sila /tabela 4-4-/ su:
PrB = 615 kp - radijalna sila u osloncu B
F
a 275 kp - aksijalna sila FrA '" 850 586 kp
n 560 o/min. - broj obrtaja vratila YA 1,45

650 384- kp
=--=
Resenje:

Za i;:;bor ovih lezaja koristimo tabelu 4-3 iz koje nala- Posta je:
zimo faktore YB i YA za oslonce B i A. I ako oslonac B ne
prenosi aksijalnu silu mora se izracunati YB·i za ovaj
oslonac. . <
1
Radijalne sile FrA i FrB kod ovog tipa lezaja stvaraju ~~sijalna sila imace vrednost;
aksijalnu komponentu koja se za proracun ekVivalentnog opte-
recenja mora uzeti u obzir.
Za oba kraja vratila usvajaju se lezaji istoga tipa 0,5 (586 ~ 384) = 101 kp
/konicno valjcasti tip KE/ sa vekom trajanja lezaja
TA = TB = 10000 h ·~m__"~~f"""">'"

83
Provera:
Posto je:
Dinamicka nG~ivost lezaja A.

F
a '" 275 ;:. 101 1 ~,46 858 = 4940 kp < 6100 kp
Za iZDor lezaja merodavna je indukovana sksijalna ails 0,4-29
U osloncu B.
Dinamicka nosivost lezaja B.

Rezultujuca aksijalna 6ila U osloncu A 1 2,4-6 615


3530 kp< 3600 kp
0,4-29

Usvojeni lezaji potpuno zadovoljavaju postavljene zahteve,


Ekvivalentno opterecenje bics njihova karakteriBt~ke su:

Za lezaj A~
Lezaj B Lezaj .A
~'" 392
V FrA 1. 850 D '" 110 mm :El 80 lllJll

d 60 = d 4-0 mm
B 22 mm B 18 mm
C 6100 kp C 3600 kp

FA =1 0,4 850 + 1,45 392 858 kp

Za lezaj B:

FaE 192
--""--= 0,31 < e:s ~ 0,37 ...
...
.;~
.'

,,
.~
Oneta jel ::t-
RADIJALNI KUGLICNI
)EDNOREDNI LEZA)
SA RADUALNIM DOD/ROM
(63 ; 54)
PRSTENI KUGUCNf
JEDNOREDN! LEZA) SA
RAD/JALNIM DOD/ROM
b I
NOVA OZ!fAJ(A
5(03,13(04
(50 . 52)
NOVA OZNA}(A
I
BCOf, BCo.2

tabeb 51

r 13C10 (60) 13(02. 62

C Co D (; Co D b r
10 1,5 mm ;'0 mm k
12
12
1,5
1,5
15
17
405 290 3291 Q5 585 390 35! 11 1
rnm

I
430 335' 35 10
Q5 720
13 1,5 500 40 1 12' l,5
~§6 §~~!~ i~ t
20 980 695 47 14, 15
25 1040 815 52 15 1,5
35 1200 1040 62 14 1.5 1960 1560 72 17 2 30 1000 800 55 13 ~5 1460
40 1270 1160 68 15 1.5 2240 2000 80 18 ~, 1160 62 116 15
45
50
1630
1700
1400
1560
75
80
16
16
1,5
1,5
2500
2700
2080
2450
J5
90
19
20
2
2
35
40 ~07g t~~ ~ ~451l,55· 1960'
2240
1560
2000
72117 .2
80 18 2
55 2200 2000 90 18 2 3250 3000 100 21 2.5 45 1630 1400 75 16.1 t.5 2500 2080 85119 2
50 1560 1 80 16
11,5 2700 2450 9O! 20 ,2
60 2280 2160 95 18 2 4000 3650 110 22 2,5 55 1700 I:
2200 I 2000 90 18 2 I 32 501 3000 100 I 21 I 2,5
65
70
2400
3000
2360
3100
100
110·
18
20
2
2
4400
4650
4250
4500
120
125
23
24
2,5
2.5
60
65
2280 2:1.60 95 18 I2 4000, 3650 110 22 25
2400 2360 100 18 2 44001 4250 120 23 25
75 3150 3350 115 20 2 5000 5300 130 25 2.5 70 3000 ~100 110 20 2 4650 4500 125 24 2,5
80 3750 3900. 125 22 2 5500 ·5850 140 26 ;5 75
:8p
3150
3750
3350 115 20!1 2
3900 125 22 I2
5000
5500
5300
5850
130
140
25
26
2,5
:; ,
I
85 3900 4250 130 22 2 6300 5400 150 28 ;5
90
95
4550
4800
4900
5300
140
145
24
24
2,5
2.5
7100
8000
7200
6950
160
170
30
32
;5
),5
85
90
3900
4550
42501130
~900 ll~
22!
24 i
2
2,5 ,
6300
7100
5400 150
7200 160
2813
30 3
I
I
100 4800 5300 150 24 2,5 9000 9000 180 34 ;),5 95 ' 4800
100 4800
7300114?
53001150
24j'
242.5
2:3 . 8000 6950 170 32 I 3,5 I
105 5700 6;00 160 26 3 9800 8800 190 36 ;5,5 9000 9000 180 54 3.5
105 5700 6300 160 '26 I :; 9800 8800 190 36, 135 I
110
120
6400 6950 170 28 3 10800 10600 200 38 3,5 110 6400 6950 :1.70 2813 10800 10600 200 38 I 3,5
6700 7650 180 28 ,; 1000 12500 215 40 ).5 120 6700 7650 180 '28 i :;
130 8300 9800 200 33 3 12000 12200 230 40 If , 11000 1.2500 215 40 35
130 8300 9800 200 33! 3 12000 12200 230 40 4
140 8 650 10600 210 33 3 12900 13700 250 42 If 1 140 8650 10600 210 33 3 12900 13700 250 42 4
150 9800 12200 225 35 3.5 13700 16000 270 45 if 150 9800 12200. 225 . 35 ~5 13700 16000 270 45 4
38 3.5 14600 20000 290 48 4
160 11000 13700 240 38 I 35 14600 20000 290 48 4
42 3,5 , 17000 22400 310 52 ~j
170 12900 17000 260 42 3,5 17000 22400 310 52 5
46 320
180 14600 19600 280 46 35 18300 24500 320 52 5
3.5 10300 24500 52 5 190
46 3,5 20800 26)00 340 55 5·
15600 2Q800 290 46 35 20800 26500 340 , 55 ]5
5~ 3.5 2ecroo 31,000 36 0 58 ~j
200 17600 23600 310 51 35 22000 31000 360 58 i 5 i
87
PECTENI KUGLICm
JEDNOREDNI LEZAJ
SA KOSll-l DODIROli
(73)
IWVA OZNAKA
B EN03
PRSTEN / KUGICNJ
JEDNOR£DNI LEZA) ~r
SA KOSIN DOD/ROM
(72) ~iLl
~ JL
NOVA OZNAK/J.
~r.
BHO.2. I I
Prec';nik Dinami~ka Sfa'ilkJ

I
I~ d
nosivo...-t nosivost D
Fa _Q C Co
[mm] [ftp] [ftp] {mm]
+Fr
tabela52.
DJAlJ!§I'IICKif Si4rr<:.i"; I 1~? 1180 780 47 14 1,5 0,8
I NOSJVOST ;.;;q$JVo:n"·
I D B r r 20
Id Co 1 1370 930 52 15 2 1
1::
I
I 15
17
620
765
415
530
,5
40 I
11
~2
1
1
0,5
0,8
25
30
1960
2500
1430
1930
62
72
17
19
2
2
::I-
1
20 1040 7,5 47 14- 1,5 0,8 35 3000 2320 80 21 2,5 1,2
25 1160 880 52 15 1.5 D,8
1270 I 62 16 1,5 0,8 40 3550 2900 90 23 2,5 1,2
30 1630
1 45 4650 3900 100 25 2,5 1,2
35 2160 1730 72 17 2
5cI 5400 4550 110 27 3 1,5
4.0 2500 2120 80 18 2 1
ll.5 2900 2450 85 19 2 1 55 6200 5400 120 29 3 1,5
50 3050 2650 90 20 2 1 'J
60 6950 6200 130 31 3,5 2
,800 3350 100 21 2~5 1,2 65 7800 7200 140 33 3,5 2
55 1,2
60 ll.550 4150 110 22 2,5
4900 120 23 2,5 1,2 70 8800 8300 i50 35 3,5 2
iI 65 I 5200- 75 9650 9300 160 37 3,5 2
5__ ,'-

I 70 5600 5300 125 24- 2,5 1,7 80 10600 10400 170 39 3,5 2
(
II 80
75 ! 5e5°
6550
5700
6400
130
140
25
26
2,5
.3
1,7
1,5 0)" 85 11600
12700
11600
12900
180 41 4 2
I 85 7200 7360 150 28 :3 1"$5 :t~i 90
95 13700 14300
190
200
43
45
4
4
2
2
90 8500 8650 160 30' 3 1,5 ~~,
195 9500 10000 170 32 3,5 2 t
'l' ,~ 100 15600 17000 215 47 4 2
100 10200 10600 180 34- 3,5 2 .J 1 105 17000 18600 225 49 4 2
12000 190 36 3,5 2 J 110 19000 21600 240 50 4 2
105 11200
110 12200 13400 200 38
I
3.5 2
I'
.I';: ,,
~

~t

89
PRSTEtH KUGLICIH
DVOREDNI LE~AJ SA r- B I
I KONICNO VALJCANI
c
I
~
KOSIl1 DODIROI1 ! iT
I LEtA) I
(32,33)
NOVA OZNAKA
I
I (302 J 322)
NOVA OZlfAKA
~ ~2M;;
BG52, BG33
1(502., KB22
_Fo_
b ,
.'0 ()
t Fr
I
I

d
inamiCka
no:wost
c
StatiCka
nosivost
8632(32)

D B r
I
Dinan:iCko
I noswost
C
8633 (33)

Stotii!/ra
nosivost
Co
D B r i
J
~ T r« 3,.., TAfJElJj 551
I
[kp] (mm] [j,p] [kp] [mm] I KBOZ (~QZ) KB22. (;322)
I /'J/IrIARI('/(J/ ar.q.T/~"'t<1t
DlNRf'(JCKf/ li7RTJl.!J;O:;
10
12
695
780
450
530
50 14
32 15,9
1
1 I
d 1f{J'lvCsr H!1SJV(J$r

C Co D b c m01(
T

m;n I r
N()$JIlq.JT

C
I0I0$1110$7

Co 0 b c mox
T
I r
!
1 Inin
15 780 655 35 15,9 1 1370 900 42 19 1,5 m"iJ [i<p]
17 1100 780 40 17,5 1,5 1860 1200 47 22,0 1,5 )1 [mri] fj<p] [""wU
20
1
1530 1100 47 20,611,5 1860 1370 52 22,2 2
i (I'
20
1040
1600
1040
1500
40 12 11 13,5 13 1,5
47 14 12 155 15 1,5 I
25 1730 1320 52 20,611,5 2600j 1960 62 25,4 2 25 1760 1760 52 15 13 16,5 16 1,5
30
35
40
45
2500
3350
3800
4250
1960
2750
3200
3750
62 23,8 1,5
72 27,0 2
1
80 30,2 2
85 30,2 2
3450 I 2750
4300
5500
6550
3450 I
4650
5700
72 30,2
80 34,9
90 36,5
100 39,7
2,5
2,-5
2

5
I 50
135
40
45
2400
3100
3600
4150
2360
3000
3450
4050
62 16 14 17,5 17 1,5
72 17 15 18,5 18 2
80 10 16 20 19,5 2
85 19 16 21 20,5 2
1

I
3250
4300
4800
5200
62 20
4000 72 23
4500 80 23
5100 85 23
30000 I 17 21,5 21 1.5
19 245124 2
19 25 245 2
19 25 124,5 2 I
23 90 20117 22 215 2 5300 5300 90 23 19 25 124.2 2 I

liii~
50 4750 4000 90 30,2 2 8000 110 44,4 1 50 4550 4550
55 5000 5000 100 21rS! 23 225 2,5 0950 68001100 25 21 17 120.5 2.51
55 5400 4900 100 33,3 2,5 8860 120 49,2, 3, 60 6100 6100 110 22 19I 24 . 23,5 2,5 8300 8150 110 28 24 30 29,5 2.~
60, 6550 5850 110 36,5 2,5 10000 130 54,0 3,5 65 7200 7200 120 2 3 20!2 5 24,5 2.5 10000 109-0°1120(31 27 33 32,5 2.~
G5 7100 5950 120 38,1 2,5 11400 1/1
146 58,7 3,5 70 7800 7650 125 24 ' 21 265 25 '2,5 10200 10000 I 1,25 31 27 33,5 33 12 '::1
75 8650 8800 130 25 22 27,5 27 2,5 10800 108001150 31 27 33,5 33 12 .'1
70
75
7200
7800 II 7800
8300
125 39,7 2,5
130 41,3 2,5
13200
13700
12700
14600
150 63,5
160 68,3
3,5
3,5
80 9650
85 11400
9650
n600
140 26 22 2~:; 28 3
150 28 24 31 30 3
12500
14300
12500 140 33
14500 150 36
28 35,5 35
30 39 38 3
! ,3
80 9500 9300 140 44,4 3 15600 16000 170 68,3 3,5
90 12700 '-12200 160,30 26133 132 3 11300 IDoo 160 401 34 43 42 ,
85 10200 11200 150 49,2 3 17300 18600 180 .73,0 4 95 14000 13200 170 32 27 35 34 3.5 19600 19600 170 43 37146145 3.
90 11800 12500 160 52,4 3 19600 20800 190 73,0 4 _ 1 16~00
ioo 15000 180 34 29, 27,5 36,5 3.5 22000 22400 180 46 39,49,5 48.5 3,
95 13700 14600 170 55,5 3,5 21600 23200 200 77,8 4- 105 18300 16000 190 1 36 301 :1 9.5 38,5 3.5 25500 22500 190 50 4; 153,5' 52,5 3.
100 II 14600 16600 180 60,3 3,5 23600 26000 215 82,6 4 I 116 20400 19000 200 38 ~2 41,5 40,5 '3.5 28500 28500 200 53
I
46 56,5155,51 3,
105
110
15300
17300
____
19000 190 ~5.1 3.5
20400 200 69,8 5,5
____
22500
2750032500
28500 225 87.3
240 92,1·
4
4~
12~ 2280c
1311 2450c
140 2850c
23600
26000
28000
215 40
'~"
215 40 ) 44' 43 4
250 42 35 46; 45 '4
.,
3.5 34000 340001 215 58 50 62 61 ;.

1
I
L-~ ~ i-~ _ _- L_ _ ~ _ _- J_ _ _ _~_ _~_ _~

;:.::.
150 3250c 32500 270 4~ :; 50 48 4
! ' I I

91
c
l
KONICNO VALJCAN!
LEZAJ
(303)
NOVA OZNA/CA
323)
I
f
i:rENI elL/NDR/eNO
VAUCANI LEtA.J
b
,
r

(N, NU, NJ, NUP) r


K803 I 1<B.2.3
NOVA DZIYAKA
RN,RVRJ,RT
'ABEl.A 5'f

I 1<1303 ( 303) K823 (323)


1 d :'~~~~~ fJ:I:tts1- :::;:':s7 !~1~~~~1- T
(; co C Co Jl b c max min l:
fnmJ
25 1320
(j<pJ @Om] I
9965 52 15 1,5
171 1630 1400 47 13
1'/'45 141 ' 30 1760 1290 62 16 1,5
1,5
1
224"
30eo
1500 62
2040 12
17 2
19 2
2 i'
2
20 2550 1830 52 15 1 3 16,5 161 2 5 3000 2500 52! 21 18 2~5 25 2 2550 1860 72 17 2 1 3600 2500 80 21 2,' 2 I
25 3050 2400
3400 62 1 24 20 255 25 ~
62 17 15 18,5 18, 2 4150 35 'I,' 3350
40 2450 80 18 2 2 4550 3250 90 23' 2,' 2.51
30 3550 3150 72 19 i 6 1 21 20,5/. 2 45 ' 3450
35 4750 4050 80 21 18 23 2~5 25 6700
5400 4650, 72 27 23 29 2~5 2 2700 85 19 2 2 5350 4000 100 25 2,· 2,5!
5700 80 31 2;5 33 3~51 50 ;650 2900 90 20 2 2 7100 5100 110 27 3 3 '
40 5400 4900 I 90
45 6800
50 8()oo
62001
'1200
100
23 20 25,5 25 125 7300
25 22 27,5 27 25 9500
7100
&650 1
, 1 90" 33 27 3~5
00 36/30 37>5 38 M'
35 I 2,: !
55
60
4400
5300
3450
4150
100 21 2
110 22 12,;
2
2,5
6500 5850 120
1020" 7200130
23 3 3 !
- - ). 51i
)-1 ), C' -
110 27 23 29,5 29 '3 11800 6200
55 9150 i 10600/110 40 33 4~5 42 13 65 49cio 120 23 2,5 2,5 11400 5150j140
3'~'i'
60 10800 I
8300 I
9800
120 29 25 32 31 3 13700 12500 120 43 35 46 45 3 70 6400 5200 125 24 2,5 2,5 12500 9000 150 S5 35 3,~
3.5
),5
130 31 26 34 33 35 16000
143001130 46 37 49 48 3~ 1'5 7500 6100 130 25 2·5 2,5 15300 10800 ,Go 37 3, 3,5
65 12500 /11400 140 33 28 36,5 35,5 35 18300 16600 140 48 39 5~ 5~5 3. 80 8500 6950 .140 26;; 16000 11800 170 39 3.<;
' 70114300 12900 150
75 160001'14300 160
/ 80117600 16000 170
35 30 3~5 37,5 35 20800
37 31 40,5 39,5 35 24000
39 33 143 42 35 27000
18600 150 51 42 545 5~5 3.
216001160 55 45 58,5 57,5 3.
85
90
9800
11800
8000
9300
11000
150 28 3
160 30 3
3
3
3
18000 12900 180 41 4
20800115300 190 1:3 4
5.5
4
4
I
24000 170 58 48 62 61 3, 95 13700 170 32 3.5 3,5 22400 16600 2'00 43 4 4 i
65 20000 18000 1.30 41 34 45 144 4 30500 1

I '0 21600 118600 190


95 25500 20400 200
.oo 28000 122800 215
43 36 17 46 ~ 34500
45 38 50 49 4 38000
126000 180 60 49 64 63 4
30000 11 90 64 53 168 67 4
32500 200 67 55 72 71 4
100
105
15300
17000
110 19300
12200
13700
15300
180 34 3,5.
190 36 ;.5
200 38 ;.5
;,5
3,5
3,S
26000 19300 215 47.4
3000(' 22000 225
35500 27000 240 49 4
50 4
4
44
I
!
!
47 39 52 54 4 44000 45500215
1 73 60 78 77 14 120 22000 18000 215 40 3,5 3.5 40500 23000 260

,.
05 30500 125400 225 49 41 54 53 4 49000 465001'225 .77 63 82 81 4 I 130 22800 19000 230 40 4 4 50000 38000 ~Bo 5855 4
5 45 I'
.10 33500 29500 240 50 42 55 54 4 54000 50000 240 , 80 65 85 84 4 140 27000 22400 250 42 4 '4 56000 42500 300 62 5 5
II ZO 4:;0·'00 ?2500 260 55 46 60 59 4 62000 150 ;2500
585001260 186 69 91 90 4 27500 270 45 4 4 61000 46500 )20 65 5 5
160 37500 31500 290 48 4 4 6400:· 50000 3.40 68 5 5
170 42500 35500 310 52 5 5 73500 57000 360 72 5 5
180 44000 38000 320 52 5 5 85000 65500 36075 5 5·
190 49000 42500 340 55 5 5 91500 71000 ·,!oo 78 6 6
200 55000 48000 360 58 5 5 91500 72000 420 80 6-" 6~""fi,1~,:_y:,,,,,)/!i!!",iB'IKN{"':"i~
BACVAST! DVOREDNI
LEZAJ
l KUGLlCNf PRSTENJ PODE-
SLJIV! DVOREDNI LEiAJ
(222, 223) SA KOSIN DOD/ROM
NOVA O]NAi(A (12, 22)
5D22 J 5D.23 NOVA OZNAKA
BS02,8522

I d
.8502. (i2)
S'fitlT~K.q
.8S22 ( 22)
i.!:t;~~~.,. I b I! r
5D2'O (223) I
J
I)IAKNrrCKII
NO'OOST ""'~r D b r "'""CST CO D
DlN&i,.,'CliCii

~1~1-0~~3~9~0--+-~'~5~3~~3~0~r-~9-r~1~~-4~9~o~r-~20~0~t-~3=0~!~1~4~!-'1~i

I II H 1H H~ H ~~ ~ 5 ~~~ H~ Hi H t5 I)
O,s,vO$T NOSIV()Sr

d C C Co 1)

ffnm] Ii I II
!hi! 20 830 345 47 14 1•5 1000 43p 1 47 18 1.5
40
45
! 63<;19
8000
6700
8500
90
100 . I 255~ 1,5 I,:
; 020 430 5 1060 455 52 18 1,.5 I
50
55
6(,.
11000
12900
15600
11200
12900
15300
110
120
130 11III m: m ~ 1n l" iH: lE !! .~lll'5
65 .

i~80 I 9500
17000
22400
16600
21200
140
150
48
51
3.5
3" :: :::: ~ ::: j : : : : : :::: : ~:: 1:0:0 :2~5) I :2, 5 I
II
23200 22400 160 55 3.5 55 2800 1370 1100 21 2,5 2750 1340
11600 140 33 3 27500 25500 170 58 3,'5 60 3200 1560 110 22 2.5 3450 1730 110 28 2.5
85 12200 14600 150 36 3 30000 28000 180 60 4,0 I 65 13450 1730 1 120 23 2,5 4300 12:::00 120}1 2,5 '
70 3800 1900 125 24 2,5 4500 2320 125 51 2,5
90 15600 17600 160 40 3
95 18300 2~800 170 43 3:5
35500 32500 190 64 4
75 14 2 50 2160! ~3o 25! 2,5/1 4750 i2450 '130 31 2.5
100 21200 23200 180 46 3.5
38000
45500
35500
41500
200
215
67.
73
4
4 80
85
4500
5400
2320
2850
I 140
150
26
28
3
3
5200 12850
6100 3200
140
150
33
36
3
3
105
110

120 34000
27500 30000

35500
200

215
53 3.5
58 3,5
56000
68000
~oooo

62000
240
260
80
86
4
4
~5 ge~~ ~~5~ ~;~ ;~ ~,5 ~~~~ ~~5~ ~~~ 1~ ! ;.5
130 42500 43000 230 64 4 78000 71000 280 ?3 5 , ( 100 7350 .4050 180 34' 3.5 9500 \5500 180 46 3,5
140 48000 49000 250 68 4 86poo 83000 300 102 5 ·1 1 1d5 8000 4500 190 36 3.5 10400 6000 190 50 3,5
150 54000 55000· 270 I 73 4 96$00 93000 320 108 5 ~ __L-1_1_0~_9_3_0_0__L-5_3_0_0-J_2_0_0__L-3_8~_3_._5~1_'6_0_0__~6_9_50__~2_0_0~5_3~~3_._5~

95
PRSTENI KUgLIClrI . I!J PRS~IENI BACV.A@TI
8 ~

a
DVOREDNI PODEGLJIVI LE~AJ
Ir JEDNOREDNI.PODESLJIVI I
SA KOSIM DODIRO~l LE2..AJ I
~~

-
(13) (23) (202) (203
NOVA OZNAKA
BS 03, BS23
if \}'
\: U l.J NOVA OZNAKA -+- ir I
~ SR02, BR03

L-. ----'- <::>


Q

TfiB ElJI60
_._'----
<::> Q
III

r;'
T48E.lfi 6f
8503 (13) 8523 (23)
ml'nik SR02 (202) SJi!Q3 (203)
! StrrfickG I 5tati~ka
d
Dinamicko
nooi_,
C
I nosivost
Co
D B
!
I r
!oinamJC"ka
nosiyast
C
nosivost
Co
D
1
8 r

ommi!ka
fl2i
-
Stati&J
nosiYO$f D B r
Dirnmi::Ka
nOsNost
Stati9w
nosivost D Ie r l
I
Co C Co ,
~mJ [kpJ fop] [rom] [irp ] [kp] J:mm] [mmJ fop} [mm]
/!<p] [k;?} [mm] [kpJ
10
12
520
680
I! 208
275
35
37
111
12
1
1,5 I
20
25
1660
2000
2280
1100
1400.
1600
4-7
52
62
14 1,5
15 1,5
2240
3050
1500
2080
52
62
15 1 2
17 2 II
30 16 1,5 4050 2900 72 19 2
15
17
735
965 I
I 300
415
42
L.7
13 1,5
14 1,5
880
1060
3651
455
42
47
17 1,5
19 1,5.
35
401
34c)o
41;;0
2450 72 17 2 4900 3600 80 21 2.5 !I

20 1020 440 52 15 2 1370 600 3000 80 18 2 6550 4900 90 23 2,5,


52 21 2 45 1 4-300 3200 85 19 2 7500 5700 100 25
! 1 2.51
25
30
35
1500
1860
2280
655
830
1040
62
72
17
19
2
2
1860
2450
850
1140
62
72
24
27
2
2
50
55
4900
630'0
3750
4900
90
100
20 2
21 2,5
9300
10400
7200
8300
110 II 2927 ! 33
I 21 2,5 3050 1460 80 120
~,

;;~ 2,5 60 7350 5700 110 22 2.~ 12700 10400


80 130 I 31 3,5
40 . 2750 1290 90 23 2,5 3600 I 1760 90 33 2,5 65 120 14600
I
451 3450 1700 100 . 25 2,5 -4300 I 2160 100 815'0 6550 23 2,5 12000 140 33 3,5
I 36 2 5 70 9150 7650 125' 24 2,5 16000 13200 150
3900 1900 110 5100 I 35 3,5
I 50 1 27 3 2650 110 40 1 3• 75 9650 8000 130 25 2,5 19000 15600 160 37 3,5
,
55 4750 2400 120 29 3 6000 3100 120'
60 ! 5500 431 3 80 10800 9150 140 26 26800 17000 !

I 65! 5850
70 I
2800 130
3100 140
31
33
3,5
3,5
6800
7350
3650 130
4250 140
46 3.5
48 3,5 85 13400
90 15000
11400
12700
150
160
·28
30
3
3
3
23200
25500
19300
21600
170
180
190
39
41
43
34 1
4 I
5

6950 3750 150 35 3,5 8300


751 7350
80 1 8150
4000
4400
160
170 I 37
39
3,5 9300
3,5 10200
4900 150
5300 160
6300 1170
51
55
58
3.5
3.5
3.5 .
95
100
'105
1800iD 15600
196o., 17000
21200 18600
170
180
190
32 3,5
34 3;5
36 3,5
28500
30500
33500
24000
25500
28000
200
215
225
45
47
49
4
4
4
I
85 I 9150
90 10400I 5100 180 I 41 4- 10800 6700 1180 60 4- 110' 2400() 21200 200 38 3,5 36000 30500 240 50 4
5850 190 43 4 11800 7500 190 64 4-
95 11600 6800 200 45 4 12900 120 26000 23200 215 40 3.5 4-1500 36500 260 55 4
8300 200 67 4 130 28000 25000 230 40 4 47500 41500 280 58 5
100 12500 7650 215 47 4 , I
105 14000 15300 10400 '215 73 4 140 33500. 30600 250 42 4 54-000 49000
~I
8650 225 49 1J- 16300 11400 1225 17 4 300 62
110 15300 1.50 36500 34500 2?0 45 4- 61000 55000 320 65
I I 9650 240 50 4-
I
17600 12200 j240 80 4 16014150(1 39000 290 4-8 4- 68000 62000 340 68

97
KOWTNI KUGLICNI o
I JEDNOREONI LEtA)
I (512 ; 573) I I d ! I
KOLUTNI KUGLICNI
r NOVA OZNAJ<A
JEDNOREDN! LEZAJ

~ ~'
~I
71;12, TAt3
( 511)
!k I
L
I '
NOVA OZI'IAKL\ dfl !
TAA1 do
tabela. 63
D
TA1:2. (512) I TA.1'3 ( 513)

tabela 61.
j)::;'17tg~ S7~rtcJ(!Jf; mID kp mID I kp rom
II
AlD$JJlDST
d C Co D H r' 15 950 1860 32 12 1 t
mtn KP Kt> mm mm rnm 17 1000 2040 35 12 1,
20 1400 2800 40 14 1 I
10
12
570
610
930
1030
24 9 0,5 25 1800 3550 47 15 1 I
22801' 5100 52 18 ~
26 Q
0,5 53 16 1 I' 2800 6100
15
17
20
655
720
1160
1270
1700
28
30 9
9 o c;
0,5
.- 30
35
40
1960
2650
3050
4400
6200
6700
62 IS
68 19
11,5 3600 a15~
I 1.5 45 00 \ 10400
60
68
78
21
24
26
1,5
1.5
1,5
955 35 10 0.5 45 3250 7350 73 20 1,5 5300112900 85 28 1,5
25 1220 2240 42 11 ,
I 30
35
40
13:>0
1'~60
1960
2750
3450
4300
47
5~
60
11
12
13
1
1
1
.l.

1-
I
50
55
60
3450
4900
53,00
9800
12500
12000
78 22
90 25
95 26
1,5 630°116000
1,5 1 7650119300
1,5 8150 1 19300
105
95

:1..10
31
35
35
2
2
2
45 2080 5000 65 5500 13700 100 27 1,5 8500 20400 115 36 2
65 14 1
50 2240 5300 70 5700 14600 105 27 1,5 9800 30000 125 40 2
55 2700 6950
70
78
14-
16
1
1 75 5800 15600 110 27 1,5 11200 36000 135 44 I 2,5
60 3200 8300 85 17 1,5 80 6100 17600 11151 28 1,5 11000 39000 140 44 I 2,5

I;
05 3350 9300 90 18 1,5 a5 I 1200 23200 ,125.31 \ 1,5 132PO\45500 150 49 2,5

i~Olll~~~~ ~~~~~ i;~ I ~~ i~~~;1 ~~~~~ i~~ ;; ;: ~


70 3450 10200 95 18 1,5
75 3650 l1/~OO 100 19 1,5 I
80 3750 11800 105 19 1,5 110 11400 33500 160 38 2 18000167000 190 63 3
85 3900 12500 no 19 1,5 120111800 37500 170 39 2 ~16uo185000 210 70 3,5
90 5000 12900 120 22 1,5 130 15000 55000 l~o 45 2,5 23200 ~oooo 225 75 3.5
~OO 6950 1?600 135 25 1,5, 140 15600 55500 1200 46 ~.5 26600 11~ouo 240 80 3,5
'10 20400
t I
7350 145 25 1,5 150 17000 680<)0 215150
160 17600 72000 51 1225
2,5 2.75uo 110uuu 250 I 80
2,5 32000 140000'270 87
3,5
4
170 ~oooo ,86500 240 55 2,5 33500 150000 280 B7 4
180 20800 91500 1250 56 2,5 36000 166000 300 95- 4
190 \245 O~ 100000 270 621' 3 42500 204000 320 105: 5 i
I 1 200 25000 114000\ 280 62 3 14-6500 22400u 340 .1.10 i5 \
1
i
i
a"
,7
!
1,
OSOVINSKI RADIJALNI ZAPTIVACI

Opste karakteristike

U poslednje vreme sve vise se ~~imenjuju osovinski radijelni


zsptiveci takozvani SB~F~RINZr koji se,pored upotrebe ne raznim
vozilime i masinemejkoriste u vecoj meri i kao radijalni zapti-
vaei ne izleznim ili ulaznim vratilime reduktora.
Izgled ovakvog zaptivaca prikazan je ne slici 54, gae je zapti-
vee nacrtan u sklopu se vretilom koje zeptiva dok se vretilo
ob1'ce.

oSOVmsKI RADIJALlUZAPTlVACI
OpAte karaktsristike i podela,
Isbor 1 vrste materijala.
~ujuC1 limo"'i 1 opruga zaptivacol.,
!J~b<!me &eN 1 40puitana odstupanjs..
Obra.da 'nati1aWI> dodirDoj POn-sin.!. 8& zapt!mam.
Ekace~triCnoat i pealediee,
him"ri ~e prste=st1Jl uptivaCa..
SL.54

Radijalnlh zaptiya-ca 1ms u razlicitim konstruktivnim oblicima.


U praksi SU, najeesce. u ~potrebi normalni tipovi zaptivaeakoji
so standElrdizovani DIN standardima broj 3760, i specijalni sa
dodatkom dela za prasinu, koji niau standardizQvani.
Specijalni zaptivaCi inogu biti predvidjeni za zaptivanje osovi-
ne i I i vratile i za zaptivanje nekog otvora gde zaptiV8C vr3i
zaptivanje svojom spoljnom ivicom.
fIIi 01 ae ,1zvela ugradnja zaptivaca u Zljeb kucista sto lakse ..
pot~ebno ,js na ku6istu zal!;ositi lobori til ivicu za ugao 5° do
10~ kaleo ,je prikazsno na sliei 54.

101
Osirn toga, treba voditi racun& 0 zazoru osoTinskog zaptivaca
PREGLED UOBICAJENIH TIPOVA OSOVINSKIH RADIJALNIH b 1 + 0,3 mm prams DIN-u 3760 kao i 0 duzini zakosenja e u
zavisnosti od sirina zaptivaca b 1 koje je dato u tabeli 64:
ZAPTIVACA OBiNIH I SPEClJALNIH
NORMALNI TIP A (PO DIN-u 3760)
A7 I A2 AJ
Tabala 64
,--' I -
II
I
b'
1
[~
7 ,I 8 I 9 I 10
! I
12
I
I
!
15 20

I I l~J 1,41 1,5 \


1,7!1,8 I 2 1 2,6
I
3,3

._._-( i TIP Al - je osovinski radijalni zeptivsc, sastoji se od 1i-


I
!
menog L profile sBvijeuog po krugu, gumeue mase ko-
1I jom je oblozen lim, i zaptivnih uaaus sa zljebom u
koji je smesteno calieno pera. One sluzi za blago
SPECIJALNI TIP 8 (NI.JE PO STANDARDU) SL\ DODATKOH USNE ZA PRASINU
I pritiskivauje usne na oso.inu iIi Yratilo.
BI 82 B3 i Ovaj tip osoTinskog radijalnog zaptivaca omogu6ava
elesticno Daleganje kako na osovinu take i u ku6istu.
Nslegsnje ns osovini i u ku6istu mora da je usaglase-
no sa DIN stsndardima.

I Zaptivna usns moze biti ravna /glatka/'i taas smer


obrtanja vratils ili osovina nije znscajan a maze
biti rebrasta kada je smer obrtanja odredjen.
Isto take, i spoljasnja.povrsina naleganja zaptivaca

1 moze biti glatka ili sa zBvojnim rebrima. Ovaj tip


oaoTinskih radijalnib zaptivacB ugradjuje se tame
SPECIJALNI TIP C (NIJE PO STANDAROU)SWil ZASPOLJNO ZAPTIVAN)£ gde au normalni u510vi rads ,i gaa pritisak nije vsci
od 0,6 At.
Cl
'Odsbirsnje kvalitets osovinskih rsdijalnib zaptiva-
os, B obzi.rolll ns-' temperatu:re i brzine obl'tanja, ~si
se prems dijagramu sl. 56.
U dsljem tekstu opisane su i vrste materijala i us-
I lovi koje pojedini msterijali mogu zadovoljiti.
I ,
1

SL5S

103
Bilo koji od navedenih tipova ill~ze imati dodatak ~bloz6n op-
~1P A2 - izveden je keo tip AI" RazIikuje se od njega sarno u
rugom, ko ja uvelc vrsi pritisak usne na vratilo _odreuenom silom.
tome "to ukruc.ujuei lL,'er~} L profil nije Sa spoljne stra-
De oblozen gumom, vee je naleganje ostvareno ttmetsl na

metal n • Iz tih razloge razlikuju 1m se tolerancije,


dok su im zaptivne usne sa celicnim perOID POtPUDO identic- IZJ3UR VRSTE llATERIJALil. ZAl'TIVACA
nE'.
Izbor materijala za izradu raQijalnih oBovinskih zaptivaca za-
OVaj tip ugrsdjuje se nsjces6e ne mestime gde je
visi od razlici tih falctora. :Jglavnom se materijali bixaju u za"isnos-
otezans ugradnja. On je pripremljen tako de Se pritikom
ti od :
ugradjivanja ne mora voditi recuns mnogo 0 tome, de 6e c1o-
ci do ostecenja.
obimne brzine ili broja obrtaja i

Funkcijs rou je priblizuo ista keo i kod prethodnog tips, precnika Dsovine.

De primenjuje se u agresivnim sredinama.


"038 II I III!
., II J
TIP A; - izveden je kao tip A2 s tom rszlikom sto je uz limeni 36 I V Ii-- I'- Y 1/ / 1
~ ~ I
s. $ fl il [7 1/ /
L profil se suprotne straue ugradjen jos jedan limeni L II II X
at
/. Il'I !> I

~j
profil menjeg preen ike za debljinu lima. Oba lima spo- 30
1/ / /11 .V [7 )'
!:l
jene su pertlovanjem.
28
j 1-/ il 1/ iJ W W -.
1/ V {, ~
~ 16 if 1/ J ..<>, i/ I ~
Ovej tip se ugxadjuje ne isti nacin i u istu svxbu ~ ~ II II II II II ,,~
2f
I y;, 1-7'1
/
1/ ~!p V '"
.....
;:: ...
keo i tip 1. ' pogoduiji je
pritiska.
2
Z8 pximenu za slucaj pove6anog ~
~
~
f!j

f8
II J'(f
V/ II, IV V
V
V
V v
v
W
v
~:. ~::;:>: I
f6
1/; II /V 1/ [>", ...~'l:).; I
~~
./
Vazno je napemanuti da i ovaj tip ne treba primeniti
Ll/I II rl V V- V ~~
~-
ked agresivnib medijume koji izazivaju koroziju.
1I
Jr!! VJ (..:~ V V- V I---'
tV/.., f1,: II: '/ V- I---- i~ i-- i3
"
TIPOVI ~,B2 i B {- izvode sa ns isti nacin-kae i normslni 6
If, f:%: V V./ vV 1--1- ~ ~'::>"'I
I-- :..-
~'~l
3 ~~ ~ /- V I!i1D
zaptivsci, ali 5e x8z1ikuju u teme ato je kod njih do- "/;\1
£
~~ v f..-I-- f-c- I-- l - I ~~
dsta aOE aedna usna sa suprotne strane od normalne D ~~ l- I-- f- I <t:

20 Go 80 fOo {20 ,1,0 f60 180


zsptivne usne. PI?EC"11( v.<?JlrlkA rt> f!nnfl

Ova dodatnsllsna Diems Zljeb za celiono perc. Sluzi da SL5C


hi sprecsvala nlaz prasine i necistoee sa spoljne strsna
xedllktore. na:roeite ake ja zaptivsc nepckriven sa te • Na osnovu ovog dijagrama moge se jednostavno izabrati vrata ma-
1

i;erijala Ziit izradu zaptivaca u zavisnosti od pomenutlh faktora..

Vel~ina naleganja ave usne nije stsndardizovane Za iJ~radu osnovnih radijalnih zaptivaca upotrebljavaju se gume-

1'a, as nob~ejeno uzime polovina prednspona glavne ne el.asticlle Bmesa. uglavnom me. bazi NITRlLACRY.LBUT,AIlIENA ( FE...'IDUNAN

I N ) za ave normalne tipove i uslove ugradnje.


lOS

I
izdrzljivost na visim temperaturama i vecim obimnirn brzinama.
I1edjutim, ze speeijelne i teze uslove, _rada, tj. kod visib tempel'e-
Osovinski radijalni zaptivaci izradjeni iz ovog tips smese ugra-
tura i trenja, i znatno vecih obimnib brzine za izredu zeptivaea
djuju se ne mestima gde treba zndovoljiti uslove rada pri stalnoj
koriste se izdrzljiviji materijeli od gumene smese DS bezi
temperaturi, od +1500C a povremeno i do + 1800 C. U pogledu ugaonib
POLYAGRYLATJi I SILICON ELASTONERl!.
brzina ovi zaptivaci, zadovo1javaju uslove koji su u saglasnosti
Uobica.ieni materi,iali f'jUmenih smeSa Za oSllvinske sa onima koji su dati u dijagremu odnosa obimnib brzina.
radijalne zaptivace
Ovaj tim smese je skuplji od prethadnib tipova pa se,
TIP SMC-70 je gumena smesa erne boje tvrdoce 70° po Sbore A, stoEa, primenjuje u izuzetnim slucajevillla o fino SJlO tamo gde se
u cijoj se osnovi nalazi PERBUNAN N. Njena svojstva zab~evaju odredjeni uslovi rada. Podesan je za zaptivanje mineral-
zadovoljavaju normalne funkcije osovinskeg radijalnog nih ulja sa dodatkom sumpors /HIPENOL/.
zaptivaca za tipove, oblike i konstrukcije zaptivaca TIP 8LK-70 je smesa svetle krem baje, tvrooce 70° po Shore A.
koje sme navelL
U njenoj osnovi nalazi se SILIKON-ELAS~QMER. Moze da
Ove smesa podesna je za ugradnju u masinogradnji, na izdrzi velika opterecenja u pogledu obimne brzine
vozilima trsnsportnim sredstvima i motorims. Ons najbolje /do blizu 35 m/s/ i temperature od /_60 0 do + 1800 e/.
zsptiva mineralns uljs oslobodjens od sumpors u temperl3-
Ona je otpo~na na mineralns ulja i neke hemikalije.
turama od - 30 do + 110°C no=alno a za krace vreme
Za posebne slucajeve specijalnog zaptivanja koja nisu
i do +1500 e.
unapred navedena npr. aka trebe zaptivati razna bemijska
Dozvoljene ugsone brzine vide se iz dijagrsma ( alika 56 ),
sredstva, sinteticks maziva, tesko zspaljive tecnosti,
TIP SMe-85 je gum ens smess erne boje tvrdoce 850 po Shore A.
pogonska goriva, razredjivace i slieno upotrebljavaju
Radjena je sa istom osnovom kao i pretbodni tip smese"
se razne vrste elastomers kao npr. RLORBUTADlJEN i
pa zato i ima ists osnovna svoJstva. One S6 razlikuju
FLOR KAUC-UX /UTON/.
u tome sto smesa zs ovaj tip zaptivaca ima vecu tvrdocu,
Ukrucuju6i limovi i celicne opruge
pa se moze koxistiti za osovinake radijalne zaptivace,
koji mogu da £unkcionisu i kod povisenog pritisks, kao Svi tipovi osovinskib radijslnib zsptivaca izradjuju
i za zaptivsnje vode. se u kombin;eiji krutog limenog dela i elasticnog dela. Profilisani

TIP sKRS-75 je gumena amesa svetlo plave boje tvrdoce 75 0 po limovi, tj. limeni deo zaptivaca vulkanizacijom vazuje sa sa

Sbore .A, sa bemijskim i mebanickim svojstvima slicnim ".:' .


gumenom masom. Ligani dec izradjuja sa od dekapiranog lima u

keo i kod prethodnib tipova amesa. ;odgOvarajucim debljinama.


Posto je ova vrsta lima lu slucaju nedostatka ulja
TIP SCA-75 je amesa erne boje tvrdoce 75 0 po Shore A. Radjena je
koja sluzi kao zastita od korozijel sklona koroziji to se oDa
sa osnovom CYAlUCRIL - ELABTOMERA. Mebanicka i bemijaksl
moze zameniti ...
DerdjaJuc~ '_l.lll" om od mesl.Il" g~~ ~li
~ 00 plemenitog celika,
svojstVa" au joj bolja odperbunanskib smesa, jer ima VE'CU
na mestima gde se ocekuje znatan uticaj
. '.t
'\07
U zavisnosti od precniks osovine u tabeli 65 deta
j~ vrednost normalnog i pOjacanog prednapona.
Celicne opruge za sve vrste osovinskih radijalnih zsp- ~

- T4BEI.R 0';
tiT8C8 aglsvnom ae izradjuju ad opruznog celiks odgovsrajuee
debljine i dimenzije. Za negrizejuce medijume celicne opruge ae Pre?:nik oRovine I .tTedna:>on
pojac::m [rnrJ
normalan.~-jr.J
~eteliz1raju, pocinkuju iIi, se, ne neki drugi nacin zaStite.
[=] I
0,S-0,2 1,15- 0 ,35
5 - 10
Ugradbene mere i aopustene odstupanja 0,95- 0 ,25 1,35- 0,35
10 18 - 1,55- 0,35
8vski osovinski rsdijalni zaptivac nosi na aebi nazivnu 1<3 - 30 1,1-0,3
mera dimenzije. Nazivne mere au u stvsri mere osovine i kuoista 1,3 - 0,3 1,85- 0,35
30 - 45
keo i sirine prastora za roeato ugrsdnje. 1,55-0 ,35 2,25- 0,45
45 - 70
~edjutim, stvarne dimenzije oaovinskog radijalnog zapti- 1,75- 0 ,:;5 2,6 - 0,5
70 - 100
vaca unekolika adatupaju od nazivnib mers. Odatupanja se kreou 100 - 150 2 -0,4 2,95- 0 ,55
2,3- 0 ,4 3,4 - 0,6
u granicema dopustenib tolerancija koje sU date u tabelams. 150 - 200
Ze funkciju osovinskog radijalnog zaptivaca je cd posebnog 3,15- 0 ,'05 3,4 - 0,6
200 - 300
znscaja ragulisanje prednapona zaptivna usna.
Optimalno zaptivanje i optimalni vak trajanja osovin- Obrada vrati1a
skeg radijelnog zaptivaca i oBovine zavise cd vise faktora. Ako ja
Obrads vrstils na mestu dodirs sa zaptivacem mora
npr., smanjen precnik osovinskog radijalnog zaptivacs, onde je
prednepon jaci i zaptivanje ja bolje. Isti efekat se poetize ake biti besprekorna. Za previlno zaptivsnje vrati1a na povrsini ne
je i zsptivna Usna tvrdja, ili eelicno perc vise zategnuto. smeju obi ti nikakve ogrebotine, zarezi, tragovi korozije i slieno.
Madjutim, ako je dosl0 do prakomernog pritieka zaptiva-
Takodje, se mora paziti da obrada ne bude ni suvise
as ns osovinu, dolazi do zagrsvenja usled povecane aile trenja
atc negativno utice ne vak trajanja zaptivenosti jar tada i zapti- fine ispod odredjene granice jer bi jako glatka povrsina onemogu-
vee i vratilo iIi osovina dcbijaju zljebove. Zato je veoma vazno oils n()rinalno podlllazivanje zaptivne usne radijelnog zaptivaea.
de se konstrukcijom dobije pravilan prednapon zaptivne uane.
Zbog n~!potpunog podmazivanja ns dodirnilll povrsinams dos10 hi do
Ne aliei 57 vid1jiv ja izgled prednapone zaptivne
usne. pojave ve6eg ¥ trenja s time i veceg zagrevsnja, sto hi relstivno
brzo onespoBobilo zaptivac ze vraenje svoje funkcije.
Nacin obrade vrstila na mestu dod irs zaptivaca zavisi
od obimne brzine i pritiska.
Ova zavisnast data je u tabeli 66.

Obimna brzina Bez pritiska ~a pritiskoJ:! .


,, !!n/s J zaptiv8.ca zaptivilca
od 2 do 4- Fina obrada
SL. 57 od '.j. do 8 Fino bruseno Kaljeng i fino bru-
Sena
od 8 na vise Kaljeno i :fino Tvrno hromirano .,
'~~5~~" ~"":
bruseno
ili
Tvrdo hromirano

1119
PRIMER UGRADNJE PRSTENAST!H ZAPT!VACA

EKBCENTRICNOST I POSLEDICE

U tebnici radijalnog zaptivanja gde se ugrsdjuje osov:in-


ski radijalni zaptivac dolazi cesto do izvesne ekscentricnosti
izmedju oboda oaovine i zaptivne usne zaptivaca. Za ovo mogu
postojati tTi uzrokal
1. - ekscentricnost osovinskog radijalnog zeptivaca
nasta1s pri1ikom livenje gume u kalupe.

2. - ekscentricnost naste1a usled nastrucne montaze


zaptivaca.

3. - do ekscentricnosti moze doei i ualed ve1ikog


zazora u lezistima osovine i1i vratila.
51.68
Elasticno na1eganje zaptivaca na vratilu ima lIlogucnost
ds STOjim elasticitetom kompenzirs ekscentricnost, pod uslovolll
dOl usns zaptivaca imaju stalno nalsganje ns vratilo. Ekscentrii~­

nost sa maze kOll:; :'.",irati same do neke dopustens granice. Medju-


tim, ake ipak ostane i najmanja ekscentricnost ona ce uticati lla
zemol' gume, koj a zbog toga gubi elasticnost te okrutDjava, sta:d
i puca. Zbog toga ona nema vise svojstve zaptivaca i pocinje
de propusta ulje. Zato je veoms vazno de se prilikom montaze
kucista poklopce i vratila obrati posebna paznja da bi ·centricl:lost
bils zagarantovana.
,,

51.59
111
K'JCICA REDUKTORA

Kueiea reduktora se moze praviti livenjem(najcesce)i zava-


rivanjem. Zavarena konstrukcija je za eke 30% laksa i jeftinija
ed livenih kucica. pa se u savremenoj proizvodnji sve vise koristi
drugi nacin (zavarivanjem)., Kod zavarenih kucica limovi eu tanji pa
je potrebno vrsiti ukru6enje ku6ice pomocu rebara.
Sto se tice krutosti i evrstoce narocito se pcklanja paznja
donjem delu,koji se zove kucica reduktora,dok'je gornji deo, poklo-
pac i pravi se od nesto tanjeg materijala. Kod horizontalnih redu-
ktora kucica je najcesc0. dvodelna,dok kod vertikalnih reduktora
i 1Juznlh visestepenih moze bi ti visedelna. •
- I)elovi reduktora spajaju se zavrtnjima, koji moraju bi ti dosta
jaki~ je,r od sile i ra-sporeda pri tezanja ovih zavrtnjeva, zavisi dobro
zapt~vanje i hermeticnost reduktora. Dobro dimenzionisani ovi zavr-
tnji,moraju da podnesu sile.kojima su opterecena le~ista.
Zavrtnji za vezu gornjeg i donjeg dela reduktera zavise od
debljine oboda i pcstavljaju se na rastojanju od 100 ~ 2oo[mm] a moze
i manje.
Svaki horizontalan reduktor ima na donjem delu stopu.koja ae
postavlja na fundament i'koja se pri~vrsti zavrtnjima. Broj i dime-
!<UtICA 1 ELEMENTI REIlUKTORA nzije ovih zavrtnjeva zavisi od osnog razmaka reduktora. Broj zaVr-
tnja za vezu sa fundamentom moze biti od 4 ~ 12 komada.
Naterijali za kucicu i poklopac N,~ gornjem delu reduktora obavezno postoje uske sa zavrtnjem,
Empirijeki obrasci za proracun. koje s111ze za transport reduktora, a na donjem delu merac nivoa ulja
Tehnicki cr~ef ku~ce sa oznakama i zavrtanj za ispust ulja. Ako je reduktor lEeksi uSka je same jedna,
Elementi za vezu leucice i poklopca i postavlja se priblizno u osi tezlsta dok za vece redulctore posto;le
Osiguraci i poklopei za lezista dve USkE!. .
Elementi za iSPUEt ulja i mera'; nivo!!. ulja·. Mai;erijal za izradu kuCios moze bi t i : 8L,12; Sl.14 i za jaca
Ulini .odusak i-prstenaeti £ilQani zaptivaci za vratila opterecenja SL.18. Ako je kucioa napravljena zavarivanjem materijal
Rake za no~enje reduktora i osiguraci ~ leziita. Ie C.0010 i 0.0345 V. Zadnji cslik je vrlo dobre zavarljiv pa se
Kcnicne civije za centrisanje kuCice i poklopca upotrebljava i za izradu oboda,kae i za stopu reduktora. Cel~k
Zaptivaci za poklepce lezista i zavrtnji za vezu redu- C.OOIO je jako mek i umesto njega moze se uzeti celieni liv CL.0346
ktora sa fundamentem. ili ~L •.0300. .

Empirijske formule za izbor konst.:l:'Ukeijsk:ih elemensl'ta i


debljine zidova reduktora za jednostepene'i dVostepene
horizontalne reduktore sa cilindricnim zupcanicima

tabela 61
IVfjZIV QZIJRK"R EHPIRI:;JS/(F/ I'ORf>1l.JLI) !
,DEBL"""!! ZIDA KlJCIC" (boml Deo J S s~ O,O:7S'A 7- 5" m",
DESL:JJNA ZIOII P(JKt:OPCi'j (50RN;;' DE()J S. S<e (0.8 .,.o.esj S

I
,
tDE.8L)/llffi
DE8!JIN~
"BOOR J(lJ0ICF
beCO!! POKlOpcA
S" Shff,5 "'" (t;Sls
33 ~ (~1(5 - (,5) S
S3
[)UJLJIN/j O~OIJ STOPE S" St: 2,5 S
PREi!AlIK z",.",r.,.;,!! rA vu" J(UC:IC!E I MKLOPC"4 d d=(OO~9 "'" ".,,,..j-oA" om",
PJ?eCAlII{ "'Av,~r.,,,.<j KOlJ J.EilSrl9 HEOt/J<TOI"'1 d. d1 =(~O;)>! .,-op:YtJ-/J.'" 9 mm
PReCAlI/( ZAW/TN-'A Z"!
AlII,oOf'1<NA :
VEZ<I SA FVHbflJ':'FAfTOM,d4' id,c'!¥;, d", d2 • (,?O3l; -qM):A" 12",,,,
DV(J$iEPENE RGO{/l<rCR~ 1I EIVP"?/JoSKIM "lJlfJ9.s(JlN~ Z"A OS",'
:I
Z"
II4ZHAI< fA) 31!' ClEIN'"RJ4fZhAI< KNJ9JA/:7/H 'OS,<f V'1'l/jrILI?_
I,
113
~

t:J
C3

I
I
I
~
I
~

~r..tctt:? :1'!f'rW$ti' !''ttl" ~ _1" 'tit"",; t -trW,tft±..v 'Tmf'('}~l 'M 'Q'ti MioIsdJ.:ij:....·ul<q,!M$t~~1~~"..-.d~ ...t:i'I.Io:.'.~u,''"<o!'J~NI.=''~:,,;·d .ttb''' ...IJ,~1A
t .. ...... .

.,

..fl.::..fL 'A
1 "'II>,
h.l!C.

_Ijx_a
C - C ,. h.QC
h

. '
Do r

:!:' . ..,
~

l2..::-.Q: ..A.

n
t1

TRUKCUA PutNOG
,----.
REOUKTORAtabelil 8g
-----1'------------,
,-_? ()bRt!IU;AI 1'i~t!l/NOI1 R4ZH4K o.s.q .l..qVA'l'NJ~_J L-_D..:'~_........j
'::£)=e8"::'l,Jlc='NI/='<::':'''''·-'---:--+c::''":':'~::'',-A;'{2~')fI'>m t.f if~IA--;;;C~KrWl4
Z/I'A ;;~~~r"J C"I ~ (0.8 -i 01/$)0 1.f S/~,r~~ 1 __

~f,~~~)~~­ l., ~tlUN4 1!lf.V,J~fH~4 A'I!DlJI(T'OIM


--.-~ h~ (~S,. 1,75')C
7;; .!J~Z~;~ML~Ih!%..'%.~1u-Al i~~'.
1m b2.SJ.>I/II1I $TfJPI!. ho_(r,e6'f''''~,''$)C /)1( sPCl.JNf PIU!CNJI( /if(l/~()tl ~K..4l
(j PRect./lJ( .tE~"-1 D(}S,iiii,iii;;;tiiiAJ-i U ~lW/I~~~;:iTtJft
d" l'AVA'TAMY .1'/1 ;t:()NI/IINeNr OO#l(ffi~fk ~:9~!u~~!' Ii {)(JliN~ ISP<lST.1 r", l..eZlsrr: - - I.;;;·a;:b;:i[f.~
df 1'4VRTIINJ l',q UI4al::'IE. d1<:'(.??"5d" '" H' __ III VrS;;;;P;;L(JPc4~k~';()l(i:;;;;--Mr. f~/fO:-"'~' !
/)$NI RI1ZtYl1;;'--.rAf,:iii;;;~ .__._- .rAVI$! {)j)ht~-;' !
dZ IZ4 "ItT"AI' Z1 VUU C81W/ 0'." 0/5 Of 01
_______ ' VII'ST€ L{!.iIlJIj I

-,
u;
DIMENZlJE OOOD! I' RASPOIlED ZAVRTNJ! ZA vizu
KUClCEI POKLOPCA REDUKTORA. -

SL.63

3
8 3
10 20 20 4
12 25 25 20
16 30 30 24
"5-' 4
5
20 60 45 40 28 8 5
24 66 45 45 32 10 "- 6
30 85 55 55 38 15 (;
36 100 70 65 45 15 8
42 120 80 75 50 15 [~

S'POJ'NICE
48 140 90 85 58 15 10 Uvod i podela,
56 160 100 95 65 20 10 .Uticaj spojnice na optereoenj~ vraiila.
64 180 115 110 78 20 12
7'-' 125 120 90 25 12
PBELAZNA ZAOBLJENJA NA LIVElf.l:M DEIlJVlMA REDUKTORA

SL.f,5

I 10 - 15
s I :r. y

15
Ii r
3 5
15 - 20 4 20 6
20 - 25 5 25 f 6
25 - 30 6 3'0 8
30 -'35 7 35 8
35 - 40 8 40 10
40 ~ 45 9 45 10
i

I
45 - 50 10 50 12

I 50
55
- 55
- 60
11
12

'c-
55
60
12
14
Gumena elasticna sl--.:Jjnica tipa "PERIFLEKS" omogucuje
na primer zakosenje OSa vrati~a do 4~ radijslno pomeranje
vratila za 4 IDro,a uzduzno pomeranje i do 8 mID.
SPOJNICE Neke spojnice u radu za vreme prenosenja obrtnog
momenta sa jednog vratila na drugo, ns mestu spoja vratila
izazivaju radijalne sile ili momente savijanja /spregove/
koji dopunski opterecuju vratila.
Spojnice su masinski elementi koje spajaju dva vratila
u jednu celinu i preko kojih se sa jednog vratila na drugo Za veoma precizne proracune ovi se dopunski momenti
kao i radijalne Bile moraju uzeti u obzir.
prenosi obrtni moment i broj obrtaja.
Spojnice treba da budu sto lakse po tezini a posta se U ovom poglavlju u daljem tekstu je prikazan postu-
obreu zajedno sa vratilom razlicitim obimnim brzinama potre- pak proracuna i date su vre.dnosti dopunskih momenata savi-
bno je da budu staticki i dinamicki potpuno nravnotezene. janja i radijalnih sila za karakteristicne predstavT.ike
spojnica raznih oblika i tipova.
Pre me nacinu na koji je ostvarena veza dva vratila
spojnicom, one ae mogu podeliti ns;

krute,
elasticne,
aksijalno pokretljive,
zglavkaste.i
specijalne spojnice.

Za reduktore se ugla,~om primenJuJe najcesce drugi tiP.


a nije iskljucena mogucnost da se koa nekih slucajeva prime-
njuju i ostale vrste spojnica.
Krute apojnice cine jednu ataticku celinu i-ave uqare
i neravnomerne obrtne momente prenose potpuno sa jednog
vratila na drugo tako da se kao posledica javlja zagrevanje
i brzo propadanje lezista.
Ova posledica je jOs vise izrazena ake pri montazi
nije postignuta potpuna koaksijalnost vratila ili potpuna
uravnotezenost spojnice kod vecih brzina.
Za razliku ad krutih, elasticne spojnice pri~usuju
/amortiZ'uju/ udare i neravnomerne obrtne momente, i omogu:
cuju izvesne netacnosti prilikom sklapanja susednih vratila. ,,
Ovakve dobre osobine spojnice postieu se raznim ela-
sticnim elementima cd gume. koze iIi lamela i opruga u
raznim oblicima.

'\ 119
\
SPOJNICA SA UNETKON
ZUPCASTA SPOJNICA.

i I
~ "1$0'\ A 1£:;.,1..::
K
= fA [ ~~ E.
JJ7T1Tl1
d~ nA
14
sL.6G 31. 68

ELASTICNA SPOJNICA SPOJNICA SA LANCINA

..
(

A fA S1..69
SL.67

I
fSANDLASfA SPOJNICA SA UMETNUTOM KANotoM
1l..ABroRED OPTERECENJA Nil. VRATILU I REAKCIJE NA 1lESTU

Sro,rNICE

He mestu spoja dve vratila pomocu spojnice, oaim obrtnog


momenta dejstvuJu poprecne sile i l i momenti ssvijsnja /spregovi/.
Oai se javljaju na spojnici, zbog njenib konstruktivnib osobine
ili mogucnosti radijalnog pomeranjs ili, psk, zbog zakosenja
csa spojnih vratila.
Dopunski momenti savijanje koji se javljeju ne mestu
spojnice za nake vrste spojnica dostizu i 67% od vrednosti
obrtnog momenta koji se prenosi spojnicom sa jednog vratile ns
drugo.

:5i... 70 Preporncene vrednosti dopunskib momensta savijanja iIi


sils kOje se javljsju ns vrstilu ns mestu spojnice zevise od
ti~ spojnice i date su u slede60j tabeli.
maFiA 71
Tip spojnice Dopnnski moment savijanja
ZGLOBNA SPOJNICA IMsdl i IFni neuravnoteze-
ni deo obimna, sile Fo

1 -zupcasta I rlsd t t 0,33 No


2 - kandzasta Msd = 0,67 Mo
3 - spojnica sa umetkom ll·sd '" D,5? Mo
4- - ze;lobna Fn = Fo
5 - elasticna sa za=tnjima Fn = 0,67 Fo
6 - spojnica sa lancima Fn '" 0,33 Fo
1'10 - obrtni moment predajnog dela spojnice
~--~-.------.----~ Fo - obimna sila ns spojnici

Ne stranemal12.113 i 114 prikezane au ka~akteristicne vrste


spojnice u sklopu keo i seme opterecenja vratila, ne meatu
spojnice.

U pretbodnoj tablici date su maksimalne vrednosti momenata


ssvijanja i neuravnotezeni dec obimne aile koje deluju n8
Sl. 71 mestu spojnice u odgovarajucem predelu vrati1s+,!?'Bog,.,!sdijalnog ..
H; '''I!';'-~l\~r;"' ':".',;:';:: ,,-- ';;:

pomeranja i1i zakosenja csa spojnih krajeva vratila.

\\
\
\
Dopunake reakcije /otpori oslonaca/ zbog nejstva sile iIi
momenta na spojnici izracunavaju se tako sto se sabiraju
sa ukupnim reakcijama koje su dobijene racunom zn najteze
slucajeve opterecenja.

Primena kandzastih spojnica i spojnica sa krutim spojenim


elementom je ogranicena zato sto se ne obezbedjuje pouzda-
no podesavanje /izravnanje/ pomeranih osa vratila zbog sa-
mopritisne sile kompenzirajuceg elementa pri radu spojnice.

l'OMoCNI ELEMENTI REDUK:t'URA


Zavrtnji za vezu poklopca i kubice,
Navrtke i osiguraci,za leziata,
Poklopci za lezista zatvoreni i otvoreni tip,
u1jni odusak, "
Zavrtanj za ispust ulja sa zaptiv.a~em,
Merae !livoa u1ja,
Prlitena.sti .filcaniza1'tivaci,
Pod1oZn6 1'100ic6 obione",
Zavrtanj sa prstenastom glavom.
u1'ruZne plocioe za osiguranje.
POdlozne 1'10010e za oSiguranje sa !lOBOm,
POd1ozne plocice za osiguranje sa produzetkom,
Prstenastiosiguraci za lezista,
Konicns civija obiena,
KoDians civija sa nav.ojem,
Elasticni podmetac1.
:6S1'tivaci za poklo1'ee leziSta.
~avrtnji za fundament.
~avrsetak vrat11a i prelazns zaobljenja.
Navrtke i osigura~i ze lezista
ZAVRTNJI
U zavisnosti od vrste radne masine javljaju se msnji ili
za poklopce lezist8. 7z<1 vezu kucice i poklopca reduktora vedi udari i petres1, kaoipoprecna i torzione oaciloYanja
kao i za vezu reduk"Gora sa fundamentom vratila, sto negativno utice DS lezista koje se moraju
oSiguratl prottv obrtenja i aksijaln~g pomersnje. Za veee
ekaijalne Bile sluze navrtke i Zupcasti oeiguracl od
tankog lima,dok za manja epterecenja korieti se prstena-
ati uskocnik ( Segerov preten)
5L.73 SL 74

SL.72

tabela 72
I"AVO; ZAVRTANJ JUS H.81.050 I:
NAVRTK,;;
JUS N.Bl.600
ZAVRTAAO
::Jus H.M.05S
[d] [mm] I [mnjj ffn"i]

X Y Z t h Do I in tn' t
M5
K6
M8
15
17
21
-22
26
20
25
30
-
-
-
50
80
100
:3,5
4-
5,8 4
7 5 ,
i
2,5 15 -
15 -
35
40 "'WO;]
SV£ D/HEJIZ/:JE

D b n
GO U ['mniJ
OS/5URAC

D
tabel.a ?~

5,5 10 16,5 5 15 - 50 f
M10 25 3O 35 - 200 7 12 8 6 15 - 60
M12

;~; Iil
29
H14 :;3
JU6 I :37
34
38
44
48
40
45
-
-
220
220
8
9
15 10 7
17 III 8
15 -
20 -
80
80
4
5
M20xl
!125xl,5
32
38
6
7 25
2 20
25
36 18,5 4
42 23 5
/1 I
11 ,2
42 52 50 - 220 10 19 13 IS
1,2 I
20 - 80 6 1>!3oxl.5 45 7 ! 2.5 30 I 46 28
1U8 41 46 56 55 - 220 12 21 j
7 5
11:20 45 15 '9 25 - 80 M35xl,5 52 8 /2.5 35' 55 33 1
50 60 60 - 220 1; 24- 16 9 25 - 80 I 8 M4oxl,5 58 '9 2,5
M22 49 54 64 60 - 220 40 61 38 ( 5
6 /11~2
,2 'l!
14 26 18 10 30 - 80
M24
H27
53
59
58
64
II 68
74
60 -
70 -
220
220
15 28 19 10 :;0 - 80 9 I M45xl,5 65 10 2,5 45 68 43 6 11,2
17 32 22 12 65 - 80
Jl30
Jl;:;
I M30
65 '(0
76
80 80 -
86 100 -
220
220
19
21
35
38
204- 12
26 14-
-- 10
11
.12
M50xl,5
M55xl,5
M60x2
70
75
11
11
11
2,5
3
3 7
50
55
73
80
48
53
6
8
1,2
1,·2

--
82 92 100 - 80 12 60 85 58 8 1,5
220 23 42 29 14 1; M65x2 85 12
I I
H39
M42
M45
88
94
100
98 100 -
104 120 -
220
220
25
26
45 51 16
48 34 16 -- 14 M7ox2
15 ,M75x2
92
98
7
12 3,5 8
13 3,5 e
3 1-3
15 ~: 11~:17~:7 . ~ :::1 'I
I Jl48 .106
210 140 -
1116 150 -
220
220
28
30
52
56
% 18
38 18 - 16 IM8ox2 105 15 I3.5 8 80 112 10 1,7
I
1&52
1114 1
134 lao - 220
I
3' 62. 42 20 - 17
18
M85x2
M90x2
110 16!
120 I 16,4.
3,5 8
,10
851 ~~~
90, ~~c!
82
87
10 1,7
10 1,5
x) Zii 1 <80 mm I i

ga 1 od 80 do 200mm Stana .du!t. 19 M95x2 125 17 14 10 19


y) staple 1:
i, 95 133
z) Zil. 1 >200 mm 20 Mloox2 130 .18 4 10 26 100 142
15, 18, 20, 21 M165x2 140 18 5
Standardne duzine stable 1: 22, 25,28, 12
20, 25. 35. 50. ~. 45, 50. 22 MUox2 145 19 5 12 22 110 154
55,60,65, 70, 75,80,'90, . '0, '5. 40. 23 M115x2 150 19 5 12
100, 110, 120, 1:;0, l~, 150
45,
60,
50, 55,
65, 70',
,
(

160, 170, 180, 190, 200, 220 mm 75, ao mm 24 M120x2


M125x2
155
160
20
21
155 12 24 120 164 115 14 2
25 12
26 26
. 28
30
M130x2
M140x2
M150x2
165
180
195
I 22 21

24
5
6
6
12
14
14
28

32
;4
Ml6ox3~'~
Ml70x3'
210
,220
i 25
26
7
i '7
16
16
30

121
UUNI ODU5AK
ZA~V.OREl~I TIP ?OKLOPGA ZA LEZISTE

~
~,

'0 -'
t\
I
l=
.U
m
0)
" oj c)
SL 75
blHf'#zl.JE {J [/hm] tabel.a "74
OJ
I KoH.~1 m
d d
1 1 do z. j dl. max min I n D

6o~loo mm M6-IH2 d'l+O,s-i 35 6 10 1.~5 d


4 \' ___
1>
100
130
230
-150 mIll
-230 mm
-300. Jlll1l
M12-M14
Ml4-Ml6 rd1';'''.o~
Ml6:'M20
---
4
6
6
~.
~
I 35
50
60
5
6
e
10
12
16
1,~O d
; 40 d
1:~5 d
300 -400 = M20-M24 ~ 6 I~ 60 8 20 1,115 d

Poklopci'mogu biti otvoreni i zatvoreni. Ako kroz njihovo


'srediste prolazi ulazno iIi 'iz1azno' vrati10 onda poklopac obave-
zno nosi zljebove za zaptivni prsten.
Dimenzia~ se konstrukcijaki usvsjaju u zevisnosti od:
vrste lezista. ~ste zaptivaca i od intenzitets 3ksijalne sileo
Dimenzije poklopcs'1 zavrtnjeva date su u ~abveli br.,~:
OTVORENI TIP POKLOPCA ZA LEZISTA

51..77

DII'1EAlZIJE (/ fin"') tabelA 75


TIP D elf ciz l 6

1 4>60 I'fS5" f,s tlolt x ~5 70 20

2 ¢SO Hat) )( 1,5 !f50 x ~6' 50 fS

Q) b)

129
Zavrtanj za iSEust ulja Zaptivac
L s PRSTENASTI Z1\:: -TIVAC I
·6
,°1
r- =1

i
<:;1

I
-I"--_ _--L-l SL.7!J
) 'Z1.f7E {/ mm t a b e 1 a 76

d D 1 L 1 r a B S
J.[ loxl 13 13 8 :; 2 14 2
SL.8f SL82
J.[ 10::0:1,25 16 19 10 4- 2 17 2
M 16xl,5 22 23 12 5 I 2 22 2 £",rdl tabela '7S
J.[ 20::0:1 5 30 28 15 6 4- 22 4-
Praten
/)/MEN2IJE U
J
VRIi71LO. ILl
osoVJ.na
Zlet
M 22xl·I=; l
'32 ?CI ,1=; 7 4 ?? 4 Oznaka I
J.[ 27%2
III I d2 t d3 0.4 d5 t:
38 34 18 7 4 27 4
M 30x2
If 33x2
Jl 36::0:3
42
45
50
:;6
28
46
18
20
25
8
8
8
4-
4-
32
32
:;6
4

,
4
I
5
6
20 \
30
25 . 37
I
42
\
4-
5
5
20
2?
30
1 1
21
26
31
31
38
43
:;
4
4, I
I
5
1
7
8
9
30
:;5
47
40 \ 52
I 5
5
:;5
40
1
I :;6
41
48
53
4
4

45 . 57 5 45 46 58 4
Merse nives ulja 10 67 5
50 66 6,5 50 51
\ . ).1 55 56 72 5
12 55 71 6,5
6,5 60 61,5 77 5
I 13 60 76 82 5
!
t
I 66,5
15 65 81 I 6,5 65
I

~ \ I \ I \
~

j 16
17
70
75
88
93
7,5
7,5
70
75
71,5\
76,5
89
94
6
6
~ \ 98 7.5 80 \ 81,5 99 6
18 80 86,5 104- 6
t 1 I 19 I 85 103 7,5 85 I 92 ! 111 ,
'7
I 110 8,5 90
1~ 20 90 1 I 116 7 I

I 21 95 115 8,5 95 97
5L.80 22 100 124 I 10
10
100
110
102
112
125
135
8
8

I
24 110 1:;4- I 8 \
'77 115 1:;9 10 115 117 140
, 26 125 127 154 9
28 125 15:; 11
;
\ 137 164- 9
30 135 16:; 11 135
172 12 140 142 173 10
32 140 152 183 10
34 150 1 182 12 150
192 12 160 \ 162 195 10
:;6 172 10
I
160 2C3
38 170 \ 202 12 170
i
131
OpRUZNE PODLOZNE PLOCICE ZA OSIGURAHJE
PO~LOZNA PLOCrCA ZAVRTANJ SA PRSTEN.GLAVOM JUS l'1. B2. 136
JUS M.B2.011 JUS M.B1.210
D2

(@I---:"----":

SL8S
SL.84 SL.85
Ul
\ "II

AlH:;JVEdc DOZ.,
fJPtERECE1J:JE
D~ l h F

4 4.3 + 0,30 9 ! 0,45 0,193 M4


5 5,3 + 0,30 11 ! 0,55 0,286 1'15
20 36 14 18 100 6 6,4 0,36
+ 12 ! 0,55 0,318 M6
25 45 16 22 200 7 '.7,4 0.36
+ 14! 0,55 0,700 M7

II
:70 54 20 26 250 8 8,4 + 0,36 17 ! 0,55 1,08 1'18
10 10,5 + 0,43 21 ~ 0,65 2,04 1'110
35 ::so 500 12 13 + 0,43 24 ! 0,65 3.01 1'112
18 1. 4 (14) 15 + 0,43 28 ! 0,65 5,17 1'114
20 21 1 36 4 40 40 72 28 .16 17 + 0,43 30 ! 0,65 5,65 1'116
22 23 1 40 4- " 600
8
'(":_0 ) 19 + 0.52 34! 0,80 7.35 1'118
24 25 1. 44 4- 50 45 1.200
/ - 21 + 0,52 I 36 ! 0,80 8,43 1120
27 28 1. 50 5 «~2) 23 + 0.52 40 :!: 0,80 11,9 M22
'0
36
31
37
1. 56 5 65 60 108 42 55 1800 ;;~4 25 .. 0.52 44 :!: 0,80 14,5 fl24
6 75 70 126 50 65 2800 (26) 27 0,52
+ 50 :!: 0,80 21,8 1'126
59 40
42
6
144 58 75 3aoo I
, (27)
(28)
28 + 0,52
29 + 0.52
50 :!: 0,80
50 :! 0,80
21,1
26,4
1'127
£128
166
184.
65
75
85 5000
~.O___~__3_1__+_0__.6_2__~___5_6__!__O_'_9_5__ - L____ 0 __~
2_9_._5____- J_ _M_3__
95 7000
206 85 105 10000
Nap omena:
- Nazivne mer~ u zagradi treba izbegavati
Mater:i.jal:
- 'Celik za opruge
PODLOZNE PLOCICE ZA OSI~URANJE SA NOSOl"!
JUS M.B2. 14_ PODLOZNE PLGCJCE ZA OSIGUP~JE SA PRODUZETKOM
JU2 1'1. B2. 142

9!
I
?!,

[l
,

I
II?! m "'I pnmnp)2?2wuVr&
I
"I PRIMERI PRIfTENE
;--------<
I V2dVl<

iI
~I
~l
F~_ll
!/AVVNA
HERA
d1
I I d2 f I I !
[mmJ
g 17 t
reilNA,
Kg/fIXJO
TABELA

"om
81

ul
VI:JKE

., i I NAZlVHA
HERA
b
SL,87
tmJ
, ,

R
I
",

Tei/NiI,
K9/1tJlJ1) ,ro'f! VIJKE

i {tnf17]
I
5,3 17 I4 3.5
I 7 0,5 0,5 3,5 0,804 M5 !
j
5,3 6 17 16 0,5 2.5 1,05 M5
M6

!I
6.4 19 4 3,5 7.5 3,5 0,944-
6,4 7 19 18 0,5 4 1,21 M6
7,4-
8,4-
19
22
I 4
4
3.5
3,5
7,5
8,5
0,5
0,75
3,5
4
0,985
1,91
(M7)
M8 I
7,4- 7 19 18 0,5 4 1,17 m
I I 8,4- 8 22 20 4

II
0,75 2,32 M8
10,5 26 5 4,5 10 0,75 4,5 2,62 IDo
10,5 10 26 22 0,75 6 3,13 1110
13 32 5 4,5 12 1 6 5,27 ID2 I
13 12 32 28 1 10 M12
(15) 36 I5 4,5 13 1 6 6,62 ID4
6,40

17 . l~O 6 5.5
6
15
18
1

1
6 8,08
10,3
MI5
ID8 I
I (15)
17
12
15
36
40
28
32
1
1
10
10
7,65
9,49
MI4
ID6
(19) 45 7 7
(19) 18 45 36 1 10 12,1 M18
2l 45 7 6 18 1 7 9,76 H2o !, .
21 18 45 36 1 10 11,7 1120
(23) 50 I 8 7 20 1 7 12,2 H22 ! I
I
25 50 18 7 21 1 7 11,6 M24 I. (23) 20 50 !
42 1 10
1
14 2

1122

(27) 58
I 9
8 I
! 23 1,5 9 24,3 M26
25
(27)
20
23
50
58
42
48
1
1,5
10
16
14,8
29,0
1124
M26
(28) 58 9 8 23 1,5 9 23,9 M27 ,,
(28) 23 58 48 1,5 16 29.6 M27
(29)
31
58 9 8
8
23 1.5
1,5
9 23.3 M28
M30
(29) 23 58 I. 48 1,5 19 28 t128
53 9 25 9 27,9
31 26 63 I 52
i
1.5 16 1)4- 1130

Napomena: nazivnemere u zagradi treba izbegavati


nazivne mere u zagradi tr~ba izbegavati
,35
.PRSTENASTI OSIGURACI
UNUTARKJI SPOWNI t

~~I KOl{lCll.i. CIVIJA JUS H.C2.205

I)j S m
'f
~5p

L
j
JUS M.02.400 JUS M.02.401
SL.8B SL89 5L. 90
. - _ , -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-=OI:;."':.:lfN.:;ZNC (J [muff tabeu 85 Dimenzijc ') (mm)
u!1utarnji prsten osigural5 spo1jni prsten osigurac d
! min s b m n
~min illS min
4, 6,8,10,12,14,16,12,20,22,23,26,28,30,32,36, I
1,5 2,7 1~ 1.3 l.5 40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140,15 0 ,1
20
21
22
1
1
1
2,5
2.5
2,5
21
22
23
1 .1
1,1
1 ,1
1.5
1,5
1.5
1,2
1,2
2.7
2,7
20
2l
1,3
1,3
1.5
1,5
165,180,200,230,260. I
24 1,2 2,5 25.2 1,3 1,5' 1,2 3,1 I 22,9 1,3 1,5
25 1,2 3 26,2 1,3 1.5 1,2 3,1 23,~ 1,3 1,5
26 1,2 3 27,2 1,3 1,5 1,2 3,1 24,9 1,3 1,5 lCOJUCllA CIVIJA SA NAVOJL1·;
1,3 1,5 3,1 26,6 1,6 1,5 Jli£ M.C2.206 .
28 1,2 3 29,4 1 1.5
30 1,2 3 31,4 1,3 1.5 1,5 3,5 28,6 1,6 1,5
32
34
1,2
1.5
3,5
3.5
33,7 1,3
35,7 1,6
2
2
1,5
1,5
3,5 I 30;3 1,6
32.3 1,6
1,5
1,5
\.·35
36
37
1,.5
1,5
1,5
3,5
3.5
3.5
37
38
39
1,6
1,.6
1,6
2
2
2
1,5
1,75 ; I 33
34
1,6
1,85
1,5
2

38
40
1,5
1.75 1 4
4 40
42,5 1,85 2
1,6 2
i:H 4.5
4,5
II ~t5
1,85
1.85
2
2
42 1,75 4 44.5 1,85 2 1,75 4,5 j ;9.5 1,85 2
45 1.75 4,5 47,5 1,85 I 2 1,75 4.8 42 .• 5 1,85 2 SL.91

48
47 1,75 4,5
1,75 4,5
49.5
50,5
1, 85 1 2
1,85 2
I 1.75 4,8 45.5 1,85 2
OIHEIIZI:7E u t:mm] tabel.a 85
0 5 6 8 10 I 13 I
I 1025 201 30 40 50
50 2 4,5 55 2,15 2 2 5 47 2,15
0, I 1,5 i 2 2 2,5 4
c 0,5 ,') 3 4
§~58 I
!
2 5,1 55 2,15 2 2 5 49 2,15 2 c1 2 2 5 ? 'i 3 3 5 4 51 4 5 4 5
5.5, 8 10

60
62
2
2
2.
I 5,1
5,1
5,5
58
61
63
.2,15 2
2,15! 2
2,15 2
2
2
2
5
5,5
5,5
52
55
57
2,15
2,15
2,15
2,15
2
2
2
- d1
,12
03
11
5,5 G,b
E5 1'10
3,5 4,5
12 15
"S,8110,9 /14 2117.4 21,7 27
H8
6
18
,".10

22
7 9
25
12 12
'0 30
32,2
M12 N16 N1c H2oiQ4
18
40
15
35
42,6 53
N30 H36
23
50
28
60
2 ,5 5,5 65 2,15. 2 2 5.5 59 2 -
65 2,5 5,5 68 2,5 6,4 62 2,65 2.5 12 25 30 40 45 60 72 85 100
110 130 150
2, 65 1 2 • 5 10 10 16 20
T .<., 3 5 5 D 1" 25
68 2,5 1 6 7i 2,65'i 2,5 2.5 6.4 65 2,65 2,5 r1 0, 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,1.3 11 I 1,2 1,6
70 2.5 I 6 73 2,65 2.5; 2,5 6,4 67 2,65 2,5 1'2 0, 0,0 o,u 1 i 1· 1,6' 1,<> 1,0
2,5 \ 2,5 4
751 2.5 6,6 78 2,65 2,5 2.5 7 72 2.65 2.5
l,"Uzina civije: 40, 45, 50, 55, 00, 65. 75, 85, 100., 120,
/

.80 II
2.5 7 83.5 2,65 2.5 2,5 7.4 76.5 2,65 2,5
·90 3 7,6 3,15 3 e 140, 160" 190, 2-Zo, 250. 280, 320, 360.
93.5 3 86,51 3.15 3
ELASTICNI PODMETACr
JUS M.B2.llo
ZAVRTNJI ZA FUNDAMENT

otvor se kasnije
nalije betonom

5L.82
"Ilat.J.a 86
UnlJ:'~. ol:vorl 1 II
~l 15 ,1 6,1 8,2 10,2 12,2 16,7 .20,2 24,.5 ,30·,5 ,36,5
;:;i,bljina 11,2 1", 2,01 2,2 2,5 3,5 4,0 4,0 6,0 6,0

H2O 1124- ti,36 n42 SL95


-. tabs1,. 88 -
d
Cn'tl?!l.
i m6 ~120 H24 M3,o !f36 1142 M48 M56
ZAPTIVAC ZA POKLOPCE :LEZrSTA d
1
16 20 24 I 50 36 42 48 60
1 45 60 75 90 110 120 140 160
1
0 80 100 'i20 150 150 170 220
65
Rl 12 15 20 25 30 35 40 45
a
h
-
-
100
200
100
200
135
)00
130
300
160
400
160
400
I 180
500
Duzina zavrtnja L, 300,400 ,600 ,800,1000,1200. mil)

I D ~5 d
\
BUSENI I LIVENI OTVOR ZA FUNDAMENTNI
I
I d 1Q 11) I 20 125 I ~O I 35 I 401 45 I 50 I 55 ZAVRTANJ NA STOP~MA REDUKTORA

L s 0,5 I 0;75 I 1 d

j .]:I 1, lL 5 d ·l,'+<i
1

i d I 60 I 65 I 70 I 7:5' I 801 8 5 J 90 J 95 1100 110

I 8 I 1 1;25

I D 1,·':;'.fi.

I d )20 I 130 ·ll/l.e 11;0 i 150 11?C I iSO! 190 1 200 220
,
f

l S 1,25 i 1,5 2,0 5L.96 SL. fJ'1 tabela 89 -


d f"''''] rr,16 H2o 1>124 E30 1136 M42 !t48 N56
80

.~~
d 20 25 )0 40 50 65
1 60 85 130 170.
D 45 48 100

1 20 ;0 35 50 . -;55. ',"SF'
['!""c 70 95

139
KRAJ ·VR1\.TlLA: NAHENJEN ZA SPOJNICU

-'t±i-l-~l SL.SS

1 d l' [m;,y
d 1
[m~ ) I
Yarijanta
II III
t
I I-J I
v.arijanta
I II IX!
12 25 25 30 80
14 50 30 30. 65
16
18
20
50 30 40
90
95
1 C()
I
110
I 140 170

22
25
I 30 40
! 50 116
120
140 110 210

20 I 40 50 60 130
140 250 KONSTRUKCIJSKI OBLICI UGRADNJE
170 210
30 150 300
32 160 Poklopaca za lezista,iezista,osiffUraca i
50 60 80 zaptivaca kod raznih tj.pova redu],tora
35 11e
38 I 180 II 300
210 250
40
42
190
200 I 350

I
t, I
45 ,
48 DC 80 110 220
240
I
250
I 300
350
420
50
,55
i
260
280
! 4"20

60
I 65 80 110 140
300
320
!
~oo 350 480

I
7.0
75 I 340
I

·.f

- tabela 91
Razj,.precnika I2
I
"-
I -
5 8 lib 15 20 25 30 35 140 50 55 65 70
D.-·d
i
Radijus
R
ZaOb_!, 2 3 4 5 8 10 12 12 j16 16 20 20 25
NACIN UGRADNJE: LEZAJEVA,ZA?TlVACA,?OKLOPACA /
OSIGURACA

NAetN UGRADNJE (LlVENiH, KO VA NIH ! ZAVARENIH


?OKLOPACA),zA?TlVACA I LEZAJEVA

SL.107
SL. 106

SL.100 SL. tOt Sf. 102

,,

5L. f09
SL. {OB
SL.10~ SL.
l43
NACtN UGRADNJE: LEZAJEVA, ZAPTtVACA, POKLOPACA
I OSIGURACA

UGRADNJA LEZAJA ZAPTIVACA J OSIGURACA


KOD VERTIKALNOG PODESUIVOG VRA TiL A

SL.112. SL. 113

SL 110

. SL Hi;

SL. 111 S/.. ff5 SL.116


NACrN UGRADNJE: LEiAJEVA I ZAP TlVACA I POKLOPACA
NACIN UGRADNJ£: LEiAJEVA.1ZAPT/VACA, POKLOPACA f I OSIGURACA
OSfGURACA

\ I

~ $L.120 SL.121

SL .1f7

SL 119

147
NACrN UGRADNJE LEiAJA ZAPTIVACA I OSIGURACA KOD
KONICNIH ZUPCANIKA fZRADEN1H ZAJEDNO SA VRATILOM

,f

148
~--llHlt-- --i-tt--Hflt---j-tt-/--- - - - - j - - l t - ~'--' §]

t
II
KUClCA DVOsr£PENOG REDUKTORA SA CII.INDRICNIM
ZUPCANICIMA SA SrRELASTJM ZUPC1MA ZA PRENOS
VELlKIH SNAGA
iS1
150
/'
~
/'.

i!
It' /
~. (
I ;

SL.130 . SL 131

REDUKTOR
DVOSTEPENI KOAKSIJALNI REDUKTOR
- ZUPCANIC/.' CILfNDRICNI SA PRAVIM ZUPC1MA(ZAVARENI)
-KUt:tCA ! POKLOPAC SU ZAVAREN£ KONSTRUKCIJE

153
\ enI
,
\ en

~+-.
\

TROST£PENI HORiZONTALNI REDUKTOR


-ZUPCANICI - KONICNO C1LfNDRI(;NJ (LIVEN!)
-KUCICA. I POKLOPAC-LlVENE KONSTRUKCIJE

lS4
SL,I34
DVOSTEPENI REDUKTOR
- ZUPCANICJ : KDNiCNO C!LlNDRICNI
- KUCICA ! POKLOPAC LlVENE KONSrRUKCI.JE

'\
\
"
JEDNOSTEPENI PUZNI REDUKTOR

-------~----

A A -A

SL. 137
DVOSTEPENI PUZNI REDUKTOR
LIVENI OaUK KUCICE REDUKTORA

an,0
&.139

DVQSTEPEN! VERTIKALNI REDUKTOR DVOSTEPENJ HORIZONTALNI REDUKTOR


-- ZUPCANICf: PUZNO-elL/NDRleNl SA KOSIM ZUPCIMA
- ZUPCAN1CI: PUZNO-GIL/NOmCNl
-- KUCtCA REDUKTORA LlVENE KONSTRUKC!J£
- LIVENI OBLIK iWCIC£ R£DUKTORA

'\ 161
!
160 \
SL.!'"

o VOST£PENI HORIZONTALNI REDUKTOR


(SPOLJN! iZGLEO)
-ZUPCAN1CI: eIUNORleN! SA KOSIM ZUPC1MA
- kUCtCA 1 POKLOPAC LlV£N£ KONSTRUKCJJ£

163
~
0:::
a
h...
~
~
a
It.J
<if ct
<.:)
C)

~
iO

~fb~
;!h...lJ

a 3~
RADIOIHCKI CllTEZI KUCICA I POKLOPACA -HI)
Zil. .ilAZeiE VitSTE RElJUKTORA <:0
<If)
a~
Lu;';;
"')=l
"'(~

'u -
u:::;
~
'-

-
~

(J

~
C)

~
()
0...
~

165
"'t
~
l-

S
G3
0:::
-..
\!)~

~~
M:~
lu~
'-0
V)~

~i
a~ -..J
<..> ....
,< .0:a
SLu,t,
~
0
I Q..
"f
I KUCICA JEDNOSTEPENOG :;'1
- LlV£NA KONSTRUXCIJA
I 161
1
5L.146 B-B

---I-
KUCICA DVOS TEPENOG
RED UK TORA
(LiVENA KONSTRUKCIJA)

~10:1_-''''Iw.. ... ""~'<'~·--"···''''''Mo1:.W,lt~~~,,,,,,·~",,·,:-.·''\'''·;M,··~.·,

~I:l.

I
I
SL.147 I
_--:1.-

K UelCA D VOSTEPENOG R£DUK TORA (LIVE NA)


~ -ZUPCANICI: PUtNO-CILINDRICNI
A··A
~I

~~.

SL.1L,8

POKLOPAC DVOSTEPENOG
KOAKSIJALNOG REDUKTORA
-ZAVARENA KONSrRUkCIJA

t~,_~~""""",~ .. ,:;;;<"<I~l".~.<QUI''''~''''~.~'''''''' .,-; .. "'_"1>_~n""' __ ,_ "',' .... ~ •..

A- A

8L.149

,
KUCICA D VOSTEPENOG
tl KOAKSUALNOG

•I
(ZAVARENA KONSTRUKCIJA)

-;.
t
l'
./_.-
-
q
I
n
J1

NOTOR - REIlUKTORI

113
W
-----.
----
lu
<:
-q
.......
.~ 0:::
lu
~
e: ::::5 2 ~
Q~~
V) '-
~
~~ ct ~ -i
V)
~:5~ ""~
...s
~ O~
Q K--.J wE:] 8 U)

~~ e]Q:0
~ ::s b 1
I-.:
w Q~ V}Q:~
a..: lli f!5
kJ ct:t
00::;:
.<: K ~

kl ~ Q.gs
I-:: I <: CJ
V) ct ~
~ a!-.:
2~ ~ bu
l

fa"""") ~2w ~--- ''


:::J
~
1

~
~

,\15
iii
ill
4.1f----i

KARAKTERISTICNI OELIO! IZVEDENIH


REDUKTORA SA GAEARITNIM MERAMA
I

'·CD
=mI '
I I

.R
81..f55

VERTIKALNI TROSTEFEt,I CILINDRICNI REDUKTOR


sbe:dtne mere tI /m'tJI./ koliCine uljs i t ..1f.ua HdUktore ·'i;a~l.!ilI ,~
TIP! .A, A2! ~J Ii I lJ, Ii 111 J !
L I Li I () !! 01 n 102 c~

&.ISIt
1 90 130 1130 280 2251326 150 1801198 125 50 4 I 1185
2 105 130 165 407 245 395 190 230rOS 160 50
160 155 61
JEDliOSTEPElTI J(OlHClII REDUKTOR
Gabaritne mere u (rom)
:3 105 210 482 255 458 200 255 242 200 50 8 So ! 200
4 140 I 190 \220 557 2851488 235 285 258 215 50 . 8 70 320
5 1401220 240 607 285 528 155 28 5,258 235 50 8 tio 375
I
6 220 280 300 110. 466 671 325 40oj390 290 70 . 8 \120 330 j
,
I TIP I
lJ , Ii1 B2 I! H1
I
H2 L L1 d d1 d2 1 C C, Ic? 11 TIP C4 d 12 d1 15
d3 Ulje !Tezina
I 1 ;05 .2.15 260 545 250 25 580 -:320 40 ~o 23 60 200 80 1 iS5 17 60 30 55 35 0,7 117

\!
350 270
450 3;0
605 435
330
390
500
648
753
993
300
350
480
25 680 370 50
;0 810 43~\60
35 1060 520 80 "1\"
")0 23 So 250 370 .50
So 27 110 320 420 60
100 34 140 450 520 85
110
140
170
2
:3
4
5
!
'205
I 215
245
.245
17 60 30 'S5 55
17 85 40 105 65
17 85 40 .115 80
17 65 40 115 Bo
1,5 149
2,5 205
2,-8 274
,,0 ,24
6 \400 25 85 50 125 95 15,0 860
81

51. 156 . SUS?

DVOSTEPENI CILINDRIGNI FJmUKTOR JEDNOSTEPENJ;puiNr REDUK'l'OR SA VAZDUSI1Itl RLAllJEHJEN


U·/mmi tezina i z8premine Ulja Gabarltne mere (rom) i teZina (kg).
tabeila 95
A. a . :5 R .11, C C, L 1 11 d d1 d~ Tezina
1 B? L1
120 100 2SS 110 380 30 200 150 218 187 56 7.G 50 45 22 70
180 140 442 155 540 40 300 260 300 260 80 100 45 60 24 200
240. 180 600 198 736 45 360 330 430 333 110 140 60 75 26 388
300 195 734-
420 260 960
216
302
870
1170
56 520 360 482 385
70 - 490 648 526
110 170 60 90
140 200 90 140
32
46
574
1573 I
SJ.~f58

SL. {59

.1EJ)iWSTEPENI PUZNI REDUKTOR


Gabaritne mere u (mm1 i tezina(kg)

TIP A a II R !f1 L L1 L2 0 01 02 Tei. ~l:ie


;·1 80 DVOSTEPENI KONICNO CILINDRICNI REDUKTOR .
115 116 315 '22 295 185 175 108 215 181:> 34,~ 1;1,0 Gabaritna mere U (llltl). teZina (kg) i ulje u {lit)i;~''¥7_
2 100 125 136 ,65 22 350 212 192 140 280 216 48,~ 11,0
:; 120 140 ; 166 410 25 415 253 222 152 304 248 74,c 14,6 A :a H H1 H2 0 OJ . 02 \. L L1 ~ + 111d . d1 d2 Tel!;. Ulje!
250 225 510 :;5 ;20 :;10 '506
TIP
1
2
d1
24
24
d2
42
50
11
bo
60 78
12
bo ~oo 225
400 290
640
870
270
330
480
40
50 520
340
420
1':10 "looe-
250 1185 575
310 1525 680
;40 So 110 40 65 23 423 20
370 80 14'" 40 7;0 27 645 27
480 80 170 50 100 34
I
I
3 ;2 60 80._ :-93 ,
...
450 310 990 550 50 600 460 ,70 1755 810 490 110 170 60 120 34 !
L
\ I
t

I-
I
I

I. C ,l

, SL f61

~rgnNOSTEPENI PUZNI BEDUKTO~ SA DVODELNOM KUCrCOM


Gabar,1tue mere (I11III) KollC:1.na ulja (lit} i teZina.(kg)
~99
~l a HIB1 0 , 01 L 1.1
i
1 11l d d
1
d' Tezina Ulje
2 I
St.. f60 - 1:10 150' 450 2 290' 220 290 260 60 8~13.o I 50' 25 18 90' j5

nlmWS1'EPE>iI puz:tn REDUi(TOR SA VAZDuSlI'"IM IlLADJEIfJEM


1!io 150 520' 1;0'0' 310' 2110-
1BO' 180 605 ;0 360 30'0'
210 210' 710'130' 40'0' ;20
2~le 240 810'\40 440' 360'
310'
360
400'
440'
340
31'0'
410'
420'
60
80
20'
80
11°135
110' 4b
i

140' 45 80 25
14:\50'
60'
70' 25

90' 30'
120'
400
525
755
7
)00' 110

J5
12

20'
I
Gabaritne mere u (mm)
27'0' 270 915 40' 50'0 380
30"0' 300' 10'10\40' 520 420'
480'
540'
480'
490'
80'
110
170' 55 100 3D
170' 70' 120' 30' 920' 25 J
L-
!. 0 Az 4, '/
I !.-.
I Ls
I

& .1

51.. 16ft

I1VOSTEPIDII CILINIlRICNI REDUIC'l'OR


Gabaritne mere u (rom) i tezina reduktora u

2:~o
380
640
885
480 11j~0 A 04 I 1 11
530 1545 450 360 140 165
630 2850 ::>00 360 165 170
650 720 38'/'0 600 • 3Do 170 170

187
81

(D
I

&.
II
I
1
S1..1Sl[ .
JEDNOSTEPENI CILINDRICNI REDUKTOR

I
.llVOSTEPENl. CILINllRICNI KOAKSIJALNI REDUKTOR
GabarLtne mere u (mm) i tezina reduktora , Gabaritne mere u (mni) i -potrebna koliiHna ul a U (l)tabsla le.J
Tn A B, B2 ll; If Hi HZ L L1 0 1 02 d d, dZ 1 I, n uljeJ
1 100 ;00 160 150 240 ,115 15 145 155 55 57 20 25 18 50 60 4 1 1 0 t

i 2
3
4
1150 435 230 200 365 170 20 213 244 90 85 30 40 18 80
~oo 545 350 200 455 Z10 20 215 '245 135 80 35 50 18 80
. 50 i~7; 440 240 550 260 25 260 290 180 95 40 65 18 110
110 4 1,21
110 4. 1,8 I
140 6 4,0
I

J
I 5
6 ~~o
785 490 280 640 305 25 290 350 190 110 50 80 23 110
00 :~9o 645 320 825 400 25 350 385 272 130 Co 95 23 140
170 6 5.g.~
170 (; 9,6'''1''

I
\.;:&-
'" ~

JEDNOSTEPENI PUZNI REDUKTOR SA DVODELNOM KUCICOM A, A2 Ii.


"2 :B 1111
&1 :B2 Ii: H1 C
°1 L 1;£.1 1 111
Gbaritne mere (mm) I tezina redUktora be~ ulja~
,
I A do :B
120 150 185
li 51
°1 L L, .
C 1 11 d\ d,
,t"''I'':u
d2 :81 'retina
100 150 110 50 105 315 317
150 180 180 70 110 380 500
200 3.0 0 210 100 200 590 710
125 410
170 620
250 850
20. 120 194 31 01230 o
4:t
26 160 2:io 45 0 1360 60 120
50 22.5 370 59 0 1460 80 180
150 210 230
450 20 290 220 390 260
520 ;0
60
310 280 ;10 340 60
80
110
30 ·50
35 lio
18 155 7.0.
25 :190 100
,, A1 A2 d .d', ~ Te~i-n~lje
180 250 260 605 30 360 300 370 360 80 110 40 70 25 205 192
210 280 300 ! 700 30 490 320 400 410 80 140 45 80 25 225 248 ·100 150 22 40 18 264 :;
240 320 330 780 40 440 360 440 420 80 140 50 90 30 235 376. 150 180 ;0 70 27 295 8
~ ' 500 1"00 '6540"0 , .. 480 480 ., '70 55 '00 '0 255 520 200 300 :50 120 40 901 18
3 39 39 94540 520 420 540490 110 110 10 120 30 265 880
1
460460 113':) 50 680 450600 520 140210 80 140 30 290 1020
1
, 480 505 1240 60 170 56e 670 -610 140 210 90 160 30 3Jo 1315
IZBOR GOTOVIH REDUKTORA
Redukto~i se mogu usv9jiti za "8vaku vrstu pogona, a da
'se uopste ne racunaju py dcsada/inji.m klasiani.m metodama.

Postoje tabrike koje su potpuno osvojile, i usavrsile


proizvodnju reduktora /kodnas "Frvomajska" Zagreb i
"IvoLola Ribar" - Zeleznik/

Ovakvi refiuktoru su tipizirani po familijame reduktora.


koje au gradjene na prin6ipu BAUKASTEN sistema, koji
omogucava ugradnju tipiziranih elemenata u vise tipo-
va i velicina reduttor~.
IZBOR GOTOVIR REDUK'l'ORA
Ovi reduktori BU namenjeni za razlicitu upotrebu kao
sto SUI

- pumpe, ventilatori,
1 dizalice transporteri. elevatori.
j vslj&onicni at.novi
I
pogon dizalica, prenosnica, raznih
kol:i,ca, kraovi j
·1 -transporteri i mesalice,

I
I
,~
transporteri izieare i td.

NACIN IZBORA REDUKTORA


j
Pre izbors"vrste i"tips reduktora mora se odrediti
faktor dinamickog optere6enja r
d i faktor duzine
rada redUktora rho Ovi faktori au dati u sledecim
tabelama.

\\,
\ .~ ..
faktor dinamickog opterecenja fd TA8£lA .;:fOG

II
i
FOgonskA m83inA
'" - - '- I ~
l
~~ "," '0e~~~~ ~~~~.i~
~,

Radna(gonjena)masina n~ ~!t
~~~:'l.
.....

I
jventilatori,centrifUg.pumpe,elektro
~~
:i~
~~~ ~ :t ~~~ i·
~ ~~~~~
t~~g 1,I)~ ... o> .....
~~~l~~
<1\- II'lo - ..

A.generatori,transmisije, 1 1,0 1,1 1,2


Usisivaci,ventilatori,elevator~ turbo- Ohrazac za proracun snage reduktora
6 kompr~sori,a~~tne m~~ine sa ob:~an~em, 20 1,1
tekstllne maslne,maslne za savlJanJe
1,2 1,3 J;R=N~l r d Tn
lima,transportne trake. ! I I NN- snaga gonjene masine
IRotacione_dUValjke,ma~ine ~~ ob:~du .
, i
J

drveta,mas. za predellJe,oblCne Ql.zall- 0


C'ce,brusi1ice,rotacione peci,mas.za :t Nekoliko primera izbora redu.1ctora/PRVor·IAJSKtJ
sitnjenje ~~rva,vit1a,me8alice,transp- 0
I 1,2 1,4- 1,6
ortne trak 'ace opterecene. i (\J
II Elektromotor •..••••••..••••••••••.•• N1 =32 KS
I Mlinovi u papirnoj industriji,pumpe
za prese,mas.za gnjecenje,maS.za p1e-
I Transportna traka •.••, ••••••••••••••• NM",28 KS
hr. okre~aja motora, ••••••••••••••.• '1.l1 =;1.500 o/m'"
I Prenosn~ odnos ••••••••••••••••• ? • • • ~=10
tenje,centrifug.mlinovi,mesalice za I Trajanje pogona ••••••••••••••••••••• 8 cas.
beton,centrifuge,mas.za pranje,m1inovi 0 Broj uk1jucivanja na cas •••••••••••• 30
valj • s tanovi , kovacki c eki6 i •bubnj.evi
za brusenje,rudnicki ventilatori,klip-
CO
I
I i

I d=l ,2 1~.FVl 106


n~umpe i kompresori,dizalicni.pogoni
Dlured.za,dizanje,kolica :krana,l pogon
I mOBt~rana/,dizalice na uze,liftovi,
0
~ 1,3 1,5 1,7 r h =1,0 TAML41064..

visece ze1eznice,zeleznice na lance, snaga red. NR=rdfh'NM"'1,2·1,O'28=3~.6 KS


plocasti transporteri,cementni mlinovi odabiramoi
mlinovi na kug1e,brodske oso,n-ne,vrsa- NB - 360 TJl8fLA10-r
lice ,krilne pUlllpe ,mlinovi za drvo, VUllO
vlacare,mas.za tkanj e, okretni bubnjevi 21 E1ekt~omot:: ••• ~ •• ~ •••••.••••••••• N~=20,5 KS
UredaJ za a~zanJe ~ereta ••••••••••• Nw,=18 K~
Prese,makaze,stanc-masine,va1jaonicki br.okretaja motora •••.••••••••••••• 725 o/m~n
I stanovi za o1ovo,brusilice za ~vo.mok- 0
re prese',cilindri za susenje',cilindri
E za peglanje,rotacioni aparatiu indust. ..-l
to
~
I
Prenosni oanos •••••••••••••••••••• 11,2
Trajanje pogona •••••••••••••••••••• 4-casa dn.
Br.ukljucivanja na sat ••••••••••••• 25
papira,kovacke prese,klipne pumpe sa ! 1,5 1,7 1,9
lakim zamajcem,pogoni bagera,cekici, 0
snaga reduktora:
zicare,prese,drobilice i drmalice. co
NR",Ydrn NM=1,2·o,88·18=19,o5 KS
Generatoriza varenje,drobilice za kamen, unvaja se redulctor: NKB - 360 ,.,,8ELIj 109
~ valjci u industriji gume .klipni kompr. "_I 0
i pumpe bez zamajca,gateri,prese za op- ~ 1,8 2,1 2,3 3} Ele~tromotor ••••••••••••••••••••••• 8 KS
eku,Val,jaonicki
.
stanovi za metale.. Vitlo •••••••••••••••••••••••••••••• 6 KS
Br.okretaja motora ••••••••••••••••• 95o o/min
Prenosni odnos ••••••••••••••••••••• 18
Trajanje pogona •••••••••••••••••••• 15 sec
0,63 0,8 Trajanje rada •.•••••••••••••••••••• 60 sec
Faktor
'ff,
za NKB
0,85 0,88

2 4-
0,9 1,0 1,15 1,26 1,35 1,4-4
I ~r.ukljucuvanja na sat ••••••••••••• 48

ED=~·.lOO=25::~ lod 8 casova vitlo radi 2 casaj


snaga reduktora:

II
6 8 12 16 20 24
NR=fd-fh-NM=1.3·o,85·6", 6,62 KS
usvaja se reduktor:
j)"rCH - 285 Til8fL4 109
'\ .
\
r
g

tabela i01
liB ! tabela 108 \
. 180 I 225 285 360 r °/1171"
lIe :;c i
~~~' I
/fnm] 305 385 485 6IO 305 385 610
485
n, n.
9
,
950
d
1 20 25 40 30 400 45 . 3.9
SNMI/

8,1
u

15,8 I 31 I
/irs]
~ll 20 25 30 i 40 i
50 50 65 80
'li5o
1400 140 4". 8,3 17,
11 50 50
1l 38 50 60 I
80
70
65 31.~ 950
750
30
23,6
3,1
2,4
6,2 12,2 I 24 I
5,) 10,4120,2 I~11 50 60 70 85
10 950 95 3.4 6,5 13,6 26,6 400 40 3,6 1 2 1 11 5 135 135 160
80 7;6 14.7 28,7 J
750 75 2,8' 5.5 11,6 22,,7 L2 115 J 135 160 35.5 950 26,5 2,8 j 5,8 11.4 22,2 t---a=r:rSo 605 760
125 4 7,7 16,4 31,8 a 330 410 I ! 520 655 750 21,2 ~ ,4
1 4.9 9,7 18,9
~5)

85
67
3,1 6
2,6 5,1
12,7 24,6
10,8 21
h 200 240 I I
280 340
4.)
400 (35,5
950 22,6
13,3
2,5
6,9
5,3
13,5, 26,4
10,6 20,4
b
0
240
25
280
30
340
35
400

40
112 3,7 15,2
0 20' 25 30 35 750 19 2,2 j 4.5 8,9 17,4 e 100 125 160 200
2,9 11,8 E 180 225 285 360
75 ~400 31,5 2,9 6,.2 I 12,0 23,4 E 305 385 485 610
10 e 80 100 125 1160 ,t'-
,;J- 950 21,2 2,2
I 4.8 9.3 18,1
20,2
17,1
g 120 140
H 210 1265
1'60 190
340 420 t- 750
~00
17
28
1,9 i 4,1
2,7 5,,7
7.9 15,41
11.2 21'11
g
H
140
265 I
I
160
340
1So
420 I
220
550

~
50 19 2,1 ,4.,,4 8,6 16,9
h no ,140 180 220 750 15
h 140 180 220 280
3,0 12,) 24 1,8 3,8 7.5 1 14,4
2,3
2
9,5
8,1
18,6
15,8
k 160 200
20 25
240 280
35 40
400 25
95.0 17
2,5 5,3
1,9 I 4,1
10,4'20,31
8 15,7
I mk~ 20025 I 240
35
280
40
340
50
~
2.7 5.2 10,9 21.3 m 290 360 450 575
17 50 13,2 1,6 ),5 6,9 13,41 m?, 430 535 320 400
2,1 4 8,4 16,5
1,8 3,4 7,2 14 d Ml2 ru6 H2o J>!20 f:
63 ' 950
oO 22,4
15
2,3
1.7
4,9
3,8
9,6118,7
7.LI- 14,5 ..,.
'-l
d M16 1116 1116 H2o
2,5 4,9. 10,2 20 ~""
l': 4 4 4 4 750 11,8 1,5 3.2 6,4 12,3 Z 4 I 4 6 6
20 1,9 3,8
1,6 3,2
7,8
6.7
15
13,2
l1UJl!'
['it] 2 4 7 15 400 20 2,1 4,4 8,,6 16,7
1'~1.'.
100
/!PJ 170 ! 280 I, 450 I
71 950 13,2 1,6 3.4 6,6 12,91 ""'" 6 10 I 16 1 35'
1,4 j 2y.9
I [lFfJ
;x, 122 157 195 240 750 10,6 5,7 111
4,4
;,4
275
9,1 17,8
7
6
13,8
11,7
I ;r 2571 312 .400 495
'80
400
950
18
11,8
2,0
1,5
4.1
3,1
8 15,6
6,2 12,1
x 157
Y 387
195
480
240/ 298
60 5 1 753
750 9.5 1,3 2,1 5.3 10,3
4 8,,4
3,1 6,5 DVOSTEPENI NB ~4oo 16 1,8 3.,8 7.4 14,3 TROSTEPENI NC
2,6 I 5,5 90 950 10,6 1,4 2,9, 5.7 11,1
. R£DUKTOR 1 750
8.5 1,2 2,5 4.. 9 9,4 REDUKTOR
3.5 7.3 - elL/NDR/eN! ZUPCANICI ~400
2,7 5,6 14 1,7 3,5 6.9 ];3,5 ':'CIUNDRICNf ZUPCANIC!
2,3 4,8 i60 950 9.5 1.3 2.7 5,3 10,4
750 7.5 1 ..1 2,3 4,6 8,9
197
i I i NKe
~~"'" J.a ~
a/min I />IKe
"':I". "':1~t I 50S 385 485 610 ,
o. n.
1 305
385 485 il;lo
Sd4G" v [liS]
1400 I ["''''J
7.1 35,5 950
750
30
45
3,9 I 8,1 15,8 31
3.1 I 6,2 12,2 24
23,6 2,4 5,3 10,4 20,2
I

i
1
41 20 25 30 40 i
1 50 50
a: 14 00 175
950 118
5,2
4,0
I 1400
/35,5 950
40 3,6
26,5 2,8
7.5 14.7 28,7 D 50 60
65/ 80
70 85
j
750 95
1400 156
;,4
4,8
I I
750
1400
21,2 2.4
35,5 3,3
5,8 11,4 122,2
4.9 9.7 /18,9
6,9 13,5 /26,4
12 115
a 430 545
135
i
155
685 860
160

I
r1
9 950 106 ;.7 40 950 22,6 2.5 5,3 10,6 20,4 b 240 280
1.50 85 ;.1 1

45
750
1400
19 2,2
31.5 2,29
4,5 8,·9 117.4
6,2 12,,0 23,4 25
e 100 125
30 I '" I 340
35 40
400

950 21,2 160 200


10
I
1
l 750
I
17 1,9
4,8 9.3 18,1
4,1 7,9 15,4 x 135 155 185 21.5
y
405/5 05 640 810
i
1400 28 )2,7 5,7 11,2 21,8

I
50 950 I 19 /2,1 ) 4,4 8,6 16,9 z 140 I 160 190 220
I I
750 I 15 1 1 8
, ! 3,8 7.5 14,4 H 26 5/ 340
3,7 i I I 1400 . 5 420 530
I
12,5 2,9 /r,5
4.,1 1~.41 15.7
5,3 20. 3 1
h 140 180 220 280
I
I
J 56 / 950 2
2,4 17 1,9
1 750 13,2 1,6 3,5 6;9 I 13,41
k 200 I 240 280 340
1400 100 ;,5 j 1400 22,4/2,,3 m 380 /475 605 760
I
I
1.4 950 67 2,5 63 4,9 9,61 18,71
150 2,2 I 950 15 1.7 3,8 I 7..4 14,5 llL 25 I 35 40 go
5~ 1 J. j
! j
750 11,8 p.;5 ~ " .6,4 I 12,3 f
1400 90 \ ,,~
d MI6 MIG
3.0
In
Ml6.. r'120
1400 2'; y,1 4,4 8,6 I i6,7
I I
I
16 9;0 60 2"
150 47,5 2
) 950 13.2 1,6 3,4 6,6 ! 12,9 I?,,;· """2 4 4 6 6:
1400 j
I 750 10,611,4
1400 18
2,9 5,7 11 I
. "" 100 150 250 460
18 2,0 p
1571 195 1I 240 296 j
950
750
;!
.~
80 950 ' n,8 1.5
750 9,5 1,3
~,1
':;t 1
8,0 15,6
6,2 12,1
2,7 5.3 II 10,)
I I

20·.' j 90
1400 16 1,8
950 10,6 1,4
3,8 7.4 14,3 TROSTEPENI NKC
2,9 ·5.7 11,1
KONICNO CfLiNDRICr
I
750 &,5 1;-2 2,5 4,9
4.4 9,1 17.8
3,4 7 13,8 100
1400 14 1,
950 9,5 1.
3. 6,9 13.5
9,4
REDUKTOR ""
?,9 6 2, 5.3 10,4
11.7
i 750 7,5 1, 2, 4,6
I
8,9

I
GEOtlETRIJS'KE f>fERE X[DUKTOR/;

7A8ELA iif
Vl'.ucrl{~ . D IffE.vZtJE REDUKTOR/j {on,,!!
T~if}";tJ.
I

d1 i -
Tlf'
b C { 9 h I
I
V Vi A m I Iu
0
-
LK9j
!
i
14-0 250 I 25 14 50 - - 220 140 285 85 llO 5
Izbor p;otovih koaksi,ialnih reduktora
160
180
290 125
325 30
14
14-
50
50
-
-
250
285
160
180
450 320
:!.10
360
50013351 150
125 17
140 19
1f+9 01
315
pomocu nomograma
200
230
350 30
385 35
18
18
50
50
- 310 200
21~ 570 395
-1345 230 460 190 25 675 435 290
185 160
405
Ko~~sijalni
reduktori se u praksi u pos1ednje
260 430 35 IS 5512951390 260 520 220 27 , 750 475 470
vreme sve vise koriste zbog relativno manjih gabaritnih me-
290 490 40 22 60 3351440 290 580 250 30~ 840 530 640
ra i 1akse konstrukcije.
Reduktori ovoga ti~a imaju sledece tehnicke kara-
320 560 40 24
I .
kteristike: 70 375 )510 320 655 280 36J 980 630 880
_ moga prenositi snafu od 0,5 KS do 80 KS
360 625 45 26 70 435 565 360 735 320 39~1030 680 1290
_ prenosni odnosi Be krecu od 1:8·do 1:56
400 690
450 1750
50 26
26
80
90
485 620
690
4-00 810 360 4-3~~210 740 1630
- stepen korisnosti je od 0,95 do 0,97
50 530 450 .890 400 465 310. 820 2370
maksima1ni vek trajanja zupcanika do 25000 h
_ dozvo1jeni udari za 4- sec. do 1,8 od \Tednosti
nomina1ne snage.
Kucista ovih reduktora su dvodelno izradjena od T//1JU/l 1'2
1ivenog gvozdja. l>f/'fEN?/JE /I'~IJTIL19 [hi"?! I
VEL/diN", I
8istem u1aznog i iz1aznog VTati1a je koaksija1an. /
II/JUNO /I'/(I1TILO (D) ZI/ PREAJOSNI 8RIlJ rUIlZI/O VJ?,;;TILO
SVa vratila pogonskih zupcanika izradjena ~u od ce1ika Za NP

poboljsanje iIi za cementaciju. 7,5 -f2 1'2,1 - 18 I 18/-28 1_~8f-S6 [), mir; D11710)( I,
,
Povrsine oalones vrati1a pogonskog zupcsnika au
brosans. Zupcanici su izradjeni od celike minimalne zatezne II 140 30 25 20 16 40 45
cvrstoce 80 kp/mm 2 • Vratila S6 oslanjaju na kuglicnim ili I 160 35 30 25 16 45 50
veljcastim lezajima. 180 40 36 30 20 50 60
Zupcanici BU helikoidalno ozub1jeni.Podmazivanje ~.
200 40 35 30 25 55 65

\ kuglicnih ili valjcastih 1ezaja vrsi se ~omocu.masti, a po-


:,imazivanje zupcanika vrsi se potapanjem zupcanika u ulje.
0
230
260
290
45
50
55
40
45
50
35
40
45
25
30
35
60
70
80
70
80
90
Za zimsko podmazivanje preporucuje se ulje /15 EI
320 60 55 50 40 90 lOO
ko~, 500 e A za letnji period IlSoE/ kod 50°0.
.. Izgled reduktora sa svim potrebnim karakteristikama
360 70 60 55 45 100 no
na strani 194 •..<' .. c,~,;!ii~T!''1i''~'''0''~'. 400
450 :;\
80
90
70
80
60
70 I 50
55
llO
125
125
I 140
201
N0i10GRAti Z-1 ODilElJIV/;AjJE vEl/eWE f>iI£NOSAlIK.fI (REOUKTORA)

8ROJ OBRTAt:1;;

SIolIlG~ [KS]

110
VHIOlAlfi
(TIl' REfXlKTOII4)

IS

10

$1..173
-f
SL. f72
III! SLlel .JE PRl!CIlZfjlJ KoAKSI;}ALIiN REl){}KTtJlI; KO;}I 30 ,NleU/H) U
DESIJOJ !ZVEP!Jr A PlWIZVODI SE ! (J L£VO:J. pRlffER!

ZA ':I>IIIGiJ P'" 5 f}:sj, 0110,) OlJR,TA3A IIl<f;z.v06 vRFlru.J9 I),K fltSo "Im/I'/

BRC;! ofJRTIFl1I IZtIfZ"VtJG Wt'lTll.l7 If'L ~ 6S "/""~ I "KEN()"'N, OONi)S

<• '7I,/f'I, '" flt5(;i/63 & 2:; Tl!c/3~ nRi>Rf:;.rl VG-UCIPIf (n" RO:OUKTOkfl)

1490 .fro 3E. VIOl, Z19 OI'lTE' ;>oDA7'KE "",1/0 3(; OI),lfElJl r"'eM
Ii (ZA .""AfJ()} "«TIM TAC~ !3 (l:'1J MOl o'-IfTf;:JI?) , TJt<ff(~ D (ill
!'1e1iA/OS-AlI O.lJ4Josj I IJR.:TZ-'i/) DuE CD PRES(;!CI! PtJl)EOAJ(/ f'RIW()

/oJ'" 1(0:10.1 ,,£ OC'I7RVA vc.l.JelJ.J1'I T;J. TIP R)El)IJI(Mfi.ZJI. OIlR:J $LIICR3
nOBiLl liMO TiP zOO ro9fte.1 ZIli OI/IiJ R£?uX.TOR x;;o I IJI.IIZAlO f IlUUNO
VARrt£O IIl1l1lze J£ II TI7IJEUlIfF1 11f 1'1111.

I 203
PODMAZIVANJE REDUKTORA

P.itanje podmazivanja zupcastih prenosnika i leiista vr10 je


vazno, i njegov~ e£ikasnost zavis~ od izbora konstrukcije reduktora.
TrElba se uglavnom drzati opste preporuke za izbor vrste .uIja
ne samo sa osobinom za podroazivanje vee i za hladjenje.
Rezim rada reduktora, obimna brzina, tvrdoca zubaca zupcanika,a
takodje i velicina kontaktnih opterecenja mogu uticati na izbor vr-
ste i viskoznosti ulja. U najvise slucajeva zupcanici i leZista se
,podmazuju jednim istim uljem.

Maziva koja Be primenjuju kod reduktora

Za podmazivanjezupcanika i lezista'u reduktorQ mogu se primeniti


vise vrsta ulja: industrijska ulja, turbinska, automobilska, avion-
ska, cLlindarska i specijalna ulja.
Indllstrijska ulja se primenjuju pri normalnoj temperaturi okoli-
ne od (0 - 25 lOc bez prlsustva raznih para i toplog vazduha.
Vazni pokazatelji .fizilOko-hemijskog svojstva 1l1ja jesu; tempe-
ratura stinjavanja i viskoznost ulja. Industrijska ulja imaju tempe_
raturu-stinjavanja od (-10 do -30 0 0).
Kod brzohodih reduktora narocito ked parnih turbina, reduktora
kod vazduhoplovnih turbina, turbokompresora i drugih slicnih roBBina
PODMA.ZIVANJE I HUnJENJE RE»UKTORA za podmazivanje zupcastih prenosnika i lazista primenjuju se turbin"
aka ulja.
Turbinsks ulja su jako ~inija (sa boljim Bvojstvima) od industri-
jskih ulja. Ova ulja imaju visoku'otpornost protiv oksidacije, pri
poviseno,j temperaturi ne pravi brzo emulziju sa vodom, iIllS. nisku
pocetnu kiselost i slanost i visoku stabilnost i osobinu da dugo rede
bez zamelle.
Za ne tako velika brzine zupcaniks i visoke temperature 'okoline
priroenju;iu Ge vise vrsta automobilsldh ulja.
Kod Ilodmazivanja ubr..i.zgavanjem u cirkulacionom sistemu podmazi-
vanja najcesce se upotrebljava transmisiono ulje.
Za podmazivanje sporohodnih reduktora najbolje je upotrebi:U ch
lindarsko u1je koje je veoma pogodno za rad napovisenim temperatura-
ma okoline iIi kucice redulctora.
Za reduktore,se~najcesce upotrebljavaju sledeee VIste ulja i ma-
stL
INA- CIRKOL - 1, 3, 4, 6, 30, 40, 50, 60, 80, 120, 170, 250,
350 i 350 compound
Ulje'dobiveno visokom rafinacijom od~edjene .frakcije sirove
nafte. Odlikuje se velikom oksidacionom stabilnoscu i visokim indek",
som viskoziteta. Sadrzi. aditive koji 6precavaju oksidaciju. koroziju
i' penusan;\e ulja. Upotrebljava se 11 cirkulacionim i drugim sistemi.ma
za podmazlvanje, za podmazivanje raznih uredjaja, kotrljajnih leiaja)
kao i za ;Iodmazivanje tekstilnih vretena.
Cirkc,l 550 oompound upotrebljava se za podmszivanje cilindaxa
klipnih parnih maslna za vlaznu partl, za podmazlvanje cilinoara ne-
kih kompreeora i za podmazivanje puznih

I
j
Ulje za zupcanike

INA - EPOL 50, 110, 150, lSO, 240, 310, 430 ulja za za~vorene INA - MAST ZA l.'1JGLIClm LEZAJEVE _
natrijeva NS 2
;upCa..\1ike
,. . r.!aziva mast izradjena na baz i ~... _ .
Ulje za podmazivanje zatvorenih reduktora i najteze opterecenih QltlV"a protiv oksidacije .. U . b1"": nat.... .lJev~h saptu:a sa doa.a.tkom a-
reduktora, kaQ i onih koji BU izlozeni udarnim opt~re6enjima. kuglicnih, valjkastih i k'i;o~~el ~a~a se ~a PO~maZlyanje svih vrsta
Sadrzi aditive za podnosenje ekstremnih pritisaka i aditive za likih brojeva obrtaja ko~ nl. Ie ~J;, ko~: ~ue lwd srednjih i ve-
sp~ecavanje oksidacije, korozije i penusanja. Proizvodi se u sedam do 11000. ,norma nLl ... r-ov~senlh radnih temperatura
viskozitetnih gradacija od 5 - 43 E/50 oe.

INA - HYPENOL - 80,_ 90, 140 INA - ~1AST ZA KUGLli.:NE JAKO ZAGREJAY'" LEZvA""TE t "
. '-'" """ - na r~Jeva }IS 3
Natrijeva mast Sa dodatkom "',. .
Ulje sa aditivom za visoke pritiske (multipurpose) tipa, koje ava se za podmazivanje svih vrstaan.!o~~~~ao~on~~ adi~iya. Upotreblj-
se upotrebljava za podmazivanje hipoidnih i puznih prenosa i trans- zaja koji rade kod srednjih' l ' ku",l~cn~h, va.l.Jkastlh i kliznih le-
misija kod automobila i za podmazivanje industrijskih zupcastih pre- i povisenih opterecenja i kO~ v~ l~~hh broJ~;a obrtaja, ked n~rmalnih
nosnika sa hipoidnim ili spiralno konicnim zupcanicima. VlSOJU, radn~," temperatura do 1200C.

.INA - ULJE ZA VISOKE PRITISKE SAE 250 INA - LITIJEVA MAST ZA VISOKE PRITISKE Lis _ 2 EP
Litijeva mast sa dodatkom antioks'" ..
Ulje sa aditivom za visoke pritiske. Upotrebljava se za podmazi- vost aditiva za visoke prit" " IT ~ ~Qa~lonoG ad~t~va ~a prionlji-
vanje 'sprralno konicnih i puznih prenosa kod automobila, kao i kod glicnih i Valjkastih leiaia ~:~~. po.reblJa:a se Za podmazivanje ku-
drugih tesko opterecienih zupcastih prenosa koji rade sa velikim obrt~ temperature do 1000e a m ~_ bi~' ~ade~po~ ~aJve6im opterecienjima kod
nim momentom i kod 'kojih se pojavljuju uBlovi granicnog- podmazivanja. reo og~ l lzlo~enl ue10vanju vode i vodene pa-

INA - VISKOL MAST - 20, 40 PODfolAZIVANJE CILI.NDRICNO KOlITCNIH REDUKTORA


Mast izradjena iz uljnog destilata velikoS viskoziteta, naI.en- ZUllCanici, cilindricnii kanicni ' . v •
ske baze, bitumena i dodataka za podnosenje ekstremnih pritisaka_ mazuju tecnim' mazivima. .• Postoji n k 1': reduktorlma najoesee Se poo.-
Upotrebljava se za podmazivanje otvorenih i poluzatvorenih zupcanika ra. . e 0 H;o vrsta podmazivaI!ja redukto_
koji rade sa manjim brojeo obrtaja i 6a velikim opterecenjima. a) karterni naoin
- Ulj~ ~tO~i u donjem delu ku6ioe reduktora
INA - VISKOL FLUID - 40 b) karterni + .a zup:anlci su uroujeni de1iffiicno u ul 'eo
pro.ocn~ - u1Je st~lno ~~~~ji kroz kuci~te OdV~d~Ci
Fluid se sastoji od viskol mast! 40 kojoj je dodana rastopina , na taj nacln tOP1.otu zagrejan - l ' .
C'I. eentra1izovan iIi strujni me~od pod . j 0" u Ja;
de. bi S6 olaksala primene. i izbeglo za.grevanje masti pre upotrebe. Dvoatepeni i troetepeni redukt . ._" .maz~van a.
Upotreba je ieta kao kod viskol masti 40 a zbog prisustva rastopine zivanja: jedan stepen ae mo~e ~~~:~i~a~~a!~n~~~~~novani nacin ~odma­
moguda je primena i kod centralnih sistema podmazivanja otvorenih ~ernim na~inom. a_~zovano.a drug~ kar-
zupcastih prenosnika. Vrsta podmazivanja zavisi 00. obimne
manjoj od 10 m/sec primenjuje ae karterni br~ine. Pri obimnoj brzini
Specfjalno ulje za podmazivanje u sloj ulja). Ake je medjuosno rastoj j nac~n (potapanje zupcanika
primenit± ovaj metod i za abimnu bI.' ,an : z~PCan/ika do 300 mm moze se
INA - KOl-lJ?RESORSKO ULJE K2, K;, K4, K5. K6 Za da1je povecanje obimne brz~lnu" ~_j 2.m seo.
mssanja 1:.1ja ualed ae~ ae roo.t'.ktor ~~e k ,.Jav 1. a..t:: se. ,veliki gubici zbog
Ulje nafteneke baze sa prirodnim deterdzentima i antioksidacio- kuoiei reduktora dozvoljava se ad 60~~ O,.~~"Te,a. Temperatura ulja u
nim svojstvima bez. dodatka aditiva. Proizvodi se u pet viskozitetnih do 850C. 0 0-, v a u retkim .slucajevima
gradacija. Upotrebljava se za podmazivanje klipnih i rotacionih kom- T~mperatura tu (OC) za k .
presora i vakuum pumpi kao i za podmazivanje raznih reduktora i 1ezi- toru racune. Be po obrascu: OJU Se zagreje ulje za Yreme T u I.'edu1<-
eta.

Masti za reduktore tu
INA - 11A.ST ZA REJ)UKTORE - POLUTEKUC.A.

Maziva mast i=adjena. na bazi natrijevih sapuna uz dodatak adi.- -temperatura okoline
tiva protiv okeidacije i visokih pritisaka. Upotreb1java se za pod-, -e£ektivno vreme rada
mazivanje normalno·i tesko opterecenih reduktora, menjackih kutija, reduktora z~ period od 1h
i oatalih zupcastih prenosnika.
Pm (KW) snaga koja se dovodi reduktor~
"t lcoeficijent polaznog' dejstva (stepsn korisnosti)
G1 (kg) [k:; 11 te~ina reduktora
Ci= 0,12[k;~g - srsdnji toplotni kapacitet metala
G2 (kg) - tezina ulja u reduktoru '
rk~ajJ
C2 = 0,4 ~~o~ - toplotni kapacitet ulja
Kt koeficijent prenosenja toplote
H , ,CENTRALIZOVANO PODMAZIVANJE REDUKTORA
Fr (m2 ) spo1jasnja povrsi~a kuoiee i pok1opoa redukto- 00 s~edecaj sliol pr-k- - .
ra koju kvasi ulje iznutraB redu1;tora. l ~zan Je eentralizovan nacin podmazivanja
Syi reduktori jednostepeni sa ve1ikim oenim rastojanjem moraju 1!lje iz rezervoa;a· 1 po;::ocu radn .
se proveriti na zagrevanje. vra tlla :redui-to-- il' od b e pumpe 3 kOJa do bija pagan ad
Treba imati u vidu sto je niza temperatura to su lo~iji uslovi 2 - -] -; ~" -'- pose nag elektromot '
1. He pomocu oevnih vodova k '. _ ora pro.Laz! kroz filter
podmazivanj~dok Sa povisenom temperaturom smanjuje se viskoznost i
Ulje ide preko ventila 7 P:i n:=~J!m.m .m~stima za podmazivarlje.
menjaju se fizicko mehanicka svojstva ulja. iIi kroz slavinu 10 i kroz filte:r_hl'a'don-: noJ crokrakoj slavini 10,
Pri obimnoj brzini zupcanika 10- 12 m/sec zupcanik mora biti t i l 7. Jak 13 ako Je zatvoren ven-
potopljen u ulje do (2-3) visine zupca. Za manju obimnu brzinu dubi-
na moze biti i veca kako se to vrsi na primer kod dvostepenih i tro- 1 DruG'a pumpa 4 sluzi Za starto .. ran ',::. (
.<a_svim_ tackama podmazivanja i I i ' J- _pr~thodno Potiskivanjeulja)
stepenih reduktora. . ulJa p:n forsiranom radu red~t :a_i~tiskivanJe dopunske kolicine
Centralizovano podmazivanje reduktora primenjuje se kod obimne zastoja radne pumpe 3. or~,l l kao reZ'rvna pump a za elucaj
br~ine vece od 10 m/sec. Ako se prilikom rads vrsi i hladjenje onda
se csntralizovano podmazivanje vrsi i kod manjih ugaonih brzina od -fO
10 m/see. Ked velikih ugaonih brzina neophodno je i prinudno hladje-
nje ulja,keje podmazuje zupcanike i .lezi~ta reduktora pod pritiskem 4,
sa pumpom iIi nekim drugim uredjajem.
Za preciscavanje ulja od raznih nacistoCa i drugih primesa Blu- tI I
ze mrezssti i plsBticni filteri. Hladjenje u1ja vrsi se u cevastim
hladnj'aoima oko kojih struji voda, koja nosi top1otu sa zidova eevi
kroz koje protice zarrrejano ulje.
tJ i
Zbog odrzavanja fizicko-hemijskih svojstava uljs nije veliki I
period rada podmazivanja i ds bi se sprecilo ta10zenje ulja u siste-
mu za podmazivanja pumpa se ukljucuje povremeno i radi'S ~ 20 minuta.
Poprecni prasek dovodnog i odyodnog voda za ulje· bira se u za-
visnosti od zapremine ulja i potrebnih mests za podmazivanje.
Povrsina poprecnog preseka cevi za odvod zagrejanog ulja mOra
biti 5-7 puta veaa 00. povrsine popreonog preseka dovodne cevi. Manja
vrednost maze biti primenjena za ulje manje viskoznosti.
. Pri nepridrzavanju datog odnosa moze doci do prepunjavanja re-
duktora uljem, sto bi ima10 negativne posledic~ jer sabijanje ulja i
grejanje redu.1ctora s·tyaxa velike gubi tke.
Pri POTUenOIl Pl?1tiSQ 11 ttl~, - ' " , . _
ventU :IUIi Oliligur;mJ@ 5 i·_'U:i:~,~ii3\k;~ ot'nlrii
tisilik 11 ceveTOdu. .' - ...............- '1;_,,~ ~-pri-'
Filter-hladnjak 13 81"i ~~",_ . .
ide ~a mestima Za pOdmaz~~an~:' ·......... ~i h1adjenje ulje. koje
Za kon-trolu kretanja l' 1m '
,sanje kOliCine ul a U .Ja sVak:o~ taoki podmazivanja i reguli-
'ulja 8.K'mtrola p!itf:~:S~v~ se regul.atorom koji pokazuje kretanje
Se lI)anomj~trima 6 -'7- , 18 iemperature ulja. 11 cevnim vodovima me",i
'. " l termometrom 9.