You are on page 1of 13

Rákosmenti Hófehérke Óvoda

Házirend

HÁZIREND
/ OM azonosító: 034635 /
/2018/

Készítette: Koszorúsné Tóth Katalin Óvodavezető


Elfogadta: Az intézmény nevelőtestülete
és a szülőket képviselő óvodaszék

1
Rákosmenti Hófehérke Óvoda
Házirend

TARTALOMJEGYZÉK
1.BEVEZETÉS
a) Az intézményi szabályozás célja és hatálya
b) A szabályozás törvényi háttere

2.AZ ÓVODÁT ÉRINTŐ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


a) Személyi feltételrendszer, elérhetőség és egyéb tudnivalók
b) Pedagógiai program, minőségirányítás, a gyermekek értékelésének rendszere
c) Óvodai gyermekvédelem
d) Sajátos nevelési igényű testi fogyatékos gyermekek integrált nevelése

3.AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS


KÖTELEZETTSÉGEK
a) Az óvoda nyitva tartása
b) A gyermekek óvodába járásával kapcsolatos szülői jogok és kötelezettségek
-Az óvodába járás általános szabályai
-Az óvodába érkezés és hazamenetel rendje
-Az óvodából való távolmaradással kapcsolatos tudnivalók és kötelezettségek
-Az óvodai elhelyezés megszűnése
-A gyermekek óvodai étkezésével kapcsolatos tudnivalók és szabályok
-Sajátos nevelési igényű testi fogyatékos gyermekek integrált nevelése

4.AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MEGTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS


SZABÁLYOK
a) Tudnivalók a gyermek betegsége és a megelőzés módjait érintően
b) Mindennapi öltözködés, testnevelés foglalkozáson való részvétel feltétele
c) Az óvodába behozott különféle tárgyak felelősségháttere
d) Az óvoda helyiségeinek használata
e) Az egészségszűrő vizsgálatok és a kötelező oltásokkal kapcsolatos szülői kötelezettségek

2
Rákosmenti Hófehérke Óvoda
Házirend
5.A SZÜLŐK JOGAI AZ ÓVODÁBAN
a) Véleményezési jog
b) Javaslattételi jog
c) Egyeztetési jog

6.EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK - ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT

1.BEVEZETÉS

a) Az intézményi szabályozás célja és hatálya


A Rákosmenti Hófehérke Óvoda megalkotott házirendjének célja, hogy az
intézményhasználók valamint az intézménnyel bármilyen kapcsolatban lévő személyek
gyakorolhassák jogaikat, valamint teljesíteni tudják a biztosított információk által
kötelességeiket.
A Házirend a legitimációs záradékban rögzítettek alapján, valamint a képviselőtestület általi
elfogadása után azonnali hatállyal életbe lép.
b) A szabályozás törvényi háttere:
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 20/2012.(VIII.31.) Korm. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
- 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az 1992.évi XXXIII. törv. végrehajtásáról
- 40/2008/02.11. helyi Kt. rendelet sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és annak módosításai
- 229/2012. (VIII.28.) korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról

3
Rákosmenti Hófehérke Óvoda
Házirend

2. A HÓFEHÉRKE NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁT ÉRINTŐ


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

a) Személyi feltételrendszer, elérhetőség és egyéb tudnivalók


Az óvoda vezetőjének neve: Koszorúsné Tóth Katalin elérhetőség: 1-258-2245
A vezető helyettes neve : Hermann-né Eger Márta ua.
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Malakuczi Gáborné
Fogadóórájuk: szülői igény szerint bármikor.
Az óvodatitkár neve : Lovasi Gabriella elérhetőség: 1-253-6479
Az óvoda gyermekorvosának neve: Dr. Köllner Pálma
Az óvoda védőnőjének neve: Szabó Alexandra
Az óvoda logopédusának neve: ……………
Az óvoda játékos angol nyelvtanárának neve: Benkóné Ütő Zsófia
Az óvoda sakkpedagógusának a neve: Nádasi Balázs
Az óvoda református hitoktatója: Langstadler Flóra
Az óvoda katolikus hitoktatója: Tamásné Kiss Adrienn
Az óvoda honlapja: http://www.hofeherkeovoda.hu
b) Pedagógiai program neve:
-Az óvoda az „ÉLETHELYZETBEN FEJLŐDNI” nevelési program szerint látja el
pedagógiai tevékenységét.
A 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 82.§(1) bek szerint a pedagógiai program a szülők
faliújságán megtalálható.
Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb dokumentumok: SZMSZ, az óvoda éves
munkaterve az intézmény vezetőjétől tájékozódás céljából bármikor elkérhető, illetve e-
mailben szülői igény szerint mindenkinek elküldhető.
c) Óvodai gyermekvédelem: Óvodánk gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatait a
gyermekvédelmi felelős látja el.
A konkrét felelős megjelölése az óvoda mindenkori éves tervében rögzített.
d) A 203/2015. (V.28) Kt határozat alapján az óvodai nevelésen kívül az óvoda ellátja a
többi gyerekkel együtt, azonos csoportban nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, pszichés
fejlődési zavarral küzdő valamint érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos sajátos nevelési
igényű gyermekeket.
4
Rákosmenti Hófehérke Óvoda
Házirend

3.AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS


KÖTELEZETTSÉGEK

a)Az óvoda nyitva tartása


Napi nyitva tartás : reggel 6-tól este 18-ig
Ügyeleti rend : reggel 6-tól 7-ig
este 17-től. 18-ig
A nevelési és oktatási év rendje:

Nevelési év Oktatási év
Minden év szeptember 1-től a következő év Minden év szeptember 1-től június 15-ig
augusztus 31.-ig

Óvodai nyári zárás rendje:- Minden évben öt hét, a januárban történő képviselőtestületi döntés
alapján.
A szülők értesítésének ideje: - Minden év januárjának negyedik hete
A szülők értesítésének módja: - A szülők faliújságán, valamint az óvodai honlap által
A nyári zárás idején történő szülői igény szerinti gyermekelhelyezés:
- igények felmérése az oktatási év mindenkori utolsó szülői értekezletén történik
- az elhelyezés a szülők által legkönnyebben megközelíthető ügyeletet ellátó óvodában
történik
- A nevelés nélküli munkanapok rendje: A Kt. által biztosított maximális 5 nap
(évenkénti felhasználásáról a nevelési év első szülőértekezletén tájékoztatjuk a
szülőket)
A mindenkori karácsony és szilveszter közötti ellátás módja: - az oktatási iroda instrukciója
alapján, a szülők körében történő felmérés szerint.
Ideje: minden év novembere
A kerületi ellátás módja: A gyermekek ellátása a mindenkor erre kijelölt kerület központjában
lévő intézmény
b)A gyermekek óvodába járásával kapcsolatos szülői jogok és kötelezettségek
Az óvodába járás általános szabályai

5
Rákosmenti Hófehérke Óvoda
Házirend
Az óvodába érkezés és hazamenetel rendje:
A gyermekek folyamatosan érkezhetnek, illetve távozhatnak az óvodából (a pihenőidő
zavarása nélkül)
Minden szülő kisgyermekével reggel fél 9-re érkezzen be az intézménybe, mert ettől az időtől
kezdődően a gyermekek biztonsága érdekében az ajtót zárva tartjuk.
Az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben köteles az óvodapedagógusnak átadni a
gyermeket. Kérjük, hogy a nagycsoportos gyerekek esetében se forduljon elő, hogy az
épületbe egyedül engedik be gyermekeiket.
Csak azért a gyermekért tudjuk vállalni a felelősséget, akit a szülő átadott az óvoda
valamelyik dolgozójának.
A délutáni hazamenetel során minden esetben köszönjön el a gyermek az óvodapedagógustól.
Főként az udvari tartózkodás során rendkívül nagy szerepe van a gyermek felelősségteljes ez
irányú számontartásának.
Amennyiben a szülő a gyermekéért történő érkezését jelezte az óvodapedagógusnak, de még
továbbra is marad gyermekével az udvaron a gyermekért a felelősség őt érinti.
A gyermeket a szülő, illetve az általa írásban megbízott személy viheti el.
A szülő minden oktatási év első hetében köteles leadni a csoportos óvodapedagógusnak az
írásos megbízást.

Az óvodából való távolmaradással kapcsolatos tudnivalók és kötelezettségek

A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 51 § (2) amennyiben a gyermek az óvodai


foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A jogszabály meghatároz néhány esetet, amikor a mulasztást igazoltnak kell tekinteni.
- a gyermek a szülő írásbeli kérelmére a házirendben meghatározottak szerint
engedélyt kapott a távolmaradásra. Jelen esetben a szülő a hiányzásra engedélyt kér
és rögzíti az erre a célra biztosított nyomtatványon, ami a csoportban dolgozó
óvodapedagógusoknál található.
- amennyiben a gyermek beteg, a szülő orvosi igazolással köteles igazolni a hiányzást.

6
Rákosmenti Hófehérke Óvoda
Házirend
Az óvodai elhelyezés megszűnése
Megszűnik a gyermek óvodai férőhelye - ha a szülő írásban lemond róla
- ha egy másik óvoda átvette a gyermeket
- ha létrejött a gyermek iskolai jogviszonya
- ha a szülő a házirendet érintően nem tartja be a
törvényi rendelkezéseket, vagy az óvoda helyi szabályozását
A gyermek óvodai étkezésével kapcsolatos tudnivalók és szabályok
a. A térítési díjak megállapítása az érvényben lévő jogszabályok (1997.évi
XXXI.törv.21/B.§) és a helyi Önkormányzati rendeletek alapján történnek.
b. ingyenes étkezésben részesülnek:
- rendszeres gyv. kedv
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy ahol ezen gyermekeket nevelnek
- három vagy több gyermekes családok
- a gyámhatóság által elrendelt nevelésbe vett gyermekek
- az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2018. évben nettó 119.301,- Ft,
azon családok, akik ezzel az egy főre jutó jövedelemmel nem rendelkeznek,
jövedelemigazolást kötelesek leadni az óvoda titkárának)
c. A befizetés pontos dátumának (hónap, nap, óra) kifüggesztése az “ebédbefizetés“
faliújságon és az óvoda honlapján történik.
Pótbefizetésre a meghatározott befizetési napon túl még egy alkalommal van lehetőség.
d. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8. 30 óráig:
- telefonon: 1-253-6479
- személyesen az óvodatitkár iroda ajtajánál kifüggesztett füzetbe való beírással
- e-mail címen: titkar@hofeherkeovoda.hu

A lerendelés 24 órás eltolódással lép életbe, s a következő befizetéskor írható jóvá. A


teljes hét lejelentésére a tárgyhét előtti pénteken reggel 8.30 óráig van lehetőség.
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt!
Az ingyenes étkezésben részesülő családok, hiányzás esetén kötelesek a részükre
ingyenesen biztosított étkezést lemondani.
A gyerekek étkeztetésével kapcsolatos tudnivalókat az óvoda házirendje tartalmazza.

7
Rákosmenti Hófehérke Óvoda
Házirend
A gyakorlati megvalósítás az óvodatitkár feladatkörébe tartozik.
Az étkezési térítési díj átutalással történő befizetése esetén, nyilatkozat kitöltése
szükséges, melyet az óvodatitkárnak kell átadni a tárgyhónapot megelőző hónap végéig.
A számlát e-mail címre küldi a rendszer a tárgyhót megelőző hónap 10-ig és 15-ig kell
átutalni a megadott bankszámlára.
Az ebédbefizetés rendje: a gyermek ebédjének a befizetése, minden hónap 10-ig történik az
óvodatitkárnál.
Az étkezéssel kapcsolatos faliújságon a konkrét időpontról a szülők mindig előzetesen
tájékozódhatnak.
Biztosítjuk a szülők számára mind a délelőtti mind a délutáni időpontban történő ebéd
befizetésének lehetőségét.
A nyári zárás előtt tájékoztatást adunk a befizetést érintően a szülőknek a faliújságon és az
óvoda honlapján, hogy az ezzel járó kötelezettségeiknek zökkenőmentesen eleget tudjanak
tenni.
A gyermekek születés és névnapjára valamint bármilyen óvodai eseményre behozott
tortából, minden esetben ételminta elrakására kerül sor.
A gyümölcs behozatala esetén amennyiben a gyümölcsöt otthon termelték a szülő köteles
nyilatkozni arról, hogy a kötelezően előírt élelmezés-egészségügyi várakozást betartotta.
Sajátos nevelési igényű testi fogyatékos gyermekek integrált nevelése a gyermek
állapotának ismeretében történik, annak teljes tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása által.

4.AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MEGTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS


SZABÁLYOK

a)Tudnivalók a gyermek betegsége és a megelőzés módjait érintően


Prevenció: -ha a család betegségre utaló tüneteket érzékel a gyermeken (hasmenés, hányás,
hőemelkedés, kiütés fejtetű stb) feltétlen mutassa meg orvosnak a többi gyermek érdekében
A fertőző megbetegedést szintén a megelőzés céljából szíveskedjenek jelezni az óvoda
vezetőjének, vagy távollétében az óvoda mindenkori egészségügyi területért felelős
óvónőjének.
-A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát!
A gyógyulást jelentő orvosi igazolást a szülő minden esetben köteles átadni a csoportban lévő
óvodapedagógusnak

8
Rákosmenti Hófehérke Óvoda
Házirend
Betegség megelőzés céljából a szülő homeopátiás és gyógyszernek nem minősülő
készítmények beadására megkérheti a mindenkori óvodapedagógust az ezzel kapcsolatos
biztonságos szabályok betartása mellett.(Nem kerülhet a gyermek elérhetőségének közelébe a
szer. Azt nem hozhatja be a gyermek és a szülő, nem üzenheti bevételét a gyermektől.)
b) Mindennapi öltözködés, testnevelés foglalkozáson való részvétel
A mindenkori óvodai életmódot előkészítő szülőértekezleten a szülők számára ismertetésre
kerül a gyermekek személyes ruházatával kapcsolatos eljárásrend, melynek során az
elkeveredést és a ruhadarabok, elcserélését úgy lehet megakadályozni, ha a gyermek jele
valamilyen módon belekerül a ruhadarabjaiba.
Amennyiben ez a szülő által nem biztosított a felelősséget nem tudják az óvoda dolgozói
vállalni.
A gyermek számára a váltóruha és váltócipő biztosítása higiéniai okokból kötelező.
A szülők egységes kérésének eleget téve a gyermekek pihenésének eszközfeltételeit
(takaróhuzat, lepedő, egyéni igény szerit párna) a szülő köteles biztosítani.
A testnevelés foglalkozásokhoz biztosítani szükséges a megfelelő tornához szükséges
feltételeket, a balesetveszély elkerülése érdekében.
A természet egyensúlyából eredő átmenetnélküli időjárási viszonylatok miatt célszerű követni
a változásokat, hogy a gyermek számára mindig biztosítani tudják a megfelelő ruházatot.
c) Az óvodába behozott tárgyak felelősségháttere
Balesetet előidézhető vagy értéket, képező tárgyakat lehetőleg ne hozzon a gyermek a
mindennapi óvodába járása során (aranylánc, lógó fülbevaló aranykarkötő, gyűrű, kitűző).
A gyermek a kedvenc játékát behozhatja az óvodába, de a követhetőség érdekében jelezni
szükséges az óvodapedagógusnak.
A fenti tárgyak behozása esetén az óvoda felelősséget nem tud vállalni.
Az óvodába behozott és éjszakára itt maradt kerékpárokért, valamint szánkókért anyagi
felelősséget nem tudunk vállalni.
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai élethez szükséges gyógyászati segédeszközök
kezelését és megőrzését az óvoda abban az esetben vállalja, ha arról a szülő az érintett csoport
dolgozóit (óvodapedagógus, vagy dajka) tájékoztatja.
Édességet csak úgy hozhatnak be a gyermekek, ha a csoportba járó többi gyermeknek is
biztosítanak belőle.
A rágógumival érkező gyermeket arra neveljék, hogy reggeli vagy torna előtt kizárólag a
szemetesbe ki kell dobni azt!

9
Rákosmenti Hófehérke Óvoda
Házirend
d) Az óvoda helyiségeinek használata
Az óvoda helyiségeit a gyermekek az intézmény által kialakított, és a szülőkkel ismertetett
szabályok szerint kérnénk használni.
Higiéniai okok miatt a szülők utcai cipőbe ne menjenek be a csoportszobába és az egyéb
ANTSZ által is javasolt helyiségekbe (tálalókonyhák stb)
e) Az egészségszűrő vizsgálatok és a kötelező oltásokkal kapcsolatos szülői kötelezettségek
Az óvodai beiratkozás alapfeltétele, annak igazolása, hogy a gyermek egészséges, szobatiszta
és minden kötelező oltást megkapott, melyet a gyermek házi orvosától kell, hogy beszerezzen
a szülő.
A gyermek prevenciós szűrővizsgálatának céljából a szülő, minden évben a gyermek
születésének 4, 5, 6. évében köteles beszerezni azt az igazolást, mely azt igazolja, hogy a
gyermek részt vett az éves kötelező vizsgálaton.
Ezt az igazolást a szülő az óvodavezetőnek köteles átadni a hatályos jogszabályok értelmében.
Az óvodával jogviszonyban nem álló személyek bejelentés nélkül, nem tartózkodhatnak sem
az óvoda épületében, sem az óvoda udvarán.

5.A SZÜLŐK JOGAI AZ ÓVODÁBAN

a) Véleményezési jog
A szülők az óvodai élettel kapcsolatos véleményüket a nevelési intézmény működésével
kapcsolatos valamennyi kérdésben kifejthetik.
Minden évben teljes körű kérdőíves vizsgálat során lehetőségük van az óvoda működéséről
véleményt formálni, illetve az óvodapedagógusok és az óvodában dolgozó felnőttekről
egyaránt.
- Az intézmény önértékelési rendszerének kialakításához, működtetéséhez az intézmény
szakmai ellenőrzéséhez kérnénk a szülők aktív véleménynyilvánításának kifejtését a
hatályos jogszabályok szerinti formában az Oktatási Hivatal által biztosított felületen.
b) Javaslattételi jogkörrel rendelkeznek
-Az intézmény irányítását
-Az óvodavezető személyét
-Az intézmény egészét

10
Rákosmenti Hófehérke Óvoda
Házirend
-A gyermekek tágabb csoportját érintő valamennyi kérdésben (a pedagógiai
programon kívüli egyéb programok szervezése, ünnepeket érintő ajándékok biztosítása a
gyerekeknek és ezek finanszírozási módja stb. stb.)

c) A szülőket képviselő óvodaszék egyeztetési jogot gyakorol az alábbi területeken:


-A jogszabályban meghatározott kérdésekben
(SZMSZ elfogadásakor, Házirend elfogadásakor, stb.)
-Részt vesz a gyermekek jogainak érvényesítésével összefüggésben a nevelési
intézmény által hozott döntések, intézkedések ellen benyújtott kérelmek elbírálásában.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

a) Az óvoda területén a szülők semmilyen esetben nem vonhatják felelősségre az


intézményben történt esetleges gyermek-gyermek konfliktusa esetén, sem a más gyermekét,
sem a másik gyermek szüleit.
Amennyiben bármilyen probléma felmerül azt köteles jelezni elsősorban a
gyermekcsoportban dolgozó óvodapedagógusoknak illetve az óvoda vezetőjének.
b) A család-óvoda hagyományos és egyéb kapcsolattartási területeinek éves rendje a
mindenkori első szülői értekezleten ismertetésre kerül, de megtalálható az óvoda web-oldalán
is.
A hatékony együttműködés érdekében kérjük a szülők részvételét a biztosított lehetőségeken.
c) Az intézmény biztonságát garantáló szabályok
- a gyermekek biztonsága érdekében a bejárati kapu zárása mindenki számára
kötelező,
- a bejárati ajtón való bejutás elektromos beléptető rendszerrel lehetséges, melynek
kulcsa letéti díj ellenében a titkárságon átvehető
d) A nemdohányzók védelméről szóló 1999. év XLII. törvény 2.§-a alapján az intézményben
és környezetében a tilos a dohányzás!
e) A sajátos nevelési igényű gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében az egyéni
állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban
részesüljön.
A szülő kötelessége, hogy sajátos nevelési igény esetén biztosítsa gyermeke részvételét az
óvodában megszervezett habitációs és rehabilitációs terápián.

11
Rákosmenti Hófehérke Óvoda
Házirend

7.LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK-ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT

A HÁZIRENDET A NEVELŐTESTÜLET MEGISMERTE,


ELFOGADÁSÁT ALÁÍRÁS ÁLTAL HITELESÍTETTE:

1………………………………………….

2………………………………………….

3………………………………………….

4………………………………………….

5………………………………………….

6………………………………………….

7………………………………………….

8………………………………………….

9………………………………………….

10………………………………………...

A HÁZIRENDET A SZÜLŐKET KÉPVISELŐ ÓVODASZÉK


MEGISMERTE, ELFOGADÁSÁT ALÁÍRÁSUK ÁLTAL
HITELESÍTETTÉK:

1………………………………………….

2………………………………………….

12
Rákosmenti Hófehérke Óvoda
Házirend

HÁZIREND

Az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép


hatályba és határozatlan időre szól.

Felülvizsgálata: évenként, illetve a jogszabályváltozásoknak


megfelelően történik.

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a


nevelőtestület.

A kihirdetés napja: 2018. szeptember 1.

13