You are on page 1of 22

Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran

Kementerian Dalam Negeri

SURAH YASIN
Rasm Uthmani