You are on page 1of 4

1

FIRST 2 SUNDAYS OF ADVENT NAGAPASALAMAT KAMI


(December 2 & 9, 2018) BANGUD SANG DAKU MO NGA HIMAYA.
(Chorus)
AMANA
HESUKRISTO NGA AMON GINOO.
(Gomez: Kari Ka, Emmanuel)
BUGTONG NGA ANAK
SANG DIOS NGA AMAY
(Chorus)
GINOO’NG DIOS, KORDERO SANG DIOS.
AMANA ANG IYA NGA DALAN
(Chorus)
KAG TADLUNGA ANG ALAGYAN
*********************
SANG GINOO SING MAY PAGTUO.
(Solo 1)
IKAW NGA NAGAWALA SANG MGA SALA
MAGKARI KAG MAGKINASADYA
SANG KALIBUTAN. MALUOY KA SA AMON
SA PAGHULAT SA IYA
KAY ANG MESIAS MATAWO
SA LALANG SANG ESPIRITU SANTO. (Solo 2)
(Chorus) IKAW NGA NAGAWAL SANG MGA SALA
SANG KALIBUTAN.
BATUNA ANG AMON PAG-AMPO.
GINOO
**********************
(Maghari: Misa Jubilee-Synod)
(1st Voice)
IKAW NGA NAGALINGKUD
(1st Voice)
SA TUO SANG DIOS
GINOO, MALUOY KA (2x)
SANG DIOS NGA AMAY.
KRISTO, MALUOY KA (2x)
MALUOY KA, MALUOY KA SA AMON.
GINOO, MALUOY KA. (2x)
(2nd Voice)
(2nd Voice)
IKAW NGA NAGALINGKUD
GINOO, MALUOY KA (2x)
SA TUO SANG DIOS,
KRISTO, MALUOY KA,
SANG DIOS NGA AMAY.
O KRISTO, MALUOY KA.
MALUOY KA, MALUOY KA,
GINOO, MALUOY KA. (2x)
MALUOY KA SA AMON.
**********************
HIMAYA (Chorus)
(Maghari: Misa Jubilee-Synod) (1st Voice)
HUGYAW SA KASADYA,
(Chorus) PAGAKANTAHON TA:
(1st Voice) “HIMAYA SA DIOS! HIMAYA SA DIOS!”
HUGYAW SA KASADYA, PAGHIDA-IT SA KATAWHAN,
PAGAKANTAHON TA: HIMAYA SA DIOS.
“HIMAYA SA DIOS! HIMAYA SA DIOS!”
PAGHIDA-IT SA KATAWHAN, (2nd Voice)
HIMAYA SA DIOS O, KASADYA, KANTAHON TA!
HIMAYA SA ATON DIOS.
(2nd Voice) PAGHIDA-IT SA MGA KATAWHAN
O, KASADYA, KANTAHON TA! HIMAYA SA DIOS.
HIMAYA SA ATON DIOS.
PAGHIDA-IT SA MGA KATAWHAN TUNGOD KAY IKAW LAMANG ANG SANTO,
HIMAYA SA DIOS. IKAW LAMANG ANG GINOO.
IKAW LAMANG ANG LABING MATAAS,
O GINOO’NG DIOS, O JESUKRISTO.
HARI’NG LANGITNON. UPOD SA ESPIRITU SANTO SA HIMAYA SANG
DIOS AMAY NGA MAKAGAGAHUM. DIOS NGA AMAY. (Chorus)
NAGADAYAW KAMI SA IMO,
NAGAPANGINBULAHAN KAMI. (Coda)
NAGASIMBA KAMI SA IMO HIMAYA SA DIOS! AMEN.
NAGAHIMAYA KAMI.
ALELUYA
2

(Maranatha: Maghari) KAG NABANHAW SIYA SA IKATLO KA


ADLAW SUNO SA KASULATAN
(Chorus) KAG NAGKAYAB SA LANGIT,
HALELUYA, HALE, HALELUYA (2X) NAGLINGKUD SA TUO SANG AMAY
KAG NAGKARI SIYA LIWAT NGA
HALELUYA, IHANDA SA GINOO MAHIMAYA-ON
ANG BUG-OS NGA TAGIPUSU-ON NIO, SA PAGHUKUM SANG MGA BUHI
HALELUYA, MAGA-ABOT SA ATON ANG KAG SANG MGA MINATAY
MESIYAS, KAG ANG IYA GINHARI-AN
HALE, HALELUYA. (Chorus) WALA SING KATAPUSAN.

HALELUYA, SA ATON DIOS NGA GUGMA, NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.


SA ATON SIYA NAGAKABALAKA,
HALELUYA, SA MAAYO’NG BALITA, SA ESPIRITU SANTO,
HALELUYA, HALE- HALELUYA. (Chorus) ANG GINOO KAG MAGBUBUHI
NGA NAGIKAN SA AMAY KAG SA ANAK
CREDO UPOD SA AMAY KAG SA ANAK.
(Misa Sta. Rita de Cascia) GINASIMBA KAG GINAHIMAYA
SIYA SING TINGUB.
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. NAGHAMBAL SIYA PAAGI SA MGA PROFETA.

SA ISA LAMANG KA DIOS, NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.


AMAY NGA MAKAGAGAHUM
SANG TANAN. SA SIMBAHAN NGA ISA:
MAGBUBUHAT SANG LANGIT SANTA, CATOLICA KAG APOSTOLIKA.
KAG SANG DUTA.
SANG TANAN NGA MAKITA NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
KAG INDI MAKITA.
SA ISA LAMANG KA BUNYAG SA
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. KAPATAWARAN SANG MGA SALA.
NAGAPAABOT MAN AKO
SA ISA KA GINOO NGA SI JESUKRISTO. SANG PAGKABANHAW SANG MGA MINATAY
BUGTONG NGA ANAK SANG DIOS KAG SANG PAGKABUHI
NGA GIN-ANAK SANG AMAY NGA WALA SING KATAPUSAN.
SANG WALA PA ANG KALIBUTAN: AMEN. AMEN.
DIOS GIKAN SA DIOS,
KASANAG GIKAN SA KASANAG. HULUWARAN
DIOS NGA MATUOD, (Maranatha: Maghari)
GIKAN SA DIOS NGA MATUOD.
GIN-ANAK SIYA, WALA GINTUGA, O DIOS NAMON, INI ANG AMON HALAD,
ISA SING KINA-UGALI SANG AMAY. NGA GINADALA NAMON PARA SA IMO,
MGA BUNGA SANG AMON NGA KA-UMHAN,
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. NGA GINPATUBAS KAG GINPABALHASAN.
PAAGI SA IYA ANG TANAN GINTUGA, (Chorus)
TUNGOD SA ATON NGA MGA TAWO KAG KAY IKAW ANG NAG-UNA SA AMON,
TUNGOD SA ATON KALUWASAN. SA PAGHALAD SANG IMO
NANA-UG SIYA GIKAN SA LANGIT BUGTONG NGA ANAK,
KAG GINPANAMKON SIA HULUWARAN SANG TAGSA KA TAWO,
NI MARIA NGA BIYERHEN SA NGA NAGAPALUNTAD
LALANG SANG ESPIRITU SANTO SANG KALUWASAN MO.
KAG NAHIMO NGA TAWO.
GINLANSANG SIA SA KRUS TUNGOD SA
ATON SA SUGO NI PONCIO PILATO. GINPATIGAYON NIMO ANG KABUHI NAMON,
NGA NADULA BANGUD SA SALA,
NAG-ANTUS, NAPATAY KAG GINLUBONG.
3

SA PAGLAPAS SANG AMON GINIKANAN,


KAY WALA MAGTUMAN
SANG SUGO NGA DUNA. (Chorus)

KAY IKAW ANG NAGSUGO SA AMON,


SA PAGPAHILAYO SA MGA PANULAY,
BISA PA NGA ANG SUGO GINSU-AY, AKLAMASYON
IMO GINPADALA ANG AMON KAHILWAY. (Maghari: Misa Jubilee-Synod)
(Chorus)
SI HESUS NAPATAY
TUNGOD SANG KALIBUTAN
MAGBAG-O ANG KATILINGBAN NABANHAW SIYA AGUD
(Maghari: Misa Jubilee-Synod) (Halad) MAY KABUHI ANG TANAN.
MAGKARI SIYA LIWAT NGA MAHIMAYAON
HIMU-A AKO, O GINOO, NGA TAKUS SA SA KATAPUSAN SANG PANAHON.
PAGBANTALA SANG PULONG MO,
AGUD NGA ANG KALIBUTAN
AMEN (3x)
MAGBAG-O KAG MAGHAMTUNG
(Maghari: Misa Jubilee-Synod)
SA PAGTU-O SA IMO.

KAALAM NGA TUMAN HATAGI AKO SA AMAY NAMON


PAGTUNGKAD SANG KAMATUORAN (Maghari: Misa Jubilee-Synod)
AGUD NGA MASUNSUN AKON PAMATUD-AN
ANG GINAPAABOT SANG KALIBUTAN. AMAY NAMON
NGA YARA KA SA MGA LANGIT.
MAGBAG-O ANG KALIBUTAN KON ANG DAYAWON ANG IMO NGALAN.
PULONG MO SAKSIHAN UMABOT SA AMON ANG IMO GINHARI-AN
MAY PAGHIGUGMA, MAY PAGHI-USA MATUMAN ANG IMO BUOT
NGA MAGALUNTAD SA AMON DIRI SA DUTA SILING SANG SA LANGIT
KATILINGBAN. HATAGAN MO KAMI NIYAN
SING KAN-ON NAMON SA MATAG-ADLAW
(Coda) KAG PATAWARON MO KAMI
KON PULONG MO SAKSIHAN, MAGBAG-O SANG MGA SALA NAMON.
ANG KATILINGBAN. SILING NGA GINAPATAWAD NAMON
ANG MGA NAKASALA SA AMON.
KAG DILI MO KAMI IPADA-UG SA PANULAY.
SANTO
(Maghari: Misa Jubilee-Synod) HINONOO, LUWASON MO KAMI
SA KALA-UT.
(1st Voice)
KAY IMO ANG GINHARI-AN,
SANTO, SANTO, SANTO
ANG GAHUM KAG ANG HIMAYA
ANG GINOO’NG DIOS SANG MGA EHERSITO.
HOSANNA SA KAHITAASAN. (2x) SA GA TU-IG SANG MGA KATU-IGAN.

(2nd Voice)
SANTO, SANTO, SANTO
ANG GINOO’NG ATON DIOS
SANG MGA EHERSITO SA KAHITAASAN.
HOSANNA SA KAHITAASAN. (2x)

DAYAWON ANG NAGAKARI


SA NGALAN SANG GINOO.
HOSANNA, HOSANNA SA KAHITAASAN.

KORDERO
(Maghari: Misa Jubilee-Synod)
4

KORDERO SANG DIOS (2x) KALANGKAG


NGA NAGAWAL SANG MGA SALA. (Fr. Joel Eslabra) [Kalawat]
MALUOY KA, MALUOY KA,
MALUOY KA SA AMON. SING MAY KALANGKAG
GINAHULAT KA NAMON,
**************** SING MAY KALANGKAG
(1st Voice) AMON IKAW PAABUTON.
IKAW NGA NAGAWALA KAGUTOM KAG KA-UHAW SA TAGIPUSU-ON,
SANG MGA SALA SANG KALIBUTAN. SA IMO PAGKARI, PAGAPUN-ON.
MALUOY KA SA AMON.
IKAW ANG BUHI NGA TINAPAY,
(2nd Voice) GINPADALA SANG AMON AMAY,
IKAW NGA NAGAWALA IKAW ANG AMON KUSOG,
SANG MGA KASAL-ANAN ANG SALA INDI GID MAGDA-UG.
SANG KALIBUTAN, SANG KALIBUTAN. (Back to Verse 1)
O KORDERO SANG DIOS,
MALUOY KA SA AMON. ANG IMO DUGO NGA GINHALAD,
TANDA SANG GUGMA’NG
********************* INDI MATUNGKAD,
KORDERO SANG DIOS (2x) IKAW NAGPUYO SA AMON,
NGA NAGAWAL SANG MGA SALA. MAGPABILIN SA TANAN NGA TI-ON.
HATAGAN MO, HATAGAN MO, (Back to Verse 1)
KAMI SING PAGHIDA-IT.
(Coda)
ANG PAGHANDUM SING MAY KALANGKAG
(Maranatha: Gumboc/Maghari) [Kalawat] AMON IKAW PAABUTON.

MADUGAY NA NGA AMON GINAHANDUM, KARI KA, EMMANUEL


PAG-ABOT ANAK NGA MAKAGAGAHUM, (Gomez: Kari Ka, Emmanuel)
SA PAGHATAG KATUMANAN SANG PANAAD,
ANG KALUWASAN SA AMON NA IHATAG.
(Chorus)
KARI KA, EMMANUEL,
(Chorus)
ANG DIOS KA-UPOD NATON
MAGKARI KA NA,
TUBTUB SA KATAPUSAN SANG PANAHON.
HARI SANG KATARUNGAN,
IDANGAT SA AMON
IKAW ANG MESIAS NGA GINTAGNA
ANG IMO’NG KALUWASAN,
NGA MAGAKARI TUNGOD SA GUGMA
INDI KA MAGDUGAY PA, O GINOO,
ANG IMO PADAYON NGA PRESENSYA
NAGAKALANGKAG NA
TIMAAN SANG PAGKABALAKA. (Chorus)
ANG IMO’NG MGA TAWO.
AMANA NA ANG IYA NGA DALAN,
IKAW ANG HALANGDON NGA HARI
NGA IYA KARON NGA PAGA-AGYAN,
GINAHANDUM NAMON NGA MAGKARI
TALIKDI ANG MGA KALA-INAN,
SA PAG-GIYA SA AMON NGA KABUHI
ITIB-ONG ANG KATARUNGAN.
NGA MAG-ALAGAD SING MAY KAPUTLI.
(Chorus)
AMO INI ANG PAGPA-ABOT NGA MATU-OD,
PAGLUWAS SANG IYA’NG
PINILI’NG PUNGSOD,
AMO INI ANG NAGKADAPAT NGA HIMU-ON,
AGUD MATUOD NGA MESIAS ATON
MAANGKON. (Chorus)