You are on page 1of 1

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 21

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 356

Περί απειλών και ανθεκτικότητας
ρος αιμορραγικός πυρετός
ΠαναγιΩτης Έμπολα στην Αφρική, το
αλεβαντης*
αναπνευστικό σύνδρομο
της Μέσης Ανατολής που
Απειλές όπως η κλι- προκαλείται από κορονοϊό
ματική αλλαγή, τα μι- (MERS) και οι συγγενείς
εγκεφαλικές ανωμαλίες σε
κρόβια και οι επιπτώ-
νεογέννητα λόγω του ιού
σεις από τις ηλιακές Ζήκα.
κηλίδες μπορούν να Ο ιδρυτής της Microsoſt
αντιμετωπιστούν μόνο Μπιλ Γκέιτς που ασχολεί-
με ενίσχυση της αν- ται μεταξύ άλλων και με
την καταπολέμηση των με- Η Ευρωπαϊκή
θεκτικότητας της κοι- Υπηρεσία
ταδοτικών νοσημάτων Διαστήματος (ESA)
νωνίας μας και των επαναλαμβάνει τακτικά τα παρακολουθεί στενά
δομών προστασίας εξής: «Από κάποια παραξενιά τα διαστημικά
καιρικά φαινόμενα.
της φύσης ή από το χέρι κά-
νας κεραυνός που ποιου τρομοκράτη, οι επιδη-

E έπεσε τις προάλλες
κοντά στον Σταυρό,
στο Ακρωτήρι, κατέστρεψε
μιολόγοι λένε ότι ένας ταχέ-
ως αερομεταφερόμενος πα-
θογόνος οργανισμός μπορεί
να σκοτώσει πάνω από 30
και δίκτυα και δορυφό-
ρους τηλεπικοινωνιών.
αρκετούς δρομολογητές Οι βλάβες στους δορυφό-
(routers) και καλώδια, αφή- εκατομμύρια άτομα μέσα σε
ρους θα επηρεάσουν τα
νοντάς και το δικό μας χρόνο λιγότερο από ένα έτος.
συστήματα πλοήγησης αε-
σπίτι χωρίς τηλέφωνο. Οι Και ισχυρίζονται ότι υπάρχει
ροπλάνων, χερσαίων οχη-
πρόσφατες καταιγίδες προ- εύλογη πιθανότητα μια τέτοια
μάτων και πλοίων προκα-
ξένησαν επίσης αρκετές επιδημία να ξεσπάσει μέσα
λώντας ενδεχομένως ακό-
ζημιές σε γεωργικές εκμε- στα επόμενα 10 έως 15 έτη».
μη και μεγάλα δυστυχή-
ταλλεύσεις σπάζοντας κλα- Δεν απειλείται μόνον η
ματα. Όλοι έχουμε ζήσει
διά και ρίχνοντας διάφορα ανθρώπινη υγεία. Το μι-
ξαφνικές διακοπές ρεύμα-
εσπεριδοειδή στο έδαφος. κρόβιο Xyllela σκοτώνει
τος ακόμη και μικρής διάρ-
Τέλος, αρκετές ζημιές προ- ελιές, εσπεριδοειδή, αμπέ-
κειας. Οι τομείς που απει-
κάλεσαν και οι καταρρα- λια και αμυγδαλιές. Εκα- βέβαια να προβλεφθούν Ο Βρετανός παρουσιαστής και φυσιοδίφης Ντέιβιντ Ατένμπορο
λούνται - ενέργεια, τηλε- ως εκπρό σωπος της “Λαϊκής Eδρας” στην Πολωνία
κτώδεις βροχές. τοντάδες χιλιάδες δένδρα και να καταστρωθούν σχέ-
πικοινωνίες, ύδρευση και
Τις ίδιες μέρες οι εμπειρο- έχουν ήδη κοπεί στην Ιτα- δια για την αντιμετώπισή
αποχέτευση, διανομή τρο-
γνώμονες συζητούσαν λία, την Κορσική και την τους. Με ανάλυση των
φίμων, υγειονομική περί-
στην Πολωνία για την κλι- Ισπανία για να αναχαιτι- τρωτών σημείων και των
θαλψη, τράπεζες, διακυ-
ματική αλλαγή σείοντας στεί η μετάδοση του μι- σημείων όξυνσης με στόχο
βέρνηση και υπηρεσίες
τον κώδωνα του κινδύνου κροβίου με αποτέλεσμα να το μετριασμό των επιπτώ-
έκτακτης ανάγκης – καλύ-
για τις επερχόμενες κατα- μειωθεί για πρώτη φορά η σεων πριν από την κρίση.
πτουν στην ουσία όλη την
στροφές από την ανεξέλε- παγκόσμια παραγωγή ελαι- Αυτό όμως προϋποθέτει
οικονομία …
γκτη πλέον αύξηση της μέ- ολάδου. Περνώντας πριν ότι θέλουμε να αναπτύ-
Φυσικά, στην πλέον σει-
σης θερμοκρασίας του πλα- από λίγες μέρες στο σταθ- ξουμε μιαν ανθεκτική
σμογενή περιοχή της Ευ-
νήτη – από 1,5ºC έως 2,0ºC μό του ΚΤΕΛ στα Χανιά κοινωνία. Κάτι που απαι-
ρώπης δεν θα πρέπει να ξε-
ή και παραπάνω. Ίσως είδα μια αφίσα που προει- τεί προβλεπτικότητα, προ-
χνάμε το ενδεχόμενο και
αυτά να φαντάζουν από- δοποιούσε τους αγρότες σαρμοστικότητα και εφε-
κάποιου μεγάλου σεισμού.
μακρα για πολλούς αλλά η για το μικρόβιο και τους δρείες. Προβλεπτικότητα
Ο οποίος αν σημειωθεί σε Οι Ιταλικοί ελαιώνες στοην Απού λια αποδεκατίστηκαν
κλιματική αλλαγή δεν είναι καλούσε να ενημερώσουν για την κατάρτιση σενα-
υποθαλάσσια περιοχή εν- από το μικρόβιο Xyllela.
πλέον αντικείμενο θεωρη- αμέσως τις αρχές αν αντι- ρίων αντιμετώπισης και
δέχεται να συνοδεύεται
τικών αναλύσεων και συ- ληφθούν κάποια από τα την διερεύνηση της τρω-
και από παλιρροϊκό κύμα
συμπτώματα της ασθένει- τότητας. Προσαρμοστικό- μας απειλούν. Κι αυτό μπο- τα πλέον ευάλωτα στρώ-
ζητήσεων – είναι κάτι που (τσουνάμι). Ιστορικά, ο ελ-
ας. τητα για τον εντοπισμό ρεί να γίνει μόνο με ενη- ματα του πληθυσμού - τα
συμβαίνει μπροστά στα ληνικός χώρος έχει γνωρί-
Σε ένα πρόσφατο άρθρο τρόπων αντιμετώπισης μέρωση και ασκήσεις στις οποία είναι εκείνα που
μάτια μας, επηρεάζοντας σει στο παρελθόν τέτοια
του ο Ντέιβιντ Αλεξάντερ, των ελλείψεων, των εμπο- οποίες θα συμμετέχει με- επηρεάζονται περισσότε-
ήδη εκατομμύρια ανθρώ- καταστροφικά φαινόμενα,
καθηγητής περιορισμού δίων και των καταστρο- γάλο μέρος του πληθυσμού ρο από τις καταστροφές
πους σε όλο τον κόσμο. ευτυχώς όχι με μεγάλη συ-
κινδύνων και καταστρο- φών. Τέλος, οι εφεδρείες μαζί με οργανωμένες ομά- και τις κρίσεις. Υπάρχουν
Όμως δεν είναι μόνο τα χνότητα.
φών στο University δεν αφορούν μόνο διαδι- δες και τον ιδιωτικό τομέα. βέβαια πόλεις, όπως η Αθή-
ακραία καιρικά φαινόμενα Δυστυχώς, πρόσφατες
College του Λονδίνου ανα- κασίες και εξοπλισμό αλλά Οι ενημερωμένοι πολίτες να και η Θεσσαλονίκη που
που αρχίζουν να επηρεά- εμπειρίες από καταστροφές
φέρθηκε σε έναν άλλο σο- και τη δυνατότητα των αρ- πρέπει να είναι σε θέση να προσπαθούν ήδη να γί-
σουν όλο και περισσότερο μικρής σχετικά κλίμακας
βαρό κίνδυνο πλανητικής μόδιων να αναλύουν ευέ- κάνουν τις δικές τους επι- νουν ανθεκτικότερες αλλά
την καθημερινή μας ζωή. (πλημμύρες, πυρκαγιές)
εμβέλειας. Τα διαστημικά λικτα τις καταστάσεις εντο- λογές. με το δικό τους τρόπο.
Υπάρχουν κι άλλες απειλές έδειξαν ότι δεν υπάρχουν
καιρικά φαινόμενα, μια πίζοντας νέους τρόπους Όλα αυτά θα πρέπει να γί- Αυτό όμως από μόνο του
εξίσου σοβαρές. Πρώτα- περιθώρια για αισιοδοξία.
από τις σοβαρότερες υπο- αντιμετώπισης των κρίσε- νουν σε μια κοινωνία βα- δυστυχώς δεν αρκεί …
πρώτα τα μικρόβια. Ακού- Ιδίως όσον αφορά αλυσι-
τιμημένες απειλές κατά ων. ριά επηρεασμένη από την
με κάθε φθινόπωρο για τη δωτές καταστροφές στις
υποδομών ζωτικής σημα- Επιπλέον, η ετοιμότητα και κρίση. Στην οποία οι δομές
γρίπη και τα εμβόλια που οποίες τα φαινόμενα αλ- * Φυσικός, τέως στέλεχος
σίας. Η αύξηση της ηλια- η αντιμετώπιση θα πρέπει κοινωνικής και πολιτικής
πρέπει να κάνουν ορισμέ- ληλο-ενισχύονται και εξα- της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
κής δραστηριότητας με τον να γίνουν «δημοκρατικότε- προστασίας φαίνεται ότι
νες ομάδες υψηλού κιν- πλώνονται – π.χ. η απότο- Οι απόψεις είναι προσωπικές
πολλαπλασιασμό των ηλια- ρες», δηλαδή να αναλά- δεν είναι πλέον κατάλληλα
δύνου (βλ. Χ.Ν. μη διακοπή ηλεκτρικού και δεν εκφράζουν κατ’ ανά-
κών κηλίδων μπορεί να βουμε όλοι ένα μέρος της εξοπλισμένες για να αντι-
23/10/2018). Λιγότερο γνω- ρεύματος μεγάλης διάρ- γκη την Ευρωπαϊκή
διαταράξει ηλεκτρικά δί- ευθύνης για την αντιμε- μετωπίσουν μεγάλες κρί-
στές αλλά σύγχρονες επι- κειας προκαλεί δευτερεύο- Επιτροπή. http://alevan-
κτυα και συσκευές, καθώς τώπιση των κινδύνων που σεις και να προστατέψουν
δημίες είναι o θανατηφό- ντα προβλήματα. Μπορούν tis.blogspot.com