You are on page 1of 8

TCPA JOURNAL

1
คุยกับ นายกสมาคมฯ
สวัสดีค่ะสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน
จดหมายข่ า วฉบั บ นี้ เ ป็ น ฉบั บ ปฐมฤกษ์
หลายท่ า นอาจได้ ติ ด ตามข่ า วผ่ า นทาง
เว็บไซต์ อย่างไรก็ตามส�ำหรับท่านที่ไม่มี
โอกาสติ ด ตามความเคลื่ อ นไหว ดิ ฉั น
ขอเริ่ ม ด้ ว ยการแนะน� ำ คณะท� ำ งาน
ของสมาคมฯซึ่ ง ประกอบด้ ว ย คณะ
แนะน�ำ กรรมการบริ ห ารจ� ำ นวน 26 ท่ า น
นายกสมาคมฯ ในจ�ำนวนนี้ มีอุปนายก 3 ท่าน และคณะ
กรรมการฝ่ายต่างๆ อีก จ�ำนวน 32 ท่าน
ชื่อ-นามสกุล : โ ด ย ใ ช ้ ห ลั ก ก า ร เ ป ็ น ตั ว แ ท น แ ล ะ มี
นางสาวจินตนา สิงขรอาจ ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุด
เกิดวันที่ : และมีคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
28 กรกฎาคม 2505
ต�ำแหน่งงาน :
และอดี ต นายกสมาคมฯ หลายท่ า น
นักจิตวิทยาช�ำนาญการพิเศษ (ดูเพิม่ เติมที่ คณะกรรมการสมาคมฯ หน้า 7)
(หัวหน้างานจิตวิทยา) คณะท�ำงานของสมาคมฯ ทีมหลัก
สถานที่ปฏิบัติงาน : อยู ่ ที่ ข อนแก่ น แต่ มี ก ารประสานการ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ท�ำงานกับทีมกรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบงานเมื่อเดือนมกราคม 2554 จนถึง
ประวัติการศึกษา : ปัจจุบัน สมาคมฯ ได้ด�ำเนินงาน 5 ส่วน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักๆ คือ
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
 ปริญญาตรี (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย มีการ
จดทะเบี ย นกรรมการบริ ห ารสมาคมฯ
 ปริญญาโท (จิตวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ต่อนายทะเบียนตามที่กฎหมายก�ำหนด
ประวัติการท�ำงาน :
 พ.ศ.2529 - ปัจจุบัน นักจิตวิทยา
2
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ สมาชิ ก ได้ จั ด ท� ำ บั ต รประจ� ำ ตั ว สมาชิ ก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใบรั บ รองสถานภาพสมาชิ ก ฉบั บ ภาษา
ประวัติการท�ำงานที่เกี่ยวข้องวิชาชีพ อั ง กฤษ ส� ำ หรั บ สมาชิ ก ที่ จ ะไปเรี ย นต่ อ
 ประธานชมรมจิตวิทยาคลินิก ในต่างประเทศ และสร้างระบบการโอนเงิน
จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน โดยใช้ Pay-In Slip และระบบ Comp Code
 กรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก ผ่าน Internet Banking เพื่อสมาชิกไม่ต้อง
พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน ส่งหลักฐานการโอนเงินมายังสมาคมฯ
2 TCPA NEWSLETTER
3
การพั ฒ นาสื่ อ /สารสนเทศ เพื่ อ ในต�ำแหน่งงานและอาชีพ ร่วมกับคณะ
กรรมการวิ ช าชี พ สาขาจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก
การกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ ได้แก่
การปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย และจัดท�ำ กรมสุขภาพจิต และสถานพยาบาลและ
จดหมายข่าว การประกอบโรคศิ ล ปะ ดั ง ที่ ห ลายท่ า น
ได้ตอบแบบส�ำรวจข้อมูลการปฏิบัติงาน
4
ผ ลิ ต เ อ ก ส า ร วิ ช า ก า ร ได้ แ ก่ ของนักจิตวิทยาคลินิก เพื่อใช้เป็นข้อมูล
การจัดท�ำวารสารจิตวิทยาคลินิก ปัจจุบนั ส�ำคัญเพื่อการนี้มาจ�ำนวนหนึ่งแล้ว
วารสารจิตวิทยาคลินิกได้มีชื่อปรากฏอยู่ ในการผลิตจดหมายข่าว สมาคมฯ
ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มีแผนทีจ่ ะส่งจดหมายข่าวผ่านทาง E-mail
เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นีต้ อ้ งขอขอบคุณ อ.สุจติ รา หรือช่องทางเวบไซต์ เพื่อประหยัดต้นทุน
อุ ส าหะ, อ.ปราณี ชาญณรงค์ และที ม จากการใช้ เ อกสาร จึ ง ใคร่ ข อเชิ ญ ชวน
ที่ได้ด�ำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ก่อนหน้า ให้สมาชิกใช้ 2 ช่องทาง ดังกล่าวให้มากขึ้น
ปัจจุบัน คณะนักจิตวิทยาจาก รพ.ศิริราช
และทีม เป็นผู้สานงานนี้ต่อ สิ่งที่จ�ำเป็น
ต้องท�ำต่อ คือเราต้องช่วยกันสร้างผลงาน
ให้ได้มาตรฐาน เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ เพือ่ น�ำไปสู่
การถูกอ้างอิงทางวิชาการให้มากขึ้น ซึ่ง สมาคมฯ ขอขอบคุ ณ สมาชิ ก
จะท�ำให้ค่า Impact Factor อยู่ในระดับ
ทีน่ า่ พอใจ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ
5
การจั ด ท� ำ โครงการวิ ช าการ ได้แก่
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมี
โครงการคลังหนังสือ โครงการทบทวนความรู้ ส่วนร่วมอย่างส�ำคัญในการสร้าง
วิชาจิตวิทยาคลินิกและกฎหมาย โครงการ
จั ด นิ ท รรศการร่ ว มกั บ กรมสุ ข ภาพจิ ต ความเจริญก้าวหน้าให้กับวิชาชีพ
ชมรมป้องกันการฆ่าตัวตาย และสมาคม และสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ที่ ดี ง ามให้ กั บ
สมาริตนั ส์ เพือ่ รณรงค์ปอ้ งกันการฆ่าตัวตาย
เนื่ อ งในวั น ป้ อ งกั น การฆ่ า ตั ว ตายโลก ประชาชน สังคม และประเทศชาติ
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการ
ความรู้คู่มือการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา
คลินิกในผู้ป่วยเด็ก และโครงการประชุม
วิชาการสมาคมฯ ประจ�ำปี 2554 ครั้งที่ 35 ด้วยความปรารถนาดี
เรื่อง “สร้างสุขในยุควิกฤต” นางสาวจินตนา สิงขรอาจ
ในปี ต ่ อ ไป สมาคมฯ มี แ ผนที่ จ ะ นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ เช่น
การพั ฒ นาแบบทดสอบที่ เ ป็ น มาตรฐาน สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
THE THAI CLINICAL PSYCHOLOGIST ASSOCIATION
การผลั ก ดั น เกี่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ า www.thaiclinicpsy.com

TCPA NEWSLETTER
3
ค�อุปำกล่
นายก
า ว
THE THAI CLINICAL PSYCHOLOGIST
A S S O C I A T I O N สมาคมฯ

พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์


อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
สมาคมนั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก ไทยได้ ก ้ า วเข้ า สู ่ ป ี ที่ 34
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความยินดีที่จะเป็นตัวแทน
ที่จะพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกให้มีความเจริญก้าวหน้า
และเป็นสือ่ กลางในการประสานข้อมูลต่างๆ ให้กบั สมาชิก ดิฉนั
ในนามของอุปนายกคนที่ 1 มีความตั้งใจที่จะร่วมมือร่วมใจ
กับสมาชิก เพื่อให้วิชาชีพของเรามีการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป
ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
ในโอกาสทีไ่ ด้มาร่วมงานกับสมาคมนักจิตวิทยาคลินกิ ไทย
ครั้งนี้ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมท�ำงานกับเพื่อนๆ พี่ๆ
น้องๆ นักจิตวิทยาคลินิกทุกท่าน และผมเชื่อมั่นว่าสมาคม
ของพวกเราจะพัฒนาก้าวย่างไปอย่างมั่นคงในอนาคต
ประไพพรรณ นิลวงศ์
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3
คณะกรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกชุดใหม่
มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ในนาม
อุปนายกสมาคมคนที่ 3 (ภาคใต้) รู้สึกยินดีที่จดหมายข่าว
ฉบั บ ปฐมฤกษ์ จ ะเป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ของการสื่ อ สาร และ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าพวกเราจะได้ร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศชาติต่อไป
4 TCPA NEWSLETTER
กิจกรรม
TCPA ACTIVITIES สมาคมฯ

สัมมนาการจัดการความรู้
สั ม มนาการจั ด การความรู้ จั ด ทำ�
คู่มือการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
ในผู้ป่วยเด็ก วันที่ 29-30 กันยายน 2554
ณ โรงแรมยูบี เพลส ดินแดง กรุงเทพมหานคร

รณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตาย

ทบทวนความรู้
สมาคมฯ จั ด อบรมทบทวนความรู้
จิตวิทยาคลินิกและกฎหมาย ครั้งที่ 1/2554
ในวันเสาร์ที่ 23-24 ก.ค. 54 เนือ่ งในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
วันที่ 8 กันยายน 2554 ณ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
เตรียมงานประชุมวิชาการ

TCPA NEWSLETTER
5
ผลงาน
T C P A
สมาคมฯ
P R O D U C T S

บัตรสมาชิก
สมาคมฯ
Membership
Certificate

การช�ำระเงินแบบ
Pay In แผ่นพับ
รณรงค์ป้องกัน
การฆ่าตัวตาย

ทีรณรงค์
่คั่นหนัป้องงกัสือน
การฆ่าตัวตาย

เว็บไซต์
สมาคมฯ
โฉมใหม่
เสื ้อ
ที่ระลึก
ติดตามรายละเอียดผลงานต่างๆ ได้ที่ ประชุมวิชาการ
www.thaiclinicpsy.com
6 TCPA NEWSLETTER
รายชื่อ
คณะกรรมการบริหาร
สมาคมนั ก จิ
ประจ�ำปี 2554-2555
ตวิ
ท ยาคลิ
น ก
ิ ไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นางสาววัชริน แม่นยำ�
อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ปัจจุบนั เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายแพทย์อภิชัย มงคล นางสาววรดา วสันต์นันทศิริ
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์
ผศ.(พิเศษ) สมทรง สุวรรณเลิศ นางสาวเนตรนภิส จันทวัฒนะ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์บำ�บัดรักษายาเสพติดสงขลา
ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ กิจการต่างประเทศ
ที่ปรึกษาสมาคม ดร.ขัตติยา รัตนดิลก
ด้านบริหารงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวสุจิตรา อุสาหะ สาราณียกร
ด้านวิชาการและวิจัย นางสาวจริยา จันตระ
รศ.กนกรัตน์ สุขะตุงคะ บรรณาธิการวารสาร
รศ. ดร.สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศ. นพ.สุชาติ พหลภาคย์ นางสาวสุพรรษา พูลพิพัฒน์
รศ. พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล ผู้จัดการวารสาร
ด้านกิจกรรมมวลชน ศูนย์บำ�บัดรักษายาเสพติดขอนแก่น
นางวัลลี ธรรมโกสิทธิ์ นายทะเบียน
ด้านองค์กรวิชาชีพ นางสาวอัจฉริยา นคะจัด
นางอัมพร รัตนวิทย์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
นางสุภาวดี นวลมณี ประชาสัมพันธ์
ด้านกฎหมาย นายเอกลักษณ์ วงษ์อภัย
นายธนิต คิมหะจันทร์ โรงพยาบาลศรีธัญญา
นายกสมาคม ปฏิคม
นางสาวจินตนา สิงขรอาจ นางสาวจันทนี มุ่งเขตกลาง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันราชานุกูล
อุปนายกสมาคม เหรัญญิก
พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ นางสาวกัณณิกา สิทธิพงษ์
อุปนายกสมาคมคนที่ 1 ศูนย์บำ�บัดรักษายาเสพติดขอนแก่น
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวกิติยา กุดกุง
ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ เรือนจำ�กลางจังหวัดขอนแก่น
อุปนายกสมาคมคนที่ 2 เลขานุการ
โรงพยาบาลนครพิงค์ นางสาวชนัฐดา ภูวิชัย
นางประไพพรรณ นิลวงศ์ สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุปนายกสมาคมคนที่ 3 กรรมการกลาง
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ นางสาววิชชุดา ยะศินธ์
กรรมการวิชาการ ผู้แทนภาคเหนือ
นางสาวจินตนา สิงขรอาจ โรงพยาบาลสวนปรุง
ประธานกรรมการวิชาการ นางสาววิชญา โมฬีชาติ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นาวาเอกหญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ นางสาวพิมลรัตน์ คำ�ภาพงษ์
พ.ต.ท.วินัย ธงชัย ผู้แทนภาคกลาง
โรงพยาบาลตำ�รวจ โรงพยาบาลพระพุทธบาท
นางสาวธิดารัตน์ ศรีสุโข นางสาวอมรรัตน์ คงชุบ
โรงพยาบาลสวนปรุง ผู้แทนภาคตะวันออก
นางสาววิลาสินี ชัยสิทธิ์ โรงพยาบาลชลบรี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นายอธิชาติ โรจนหัสดิน
นายฉัตรมงคล ฉํ่ามาก ผู้แทนภาคใต้
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

TCPA NEWSLETTER
7
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท & EASY Print โทร. 0-4322-1141 www.siriphan.com