You are on page 1of 14

analiza sve bitno, na zadnja pitanja treba odgovoriti pa ako

netk oima vremena...


By Ivanka Budimir on 9. lipnja 2011 u 21:53
Ako se pokrice troskova smanjuje=veča zaduženost
Ako marža raste=povecava se uk imovina
Pokazatelj zaduzenosti=uspijesnost poslovanja
Koeficijent obrtaja ako je manji= povecanje vrijeme
naplate porazivanja
Pokazatelj ekonomicnosti= mora biti veci od 1
Ako je vise od 50% u di =ne valja jer bi bilo bolje da
ulazemo u proizvodnju
Ako je kapital 70% poduzece nije zaduzeno
Likvidnost=ki/kr obv (ki mora bit duplo veca)
Amortizacija-ako je manja nije bilo investiranja
Trosk osoblja-ako su nizi, place se ne isplacuju
na vrijeme/otkazi
Ekonomicnost-osnos izmedu prihoda i rashoda kvoc,
veci od 1
povecanje pokrica tr kamata-manja zaduzenost
(ako je 0.6 prezaduzeni smo )
Koeficijent obrtaja uk imovine-najvazniji pokazatelja
Ako je ekonomičnost izvanrednih aktivnosti veća od 1, to znači da se izvanredni rashodi financiraju iz
izvanrednih prihoda
Ako je ekonomičnost veća od 1, to znači da se poslovni rashodi pokrivaju poslovnim prihodima
Ako je faktor zaduženosti 2005god 5,43, a 2006god 6,89 onda se zaduženost poduzeća povećava
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI 1=koeficijent financijske stabilnosti je 1
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI 1= radni kapital je nula
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI VEĆI OD 2 =koeficijent financijske stabilnosti manji od 1
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI IZNOSI 2, to znači da je 50% kratkotrajne imovine financirano
iz dugoročnih izvora
KOEFICIJENT FINANCIJSKE STABILNOSTI smanjuje, dolazi do povećanja neto radnog kapitala
KOEFICIJENT FINANCIJSKE STABILNOSTi smanjuje, likvidnost raste (i obrnuto)
POKRIČE TROŠKOVA KAMATA 0,6 prezaduženi smo
POKRIČE TROŠKOVA KAMATA 1, rentabilnost je nula (dobi=jednaka 0)
POKRIĆE TRŠKOVA KAMATA VEĆE, zaduženost je manja
Ako je udio kratkotrajne imovine je manji od 20% u ukupnoj imovini, koeficijent obrta ukupne imovine
je mali
Ako kratkotrajna imovina raste 16% u odnosu na prošlu godinu, a kratkoročne obveze se smanjuju 4%, šo je s
koeficijentom tekuće likvidnosti raste
AKO PODUZEĆE IMA Z>3 onda je to zdravo (stabilno) poduzeće
Ako se marža profita pomnoži s koeficijentom obrtaja ukupne imovine kao rezultat ćemo dobiti pokazatelj
rentabilnost ukupne imovine (neto ili bruto)
Ako se pokriće troškova kamata povećava, zaduženost se smanjuje
Ako se pokriće troškova smanjuje, zaduženost raste
Ako se povećava vrijeme naplate podtraživanja, koeficijent obrtaja se smanjuje
Ako stupanj pokrića 2 nije veći od 1, prezaduženi smo i nelikvidni
Dani kratkoročni krediti spadaju u kratkotrajnu financijsku imovinu
Financijski rezultat je spona između bilance i računa dobiti i gubitka
Glavnica se smanjuje u slučaju gubitka ili isplate dividendi
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA pokazuje da je vrijednost obveza premašila vrijednost imovine
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA PRIKAZUJE se u aktivi bilance, a gubitak do visine kapitala
u pasivi (kapital)
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA = kapital jednak nuli
Imovina (sredstvo) je resurs od kojeg se očekuju buduće ekonomske koristi
Isplata dividendi znači smanjenje glavnice
Izdavanje obveznica spada u financijske aktivnosti
Izvještaj o novčanom toku i bilanca su povezane novcem na kraju razdoblja
Izvještaj o novčanom toku povezuje bilancu na početku i na kraju razdoblja i govori o transformaciji
novčanih tokova imovine u novac
Izvještaj o novčanom toku se može prikazati po direktnoj i indirektnoj metodi
Kod stupnja zaduženost manji faktor zaduženosti znači manju zaduženost
Komparativni financijski izvještaji služe kao podloga za provedvu horiznotalne analize
Kriteriji sigurnosti su likvidnost, financijska stabilnost i zaduženost, a kriteriji uspješnosti
(efikasnosti) profitabilnost (rentabilnost)
Na povečanje kapitala (vlasničke glavnice) utječu dodatna ulaganja vlasnika i zadržani dobici, a smanjuje
ga raspodjela vlasnicima te gubici u poslovanju
Najznačajniji pokazatelji investiranja su pokazatelji rentabilnosti dionica (ukupna rentabilnost dionica i
dividendna rentabilnost dionica)
O uspješnosti poslovanja poduzeća govori račun dobiti i gubitka
Odnos NETO prihoda od kamata i ukupne aktive je marža kamata
Otpis potraživanja predstavlja rashod
Pasivna vremenska ograničenja spadaju pod obveze
POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI izračunavaju se na temelju podataka iz računa dobiti i gubitka
POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI moraju biti veći od 1
Pokazatelji kojima se ocjenjuje uspješnost poslovanja su pokazatelji ekonomičnosti, investiranja,
profitabilnosti i aktivnosti, a pokazatelji kojima se ocjenjuje sigurnost poslovanja jesu pokazatelji
likvidnosti, zaduženosti i aktivnosti
Pokazatelji likvidnosti se računaju na temelju podataka iz bilance
Pokazatelji na temelju izvještaja o dobiti su pokazatelji kvalitete dobiti, povrata novčanog toga, kapitalnih
izdataka i likvidnosti (solvetnosti)
POKAZATELJI ZADUŽENOSTI formirani na temelju bilance su koeficijet zaduđenosti, koeficijent
vlastitog financiranja, koeficijent financiranja i stupanj pokriča I i II,
POKAZATELJI ZADUŽENOSTI formirani na temelju izvještaja o dobiti i bilance su pokriće troškova
kamata i faktor zaduženosti
POKAZATELJI ZADUŽENOSTI su koeficijent zaduženosti, koeficijent vlastitog financiranja, koeficijent
financiranja, trošak pokrića kamata, faktor zaduženosti i stupanj pokrića I i II
POLITIKOM ZADUŽIVANJA može se utjecat na likvidnost i to uzimanjem dugoročnih kredita
POSTOJANJE RADNOG KAPITALA znači da se dio kratkotrajne imovine financira iz dugoročnih izvora
POVEČANJE POKRIČA troškova kamata ujedno znači i smanjenje zaduženosti
Računovodstvene politike na poslovanje mogu utjecati u kratkom roku pri sastavljanju računovodstvenih
izvještaja (utječe na proces stvaranja obrade podataka)
RASHODI utječu na smanjenje glavnice ili kapitala poduzeća
RENTABILNOST se može povećati povečanjem koeficijenta obrta i/ili povećanjem marže profita
Smanjenje imovine i povečanje obveza se odnosi na rashode
SMANJENJE KOEFICIJENT FINANCIJSKE STABILNOSTI je pozitivna tedencija, i tada se likvidnost i
financijska stabilnost povećanja
SMANJENJE KOEFICIJENTA FINANCIJSKE STABILNOSTI znači da se povećava likvidnost i
financijska stabilnost
STATIČKU ZADUŽENOST poduzeća možemo viditi iz pokazatelja koeficijent zaduženosti, koeficijent
vlastitog financiranja i koeficijent financiranja,
DINAMIČKU ZADUŽENOST možemo viditi iz pokazatelja pokriče troškova kamata i faktor zaduženosti
STRUKTURNI IZVJEŠTAJ je kada u bilanci i računu dobiti i gubitka nema apsolutnih brojeva nego su
postoci
STUPANJ POKRIČA izračunava se na temelju bilance
Što je koeficijent financijske stabilnosti manji, radni kapital je veći (i obrnuto)
Što je vrijednost koeficijenta financijske stabilnosti manja, to je likvidnost i financijska stabilnost veća (tj
povečava se učešće radnog kapitala)
Što su imovinske pozicije procijenjene po nižoj cijeni, to će rashodi biti veći, što uz iste prihode daje manji
financijski rezultat (i obrnuto)
TEDENCIJA POVEČANJA KOEFICIJENTA FINANCIJSKE STABILNOSTI nije dobra jer ukazuje na
smanjenje likvidnosti i financijske stabilnosti
TEDENCIJA POVEČANJA KOEFICIJENTA OBRTA UKUPNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE
znači smanjenje prosječnog trajanja obrta
TIHE PRIČUVE nastaju podcjenjivanjem aktive, precjenjivanjem pasive, a skriveni gubici
nastaju precjenjivanjem aktive, podcjenjivanjem pasive
TROŠKOVI REZERVIRANJA utječu na smanjenje dobiti
U BILANCI NE VIDIMO ŠTO JE UVJETOVALO POVEČANJU KAPITALA, A U RAČUNU DOBITI I
GUBITKA VIDIMO
U DU POUNT sustavu pokazatelja vršni ili glavni pokazatelj je rentabilnost ukupne imovine (kapitala)
U normalnim situacijama ukupna rentabilnost veća je od dividendne rentabilnosti
U strukturi pasive bilance utvrđeno je da koeficijent vlastitog financiranja iznosi 0,70 ili 70%, što znači da se
poduzeće većinom financira iz vlastitog kapitala
Ukoliko se u financijskom izvješću opazi povećanje kratkotrajne imovine uz istovremeno smanjenje
kratkoročnih obveza, iz toga se da zaključiti da se likvidnost poduzeća povećava (KI>KO à imamo radni
kapital)
Ukupna struktura bilance ukazuje na konstantno povećanje udjela kapitala u ukupnoj pasivi bilance. Iz toga se
da zaključiti da (uz nepromjenjive uvjete) zaduženost poduzeća opada
Uspješnost ulaganja u dionice se mjeri pomoću pokazatelja investiranja
Veza bilance na početku i na kraju razdoblja je sigurnost poslovanja (upisani kapital?)
dio bilance od kojeg se očekuje buduća korist,=, imovina
gubitak iznad visine kapitala=kapital je jednak nuli)
isplata dividendi =smanjenje glavnice
koji uvjet ne mora biti osiguran da bi imovina bila u bilanci = ne mora biti plaćen
što se nalazi u pasivi=dugoročna rezerviranja
ako je kamatna stopa manja od rentabilnosti imovine= rentabilnosti vlastitog kapitala ako kamata naraste, ali i
dalje je manja od rent.im:smanjit će se
DUPONT-rentabilnost imovine
Marža profita=neto dobit + kte/ neto prodaja x koef.obrtaja uk.im.=neto prodaja/ uk.im
Altamnov zbrojni pokazatelj fin.nesigurnosti Z>3 zdravo,stabilno poduzeće- 1-3-sivo područje
povećanje pokrića troškova kamata uglavnom znači: manja zaduženost
dio bilance od kojeg se očekuje buduća korist: imovina
što se dogodi kada se izglasa dividenda? : smanjuje se glavnica
5. što predstavlja odljev sredstava a uzrokuje smanjenje obveza I time povećanje imovine : uzimanje
dug.kredita,povećanje KI I smanjenje obveze
6. obveze kao izvor imovine ovise o financijskom rezultatu
7.najvažniji pokazitelj aktivnosti s obzirom na strukturu ukupne imovine :
keof.obrtaja ukupne imovine=uk.prihodi/uk.imovina
9. ako je koef.tekuće likvidnosti 1,koliki je keof.fin.stabilnosti? veći od 1(obrnuto propoi.se kreću)
10. za izračun pokazatelja ekonomičnosti potreban je RDG
11.ako se pokriće troškova kamata povećava,što se događa sa zadužensoti: smanjuje se(obrnuto
proporcionalna)
12. marža profita xy, koef.obrtaja ukp.imovine yx, kolika je rentabilnost ukp.imovine?
Ruk=Mp x koef.ukp.imovine
13. ako je stopa rentabilnosti imovine manja od kamatne stope na tuđi capital, što je rentabilnost vl.kapitala
ako zaduženost raste? Rul
14.udio kratkotrajne imovine je manja od 20% u ukupnoj imovini, kakav je koef.obrtaja ukp.imovine? malen
15. ako kratkotrajna imovina raste 16% u odnosu na prošlu godinu, a krtkoročne obveze se smanjuju 4%, što je
s koef.tek.likvidnosti? raste, povećava se
16. ukupna imovina je 400000, ukupne obveze su 300000 koliki je koef.vlast.fin?
Izračunati koef.likvidnosti,pa onda obrnuto proporcionalan je koef.vl.financiranja
17. da li su bilanca I izvj.o novčanom toku povezani nekom stavkom? Da
18. gubitak iznad visine kapitala znači : kapital jednak 0
19. isplata dividend znači : smanjenje glavnice
20. koji uvijet ne mora biti osiguran da bi imovina bila u bilanci? Ne mora biti uplaćen
1. s kojom analizom se uspoređuju 2 različita poduzeća? Horizontalnom analizom
2. ako raste rentabilnost ,vl.kapital, što se događa sa rentabilnosti imovine?
3. zajedničko bilanci I RDGu - obračunska osnova
4. imaš ukupnu imovinu: aobveze ali traži pokazatelj vlastitog financiranja pa je odgovor da nema dovoljno
informacija za izračunati
5. izračunati povrat naplate potraživanja.
6. što karakterizira horizontalna analiza tendencije I dinamike? Promjene pojedinih pozicija fin.izvještaja
7. ako poduzeće ima veću rentu kapitala od imovine, da li se isplati zaduživati ili ne? Rul veći od Ri – vrijedi
se zaduživati
8. koliki mora biti pokazitelj stupnja pokrića ? veći od 1
9. poduzeće ima Z veće od 3 - kako posluje? Stabilno
10. koji je vršni cilj Du Potovog sustava? Rentabilnost ukp.imovine
11. računovodstvena politika = u kratkom roku
12. koji su statički pokazatelji zaduženosti? Keof.zaduž, koef.vl.financ, koef.financiranja
13. ako se povećava veijeme naplate potraživanja, što se događa sa kratkoročnim obvezama?
14. ako se koef.financ.stabilnosti smanjuje, što će biti s likvidnosti? Raste
15. izračunati rentabilnost dionice = dobit po dionici/trž.cijena dionice
16. ako je KTL 2 I još nešto piše, al odgovor je radni capital – kratkotrajna imovina se financira sa 50%
dugoročnim izvorima
17. ako se pokriće troškova smanjuje ,kakva je zaduženost? Veća
18. kako se dobije ukupna rentabilnost imovine= marža profit x koef.obrtaja ukp.imovine
19.ako marža raste, kako će utjecati na ukupnu imovinu? Povećati će se
20. da li neke kamate zlaze u financijske prihode? Ne
21. ako he vl.kapital 10% , kakva će biti likvidnost i zaduženost? Zaduženost velika, likvidnost mala
Kod stupnja pokrića II znamo da njegova vrijednost mora biti veća od 1
Pomoću kojih pokazatelja se mjeri uspješnost ulaganja u dionice- investicijskih
Iz čega se saznaju pokazatelji likvidnosti? - bilanca
Kod stupnja zaduženosti,manji faktor zaduženosti znači – manja zaduženost
Du pontovog sustava pokazatelja, vršni pokazatelj je – rentabilnost ukp.imovine
Ako je Ahmanov pkazatelj veći od 3 , poduzeće je vrlo stabilno
Smanjenje koeficijnta finance.stabilnosti znači da se – povećava likvidniost I fin.stabil
Pokazatelji statičke zaduženosti : KZ, KVF I KF
Glavnica se može smanjiti : smanjenjem zarađenog ili uplaqćenog kapitala I isplatom dividendi.
23. Pokazatelji kojima se ocjenjuje uspješnost poslovanja, izbaci uljeza : c)pokazatelj zadženosti
24. Pokazatelji sigurnosti su : pokazatelji likvidnosti,zaduženosti i aktivnosti
25. Statičku zaduženost poduzeća možemo vidjelti iz pokazatelja : d) KZ i pokrića troškova kamata
28.Ako je koef. Tekuće likvid. Veći od 2 znači da je koef.financ.stabilnosti : b) manji od 1
29. Ukupna struktura bilance pokazuje na konstantno povećanje udjela kapitala u ukupnoj paivi bilance, iz toga
zaključuje da (zu nepromjenjive uvijete) zaduženost poduzeća : b) opada
30. obveza , iz toga se zaključuje da se likvidnost poduzeća: b) smanjuje

31. poduzetnik pretpostavlja da je marža profita poduzeća „Sunce“ iznosila 6,3% a Koef.obrtaja ukp.Imovine
iznosi 1,2. Iz navedenih podataka proizlazi rentabilnost ukp imovine koja iznosi: a) 7,56%
RUI= Marža profita X Koef.obrtaja ukp imovine ---- 6,3% x 1,2= 7,56%
32. Izvještaj o novčanom toku može se sastaviti po : a) direktnoj i indirektnoj metodi
33.U Du Pont sustavu pokazatelja vršni ili glavni pokazatelj je : c) rentabilnost ukupnog poslovanja
34. pod predpostavkom da je poduzeću „Sunce“ faktor zaduženosti u 2004.iznosio 3, a u 2005. 6,3. Iz tog
proizlazi da se zaduženje (zu nepromjenjive uvijete): a) povećalo --- FZ(UO/ZD+A)
35. POd pretpostavkom da je poduzeće naplatilo sva pšotraživanja od kupca, u početnoj bilanci su 0 prodaje
proizvoda i usluga u istom obračunskom razdoblju. Tako će pokazatelji kvalitete prihoda (prodaje) biti : c)
manji od 1 --- kvaliteta prihoda(prodaje)=NT po osnovi prodaje/prihod od prodaje
Koef.bi bio idealan da je 1 ali je najčešće manji od 1
36. U pokazatelje zaduženosti ne spada: c) koef.financ.stabilnosti
37.U strukturi pasive utvrđeno je da koef.vlastitog financiranja iznosi 0,70 ili 70% što znači :
a) poduzeće se većinom financira iz vlastitog kapitala
38.U koliko se u postupku strukturnih financ.izvještaja utvrdi da je manje od 20% uk imovine klasificirano
kao kratkotrajna tada je računalno za očekivati da će koef.obrtaja KI biti : d) niti jedno – on će uvijek biti veći
od koef.obrtaja uk Imovine
39. Ukoliko poduzeće iskazuje visoke koef.obrtaja ukupne imovine koji se kroz promatrane godine
povećavaju, to znači da poduzeće za finaciranje svog poslovanja treba: b) više radnog kapitala
40. Ako se analitičkim postupkom utvrdi da je koef.obrtaja zaliha znatno manji nego proteklih god tada zu
ostale dokaze to može upućivati na : b) povećanje likvidnosti

1. ako je ekonomičnost izvanrednih aktivnosti veća od 1,=izvanredni rashodi financiraju iz izvanrednih


prihoda
2. ako je ekonomičnost veća od 1,=: poslovni rashodi pokrivaju poslovnim prihodima
3. ako je faktor zaduženosti 2005 god bio 5,43 a 2006 6,89 onda se zaduženost poduzeća : povećava
4.ako je koef. tekuće likvidnosti 1, koeficijent fin. stabilnosti je 1 ( a radni kapital je 0)
5. ako je koeficijent tekuće likvidnosti 1, radni kapital je 0
6. ako je koef.tek.likvidnosti 2, koef, ubrzane likvidnosti je 1…manji od 2
7.ako je koef.tek.likvi. veći od 2 znači da je KFS manji od 1
8.ako je pokriće troškova kamata 0,6, : prezaduženi smo
9.ako je pokriće troškova kamata 1, rentabilnost je 0 (jer je dobit jednaka 0)
10. ako je pokriće tr. kamata veća, zaduženost je manja
11.ako je udio kratkotrajne imovine manji od 20% u ukupnoj imovini,koef. obrtaja uk imovine je mali
12. ako kažemo da koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 2, to znači da je 50% KI financirano iz DO
13. ako KI raste 16% u odnosu na prošlu godinu, a KO se smanjuju 4%,što je s koef.tek.likv? raste
14.ako poduzeće ima zaduženost (Z) veće od 3 onda je to zdravo (stabilno) poduzeće
15.ako se KFS smanjuje, dolazi do povećanja neto radnog kapitala,
16. ako se KFS smanjuje , likvidnost raste ( I obrnuto)
17. ako se marža profita pomnoži s Koef. obrtaja uk Imovine kao rezultat ćemo dobiti pokazatelj rentabilnosti
uk imovine (neto ili bruto)
18.ako se pokriće troškova kamata povećava , zaduženost se smanjuje
19. ako se pokriće troškova smanjuje, zaduženost raste
20. ako se povećava vrijeme naplate potraživanja , koef. obrtaja se smanjuje
21. ako stupanj pokrića 2 nije veći od 1, prezaduženi smo I nelikvidni
22. dani kratkoročni krediti spadaju u kratk.fin.imovinu
23. financijski rezultat je spona između bilance I RDGa
24. Glavnica se smanjuje u slučaju gubitka ili isplate dividend
25. GUbitak iznad visine kapitala pokazuje da je vrijednost obveza premašila vrijednost imovine
26. Gubitak iznad visine kapitala prikazuje se u aktivi bilance, a gubitak do visine kapitala u pasivi (kapital)
27.gubutak iznad visine kapitala znači da je capital jednak 0
28.imovina (sredstvo) je resurs od kojeg se očekuje buduća eko. korist
29. isplata dividendi znači smanjenje glavnice
30. izdavanje obveznica spada u fin. aktivnosti
31. izvještaj o novčanom toku povezuje bilancu na početku I na kraju razdoblja I govori o transformaciji
novčanih tokova imovine u novac
32. izvještaj o novčanom toku se može prikazati po direktnoj I indirektnoj metodi
33.kod stupnja zaduženosti manji faktor zaduženosti znači manju zaduženost
34. komparativni fin. izvještaji služe kao podloga za provedbu horizontalne analize
35. kriteriji sigurnosti : likvidnost, fin. stabilnost I zaduženost a kriterij uspješnosti (efikasnosti) profitabilnost
(rentabilnost)
36. na povećanje kapitala ( vlasničke glavnice) utječu dodatna ulaganja vlasnika I zadržani dobici, a smanjuje
ga raspodjela vlasnicima te gubici u poslovanju
37. najznačajniji pokazatelji investiranja su pokazat. rentabilnosti dionica( uk renta. dionica u dividendna rent.
dionica)
38. o uspješnosti poslovanja poduzeća govori RDG
39.odnos NETO prihoda od kamata I ukupne aktive je marža kamata
40. otpis potraživanja predstavlja rashod
41.pasivna vremenska ograničenja spadaju pod obveze
42.poduzeće je na kraju god. imalo neto zaradu 12000kn, a kad se osnivalo uloženo je 1.000.000,00kn, a
rentabilnost vlastitog kapitala je 5% - ne djeluje fin.poluga
43. pokazatelji ekonomičnosti izračunavaju se na temelju podataka iz RDGa
44. pokazatelji ekonomičnosti moraju biti veći od 1
45. pokazatelji kojima se ocjenjuje uspješnost poslovanja su pokazatelji
ekonomičnosti,investiranja,profitabilnosti I aktivnosti,a pokazatelji kojima se ocjenjuje sigurnost poslovanja su
pokazatelji likvidnosti, zaduženosti I aktivnosti
46.pokazatelji likvidnosti se računaju na temelju podataka iz bilance
47.pokazatelji na temelju izvještaja o dobiti su pokazatelji kvalitete dobiti, povrata novčanog toka kapitalnih
izdataka I likvidnosti (solventnosti)
48. pokazatelji zaduženosti formirani na temelju bilance su KZ,KVF,KF I stupanj pokrića I i II.
49.pokazatelj zaduženosti formirani na temelju izvještaja o dobiti I bilance su pokriće troškova kamata I
faktora zaduženosti
50. Pokazatelji zaduženosti su KZ,KVF,KF,TPK,FZ I stupanj pokrića I i II
51.politikom zaduživanja može se utjecati na likvidnost I to uzimanjem dugoročnih kredita (kratko. kreditima
nemamo utjecaja na tekuću likvidnost) MOGUĆE JE JER ONO KAJ SJEDNE NA KO SJEDA NA KI OSIM
AKO NE KORISTIMO ZA DI
52. Postojanje radnog kapitala znači da se dio KI financira iz dugoročnih izvora
53.Povećanje pokrića troškova kamata ujedno znači I smanjenje zaduženosti
54.Računovodstvene politike na poslovanje mogu utjecati u kratkom roku pri sastavljanju rač. izvještaja(utječu
na proces stvaranja obrade podataka)
55.Rashodi utječu na smanjenje glavnice ili kapitala poduzeća
56. Rentabilnost se može povećati povećanjem koef. obrtaja i/ili povećanjem marže profita
57.smanjenje KFS je pozitivna tendencija I tada se likvidnost I fin. stabilnost povećava(dolazi do povećanja
neto obrtnog kapitala)
58.smanjenje KFS znači da se povećava likvidnost I fin. stabilnost
59. smanjenje odnosa cijene I dobiti po dionici (PPS/EPD) upućuje na povećanje tržišne cijene dionice i/ili
dobiti po dionici…. Smanjenje trž. cijene ili povećanje dobiti
60.statičku zaduženost poduzeća možemo vidjeti iz pokazatelja KZ,KVF I KF a dinamičku zaduženost
možemo vidjeti iz pokazatelja pokrića troškova kamata I faktora zaduženosti
61. Strukturni izvještaj je kada u bilanci I RDG nema apsolutnih brojeva nego su postotci
63. Stupanj pokrića izračunava se na temelju bilance
64.Što je KFS manji,radni capital je veći ( I obrnuto)
65.što je vrijednost KFS manja. To je likvidnost I fin. stabilnost veća (tj. Povećava se učešće radnog kapitala)
66.Što su imovinske pozicije procijenjene po nižoj cijeni, to će rashodi biti veći . što uz iste prihode daje manji
fin. rezultat ( I obrnuto)
67. tendencija povećanja koef. obrtaja ukupne I KI znači smanjenje prosječnog trajanja obrtaja
68.tihe pričuve nastaju podcjenjivanjem aktive I precjenjivanjem pasive, a skriveni gubici nastaju
precjenjivanjem aktive I podcjenjivanjem pasive
68. troškovi rezerviranja utječu na smanjenje dobiti
69. u bilanci ne vidimo što je uvjetovalo povećanju kapitala,a u RDGu vidimo
70. U Du Pont sustavu pokazatelja vršni ili glavni pokazatelj je rentabilnost uk imovine (kapitala)
71. U normalnim situacijama ukupna rentabilnost veća je od dividendne rentabilnosti
72. u strukturi pasive bilance utvrđeno je da KVF iznosi 0,70 ili 70% , što znači da se poduzeće većinom
financira iz vl. kapitala
73. Ukoliko se u fin. izvještaju opazi povećanje KI u istovremeno smanjenje KO. Iz toga se da zaključiti da se
likvidnost poduzeća povećava (KI veća od KO ---- imamo radni kapital)
74. Ukupna struktura bilance ukazuje na konstantno povećanje udjela kapitala u ukupnoj pasivi bilance. Iz toga
se da zaključiti da ( u nepromjenjive uvjete) zaduženost poduzeća opada
75. Uspješnost ulaganja u dionice mjeri se pomoću pokazatelja investiranja
76. Veza bilance na početku i na kraju razdoblja je sigurnost poslovanja (upisani kapital)

LIKVIDNOST. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI=SPOSOBNOST PODMIRENJA KO


Povećanje koeficijenta trenutne likvidnosti znači da se likvidnost povećala.
Povećanje koeficijenta tekuće likvidnosti znači da se likvidnost povećala.
Povećanje koeficijenta financijske stabilnosti znači da se likvidnost smanjila.

Zaduženost
Povećanje koeficijenta zaduženosti znači da se zaduženost povećala.
Povećanje pokrića troškova kamata znači da se zaduženost smanjila.
Povećanje faktora zaduženosti znači da se zaduženost povećala.

Aktivnost (obrtaj)
Povećanje koeficijenta obrtaja ukupne imovine znači da se aktivnost povećala.
Povećanje koeficijenta obrtaja potraživanja znači da se aktivnost povećala.
Povećanje trajanja naplate potraživanja znači da se aktivnost smanjila.

Ekonomičnost
Što je ekonomičnost=odnos između prihoda i raskohda koef>1

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI (sposobnost podmirenja KO)


koef. trenutne likvidnosti = novac / kratkoročne obveze
koef. ubrzane likvidnosti = novac + potraživanja / kratkoročne obveze….minimalno 1
1..koef. tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze >2

-radni kapital=KI-KO
2..koef. financijske stabilnosti = dugotrajna imovina / kapital + dugoročne obveze

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI (koliko se financiramo iz tuđeg kapitala)


1.koef. zaduženosti = ukupne obveze / ukupna imovina
2.koef. vlastitog financiranja = glavnica / ukupna imovina 1+2=1 ili 100 %
koef.financiranja=UK Obv./Glavnica (što je manji,manja je I zaduženost)
pokriće troškova kamata = dobit prije poreza + kamate / kamate (rashod od kamata)
1=loše,jer sve sto zaradimo ide na kamatu,pokazatelj veći,zaduzenost manja jer imamo

vise dobiti s kojom mozemo podmiriti kamate


faktor zaduženosti = ukupne obveze / zadržana dobit + amortizacija
stupanj pokrića I = VK/DI >1 može I ne mora biti
stupanj pokrića II = kapital + dugoročne obveze / dugotrajna imovina >1 mora biti
(dio Ki se financira iz DO I smanjuje se likvid.)

POKAZATELJI AKTIVNOSTI (sposobnost poduzeća,koliko on obrće svoju imovinu) 1.koef. obrtaja


ukupne imovine = ukupni prihod / ukupna imovina >1
koef. obrtaja kratkotrajne imovine = ukupni prihod / kratkotrajna imovina
koef. obrtaja potraživanja = prihod od prodaje / potraživanja
trajanje naplate potraživanja = 360 / koef. obrtaja potraživanja (najbolji pokaz. Za likv.)

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI (koliko jed.P ostvarujemo na jedinicu R)


ekonomičnost ukupnog poslovanja = ukupni prihodi / ukupni rashodi >1
ekonomičnost prodaje = prihod od prodaje / rashodi od prodaje
ekonomičnost financiranja = financijski prihodi / financijski rashodi

npr.3 : 3x smo pokrili rashode iz prihoda


ekonomičnost izvanrednih aktivnosti = izvanredni prihodi / izvanredni rashodi
POKAZATELJI PROFITABILNOSTI (povrat na uložena sredstva u %) neto marža profita = neto dobit +
kamate / ukupni prihod (RASHOD OD KAMATA)
bruto marža profita = bruto dobit + kamate / ukupni prihod
neto rentabilnost imovine = neto dobit + kamate / ukupna imovina
bruto rentabilnost imovine = dobit prije poreza + kamate / ukupna imovina
rentabilnost vlastitoga kapitala = neto dobit / vlastiti kapital
Rvk >RI = isplati se zaduživati,fin.poluga

POKAZATELJI INVESTIRANJA
dobit po dionici = neto dobit / broj dionica
dividenda po dionici = dio neto dobiti za dividende / broj dionica
odnos isplate dividendi = dividenda po dionici / dobit po dionici
ukupna rentabilnost dionice = dobit po dionici / tržišna cijena dionice xx
dividenda rentabilnost dionice = dividenda po dionici / tržišna cijena dionice xx
22. Ukupni prihodi od prodaje u obračunskom razdoblju iznose 400 000kn a rashodi 300 000kn. Potraživanja
iskazana u konačnoj bilanci iznose 60 000kn. Trajanje naplate potraživanja u danima je : d) cca 55
dana KOP= prihodi od prodaje/potraživanja --- 400000/60000= 6,67
Trajanje naplate potraživanja = 360/KOP---- 360/6,67= 54 dana

Poduzeće je na kraju godine imalo netu zaradu 12.000 kn, a kad se osnivalo uloženo je 1.000.000 kn, a
rentabilnost vlastitiog kapital je 5% ne djeluje financijska poluga

ZADACI:
Ukupni prihodi od prodaje u obračunskom razdoblju iznose 400.000 kn a rashodi 300.000 kn. Potraživanja
iskazana u konaačnoj bilanci iznose 60.000 kn. Trajanje naplate potraživanja iskazana u danima je cca 55 dana
Trajanje naplate potraživanja u danima = 356 / koeficijent obrtaja potraživanja
Koeficijent obrtaja potraživanja = prihodi od prodaje / potraživanja
KOP = 400.000 / 60.000 = 6,6667
Trajanje nplate potraživanja = 365 / 6,6667 = 54,749 = cca 55 dana
26. U postupku horizontalne analize utvrđeno je da koef.tekuće likvidnosti u 2004.iznosi 1,25 a u slj. 2005.
1,60. Na temelju tih podataka zaključuje se da je likvidnost poduzeća : a) povećana
27. Iz RDGa poduzeća ABC vidljivo je da prihodi obračunskog razdoblja iznose 366 300 a rashodi u istom
razdoblju 333 000. To znači da u promatranom poduzeću : d) Koef.ekonomičnosti iznosi 1,1
PRIHODI/RASHODI---- 366 300/333000=1,1

Iz računa dobiti i gubitka poduzeća ABC je vidljivo da prihodi obračunskog razdoblja iznose 366.300 kn, a
rashodi istog razdoblja 330.000 kn. To znači da u promatranom razdoblju koeficijent ekonomičnosti iznosi 1,1
Koeficijent ekonomičnosti = ukupni prihodi / ukupni rashodi
KE = 366.300 / 330.000 = 1,1

Poduzetnik pretpostavlja da je marža profita poduzeća ˝Sunce˝ iznosila 6,3%, a koeficijent obrta ukupne
imovine iznosi 1,2. iz navedenih podataka proizlazi da je rentabilnost ukupne imovine 7,56%
Rentabilnost ukupne imovine = marža profita * koeficijent obrta ukupne imovine
RUI =KOMP = 6,3 * 1,2 = 7,56

Pod pretpostavkom da je u poduzeću ˝Sunce˝ faktor zaduženosti u 2004god iznosio 3, a u 2005god 6,3, iz toga
proizlazi (uz nepromjenjive uvjete) da se zaduženost povećala

Ukupna kratkotrajna imovina iskazana u aktivi bilance iskazana na kraju poslovne godine iznosi 250.000 kn, a
dugotrajna 400.000 kn. U pasivi bilance na kraju godine dugoročne obveze iznose 250.000 kn a kratkoročne
100.000 kn, a kapital 400.000 kn. Kolika je razina radnog kapitala? 150.000
Radni kapital = kratkoročna imovina – kratkoročne obveze
RK = 250.000 – 100.000 = 150.000

Ako je ukupna imovina 400.000 kn, a ukupne obveze 300.000 kn koliki je koeficijent vlastitog financiranja?
0,25
Koeficijent vlastitog financiranja = glavnica / ukupna imovina
Glavnica = imovina – obveze
G = 400.000 – 300.000 = 100.000
KVF = 100.000 / 400.000 = 0,25

U postupku horizontalne analize utvrđeno je da koeficijent tekuće likvidnosti u 2004god iznosi 1,25, a sljedeće
2005god 1,60. Na temelju podataka da se zaključiti da je likvidnost pog poduzeća povećana

Aktivnosti s obzirom na skrukturu ukupne imovine=


Ukupni prihodi/uk imovina ( ako je manja od 20%
U ukupnoj imovini koef obrtaja je malen)
ü
Ako je kamatna stopa manja od rentabilnosti imovine, šta će se dogoditi sa rentabilnosti vlastitog kapitala ako
kamata naraste, ali i dalje je manja od rentabilnosti imovine, smanjiti će se RASTE
ü Ako je koeficijent tekuće likvidnosti 2, koeficijent ubrzane likvidnosti je 1,,,,MANJI OD 2
ü Ako je stopa pokrića 1, radni kapital je nula ????
ü Ako raste rentabilnost vlastitog kapitala, onda rentabilnost ukupne imovine raste
ü Ako je vrijednost koeficijenta financijske aktivnosti veća od 1, to znači da poduzeće nema radnog
kapitala, već da postoji ˝deficit radnog kapitala˝ odnosno poduzeće dio svoje dugotrajne imovine financira iz
kratkoročnih izvora
ü Dva poduzeća različite veličine se uspoređuju vertikalnom analizom (STRUKTURNIM IZVJEŠTAJIMA)
ü Ekonomska korist znači da sirovinu mogu transformirati u novi pojavni oblik???
BUDUĆA SE EK.KORIST OČITUJE U MOGUĆNOSTI TRŽIŠNE VALORIZACIJE TJ. DA SE
SREDSTVO MOŽE PRODATI ILI UPOTRIJEBITI U POSLOVNOM PROCESU.
ü Najveći dio pasive čine poslovni prihodi...POSTOJE FIRME G:UO 80:20 ZATI, 50:50 TE
30:70...PRIHDOI SU DIO RDG
ü Koeficijent tekuće likvidnosti treba biti manji od 1 (VEĆI OD 2)
ü Kratkoročnim zaduživanjem, uz nepromjenjive uvjete, nema utjecaja na likvidnost (KRATKOROČNO
ZADUŽIVANJE DJELUJE NA RAST KO...PA MORA UTJECATI DA NPR.KTL OpADNE
ü Metode sastavljanja računa dobiti i gubitka su metoda prirodnih učinaka i metoda prodanih učinaka (prema
funkciji) PRIRODNIH VRSTA RASHODA
ü Kad dioničar izglasuje dividendu to znači nastanak rashoda (OBVEZA ZA DVIDENDE)
ü Kod emisije dionica dodatno se zadužujemo što nema veze sa širom uspješnošću poslovanja (DIONICA
NIJE DUŽNIČKI NEGO VLASNIČKI PAPIR, DAKLE TO DJELUJE NA GLAVNICU – PA I
PROFITZABILNOST + KAPITALIZACIJA)
ü Pokazatelj stupnja pokriča mora biti veći od 1 (pogotovo stupanj pokrića II)
ü Razlika prihoda od prodaje i troškova prodanih proizvoda je marža profita
ü Primljeni čekovi spadaju u kratkoročne obveze... KRATKOROČNA IMOVINA (FINANCIJSKA
POTRAŽIVANJA)
ü Postoljanje kapitalnih izdataka znači da je dio kratkotrajne imovine financirano iz dugoročnih izvora
ü Smanjenje odnosa cijene i dobiti po dionici (PPS/EPS) upućuje na povečanje tržišne cijene dionice i/ili
dobiti po dionici... smanjenja tržišne cijene ili povećanja dobiti
ü Za izračun pokazatelja ekonomičnosti potreban nam je izvještaj o dobiti..RDG!

1.glavnica se može smanjiti smanjenjem zarađenog ili uplaćenog kapitala i___________(koje je ovo drugo)

2. koja su 4 elementa financijskih izvještaja


glavnica se može smanjiti ____ i _____

povećanje pokrića troškova kamata uglavnom znači i ______________ zaduženosti

dobit tekuće godine je 100000 od tog 40000 je za dividende. onda ukupno je emitirano 2000 dionica po cijeni
100kn, a tržišna cijena je 400kn, izračunat DPS

što predstavlja odljev sredstava,a uzrokuje smanjenje obveza i time povećanje imovine,

obveze kao izvor imovine _______ ovisi o financijskom rezultatu,

najvažniji pokazatelj aktivnosti s obzirom na strukturu ukupne imovine ili tako nešto,

povećanje glavnice moguće je kao_________ ili _________.

pitalice:
-ako je koef tekuće likvidnosti 1 koliki je koef financijske stabilnosti,

-za izračun pokazatelja ekonomičnosti potrebno je (koji izvještaj(i))

-ako se pokriće troškova kamata povećava, što se događa sa zaduženošću

-marža profita je xy, koef obrtaja uk imovine yx, kolika je rentabilnost uk imovine

-ako je stopa rentabilnosti imovine manja od kam stope na tuđi kapital, što je s rentabilnosti vl kapitala ako
zaduženost raste

-udio kratk imovine je manja od 20% u ukupnoj imovini, kakav je koef obrta ukupne imovine
-ako kratkotrajna imovina raste 16% u odnosu na prošlu godinu, a kratkoročne obveze se smanjuju 4% što je s
koef tekuće likvidnosti
-ako je rentabilnosti ?? 10%, kakva je ekonomičnost?? (tako nešto)

-uk imovina=400000, uk obveze= 300000, koliki je koef vlastitog financiranja

-da li su bilanca i izvještaj o novčanom toku povezani nekom stavkom