You are on page 1of 10

Uvod u analizu financijskih izvještaja

TEMELJNI INSTRUMENTI I POSTUPCI ANALIZE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA


- komparativni financijski izvještaji koji služe kao podloga za provedbu horizontalne analize mogu se
razmatrati u kontekstu uspoređivanja
- horizontalnom analizom nastoje se uočiti tendencije i dinamika promjena pojedinih pouicija temeljnih
financijskih izvještaja – na temelju tih promjena se prosuđuje kakva je uspješnost i sigurnost poslovanja
promatranog poduzeća
- strukturni financijski izvještaji koji služe kao podloga za provedbu vertikalne analize mogu se razmatrati u
kontekstu raščlanjivanja – vertikalna analiza omogudava uvid u strukturu financijskih izvještaja
- financijski pokazatelji: pojedinačni pokazatelji, skupine pokazatelja, sustavi pokazatelja i zbrojni ili
sintetički pokazatelji
- bilanca i RDG u izvornom obliku su prilagođeni potrebama analize financijskih izvještaja i upravljanja
(komparativni financijski izvještaji u kojima se uspoređuju podaci za dvije ili više godina)
- analiza financijskih izvještaja koja omogućava uspoređivanje podataka kroz dulje vremensko razdoblje da
bi se otkrile tendencije i dinamika promjena pojedinih bilančnih pozicija uobičajeno se naziva
horizontalnom analizom – tendencije se sagledavaju pomodu serije baznih indeksa
- pod vertikalnom analizom podrazumijeva se najčešće uspoređivanje financijskih podataka (pozicija
financijskih izvještaja) u jednoj godini – za to su potrebne podloge koje omogućuju uvid u strukturu bilance i
izvještaja o dobiti (pojedine se pozicije izračunavaju kao postotak od ukupne aktive ili pasive)
- strukturni financijski izvještaji vrlo su korisni kod uspoređivanja sa drugim poduzećima i korisni su kod
uspoređivanja podataka jednog poduzeća kada je u privredi prisutna inflacija
- strukturni financijski izvještaji koji se temelje na bilanci su usmjereni na dva važna aspekta:
 razmatranje izvora imovine poduzeća koji mogu biti kratkoročne obveze, dugoročne obveze i
vlastiti izvori 

 razmatranje strukture imovine koja se prije svega odnosi na odnos kratkotrajne i dugotrajne
 imovine koji je prije svega determiniran djelatnošću koje poduzede obavlja 
- postupak vertikalne i horizontalne analize potrebno je razmatrati povezano, posebice u slučajevima kada
postoji inflacija

Pokazatelji analize financijskih izvještaja


- pokazatelj je racionalni ili odnosni broj, što podrazumijeva da se jedna ekonomska veličina stavlja u odnos
s drugom ekonomskom veličinom
- s obzirom na vremensku dimenzije, financijski se pokazatelji mogu podijeliti u dvije osnovne skupine;
 jedna skupina financijskih pokazatelja obuhvaća razmatranje poslovanja poduzeća unutar
određenog vremenskog razmaka (najčešde godina dana) i temelji se na podacima iz izvještaja o
dobiti 

 druga skupina financijskih pokazatelja odnosi se na točno određeni trenutak koji se podudara sa
trenutkom sastavljanja bilance i govori o financijskom položaju poduzeća u tom trenutku 

Page 1
Uvod u analizu financijskih izvještaja

- pokazatelje najčešće promatramo kao nositelje informacija – oni se formiraju i računaju upravo radi
stvaranja informacijske podloge za donošenje određenih poslovnih odluka
- razlikujemo 6 skupina financijskih pokazatelja
1. Pokazatelji likvidnosti – mjere sposobnost poduzeća da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze
2. Pokazatelji zaduženosti – mjere koliko se poduzeće financira iz tuđih izvora sredstava
3. Pokazatelji aktivnosti – mjere kako efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse
4. Pokazatelji ekonomičnosti – mjere odnos prihoda i rashoda, tj. pokazuju koliko se prihoda ostvari po
jedinici rashoda
5. Pokazatelji profitabilnosti – mjere povrat uloženog kapitala, što se smatra najvišom upravljačkom
djelotvornošdu
6. Pokazatelji investiranja – mjere uspješnost ulaganja u obične dionice

- dva su kriterija poslovanja;


1. kriterij sigurnosti (pokazatelj likvidnost i pokazatelj uspješnosti)
2. kriterij uspješnosti tj. efikasnosti (pokazatelj ekonomičnosti, profitabiolnosti i investiranja)
 pokazatelji aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i pokazateljima uspješnosti 

Pokazatelji likvidnosti
- pokazatelji likvidnosti mjere sposobnost poduzeda u kontekstu sposobnosti podmirenja dospjelih
kratkoročnih obveza
- računaju se na temelju podataka iz bilance

1. Koeficijent trenutne likvidnosti=novac/kratkoročne obveze


 ukazuje na sposobnost poduzeća za trenutačno podmirenje obveza 
2. Koeficijent ubrzane likvidnosti=(novac+potraživanja)/kratkoročne obveze
 uobičajeno se ističe kako bi njegova vrijednost trebala biti 1 ili veća od 1, što znači da poduzeće
koje želi održavati normalnu likvidnost moralo imati brzo unovčive imovine minimalno toliko koliko 
ima kratkoročnih obveza
3. Koeficijent tekuće likvidnosti=kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze
 u pravilu bi trebao biti veći od 2 – ako poduzeće želi održavati tekuću likvidnost na normalnoj razini
i izbjeći situaciju nepravodobnog plaćanja obveza, tada na raspolaganju mora imati u pravilu,
minimalno dvostruko više kratkotrajne imovine nego što ima kratkoročnih obveza 

 da bi se održala normalna likvidnost poduzeća, dio kratkotrajne imovine mora biti financiran iz
kvalitetnih dugoročnih izvora; taj dio kvalitetnih dugoročnih izvora naziva se radni kapital i i
 utvrđuje se kao razlika kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza 
  radni kapital pokazuje koliko je kratkotrajne imovine financirano iz kvalitetnih dugoročnih izvora 
 ako poduzeće ima više radnog kapitala, tada to znači da je njegova likvidnost i financijska stabilnost
veća (radni kapital se često naziva i rezervom likvidnosti, rezervom financijske stabilnosti ili
 rezervom sigurnosti poslovanja) 
4. Koeficijent financijske stabilnosti=dugotrajna imovina/(kapital+dugoročne obveze)
 ovaj pokazatelj mora biti manji od 1 jer poduzeće dio svoje kratkotrajne imovine mora financirati iz
kvalitetnih dugoročnih izvora, tj. iz radnog kapitala 

 što je vrijednost ovog pokazatelja manja, to je likvidnost i financijska stabilnost veća, tj povećava se
učešće radnog kapitala 

 ako je vrijednost ovog pokazatelja veda od 1, to znači da poduzeće nema radnog kapitala, već
postoji deficit radnog kapitala (poduzede dio svoje dugotrajne imovine financira iz kratkoročnih
izvora) 

Page 2
Uvod u analizu financijskih izvještaja

Čimbenici koji utječu na likvidnost:


a) vrsta djelatnosti
b) struktura imovine
c) struktura obveza
d) aktivnost poduzeća mjerena koeficijentom obrta i trajanjem obrta

Pokazatelji zaduženosti
1. Koeficijent zaduženosti=ukupne obveze/ukupna imovina
2. Koeficijent vlastitog financiranja=glavnica/ukupna imovina
3. Koeficijent financiranja=ukupne obveze/glavnica
 ova tri pokazatelja formirana su na temelju bilance i zbog toga odražavaju statičku zaduženost 

 ti su pokazatelji odraz strukture pasive i govore koliko je imovine financirano iz vlastitog kapitala te
 koliko je imovine financirano iz tuđeg kapitala 
  pomoću tih pokazatelja mogude je utvrditi odnos tuđeg kapitala i vlastitog kapitala 
4. Pokriće troškova kamata=dobit prije poreza i kamata/kamate
5. Faktor zaduženosti=ukupne obveze/(zadržana dobit+amortizacija)
 ova dva pokazatelja ukazuju na dinamičku zaduženost jer dug razmatraju s aspekta mogućnosti
 njegova podmirenja 
 utvrđuju se na temelju podataka iz računa dobiti i gubitka i bilance 

 pri utvrđivanju pokrića troškova kamata razmatra se koliko su puta kamate pokrivene ostvarenim
iznosom bruto dobiti; ako je to pokriće veće, zaduženost je manja i obrnuto 

 kod faktora zaduženosti manji faktor zaduženosti znači manju zaduženost – on pokazuje koliko je
godina potrebno da se iz ostvarene zadržane dobiti uvećane za amortizaciju podmire ukupne
obveze 

 radi se o indikatoru zaduženosti jer je poznato da se iz zadržane dobiti i amortizacije ne mogu
 podmiriti obveze 
6. Stupanj pokrića I=glavnica/dugotrajna imovina
7. Stupanj pokrića II=(glavnica+dugoročne obveze)/dugotrajna imovina

 ova se dva pokazatelja računaju na temelju podataka iz bilance  kod njih se razmatra pokriće dugotrajne imovine glavnicom, tj. glavnicom uvedanom za dugoročne
obveze 

 kod stupnja pokrića II može se istaknuti da njegova vrijednost mora biti veća od 1 jer je poznato da
dio dugoročnih izvora, zbog održavanja likvidnosti, mora biti iskorišten za financiranje kratkotrajne
imovine; zbog toga je pokazatelje stupnja pokrića istodobno moguće razmatrati i kao pokazatelje
likvidnosti 

Page 3
Uvod u analizu financijskih izvještaja

Pokazatelji aktivnosti
- poznati su pod nazivom koeficijenti obrta koji se računaju na temelju odnosa prometa i prosječnog stanja
- ukazuju na brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu
- ako je poznat koeficijent obrta, tada je mogude izračunati i prosječne dane vezivanja sredstava, tj.
prosječno trajanje obrta
- najčešće se koeficijent obrta izračunava za ukupnu imovinu, kratkotrajnu imovinu i potraživanja
- svi se navedeni pokazatelji računaju na temelju podataka iz bilance i RDG-a
1. Koeficijent obrta ukupne imovine=ukupni prihodi/ukupna imovina
2. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine=ukupni prihodi/kratkotrajna imovina
3. Koeficijent potraživanja=prihodi od prodaje/potraživanja
 na temelju koeficijenta obrta potraživanja mogude je utvrditi prosječno vrijeme naplate
 potraživanja 
4. Trajanje naplate potraživanja u danima=365/koeficijent obrta potraživanja

- osim ovih pokazatelja mogude je računati i čitav niz drugih koeficijenata obrta, npr. ukupnih zaliha
sirovina i materijala, pojedinih vrsta zaliha
- također je moguće računati koeficijente obrta potraživanja za svakog kupca itd
- zbog sigurnosti i uspješnosti poslovanja, bolje je da koeficijent obrta bude što veći, odnosno dani
vezivanja sredstava što manji

Pokazatelji ekonomičnosti
- mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvaruje po jedinici rashoda
- računaju se na temelju podataka iz RDG-a
- podrazumijeva se da je bolje da koeficijent ekonomičnosti bude što veći

1. Ekonomičnost ukupnog poslovanja=ukupni prihodi/ukupni rashodi


2. Ekonomičnost poslovanja (prodaje)=prihodi od prodaje/rashodi prodaje
3. Ekonomičnost financiranja=financijski prihodi/financijski rashodi
4. Ekonomičnost izvanrednih aktivnosti=izvanredni prihodi/izvanredni rashodi

Page 4
Uvod u analizu financijskih izvještaja

Pokazatelji profitabilnosti
1. Neto marža profita=(neto dobit+kamate)/ukupni prihod
2. Bruto marža profita=(dobit prije poreza+kamate)/ukupni prihod
 marža profita izračunava se na temelju podataka iz RDG-a 

 ako se usporede neto i bruto marža, tada usporedba govori o tome koliko relativno u odnosu na
ostvareni ukupni prihod iznosi porezno opterećenje 

 ako se marža profita pomnoži koeficijentom obrta ukupne imovine, kao rezultat dobit će se
pokazatelj rentabilnosti ukupne imovine – to znači da se rentabilnost može povećati povećanjem
 koeficijenta obrta i/ili povedanjem marže profita 
3. Neto rentabilnost imovine=(neto dobit+kamate)/ukupni imovina
4. Bruto rentabilnost imovine=(dobit prije poreza+kamate)/ukupna imovina
5. Rentabilnost vlastitog kapitala (glavnice)=neto dobit/vlastiti kapital (glavnica)
 pokazatelji rentabilnosti se računaju na temelju podataka iz bilance i RDG-a 

 rezlika neto i bruto rentabilnosti je u obuhvatu poreza u brojniku – razlika između ova dva
pokazatelja ukazuje na relativno porezno opterećenje u odnosu na ukupnu imovinu 

 najznačajniji pokazatelj je rentabilnost vlastitog kapitala – na temelju usporedbe rentabilnosti
vlastitog kapitala i rentabilnosti ukupne imovine te kamatne stope koja odražava cijenu korištenja
tuđeg kapitala moguće je dodi do zanimljivih zaključaka o stupnju korištenja financijske poluge 

Pokazatelji investiranja
1. Dobit po dionici=neto dobit/broj dionica
2. Dividenda po dionici=dio neto dobiti za dividende/broj dionica
 ove se dvije veličine iskazuju u novčanim jedinicama 

 u pravilu je dobit po dionici veća od dividende po dionici jer se dio dobiti zadržava; ali ako je
 situacija obrnuta, onda to znači da su dividende isplaćene iz zadržane dobiti 
3. Odnos isplate dividendi=dividenda po dionici/dobit po dionici
 obuhvaća odnos dividende po dionici 
4. Odnos cijene i dobiti po dionici=tržišna cijena dionice/dobit po dionici
 pokazuje koliko je puta tržišna cijena dionice veća od dobiti po dionici 
5. Ukupna rentabilnost dionice=dobit po dionici/tržišna cijena dionice
6. Dividendna rentabilnost dionice=dividenda po dionici/tržišna cijena dionice
 najznačajniji pokazatelji investiranja su pokazatelji rentabilnosti dionice 

 to su u biti pokazatelji rentabilnosti vlastitog kapitala, ali u ovom slučaju vlastiti kapital nije iskazan
po knjigovodstvenoj vrijednosti, već po tržišnoj 

 u normalnim situacijama ukupna rentabilnost veća je od dividendne rentabilnosti; obrnuti slučaj
moguć je samo ako su dividende isplaćene iz zadržane dobiti kumulirane u prethodnim
 obračunskim razdobljima 
 ovi se pokazatelji računaju u postotku 

Page 5
Uvod u analizu financijskih izvještaja

Sustavi pokazatelja i sintetički pokazatelji


Du Pontov sustav pokazatelja
- sustavi pokazatelja se mogu podijeliti u dvije skupine; deduktivni i induktivni sustav pokazatelja
- najpoznatiji sustav je Du Pont i on pripada u grupu deduktivnih pokazatelja
- osnovna obilježja deduktivnih pokazatelja:
 vršni ili glavni pokazatelj koji odražava najviši cilj rada i poslovanja mikroekonomskog subjekta 

 sadržajna međuzavisnost većeg ili manjeg broja pomićnih pokazatelja koji na različitim nivoima
detaljiziraju ili preciziraju sadržaj elemenata glavnog pokazatelja odnosno detaljiziraju i preciziraju
pojedina područja rada i poslovanja kao sadržaj elemenata pojedinih pomoćnih pokazatelja na
pojedinim nivoima 

 preciziranje odnosno detaljiziranje sadržaja pomodnih pokazatelja na pojedinim nivoima
 formalizira se odgovarajućim matematičko-statističkim iskazima 
 pojedinačni pokazatelji imaju ograničenu mogućnost izvještavanja jer se odnose na
pojedine segmente poslovanja 

- Du Pontov sustav pokazatelja upotrebljava se u prvom redu za potrebe analize, a samim tim i za potrebe
planiranja
- vršni pokazatelj koji odražava temeljni cilj poslovanja poduzeda je rentabilnost ukupne imovine bez obzira
na to je li ta imovina pribavljena iz vlastitih ili tuđih izvora
- iz rentabilnosti kao vršnog pokazatelja izvode se zahtjevi koje treba zadovoljiti na određenim nižim
razinama poslovanja
- sve ono što je u piramidi ispod vršnog pokazatelja hijerarhijski je podređeno vršnom pokazatelju
- Du Pontov sustav pokazatelja prikazuje veze između faktora koji utječu na rentabilnost ukupne imovine;
osim toga, ovaj sustav pokazatelja omogudava i delegiranje odgovornosti za ostvarivanje rentabilnosti
imovine na niže upravljačke razine u poduzeću
- ROA=marža profita X KO ukupne imovine
 rentabilnost ukupne imovine moguće je povedati povedanjem marže profita ili KO ili čak
 smanjenjem jednog od dva faktora uz neproporcionalno vede povedanje drugog faktora produkta 

lijeva strana piramide, tj. marža profita proizlazi iz podataka koji su zapisani u RDG-u,
dok desna strana piramide, tj. koeficijent obrta ukupne imovine, s izuzetkom neto
prodaje, proizlazi iz podataka koji se nalaze u bilanci

Sintetički (zbrojni) pokazatelji


- formirani su da bi se dobila cjelokupna slika o poslovanju
- zbrojni pokazatelji predstavljaju ponderirani zbroj više pojedinačnih pokazatelja
- prvi skupni pokazatelji razvijeni su kako bi predvidjeli bankrot poduzeda, te su s toga modeli koji su se
formirali nazvani pokazateljima financijskog bankrota

Page 6
Uvod u analizu financijskih izvještaja

Page 7
Uvod u analizu financijskih izvještaja

Page 8
Uvod u analizu financijskih izvještaja

Page 9
Uvod u analizu financijskih izvještaja

Page 10