You are on page 1of 1

ኢ.ኮ.

ቴ ሥራ ሂደት

አቶ መልካሙ አያኖ

ጀማሪ ኔትወርክና ላይባረሪያን ህትመትና ጥረዛ


ኮምፒዉተር ቴክኒሺያን ወ/ሮ አደነች
ወ/ሮ መሰንበት ቸኮል
ማናምኖ ምህረት

በመሰረታዊ የኮምፒተር አጠቃቀም ዙርያ ለ 37 የማዕከላችን ሰራተኞች የግንዛቤ ማስጨበቻ ለ23 ወንድ እና ለ14
ሴት ሰራተኞች ተሰቷል