You are on page 1of 4

CÔNG TY TNHH PHIÊN DỊCH CHUYÊN NGHIỆP QUỐC TÊ

PHIÊU ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN DỊCH THUẬT THÁNG 5/ 2018

A _THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Duy Linh


2. Địa chỉ: 190 Bàu Cát, P.11, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: 0978374467
4. Email: linh992@gmail.com
5.CMND số : 321291270 Ngày cấp: 21/10/2003 Nơi cấp: CA Bến Tre

B - THÔNG TIN THANH TOÁN


6. Thông tin ngân hàng
§ Tên chủ tài khoản: NGUYEN DUY LINH
§ Số tài khoản: 0441000712341
§ Tại ngân hàng: VIETCOMBANK § Chi nhánh ngân hàng: CN. TAN BINH - PGD ETOWN

C-TÀI LIỆU ĐÃ DỊCH TRONG THÁNG 05/2018

Đơn vị Dịch vụ
Ngày Người Đơn giá
STT Tên tài liệu Số trang/
giao giao Số từ (VND)
slide
Dịch Việt - Anh S02.05.97: Biên bản kiểm tra thuế, Biên
1 25/05 12 30,000
bản xác nhận số liệu kiểm tra.
2 28/05 Dịch Anh-Việt S01.05.134: Authentication Certificate 7 30,000
Dịch Việt- Anh-S01.05.149-8: Lời chứng của công chứng
3 31/05 viên - Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp quyền 17 30,000
sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
4
5
6
7
8
Tổng cộng
Số tiền bằng chữ : Một triệu không trăm tám mươi nghìn đồng.
Ngày 04 Tháng 06 năm 2018
CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI DỊCH
Nguyễn Duy Linh
018

ấp: CA Bến Tre

GD ETOWN

Tổng phí
(VND)

360,000
210,000

510,000

1,080,000