ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΕΜΡΣ)
Ανδρόνικος Ε. Φιλιός, Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος , Καθηγητής

SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY EDUCATORS
FLUID MECHANICS AND TURBOMACHINERY LABORATORY (FMTULAB)
Andronicos E. Filios, Ph.D, Professor,.

Διεύθυνση: Ν. Ηράκλειο 141 21, Αττική.

Address: N. Heraclion, 141 21, Attica, Hellas

Tel. 210 2896838, Fax 210 2896744, E-mail:fmtulab@meed-aspete.net, URL: http://fmtulab.wordpress.com, http://fmtulab.wikidot.com

18 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2010-2011
Το Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών γνωστοποιεί τα ακόλουθα θέματα πτυχιακών εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011:
1. Σχεδιασμός και κατασκευή συλλέκτη πιέσεων ελεγχόμενου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
Προαπαιτούμενα: ΔΥ
Αριθμός σπουδαστών: 1
Συνοπτική περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός συλλέκτη
πιέσεων (pressure collector, pressure scanivalve), ο οποίος με την ολοκλήρωση της εργασίας θα
μπορεί να εξυπηρετήσει τις άμεσες ανάγκες του Εργαστηρίου για δειγματοληψίες πολλών πιέσεων
σε μια εργαστηριακή συσκευή ή εγκατάσταση με εργαζόμενο ρευστό τον αέρα. Ο αριθμός των εισόδων του συλλέκτη θα είναι τουλάχιστον 10 ενώ θα διαθέτει και μια έξοδο για τη σύνδεση του
με έναν μορφομετατροπέα πίεσης (pressure transmitter) ο οποίος συνδέεται με κάρτα DAQ σε
Η/Υ. Ο έλεγχος των βαλβίδων εισόδου θα γίνεται με το λογισμικό Labview. Η αποτελεσματικότητα
του συλλέκτη πίεσης θα πιστοποιηθεί με τη διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων σε σωλήνα
Venturi.
Βιβλιογραφία / Πηγές:
 Chapter 5.10: Multiple Pressure Scanners, from Bela G. Liptak (Editor-in-chief) Process Measurement and
Analysis, Vol. I, CRC Press, 2003.

 AER303F, Aerodynamic forces on an airfoil, Aerospace Laboratory I, University of Toronto.
 Scanivalve Corporation, Miniature Pressure Scanners, Differential Pressure Scanner from Scanivalve, ERAD3200 Ethernet Pressure Measurement System.

 Ethernet Intelligent Pressure Scanner.

2. Πειραματικές μετρήσεις γραμμικών απωλειών σε εργαστηριακή συσκευή.
Προαπαιτούμενα: ΔΥ
Αριθμός σπουδαστών: 1
Συνοπτική περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι ο εξοπλισμός με σύγχρονα μετρητικά όργανα

(διαφορικοί μορφομετατροπείς πίεσης) της εργαστηριακής συσκευής για τον προσδιορισμό του
συντελεστή αντίστασης ευθύγραμμων αγωγών του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών. Οι μετρήσεις θα διεξαχθούν με το λογισμικό Labview και με την ολοκλήρωση της εργασίας θα παραδοθεί πλήρες εργαστηριακό φυλλάδιο με σκοπό την ένταξη της άσκησης στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών Ι».
Βιβλιογραφία / Πηγές:
 Μουλάς Γεώργιος (2005), Σχεδιασμός και κατασκευή εργαστηριακής εγκατάστασης υδραυλικών απωλειών,
Πτυχιακή Εργασία, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών, ΑΣΠΑΙΤΕ, DT-058/2005-06.

3. Τεχνικο-οικονομική ανάλυση συστημάτων ανεμογεννητριών με το λογισμικό RETScreen
WPM
Προαπαιτούμενα: ΔΥ
Αριθμός σπουδαστών: 1
Συνοπτική περιγραφή: Εφαρμογή του λογισμικού RETScreen WPM (Wind Power Model) για την
προκαταρτική τεχνική και οικονομική ανάλυση υφιστάμενων αλλά και υπό μελέτη ανεμογεννητριών, αιολικών πάρκων και υδριδικών συστημάτων ανεμογεννήτριας-κινητήρας diesel.
Βιβλιογραφία / Πηγές:: RETScreen International, RETScreen Software Wind Power Model

Ptychiakes_Themata_2010-2011.doc

Σελίδα 1 από 5

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΕΜΡΣ)
Ανδρόνικος Ε. Φιλιός, Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος , Καθηγητής

Διεύθυνση: Ν. Ηράκλειο 141 21, Αττική.

SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY EDUCATORS
FLUID MECHANICS AND TURBOMACHINERY LABORATORY (FMTULAB)
Andronicos E. Filios, Ph.D, Professor,.

Address: N. Heraclion, 141 21, Attica, Hellas

Tel. 210 2896838, Fax 210 2896744, E-mail:fmtulab@meed-aspete.net, URL: http://fmtulab.wordpress.com, http://fmtulab.wikidot.com

4. Πειραματική μελέτη οριακού στρώματος σε επίπεδη πλάκα
Προαπαιτούμενα: ΔΥ
Αριθμός σπουδαστών: 1
Συνοπτική περιγραφή: Μετρήσεις των κατανομών ταχύτητας στο οριακό στρώμα επίπεδης πλάκας

με μηδενική και μη μηδενική βαθμίδα πίεσης. Οι πειραματικές μετρήσεις θα συγκριθούν με τις αντίστοιχες που προκύπτουν μ’ εφαρμογή των λύσεων Blasius / Falkner-Skan για την περίπτωση
του στρωτού οριακού στρώματος και των διαθέσιμων εμπειρικών σχέσεων για το τυρβώδες οριακό στρώμα.
Βιβλιογραφία / Πηγές:Schlichting, H. and Gersten, K. (2000), Boundary-Layer Theory, Springer; 8th edition.
G. I. Barenblatt, A., J. Chorin and V. M. Prostokishin (2002), A model of a turbulent boundary layer with

a non-zero pressure gradient . (Alternative link)
Dutton, R.A. (1959), The velocity distribution in a turbulent boundary layer on a flat plate, Engineering

Laboratory, University of Cambridge.
Tatsuya -Matsui (1963), Mean velocity distribution in the outer layer of a turbulent boundary layer, The
Aerophysics Department, Mississippi State University.
Jens M. Osterlund and Arne V. Johansson, Measurements in a flat plate turbulent boundary layer, Department of Mechanics, Royal Institute of Technology.
Aswatha Narayana, P. A. (1977), Turbulent boundary layer velocity profiles over a smooth surface, Applied Scientific Research, Volume 33, Numbers 5-6, 427-435.
Gollos, W.W. (1953), Boundary layer drag for non-smooth surfaces, U.S. Air Force, Project RAND.
Kendall, A. and Koochesfahani, M. (2006), A method for estimating wall friction in turbulent boundary
layers, 25th AIAA Aerodynamic Measurement Technology and Ground Testing Conference, 5 - 8 June,
San Francisco, California.

5. Σχεδιασμός μηχανισμού βαθμονόμησης αισθητηρίου πίεσης με πέντε οπές
Προαπαιτούμενα: ΔΥ
Αριθμός σπουδαστών: 1
Συνοπτική περιγραφή: Σχεδιασμός μηχανισμού περιστροφής αισθητηρίου πίεσης πέντε οπών για

τη βαθμονόμηση του αισθητηρίου αλλά και κάθε αισθητηρίου πίεσης. Η περιστροφή του αισθητηρίου θα πρέπει να γίνεται σε δύο κάθετα επίπεδα με κέντρο περιστροφής την κεφαλή του αισθητηρίου και ακρίβεια μικρότερη από ± 0,5ο.
Βιβλιογραφία / Πηγές:


Chondrokostas, Ch. (2005), Calibration of Pneumatic Five-Hole Probes in the Free-Jet Wind Tunnel, Diploma Thesis, Institute of Thermodynamics and Energy Conversion, Vienna University of Technology.
Urban, M.C. (2006), Loss measurements in the end wall region of a cascade of compressor blades at
stall, Master Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California.
Jose C. Gonsalez and E. Allen Arrington (1999), Five–Hole Flow Angle Probe Calibration for the NASA
Glenn Icing Research Tunnel, NASA/CR—1999-202330, Prepared for the 19th Advanced Measurement

and Ground Testing Technology Conference sponsored by the American Institute of Aeronautics and Astronautics New Orleans, Louisiana, June 17–20, 1996.
Scott O. Kjelgaard (1988), Theoretical Derivation and Calibration Technique of a Hemispherical - Tipped,
Five-Hole Probe, NASA Technical Memorandum 4047.
Morrison G.L., Schobeiri M.T. and Pappu K.R. (1998), Five-hole pressure probe analysis technique, Flow
Measurement and Instrumentation, Volume 9, Number 3, pp. 153-158(6).

6. Παραμετροποίηση της λειτουργίας φυγόκεντρων αντλιών
Προαπαιτούμενα: ΔΥ
Αριθμός σπουδαστών: 1
Συνοπτική περιγραφή: Συγκριτική διερεύνηση και αποτίμηση εμπειρικών μεθοδολογιών προσδιορι-

σμού χαρακτηριστικών καμπυλών λειτουργίας φυγόκεντρων αντλιών. Δημιουργία βάσης δεδομένων με χαρακτηριστικά μεγέθη και επιδόσεις αντλιών του εμπορίου και ανάπτυξη αλγορίθμου για
την πρόλεξη των χαρακτηριστικών λειτουργίας φυγόκεντρων αντλιών.
Βιβλιογραφία / Πηγές:
 Mathworks, Centrifugal Pump.
 N. S. Yalovoi and A. M. Kats (1999), Complex optimal design of centrifugal pumps, Chemical and Petroleum Engineering, Volume 35, Number 12, 762-764.

Ptychiakes_Themata_2010-2011.doc

Σελίδα 2 από 5

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΕΜΡΣ)
Ανδρόνικος Ε. Φιλιός, Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος , Καθηγητής

Διεύθυνση: Ν. Ηράκλειο 141 21, Αττική.

SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY EDUCATORS
FLUID MECHANICS AND TURBOMACHINERY LABORATORY (FMTULAB)
Andronicos E. Filios, Ph.D, Professor,.

Address: N. Heraclion, 141 21, Attica, Hellas

Tel. 210 2896838, Fax 210 2896744, E-mail:fmtulab@meed-aspete.net, URL: http://fmtulab.wordpress.com, http://fmtulab.wikidot.com

 M. Asuaje, F. Bakir, S. Kouidri, R. Noguera, R. Rey (2005), Computer-aided design and optimization ofcentrifugal pumps, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and
Energy, Professional Engineering Publishing, Volume 219, Number 3, pp. 187-193.
John Tuzson (2000), Centrifugal Pump Design, J.Wiley.
Liu Houlin, Wang Yong, Yuan Shouqi, Tan Minggao, and Wang Kai (2010), Effects of Blade Number on
Characteristics of Centrifugal Pumps, Chinese Journal of Mechanical Engineering.
Baun, Daniel O. and Flack, Ronald D. (2005), Effects of Volute Design and Number of Impeller Blades on
Lateral Impeller Forces and Hydraulic Performance, International Journal of Rotating Machinery, Hindawi
Publishing Corporation. (alternative link)
Joseph P. Veres (1994), Centrifugal and Axial Pump Design and Off-Design Performance Prediction, NASA
Technical Memorandum 106745.

7. Σχεδιασμός και κατασκευή υδατοσήραγγας
Προαπαιτούμενα: ΔΥ
Αριθμός σπουδαστών: Δύο (2)
Συνοπτική περιγραφή: Αφορά τον υδροδυναμικό σχεδιασμό και κατασκευή μικρής υδατοσήραγγας
για πειράματα οπτικοποιήσης ροών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Βιβλιογραφία / Πηγές:
 Rolling Hills Research Corporation, University Desktop Water Tunnel Model 0710.
 Rolling Hills Research Corporation, Research Water Tunnels.
 Flowlab miniature water tunnel.
 Design and Development of a Water Tunnel To Be Utilized For Flow Visualization.
 VKI Water Tunnel WT-1.
 VKI Free-Surface Water Table.

8. Σχεδιασμός και εκτέλεση νέων εργαστηριακών ασκήσεων στις αεροσήραγγες του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών της ΑΣΠΑΙΤΕ
Προαπαιτούμενα: ΔΥ
Αριθμός σπουδαστών: 2
Συνοπτική περιγραφή: Αφορά το σχεδιασμό και εκτέλεση νέων εργαστηριακών ασκήσεων στις
αεροσήραγγες του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών. Ενδεικτικοί τίτλοι:
Κατανομή πίεσης σε αεροτομή, Οπτικοποίηση της ροής σε κοιλότητα, Διακρίβωση του πεδίου ροής
στο θάλαμο μετρήσεων.
Βιβλιογραφία / Πηγές:
 AER303F, Aerodynamic forces on an airfoil, Aerospace Laboratory I, University of Toronto.
 Cavity flow.
 Cavity flow: Driven Cavity Flow Datasets.
 Cannon, Richard M. (2003) An experimental investigation of cavity flow, PhD thesis. University of Glasgow, Department of Aerospace Engineering.

 C. W. Rowley, V. Juttijudata, and D. R. Williams (2005), Cavity flow control simulations and experiments,
AIAA Paper 2005-0292, 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting , January 2005.

 Calibration of the flow in the test section of the low-speed wind tunnel at AMRL, (direct link)
 J.E. Sargison, G.J. Walker and R. Rossi (2004), Design and calibration of a wind tunnel with a two dimensional contraction, 15th Australasian Fluid Mechanics Conference, The University of Sydney, Sydney, Australia, 13-17 December.

9. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής για την εξατομικευμένη μάθηση σε επιλεγμένα θέματα της μηχανικής των ρευστών
Προαπαιτούμενα: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Αριθμός σπουδαστών: 1
Συνοπτική περιγραφή: Τα πολυμέσα ολοένα περισσότερο αξιοποιούνται για την ανάπτυξη νέων

εκπαιδευτικών εφαρμογών στοχεύοντας στις αρχές της εξατομικευμένης μάθησης με διαδικασίες
ενεργητικές ή διαλογικές, αντίθετα με την παραδοσιακή διδασκαλία, που βασίζεται στις παθητικές
διαδικασίες. Με την εργασία αυτή επιχειρείται ο σχεδιασμός της πολυμεσικής εφαρμογής fmtulab
studio με σκοπό την υποστήριξη αφενός της εξατομικευμένης μάθηση των σπουδαστών αλλά και
της διδασκαλίας στο αντικείμενα ενδιαφέροντος της επιστήμης της μηχανικής των ρευστών όσων
και των κλάδων της. Στο χρόνο που διατίθεται για την εκπόνηση αυτής εργασίας, τίθενται οι προ-

Ptychiakes_Themata_2010-2011.doc

Σελίδα 3 από 5

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΕΜΡΣ)
Ανδρόνικος Ε. Φιλιός, Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος , Καθηγητής

Διεύθυνση: Ν. Ηράκλειο 141 21, Αττική.

SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY EDUCATORS
FLUID MECHANICS AND TURBOMACHINERY LABORATORY (FMTULAB)
Andronicos E. Filios, Ph.D, Professor,.

Address: N. Heraclion, 141 21, Attica, Hellas

Tel. 210 2896838, Fax 210 2896744, E-mail:fmtulab@meed-aspete.net, URL: http://fmtulab.wordpress.com, http://fmtulab.wikidot.com

διαγραφές της πολυμεσικής εφαρμογής, γίνεται ο σχεδιασμός της και η κατασκευή ενός τμήματος
της (fmtulab – Fluid Mechanics) που αφορά επιλεγμένες ενότητες-κεφάλαια της μηχανικής των
ρευστών σε προπτυχιακό επίπεδο. Η πολυμεσική εφαρμογή θα είναι στην αγγλική ενώ και το γραπτό μέρος της εργασίας και η παρουσίαση της θα είναι επίσης στην αγγλική γλώσσα.
Βιβλιογραφία / Πηγές:
 The Use of Multimedia in Developing Undergraduate Engineering Courses.
 Multimedia Fluid Mechanics DVD-ROM.
 Multimedia Engineering Fluid Mechanics.
 Fluid Mechanics with Multimedia DVD.
 Teaching Fluid Mechanics with Flow Visualization Videos.
 Multimedia Application for Fluid Mechanics Teaching.
 Thermal-Fluid Sciences with Multimedia Fluid Mechanics CD-ROM.

10. Σχεδιασμός και κατασκευή πειραματικής συσκευής για τη μέτρηση της υδροστατικής δύναμης ασκούμενης σε βρεχόμενη επιφάνεια.
Προαπαιτούμενα: Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Αριθμός σπουδαστών: 2
Συνοπτική περιγραφή: Αντικείμενο της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή επιτραπέζιας

πειραματικής συσκευής για τη μέτρηση της υδροστατικής πίεσης και του προσδιορισμού της θέσης
του κέντρου των πιέσεων σε μερικώς και πλήρως βυθισμένες επίπεδες επιφάνειες. Για τη μέτρηση
της ασκούμενης δύναμης θα χρησιμοποιηθεί load cell και η επεξεργασία των μετρήσεων θα γίνει
με το λογισμικό labview. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή σειράς προτύπων πειραμάτων
και μετά το πέρας της πτυχιακής εργασίας, η πειραματική συσκευή θα εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών και ειδικότερα το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών Ι».
Βιβλιογραφία / Πηγές:
 Hydrostatic Force on a Plane Surface.
 Hydrostatic Force on a Submerged Surface.
 Hydrostatic force on a plane surface.
 Hydrostatic forces on a plane surface.
 Center of Pressure and Hydrostatic Force on a submerged body.
 Error analysis of hydrostatic force measurements.
 Hydrostatic pressure apparatus.
 Hydrostatic forces on vertical and diagonal surfaces.

11. Σχεδιασμός και κατασκευή πειραματικής συσκευής για τον προσδιορισμό του μετακεντρικού ύψους επιπλέοντος σώματος.
Προαπαιτούμενα: Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Αριθμός σπουδαστών: 1
Συνοπτική περιγραφή: Στην εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός και η κατασκευή επι-

τραπέζιας πειραματικής συσκευής για τη μέτρηση του μετακεντρικού ύψους επιπλέοντος σώματος.
Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή σειράς προτύπων πειραμάτων και μετά το πέρας της
πτυχιακής εργασίας, η πειραματική συσκευή θα εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών και ειδικότερα το εργαστηριακό μέρος του
μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών Ι».
Βιβλιογραφία / Πηγές:
 Laboratory Manual of Fluid Mechanics, Experiment 4. Metacentric Height.
 Soltec, Metacentric height equipment.
 Tecquipment, Stability of a Floating Body and Theory.
 Stability of a floating body.
 Some hydrodynamic characteristics of an air-cushion supported concrete gravity structure.
 Naval ships’ Technical Manual, Chapter 096, Weights and Stability.

12. Σχεδιασμός και κατασκευή υδατοτράπεζας για οπτικοποιήσεις ροών.
Προαπαιτούμενα: Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Αριθμός σπουδαστών: 2

Ptychiakes_Themata_2010-2011.doc

Σελίδα 4 από 5

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΕΜΡΣ)
Ανδρόνικος Ε. Φιλιός, Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος , Καθηγητής

Διεύθυνση: Ν. Ηράκλειο 141 21, Αττική.

SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY EDUCATORS
FLUID MECHANICS AND TURBOMACHINERY LABORATORY (FMTULAB)
Andronicos E. Filios, Ph.D, Professor,.

Address: N. Heraclion, 141 21, Attica, Hellas

Tel. 210 2896838, Fax 210 2896744, E-mail:fmtulab@meed-aspete.net, URL: http://fmtulab.wordpress.com, http://fmtulab.wikidot.com

Συνοπτική περιγραφή: Σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή υδατοτράπεζας
για οπτικοποήσεις ροών. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή πειραμάτων και μετά το πέρας
της πτυχιακής εργασίας, η πειραματική συσκευή θα εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του
Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών και ειδικότερα το εργαστηριακό μέρος του
μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών ΙΙ».
Βιβλιογραφία / Πηγές:
 The design, operation, and uses of the water channel as an instrument for the investigation of com

pressible-flow phenomena.
The design of a research water table.
Hydraulic analogy for isentropic flow through a nozzle.
Use of the Hydraulic Analogy in the Study of Fluid-Interaction Devices.
Application of the analogy between a water flow with a free surface and a 2-d compressible gas flow.
The Water Table: A Fluid Exhibit for the Carnegie Science Center.
Flow Visualizations.
Quantitative flow visualization using the hydraulic analogy.
Flow Visualization Study on the Effect of a Gurney Flap in a Low Reynolds Number Compressor Cascade.
Experimental and Numerical Study of the Hydraulic Analogy to Supersonic Flow.
Experimental study of turbulent wakes in a shallow water layer.
CFD simulation of analogy between compressible and free surface flow.

13. Οπτικοποιήσεις ροών με φιλμ σαπουνιού.
Προαπαιτούμενα: Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Αριθμός σπουδαστών: 1
Συνοπτική περιγραφή: Η αεροσήραγγα με φιλμ σαπουνιού (soap wind tunnel) που παρέχει τη δυ-

νατότητα οπτικοποίησης ροών αποτελεί το σκοπό της πτυχιακής εργασίας. Ειδικότερα, θα γίνει η
κατασκευή της εργαστηριακής διάταξης και θα σχεδιασθούν χαρακτηριστικά σώματα στα οποία η
ροή γύρω από αυτά θα αποτυπωθεί σε φωτογραφίες και video. H πειραματική συσκευή θα εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών και
ειδικότερα το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Μηχανική των Ρευστών Ι» και «Μηχανική
των Ρευστών ΙΙ».
Βιβλιογραφία / Πηγές:
 Soap Films Made Easy
 Making Giant Flowing Soap Film
 Photographing a Soap Film
 Vortices behind a flexible object
 http://maartenrutgers.org
 http://www.science-project.com/_members/science-projects/2000/05/2000-05-fs.html
 http://www.mae.buffalo.edu/research/laboratories/combustionlab/Flowing%20soap%20films/
Flowing%20soap%20films.htm
 http://www.soapbubble.dk/en/bubbles/geometry.php
 http://www.soapbubble.dk/en/bubbles/bubblemixture.php
 http://www.princeton.edu/~stonelab/Teaching/FredBraszFinalPaper.pdf
 A liquid film (soap film) tunnel to study two-dimensional laminar and turbulent shear flows
 http://www.practicalphysics.org/go/Experiment_117.html
 http://www.mne.psu.edu/psgdl/teaching_videos.pdf

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος όπως επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο ή τους συνεργάτες
του Εργαστηρίου για περαιτέρω επεξηγήσεις. Το Εργαστήριο επιφυλάσσεται για την ανάθεση
των ανωτέρω θεμάτων αναφορικά με την προαναφερόμενη σειρά και το συνολικό αριθμό των
πτυχιακών εργασιών που θα ανατεθούν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μετά από την υποβολή
σχετικών εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.
Ανδρόνικος Ε. Φιλιός
Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών
Ptychiakes_Themata_2010-2011.doc

Σελίδα 5 από 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful