You are on page 1of 2

BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU & A- v=H.

d DOĞRU, HIZ GÖK ADANIN


ATOM ALTI PARÇACIKLAR – TEST 1 UZAKLIĞIYLA DOĞRU ORANTILIDIR
B- v=√𝐻/𝑑
SORU 1
C- v=H/d
Bir gök adanın bir arada kalmasını D- v=H/d2
merkezindeki kara delik ve kütle çekim E- v2= 2.H.d
kuvvetinin yeterliği olmayacağı fark edilerek
SORU 4
teorik olarak başka bir maddenin de etkili
olduğu öne sürülmüştür. Tamamen görünmez Büyük Patlama Kuramını destekleyen olaylarla
olan bu madde aşağıdaki seçeneklerden ilgili olarak,
hangisinde verilmiştir?
I. Gök adaların tayflarındaki
A- Karşıt madde çizgilerin kırmızıya kaymaları
B- Hadronlar II. Yıldızlardaki H atomunun
C- Bozonlar tükenmemiş olması
D- Karanlık madde FİZİKSEL OLARAK III. Mikrodalga fon ışımasının keşfi
VARLIĞINI BİLEMESEK DE TEORİK
OLARAK OLMASI GEREKİR. EVRENİN % Olaylarından hangisi ya da hangileri olumlu
90 I KARANLIK MADDEDİR etkide bulunmuştur?
E- Karşıt kuarklar
A- Yalnız I
B- I ve II
C- II ve III
SORU 2 D- I ve III
E- I, II ve III ÜÇÜ DE KATKIDA BULUNAN
Bilim insanları evrenin oluşumu hakkında
OLAYLARDIR
değişik fikirler ve teoriler ortaya atmışlardır.

Günümüzde kabul gören kuram


aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? SORU 5

A- Durağan evren modeli Şimdiye kadar gelişmiş, deneysel olarak


B- Güneş merkezli evren modeli ispatlanmış ve atom altı parçacıkları açıklayan
C- Karşıt madde kuramı en iyi teori aşağıdakilerden hangisidir?
D- Genel görelilik kuramı
E- Genişleyen evren kuramı GENEL A- Dalga-Tanecik kuramı
GÖRELİLİK KURAMIYLA, BÜYÜK B- Genel Görelilik Kuramı
PATLAMA KURAMIYLA VE KANITLARLA C- Standart Model DOĞRU
DESTEKLENMİŞ D- Özel Görelilik Kuramı
E- Genişleyen evren kuramı

SORU 3
SORU 6
Gök adaların bizden uzaklaşma hızıyla ilgili
Edwin Hubble’ın ortaya koyduğu Hubble Aşağıdaki parçacıklardan hangisi lepton
Yasasını ifade eden denklem aşağıdakilerden değildir?
hangisinde verilmiştir?
A- Elektron Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinde
B- Tau etkileşme ve aracılık eden alan parçacığı doğru
C- Müon eşleştirilmiştir?
D- Müon nötrinosu
A- I ve II
E- Ksi HADRONLARDAN BİR BARYONDUR
B- II ve III
C- I, II ve III
D- I ve III
E- Yalnız II
SORU 7

Aşağıdaki madde parçacıklarından hangisi


SORU 10
kuark çeşitlerinden değildir?
Atom altı parçacıklarla ilgili aşağıdakilerden
A- Karmaşık BÖYLE BİR KUARK YOKTUR
hangisi yanlıştır?
B- Tılsımlı
C- Üst A- Mezonlar bir kuark ve bir karşıt kuark
D- Acayip birleşimidir
E- Taban B- Fotonun karşıt parçacığı kendisidir
YANLIŞ, FOTONUN KARŞIT PARÇACIĞI
SORU 8 YOKTUR
Aşağıdakilerden hangisi nötronu oluşturan C- Elektronun karşıt parçacığı
kuarkları doğru olarak vermiştir_ pozitrondur
D- Tüm leptonlar ½ spinlidir
A- uud E- Baryonlar üç kuarkın birleşimidir
B- ddu DOĞRU
C- ud
D- dd
SORU 11
E- uu
Evrenin geleceği ile ilgili birçok teori ortaya
SORU 9 atılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan
Modern fizikte parçacıklar arasındaki biri değildir?
etkileşmeler genelde alan parçacığı veya değiş A- Göreceli evren modeli, BÖYLE BİR
tokuş parçacığı denilen büyüklüklerin MODEL YOK
etkileşimi ile ifade edilir. B- Kuantum yer çekimi modeli
Alan C- Açılır kapanır evren modeli
Etkileşme parçacı D- Sonsuz evrenler teorisi
ğı E- Sabit durum modeli
I.YANLIŞ GRAVİTON
Kütle çekim Gluon
OLMALIYDI
Elektromanye
II. DOĞRU Foton D, E, A, E, C, E, A, B, B, B, A
tik
± 0
W ,Z
IV. DOĞRU Zayıf Bozonl
arı