You are on page 1of 1
[OPCINSK! KAZNENI SUD U ZAGREBU 1 PRIMLJENO oon 12 AR 2018 Fog prim ay! Ante Vrankovié Opéinski kazneni sud u Zagreby + Vinkg Mioé, predsjednik suda_ Domjanieva 15 ‘uci: Boiica Barlovic, Mladen Zeravica, Renata Praietina Kaleb, ei Nana ineeran\/ = cobratam vam se povedom stuaie koja je vaSem predsjenitu sudo dobro znana je sam gana njupismeno upozoro u desetak navata,anajasnie u dopisu uruétbirarom 5. 11. 2018. sat remena pre prog jecnog risa u predmetu K-20/2017 kod sutkine Bodice Barlovie a ukojem je ona 7. 1. 2018, donijela presud kojom pobija 4 prethodne presude 4 ralita suds koje je donjelo 2a 10 raaitinsudaca, tedeti dosiovno da su te presude nt, da ih nema ida ne postoe, ako su pritoteneu spis ‘eC mom edgovoru na prv ot tube klik je spojeneu predmet, napisanomposlanom u svega 1 dan po primitku te tube! Sutknja Barlovi nije ignoriala samo te 4 presude donesene po gotowo identiénintutbama iste tutteice w moju korist | lorst moje svedokinj, med. sestre Gag, nogo je ignorirala zapravo Gav sada) spsat. preko 330 strana dokaza, time je simbolzk pula ne somo na 4 presude koje je doijlo 30 njezn koega, nego ina dvogodinji rad sucaBlaiekovic oe w !meauremeny oto na Zupanisi su) na tom predmety jeje navela da wnjemu nema nikakvih dokaa,paspada dae lakekovie neki poremeéen ik koje 2 godine na desetak rotita vodio predmet od 1300 strana u kojem zapravo nema dok3za!). oven edt Ve Bt ha my) an. at sam a ree Ux resem Sh Ma na pee cana neta utara ese aie alo, ave oats stave) mediate tape 0 romogsn pasa elem Su, ho) uta pr toe ‘etc pomence eam nvesene tn eso, eps se eo, pearl tring et Bt he maple sera nav svt poze prsitntonsrerean) trestle st Barter pd po pred ath 0 haga pla a ean pinto sevrtn poet No utknja Barioviénadaostigurmo ne odudarabtnood prosiko gjelatnika svojegsuda ko, kako sam tonaveo naslows opisa modu od 5.11. 2018 rade ISKLIUCIVO nezakonito, Tako je sudae Mladen Zeravica (ne poena po presi utr ate: doktor olen 3st re Orage Wankel no ope hoists bogates po main podaca wiek sue sv otal 2010, pesudio protiv mene, aukoristsvoje bogate Kolegice Diane 2rté (ada: Diane Vrankovié Zrii) naverl da proglaayajxéi me ludakom i nasiikom v .Vederniem list Sloboda} Dalmacj ona gn na koji nagin nije doveloupitanje east ugld prvatnog titel tj. mene. inae,mam materpne doled je {alone presud als unopredseanlaunom, auto et Kevet ie tert kaon raion ~nemogule ts Skat Natu redkuloznuinakaradnu presudu Mladena 2eravceja sam se navn flo, na svoju fal gotovo Sxodinarisarn dobio odgovor! Zato sam dana 17.10.2018. zatratio uvd u arhivirai spi K32/10, {onde sam ustanovi da je presuda Koj 6 godine Zekam doneserajof 2012. godine al da ju sutkina koja je preuzelakancelarjuo¢ 2eravice dok je on bio v Ministarsvu, ta Pratetina Kaleb, 6 godina nije poslala (rj da ih se pra nj ao treéestopanskome sud, Ustanam, jefe sgumo de je _brasloferje" hoje wos nae de bog dugoranest narulnthodnoss nrgumentrane ol erin oj iprrenaimavnkgrne ‘ral nema aznenog a” too ko opesno da aki gas! Ustyn sud RH tupresuau mor hin ako nee bid rv 9 presedon ot «ve totanpravn aos ako Ju jeu th 6 godina, Zak 4 puta lala svi Kole, stank bro 2” v ostupku, okriveno} odvjtnic Dian Vrankowie Zor, anit jednom meni, strane: Bro} 1 postupky ~ titel Suprotno navodu predsednikasuda Mio od 3.1. 2018, ta drugostupanska presuda nije dokar praviénost rou eon sain eo peouran tas) RegD pokvarenost | igranosthrvatsk pravosudne mati, radi koe Je Hrvatska 120. na svijet po kvalitet pravosuda od 140 zemala, nos tendenciiom dalinieoftrog pada, verojatno na 138. poz. Ta wostalom, i ‘5m audac Kollel jelesza0 na TV da je Hrvatska maida driava",sudae Trudie dau Hrvatskoj nema pravde, jr nevin mofe biti osuden a kriv osloboden’, » odietnik Krefo Ks: «2m w opasne| ze, ove nema prava i pramesgumod sme w pases” Teko jeer drugestupanish sudow u Hrvatska vise-manje UVEK vee 100% postupalu kao maflaSkaorganieacla Tonepebitno dokazvje| primjer moje tuBbe prot Hrvaske odvjetnicke komore (K 167/10), kojujesutkinja Jasna Zoretié Rendulé odbeclasobrazlafenjem da u mojo) tub ,protv okrivljene Hrvatske odvetnihe komore” nije jasno koga ‘am ja ull, a pravosudna mafia s vgestupanskoga suda (Zupansk sud u Zagrebu) e tu presudu, naravno ~ potvrla. Sliéno je bilo v predmetu Antonija Danan kojeg je sta sutkinjaesudila na 10 mjesec zatvora, iako su tuiteljic i njezin svjedok imal kontradiktorne iskaze. Zupanisk sud u Split je 100% ignorrao taj navod Zalbe i potvrdio nakaradinu presudul Prijavlivatisuce DORH-u je glupo, jer kada sam ja to inio 2010. sa sutknjom Vesnom Kuzmitie, dablo sam ccdgovor Mandine Hanevi iz ODO Split, daja jesam upravy, ada je stav ODO da nisam, ida zato ona odbacuje moju prjavul Iz. ovog je razvidno da je jedini smislen 2akonit nagin suprotstavijanja hrvatskoj pravosudnoj mafij,Strajk gladu. Ja zato danas, 12. 12. 2018, isti zapotinjem pred vafim sudom i njime tratim ispunjenje sliedecih preduvjeta i uvjeta za njegov prestanak: Preduvjeti (temeljem Ustava RH, €. 29}: zakonite pravomoéne presude u predmetu K-20/2017 i ppredmetima u kojima sam tufbe na vafem sudu predao 3.1 10. 12. 2018. Uvieti: vate pisane i ovjerene isprike radi zla koje ste mi svojim nezakonitim radim namjerno napravili i vatizahtjevi za razrjedenjem sudake dutnost,ispunjeni od DSV-a, Inna gps denon nth apts ven ashnt, ase tgs Same Pe sped ah ee mene rn pot tak ite ne pete Houma an lt le mony es aka ed ees seas Da tage nt mui en asa nes) ef pnp eed na sam een ws pa pop as a in