You are on page 1of 1

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 25

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 357

Περί Ατόμων με Αναπηρία
ΠΑνΑγιΩτης
ΑλεβΑντης*

Τους βασανίζει η πο-
λιτεία με την γρα-
φειοκρατία και την
αλλοπρόσαλλη φο-
ρολογική της πολιτι-
κή αλλά και όσοι δεν
τους επιτρέπουν να Τα ΑμεΑ δεν πρέπει να αποκλείονται λόγω καπνίσματος
συμμετέχουν ισότιμα (πηγή σύλλογος «Συνήγοροι των ΑμεΑ-Ενεργοί Πολίτες»)

στην κοινωνική, οι-
τους αναδεικνύονται με
κονομική και πολι-
διαφορά οι φτωχότεροι
τική ζωή μεταξύ των φτωχών! Από πρόφατη δράση της Πρωτοβουλίας για τους πεζούς στα Χανιά

Και δυστυχώς, τα επιδό-
ριστούγεννα σή- ματα αναπηρίας δεν εξα- ότι ΑμεΑ δεν είναι μόνο τα προβλήματα. Εμποδίζο-

X μερα! Μια οικο-
γενειακή γιορτή
της καλοσύνης, της φρο-
λείφουν τις οικονομικές
ανισότητες. Πολύ δε πε-
ρισσότερο που τις επιτεί-
άτομα που βρίσκονται σε
αναπηρικό καροτσάκι ή
κυκλοφορούν με πατερί-
ντας επίσης τις μητέρες με
καροτσάκια αλλά και τους
ηλικιωμένους συμπολίτες
ντίδας και της προσφοράς νουν … ενάντια σε κάθε έν- τσες. Υπάρχουν ΑμεΑ που μας με αποτέλεσμα να
στον πλησίον. Μια γιορτή νοια αλληλεγγύης. πάσχουν από σοβαρές και μην μπορούν να κυκλο-
που συμβολίζει τη γέννη- Πράγματι, όπως επεσή- χρόνιες παθήσεις όπως φορήσουν με ασφάλεια.
ση της αλλαγής, της ελπί- μανε πρόσφατα ο Σύλλο- άσθμα, καρκίνοι, καρδιο- Είναι ωραία η γιορτή
δας, του νέου και του δια- γος «Συνήγοροι των ΑμεΑ- πάθειες, αλλεργίες, και των Χριστουγέννων. Με
φορετικού. Μια γιορτή Ενεργοί πολίτες» τα επιδό- Δράση ευαισθητοποίησης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας & ΑμεΑ που είναι ιδιαίτερα στρωμένο το όμορφο τρα-
που θυμίζει την ιστορία ματα αναπηρίας θεωρού- Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων-ΕΛΕΠΑΠ στα σχολεία ευάλωτα σε λοιμώξεις ή πέζι. Με τα λαμπιόνια να
του Χριστού ο οποίος νοι- νται από την Εφορία ως έχουν εξασθενημένο ανο- αναβοσβήνουν στο στο-
αζόταν και θεράπευε ανα- εισοδήματα με αποτέλε- σοποιητικό σύστημα. Πρό- λισμένο χριστουγεννιάτι-
πηρίες σε χωλούς, κω- σμα πολλά ΑμεΑ να χά- κειται για ευπαθείς ομάδες κο έλατο. Με την φάτνη,
φούς, τυφλούς, παραλυτι- νουν σημαντικές πα- που δεν μπορούν να πα- τους μάγους και τους αγ-
κούς, ψυχικά ασθενείς και ροχές και φοροελα- ραμείνουν σε χώρους γε- γέλους που ψάλλουν το
λεπρούς. φρύνσεις. Σε αυτές περι- μάτους από τον καπνούς «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και
Γι’ αυτό τις μέρες αυτές, λαμβάνονται: τα οικογε- τσιγάρων. επί γης ειρήνη εν ανθρώποις
η σκέψη μου πηγαίνει σε νειακά επιδόματα, η έντα- Έτσι όσοι καπνίζουν ευδοκία». Με τις χαρούμε-
όσους αντιμετωπίζουν κά- ξη στο κοινωνικό τιμολό- στους δημόσιους χώρους νες φωνούλες των παι-
ποιας μορφή αναπηρία. γιο της ΔΕΗ, η εισοδημα- και στους χώρους εργα- διών που λένε τα κάλαντα.
Είτε γιατί γεννήθηκαν τική ενίσχυση οικογενει- σίας δεν παραβιάζουν Αύριο-μεθαύριο όμως
ανάπηροι, είτε γιατί έμει- ών ορεινών και μειονε- μόνο τους αντικαπνιστι- που θα τελειώσουν οι
ναν ανάπηροι μετά από κτικών περιοχών, οι πα- κούς νόμους και τη εργα- γιορτές ας σκεφτούμε όχι
αρρώστια ή ατύχημα. Σύμ- ροχές από τη δράση ΕΣΠΑ τική νομοθεσία περί υγι- μόνο πως θα βοηθήσουμε
φωνα με το Παρατηρητή- «Εναρμόνιση οικογενειακής εινής και ασφάλειας, αλλά υλικά τους φτωχότερους
ριο Θεμάτων Αναπηρίας και επαγγελματικής ζωής», και τα θεμελιώδη δικαιώ- των φτωχών. Αλλά και
της Εθνικής Συνομο- το δελτίο μετακίνησης ρους προκειμένου να τους χή της ηλεκτρονικής δια- ματα των ΑμεΑ. Αποκλεί- πως θα κάνουμε ευκολό-
σπονδίας Ατόμων με Ανα- ΑμεΑ, η μείωση του ΕΝ- αναγνωριστεί επίσημα η κυβέρνησης, όταν οι πε- οντας τους την πρόσβαση τερη τη ζωή των ανθρώ-
πηρία (ΕΣΑμεΑ), στο τέλος ΦΙΑ, το επίδομα στέγασης ιδιότητα του ΑμεΑ. Κατ’ ρισσότερες εφορίες δεν και δημιουργώντας εμπό- πων αυτών, οι οποίοι βα-
του 2017 υπήρχαν στην και ενδεχομένως το κοι- αρχάς πρέπει να περά- είναι καν προσβάσιμες για δια στην πλήρη και ισό- σανίζονται όχι μόνο από
Ελλάδα 2.231.197 ΑμεΑ νωνικό μέρισμα … σουν ιατρικές εξετάσεις ΑμεΑ … τιμη συμμετοχή των την πολιτεία αλλά και από
από τα οποία τα 1.014.177 Παράλληλα, τα ΑμεΑ που από τα Κέντρα Πιστοποί- Άλλο βασανιστήριο αφο- ΑμεΑ στην κοινωνική, οι- την έλλειψη σεβασμού που
είχαν κάποιας μορφής βα- απασχολούνται σε επιδο- ησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). ρά τη μη έκδοση της κάρ- κονομική και πολιτική επιδεικνύουμε καθημερι-
ριά αναπηρία (δηλαδή πο- τούμενα προγράμματα Τα οποία αρνούνται να τας αναπηρίας. Έχει θε- ζωή που έχει κατοχυρωθεί νά. Ας αναλογιστούμε πως
σοστό 24,7% και 11,2% απασχόλησης του ΟΑΕΔ ή τους χορηγήσουν τις ια- σπιστεί νομοθετικά από με τη Σύμβαση των Ηνω- μόνο αν τους σεβαστούμε
αντίστοιχα σε πληθυσμό και σε κοινωφελή προ- τρικές γνωματεύσεις με το 1996 αλλά έχει εφαρ- μένων Εθνών για τα δι- πραγματικά θα έχουμε δι-
9.016.247 ηλικίας 16 ετών γράμματα ενίσχυσης της τα ονοματεπώνυμα και τις μοστεί πιλοτικά μόνο στη καιώματα των ΑμεΑ, η καίωμα να γιορτάζουμε
και άνω). απασχόλησης αντιμετω- ειδικότητες των ιατρών Λάρισα! Με αποτέλεσμα οποία από το 2017 αποτε- αληθινά τα Χριστούγεννα
Επιπλέον, πάνω από 6 πίζουν την αυθαίρετη και κατά παράβαση της ια- τα ΑμεΑ για να εξυπηρε- λεί νόμο του κράτους. και τις άλλες μεγάλες γιορ-
στα 10 άτομα άνω των 16 παράνομη διακοπή των τρικής δεοντολογίας … τηθούν κατά προτεραιό- Μαζί με τους θεριακλή- τές της χριστιανοσύνης.
ετών με σοβαρή αναπηρία προνοιακών επιδομάτων Το πιστοποιητικό ανα- τητα σε δημόσιες υπηρε- δες καπνιστές που δεν Χρόνια Πολλά σε όλες και
αντιμετωπίζουν φτώχεια τους! Δηλαδή, η Πολιτεία, πηρίας που εκδίδει το σίες ή σε τράπεζες, πρέπει σέβονται τους συνανθρώ- όλους!
και κοινωνικό αποκλει- η οποία υποτίθεται ότι ΚΕΠΑ πρέπει να το πα- να επιδεικνύουν κάθε πους τους και καπνίζουν
σμό, ενώ πάνω από 4 στα στηρίζει τα ΑμεΑ, αυτά ραλάβουν αυτοπροσώπως φορά τις ατομικές απο- σε κλειστούς δημόσιους * Φυσικός, τέως στέλεχος
10 βιώνουν σοβαρές υλι- που δίνει με το ένα χέρι τα και να το καταθέσουν, επί- φάσεις αναπηρίας. Κι έτσι χώρους, υπάρχουν και οι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
κές στερήσεις και διαβιούν παίρνει πίσω με το άλλο … σης αυτοπροσώπως στους να καταστρατηγούνται οι ασυνείδητοι οδηγοί που Οι απόψεις είναι προσωπικές
σε νοικοκυριά με σοβαρό Ένα άλλο σοβαρό πρό- Δήμους αλλά και (κάθε διατάξεις περί προστασίας παρκάρουν όπου τους και δεν εκφράζουν κατ’ ανά-
βαθμό υποαπασχόλησης. βλημα είναι τα βασανι- χρόνο) στην Εφορία για να των ευαίσθητων προσω- γουστάρει κλείνοντας ρά- γκη την Ευρωπαϊκή
Στην πραγματικότητα τα στήρια της γραφειο- εκκαθαριστεί η δήλωσή πικών δεδομένων. μπες και άλλες προσβάσεις Επιτροπή. http://alevan-
ΑμεΑ και οι οικογένειές κρατίας στους ανάπη- τους . Όλα αυτά στην επο- Να προσθέσουμε επίσης των ΑμεΑ με κινητικά tis.blogspot.com