You are on page 1of 32

decembar/prosinac 2018.

“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

Dragi ĉitaoci,
Pred vama je novi decembarski broj školskog lista „Mostovi“. Ponovo smo zajedno!
Školski list „Mostovi“ zapoĉinjemo novostima iz škole; takmiĉenjima, posjetama,...
Saznat ćete razne zanimljivosti iz naše škole. Pored ovoga, naravno, pratili smo i sve
redovne školske i vanškolske aktivnosti, intervjuisali, istraţivali .Izdvojili smo nagraĊene
radove uĉenika naše škole povodom Mjeseca knjige i Dana drţavnosi BiH.
Zabiljeţili smo posjete našoj školi i o tome zabiljeţili kratku reportaţu. TakoĊe, i dalje
pišemo u rubrici „Iz uĉeniĉkog pera“.
Nadamo se da će stranice ovog broja „Mostova“ pruţiti zadovoljstvo i Vama i nama.
Ĉitajte i uţivajte!

Redakcija Literarno-novinarske sekcije

Javna ustanova Osnovna Škola „Suljo Ĉilić“ Jablanica

Ulica Komune Vejle br.28

88 420 Jablanica

www.suljocilic.com.ba

mail:os.cilic@bih.net.ba

tel/fax: 036 752-801

2
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

SADRŢAJ:

-Uvod 2
-Sadrţaj 3
-Novosti iz škole 4
-Obiljeţili smo... 9
- Mjesec knjige 9
- 5.oktobar – Dan uĉitelja 13
- 25. Novembar- „Dan drţavnosti BiH“ 14
- Takmiĉenja: 17
-Kantonalno takmiĉenje 17
- Federalno takmiĉenje 17
-SPARKreatorice 18
-Posjete školi 19
-Intervju sa ... 20
- Mi smo stigli 21
-Iz uĉeniĉkog pera 21
-Preporuka za ĉitanje 23
-Jeste li znali? 24
-Kako provesti zimski raspust 25
-Zabavni kutak 26
- Iz školskih klupa 28
-Horoskop 29
-Novogodišnja ĉestitka 31
-Redakcija 32

3
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

NOVOSTI IZ ŠKOLE ...

 Projektom energetske efikasnosti koji provodi Vlada HNK u saradnji sa Svjetskom bankom i
UNDP-om u posljednje tri godine obuhvaćeno je više od 20 objekata javnih školskih i
zdravstvenih ustanova za što je izdvojeno 9 miliona, a dodatni million KM Vlada je izdvojila
za rekonstrukciju školskih objekata. 17.jula 2018.godine u prostorijama škole odrţan je
sastanak direktora škole Edina Idrizovića sa predstavnicima Vlade HNK, UNDP- a i
izvoĊaĉa radova na poslovima provoĊenja mjera energetske efikasnosti na objektu škole.
Dogovorena je dinamika izvoĊenja radova na zamjeni krovne konstrukcije, fasadne radove
nabavka i instaliranje nove kotlovnice ĉime će se zamijeniti i do sada korišteni energent za
grijanje objekta. Realizacijom ovog projekta osigurat će se ugodniji uslovi za rad i boravak
svih uĉesnika odgojno- obrazovnog procesa i ostvariti znaĉajne uštede energije. Sredstva
ostvarena uštedom na utrošku energije iskoristit ce se za dodatno opremanje ove i podruĉnih
škola. Radovi na implementaciji mjera energetske efikasnosti realizovat ce se u okviru
projekta "Zeleni ekonomski razvoj ll" za što ce se izdvojiti cca 235 000 KM obezbjeĊenih
odlukom Vlade HNK donesene na prijedlog ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša
HNK.

 Dana, 13.augusta 2018. godine odrţana je sjednica Nastavniĉkog vijeća poslije godišnjih
odmora pred poĉetak nastave u novoj školskoj godini. Nastavnici su upoznati sa Kalendarom
rada za školsku 2018/19. godinu, informisani su o rasporedu odrţavanja radionica i seminara,
izborom udţbenika, te podjelom odjeljenja i razrednih starješina.

 Dana, 3.septembra 2018.godine poĉela je nastava u školskoj 2018/19.godine.
 Isti dan , Općina Jablanica u saradnji sa Osnovnom školom „Suljo Ĉilić“ Jablanica je i ove
školske godine za sve uĉenike prvog razreda obezbijedila udţbenike. Prvi dan škole, u
trening centru uĉenicima i roditeljima je udţbenike podijelio općinski naĉelnik Salem Dedić
i direktor škole Edin Idrizović .

4
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

 Dana, 11.septembra 2018.godine – neradni dan zbog obiljeţavanja Hidţretske nove godine.

 Dana, 20.septembra 2018. godine uĉenicima VI razreda koji pohaĊaju nastavu turskog
jezika, organizacija Yunus Emre je podijelila ruksake sa školskim priborom.

 Dana , 21.septembra 2018. godine u okviru programa prevencije i edukacije o oralnom
zdravlju osnovnoškolaca u BiH, uĉenicima II i V razreda I smjene odrţano je predavanje o
oralnoj higijeni i zdravlju zuba, nakon ĉega je obavljen besplatan pregled zuba u specijalno
opremljnom autobusu ZUBOMOBIL-u . Organizator projekta je Orbit, a cilj projekta je
ukazati djeci od najranije dobi o pravilnom naĉinu odrţavanja zubne higijene te skrenuti
paţnju na ĉinjenicu da su zdravlje i ljepota usta i zuba dijelom sveopšteg tjelesnog zdravlja.

 Dana, 24. septembra 2018. godine u
fiskulturnoj Sali naše škole odrţana je
prezentacija stonoteniskog kluba “Hasspin”
gdje su se uĉenicima obratili reprezentativac
BiH Luka Matković i trener kadetske
reprezentacije BiH Danijel Berezovski u
stonom tenisu.

5
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

 Dana, 28.septembra 2018.godine Uĉenici ĉlanovi historijske sekcije posjetili su izloţbu u
muzeju “Bitka za ranjenike na Neretvi”. Na izloţbi su predstavljeni stećci- nekropole stećaka
“Dugo polje” Risovac koji su uvršteni na UNESCO-ovu listu svjetske baštine. Uĉenici su
pripremili kratku reportaţu –“Stećak- na vagi ljudske savjesti”, a sve to zabiljeţila je kamera
lokalne televizije .

 U okviru obiljeţavanja 5.oktobra –Svjetskog
dana nastavnika, odrţana je Sveĉana sjednica
Nastavniĉkog vijeća , a potom je dio našeg
kolektiva posjetio Zaštićeni pejzaţ “ Bijambare” i
Sarajevo.

 Dana, 13.oktobar 2018.godine uĉenici ĉlanovi historijsko-geografske sekcije u pratnji
nastavnika Klepo Adila posjetili su Bobovac- srednjovjekovni grad bosanskih kraljeva.
Prof.dr.Adnan Kurto odrţao je uĉenicima zanimljivo predavanje na temu bosanskih kraljeva i
postojanju Bobovca.

6
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

 Isti dan u prostorijama SPARK-a odrţano je takmiĉenje SPARKreatorice i uĉenica Dţejla
Malanović osvojila je treće mjesto.
 Dana 20. i 21.oktobar 2018.godine uĉenici ĉlanovi historijko-geografske sekcije u pratnji
nastavnika Klepo Adila boravili su na dvodnevnom izletu na Vilincu. Tema izleta je bila
kraški oblici reljefa i posjeta nekropole stećaka “Dugo polje”.

 U periodu od 22. do 26.oktobra 2018.godine u našoj školi boravili su gosti iz Republike
Turske. U našoj školi upriliĉen je doĉek gostiju.

 Dana, 23.oktobra 2018.godine odrţan je sastanak Vijeća uĉenika na kojem su prisustvovali
predstavnici svih razreda, upoznati su sa planom rada Vijeća ,a za predsjednicu Vijeća
izabrana je Dţejla Malanović.

 Dana, 30.oktobra 2018.godine odrţano je istraţivanje u okviru projekta “Implementacija
ishoda uĉenja za jeziĉko-komunikacijsko podruĉje u HNK”. Istraţivanjem su obuhvaćeni
mentor , nastavnici bosanskog jezika i knjiţevnosti i razredne nastave i grupa uĉenika za ĉije
uĉestvovanje je bilo potrebno nakanadno prikupiti saglasnosti roditelja.

 Dana, od 1. do 4. novembra 2018.godine odrţana je edukacija trenera za socijalizaciju s
pravom u organizaciji PH International na kojoj je prisustvovala Samira Goranĉić.

 Dana, 6. novembar 2018. godine uĉenicima PO Slatina odrţano je predavanje o minama u
organizaciji turskog LOT tima.

 Isti dan ispred stare zgrade Općine Jablanica uĉenicima V-ih razreda predstavljen je e-
transformer u sklopu projekta pod nazivom “Recikliran ureĊaj je spašen resurs” a u
organizaciji ZEOS eko-sistem d.o.o. Cilj projekta je podizanje svijesti mladih o e-otpadu,
pravilnom odlaganju e-otpada, njegovim koristima, opasnostima, reciklaţi i zaštiti okoliša.
Uĉenici su imali priliku vidjeti makete na koji naĉin se rastavljaju kućanski aparati prije
reciklaţe kako se uklanjaju otrovne materije u specijalno opremljenom vozilo kao i promo
film o oĉuvanju prirode od ove vrste otpada.

7
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

 Dana, 7. i 8. novembra 2018.godine odrţane su sjednice Odjeljenskog vijeća za razrednu i
predmetnu nastavu na kojima su proĉitani izvještaji o uspjehu u uĉenju i vladanju zakljuĉno
sa danom 2.11.2018. godine, date informacije o realizovanim aktivnostima.
 Dana, 19.novembra 2018.godine u trening centru naše škole odrţan je sastanak Vijeća
uĉenika gdje su uĉenicima predstavljene prezentacije na temu Svjetski dan borbe protiv
nasilja nad djecom i 25.novembar- Dan drţavnost BiH. Prezentacije je odrţao nastavnik
historije Alen Proho.
 Isti dan je u povodu obiljeţavanja 19.novembra –“Svjetskog dana borbe protiv nasilja nad
djecom” za uĉenike I razreda u pratnji razrednika, roditelja, policijskih sluţbenika,
predstavnika LOT tima pri EUFOR-u, 10 uĉenika IX razreda i pedagoga škole relizovana
edukacijska šetnja kroz grad na relaciji škola-policijska stanica. Edukacijska šetnja se
provodila kroz zajedniĉko djelovanje škole i policije, te na taj naĉin uĉenicima su
obrazloţena sva saobraćajna pravila i naĉini pridrţavanja istih u okviru lokalne zajednice u
kojoj ţive.

 Dana, 25.novembra 2018. godine Sveĉanom akademijom Općinskog vijeća Jablanica
obiljeţen je jedan od najvaţnijih datuma BiH, 25. novembar – Dan drţavnosti BiH.
Općinski naĉelnik Salem Dedić je na osnovu rezultata nagradnog konkursa literarnih radova
za uĉenike naše škole novĉano nagradio uĉenike: prvoplasiranu Malanović Dţejlu uĉenicu
IX1 razreda, drugonagraĊenog Budim Harisa uĉenika VI2 razreda i trećenagraĊenu Delalić
Dinu uĉenicu IX razreda PO Ostroţac. Tema nagradnog konkursa je bila: „Draga moja
BiH“.
U kulturno-umjetniĉkom dijelu sveĉanosti poseban doprinos dao je hor uĉenika osnovne
škole izvoĊenjem kompozicija posvećenih našoj domovini.

 U povodu obijeţavanja Dana drţavnosti BiH u fiskulturnoj Sali naše škole odrţano je
takmiĉenje u streljaštvu u organizaciji Udrţenja za sport i rekreaciju invalida Jablanica i
klubom „Centar“ Jablanica. Uĉešće u takmiĉenju su uzeli i uĉenici naše škole sa sljedećim
rezultatom:

U kategoriji uĉenika rezultat je sljedeći: U kategoriji odraslih rezultat je sljedeći :

1.mjesto – Bešić Maid 1.mjesto – Jaranović Zijad
2.mjesto – Šukman Azra 2.mjesto – Palić Samir
3.mjesto – Šunje Tarik, 3.mjesto – Mušanović Aziz

8
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

 Dana, 8. decembra 2018. godine odrţano je 20. Federalno takmiĉenje ekipa osnovnih škola
iz programa „Upozoravanje na opasnost od mina“ u Gornjem Vakufu u organizaciji
Crvenog krsta Federacije BiH. Ekipa neše škole u sastavu Amar Spahović, Lamija Đelmo i
NaĊa Nezirić osvojili su treće mjesto i plasirali se na drţavno prvenstvo.
 Dana, 11.decembra 2018.godine uĉenicima u PO Doljani odrţano je predavanje o minama
u organizaciji turskog LOT tima pri EUFOR-u.
 Dana, 12. decembra 2018.godine u trening centru naše škole uĉenicima koji su na
Federalnom tamiĉenju osvojili treće mjesto iz programa „Upozoravanje na opasnost od
mina“ i time se plasirali na drţavno takmiĉenje, direktor škole uruĉio je novĉane nagrade u
prisustvu lokalne televizije.
 Dana, 17.,18. i 19.decembra 2018.godine zbog obilnih snjeţnih padavina na podruĉju općine
Jablanica proglašeno je stanje prirodne nesreće i time obustavljena nastava.

Obilježili smo ...

MJESEC KNJIGE

Mjesec oktobar se obiljeţava kao mjesec knjige u cilju popularizacije knjiţevnosti i ĉitalaštva. U
ovom mjesecu ĉesti su sajmovi na kojima se okupljaju izdavaĉi, veliki pisci i dugogodišnji
zaljubljenici u pisanu rijeĉ. Navedene grupe ljudi su oni koji knjigama posvećuju dostojnu
paţnju, istiĉući njihovu vaţnost u obrazovanju i izgradnji liĉnosti svakog pojedinca. Tim
povodom u našoj školi provedene su brojne aktivnosti obiljeţavanja mjeseca knjige, a posebno
izdvajamo javni poziv za sve uĉenike od VI do IX razreda i provoĊenje takmiĉenja u pisanju
literarnih radova na temu: „ Knjiga je vjerni pratilac ĉovjeka.“ sa sljedećim rezultatima: 1.
mjesto – Dţejla Malanović IX3 ; 2. mjesto- Danijal Ivković VI1 i 3. mjesto- Lamija Sefer VII3.
Ĉlanovi likovne sekcije su svoj doprinos dali kroz pano koji opisuje detalje iz poznatih bajki koje
su sastavni dio odrastanja svakog dijeteta, a ĉlanovi novinarske sekcije su posjetili gradsku
biblioteku koja se nalazi u muzeju „Bitka za ranjenike na Neretvi“ i na taj naĉin istakli vaţnost
knjige u ţivotu svakog djeteta.

9
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

Likovna sekcija Literarno-novinarska sekcija

PrvonagraĎeni rad:

Knjiga je vjerni pratilac čovjeka
Djevojĉica razdragano ulazi u sobu ţurnim korakom i pruţa majci veliku knjigu lijepo
ilustrovanih korica. „Ĉitaj mama“ veselo uzvikuje dok joj se na licu pojavljuje umilni osmijeh
kojem majka ne moţe odoljeti. Sretna zbog maminog pristanka, brzo joj sjeda u krilo i priprema
se za ulazak u magiĉno kraljevstvo bajki, kojem je gošća gotovo svake veĉeri. Nema veze što
ona već jako dobro zna da vuk ne pojede crvenkapu i da uporni princ pronaĊe svoju dragu
pepeljugu, svaki put se jednako raduje slušanju priĉa kao kada ih je majka prvi put ĉitala da
odagna ruţne snove. Osluškujući pucketanje vatre i mamin blagi glas, utone u san. Prva misao
ujutro bila je da je poslušala tek drugu priĉu. Nezadovoljno bi protrljala oĉi. Voljela bi da je
poslušala svih deset ĉije ilustracije je samo letimiĉno prelistala i zaljubila se u svaku od njih...
Danas su to samo divne uspomene koje krase moje djetinjstvo.
Ove slike pojavile su mi se pred oĉima kada sam na polici ugledala staru knjigu Grimovih bajki.
Otvarajući je osjećala sam kako uspomene izlijeću iz nje. Osim pišĉeve bajke, na svakoj stranici
ispisana je moja bajka; bajka o djetinjstvu koje je proteklo uz knjigu, uz pisanu rijeĉ, uz princeze,
sirene, vile, zle i dobre ţivotinje i mnoga neidentifikovana bića znana samo djeĉijem umu i
mašti. Bila je moj vjeĉiti prijatelj i vjerni pratilac. Povjeravala sam joj se i cijenila njeno
10
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

prisustvo u mom ţivotu. Ne ţelim da zamišljam u kakvu bih osobu izrasla da moje djetinjstvo
nije bilo ispunjeno priĉama pomoću kojih sam s uţitkom napredovala. Upoznavala sam se s
raznoraznim liĉnostima, poĉevši od snjeguljice i zle vještice do likova u djelima slavnih pisaca s
kojima se danas poistovjećujem i iz ĉijih postupaka uĉim. Sve njih uvijek bih topla srca prigrlila
baš kao što je svaka knjiga širila svoje ĉarobne ruke meni, onda kad mi je bilo najpotrebnije.
Pronašavši tu staru knjigu punu uspomena, prelistavši njene stranice i osjetivši toliku nostalgiju,
postala sam sigurna da knjiga pamti sve, ĉak i ono što sam ja u toku odrastanja zaboravila: tajne,
strahove, neispunjena maštanja i ţelje, te mnoge misli i osjećaje kojima u meni više nema ni
traga. Ta knjiga sigurno najbolje poznaje mene kao petogodišnju djevojĉicu, bolje od mojih
roditelja, porodice, prijatelja; bolje i od mene same. U njoj leţi bogatstvo, nezamislive
vrijednosti. Koliko bi tek vrijedila biblioteka koja svjedoĉi ţivotu dugom nekoliko decenija?
Ostala sam zateĉena svim ĉudnim mada pozitivnim osjećanjima koji su me proţimali. Shvatila
sam da sam postala još veći zaljubljenik u knjige, njene ĉari i taj skriveni svijet koji se krije na
svakoj stranici. Zahvalna na svakoj proĉitanoj, zatvorila sam staru knjigu bajki. Pronaći ću je
opet kada zatrebam podsjetnik na djetinjstvo, sada idem u potragu za novom bajkom na ĉijoj ću
poleĊini nastaviti pisati svoju.
Dţejla Malanović IX1

POSJETA GRADSKOJ BIBLIOTECI

Ove godine, ĉlanovi novinarske sekcije naše
škole, posjetili su gradsku biblioteku u muzeju
Bitka za ranjenike te su obavili intervju sa
bibliotekarkom Melisom Sihirlić.
 Za poĉetak moţete li nam se predstaviti?

Zdravo, ja sam Melisa Sihirlić. Radim kao
bibliotekar u biblioteci muzeja Bitka za ranjenike
na Neretvi. Trenutno sam u svojstvu volontera ,ali
se nadam da ću nastaviti raditi ovdje te imati
priliku da prenesem svo steĉeno znanje. Prije
svega hvala što ste nas posjetili .
 Moţete li nam prenijeti vaša dosadašnja iskustva?

Radim u biblioteci od aprila 2017. godine. Došavši ovdje
negativno me iznenadila neorganizovanost biblioteke.
Inventarna knjiga ( u koju se evidentira brojĉano stanje knjiga
u biblioteci) brojala je 8000 knjiga, meĊutim nakon fiziĉkog
prebrojavaja utvrdila sam da je taj broj veći, te da u našoj
biblioteci imamo 11 500 knjiga. Ta cifra mi daje za pravo da
kaţem da je ova biblioteka jedna od bolje snabdijevenih u
našoj zemlji
 Kakvim knjiţevnim fondom raspolaţe biblioteka?
11
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

Za razliku od školskih biblioteka u kojima su većinom knjige za lektiru, u našoj biblioteci pored
lektira moţete naći dosta struĉne literature iz oblasti filozofije, sociologije, logike te ostalih
društvenih i prirodnih nauka. Naravno, tu su brojni romani kako stranih tako i domaćih autora, te
zbirke priĉa i pjesama, ali i slikovnice, enciklopedije za naše najmlaĊe. U posljednje vrijeme smo
posebnu paţnju obratili na obogaćivanje djeĉije biblioteke. Na osnovu navedenog, da se
zakljuĉiti da naša biblioteka ima mješovit knjiţevni fond. Jako je zanimljiva i ĉinjenica da sam u
našoj biblioteci pronašla jako stare, rijetke knjige iz ĉak 1800. godine
 Moţete li nas malo upoznati sa historijom biblioteke?

Biblioteka je relativno mlada. Muzej se otvorio 1978. a biblioteka par godina kasnije. U poĉetku
je to bila struĉna biblioteka u kojoj se mogla pronaći iskljuĉivo vojna literatura, te literatura
vezana za Jugoslaviju i Tita. Potom joj se pripojila gradska biblioteka, pa je knjiţevni fond
proširen. MeĊutim, u proteklom ratu se sav knjiţevni fond prebacio u Osnovn školu „Suljo
Ĉilić“, budući da je muzej imao drugu svrhu. U tom periodu izgubljeno je mnogo knjiga; baĉene
su u rijeku, zapaljene ili pokradene. Pri završetku rata saĉuvani knjiţevni fond je vraćen u muzej
i od tada do danas je obogaćen velikim brojem knjiga.
 Šta biste nam mogli reći o bibliotekarstvu uopće?

Prije svega, bibliotekarstvo nije prosta nauka kakvom je smatra većina. Bibliotekarstvo se bavi
prikupljanjem, oĉuvanjem, davanjem knjiga. Posao bibliotekara ne sastoji se samo u izdavanju
knjiga ĉitaocu. Bibliotekar mora biti sposoban ostvariti dobar odnos sa ĉitaocem, te ĉak uspjeti
privući one koji nisu zaljubljenici u knjige i navesti ih da to postanu. Bibliotekari ne moraju
nuţno raditi u biblioteci, već mogu biti muzeolozi, lektori, izdavaĉi, arhivisti, te obavljati brojne
druge funkcije.
 Da li mladi posjećuju biblioteku ?

Da, naravno. Preteţno su to školarci koji traţe lektire, koje nisu uspjeli pronaći u školskoj
biblioteci, a biblioteku takoĊer posjećuje veliki broj studenata, te i starije generacije ţeljne dobre
literature. Oni najmlaĊi ĉesto doĊu u biblioteku i druţe se sa mnom: zajedno ĉitamo, pišemo,
crtamo.
 Pretpostavljamo da se kao i ostale nauke, bibliotekarstvo postepeno razvija i napreduje.
Moţete li nas uputiti u neke novosti?

Upoznati smo s ĉinjenicom da se tehnologija razvija jako brzo, a s
razvojem tehnologije razvija se i bibliotekarstvo. Najinteresantnija i
najkorisnija ideja su zasigurno e-biblioteke. Osnivanjem e-
biblioteka komunikacija izmeĊu bibliotekara i ĉitaoca bila bi znatno
lakša. Ovu ideju pokrenula je organizacija KOBIS (kooperativni
onlajn bibliografski sistem i servis). Cilj projekta je da se biblioteke
umreţe tj poveţu. Nakon razvijanja ove ideje, nećete morati doći u
biblioteku da bi izabrali knjigu već će biti dovoljno da otvorite bazu
podataka naše web stranice i tu pronaĊete ono što ţelite ĉitati.
Ukoliko ta knjiga nije dostupna ili je nemamo u našoj biblioteci, ja
ću kontaktirati najbliţu biblioteku i od njih posuditi knjigu, a potom
je predati ĉitaocu. Mislim da bi ovaj sistem bio vrlo koristan i ţeljno išĉekujemo njegovo
ostvarenje..

12
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

 Da li imate neke ideje o napretku naše biblioteke?
U planu sam imala otvoriti ovdje malu ĉitaonicu. Sigurno znate da se u bibliotekama nalaze
ĉitaonice, u kojima ljudi ostaju i uţivaju u ĉitanju. U njima se najĉešće ĉita literatura koja se ne
praktikuje izdavati kao što su enciklopedije, godišnjaci, struĉna literatura i sliĉno. Ali ljudi ĉesto
ţele jednostavno uţivati u ambijentu biblioteke, pa izaberu neki dobar roman i ĉitaju u ĉitaonici.
TakoĊer, planirala sam osloboditi jedan prostor i pretvoriti ga u pogodno mjesto za sastanke,
seminare, odrţavanje poetskih veĉeri...
Za kraj nam je Melisa poruĉila:
Obrazovati se i napredovati moţete, ako i ne proĉitate veliki broj knjiga, ali knjige će izgraditi
vašu liĉnost. Njihov znaĉaj je nemjerljiv.

5. oktobar - DAN UČITELJA

Svjetski dan učitelja obiljeţava se svake godine 5. oktobra. Taj dan je prilika da se pokaţe da
je rad uĉitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvaţnijih za ukupan razvoj društva te da se
kao takav i cijeni.
Cilj Svjetskog dana uĉitelja je mobilizirati podršku za nastavnike kako bi se osiguralo da će
uĉitelji i dalje ispunjavati potrebe budućih generacija te podići obrazovanje na nivo društvene
vaţnosti i izvući uĉitelje iz poluanonimnosti i dati im društvenu vaţnost koju zasluţuju.
Ovaj dan obiljeţava se u više od 100 zemalja svijeta. Proglasio ga je UNESCO godine 1994. u
spomen na isti datum 1966. godine kada je potpisana Preporuka o statusu uĉitelja.

U našoj školi Dan uĉitelja je obiljeţen kao i prethodnih godina. Naši uĉitelji su za sav trud
nagraĊeni jednodnevnim izletom u Zaštićeni pejzaţ „Bijambare“. Bila je to prilika da nosioci
ovog ĉasnog poziva zamijene jedan svakodnevni dan u uĉionici uz kredu i tablu.

13
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

NAGRADE NAJBOLJIM UĈITELJIMA I NASTAVNICIMA U HNK

U Mostaru su 21.11.2018. godine dodijeljena priznanja
najistaknutijim nastavnicima u obrazovanju. Dodjela
priznanja organizovala se povodom 5. oktobra Dana
uĉitelja, a sveĉanost je organizovao Sindikat osnovnog
obrazovanja i odgoja Hercegovaĉko - neretvanskog
kantona.
Iz naše škole priznanje je osvojio nastavnik Adis Pirija
za izuzetan doprinos i postignuća u oblasti
osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, te promociju
kvalitetnog obrazovanja Hercegovaĉko-neretvanskog
kantona.
Dragi naši učitelji, sretan Vam Vaš dan!
Hvala Vam na vašem doprinosu u odgoju i obrazovanju dosadašnjih generacija mladih ljudi i
želimo Vam još puno uspjeha, ustrajnosti, kreativnosti i strpljenja u radu s učenicima!

Vaši učenici

25.novembar – DAN DRŢAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Smrt fašizmu! Sloboda narodu! – rijeĉi su kojima je prije 75
godina poĉelo zasjedanje u Mrkonjić Gradu i na kojem su
udareni moderni temelji drţavnosti Bosne i Hercegovine,
jedinstvene i nedjeljive drţave u kojoj svi narodi moraju uţivati
ista prava.
Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašistiĉkog vijeća narodnog
osloboĊenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) odrţano je 25.
novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu. Na tom zasjedanju
Bosna i Hercegovina je definisana kao jedinstvena i nedjeljiva drţava u kojoj će svi narodi
imati ista prava, unutar koje će muslimani, Srbi, Hrvati i drugi, ţivjeti u slobodi i jednakosti.

Dan drţavnosti BiH izglasalo je 247 vijećnika
ZAVNOBiH-a iz svih krajeva, društvenih i
nacionalnih sredina BiH.
Tog 25. novembra 1943. godine BiH je obnovila svoju
drţavnost koju je izgubila 1463. godine padom pod
upravu Osmanske carevine.
Sve odluke ZAVNOBiH-a su potvrĊene i odlukama
AVNOJ-a, najvišeg politiĉkog i zakonodavnog tijela
Jugoslavije. Njima su, takoĊer, potvrĊene i historijske

14
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

granice BiH odreĊene odlukama Berlinskog kongresa 1878. godine.

Tim povodom 25. novembra 2018. godine
Sveĉanom sjednicom Općinskog vijeća Jablanica
obiljeţen je 25. novembar – Dan drţavnosti BiH.
Općinski naĉelnik Salem Dedić je na osnovu
rezultata nagradnog konkursa literarnih radova za
uĉenike naše škole novĉano nagradio uĉenike:
prvonagraĊena Dţejla Malanović IX1 razred,
drugoplasirani Haris Budim VI2 razred i
trećeplasirana Dina Delalić, uĉenica IX razreda PO
Ostroţac. Tema nagradnog konkursa je bila:

„Draga moja BiH“

Draga moja Bosna i Hercegovina
1.mjesto
Prodoran zvuk zvona; jednom, drugi put... Polahko sam
ustala, zbunjena neoĉekivanom posjetom. Ovdje su
posjete rijetke. Ljudi se ne poznaju. Komšiji klimneš
glavom u znak pozdrava i tu se završava svaka
komunikacija. Bolovala sam za svojom Bosnom, bolovala
za onim divnim, susretljivim ljudima, komšijama gdje si
bez najave išao u goste, bolovala za onim ljudskim gdje
ĉovjek ţivi po srcu a ne po pravilima. Hladan zrak. Prava
novembarska nedjelja, pomislih. Snene oĉi jedva su
uspjele razaznati lik : poštar, mlaĊahnog lica i hladnog pogleda. Nisam voljela tog ĉovjeka, u
meni je uvijek budio nespokoj. Moţda i zato jer nije liĉio na poštara Selima, onog divnog ĉiku
koji bi po komšiluku dijelio djeci bombone, a mi ga pratili u stopu. Priĉao nam je uvijek
zanimljive priĉe. Sada kada se sjetim mislim da su mnoge bile proizvod njegove mašte, ali mi
smo u njih ĉvrsto vjerovali. Ĉika Selim, kako smo ga zvali, uvijek je imao široki osmijeh kao da
je osloboĊen svih briga. Stare i malo izderane pantalone, poštarski kaput na kojem su se jedva
nazirala slova pristajala su mu kao najskupocjenije odijelo. Umjesto Selima, danas pred vratima
stoji lijepo lice mladog poštara. Osmijeh je hladan, skoro robotiĉki. Svima je prilazio isto:
profesionalno kako ovdje vole da se ponašaju... ni pisma nisu bila ista. Ĉika Selim je tuţne
vijesti prenosio sa toliko saosjećanja, a sreći se radovao kao i onaj koji sretnu vijest prima. Pruţi
mi bijelu kovertu i nestade. Na poleĊini je bila ispisana dobro znana adresa i srcu drago ime.
Otišla sam u sobu i otvorila kovertu, uzbuĊena zbog primanja pisma baš danas...
Draga Majo, nakon duge diskusije koju sam vodila sama sa sobom, ipak sam se odluĉila napisati
ti ovo pismo. Sigurna sam da unatoĉ tome što se nismo ĉule proteklih pet godina, nisi zaboravila
mene, porodicu i rodni kraj... 25. novembar koji slijedi za par dana, poseban je iz dobro znana
dva razloga: roĊendana naše zemlje i tvog roĊendana. Razmišljala sam kolika je ĉast slaviti
roĊendan zajedno s našom dragom Bosnom. Kada smo bile mlaĊe nismo bile svjesne vaţnosti
ovog datuma, bar ne u ovoj mjeri; nisu nas uĉili kako je ovo dan koji proslavlja naša divna
domovina i kako nam je ona svetinja, svetija od svih drugih. Nisu nas uĉili da nigdje, baš nigdje
nije lijepo kao pod njenim krovom. I evo dok ti ovo pišem, ti si daleko, pod krovom druge
15
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

drţave, znam da je ne zoveš domovinom. Nisu nas uĉili ni onoj divnoj Šantićevoj „Ostajte ovdje,
sunce tuĊeg neba neće vas grijati ko što ovo grije“. Nisu nas uĉili kao da su ţeljeli da odemo
negdje daleko, da nas rasele širom svijeta. I jesu. Danas si daleko, ali znam da slaviš ovaj dan
kao i ja. Uspjeli su u mnogo toga, ali u jednom nisu: roĊendan našoj domovini slavi se više nego
ikada, sa više ljubavi, predanosti. Znam da i vi koji ste daleko ĉuvate je svojom ljubavlju i
sanjate da joj se vratite. Osjećam to svaki put kada me zagrliš na rastanku. Znam da svaki put
obećamo jedna drugoj da je posljednji. I nadam se tome. Svake godine se nadam da kada doĊeš
nikada više nećeš otići... Lijepa je ova naša domovina Bosna, Majo. Kaţem „lijepa“, svjesna
koliko je to površan opis za Bosnu, uz ĉije se ime moţe nadovezati bezbroj epiteta; ali nikad
dovoljno. Stranci je hvale na sav mah, dive se, fotografišu i odlaze, misleći da su vidjeli i shvatili
sve njene ĉari. Posjetiti, fotografisati, priĉati i hvaliti mogu svi, ali ljepotu Bosne treba doţivjeti;
srcem i dušom. Estetski, planine, brda, rijeke, jezera i vodopadi imaju veliku vrijednost, ali priĉa
koju prenose iz generacije u generaciju je mnogo vrijednija jer se ne moţe iskazati rijeĉima.
Tom priĉom se bosanski narod ponosi i diĉi; zbog te priĉe Bosanac nikad ne stoji pognute glave.
Znaju je i Bjelašnica, i Jahorina i Trebević; one su svjedoĉile najljepšim, ali i najbolnijim
trenucima u Bosni; po njihovom tlu prolijevala se krv neduţnih: djece, majki i ĉasnih vojnika
koji su vjerno branili svoju zemlju od neprijatelja, ali su i bile domaćini ĉitavom svijetu za
vrijeme olimpijskih igara, kada je još jednom pokazana njihova ljepota.Priĉu prenosi do naših
komšija, huk Drine, Save, a Neretva priĉa sve do Jadrana. Priĉaju i naši stari, a priĉat će i nove
generacije; ne moţe se Bosna zaboraviti, ne moţe Bosna nestati, kada se ureţe u srce izbrisati se
neće nikad. Nisi je ni ti zaboravila, zar ne Majo? Nema zemlje, koja Bosnu moţe zamijeniti i
nigdje na svijetu nema naroda kao bosanskog. Nije to puka priĉa, to je istina. Samo kod nas se
moţe ĉuti prelijepa melodija koju komponuju crkveno zvono, ezan s munare i djeĉija graja s
ulice. I stari poštar Selim je otišao u penziju, ali i dalje nam dijeli bombone.
Draga Majo, sve ova Bosna ima, samo joj falite vi koji ste je u strašnim godinama morali
napustiti. Nedostaju ovoj zemlji svi oni koji su u nekim teškim vremenima otišli, traţeći sreću u
stranom, hladnom svijetu kojeg bosanska duša ne moţe prihvatiti; u tom svijetu njoj nije mjesto.
Sretan ti roĊendan. Sretan roĊendan našoj domovini. Znam da ćemo sljedeći zajedno slaviti.
S ljubavlju, tvoja sestra Lejla.
Suza se slila niz lice. Znam. Bilo je to obećanje da ćemo se vratiti. Draga Bosno, nikad te ni
napustili nismo. Naša duša zauvijek je zakljuĉana u tvome srcu. Vratit ću se i uĉiti svoju djecu
onoj Šantićevoj:
„Ostajte ovdje!... Sunce tuĊeg neba
Neće vas grijat kô što ovo grije -
Grki su tamo zalogaji hljeba
Gdje svoga nema i gdje brata nije...“
Dţejla Malanović IX1

16
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

Takmičenja

KANTONALNO TAKMIČENJE

Dana, 23. novembra 2018. godine u prostorijama Crvenog krsta u Mostaru odrţano je
kantonalno takmiĉenje iz programa „Upozoravanje na opasnost od mina“ . Crveni krst Jablanica
je u saradnji sa našom školom i ove godine prijavio ekipu uĉenika VII 3 razreda u sastavu Amar
Spahović, Lamija Đelmo i NaĊa Nezirić, koja je osvojila prvo mjesto i time se plasirale na
Federalno takmiĉenje koje će se odrţati u decembru 2018. godine.

FEDERALNO TAKMIČENJE

Dana, 8. decembra 2018. godine Crveni krst Federacije BiH
organizovao je 20. Federalno takmiĉenje uĉenika osnovnih
škola iz programa „Upozoravanje na opasnost od mina“ .
Organizator takmiĉenja je Crveni krst Federacije Bosne i
Hercegovine, dok je ulogu domaćina preuzeo Crveni krst
općine Gornji Vakuf. Na takmiĉenju su uĉestvovali
predstavnici svih kantona, koji su predhodno pobijedili na
općinskom i kantonalnom takmiĉenju. Našu školu su
predstavljali uĉenici VII3 razreda Amar Spahović, Lamija
Đelmo i NaĊa Nezirić. Uĉenici su se takmiĉili u rješavanju zadataka vezanih za poznavanje mina
i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Ekipa naše škole osvojila je treće mjesto i tim rezultatom
se plasirali na drţavno takmiĉenje.
Osnovni cilj ove manifestacije je da kroz edukaciju,
informisanje putem medija ili direktnim kontaktom sa
riziĉnim ciljanim grupama podigne svijest o opasnosti od
mina, smanji mogućnost novih nesreća i ukaţe na dugoroĉnost
opasnosti od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

17
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

U trening centru naše škole je direktor uĉenike nagradio
novĉanim nagradama uz prisutvo lokalne televizije, nakon
ĉega je snimljena kratka reportaţa o takmiĉenju.

SRETNO!!!

SPARKreatorice
Projekt SPARKreatorice organizuje Udruga Hello
World (SPARK school) pod pokroviteljstvom
Ameriĉke ambasade u Sarajevu. Cilj projekta je
prezentovanje STEM zanimanja (science,
technology, engineering and mathematics) meĊu
djevojĉicama osnovnoškolske dobi.

Projekt SPARKreatorice ukljuĉuje 20 osnovnih
škola na podruĉju cijele Bosne i Hercegovine.
Svaka škola na projekt prijavljuje 10 uĉenica, koje
uĉestvuju u edukacijama i takmiĉenjima kroz
cijelu 2017/2018. i poĉetak 2018/2019. školske godine. Udruţenje je školama donilo ukupno
200 mBot edukacijskih robota (po jedan za svaku uĉenicu) koje će uĉenice iskoristiti za sticanje
znanja iz podruĉja informatike i robotike.
Nakon završetka ĉetiri kola takmiĉenja u jednoj školskoj godini, dvije najbolje uĉenice iz svake
škole uĉestvovale su na drţavnom takmiĉenju velikog finala koje je odrţano 13. oktobru
2018. u prostorijama SPARKa u Mostaru. Takmiĉilo se 40 djevojĉica, a našu školu su
predstavljale uĉenice Dţejla Malanović i Ema Babić u pratnji nastavnice Amre Đelmo.
Tri djevojĉice su najbolje riješile svoje zadatke:

1. mjesto i mBlock Ultimate 2.0 osvojila je Petra Miloš (OŠ Kiseljak)
2. mjesto i mBlock Airblock osvojila je Hena Dragović (OŠ Velešićki heroji Sarajevo)
3. mjesto i mBlock Starter Kit osvojila je Dţejla Malanović (OŠ Suljo Ćilić Jablanica).

18
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

Posjete školi

Saradnja sa bratskom školom Hayriye Kayrakli
iz Istanbula

U periodu od 22. do 26. oktobra 2018. godine u našoj školi boravila je grupa iz Republike
Turske u sastavu direktora škole Bayram Cetin i tri nastavnika, 10 uĉenika iz škole Hayriye
Kayrakli , te visoki zvaniĉnici ministar obrazovanja Mehmet Yilmaz , te zamjenik i pomoćnica
ministra. Tim povodom u našoj školi je upriliĉen doĉek na kojem se direktor naše škole
rijeĉima dobrodošlice i zahvale obratio gostima. Nakon obilaska škole, u trening centru odrţan je
sastanak na kojem je razgovarano o implementaciji projekta e-uĉionica, o ĉemu je bilo govora i
na prethodnim susretima. Uĉenici su bili smješteni kod porodica uĉenika - domaćina. U toku
svog boravka gosti su posjetili grad Jablanicu, muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“,te
kulturno-historijske znamenitosti grada Sarajeva, Mostara i Blagaja.

19
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

Intervju sa ...

Kako je uĉitelj kljuĉ svakog uspjeha u obrazovanju, nosilac
odgojno-obrazovnog procesa i glavni saradnik uĉenicima u razvoju
njihovih znanja i sposobnosti, tim povodom redakcija novinarske
sekcije je napravila kratak intervju sa nastavnikom Čamaga
Ramizom koji je završetkom prošle školske godine otišao u
zasluţenu penziju. Bilo je zanimljivo ĉuti šta nam ima reći nakon
toliko godina rada s djecom.

1.Koliko dugo ste radili kao nastavnik ?
-Rad sam zapoĉeo u PO Ostroţac 1997.godine, a završio u
septembru 2018. Godine u Jablanici.

2. Da li postoje neke generacije koju se ostavile utisak na Vas?
-Svakoj generaciji sam pokušao ugraditi dio svojih pozitivnih iskustava, a oni su to uzvraćali
svojim zalaganjem i poštovanjem.

3. Kako biste okarakterisali vašu profesiju (kao povoljnu za rad ili kao nepovoljnu) ?
-Ogromna je odgovornost prosvjetnog radnika, ali po pravilu društveno neadekvatno rangirana.

4.Kako je bilo raditi prije, a kako danas? Da li imate neki važan savjet za nove nastavnike
geografije?
- OŠ „Suljo Ĉilić“ trenutno ima izgraĊene nastavnike historije i geografije koji su već znaĉajan
vremenski period u nastavnom procesu. Evo prilike da kolegicama i kolegama naše škole
poţelim odliĉno zdravlje i uspješan rad. Danas i u budućem radu bit će sve kompleksniji zadaci
pred nastavnicima, jer se društvena dogaĊanja dešavaju kao na traci, što znaĉi dodatnu
edukaciju da bi odgovorili obavezama na kvalitetan naĉin.

5. Da li ste se nekada pokajali zbog odabira profesije? Zašto ste baš izabrali da budete
nastavnik?
-Moj savjet za vas uĉenike je da već sada razgovarate meĊusobno o budućem zanimanju. To
kaţem iz razloga što nakon IX –og razreda već odreĊujete svoje buduće zanimanje. I ako nešto
od srca volite, onda se nikada nećete pokajati što ste to izabrali.

6. Nedostaje li Vam rad sada, kada ste u penziji?
-Ja sam se već dugo „pripremao“ za penziju i imam dodatno zanimanje kojim popunjavam
vrijeme. MeĊutim, rad sa uĉenicima ĉovjeka posebno oplemenjuje i to će mi nedostajati uvijek.
Ponosan sam kada sretnem neke uĉenike koji su davno završili školovanje, izabrali zanimanje, i
postali roditelji.

20
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

Mi smo stigli ...

Stigla nam je nova generacija „Prvaĉića“
I 1 – uĉiteljica Amela Nezirić I 2 - uĉiteljica Senija Kukuruzović

I 3 - uĉiteljica Hajrija Zahirović

Iz učeničkog pera...
Lasta
Lako je lako dijete biti,
Ako si tuţan, ako te boli,
Stisnut' se moţeš uz roditelje,
Tako se sva bol preboli,
A dobro upamti da nisi sama,
S tobom su uvijek tata i mama.
I kada god ugledaš lastu malu,
Znaj da ti uvijek moţe dati
Primjer za maštu.
Lana Fišić VI2

21
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

Draga moja BiH
Draga moja BiH,
Ti si srce u nama.
Tvoje boje ţuta, bijela, plava...
Volimo te zemljo naša mala. Domovina
Ti si sunce što nas grije, Ja devet godina imam,
u tvojim krajolicima nam je toplije. i reći ću vam šta o domovini znam!
Imaš brda i planine, Te ljepote plave te zelene šare,
lijepe doline i ravnine. oĉima mojim zgodu daje!
Osmijeh na djeci radost i veselje,
Volimo te BiH,
pune našu drţavu raznim okruţenjem!
Zemljo puna gradova,
da ostaneš naša Boga molimo,
Moţda sam malo dijete,
jer svi te volimo.
ali sam Bosanac od glave do pete!
Puna si prirodnih ljepota, Danas je sretan dan,
u tebi ţivi mnogo ljudskih ţivota. domovino sretan roĊendan!
Svoje krajolike ne daju
nikad se ne predaju. Eldar Vila, Medina Nezirić IV1
Mi se tebi divimo,
i za tebe ţivimo.
Ti si BiH
Ljubav naša jedina.
Faris Dedić VI PO Ostroţac

Nova godina stiţe
Za Novu godinu
Veselja su razna
Djeca se igraju i
Sankaju vazda.
Dvanaest sati kuca
Izlazite van,
Pali se vatromet
I sve puca.
Djeca se vesele
Deda Mrazu, veliki
Je to dan, sprema
Se Nova godina
Deda Mraz dolazi sad!!!
Amina Teletović, Mak Pehlić, Vedad Delalić IV1

22
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

Domovina Nova godina
Ja devet godina imam, Vani pada snijeg pahulja po
i reći ću vam šta o domovini znam! po pahulja.
Te ljepote plave te zelene šare, Nova godina se bliţi
oĉima mojim zgodu daje! A hladnoći nikad kraj,
Osmijeh na djeci radost i veselje, u kući toplina ko u raju.
pune našu drţavu raznim okruţenjem! Lampice na jelki sijaju.

Moţda sam malo dijete, Ispred kuće babo ĉisti snijeg
ali sam Bosanac od glave do pete! a djeca se sankaju niz snijeţni brijeg.
Danas je sretan dan, Mama pravi kolaĉe medene i
domovino sretan roĊendan! slatke od meda napravljene.
A naveĉer uz topli ĉaj
Eldar Vila, Medina Nezirić IV1 najbolje je zaspati uz topli raj.

Suana Kulović IV1

Preporuka za čitanje

Christine Nostlinger roĊena je 1936. godine u Beĉu. Završila je
umjetniĉku akademiju te je radila kao pripravnica u jednom
austrijskom dnevnom listu. Napisala je velik broj knjiga za djecu i
mlade: “Muţ za mamu”, “Gretica Sackmeier”, “Olfi Obermeier i
Edip”, “Maĉak nije jastuĉić”, “Priĉe o Franzu”, “Konrad ili dijete
iz limenke” i mnoge druge.Dobila je mnogo nagrada za svoj
knjiţevni rad, meĊu ostalim i Medalje Hans Christian Andersen.
Jedna je od najboljih i najpoznatijih knjiţevnica za djecu i mlade
na njemaĉkom govornom podruĉju.

Nekonvencionalna gospoĊa Bartolotti u oĉima svoje okoline je prava ĉudakinja. Jednoga dana na
kućni prag joj je dostavljena limenka u kojoj se nalazi maleno smeţurano stvorenje. Berta slijedi
upute zbog kojih na kraju dobije djeĉaka Konrada.

23
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

U njezinom ţivotu sve se okreće jer nije navikla na odgovorno ponašanje. Iako je greškom
dostavljen ekscentriĉnoj gospoĊi Berti Bartolotti, ona je ipak spremna sve uĉiniti za svog
novopeĉenog sina. MeĊutim, kada u tvornici shvate da je došlo do pogreške, silom pokušavaju
Konrada uzeti nazad i dati ga drugoj porodici, ali gospoĊa Bartolotti to nipošto ne ţeli dopustiti.
Svi likovi sasvim su razliĉiti jedni od drugih te jedni od drugih mnogo toga mogu nauĉiti, ali
upravo zbog svojih razliĉitosti zajedno dobro funkcionišu. Konrad nailazi na probleme i u
interakciji s vršnjacima. On je aktivan na ĉasu i odgovoran zbog ĉega ubrzo postaje uĉiteljicin
miljenik. Djeca ga zbog toga ne vole, a dodatno mu odmaţe i to što njegov rjeĉnik kojim
komunicira s vršnjacima zvuĉi poput rjeĉnika odraslih. Kada upozna sedmogodišnju Kitti,
Konrad osjeti olakšanje što je pronašao prijateljicu, iako se Kitti u potpunosti razlikuje od njega.
Ona je drska i snalaţljiva, njegova totalna suprotnost. Navedene konflikte izmeĊu Konrada i
njegovih vršnjaka autorica je prikazala kako bi doĉarala društvo u kojem je nasilno ponašanje
djece rezultat kućnog odgoja te da su djeca nalik na ljude s kojima odrastaju. Upravo nesavršeni
likovi ovog bajkovitog romana osvajaju ĉitaoce u masi onih savršenih koji nisu nimalo
intrigantni već su ĉak i pomalo zamorni. Iako nesavršena, gospoĊa Bartolotti ima svoj stav i
svoje ja koje brani, a Konradu pokušava objasniti da nit savršenog nije uvijek dobra: “Ako
uvijek misliš što rade drugi i ako uvijek činiš ono što i drugi čine, na kraju ćeš postati kao oni,
pa nećeš moći podnijeti samoga sebe.“

Jeste li znali ?

ZANIMLJIVI ZAKONI U SVIJETU

1.Singapur 2.Japan
U Singapuru je zabranjeno ţvakanje Muškarcima u Japanu je
ţvaka još od 1992. godine. Dozvoljeno zabranjeno da imaju obim
je koristiti samo nikotinske ţvake i to struka veći od 80
ako imate recept ljekara. centimetara. Ţenama je
dozvoljeno da imaju do 90.

4. Ĉeška
3.Danska Ukoliko se u Ĉeškoj
Ako se u restoranima ne vozite taksijem blizu
osjećate sito poslije obroka, mjesta gdje se desila
ne morate da platite ruĉak. nuklearna katastrofa,
TakoĊe, u ovoj zemlji bijeg onda će vam taksista
iz zatvora nije ilegalan. voţnju naplatiti po
trećoj tarifi koja i sluţi
samo za te voţnje.

24
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

6. Zapadna Virdţinija
5. Dţordţija
Ukoliko se rugate
Nezakonito je mijenjati odjeću
nekome ko ne ţeli da
na lutki u izlogu bez
prihvatiti šalu, sljeduje
prethodnog spuštanja zavjese.
vam zatvorska kazna od
šest mjeseci.

Kako provesti zimski raspust?

Kako provesti zimski raspust?
Veliki broj odgovora i savjeta povodom
ovog pitanja naći ćete na internetu. No,
ĉemu takva potraga i takve informacije?
Nije li to samo još jedan dokaz našeg
otuĊenja od svoje prirode, prirode
originalnog mislećeg bića sa slobodnom
voljom i šarolikošću potreba, ţelja i ideja?
Bića koje je nuţno upućeno na traganje i
prepoznavanje “svog jedinog sebe”.

1.Budite kreativni!
Gledati na internetu neke lijepe stvari, bili
to ukrasi za sobu, posude za školski pribor,
a ne imati ih dok ih silno zamišljamo jeste
gubljenje vremena.Trebamo sami uraditi
ono što ţelimo.Potruditi se napraviti ono
što nemamo ili ukrasiti nešto što već
posjedujemo jeste naĉin da iskoristimo
sebe tokom dosadnih dana raspusta ,a
kasnije da posmatramo sa divljenjem
napravljeno.

25
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

2.Uključite se u omladinski klub ili neki sportski tim.
Ukljuĉivanjem u neki omladinski klub imate mogućnost
sticanja novih prijatelja,ali i provoĊenje vremena koje
ne ukljuĉuje internet.Poboljšat ćete mentalne i fiziĉke
sposobnosti.TakoĊer,biti ĉlan omladinskog kluba ili
nekog sportskog tima pridonijet će boljoj budućnosti
samom sebi, ali i vašem gradu.Ovo ukljuĉuje i
putovanja širom Bosne i Hercegovine,ali i putovanja u
inostranstvo.

3.Čitajte knjige. 4.Idite u prirodu sa prijateljima.
Nakon ĉitanja mnogih lektira,nije vam baš do Jednodnevni izlet sa prijateljima?
ĉitanja knjiga koje nisu lektire,zar ne?No,lektire Postoji mnoštvo destinacija sa
ne podrazumijevaju teme koje uĉenici vole,ali ako pristupaĉnim cijenama za otići sa
izaberete knjigu ĉija tema vam je zanimljiva društvom,na primjer: odlazak na
mijenja situaciju. Ĉitanje pospješuje vaš rjeĉnik u skijanje i kasnije toplu ĉokoladu ili
onoj mjeri u kojoj vas i edukuje. Moţete ĉak noćenje kod prijatelja/ice.
posjetiti i Zimski sajam knjige u Sarajevu,na
kojem moţete pronaći knjige koje upravo vas
interesuju.

Zabavni kutak ...
OSMOSMJERKA - PronaĊi imenice i glagole

26
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

ZA LJUBITELJE MATEMATIKE

ZANIMLJIVOST
Pitagora (582-496. p.n.e)

Bio je matematiĉar i filozof, najviše poznat po Pitagorinoj teoremi. U juţnoj Italiji, u gradu
Krotonu (današnja Crotona) ustanovio je matematiĉku školu u kojoj su
uĉenici odrţavali stroga pravila škole. Školu danas nazivamo Pitagorejskom školom, a njegove
sledbenike Pitagorerjcima. Pitagora je prouĉavao svojstva prirodnih brojeva koja su i dan- danas
poznata, kao na primjer parni i neparni brojevi, savršeni brojevi itd. Po njemu, svaki broj ima
ĉak i svoje osobine: muški i ţenski, savršen ili nepotpun, lijep ili ruţan. Postojao je i najbolji od
svih brojeva: broj 10, kojeg su prepoznali kao zbir prva ĉetiri prirodna broja
(1 + 2 + 3 + 4 = 10). Pitagora je zakljuĉio da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni. Naravno, mi
danas pamtimo Pitagoru po poznatoj Pitagorinoj teoremi. Pitagorina teorema je jedna od
osnovnih i najznaĉajnijih matematiĉkih teorema.

” Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad katetama.“

27
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

IZ ŠKOLSKIH KLUPA

Pridjeve dijelimo na: opisne, prisvojne, poćne i graĊevinske.
Imenice mogu biti u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
Brojevi mogu biti: redni, glavni i prisvojni.
Knjiţevnost dijelimo na subjekat i predikat.
Padeţi u našem jeziku su: novinativ, genetiv, dativ,
apuzativ, vokativ, instrumental i lokativ.
„Su“ u reĉenici pomaţe glagol.
Odgovarat ću lektiru: „ Golub Dţonatan Livingston“
Varenje hrane završava se u plućima.
Pa mislim da trebamo biti finansijski obrazovani.
Bosna je dobila ime po rijeci Neretvi.
Disanje poĉinje u ţelucu.
Uloga krvi u organizmu je da poteĉe kad se udarimo.
Divlje ţivotinje koje naseljavaju Peripanonsku Bosnu su:
maĉke, psi...

Uĉenica: „Koliko još do kraja ĉasa, nastavnice?“
Nastavnica: „Pet minuta, odnosno, deset, izvinite.“
Uĉenica:“ A da, sat se vratio.“

28
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

HOROSKOP

Ovan
Ovnovi su jako uzbuĊeni oko odlaska u školu i poĉetka svake nove školske godine.
Vole rizikovati, vrlo su ţivahni i veseli. Pretjerano korištenje društvenih mreţa
uzrokovalo je slabije ocjene. Nova godina, novi poĉetak. Najvaţnije je da su prijatelji
u blizini.
Savjet: Korištenje društvenih mreţa svesti na minimum.

Bik
Iako su ĉesto spori u obavljanju svojih školskih zadataka, pouzdani su i uvijek se
maksimalno trude. Za njih vrijedi pravilo "tiha voda bregove valja". Najveći im je
problem dovršavanje zadataka na vrijeme.
Savjet: Samo ih podsjećajte na rokove i ponekad ih pohvalite.

Blizanac
Veliki zabavljaĉi u društvu, pa tako i u školi. Vole uĉiti, a najviše se vole pismeno
izraţavati. U pisanju ceduljica su najbolji, tako da su uvijek zaposleni. Svima ponekad
zatreba “ ceduljica”, zar ne? Savjet: Više druţanja s knjigom.

Rak
Najbolje se osjećaju u udobnosti svoga doma, okruţeni porodicom i ljubimcima. Ĉesto
ne vole ići u školu, ali osjećaj za red i rad ih tjera naprijed. Svaki poĉetak je teţak pa
tako i nova školska godina, a uĉenje je vaţno.Ipak , vrijeme provedeno u školi kratko
traje. Savjet: Više druţenja s prijateljima kroz sportske aktivnosti.

Lav
Ponosni, vrijedni, uvijek imaju potrebu za odobravanjem, tako da neće imati problema
sa školskim gradivom. Vole biti u centru paţnje, ali u tome ne uspijevaju uvijek pa
neke zadatke ostavljaju nedovršene. Savjet: Ukljuĉiti se u vanškolske aktivnosti
poput izviĊaĉa i zavrijediti mjesto voĊe.

Djevica
Školaka godina je dobro poĉela za djevice.Oni su mali perfekcionisti, odliĉni u
organizaciji i od vrlo rane dobi savjesni i odgovorni uĉenici. Vole brinuti i pomagati
drugima, jer se tako osjećaju korisno. Ponekad su skloni samokritici. Savjet: Više
opuštanja kroz razliĉite aktivnosti s prijateljima.

Vaga
Osjećaj za ravnoteţu i red njihov je pokretaĉ, a takav stav primjenjuju i u školi.
Ponekad su neodluĉni i potrebno im je duţe od drugih kako bi se pokrenuli, no u
svemu što zapoĉnu se istiĉu. U školi lako pronalaze prijatelje. Ponekad imaju obiĉaj
da “zaborave” školske obaveze. Savjet: Zamoliti prijatelja da vas podsjeti na
zadatke.

29
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

Škorpija

Snaţni, puni energije kao i obiĉno dobro su poĉeli prvo polugodište, ali ponekad im
nedostaje discipline. Vole uĉiti samo ono što im se sviĊa pa se ponekad desi i neka
lošija ocjena. Zbog toga znaju biti frustrirani. Savjet: Više discipline u radu.

Strijelac

Imaju odliĉan smisao za humor, nemirni su i šarmantni. Zbog uroĊene znatiţelje,
uĉenje im odliĉno ide i ove školske godine, no lako gube motivaciju pa su im
potrebni stalni poticaji. Strani jezici im odliĉno idu jer ih privlaĉi ideja o putovanju
u strane zemlje. Savjet: Više paţnje posvetiti izuĉavanju matematike.

Jarac

Oni su uporni, tvrdoglavi, nazavisni i beskrajno strpljivii pa u školi obiĉno nemaju
većih problema , barem na poĉetku školske godine. Nastoje sve zadatke obaviti što
preciznije, a vole pomagati i drugima pa ĉesto nemaju vremena za neke druge
aktivnosti. Savjet: Više vremana za odmor uz zanimljivu knjigu.

Vodolija

Pošto ih u školi više veseli druţenje s prijateljima nego samo uĉenje, ĉesto dobiju i
lošije ocjene na poĉetku školske godine, ali pošto oni veoma brzo uĉe drugo
polugodište bit će puno bolje. Savjet: Više discipline pa će i rezultati biti bolji.

Ribe

Školsku godinu zapoĉinju bez problema, iako ponekad previše sanjaju, maštaju pa teţe
prate nastavu, ali to nije tako ĉesto da bi previše utjecalo na uĉenje. Ponekad znaju biti
neodgovorni posebno sa predmetima koje ne vole. Savjet: Uĉiti i predmete koji nisu
najomiljeniji

30
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

Novogodišnja čestitka

OSNOVNA ŠKOLA „SULJO ĈILIĆ“ JABLANICA

Puno sreće i lijepih snova
neka vam donese godina nova,
a sve što vas tišti i bol stvara,
neka odnese godina stara.

SRETNA NOVA 2019. GODINA !

31
“Mostovi” list uĉenika Osnovne škole “Suljo Ĉilić” Jablanica

REDAKCIJA

Redakcija Literarno-novinarske sekcije školske 2018/2019. godine.

Nastavnici: Hatidža Kurić, Edina Nezirić, Lejla Budim, Amra Đelmo, Alisa
Malović,Azra Seferović
UČENICE/CI: Ema Babić, Dino Burić, Haris Budim, Džejla Malanović, Nađa
Malović,Nedim Hasidić, Amila Hasidić, Lana Fišić,Kenana Sihirlić, Sajra Poljarević,
Luna Manigoda ,Zuhra Malanović, Đani Nezirić, Vedad Nezirić, Asmir Mešić,
Nudžejma Čilić, Leona Vrljić, Lamija Zukić, lejla Seferović, Jasmina Šukman, Jasmina
Sihirlić, Nađa Mešić.

32