You are on page 1of 3

Canción de cuna para dormir a un negrito

Xavier Monsalvatge
adaptación: Gregory Pino

# j œj œ œj 3
Voz & # 42 œ œ
œ œ œ œ œ J œ œ nœ œ œ
j
œ n œj

‰. ˙˙ ‰ . r œœ ‹ œœ .. # œœ œ
Nin - ghe, nin - ghe, nin - ghe tan chi - qui - ti - to, El ne -

# # 2 ˙‰ . r ‰˙ . r # ˙˙ r œœ . n a œœ œœ
˙˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ .. œ œ #œ. œ
V 4 ˙˙˙ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ. œ
œ œ œ œ. œ œ œ
Guitarra
J R
J R
# œœœœ œœ ˙
& # œ œ œ œ œ œœœ ˙
7

œ R R RR RRRR JJ
gri - to que no quie-re dor -mir. Ca- be-za de co - co,

N œ .# œœ œœ n # œœœ ...‹ œœ œœ # # œœ N ˙˙ ≈
# # # # œœ .. œ œ # œ œ ‹œ a ˙ ˙˙ œ œ œ.
œ œ œœœ ...œœœ œ
7

V œ. œ œ. ˙œ .
J R œ œ œ. œ œ œ œ œœ œ œ. œ œœœ

## œ r r r j r j r œ . œr œj œr œr
& R œ œ œ œ œ . œ œ œ œr œ œ œ œ ˙
13

J
a œœ œ
gra - no de ca - fé. Con li - das mo - ti - tas, Con o - jos gran - do - tes

## ˙ œœ # œ N ˙˙ N ˙˙
˙ œ œ # œ .. œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
13

V œ. œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
œ œ. œ œ. œ

## n œ r r r j j n œ œr œr œr œ œ œ
R œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ
19

& R œ

.
˙˙‰ r
co - mo dos ven - ta - nas que mi - ran al mar. Cie - rra los o -

œ œ ˙ œ œ œ ‹ œœ ‰.
## # œ œ #œ œ # œ ˙˙ œr œ
V # œœ . œ # œ . œ œ œ # œœ . œ œ œ œ œ . œ# œœ œ ˙˙ œ œ
19

˙˙
œ œ œ œ œ

gregorypino@yahoo.com
2 Canción de cuna para dormir a un negrito

##
œ j œr œ œj r j œr œr j r œ
25

& œ œ. R œ œ œ nœ œ œ. œ nœ œ
ji - tos, Ne - gri - toIa - sus - ta - do, El man - din - ga blan - co

‰. ˙ ‰. œœ . n a œœ œœ ‹ œœ .. # œœ œœ Nœ. #œ œœ
#
## ˙ ˙ r ˙ r .
œ. œ œ #œ. œ œ # # œœ .. œœ œ
˙ œ œ ˙ œ œ
25

V ˙ œ ˙ œ. œ œ œ œ. œ
œ J R œ . œR œ œ J R œ œ
J
## œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
œ
30

& R R R R J J
3

J J J

# œœ .. ‹ œ œ # œ
te pue - de co - mer. ¡Ya noIe - res es - cla - vo!

n ˙ ≈
# # œ . # œœ œœ # ‹ œœ a N ˙˙ ˙˙ œ œ œœ .œ œ œ œ
œœ ...
30

V œ. ˙ œ œ
œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œœ œ

## œ r r r j j j r j r
& Rœ œ œ œ œ œ . œ œ œ œr œ œ œ . œr œj œr œr
œ œ ˙
35

J
Y si duer - mes mu - cho El se - ñor de ca - sa pro - me - te com - plar

## a œœ œ ˙ œœ # œ N˙ N˙
˙ œ œ # œ .. œœ œ ˙˙ ˙
œ œ ˙œ œ
35

V œ. œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
œ œ. œ œ. œ

## n œ r r r j j n œ œr œr œr œ œ œ
R œ œ œ œœ ˙ ˙ œ
41

& R œ

.
. ˙‰ r
tra - je con bo - to - nes Pa - ra ser un "groom". Nin - ghe, nin - ghe,

##
#œ œ
œ œ ˙
# œ œ
œ œ œ ‹ œœ ˙˙‰ œr œ
# œœ . œ œ œ œ # œ . œ œ œ # œœ . œ œ œ œ œ .#œ# œœœœ ˙˙ œ œ
41

V ˙˙ ˙ œ
œ
Canción de cuna para dormir a un negrito 3

## r
œ œ œR œR œR œJ œJ ˙
œœ œ ˙
47

& œ ˙

‰. ‰.
nin - ghe duér - me - te ne - gri - to, mmm

# # ˙ r ˙ r ˙ ˙˙
V # ˙˙˙ œ œ ˙˙˙ œ œ ˙˙œ . n ˙˙˙ ˙˙
47

˙œ . ˙œ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ

## œ œ œ œ œ œ r r r U
œ ˙ Œ
53

& R R R R J J R œ œ œ œ ˙ œ
U
Ca - be - za de co - co, gra - no de ca - fé

# ˙
V # ˙˙˙œ .
˙˙ ˙
˙œ . œ œ ˙˙œ . œ œ ˙˙ œ œ œœ Œ
53

˙œ . œ˙
œ œ œ œ œ œ