You are on page 1of 42

WORD OF MOUTH MARKETING

∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ BUZZ
Εμμ. Αντώνης 1
ΠΏΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕΤΕ ΤΙΣ
WORD-OF-MOUTH MARKETING
(WOMM) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΝΑ
Ο∆ΗΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΌΣ
ΘΕΤΙΚΟΥ BUZZ… ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΟ
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ.

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 2


Για να εκτιμήσουμε το WOMM: Πρέπει
πρώτα κα καταλάβουμε ΤΙ ΣΠΑΕΙ
σχετικά με το Παραδοσιακό Μάρκετινγκ.

3
Αμανιός Εμμ. Αντώνης
Οι εκστρατείες σας έχουν
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ στο
Εμπορικό σας Σήμα?

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 4


Μόνο το 18% από τις
Τηλεοπτικές ∆ιαφημίσεις
∆ημιουργούν ΘΕΤΙΚΗ
Απόδοση της Επένδυσης (ROI)

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 5


84% Από τις B2B Εκστρατείες
οδήγησε σε ΜΕΙΩΣΗ των Πωλήσεων

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 6


100% αύξηση των
∆ιαφημιστικών ∆απανών
Απλά προσθέτει 1% - 2% στις Πωλήσεις

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 7


Μόνο το 14% Εμπιστεύεται τις ∆ιαφημίσεις

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 8


69 % Ενδιαφέρεται για τεχνολογίες
που ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ τις διαφημίσεις

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 9


Παραδοσιακό Μάρκετινγκ & ∆ιαφήμιση

∆ιαφημιστική Ακαταστασία
Κατακερματισμός MEDIA
Ασυγχρόνιστοι Καταναλωτές
Λιγότερο Αποτελεσματικές
Πιο Ακριβές
Μικρή Εμπιστοσύνη
ΧΑΜΗΛΗ Απόδοση της Επένδυσης (ROI)

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 10


1. 2.
…το
…τονέο
νέο ..Εγώ
..Εγώπήρα
πήρα
τηλέφωνο
τηλέφωνο ένα
ένα iPhone
iPhone
ρολλάρει!
ρολλάρει!

WOMM POWER

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 11


Τα ∆ΥΟ ΤΡΙΤΑ της Οικονομίας των
Η.Π.Α. Οδηγούνται από WOM

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 12


ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ με την
Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 13


Συνηγορία του BRAND
Οδηγεί σε Ανάπτυξη της
Επιχείρησης

Αμανιός Εμμ. Αντώνης Harvard study 14


Συνηγορία στο BRAND Ακόμη Πιο
Σημαντική από την Εικόνα του
Brand ή την Ικανοποίηση από το
Brand

Αμανιός Εμμ. Αντώνης Harvard study 15


Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΟΥ

10% Επιδρούν στην Αγοραστική


Συμπεριφορά των άλλων κατά 90%

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 16


91% Πιθανότητα να αγοράσουν
σύμφωνα με την σύσταση που τους
έγινε

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 17


92% προτιμούν
σύσταση WOM

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 18


BRAND ADVOCATES

Μέσοι Πελάτες,
ΠΕΛΑΤΕΣ,
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 19


WOMM Χαρακτηριστικά

- Ίδια Ενδιαφέροντα
- Αντίδραση των εμπλεκομένων
- Συνομιλία : ∆ιάλογος
- ΕΚΦΡΑΣΗ
- Αόρατα ∆ίκτυα
- Σύνδεσμοι
Οι έξι βαθμοί του ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
Ψηφιακά MEDIA
Πολύ υψηλότερο επίπεδο
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Αμανιός Εμμ. Αντώνης 20
WOMM = C2C Συνομιλία

C2C (Consumer-to-consumer) Συνομιλία Πελάτη προς Πελάτη


Αμανιός Εμμ. Αντώνης 21
ΟΧΙ …

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
&
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 22


BUZZ…. = ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
Τι είναι : HOT
Τι Είναι: Ελκυστικό

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 23


Όχημα για ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ

- Ομιλία Πρόσωπο με Πρόσωπο


- Ομιλία μέσω Τηλεφώνου
- Κοινωνικά Μέσα Ενημέρωσης
- SMS
- E-MAIL
- BLOGGING
- Γραπτή Επικοινωνία

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 24


Που είναι οι
ΚΟΜΒΟΙ του
∆ικτύου?

-Συνδέσεις
-∆ιαμορφωτές κοινής
Γνώμης

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 25


ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ή ΚΩΜΒΟΙ ΠΟΥ
∆ΙΑ∆Ί∆ΟΥΝ ΤΟ «BUZZ»

ΚΟΜΒΟΣ
∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΚΤΥΟ
A B

ΚΑΝΑΛΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 26


ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ μεταξύ των
κόμβων του ∆ΙΚΤΥΟΥ και
των ΠΡΩΪΜΩΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
(EARLY ADOPTERS).

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 27


Σύνδεσμοι ΓΕΜΑΤΟΙ από διάδοση

Ένα δίκτυο 100 ατόμων = 4,950 πιθανοί σύνδεσμοι

Ένα δίκτυο 1,000 ατόμων = 500,000 πιθανοί σύνδεσμοι

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 28


Το μέσο άτομο έχει …

11 έως 12 Έμπιστες Επαφές


150 Κοινωνικές Επαφές
500 TO 1,500 Ασθενείς Επαφές

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 29


Ίδια ενδιαφέροντα – ίδια ομάδα

Τα πουλιά ενός κοπαδιού


ΠΕΤΟΥΝ ΜΑΖΙ
. 30
Αμανιός Εμμ. Αντώνης
Συμπλέγματα

Ενδιαφέροντα, χόμπις, πιστεύω, ηλικία,


φύλλο, κοινωνική τάξη, εθνότητα,
θρησκεία, αξίες, πολιτικές, γεωγραφία,
μόρφωση, επάγγελμα…
Αμανιός Εμμ. Αντώνης 31
ΣΧΕΤΙΚΑ με
την…
Αλληλεπίδραση σε & μεταξύ
Αόρατων ∆ικτύων

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 32


ΤΕΧΝΙΚΕΣ «ΑΛΜΑΤΩΝ» Aqua Teen

WOMM γενικοί όροι


• Buzz marketing
– Special hook, event, promotion.

• Viral marketing (Ιογενές μάρκετινγκ)


– Branded material, websites, blogs, advergames, widgets,
bligets, videos, utilities, collaboration tools etc. that
sneezers spread. ParkRidge47,
– Influencer marketing (Μάρκετινγκ
Επηρεασμού)
– Ο εντοπισμός και η εύρεση των επηρεαζόντων

• Marketing Πιστότητας
– Αφορά τους πιο πιστούς πελάτες

• Street marketing (Μάρκετινγκ ∆ρόμου Buzz Oven


– ∆ιαδραστικότητα σε δημοφιλή μέρη

• Stealth / Undercover marketing


(μυστικό – λαθραίο μάρκετινγκ)
Bree

Source: Justin Kirby, & Paul Marsden (2006). Connected marketing. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann. 198
Αμανιός Εμμ. Αντώνης 33
YouTube
Αμανιός Εμμ. Αντώνης 34
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ

Κοινωνικά ∆ίκτυα περιγράφουν τις online τεχνολογίες και πρακτικές που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να
μοιραστούν απόψεις,ιδέες, εμπειρίες, προοπτικές. Τα κοινωνικά ∆ίκτυα μπορούν να λάβουν πολλές μορφές,
συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, ήχων, και βίντεο. Τα site αυτά συνήθως χρησιμοποιούν τεχνολογίες
όπως τα blogs, message boards, podcasts, wikis, and vlogs που επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδρούν. 35
Αμανιός Εμμ. Wikipedia
Source: Αντώνης
BUZZ MARKETING με BLOGS…

BLOGVERTORIAL

BUSINESS BLOG

FAUX BLOG

70 εκατομμύρια BLOGS σε μόλις 4 χρόνια. 120 χιλ. προστίθενται κάθε μέρα.


Αμανιός Εμμ. Αντώνης 36
ΣΠΟΡΑ……

Τόνωση της Ζήτησης


Προώθηση εκδηλώσεων
Μειωμένη Τιμολόγηση
FREEWARE
Παιχνίδια
DEMO
TRIAL
BETA

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 37


Ρωτήστε τον εαυτό σας…

Ποια είναι η ροή των πληροφοριών στην επιχείρηση?


Που παίρνουν οι άνθρωποι τις πληροφορίες?
Η ροή των πληροφοριών είναι σε κεντρικό επίπεδο?
Πως αλληλεπιδρούν οι καταναλωτές στον τομέα μου?
Μήπως έχουν «στέκια» στο δίκτυο?
Πόσο μεγάλα είναι αυτά τα δίκτυα?
Είναι ο τομέας μου συντηρητικός?
Τι επηρεάζει τους πελάτες μου?
Ποιος τους επηρεάζει ?
Είναι το προϊόν μου «επικίνδυνο»?

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 38


BUZZ Λάθη…

Εστίαση μόνο στους ∆ιαμορφωτές Γνώμης


(Opinion Leaders) (1%)

Στενές Συνδέσεις Προφίλ

Χωρίς Ιστορικό

Πάνω από τις Πωλήσεις..

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 39


BUZZ… Κατευθυντήριες Γραμμές

Ανώτερη Εμπειρία
Μεταδοτικά Προϊόντα
Ανώτερη Ποιότητα
Σύμφωνα με τις
Υποσχέσεις
Πάνω από την Υλοποίηση
Προσδοκίες
Έκταση 10% - 15%
Αλήθεια 40
Αμανιός Εμμ. Αντώνης
Ιδεατοί BUZZ… Υποψήφιοι…

Αυτοί που δεν απαιτούν ∆ιαφήμιση


Αυτοί που αφήνουν ένα Ίχνος
Εξωτερικότητα ∆ικτύου
Αύξηση Συμβατότητας
Αύξηση ∆ιαφάνειας
Αυτοδύναμοι

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 41


e-marketing & strategy consultant
Σας Ευχαριστώ πολύ…..
….για την προσοχή σας

Αμανιός Εμμ. Αντώνης 42