You are on page 1of 4

Прочит на Божията история: едногодишен хронологичен план

Януари □ 08 Изход 19-21 □ 14 Второзаконие □ 12 Псалми 35, 54,
□ 01 Битие 1-2 □ 09 Изход 22-24 24-27 63, 18
□ 02 Йоан 1:1-3; □ 10 Изход 25-28 □ 15 Второзаконие □ 13 1 Царе 28-31; 1
Псалми 8, 104 □ 11 *** 28-30 Летописи 10
□ 03 Битие 3-5 □ 12 Изход 29-32 □ 16 Второзаконие □ 14 Псалми 121,
□ 04 Битие 6-7 □ 13 Изход 33-36 31-34 123, 124, 125, 128-
□ 05 Битие 8-9; □ 14 Изход 37-40 □ 17 Исус Навиев 1- 130
Псалми 12 □ 15 Левит 1-4 2; Псалми 105 □ 15 ***
□ 06 Битие 10-11 □ 16 Левит 5-7 □ 18 *** □ 16 2 Царе 1-4
□ 07 *** □ 17 Левит 8-10 □ 19 Исус Навиев 3- □ 17 Псалми 6, 9,
□ 08 Битие 12-13 □ 18 *** 6 10, 14, 16, 21
□ 09 Битие 14-16 □ 19 Левит 11-14 □ 20 Исус Навиев 7- □ 18 1 Летописи 1-
□ 10 Битие 17-19 □ 20 Левит 15-18 10 2; Псалми 43-44
□ 11 Битие 20-23 □ 21 Левит 19-22 □ 21 Исус Навиев □ 19 Псалми 49, 84,
□ 12 Битие 24-26 □ 22 Левит 23-25 11-14 85, 87
□ 13 Битие 27-29 □ 23 Левит 26-27; □ 22 Исус Навиев □ 20 1 Летописи 3-5
□ 14 *** Числа 1-2 15-18 □ 21 1 Летописи 6;
□ 15 Битие 30-33 □ 24 Числа 3-5 □ 23 Исус Навиев Псалми 36, 39, 77-
□ 16 Битие 34-37 □ 25 *** 19-22 78
□ 17 Битие 38-40 □ 26 Числа 6-9 □ 24 Исус Навиев □ 22 ***
□ 18 Битие 41-43 □ 27 Числа 10-13; 23-24; Съдии 1 □ 23 Псалми 81, 88,
□ 19 Битие 44-46 Псалми 90 □ 25 *** 92-93
□ 20 Битие 47-50 □ 28 Числа 14-16; □ 26 Съдии 2-5 □ 24 1 Летописи 7-9
□ 21 *** Псалми 95 □ 27 Съдии 6-9 □ 25 2 Царе 5:1-10;
□ 22 Йов 1-5 □ 28 Съдии 10-13 1 Летописи 11-12;
□ 23 Йов 6-9 Март □ 29 Съдии 14-18 Псалми 133
□ 24 Йов 10-13 □ 01 Числа 17-20 □ 30 Съдии 19-21 □ 26 2 Царе 5:11-25;
□ 25 Йов 14-17 □ 02 Числа 21-24 □ 31 Рут 1-4 2 Царе 6; 1
□ 26 Йов 18-21 □ 03 Числа 25-28 Летописи 13-16
□ 27 Йов 22-24 □ 04 *** Април □ 27 Псалми 15, 23-
□ 28 *** □ 05 Числа 29-32 □ 01 *** 25, 47
□ 29 Йов 25-28 □ 06 Числа 33-36 □ 02 1 Царе 1-3 □ 28 Псалми 89, 96,
□ 30 Йов 29-32 □ 07 Второзаконие □ 03 1 Царе 4-8 100-101, 107
□ 31 Йов 33-36 1-3 □ 04 1 Царе 9-12 □ 29 ***
□ 08 Второзаконие □ 05 1 Царе 13-16 □ 30 2 Царе 7; 1
Февруари 4-7 □ 06 1 Царе 17-20; Летописи 17;
□ 01 Йов 37-39; Йов □ 09 Второзаконие Псалми 59 Псалми 1-2, 33, 127,
40:1-5; Псалми 19 8-11 □ 07 1 Царе 21-24; 132
□ 02 Йов 40:6-24; □ 10 Второзаконие Псалми 91
Йов 41-42; Псалми 12-15 □ 08 *** Май
29 □ 11 *** □ 09 Псалми 7, 27, □ 01 2 Царе 8-9; 1
□ 03 Изход 1-4 □ 12 Второзаконие 31, 34, 52 Летописи 18
□ 04 *** 16-19 □ 10 Псалми 56, □ 02 2 Царе 10; 1
□ 05 Изход 5-9 □ 13 Второзаконие 120, 140-142 Летописи 19;
□ 06 Изход 10-13 20-23 □ 11 1 Царе 25-27; Псалми 20, 53, 60,
□ 07 Изход 14-18 Псалми 17, 73 75
Прочит на Божията история: едногодишен хронологичен план
□ 03 Псалми 65-67, □ 28 Песен на □ 25 4 Царе 5-7; 4 □ 24 Исая 40-42;
69-70 песните 5:2-16, 6-8; Царе 8:1-15 Псалми 46
□ 04 2 Царе 11-12; 1 Псалми 45 □ 26 4 Царе 8:16-29; □ 25 Исая 43-45;
Летописи 20; □ 29 Притчи 1-4 2 Летописи 21; 2 Псалми 80
Псалми 51 □ 30 Притчи 5-8 Летописи 22:1-9 □ 26 Исая 46-49;
□ 05 Псалми 32, 86, □ 31 Притчи 9-12 □ 27 4 Царе 9-11; 2 Псалми 135
102-103, 122 Летописи 22:10-12; □ 27 Исая 50-53
□ 06 *** Юни 2 Летописи 23 □ 28 Исая 54-58
□ 07 2 Царе 13-15 □ 01 Притчи 13-16 □ 28 4 Царе 12-13; 2 □ 29 ***
□ 08 Псалми 3-4, 13, □ 02 Притчи 17-20 Летописи 24 □ 30 Исая 59-63
28, 55 □ 03 *** □ 29 4 Царе 14-15; 2 □ 31 Исая 64-66
□ 09 2 Царе 16-18 □ 04 Притчи 21-24 Летописи 25-27
□ 10 Псалми 26, 40- □ 05 3 Царе 5-6; 2 □ 30 Йона 1-4 Август
41, 58, 61, 62, 64 Летописи 2-3 □ 01 4 Царе 21; 2
□ 11 2 Царе 19-21; □ 06 3 Царе 7-8; Юли Летописи 33
Псалми 5, 38, 42 Псалми 11 □ 01 *** □ 02 Наум 1-3
□ 12 2 Царе 22-23; □ 07 2 Летописи 4- □ 02 Амос 1-5 □ 03 Софоний 1-3
Псалми 57 7; Псалми 134, 136 □ 03 Амос 6-9 □ 04 4 Царе 22-23; 2
□ 13 *** □ 08 Псалми 146- □ 04 Осия 1-5 Летописи 34-35
□ 14 Псалми 97-99 150 □ 05 Осия 6-9 □ 05 ***
□ 15 2 Царе 24; 1 □ 09 3 Царе 9; 2 □ 06 Осия 10-14 □ 06 Авакум 1-3
Летописи 21-22; Летописи 8; Притчи □ 07 Исая 1-4 □ 07 Йоил 1-3
Псалми 30 25-26 □ 08 *** □ 08 Еремия 1-4
□ 16 Псалми 108- □ 10 *** □ 09 Исая 5-8 □ 09 Еремия 5-8
109 □ 11 Притчи 27-29 □ 10 Исая 9-12 □ 10 Еремия 9-12
□ 17 1 Летописи 23- □ 12 Еклесиаст 1-6 □ 11 Михей 1-4 □ 11 Еремия 13-16
26 □ 13 Еклесиаст 7-12 □ 12 Михей 5-7 □ 12 ***
□ 18 Псалми 131, □ 14 3 Царе 10-11; 2 □ 13 4 Царе 16-17; 2 □ 13 Еремия 17-20
138, 139, 143-145 Летописи 9; Притчи Летописи 28 □ 14 Еремия 21-24
□ 19 1 Летописи 27- 30-31 □ 14 Исая 13-17 □ 15 Еремия 25-28
29; Псалми 68 □ 15 3 Царе 12; 2 □ 15 *** □ 16 Еремия 29-32
□ 20 *** Летописи 10 □ 16 Исая 18-22 □ 17 Еремия 33-37
□ 21 Псалми 111- □ 16 3 Царе 13-13; 2 □ 17 Исая 23-26 □ 18 Еремия 38-40;
118 Летописи 11-12 □ 18 4 Царе 18:1-8; Псалми 74, 79
□ 22 3 Царе 1-2; □ 17 *** 2 Летописи 29-31; □ 19 ***
Псалми 37, 71, 94 □ 18 3 Царе 15:1-24; Псалми 48 □ 20 4 Царе 24-25; 2
□ 23 Псалми 119:1- 2 Летописи 13-16 □ 19 Исая 27-30 Летописи 36:1-22;
88 □ 19 3 Царе 15:25- □ 20 Исая 31-35 Еремия 52
□ 24 3 Царе 3-4; 2 34; 3 Царе 16; 2 □ 21 Исая 36-37; 4 □ 21 Еремия 41-44
Летописи 1; Псалми Летописи 17 Царе 18:9-37; Царе □ 22 Авдий 1;
72 □ 20 3 Царе 17-19 19; 2 Летописи 32:1- Псалми 82-83
□ 25 Псалми □ 21 3 Царе 20-21 23; Псалми 76 □ 23 Еремия 45-48
119:89-176 □ 22 3 Царе 22; 2 □ 22 *** □ 24 Еремия 49-50
□ 26 Песен на Летописи 18-20 □ 23 Исая 38-39; 4 □ 25 Еремия 51;
песните 1-4, 5:1 □ 23 4 Царе 1-4 Царе 20:1-321; 2 Псалми 137
□ 27 *** □ 24 *** Летописи 32:24-33 □ 26 ***
Прочит на Божията история: едногодишен хронологичен план
□ 27 Плач Еремиев □ 01 Неемия 11-13; □ 16 Матей 8:18-34; Лука 20:1-18; Йоан
1-2; Плач Еремиев Псалми 126 Матей 9:18-38; 12:37-50
3:1-36 □ 02 Псалми 106; Марко 4:35-41; □ 31 Матей 22:15-
□ 28 Плач Еремиев Йоан 1:4-14 Марко 5:1-43; Лука 46; Матей 23:1-39;
3:37-66; Плач □ 03 Матей 1; Лука 8:22-56; Лука 9:57- Марко 12:13-44;
Еремиев 4; Плач 1; Лука 2:1-38 62 Лука 20:19-47; Лука
Еремиев 5:1-22 □ 04 Матей 2; Лука □ 17 Матей 10, 14; 21:1-4; Лука 13:31-
□ 29 Езекил 1-4 2:39-52 Марко 6:7-56; Лука 35
□ 30 Езекил 5-8 □ 05 Матей 3; 9:1-17; Йоан 6
□ 31 Езекил 9-12 Марко 1:1-11; Лука □ 18 Матей 15; Ноември
3; Йоан 1:15-34 Марко 7; Марко □ 01 Матей 24-25;
Септември □ 06 Матей 4:1-22; 8:1-10 Марко 13; Лука
□ 01 Езекил 13-16 Матей 13:54-58; □ 19 Матей 16; 21:5-38
□ 02 *** Марко 1:12-20; Марко 8:11-38; □ 02 Матей 26-1-5;
□ 03 Езекил 17-20 Марко 6:1-6; Лука Марко 9:1; Лука Матей 26:14-35
□ 04 Езекил 21-24 4:1-30; Лука 5:1-11; 9:18-27 Марко 14:1-2;
□ 05 Езекил 25-28 Йоан 1:35-51; Йоан □ 20 Матей 17-18; Марко 14:10-31;
□ 06 Езекил 29-32 2:1-12 Марко 9:2-50; Лука Лука 22:1-38; Йоан
□ 07 Езекил 33-36 □ 07 *** 9:28-56 13
□ 08 Езекил 37-40 □ 08 Матей 4:23-25; □ 21 *** □ 03 Йоан 14-17
□ 09 *** Матей 8:14-17; □ 22 Йоан 7-9 □ 04 ***
□ 10 Езекил 41-44 Марко 1:21-39; □ 23 Лука 10; Йоан □ 05 Матей 26:36-
□ 11 Езекил 45-48 Лука 4:31-44 10; Йоан 11:1-54 75; Марко 14:32-72;
□ 12 Даниил 1-3 □ 09 Йоан 3-5 □ 24 Лука 12; Лука Лука 22:39-71; Йоан
□ 13 Даниил 4-6 □ 10 Матей 8:1-4; 13:1-30 18:1-27
□ 14 Даниил 7-9 Матей 9:1-17; □ 25 Лука 14-15 □ 06 Матей 27:1-31;
□ 15 Даниил 10-12 Матей 12:1-21; □ 26 Матей 19; Марко 15:1-20;
□ 16 *** Марко 1:40-45; Марко 10:1-31; Лука 23:1-25; Йоан
□ 17 2 Летописи Марко 2; Марко Лука 16-17; Лука 18:28-40; Йоан 19:1-
36:22-23; Ездра 1-3 3:1-21; Лука 5:12- 18:1-30 16
□ 18 Ездра 4-6 39; Лука 6:1-19 □ 27 Матей 20; □ 07 Матей 27:32-
□ 19 Агей 1-2 □ 11 Матей 5-7; Марко 10:32-52; 66; Марко 15:21-47;
□ 20 Захария 1-7 Лука 6:20-49; Лука Лука 18:31-43; Лука Лука 23:26-56; Йоан
□ 21 Захария 8-14 11:1-13 19:1-27 19:17-42; Псалми 22
□ 22 Естир 1-5 □ 12 Матей 8:5-13; □ 28 *** □ 08 Матей 28;
□ 23 *** Матей 11:1-30; Лука □ 29 Матей 21:1-22; Марко 16; Лука 24;
□ 24 Естир 6-10 7 Матей 26:6-13; Йоан 20-21
□ 25 Малахия 1-4; □ 13 Матей 12:22- Марко 11:1-26; □ 09 Деяния 1-4;
Псалми 50 50; Марко 3:22-35; Марко 14:3-9; Лука Псалми 110
□ 26 Ездра 7-10 Лука 8:19-21; Лука 19:28-48; Йоан □ 10 Деяния 5-8
□ 27 Неемия 1-4 11:14-54 11:55-57; Йоан 12:1- □ 11 ***
□ 28 Неемия 5-7 □ 14 *** 36 □ 12 Деяния 9-11
□ 29 Неемия 8-10 □ 15 Матей 13:1-53; □ 30 Матей 21:23- □ 13 Деяния 12-14
□ 30 *** Марко 4:1-34; Лука 46; Матей 22:1-14; □ 14 Яков 1-5
8:1-18 Марко 11:27-33; □ 15 Галатяни 1-3
Октомври Марко 12:1-12; □ 16 Галатяни 4-6
Прочит на Божията история: едногодишен хронологичен план
□ 17 Деяния 15-16 □ 16 ***
□ 18 *** □ 17 1 Петрово 1-5
□ 19 Деяния 17; □ 18 Евреи 1-4
Деяния 18:1-18 □ 19 Евреи 5-8
□ 20 1 Солунци 1-5 □ 20 Евреи 9-13
□ 21 2 Солунци 1-3 □ 21 2 Тимотей 1-4
□ 22 Деяния 18:19- □ 22 2 Петрово 1-3;
28; Деяния 19:1-41 Юда 1
□ 23 1 Коринтяни 1- □ 23 ***
4 □ 24 1 Йоан 1-5; 2
□ 24 1 Коринтяни 5- Йоан 1; 3 Йоан 1
8 □ 25 Откровение 1-
□ 25 *** 5
□ 26 1 Коринтяни 9- □ 26 Откровение 6-
11 10
□ 27 1 Коринтяни □ 27 Откровение
12-14 11-13
□ 28 1 Коринтяни □ 28 Откровение
15-16 14-18
□ 29 2 Коринтяни 1- □ 29 Откровение
4 19-22
□ 30 2 Коринтяни 5- □ 30 ***
9 □ 31 ***

Декември
□ 01 2 Коринтяни
10-13
□ 02 ***
□ 03 Деяния 20:1-3;
Римляни 1-4
□ 04 Римляни 5-8
□ 05 Римляни 9-12
□ 06 Римляни 13-16
□ 07 Деяния 20:4-
38; Деяния 21-22;
Деяния 23:1-35
□ 08 Деяния 24-26
□ 09 ***
□ 10 Деяния 27-28
□ 11 Филипяни 1-4
□ 12 Филимон 1;
Колосяни 1-4
□ 13 Ефесяни 1-4
□ 14 Ефесяни 5-6;
Тит 1-3
□ 15 1 Тимотей 1-6