You are on page 1of 184

Broj/Broj

Godina XIV
53
Godina XIV
Utorak, 29. juna/lipnja 2010. godine Utorak, 29. juna 2010. godine

ISSN 1512-7486 - bosanski jezik


ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 - srpski jezik

^lan 3.
(Pojam geografske oznake)
PARLAMENTARNA SKUP[TINA Geografska oznaka je oznaka koja identificira odre|enu robu
BOSNE I HERCEGOVINE kao robu porijeklom s teritorije odre|ene zemlje, regiona ili
lokaliteta s te teritorije, gdje se odre|eni kvalitet, reputacija ili
279 druge karakteristike robe su{tinski mogu pripisati njenom
geografskom porijeklu.
Na osnovu ~lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 75. sjednici ^lan 4.
Predstavni~kog doma, odr`anoj 7. aprila 2010. godine, i na 46. (Pojam imena porijekla)
sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. maja 2010. godine, usvojila Ime porijekla je geografski naziv zemlje, regiona ili
je lokaliteta koji slu`i da ozna~i proizvod koji odatle poti~e, ~iji su
kvalitet i posebna svojstva isklju~ivo ili bitno uslovljeni
ZAKON geografskom sredinom, koja obuhvata prirodne i ljudske faktore
i ~ija se proizvodnja, prerada i priprema u cjelini odvijaju na
O ZA[TITI OZNAKA GEOGRAFSKOG PORIJEKLA odre|enom ograni~enom podru~ju.
DIO PRVI - OP]E ODREDBE ^lan 5.
(Tradicionalni i historijski nazivi)
^lan 1. Oznaku porijekla ~ini i naziv koji nije administrativni
(Predmet Zakona) geografski naziv odre|ene zemlje, regiona ili lokaliteta, koji je
(1) Ovim zakonom ure|uju se: na~in sticanja, odr`avanje, dugom upotrebom u prometu postao op}epoznat kao
sadr`aj, prestanak i pravna za{tita oznaka geografskog tradicionalni naziv proizvoda koji poti~e s tog podru~ja, ili je u
porijekla u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH). pitanju historijski naziv tog podru~ja, ako ispunjava uslove iz ~l.
(2) Ovaj zakon primjenjuje se i na imena porijekla i geografske 2., 3. i 4. ovog zakona.
oznake koje su me|unarodno registrirane za BiH. ^lan 6.
(3) Odredbe ovog zakona ne}e se primjenjivati na one (Porijeklo sirovine)
proizvode u dijelu u kojem su sticanje i sistem za{tite, kao i Proizvod se mo`e izuzetno za{tititi imenom porijekla ili
ostvarivanje prava u kori{tenju oznake geografskog porijekla geografskom oznakom ako ima dokazano tradicionalno
na tim proizvodima izri~ito druga~ije ure|eni posebnim obilje`je, visoku reputaciju i dobro je poznat, te kada sirovina za
zakonom. proizvodnju tog proizvoda poti~e s podru~ja razli~itog ili {ireg od
podru~ja prerade, ako je podru~je proizvodnje sirovine
^lan 2. ograni~eno i postoje posebni uslovi za proizvodnju te sirovine,
(Pojam oznake geografskog porijekla) kao i sistem inspekcijske kontrole koji osigurava nadzor nad
(1) Oznaka geografskog porijekla (u daljnjem tekstu: oznaka ispunjenjem posebnih uslova.
porijekla) je svaka oznaka kojom se neka zemlja ili mjesto ^lan 7.
koje se u njoj nalazi, direktno ili indirektno, ozna~ava kao (Homonimni nazivi)
zemlja ili mjesto geografskog porijekla proizvoda. Ako su nazivi dva ili vi{e mjesta odakle proizvod poti~e
(2) Oznake porijekla upotrebljavaju se za obilje`avanje identi~ni, ili gotovo identi~ni u pisanom ili izgovorenom obliku
prirodnih, poljoprivrednih, industrijskih, zanatskih i (homonimni nazivi), za{tita takvih geografskih naziva bit }e
proizvoda doma}e radinosti. priznata svim zainteresiranim licima koja ispunjavaju uslove
Broj 53 - Strana 2 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
propisane ovim zakonom, na osnovu principa pravednog i ^lan 12.
ravnopravnog tretiranja proizvo|a~a na tr`i{tu i istinitog (Nadle`nost za postupak za{tite imena porijekla i geografske
obavje{tavanja potro{a~a, osim kada to mo`e da izazove zabunu oznake)
u javnosti o ta~nom geografskom porijeklu proizvoda. (1) Poslove koji se odnose na postupak za{tite geografske
^lan 8. oznake i imena porijekla u upravnom postupku propisanom
(Nazivi koji se ne mogu za{tititi geografskom oznakom ili ovim zakonom obavlja Institut za intelektualno vlasni{tvo
imenom porijekla) Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut).
(2) Ako nije druga~ije propisano ovim zakonom, u postupku
(1) Geografskom oznakom ili imenom porijekla ne mo`e se pred Institutom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom
za{tititi naziv: postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i
a) koji je suprotan javnom poretku ili moralu, 93/09).
b) koji predstavlja ime za{ti}ene biljne sorte ili `ivotinjske (3) Protiv odluke Instituta donesene u postupku iz stava (1)
vrste, ako bi to moglo javnost dovesti u zabludu o ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba Komisiji za `albe Instituta
geografskom porijeklu proizvoda, (u daljnjem tekstu: Komisija za `albe) u roku od 15 dana od
c) ~iji bi izgled ili sadr`aj mogao stvoriti zabunu u dana prijema odluke.
privrednom prometu u pogledu vrste, porijekla, kvaliteta, (4) Protiv odluke Komisije za `albe mo`e se pokrenuti upravni
na~ina proizvodnje ili drugih karakteristika proizvoda, spor pred Sudom Bosne i Hercegovine, u roku od 30 dana
d) koji predstavlja ta~an naziv zemlje, regiona ili lokaliteta s od dana prijema odluke.
kojeg proizvod poti~e, ali koji kod potro{a~a izaziva la`nu ^lan 13.
predstavu da proizvod poti~e iz druge zemlje, regiona ili (Registri)
lokaliteta, (1) Institut u elektronskoj formi vodi Registar prijava imena
e) koji je, zbog dugotrajne upotrebe, u obi~nom govoru porijekla, Registar prijava za priznanje statusa ovla{tenih
izgubio svoje geografsko zna~enje i postao generi~an, korisnika imena porijekla, Registar prijava za priznanje
odnosno uobi~ajen naziv za ozna~avanje odre|enog statusa ovla{tenih korisnika geografskih oznaka, Registar
proizvoda, imena porijekla, Registar geografskih oznaka, Registar
f) koji nije za{ti}en, ili je prestao da bude za{ti}en, u zemlji ovla{tenih korisnika imena porijekla, Registar ovla{tenih
porijekla, ili koji je prestao da se koristi u toj zemlji. korisnika geografskih oznaka, Registar me|unarodnih
prijava imena porijekla i Registar zastupnika za za{titu
(2) Ovim zakonom ne {titi se ime porijekla ili geografska geografskih oznaka i imena porijekla (u daljnjem tekstu:
oznaka za proizvod od vinove loze, ako je ta oznaka Registar zastupnika).
identi~na s imenom sorte gro`|a koja je postojala na teritoriji
BiH prije 1. januara 1995. godine. (2) Registrom me|unarodnih prijava imena porijekla smatrat }e
se zbirka prijava imena porijekla podnesenih na osnovu
^lan 9. Lisabonskog aran`mana o za{titi imena porijekla i njihovom
(Generi~ki naziv) me|unarodnom registriranju i objavljenih od Me|unarodnog
(1) Generi~ki naziv je onaj geografski naziv koji je, iako se biroa Svjetske organizacije za intelektualno vlasni{tvo (u
odnosi na geografsko mjesto na kojem je proizvod prvobitno daljnjem tekstu: Me|unarodni biro).
nastao, ili je stavljen na tr`i{te, u uobi~ajenom govoru (3) Registri iz stava (1) ovog ~lana objedinjeni su u jedinstveni
izgubio svoje geografsko zna~enje i postao op}i naziv tog sistem registara industrijskog vlasni{tva BiH u elektronskoj
proizvoda. formi.
(2) Pri utvr|ivanju da li je neki geografski naziv postao (4) Sadr`aj registara iz stava (1) ovog ~lana propisat }e se
generi~ki uzimaju se u obzir sve okolnosti, a naro~ito posebnim propisom za provo|enje ovog zakona (u daljnjem
postoje}a situacija na geografskom podru~ju s kojeg tekstu: provedbeni propis).
proizvod poti~e i gdje se koristi. (5) Registri iz stava (1) ovog ~lana smatraju se javnim knjigama
i zainteresirana lica mogu ih razgledati bez pla}anja
^lan 10. posebnih taksi.
(Nacionalni tretman) (6) Na pismeni zahtjev zainteresiranih lica i uz pla}anje
(1) Strana fizi~ka i pravna lica u pogledu za{tite oznaka propisane takse i naknade tro{kova postupka, Institut }e
porijekla u BiH u`ivaju ista prava kao i doma}a fizi~ka i izdati kopije dokumenata i odgovaraju}e potvrde i uvjerenja
pravna lica, ako to proizlazi iz me|unarodnih ugovora ili o ~injenicama o kojima vodi slu`benu evidenciju.
konvencija kojima je pristupila ili ih je ratificirala BiH (u ^lan 14.
daljnjem tekstu: me|unarodni ugovori i konvencije), ili iz (Zastupanje)
principa reciprociteta.
(1) Fizi~ka i pravna lica koja se bave zastupanjem u postupku
(2) Postojanje reciprociteta pretpostavlja se dok se ne doka`e za{tite imena porijekla i geografskih oznaka pred Institutom
suprotno. moraju biti upisana u Registar zastupnika iz ~lana 13. stav
^lan 11. (1) ovog zakona.
(Nadle`nost za postupak za{tite oznaka porijekla) (2) Strano fizi~ko ili pravno lice u postupku pred Institutom
(1) Pravna za{tita oznaka porijekla, u skladu s odredbama mora da zastupa zastupnik upisan u Registar zastupnika, a
Madridskog sporazuma o suzbijanju la`nih ili prevarnih doma}e pravno i fizi~ko lice mo`e pred Institutom da istupa
oznaka porijekla na proizvodima od 14. aprila 1891. godine, i samostalno.
ostvaruje se direktnom primjenom tih odredbi i propisa o (3) U Registar zastupnika upisuju se fizi~ka i pravna lica koja
suzbijanju nelojalne konkurencije, u sudskom postupku pred ispunjavaju uslove utvr|ene provedbenim propisom.
stvarno i mjesno nadle`nim sudom, ili u upravnom postupku ^lan 15.
pred nadle`nim carinskim organom ili organom tr`i{ne (Pru`anje informacija)
inspekcije. (1) Institut }e svakom licu, na njegov pismeni zahtjev,
(2) Sud je nadle`an da odlu~i koje oznake porijekla, zbog svog omogu}iti uvid u dokumentaciju koja se odnosi na ime
generi~kog karaktera, ne u`ivaju za{titu u skladu s porijekla ili geografsku oznaku.
odredbama Madridskog sporazuma o suzbijanju la`nih ili (2) Sadr`aj i na~in uvida iz stava (1) ovog ~lana uredit }e se
prevarnih oznaka porijekla na proizvodima, isklju~uju}i iz provedbenim propisom.
rezerve odre|ene ovim stavom geografske nazive regiona za (3) Usluge pretra`ivanja prijavljenih i registriranih imena
oznake porijekla proizvoda od vinove loze. porijekla i geografskih oznaka za strana lica obavljaju se
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 3

posredstvom zastupnika iz ~lana 14. stav (2) ovog zakona, a a) zahtjev za registriranje imena porijekla ili geografske
doma}a lica usluge pretra`ivanja mogu zahtijevati i oznake,
samostalno. b) opis geografskog podru~ja,
^lan 16. c) podaci o specifi~nim karakteristikama proizvoda.
(Takse i naknade u postupku registriranja imena porijekla ili ^lan 21.
geografske oznake, sticanja i odr`avanja statusa ovla{tenog (Zahtjev za registriranje imena porijekla ili geografske oznake)
korisnika i pru`anja informacionih usluga) (1) Zahtjev za registriranje imena porijekla ili geografske oznake
(1) Za sve radnje u postupku registriranja i prestanka imena sadr`i:
porijekla ili geografske oznake, sticanja, odr`avanja i a) podatke o podnosiocu prijave,
prestanka statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla ili b) geografski naziv koji se {titi,
geografske oznake i za pru`anje informacionih usluga
pla}aju se takse saglasno va`e}im propisima kojima se c) vrstu proizvoda koji se obilje`ava odre|enim geograf-
ure|uju dr`avne administrativne takse (u daljnjem tekstu: skim nazivom,
takse) i naknade posebnih tro{kova postupka (u daljnjem d) geografski naziv podru~ja ili mjesta iz koga potje~e
tekstu: tro{kovi postupka) u visini odre|enoj posebnom proizvod koji se obilje`ava odre|enim geografskim
tarifom koju donosi Ministarstvo vanjske trgovine i nazivom,
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na prijedlog e) potpis podnosioca prijave,
direktora Instituta. f) dokaz o pla}enoj taksi,
(2) Dokaz o pla}enoj taksi i tro{kovima postupka iz stava (1) g) punomo}, ako se prijava podnosi posredstvom opuno-
ovog ~lana dostavlja se Institutu na na~in utvr|en mo}enika.
provedbenim propisima. (2) Ako prijavu podnosi strano lice, zahtjev iz stava (1) ovog
^lan 17. ~lana mora da sadr`i i javnu ispravu koju izdaje nadle`ni or-
(Me|unarodno registriranje imena porijekla ili geografske gan u dr`avi porijekla kojom se potvr|uje da je ime
oznake) porijekla, odnosno geografska oznaka priznata u dr`avi
porijekla, kao i ovjereni prijevod te javne isprave na jedan
(1) Ovla{teni korisnik imena porijekla ili geografske oznake, od jezika u slu`benoj upotrebi u BiH.
odnosno podnosilac prijave za registriranje imena porijekla
ili geografske oznake mo`e podnijeti zahtjev za (3) Zahtjev za registriranje imena porijekla, uz elemente iz stava
me|unarodno registriranje imena porijekla ili geografske (1) ovog ~lana, sadr`i i naznaku o ovla{tenoj akreditiranoj
oznake u skladu s me|unarodnim ugovorom koji obavezuje organizaciji koja vr{i kontrolu posebnih svojstava proizvoda.
BiH. (4) Zahtjev za registriranje geografske oznake, uz elemente iz
(2) Zahtjev za me|unarodno registriranje iz stava (1) ovog stava (1) ovog ~lana, mo`e da sadr`i i izgled geografske
~lana, uz pla}anje propisane takse i tro{kova postupka, oznake ako pored rije~i sadr`i i figurativne dijelove, ili samo
podnosi se preko Instituta. figurativne dijelove koji su podobni da identificiraju
geografsko porijeklo odre|ene robe.
(3) Sadr`aj zahtjeva za me|unarodno registriranje imena
porijekla ili geografske oznake i postupanje Instituta po tom ^lan 22.
zahtjevu uredit }e se provedbenim propisom. (Opis geografskog podru~ja)
DIO DRUGI - POSTUPAK PO PRIJAVI ZA Opis geografskog podru~ja sadr`i podatke o geografskom
REGISTRIRANJE IMENA PORIJEKLA ILI podru~ju s kojeg poti~e proizvod i obuhvata bli`e odre|enje
administrativnih granica tog podru~ja, geografsku mapu tog
GEOGRAFSKE OZNAKE podru~ja i podatke o geografskim i ljudskim faktorima koji
^lan 18. uslovljavaju specifi~ne karakteristike, kvalitet ili reputaciju
(Pokretanje postupka za registriranje imena porijekla ili proizvoda koji je u pitanju.
geografske oznake) ^lan 23.
(1) Postupak za registriranje imena porijekla ili geografske (Podaci o specifi~nim karakteristikama proizvoda)
oznake pokre}e se odgovaraju}om prijavom. (1) Podaci o specifi~nim karakteristikama proizvoda, ako je u
(2) Prijava imena porijekla ili geografske oznake mo`e se pitanju prijava geografske oznake, sadr`e opis na~ina
odnositi samo na jednu oznaku ili ime geografskog podru~ja proizvodnje proizvoda, precizno naznaku specifi~nih
i samo na jednu vrstu proizvoda. karakteristika ili kvaliteta proizvoda, uklju~uju}i i podatke o
^lan 19. ste~enoj reputaciji, odredbe o tome ko ima pravo na
(Lica koja mogu podnijeti prijavu za registriranje imena upotrebu geografske oznake i pod kojim uslovima, kao i
porijekla ili geografske oznake) odredbe o pravima i obavezama korisnika geografske
Prijavu za registriranje imena porijekla ili geografske oznake oznake.
(u daljnjem tekstu: prijava imena porijekla ili geografske oznake) (2) Podaci o specifi~nim karakteristikama proizvoda, ako je u
mogu podnijeti: pitanju prijava imena porijekla, podnose se u formi elaborata
a) doma}a fizi~ka ili pravna lica koja na odre|enom o na~inu proizvodnje proizvoda i posebnim svojstvima i
geografskom podru~ju proizvode proizvode koji se kvalitetu proizvoda, koji sadr`i naro~ito:
ozna~avaju nazivom tog geografskog podru~ja, a) podatke o podnosiocu prijave imena porijekla i licu
b) udru`enja lica iz ta~ke a) ovog stava, privredne komore, ovla{tenom da ga predstavlja,
udru`enja potro{a~a, op}inski, kantonalni, entitetski i b) geografski naziv koji se {titi,
dr`avni organi zainteresirani za za{titu imena porijekla, c) podatke o ustaljenom na~inu i postupku proizvodnje
odnosno geografske oznake u okviru svojih aktivnosti, proizvoda,
c) strana fizi~ka ili pravna lica, odnosno strana udru`enja, d) podatke o posebnim svojstvima i kvalitetu proizvoda,
ako je ime porijekla, odnosno geografska oznaka priznata e) podatke o uzro~noj vezi izme|u geografskog podru~ja i
u zemlji porijekla, kada to proizlazi iz me|unarodnih posebnih svojstava i kvaliteta proizvoda,
ugovora. f) dokaz o izvr{enoj kontroli posebnih svojstava proizvoda
^lan 20. od ovla{tene akreditirane organizacije,
(Bitni dijelovi prijave imena porijekla ili geografske oznake) g) odredbe o na~inu obilje`avanja proizvoda,
Bitni dijelovi prijave imena porijekla ili geografske oznake h) odredbe o tome ko i pod kojim uslovima ima pravo da
su: koristi ime porijekla,
Broj 53 - Strana 4 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
i) odredbe o pravima i obavezama korisnika imena (3) Ako utvrdi da prijava nije uredna, Institut }e pismenim
porijekla, putem, uz navo|enje razloga, pozvati podnosioca prijave da
j) podatke odre|ene drugim propisima kojima se regulira je uredi u roku koji ne mo`e biti kra}i od 30 dana ni du`i od
kvalitet konkretnog proizvoda. 90 dana.
(3) Dokaz iz stava (2) ta~ka f) ovog ~lana ne mo`e biti stariji od (4) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave, uz pla}anje takse
{est mjeseci. i tro{kova postupka, Institut }e produ`iti rok iz stava (3)
ovog ~lana za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kra}e
^lan 24. od 15 dana ni du`e od 90 dana.
(Datum podno{enja prijave imena porijekla ili geografske (5) Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne uredi prijavu
oznake) ili ne plati taksu i tro{kove postupka za njeno ure|ivanje,
(1) Za priznanje datuma podno{enja prijave imena porijekla ili Institut }e zaklju~kom odbaciti prijavu.
geografske oznake potrebno je da prijava podnesena Institutu (6) U slu~aju iz stava (5) ovog ~lana, uz pla}anje propisane
na taj datum sadr`i bitne dijelove prijave iz ~lana 20. ovog takse i tro{kova postupka, podnosilac prijave mo`e podnijeti
zakona. prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u roku od tri mjeseca
(2) Institut podnosiocu prijave na njegovom primjerku potvr|uje od dana prijema zaklju~ka o odbacivanju.
prijem prijave.
^lan 28.
(3) Po prijemu prijave Institut ispituje da li prijava sadr`i (Odustajanje od prijave)
dijelove iz stava (1) ovog ~lana.
(1) Podnosilac prijave imena porijekla ili geografske oznake
(4) Ako prijava ne sadr`i dijelove iz stava (1) ovog ~lana, mo`e u toku cijelog postupka odustati od prijave.
Institut }e pismeno pozvati podnosioca prijave da u roku od
30 dana, koji se ne mo`e produ`iti, otkloni nedostatke zbog (2) U slu~aju kada podnosilac prijave odustane od prijave,
kojih prijava nije mogla biti upisana u odgovaraju}i registar Institut }e donijeti poseban zaklju~ak o obustavljanju
prijava, uz upozorenje da }e prijava biti odba~ena ako postupka.
nedostaci ne budu otklonjeni. (3) U slu~aju iz stava (2) ovog ~lana, prijava imena porijekla ili
geografske oznake prestaje da va`i narednog dana od dana
(5) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (4) ovog ~lana ne predaje Institutu izjave o odustajanju.
otkloni nedostatke, Institut }e zaklju~kom odbaciti prijavu.
(6) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (4) ovog ~lana ^lan 29.
otkloni nedostatke, Institut }e zaklju~kom priznati kao datum (Ispitivanje uslova za registriranje imena porijekla ili geografske
podno{enja prijave onaj datum kada je podnosilac prijave oznake)
otklonio uo~ene nedostatke. (1) Ako je prijava imena porijekla, odnosno geografske oznake
(7) Prijava kojoj je priznat datum podno{enja upisuje se u uredna, u smislu ~lana 27. stav (1) ovog zakona, Institut
odgovaraju}i registar prijava. ispituje da li su ispunjeni uslovi za registriranje imena
porijekla, odnosno geografske oznake.
^lan 25. (2) U postupku ispitivanja uslova za registriranje imena
(Registar prijava imena porijekla i Registar prijava geografskih porijekla, odnosno geografske oznake, Institut mo`e pribaviti
oznaka) mi{ljenje od kompetentne institucije ili pojedinca (u
U Registar prijava imena porijekla i Registar prijava daljnjem tekstu: ekspert) o posebnim svojstvima, reputaciji i
geografskih oznaka upisuju se podaci o bitnim dijelovima prijave kvalitetu proizvoda, navedenim u prijavi imena porijekla ili
iz ~lana 20. ovog zakona i drugi podaci propisani provedbenim geografske oznake.
propisom. (3) Direktor Instituta ovla{ten je da odredi eksperta iz stava (2)
^lan 26. ovog ~lana u svakom pojedina~nom slu~aju.
(Redoslijed ispitivanja prijave imena porijekla ili geografske (4) Ekspert iz stava (2) ovog ~lana du`an je tra`eno mi{ljenje
oznake) dostaviti u roku od 60 dana od dana kada mu je zatra`eno.
(1) Prijave imena porijekla ili geografske oznake ispituju se (5) Ako ekspert iz stava (2) ovog ~lana tra`eno mi{ljenje ne
prema redoslijedu odre|enom datumom njihovog dostavi u roku od 60 dana od dana kada mu je zatra`eno,
podno{enja. Institut }e ispunjavanje uslova za registriranje ispitivati bez
(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, prijava se mo`e pribavljenog mi{ljenja.
ispitivati po hitnom postupku: ^lan 30.
a) u slu~aju sudskog spora ili pokrenutog inspekcijskog (Rje{enje o odbijanju registriranja imena porijekla ili
nadzora ili carinskog postupka, geografske oznake)
b) ako je podnesen zahtjev za me|unarodno registriranje (1) Ako je ekspert iz ~lana 29. stav (2) ovog zakona dao
imena porijekla ili geografske oznake, negativno mi{ljenje o ispunjavanju uslova za registriranje
c) ako je, saglasno drugim propisima, u odre|enom roku imena porijekla, odnosno geografske oznake, ili ako Institut
neophodno izvr{iti registraciju imena porijekla ili utvrdi da prijava imena porijekla, odnosno geografske
geografske oznake, uz obavezu podno{enja posebnog oznake ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom za
zahtjeva za to. registriranje imena porijekla ili geografske oznake, Institut
(3) U slu~aju iz stava (2) ovog ~lana podnosi se zahtjev za }e, pismenim putem, na osnovu rezultata ispitivanja,
ispitivanje prijave po hitnom postupku. obavijestiti podnosioca prijave o razlozima zbog kojih ime
(4) Za zahtjev za ispitivanje prijave po hitnom postupku iz stava porijekla ili geografska oznaka ne mo`e biti registrirana i
(2) ta~. b) i c) ovog ~lana pla}aju se takse i tro{kovi pozvat }e ga da se izjasni o tim razlozima u roku koji ne
postupka. mo`e biti kra}i od 30 dana ni du`i od 60 dana.
(2) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave, uz pla}anje
^lan 27. administrativne takse i tro{kova postupka, Institut mo`e
(Ispitivanje urednosti prijave imena porijekla ili geografske jednom produ`iti rok iz stava (1) ovog ~lana za vrijeme koje
oznake i njeno odbacivanje) smatra primjerenim, ali ne kra}e od 15 dana ni du`e od 90
(1) Postupak ispitivanja urednosti prijave imena porijekla ili dana.
geografske oznake obuhvata ispitivanje svih uslova (3) Ako se podnosilac prijave u ostavljenom roku izjasni o
propisanih ovim zakonom i provedbenim propisom. razlozima zbog kojih ime porijekla, odnosno geografska
(2) Prijava je uredna ako sadr`i bitne dijelove iz ~l. 20., 21., 22. oznaka ne mo`e biti registrirana, Institut je du`an o
i 23. ovog zakona, dokaz o uplati propisane takse i tro{kova njegovom izja{njenju pribaviti mi{ljenje eksperta iz ~lana 29.
postupka i druge propisane podatke. stav (2) ovog zakona.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 5

(4) Ako ekspert iz ~lana 29. stav (2) ovog zakona tra`eno imenom ili `igom koji su registrirani u dobroj vjeri, pod
mi{ljenje ne dostavi u roku od 60 dana od dana kada mu je uslovom da bi registriranje imena porijekla ili geografske
zatra`eno, Institut }e postupak ispitivanja ispunjavanja oznake moglo ugroziti pravo tog trgova~kog imena ili `iga,
uslova za registriranje nastaviti bez pribavljenog mi{ljenja. uzimaju}i u obzir stvarnu vjerovatno}u izazivanja zabune u
(5) Institut }e rje{enjem odbiti da registrira ime porijekla ili javnosti.
geografsku oznaku ako se podnosilac prijave imena (4) Nosilac `iga visoke reputacije (~uveni `ig) i nosilac
porijekla, odnosno geografske oznake uop}e ne izjasni, ili nesumnjivo poznatog `iga, u smislu ~lana 6.bis Pariske
ako se izjasni, a Institut ili ekspert iz ~lana 29. stav (2) ovog konvencije za za{titu industrijskog vlasni{tva, koji su
zakona i dalje smatra da se ime porijekla, odnosno poznatost i reputaciju stekli ranijim dugotrajnim kori{tenjem
geografska oznaka ne mo`e registrirati. u BiH, mogu u roku iz stava (1) ovog ~lana podnijeti
^lan 31. prigovor na objavljenu prijavu imena porijekla ili geografske
(Pretvaranje prijave imena porijekla u prijavu geografske oznake, ako bi registriranje imena porijekla ili geografske
oznake i obratno) oznake moglo dovesti potro{a~e u zabludu o pravom
(1) Do okon~anja postupka, na zahtjev podnosioca prijave porijeklu proizvoda.
imena porijekla ili geografske oznake, uz pla}anje propisane (5) Podnosilac prigovora u postupku po prigovoru ima status
takse i tro{kova postupka, prijava imena porijekla mo`e se stranke.
pretvoriti u prijavu geografske oznake i obratno. ^lan 34.
(2) U postupku ispitivanja ispunjenosti uslova za registriranje (Sadr`aj prigovora)
imena porijekla Institut je du`an predlo`iti podnosiocu (1) Prigovor mora da sadr`i naro~ito:
prijave imena porijekla njeno pretvaranje u prijavu a) ime i prezime, odnosno naziv podnosioca prigovora i
geografske oznake, ako nisu ispunjeni uslovi za registriranje njegovu adresu, odnosno poslovno sjedi{te,
imena porijekla, ali su ispunjeni uslovi za registriranje b) detaljno obrazlo`ene sve razloge i dokaze na kojima
geografske oznake. podnosilac prigovora zasniva prigovor i kojima dokazuje
(3) U postupku ispitivanja ispunjenosti uslova za registriranje status zainteresiranog lica,
geografske oznake, ako uo~i da geografska oznaka ispunjava
uslove ili da bi mogla ispuniti uslove da bude registrirana c) sve objavljene podatke o prijavi protiv koje se prigovor
kao ime porijekla, Institut je du`an da predlo`i podnosiocu podnosi, uklju~uju}i i broj prijave, ime i prezime i adresu,
prijave geografske oznake njeno pretvaranje u prijavu imena odnosno naziv i poslovno sjedi{te podnosioca prijave,
porijekla. d) urednu punomo}, ako se prigovor podnosi posredstvom
(4) O pretvaranju odgovaraju}e prijave Institut donosi poseban opunomo}enika.
zaklju~ak. (2) Prigovor se podnosi u dva primjerka.
(5) Podaci o pretvaranju odgovaraju}e prijave upisuju se u ^lan 35.
odgovaraju}i registar prijava. (Postupak po prigovoru)
DIO TRE]I - PRIGOVOR (1) Nakon prijema prigovora, Institut ispituje da li je prigovor u
svemu podnesen u skladu sa ~l. 33. i 34. ovog zakona.
^lan 32.
(Objavljivanje prijave imena porijekla ili geografske oznake) (2) Ako nisu ispunjeni uslovi iz stava (1) ovog ~lana, Institut }e
zaklju~kom odbaciti prigovor.
(1) Ako je ekspert iz ~lana 29. stav (2) ovog zakona dao
pozitivno mi{ljenje o ispunjavanju uslova za registriranje (3) Ako su ispunjeni uslovi iz stava (1) ovog ~lana, Institut }e
imena porijekla, odnosno geografske oznake, ili ako u roku dostaviti prigovor podnosiocu prijave i pozvati ga da se o
iz ~lana 29. stav (4) ovog zakona nije dao mi{ljenje i ako njemu pismeno izjasni u roku od 60 dana.
Institut na|e da prijava imena porijekla ili geografske oznake (4) Rok iz stava (3) ovog ~lana ne mo`e se produ`iti, niti nakon
ispunjava uslove za registriranje imena porijekla, odnosno njegovog isteka podnosilac prijave mo`e podnijeti dopune
geografske oznake, koji su propisani ovim zakonom, Institut svog odgovora na prigovor, uklju~uju}i i dodatne dokaze.
}e podatke o prijavi imena porijekla ili geografske oznake (5) Ako se podnosilac prijave ne izjasni na prigovor u roku iz
objaviti u "Slu`benom glasniku Instituta" (u daljnjem tekstu: stava (3) ovog ~lana, Institut }e zaklju~kom obustaviti
slu`beno glasilo). postupak po podnesenoj prijavi imena porijekla ili
(2) Podaci iz prijave imena porijekla ili geografske oznake koji geografske oznake.
se objavljuju ure|uju se provedbenim propisom. (6) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (3) ovog ~lana
(3) Nakon objavljivanja prijave iz stava (1) ovog ~lana Institut odgovori na prigovor, Institut ispituje opravdanost navoda iz
}e u~initi dostupnim javnosti sve dijelove prijave, prigovora pri ~emu mo`e odrediti usmenu raspravu ili
uklju~uju}i i elaborat o posebnim svojstvima proizvoda iz zatra`iti stru~no mi{ljenje od relevantne institucije ili
~lana 21. stav (2) ovog zakona. pojedinca o spornim pitanjima iz prigovora.
^lan 33. (7) Nakon provedenog postupka po prigovoru, na osnovu
(Prigovor na prijavu imena porijekla ili geografske oznake) utvr|enih ~injenica, Institut }e donijeti rje{enje o odbijanju
prigovora, ili o odbijanju prijave imena porijekla ili
(1) Nakon objavljivanja prijave imena porijekla ili geografske geografske oznake.
oznake, u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja prijave,
svako zainteresirano lice mo`e Institutu pismenim putem ^lan 36.
podnijeti prigovor u kojem se obrazla`e za{to prijava imena (Rje{enje o registriranju imena porijekla ili geografske oznake)
porijekla ili geografske oznake ne ispunjava uslove za (1) Ako prijava imena porijekla ili geografske oznake ispunjava
registriranje propisane ovim zakonom. sve uslove propisane ovim zakonom i ako nije podnesen
(2) Rok za podno{enje prigovora iz stava (1) ovog ~lana ne prigovor, ili prigovor bude odba~en ili odbijen, Institut }e
mo`e se ni iz kojeg razloga produ`iti, niti se nakon isteka donijeti rje{enje o registriranju imena porijekla ili geografske
navedenog roka mogu podnijeti bilo kakve dopune oznake i predmetno ime porijekla, odnosno geografsku
prigovora, uklju~uju}i i dostavljanje dodatnih dokaza kojima oznaku, s propisanim bibliografskim podacima upisati u
se prigovor opravdava. Registar imena porijekla, odnosno Registar geografskih
(3) Nosilac trgova~kog imena ili registriranog `iga mo`e u roku oznaka, te podatke o tome objaviti u slu`benom glasilu.
iz stava (1) ovog ~lana podnijeti prigovor na objavljenu (2) Podaci o registriranom imenu porijekla ili registriranoj
prijavu imena porijekla ili geografske oznake, ako je neka od geografskoj oznaci koji se objavljuju ure|uju se
njih u potpunosti ili djelimi~no identi~na s tim trgova~kim provedbenim propisom.
Broj 53 - Strana 6 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lan 37. navedena kao organizacija koja vr{i kontrolu proizvoda,
(Trajanje imena porijekla, odnosno geografske oznake) kojom se potvr|uje da kontrolirani proizvod posjeduje sva
Trajanje registriranog imena porijekla, odnosno registrirane ona posebna svojstva i kvalitet koji su navedeni u elaboratu
geografske oznake nije ograni~eno. o na~inu proizvodnje proizvoda i posebnim svojstvima i
kvalitetu proizvoda iz ~lana 23. stav (2) ovog zakona.
DIO ^ETVRTI - POSTUPAK PO PRIJAVI ZA
PRIZNANJE STATUSA OVLA[TENOG KORISNIKA (2) Isprava iz stava (1) ovog ~lana va`i jednu godinu od dana
izdavanja.
IMENA PORIJEKLA ILI GEOGRAFSKE OZNAKE
^lan 43.
^lan 38.
(Pokretanje postupka za priznanje statusa ovla{tenog korisnika (Datum podno{enja prijave ovla{tenog korisnika)
imena porijekla ili geografske oznake) (1) Za priznanje datuma podno{enja prijave ovla{tenog
korisnika potrebno je da prijava podnesena Institutu na taj
(1) Postupak za priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena datum sadr`i bitne dijelove iz ~lana 39. ovog zakona.
porijekla ili geografske oznake pokre}e se prijavom za
priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla, (2) Institut podnosiocu prijave na njegovom primjerku potvr|uje
odnosno geografske oznake (u daljnjem tekstu: prijava prijem prijave.
ovla{tenog korisnika). (3) Po prijemu prijave, Institut ispituje da li ona sadr`i dijelove
(2) Prijavu ovla{tenog korisnika mogu podnijeti fizi~ka ili iz stava (1) ovog ~lana.
pravna lica, kao i njihova udru`enja, koja na odre|enom (4) Ako prijava ne sadr`i dijelove iz stava (1) ovog ~lana,
geografskom podru~ju proizvode one proizvode na koje se Institut }e pozvati podnosioca prijave da u roku od 30 dana,
odnosi registrirano ili prijavljeno ime porijekla ili geografska koji se ne mo`e produ`iti, otkloni nedostatke zbog kojih
oznaka. prijava nije mogla biti upisana u odgovaraju}i registar
(3) Za podno{enje prijave ovla{tenog korisnika pla}aju se prijava ovla{tenih korisnika.
propisana taksa i tro{kovi postupka. (5) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (4) ovog ~lana ne
otkloni nedostatke, Institut }e zaklju~kom odbaciti prijavu.
^lan 39. (6) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (4) ovog ~lana
(Bitni dijelovi prijave ovla{tenog korisnika) otkloni nedostatke, Institut }e zaklju~kom priznati kao datum
(1) Bitni dijelovi prijave ovla{tenog korisnika su: podno{enja prijave onaj datum kada je podnosilac prijave
a) zahtjev za priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena otklonio uo~ene nedostatke.
porijekla, odnosno geografske oznake,
^lan 44.
b) dokaz o obavljanju odre|ene djelatnosti na odre|enom (Registar prijava ovla{tenih korisnika imena porijekla i Registar
geografskom podru~ju. prijava ovla{tenih korisnika geografske oznake)
(2) Bitan dio prijave za priznanje statusa ovla{tenog korisnika U Registar prijava ovla{tenih korisnika imena porijekla i
imena porijekla je i dokaz o izvr{enoj kontroli posebnih Registar prijava ovla{tenih korisnika geografske oznake upisuju
svojstava proizvoda od ovla{tene akreditirane organizacije se podaci o bitnim dijelovima prijave ovla{tenog korisnika iz
navedene u prijavi imena porijekla. ~lana 39. ovog zakona i drugi podaci propisani provedbenim
^lan 40. propisom.
(Zahtjev za priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena ^lan 45.
porijekla ili geografske oznake) (Redoslijed ispitivanja prijave ovla{tenog korisnika)
(1) Zahtjev za priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena (1) Prijave ovla{tenog korisnika ispituju se prema redoslijedu
porijekla ili geografske oznake sadr`i: odre|enom datumom njihovog podno{enja.
a) podatke o podnosiocu prijave, (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, prijava se mo`e
b) geografski naziv za{ti}en imenom porijekla ili ispitati po hitnom postupku:
geografskom oznakom koji korisnik `eli koristiti,
a) u slu~aju sudskog spora ili pokrenutog inspekcijskog
c) vrstu proizvoda koji se obilje`ava odre|enim nadzora ili carinskog postupka,
geografskim nazivom,
b) ako je podnesen zahtjev za me|unarodno registriranje
d) naziv podru~ja ili mjesta odakle proizvod poti~e, imena porijekla ili geografske oznake,
e) na~in obilje`avanja proizvoda, c) ako je, saglasno drugim propisima, u odre|enom roku
f) izgled geografske oznake ili imena porijekla, neophodno izvr{iti registraciju imena porijekla ili
g) nazna~enje specifi~nih karakteristika proizvoda, geografske oznake i ste}i status njihovih ovla{tenih
h) potpis podnosioca prijave, korisnika, uz obavezu podno{enja posebnog zahtjeva za
i) dokaz o pla}enoj propisanoj taksi i tro{kovima postupka. to.
(2) Zahtjev za priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena (3) U slu~aju iz stava (2) ovog ~lana podnosi se zahtjev za
porijekla, uz elemente iz stava (1) ovog ~lana, sadr`i i ispitivanje prijave po hitnom postupku.
naznaku o ovla{tenoj akreditiranoj organizaciji koja vr{i (4) Za zahtjev za ispitivanje prijave po hitnom postupku iz stava
kontrolu posebnih svojstava proizvoda. (2) ta~. b) i c) ovog ~lana pla}aju se takse i tro{kovi
^lan 41. postupka.
(Dokaz o obavljanju odre|ene djelatnosti na odre|enom ^lan 46.
podru~ju) (Ispitivanje urednosti prijave ovla{tenog korisnika)
Dokazom o obavljanju odre|ene djelatnosti, odnosno (1) Postupak ispitivanja urednosti prijave ovla{tenog korisnika
proizvodnji odre|enog proizvoda na odre|enom podru~ju obuhvata ispitivanje svih uslova propisanih ovim zakonom i
smatrat }e se odgovaraju}e potvrde i rje{enja koja su izdali provedbenim propisom.
nadle`ni organi. (2) Prijava je uredna ako sadr`i bitne dijelove iz ~l. 39., 40., 41.
^lan 42. i 42. ovog zakona, dokaz o uplati takse i tro{kova postupka i
(Dokaz o izvr{enoj kontroli posebnih svojstava proizvoda) druge propisane podatke.
(1) Dokazom o izvr{enoj kontroli posebnih svojstava proizvoda (3) Ako utvrdi da prijava nije uredna, Institut }e pismenim
smatrat }e se isprava (uvjerenje, certifikat, potvrda ili putem, uz navo|enje razloga, pozvati podnosioca prijave da
izvje{taj) o izvr{enoj kontroli posebnih svojstava odre|enog je uredi u roku koji ne mo`e biti kra}i od 30 dana ni du`i od
proizvoda, koju je izdala ovla{tena akreditirana organizacija 90 dana.
koja je u zahtjevu za registriranje imena porijekla i zahtjevu (4) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave, uz pla}anje
za priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla propisane takse i tro{kova postupka, Institut }e produ`iti rok
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 7

iz stava (3) ovog ~lana za vrijeme koje smatra primjerenim, ^lan 50.
ali ne kra}e od 15 dana ni du`e od 90 dana. (Zaklju~ak o pla}anju takse za priznanje statusa ovla{tenog
(5) Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne uredi prijavu korisnika)
ili ne plati taksu i tro{kove postupka za njeno ure|ivanje, (1) Ako prijava ovla{tenog korisnika ispunjava uslove propisane
Institut }e zaklju~kom odbaciti prijavu. ovim zakonom da se podnosiocu prijave prizna status
(6) U slu~aju iz stava (5) ovog ~lana, uz pla}anje propisane ovla{tenog korisnika imena porijekla, odnosno geografske
takse i tro{kova postupka, podnosilac prijave mo`e podnijeti oznake, Institut }e zaklju~kom pozvati podnosioca prijave
prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od tri mjeseca od ovla{tenog korisnika da plati taksu i tro{kove postupka za
dana prijema zaklju~ka o odbacivanju. priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla,
^lan 47. odnosno geografske oznake, za prve tri godine i tro{kove
(Ispitivanje uslova za priznanje statusa ovla{tenog korisnika) objavljivanja podataka o ovla{tenom korisniku imena
Ako je prijava za priznanje statusa ovla{tenog korisnika porijekla, odnosno geografske oznake, i da dostavi dokaze o
uredna, u skladu s odredbama ~l. 39. do 42. ovog zakona, Institut izvr{enim uplatama.
ispituje da li su ispunjeni uslovi za priznanje statusa ovla{tenog (2) Ako podnosilac prijave u roku od 30 dana ne dostavi dokaze
korisnika imena porijekla, odnosno geografske oznake. o izvr{enim uplatama iz stava (1) ovog ~lana, Institut }e
posebnim zaklju~kom obustaviti postupak po prijavi.
^lan 48.
(Rje{enje o odbijanju priznanja statusa ovla{tenog korisnika) (3) U slu~aju iz stava (2) ovog ~lana, podnosilac prijave
ovla{tenog korisnika mo`e, uz pla}anje propisane takse i
(1) Ako utvrdi da prijava ovla{tenog korisnika ne ispunjava tro{kova postupka, podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje
uslove propisane ovim zakonom za priznanje statusa stanje, u roku od tri mjeseca od dana prijema zaklju~ka o
ovla{tenog korisnika imena porijekla, odnosno geografske obustavljanju postupka.
oznake, Institut }e pismeno obavijestiti podnosioca prijave
ovla{tenog korisnika o razlozima zbog kojih mu se ne mo`e ^lan 51.
priznati status ovla{tenog korisnika imena porijekla ili (Rje{enje o priznanju i upisivanje statusa ovla{tenog korisnika u
geografske oznake i pozvat }e ga da se u roku od 60 dana odgovaraju}i registar)
izjasni o tim razlozima. (1) Kada podnosilac prijave ovla{tenog korisnika dostavi dokaze
(2) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave ovla{tenog o izvr{enim uplatama iz ~lana 50. stav (1) ovog zakona,
korisnika, uz pla}anje propisane takse i tro{kova postupka, Institut }e donijeti rje{enje o priznanju statusa ovla{tenog
Institut mo`e produ`iti rok iz stava (1) ovog ~lana za vrijeme korisnika imena porijekla, odnosno geografske oznake, i
koje smatra primjerenim, ali ne kra}e od 15 dana ni du`e od priznati status podnosioca prijave ovla{tenog korisnika, s
90 dana. propisanim bibliografskim podacima, upisati u Registar
(3) Ako se podnosilac prijave u ostavljenom roku izjasni o ovla{tenih korisnika imena porijekla, odnosno Registar
razlozima zbog kojih mu se ne mo`e priznati status ovla{tenih korisnika geografskih oznaka.
ovla{tenog korisnika imena porijekla, odnosno geografske (2) Podaci iz stava (1) ovog ~lana koji se upisuju u odgovaraju}i
oznake, Institut je du`an o njegovom izja{njenju pribaviti registar ure|uju se provedbenim propisom.
mi{ljenje eksperta iz ~lana 29. stav (2) ovog zakona. ^lan 52.
(4) Ako ekspert iz ~lana 29. stav (2) ovog zakona tra`eno (Izdavanje isprave i objavljivanje podataka o statusu ovla{tenog
mi{ljenje ne dostavi u roku od 60 dana od dana kada mu je korisnika)
zatra`eno, Institut }e postupak ispitivanja uslova za priznanje
statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla ili geografske (1) Ovla{tenom korisniku imena porijekla, odnosno geografske
oznake nastaviti bez pribavljenog mi{ljenja. oznake, Institut izdaje ispravu o statusu ovla{tenog korisnika
imena porijekla, odnosno geografske oznake, a propisane
(5) Institut }e rje{enjem odbiti zahtjev za priznanje statusa podatke o priznatom statusu ovla{tenog korisnika objavljuje
ovla{tenog korisnika imena porijekla, odnosno geografske u slu`benom glasilu.
oznake, ako se podnosilac prijave ovla{tenog korisnika
uop}e ne izjasni, ili ako se izjasni, a Institut ili ekspert iz (2) Sadr`aj isprave o statusu ovla{tenog korisnika i podaci koji
~lana 29. stav (2) ovog zakona i dalje smatra da se se objavljuju u slu`benom glasilu iz stava (1) ovog ~lana
podnosiocu prijave ovla{tenog korisnika ne mo`e priznati ure|uju se provedbenim propisom.
status ovla{tenog korisnika imena porijekla, odnosno ^lan 53.
geografske oznake. (Trajanje statusa ovla{tenog korisnika)
^lan 49. (1) Status ovla{tenog korisnika imena porijekla, odnosno
(Pretvaranje prijave za priznanje statusa ovla{tenog korisnika geografske oznake traje tri godine od dana upisivanja
imena porijekla u prijavu za priznanje statusa ovla{tenog priznatog statusa u Registar ovla{tenih korisnika imena
korisnika geografske oznake i obratno) porijekla, odnosno Registar ovla{tenih korisnika geografskih
(1) Ako je u toku postupka po prijavi ovla{tenog korisnika, u oznaka.
skladu s odredbom ~lana 31. ovog zakona, do{lo do (2) Status ovla{tenog korisnika imena porijekla, odnosno
pretvaranja prijave imena porijekla u prijavu geografske geografske oznake mo`e, na zahtjev ovla{tenog korisnika, uz
oznake, ili pretvaranja prijave geografske oznake u prijavu podno{enje dokaza o ispunjavanju uslova propisanih ovim
imena porijekla, podnosilac prijave za priznanje statusa zakonom i pla}enoj propisanoj taksi i tro{kovima postupka,
ovla{tenog korisnika imena porijekla, odnosno geografske biti obnovljen neograni~en broj puta, sve dok traje
oznake, ~ije je pretvaranje izvr{eno du`an je da, uz pla}anje odgovaraju}e ime porijekla, odnosno geografska oznaka.
propisane takse i tro{kova postupka, podnese zahtjev za (3) Sadr`aj zahtjeva iz stava (2) ovog ~lana ure|uje se
pretvaranje prijave za priznanje statusa ovla{tenog korisnika provedbenim propisom.
imena porijekla u prijavu za priznanje statusa ovla{tenog DIO PETI - SADR@AJ I OBIM PRAVA KOJE IMA
korisnika geografske oznake ili obratno. OVLA[TENI KORISNIK IMENA PORIJEKLA ILI
(2) Institut je du`an, bez odga|anja, obavijestiti sve podnosioce GEOGRAFSKE OZNAKE
prijave ovla{tenog korisnika da je, u skladu s odredbom
~lana 31. ovog zakona, podnesen zahtjev za pretvaranje ^lan 54.
prijave imena porijekla, odnosno geografske oznake. (Kori{tenje registriranog imena porijekla, odnosno geografske
(3) O pretvaranju odgovaraju}e prijave Institut donosi poseban oznake)
zaklju~ak i upisuje podatke o pretvorenoj prijavi u (1) Registrirano ime porijekla, odnosno geografsku oznaku
odgovaraju}e registre. mogu koristiti samo lica kojima je priznat status ovla{tenih
Broj 53 - Strana 8 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
korisnika tog imena porijekla, odnosno te geografske oznake ^lan 58.
i koja su upisana u odgovaraju}i registar. (Zabrana prijenosa)
(2) Ovla{teni korisnici nekog imena porijekla, odnosno (1) Registrirano ime porijekla i registrirana geografska oznaka
geografske oznake imaju isklju~ivo pravo da to ime ne mogu biti predmet ugovora o prijenosu prava, licenci,
porijekla, odnosno geografsku oznaku koriste za zalogu, fran{izi i sli~no.
obilje`avanje proizvoda na koje se to ime porijekla, odnosno (2) Ako je registrirano ime porijekla ili registrirana geografska
geografska oznaka odnosi. oznaka predmet prijavljenog ili registriranog `iga, takav `ig
(3) Ovla{teni korisnici imena porijekla imaju isklju~ivo pravo da ne mo`e se prenositi, ustupati, davati u zalog i sli~no.
svoj proizvod obilje`avaju oznakom "kontrolirano ime (3) Registrirano ime porijekla i registrirana geografska oznaka
porijekla". koji imaju vi{e ovla{tenih korisnika mogu isklju~ivo biti
predmet kolektivnog `iga ili `iga garancije.
(4) Prava iz st. (2) i (3) ovog ~lana obuhvataju i upotrebu imena
porijekla, odnosno geografske oznake na ambala`i, DIO [ESTI - PRESTANAK VA@ENJA IMENA
katalozima, prospektima, oglasima, posterima i drugim PORIJEKLA, ODNOSNO GEOGRAFSKE OZNAKE
oblicima ponude, uputstvima, ra~unima, poslovnoj prepisci i ^lan 59.
drugim oblicima poslovne dokumentacije, kao i uvoz i izvoz (Prestanak va`enja imena porijekla ili geografske oznake u
proizvoda obilje`enih tim imenom porijekla, odnosno tom zemlji porijekla)
geografskom oznakom. (1) Registrirano ime porijekla ili registrirana geografska oznaka
^lan 55. prestaju da va`e ako im prestane za{tita u zemlji njihovog
(Nedopu{tene radnje) porijekla.
(2) Na zahtjev zainteresiranog lica, uz podno{enje potvrde koju
(1) Nije dopu{teno kori{tenje registriranog imena porijekla ili je izdao nadle`ni organ zemlje porijekla odre|enog imena
geografske oznake u sljede}im slu~ajevima: porijekla, odnosno geografske oznake, ili po prijemu
a) kori{tenje od lica koje ne obavlja i nema upisanu potrebnu obavje{tenja nadle`nog organa zemlje porijekla odre|enog
djelatnost u odre|eni registar, imena porijekla, odnosno geografske oznake, da je tom
b) bilo koje kori{tenje za ozna~avanje proizvoda ~iji su imenu porijekla, odnosno geografskoj oznaci prestala za{tita
kvalitet, reputacija ili neka druga karakteristika lo{iji od u zemlji porijekla, Institut }e donijeti rje{enje o prestanku
onoga {to je upisano u registar u pogledu imena porijekla va`enja imena porijekla ili geografske oznake.
ili geografske oznake, (3) Rje{enje iz stava (2) ovog ~lana Institut }e upisati u
odgovaraju}i registar i u svom slu`benom glasilu objavit }e
c) bilo koje kori{tenje za ozna~avanje proizvoda koji nisu propisane podatke o prestanku va`enja imena porijekla ili
obuhva}eni registracijom, ali koji su iste vrste kao geografske oznake.
proizvodi obuhva}eni registracijom, (4) Podaci iz stava (3) ovog ~lana koji se objavljuju ure|uju se
d) bilo koje kori{tenje la`nog ili prevarnog obavje{tenja u provedbenim propisom.
pogledu geografskog porijekla, prirode i kvaliteta ^lan 60.
proizvoda na pakiranju, propagandnom materijalu ili (Prestanak va`enja geografske oznake na osnovu sudske
drugim dokumentima tako da ostavlja utisak postojanja odluke)
veze izme|u proizvoda i za{ti}enog geografskog naziva,
(1) Zainteresirano lice mo`e tu`bom nadle`nom sudu pokrenuti
e) bilo koje kori{tenje koje, iako ta~no u pogledu naziva postupak za utvr|ivanje da je odre|ena geografska oznaka
teritorije, regiona ili mjesta s kojeg proizvod poti~e, postala generi~ki, odnosno uobi~ajen naziv za odre|eni
navodi javnost na pogre{no mi{ljenje da proizvod poti~e s proizvod.
drugog podru~ja, (2) Registrirana geografska oznaka prestaje da va`i na osnovu
f) bilo koje kori{tenje prijevoda, transkripcije ili pravosna`ne sudske odluke kojom se utvr|uje da je postala
transliteracije ~ak i kada je nazna~eno pravo porijeklo generi~ki, odnosno uobi~ajeni naziv za odre|eni proizvod.
proizvoda i naziva koji je propra}en izrazima kao {to su: (3) Registrirana geografska oznaka koja je u svojoj zemlji
"stil", "tip", "metod", "po postupku", "na~in", "imitacija", porijekla registrirana i za{ti}ena kao ime porijekla ne mo`e
"proizveden u" i sl., biti progla{ena generi~kim, odnosno uobi~ajenim nazivom
g) svaki drugi postupak koji bi mogao dovesti javnost u za odre|eni proizvod sve dok takva za{tita traje u zemlji
zabludu o geografskom porijeklu proizvoda. porijekla.
(2) Nedopu{tene radnje iz stava (1) ovog ~lana ne odnose se na (4) Po prijemu sudske odluke iz stava (2) ovog ~lana, Institut }e
kori{tenje naziva koji je dio naziva preduze}a tokom odluku upisati u odgovaraju}e registre i u svom slu`benom
njegovog djelovanja, osim ako je takav naziv kori{ten radi glasilu objavit }e propisane podatke o prestanku va`enja
obmanjivanja javnosti. geografske oznake.
(5) Podaci iz stava (4) ovog ~lana koji se objavljuju ure|uju se
^lan 56. provedbenim propisom.
(Odnos prema ranije registriranom `igu) DIO SEDMI - PRESTANAK I UKIDANJE STATUSA
Odredbe ovog zakona ne}e uticati na podobnost za OVLA[TENOG KORISNIKA IMENA PORIJEKLA ILI
registriranje, valjanost registracije `iga ili prava na kori{tenje GEOGRAFSKE OZNAKE
`iga na osnovu ~injenice da je takav `ig identi~an ili sli~an
registriranoj geografskoj oznaci, ako je `ig koji je u pitanju ^lan 61.
prijavljen, ili registriran u dobroj vjeri, ili su prava na `ig ste~en (Prestanak statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla ili
kroz upotrebu u dobroj vjeri prije dana stupanja na snagu ovog geografske oznake)
zakona, ili prije nego {to je geografska oznaka za{ti}ena u svojoj Status ovla{tenog korisnika imena porijekla ili geografske
zemlji porijekla. oznake prestaje i prije isteka predvi|enog roka iz ~lana 53. stav
(1) ovog zakona ako:
^lan 57. a) se ovla{teni korisnik imena porijekla ili geografske
(Upotreba li~nog imena) oznake odrekne svog statusa - narednog dana od dana
Odredbe ovog zakona ni na koji na~in ne}e uticati na bilo predaje Institutu podneska o odricanju,
koje lice da u svom poslovanju koristi svoje li~no ime, ili ime b) je na osnovu ~lana 59., odnosno 60. ovog zakona prestalo
svog prethodnika u poslu, osim ako se to ime koristi na na~in da da va`i ime porijekla ili geografska oznaka na osnovu
dovede javnost u zabludu. odluke suda ili Instituta - danom odre|enim tom odlukom,
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 9

c) je prestalo pravno lice, odnosno ako je umrlo fizi~ko lice prijedloga ne dostavi nove dokaze koji bi sami ili u vezi s
koje ima status ovla{tenog korisnika - danom prestanka ve} upotrijebljenim dokazima mogli da dovedu do
pravnog lica, odnosno smrti fizi~kog lica, osim ako taj druga~ijeg rje{enja u postupku po prigovoru.
status nije pre{ao na pravne sljednike pravnog lica. (3) Uz prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja podnose se
^lan 62. odgovaraju}i dokazi.
(Ukidanje rje{enja o priznanju statusa ovla{tenog korisnika) ^lan 65.
(1) Na zahtjev zainteresiranog lica, Institut mo`e ukinuti rje{enje (Postupak za progla{avanje ni{tavim rje{enja)
o priznanju statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla ili (1) Postupak za progla{avanje ni{tavim rje{enja pokre}e se
geografske oznake ako utvrdi da su prestali postojati uslovi pisanim prijedlogom za progla{avanje ni{tavim rje{enja.
za priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla, (2) Sadr`aj prijedloga iz stava (1) ovog ~lana, kao i prilozi uz
odnosno geografske oznake koji su predvi|eni ovim prijedlog ure|uju se provedbenim propisom.
zakonom.
(2) U postupku po zahtjevu za ukidanje rje{enja o priznanju (3) Prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja uredan je ako
statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla ili geografske sadr`i propisane podatke.
oznake ovla{teni korisnik imena porijekla, odnosno (4) Ako prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja nije uredan,
geografske oznake du`an je dokazati da postoje zakonom Institut }e pozvati podnosioca prijedloga da ga u roku od 30
propisani uslovi za priznanje statusa ovla{tenog korisnika dana od dana prijema poziva uredi.
imena porijekla ili geografske oznake. (5) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijedloga, uz pla}anje
(3) Ako podnosilac zahtjeva za ukidanje rje{enja o priznanju takse i tro{kova postupka, Institut }e produ`iti rok iz stava
statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla, odnosno (4) ovog ~lana za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne
geografske oznake, u toku postupka odustane od svog kra}e od 15 dana ni du`e od 60 dana.
zahtjeva, Institut mo`e nastaviti postupak po slu`benoj (6) Ako podnosilac prijedloga u roku iz stava (4) ovog ~lana ne
du`nosti. postupi po pozivu, Institut }e prijedlog zaklju~kom odbaciti.
(4) U postupku po zahtjevu za ukidanje rje{enja o priznanju (7) Uredan prijedlog Institut }e dostaviti protivniku predlaga~a i
statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla ili geografske pozvati ga da u roku od 30 dana od dana prijema poziva
oznake shodno se primjenjuju odredbe ~l. 34. i 35. ovog dostavi svoj odgovor.
zakona. (8) Na obrazlo`eni zahtjev protivnika predlaga~a, uz pla}anje
(5) Licu koje je upisano kao ovla{teni korisnik imena porijekla takse i tro{kova postupka, Institut }e produ`iti rok iz stava
ili geografske oznake u odgovaraju}i registar status (7) ovog ~lana za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne
ovla{tenog korisnika imena porijekla, odnosno geografske kra}e od 15 dana ni du`e od 60 dana.
oznake prestaje narednog dana od dana pravosna`nosti (9) Ako protivnik predlaga~a u ostavljenom roku ne odgovori na
rje{enja o ukidanju rje{enja o priznanju statusa ovla{tenog prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja, Institut }e
korisnika imena porijekla, odnosno geografske oznake. proglasiti ni{tavim rje{enje o registriranju imena porijekla ili
DIO OSMI - PROGLA[AVANJE NI[TAVIM RJE[ENJA geografske oznake, odnosno rje{enje o priznanju statusa
O REGISTRIRANJU IMENA PORIJEKLA ILI ovla{tenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake.
GEOGRAFSKE OZNAKE, ODNOSNO RJE[ENJA O (10)Ako ocijeni da je to neophodno, Institut mo`e odrediti
PRIZNANJU STATUSA OVLA[TENOG KORISNIKA usmenu raspravu povodom podnesenog prijedloga za
IMENA PORIJEKLA ILI GEOGRAFSKE OZNAKE progla{avanje ni{tavim rje{enja.
^lan 63. (11)Poslije provedenog postupka po prijedlogu za progla{avanje
(Uslov za progla{avanje ni{tavim rje{enja o registriranju imena ni{tavim rje{enja na osnovu prijedloga iz ~lana 64. stav (1)
porijekla ili geografske oznake, odnosno o priznanju statusa ovog zakona, Institut mo`e u svako doba donijeti rje{enje o
ovla{tenog korisnika) progla{avanju ni{tavim rje{enja o registriranju imena
porijekla ili geografske oznake, odnosno rje{enja o priznanju
Rje{enje o registriranju imena porijekla ili geografske statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla ili geografske
oznake, odnosno rje{enje o priznanju statusa ovla{tenog oznake.
korisnika imena porijekla ili geografske oznake mo`e se
proglasiti ni{tavim ako se utvrdi da u vrijeme njihovog dono{enja (12)Rje{enje o progla{avanju ni{tavim rje{enja o registriranju
nisu bili ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom za imena porijekla ili geografske oznake, odnosno rje{enja o
registriranje imena porijekla ili geografske oznake, odnosno za priznanju statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla ili
priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla ili geografske oznake, koje je kona~no u upravnom postupku,
geografske oznake. Institut }e objaviti u slu`benom glasilu.
^lan 64. ^lan 66.
(Prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja o registriranju (Djelovanje na pravosna`nu sudsku presudu)
imena porijekla ili geografske oznake, odnosno rje{enja o Progla{avanje ni{tavim rje{enja o registriranju imena
priznanju statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla ili porijekla ili geografske oznake, odnosno rje{enja o priznanju
geografske oznake) statusa ovla{tenog korisnika imena porijekla ili geografske
(1) Rje{enje o registriranju imena porijekla ili geografske oznake nema djelovanje na sudske odluke u vezi s utvr|ivanjem
oznake, odnosno rje{enja o priznanju statusa ovla{tenog povrede prava koje su u momentu dono{enja tog rje{enja bile
korisnika imena porijekla ili geografske oznake mo`e se pravosna`ne pod uslovom da je tu`ilac, odnosno ovla{teni
proglasiti ni{tavim po slu`benoj du`nosti ili po prijedlogu korisnik imena porijekla ili geografske oznake bio savjestan.
zainteresiranog lica ili pravobranioca BiH ili ombudsmena DIO DEVETI - @ALBENI POSTUPAK
BiH za sve vrijeme trajanja imena porijekla ili geografske
oznake, odnosno statusa ovla{tenog korisnika imena ^lan 67.
porijekla ili geografske oznake. (Pravo na `albu)
(2) Ako je izjavljen prigovor na podnesenu prijavu imena (1) Protiv odluka Instituta donesenih u prvom stepenu stranka
porijekla ili geografske oznake zbog razloga propisanih u ~ijem zahtjevu u cjelini ili u dijelu nije udovoljeno ima pravo
~lanu 33. st. (3) i (4) ovog zakona, pa je rje{enje o odbijanju `albe u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.
prigovora kona~no, prijedlog za progla{avanje ni{tavim (2) Druge stranke u postupku koji je okon~an odlukom protiv
rje{enja isto lice ne mo`e podnijeti zbog istih razloga koji su koje se podnosi `alba smatraju se strankama u `albenom
navedeni u odbijenom prigovoru, osim ako podnosilac postupku.
Broj 53 - Strana 10 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lan 68. d) povla~enje predmeta povrede iz privrednih tokova uz
(Sadr`aj `albe) uva`avanje interesa tre}ih savjesnih lica,
Uz podatke koje mora da sadr`i svaki podnesak, `alba mora e) potpuno uklanjanje predmeta povrede iz privrednih
da sadr`i i: tokova,
a) oznaku upravnog akta protiv kojeg se podnosi, f) uni{tenje predmeta kojima je izvr{ena povreda prava,
b) izjavu o tome da se upravni akt osporava u cjelini ili u g) uni{tenje sredstava koja su isklju~ivo ili u prete`noj mjeri
odre|enom dijelu, namijenjena ili se upotrebljavaju za ~injenje povreda i
c) razloge zbog kojih se `alba podnosi, koja su vlasni{tvo povredilaca,
d) obrazlo`enje `albe sa svim dokazima kojima podnosilac
`albe potvr|uje svoje navode iz `albe, h) prepu{tanje predmeta povrede nosiocu prava uz naknadu
tro{kova proizvodnje,
e) potpis podnosioca `albe,
f) punomo}, ako se `alba podnosi posredstvom i) naknadu imovinske {tete i opravdanih tro{kova postupka,
opunomo}enika. j) objavljivanje presude o tro{ku tu`enog.
^lan 69. (2) Pri odlu~ivanju o zahtjevima iz stava (1) ta~. c), d), e), f), g)
(Komisija za `albe) i h) ovog ~lana sud je du`an uzeti u obzir sve okolnosti
(1) Komisija za `albe osniva se kao nezavisni organ za slu~aja, naro~ito srazmjer izme|u te`ine u~injene povrede i
odlu~ivanje o `albi u skladu s odredbama ovog zakona. zahtjeva, kao i interes ovla{tenog lica da se osigura efektivna
(2) Komisija za `albe ima tri ~lana, od kojih je jedan predsjednik za{tita prava.
Komisije za `albe, i tri zamjenika ~lana, od kojih je jedan (3) U postupku protiv lica ~ije su usluge bile upotrijebljene za
zamjenik predsjednika. povredu prava, a postojanje te povrede ve} je pravosna`no
(3) ^lanove Komisije za `albe imenuje Vije}e ministara Bosne i ustanovljeno u postupku prema tre}em licu, pretpostavlja se
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vije}e ministara) izme|u da povreda prava postoji.
nezavisnih stru~njaka u oblasti prava industrijskog vlasni{tva (4) Postupak po tu`bi iz stava (1) ovog ~lana je hitan.
i dr`avnih slu`benika iz Instituta na na~in ure|en odlukom ^lan 72.
Vije}a ministara. (Povreda imena porijekla ili geografske oznake)
(4) Sjedi{te Komisije za `albe je pri Institutu.
Povredom imena porijekla ili geografske oznake smatra se
(5) Institut osigurava Komisiji za `albe radni prostor i potrebnu svako neovla{teno kori{tenje imena porijekla ili geografske
opremu za rad, kao i obavljanje kancelarijskih i oznake u smislu ~lana 54. ovog zakona i vr{enje neke od
administrativnih poslova. nedopu{tenih radnji u smislu ~lana 55. ovog zakona.
(6) Komisija za `albe ima svoj poseban pe~at.
(7) Predsjednik Komisije za `albe upravlja njenim radom. ^lan 73.
(8) U slu~aju odsustva, predsjednika Komisije za `albe mijenja (Naknada {tete)
zamjenik predsjednika, a ~lana zamjenik ~lana Komisije za (1) Za sve povrede prava iz ovog zakona va`e op}a pravila o
`albe. naknadi {tete i odgovornosti za {tetu, osim ako ovim
(9) Predsjednik i ~lanovi Komisije za `albe u svom radu su zakonom nije druga~ije odre|eno.
nezavisni, nisu obavezani nikakvim uputstvima direktora (2) Lice koje povrijedi ime porijekla ili geografsku oznaku
Instituta i svoje zadatke obavljaju nepristrano, u skladu sa du`no je da plati svim licima koja imaju status ovla{tenog
zakonom i pravilima struke. korisnika tog imena porijekla, odnosno te geografske oznake
(10)Predsjednik i ~lanovi Komisije za `albe imaju polo`aj od{tetu u obimu koji se odre|uje prema op}im pravilima o
nezavisnih stru~njaka, a naknadu za svoj rad ostvaruju u naknadi {tete.
skladu s provedbenim propisom o naknadama za rad u
Komisiji za `albe. ^lan 74.
(11)^lanovi Komisije za `albe i zamjenici ~lanova koji su (Penal)
u~estvovali u dono{enju odluke u prvostepenom postupku, (1) Ako je povreda imena porijekla ili geografske oznake
ili ako postoje neki drugi razlozi za njihovo izuze}e, ne u~injena namjerno ili krajnjom nepa`njom, tu`ilac mo`e od
mogu u~estvovati u postupku po `albi u konkretnom lica koje je povrijedilo ime porijekla ili geografsku oznaku
predmetu. tra`iti naknadu do trostrukog iznosa stvarne {tete i izmakle
(12) Komisija za `albe donosi poslovnik o radu. dobiti.
^lan 70. (2) Pri odlu~ivanju o zahtjevu za pla}anje penala sud }e uzimati
(Odlu~ivanje o `albi) u obzir sve okolnosti slu~aja, a naro~ito obim nastale {tete,
(1) Komisija za `albe odlu~uje na sjednici ve}inom glasova. stepen krivice povredioca i preventivni cilj penala.
(2) Komisija za `albe odlu~uje na osnovu podnesene `albe, a ^lan 75.
kada smatra da je to neophodno, mo`e da odredi odr`avanje (Aktivna legitimacija za tu`bu)
usmene rasprave. (1) Tu`bu zbog povrede imena porijekla ili geografske oznake
(3) U postupku odlu~ivanja o `albi na odgovaraju}i na~in mogu podnijeti: lice iz ~lana 19. ovog zakona koje je
primjenjuju se odredbe ~l. 27., 30., 35., 46., 48. i 65. ovog ustanovilo ime porijekla ili geografsku oznaku, ovla{teni
zakona. korisnik imena porijekla ili geografske oznake, udru`enje
DIO DESETI - GRA\ANSKOPRAVNA ZA[TITA potro{a~a i pravobranilac BiH.
^lan 71. (2) Ako je pred Institutom, odnosno sudom pokrenut postupak
(Tu`ba zbog povrede prava) iz ~l. 60., 62. ili 64. ovog zakona, sud koji postupa po tu`bi
(1) U slu~aju povrede registriranog imena porijekla ili iz ~lana 71. ovog zakona du`an je prekinuti postupak do
registrirane geografske oznake, tu`ilac mo`e tu`bom kona~ne odluke Instituta ili suda.
zahtijevati: ^lan 76.
a) utvr|ivanje povrede prava, (Rok za podno{enje tu`be)
b) zabranu daljnjeg vr{enja u~injene povrede i budu}ih Tu`ba zbog povrede registriranog imena porijekla ili
sli~nih povreda prestankom ili suzdr`avanjem od radnji geografske oznake mo`e se podnijeti u roku od tri godine od dana
koje to pravo povre|uju, kada je tu`ilac saznao za povredu i u~inioca, a najkasnije u roku
c) uklanjanje stanja nastalog povredom prava, od pet godina od dana kad je povreda prvi put u~injena.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 11

^lan 77. (3) U slu~aju dono{enja odluke o osiguranju dokaza prema


(Privremene mjere) odredbama stava (2) ovog ~lana, sud }e rje{enje o osiguranju
(1) Sud }e odrediti privremenu mjeru radi osiguranja zahtjeva dostaviti suprotnoj strani odmah poslije izvo|enja dokaza.
prema odredbama ovog zakona ako predlaga~ u~ini (4) Sud mo`e rje{enjem iz stava (1) ovog ~lana odrediti da se
vjerovatnim da je: izvede bilo koji dokaz, a naro~ito:
a) nosilac prava iz ovog zakona i a) uvi|aj prostorija, poslovne dokumentacije, inventara,
b) njegovo pravo povrije|eno, ili da prijeti stvarna opasnost baza podataka, kompjuterskih memorijskih jedinica ili
od povrede. drugih stvari,
(2) Nosilac prava mora da u~ini vjerovatnim i jednu od sljede}ih b) oduzimanje uzoraka predmeta povrede,
pretpostavki:
c) pregled i predaju dokumenata,
a) opasnost da }e ostvarivanje zahtjeva biti onemogu}eno ili
znatno ote`ano, d) odre|ivanje i saslu{anje vje{taka,
b) da je privremena mjera potrebna radi spre~avanja e) saslu{anje svjedoka.
nastanka {tete koju }e biti kasnije te{ko popraviti, ili (5) Osiguranje dokaza mo`e se tra`iti i poslije pravosna`no
c) da pretpostavljeni povredilac dono{enjem privremene okon~anog postupka, ako je to potrebno radi pokretanja
mjere koja bi se kasnije u postupku pokazala postupka prema vanrednim pravnim lijekovima, ili za
neopravdanom ne bi pretrpio ve}e negativne posljedice vrijeme takvog postupka.
od onih koje bi bez dono{enja takve privremene mjere (6) U postupku osiguranja dokaza, prema odredbama ovog
pretrpio nosilac prava. ~lana, primjenjuju se odgovaraju}e odredbe zakona o
(3) Nosilac prava koji predla`e da se donese privremena mjera parni~nom postupku, a koje se odnose na privremene mjere,
bez prethodnog obavje{tavanja i saslu{anja suprotne strane osim ako je ovim zakonom druga~ije odre|eno.
du`an je, osim uslova iz st. (1) i (2) ovog ~lana, u~initi (7) Postupak osiguranja dokaza je hitan.
vjerovatnim da bi bilo kakvo odga|anje dono{enja
privremene mjere prouzrokovalo nosiocu prava nastanak (8) Ako se kasnije poka`e da je prijedlog za osiguranje dokaza
{tete koju bi bilo te{ko popraviti. neopravdan, ili ako nosilac prava taj prijedlog ne opravda,
(4) U slu~aju dono{enja privremene mjere prema odredbama suprotna strana ima pravo da tra`i:
stava (3) ovog ~lana, sud }e rje{enje o privremenoj mjeri a) vra}anje oduzetih predmeta,
dostaviti suprotnoj strani odmah poslije njenog provo|enja. b) zabranu upotrebe pribavljenih informacija,
(5) Nosilac prava ne mora dokazivati opasnost da }e c) naknadu {tete.
ostvarivanje zahtjeva biti onemogu}eno ili znatno ote`ano (9) Sud mora u postupku osiguranja dokaza, prema odredbama
ako u~ini vjerovatnim da }e predlo`ena privremena mjera ovog ~lana, da osigura za{titu povjerljivih podataka stranaka
prouzrokovati pretpostavljenom povrediocu samo neznatnu i da vodi brigu o tome da se sudski postupak ne
{tetu. zloupotrebljava isklju~ivo s namjerom pribavljanja
(6) Smatra se da opasnost postoji ako bi trebalo ostvarivati povjerljivih podataka suprotne strane.
zahtjeve u inozemstvu.
(7) Sud mo`e odrediti za osiguranje zahtjeva, prema stavu (1) ^lan 79.
ovog ~lana, bilo koju privremenu mjeru kojom se mo`e (Du`nost obavje{tavanja)
posti}i cilj osiguranja, a naro~ito da se: (1) Sud mo`e u toku parnice, zbog povrede prava iz ovog
a) pretpostavljenom povrediocu zabrane radnje kojima se zakona, na osnovu opravdanog zahtjeva jedne od stranaka,
povre|uje pravo iz ovog zakona, nalo`iti povrediocu prava da dostavi podatke o izvoru i
b) oduzmu, uklone iz prometa i pohrane predmeti povrede i distributivnim kanalima robe i usluga kojima se povre|uje
sredstva povrede koji su isklju~ivo ili u prete`noj mjeri pravo iz ovog zakona.
namijenjeni, odnosno upotrebljavaju se za ~injenje (2) Sud mo`e nalo`iti da podatke iz stava (1) ovog ~lana dostave
povreda. sudu i lica koja u obimu komercijalne djelatnosti:
(8) Ako je mjera odre|ena prije podno{enja tu`be, sud }e u a) posjeduju robu za koju se sumnja da se njome povre|uje
rje{enju odrediti i rok u kojem predlaga~ mora da podnese pravo iz ovog zakona, ili
tu`bu radi opravdanja te mjere. b) koriste usluge za koje se sumnja da se njima povre|uje
(9) Rok iz stava (8) ovog ~lana ne mo`e biti du`i od 20 radnih pravo iz ovog zakona, ili
dana, odnosno 31 kalendarskog dana, od dana dostavljanja
rje{enja predlaga~u, zavisno od toga koji rok isti~e kasnije. c) daju usluge za koje se sumnja da se njima povre|uje pravo
iz ovog zakona.
(10) Sud mora da odlu~i o prigovoru protiv rje{enja o
privremenoj mjeri u roku od 30 dana od dana podno{enja (3) Smatra se da je neka radnja preduzeta u obimu komercijalne
odgovora na prigovor, odnosno od isteka roka za podno{enje djelatnosti ako je preduzeta za pribavljanje posredne ili
tog odgovora. neposredne ekonomske koristi.
(11)Postupak u vezi s dono{enjem privremene mjere je hitan. (4) Pojam komercijalne djelatnosti ne obuhvata radnje savjesnih
^lan 78. krajnjih potro{a~a.
(Osiguranje dokaza) (5) Sud mo`e nalo`iti da podatke iz stava (1) ovog ~lana dostavi
(1) Sud }e donijeti rje{enje o osiguranju dokaza ako predlaga~ sudu i lice koje je od nekog od lica navedenih u stavu (2)
pru`i sudu razumne dokaze o tome: ovog ~lana ozna~eno kao umije{ano u proizvodnju, izradu i
a) da je nosilac prava iz ovog zakona, distribuciju robe ili davanje usluga za koje se sumnja da se
njima povre|uje pravo iz ovog zakona.
b) da je njegovo pravo povrije|eno, ili da prijeti stvarna
opasnost od povrede, (6) Podaci tra`eni na osnovu stava (1) ovog ~lana mogu naro~ito
c) da }e dokazi o toj povredi biti uni{teni, ili kasnije ne}e obuhvatiti:
mo}i biti izvedeni. a) ime, adresu, odnosno firmu i sjedi{te proizvo|a~a,
(2) Nosilac prava koji tra`i da se donese rje{enje o osiguranju izra|iva~a, distributera, dobavlja~a i drugih prethodnih
dokaza bez prethodnog obavje{tavanja i saslu{anja suprotne posjednika robe, odnosno davalaca usluga, kao i
strane du`an je da, osim uslova iz stava (1) ovog ~lana, u~ini namjeravanih prodavaca na veliko i malo,
vjerovatnim i postojanje opasnosti da }e dokazi o povredi, b) podatke o koli~inama proizvedene, izra|ene, isporu~ene,
zbog radnji suprotne strane, biti uni{teni, ili da se kasnije primljene ili naru~ene robe ili usluga, kao i o cijenama
ne}e mo}i izvesti. ostvarenim za odnosnu robu i usluge.
Broj 53 - Strana 12 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lan 80. (3) U odluci iz stava (2) ovog ~lana odre|uje se da se vlasnik
(Izvo|enje dokaza) robe, odnosno lice koje je ovla{teno za raspolaganje robom,
(1) Ako sud odlu~i da }e izvesti predlo`eni dokaz koji se nalazi u roku od deset radnih dana od dana privremenog
kod suprotne strane, ta strana du`na je na zahtjev suda da zadr`avanja mo`e izjasniti o tome da li se radi o
preda dokazna sredstva kojima raspola`e. krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi prava iz ovog
(2) Stav (1) ovog ~lana odnosi se i na bankarsku, finansijsku i zakona.
poslovnu dokumentaciju koja je pod kontrolom suprotne (4) Ako carinski organ ne primi pisano izja{njenje vlasnika ili
strane, ako se radi o povredi koja dosti`e obim komercijalne lica koje je ovla{teno da raspola`e robom u roku iz stava (3)
djelatnosti. ovog ~lana, on mo`e na zahtjev i o tro{ku nosioca prava
(3) U postupku izvo|enja dokaza primjenjuju se odgovaraju}e oduzeti i uni{titi privremeno zadr`anu robu.
odredbe zakona koji ure|uje parni~ni postupak, osim ako je (5) Ako vlasnik robe ili lice koje je ovla{teno da raspola`e
ovim zakonom druga~ije odre|eno. robom, u roku iz stava (3) ovog ~lana, podnese izjavu da se
(4) Sud mora poslije izvo|enja dokaza, u skladu sa stavom (1) ne radi o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi prava
ovog ~lana, osigurati za{titu povjerljivih podataka stranaka i iz ovog zakona, nosilac prava mo`e u roku od deset radnih
voditi brigu o tome da se sudski postupak ne zloupotrebljava dana od prijema obavje{tenja o takvoj izjavi podnijeti tu`bu
isklju~ivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka zbog povrede prava.
suprotne strane. (6) Ako posebne okolnosti slu~aja to opravdavaju, carinski or-
^lan 81. gan mo`e, na zahtjev nosioca prava, odrediti dodatni rok za
(Sredstvo osiguranja za suprotnu stranu) podno{enje tu`be iz stava (5) ovog ~lana, koji ne mo`e biti
Na zahtjev lica protiv kojeg je pokrenut postupak za du`i od deset radnih dana.
odre|ivanje privremene mjere ili osiguranja dokaza, sud mo`e (7) Nosilac prava ili lice koje on ovlasti mo`e za vrijeme
odrediti odgovaraju}i nov~ani iznos kao sredstvo osiguranja u privremenog zadr`avanja izvr{iti pregled i kontrolu robe i
slu~aju da je zahtjev neosnovan na teret podnosioca zahtjeva. prate}e dokumentacije u obimu koji je potreban za
DIO JEDANAESTI - CARINSKE MJERE utvr|ivanje njegovih zahtjeva i za ostvarivanje sudske za{tite
njegovih prava uz osiguranje za{tite povjerljivih podataka.
^lan 82.
(Zahtjev nosioca prava) (8) Pravo da izvr{i pregled i kontrolu robe ima i njen uvoznik.
(1) Nosilac isklju~ivih prava prema ovom zakonu, koji (9) Ako nosilac prava ne podnese tu`bu iz stava (5) ovog ~lana,
opravdano sumnja da }e do}i do uvoza, tranzita ili izvoza privremeno zadr`ana roba pu{ta se u tra`enu carinski
robe proizvedene suprotno odredbama ovog zakona, mo`e dopu{tenu upotrebu, odnosno promet.
kod nadle`nog carinskog organa (u daljnjem tekstu: carinski (10)Ako nosilac prava pokrene sudski postupak, carinski organ
organ) podnijeti zahtjev za za{titu svojih prava putem donijet }e odluku o zapljeni robe do dono{enja pravosna`ne
carinskih mjera privremenog zadr`avanja robe od daljnjeg sudske odluke.
pu{tanja u promet.
(2) Zahtjev za za{titu prava, prema stavu (1) ovog ~lana, mora ^lan 84.
da sadr`i: (Postupak po slu`benoj du`nosti)
a) podatke o podnosiocu zahtjeva i o nosiocu isklju~ivog (1) Ako carinska ispostava pri provo|enju carinskog postupka u
prava iz ovog zakona, ako se ne radi o istom licu, vezi sa uvozom, tranzitom ili izvozom robe opravdano
b) detaljan opis robe, koji omogu}ava njenu identifikaciju, sumnja da su odre|enom robom povrije|ena prava prema
c) dokaze o tome da je podnosilac zahtjeva, odnosno lice ovom zakonu, ona }e privremeno zadr`ati pu{tanje te robe u
koje je on ovlastio, nosilac isklju~ivog prava iz ovog promet i o tome obavijestiti carinski organ.
zakona u vezi s tom robom, (2) Carinski organ pismeno obavje{tava nosioca prava o
d) dokaze o tome da je isklju~ivo pravo vjerovatno zadr`avanju robe, sumnji da se radi o povredi njegovih prava
povrije|eno, i o mogu}nosti da podnese zahtjev prema ~lanu 82. ovog
e) druge podatke va`ne za odlu~ivanje o zahtjevu kojima zakona u roku od pet radnih dana od dana zadr`avanja robe.
raspola`e podnosilac, kao {to su podaci o lokaciji robe i (3) Ako nosilac prava podnese zahtjev u skladu sa stavom (2)
njenoj destinaciji, o~ekivani datum dolaska ili odlaska ovog ~lana, roba se zadr`ava do dono{enja odluke carinskog
po{iljke, podaci o sredstvu transporta, podaci o uvozniku, organa.
izvozniku, primaocu i sl.,
f) vremenski period u kojem }e carinski organi postupati (4) Ako carinski organ udovolji zahtjevu iz ~lana 82. ovog
prema zahtjevu i koji ne mo`e biti du`i od dvije godine od zakona, roba se privremeno zadr`ava za narednih deset
dana podno{enja zahtjeva. radnih dana.
(3) Carinski organ mo`e prije dono{enja odluke kojom (5) Nosilac prava mora u roku iz stava (4) ovog ~lana provesti
udovoljava zahtjevu iz stava (1) ovog ~lana tra`iti od nosioca radnje iz ~lana 83. stav (7) ovog zakona.
prava da polo`i osiguranje za tro{kove pohranjivanja i (6) Odredbe ~l. 83. i 84. ovog zakona ne primjenjuju se na uvoz,
prijevoza robe, kao i za naknadu {tete, koji bi u vezi s robom tranzit ili izvoz robe u malim koli~inama namijenjenim za
mogli nastati carinskom organu, kao i strani protiv koje je privatnu i nekomercijalnu upotrebu, koje se unose ili iznose
prihva}en zahtjev iz stava (1) ovog ~lana. kao dio li~nog prtljaga ili {alju u malim po{iljkama.
(4) Ako carinski organ udovolji zahtjevu iz stava (1) ovog ~lana,
on o tome obavje{tava sve carinske ispostave i nosioca ^lan 85.
prava. (Primjena drugih carinskih propisa)
^lan 83. (1) Na carinski postupak u vezi s robom kojom se povre|uju
(Postupak nakon privremenog zadr`avanja robe) prava iz ovog zakona primjenjuju se na odgovaraju}i na~in
ostali carinski propisi.
(1) Ako carinska ispostava pri provo|enju carinskog postupka
na|e robu koja odgovara opisu robe iz odluke nadle`nog (2) Bli`e propise o provo|enju carinskih mjera iz ovog dijela
carinskog organa, ona }e tu robu privremeno zadr`ati od Zakona donosi Vije}e ministara, na prijedlog Uprave za
daljnjeg pu{tanja u promet. indirektno oporezivanje BiH.
(2) Odluka o privremenom zadr`avanju robe uru~uje se njenom (3) Carinski postupak u vezi s robom kojom se povre|uju prava
uvozniku. iz ovog zakona je hitan.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 13

DIO DVANAESTI - PREKR[AJNE ODREDBE se odnose na geografsku oznaku, kao i odredbe koje se
^lan 86. mogu shodno primijeniti na geografsku oznaku.
(Prekr{aji) (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, Zakon o
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 200.000 KM industrijskom vlasni{tvu u Bosni i Hercegovini primjenjivat
kaznit }e se za prekr{aj pravno lice ili preduzetnik koji na }e se i dalje na sve upravne postupke u vezi s geografskom
na~in iz ~lana 72. ovog zakona povrijede registrirano ime oznakom koji nisu okon~ani do dana po~etka primjene ovog
porijekla ili geografsku oznaku. zakona.
(2) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM ^lan 91.
kaznit }e se za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana i odgovorno (Primjena me|unarodnih ugovora)
lice u pravnom licu i kod preduzetnika. Odredbe me|unarodnih ugovora u vezi sa oznakama
(3) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM geografskog porijekla, imenom porijekla i geografskom
kaznit }e se za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana fizi~ko lice. oznakom, kojima je pristupila BiH, primjenjuju se na predmete
(4) Predmeti koji su nastali izvr{enjem prekr{aja iz stava (1) koje tretira ovaj zakon i u slu~aju sukoba s odredbama ovog
ovog ~lana oduzet }e se i uni{titi, a predmeti, odnosno zakona primjenjuju se odredbe me|unarodnih ugovora.
ure|aji namijenjeni ili upotrijebljeni za izvr{enje tih ^lan 92.
prekr{aja }e se oduzeti. (Jedinstvena primjena odredbi o Komisiji za `albe u Zakonu o
(5) Prekr{ajni postupak na osnovu odredbi ovog ~lana je hitan. patentu, Zakonu o `igu i Zakonu o industrijskom dizajnu)
^lan 87. Odredbe ~l. 69. i 70. ovog zakona i odgovaraju}e odredbe
(Za{titna mjera) Zakona o patentu, Zakona o `igu i Zakona o industrijskom
(1) Pravnom licu i preduzetniku koji u~ine prekr{aje iz ~lana 86. dizajnu, kojima se ure|uje Komisija za `albe Instituta,
stav (1) ovog zakona u obavljanju djelatnosti mo`e se izre}i primjenjuju se na na~in da se formira jedna komisija za `albe.
za{titna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova ^lan 93.
djelatnosti kojima se vrije|a registrirano ime porijekla ili (Stupanje na snagu Zakona)
geografska oznaka u trajanju do jedne godine, ako je Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u~injeni prekr{aj naro~ito te`ak zbog na~ina izvr{enja, u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. januara
posljedica djela ili drugih okolnosti u~injenog prekr{aja. 2011. godine.
(2) Pravnom licu i preduzetniku koji u~ine prekr{aj iz ~lana 86.
stav (1) ovog zakona u povratu izre}i }e se za{titna mjera PSBiH, broj 515/10
zabrane djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se vrije|a 28. maja 2010. godine
registrirano ime porijekla ili geografska oznaka u trajanju od Sarajevo
najmanje jedne godine. Predsjedavaju}i Predsjedavaju}i
^lan 88. Predstavni~kog doma Doma naroda
(Inspekcijska kontrola u vezi s prekr{ajima) Parlamentarne skup{tine BiH Parlamentarne skup{tine BiH
(1) Inspekcijsku kontrolu u vezi s prekr{ajima propisanim u Dr. Milorad @ivkovi}, s. r. Sulejman Tihi}, s. r.
~lanu 86. ovog zakona i izricanje za{titne mjere propisane u
~lanu 87. ovog zakona vr{i inspekcija nadle`na za kontrolu
tr`i{ta u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Br~ko Distriktu Na temelju ~lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,
BiH. Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 75. sjednici
(2) Inspekcijski postupak je hitan. Zastupni~kog doma, odr`anoj 7. travnja 2010. godine, i na 46.
sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. svibnja 2010. godine,
DIO TRINAESTI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE usvojila je
^lan 89.
(Prava priznata do primjene ovog zakona i provedbeni propisi ZAKON
za izvr{enje ovog zakona) O ZA[TITI OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA
(1) Registrirane geografske oznake koje va`e na dan stupanja na
snagu ovog zakona ostaju i dalje na snazi i na njih }e se DIO PRVI - OP]E ODREDBE
primjenjivati odredbe ovog zakona. ^lanak 1.
(2) Direktor Instituta donijet }e provedbene propise za izvr{enje (Predmet Zakona)
ovog zakona u roku od {est mjeseci od dana stupanja na (1) Ovim se Zakonom ure|uju na~in stjecanja, odr`avanje,
snagu ovog zakona izuzev propisa iz ~lana 85. stav (2) ovog sadr`aj, prestanak i pravna za{tita oznaka zemljopisnog
zakona. podrijetla u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH).
(3) Provedbene propise u smislu stava (2) ovog ~lana ~ine: (2) Ovaj se Zakon primjenjuje i na imena podrijetla i
Pravilnik o postupku za priznanje oznake porijekla zemljopisne oznake koje su me|unarodno registrirane za
proizvoda, imena porijekla i geografske oznake, Odluka o BiH.
posebnim tro{kovima postupka za sticanje i odr`avanje
prava industrijskog vlasni{tva, Odluka o uslovima za upis u (3) Odredbe ovoga Zakona ne}e se primjenjivati na proizvode u
registre zastupnika za za{titu industrijskog vlasni{tva, dijelu u kojem su stjecanje i sustav za{tite kao i ostvarivanje
Pravilnik o stru~nom ispitu za zastupnike za za{titu prava kori{tenja oznake zemljopisnog podrijetla za te
industrijskog vlasni{tva i Odluka o naknadi za rad u Komisiji proizvode izri~ito druk~ije ure|eni posebnim zakonom.
za `albe. ^lanak 2.
^lan 90. (Pojam oznake zemljopisnog podrijetla)
(Prestanak va`enja drugih propisa i postupci za priznanje `iga u (1) Oznaka zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: oznaka
toku) podrijetla) jest svaka oznaka kojom se neka zemlja ili mjesto
(1) Po~etkom primjene ovog zakona prestaju da va`e odredbe koje se u njoj nalazi, izravno ili neizravno, ozna~ava kao
GLAVE II. - VRSTE PRAVA INDUSTRIJSKOG zemlja ili mjesto zemljopisnog podrijetla proizvoda.
VLASNI[TVA Odjeljak 4. - GEOGRAFSKA OZNAKA (2) Oznake podrijetla koriste se za obilje`avanje prirodnih,
(~l. 116. do 126.) Zakona o industrijskom vlasni{tvu u Bosni poljoprivrednih, industrijskih, obrtni~kih i proizvoda doma}e
i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/02 i 29/02) koje radinosti.
Broj 53 - Strana 14 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lanak 3. ^lanak 9.
(Pojam zemljopisne oznake) (Generi~ki naziv)
Zemljopisna oznaka je oznaka koja identificira odre|enu (1) Generi~ki naziv je zemljopisni naziv koji je, iako se odnosi
robu kao robu podrijetlom s teritorija odre|ene zemlje, regije ili na zemljopisno mjesto u kojemu je proizvod prvobitno
lokaliteta na tome teritoriju, ~ija se odre|ena kakvo}a, ugled ili nastao ili je stavljen na tr`i{te, u uobi~ajenom govoru
druga svojstva robe bitno mogu pripisati njezinom zemljopisnom izgubio svoje zemljopisno zna~enje i postao op}i naziv toga
podrijetlu. proizvoda.
^lanak 4. (2) Pri utvr|ivanju je li neki zemljopisni naziv postao generi~ki
(Pojam imena podrijetla) naziv uzimaju se u obzir sve okolnosti, a osobito postoje}e
Ime podrijetla je zemljopisni naziv zemlje, regije ili prilike na zemljopisnom podru~ju iz kojega proizvod potje~e
lokaliteta koji slu`i za ozna~avanje proizvoda koji odatle potje~e, i na kojem se rabi.
a ~ija su kakvo}a i posebna svojstva isklju~ivo ili bitno ^lanak 10.
uvjetovani zemljopisnom sredinom, koja obuhva}a prirodne i (Nacionalni tretman)
ljudske ~imbenike, i ~ija se proizvodnja, prerada i priprema u (1) Strane fizi~ke i pravne osobe u`ivaju jednaka prava kao i
cijelosti odvijaju na odre|enom ograni~enom podru~ju. doma}e fizi~ke i pravne osobe glede za{tite oznaka podrijetla
^lanak 5. u BiH ako to proizlazi iz me|unarodnih ugovora ili
(Tradicionalni i povijesni nazivi) konvencija kojima je pristupila ili ih je ratificirala BiH (u
Oznaku podrijetla ~ini i naziv koji nije administrativni daljnjem tekstu: me|unarodni ugovori i konvencije) ili iz
zemljopisni naziv odre|ene zemlje, regije ili lokaliteta, koji je na~ela reciprociteta.
dugotrajnom uporabom u prometu postao op}epoznat kao (2) Postojanje reciprociteta pretpostavlja se dok se ne doka`e
tradicionalni naziv proizvoda koji potje~e iz toga podru~ja ili je u suprotno.
pitanju povijesni naziv toga podru~ja, ako ispunjava uvjete iz ~l. ^lanak 11.
2., 3. i 4. ovoga Zakona. (Nadle`nost za postupak za{tite oznaka podrijetla)
^lanak 6. (1) Pravna za{tita oznaka podrijetla, sukladno odredbama
(Podrijetlo sirovine) Madridskog sporazuma o suzbijanju la`nih ili prevarnih
Proizvod se mo`e iznimno za{tititi imenom podrijetla ili oznaka podrijetla na proizvodima od 14. travnja 1891.
zemljopisnom oznakom ako ima dokazano tradicionalno godine, ostvaruje se izravnom primjenom tih odredaba i
obilje`je, visok ugled i dobro je poznat, te kada sirovina za propisa o suzbijanju nelojalne konkurencije, u sudskom
proizvodnju toga proizvoda potje~e iz podru~ja razli~itog ili postupku pred stvarno i mjesno nadle`nim sudom ili u
{ireg od podru~ja prerade, ako je podru~je proizvodnje sirovine upravnom postupku pred nadle`nim carinskim tijelom ili
ograni~eno i postoje posebni uvjeti za proizvodnju te sirovine, tijelom tr`i{ne inspekcije.
kao i sustav inspekcijske kontrole koji osigurava nadzor nad (2) Sud je nadle`an odlu~iti koje oznake podrijetla, zbog svojeg
ispunjenjem posebnih uvjeta. generi~nog karaktera, ne u`ivaju za{titu sukladno odredbama
^lanak 7. Madridskoga sporazuma o suzbijanju la`nih ili prevarnih
(Homonimni nazivi) oznaka podrijetla na proizvodima, isklju~uju}i iz pri~uve
Ako su nazivi dvaju ili vi{e mjesta iz kojih proizvod potje~e odre|ene ovim stavkom zemljopisne nazive regija za oznake
istovjetni ili gotovo istovjetni u pisanom ili govornom obliku podrijetla proizvoda od vinove loze.
(homonimni nazivi), za{tita takvih zemljopisnih naziva bit }e ^lanak 12.
priznata svim zainteresiranim osobama koje ispunjavaju uvjete (Nadle`nost za postupak za{tite imena podrijetla i zemljopisne
propisane ovim Zakonom, na temelju na~ela pravednog i oznake)
ravnopravnog tretiranja proizvo|a~a na tr`i{tu i istinitog (1) Poslove koji se odnose na postupak za{tite zemljopisne
obavje{tavanja potro{a~a, osim kada to mo`e izazvati zabunu u oznake i imena podrijetla u upravnom postupku propisanom
javnosti o to~nom zemljopisnom podrijetlu proizvoda. ovim Zakonom obavlja Institut za intelektualno vlasni{tvo
^lanak 8. Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut).
(Nazivi koji se ne mogu za{tititi zemljopisnom oznakom ili (2) Ako nije druk~ije propisano ovim Zakonom, u postupku
imenom podrijetla) pred Institutom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom
(1) Zemljopisnom oznakom ili imenom podrijetla ne mo`e se postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i
za{tititi naziv: 93/09).
a) koji je opre~an javnom poretku ili moralu, (3) Protiv odluke Instituta donesene u postupku iz stavka (1)
b) koji je ime za{ti}ene biljne sorte ili `ivotinjske vrste, ako ovoga ~lanka mo`e se ulo`iti `alba Povjerenstvu za `albe
bi to moglo dovesti javnost u zabludu o zemljopisnom Instituta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za `albe) u roku od
podrijetlu proizvoda, 15 dana od dana primitka odluke.
c) ~iji bi izgled ili sadr`aj mogao stvoriti zabunu u (4) Protiv odluke Povjerenstva za `albe mo`e se pokrenuti
gospodarskom prometu glede vrste, podrijetla, kakvo}e, upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30
na~ina proizvodnje ili drugih svojstava proizvoda, dana od dana primitka odluke.
d) koji je to~an naziv zemlje, regije ili lokaliteta iz kojeg ^lanak 13.
proizvod potje~e, ali koji kod potro{a~a izaziva la`nu (Registri)
predstavu da proizvod potje~e iz druge zemlje, regije ili (1) Institut u elektroni~kom obliku vodi Registar prijava imena
lokaliteta, podrijetla, Registar prijava za priznanje statusa ovla{tenih
e) koji je, uslijed dugotrajne uporabe, u obi~nom govoru korisnika imena podrijetla, Registar prijava za priznanje
izgubio svoje zemljopisno zna~enje i postao generi~an, statusa ovla{tenih korisnika zemljopisnih oznaka, Registar
odnosno uobi~ajeni naziv za ozna~avanje odre|enog imena podrijetla, Registar zemljopisnih oznaka, Registar
proizvoda, ovla{tenih korisnika imena podrijetla, Registar ovla{tenih
f) koji nije za{ti}en ili je prestao biti za{ti}en u zemlji korisnika zemljopisnih oznaka, Registar me|unarodnih
podrijetla ili koji se prestao koristiti u toj zemlji. prijava imena podrijetla i Registar zastupnika za za{titu
(2) Ovim se Zakonom ne {titi ime podrijetla ili zemljopisna zemljopisnih oznaka i imena podrijetla (u daljnjem tekstu:
oznaka proizvoda od vinove loze ako je ta oznaka istovjetna Registar zastupnika).
nazivu sorte gro`|a koja je postojala na teritoriju BiH prije (2) Registrom me|unarodnih prijava imena podrijetla smatrat }e
1. sije~nja 1995. godine. se zbirka prijava imena podrijetla podnesenih na temelju
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 15

Lisabonskog aran`mana o za{titi imena podrijetla i njihovom (2) Zahtjev za me|unarodnu registraciju iz stavka (1) ovoga
me|unarodnom registriranju i objavljenih od Me|unarodnog ~lanka podnosi se putem Instituta uz pla}anje propisane
ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasni{tvo (u pristojbe i tro{kova postupka.
daljnjem tekstu: Me|unarodni ured). (3) Sadr`aj zahtjeva za me|unarodnu registraciju imena
(3) Registri iz stavka (1) ovoga ~lanka objedinjeni su u podrijetla ili zemljopisne oznake i postupanje Instituta
jedinstveni sustav registara industrijskog vlasni{tva BiH u povodom toga zahtjeva uredit }e se provedbenim propisom.
elektroni~kom obliku. DIO DRUGI - POSTUPAK POVODOM PRIJAVE ZA
(4) Sadr`aj registara iz stavka (1) ovoga ~lanka propisat }e se REGISTRACIJU IMENA PODRIJETLA ILI
posebnim provedbenim propisom uz ovaj Zakon (u daljnjem ZEMLJOPISNE OZNAKE
tekstu: provedbeni propis).
(5) Registri iz stavka (1) ovoga ~lanka smatraju se javnim ^lanak 18.
knjigama i zainteresirane osobe mogu ih razgledati bez (Pokretanje postupka za registraciju imena podrijetla ili
pla}anja posebnih pristojbi. zemljopisne oznake)
(6) Na pismeni zahtjev zainteresiranih osoba i uz pla}anje (1) Postupak za registraciju imena podrijetla ili zemljopisne
propisane pristojbe i naknade tro{kova postupka, Institut }e oznake pokre}e se odgovaraju}om prijavom.
izdati preslike dokumenata i odgovaraju}e potvrde i (2) Prijava imena podrijetla ili zemljopisne oznake mo`e se
uvjerenja o ~injenicama o kojima vodi slu`benu evidenciju. odnositi samo na jednu oznaku ili naziv zemljopisnog
podru~ja i samo na jednu vrstu proizvoda.
^lanak 14.
(Zastupanje) ^lanak 19.
(1) Fizi~ke i pravne osobe koje se bave zastupanjem u postupku (Osobe koje mogu podnijeti prijavu za registraciju imena
za{tite imena podrijetla i zemljopisnih oznaka pred podrijetla ili zemljopisne oznake)
Institutom moraju biti upisane u Registar zastupnika iz Prijavu za registraciju imena podrijetla ili zemljopisne
~lanka 13. stavak (1) ovoga Zakona. oznake (u daljnjem tekstu: prijava imena podrijetla ili
(2) Stranu fizi~ku ili pravnu osobu u postupku pred Institutom zemljopisne oznake) mogu podnijeti:
mora zastupati zastupnik upisan u Registar zastupnika, a a) doma}e fizi~ke ili pravne osobe koje na odre|enom
doma}a pravna i fizi~ka osoba mo`e istupati pred Institutom zemljopisnom podru~ju proizvode proizvode koji se
i samostalno. ozna~avaju nazivom tog zemljopisnog podru~ja,
(3) U Registar zastupnika upisuju se fizi~ke i pravne osobe koje b) udruge osoba iz to~ke a) ovoga stavka, gospodarske
ispunjavaju uvjete utvr|ene provedbenim propisom. komore, udruge potro{a~a, op}inska, kantonalna,
entitetska i dr`avna tijela zainteresirana za za{titu imena
^lanak 15. podrijetla, odnosno zemljopisne oznake u okviru svojih
(Pru`anje informacija) aktivnosti,
(1) Institut }e svakoj osobi, na njezin pismeni zahtjev, omogu}iti c) strane fizi~ke ili pravne osobe odnosno strane udruge, ako
uvid u dokumentaciju koja se odnosi na ime podrijetla ili je ime podrijetla odnosno zemljopisna oznaka priznata u
zemljopisnu oznaku. zemlji podrijetla, kada to proizlazi iz me|unarodnih
(2) Sadr`aj i na~in uvida iz stavka (1) ovoga ~lanka uredit }e se ugovora.
provedbenim propisom. ^lanak 20.
(3) Usluge pretra`ivanja prijavljenih i registriranih imena (Bitni dijelovi prijave imena podrijetla ili zemljopisne oznake)
podrijetla i zemljopisnih oznaka za strane osobe pru`aju se Bitni dijelovi prijave imena podrijetla ili zemljopisne oznake
posredstvom zastupnika iz ~lanka 14. stavak (2) ovoga su:
Zakona, a doma}e osobe mogu zahtijevati usluge a) zahtjev za registraciju imena podrijetla ili zemljopisne
pretra`ivanja i samostalno. oznake,
^lanak 16. b) opis zemljopisnog podru~ja,
(Pristojbe i naknade u postupku registracije imena podrijetla ili c) podaci o osobitim svojstvima proizvoda.
zemljopisne oznake, stjecanja i odr`avanja statusa ovla{tenog
korisnika i pru`anja informacijskih usluga) ^lanak 21.
(Zahtjev za registraciju imena podrijetla ili zemljopisne oznake)
(1) Za sve radnje u postupku registracije i prestanka imena
podrijetla ili zemljopisne oznake, stjecanja, odr`avanja i (1) Zahtjev za registraciju imena podrijetla ili zemljopisne
prestanka statusa ovla{tenog korisnika imena podrijetla ili oznake sadr`i:
zemljopisne oznake te za pru`anje informacijskih usluga a) podatke o podnositelju prijave,
pla}aju se pristojbe suglasno va`e}im propisima kojima se b) zemljopisni naziv koji se {titi,
ure|uju dr`avne administrativne pristojbe (u daljnjem tekstu: c) vrstu proizvoda koji se obilje`ava odre|enim
pristojbe) i naknade posebnih tro{kova postupka (u daljnjem zemljopisnim nazivom,
tekstu: tro{kovi postupka) u visini odre|enoj posebnom d) zemljopisni naziv podru~ja ili mjesta iz kojega potje~e
tarifom koju donosi Ministarstvo vanjske trgovine i proizvod koji se obilje`ava odre|enim zemljopisnim
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na prijedlog nazivom,
ravnatelja Instituta. e) potpis podnositelja prijave,
(2) Dokaz o pla}enoj pristojbi i tro{kovima postupka iz stavka f) dokaz o pla}enoj pristojbi,
(1) ovoga ~lanka dostavlja se Institutu na na~in utvr|en g) ovlast, ako se prijava podnosi posredstvom punomo}nika.
provedbenim propisima.
(2) Ako prijavu podnosi strana osoba, zahtjev iz stavka (1)
^lanak 17. ovoga ~lanka mora sadr`avati i javnu ispravu koju izdaje
(Me|unarodna registracija imena podrijetla ili zemljopisne nadle`no tijelo u dr`avi podrijetla, kojom se potvr|uje da je
oznake) ime podrijetla odnosno zemljopisna oznaka priznata u dr`avi
(1) Ovla{teni korisnik imena podrijetla ili zemljopisne oznake, podrijetla, kao i ovjereni prijevod te javne isprave na jedan
odnosno podnositelj prijave za registraciju imena podrijetla od jezika u slu`benoj uporabi u BiH.
ili zemljopisne oznake, mo`e podnijeti zahtjev za (3) Zahtjev za registraciju imena podrijetla, uz elemente iz
me|unarodnu registraciju imena podrijetla ili zemljopisne stavka (1) ovoga ~lanka, sadr`i i naznaku o ovla{tenoj
oznake sukladno me|unarodnom ugovoru koji obvezuje akreditiranoj organizaciji koja provodi kontrolu posebnih
BiH. svojstava proizvoda.
Broj 53 - Strana 16 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(4) Zahtjev za registraciju zemljopisne oznake, uz elemente iz (7) Prijava kojoj je priznat datum podno{enja upisuje se u
stavka (1) ovoga ~lanka, mo`e sadr`avati i izgled odgovaraju}i registar prijava.
zemljopisne oznake, ako osim rije~i sadr`i i figurativne ^lanak 25.
dijelove ili samo figurativne dijelove koji su pogodni za (Registar prijava imena podrijetla i Registar prijava
identificiranje zemljopisnog podrijetla odre|ene robe. zemljopisnih oznaka)
^lanak 22. U Registar prijava imena podrijetla i Registar prijava
(Opis zemljopisnog podru~ja) zemljopisnih oznaka upisuju se podaci o bitnim dijelovima
Opis zemljopisnog podru~ja sadr`i podatke o zemljopisnom prijave iz ~lanka 20. ovoga Zakona i drugi podaci propisani
podru~ju iz kojega potje~e proizvod i obuhva}a bli`e odre|enje provedbenim propisom.
administrativnih granica toga podru~ja, zemljopisnu kartu toga ^lanak 26.
podru~ja i podatke o zemljopisnim i ljudskim ~imbenicima koji (Redoslijed ispitivanja prijave imena podrijetla ili zemljopisne
uvjetuju osobita svojstva, kakvo}u ili ugled proizvoda koji je u oznake)
pitanju. (1) Prijave imena podrijetla ili zemljopisne oznake ispituju se
^lanak 23. prema redoslijedu odre|enom datumom njihovog podno-
(Podaci o osobitim svojstvima proizvoda) {enja.
(1) Podaci o osobitim svojstvima proizvoda, ako je u pitanju (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga ~lanka, prijava se
prijava zemljopisne oznake, sadr`e opis na~ina proizvodnje mo`e ispitivati po `urnom postupku:
proizvoda, preciznu naznaku o osobitim svojstvima ili a) u slu~aju sudskog spora ili pokrenutog inspekcijskog
kakvo}i proizvoda, uklju~uju}i i podatke o ste~enom ugledu, nadzora ili carinskog postupka,
odredbe o tomu tko ima pravo koristiti zemljopisnu oznaku i b) ako je podnesen zahtjev za me|unarodnu registraciju
pod kojim uvjetima, kao i odredbe o pravima i obvezama imena podrijetla ili zemljopisne oznake,
korisnika zemljopisne oznake. c) ako je, suglasno drugim propisima, u odre|enom roku
(2) Podaci o osobitim svojstvima proizvoda, ako je u pitanju neophodno izvr{iti registraciju imena podrijetla ili
prijava imena podrijetla, podnose se u obliku elaborata o zemljopisne oznake, uz obvezu podno{enja posebnog
na~inu proizvodnje proizvoda te posebnim svojstvima i zahtjeva za to.
kakvo}i proizvoda. Elaborat naro~ito sadr`i: (3) U slu~aju iz stavka (2) ovoga ~lanka podnosi se zahtjev za
a) podatke o podnositelju prijave imena podrijetla i osobi ispitivanje prijave po `urnom postupku.
ovla{tenoj za zastupanje, (4) Za zahtjev za ispitivanje prijave po `urnom postupku iz
b) zemljopisni naziv koji se {titi, stavka (2) to~. b) i c) ovoga ~lanka pla}aju se pristojbe i
c) podatke o ustaljenom na~inu i postupku proizvodnje tro{kovi postupka.
proizvoda, ^lanak 27.
d) podatke o posebnim svojstvima i kakvo}i proizvoda, (Ispitivanje urednosti prijave imena podrijetla ili zemljopisne
e) podatke o uzro~noj vezi izme|u zemljopisnog podru~ja i oznake i njezino odbacivanje)
posebnih svojstava i kakvo}e proizvoda, (1) Postupak ispitivanja urednosti prijave imena podrijetla ili
f) dokaz o obavljenoj kontroli posebnih svojstava proizvoda zemljopisne oznake obuhva}a ispitivanje svih uvjeta
od ovla{tene akreditirane organizacije, propisanih ovim Zakonom i provedbenim propisom.
g) odredbe o na~inu obilje`avanja proizvoda, (2) Prijava je uredna ako sadr`i bitne dijelove iz ~l. 20., 21., 22.
i 23. ovoga Zakona, dokaz o uplati propisane pristojbe i
h) odredbe o tomu tko i pod kojim uvjetima ima pravo tro{kova postupka i druge propisane podatke.
koristiti ime podrijetla, (3) Ako utvrdi da prijava nije uredna, Institut }e pismenim
i) odredbe o pravima i obvezama korisnika imena putem, uz navo|enje razloga, pozvati podnositelja prijave da
podrijetla, je uredi u roku koji ne mo`e biti kra}i od 30 dana niti dulji
j) podatke odre|ene drugim propisima kojima se regulira od 90 dana.
kakvo}a konkretnog proizvoda. (4) Na obrazlo`eni zahtjev podnositelja prijave, uz pla}anje
(3) Dokaz iz stavka (2) to~ke f) ovoga ~lanka ne mo`e biti stariji pristojbe i tro{kova postupka, Institut }e produljiti rok iz
od {est mjeseci. stavka (3) ovoga ~lanka za vrijeme koje smatra primjerenim,
^lanak 24. ali ne kra}e od 15 dana niti dulje od 90 dana.
(Datum podno{enja prijave imena podrijetla ili zemljopisne (5) Ako podnositelj prijave ne uredi prijavu u ostavljenom roku
oznake) ili ne plati pristojbu i tro{kove postupka za njezino
(1) Za priznanje datuma podno{enja prijave imena podrijetla ili ure|ivanje, Institut }e zaklju~kom odbaciti prijavu.
zemljopisne oznake potrebno je da prijava podnesena (6) U slu~aju iz stavka (5) ovoga ~lanka, uz pla}anje propisane
Institutu na taj datum sadr`i bitne dijelove prijave iz ~lanka pristojbe i tro{kova postupka, podnositelj prijave mo`e
20. ovoga Zakona. podnijeti prijedlog za vra}anje u prija{nje stanje u roku od tri
(2) Institut potvr|uje zaprimanje prijave podnositelju prijave na mjeseca od dana primitka zaklju~ka o odbacivanju.
njegovom primjerku. ^lanak 28.
(3) Po zaprimanju prijave Institut ispituje sadr`i li prijava (Odustajanje od prijave)
dijelove iz stavka (1) ovoga ~lanka. (1) Podnositelj prijave imena podrijetla ili zemljopisne oznake
(4) Ako prijava ne sadr`i dijelove iz stavka (1) ovoga ~lanka, mo`e tijekom cijelog postupka odustati od prijave.
Institut }e pismeno pozvati podnositelja prijave da u roku od (2) U slu~aju kada podnositelj prijave odustane od prijave,
30 dana, koji se ne mo`e produljiti, otkloni nedostatke zbog Institut }e donijeti poseban zaklju~ak o obustavljanju
kojih prijava nije mogla biti upisana u odgovaraju}i registar postupka.
prijava, uz upozorenje da }e prijava biti odba~ena ako (3) U slu~aju iz stavka (2) ovoga ~lanka, prijava imena
nedostaci ne budu otklonjeni. podrijetla ili zemljopisne oznake prestaje va`iti idu}ega dana
(5) Ako podnositelj prijave u roku iz stavka (4) ovoga ~lanka ne od dana predaje Institutu izjave o odustajanju.
otkloni nedostatke, Institut }e zaklju~kom odbaciti prijavu. ^lanak 29.
(6) Ako podnositelj prijave u roku iz stavka (4) ovoga ~lanka (Ispitivanje uvjeta za registraciju imena podrijetla ili
otkloni nedostatke, Institut }e zaklju~kom priznati kao datum zemljopisne oznake)
podno{enja prijave onaj datum kada je podnositelj prijave (1) Ako je prijava imena podrijetla odnosno zemljopisne oznake
otklonio uo~ene nedostatke. uredna u smislu ~lanka 27. stavak (1) ovoga Zakona, Institut
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 17

ispituje jesu li ispunjeni uvjeti za registraciju imena (4) Institut donosi poseban zaklju~ak o pretvaranju
podrijetla odnosno zemljopisne oznake. odgovaraju}e prijave.
(2) U postupku ispitivanja uvjeta za registraciju imena podrijetla (5) Podaci o pretvaranju odgovaraju}e prijave upisuju se u
odnosno zemljopisne oznake, Institut mo`e pribaviti odgovaraju}i registar prijava.
mi{ljenje kompetentne institucije ili pojedinca (u daljnjem DIO TRE]I - PRIGOVOR
tekstu: stru~njak) o posebnim svojstvima, ugledu i kakvo}i
proizvoda koji su navedeni u prijavi imena podrijetla ili ^lanak 32.
zemljopisne oznake. (Objavljivanje prijave imena podrijetla ili zemljopisne oznake)
(3) Ravnatelj Instituta ovla{ten je odrediti stru~njaka iz stavka (1) Ako je stru~njak iz ~lanka 29. stavak (2) ovoga Zakona dao
(2) ovoga ~lanka u svakom pojedina~nom slu~aju. pozitivno mi{ljenje o ispunjavanju uvjeta za registraciju
(4) Stru~njak iz stavka (2) ovoga ~lanka du`an je dostaviti imena podrijetla odnosno zemljopisne oznake, ili ako u roku
tra`eno mi{ljenje u roku od 60 dana od dana kada mu je iz ~lanka 29. stavak (4) ovoga Zakona nije dao mi{ljenje i
zatra`eno. ako Institut na|e da prijava imena podrijetla ili zemljopisne
(5) Ako stru~njak iz stavka (2) ovoga ~lanka ne dostavi tra`eno oznake ispunjava uvjete za registraciju imena podrijetla
mi{ljenje u roku od 60 dana od dana kada mu je zatra`eno, odnosno zemljopisne oznake propisane ovim Zakonom,
Institut }e ispitivati ispunjenost uvjeta za registraciju bez Institut }e podatke o prijavi imena podrijetla ili zemljopisne
pribavljenog mi{ljenja. oznake objaviti u "Slu`benom glasniku Instituta" (u daljnjem
tekstu: slu`beno glasilo).
^lanak 30. (2) Podaci iz prijave imena podrijetla ili zemljopisne oznake koji
(Rje{enje o odbijanju registracije imena podrijetla ili se objavljuju ure|uju se provedbenim propisom.
zemljopisne oznake) (3) Nakon {to objavi prijavu iz stavka (1) ovoga ~lanka, Institut
(1) Ako je stru~njak iz ~lanka 29. stavak (2) ovoga Zakona dao }e u~initi dostupnim javnosti sve dijelove prijave,
negativno mi{ljenje o ispunjesti uvjeta za registraciju imena uklju~uju}i i elaborat o posebnim svojstvima proizvoda iz
podrijetla odnosno zemljopisne oznake, ili ako Institut utvrdi ~lanka 21. stavak (2) ovoga Zakona.
da prijava imena podrijetla odnosno zemljopisne oznake ne
ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom za registraciju ^lanak 33.
imena podrijetla ili zemljopisne oznake, Institut }e pismenim (Prigovor na prijavu imena podrijetla ili zemljopisne oznake)
putem, na temelju rezultata ispitivanja, obavijestiti (1) Nakon objavljivanja prijave imena podrijetla ili zemljopisne
podnositelja prijave o razlozima zbog kojih ime podrijetla ili oznake, u roku od tri mjeseca od dana objave prijave svaka
zemljopisna oznaka ne mo`e biti registrirana i pozvati ga da zainteresirana osoba mo`e podnijeti Institutu pismeni
se o~ituje o tim razlozima u roku koji ne mo`e biti kra}i od prigovor u kojem se obrazla`e za{to prijava imena podrijetla
30 dana niti dulji od 60 dana. ili zemljopisne oznake ne ispunjava uvjete za registraciju
(2) Na obrazlo`eni zahtjev podnositelja prijave, uz pla}anje propisane ovim Zakonom.
administrativne pristojbe i tro{kova postupka, Institut mo`e (2) Rok za podno{enje prigovora iz stavka (1) ovoga ~lanka ne
jednom produljiti rok iz stavka (1) ovoga ~lanka za vrijeme mo`e se ni iz kojeg razloga produljiti niti se nakon isteka
koje smatra primjerenim, ali ne kra}e od 15 dana niti dulje navedenoga roka mogu podnijeti bilo kakve dopune
od 90 dana. prigovora, uklju~uju}i i dostavljanje dodatnih dokaza kojima
(3) Ako se podnositelj prijave u ostavljenom roku o~ituje o se prigovor opravdava.
razlozima zbog kojih ime podrijetla odnosno zemljopisna (3) Nositelj trgova~kog imena ili registriranog `iga u roku iz
oznaka ne mo`e biti registrirana, Institut je du`an pribaviti stavka (1) ovoga ~lanka mo`e podnijeti prigovor na
mi{ljenje stru~njaka iz ~lanka 29. stavak (2) ovoga Zakona o objavljenu prijavu imena podrijetla ili zemljopisne oznake
njegovom o~itovanju. ako je neka od njih u potpunosti ili djelomi~no istovjetna
(4) Ako stru~njak iz ~lanka 29. stavak (2) ovoga Zakona ne tom trgova~kom imenu ili `igu registriranom u dobroj vjeri,
dostavi tra`eno mi{ljenje u roku od 60 dana od kada mu je pod uvjetom da bi registracija imena podrijetla ili
zatra`eno, Institut }e nastaviti postupak ispitivanja zemljopisne oznake mogla ugroziti pravo tog trgova~kog
ispunjenosti uvjeta za registraciju bez pribavljenog mi{ljenja. imena ili `iga, uzimaju}i u obzir stvarnu vjerojatno}u
(5) Institut }e rje{enjem odbiti registraciju imena podrijetla ili izazivanja zabune u javnosti.
zemljopisne oznake ako se podnositelj prijave imena (4) Nositelj `iga visokog ugleda (~uveni `ig) i nositelj
podrijetla odnosno zemljopisne oznake uop}e ne o~ituje ili nedvojbeno poznatog `iga u smislu ~lanka 6.bis Pari{ke
ako se o~ituje, a Institut ili stru~njak iz ~lanka 29. stavak (2) konvencije za za{titu industrijskog vlasni{tva, koji su
ovoga Zakona i dalje smatra da se ime podrijetla odnosno poznatost i ugled stekli ranijom dugotrajnom uporabom u
zemljopisna oznaka ne mo`e registrirati. BiH, mogu u roku iz stavka (1) ovoga ~lanka podnijeti
prigovor na objavljenu prijavu imena podrijetla ili
^lanak 31. zemljopisne oznake ako bi registracija imena podrijetla ili
(Pretvaranje prijave imena podrijetla u prijavu zemljopisne zemljopisne oznake mogla dovesti potro{a~e u zabludu o
oznake, i obratno) pravom podrijetlu proizvoda.
(1) Do okon~anja postupka, na zahtjev podnositelja prijave (5) Podnositelj prigovora u postupku povodom prigovora ima
imena podrijetla ili zemljopisne oznake, uz pla}anje status stranke.
propisane pristojbe i tro{kova postupka, prijava imena
podrijetla mo`e se pretvoriti u prijavu zemljopisne oznake, i ^lanak 34.
obratno. (Sadr`aj prigovora)
(2) U postupku ispitivanja ispunjenosti uvjeta za registraciju (1) Prigovor mora naro~ito sadr`avati:
imena podrijetla Institut je du`an predlo`iti podnositelju a) ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prigovora i
prijave imena podrijetla da je pretvori u prijavu zemljopisne njegovu adresu, odnosno poslovno sjedi{te,
oznake, ako nisu ispunjeni uvjeti za registraciju imena b) detaljno obrazlo`ene sve razloge i dokaze na kojima
podrijetla, ali su ispunjeni uvjeti za registraciju zemljopisne podnositelj prigovora temelji prigovor i kojima dokazuje
oznake. status zainteresirane osobe,
(3) Ako u postupku ispitivanja ispunjenosti uvjeta za registraciju c) sve objavljene podatke o prijavi protiv koje se podnosi
zemljopisne oznake uo~i da zemljopisna oznaka ispunjava prigovor, uklju~uju}i i broj prijave, ime i prezime i adresu,
uvjete ili bi mogla ispuniti uvjete za registraciju kao ime odnosno naziv i poslovno sjedi{te podnositelja prijave,
podrijetla, Institut je du`an predlo`iti podnositelju prijave d) uredno ovla{tenje, ako se prigovor podnosi posredstvom
zemljopisne oznake da je pretvori u prijavu imena podrijetla. punomo}nika.
Broj 53 - Strana 18 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(2) Prigovor se podnosi u dva primjerka. b) dokaz o obavljanju odre|ene djelatnosti na odre|enom
^lanak 35. zemljopisnom podru~ju.
(Postupak povodom prigovora) (2) Bitan dio prijave za priznanje statusa ovla{tenog korisnika
(1) Nakon zaprimanja prigovora Institut ispituje je li prigovor u imena podrijetla jest i dokaz o obavljenoj kontroli posebnih
svemu podnesen sukladno ~l. 33. i 34. ovoga Zakona. svojstava proizvoda od ovla{tene akreditirane organizacije
navedene u prijavi imena podrijetla.
(2) Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka (1) ovoga ~lanka, Institut
}e zaklju~kom odbaciti prigovor. ^lanak 40.
(3) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka (1) ovoga ~lanka, Institut }e (Zahtjev za priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena
dostaviti prigovor podnositelju prijave i pozvati ga da se o podrijetla ili zemljopisne oznake)
njemu pismeno o~ituje u roku od 60 dana. (1) Zahtjev za priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena
(4) Rok iz stavka (3) ovoga ~lanka ne mo`e se produljiti niti podrijetla ili zemljopisne oznake sadr`i:
podnositelj prijave nakon njegovog isteka mo`e podnijeti a) podatke o podnositelju prijave,
dopune svojeg odgovora na prigovor, uklju~uju}i i dodatne b) zemljopisni naziv za{ti}en imenom podrijetla ili
dokaze. zemljopisnom oznakom koji korisnik `eli koristiti,
(5) Ako se podnositelj prijave ne o~ituje o prigovoru u roku iz c) vrstu proizvoda koji se obilje`ava odre|enim zemljopis-
stavka (3) ovoga ~lanka, Institut }e zaklju~kom obustaviti nim nazivom,
postupak povodom podnesene prijave imena podrijetla ili d) naziv podru~ja ili mjesta iz kojeg proizvod potje~e,
zemljopisne oznake. e) na~in obilje`avanja proizvoda,
(6) Ako podnositelj prijave u roku iz stavka (3) ovoga ~lanka f) izgled zemljopisne oznake ili imena podrijetla,
odgovori na prigovor, Institut ispituje opravdanost navoda iz g) naznaku o osobenim svojstvima proizvoda,
prigovora, pri ~emu mo`e odrediti usmenu raspravu ili
zatra`iti stru~no mi{ljenje od mjerodavne institucije ili h) potpis podnositelja prijave,
pojedinca o prijepornim pitanjima iz prigovora. i) dokaz o pla}enoj propisanoj pristojbi i tro{kovima
(7) Nakon provedbe postupka po prigovoru, na temelju postupka.
utvr|enih ~injenica, Institut }e donijeti rje{enje o odbijanju (2) Zahtjev za priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena
prigovora ili o odbijanju prijave imena podrijetla ili podrijetla, uz elemente iz stavka (1) ovoga ~lanka, sadr`i i
zemljopisne oznake. naznaku o ovla{tenoj akreditiranoj organizaciji koja obavlja
kontrolu posebnih svojstava proizvoda.
^lanak 36.
(Rje{enje o registraciji imena podrijetla ili zemljopisne oznake) ^lanak 41.
(1) Ako prijava imena podrijetla ili zemljopisne oznake (Dokaz o obavljanju odre|ene djelatnosti na odre|enom
ispunjava sve uvjete propisane ovim Zakonom i ako nije podru~ju)
podnesen prigovor ili je prigovor odba~en ili odbijen, Institut Dokazom o obavljanju odre|ene djelatnosti, odnosno
}e donijeti rje{enje o registraciji imena podrijetla ili proizvodnji odre|enog proizvoda na odre|enom podru~ju,
zemljopisne oznake i predmetno ime podrijetla odnosno smatrat }e se odgovaraju}e potvrde i rje{enja koja su izdala
zemljopisnu oznaku, s propisanim bibliografskim podacima, nadle`na tijela.
upisati u Registar imena podrijetla odnosno Registar ^lanak 42.
zemljopisnih oznaka, te podatke o tomu objaviti u (Dokaz o obavljenoj kontroli posebnih svojstava proizvoda)
slu`benom glasilu. (1) Dokazom o obavljenoj kontroli posebnih svojstava
(2) Podaci o registriranom imenu podrijetla ili registriranoj proizvoda smatrat }e se isprava (uvjerenje, certifikat, potvrda
zemljopisnoj oznaci koji se objavljuju ure|uju se ili izvje{}e) o obavljenoj kontroli posebnih svojstava
provedbenim propisom. odre|enog proizvoda izdana od ovla{tene akreditirane
^lanak 37. organizacije, koja je u zahtjevu za registraciju imena
(Trajanje imena podrijetla odnosno zemljopisne oznake) podrijetla i zahtjevu za priznanje statusa ovla{tenog
Trajanje registriranog imena podrijetla odnosno registrirane korisnika imena podrijetla navedena kao organizacija koja
zemljopisne oznake nije ograni~eno. obavlja kontrolu proizvoda, a kojom se potvr|uje da
kontrolirani proizvod posjeduje sva ona posebna svojstva i
DIO ^ETVRTI - POSTUPAK POVODOM PRIJAVE ZA kakvo}u navedene u elaboratu o na~inu proizvodnje
PRIZNANJE STATUSA OVLA[TENOG KORISNIKA proizvoda i posebnim svojstvima i kakvo}i proizvoda iz
IMENA PODRIJETLA ILI ZEMLJOPISNE OZNAKE ~lanka 23. stavak (2) ovoga Zakona.
^lanak 38. (2) Isprava iz stavka (1) ovoga ~lanka vrijedi jednu godinu od
(Pokretanje postupka za priznanje statusa ovla{tenog korisnika dana izdavanja.
imena podrijetla ili zemljopisne oznake) ^lanak 43.
(1) Postupak za priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena (Datum podno{enja prijave ovla{tenog korisnika)
podrijetla ili zemljopisne oznake pokre}e se prijavom za (1) Za priznanje datuma podno{enja prijave ovla{tenog
priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena podrijetla korisnika potrebno je da prijava podnesena Institutu na taj
odnosno zemljopisne oznake (u daljnjem tekstu: prijava datum sadr`i bitne dijelove iz ~lanka 39. ovoga Zakona.
ovla{tenog korisnika). (2) Institut potvr|uje zaprimanje prijave podnositelju prijave na
(2) Prijavu ovla{tenog korisnika mogu podnijeti fizi~ke ili njegovom primjerku.
pravne osobe, kao i njihove udruge koje na odre|enom (3) Nakon zaprimanja prijave Institut ispituje sadr`i li prijava
zemljopisnom podru~ju proizvode one proizvode na koje se dijelove iz stavka (1) ovoga ~lanka.
odnosi registrirano ili prijavljeno ime podrijetla ili (4) Ako prijava ne sadr`i dijelove iz stavka (1) ovoga ~lanka,
zemljopisna oznaka. Institut }e pozvati podnositelja prijave da u roku od 30 dana,
(3) Za podno{enje prijave ovla{tenog korisnika pla}aju se koji se ne mo`e produljiti, otkloni nedostatke zbog kojih
propisana pristojba i tro{kovi postupka. prijava nije mogla biti upisana u odgovaraju}i registar
^lanak 39. prijava ovla{tenih korisnika.
(Bitni dijelovi prijave ovla{tenog korisnika) (5) Ako podnositelj prijave u roku iz stavka (4) ovoga ~lanka ne
(1) Bitni dijelovi prijave ovla{tenog korisnika su: otkloni nedostatke, Institut }e zaklju~kom odbaciti prijavu.
a) zahtjev za priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena (6) Ako podnositelj prijave u roku iz stavka (4) ovoga ~lanka
podrijetla odnosno zemljopisne oznake, otkloni nedostatke, Institut }e zaklju~kom priznati kao datum
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 19

podno{enja prijave onaj datum kada je podnositelj prijave (2) Na obrazlo`eni zahtjev podnositelja prijave ovla{tenog
otklonio uo~ene nedostatke. korisnika, uz pla}anje propisane pristojbe i tro{kova
^lanak 44. postupka, Institut mo`e produljiti rok iz stavka (1) ovoga
(Registar prijava ovla{tenih korisnika imena podrijetla i ~lanka za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kra}e od
Registar prijava ovla{tenih korisnika zemljopisne oznake) 15 dana niti dulje od 90 dana.
U Registar prijava ovla{tenih korisnika imena podrijetla i (3) Ako se podnositelj prijave u ostavljenom roku o~ituje o
Registar prijava ovla{tenih korisnika zemljopisne oznake razlozima zbog kojih mu se ne mo`e priznati status
upisuju se podaci o bitnim dijelovima prijave ovla{tenog ovla{tenog korisnika imena podrijetla odnosno zemljopisne
korisnika iz ~lanka 39. ovoga Zakona i drugi podaci propisani oznake, Institut je du`an pribaviti mi{ljenje stru~njaka iz
provedbenim propisom. ~lanka 29. stavak (2) ovoga Zakona o njegovom o~itovanju.
^lanak 45. (4) Ako stru~njak iz ~lanka 29. stavak (2) ovoga Zakona ne
(Redoslijed ispitivanja prijave ovla{tenog korisnika) dostavi tra`eno mi{ljenje u roku od 60 dana od dana kada
(1) Prijave ovla{tenog korisnika ispituju se prema redoslijedu mu je zatra`eno, Institut }e postupak ispitivanja uvjeta za
odre|enom datumom njihovog podno{enja. priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena podrijetla ili
(2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga ~lanka, prijava se zemljopisne oznake nastaviti bez pribavljenog mi{ljenja.
mo`e ispitati po `urnom postupku: (5) Institut }e rje{enjem odbiti zahtjev za priznanje statusa
a) u slu~aju sudskog spora ili pokrenutog inspekcijskog ovla{tenog korisnika imena podrijetla odnosno zemljopisne
nadzora ili carinskog postupka, oznake ako se podnositelj prijave za priznanje statusa
b) ako je podnesen zahtjev za me|unarodnu registraciju ovla{tenog korisnika uop}e ne o~ituje ili se o~ituje, a Institut
imena podrijetla ili zemljopisne oznake, ili stru~njak iz ~lanka 29. stavak (2) ovoga Zakona i dalje
c) ako je, suglasno drugim propisima, u odre|enom roku smatra da se podnositelju prijave ovla{tenog korisnika ne
neophodno izvr{iti registraciju imena podrijetla ili mo`e priznati status ovla{tenog korisnika imena podrijetla
zemljopisne oznake i ste}i status njihovih ovla{tenih odnosno zemljopisne oznake.
korisnika, uz obvezu podno{enja posebnog zahtjeva za to.
(3) U slu~aju iz stavka (2) ovoga ~lanka podnosi se zahtjev za ^lanak 49.
ispitivanje prijave po `urnom postupku. (Pretvaranje prijave za priznanje statusa ovla{tenog korisnika
(4) Za zahtjev za ispitivanje prijave po `urnom postupku iz imena podrijetla u prijavu za priznanje statusa ovla{tenog
stavka (2) to~. b) i c) ovoga ~lanka pla}aju se pristojbe i korisnika zemljopisne oznake, i obratno)
tro{kovi postupka. (1) Ako je tijekom postupka povodom prijave ovla{tenog
^lanak 46. korisnika, sukladno odredbi ~lanka 31. ovoga Zakona, do{lo
(Ispitivanje urednosti prijave ovla{tenog korisnika) do pretvaranja prijave imena podrijetla u prijavu zemljopisne
(1) Postupak ispitivanja urednosti prijave ovla{tenog korisnika oznake, ili pretvaranja prijave zemljopisne oznake u prijavu
obuhva}a ispitivanje svih uvjeta propisanih ovim Zakonom i imena podrijetla, podnositelj prijave za priznanje statusa
provedbenim propisom. ovla{tenog korisnika imena podrijetla odnosno zemljopisne
(2) Prijava je uredna ako sadr`i bitne dijelove iz ~l. 39., 40., 41. oznake ~ije je pretvaranje izvr{eno du`an je, uz pla}anje
i 42. ovoga Zakona, dokaz o uplati pristojbe i tro{kova propisane pristojbe i tro{kova postupka, podnijeti zahtjev za
postupka i druge propisane podatke. pretvaranje prijave za priznanje statusa ovla{tenog korisnika
(3) Ako utvrdi da prijava nije uredna, Institut }e pismenim imena podrijetla u prijavu za priznanje statusa ovla{tenog
putem, uz navo|enje razloga, pozvati podnositelja prijave da korisnika zemljopisne oznake, ili obratno.
je uredi u roku koji ne mo`e biti kra}i od 30 dana niti dulji (2) Institut je du`an bez odgode obavijestiti sve podnositelje
od 90 dana. prijave ovla{tenog korisnika da je, sukladno odredbi ~lanka
(4) Na obrazlo`eni zahtjev podnositelja prijave, uz pla}anje 31. ovoga Zakona, podnesen zahtjev za pretvaranje prijave
propisane pristojbe i tro{kova postupka, Institut }e produljiti imena podrijetla odnosno zemljopisne oznake.
rok iz stavka (3) ovoga ~lanka za vrijeme koje smatra
primjerenim, ali ne kra}e od 15 dana niti dulje od 90 dana. (3) Institut donosi poseban zaklju~ak o pretvaranju odgovara-
(5) Ako podnositelj prijave ne uredi prijavu u ostavljenom roku ju}e prijave i upisuje podatke o pretvorenoj prijavi u odgo-
ili ne plati pristojbu i tro{kove postupka za njezino varaju}e registre.
ure|ivanje, Institut }e zaklju~kom odbaciti prijavu. ^lanak 50.
(6) U slu~aju iz stavka (5) ovoga ~lanka, uz pla}anje propisane (Zaklju~ak o pla}anju pristojbe za priznanje statusa ovla{tenog
pristojbe i tro{kova postupka, podnositelj prijave mo`e korisnika)
podnijeti prijedlog za vra}anje u prija{nje stanje u roku od tri
mjeseca od dana primitka zaklju~ka o odbacivanju. (1) Ako prijava ovla{tenog korisnika ispunjava uvjete propisane
^lanak 47. ovim Zakonom za priznanje podnositelju prijave statusa
(Ispitivanje uvjeta za priznanje statusa ovla{tenog korisnika) ovla{tenog korisnika imena podrijetla odnosno zemljopisne
oznake, Institut }e zaklju~kom pozvati podnositelja prijave
Ako je prijava za priznanje statusa ovla{tenog korisnika ovla{tenog korisnika da plati pristojbu i tro{kove postupka
uredna, sukladno odredbama ~l. 39. do 42. ovoga Zakona, za priznanje statusa ovla{tenog korisnika imena podrijetla
Institut ispituje jesu li ispunjeni uvjeti za priznanje statusa odnosno zemljopisne oznake za prve tri godine i tro{kove
ovla{tenog korisnika imena podrijetla odnosno zemljopisne objave podataka o ovla{tenom korisniku imena podrijetla
oznake. odnosno zemljopisne oznake, te da dostavi dokaze o
^lanak 48. izvr{enim uplatama.
(Rje{enje o odbijanju priznanja statusa ovla{tenog korisnika)
(1) Ako utvrdi da prijava ovla{tenog korisnika ne ispunjava (2) Ako podnositelj prijave u roku od 30 dana ne dostavi dokaze
uvjete propisane ovim Zakonom za priznanje statusa o izvr{enim uplatama iz stavka (1) ovoga ~lanka, Institut }e
ovla{tenog korisnika imena podrijetla odnosno zemljopisne posebnim zaklju~kom obustaviti postupak po prijavi.
oznake, Institut }e pismeno obavijestiti podnositelja prijave (3) U slu~aju iz stavka (2) ovoga ~lanka podnositelj prijave
ovla{tenog korisnika o razlozima zbog kojih mu se ne mo`e ovla{tenog korisnika mo`e, uz pla}anje propisane pristojbe i
priznati status ovla{tenog korisnika imena podrijetla ili tro{kova postupka, podnijeti prijedlog za vra}anje u prija{nje
zemljopisne oznake i pozvati ga da se u roku od 60 dana stanje u roku od tri mjeseca od dana primitka zaklju~ka o
o~ituje o tim razlozima. obustavljanju postupka.
Broj 53 - Strana 20 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lanak 51. a) uporaba od osobe koja ne obavlja i nema upisanu
(Rje{enje o priznanju i upisivanje statusa ovla{tenog korisnika u potrebnu djelatnost u odre|eni registar,
odgovaraju}i registar) b) bilo koja uporaba za ozna~avanje proizvoda ~iji su
(1) Kada podnositelj prijave ovla{tenog korisnika dostavi kakvo}a, ugled ili neko drugo svojstvo lo{iji od onoga {to
dokaze o izvr{enim uplatama iz ~lanka 50. stavak (1) ovoga je upisano u registar glede imena podrijetla ili zemljopisne
Zakona, Institut }e donijeti rje{enje o priznanju statusa oznake,
ovla{tenog korisnika imena podrijetla odnosno zemljopisne c) bilo koja uporaba za ozna~avanje proizvoda koji nisu
oznake, te priznati status podnositelja prijave ovla{tenog obuhva}eni registracijom, ali koji su iste vrste kao
korisnika, s propisanim bibliografskim podacima, upisati u proizvodi obuhva}eni registracijom,
Registar ovla{tenih korisnika imena podrijetla odnosno d) bilo koja uporaba la`nog ili prevarnog obavje{tavanja
Registar ovla{tenih korisnika zemljopisnih oznaka. glede zemljopisnog podrijetla, prirode i kakvo}e
(2) Podaci iz stavka (1) ovoga ~lanka koji se upisuju u proizvoda na pakiranju, promid`benom materijalu ili
odgovaraju}i registar ure|uju se provedbenim propisom. drugim dokumentima tako da ostavlja dojam postojanja
^lanak 52. veze izme|u proizvoda i za{ti}enog zemljopisnog naziva,
(Izdavanje isprave i objavljivanje podataka o statusu ovla{tenog e) bilo koja uporaba koja, iako to~no glede naziva teritorija,
korisnika) regije ili mjesta iz kojega proizvod potje~e, navodi javnost
(1) Ovla{tenom korisniku imena podrijetla odnosno zemljopisne na pogre{no mi{ljenje da proizvod potje~e iz drugog
oznake Institut izdaje ispravu o statusu ovla{tenog korisnika podru~ja,
imena podrijetla odnosno zemljopisne oznake, a propisane f) bilo koja uporaba prijevoda, transkripcije ili
podatke o priznatom statusu ovla{tenog korisnika objavljuje transliteracije, ~ak i kada je nazna~eno pravo podrijetlo
u slu`benom glasilu. proizvoda, i naziva koji je popra}en izrazima kao {to su:
(2) Sadr`aj isprave o statusu ovla{tenog korisnika i podaci koji "stil", "tip", "metoda", "po postupku", "na~in",
se objavljuju u slu`benom glasilu iz stavka (1) ovoga ~lanka "imitacija", "proizveden u" i sl.,
ure|uju se provedbenim propisom. g) svaki drugi postupak koji bi mogao dovesti javnost u
zabludu o zemljopisnom podrijetlu proizvoda.
^lanak 53. (2) Nedopu{tene radnje iz stavka (1) ovoga ~lanka ne odnose se
(Trajanje statusa ovla{tenog korisnika) na uporabu naziva koji je dio naziva poduze}a tijekom
(1) Status ovla{tenog korisnika imena podrijetla odnosno njegovog djelovanja, osim ako je takav naziv kori{ten u
zemljopisne oznake traje tri godine od dana upisivanja svrhu obmanjivanja javnosti.
priznatog statusa u Registar ovla{tenih korisnika imena
podrijetla odnosno Registar ovla{tenih korisnika ^lanak 56.
zemljopisnih oznaka. (Odnos prema ranije registriranom `igu)
(2) Status ovla{tenog korisnika imena podrijetla odnosno Odredbe ovoga Zakona ne}e utjecati na podobnost za
zemljopisne oznake, na zahtjev ovla{tenog korisnika, uz registraciju, valjanost registracije `iga ili prava na uporabu `iga
podno{enje dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim na temelju ~injenice da je takav `ig istovjetan ili sli~an
Zakonom i pla}enoj propisanoj pristojbi i tro{kovima registriranoj zemljopisnoj oznaci, ako je `ig koji je u pitanju
postupka, mo`e biti obnovljen neograni~eni broj puta, sve prijavljen ili registriran u dobroj vjeri, ili su prava na `ig ste~ena
dok traje odgovaraju}e ime podrijetla odnosno zemljopisna uporabom u dobroj vjeri prije dana stupanja na snagu ovoga
oznaka. Zakona ili prije nego {to je zemljopisna oznaka za{ti}ena u svojoj
(3) Sadr`aj zahtjeva iz stavka (2) ovoga ~lanka ure|uje se zemlji podrijetla.
provedbenim propisom. ^lanak 57.
DIO PETI - SADR@AJ I OPSEG PRAVA OVLA[TENOG (Uporaba osobnog imena)
KORISNIKA IMENA PODRIJETLA ILI ZEMLJOPISNE Odredbe ovoga Zakona ni na koji na~in ne}e utjecati na bilo
OZNAKE koju osobu da u svojem poslovanju koristi svoje osobno ime ili
ime svojeg prethodnika u poslu, osim ako se to ime koristi na
^lanak 54. na~in da dovede javnost u zabludu.
(Kori{tenje registriranog imena podrijetla odnosno zemljopisne
oznake) ^lanak 58.
(Zabrana prijenosa)
(1) Registrirano ime podrijetla odnosno zemljopisnu oznaku
mogu koristiti samo osobe kojima je priznat status ovla{tenih (1) Registrirano ime podrijetla i registrirana zemljopisna oznaka
korisnika toga imena podrijetla odnosno te zemljopisne ne mogu biti predmetom ugovora o prijenosu prava,
oznake i koje su upisane u odgovaraju}i registar. licenciji, zalogu, fran{izi i sli~no.
(2) Ovla{teni korisnici nekog imena podrijetla odnosno (2) Ako je registrirano ime podrijetla ili registrirana zemljopisna
zemljopisne oznake imaju isklju~ivo pravo to ime podrijetla oznaka predmetom prijavljenog ili registriranog `iga, takav
odnosno zemljopisnu oznaku koristiti za obilje`avanje `ig ne mo`e se prenositi, ustupati, davati u zalog i sli~no.
proizvoda na koje se to ime podrijetla odnosno zemljopisna (3) Registrirano ime podrijetla i registrirana zemljopisna oznaka
oznaka odnosi. koje imaju vi{e ovla{tenih korisnika mogu isklju~ivo biti
(3) Ovla{teni korisnici imena podrijetla imaju isklju~ivo pravo predmetom zajedni~nog `iga ili `iga jamstva.
obilje`avati svoj proizvod oznakom "kontrolirano ime DIO [ESTI - PRESTANAK VA@ENJA IMENA
podrijetla". PODRIJETLA ODNOSNO ZEMLJOPISNE OZNAKE
(4) Prava iz st. (2) i (3) ovoga ~lanka obuhva}aju i kori{tenje ^lanak 59.
imena podrijetla odnosno zemljopisne oznake na ambala`i, (Prestanak va`enja imena podrijetla ili zemljopisne oznake u
katalozima, prospektima, oglasima, posterima i drugim zemlji podrijetla)
oblicima ponude, uputama, ra~unima, u poslovnoj (1) Registrirano ime podrijetla ili registrirana zemljopisna
korespondenciji i drugim oblicima poslovne dokumentacije, oznaka prestaju va`iti ako im prestane za{tita u zemlji
kao i na uvoz i izvoz proizvoda obilje`enih tim imenom njihovog podrijetla.
podrijetla odnosno zemljopisnom oznakom. (2) Na zahtjev zainteresirane osobe, uz podno{enje potvrde koju
^lanak 55. je izdalo nadle`no tijelo zemlje podrijetla odre|enog imena
(Nedopu{tene radnje) podrijetla odnosno zemljopisne oznake, ili po primitku
(1) Nije dopu{tena uporaba registriranog imena podrijetla ili obavijesti nadle`noga tijela zemlje podrijetla odre|enog
zemljopisne oznake u sljede}im slu~ajevima: imena podrijetla odnosno zemljopisne oznake da je tom
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 21

imenu podrijetla odnosno zemljopisnoj oznaci prestala zahtjeva, Institut mo`e nastaviti postupak po slu`benoj
za{tita u zemlji podrijetla, Institut }e donijeti rje{enje o du`nosti.
prestanku va`enja imena podrijetla ili zemljopisne oznake. (4) U postupku povodom zahtjeva za ukidanje rje{enja o
(3) Rje{enje iz stavka (2) ovoga ~lanka Institut }e upisati u priznanju statusa ovla{tenog korisnika imena podrijetla ili
odgovaraju}i registar i u svojem }e slu`benom glasilu zemljopisne oznake sukladno se primjenjuju odredbe ~l. 34. i
objaviti propisane podatke o prestanku va`enja imena 35. ovoga Zakona.
podrijetla ili zemljopisne oznake. (5) Osobi koja je upisana u odgovaraju}i registar kao ovla{teni
(4) Podaci iz stavka (3) ovoga ~lanka koji se objavljuju ure|uju korisnik imena podrijetla ili zemljopisne oznake prestaje sta-
se provedbenim propisom. tus ovla{tenog korisnika imena podrijetla odnosno
^lanak 60. zemljopisne oznake idu}ega dana od dana pravomo}nosti
(Prestanak va`enja zemljopisne oznake na temelju sudske rje{enja o ukidanju rje{enja o priznanju statusa ovla{tenog
odluke) korisnika imena podrijetla odnosno zemljopisne oznake.
(1) Zainteresirana osoba mo`e, tu`bom kod nadle`noga suda, DIO OSMI - PROGLA[AVANJE NI[TAVIM RJE[ENJA
pokrenuti postupak za utvr|ivanje da je odre|ena O REGISTRACIJI IMENA PODRIJETLA ILI
zemljopisna oznaka postala generi~ki odnosno uobi~ajeni ZEMLJOPISNE OZNAKE, ODNOSNO RJE[ENJA O
naziv odre|enog proizvoda. PRIZNANJU STATUSA OVLA[TENOG KORISNIKA
(2) Registrirana zemljopisna oznaka prestaje va`iti na temelju IMENA PODRIJETLA ILI ZEMLJOPISNE OZNAKE
pravomo}ne sudske odluke kojom se utvr|uje da je postala ^lanak 63.
generi~ki odnosno uobi~ajeni naziv odre|enog proizvoda. (Uvjet za progla{avanje ni{tavim rje{enja o registraciji imena
(3) Registrirana zemljopisna oznaka koja je u svojoj zemlji podrijetla ili zemljopisne oznake, odnosno o priznanju statusa
podrijetla registrirana i za{ti}ena kao ime podrijetla ne mo`e ovla{tenog korisnika)
biti progla{ena generi~kim odnosno uobi~ajenim nazivom Rje{enje o registraciji imena podrijetla ili zemljopisne
odre|enog proizvoda sve dok takva za{tita traje u zemlji oznake, odnosno rje{enje o priznanju statusa ovla{tenog
podrijetla. korisnika imena podrijetla ili zemljopisne oznake mo`e se
(4) Nakon {to zaprimi sudsku odluku iz stavka (2) ovoga ~lanka, proglasiti ni{tavim ako se utvrdi da u vrijeme njihovog dono{enja
Institut }e odluku upisati u odgovaraju}e registre i u svojem nisu bili ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom za registraciju
}e slu`benom glasilu objaviti propisane podatke o prestanku imena podrijetla ili zemljopisne oznake, odnosno za priznanje
va`enja zemljopisne oznake. statusa ovla{tenog korisnika imena podrijetla ili zemljopisne
(5) Podaci iz stavka (4) ovoga ~lanka koji se objavljuju ure|uju oznake.
se provedbenim propisom.
^lanak 64.
DIO SEDMI - PRESTANAK I UKIDANJE STATUSA (Prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja o registraciji
OVLA[TENOG KORISNIKA IMENA PODRIJETLA ILI imena podrijetla ili zemljopisne oznake, odnosno rje{enja o
ZEMLJOPISNE OZNAKE priznanju statusa ovla{tenog korisnika imena podrijetla ili
^lanak 61. zemljopisne oznake)
(Prestanak statusa ovla{tenog korisnika imena podrijetla ili (1) Rje{enje o registraciji imena podrijetla ili zemljopisne
zemljopisne oznake) oznake, odnosno rje{enje o priznanju statusa ovla{tenog
Status ovla{tenog korisnika imena podrijetla ili zemljopisne korisnika imena podrijetla ili zemljopisne oznake mo`e se
oznake prestaje i prije isteka predvi|enog roka iz ~lanka 53. proglasiti ni{tavim po slu`benoj du`nosti ili po prijedlogu
stavak (1) ovoga Zakona: zainteresirane osobe ili pravobranitelja BiH ili ombudsmana
a) ako se ovla{teni korisnik imena podrijetla ili zemljopisne BiH za sve vrijeme trajanja imena podrijetla ili zemljopisne
oznake odrekne svojega statusa - idu}ega dana od dana oznake, odnosno statusa ovla{tenog korisnika imena
predaje Institutu podneska o odricanju, podrijetla ili zemljopisne oznake.
b) ako je sukladno ~lanku 59. odnosno 60. ovoga Zakona (2) Ako je ulo`en prigovor na podnesenu prijavu imena
prestalo va`iti ime podrijetla ili zemljopisna oznaka podrijetla ili zemljopisne oznake iz razloga propisanih u
temeljem odluke suda ili Instituta - danom odre|enim tom ~lanku 33. st. (3) i (4) ovoga Zakona pa je rje{enje o
odlukom, odbijanju prigovora kona~no, ista osoba ne mo`e podnijeti
prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja iz istih razloga
c) ako je prestala pravna osoba, odnosno ako je umrla fizi~ka koji su navedeni u odbijenom prigovoru, osim ako
osoba koja ima status ovla{tenog korisnika - danom podnositelj prijedloga ne dostavi nove dokaze koji bi sami ili
prestanka pravne osobe, odnosno smrti fizi~ke osobe, u vezi s ve} kori{tenim dokazima mogli dovesti do
osim ako taj status nije pre{ao na pravne sljednike pravne druga~ijeg rje{enja u postupku povodom prigovora.
osobe.
(3) Uz prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja podnose se
^lanak 62. odgovaraju}i dokazi.
(Ukidanje rje{enja o priznanju statusa ovla{tenog korisnika)
^lanak 65.
(1) Na zahtjev zainteresirane osobe, Institut mo`e ukinuti (Postupak za progla{avanje ni{tavim rje{enja)
rje{enje o priznanju statusa ovla{tenog korisnika imena
podrijetla ili zemljopisne oznake ako utvrdi da su prestali (1) Postupak za progla{avanje ni{tavim rje{enja pokre}e se
postojati uvjeti za priznanje statusa ovla{tenog korisnika pisanim prijedlogom za progla{avanje ni{tavim rje{enja.
imena podrijetla odnosno zemljopisne oznake predvi|eni (2) Sadr`aj prijedloga iz stavka (1) ovoga ~lanka, kao i prilozi
ovim Zakonom. uz prijedlog, ure|uju se provedbenim propisom.
(2) U postupku povodom zahtjeva za ukidanje rje{enja o (3) Prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja je uredan ako
priznanju statusa ovla{tenog korisnika imena podrijetla ili sadr`i propisane podatke.
zemljopisne oznake, ovla{teni korisnik imena podrijetla (4) Ako prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja nije uredan,
odnosno zemljopisne oznake du`an je dokazati da postoje Institut }e pozvati podnositelja prijedloga da ga uredi u roku
zakonom propisani uvjeti za priznanje statusa ovla{tenog od 30 dana od dana primitka poziva.
korisnika imena podrijetla ili zemljopisne oznake. (5) Na obrazlo`eni zahtjev podnositelja prijedloga, uz pla}anje
(3) Ako podnositelj zahtjeva za ukidanje rje{enja o priznanju pristojbe i tro{kova postupka, Institut }e produljiti rok iz
statusa ovla{tenog korisnika imena podrijetla odnosno stavka (4) ovoga ~lanka za vrijeme koje smatra primjerenim,
zemljopisne oznake tijekom postupka odustane od svojega ali ne kra}e od 15 dana niti dulje od 60 dana.
Broj 53 - Strana 22 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(6) Ako podnositelj prijedloga u roku iz stavka (4) ovoga ~lanka (3) ^lanove Povjerenstva za `albe imenuje Vije}e ministara
ne postupi po pozivu, Institut }e zaklju~kom odbaciti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vije}e ministara)
prijedlog. izme|u neovisnih stru~njaka u podru~ju prava industrijskog
(7) Institut }e uredan prijedlog dostaviti protivniku predlagatelja vlasni{tva i dr`avnih slu`benika Instituta, na na~in ure|en
i pozvati ga da u roku od 30 dana od dana primitka poziva odlukom Vije}a ministara.
dostavi svoj odgovor. (4) Sjedi{te Povjerenstva za `albe je pri Institutu.
(8) Na obrazlo`eni zahtjev protivnika predlagatelja, uz pla}anje (5) Institut osigurava Povjerenstvu za `albe radni prostor i
pristojbe i tro{kova postupka, Institut }e produljiti rok iz potrebnu opremu za rad, kao i obavljanje uredskih i
stavka (7) ovoga ~lanka za vrijeme koje smatra primjerenim, administrativnih poslova.
ali ne kra}e od 15 dana niti dulje od 60 dana. (6) Povjerenstvo za `albe ima svoj poseban pe~at.
(9) Ako protivnik predlagatelja u ostavljenom roku ne odgovori (7) Predsjednik Povjerenstva za `albe upravlja njegovim radom.
na prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja, Institut }e (8) U slu~aju odsutnosti predsjednika Povjerenstva za `albe,
proglasiti ni{tavim rje{enje o registraciji imena podrijetla ili zamjenjuje ga zamjenik predsjednika, a ~lana zamjenik ~lana
zemljopisne oznake, odnosno rje{enje o priznanju statusa Povjerenstva za `albe.
ovla{tenog korisnika imena podrijetla ili zemljopisne (9) Predsjednik i ~lanovi Povjerenstva za `albe neovisni su u
oznake. radu, nisu obvezani bilo kakvim uputama ravnatelja Instituta
(10) Ako to ocijeni nu`nim, Institut mo`e odrediti usmenu i svoje zada}e obavljaju nepristrano, sukladno zakonu i
raspravu o podnesenom prijedlogu za progla{avanje ni{tavim pravilima struke.
rje{enja. (10)Predsjednik i ~lanovi Povjerenstva za `albe imaju polo`aj
(11) Nakon provedbe postupka povodom prijedloga za neovisnih stru~njaka, a naknadu za svoj rad ostvaruju
progla{avanje ni{tavim rje{enja na temelju prijedloga iz sukladno provedbenom propisu o naknadama za rad u
~lanka 64. stavak (1) ovoga Zakona, Institut mo`e u svako Povjerenstvu za `albe.
doba donijeti rje{enje o progla{avanju ni{tavim rje{enja o (11)^lanovi Povjerenstva za `albe i zamjenici ~lanova koji su
registraciji imena podrijetla ili zemljopisne oznake, odnosno sudjelovali u dono{enju odluke u prvostupanjskom
rje{enja o priznanju statusa ovla{tenog korisnika imena postupku, ili ako postoje neki drugi razlozi za njihovo
podrijetla ili zemljopisne oznake. izuze}e, ne mogu sudjelovati u postupku povodom `albe u
(12) Rje{enje o progla{avanju ni{tavim rje{enja o registraciji konkretnom predmetu.
imena podrijetla ili zemljopisne oznake, odnosno rje{enja o (12)Povjerenstvo za `albe donosi poslovnik o radu.
priznanju statusa ovla{tenog korisnika imena podrijetla ili
zemljopisne oznake, koje je kona~no u upravnom postupku, ^lanak 70.
Institut }e objaviti u slu`benom glasilu. (Odlu~ivanje o `albi)
(1) Povjerenstvo za `albe odlu~uje ve}inom glasova na sjednici.
^lanak 66.
(Djelovanje na pravomo}nu sudsku presudu) (2) Povjerenstvo za `albe odlu~uje na temelju podnesene `albe,
a kada to smatra nu`nim, mo`e odrediti odr`avanje usmene
Progla{avanje ni{tavim rje{enja o registraciji imena rasprave.
podrijetla ili zemljopisne oznake, odnosno rje{enja o priznanju (3) U postupku odlu~ivanja o `albi na odgovaraju}i se na~in
statusa ovla{tenog korisnika imena podrijetla ili zemljopisne primjenjuju odredbe ~l. 27., 30., 35., 46., 48. i 65. ovoga
oznake, nema djelovanje na sudske odluke u vezi s utvr|ivanjem Zakona.
povrede prava koje su u trenutku dono{enja toga rje{enja bile
pravomo}ne, pod uvjetom da je tu`itelj odnosno ovla{teni DIO DESETI - GRA\ANSKOPRAVNA ZA[TITA
korisnik imena podrijetla ili zemljopisne oznake bio savjestan. ^lanak 71.
DIO DEVETI - @ALBENI POSTUPAK (Tu`ba zbog povrede prava)
^lanak 67. (1) U slu~aju povrede registriranog imena podrijetla ili
(Pravo `albe) registrirane zemljopisne oznake tu`itelj mo`e tu`bom
(1) Protiv odluka Instituta donesenih u prvom stupnju stranka zahtijevati:
~ijem zahtjevu u cjelini ili u dijelu nije udovoljeno ima pravo a) utvr|ivanje povrede prava,
`albe u roku od 15 dana od dana dostave odluke. b) zabranu daljnjeg ~injenja po~injene povrede i budu}ih
(2) Druge stranke u postupku koji je okon~an odlukom protiv sli~nih povreda prestankom ili suzdr`avanjem od radnji
koje se podnosi `alba smatraju se strankama u `albenom koje to pravo povre|uju,
postupku. c) uklanjanje stanja nastalog povredom prava,
d) povla~enje predmeta povrede iz gospodarskih tokova uz
^lanak 68. uva`avanje interesa tre}ih savjesnih osoba,
(Sadr`aj `albe) e) potpuno uklanjanje predmeta povrede iz gospodarskih
Osim podataka koje mora sadr`avati svaki podnesak, `alba tokova,
mora sadr`avati i: f) uni{tenje predmeta kojima je po~injena povreda prava,
a) oznaku upravnog akta protiv kojeg se podnosi, g) uni{tenje sredstava koja su isklju~ivo ili u prete`itoj mjeri
b) izjavu o tomu da se upravni akt pobija u cjelini ili u namijenjena ili se rabe za ~inidbu povreda i koja su
odre|enom dijelu, vlasni{tvo povreditelja,
c) razloge zbog kojih se podnosi `alba, h) prepu{tanje predmeta povrede nositelju prava uz naknadu
d) obrazlo`enje `albe sa svim dokazima kojima podnositelj tro{kova proizvodnje,
`albe potvr|uje svoje navode iz `albe, i) naknadu imovinske {tete i opravdanih tro{kova postupka,
e) potpis podnositelja `albe, j) objavljivanje presude o tro{ku tu`enika.
f) ovla{tenje, ako se `alba podnosi posredstvom (2) Pri odlu~ivanju o zahtjevima iz stavka (1) to~. c), d), e), f),
punomo}nika. g) i h) ovog ~lanka sud je du`an uzeti u obzir sve okolnosti
^lanak 69. slu~aja, osobito razmjer izme|u te`ine u~injene povrede i
(Povjerenstvo za `albe) zahtjeva, kao i interes ovla{tene osobe za osiguravanjem
(1) Povjerenstvo za `albe osniva se kao neovisno tijelo za efektivne za{tite prava.
odlu~ivanje o `albi sukladno odredbama ovoga Zakona. (3) U postupku protiv osobe ~ije su usluge bile kori{tene za
(2) Povjerenstvo za `albe ima tri ~lana, od kojih je jedan povredu prava, a postojanje te povrede ve} je pravomo}no
predsjednik Povjerenstva za `albe, i tri zamjenika ~lanova, ustanovljeno u postupku prema tre}oj osobi, pretpostavlja se
od kojih je jedan zamjenik predsjednika. da postoji povreda prava.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 23

(4) Postupak po tu`bi iz stavka (1) ovoga ~lanka je `uran. mjere prouzro~ila nositelju prava nastanak {tete koju bi bilo
^lanak 72. te{ko popraviti.
(Povreda imena podrijetla ili zemljopisne oznake) (4) U slu~aju dono{enja privremene mjere prema odredbama
stavka (3) ovoga ~lanka, sud }e protivnoj strani dostaviti
Povredom imena podrijetla ili zemljopisne oznake smatra se rje{enje o privremenoj mjeri odmah nakon njezinog
svako neovla{teno kori{tenje imena podrijetla ili zemljopisne izvr{enja.
oznake u smislu ~lanka 54. ovoga Zakona i ~injenje neke od
nedopu{tenih radnji u smislu ~lanka 55. ovoga Zakona. (5) Nositelj prava ne mora dokazivati opasnost da }e
ostvarivanje zahtjeva biti onemogu}eno ili znatno ote`ano
^lanak 73. ako u~ini vjerojatnim da }e predlo`ena privremena mjera
(Naknada {tete) prouzro~iti pretpostavljenom povreditelju samo neznatnu
(1) Za sve povrede prava iz ovoga Zakona vrijede op}a pravila o {tetu.
naknadi {tete i odgovornosti za {tetu, osim ako ovim (6) Smatra se da opasnost postoji ako bi zahtjeve trebalo
Zakonom nije druk~ije odre|eno. ostvarivati u inozemstvu.
(2) Osoba koja povrijedi ime podrijetla ili zemljopisnu oznaku (7) Sud za osiguranje zahtjeva, prema stavku (1) ovoga ~lanka,
du`na je platiti od{tetu svim osobama koje imaju status mo`e odrediti bilo koju privremenu mjeru kojom se mo`e
ovla{tenog korisnika tog imena podrijetla odnosno te posti}i cilj osiguranja, a osobito:
zemljopisne oznake, u opsegu koji se odre|uje prema op}im a) pretpostavljenom povreditelju zabraniti radnje kojima se
pravilima o naknadi {tete. povre|uje pravo iz ovoga Zakona,
^lanak 74. b) oduzeti, ukloniti iz prometa i pohraniti predmete povrede i
(Penal) sredstva povrede koji su isklju~ivo ili u prete`noj mjeri
namijenjeni odnosno rabe se za ~inidbu povreda.
(1) Ako je povreda imena podrijetla ili zemljopisne oznake
u~injena namjerno ili krajnjom nepa`njom, tu`itelj mo`e (8) Ako je mjera odre|ena prije podno{enja tu`be, sud }e u
tra`iti od osobe koja je povrijedila ime podrijetla ili rje{enju odrediti i rok u kojem predlagatelj mora podnijeti
zemljopisnu oznaku naknadu do trostrukog iznosa stvarne tu`bu u svrhu opravdavanja te mjere.
{tete i izmakle dobiti. (9) Rok iz stavka (8) ovoga ~lanka ne mo`e biti dulji od 20
radnih dana, odnosno 31 kalendarskog dana, od dana
(2) Pri odlu~ivanju o zahtjevu za pla}anje penala sud }e uzimati dostavljanja rje{enja predlagatelju, ovisno o tomu koji rok
u obzir sve okolnosti slu~aja, a osobito opseg nastale {tete, istje~e kasnije.
stupanj krivnje povreditelja i preventivni cilj penala. (10) Sud mora odlu~iti o prigovoru protiv rje{enja o privremenoj
^lanak 75. mjeri u roku od 30 dana od dana podno{enja odgovora na
(Aktivna legitimacija za tu`bu) prigovor, odnosno od isteka roka za podno{enje tog
(1) Tu`bu zbog povrede imena podrijetla ili zemljopisne oznake odgovora.
mogu podnijeti osobe iz ~lanka 19. ovoga Zakona koje su (11)Postupak u vezi s dono{enjem privremene mjere je `uran.
ustanovile ime podrijetla ili zemljopisnu oznaku, ovla{teni ^lanak 78.
korisnik imena podrijetla ili zemljopisne oznake, udruga (Osiguranje dokaza)
potro{a~a i pravobranitelj BiH. (1) Sud }e donijeti rje{enje o osiguranju dokaza ako predlagatelj
(2) Ako je pred Institutom odnosno sudom pokrenut postupak iz pru`i sudu razumne dokaze o tomu:
~l. 60., 62. ili 64. ovoga Zakona, sud koji postupa po tu`bi iz a) da je nositelj prava iz ovog Zakona,
~lanka 71. ovoga Zakona du`an je prekinuti postupak do b) da je njegovo pravo povrije|eno ili da prijeti stvarna
kona~ne odluke Instituta ili suda. opasnost od povrede,
^lanak 76. c) da }e dokazi o toj povredi biti uni{teni ili kasnije ne}e
(Rok za podno{enje tu`be) mo}i biti izvedeni.
Tu`ba zbog povrede registriranog imena podrijetla ili (2) Nositelj prava koji tra`i dono{enje rje{enja o osiguranju
zemljopisne oznake mo`e se podnijeti u roku od tri godine od dokaza bez prethodnog obavje{tavanja i saslu{anja protivne
dana kada je tu`itelj saznao za povredu i po~initelja, a najkasnije strane du`an je, osim uvjeta iz stavka (1) ovoga ~lanka,
u roku od pet godina od dana kad je povreda prvi puta po~injena. u~initi vjerojatnim i postojanje opasnosti da }e dokazi o
^lanak 77. povredi, zbog radnji protivne strane biti uni{teni, ili da se
(Privremene mjere) kasnije ne}e mo}i izvesti.
(3) U slu~aju dono{enja odluke o osiguranju dokaza prema
(1) Sud }e odrediti privremenu mjeru u svrhu osiguranja odredbama stavka (2) ovoga ~lanka, sud }e rje{enje o
zahtjeva prema odredbama ovoga Zakona ako predlagatelj osiguranju dostaviti protivnoj strani odmah nakon izvo|enja
u~ini vjerojatnim: dokaza.
a) da je nositelj prava iz ovoga Zakona i (4) Sud mo`e rje{enjem iz stavka (1) ovoga ~lanka odrediti da se
b) da je njegovo pravo povrije|eno ili da prijeti stvarna izvede bilo koji dokaz, a osobito:
opasnost od povrede. a) o~evid prostorija, poslovne dokumentacije, inventara,
(2) Nositelj prava mora u~initi vjerojatnim i jednu od sljede}ih baza podataka, ra~unalnih memorijskih jedinica ili drugih
pretpostavki: stvari,
a) opasnost da }e ostvarivanje zahtjeva biti onemogu}eno ili b) oduzimanje uzoraka predmeta povrede,
znatno ote`ano, c) pregled i predaju dokumenata,
b) da je privremena mjera potrebna u svrhu spre~avanja d) odre|ivanje i saslu{anje vje{taka,
nastanka {tete koju }e kasnije biti te{ko popraviti ili e) saslu{anje svjedoka.
c) da pretpostavljeni povreditelj dono{enjem privremene (5) Osiguranje dokaza mo`e se tra`iti i nakon pravomo}no
mjere koja bi se kasnije u postupku pokazala okon~anog postupka, ako je to potrebno u svrhu pokretanja
neopravdanom ne bi pretrpio ve}e negativne posljedice postupka prema izvanrednim pravnim lijekovima, ili za
od onih koje bi bez dono{enja takve privremene mjere vrijeme takvog postupka.
pretrpio nositelj prava. (6) U postupku osiguranja dokaza, prema odredbama ovoga
(3) Nositelj prava koji predla`e dono{enje privremene mjere bez ~lanka, primjenjuju se odgovaraju}e odredbe zakona o
prethodnog obavje{tavanja i saslu{anja protivne strane du`an parni~nom postupku, a koje se odnose na privremene mjere,
je, osim uvjeta iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka, u~initi osim ako je ovim Zakonom druk~ije odre|eno.
vjerojatnim da bi bilo kakva odgoda dono{enja privremene (7) Postupak osiguranja dokaza je `uran.
Broj 53 - Strana 24 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(8) Ako se kasnije poka`e da je prijedlog za osiguranje dokaza DIO JEDANAESTI - CARINSKE MJERE
neopravdan ili ako nositelj prava taj prijedlog ne opravda, ^lanak 82.
protivna strana ima pravo tra`iti: (Zahtjev nositelja prava)
a) vra}anje oduzetih predmeta, (1) Nositelj isklju~ivih prava prema ovome Zakonu, koji
b) zabranu kori{tenja pribavljenih informacija, opravdano sumnja da }e do}i do uvoza, provoza ili izvoza
c) naknadu {tete. robe proizvedene protivno odredbama ovoga Zakona, mo`e
(9) Sud u postupku osiguranja dokaza, prema odredbama ovoga kod nadle`nog carinskog tijela (u daljnjem tekstu: carinsko
~lanka, mora osigurati za{titu povjerljivih podataka stranaka tijelo) podnijeti zahtjev za za{titu svojih prava putem
i voditi brigu o tomu da se sudski postupak ne zlouporabi carinskih mjera privremenog zadr`avanja robe od daljnjeg
isklju~ivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka pu{tanja u promet.
protivne strane. (2) Zahtjev za za{titu prava, prema stavku (1) ovoga ~lanka,
^lanak 79. mora sadr`avati:
(Du`nost obavje{tavanja) a) podatke o podnositelju zahtjeva i o nositelju isklju~ivog
(1) Sud mo`e tijekom parnice, zbog povrede prava iz ovog prava iz ovog Zakona, ako se ne radi o istoj osobi,
Zakona, na temelju opravdanog zahtjeva jedne od stranaka b) detaljan opis robe, koji omogu}ava njezinu identifikaciju,
nalo`iti povreditelju prava da dostavi podatke o izvoru i c) dokaze o tomu da je podnositelj zahtjeva, odnosno osoba
distributivnim kanalima robe i usluga kojima se povre|uje koju je on ovlastio, nositelj isklju~ivog prava iz ovoga
pravo iz ovoga Zakona. Zakona u vezi s tom robom,
(2) Sud mo`e nalo`iti da podatke iz stavka (1) ovoga ~lanka d) dokaze o tomu da je isklju~ivo pravo vjerojatno
dostave sudu i osobe koje u opsegu komercijalne djelatnosti: povrije|eno,
a) posjeduju robu za koju se sumnja da se njome povre|uje e) druge podatke kojima raspola`e podnositelj va`ne za
pravo iz ovoga Zakona, ili odlu~ivanje o zahtjevu, kao {to su podaci o lokaciji robe i
b) koriste usluge za koje se sumnja da se njima povre|uje njezinoj destinaciji, o~ekivani datum dolaska ili odlaska
pravo iz ovoga Zakona, ili po{iljke, podaci o prijevoznom sredstvu, podaci o
c) daju usluge za koje se sumnja da se njima povre|uje pravo uvozniku, izvozniku, primatelju i sl.,
iz ovoga Zakona. f) vremensko razdoblje u kojem }e carinska tijela postupati
(3) Smatra se da je neka radnja poduzeta u opsegu komercijalne prema zahtjevu i koje ne mo`e biti dulje od dvije godine
djelatnosti ako je poduzeta za pribavljanje posredne ili od dana podno{enja zahtjeva.
neposredne ekonomske koristi. (3) Carinsko tijelo mo`e, prije dono{enja odluke kojom
(4) Pojam komercijalne djelatnosti ne obuhva}a radnje savjesnih udovoljava zahtjevu iz stavka (1) ovoga ~lanka, tra`iti od
krajnjih potro{a~a. nositelja prava da polo`i osiguranje za tro{kove
(5) Sud mo`e nalo`iti da podatke iz stavka (1) ovog ~lanka pohranjivanja i prijevoza robe, kao i za naknadu {tete, koji bi
dostavi sudu i osoba koju je neka od osoba navedenih u u vezi s robom mogli nastati carinskom tijelu, kao i strani
stavku (2) ovoga ~lanka ozna~ila kao umije{anu u protiv koje je prihva}en zahtjev iz stavka (1) ovoga ~lanka.
proizvodnju, izradu i distribuciju robe ili davanje usluga za (4) Ako carinsko tijelo udovolji zahtjevu iz stavka (1) ovoga
koje se sumnja da se njima povre|uje pravo iz ovoga ~lanka, ono o tomu obavje{tava sve carinske ispostave i
Zakona. nositelja prava.
(6) Podaci tra`eni na temelju stavka (1) ovoga ~lanka mogu ^lanak 83.
naro~ito obuhva}ati: (Postupak nakon privremenog zadr`avanja robe)
a) ime, adresu, odnosno tvrtku i sjedi{te proizvo|a~a, (1) Ako carinska ispostava pri provedbi carinskog postupka
izra|iva~a, distributera, dobavlja~a i drugih prethodnih na|e robu koja odgovara opisu robe iz odluke nadle`nog
posjednika robe, odnosno davatelja usluga, kao i carinskog tijela, ona }e tu robu privremeno zadr`ati od
namjeravanih prodavatelja na veliko i malo, daljnjeg pu{tanja u promet.
b) podatke o koli~inama proizvedene, izra|ene, isporu~ene, (2) Odluka o privremenom zadr`avanju robe uru~uje se
primljene ili naru~ene robe ili usluga, kao i o cijenama njezinom uvozniku.
ostvarenim za odnosnu robu i usluge. (3) U odluci iz stavka (2) ovoga ~lanka odre|uje se da se vlasnik
^lanak 80. robe, odnosno osoba koja je ovla{tena za raspolaganje
(Izvo|enje dokaza) robom, u roku od deset radnih dana od dana privremenog
zadr`avanja mo`e o~itovati o tomu radi li se o krivotvorenoj
(1) Ako sud odlu~i da }e izvesti predlo`eni dokaz koji se nalazi robi, odnosno drugoj povredi prava iz ovoga Zakona.
kod protivne strane, ta je strana du`na na zahtjev suda (4) Ako carinsko tijelo ne primi pisano o~itovanje vlasnika ili
predati dokazna sredstva kojima raspola`e. osobe koja je ovla{tena raspolagati robom u roku iz stavka
(2) Stavak (1) ovoga ~lanka odnosi se i na bankarsku, (3) ovoga ~lanka, ono mo`e na zahtjev i o tro{ku nositelja
financijsku i poslovnu dokumentaciju koja je pod nadzorom prava oduzeti i uni{titi privremeno zadr`anu robu.
protivne strane, ako se radi o povredi koja dosti`e opseg (5) Ako vlasnik robe ili osoba koja je ovla{tena raspolagati
komercijalne djelatnosti. robom u roku iz stavka (3) ovoga ~lanka podnese izjavu da
(3) U postupku izvo|enja dokaza primjenjuju se odgovaraju}e se ne radi o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi
odredbe zakona kojim se ure|uje parni~ni postupak, osim prava iz ovoga Zakona, nositelj prava u roku od deset radnih
ako je ovim Zakonom druk~ije odre|eno. dana od primitka obavijesti o takvoj izjavi mo`e podnijeti
(4) Sud mora nakon izvo|enja dokaza, sukladno stavku (1) tu`bu zbog povrede prava.
ovoga ~lanka, osigurati za{titu povjerljivih podataka stranaka (6) Ako posebne okolnosti slu~aja to opravdavaju, carinsko
i voditi brigu o tomu da se sudski postupak ne zlouporabi tijelo mo`e, na zahtjev nositelja prava, odrediti dodatni rok
isklju~ivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka za podno{enje tu`be iz stavka (5) ovoga ~lanka, koji ne
protivne strane. mo`e biti dulji od deset radnih dana.
^lanak 81. (7) Nositelj prava ili osoba koju on ovlasti mo`e za vrijeme
(Sredstvo osiguranja za protivnu stranu) privremenog zadr`avanja izvr{iti pregled i kontrolu robe i
Na zahtjev osobe protiv koje je pokrenut postupak za prate}e dokumentacije u opsegu koji je potreban za
odre|ivanje privremene mjere ili osiguranja dokaza, sud mo`e utvr|ivanje njegovih zahtjeva i za ostvarivanje sudske za{tite
odrediti odgovaraju}i nov~ani iznos kao sredstvo osiguranja u njegovih prava uz osiguranje za{tite povjerljivih podataka.
slu~aju da je zahtjev neutemeljen na teret podnositelja zahtjeva. (8) Pravo na pregled i kontrolu robe ima i njezin uvoznik.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 25

(9) Ako nositelj prava ne podnese tu`bu iz stavka (5) ovoga izvr{enja, posljedica djela ili drugih okolnosti po~injenog
~lanka, privremeno zadr`ana roba pu{ta se u tra`enu carinski prekr{aja.
dopu{tenu uporabu odnosno promet. (2) Pravnoj osobi i poduzetniku koji po~ine prekr{aj iz ~lanka
(10) Ako nositelj prava pokrene sudski postupak, carinsko tijelo 86. stavak (1) ovoga Zakona u povratu izre}i }e se za{titna
donijet }e odluku o zapljeni robe do dono{enja pravomo}ne mjera zabrane djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se
sudske odluke. vrije|a registrirano ime podrijetla ili zemljopisna oznaka u
^lanak 84. trajanju od najmanje jedne godine.
(Postupak po slu`benoj du`nosti) ^lanak 88.
(1) Ako carinska ispostava pri provedbi carinskog postupka u (Inspekcijska kontrola u vezi s prekr{ajima)
vezi s uvozom, provozom ili izvozom robe opravdano (1) Inspekcijsku kontrolu u vezi s prekr{ajima propisanim u
sumnja da su odre|enom robom povrije|ena prava prema ~lanku 86. ovoga Zakona i izricanje za{titne mjere propisane
ovome Zakonu, ona }e privremeno zadr`ati pu{tanje te robe u ~lanku 87. ovoga Zakona obavlja inspekcija nadle`na za
u promet i o tomu obavijestiti carinsko tijelo. kontrolu tr`i{ta u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Br~ko
(2) Carinsko tijelo pismeno obavje{tava nositelja prava o Distriktu BiH.
zadr`avanju robe, o sumnji da se radi o povredi njegovih (2) Inspekcijski postupak je `uran.
prava i o mogu}nosti da podnese zahtjev prema ~lanku 82.
ovoga Zakona u roku od pet radnih dana od dana DIO TRINAESTI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
zadr`avanja robe. ^lanak 89.
(3) Ako nositelj prava podnese zahtjev sukladno stavku (2) (Prava priznata do primjene ovoga Zakona i provedbeni propisi
ovoga ~lanka, roba se zadr`ava do dono{enja odluke za izvr{enje ovoga Zakona)
carinskog tijela. (1) Registrirane zemljopisne oznake koje vrijede na dan stupanja
(4) Ako carinsko tijelo udovolji zahtjevu iz ~lanka 82. ovoga na snagu ovoga Zakona ostaju i dalje na snazi i na njih }e se
Zakona, roba se privremeno zadr`ava za daljnjih deset primjenjivati odredbe ovoga Zakona.
radnih dana.
(2) Ravnatelj Instituta donijet }e provedbene propise za
(5) Nositelj prava u roku iz stavka (4) ovog ~lanka mora izvr{enje ovoga Zakona u roku od {est mjeseci od dana
provesti radnje iz ~lanka 83. stavak (7) ovoga Zakona. stupanja na snagu ovoga Zakona, izuzev propisa iz ~lanka
(6) Odredbe ~l. 83. i 84. ovoga Zakona ne primjenjuju se na 85. stavak (2) ovoga Zakona.
uvoz, provoz ili izvoz robe u malim koli~inama
namijenjenim za privatnu i nekomercijalnu uporabu, koje se (3) Provedbene propise u smislu stavka (2) ovoga ~lanka ~ine:
unose ili iznose kao dio osobne prtljage ili {alju u malim Pravilnik o postupku za priznanje oznake podrijetla
po{iljkama. proizvoda, imena podrijetla i zemljopisne oznake, Odluka o
posebnim tro{kovima postupka za stjecanje i odr`avanje
^lanak 85. prava industrijskog vlasni{tva, Odluka o uvjetima za upis u
(Primjena drugih carinskih propisa) registre zastupnika za za{titu industrijskog vlasni{tva,
(1) Na carinski postupak u vezi s robom kojom se povre|uju Pravilnik o stru~nom ispitu za zastupnike za za{titu
prava iz ovoga Zakona na odgovaraju}i se na~in primjenjuju industrijskog vlasni{tva i Odluka o naknadi za rad u
ostali carinski propisi. Povjerenstvu za `albe.
(2) Bli`e propise o provedbi carinskih mjera iz ovoga dijela ^lanak 90.
Zakona donosi Vije}e ministara na prijedlog Uprave za (Prestanak va`enja drugih propisa i postupci za priznanje `iga u
neizravno oporezivanje BiH. tijeku)
(3) Carinski postupak u vezi s robom kojom se povre|uju prava (1) Po~etkom primjene ovoga Zakona prestaju va`iti odredbe
iz ovoga Zakona je `uran. GLAVE II - VRSTE PRAVA INDUSTRIJSKOG
DIO DVANAESTI - PREKR[AJNE ODREDBE VLASNI[TVA Odjeljak 4. - ZEMLJOPISNA OZNAKA
^lanak 86. (~l. 116. - 126.) Zakona o industrijskom vlasni{tvu u Bosni i
(Prekr{aji) Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/02 i 29/02) koje
se odnose na zemljopisnu oznaku, kao i odredbe koje se
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 200.000 KM mogu sukladno primijeniti na zemljopisnu oznaku.
kaznit }e se za prekr{aj pravna osoba ili poduzetnik koji na
na~in iz ~lanka 72. ovoga Zakona povrijede registrirano ime (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga ~lanka, Zakon o
podrijetla ili zemljopisnu oznaku. industrijskom vlasni{tvu u Bosni i Hercegovini primjenjivat
(2) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM }e se i dalje na sve upravne postupke u vezi sa zemljopisnom
kaznit }e se za prekr{aj iz stavka (1) ovoga ~lanka i oznakom koji nisu okon~ani do dana po~etka primjene
odgovorna osoba u pravnoj osobi i kod poduzetnika. ovoga Zakona.
(3) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM ^lanak 91.
kaznit }e se za prekr{aj iz stavka (1) ovoga ~lanka fizi~ka (Primjena me|unarodnih ugovora)
osoba. Odredbe me|unarodnih ugovora u vezi s oznakama
(4) Predmeti koji su nastali ~injenjem prekr{aja iz stavka (1) zemljopisnog podrijetla, imenom podrijetla i zemljopisnom
ovoga ~lanka oduzet }e se i uni{titi, a predmeti, odnosno oznakom, kojima je pristupila Bosna i Hercegovina, primjenjuju
ure|aji namijenjeni ili uporabljeni za po~injenje tih prekr{aja se na predmete koje tretira ovaj Zakon i u slu~aju sukoba s
}e se oduzeti. odredbama ovoga Zakona primjenjuju se odredbe me|unarodnih
(5) Prekr{ajni postupak na temelju odredaba ovoga ~lanka je ugovora.
`uran. ^lanak 92.
^lanak 87. (Jedinstvena primjena odredaba o Povjerenstvu za `albe u
(Za{titna mjera) Zakonu o patentu, Zakonu o `igu i Zakonu o industrijskom
(1) Pravnoj osobi i poduzetniku koji po~ine prekr{aje iz ~lanka dizajnu)
86. stavak (1) ovoga Zakona u obavljanju djelatnosti mo`e Odredbe ~l. 69. i 70. ovoga Zakona i odgovaraju}e odredbe
se izre}i za{titna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili Zakona o patentu, Zakona o `igu i Zakona o industrijskom
dijelova djelatnosti kojima se vrije|a registrirano ime dizajnu, kojima se ure|uje Povjerenstvo za `albe Instituta,
podrijetla ili zemljopisna oznaka u trajanju do jedne godine, primjenjuju se na na~in da se formira jedno povjerenstvo za
ako je po~injeni prekr{aj osobito te`ak zbog na~ina `albe.
Broj 53 - Strana 26 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lanak 93. ili je u pitawu istorijski naziv tog podru~ja, ako ispuwava
(Stupanje na snagu Zakona) uslove iz ~l. 2, 3. i 4. ovog zakona.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ^lan 6.
"Slu`benom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. sije~nja 2011. (Porijeklo sirovine)
godine. Proizvod se mo`e izuzetno za{tititi imenom porijekla
PSBiH broj 515/10 ili geografskom oznakom ako ima dokazano tradicionalno
28. svibnja 2010. godine obiqe`je, visoku reputaciju i dobro je poznat, te kada sirovina
Sarajevo za proizvodwu tog proizvoda poti~e sa podru~ja razli~itog
Predsjedatelj Predsjedatelj ili {ireg od podru~ja prerade, ako je podru~je proizvodwe
Zastupni~kog doma Doma naroda sirovine ograni~eno i postoje posebni uslovi za proizvodwu
Parlamentarne skup{tine BiH Parlamentarne skup{tine BiH te sirovine, kao i sistem inspekcijske kontrole koji
Dr. Milorad @ivkovi}, v. r. Sulejman Tihi}, v. r. obezbje|uje nadzor nad ispuwewem posebnih uslova.
^lan 7.
(Homonimni nazivi)
Na osnovu ~lana IV 4a) Ustava Bosne i Hercegovine, Ako su nazivi dvaju ili vi{e mjesta odakle proizvod
Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 75. poti~e identi~ni, ili gotovo identi~ni u pisanom ili
sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 7. aprila 2010. govornom obliku (homonimni nazivi), za{tita takvih
godine, i na 46. sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. maja 2010. geografskih naziva bi}e priznata svim zainteresovanim
godine, usvojila je licima koja ispuwavaju uslove propisane ovim zakonom, na
osnovu principa pravednog i ravnopravnog tretirawa
ZAKON proizvo|a~a na tr`i{tu i istinitog obavje{tavawa
potro{a~a, osim kada to mo`e izazvati zabunu u javnosti o
O ZA[TITI OZNAKA GEOGRAFSKOG PORIJEKLA ta~nom geografskom porijeklu proizvoda.
DIO PRVI - OP[TE ODREDBE ^lan 8.
(Nazivi koji se ne mogu za{tititi geografskom oznakom ili
^lan 1. imenom porijekla)
(Predmet Zakona)
(1) Geografskom oznakom ili imenom porijekla ne mo`e se
(1) Ovim zakonom ure|uju se na~in sticawa, odr`avawe, za{tititi naziv:
sadr`aj, prestanak i pravna za{tita oznaka geografskog
porijekla u Bosni i Hercegovini (u daqwem tekstu: BiH). a) koji je suprotan javnom poretku ili moralu,
(2) Ovaj zakon primjewuje se i na imena porijekla i geografske b) koji predstavqa ime za{ti}ene biqne sorte ili
oznake koje su me|unarodno registrovane za BiH. `ivotiwske vrste, ako bi to moglo javnost dovesti u
zabludu o geografskom porijeklu proizvoda,
(3) Odredbe ovog zakona ne}e se primjewivati na one
proizvode u dijelu u kojem su sticawe i sistem za{tite, kao c) ~iji bi izgled ili sadr`aj mogao stvoriti zabunu u
i ostvarivawe prava u kori{}ewu oznake geografskog privrednom prometu u pogledu vrste, porijekla,
porijekla na tim proizvodima izri~ito druga~ije ure|eni kvaliteta, na~ina proizvodwe ili drugih
posebnim zakonom. karakteristika proizvoda,
d) koji predstavqa ta~an naziv zemqe, regiona ili
^lan 2. lokaliteta s kojeg proizvod poti~e, ali koji kod
(Pojam oznake geografskog porijekla) potro{a~a izaziva la`nu predstavu da proizvod poti~e
(1) Oznaka geografskog porijekla (u daqwem tekstu: oznaka iz druge zemqe, regiona ili lokaliteta,
porijekla) jeste svaka oznaka kojom se neka zemqa ili e) koji je usqed dugotrajne upotrebe u obi~nom govoru
mjesto koje se u woj nalazi, direktno ili indirektno, izgubio svoje geografsko zna~ewe i postao generi~an,
ozna~ava kao zemqa ili mjesto geografskog porijekla odnosno uobi~ajen naziv za ozna~avawe odre|enog
proizvoda. proizvoda,
(2) Oznake porijekla upotrebqavaju se za obiqe`avawe f) koji nije za{ti}en, ili je prestao da bude za{ti}en, u
prirodnih, poqoprivrednih, industrijskih, zanatskih i zemqi porijekla, ili koji se prestao koristiti u toj
proizvoda doma}e radinosti. zemqi.
^lan 3. (2) Ovim zakonom ne {titi se ime porijekla ili geografska
(Pojam geografske oznake) oznaka za proizvod od vinove loze, ako je ta oznaka
Geografska oznaka je oznaka koja identifikuje odre|enu identi~na sa imenom sorte gro`|a koja je postojala na
robu kao robu porijeklom sa teritorije odre|ene zemqe, teritoriji BiH prije 1. januara 1995. godine.
regiona ili lokaliteta sa te teritorije, gdje se odre|eni ^lan 9.
kvalitet, reputacija ili druge karakteristike robe (Generi~ki naziv)
su{tinski mogu pripisati wenom geografskom porijeklu. (1) Generi~ki naziv je onaj geografski naziv koji je, iako se
^lan 4. odnosi na geografsko mjesto na kojem je proizvod
(Pojam imena porijekla) prvobitno nastao, ili je stavqen na tr`i{te, u
Ime porijekla je geografski naziv zemqe, regiona ili uobi~ajenom govoru izgubio svoje geografsko zna~ewe i
lokaliteta koji slu`i da ozna~i proizvod koji odatle poti~e, postao op{ti naziv tog proizvoda.
~iji su kvalitet i posebna svojstva iskqu~ivo ili bitno (2) Pri utvr|ivawu da li je neki geografski naziv postao
uslovqeni geografskom sredinom, koja obuhvata prirodne i generi~ki naziv, uzimaju se u obzir sve okolnosti, a
qudske faktore i ~ija se proizvodwa, prerada i priprema u naro~ito postoje}a situacija na geografskom podru~ju sa
cjelini odvijaju na odre|enom ograni~enom podru~ju. kojeg proizvod poti~e i gdje se koristi.
^lan 5. ^lan 10.
(Tradicionalni i istorijski nazivi) (Nacionalni tretman)
Oznaku porijekla ~ini i naziv koji nije administrativni (1) Strana fizi~ka i pravna lica u pogledu za{tite oznaka
geografski naziv odre|ene zemqe, regiona ili lokaliteta, porijekla u BiH u`ivaju ista prava kao i doma}a fizi~ka i
koji je dugom upotrebom u prometu postao op{tepoznat kao pravna lica, ako to proizlazi iz me|unarodnih ugovora ili
tradicionalni naziv proizvoda koji poti~e sa tog podru~ja, konvencija kojima je pristupila ili ih je ratifikovala
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 27

BiH (u daqwem tekstu: me|unarodni ugovori i konvencije), ^lan 14.


ili iz principa reciprociteta. (Zastupawe)
(2) Postojawe reciprociteta se pretpostavqa dok se ne (1) Fizi~ka i pravna lica koja se bave zastupawem u postupku
doka`e suprotno. za{tite imena porijekla i geografskih oznaka pred
^lan 11. Institutom moraju biti upisana u Registar zastupnika iz
(Nadle`nost za postupak za{tite oznaka porijekla) ~lana 13. stav (1) ovog zakona.
(1) Pravna za{tita oznaka porijekla, u skladu sa odredbama (2) Strano fizi~ko ili pravno lice u postupku pred
Madridskog sporazuma o suzbijawu la`nih ili prevarnih Institutom mora zastupati zastupnik upisan u Registar
oznaka porijekla na proizvodima od 14. aprila 1891. godine, zastupnika, a doma}e pravno i fizi~ko lice mo`e pred
ostvaruje se direktnom primjenom tih odredaba i propisa o Institutom istupati i samostalno.
suzbijawu nelojalne konkurencije, u sudskom postupku pred (3) U Registar zastupnika upisuju se fizi~ka i pravna lica
stvarno i mjesno nadle`nim sudom, ili u upravnom postupku koja ispuwavaju uslove utvr|ene propisom o sprovo|ewu.
pred nadle`nim carinskim organom ili organom tr`i{ne ^lan 15.
inspekcije. (Pru`awe informacija)
(2) Sud je nadle`an da odlu~i koje oznake porijekla, zbog svog (1) Institut }e svakom licu, na wegov pismeni zahtjev,
generi~nog karaktera, ne u`ivaju za{titu u skladu sa omogu}iti uvid u dokumentaciju koja se odnosi na ime
odredbama Madridskog sporazuma o suzbijawu la`nih ili porijekla ili geografsku oznaku.
prevarnih oznaka porijekla na proizvodima, iskqu~uju}i (2) Sadr`aj i na~in uvida iz stava (1) ovog ~lana uredi}e se
iz rezerve odre|ene ovim stavom geografske nazive propisom o sprovo|ewu.
regiona za oznake porijekla proizvoda od vinove loze.
(3) Usluge pretra`ivawa prijavqenih i registrovanih imena
^lan 12. porijekla i geografskih oznaka za strana lica obavqaju se
(Nadle`nost za postupak za{tite imena porijekla i posredstvom zastupnika iz ~lana 14. stav (2) ovog zakona, a
geografske oznake) doma}a lica usluge pretra`ivawa mogu zahtijevati i
(1) Poslove koji se odnose na postupak za{tite geografske samostalno.
oznake i imena porijekla u upravnom postupku propisanom ^lan 16.
ovim zakonom obavqa Institut za intelektualnu svojinu (Takse i naknade u postupku registrovawa imena porijekla ili
Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Institut). geografske oznake, sticawa i odr`avawa statusa ovla{}enog
(2) Ako nije druga~ije propisano ovim zakonom, u postupku korisnika i pru`awa informacionih usluga)
pred Institutom primjewuju se odredbe Zakona o upravnom
postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i (1) Za sve radwe u postupku registrovawa i prestanka imena
93/09). porijekla ili geografske oznake, sticawa, odr`avawa i
(3) Protiv odluke Instituta donesene u postupku iz stava (1) prestanka statusa ovla{}enog korisnika imena porijekla
ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba Komisiji za `albe ili geografske oznake i za pru`awe informacionih usluga
Instituta (u daqwem tekstu: Komisija za `albe) u roku od pla}aju se takse saglasno va`e}im propisima kojima se
15 dana od dana prijema odluke. ure|uju dr`avne administrativne takse (u daqwem tekstu:
takse) i naknade posebnih tro{kova postupka (u daqwem
(4) Protiv odluke Komisije za `albe mo`e se pokrenuti tekstu: tro{kovi postupka) u visini odre|enoj posebnom
upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine, u roku od 30 tarifom koju donosi Ministarstvo spoqne trgovine i
dana od dana prijema odluke. ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na predlog
^lan 13. direktora Instituta.
(Registri) (2) Dokaz o pla}enoj taksi i tro{kovima postupka iz stava (1)
(1) Institut u elektronskoj formi vodi Registar prijava ovog ~lana dostavqa se Institutu na na~in utvr|en
imena porijekla, Registar prijava za priznawe statusa propisima o sprovo|ewu.
ovla{}enih korisnika imena porijekla, Registar prijava ^lan 17.
za priznawe statusa ovla{}enih korisnika geografskih (Me|unarodno registrovawe imena porijekla ili geografske
oznaka, Registar imena porijekla, Registar geografskih oznake)
oznaka, Registar ovla{}enih korisnika imena porijekla,
Registar ovla{}enih korisnika geografskih oznaka, (1) Ovla{}eni korisnik imena porijekla ili geografske
Registar me|unarodnih prijava imena porijekla i Registar oznake, odnosno podnosilac prijave za registrovawe imena
zastupnika za za{titu geografskih oznaka i imena porijekla ili geografske oznake mo`e podnijeti zahtjev za
porijekla (u daqwem tekstu: Registar zastupnika). me|unarodno registrovawe imena porijekla ili
(2) Registrom me|unarodnih prijava imena porijekla smatra}e geografske oznake u skladu sa me|unarodnim ugovorom koji
se zbirka prijava imena porijekla podnesenih na osnovu obavezuje BiH.
Lisabonskog aran`mana o za{titi imena porijekla i (2) Zahtjev za me|unarodno registrovawe iz stava (1) ovog
wihovom me|unarodnom registrovawu i objavqenih od ~lana, uz pla}awe propisane takse i tro{kova postupka,
Me|unarodnog biroa Svjetske organizacije za podnosi se putem Instituta.
intelektualnu svojinu (u daqwem tekstu: Me|unarodni (3) Sadr`aj zahtjeva za me|unarodno registrovawe imena
biro). porijekla ili geografske oznake i postupawe Instituta po
(3) Registri iz stava (1) ovog ~lana objediweni su u tom zahtjevu uredi}e se propisom o sprovo|ewu.
jedinstveni sistem registara industrijske svojine BiH u DIO DRUGI - POSTUPAK PO PRIJAVI ZA
elektronskoj formi. REGISTROVAWE IMENA PORIJEKLA ILI
(4) Sadr`aj registara iz stava (1) ovog ~lana propisa}e se GEOGRAFSKE OZNAKE
posebnim propisom o sprovo|ewu ovog zakona (u daqwem
tekstu: propis o sprovo|ewu). ^lan 18.
(5) Registri iz stava (1) ovog ~lana smatraju se javnim kwigama (Pokretawe postupka za registrovawe imena porijekla ili
i zainteresovana lica mogu ih razgledati bez pla}awa geografske oznake)
posebnih taksa. (1) Postupak za registrovawe imena porijekla ili geografske
(6) Na pismeni zahtjev zainteresovanih lica i uz pla}awe oznake pokre}e se odgovaraju}om prijavom.
propisane takse i naknade tro{kova postupka, Institut }e (2) Prijava imena porijekla ili geografske oznake mo`e se
izdati kopije dokumenata i odgovaraju}e potvrde i odnositi samo na jednu oznaku ili ime geografskog
uvjerewa o ~iwenicama o kojima vodi slu`benu evidenciju. podru~ja i samo na jednu vrstu proizvoda.
Broj 53 - Strana 28 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lan 19. ^lan 23.
(Lica koja mogu podnijeti prijavu za registrovawe imena (Podaci o specifi~nim karakteristikama proizvoda)
porijekla ili geografske oznake) (1) Podaci o specifi~nim karakteristikama proizvoda, ako je
Prijavu za registrovawe imena porijekla ili geografske u pitawu prijava geografske oznake, sadr`e opis na~ina
oznake (u daqwem tekstu: prijava imena porijekla ili proizvodwe proizvoda, preciznu naznaku specifi~nih
geografske oznake) mogu podnijeti: karakteristika ili kvaliteta proizvoda, ukqu~uju}i i
a) doma}a fizi~ka ili pravna lica koja na odre|enom podatke o ste~enoj reputaciji, odredbe o tome ko ima pravo
geografskom podru~ju proizvode proizvode koji se na upotrebu geografske oznake i pod kojim uslovima, kao i
ozna~avaju nazivom tog geografskog podru~ja, odredbe o pravima i obavezama korisnika geografske
b) udru`ewa lica iz ta~ke a) ovog stava, privredne komore, oznake.
udru`ewa potro{a~a, op{tinski, kantonalni, (2) Podaci o specifi~nim karakteristikama proizvoda, ako je
entitetski i dr`avni organi zainteresovani za u pitawu prijava imena porijekla, podnose se u formi
za{titu imena porijekla, odnosno geografske oznake u elaborata o na~inu proizvodwe proizvoda i posebnim
okviru svojih aktivnosti, svojstvima i kvalitetu proizvoda, koji sadr`i naro~ito:
c) strana fizi~ka ili pravna lica, odnosno strana a) podatke o podnosiocu prijave imena porijekla i licu
udru`ewa, ako je ime porijekla, odnosno geografska ovla{}enom da ga predstavqa,
oznaka priznata u zemqi porijekla, kada to proizlazi iz b) geografski naziv koji se {titi,
me|unarodnih ugovora. c) podatke o ustaqenom na~inu i postupku proizvodwe
^lan 20. proizvoda,
(Bitni dijelovi prijave imena porijekla ili geografske d) podatke o posebnim svojstvima i kvalitetu proizvoda,
oznake) e) podatke o uzro~noj vezi izme|u geografskog podru~ja i
Bitni dijelovi prijave imena porijekla ili geografske posebnih svojstava i kvaliteta proizvoda,
oznake su: f) dokaz o izvr{enoj kontroli posebnih svojstava
a) zahtjev za registrovawe imena porijekla ili proizvoda od ovla{}ene akreditovane organizacije,
geografske oznake, g) odredbe o na~inu obiqe`avawa proizvoda,
b) opis geografskog podru~ja, h) odredbe o tome ko i pod kojim uslovima ima pravo da
c) podaci o specifi~nim karakteristikama proizvoda. koristi ime porijekla,
^lan 21. i) odredbe o pravima i obavezama korisnika imena
(Zahtjev za registrovawe imena porijekla ili geografske porijekla,
oznake) j) podatke odre|ene drugim propisima kojima se reguli{e
(1) Zahtjev za registrovawe imena porijekla ili geografske kvalitet konkretnog proizvoda.
oznake sadr`i: (3) Dokaz iz stava (2) ta~ka f) ovog ~lana ne mo`e biti stariji
a) podatke o podnosiocu prijave, od {est mjeseci.
b) geografski naziv koji se {titi, ^lan 24.
c) vrstu proizvoda koji se obiqe`ava odre|enim (Datum podno{ewa prijave imena porijekla ili geografske
geografskim nazivom, oznake)
d) geografski naziv podru~ja ili mjesta iz kojeg poti~e (1) Za priznawe datuma podno{ewa prijave imena porijekla
proizvod koji se obiqe`ava odre|enim geografskim ili geografske oznake potrebno je da prijava podnesena
nazivom, Institutu na taj datum sadr`i bitne dijelove prijave iz
e) potpis podnosioca prijave, ~lana 20. ovog zakona.
f) dokaz o pla}enoj taksi, (2) Institut podnosiocu prijave, na wegov primjerak,
potvr|uje prijem prijave.
g) punomo}, ako se prijava podnosi posredstvom punomo-
}nika. (3) Po prijemu prijave Institut ispituje da li prijava sadr`i
dijelove iz stava (1) ovog ~lana.
(2) Ako prijavu podnosi strano lice, zahtjev iz stava (1) ovog
~lana mora sadr`avati i javnu ispravu koju izdaje nadle`ni (4) Ako prijava ne sadr`i dijelove iz stava (1) ovog ~lana,
organ u dr`avi porijekla kojom se potvr|uje da je ime Institut }e pismeno pozvati podnosioca prijave da u roku
porijekla, odnosno geografska oznaka priznata u dr`avi od 30 dana, koji se ne mo`e produ`iti, otkloni nedostatke
porijekla, kao i ovjereni prevod te javne isprave na jedan zbog kojih prijava nije mogla biti upisana u odgovaraju}i
od jezika u slu`benoj upotrebi u BiH. registar prijava, uz upozorewe da }e prijava biti odba~ena
(3) Zahtjev za registrovawe imena porijekla, uz elemente iz ako nedostaci ne budu otkloweni.
stava (1) ovog ~lana, sadr`i i naznaku o ovla{}enoj (5) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (4) ovog ~lana ne
akreditovanoj organizaciji koja vr{i kontrolu posebnih otkloni nedostatke, Institut }e zakqu~kom odbaciti
svojstava proizvoda. prijavu.
(4) Zahtjev za registrovawe geografske oznake, uz elemente iz (6) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (4) ovog ~lana
stava (1) ovog ~lana, mo`e sadr`avati i izgled geografske otkloni nedostatke, Institut }e zakqu~kom priznati kao
oznake ako pored rije~i sadr`i i figurativne dijelove, datum podno{ewa prijave onaj datum kada je podnosilac
ili samo figurativne dijelove koji su podobni da prijave otklonio uo~ene nedostatke.
identifikuju geografsko porijeklo odre|ene robe. (7) Prijava kojoj je priznat datum podno{ewa upisuje se u
odgovaraju}i registar prijava.
^lan 22.
(Opis geografskog podru~ja) ^lan 25.
Opis geografskog podru~ja sadr`i podatke o geografskom (Registar prijava imena porijekla i Registar prijava
podru~ju sa kojeg poti~e proizvod i obuhvata bli`e odre|ewe geografskih oznaka)
administrativnih granica tog podru~ja, geografsku mapu tog U Registar prijava imena porijekla i Registar prijava
podru~ja i podatke o geografskim i qudskim faktorima koji geografskih oznaka upisuju se podaci o bitnim dijelovima
uslovqavaju specifi~ne karakteristike, kvalitet ili prijave iz ~lana 20. ovog zakona i drugi podaci propisani
reputaciju proizvoda koji je u pitawu. propisom o sprovo|ewu.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 29

^lan 26. (4) Ekspert iz stava (2) ovog ~lana du`an je da tra`eno
(Redoslijed ispitivawa prijave imena porijekla ili mi{qewe dostavi u roku od 60 dana od dana kada mu je
geografske oznake) zatra`eno.
(1) Prijave imena porijekla ili geografske oznake ispituju se (5) Ako ekspert iz stava (2) ovog ~lana tra`eno mi{qewe ne
po redoslijedu odre|enom datumom wihovog podno{ewa. dostavi u roku od 60 dana od dana kada mu je zatra`eno,
(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, prijava se mo`e Institut }e ispuwavawe uslova za registrovawe
ispitati po hitnom postupku: ispitivati bez pribavqenog mi{qewa.
a) u slu~aju sudskog spora ili pokrenutog inspekcijskog
nadzora ili carinskog postupka, ^lan 30.
b) ako je podnesen zahtjev za me|unarodno registrovawe (Rje{ewe o odbijawu registrovawa imena porijekla ili
imena porijekla ili geografske oznake, geografske oznake)
c) ako je, saglasno drugim propisima, u odre|enom roku (1) Ako je ekspert iz ~lana 29. stav (2) ovog zakona dao
neophodno izvr{iti registraciju imena porijekla ili negativno mi{qewe o ispuwavawu uslova za registrovawe
geografske oznake, uz obavezu podno{ewa posebnog imena porijekla, odnosno geografske oznake, ili ako
zahtjeva za to. Institut utvrdi da prijava imena porijekla, odnosno
(3) U slu~aju iz stava (2) ovog ~lana podnosi se zahtjev za geografske oznake ne ispuwava uslove propisane ovim
ispitivawe prijave po hitnom postupku. zakonom za registrovawe imena porijekla ili geografske
(4) Za zahtjev za ispitivawe prijave po hitnom postupku iz oznake, Institut }e pismenim putem, na osnovu rezultata
stava (2) ta~. b) i c) ovog ~lana pla}aju se takse i tro{kovi ispitivawa, obavijestiti podnosioca prijave o razlozima
postupka. zbog kojih ime porijekla ili geografska oznaka ne mo`e
^lan 27. biti registrovana i pozva}e ga da se izjasni o tim
(Ispitivawe urednosti prijave imena porijekla ili razlozima u roku koji ne mo`e biti kra}i od 30 dana, niti
geografske oznake i weno odbacivawe) du`i od 60 dana.
(1) Postupak ispitivawa urednosti prijave imena porijekla (2) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave, uz pla}awe
ili geografske oznake obuhvata ispitivawe svih uslova administrativne takse i tro{kova postupka, Institut
propisanih ovim zakonom i propisom o sprovo|ewu. mo`e jednom produ`iti rok iz stava (1) ovog ~lana za
(2) Prijava je uredna ako sadr`i bitne dijelove iz ~l. 20, 21, 22. vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kra}e od 15 dana,
i 23. ovog zakona, dokaz o uplati propisane takse i niti du`e od 90 dana.
tro{kova postupka i druge propisane podatke. (3) Ako se podnosilac prijave u ostavqenom roku izjasni o
(3) Ako utvrdi da prijava nije uredna, Institut }e pismenim razlozima zbog kojih ime porijekla, odnosno geografska
putem, uz navo|ewe razloga, pozvati podnosioca prijave da oznaka ne mo`e biti registrovana, Institut je du`an da o
je uredi u roku koji ne mo`e biti kra}i od 30 dana, niti wegovom izja{wewu pribavi mi{qewe eksperta iz ~lana
du`i od 90 dana. 29. stav (2) ovog zakona.
(4) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave, uz pla}awe (4) Ako ekspert iz ~lana 29. stav (2) ovog zakona tra`eno
takse i tro{kova postupka, Institut }e produ`iti rok iz mi{qewe ne dostavi u roku od 60 dana od kada mu je
stava (3) ovog ~lana za vrijeme koje smatra primjerenim, zatra`eno, Institut }e postupak ispitivawa ispuwavawa
ali ne kra}e od 15 dana, niti du`e od 90 dana. uslova za registrovawe nastaviti bez pribavqenog
(5) Ako podnosilac prijave u ostavqenom roku ne uredi mi{qewa.
prijavu ili ne plati taksu i tro{kove postupka za weno
ure|ivawe, Institut }e zakqu~kom odbaciti prijavu. (5) Institut }e rje{ewem odbiti da registruje ime porijekla
(6) U slu~aju iz stava (5) ovog ~lana, uz pla}awe propisane ili geografsku oznaku ako se podnosilac prijave imena
takse i tro{kova postupka, podnosilac prijave mo`e porijekla, odnosno geografske oznake, uop{te ne izjasni,
podnijeti predlog za povrat u pre|a{we stawe, u roku od ili ako se izjasni, a Institut ili ekspert iz ~lana 29. stav
tri mjeseca od dana prijema zakqu~ka o odbacivawu. (2) ovog zakona i daqe smatra da se ime porijekla, odnosno
geografska oznaka ne mo`e registrovati.
^lan 28.
(Odustajawe od prijave) ^lan 31.
(1) Podnosilac prijave imena porijekla ili geografske (Pretvarawe prijave imena porijekla u prijavu geografske
oznake mo`e u toku cijelog postupka odustati od prijave. oznake i obratno)
(2) U slu~aju kada podnosilac prijave odustane od prijave, (1) Do okon~awa postupka, na zahtjev podnosioca prijave imena
Institut }e donijeti poseban zakqu~ak o obustavqawu porijekla ili geografske oznake, uz pla}awe propisane
postupka. takse i tro{kova postupka, prijava imena porijekla mo`e
(3) U slu~aju iz stava (2) ovog ~lana, prijava imena porijekla se pretvoriti u prijavu geografske oznake i obratno.
ili geografske oznake prestaje va`iti narednog dana od (2) U postupku ispitivawa ispuwenosti uslova za
dana predaje Institutu izjave o odustajawu. registrovawe imena porijekla, Institut je du`an da
^lan 29. predlo`i podnosiocu prijave imena porijekla weno
(Ispitivawe uslova za registrovawe imena porijekla ili pretvarawe u prijavu geografske oznake ako nisu ispuweni
geografske oznake) uslovi za registrovawe imena porijekla, ali su ispuweni
(1) Ako je prijava imena porijekla, odnosno geografske oznake uslovi za registrovawe geografske oznake.
uredna, u smislu ~lana 27. stav (1) ovog zakona, Institut (3) U postupku ispitivawa ispuwenosti uslova za
ispituje da li su ispuweni uslovi za registrovawe imena registrovawe geografske oznake, ako uo~i da geografska
porijekla, odnosno geografske oznake. oznaka ispuwava uslove, ili da bi mogla ispuniti uslove da
(2) U postupku ispitivawa uslova za registrovawe imena bude registrovana kao ime porijekla, Institut je du`an da
porijekla, odnosno geografske oznake, Institut mo`e predlo`i podnosiocu prijave geografske oznake weno
pribaviti mi{qewe od kompetentne institucije ili pretvarawe u prijavu imena porijekla.
pojedinca (u daqwem tekstu: ekspert) o posebnim
svojstvima, reputaciji i kvalitetu proizvoda, navedenim u (4) O pretvarawu odgovaraju}e prijave Institut donosi
prijavi imena porijekla ili geografske oznake. poseban zakqu~ak.
(3) Direktor Instituta ovla{}en je da odredi eksperta iz (5) Podaci o pretvarawu odgovaraju}e prijave upisuju se u
stava (2) ovog ~lana u svakom pojedina~nom slu~aju. odgovaraju}i registar prijava.
Broj 53 - Strana 30 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
DIO TRE]I - PRIGOVOR ^lan 35.
^lan 32. (Postupak po prigovoru)
(Objavqivawe prijave imena porijekla ili geografske (1) Nakon prijema prigovora Institut ispituje da li je
oznake) prigovor u svemu podnesen u skladu sa ~l. 33. i 34. ovog
(1) Ako je ekspert iz ~lana 29. stav (2) ovog zakona dao zakona.
pozitivno mi{qewe o ispuwavawu uslova za registrovawe (2) Ako nisu ispuweni uslovi iz stava (1) ovog ~lana, Institut
imena porijekla, odnosno geografske oznake, ili ako u roku }e zakqu~kom odbaciti prigovor.
iz ~lana 29. stav (4) ovog zakona nije dao mi{qewe i ako (3) Ako su ispuweni uslovi iz stava (1) ovog ~lana, Institut
Institut na|e da prijava imena porijekla ili geografske }e dostaviti prigovor podnosiocu prijave i pozvati ga da se
oznake ispuwava uslove za registrovawe imena porijekla, o wemu pismeno izjasni u roku od 60 dana.
odnosno geografske oznake, koji su propisani ovim (4) Rok iz stava (3) ovog ~lana ne mo`e se produ`iti, niti
zakonom, Institut }e podatke o prijavi imena porijekla nakon wegovog isteka podnosilac prijave mo`e podnijeti
ili geografske oznake objaviti u "Slu`benom glasniku dopune svog odgovora na prigovor, ukqu~uju}i i dodatne
Instituta" (u daqwem tekstu: slu`beno glasilo). dokaze.
(2) Podaci iz prijave imena porijekla ili geografske oznake (5) Ako se podnosilac prijave ne izjasni na prigovor u roku iz
koji se objavquju ure|uju se propisom o sprovo|ewu. stava (3) ovog ~lana, Institut }e zakqu~kom obustaviti
(3) Nakon objavqivawa prijave iz stava (1) ovog ~lana postupak po podnesenoj prijavi imena porijekla ili
Institut }e u~initi dostupnim javnosti sve dijelove geografske oznake.
prijave, ukqu~uju}i i elaborat o posebnim svojstvima (6) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (3) ovog ~lana
proizvoda iz ~lana 21. stav (2) ovog zakona. odgovori na prigovor, Institut ispituje opravdanost
navoda iz prigovora pri ~emu mo`e odrediti usmenu
^lan 33. raspravu ili zatra`iti stru~no mi{qewe od relevantne
(Prigovor na prijavu imena porijekla ili geografske oznake) institucije ili pojedinca o spornim pitawima iz
(1) Nakon objavqivawa prijave imena porijekla ili prigovora.
geografske oznake, u roku od tri mjeseca od dana (7) Nakon sprovedenog postupka po prigovoru, na osnovu
objavqivawa prijave, svako zainteresovano lice mo`e utvr|enih ~iwenica Institut }e donijeti rje{ewe o
Institutu pismenim putem podnijeti prigovor u kojem se odbijawu prigovora, ili o odbijawu prijave imena
obrazla`e za{to prijava imena porijekla ili geografske porijekla ili geografske oznake.
oznake ne ispuwava uslove za registrovawe propisane ovim
zakonom. ^lan 36.
(2) Rok za podno{ewe prigovora iz stava (1) ovog ~lana ne (Rje{ewe o registrovawu imena porijekla ili geografske
mo`e se ni iz kojeg razloga produ`iti, niti se nakon oznake)
isteka navedenog roka mogu podnijeti bilo kakve dopune (1) Ako prijava imena porijekla ili geografske oznake
prigovora, ukqu~uju}i i dostavqawe dodatnih dokaza ispuwava sve uslove propisane ovim zakonom i ako nije
kojima se prigovor opravdava. podnesen prigovor, ili prigovor bude odba~en ili odbijen,
(3) Nosilac trgova~kog imena ili registrovanog `iga mo`e u Institut }e donijeti rje{ewe o registrovawu imena
roku iz stava (1) ovog ~lana podnijeti prigovor na porijekla ili geografske oznake i predmetno ime
objavqenu prijavu imena porijekla ili geografske oznake, porijekla, odnosno geografsku oznaku, sa propisanim
ako je neka od wih u potpunosti ili djelimi~no identi~na s bibliografskim podacima upisati u Registar imena
tim trgova~kim imenom ili `igom koji su registrovani u porijekla, odnosno Registar geografskih oznaka, te
dobroj vjeri, pod uslovom da bi registrovawe imena podatke o tome objaviti u slu`benom glasilu.
porijekla ili geografske oznake moglo ugroziti pravo tog (2) Podaci o registrovanom imenu porijekla ili
trgova~kog imena ili `iga, uzimaju}i u obzir stvarnu registrovanoj geografskoj oznaci koji se objavquju ure|uju
vjerovatno}u izazivawa zabune u javnosti. se propisom o sprovo|ewu.
(4) Nosilac `iga visoke reputacije (~uveni `ig) i nosilac ^lan 37.
nesumwivo poznatog `iga, u smislu ~lana 6bis Pariske (Trajawe imena porijekla, odnosno geografske oznake)
konvencije za za{titu industrijske svojine, koji su Trajawe registrovanog imena porijekla, odnosno
poznatost i reputaciju stekli ranijim dugotrajnim registrovane geografske oznake nije ograni~eno.
kori{}ewem u BiH, mogu u roku iz stava (1) ovog ~lana
podnijeti prigovor na objavqenu prijavu imena porijekla DIO ^ETVRTI - POSTUPAK PO PRIJAVI ZA
ili geografske oznake, ako bi registrovawe imena PRIZNAWE STATUSA OVLA[]ENOG KORISNIKA
porijekla ili geografske oznake moglo dovesti potro{a~e IMENA PORIJEKLA ILI GEOGRAFSKE OZNAKE
u zabludu o pravom porijeklu proizvoda. ^lan 38.
(5) Podnosilac prigovora u postupku po prigovoru ima status (Pokretawe postupka za priznawe statusa ovla{}enog
stranke. korisnika imena porijekla ili geografske oznake)
^lan 34. (1) Postupak za priznawe statusa ovla{}enog korisnika imena
(Sadr`aj prigovora) porijekla ili geografske oznake pokre}e se prijavom za
(1) Prigovor mora sadr`avati naro~ito: priznawe statusa ovla{}enog korisnika imena porijekla,
a) ime i prezime, odnosno naziv podnosioca prigovora i odnosno geografske oznake (u daqwem tekstu: prijava
wegovu adresu, odnosno poslovno sjedi{te, ovla{}enog korisnika).
b) detaqno obrazlo`ene sve razloge i dokaze na kojima (2) Prijavu ovla{}enog korisnika mogu podnijeti fizi~ka
podnosilac prigovora zasniva prigovor i kojima ili pravna lica, kao i wihova udru`ewa, koja na odre|enom
dokazuje status zainteresovanog lica, geografskom podru~ju proizvode one proizvode na koje se
c) sve objavqene podatke o prijavi protiv koje se prigovor odnosi registrovano ili prijavqeno ime porijekla ili
podnosi, ukqu~uju}i i broj prijave, ime i prezime i geografska oznaka.
adresu, odnosno naziv i poslovno sjedi{te podnosioca (3) Za podno{ewe prijave ovla{}enog korisnika pla}aju se
prijave, propisana taksa i tro{kovi postupka.
d) urednu punomo}, ako se prigovor podnosi posredstvom ^lan 39.
punomo}nika. (Bitni dijelovi prijave ovla{}enog korisnika)
(2) Prigovor se podnosi u dva primjerka. (1) Bitni dijelovi prijave ovla{}enog korisnika su:
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 31

a) zahtjev za priznawe statusa ovla{}enog korisnika (6) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (4) ovog ~lana
imena porijekla, odnosno geografske oznake, otkloni nedostatke, Institut }e zakqu~kom priznati kao
b) dokaz o obavqawu odre|ene djelatnosti na odre|enom datum podno{ewa prijave onaj datum kada je podnosilac
geografskom podru~ju. prijave otklonio uo~ene nedostatke.
(2) Bitan dio prijave za priznawe statusa ovla{}enog ^lan 44.
korisnika imena porijekla je i dokaz o izvr{enoj kontroli (Registar prijava ovla{}enih korisnika imena porijekla i
posebnih svojstava proizvoda od ovla{}ene akreditovane Registar prijava ovla{}enih korisnika geografske oznake)
organizacije navedene u prijavi imena porijekla. U Registar prijava ovla{}enih korisnika imena porijekla
^lan 40. i Registar prijava ovla{}enih korisnika geografske oznake
(Zahtjev za priznawe statusa ovla{}enog korisnika imena upisuju se podaci o bitnim dijelovima prijave ovla{}enog
porijekla ili geografske oznake) korisnika iz ~lana 39. ovog zakona i drugi podaci propisani
(1) Zahtjev za priznawe statusa ovla{}enog korisnika imena propisom o sprovo|ewu.
porijekla ili geografske oznake sadr`i: ^lan 45.
a) podatke o podnosiocu prijave, (Redoslijed ispitivawa prijave ovla{}enog korisnika)
b) geografski naziv za{ti}en imenom porijekla ili (1) Prijave ovla{}enog korisnika ispituju se po redoslijedu
geografskom oznakom koji korisnik `eli da koristi, odre|enom datumom wihovog podno{ewa.
c) vrstu proizvoda koji se obiqe`ava odre|enim (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, prijava se mo`e
geografskim nazivom, ispitivati po hitnom postupku:
d) naziv podru~ja ili mjesta odakle proizvod poti~e, a) u slu~aju sudskog spora ili pokrenutog inspekcijskog
e) na~in obiqe`avawa proizvoda, nadzora ili carinskog postupka,
f) izgled geografske oznake ili imena porijekla, b) ako je podnesen zahtjev za me|unarodno registrovawe
g) naznaka specifi~nih karakteristika proizvoda, imena porijekla ili geografske oznake,
h) potpis podnosioca prijave, c) ako je, saglasno drugim propisima, u odre|enom roku
i) dokaz o pla}enoj propisanoj taksi i tro{kovima neophodno registrovati ime porijekla ili geografsku
postupka. oznaku i ste}i status wihovih ovla{}enih korisnika,
(2) Zahtjev za priznawe statusa ovla{}enog korisnika imena uz obavezu podno{ewa posebnog zahtjeva za to.
porijekla, uz elemente iz stava (1) ovog ~lana, sadr`i i (3) U slu~aju iz stava (2) ovog ~lana podnosi se zahtjev za
naznaku o ovla{}enoj akreditovanoj organizaciji koja ispitivawe prijave po hitnom postupku.
vr{i kontrolu posebnih svojstava proizvoda. (4) Za zahtjev za ispitivawe prijave po hitnom postupku iz
^lan 41. stava (2) ta~. b) i c) ovog ~lana pla}aju se takse i tro{kovi
(Dokaz o obavqawu odre|ene djelatnosti na odre|enom postupka.
podru~ju) ^lan 46.
Dokazom o obavqawu odre|ene djelatnosti, odnosno (Ispitivawe urednosti prijave ovla{}enog korisnika)
proizvodwi odre|enog proizvoda na odre|enom podru~ju (1) Postupak ispitivawa urednosti prijave ovla{}enog
smatra}e se odgovaraju}e potvrde i rje{ewa koja su izdali korisnika obuhvata ispitivawe svih uslova propisanih
nadle`ni organi. ovim zakonom i propisom o sprovo|ewu.
^lan 42. (2) Prijava je uredna ako sadr`i bitne dijelove iz ~l. 39, 40, 41.
(Dokaz o izvr{enoj kontroli posebnih svojstava proizvoda) i 42. ovog zakona, dokaz o uplati takse i tro{kova postupka
(1) Dokazom o izvr{enoj kontroli posebnih svojstava i druge propisane podatke.
proizvoda smatra}e se isprava (uvjerewe, certifikat, (3) Ako utvrdi da prijava nije uredna, Institut }e pismenim
potvrda ili izvje{taj) o izvr{enoj kontroli posebnih putem, uz navo|ewe razloga, pozvati podnosioca prijave da
svojstava odre|enog proizvoda, koju je izdala ovla{}ena je uredi u roku koji ne mo`e biti kra}i od 30 dana, niti
akreditovana organizacija koja je u zahtjevu za du`i od 90 dana.
registrovawe imena porijekla i zahtjevu za priznawe (4) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave, uz pla}awe
statusa ovla{}enog korisnika imena porijekla navedena propisane takse i tro{kova postupka, Institut }e
kao organizacija koja vr{i kontrolu proizvoda, kojom se produ`iti rok iz stava (3) ovog ~lana za vrijeme koje
potvr|uje da kontrolisani proizvod posjeduje sva ona smatra primjerenim, ali ne kra}e od 15 dana, niti du`e od
posebna svojstva i kvalitet koji su navedeni u elaboratu o 90 dana.
na~inu proizvodwe proizvoda i posebnim svojstvima i (5) Ako podnosilac prijave u ostavqenom roku ne uredi
kvalitetu proizvoda iz ~lana 23. stav (2) ovog zakona. prijavu, ili ne plati taksu i tro{kove postupka za weno
(2) Isprava iz stava (1) ovog ~lana va`i jednu godinu od dana ure|ivawe, Institut }e zakqu~kom odbaciti prijavu.
izdavawa. (6) U slu~aju iz stava (5) ovog ~lana, uz pla}awe propisane
takse i tro{kova postupka, podnosilac prijave mo`e
^lan 43. podnijeti predlog za povrat u pre|a{we stawe u roku od
(Datum podno{ewa prijave ovla{}enog korisnika) tri mjeseca od dana prijema zakqu~ka o odbacivawu.
(1) Za priznawe datuma podno{ewa prijave ovla{}enog
korisnika potrebno je da prijava podnesena Institutu na ^lan 47.
taj datum sadr`i bitne dijelove iz ~lana 39. ovog zakona. (Ispitivawe uslova za priznawe statusa ovla{}enog
(2) Institut podnosiocu prijave na wegov primjerak potvr|uje korisnika)
prijem prijave. Ako je prijava za priznawe statusa ovla{}enog korisnika
(3) Po prijemu prijave Institut ispituje da li prijava sadr`i uredna, u skladu sa odredbama ~l. od 39. do 42. ovog zakona,
dijelove iz stava (1) ovog ~lana. Institut ispituje da li su ispuweni uslovi za priznawe
(4) Ako prijava ne sadr`i dijelove iz stava (1) ovog ~lana, statusa ovla{}enog korisnika imena porijekla, odnosno
Institut }e pozvati podnosioca prijave da u roku od 30 geografske oznake.
dana, koji se ne mo`e produ`iti, otkloni nedostatke zbog ^lan 48.
kojih prijava nije mogla biti upisana u odgovaraju}i (Rje{ewe o odbijawu priznawa statusa ovla{}enog korisnika)
registar prijava ovla{}enih korisnika. (1) Ako utvrdi da prijava ovla{}enog korisnika ne ispuwava
(5) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (4) ovog ~lana ne uslove propisane ovim zakonom za priznawe statusa
otkloni nedostatke, Institut }e zakqu~kom odbaciti ovla{}enog korisnika imena porijekla, odnosno
prijavu. geografske oznake, Institut }e pismeno obavijestiti
Broj 53 - Strana 32 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
podnosioca prijave ovla{}enog korisnika o razlozima (3) U slu~aju iz stava (2) ovog ~lana, podnosilac prijave
zbog kojih mu se ne mo`e priznati status ovla{}enog ovla{}enog korisnika mo`e, uz pla}awe propisane takse i
korisnika imena porijekla ili geografske oznake i tro{kova postupka, podnijeti predlog za povrat u
pozva}e ga da se u roku od 60 dana izjasni o tim razlozima. pre|a{we stawe, u roku od tri mjeseca od dana prijema
(2) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave ovla{}enog zakqu~ka o obustavqawu postupka.
korisnika, uz pla}awe propisane takse i tro{kova ^lan 51.
postupka, Institut mo`e produ`iti rok iz stava (1) ovog (Rje{ewe o priznawu i upisivawe statusa ovla{}enog
~lana za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kra}e od korisnika u odgovaraju}i registar)
15 dana, niti du`e od 90 dana. (1) Kada podnosilac prijave ovla{}enog korisnika dostavi
(3) Ako se podnosilac prijave u ostavqenom roku izjasni o dokaze o izvr{enim uplatama iz ~lana 50. stav (1) ovog
razlozima zbog kojih mu se ne mo`e priznati status zakona, Institut }e donijeti rje{ewe o priznawu statusa
ovla{}enog korisnika imena porijekla, odnosno ovla{}enog korisnika imena porijekla, odnosno
geografske oznake, Institut je du`an da o wegovom geografske oznake, i priznati status podnosioca prijave
izja{wewu pribavi mi{qewe eksperta iz ~lana 29. stav (2) ovla{}enog korisnika, sa propisanim bibliografskim
ovog zakona. podacima, upisati u Registar ovla{}enih korisnika imena
(4) Ako ekspert iz ~lana 29. stav (2) ovog zakona tra`eno porijekla, odnosno Registar ovla{}enih korisnika
mi{qewe ne dostavi u roku od 60 dana od dana kada mu je geografskih oznaka.
zatra`eno, Institut }e postupak ispitivawa uslova za (2) Podaci iz stava (1) ovog ~lana koji se upisuju u
priznawe statusa ovla{}enog korisnika imena porijekla odgovaraju}i registar ure|uju se propisom o sprovo|ewu.
ili geografske oznake nastaviti bez pribavqenog ^lan 52.
mi{qewa. (Izdavawe isprave i objavqivawe podataka o statusu
(5) Institut }e rje{ewem odbiti zahtjev za priznawe statusa ovla{}enog korisnika)
ovla{}enog korisnika imena porijekla, odnosno (1) Ovla{}enom korisniku imena porijekla, odnosno geograf-
geografske oznake, ako se podnosilac prijave ovla{}enog ske oznake, Institut izdaje ispravu o statusu ovla{}enog
korisnika uop{te ne izjasni, ili ako se izjasni, a Institut korisnika imena porijekla, odnosno geografske oznake, a
ili ekspert iz ~lana 29. stav (2) ovog zakona i daqe smatra propisane podatke o priznatom statusu ovla{}enog
da se podnosiocu prijave ovla{}enog korisnika ne mo`e korisnika objavquje u slu`benom glasilu.
priznati status ovla{}enog korisnika imena porijekla,
odnosno geografske oznake. (2) Sadr`aj isprave o statusu ovla{}enog korisnika i podaci
koji se objavquju u slu`benom glasilu iz stava (1) ovog
^lan 49. ~lana ure|uju se propisom o sprovo|ewu.
(Pretvarawe prijave za priznawe statusa ovla{}enog ^lan 53.
korisnika imena porijekla u prijavu za priznawe statusa (Trajawe statusa ovla{}enog korisnika)
ovla{}enog korisnika geografske oznake i obratno)
(1) Status ovla{}enog korisnika imena porijekla, odnosno
(1) Ako je u toku postupka po prijavi ovla{}enog korisnika, u geografske oznake, traje tri godine od dana upisivawa
skladu sa odredbom ~lana 31. ovog zakona, do{lo do priznatog statusa u Registar ovla{}enih korisnika imena
pretvarawa prijave imena porijekla u prijavu geografske porijekla, odnosno Registar ovla{}enih korisnika
oznake, ili pretvarawa prijave geografske oznake u geografskih oznaka.
prijavu imena porijekla, podnosilac prijave za priznawe (2) Status ovla{}enog korisnika imena porijekla, odnosno
statusa ovla{}enog korisnika imena porijekla, odnosno geografske oznake, mo`e na zahtjev ovla{}enog korisnika,
geografske oznake ~ije je pretvarawe izvr{eno, du`an je uz podno{ewe dokaza o ispuwavawu uslova propisanih ovim
da, uz pla}awe propisane takse i tro{kova postupka, zakonom i pla}enoj propisanoj taksi i tro{kovima
podnese zahtjev za pretvarawe prijave za priznawe statusa postupka, biti obnovqen neograni~en broj puta, sve dok
ovla{}enog korisnika imena porijekla u prijavu za traje odgovaraju}e ime porijekla, odnosno geografska
priznawe statusa ovla{}enog korisnika geografske oznake oznaka.
ili obratno.
(3) Sadr`aj zahtjeva iz stava (2) ovog ~lana ure|uje se
(2) Institut je du`an da bez odga|awa obavijesti sve propisom o sprovo|ewu.
podnosioce prijave ovla{}enog korisnika da je, u skladu sa
odredbom ~lana 31. ovog zakona, podnesen zahtjev za DIO PETI - SADR@AJ I OBIM PRAVA KOJE IMA
pretvarawe prijave imena porijekla, odnosno geografske OVLA[]ENI KORISNIK IMENA PORIJEKLA ILI
oznake. GEOGRAFSKE OZNAKE
(3) O pretvarawu odgovaraju}e prijave Institut donosi ^lan 54.
poseban zakqu~ak i upisuje podatke o pretvorenoj prijavi u (Kori{}ewe registrovanog imena porijekla, odnosno
odgovaraju}e registre. geografske oznake)
^lan 50. (1) Registrovano ime porijekla, odnosno geografsku oznaku
(Zakqu~ak o pla}awu takse za priznawe statusa ovla{}enog mogu koristiti samo lica kojima je priznat status
korisnika) ovla{}enih korisnika tog imena porijekla, odnosno te
(1) Ako prijava ovla{}enog korisnika ispuwava uslove geografske oznake, i koja su upisana u odgovaraju}i
propisane ovim zakonom da se podnosiocu prijave prizna registar.
status ovla{}enog korisnika imena porijekla, odnosno (2) Ovla{}eni korisnici nekog imena porijekla, odnosno
geografske oznake, Institut }e zakqu~kom pozvati geografske oznake, imaju iskqu~ivo pravo da to ime
podnosioca prijave ovla{}enog korisnika da plati taksu i porijekla, odnosno geografsku oznaku koriste za
tro{kove postupka za priznawe statusa ovla{}enog obiqe`avawe proizvoda na koje se to ime porijekla,
korisnika imena porijekla, odnosno geografske oznake, za odnosno geografska oznaka odnosi.
prve tri godine i tro{kove objavqivawa podataka o (3) Ovla{}eni korisnici imena porijekla imaju iskqu~ivo
ovla{}enom korisniku imena porijekla, odnosno pravo da svoj proizvod obiqe`avaju oznakom
geografske oznake, i da dostavi dokaze o izvr{enim "kontrolisano ime porijekla".
uplatama. (4) Prava iz st. (2) i (3) ovog ~lana obuhvataju i kori{}ewe
(2) Ako podnosilac prijave u roku od 30 dana ne dostavi dokaze imena porijekla, odnosno geografske oznake na ambala`i,
o izvr{enim uplatama iz stava (1) ovog ~lana, Institut }e katalozima, prospektima, oglasima, posterima i drugim
posebnim zakqu~kom obustaviti postupak po prijavi. oblicima ponude, uputstvima, ra~unima, poslovnoj
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 33

prepisci i drugim oblicima poslovne dokumentacije, kao i DIO [ESTI - PRESTANAK VA@EWA IMENA
uvoz i izvoz proizvoda obiqe`enih tim imenom porijekla, PORIJEKLA, ODNOSNO GEOGRAFSKE OZNAKE
odnosno tom geografskom oznakom.
^lan 59.
^lan 55. (Prestanak va`ewa imena porijekla ili geografske oznake u
(Nedozvoqene radwe) zemqi porijekla)
(1) Nije dozvoqeno kori{}ewe registrovanog imena porijekla (1) Registrovano ime porijekla ili registrovana geografska
ili geografske oznake u sqede}im slu~ajevima: oznaka prestaju da va`e ako im prestane za{tita u zemqi
a) kori{}ewe od lica koje ne obavqa i nema upisanu wihovog porijekla.
potrebnu djelatnost u odre|eni registar, (2) Na zahtjev zainteresovanog lica, uz podno{ewe potvrde
b) bilo koje kori{}ewe za ozna~avawe proizvoda ~iji su koju je izdao nadle`ni organ zemqe porijekla odre|enog
kvalitet, reputacija ili neka druga karakteristika imena porijekla, odnosno geografske oznake, ili po
lo{iji od onoga {to je upisano u registar u pogledu prijemu obavje{tewa nadle`nog organa zemqe porijekla
imena porijekla ili geografske oznake, odre|enog imena porijekla, odnosno geografske oznake da
c) bilo koje kori{}ewe za ozna~avawe proizvoda koji nisu je tom imenu porijekla, odnosno geografskoj oznaci
obuhva}eni registracijom, ali koji su iste vrste kao prestala za{tita u zemqi porijekla, Institut }e donijeti
proizvodi obuhva}eni registracijom, rje{ewe o prestanku va`ewa imena porijekla ili
geografske oznake.
d) bilo koje kori{}ewe la`nog ili prevarnog
obavje{tewa u pogledu geografskog porijekla, prirode (3) Rje{ewe iz stava (2) ovog ~lana Institut }e upisati u
i kvaliteta proizvoda na pakovawu, propagandnom odgovaraju}i registar i u svom slu`benom glasilu objavi}e
materijalu ili drugim dokumentima tako da ostavqa propisane podatke o prestanku va`ewa imena porijekla
utisak postojawa veze izme|u proizvoda i za{ti}enog ili geografske oznake.
geografskog naziva, (4) Podaci iz stava (3) ovog ~lana koji se objavquju ure|uju se
e) bilo koje kori{}ewe koje, iako ta~no u pogledu naziva propisom o sprovo|ewu.
teritorije, regiona ili mjesta sa kog proizvod poti~e, ^lan 60.
navodi javnost na pogre{no mi{qewe da proizvod (Prestanak va`ewa geografske oznake na osnovu sudske
poti~e sa drugog podru~ja, odluke)
f) bilo koje kori{}ewe prevoda, transkripcije ili (1) Zainteresovano lice mo`e tu`bom nadle`nom sudu
transliteracije ~ak i kada je nazna~eno pravo porijeklo pokrenuti postupak za utvr|ewe da je odre|ena geografska
proizvoda i naziva koji je propra}en izrazima kao {to oznaka postala generi~ki, odnosno uobi~ajeni naziv za
su: "stil", "tip", "metod", "po postupku", "na~in", odre|eni proizvod.
"imitacija", "proizveden u" i sl.,
(2) Registrovana geografska oznaka prestaje da va`i na osnovu
g) svaki drugi postupak koji bi mogao da dovede javnost u pravosna`ne sudske odluke kojom se utvr|uje da je postala
zabludu o geografskom porijeklu proizvoda. generi~ki, odnosno uobi~ajeni naziv za odre|eni proizvod.
(2) Nedozvoqene radwe iz stava (1) ovog ~lana ne odnose se na
kori{}ewe naziva koji je dio naziva preduze}a tokom (3) Registrovana geografska oznaka koja je u svojoj zemqi
wegovog djelovawa, osim ako je takav naziv kori{}en radi porijekla registrovana i za{ti}ena kao ime porijekla ne
obmawivawa javnosti. mo`e biti progla{ena generi~kim, odnosno uobi~ajenim
nazivom za odre|eni proizvod sve dok takva za{tita traje u
^lan 56. zemqi porijekla.
(Odnos prema ranije registrovanom `igu) (4) Po prijemu sudske odluke iz stava (2) ovog ~lana Institut
Odredbe ovog zakona ne}e uticati na podobnost za }e odluku upisati u odgovaraju}e registre i u svom
registrovawe, vaqanost registracije `iga ili prava na slu`benom glasilu objaviti propisane podatke o prestanku
kori{}ewe `iga na osnovu ~iwenice da je takav `ig identi~an va`ewa geografske oznake.
ili sli~an registrovanoj geografskoj oznaci, ako je `ig koji je (5) Podaci iz stava (4) ovog ~lana koji se objavquju ure|uju se
u pitawu prijavqen, ili registrovan u dobroj vjeri, ili su propisom o sprovo|ewu.
prava na `ig ste~ena kori{}ewem u dobroj vjeri prije dana
stupawa na snagu ovog zakona, ili prije nego {to je geografska DIO SEDMI - PRESTANAK I UKIDAWE STATUSA
oznaka za{ti}ena u svojoj zemqi porijekla. OVLA[]ENOG KORISNIKA IMENA PORIJEKLA
^lan 57. ILI GEOGRAFSKE OZNAKE
(Kori{}ewe li~nog imena) ^lan 61.
Odredbe ovog zakona ni na koji na~in ne}e uticati na bilo (Prestanak statusa ovla{}enog korisnika imena porijekla
koje lice da u svom poslovawu koristi svoje li~no ime, ili ime ili geografske oznake)
svog prethodnika u poslu, osim ako se to ime koristi na na~in da Status ovla{}enog korisnika imena porijekla ili
dovede javnost u zabludu. geografske oznake prestaje i prije isteka predvi|enog roka iz
^lan 58. ~lana 53. stav (1) ovog zakona:
(Zabrana prenosa) a) ako se ovla{}eni korisnik imena porijekla ili
(1) Registrovano ime porijekla i registrovana geografska geografske oznake odrekne svog statusa - narednog dana
oznaka ne mogu biti predmet ugovora o prenosu prava, od dana predaje Institutu podneska o odricawu,
licenci, zalogu, fran{izi i sli~no. b) ako je na osnovu ~lana 59, odnosno 60. ovog zakona
(2) Ako je registrovano ime porijekla ili registrovana prestalo da va`i ime porijekla ili geografska oznaka
geografska oznaka predmet prijavqenog ili registrovanog na osnovu odluke suda ili Instituta - danom odre|enim
`iga, takav `ig ne mo`e se prenositi, ustupati, davati u tom odlukom,
zalog i sli~no. c) ako je prestalo pravno lice, odnosno ako je umrlo
(3) Registrovano ime porijekla i registrovana geografska fizi~ko lice koje ima status ovla{}enog korisnika -
oznaka koji imaju vi{e ovla{}enih korisnika mogu danom prestanka pravnog lica, odnosno smrti fizi~kog
iskqu~ivo biti predmet kolektivnog `iga ili `iga lica, osim ako taj status nije pre{ao na pravne
garancije. sqednike pravnog lica.
Broj 53 - Strana 34 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lan 62. (3) Uz predlog za progla{avawe rje{ewa ni{tavnim podnose
(Ukidawe rje{ewa o priznawu statusa ovla{}enog korisnika) se odgovaraju}i dokazi.
(1) Na zahtjev zainteresovanog lica Institut mo`e ukinuti ^lan 65.
rje{ewe o priznawu statusa ovla{}enog korisnika imena (Postupak za progla{avawe rje{ewa ni{tavnim)
porijekla ili geografske oznake ako utvrdi da su prestali (1) Postupak za progla{avawe rje{ewa ni{tavnim pokre}e se
postojati uslovi za priznawe statusa ovla{}enog pisanim predlogom za progla{avawe rje{ewa ni{tavnim.
korisnika imena porijekla, odnosno geografske oznake, (2) Sadr`aj predloga iz stava (1) ovog ~lana, kao i prilozi uz
koji su predvi|eni ovim zakonom. predlog ure|uju se propisom o sprovo|ewu.
(2) U postupku po zahtjevu za ukidawe rje{ewa o priznawu (3) Predlog za progla{avawe rje{ewa ni{tavnim je uredan
statusa ovla{}enog korisnika imena porijekla ili ako sadr`i propisane podatke.
geografske oznake ovla{}eni korisnik imena porijekla, (4) Ako predlog za progla{avawe rje{ewa ni{tavnim nije
odnosno geografske oznake du`an je da doka`e da postoje uredan, Institut }e pozvati podnosioca predloga da ga u
zakonom propisani uslovi za priznawe statusa ovla{}enog roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi.
korisnika imena porijekla ili geografske oznake. (5) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca predloga, uz pla}awe
(3) Ako podnosilac zahtjeva za ukidawe rje{ewa o priznawu takse i tro{kova postupka, Institut }e produ`iti rok iz
statusa ovla{}enog korisnika imena porijekla, odnosno stava (4) ovog ~lana za vrijeme koje smatra primjerenim,
geografske oznake, u toku postupka odustane od svog ali ne kra}e od 15 dana, niti du`e od 60 dana.
zahtjeva, Institut mo`e nastaviti postupak po slu`benoj (6) Ako podnosilac predloga u roku iz stava (4) ovog ~lana ne
du`nosti. postupi po pozivu, Institut }e predlog zakqu~kom
(4) U postupku po zahtjevu za ukidawe rje{ewa o priznawu odbaciti.
statusa ovla{}enog korisnika imena porijekla ili (7) Uredan predlog Institut }e dostaviti protivniku
geografske oznake shodno se primjewuju odredbe ~l. 34. i 35. predlaga~a i pozvati ga da u roku od 30 dana od dana prijema
ovog zakona. poziva dostavi svoj odgovor.
(5) Licu koje je upisano kao ovla{}eni korisnik imena (8) Na obrazlo`eni zahtjev protivnika predlaga~a, uz pla}awe
porijekla ili geografske oznake u odgovaraju}i registar takse i tro{kova postupka, Institut }e produ`iti rok iz
status ovla{}enog korisnika imena porijekla, odnosno stava (7) ovog ~lana za vrijeme koje smatra primjerenim,
geografske oznake prestaje narednog dana od dana ali ne kra}e od 15 dana, niti du`e od 60 dana.
pravosna`nosti rje{ewa o ukidawu rje{ewa o priznawu (9) Ako protivnik predlaga~a u ostavqenom roku ne odgovori
statusa ovla{}enog korisnika imena porijekla, odnosno na predlog za progla{avawe ni{tavim rje{ewa, Institut
geografske oznake. }e proglasiti ni{tavnim rje{ewe o registrovawu imena
DIO OSMI - PROGLA[AVAWE NI[TAVNIM porijekla ili geografske oznake, odnosno rje{ewe o
RJE[EWA O REGISTROVAWU IMENA PORIJEKLA priznawu statusa ovla{}enog korisnika imena porijekla
ili geografske oznake.
ILI GEOGRAFSKE OZNAKE, ODNOSNO RJE[EWA O
PRIZNAWU STATUSA OVLA[]ENOG KORISNIKA (10) Ako ocijeni da je to neophodno, Institut mo`e odrediti
usmenu raspravu povodom podnesenog predloga za
IMENA PORIJEKLA ILI GEOGRAFSKE OZNAKE progla{avawe rje{ewa ni{tavnim.
^lan 63. (11) Poslije sprovedenog postupka po predlogu za
(Uslov za progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o registrovawu progla{avawe rje{ewa ni{tavnim na osnovu predloga iz
imena porijekla ili geografske oznake, odnosno o priznawu ~lana 64. stav (1) ovog zakona, Institut mo`e u svako doba
statusa ovla{}enog korisnika) donijeti rje{ewe o progla{avawu ni{tavnim rje{ewa o
Rje{ewe o registrovawu imena porijekla ili geografske registrovawu imena porijekla ili geografske oznake,
oznake, odnosno rje{ewe o priznawu statusa ovla{}enog odnosno rje{ewa o priznawu statusa ovla{}enog
korisnika imena porijekla ili geografske oznake mo`e se korisnika imena porijekla ili geografske oznake.
proglasiti ni{tavnim ako se utvrdi da u vrijeme wihovog (12)Rje{ewe o progla{avawu ni{tavnim rje{ewa o
dono{ewa nisu bili ispuweni uslovi propisani ovim zakonom registrovawu imena porijekla ili geografske oznake,
za registrovawe imena porijekla ili geografske oznake, odnosno rje{ewa o priznawu statusa ovla{}enog
odnosno za priznawe statusa ovla{}enog korisnika imena korisnika imena porijekla ili geografske oznake, koje je
porijekla ili geografske oznake. kona~no u upravnom postupku, Institut }e objaviti u
^lan 64. slu`benom glasilu.
(Predlog za progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o ^lan 66.
registrovawu imena porijekla ili geografske oznake, odnosno (Dejstvo na pravosna`nu sudsku presudu)
rje{ewa o priznawu statusa ovla{}enog korisnika imena Progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o registrovawu imena
porijekla ili geografske oznake) porijekla ili geografske oznake, odnosno rje{ewa o priznawu
(1) Rje{ewe o registrovawu imena porijekla ili geografske statusa ovla{}enog korisnika imena porijekla ili
oznake, odnosno rje{ewa o priznawu statusa ovla{}enog geografske oznake, nema dejstvo na sudske odluke u vezi sa
korisnika imena porijekla ili geografske oznake mo`e se utvr|ivawem povrede prava koje su u momentu dono{ewa tog
proglasiti ni{tavnim po slu`benoj du`nosti ili na rje{ewa bile pravosna`ne pod uslovom da je tu`ilac, odnosno
predlog zainteresovanog lica ili pravobranioca BiH ili ovla{}eni korisnik imena porijekla ili geografske oznake
ombudsmena BiH za sve vrijeme trajawa imena porijekla bio savjestan.
ili geografske oznake, odnosno statusa ovla{}enog
korisnika imena porijekla ili geografske oznake. DIO DEVETI - @ALBENI POSTUPAK
(2) Ako je izjavqen prigovor na podnesenu prijavu imena ^lan 67.
porijekla ili geografske oznake zbog razloga propisanih u (Pravo na `albu)
~lanu 33. st. (3) i (4) ovog zakona, pa je rje{ewe o odbijawu (1) Protiv odluka Instituta donesenih u prvom stepenu
prigovora kona~no, predlog za progla{avawe ni{tavnim stranka ~ijem zahtjevu u cjelini ili u dijelu nije
rje{ewa isto lice ne mo`e podnijeti zbog istih razloga udovoqeno ima pravo `albe u roku od 15 dana od dana
koji su navedeni u odbijenom prigovoru, osim ako dostavqawa odluke.
podnosilac predloga ne dostavi nove dokaze koji bi sami (2) Druge stranke u postupku koji je okon~an odlukom protiv
ili u vezi sa ve} upotrijebqenim dokazima mogli dovesti koje se podnosi `alba smatraju se strankama u `albenom
do druga~ijeg rje{ewa u postupku po prigovoru. postupku.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 35

^lan 68. d) povla~ewe predmeta povrede iz privrednih tokova uz


(Sadr`aj `albe) uva`avawe interesa tre}ih savjesnih lica,
Uz podatke koje mora sadr`avati svaki podnesak, `alba e) potpuno uklawawe predmeta povrede iz privrednih
mora sadr`avati i: tokova,
a) oznaku upravnog akta protiv kojeg se podnosi, f) uni{tewe predmeta kojima je izvr{ena povreda prava,
b) izjavu o tome da se upravni akt osporava u cjelini ili u g) uni{tewe sredstava koja su iskqu~ivo ili u prete`noj
odre|enom dijelu, mjeri namijewena ili se upotrebqavaju za ~iwewe
c) razloge zbog kojih se `alba podnosi, povreda i koja su svojina povredilaca,
d) obrazlo`ewe `albe sa svim dokazima kojima h) prepu{tawe predmeta povrede nosiocu prava uz naknadu
podnosilac `albe potvr|uje svoje navode iz `albe, tro{kova proizvodwe,
e) potpis podnosioca `albe, i) naknadu imovinske {tete i opravdanih tro{kova
f) punomo}, ako se `alba podnosi posredstvom postupka,
punomo}nika. j) objavqivawe presude o tro{ku tu`enog.
^lan 69. (2) Pri odlu~ivawu o zahtjevima iz stava (1) ta~. c), d), e), f),
(Komisija za `albe) g) i h) ovog ~lana sud je du`an da uzme u obzir sve okolnosti
(1) Komisija za `albe osniva se kao nezavisni organ za slu~aja, naro~ito razmjeru izme|u te`ine u~iwene povrede
odlu~ivawe o `albi u skladu sa odredbama ovog zakona. i zahtjeva, kao i interes ovla{}enog lica da se obezbijedi
(2) Komisija za `albe ima tri ~lana, od kojih je jedan efektivna za{tita prava.
predsjednik Komisije za `albe, i tri zamjenika ~lana od (3) U postupku protiv lica ~ije su usluge bile kori{}ene za
kojih je jedan zamjenik predsjednika. povredu prava, a postojawe te povrede ve} je pravosna`no
(3) ^lanove Komisije za `albe imenuje Savjet ministara ustanovqeno u postupku prema tre}em licu, pretpostavqa
Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Savjet ministara) se da povreda prava postoji.
izme|u nezavisnih stru~waka u oblasti prava industrijske (4) Postupak po tu`bi iz stava (1) ovog ~lana je hitan.
svojine i dr`avnih slu`benika iz Instituta na na~in ^lan 72.
ure|en odlukom Savjeta ministara. (Povreda imena porijekla ili geografske oznake)
(4) Sjedi{te Komisije za `albe je pri Institutu. Povredom imena porijekla ili geografske oznake smatra
(5) Institut obezbje|uje Komisiji za `albe radni prostor i se svako neovla{}eno kori{}ewe imena porijekla ili
potrebnu opremu za rad, kao i obavqawe kancelarijskih i geografske oznake u smislu ~lana 54. ovog zakona i vr{ewe
administrativnih poslova. neke od nedozvoqenih radwi u smislu ~lana 55. ovog zakona.
(6) Komisija za `albe ima svoj poseban pe~at. ^lan 73.
(7) Predsjednik Komisije za `albe upravqa wenim radom. (Naknada {tete)
(8) U slu~aju odsustva, predsjednika Komisije za `albe (1) Za sve povrede prava iz ovog zakona va`e op{ta pravila o
zamjewuje zamjenik predsjednika, a ~lana zamjenik ~lana naknadi {tete i odgovornosti za {tetu, osim ako ovim
Komisije za `albe. zakonom nije druga~ije odre|eno.
(9) Predsjednik i ~lanovi Komisije za `albe su u svom radu
nezavisni, nisu obavezani nikakvim uputstvima direktora (2) Lice koje povrijedi ime porijekla ili geografsku oznaku
Instituta i svoje zadatke obavqaju nepristrasno, u skladu du`no je da plati svim licima koja imaju status ovla{}enog
sa zakonom i pravilima struke. korisnika tog imena porijekla, odnosno te geografske
oznake, od{tetu u obimu koji se odre|uje prema op{tim
(10) Predsjednik i ~lanovi Komisije za `albe imaju polo`aj pravilima o naknadi {tete.
nezavisnih stru~waka, a naknadu za svoj rad ostvaruju u
skladu sa sprovedbenim propisom o naknadama za rad u ^lan 74.
Komisiji za `albe. (Penal)
(11) ^lanovi Komisije za `albe i zamjenici ~lanova koji su (1) Ako je povreda imena porijekla ili geografske oznake
u~estvovali u dono{ewu odluke u prvostepenom postupku, u~iwena namjerno ili krajwom nepa`wom, tu`ilac mo`e
ili ako postoje neki drugi razlozi za wihovo izuze}e, ne od lica koje je povrijedilo ime porijekla ili geografsku
mogu u~estvovati u postupku po `albi u konkretnom oznaku tra`iti naknadu do trostrukog iznosa stvarne
predmetu. {tete i izmakle dobiti.
(12) Komisija za `albe donosi poslovnik o radu. (2) Pri odlu~ivawu o zahtjevu za pla}awe penala sud }e
^lan 70. uzimati u obzir sve okolnosti slu~aja, a naro~ito obim
(Odlu~ivawe o `albi) nastale {tete, stepen krivice povredioca i preventivni
ciq penala.
(1) Komisija za `albe odlu~uje na sjednici ve}inom glasova.
(2) Komisija za `albe odlu~uje na osnovu podnesene `albe, a ^lan 75.
kada smatra da je to neophodno, mo`e odrediti odr`avawe (Aktivna legitimacija za tu`bu)
usmene rasprave. (1) Tu`bu zbog povrede imena porijekla ili geografske oznake
(3) U postupku odlu~ivawa o `albi na odgovaraju}i na~in mogu podnijeti lice iz ~lana 19. ovog zakona koje je
primjewuju se odredbe ~l. 27, 30, 35, 46, 48. i 65. ovog zakona. ustanovilo ime porijekla ili geografsku oznaku,
ovla{}eni korisnik imena porijekla ili geografske
DIO DESETI - GRA\ANSKOPRAVNA ZA[TITA oznake, udru`ewe potro{a~a i pravobranilac BiH.
^lan 71. (2) Ako je pred Institutom, odnosno sudom, pokrenut postupak
(Tu`ba zbog povrede prava) iz ~l. 60, 62. ili 64. ovog zakona, sud koji postupa po tu`bi
(1) U slu~aju povrede registrovanog imena porijekla ili iz ~lana 71. ovog zakona du`an je da prekine postupak do
registrovane geografske oznake tu`ilac mo`e tu`bom kona~ne odluke Instituta ili suda.
zahtijevati: ^lan 76.
a) utvr|ivawe povrede prava, (Rok za podno{ewe tu`be)
b) zabranu daqeg vr{ewa u~iwene povrede i budu}ih Tu`ba zbog povrede registrovanog imena porijekla ili
sli~nih povreda prestankom ili uzdr`avawem od radwi geografske oznake mo`e se podnijeti u roku od tri godine od
koje to pravo povre|uju, dana kada je tu`ilac saznao za povredu i u~inioca, a najkasnije
c) uklawawe stawa nastalog povredom prava, u roku od pet godina od dana kad je povreda prvi put u~iwena.
Broj 53 - Strana 36 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lan 77. stava (1) ovog ~lana, u~ini vjerovatnim i postojawe
(Privremene mjere) opasnosti da }e dokazi o povredi, zbog radwi suprotne
(1) Sud }e odrediti privremenu mjeru radi obezbje|ewa strane, biti uni{teni, ili da se kasnije ne}e mo}i izvesti.
zahtjeva prema odredbama ovog zakona ako predlaga~ u~ini (3) U slu~aju dono{ewa odluke o obezbje|ewu dokaza prema
vjerovatnim da je: odredbama stava (2) ovog ~lana, sud }e rje{ewe o
a) nosilac prava iz ovog zakona i obezbje|ewu dostaviti suprotnoj strani odmah poslije
b) wegovo pravo povrije|eno, ili da prijeti stvarna izvo|ewa dokaza.
opasnost od povrede. (4) Sud mo`e rje{ewem iz stava (1) ovog ~lana odrediti da se
(2) Nosilac prava mora u~initi vjerovatnom i jednu od izvede bilo koji dokaz, a naro~ito:
sqede}ih pretpostavki: a) uvi|aj prostorija, poslovne dokumentacije, inventara,
a) opasnost da }e ostvarivawe zahtjeva biti onemogu}eno baza podataka, kompjuterskih memorijskih jedinica ili
ili znatno ote`ano, drugih stvari,
b) da je privremena mjera potrebna radi spre~avawa b) oduzimawe uzoraka predmeta povrede,
nastanka {tete koju }e biti kasnije te{ko popraviti, c) pregled i predaju dokumenata,
ili d) odre|ivawe i saslu{awe vje{taka,
c) da pretpostavqeni povredilac dono{ewem privremene e) saslu{awe svjedoka.
mjere koja bi se kasnije u postupku pokazala kao (5) Obezbje|ewe dokaza mo`e se tra`iti i poslije
neopravdana ne bi pretrpio ve}e negativne posqedice pravosna`no okon~anog postupka, ako je to potrebno radi
od onih koje bi bez dono{ewa takve privremene mjere pokretawa postupka prema vanrednim pravnim lijekovima,
pretrpio nosilac prava. ili za vrijeme takvog postupka.
(3) Nosilac prava koji predla`e da se donese privremena mjera (6) U postupku obezbje|ewa dokaza, prema odredbama ovog
bez prethodnog obavje{tavawa i saslu{awa suprotne ~lana, primjewuju se odgovaraju}e odredbe zakona o
strane du`an je, osim uslova iz st. (1) i (2) ovog ~lana, parni~nom postupku, a koje se odnose na privremene mjere,
u~initi vjerovatnim da bi bilo kakvo odga|awe dono{ewa osim ako je ovim zakonom druga~ije odre|eno.
privremene mjere prouzrokovalo nosiocu prava nastanak (7) Postupak obezbje|ewa dokaza je hitan.
{tete koju bi bilo te{ko popraviti. (8) Ako se kasnije poka`e da je predlog za obezbje|ewe dokaza
(4) U slu~aju dono{ewa privremene mjere prema odredbama neopravdan, ili ako nosilac prava taj predlog ne opravda,
stava (3) ovog ~lana, sud }e rje{ewe o privremenoj mjeri suprotna strana ima pravo da tra`i:
dostaviti suprotnoj strani odmah poslije wenog a) vra}awe oduzetih predmeta,
sprovo|ewa. b) zabranu upotrebe pribavqenih informacija,
(5) Nosilac prava ne mora dokazivati opasnost da }e c) naknadu {tete.
ostvarivawe zahtjeva biti onemogu}eno ili znatno (9) Sud mora u postupku obezbje|ewa dokaza, prema odredbama
ote`ano ako u~ini vjerovatnim da }e predlo`ena ovog ~lana, obezbijediti za{titu povjerqivih podataka
privremena mjera prouzrokovati pretpostavqenom stranaka i voditi brigu o tome da se sudski postupak ne
povrediocu samo neznatnu {tetu. zloupotrebqava iskqu~ivo s namjerom pribavqawa
(6) Smatra se da opasnost postoji ako bi trebalo ostvarivati povjerqivih podataka suprotne strane.
zahtjeve u inostranstvu. ^lan 79.
(7) Sud mo`e odrediti za obezbje|ewe zahtjeva, prema stavu (1) (Du`nost obavje{tavawa)
ovog ~lana, bilo koju privremenu mjeru kojom se mo`e
posti}i ciq obezbje|ewa, a naro~ito: (1) Sud mo`e u toku parnice, zbog povrede prava iz ovog
zakona, na osnovu opravdanog zahtjeva jedne od stranaka
a) da se pretpostavqenom povrediocu zabrane radwe nalo`iti povrediocu prava da dostavi podatke o izvoru i
kojima se povre|uje pravo iz ovog zakona, distributivnim kanalima robe i usluga kojima se povre|uje
b) da se oduzmu, uklone iz prometa i pohrane predmeti pravo iz ovog zakona.
povrede i sredstva povrede koji su iskqu~ivo ili u (2) Sud mo`e nalo`iti da podatke iz stava (1) ovog ~lana
prete`noj mjeri namijeweni, odnosno upotrebqavaju se dostave sudu i lica koja u obimu komercijalne djelatnosti:
za ~iwewe povreda.
a) posjeduju robu za koju se sumwa da se wome povre|uje
(8) Ako je mjera odre|ena prije podno{ewa tu`be, sud }e u pravo iz ovog zakona, ili
rje{ewu odrediti i rok u kojem predlaga~ mora podnijeti
tu`bu radi opravdawa te mjere. b) koriste usluge za koje se sumwa da se wima povre|uje
pravo iz ovog zakona, ili
(9) Rok iz stava (8) ovog ~lana ne mo`e biti du`i od 20 radnih
dana, odnosno 31 kalendarskog dana od dana dostavqawa c) daju usluge za koje se sumwa da se wima povre|uje pravo iz
rje{ewa predlaga~u, zavisno od toga koji rok isti~e ovog zakona.
kasnije. (3) Smatra se da je neka radwa preduzeta u obimu komercijalne
(10)Sud mora odlu~iti o prigovoru protiv rje{ewa o djelatnosti ako je preduzeta za pribavqawe indirektne ili
privremenoj mjeri u roku od 30 dana od dana podno{ewa direktne ekonomske koristi.
odgovora na prigovor, odnosno od isteka roka za (4) Pojam komercijalne djelatnosti ne obuhvata radwe
podno{ewe tog odgovora. savjesnih krajwih potro{a~a.
(11)Postupak u vezi sa dono{ewem privremene mjere je hitan. (5) Sud mo`e da nalo`i da podatke iz stava (1) ovog ~lana
dostavi sudu i lice koje je od nekog od lica navedenih u
^lan 78. stavu (2) ovog ~lana ozna~eno kao umije{ano u proizvodwu,
(Obezbje|ewe dokaza) izradu i distribuciju robe ili davawe usluga za koje se
(1) Sud }e donijeti rje{ewe o obezbje|ewu dokaza ako sumwa da se wima povre|uje pravo iz ovog zakona.
predlaga~ pru`i sudu razumne dokaze o tome: (6) Podaci tra`eni na osnovu stava (1) ovog ~lana mogu
a) da je nosilac prava iz ovog zakona, naro~ito obuhvatiti:
b) da je wegovo pravo povrije|eno, ili da prijeti stvarna a) ime, adresu, odnosno firmu i sjedi{te proizvo|a~a,
opasnost od povrede, izra|iva~a, distributera, dobavqa~a i drugih
c) da }e dokazi o toj povredi biti uni{teni, ili kasnije prethodnih posjednika robe, odnosno davalaca usluga,
ne}e mo}i biti izvedeni. kao i namjeravanih prodavaca na veliko i malo,
(2) Nosilac prava koji tra`i da se donese rje{ewe o b) podatke o koli~inama proizvedene, izra|ene,
obezbje|ewu dokaza bez prethodnog obavje{tavawa i isporu~ene, primqene ili naru~ene robe ili usluga,
saslu{awa suprotne strane du`an je da, osim uslova iz kao i o cijenama ostvarenim za odnosnu robu i usluge.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 37

^lan 80. (2) Odluka o privremenom zadr`avawu robe uru~uje se wenom


(Izvo|ewe dokaza) uvozniku.
(1) Ako sud odlu~i da }e izvesti predlo`eni dokaz koji se (3) U odluci iz stava (2) ovog ~lana odre|uje se da se
nalazi kod suprotne strane, ta strana du`na je na zahtjev sopstvenik robe, odnosno lice koje je ovla{}eno za
suda predati dokazna sredstva kojima raspola`e. raspolagawe robom, u roku od deset radnih dana od dana
(2) Stav (1) ovog ~lana odnosi se i na bankarsku, finansijsku i privremenog zadr`avawa mo`e izjasniti o tome da li se
poslovnu dokumentaciju koja je pod kontrolom suprotne radi o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi prava iz
strane, ako se radi o povredi koja dosti`e obim ovog zakona.
komercijalne djelatnosti. (4) Ako carinski organ ne primi pisano izja{wewe
(3) U postupku izvo|ewa dokaza primjewuju se odgovaraju}e sopstvenika ili lica koje je ovla{}eno da raspola`e
odredbe zakona koji ure|uje parni~ni postupak, osim ako je robom u roku iz stava (3) ovog ~lana, on mo`e na zahtjev i o
ovim zakonom druga~ije odre|eno. tro{ku nosioca prava privremeno zadr`anu robu oduzeti i
(4) Sud mora poslije izvo|ewa dokaza, u skladu sa stavom (1) uni{titi.
ovog ~lana, obezbijediti za{titu povjerqivih podataka (5) Ako sopstvenik robe ili lice koje je ovla{}eno da
stranaka i voditi brigu o tome da se sudski postupak ne raspola`e robom, u roku iz stava (3) ovog ~lana, podnese
zloupotrebqava iskqu~ivo s namjerom pribavqawa izjavu da se ne radi o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj
povjerqivih podataka suprotne strane. povredi prava iz ovog zakona, nosilac prava mo`e u roku od
^lan 81. deset radnih dana od prijema obavje{tewa o takvoj izjavi
(Sredstvo obezbje|ewa za suprotnu stranu) podnijeti tu`bu zbog povrede prava.
Na zahtjev lica protiv koga je pokrenut postupak za (6) Ako posebne okolnosti slu~aja to opravdavaju, carinski
odre|ivawe privremene mjere ili obezbje|ewa dokaza, sud organ mo`e, na zahtjev nosioca prava, odrediti dodatni rok
mo`e da odredi odgovaraju}i nov~ani iznos kao sredstvo za podno{ewe tu`be iz stava (5) ovog ~lana, koji ne mo`e
obezbje|ewa u slu~aju da je zahtjev neosnovan na teret biti du`i od deset radnih dana.
podnosioca zahtjeva. (7) Nosilac prava ili lice koje on ovlasti mo`e za vrijeme
privremenog zadr`avawa izvr{iti pregled i kontrolu
DIO JEDANAESTI - CARINSKE MJERE robe i prate}e dokumentacije u obimu koji je potreban za
^lan 82. utvr|ivawe wegovih zahtjeva i za ostvarivawe sudske
(Zahtjev nosioca prava) za{tite wegovih prava uz obezbje|ewe za{tite
(1) Nosilac iskqu~ivih prava prema ovom zakonu, koji povjerqivih podataka.
opravdano sumwa da }e do}i do uvoza, tranzita ili izvoza (8) Pravo da izvr{i pregled i kontrolu robe ima i wen
robe proizvedene suprotno odredbama ovog zakona, mo`e uvoznik.
kod nadle`nog carinskog organa (u daqwem tekstu: (9) Ako nosilac prava ne podnese tu`bu iz stava (5) ovog ~lana,
carinski organ) podnijeti zahtjev za za{titu svojih prava privremeno zadr`ana roba pu{ta se u tra`enu carinski
putem carinskih mjera privremenog zadr`avawa robe od dozvoqenu upotrebu, odnosno promet.
daqeg pu{tawa u promet. (10) Ako nosilac prava pokrene sudski postupak, carinski or-
(2) Zahtjev za za{titu prava, prema stavu (1) ovog ~lana, mora gan donije}e odluku o zapqeni robe do dono{ewa
sadr`avati: pravosna`ne sudske odluke.
a) podatke o podnosiocu zahtjeva i o nosiocu iskqu~ivog ^lan 84.
prava iz ovog zakona, ako se ne radi o istom licu, (Postupak po slu`benoj du`nosti)
b) detaqan opis robe, koji omogu}ava wenu identifi- (1) Ako carinska ispostava pri sprovo|ewu carinskog
kaciju, postupka u vezi sa uvozom, tranzitom ili izvozom robe
c) dokaze o tome da je podnosilac zahtjeva, odnosno lice opravdano sumwa da su odre|enom robom povrije|ena prava
koje je on ovlastio, nosilac iskqu~ivog prava iz ovog prema ovom zakonu, ona }e privremeno zadr`ati pu{tawe
zakona u vezi s tom robom, te robe u promet i o tome obavijestiti carinski organ.
d) dokaze o tome da je iskqu~ivo pravo vjerovatno (2) Carinski organ pismeno obavje{tava nosioca prava o
povrije|eno, zadr`avawu robe, sumwi da se radi o povredi wegovih prava
e) druge podatke va`ne za odlu~ivawe o zahtjevu kojima i o mogu}nosti da podnese zahtjev prema ~lanu 82. ovog
raspola`e podnosilac, kao {to su podaci o lokaciji zakona u roku od pet radnih dana od dana zadr`avawa robe.
robe i wenoj destinaciji, o~ekivani datum dolaska ili
odlaska po{iqke, podaci o sredstvu transporta, podaci (3) Ako nosilac prava podnese zahtjev u skladu sa stavom (2)
o uvozniku, izvozniku, primaocu i sl., ovog ~lana, roba se zadr`ava do dono{ewa odluke
carinskog organa.
f) vremenski period u kojem }e carinski organi postupati
prema zahtjevu i koji ne mo`e da bude du`i od dvije (4) Ako carinski organ udovoqi zahtjevu iz ~lana 82. ovog
godine od dana podno{ewa zahtjeva. zakona, roba se privremeno zadr`ava za daqih deset radnih
(3) Carinski organ mo`e prije dono{ewa odluke kojom dana.
udovoqava zahtjevu iz stava (1) ovog ~lana tra`iti od (5) Nosilac prava mora u roku iz stava (4) ovog ~lana
nosioca prava da polo`i obezbje|ewe za tro{kove sprovesti radwe iz ~lana 83. stav (7) ovog zakona.
pohrawivawa i prevoza robe, kao i za naknadu {tete, koji (6) Odredbe ~l. 83. i 84. ovog zakona ne primjewuju se na uvoz,
bi u vezi s robom mogli nastati carinskom organu, kao i tranzit ili izvoz robe u malim koli~inama namijewenim
strani protiv koje je prihva}en zahtjev iz stava (1) ovog za privatnu i nekomercijalnu upotrebu, koje se unose ili
~lana. iznose kao dio li~nog prtqaga ili {aqu u malim
(4) Ako carinski organ udovoqi zahtjevu iz stava (1) ovog po{iqkama.
~lana, on o tome obavje{tava sve carinske ispostave i ^lan 85.
nosioca prava. (Primjena drugih carinskih propisa)
^lan 83. (1) Na carinski postupak u vezi sa robom kojom se povre|uju
(Postupak nakon privremenog zadr`avawa robe) prava iz ovog zakona primjewuju se na odgovaraju}i na~in
(1) Ako carinska ispostava pri sprovo|ewu carinskog ostali carinski propisi.
postupka na|e robu koja odgovara opisu robe iz odluke (2) Bli`e propise o sprovo|ewu carinskih mjera iz ovog
nadle`nog carinskog organa, ona }e tu robu privremeno dijela Zakona donosi Savjet ministara na predlog Uprave
zadr`ati od daqeg pu{tawa u promet. za indirektno oporezivawe BiH.
Broj 53 - Strana 38 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(3) Carinski postupak u vezi sa robom kojom se povre|uju prava ^lan 90.
iz ovog zakona je hitan. (Prestanak va`ewa drugih propisa i postupci za priznawe
`iga u toku)
DIO DVANAESTI - PREKR[AJNE ODREDBE (1) Po~etkom primjene ovog zakona prestaju da va`e odredbe
^lan 86. GLAVE II - VRSTE PRAVA INDUSTRIJSKOG VLAS-
(Prekr{aji) NI[TVA Odjeqak 4. - GEOGRAFSKA OZNAKA (~l. od
116. do 126.) Zakona o industrijskom vlasni{tvu u Bosni i
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 200.000 KM Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH" br. 3/02 i 29/02)
kazni}e se za prekr{aj pravno lice ili preduzetnik koji na koje se odnose na geografsku oznaku, kao i odredbe koje se
na~in iz ~lana 72. ovog zakona povrijede registrovano ime mogu shodno primijeniti na geografsku oznaku.
porijekla ili geografsku oznaku. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, Zakon o
(2) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM industrijskom vlasni{tvu u Bosni i Hercegovini
kazni}e se za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana i odgovorno primjewiva}e se i daqe na sve upravne postupke u vezi sa
lice u pravnom licu i kod preduzetnika. geografskom oznakom koji nisu okon~ani do dana po~etka
(3) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM primjene ovog zakona.
kazni}e se za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana fizi~ko ^lan 91.
lice. (Primjena me|unarodnih ugovora)
(4) Predmeti koji su nastali izvr{ewem prekr{aja iz stava Odredbe me|unarodnih ugovora u vezi sa oznakama
(1) ovog ~lana oduze}e se i uni{titi, a predmeti, odnosno geografskog porijekla, imenom porijekla i geografskom
ure|aji namijeweni ili upotrijebqeni za izvr{ewe tih oznakom, kojima je pristupila BiH, primjewuju se na predmete
prekr{aja }e se oduzeti. koje tretira ovaj zakon i u slu~aju sukoba sa odredbama ovog
(5) Prekr{ajni postupak na osnovu odredaba ovog ~lana je zakona primjewuju se odredbe me|unarodnih ugovora.
hitan. ^lan 92.
^lan 87. (Jedinstvena primjena odredaba o Komisiji za `albe u Zakonu
(Za{titna mjera) o patentu, Zakonu o `igu i Zakonu o industrijskom dizajnu)
Odredbe ~l. 69. i 70. ovog zakona i odgovaraju}e odredbe
(1) Pravnom licu i preduzetniku koji u~ine prekr{aje iz Zakona o patentu, Zakona o `igu i Zakona o industrijskom
~lana 86. stav (1) ovog zakona u obavqawu djelatnosti mo`e dizajnu, kojima se ure|uje Komisija za `albe Instituta,
se izre}i za{titna mjera zabrane obavqawa djelatnosti primjewuju se na na~in da se formira jedna komisija za `albe.
ili dijelova djelatnosti kojima se vrije|a registrovano
ime porijekla ili geografska oznaka u trajawu do jedne ^lan 93.
godine, ako je u~iweni prekr{aj naro~ito te`ak zbog (Stupawe na snagu Zakona)
na~ina izvr{ewa, posqedica djela ili drugih okolnosti Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u
u~iwenog prekr{aja. "Slu`benom glasniku BiH", a primjewuje se od 1. januara 2011.
(2) Pravnom licu i preduzetniku koji u~ine prekr{aj iz ~lana godine.
86. stav (1) ovog zakona u povratu izre}i }e se za{titna PSBiH broj 515/10
mjera zabrane djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima 28. maja 2010. godine
se vrije|a registrovano ime porijekla ili geografska Sarajevo
oznaka u trajawu od najmawe jedne godine.
Predsjedavaju}i Predsjedavaju}i
^lan 88. Predstavni~kog doma Doma naroda
(Inspekcijska kontrola u vezi sa prekr{ajima) Parlamentarne skup{tine BiH Parlamentarne skup{tine BiH
(1) Inspekcijsku kontrolu u vezi sa prekr{ajima propisanim u Dr Milorad @ivkovi}, s. r. Sulejman Tihi}, s. r.
~lanu 86. ovog zakona i izricawe za{titne mjere propisane
u ~lanu 87. ovog zakona vr{i inspekcija nadle`na za 280
kontrolu tr`i{ta u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i
Br~ko Distriktu BiH. Na osnovu ~lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 75. sjednici
(2) Inspekcijski postupak je hitan. Predstavni~kog doma, odr`anoj 7. aprila 2010. godine, i na 46.
sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. maja 2010. godine, usvojila
DIO TRINAESTI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE je
^lan 89.
(Prava priznata do primjene ovog zakona i propisi o ZAKON
sprovo|ewu za izvr{ewe ovog zakona) O ZA[TITI TOPOGRAFIJE INTEGRIRANOG KOLA
(1) Registrovane geografske oznake koje va`e na dan stupawa DIO PRVI - OP]E ODREDBE
na snagu ovog zakona ostaju i daqe na snazi i na wih }e se
primjewivati odredbe ovog zakona. ^lan 1.
(2) Direktor Instituta donije}e propise o sprovo|ewu za (Predmet Zakona)
izvr{ewe ovog zakona u roku od {est mjeseci od dana Ovim zakonom ure|uju se: topografija integriranog kola,
wegovog stupawa na snagu, izuzev propisa iz ~lana 85. stav uslovi za{tite topografije integriranog kola, prava njenog
(2) ovog zakona. stvaraoca, odnosno stvarao~evog poslodavca ili lica koje je
naru~ilo njenu izradu, kao i na~in i ostvarivanje tog prava.
(3) Propise o sprovo|ewu u smislu stava (2) ovog ~lana ~ine
Pravilnik o postupku za priznawe oznake porijekla ^lan 2.
proizvoda, imena porijekla i geografske oznake, Odluka o (Definicije pojmova)
posebnim tro{kovima postupka za sticawe i odr`avawe (1) Integrirano kolo, u smislu ovog zakona, jeste gotov proizvod
prava industrijske svojine, Odluka o uslovima za upis u ili me|uproizvod namijenjen za obavljanje odre|ene
registre zastupnika za za{titu industrijske svojine, elektronske funkcije, koji se sastoji od komada materijala
Pravilnik o stru~nom ispitu za zastupnike za za{titu koji uklju~uje jedan ili vi{e povezanih slojeva sa~injenih od
industrijske svojine i Odluka o naknadi za rad u Komisiji integriranih elemenata, od kojih je bar jedan element
za `albe. aktivan.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 39

(2) Topografija integriranog kola (u daljnjem tekstu: DIO DRUGI - POSTUPAK ZA[TITE
topografija), u smislu ovog zakona, jeste skup povezanih ^lan 9.
slika, zabilje`enih ili kodiranih na bilo koji na~in, koje (Op}e odredbe)
predstavljaju trodimenzionalnu matricu slojeva od kojih je
integrirano kolo sastavljeno, pri ~emu svaka slika sadr`i (1) Postupak za za{titu topografije vodi Institut za intelektualno
cjelinu ili dio matrice poluprovodni~kog proizvoda u svakoj vlasni{tvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut).
fazi njegove proizvodnje. (2) Protiv odluke Instituta, donesene u prvom stepenu, kojom je
odlu~eno o predmetu postupka, dopu{tena je `alba o kojoj
(3) Komercijalna upotreba ozna~ava prodaju, davanje u najam odlu~uje Komisija za `albe Instituta (u daljnjem tekstu:
ili bilo koji drugi na~in komercijalnog stavljanja u promet Komisija).
topografije, uklju~uju}i i njeno nu|enje u te svrhe. Prva (3) Protiv rje{enja Komisije donesenog u drugom stepenu `alba
komercijalna upotreba topografije ne uklju~uje njenu nije dopu{tena, ali se mo`e pokrenuti upravni spor pred
upotrebu pod uslovom povjerljivosti, ako se ona ne stavlja Sudom Bosne i Hercegovine.
dalje u promet. (4) Za sve radnje preduzete u upravnom postupku za sticanje i
^lan 3. odr`avanje prava za{tite topografije, kao i za radnje
(Izuzeci od za{tite) preduzete u postupku povodom `albe pla}aju se
Ovim zakonom ne {titi se bilo koji koncept, postupak, sistem, administrativne takse i naknade posebnih tro{kova postupka,
tehnologija ili informacija koja je opredme}ena u topografiji. u skladu s posebnim propisima.
(5) Ako propisana administrativna taksa i naknada posebnih
^lan 4. tro{kova postupka nisu pla}ene u propisanom roku, prijava
(Predmet i uslovi za{tite) se zaklju~kom odbacuje.
(1) Predmet za{tite je topografija koja je izvorna, u smislu da (6) Na pitanja koja nisu ure|ena ovim zakonom i provedbenim
predstavlja rezultat intelektualnog napora svog stvaraoca i da propisima primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom
u vrijeme nastanka nije bila uobi~ajena me|u stvaraocima postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i
topografija i proizvo|a~ima integriranih kola. 93/09).
(2) Topografija koja se sastoji od elemenata i me|uveza koji su ^lan 10.
uobi~ajeni u industriji topografija mo`e biti za{ti}ena samo (Podno{enje prijave za za{titu topografije)
ako, posmatrano u cjelini, ispunjava uslove iz stava (1) ovog (1) Postupak za za{titu topografije pokre}e se podno{enjem
~lana. Institutu prijave za za{titu topografije (u daljnjem tekstu:
prijava).
^lan 5. (2) Institut ne provjerava da li podnosilac prijave ima pravo na
(Rokovi za za{titu) podno{enje prijave.
(1) Za{tita topografije mo`e se tra`iti u roku od dvije godine od (3) Za svaku topografiju podnosi se posebna prijava.
datuma njene prve komercijalne upotrebe bilo gdje u svijetu. ^lan 11.
(2) Ako topografija nije komercijalno upotrijebljena bilo gdje u (Sadr`aj prijave)
svijetu, za{tita topografije mo`e se tra`iti u roku od 15 (1) Prijava sadr`i zahtjev za priznanje prava za{tite topografije i
godina od dana njenog nastanka. priloge.
^lan 6. (2) Zahtjev za priznanje prava za{tite topografije sadr`i:
(Subjekti za{tite) a) naziv topografije ili bli`e ozna~enje podru~ja topografije,
(1) Pravo na za{titu topografije ima njen stvaralac, odnosno b) podatke o podnosiocu prijave,
njegov pravni sljednik. Ako je topografiju kreiralo vi{e c) podatke o zastupniku podnosioca prijave, ako postoji,
stvaralaca, njima pripada zajedni~ko pravo na za{titu. d) datum podno{enja prijave,
e) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila
(2) Ako je topografija nastala u radnom odnosu ili po narud`bi, komercijalno upotrijebljena, ili datum i mjesto kada je
pravo na za{titu topografije ima poslodavac, odnosno lice topografija prvi put komercijalno upotrijebljena bilo gdje
koje je naru~ilo njenu izradu, izuzev ako je ugovorom u svijetu.
predvi|eno druga~ije. (3) Uz zahtjev za priznanje prava za{tite topografije podnose se
^lan 7. sljede}i prilozi:
(Nacionalni tretman) a) opis topografije s podacima koji definiraju elektronsku
(1) Za{titu prema ovom zakonu u`ivaju fizi~ka i pravna lica funkciju koju obavlja integrirano kolo izra|en prema
koja: topografiji,
b) grafi~ki prikaz ili prikaz topografije u drugom
a) su dr`avljani Bosne i Hercegovine, odgovaraju}em obliku kojim se topografija identificira,
b) imaju prebivali{te ili sjedi{te u Bosni i Hercegovini, ili posebno nacrt ili fotografije planova za izradu
c) su na teritoriji Bosne i Hercegovine prva komercijalno integriranog kola prema topografiji za koju se tra`i za{tita,
upotrebljavala topografiju koja do tada nije bila c) primjerak integriranog kola proizvedenog prema
komercijalno upotrijebljena bilo gdje u svijetu. topografiji za koju se tra`i za{tita, ako je integrirano kolo
(2) Strana fizi~ka i pravna lica u`ivaju jednaku za{titu kao i lica komercijalno upotrijebljeno,
iz stava (1) ovog ~lana ako to proizlazi iz me|unarodnih d) dokaz o komercijalnoj upotrebi topografije, ako je
ugovora i konvencija kojima je pristupila, odnosno koje je topografija komercijalno upotrijebljena.
ratificirala Bosna i Hercegovina, ili iz primjene principa (4) Oblik prijave i na~in njenog popunjavanja, sadr`aj zahtjeva
uzajamnosti. za priznanje prava za{tite topografije, sadr`aj priloga koji se
podnose uz taj zahtjev, kao i detalji postupka koji se vodi
(3) Pravo za{tite topografije priznato na osnovu ovog zakona pred Institutom ure|uju se propisima za provo|enje ovog
va`i samo za teritoriju Bosne i Hercegovine. zakona koje donosi Institut.
^lan 8. ^lan 12.
(Zastupanje) (Dijelovi prijave koji nisu dostupni javnosti)
Strano lice mora u postupku za{tite topografije imati (1) Podnosilac prijave mo`e prilikom njenog podno{enja tra`iti
zastupnika koji se profesionalno bavi zastupanjem i koji je da se dijelovi priloga iz ~lana 11. stav (3) ta~ka b) ovog
doma}i dr`avljanin ili doma}e pravno lice. zakona, koji predstavljaju poslovnu tajnu, ne mogu ~initi
Broj 53 - Strana 40 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
dostupnim tre}im licima pod uslovom da su ostali dijelovi lica, u prostorijama Instituta razgledati prijavu i dobiti kopiju
spomenutog priloga dovoljni za identifikaciju topografije. zahtjeva za priznanje prava za{tite topografije i priloga iz
(2) Sud mo`e nalo`iti otkrivanje dijelova priloga iz stava (1) ~lana 11. stav (3) ta~. a), b) i d) ovog zakona.
ovog ~lana licima koja su uklju~ena u upravni ili sudski (2) Na~in ostvarenja prava iz stava (1) ovog ~lana ure|uje se
postupak koji se odnosi na utvr|ivanje ni{tavosti rje{enja o provedbenim propisom.
priznanju prava za{tite topografije ili na povredu prava na DIO TRE]I - ISKLJU^IVA PRAVA, OGRANI^ENJE,
za{titu topografije, ako je to neophodno za provo|enje TRAJANJE I PROMET PRAVA
postupka.
^lan 16.
^lan 13. (Isklju~iva prava)
(Ispitivanje prijave)
(1) Nosilac prava za{tite topografije ima isklju~ivo pravo
(1) Po prijemu prijave Institut ispituje da li je predmet prijave dopustiti ili zabraniti drugome da:
topografija u smislu ~lana 2. stav (2) ovog zakona i da li je
prijava podnesena u roku iz ~lana 5. ovog zakona. a) umno`ava za{ti}enu topografiju u cjelini ili njene bitne
dijelove,
(2) Poslije utvr|ivanja ispunjenosti uslova iz stava (1) ovog
~lana Institut ispituje: b) proizvodi integrirano kolo koje sadr`i za{ti}enu
topografiju ili njene bitne dijelove,
a) ako je podnosilac prijave strano lice, da li je prijava
podnesena posredstvom zastupnika u smislu ~lana 8. c) uvozi, nudi radi stavljanja u promet, stavlja u promet ili na
ovog zakona, drugi na~in komercijalno upotrebljava ili uvozi za te svrhe
primjerke za{ti}ene topografije ili njenih bitnih dijelova,
b) da li je podnesena posebna prijava za svaku topografiju u integrirano kolo u kojem je sadr`ana za{ti}ena topografija
smislu ~lana 10. stav (3) ovog zakona, ili njeni bitni dijelovi, kao i proizvode u kojima je
c) da li prijava sadr`i sve podatke iz zahtjeva za priznanje ugra|eno integrirano kolo koje sadr`i za{ti}enu
prava i priloge u smislu ~lana 11. st. (2) i (3) ovog zakona, topografiju ili njene bitne dijelove.
d) da li su pla}ene administrativna taksa i naknada posebnih (2) Za vrijeme trajanja prava za{tite topografije nosilac je
tro{kova postupka za prijavu, ovla{ten da ozna~ava integrirano kolo koje je proizvedeno
e) da li zahtjev za priznanje prava za{tite topografije i prilozi upotrebom za{ti}ene topografije velikim slovom "T".
koji se podnose uz taj zahtjev imaju propisan sadr`aj u
smislu ~lana 11. stav (4) ovog zakona. ^lan 17.
(3) Ako prijava nije podnesena u roku iz ~lana 5. ovog zakona, (Ograni~enje prava)
Institut }e donijeti zaklju~ak o odbacivanju prijave. Protiv (1) Ne smatra se povredom prava iz ~lana 16. stav (1) ta~ka a)
zaklju~ka dopu{tena je `alba o kojoj odlu~uje Komisija. ovog zakona umno`avanje topografije:
(4) Ako Institut, na osnovu provedenog postupka ispitivanja a) za li~nu upotrebu u nekomercijalne svrhe,
prijave iz st. (1) i (2) ovog ~lana, utvrdi da predmet prijave b) za nastavu koja se odnosi na topografiju, kao i za stru~ne
nije topografija u smislu ~lana 2. stav (2) ovog zakona, analize ili istra`ivanja.
odnosno da prijava nije podnesena u skladu s odredbom (2) Ne smatra se povredom prava iz ~lana 16. ovog zakona ako
stava (2) ovog ~lana, on }e u roku od 30 dana od dana odre|eno lice, na osnovu analize ili istra`ivanja za{ti}ene
podno{enja prijave pozvati podnosioca prijave da otkloni topografije, stvori topografiju koja ispunjava uslove iz ~lana
uo~ene nedostatke i ostaviti mu rok za to koji ne mo`e biti 4. ovog zakona i takvu topografiju koristi na na~in iz ~lana
kra}i od 30 dana ni du`i od 90 dana. 16. ovog zakona.
(5) Ako podnosilac prijave ne otkloni nedostatke iz stava (4) ^lan 18.
ovog ~lana u ostavljenom roku, Institut }e donijeti zaklju~ak (Komercijalna upotreba za{ti}ene topografije bez saglasnosti
kojim se prijava odbacuje. Protiv zaklju~ka dopu{tena je nosioca prava)
`alba o kojoj odlu~uje Komisija. (1) Licu koje prilikom sticanja integriranog kola nije znalo ili je
(6) Datum prijema uredne prijave u Institutu priznaje se kao da- imalo opravdan razlog da vjeruje da je rije~ o proizvodu na
tum podno{enja prijave. kojem postoji tu|e pravo za{tite topografije ne mo`e se
(7) Prijava kojoj je priznat datum podno{enja upisuje se u sprije~iti da komercijalno upotrebljava taj proizvod.
Registar prijava za za{titu topografije, koji u elektronskoj (2) Lice iz stava (1) ovog ~lana du`no je platiti odgovaraju}u
formi vodi Institut. Sadr`aj i na~in vo|enja Registra prijava naknadu za komercijalnu upotrebu za{ti}ene topografije,
za za{titu topografije ure|uju se bli`e provedbenim koja uslijedi nakon {to je to lice saznalo ili je imalo opravdan
propisom. razlog da vjeruje da se radi o proizvodu na kojem postoji
^lan 14. tu|e pravo za{tite topografije. Odgovaraju}u naknadu
(Priznanje prava za{tite topografije) odre|uje sud, osim ako stranke rije{e spor putem pregovora,
(1) Ako Institut nakon provedenog postupka ispitivanja prijave posredovanjem ili na drugi pravno obavezuju}i na~in.
iz ~lana 13. st. (1) i (2) ovog zakona utvrdi da su ispunjeni (3) Odredbe st. (1) i (2) ovog ~lana odnose se i na pravne
uslovi za priznanje prava, donijet }e rje{enje o priznanju sljednike lica koje je steklo integrirano kolo na kojem postoji
prava za{tite topografije. tu|e pravo za{tite topografije.
(2) Priznato pravo za{tite topografije upisuje se u Registar prava ^lan 19.
za{tite topografije, koji u elektronskoj formi vodi Institut. (Iscrpljenje prava)
Sadr`aj i na~in vo|enja Registra prava za{tite topografije Ne smatraju se povredom prava radnje iz ~lana 16. stav (1)
bli`e se ure|uju provedbenim propisom. ta~ka c) ovog zakona ako se odnose na primjerak za{ti}ene
(3) Po izvr{enom upisu u Registar prava za{tite topografije, topografije, odnosno na integrirano kolo koje sadr`i za{ti}enu
nosiocu prava izdaje se isprava o pravu za{tite topografije. topografiju, koje je prvi put stavio u promet u Bosni i
Sadr`aj isprave o pravu za{tite topografije bli`e se ure|uje Hercegovini nosilac prava, odnosno lice koje ima njegovu
provedbenim propisom. saglasnost.
(4) Podaci iz Registra prava za{tite topografije objavljuju se u ^lan 20.
"Slu`benom glasniku Instituta". (Trajanje prava)
^lan 15. (1) Rok trajanja prava za{tite topografije po~inje od priznatog
(Stavljanje topografije na uvid javnosti) datuma podno{enja prijave za registraciju topografije ili od
(1) Od upisa u Registar prava za{tite topografije svako ima dana prve komercijalne upotrebe topografije bilo gdje u
pravo, na osnovu pisanog zahtjeva i u prisustvu slu`benog svijetu, zavisno od toga koji je dan raniji.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 41

(2) Isklju~ivo pravo za{tite topografije prestaje istekom ^lan 26.


kalendarske godine u kojoj se navr{ava deset godina od dana (Provedbeni propisi)
po~etka roka iz stava (1) ovog ~lana. (1) Direktor Instituta donijet }e provedbene propise za izvr{enje
^lan 21. ovog zakona u roku od {est mjeseci od dana stupanja na
(Prijenos prava i licenca) snagu ovog zakona.
(1) Pravo za{tite topografije mo`e biti, u cjelini ili djelimi~no, (2) Provedbene propise u smislu stava (1) ovog ~lana ~ine:
predmet prijenosa na osnovu ugovora o prijenosu ili na Pravilnik o postupku za priznanje topografije integriranog
osnovu naslje|ivanja. kola, Odluka o posebnim tro{kovima postupka za sticanje i
(2) Pojedina ili sva ovla{tenja iz prava za{tite topografije mogu, odr`avanje prava industrijskog vlasni{tva i Odluka o naknadi
s ograni~enjima ili bez njih, biti predmet ustupanja na za rad u Komisiji za `albe.
osnovu ugovora o licenci. ^lan 27.
(3) Ugovori iz st. (1) i (2) ovog ~lana punova`ni su samo ako su (Stupanje Zakona na snagu)
sastavljeni u pisanoj formi. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
(4) Na zahtjev jedne od ugovornih strana, ugovori iz st. (1) i (2) u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. januara
ovog ~lana upisuju se u Registar prava za{tite topografije. 2011. godine.
(5) Ugovori iz st. (1) i (2) ovog ~lana imaju djelovanje prema
tre}im licima samo ako su upisani u Registar prava za{tite PSBiH broj 516/10
topografije. 28. maja 2010. godine
Sarajevo
DIO ^ETVRTI - PROGLA[AVANJE NI[TAVIM
RJE[ENJA O PRIZNANJU PRAVA ZA[TITE Predsjedavaju}i Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma Doma naroda
TOPOGRAFIJE Parlamentarne skup{tine BiH Parlamentarne skup{tine BiH
^lan 22. Dr. Milorad @ivkovi}, s. r. Sulejman Tihi}, s. r.
(Ovla{tenje za pokretanje postupka i razlozi za ni{tavost)
(1) Institut }e, na prijedlog zainteresiranog lica ili pravobranioca
BiH ili ombudsmena BiH ili po slu`benoj du`nosti, Na temelju ~lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,
proglasiti ni{tavim rje{enje o priznanju prava za{tite Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 75. sjednici
topografije ako utvrdi da u momentu dono{enja rje{enja: Zastupni~kog doma, odr`anoj 7. travnja 2010. godine, i na 46.
a) predmet za{tite nije bila topografija u smislu ~lana 2. stav sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. svibnja 2010. godine,
(2) ovog zakona, usvojila je
b) topografija nije ispunjavala uslove za za{titu u smislu
~lana 4. ovog zakona, ZAKON
c) prijava nije bila podnesena u roku iz ~lana 5. ovog zakona, O ZA[TITI TOPOGRAFIJE INTEGRIRANOG KRUGA
d) nosilac prava na topografiju nije imao pravo na za{titu u
smislu ~l. 6. i 7. ovog zakona, DIO PRVI - OP]E ODREDBE
e) prilozi iz ~lana 11. stav (3) ovog zakona nisu imali ^lanak 1.
propisan sadr`aj, odnosno nisu odgovarali topografiji za (Predmet Zakona)
koju je zatra`ena za{tita. Ovim se Zakonom ure|uju topografija integriranog kruga,
(2) Postupak za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju uvjeti za{tite topografije integriranog kruga, prava njezinog
prava za{tite topografije mo`e se pokrenuti pred Institutom stvaratelja, odnosno stvarateljevog poslodavca ili osobe koja je
tokom cijelog roka trajanja prava za{tite topografije. naru~ila njezinu izradu, kao i na~in i ostvarivanje toga prava.
(3) Ako podnosilac prijedloga za progla{avanje ni{tavim
rje{enja o priznanju prava za{tite topografije u toku postupka ^lanak 2.
odustane od svog zahtjeva, Institut mo`e nastaviti postupak (Definicije pojmova)
po slu`benoj du`nosti. (1) Integrirani krug, u smislu ovoga Zakona, jest gotovi
^lan 23. proizvod ili me|uproizvod namijenjen za izvr{enje odre|ene
(Ograni~enje djelovanja poni{tavanja) elektroni~ke funkcije, koji se sastoji od komada materijala
koji uklju~uje jedan ili vi{e povezanih slojeva sastavljenih od
Poni{tavanje rje{enja o priznanju prava za{tite topografije integriranih elemenata, od kojih je bar jedan element
nema retroaktivno djelovanje na pravosna`ne sudske odluke u aktivan.
vezi s utvr|ivanjem povrede prava, kao i na zaklju~ene ugovore o
prijenosu prava, odnosno ustupanju licence, ako su i u mjeri u (2) Topografija integriranog kruga (u daljnjem tekstu:
kojoj su ti ugovori izvr{eni pod uslovom da je nosilac prava bio topografija), u smislu ovoga Zakona, jest skup povezanih
savjestan. slika, zabilje`enih ili kodiranih na bilo koji na~in, koje
predstavljaju trodimenzionalnu matricu slojeva od kojih je
DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE integrirani krug sastavljen, pri ~emu svaka slika sadr`i
^lan 24. cjelinu ili dio matrice poluvodni~kog proizvoda u svakoj fazi
(Uskla|ena primjena Zakona o patentu) njegove proizvodnje.
Odredbe Zakona o patentu kojima se ure|uju: ovla{tenja za (3) Komercijalna uporaba ozna~ava prodaju, iznajmljivanje ili
zastupanje, postupak za progla{avanje ni{tavim rje{enja o bilo koji drugi na~in komercijalnog stavljanja u promet
priznanju prava, podno{enje `albe Komisiji za `albe, postupak topografije, uklju~uju}i i njezino nu|enje u te svrhe. Prva
povodom `albe, prestanak prava zaloga, izvr{enje, ste~aj, komercijalna uporaba topografije ne uklju~uje njezinu
gra|anskopravna za{tita prava i carinske mjere primjenjuju se na uporabu pod uvjetom povjerljivosti, ako se ona ne stavlja
odgovaraju}i na~in na topografije koje su predmet za{tite prema dalje u promet.
ovom zakonu. ^lanak 3.
^lan 25. (Iznimke od za{tite)
(Primjena Zakona) Ovim se Zakonom ne {titi bilo koja koncepcija, postupak,
Odredbe ovog zakona primjenjuju se samo na topografije sustav, tehnologija ili informacija koja je opredme}ena u
koje su nastale nakon datuma po~etka njegove primjene. topografiji.
Broj 53 - Strana 42 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lanak 4. (6) Na pitanja koja nisu ure|ena ovim Zakonom i provedbenim
(Predmet i uvjeti za{tite) propisima primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom
(1) Predmet za{tite je izvorna topografija u smislu da je rezultat postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i
intelektualnog napora njezina stvaratelja i da u vrijeme 93/09).
nastanka nije bila uobi~ajena me|u stvarateljima topografija ^lanak 10.
i proizvo|a~ima integriranih krugova. (Podno{enje prijave za za{titu topografije)
(2) Topografija koja se sastoji od elemenata i me|uveza koji su (1) Postupak za za{titu topografije pokre}e se podno{enjem
uobi~ajeni u industriji topografija mo`e biti za{ti}ena samo Institutu prijave za za{titu topografije (u daljnjem tekstu:
ako, promatrano u cjelini, ispunjava uvjete iz stavka (1) prijava).
ovoga ~lanka.
(2) Institut ne provjerava ima li podnositelj prijave pravo
^lanak 5. podnijeti prijavu.
(Rokovi za za{titu) (3) Za svaku topografiju podnosi se posebna prijava.
(1) Za{tita topografije mo`e se tra`iti u roku od dvije godine od
datuma njezine prve komercijalne uporabe bilo gdje u ^lanak 11.
svijetu. (Sadr`aj prijave)
(2) Ako topografija nije komercijalno uporabljena bilo gdje u (1) Prijava sadr`i zahtjev za priznanje prava na za{titu
svijetu, za{tita topografije mo`e se tra`iti u roku od 15 topografije i priloge.
godina od dana njezinog nastanka. (2) Zahtjev za priznanje prava na za{titu topografije sadr`i:
^lanak 6. a) naziv topografije ili pobli`e ozna~avanje podru~ja
(Subjekti za{tite) topografije,
(1) Pravo na za{titu topografije ima njezin stvaratelj, odnosno b) podatke o podnositelju prijave,
njegov pravni sljednik. Ako je topografiju stvorilo vi{e c) podatke o zastupniku podnositelja prijave, ako postoji,
stvaratelja, njima pripada zajedni~ko pravo na za{titu. d) datum podno{enja prijave,
(2) Ako je topografija nastala u radnom odnosu ili po narud`bi, e) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila
pravo za{tite topografije ima poslodavac, odnosno osoba komercijalno uporabljena, ili datum i mjesto kada je
koja je naru~ila njezinu izradbu, osim ako je ugovorom topografija prvi puta komercijalno uporabljena bilo gdje u
druk~ije predvi|eno. svijetu.
^lanak 7. (3) Uz zahtjev za priznanje prava na za{titu topografije podnose
(Nacionalni tretman) se sljede}i prilozi:
(1) Za{titu prema ovome Zakonu u`ivaju fizi~ke i pravne osobe a) opis topografije s podacima koji definiraju elektroni~ku
koje: funkciju koju izvr{ava integrirani krug izra|en prema
a) su dr`avljani Bosne i Hercegovine, topografiji,
b) imaju prebivali{te ili sjedi{te u Bosni i Hercegovini, ili b) grafi~ki prikaz ili prikaz topografije u drugom
c) su na teritoriju Bosne i Hercegovine prve komercijalno odgovaraju}em obliku kojim se topografija identificira,
uporabljivale topografiju koja do tada nije bila posebice nacrt ili fotografije planova za izradbu
komercijalno uporabljena bilo gdje u svijetu. integriranog kruga prema topografiji za koju se tra`i
(2) Strane fizi~ke i pravne osobe u`ivaju jednaku za{titu kao i za{tita,
osobe iz stavka (1) ovoga ~lanka ako to proizlazi iz c) primjerak integriranog kruga proizvedenog prema
me|unarodnih ugovora i konvencija kojima je pristupila, topografiji za koju se tra`i za{tita, ako je integrirani krug
odnosno koje je ratificirala Bosna i Hercegovina, ili iz komercijalno uporabljen,
primjene na~ela uzajamnosti. d) dokaz o komercijalnoj uporabi topografije, ako je
(3) Pravo na za{titu topografije priznato na temelju ovoga topografija komercijalno uporabljena.
Zakona vrijedi samo za teritorij Bosne i Hercegovine. (4) Oblik prijave i na~in njezinog popunjavanja, sadr`aj zahtjeva
^lanak 8. za priznanje prava na za{titu topografije, sadr`aj priloga koji
(Zastupanje) se podnose uz taj zahtjev, kao i pojedinosti postupka koji se
Strana osoba u postupku za{tite topografije mora imati vodi pred Institutom ure|uju se propisima za provedbu
zastupnika koji se profesionalno bavi zastupanjem i koji je ovoga Zakona koje donosi Institut.
doma}i dr`avljanin ili doma}a pravna osoba. ^lanak 12.
DIO DRUGI - POSTUPAK ZA ZA[TITU (Dijelovi prijave koji nisu dostupni javnosti)
^lanak 9. (1) Podnositelj prijave mo`e pri njezinom podno{enju tra`iti da
(Op}e odredbe) dijelovi priloga iz ~lanka 11. stavak (3) to~ka b) ovoga
Zakona, koji predstavljaju poslovnu tajnu, ne budu dostupni
(1) Postupak za za{titu topografije vodi Institut za intelektualno tre}im osobama, pod uvjetom da su ostali dijelovi
vlasni{tvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut). spomenutog priloga dostatni za identifikaciju topografije.
(2) Protiv odluke Instituta donesene u prvom stupnju, kojom je (2) Sud mo`e nalo`iti otkrivanje dijelova priloga iz stavka (1)
odlu~eno o predmetu postupka, dopu{tena je `alba o kojoj ovog ~lanka osobama koje su uklju~ene u upravni ili sudski
odlu~uje Povjerenstvo za `albe Instituta (u daljnjem tekstu: postupak koji se odnosi na utvr|ivanje ni{tavosti rje{enja o
Povjerenstvo). priznanju prava na za{titu topografije ili na povredu prava na
(3) Protiv rje{enja Povjerenstva donesenog u drugom stupnju za{titu topografije, ako je to neophodno za provedbu
nije dopu{tena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor postupka.
pred Sudom Bosne i Hercegovine.
(4) Za sve radnje poduzete u upravnom postupku za stjecanje i ^lanak 13.
odr`avanje prava na za{titu topografije, kao i za radnje (Ispitivanje prijave)
poduzete u postupku povodom `albe, pla}aju se (1) Nakon zaprimanja prijave Institut ispituje je li predmet
administrativne pristojbe i naknade posebnih tro{kova prijave topografija u smislu ~lanka 2. stavak (2) ovoga
postupka, sukladno posebnim propisima. Zakona i je li prijava podnesena u roku iz ~lanka 5. ovoga
(5) Ako propisana administrativna pristojba i naknada posebnih Zakona.
tro{kova postupka nisu pla}ene u propisanome roku, prijava (2) Nakon {to utvrdi ispunjenost uvjeta iz stavka (1) ovog
se zaklju~kom odbacuje. ~lanka Institut ispituje:
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 43

a) ako je podnositelj prijave strana osoba, je li prijava b) proizvodi integrirani krug koji sadr`i za{ti}enu
podnesena posredstvom zastupnika u smislu ~lanka 8. topografiju ili njezine bitne dijelove,
ovoga Zakona, c) uvozi, nudi radi stavljanja u promet, stavlja u promet ili na
b) je li podnesena posebna prijava za svaku topografiju u drugi na~in komercijalno uporabljava ili uvozi za te svrhe
smislu ~lanka 10. stavak (3) ovoga Zakona, primjerke za{ti}ene topografije ili njezinih bitnih
c) sadr`i li prijava sve podatke iz zahtjeva za priznanje prava dijelova, integrirani krug u kojem je sadr`ana za{ti}ena
i priloge u smislu ~lanka 11. st. (2) i (3) ovoga Zakona, topografija ili njezini bitni dijelovi, kao i proizvode u
d) jesu li pla}ene administrativna pristojba i naknada kojima je ugra|en integrirani krug koji sadr`i za{ti}enu
posebnih tro{kova postupka za prijavu, topografiju ili njezine bitne dijelove.
e) sadr`e li zahtjev za priznanje prava na za{titu topografije i (2) Za vrijeme trajanja prava na za{titu topografije nositelj je
prilozi koji se podnose uz taj zahtjev propisane elemente u ovla{ten ozna~avati integrirani krug koji je proizveden
smislu ~lanka 11. stavak (4) ovoga Zakona. uporabom za{ti}ene topografije velikim slovom "T".
(3) Ako prijava nije podnesena u roku iz ~lanka 5. ovoga ^lanak 17.
Zakona, Institut }e donijeti zaklju~ak o odbacivanju prijave. (Ograni~enje prava)
Protiv zaklju~ka dopu{tena je `alba o kojoj odlu~uje (1) Ne smatra se povredom prava iz ~lanka 16. stavak (1) to~ka
Povjerenstvo. a) ovoga Zakona umno`avanje topografije:
(4) Ako Institut, na temelju provedenog postupka ispitivanja a) za osobnu uporabu u nekomercijalne svrhe,
prijave iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka, utvrdi da predmet prijave b) za nastavu koja se odnosi na topografiju, kao i za stru~ne
nije topografija u smislu ~lanka 2. stavak (2) ovoga Zakona, analize ili istra`ivanja.
odnosno da prijava nije podnesena sukladno odredbi stavka (2) Ne smatra se povredom prava iz ~lanka 16. ovoga Zakona
(2) ovoga ~lanka, on }e u roku od 30 dana od dana ako odre|ena osoba, na temelju analize ili istra`ivanja
podno{enja prijave pozvati podnositelja prijave da otkloni za{ti}ene topografije, stvori topografiju koja ispunjava uvjete
uo~ene nedostatke i ostaviti mu rok za to koji ne mo`e biti iz ~lanka 4. ovoga Zakona i takvu topografiju koristi na
kra}i od 30 dana niti dulji od 90 dana. na~in iz ~lanka 16. ovoga Zakona.
(5) Ako podnositelj prijave ne otkloni nedostatke iz stavka (4)
ovoga ~lanka u ostavljenom roku, Institut }e donijeti ^lanak 18.
zaklju~ak kojim se prijava odbacuje. Protiv zaklju~ka (Komercijalna uporaba za{ti}ene topografije bez suglasnosti
dopu{tena je `alba o kojoj odlu~uje Povjerenstvo. nositelja prava)
(6) Datum zaprimanja uredne prijave u Institutu priznaje se kao (1) Osobu koja pri stjecanju integriranog kruga nije znala ili je
datum podno{enja prijave. imala opravdani razlog vjerovati da je rije~ o proizvodu na
(7) Prijava kojoj je priznat datum podno{enja upisuje se u kojem postoji tu|e pravo na za{titu topografije ne mo`e se
Registar prijava za za{titu topografije, koji u elektroni~kom sprije~iti da komercijalno uporabljava taj proizvod.
obliku vodi Institut. Sadr`aj i na~in vo|enja Registra prijava (2) Osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka du`na je platiti
za za{titu topografije pobli`e se ure|uju provedbenim odgovaraju}u naknadu za komercijalnu uporabu za{ti}ene
propisom. topografije, koja uslijedi nakon {to je ta osoba saznala ili je
imala opravdani razlog vjerovati da je rije~ o proizvodu na
^lanak 14. kojem postoji tu|e pravo na za{titu topografije. Sud odre|uje
(Priznanje prava na za{titu topografije) odgovaraju}u naknadu, osim ako stranke rije{e spor
(1) Ako Institut po provedenom postupku ispitivanja prijave iz pregovorom, posredovanjem ili na drugi pravno obvezuju}i
~lanka 13. st. (1) i (2) ovoga Zakona utvrdi da su ispunjeni na~in.
uvjeti za priznanje prava, donijet }e rje{enje o priznanju (3) Odredbe st. (1) i (2) ovoga ~lanka odnose se i na pravne
prava na za{titu topografije. sljednike osobe koja je stekla integrirani krug na kojem
(2) Priznato pravo na za{titu topografije upisuje se u Registar postoji tu|e pravo na za{titu topografije.
prava za{tite topografije, koji u elektroni~kom obliku vodi
Institut. Sadr`aj i na~in vo|enja Registra prava za{tite ^lanak 19.
topografije pobli`e se ure|uju provedbenim propisom. (Iscrpljenje prava)
(3) Nakon {to izvr{i upis u Registar prava za{tite topografije, Ne smatraju se povredom prava radnje iz ~lanka 16. stavak
nositelju prava izdaje se isprava o pravu na za{titu (1) to~ka c) ovoga Zakona ako se odnose na primjerak za{ti}ene
topografije. Sadr`aj isprave o pravu na za{titu topografije topografije, odnosno na integrirani krug koji sadr`i za{ti}enu
pobli`e se ure|uje provedbenim propisom. topografiju, koji je prvi put stavio u promet u Bosni i Hercegovini
nositelj prava, odnosno osoba koja ima njegovu suglasnost.
(4) Podaci iz Registra prava za{tite topografije objavljuju se u
"Slu`benom glasniku Instituta". ^lanak 20.
(Trajanje prava)
^lanak 15.
(Stavljanje topografije na uvid javnosti) (1) Rok trajanja prava za{tite topografije po~inje od priznatog
datuma podno{enja prijave za registraciju topografije ili od
(1) Od upisa u Registar prava za{tite topografije svatko ima dana prve komercijalne uporabe topografije bilo gdje u
pravo, na temelju pisanog zahtjeva i u nazo~nosti slu`bene svijetu, ovisno o tomu koji je dan raniji.
osobe, u prostorijama Instituta razgledati prijavu i dobiti
presliku zahtjeva za priznanje prava na za{titu topografije i (2) Isklju~ivo pravo na za{titu topografije prestaje istekom
priloga iz ~lanka 11. stavak (3) to~. a), b) i d) ovoga Zakona. kalendarske godine u kojoj se navr{ava deset godina od dana
po~etka roka iz stavka (1) ovoga ~lanka.
(2) Na~in ostvarivanja prava iz stavka (1) ovoga ~lanka ure|uje
se provedbenim propisom. ^lanak 21.
(Prijenos prava i licencija)
DIO TRE]I - ISKLJU^IVA PRAVA, OGRANI^ENJE,
(1) Pravo na za{titu topografije mo`e biti, u cjelini ili
TRAJANJE I PROMET PRAVA djelomi~no, predmetom prijenosa na temelju ugovora o
^lanak 16. prijenosu ili na temelju naslje|ivanja.
(Isklju~iva prava) (2) Pojedine ili sve ovlasti iz prava na za{titu topografije mogu,
(1) Nositelj prava na za{titu topografije ima isklju~ivo pravo s ograni~enjima ili bez njih, biti predmetom ustupanja na
dopustiti ili zabraniti drugome da: temelju ugovora o licenciji.
a) umno`ava za{ti}enu topografiju u cjelini ili njezine bitne (3) Ugovori iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka pravovaljani su samo
dijelove, ako su sastavljeni u pisanom obliku.
Broj 53 - Strana 44 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(4) Na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, ugovori iz st. (1) i ^lanak 27.
(2) ovoga ~lanka upisuju se u Registar prava za{tite (Stupanje na snagu Zakona)
topografije. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
(5) Ugovori iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka imaju djelovanje prema "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. sije~nja 2011.
tre}im osobama samo ako su upisani u Registar prava za{tite godine.
topografije. PS BiH broj 516/10
DIO ^ETVRTI - PROGLA[AVANJE NI[TAVIM 28. svibnja 2010. godine
RJE[ENJA O PRIZNANJU PRAVA NA ZA[TITU Sarajevo
TOPOGRAFIJE Predsjedatelj Predsjedatelj
^lanak 22. Zastupni~koga doma Doma naroda
(Ovlast za pokretanje postupka i razlozi za ni{tavost) Parlamentarne skup{tine BiH Parlamentarne skup{tine BiH
(1) Institut }e na prijedlog zainteresirane osobe ili Dr. Milorad @ivkovi}, v. r. Sulejman Tihi}, v. r.
pravobranitelja BiH ili ombudsmana BiH ili po slu`benoj
du`nosti proglasiti ni{tavim rje{enje o priznanju prava na
za{titu topografije ako utvrdi da u trenutku dono{enja Na osnovu ~lana IV 4a) Ustava Bosne i Hercegovine,
rje{enja: Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 75.
a) predmet za{tite nije bila topografija u smislu ~lanka 2. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 7. aprila 2010.
stavak (2) ovoga Zakona, godine, i na 46. sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. maja 2010.
b) topografija nije ispunjavala uvjete za za{titu u smislu godine, usvojila je
~lanka 4. ovoga Zakona,
c) prijava nije bila podnesena u roku iz ~lanka 5. ovoga ZAKON
Zakona, O ZA[TITI TOPOGRAFIJE INTEGRISANOG KOLA
d) nositelj prava na topografiju nije imao pravo na za{titu u
smislu ~l. 6. i 7. ovoga Zakona, DIO PRVI - OP[TE ODREDBE
e) prilozi iz ~lanka 11. stavak (3) ovoga Zakona nisu imali ^lan 1.
propisane elemente, odnosno nisu odgovarali topografiji (Predmet Zakona)
za koju je zatra`ena za{tita.
Ovim zakonom ure|uju se topografija integrisanog kola,
(2) Postupak za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju uslovi za{tite topografije integrisanog kola, prava wenog
prava na za{titu topografije mo`e se pokrenuti pred stvaraoca, odnosno stvarao~evog poslodavca ili lica koje je
Institutom tijekom cijelog roka trajanja prava na za{titu naru~ilo wenu izradu, kao i na~in i ostvarivawe tog prava.
topografije.
(3) Ako podnositelj prijedloga za progla{avanje ni{tavim ^lan 2.
rje{enja o priznanju prava na za{titu topografije tijekom (Definicije pojmova)
postupka odustane od svoga zahtjeva, Institut mo`e nastaviti (1) Integrisano kolo, u smislu ovog zakona, jeste gotov
postupak po slu`benoj du`nosti. proizvod ili me|uproizvod namijewen za obavqawe
^lanak 23. odre|ene elektronske funkcije, koji se sastoji od komada
(Ograni~enje djelovanja poni{tenja) materijala koji ukqu~uje jedan ili vi{e povezanih slojeva
sa~iwenih od integrisanih elemenata, od kojih je bar jedan
Poni{tenje rje{enja o priznanju prava za{tite topografije elemenat aktivan.
nema retroaktivno djelovanje na pravomo}ne sudske odluke u
vezi s utvr|ivanjem povrede prava kao ni na sklopljene ugovore (2) Topografija integrisanog kola (u daqwem tekstu:
o prijenosu prava, odnosno ustupanju licencije, ako su i u mjeri u topografija), u smislu ovog zakona, jeste skup povezanih
kojoj su ti ugovori izvr{eni, pod uvjetom da je nositelj prava bio slika, zabiqe`enih ili kodiranih na bilo koji na~in, koje
savjestan. predstavqaju trodimenzionalnu matricu slojeva od kojih je
integrisano kolo sastavqeno, pri ~emu svaka slika sadr`i
DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE cjelinu ili dio matrice poluprovodni~kog proizvoda u
^lanak 24. svakoj fazi wegove proizvodwe.
(Sukladna primjena Zakona o patentu) (3) Komercijalna upotreba ozna~ava prodaju, davawe u zakup
Odredbe Zakona o patentu kojima se ure|uju: ovlasti za ili bilo koji drugi na~in komercijalnog stavqawa u
zastupanje, postupak za progla{avanje ni{tavim rje{enja o promet topografije, ukqu~uju}i i weno nu|ewe u te svrhe.
priznanju prava, podno{enje `abe Povjerenstvu za `albe, Prva komercijalna upotreba topografije ne ukqu~uje wenu
postupak povodom `albe, prestanak prava zaloga, izvr{enje, upotrebu pod uslovom povjerqivosti, ako se ona ne stavqa
ste~aj, gra|anskopravna za{tita prava i carinske mjere na daqe u promet.
odgovaraju}i se na~in primjenjuju na topografije koje su ^lan 3.
predmetom za{tite prema ovome Zakonu. (Izuzeci od za{tite)
^lanak 25. Ovim zakonom ne {titi se bilo koji koncept, postupak,
(Primjena Zakona) sistem, tehnologija ili informacija koja je opredme}ena u
Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se samo na topografije topografiji.
koje su nastale nakon datuma po~etka njegove primjene. ^lan 4.
^lanak 26. (Predmet i uslovi za{tite)
(Provedbeni propisi) (1) Predmet za{tite je topografija koja je izvorna, u smislu da
(1) Ravnatelj Instituta donijet }e provedbene propise za predstavqa rezultat intelektualnog napora svog stvaraoca
izvr{enje ovoga Zakona u roku od {est mjeseci od dana i da u vrijeme nastanka nije bila uobi~ajena me|u
stupanja na snagu ovoga Zakona. stvaraocima topografija i proizvo|a~ima integrisanih
(2) Provedbene propise u smislu stavka (1) ovog ~lanka ~ine: kola.
Pravilnik o postupku za priznanje topografije integriranog (2) Topografija koja se sastoji od elemenata i me|uveza koji su
kruga, Odluka o posebnim tro{kovima postupka za stjecanje uobi~ajeni u industriji topografija mo`e da bude
i odr`avanje prava industrijskog vlasni{tva i Odluka o za{ti}ena samo ako, posmatrano u cjelini, ispuwava uslove
naknadi za rad u Povjerenstvu za `albe. iz stava (1) ovog ~lana.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 45

^lan 5. ^lan 10.


(Rokovi za za{titu) (Podno{ewe prijave za za{titu topografije)
(1) Za{tita topografije mo`e da se tra`i u roku od dvije (1) Postupak za za{titu topografije pokre}e se podno{ewem
godine od datuma wene prve komercijalne upotrebe bilo Institutu prijave za za{titu topografije (u daqwem
gdje u svijetu. tekstu: prijava).
(2) Ako topografija nije komercijalno upotrijebqena bilo (2) Institut ne provjerava da li podnosilac prijave ima pravo
gdje u svijetu, za{tita topografije mo`e da se tra`i u roku na podno{ewe prijave.
od 15 godina od dana wenog nastanka. (3) Za svaku topografiju podnosi se posebna prijava.
^lan 6. ^lan 11.
(Subjekti za{tite) (Sadr`ina prijave)
(1) Pravo na za{titu topografije ima wen stvaralac, odnosno (1) Prijava sadr`i zahtjev za priznawe prava za{tite
wegov pravni sqednik. Ako je topografiju kreiralo vi{e topografije i priloge.
stvaralaca, wima pripada zajedni~ko pravo na za{titu. (2) Zahtjev za priznawe prava za{tite topografije sadr`i:
(2) Ako je topografija nastala u radnom odnosu ili po a) naziv topografije ili bli`e ozna~ewe podru~ja
naruxbi, pravo na za{titu topografije ima poslodavac, topografije,
odnosno lice koje je naru~ilo wenu izradu, izuzev ako je b) podatke o podnosiocu prijave,
ugovorom predvi|eno druga~ije. c) podatke o zastupniku podnosioca prijave, ako postoji,
^lan 7. d) datum podno{ewa prijave,
(Nacionalni tretman) e) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila
komercijalno upotrijebqena, ili datum i mjesto kada je
(1) Za{titu prema ovom zakonu u`ivaju fizi~ka i pravna lica topografija prvi put komercijalno upotrijebqena
koja: bilo gdje u svijetu.
a) su dr`avqani Bosne i Hercegovine, (3) Uz zahtjev za priznawe prava za{tite topografije podnose
b) imaju svoje prebivali{te ili sjedi{te u Bosni i se sqede}i prilozi:
Hercegovini, ili a) opis topografije sa podacima koji defini{u
c) su na teritoriji Bosne i Hercegovine prva elektronsku funkciju koju obavqa integrisano kolo,
komercijalno upotrebqavala topografiju koja do tada izra|en prema topografiji,
nije bila komercijalno upotrijebqena bilo gdje u b) grafi~ki prikaz ili prikaz topografije u drugom
svijetu. odgovaraju}em obliku kojim se topografija
(2) Strana fizi~ka i pravna lica u`ivaju jednaku za{titu kao identifikuje, posebno nacrt ili fotografije planova
i lica iz stava (1) ovog ~lana ako to proizlazi iz za izradu integrisanog kola prema topografiji za koju
me|unarodnih ugovora i konvencija kojima je pristupila, se tra`i za{tita,
odnosno koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, ili iz c) primjerak integrisanog kola proizvedenog prema
primjene principa uzajamnosti. topografiji za koju se tra`i za{tita, ako je
(3) Pravo za{tite topografije priznato na osnovu ovog zakona integrisano kolo komercijalno upotrijebqeno,
va`i samo za teritoriju Bosne i Hercegovine. d) dokaz o komercijalnoj upotrebi topografije, ako je
topografija komercijalno upotrijebqena.
^lan 8. (4) Oblik prijave i na~in wenog popuwavawa, sadr`aj zahtjeva
(Zastupawe) za priznawe prava za{tite topografije, sadr`aj priloga
Strano lice mora u postupku za{tite topografije imati koji se podnose uz taj zahtjev, kao i detaqi postupka koji se
zastupnika koji se profesionalno bavi zastupawem i koji je vodi pred Institutom ure|uju se propisima za sprovo|ewe
doma}i dr`avqanin ili doma}e pravno lice. ovog zakona koje donosi Institut.
DIO DRUGI - POSTUPAK ZA[TITE ^lan 12.
(Dijelovi prijave koji nisu dostupni javnosti)
^lan 9. (1) Podnosilac prijave mo`e prilikom wenog podno{ewa
(Op{te odredbe) tra`iti da se dijelovi priloga iz ~lana 11. stav (3) ta~ka b)
(1) Postupak za za{titu topografije vodi Institut za ovog zakona, koji predstavqaju poslovnu tajnu, ne mogu
intelektualno vlasni{tvo Bosne i Hercegovine (u daqwem ~initi dostupnim tre}im licima pod uslovom da su ostali
tekstu: Institut). dijelovi pomenutog priloga dovoqni za identifikaciju
(2) Protiv odluke Instituta, donesene u prvom stepenu, kojom topografije.
je odlu~eno o predmetu postupka, dozvoqena je `alba o kojoj (2) Sud mo`e da nalo`i otkrivawe dijelova priloga iz stava
odlu~uje Komisija za `albe Instituta (u daqwem tekstu: (1) ovog ~lana licima koja su ukqu~ena u upravni ili sudski
Komisija). postupak koji se odnosi na utvr|ivawe ni{tavnosti
(3) Protiv rje{ewa Komisije donesenog u drugom stepenu rje{ewa o priznawu prava za{tite topografije ili na
`alba nije dozvoqena, ali mo`e se pokrenuti upravni spor povredu prava na za{titu topografije, ako je to neophodno
pred Sudom Bosne i Hercegovine. za sprovo|ewe postupka.
(4) Za sve radwe preduzete u upravnom postupku za sticawe i ^lan 13.
odr`avawe prava za{tite topografije, kao i za radwe (Ispitivawe prijave)
preduzete u postupku povodom `albe pla}aju se (1) Po prijemu prijave Institut ispituje da li je predmet
administrativne takse i naknade posebnih tro{kova prijave topografija u smislu ~lana 2. stav (2) ovog zakona i
postupka, u skladu sa posebnim propisima. da li je prijava podnesena u roku iz ~lana 5. ovog zakona.
(5) Ako propisana administrativna taksa i naknada posebnih (2) Poslije utvr|ivawa ispuwenosti uslova iz stava (1) ovog
tro{kova postupka nisu pla}ene u propisanom roku, ~lana Institut ispituje:
prijava se zakqu~kom odbacuje. a) ako je podnosilac prijave strano lice, da li je prijava
(6) Na pitawa koja nisu ure|ena ovim zakonom i propisima o podnesena posredstvom zastupnika u smislu ~lana 8.
sprovo|ewu primjewuju se odredbe Zakona o upravnom ovog zakona,
postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i b) da li je podnesena posebna prijava za svaku topografiju u
93/09). smislu ~lana 10. stav (3) ovog zakona,
Broj 53 - Strana 46 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
c) da li prijava sadr`i sve podatke iz zahtjeva za priznawe c) uvozi, nudi radi stavqawa u promet, stavqa u promet ili
prava i priloge u smislu ~lana 11. st. (2) i (3) ovog na drugi na~in komercijalno upotrebqava ili uvozi za
zakona, te svrhe primjerke za{ti}ene topografije ili wenih
d) da li su pla}ene administrativna taksa i naknada bitnih dijelova, integrisano kolo koje sadr`i
posebnih tro{kova postupka za prijavu, za{ti}enu topografiju ili wene bitne dijelove, kao i
e) da li zahtjev za priznawe prava za{tite topografije i proizvode u kojima je ugra|eno integrisano kolo koje
prilozi koji se podnose uz taj zahtjev imaju propisan sadr`i za{ti}enu topografiju ili wene bitne
sadr`aj u smislu ~lana 11. stav (4) ovog zakona. dijelove.
(3) Ako prijava nije podnesena u roku iz ~lana 5. ovog zakona, (2) Za vrijeme trajawa prava za{tite topografije nosilac je
Institut }e donijeti zakqu~ak o odbacivawu prijave. ovla{}en da ozna~ava integrisano kolo koje je proizvedeno
Protiv zakqu~ka dozvoqena je `alba o kojoj odlu~uje upotrebom za{ti}ene topografije velikim slovom "T".
Komisija. ^lan 17.
(4) Ako Institut, na osnovu sprovedenog postupka ispitivawa (Ograni~ewe prava)
prijave iz st. (1) i (2) ovog ~lana, utvrdi da predmet prijave (1) Ne smatra se povredom prava iz ~lana 16 stav (1) ta~ka a)
nije topografija u smislu ~lana 2. stav (2) ovog zakona, ovog zakona umno`avawe topografije:
odnosno da prijava nije podnesena u skladu sa odredbom a) za li~nu upotrebu u nekomercijalne svrhe,
stava (2) ovog ~lana, on }e u roku od 30 dana od dana
podno{ewa prijave pozvati podnosioca prijave da otkloni b) za nastavu koja se odnosi na topografiju, kao i za stru~ne
uo~ene nedostatke i ostaviti mu rok za to koji ne mo`e analize ili istra`ivawa.
biti kra}i od 30 dana, niti du`i od 90 dana. (2) Ne smatra se povredom prava iz ~lana 16. ovog zakona ako
(5) Ako podnosilac prijave ne otkloni nedostatke iz stava (4) odre|eno lice, na osnovu analize ili istra`ivawa
ovog ~lana u ostavqenom roku, Institut }e donijeti za{ti}ene topografije, stvori topografiju koja ispuwava
zakqu~ak kojim se prijava odbacuje. Protiv zakqu~ka uslove iz ~lana 4. ovog zakona i takvu topografiju koristi
dozvoqena je `alba o kojoj odlu~uje Komisija. na na~in iz ~lana 16. ovog zakona.
(6) Datum prijema uredne prijave u Institutu priznaje se kao ^lan 18.
datum podno{ewa prijave. (Komercijalna upotreba za{ti}ene topografije bez
(7) Prijava kojoj je priznat datum podno{ewa upisuje se u saglasnosti nosioca prava)
Registar prijava za za{titu topografije, koji u (1) Licu koje prilikom sticawa integrisanog kola nije znalo
elektronskoj formi vodi Institut. Sadr`aj i na~in ili je imalo opravdan razlog da vjeruje da je rije~ o
vo|ewa Registra prijava za za{titu topografije bli`e se proizvodu na kojem postoji tu|e pravo za{tite topografije
ure|uju propisom o sprovo|ewu. ne mo`e se sprije~iti da komercijalno upotrebqava taj
^lan 14. proizvod.
(Priznawe prava za{tite topografije) (2) Lice iz stava (1) ovog ~lana du`no je da plati odgovaraju}u
naknadu za komercijalnu upotrebu za{ti}ene topografije,
(1) Ako Institut nakon sprovedenog postupka ispitivawa koja uslijedi nakon {to je to lice saznalo ili je imalo
prijave iz ~lana 13 st. (1) i (2) ovog zakona utvrdi da su opravdani razlog da vjeruje da se radi o proizvodu na kojem
ispuweni uslovi za priznawe prava, donije}e rje{ewe o postoji tu|e pravo za{tite topografije. Odgovaraju}u
priznawu prava za{tite topografije. naknadu odre|uje sud, osim ako stranke rije{e spor putem
(2) Priznato pravo za{tite topografije upisuje se u Registar pregovora, posredovawem ili na drugi pravno obavezuju}i
prava za{tite topografije, koji u elektronskoj formi na~in.
vodi Institut. Sadr`aj i na~in vo|ewa Registra prava (3) Odredbe st. (1) i (2) ovog ~lana odnose se i na pravne
za{tite topografije bli`e se ure|uju propisom o sqednike lica koje je steklo integrisano kolo na kojem
sprovo|ewu. postoji tu|e pravo za{tite topografije.
(3) Po izvr{enom upisu u Registar prava za{tite
topografije, nosiocu prava izdaje se isprava o pravu ^lan 19.
za{tite topografije. Sadr`aj isprave o pravu za{tite (Iscrpqewe prava)
topografije bli`e se ure|uje propisom o sprovo|ewu. Ne smatraju se povredom prava radwe iz ~lana 16. stav (1)
(4) Podaci iz Registra prava za{tite topografije objavquju ta~ka c) ovog zakona ako se odnose na primjerak za{ti}ene
se u "Slu`benom glasniku Instituta". topografije, odnosno na integrisano kolo koje sadr`i
za{ti}enu topografiju, koje je prvi put stavio u promet u
^lan 15. Bosni i Hercegovini nosilac prava, odnosno lice koje ima
(Stavqawe topografije na uvid javnosti) wegovu saglasnost.
(1) Od upisa u Registar prava za{tite topografije svako ima
pravo, na osnovu pisanog zahtjeva i u prisustvu slu`benog ^lan 20.
lica, u prostorijama Instituta razgledati prijavu i (Trajawe prava)
dobiti kopiju zahtjeva za priznawe prava za{tite (1) Rok trajawa prava za{tite topografije po~iwe od
topografije i priloga iz ~lana 11. stav (3) ta~. a), b) i d) priznatog datuma podno{ewa prijave za registraciju
ovog zakona. topografije ili od dana prve komercijalne upotrebe
(2) Na~in ostvarewa prava iz stava (1) ovog ~lana ure|uje se topografije bilo gdje u svijetu, zavisno od toga koji je dan
propisom o sprovo|ewu. raniji.
(2) Iskqu~ivo pravo za{tite topografije prestaje istekom
DIO TRE]I - ISKQU^IVA PRAVA, OGRANI^EWE, kalendarske godine u kojoj se navr{ava deset godina od dana
TRAJAWE I PROMET PRAVA po~etka roka iz stava (1) ovog ~lana.
^lan 16. ^lan 21.
(Iskqu~iva prava) (Prenos prava i licenca)
(1) Nosilac prava za{tite topografije ima iskqu~ivo pravo (1) Pravo za{tite topografije mo`e da bude, u cjelini ili
da dozvoli ili zabrani drugome da: djelimi~no, predmet prenosa na osnovu ugovora o prenosu
a) umno`ava za{ti}enu topografiju u cjelini ili wene ili na osnovu nasqe|ivawa.
bitne dijelove, (2) Pojedina ili sva ovla{}ewa iz prava za{tite topografije
b) proizvodi integrisano kolo koje sadr`i za{ti}enu mogu, sa ograni~ewima ili bez wih, biti predmet ustupawa
topografiju ili wene bitne dijelove, na osnovu ugovora o licenci.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 47

(3) Ugovori iz st. (1) i (2) ovog ~lana punova`ni su samo ako su postupka za sticawe i odr`avawe prava industrijske
sastavqeni u pisanoj formi. svojine i Odluka o naknadi za rad u Komisiji za `albe.
(4) Na zahtjev jedne od ugovornih strana, ugovori iz st. (1) i (2) ^lan 27.
ovog ~lana upisuju se u Registar prava za{tite (Stupawe na snagu Zakona)
topografije.
(5) Ugovori iz st. (1) i (2) ovog ~lana imaju dejstvo prema Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u
tre}im licima samo ako su upisani u Registar prava "Slu`benom glasniku BiH", a primjewuje se od 1. januara 2011.
za{tite topografije. godine.
PSBiH, broj: 516/10
DIO ^ETVRTI - PROGLA[AVAWE NI[TAVNIM 28. maja 2010. godine
RJE[EWA O PRIZNAWU PRAVA ZA[TITE Sarajevo
TOPOGRAFIJE
^lan 22. Predsjedavaju}i Predsjedavaju}i
(Ovla{}ewe za pokretawe postupka i razlozi za ni{tavnost) Predstavni~kog doma Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH Parlamentarne skup{tine BiH
(1) Institut }e na predlog zainteresovanog lica ili Dr Milorad @ivkovi}, s. r. Sulejman Tihi}, s. r.
pravobranioca BiH ili ombudsmena BiH ili po slu`benoj
du`nosti proglasiti ni{tavnim rje{ewe o priznawu prava
za{tite topografije ako utvrdi da u momentu dono{ewa 281
rje{ewa: Na osnovu ~lana IV.4. a) Ustava Bosne i Hercegovine,
a) predmet za{tite nije bila topografija u smislu ~lana Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 75. sjednici
2. stav (2) ovog zakona, Predstavni~kog doma, odr`anoj 7. aprila 2010. godine, i na 46.
b) topografija nije ispuwavala uslove za za{titu u smislu sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. maja 2010. godine, usvojila
~lana 4. ovog zakona, je
c) prijava nije bila podnesena u roku iz ~lana 5. ovog
zakona, ZAKON
d) nosilac prava na topografiju nije imao pravo na
za{titu u smislu ~l. 6. i 7. ovog zakona, O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU
e) prilozi iz ~lana 11. stav (3) ovog zakona nisu imali DIO PRVI - OP]E ODREDBE
propisan sadr`aj, odnosno nisu odgovarali topografiji
za koju je zatra`ena za{tita. ^lan 1.
(2) Postupak za progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o priznawu (Predmet Zakona)
prava za{tite topografije mo`e se pokrenuti pred (1) Ovim zakonom ure|uju se: uslovi za za{titu dizajna, na~in
Institutom tokom cijelog roka trajawa prava za{tite sticanja, odr`avanje, sadr`aj, evidencija prometa, prestanak i
topografije. za{tita industrijskog dizajna u Bosni i Hercegovini (u
(3) Ako podnosilac predloga za progla{avawe ni{tavnim daljnjem tekstu: BiH).
rje{ewa o priznawu prava za{tite topografije u toku (2) Ovaj zakon primjenjuje se i na industrijski dizajn koji je
postupka odustane od svog zahtjeva, Institut mo`e me|unarodno registriran za teritoriju BiH na osnovu Ha{kog
nastaviti postupak po slu`benoj du`nosti. sporazuma o me|unarodnoj registraciji industrijskog dizajna
^lan 23. (@enevski akt 1999), usvojenog u @enevi 2.7.1999. (u
(Ograni~ewe dejstva poni{tavawa) daljnjem tekstu: Ha{ki sporazum), u svim pitanjima koja
Poni{tavawe rje{ewa o priznawu prava za{tite nisu izri~ito ure|ena Ha{kim sporazumom.
topografije nema retroaktivno dejstvo na pravosna`ne sudske ^lan 2.
odluke u vezi sa utvr|ivawem povrede prava, kao i na zakqu~ene (Zna~enje izraza)
ugovore o prenosu prava, odnosno ustupawu licence, ako su i u U smislu ovog zakona, navedeni izrazi imaju sljede}a
mjeri u kojoj su ti ugovori izvr{eni, pod uslovom da je nosilac zna~enja:
prava bio savjestan.
a) "industrijski dizajn" je isklju~ivo pravo na vanjski izgled
DIO PETI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE proizvoda,
^lan 24. b) "vanjski izgled proizvoda" je ukupan vizuelni utisak koji
(Uskla|ena primjena Zakona o patentu) proizvod ostavlja na informiranog potro{a~a ili korisnika,
Odredbe Zakona o patentu kojima se ure|uju: ovla{}ewa za c) "dizajn" je trodimenzionalni ili dvodimenzionalni vanjski
zastupawe, postupak za progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o izgled cijelog proizvoda, ili njegovog dijela, koji je
priznawu prava, podno{ewe `albe Komisiji za `albe, odre|en njegovim vizuelnim karakteristikama, posebno
postupak povodom `albe, prestanak prava zaloga, izvr{ewe, linijama, konturama, bojama, oblikom, teksturom i/ili
ste~aj, gra|anskopravna za{tita prava i carinske mjere materijalima od kojih je proizvod sa~injen, ili kojima je
primjewuju se na odgovaraju}i na~in na topografije koje su ukra{en, kao i njihovom kombinacijom,
predmet za{tite prema ovom zakonu. d) "informirani potro{a~ ili korisnik" zna~i fizi~ko lice koje
^lan 25. se redovno susre}e s proizvodom,
(Primjena Zakona) e) "proizvod" zna~i bilo koji industrijski ili zanatski
Odredbe ovog zakona primjewuju se samo na topografije proizvod, uklju~uju}i, izme|u ostalog, i dijelove koji su
koje su nastale nakon datuma po~etka wegove primjene. namijenjeni za spajanje u slo`eni proizvod, pakiranje
^lan 26. proizvoda, grafi~ke simbole i tipografske znake,
(Propisi o sprovo|ewu) isklju~uju}i kompjuterske programe,
(1) Direktor Instituta donije}e propise o sprovo|ewu za f) "industrijski ili zanatski proizvod" zna~i bilo koji predmet
izvr{ewe ovog zakona u roku od {est mjeseci od dana koji se industrijskim ili zanatskim putem mo`e proizvesti
stupawa na snagu ovog zakona. u ve}em broju identi~nih primjeraka,
(2) Propise o sprovo|ewu u smislu stava (1) ovog ~lana ~ine: g) "slo`eni proizvod" je proizvod koji je sastavljen od vi{e
Pravilnik o postupku za priznawe topografije dijelova koji mogu biti zamijenjeni i koji omogu}avaju
integrisanog kola, Odluka o posebnim tro{kovima sastavljanje i rastavljanje proizvoda.
Broj 53 - Strana 48 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
DIO DRUGI - USLOVI ZA ZA[TITU (4) Stav (3) ovog ~lana primjenjivat }e se i ako je dizajn postao
^lan 3. dostupan javnosti kao posljedica zloupotrebe u vezi s
(Uslovi za za{titu dizajna) autorom ili njegovim pravnim sljednikom.
Dizajn se {titi na osnovu ovog zakona ako je nov i ako ima ^lan 8.
individualan karakter. (Nacionalni tretman)
^lan 4. (1) Pravo na industrijski dizajn pripada autoru dizajna ili
(Novost dizajna) njegovom pravnom sljedniku pod uslovima propisanim ovim
zakonom.
(1) Smatrat }e se da je dizajn nov ako identi~an dizajn nije (2) Strana fizi~ka i pravna lica u pogledu za{tite industrijskog
postao dostupan javnosti bilo gdje u svijetu, prije dana dizajna u BiH u`ivaju ista prava kao i doma}a fizi~ka i
podno{enja prijave za priznanje industrijskog dizajna za taj pravna lica ako to proizlazi iz me|unarodnih ugovora ili
dizajn, ili ako ne postoji ranije podnesena prijava za konvencija kojima je pristupila ili ih je ratificirala BiH (u
priznanje identi~nog industrijskog dizajna. daljnjem tekstu: me|unarodni ugovori i konvencije), ili iz
(2) U slu~aju da je zatra`eno pravo prvenstva, smatrat }e se da principa reciprociteta.
je dizajn nov ako nije postao dostupan javnosti prije dana (3) Postojanje reciprociteta pretpostavlja se dok se ne doka`e
priznatog prava prvenstva. suprotno.
(3) Dizajni se smatraju identi~nim ako se razlikuju samo u
nebitnim detaljima. ^lan 9.
(4) Razlika u nebitnim detaljima postoji ako informirani koris- (Isklju~enje za{tite zbog tehni~ke funkcije)
nik, na prvi pogled, ne razlikuje dizajne. (1) Industrijskim dizajnom ne mo`e se za{tititi dizajn koji je
isklju~ivo uslovljen tehni~kom funkcijom proizvoda.
^lan 5. (2) Industrijskim dizajnom ne mo`e se za{tititi dizajn koji
(Individualni karakter dizajna) neophodno mora biti reproduciran u svom ta~nom obliku i
(1) Smatrat }e se da dizajn ima individualan karakter ako se dimenzijama, kako bi se omogu}ilo da bude mehani~ki
ukupan vizuelni utisak koji ostavlja na informiranog povezan sa ili postavljen u proizvod, oko proizvoda ili uz
korisnika razlikuje od ukupnog vizuelnog utiska koji na tog drugi proizvod, tako da svaki proizvod mo`e obavljati svoju
korisnika ostavlja bilo koji drugi dizajn, a koji je postao funkciju.
dostupan javnosti prije dana podno{enja uredne prijave za (3) Pod uslovima propisanim u ~l. 4. i 5. ovog zakona,
priznanje industrijskog dizajna, ili dana priznatog prava nezavisno od stava (2) ovog ~lana, mo`e se za{tititi dizajn
prvenstva suprotstavljenog industrijskog dizajna. koji omogu}ava vi{estruko sastavljanje ili povezivanje
(2) Prilikom utvr|ivanja individualnog karaktera dizajna moraju me|usobno zamjenjivih proizvoda u modularnom sistemu.
se uzeti u obzir stepen slobode i objektivno ograni~enje
autora prilikom stvaranja dizajna konkretnog proizvoda, ^lan 10.
prouzrokovano tehnolo{kim i funkcionalnim karakteristika- (Apsolutni razlozi za odbijanje prijave za priznanje
ma tog proizvoda. industrijskog dizajna)
Ne}e se odobriti za{tita za dizajn:
^lan 6.
(Dizajn proizvoda koji ~ini sastavni dio slo`enog proizvoda) a) koji nije dizajn u smislu ~lana 2. ta~ka c) ovog zakona,
b) ~ije je objavljivanje ili upotreba suprotna javnom poretku
(1) Dizajn primijenjen na proizvodu, ili sadr`an u proizvodu ili prihva}enim moralnim principima,
koji ~ini sastavni dio slo`enog proizvoda, smatrat }e se da je
nov i da ima individualan karakter ako: c) koji sadr`i dr`avni ili drugi javni grb, zastavu ili amblem,
naziv ili skra}enicu naziva neke zemlje ili me|unarodne
a) sastavni dio koji je ugra|en u slo`eni proizvod ostaje organizacije, kao i njihovo podra`avanje, osim po
vidljiv tokom redovne upotrebe slo`enog proizvoda i odobrenju nadle`nog organa te zemlje ili organizacije,
b) vidljive karakteristike sastavnog dijela ispunjavaju uslove d) koji sadr`i naziv ili skra}enicu, grb, amblem, zastavu ili
novosti i individualnog karaktera. drugi slu`beni znak BiH ili njenih entiteta, kantona,
(2) Pod redovnom upotrebom iz stava (1) ta~ka a) ovog ~lana Distrikta ili ih podra`ava, osim uz odobrenje nadle`nog
podrazumijeva se upotreba krajnjeg korisnika, isklju~uju}i organa.
odr`avanje, servisiranje ili popravke proizvoda.
^lan 11.
^lan 7. (Relativni razlozi za odbijanje prijave za priznanje industrijskog
(Dostupnost javnosti) dizajna)
(1) Smatrat }e se da je dizajn postao dostupan javnosti, u smislu (1) Na osnovu podnesenog prigovora, ne}e se odobriti za{tita za
~l. 4. i 5. ovog zakona, ako je objavljen, izlagan, kori{ten u dizajn koji:
prometu robe i usluga, ili na drugi na~in otkriven prije dana a) nije nov u smislu ~lana 4. ovog zakona,
podno{enja prijave za priznanje industrijskog dizajna, ili
datuma prvenstva, ako je tra`eno, osim u slu~aju kada u b) nema individualan karakter u smislu ~lana 5. ovog
standardnim tokovima poslovanja nije postojala razumna zakona,
mogu}nost da poslovni krugovi specijalizirani za datu oblast c) je isklju~ivo uslovljen tehni~kom funkcijom proizvoda u
saznaju za otkrivanje dizajna. smislu ~lana 9. ovog zakona,
(2) Ne}e se smatrati da je dizajn postao dostupan javnosti, u d) povre|uje starije autorsko pravo ili neko pravo
smislu stava (1) ovog ~lana, samo zbog razloga {to je industrijskog vlasni{tva drugog lica,
otkriven tre}em licu pod izri~itim ili implicitnim uslovima e) predstavlja, odnosno sadr`i lik nekog lica, osim uz izri~itu
~uvanja tajnosti dizajna. saglasnost tog lica,
(3) Ne}e se smatrati da je dizajn postao dostupan javnosti, u f) mo`e povrijediti nacionalna ili vjerska osje}anja.
svrhu primjene ~l. 4. i 5. ovog zakona, ako je dizajn otkrio (2) Dizajn koji predstavlja, odnosno sadr`i lik umrlog lica mo`e
autor, njegov pravni sljednik ili tre}e lice koje je informaciju se za{tititi samo uz pristanak bra~nog druga i djece umrlog, a
dobilo od autora ili njegovog pravnog sljednika, ili na ako njih nema, uz pristanak roditelja, a ako nema roditelja,
osnovu radnje koju je autor ili njegov pravni sljednik uz pristanak drugih nasljednika ako testamentom nije
preduzeo, pod uslovom da je, od trenutka kada je otkrivanje druga~ije odre|eno.
dizajna izvr{eno, proteklo manje od 12 mjeseci do dana (3) Za za{titu dizajna koji predstavlja, odnosno sadr`i lik
podno{enja prijave za priznanje industrijskog dizajna, ili ako historijske ili druge umrle poznate li~nosti potrebna je i
je zatra`eno pravo prvenstva, od datuma prvenstva. dozvola nadle`nog organa.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 49

^lan 12. DIO TRE]I - POSTUPAK ZA[TITE


(Nadle`nost za postupak za{tite industrijskog dizajna) ^lan 17.
(1) Poslove koji se odnose na postupak za{tite industrijskog (Pokretanje postupka za priznanje industrijskog dizajna)
dizajna u upravnom postupku propisanom ovim zakonom (1) Postupak za priznanje industrijskog dizajna pokre}e se
obavlja Institut za intelektualno vlasni{tvo Bosne i prijavom za priznanje industrijskog dizajna (u daljnjem
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut). tekstu: prijava) koja se podnosi Institutu.
(2) Ako nije druga~ije propisano ovim zakonom, u postupku (2) Bitni dijelovi prijave su:
pred Institutom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom
postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i a) zahtjev za priznanje industrijskog dizajna i
93/09). b) dvodimenzionalni prikaz dizajna (u daljnjem tekstu:
prikaz).
(3) Protiv odluke Instituta donesene u postupku iz stava (1)
ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba Komisiji za `albe Instituta (3) Fakultativni dio prijave je opis dizajna (u daljnjem tekstu:
(u daljnjem tekstu: Komisija za `albe) u roku od 15 dana od opis).
dana prijema odluke. (4) Sadr`aj prijave, na~in prezentacije i broj primjeraka
(4) Protiv odluke Komisije za `albe mo`e se pokrenuti upravni pojedinih bitnih dijelova prijave, kao i sadr`aj priloga koji se
spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od podnose uz prijavu ure|uju se provedbenim propisom.
dana prijema odluke. ^lan 18.
^lan 13. (Zahtjev za priznanje industrijskog dizajna)
(Registri) (1) Zahtjev za priznanje industrijskog dizajna sadr`i:
(1) Institut u elektronskoj formi vodi Registar prijava za a) podatke o podnosiocu prijave,
priznanje industrijskog dizajna (u daljnjem tekstu: Registar b) podatke o autoru dizajna ili izjavu autora da ne `eli biti
prijava), Registar industrijskog dizajna i Registar zastupnika. naveden u prijavi,
(2) Registri iz stava (1) ovog ~lana objedinjeni su u jedinstveni c) naznaku da li se prijava odnosi na jedan ili vi{e dizajna,
sistem registara industrijskog vlasni{tva BiH u elektronskoj d) stvaran i kratak naziv dizajna,
formi. e) pravni osnov za podno{enje prijave, ako autor dizajna nije
(3) Sadr`aj registara iz stava (1) ovog ~lana propisat }e se podnosilac prijave,
posebnim propisom za provo|enje ovog zakona (u daljnjem f) potpis podnosioca prijave i
tekstu: provedbeni propis). g) fakultativno, izjavu da se zahtijeva objavljivanje
(4) Registri iz stava (1) ovog ~lana smatraju se javnim knjigama priznatog industrijskog dizajna 12 mjeseci nakon datuma
i zainteresirana lica mogu ih razgledati bez pla}anja dono{enja rje{enja o priznanju industrijskog dizajna
posebnih taksi. (odgo|eno objavljivanje).
(5) Na pismeni zahtjev zainteresiranih lica i uz pla}anje (2) Jedna prijava mo`e da sadr`i zahtjev za priznanje
propisane takse i naknade posebnih tro{kova postupka, industrijskog dizajna za jedan ili vi{e dizajna (do 100) koji se
Institut }e izdati kopije dokumenata i odgovaraju}e potvrde i primjenjuju na proizvodima svrstanim u istu klasu
uvjerenja o ~injenicama o kojima vodi slu`benu evidenciju. me|unarodne klasifikacije propisane Lokarnskim
aran`manom o ustanovljenju me|unarodne klasifikacije
^lan 14. industrijskog dizajna.
(Zastupanje)
(3) Autor dizajna mo`e tokom postupka za{tite, kao i tokom
(1) Fizi~ka i pravna lica koja se bave zastupanjem u postupku cijelog roka trajanja industrijskog dizajna povu}i svoju
za{tite industrijskog dizajna pred Institutom moraju biti izjavu da ne `eli da mu ime bude navedeno u prijavi,
upisana u Registar zastupnika iz ~lana 13. stav (1) ovog registrima, kao ni u drugim ispravama predvi|enim ovim
zakona. zakonom, odnosno da zahtijeva da mu ime bude brisano kao
(2) Strano fizi~ko ili pravno lice u postupku pred Institutom ime autora navedenog dizajna u prijavi i registrima.
mora da zastupa zastupnik upisan u Registar zastupnika, a
doma}e pravno i fizi~ko lice mo`e da istupa i samostalno ^lan 19.
pred Institutom. (Prikaz)
(3) U Registar zastupnika upisuju se fizi~ka i pravna lica koja (1) Prikaz mora biti takav da se svi detalji vanjskog izgleda
ispunjavaju uslove utvr|ene provedbenim propisom. predmeta za{tite jasno vide.
(2) Detalji vanjskog izgleda predmeta za{tite moraju biti
^lan 15. prikazani na na~in koji jasno omogu}uje odre|ivanje obima
(Pru`anje informacija) novosti dizajna i njegov individualni karakter.
(1) Institut, na pismeni zahtjev, obavlja usluge pretra`ivanja (3) U pogledu kvaliteta i drugih tehni~kih zahtjeva prikaz mora
prijavljenih i registriranih industrijskih dizajna u BiH. da ispunjava uslove propisane provedbenim propisom.
(2) Institut }e svakom licu, na njegov pismeni zahtjev, (4) Ako je u pitanju prijava dvodimenzionalnog dizajna, kao
omogu}iti uvid u dokumentaciju koja se odnosi na objavljeni prikaz mo`e se dostaviti dvodimenzionalni primjerak
industrijski dizajn. (uzorak) prijavljenog proizvoda, s tim da se najkasnije u
(3) Sadr`aj i na~in pretra`ivanja iz stava (1) i uvida iz stava (2) roku od {est mjeseci od dana podno{enja prijave Institutu
ovog ~lana uredit }e se provedbenim propisom. mora dostaviti prikaz koji zadovoljava uslove iz st. (1) do (3)
ovog ~lana.
^lan 16.
(Takse i naknade u postupku sticanja i odr`avanja industrijskog (5) Dvodimenzionalni primjerak iz stava (4) ovog ~lana Institutu
dizajna i pru`anja informacionih usluga) se dostavlja na na~in predvi|en provedbenim propisom.
Za sve radnje u postupku sticanja, odr`avanja, evidencije ^lan 20.
prometa i prestanka industrijskog dizajna i za pru`anje (Opis)
informacionih usluga pla}aju se takse saglasno Zakonu o (1) Opis mora biti zasnovan na podnesenom prikazu i mora se
administrativnim taksama (u daljnjem tekstu: takse) i naknade odnositi samo na vanjski izgled predmeta za{tite, {to
posebnih tro{kova postupka (u daljnjem tekstu: tro{kovi podrazumijeva povr{ine proizvoda, odnosno njegovih
postupka) u visini odre|enoj posebnom tarifom koju donosi dijelova koji se vide stalno ili pri redovnoj upotrebi, odnosno
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i samo na sliku ili crte` kojim je prikazan predmet za{tite, a
Hercegovine na prijedlog direktora Instituta. koji se mo`e prenijeti na odre|eni proizvod ili njegov dio.
Broj 53 - Strana 50 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(2) Opis ne smije da sadr`i podatke koji se odnose na prvenstva, te }e zaklju~kom utvrditi da pravo prvenstva
konstrukciju, funkciju ili funkcionalne prednosti i sli~ne postoji od datuma podno{enja prijave utvr|enog u skladu sa
podatke o proizvodu ili njegovim dijelovima. ~lanom 22. ovog zakona i nastavit }e postupak po
(3) Opis mo`e imati maksimalno 150 rije~i. podnesenoj prijavi.
(4) Sadr`aj opisa bli`e se ure|uje provedbenim propisom. (6) Sadr`aj zahtjeva za izdavanje uvjerenja o pravu prvenstva i
^lan 21. sadr`aj uvjerenja o pravu prvenstva koje izdaje Institut
(Registar prijava) ure|uju se provedbenim propisom.
U Registar prijava upisuju se podaci o bitnim dijelovima ^lan 25.
prijave iz ~lana 17. ovog zakona i drugi podaci propisani (Izlo`beno (sajamsko) pravo prvenstva)
provedbenim propisom. (1) Podnosilac prijave koji je izlagao dizajn na slu`benoj ili
^lan 22. slu`beno priznatoj me|unarodnoj izlo`bi u BiH, ili u drugoj
(Datum podno{enja prijave) zemlji ~lanici Pariske unije ili Svjetske trgovinske
organizacije, u skladu s Konvencijom o me|unarodnim
(1) Za priznanje datuma podno{enja prijave potrebno je da izlo`bama, mo`e u roku od tri mjeseca od dana zatvaranja
prijava podnesena Institutu na taj datum sadr`i: izlo`be da zahtijeva u prijavi pravo prvenstva od prvog dana
a) naznaku da se tra`i priznanje industrijskog dizajna, izlaganja tog dizajna na izlo`bi.
b) ime i prezime, odnosno naziv i adresu podnosioca prijave (2) Lice koje zahtijeva priznanje prava prvenstva iz stava (1)
i ovog ~lana du`no je uz prijavu dostaviti pismenu potvrdu
c) prikaz. nadle`nog organa zemlje ~lanice Pariske unije ili Svjetske
(2) Institut podnosiocu prijave na njegov primjerak potvr|uje trgovinske organizacije u kojoj je izlo`ba odr`ana da je u
prijem prijave. pitanju izlo`ba, odnosno sajam me|unarodnog karaktera, uz
(3) Po prijemu prijave, Institut ispituje da li prijava sadr`i nazna~avanje podataka o vrsti izlo`be, odnosno sajma,
dijelove iz stava (1) ovog ~lana. mjestu odr`avanja, datumu otvaranja i zatvaranja izlo`be,
(4) Ako prijava ne sadr`i dijelove iz stava (1) ovog ~lana, odnosno sajma, i prvom danu izlaganja dizajna za koji se
Institut }e pozvati podnosioca prijave da u roku od 30 dana, tra`i priznanje industrijskog dizajna.
koji se ne mo`e produ`iti, otkloni nedostatke zbog kojih (3) Uvjerenje da je izlo`bi, odnosno sajmu odr`anom u BiH
prijava nije mogla biti upisana u Registar prijava. zvani~no priznat me|unarodni karakter izdaje Vanjsko-
(5) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (4) ovog ~lana ne trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
otkloni nedostatke, Institut }e prijavu zaklju~kom odbaciti. ^lan 26.
(6) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (4) ovog ~lana (Vi{estruko pravo prvenstva)
otkloni nedostatke, Institut }e zaklju~kom priznati kao datum Podnosilac prijave mo`e zahtijevati priznanje vi{estrukog
podno{enja prijave onaj datum kada je podnosilac prijave prava prvenstva na osnovu ranije podnesenih prijava u jednoj ili
otklonio uo~ene nedostatke. vi{e zemalja ~lanica Pariske unije ili Svjetske trgovinske
(7) Prijava kojoj je priznat datum podno{enja upisuje se u organizacije pod uslovima iz ~lana 24. ovog zakona.
Registar prijava o ~emu Institut pismeno obavje{tava
podnosioca prijave. ^lan 27.
(Ra~unanje rokova prvenstva)
^lan 23. (1) Priznanjem prava prvenstva iz ~lana 25. ovog zakona ne
(Pravo prvenstva) produ`avaju se rokovi iz ~lana 24. ovog zakona.
Podnosilac prijave ima pravo prvenstva od datuma (2) U slu~aju zahtijevanja vi{estrukog prava prvenstva iz ~lana
podno{enja prijave u odnosu na sva druga lica koja su za 26. ovog zakona, rokovi koji, prema ~lanu 24. ovog zakona
identi~an dizajn kasnije podnijela prijavu. teku od datuma prvenstva, ra~unaju se od datuma prvenstva
^lan 24. prve prijave.
(Unijsko pravo prvenstva) ^lan 28.
(1) Pravnom ili fizi~kom licu koje je podnijelo urednu prijavu (Izmjena prikaza)
industrijskog dizajna s djelovanjem u nekoj zemlji ~lanici U podnesenoj prijavi ne mo`e se naknadno izmijeniti prikaz
Pariske unije ili Svjetske trgovinske organizacije priznat }e na takav na~in da se prema obimu i sadr`aju prikazanog predmeta
se u BiH pravo prvenstva od datuma podno{enja te prijave, za{tite bitno razlikuje od prvobitnog prikaza, ~ime bi se pro{irili
ako u BiH za isti industrijski dizajn podnese prijavu u roku novost i individualan karakter prvobitno prikazanog dizajna.
od {est mjeseci od dana podno{enja prijave s djelovanjem u
odnosnoj zemlji. ^lan 29.
(Redoslijed ispitivanja prijava)
(2) Lice koje se poziva na pravo prvenstva iz stava (1) ovog
~lana mora u zahtjevu za priznanje industrijskog dizajna (1) Prijave se ispituju prema redoslijedu odre|enom datumom
nazna~iti datum podno{enja, broj prijave i zemlju za koju je njihovog podno{enja.
prijava podnesena. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, prijava se mo`e
(3) Urednom prijavom iz stava (1) ovog ~lana smatra se svaka rje{avati po hitnom postupku u slu~aju sudskog spora, ili
prijava koja ispunjava uslove urednosti prema nacionalnom pokrenutog inspekcijskog nadzora ili carinskog postupka, na
zakonodavstvu zemlje ~lanice Pariske unije ili Svjetske zahtjev suda ili nadle`nog organa tr`i{ne inspekcije, odnosno
trgovinske organizacije za koju je prijava podnesena, ili carinskog organa.
prema propisima me|unarodne organizacije nastale na (3) U slu~aju iz stava (2) ovog ~lana podnosi se zahtjev za
osnovu me|unarodnog ugovora zaklju~enog izme|u ovih ispitivanje prijave po hitnom postupku.
zemalja, bez obzira na kasniju pravnu sudbinu te prijave. ^lan 30.
(4) Lice iz stava (1) ovog ~lana du`no je da, u roku od tri (Ispitivanje urednosti prijave i odbacivanje prijave)
mjeseca od dana podno{enja prijave u BiH, dostavi Institutu (1) Postupak ispitivanja urednosti prijave obuhvata ispitivanje
prijepis prijave iz stava (1) ovog ~lana, ovjeren od nadle`nog svih uslova propisanih ovim zakonom i provedbenim
organa zemlje ~lanice Pariske unije, Svjetske trgovinske propisom.
organizacije, odnosno me|unarodne organizacije kojoj je ta (2) Prijava je uredna ako sadr`i bitne dijelove iz ~lana 17. ovog
prijava podnesena, kao i ovjereni prijevod prepisa na jednom zakona, dokaz o uplati takse i tro{kova postupka i druge
od jezika u slu`benoj upotrebi u BiH. propisane podatke.
(5) Ako lice iz stava (1) ovog ~lana ne ispuni obavezu iz stava (3) Ako utvrdi da prijava nije uredna, Institut }e pismenim
(4) ovog ~lana, Institut ne}e priznati zahtijevano pravo putem, uz navo|enje razloga, pozvati podnosioca prijave da
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 51

je uredi u roku koji ne mo`e biti kra}i od 30 dana ni du`i od priznati u cijelosti ili za pojedine dizajne, ako je u pitanju
60 dana. vi{estruka prijava.
(4) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave, uz pla}anje DIO ^ETVRTI - PRIGOVOR
propisane takse i tro{kova postupka, Institut }e produ`iti rok
iz stava (3) ovog ~lana za vrijeme koje smatra primjerenim, ^lan 35.
ali ne kra}e od 15 dana ni du`e od 60 dana. (Objavljivanje prijave)
(5) Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne uredi prijavu, (1) Prijava koja ispunjava uslove iz ~lana 30. stav (2) ovog
ili ne plati taksu za njeno ure|ivanje, Institut }e zaklju~kom zakona i ako nema razloga za odbijanje prijave iz ~lana 34.
odbaciti prijavu. ovog zakona objavljuje se u "Slu`benom glasniku Instituta"
(6) U slu~aju iz stava (4) ovog ~lana, uz pla}anje propisane (u daljnjem tekstu: slu`beno glasilo).
takse i tro{kova postupka, podnosilac prijave mo`e podnijeti (2) Podaci iz prijave koji se objavljuju ure|uju se provedbenim
prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od tri mjeseca od propisom.
dana prijema zaklju~ka o odbacivanju.
^lan 36.
^lan 31. (Pretvaranje prijave za priznanje industrijskog dizajna u prijavu
(Odustajanje od prijave) patenta, odnosno konsenzualnog patenta)
(1) Podnosilac prijave mo`e u toku cijelog postupka odustati od (1) Do trenutka objavljivanja prijave iz ~lana 35. ovog zakona
prijave u cjelini ili samo za neke dizajne. prijava za priznanje industrijskog dizajna mo`e se pretvoriti
(2) Ako je u Registru prijava upisano odre|eno pravo u korist u prijavu za priznanje patenta, odnosno konsenzualnog
tre}eg lica, podnosilac prijave ne mo`e odustati od prijave patenta.
bez pismene saglasnosti lica na ~ije ime je upisano to pravo. (2) Postupak za pretvaranje prijave iz stava (1) ovog ~lana uredit
(3) U slu~aju kada podnosilac prijave odustane od prijave u }e se provedbenim propisom.
cjelini, Institut donosi poseban zaklju~ak o obustavljanju
postupka. ^lan 37.
(4) U slu~aju iz stava (3) ovog ~lana prijava prestaje da va`i (Mi{ljenje zainteresiranog lica)
narednog dana od dana predaje izjave o odustajanju (1) Nakon objavljivanja prijave, svako zainteresirano lice, u
Institutu. roku od tri mjeseca od datuma objavljivanja, mo`e Institutu
dostaviti pismeno mi{ljenje u kojem se obrazla`e za{to
^lan 32. dizajn iz objavljene prijave ne ispunjava uslove iz ~lana 10.
(Razdvajanje prijave) ovog zakona.
(1) Prijava koja sadr`i zahtjev za priznanje vi{e industrijskih (2) Lice iz stava (1) ovog ~lana nije stranka u postupku.
dizajna (u daljnjem tekstu: vi{estruka prijava) mo`e se, na
zahtjev podnosioca prijave, do upisa industrijskog dizajna u (3) Institut }e mi{ljenje iz stava (1) ovog ~lana, ako smatra da je
Registar industrijskog dizajna razdvojiti na dvije ili vi{e relevantno za priznanje prijave, dostaviti podnosiocu prijave
pojedina~nih ili vi{estrukih izdvojenih prijava. na odgovor u roku koji ne mo`e biti kra}i od 15 dana ni du`i
od 30 dana.
(2) Sadr`aj zahtjeva za razdvajanje prijave ure|uje se
provedbenim propisom. (4) Nakon prijema odgovora podnosioca prijave iz stava (3)
(3) Svaka od izdvojenih prijava iz stava (1) ovog ~lana dobiva ovog ~lana, odnosno istekom roka iz stava (3) ovog ~lana,
novi broj prijave i zavodi se u Registar prijava, ali zadr`ava Institut }e donijeti odluku o priznanju ili odbijanju zahtjeva
datum podno{enja prvobitne vi{estruke prijave i njeno pravo za priznanje industrijskog dizajna.
prvenstva. ^lan 38.
(4) O razdvajanju prijave donosi se posebno rje{enje u kojem se (Prigovor)
nazna~ava broj, odnosno brojevi novih prijava, dizajni koji (1) U roku od tri mjeseca od dana objavljivanja prijave
ostaju u prvobitnoj vi{estrukoj prijavi i dizajni koji su u zainteresirano lice mo`e Institutu pismenim putem podnijeti
izdvojenoj ili izdvojenim prijavama. prigovor u kojem treba obrazlo`iti razloge za{to dizajn iz
(5) Izdvojena, odnosno izdvojene prijave upisuju se u Registar objavljene prijave ne ispunjava uslove iz ~lana 11. ovog
prijava. zakona.
^lan 33. (2) Zainteresirano lice iz stava (1) ovog ~lana je:
(Ispitivanje apsolutnih razloga za odbijanje prijave) a) svako lice koje smatra da nisu ispunjeni uslovi propisani
Ako je prijava uredna u smislu ~lana 30. ovog zakona, ~lanom 11. stav (1) ta~. a), b), c) i f) ovog zakona,
Institut ispituje da li postoje apsolutni razlozi za odbijanje prijave b) nosilac nekog od prava iz ~lana 11. stav (1) ta~ka d) ovog
propisani ~lanom 10. ovog zakona. zakona,
^lan 34. c) lice ili njegovi pravni sljednici, u smislu ~lana 11. st. (2) i
(Odbijanje zahtjeva za priznanje industrijskog dizajna) (3), ~iji lik predstavlja predmet dizajna u slu~aju iz ~lana
(1) Ako utvrdi da prijava ne ispunjava uslove iz ~lana 10. ovog 11. stav (1) ta~ka e) ovog zakona.
zakona, Institut }e pismenim putem, na osnovu rezultata (3) Rok za podno{enje prigovora iz stava (1) ovog ~lana ne
ispitivanja, obavijestiti podnosioca prijave o razlozima zbog mo`e se ni iz kojeg razloga produ`iti, niti se nakon isteka
kojih se industrijski dizajn ne mo`e priznati i pozvat }e ga da navedenog roka mogu podnijeti bilo kakve dopune
se izjasni o tim razlozima u roku koji ne mo`e biti kra}i od prigovora, uklju~uju}i i dostavljanje dodatnih dokaza kojima
30 dana ni du`i od 60 dana. se prigovor opravdava.
(2) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave, uz pla}anje (4) Ako je na datum objavljivanja prijave protiv koje se
administrativne takse i tro{kova postupka, Institut mo`e prigovor podnosi u toku postupak za progla{avanje ni{tavim
jednom produ`iti rok iz stava (1) ovog ~lana za vrijeme koje rje{enja o priznanju industrijskog dizajna, `iga ili nekog
smatra primjerenim, ali ne kra}e od 15 dana ni du`e od 60 drugog prava industrijskog vlasni{tva, a prigovor se zasniva
dana. na starijem pravu industrijskog vlasni{tva protiv kojeg je
(3) Institut }e rje{enjem odbiti zahtjev za priznanje industrijskog pokrenut neki od navedenih postupaka, Institut }e, u skladu s
dizajna u cijelosti ili za pojedine dizajne, kada je u pitanju razlozima prigovora, zastati s postupkom po prigovoru do
vi{estruka prijava, ako podnosilac prijave ne postupi po pravosna`nosti odluke iz ranije pokrenutog postupka.
zahtjevu iz stava (1) ovog ~lana, ili ako postupi, ali Institut i (5) Zainteresirano lice iz stava (1) ovog ~lana u postupku po
dalje smatra da se prijava industrijskog dizajna ne mo`e prigovoru ima status stranke.
Broj 53 - Strana 52 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lan 39. objavljuje industrijski dizajn i izdaje ispravu o industrijskom
(Sadr`aj prigovora) dizajnu.
(1) Prigovor mora da sadr`i naro~ito: (5) Sadr`aj rje{enja o priznanju industrijskog dizajna ure|uje se
a) ime i prezime, odnosno naziv podnosioca prigovora i provedbenim propisom.
njegovu adresu, odnosno poslovno sjedi{te, ^lan 42.
b) detaljno obrazlo`ene sve razloge i dokaze na kojima (Upisivanje rje{enja o priznanju industrijskog dizajna u Registar
podnosilac prigovora zasniva prigovor i kojima dokazuje industrijskog dizajna)
status zainteresiranog lica iz ~lana 38. stav (2) ta~. b) i c) (1) Rje{enje o priznanju industrijskog dizajna s propisanim
ovog zakona, podacima upisuje se u Registar industrijskog dizajna.
c) sve objavljene podatke o prijavi protiv koje se prigovor (2) Podaci iz rje{enja o priznanju industrijskog dizajna koje se
podnosi, uklju~uju}i i broj prijave, ime i prezime i adresu, upisuje u Registar industrijskog dizajna ure|uju se
odnosno naziv i poslovno sjedi{te podnosioca prijave i provedbenim propisom.
naziv i prikaz dizajna, (3) Datum upisivanja rje{enja o priznanju industrijskog dizajna
d) urednu punomo}, ako se prigovor podnosi posredstvom u Registar industrijskog dizajna je datum rje{enja o priznanju
zastupnika. industrijskog dizajna.
(2) Prigovor se podnosi u dva primjerka.
^lan 43.
^lan 40. (Objavljivanje industrijskog dizajna)
(Postupak po prigovoru) (1) Registrirani industrijski dizajn s propisanim podacima
(1) Institut ispituje, nakon prijema prigovora, da li je prigovor u objavljuje se u slu`benom glasilu.
svemu podnesen u skladu s ~l. 38. i 39. ovog zakona. (2) Podaci o industrijskom dizajnu koji se objavljuju ure|uju se
(2) Ako nisu ispunjeni uslovi iz stava (1) ovog ~lana, Institut }e provedbenim propisom.
zaklju~kom odbaciti prigovor.
^lan 44.
(3) Ako su ispunjeni uslovi iz stava (1) ovog ~lana, Institut }e (Isprava o industrijskom dizajnu)
dostaviti prigovor podnosiocu prijave i pozvati ga da se o
njemu pismeno izjasni u roku od 60 dana. (1) Institut izdaje ispravu o industrijskom dizajnu zajedno s
rje{enjem o priznanju industrijskog dizajna.
(4) Rok iz stava (3) ovog ~lana ne mo`e se produ`iti, niti nakon
njegovog isteka podnosilac prijave mo`e podnijeti dopune (2) Sadr`aj i izgled isprave o industrijskom dizajnu ure|uju se
svog odgovora na prigovor, uklju~uju}i i dodatne dokaze. provedbenim propisom.
(5) Ako se podnosilac prijave ne izjasni na prigovor u roku iz DIO PETI - POSTUPAK ME\UNARODNOG
stava (3) ovog ~lana, Institut }e rje{enjem odbiti zahtjev za REGISTRIRANJA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA
priznanje industrijskog dizajna u granicama zahtjeva iz ^lan 45.
prigovora. (Op}a odredba)
(6) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (3) ovog ~lana Na me|unarodno registrirani industrijski dizajn, za koji je
odgovori na prigovor, Institut ispituje opravdanost navoda iz za{tita zatra`ena i za teritoriju BiH prema Ha{kom sporazumu,
prigovora, pri ~emu mo`e odrediti usmenu raspravu. primjenjuju se odredbe ovog zakona i provedbenog propisa u
(7) Ako je prigovor podnesen na osnovu starijeg autorskog svim pitanjima koja nisu ure|ena tim ugovorom, osim ako
prava kao razloga iz ~lana 11. stav (1) ta~ka d) ovog zakona, odredbama ovog dijela zakona nije propisano druga~ije.
a podnosilac prijave je odgovorio na prigovor, Institut mo`e,
s obzirom na okolnosti, uputiti stranke da postojanje ^lan 46.
autorskog prava kao razloga iz ~lana 11. stav (1) ta~ka d) (Me|unarodna prijava industrijskog dizajna i
ovog zakona rije{e kao prethodno pitanje u postupku pred zahtjev za upisivanje promjene u Me|unarodni registar)
nadle`nim sudom. (1) Nosilac industrijskog dizajna iz BiH, odnosno podnosilac
(8) Nakon provedenog postupka po prigovoru, na osnovu prijave u BiH mo`e podnijeti me|unarodnu prijavu
utvr|enih ~injenica, Institut donosi rje{enje o odbijanju industrijskog dizajna, kao i zahtjev za upisivanje promjena u
prigovora, o djelimi~nom odbijanju prigovora i djelimi~nom Me|unarodni registar u skladu s Ha{kim sporazumom i
priznanju zahtjeva za priznanje industrijskog dizajna, me|unarodnim propisima za provo|enje Ha{kog sporazuma.
odnosno o odbijanju zahtjeva za priznanje industrijskog (2) Me|unarodna prijava i zahtjevi iz stava (1) ovog ~lana, po
dizajna. izboru podnosioca, mogu se podnijeti direktno
Me|unarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualno
^lan 41. vlasni{tvo (u daljnjem tekstu: Me|unarodni biro), ili
(Rje{enje o priznanju industrijskog dizajna) indirektno, putem Instituta, na na~in kako je propisano
(1) Ako prijava ispunjava uslove za priznanje iz ~l. 10. i 11. Ha{kim sporazumom, Zajedni~kim pravilnikom Ha{kog
ovog zakona, Institut o tome donosi zaklju~ak kojim ujedno sporazuma, Administrativnim uputstvima, ovim zakonom i
poziva podnosioca prijave da u roku od 30 dana plati taksu i provedbenim propisom.
tro{kove postupka za prvih pet godina za{tite, za (3) Ako se prijava i zahtjevi iz stava (1) ovog ~lana direktno
objavljivanje industrijskog dizajna i za ispravu o podnose Me|unarodnom birou, sve me|unarodne takse i
industrijskom dizajnu, te da Institutu dostavi dokaze o tro{kovi postupka pla}aju se direktno Me|unarodnom birou.
izvr{enim uplatama.
(4) Ako se prijava i zahtjevi iz stava (1) ovog ~lana podnose
(2) Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne dostavi preko Instituta, taksa i tro{kovi postupka pla}aju se Institutu,
dokaze o izvr{enim uplatama iz stava (1) ovog ~lana, smatrat a me|unarodne takse direktno Me|unarodnom birou.
}e se da je odustao od prijave i Institut }e donijeti poseban
zaklju~ak o obustavljanju postupka. ^lan 47.
(3) U slu~aju iz stava (2) ovog ~lana podnosilac prijave mo`e, (Postupak pred Institutom za me|unarodno registriranje
uz pla}anje takse i tro{kova postupka, podnijeti prijedlog za industrijskog dizajna)
povrat u prija{nje stanje u roku od tri mjeseca od dana (1) Postupak za me|unarodno registriranje industrijskog dizajna
prijema zaklju~ka o obustavljanju postupka. pokre}e se podno{enjem zahtjeva za me|unarodno
(4) Ako podnosilac prijave dostavi dokaze o izvr{enim uplatama registriranje industrijskog dizajna.
iz stava (1) ovog ~lana, Institut donosi rje{enje o priznanju (2) Uz zahtjev za me|unarodno registriranje industrijskog
industrijskog dizajna prema usvojenom prikazu, odnosno dizajna podnose se i:
ako je u prijavi dostavljen i opis, prema prikazu i opisu, a) prikaz industrijskog dizajna,
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 53

b) punomo}, ako se zahtjev podnosi posredstvom (3) Sadr`aj zahtjeva za produ`enja va`enja industrijskog dizajna
zastupnika, ure|uje se provedbenim propisom.
c) dokaz o uplati takse i tro{kova postupka za zahtjev i ^lan 51.
d) fakultativno, opis industrijskog dizajna. (Isklju~iva prava nosioca industrijskog dizajna)
(3) Sadr`aj zahtjeva iz stava (1) ovog ~lana, kao i sadr`aj priloga (1) Nosilac industrijskog dizajna ima pravo da zabrani tre}em
koji se podnose uz zahtjev ure|uju se provedbenim licu neovla{teno ekonomsko iskori{tavanje registriranog
propisom. industrijskog dizajna.
(4) Ako zahtjev za me|unarodno registriranje industrijskog
dizajna nije uredan, Institut }e pismenim putem pozvati (2) Pod ekonomskim iskori{tavanjem iz stava (1) ovog ~lana
podnosioca zahtjeva da ga u roku od 30 dana od dana podrazumijeva se:
prijema poziva uredi. a) industrijska i zanatska izrada proizvoda za tr`i{te, na
(5) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca zahtjeva rok iz stava (4) osnovu primjene za{ti}enog dizajna,
ovog ~lana mo`e se produ`iti najvi{e za 60 dana. b) upotreba takvog proizvoda u privrednoj djelatnosti,
(6) Ako podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku iz st. (4) ili (5) c) skladi{tenje takvog proizvoda radi njegovog stavljanja u
ovog ~lana ne postupi po pozivu, Institut }e zaklju~kom promet,
odbaciti zahtjev za me|unarodno registriranje industrijskog d) ponuda takvog proizvoda radi njegovog stavljanja u
dizajna. promet,
(7) Ako je zahtjev za me|unarodno registriranje industrijskog
dizajna uredan, Institut }e zaklju~kom pozvati podnosioca e) stavljanje u promet takvog proizvoda,
zahtjeva da u roku od najvi{e 30 dana plati taksu f) uvoz, izvoz ili tranzit takvog proizvoda.
Me|unarodnom birou za me|unarodno registriranje (3) Prava koja proizlaze iz ovog ~lana imaju djelovanje prema
industrijskog dizajna i da dostavi dokaz o izvr{enoj uplati. tre}im licima od datuma upisivanja industrijskog dizajna u
(8) Kada podnosilac zahtjeva za me|unarodno registriranje Registar industrijskog dizajna.
industrijskog dizajna dostavi dokaz o izvr{enoj uplati iz ^lan 52.
stava (7) ovog ~lana, Institut }e Me|unarodnom birou (Moralna prava autora dizajna)
dostaviti zahtjev za me|unarodno registriranje industrijskog
dizajna. (1) Moralno pravo autora dizajna je da njegovo ime bude
(9) Ako podnosilac zahtjeva za me|unarodno registriranje ne navedeno u prijavi, spisima i ispravi o industrijskom dizajnu.
dostavi dokaz o izvr{enoj uplati iz stava (7) ovog ~lana, (2) Autor dizajna mo`e tokom postupka za{tite, kao i tokom
smatrat }e se da je zahtjev povu~en, o ~emu Institut donosi cijelog roka trajanja industrijskog dizajna povu}i svoju
zaklju~ak o obustavljanju postupka. izjavu da ne `eli da mu ime bude navedeno u prijavi,
^lan 48. registrima, kao ni u drugim ispravama predvi|enim ovim
(Postupak Instituta prema me|unarodnoj prijavi industrijskog zakonom.
dizajna za koju je tra`ena za{tita u BiH u skladu ^lan 53.
s Ha{kim sporazumom) (Obim industrijskog dizajna)
(1) Svaka me|unarodna prijava industrijskog dizajna podnesena (1) Obim registriranog industrijskog dizajna odre|en je
putem Ha{kog sporazuma za koju je zatra`ena za{tita u BiH, prikazom iz ~lana 19. ovog zakona.
koja je objavljena u slu`benom glasilu Svjetske organizacije (2) Prilikom utvr|ivanja obima industrijskog dizajna u slu~aju
za intelektualno vlasni{tvo u kojem se objavljuju spora sud }e uzeti u obzir stepen slobode autora prilikom
me|unarodne prijave industrijskog dizajna, smatrat }e se stvaranja industrijskog dizajna, u smislu ~lana 5. stav (2)
formalno urednom. ovog zakona.
(2) Me|unarodna prijava iz stava (1) ovog ~lana smatrat }e se
objavljenom i priznatom u BiH, a industrijski dizajn ^lan 54.
registriranim danom objavljivanja te prijave u slu`benom (Pravo ranije upotrebe)
glasilu Svjetske organizacije za intelektualno vlasni{tvo. (1) Industrijski dizajn nema djelovanje prema savjesnom licu
(3) Institut u postupku po me|unarodnoj prijavi iz stava (1) koje je prije datuma priznatog prava prvenstva prijave u
ovog ~lana ne primjenjuje odredbe ~l. 30., 33., 34., 35., 37., zemlji ve} po~elo koristiti isti dizajn u proizvodnji, ili je
38., 39., 40., 41., 42., 43. i 44. ovog zakona. izvr{ilo sve neophodne pripreme za otpo~injanje takvog
(4) Izuzimaju}i odredbe st. (1), (2) i (3) ovog ~lana, na kori{tenja.
me|unarodnu prijavu iz stava (1) ovog ~lana shodno se (2) Lice iz stava (1) ovog ~lana ima pravo da dizajn za{ti}en
primjenjuju odredbe ovog zakona. registriranim industrijskim dizajnom koristi isklju~ivo u
^lan 49. proizvodne svrhe, u svom preduze}u ili radionici, ili tu|em
(Obavje{tenje Me|unarodnom birou) preduze}u ili radionici za vlastite potrebe.
Institut }e bez odga|anja obavijestiti Me|unarodni biro o (3) Lice iz stava (1) ovog ~lana ne mo`e prenijeti svoje pravo na
prestanku va`enja me|unarodno registriranog industrijskog kori{tenje industrijskog dizajna na drugog, osim ako zajedno
dizajna u BiH, kao i o svim drugim promjenama u vezi s tim s pravom prenosi i preduze}e ili radionicu, odnosno dio
dizajnom koje su upisane u Registar industrijskog dizajna preduze}a u kojem je pripremljeno, odnosno po~elo
Instituta. kori{tenje tog industrijskog dizajna.
DIO [ESTI - STICANJE, SADR@AJ, OBIM I ^lan 55.
OGRANI^ENJE PRAVA (Ograni~enje prava)
^lan 50. Nosilac industrijskog dizajna ne mo`e zabraniti tre}em licu:
(Sticanje i va`enje industrijskog dizajna) a) bilo koju radnju u~injenu u nekomercijalne i
(1) Industrijski dizajn sti~e se upisivanjem u Registar eksperimentalne svrhe i
industrijskog dizajna i va`i pet godina od dana podno{enja b) radnje umno`avanja s ciljem podu~avanja ili citiranja pod
prijave, s tim da se mo`e jo{ ~etiri puta produ`iti za isti pe- uslovom da su takve radnje u skladu s praksom lojalne
riod. konkurencije i da neopravdano ne ugro`avaju normalno
(2) Industrijski dizajn va`i od dana podno{enja prijave Institutu iskori{tavanje industrijskog dizajna, kao i da je navedeno
pod uslovom da bude registriran. porijeklo dizajna.
Broj 53 - Strana 54 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lan 56. (5) Sadr`aj zahtjeva za upisivanje promjene iz stava (1) ovog
(Ograni~enje prava radi nesmetanog obavljanja me|unarodnog ~lana ure|uje se provedbenim propisom.
saobra}aja) (6) Institut }e izdati ispravu o industrijskom dizajnu s upisanom
Isklju~iva prava nosioca industrijskog dizajna ne odnose se promjenom.
na: ^lan 62.
a) konstrukciju i opremu na brodovima, zrakoplovima ili (Prijenos prava)
suhozemnim vozilima registriranim u drugoj zemlji kada (1) Prijenos registriranog industrijskog dizajna, odnosno prava iz
se privremeno ili slu~ajno na|u na teritoriji BiH, prijave mo`e se izvr{iti na osnovu ugovora o prijenosu
b) uvoz rezervnih dijelova ili dodatne opreme radi popravke prava, kao i na osnovu statusne promjene nosioca
takvog broda, zrakoplova ili suhozemnog vozila, industrijskog dizajna, odnosno podnosioca prijave, sudske ili
c) izvo|enje popravki na takvom brodu, zrakoplovu ili administrativne odluke.
suhozemnom vozilu. (2) Prijenos prava iz stava (1) ovog ~lana upisuje se u
^lan 57. odgovaraju}i registar Instituta na zahtjev nosioca
(Iscrpljenje prava) industrijskog dizajna, odnosno podnosioca prijave ili
(1) Nosilac industrijskog dizajna koji je bilo gdje u svijetu stavio sticatelja prava.
u promet proizvod koji sadr`i za{ti}eni dizajn, ili koji je (3) Upisivanje prijenosa prava iz stava (1) ovog ~lana u
oblikovan prema za{ti}enom dizajnu, ili ako je nosilac odgovaraju}i registar proizvodi pravno djelovanje prema
industrijskog dizajna ovlastio neko lice da bilo gdje u svijetu tre}im licima od datuma upisivanja.
takav proizvod stavi u promet, nema pravo da zabrani tre}im (4) O upisivanju prijenosa prava iz stava (1) ovog ~lana u
licima daljnje raspolaganje tim proizvodom, kupljenim u odgovaraju}i registar Institut donosi posebno rje{enje.
legalnim tokovima prometa. ^lan 63.
(2) Stav (1) ovog ~lana ne}e se primijeniti u slu~aju postojanja (Ugovor o prijenosu prava)
legitimnog interesa nosioca industrijskog dizajna da se (1) Ugovorom o prijenosu prava iz ~lana 62. stav (1) ovog
suprotstavi daljnjem stavljanju u promet proizvoda koji zakona nosilac industrijskog dizajna, odnosno podnosilac
sadr`i za{ti}eni dizajn ili koji je oblikovan prema za{ti}enom prijave, mo`e prenijeti registrirani industrijski dizajn,
dizajnu, posebno ako je u me|uvremenu do{lo do kvara ili odnosno pravo iz prijave.
druge promjene svojstava proizvoda. (2) Ugovor o prijenosu prava iz stava (1) ovog ~lana sastavlja se
^lan 58. u pisanoj formi i mora da sadr`i: nazna~enje ugovornih
(Odnos s drugim pravima industrijskog vlasni{tva) strana, broj registriranog industrijskog dizajna ili broj prijave
Odredbe ovog zakona ne ograni~avaju postoje}a prava u vezi i visinu naknade, ako je ugovorena.
sa `igovima, geografskim oznakama, patentima ili konsenzual- ^lan 64.
nim patentima. (Licenca i fran{iza)
^lan 59. (1) Nosilac industrijskog dizajna, odnosno podnosilac prijave,
(Odnos prema autorskom pravu) mo`e ugovorom o licenci ustupiti pravo kori{tenja
(1) Dizajn za{ti}en registriranim industrijskim dizajnom u BiH, registriranog industrijskog dizajna, odnosno prava iz prijave.
nakon prestanka va`enja industrijskog dizajna, mo`e da (2) Ugovor o licenci iz stava (1) ovog ~lana sastavlja se u
u`iva i za{titu na osnovu propisa kojim se ure|uje autorsko pisanoj formi i mora da sadr`i: nazna~enje ugovornih strana,
pravo ako ispunjava uslove propisane tim zakonom, ali ne broj registriranog industrijskog dizajna ili broj prijave,
du`e od 25 godina od dana podno{enja prijave za priznanje vrijeme trajanja licence i obim licence.
industrijskog dizajna. (3) Ugovor o licenci iz stava (1) ovog ~lana upisuje se u
(2) Rok iz stava (1) ovog ~lana ne mo`e se ni na koji na~in odgovaraju}i registar na zahtjev nosioca industrijskog
produ`iti bez obzira na rokove propisane zakonom kojim se dizajna, odnosno podnosioca prijave ili sticatelja prava.
regulira autorsko pravo. (4) Upisivanje ugovora o licenci iz stava (1) ovog ~lana u
odgovaraju}i registar proizvodi pravno djelovanje prema
^lan 60. tre}im licima od datuma upisivanja.
(Dizajn stvoren u radnom odnosu) (5) O upisivanju ugovora o licenci iz stava (1) ovog ~lana u
Na pravnu za{titu industrijskog dizajna stvorenog u radnom odgovaraju}i registar Institut donosi posebno rje{enje.
odnosu shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se ure|uju (6) Odredbe ovog ~lana koje se odnose na ugovor o licenci
patenti. shodno se primjenjuju i na ugovor o fran{izi.
DIO SEDMI - PROMJENE U PRIJAVI ILI ^lan 65.
REGISTRACIJI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA (Objavljivanje prijenosa prava, licence ili fran{ize)
^lan 61. Institut }e u slu`benom glasilu objaviti da je prijenos prava,
(Promjena imena i adrese nosioca prava) licenca ili fran{iza iz ~l. 63. i 64. ovog zakona upisan u
(1) Na zahtjev nosioca industrijskog dizajna, odnosno odgovaraju}i registar.
podnosioca prijave, uz pla}anje takse i tro{kova postupka ^lan 66.
Institut donosi rje{enje o upisivanju u odgovaraju}i registar (Zalog)
promjene imena i adrese nosioca industrijskog dizajna, (1) Registrirani industrijski dizajn, odnosno pravo iz prijave
odnosno podnosioca prijave. mo`e biti predmet ugovora o zalogu.
(2) Jednim zahtjevom iz stava (1) ovog ~lana mo`e se tra`iti (2) Ugovor o zalogu iz stava (1) ovog ~lana sastavlja se u
upisivanje promjene imena i adrese nosioca prava koje se pisanoj formi i mora da sadr`i: dan zaklju~enja, ime i
odnosi na vi{e industrijskih dizajna, odnosno vi{e prijava, prezime ili poslovno ime, prebivali{te ili boravi{te, odnosno
pod uslovom da su registarski brojevi, odnosno brojevi sjedi{te ugovornih strana, kao i du`nika ako su to razli~ita
prijava nazna~eni u zahtjevu. lica, registarski broj industrijskog dizajna, odnosno broj
(3) Za upisivanje promjena u skladu sa stavom (2) ovog ~lana za prijave i podatke o potra`ivanju koje se osigurava zalo`nim
svaku zahtijevanu promjenu pla}aju se posebna taksa i pravom.
tro{kovi postupka. (3) Povjerilac sti~e zalo`no pravo upisom u odgovaraju}i
(4) Svaku upisanu promjenu iz stava (1) ovog ~lana, uz pla}anje registar Instituta.
takse i tro{kova postupka, Institut }e objaviti u slu`benom (4) Ugovor o zalogu iz stava (1) ovog ~lana upisuje se u
glasilu. odgovaraju}i registar, uz pla}anje takse i tro{kova postupka,
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 55

na zahtjev nosioca industrijskog dizajna, odnosno c) ako je prestalo da postoji pravno lice, odnosno ako je
podnosioca prijave ili zalo`nog povjerioca. umrlo fizi~ko lice koje je nosilac industrijskog dizajna -
(5) O upisivanju ugovora o zalogu iz stava (1) ovog ~lana u danom prestanka, odnosno smrti, osim ako je industrijski
odgovaraju}i registar Institut donosi posebno rje{enje. dizajn pre{ao na pravne sljednike tog lica, na zahtjev
^lan 67. zainteresiranog lica.
(Postupak za upisivanje promjena imena i adrese nosioca prava, (3) U slu~ajevima iz stava (2) ta~. a) i c) ovog ~lana Institut
prijenosa prava, licence, fran{ize ili zaloga) donosi posebno rje{enje.
(1) Postupak za upisivanje promjene imena i adrese nosioca ^lan 70.
prava, prijenosa prava, licence, fran{ize ili zaloga u (Pravo tre}eg lica)
odgovaraju}i registar Instituta pokre}e se pisanim zahtjevom. (1) Ako je u Registru industrijskog dizajna upisano odre|eno
(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana podnosi se: pravo u korist tre}eg lica, nosilac industrijskog dizajna ne
a) dokaz o pravnom osnovu promjene ili prijenosa ~ije se mo`e se odre}i industrijskog dizajna bez pismene saglasnosti
upisivanje tra`i, lica na ~ije ime je upisano to pravo.
b) punomo}, ako se postupak za upisivanje promjene ili (2) Ako nosilac industrijskog dizajna u odre|enom roku ne plati
prijenosa prava, licence, fran{ize ili zaloga pokre}e propisanu taksu i tro{kove postupka, a u Registru
posredstvom opunomo}enika, industrijskog dizajna je upisano pravo u korist tre}eg lica,
c) dokaz o uplati takse i tro{kova postupka za rje{enje po Institut }e to lice obavijestiti da nisu pla}eni taksa i tro{kovi
zahtjevu za upisivanje promjene ili prijenosa prava, postupka i da ih mo`e platiti u roku od {est mjeseci od dana
licence, fran{ize ili zaloga. prijema obavje{tenja i time odr`ati va`enje industrijskog
(3) Jednim zahtjevom iz stava (1) ovog ~lana mo`e se tra`iti dizajna.
upisivanje promjene ili prijenosa prava koji se odnosi na vi{e DIO DEVETI - POSTUPAK PROGLA[AVANJA
registriranih industrijskih dizajna, odnosno vi{e prijava, pod NI[TAVIM RJE[ENJA O PRIZNANJU
uslovom da su raniji nosilac prava i novi nosilac prava isti u INDUSTRIJSKOG DIZAJNA
svakom registriranom industrijskom dizajnu, odnosno ^lan 71.
prijavi, i da su registarski brojevi industrijskih dizajna, (Uslovi za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
odnosno brojevi prijava nazna~eni u zahtjevu. industrijskog dizajna)
(4) Jednim zahtjevom iz stava (1) ovog ~lana mo`e se tra`iti
upisivanje licence, fran{ize ili zaloga koji se odnose na vi{e Rje{enje o priznanju industrijskog dizajna mo`e se proglasiti
registriranih industrijskih dizajna, odnosno vi{e prijava, pod ni{tavim u cjelini, ili samo za pojedini dizajn, ako je priznat
uslovom da su nosilac prava i sticatelj licence, fran{ize, industrijski dizajn koji sadr`i vi{e dizajna, pod uslovom da se
odnosno zaloga isti u registriranom industrijskom dizajnu, utvrdi da u vrijeme registracije industrijskog dizajna nisu bili
odnosno prijavi, i da su registarski brojevi industrijskih ispunjeni uslovi za priznanje industrijskog dizajna predvi|eni
dizajna, odnosno brojevi prijava nazna~eni u zahtjevu. ovim zakonom.
(5) Za zahtjeve iz st. (3) i (4) ovog ~lana pla}aju se takse i ^lan 72.
tro{kovi postupka posebno za svaki registrirani industrijski (Prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
dizajn ili prijavu koji su nazna~eni u zahtjevu. industrijskog dizajna)
(6) Sadr`aj zahtjeva iz stava (1) ovog ~lana, kao i sadr`aj priloga (1) Rje{enje o priznanju industrijskog dizajna mo`e se proglasiti
koji se podnose uz zahtjev ure|uju se provedbenim ni{tavim po slu`benoj du`nosti ili po prijedlogu
propisom. zainteresiranog lica ili pravobranioca BiH ili ombudsmena
^lan 68. BiH za sve vrijeme trajanja industrijskog dizajna.
(Urednost zahtjeva za upisivanje promjene imena ili adrese (2) Ako je izjavljen prigovor na podnesenu prijavu industrijskog
nosioca prava, prijenosa prava, licence, fran{ize ili zaloga) dizajna iz razloga propisanih u ~lanu 11. stav (1) ovog
zakona, pa je rje{enje o odbijanju prigovora kona~no,
(1) Zahtjev za upisivanje promjene imena ili adrese nosioca prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
prava, prijenosa prava, licence, fran{ize ili zaloga je uredan industrijskog dizajna isto lice ne mo`e da podnese iz istih
ako sadr`i podatke iz ~lana 67. stav (2) ovog zakona i druge razloga koji su navedeni u odbijenom prigovoru, osim ako
propisane podatke. podnosilac prijedloga ne dostavi nove dokaze koji bi sami ili
(2) Ako zahtjev za upisivanje prijenosa prava, licence, fran{ize u vezi s ve} upotrijebljenim dokazima mogli da dovedu do
ili zaloga nije uredan, Institut }e pozvati podnosioca zahtjeva druga~ijeg rje{enja u postupku po prigovoru.
da ga u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi. (3) Uz prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
(3) Uz obrazlo`enje podnosioca zahtjeva i pla}anje takse i industrijskog dizajna podnose se odgovaraju}i dokazi.
tro{kova postupka Institut }e produ`iti rok iz stava (2) ovog
~lana za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kra}e od 15 ^lan 73.
dana ni du`e od 60 dana. (Postupak za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
(4) Ako podnosilac zahtjeva u roku iz stava (2) ovog ~lana ne industrijskog dizajna)
postupi po pozivu, Institut }e zaklju~kom odbaciti zahtjev. (1) Postupak za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
industrijskog dizajna pokre}e se pisanim prijedlogom za
DIO OSMI - PRESTANAK PRAVA progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju industrijskog
^lan 69. dizajna.
(Prestanak industrijskog dizajna) (2) Sadr`aj prijedloga iz stava (1) ovog ~lana, kao i prilozi uz
(1) Industrijski dizajn prestaje istekom roka od pet godina za prijedlog ure|uju se provedbenim propisom.
koji su pla}eni taksa i tro{kovi postupka ako se njegovo (3) Prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
va`enje ne produ`i. industrijskog dizajna uredan je ako sadr`i propisane podatke.
(2) Industrijski dizajn prestaje i prije isteka roka iz stava (1) (4) Ako prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
ovog ~lana: industrijskog dizajna nije uredan, Institut }e pozvati
a) ako se nosilac industrijskog dizajna odrekne svog prava - podnosioca prijedloga da ga uredi u roku od 30 dana od dana
narednog dana od dana predaje Institutu izjave o prijema poziva.
odricanju, (5) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijedloga, uz pla}anje
b) na osnovu sudske odluke, odnosno odluke Instituta, u takse i tro{kova postupka, Institut }e produ`iti rok iz stava
slu~ajevima predvi|enim ovim zakonom - danom (4) ovog ~lana za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne
odre|enim tom odlukom, kra}e od 15 dana ni du`e od 60 dana.
Broj 53 - Strana 56 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(6) Ako podnosilac prijedloga u roku iz stava (4) ovog ~lana ne (5) Institut osigurava Komisiji za `albe radni prostor i potrebnu
postupi po pozivu, Institut }e zaklju~kom odbaciti prijedlog. opremu za rad, kao i obavljanje kancelarijskih i
(7) Uredan prijedlog Institut }e dostaviti nosiocu industrijskog administrativnih poslova.
dizajna i pozvati ga da u roku od 30 dana od dana prijema (6) Komisija za `albe ima svoj poseban pe~at.
poziva dostavi svoj odgovor. (7) Predsjednik Komisije za `albe upravlja njenim radom.
(8) Na obrazlo`eni zahtjev nosioca industrijskog dizajna Institut (8) U slu~aju odsustva, predsjednika Komisije za `albe mijenja
}e produ`iti rok iz stava (7) ovog ~lana za vrijeme koje zamjenik predsjednika, a ~lana zamjenik ~lana Komisije za
smatra primjerenim, ali ne kra}e od 15 ni du`e od 60 dana. `albe.
(9) Ako ocijeni da je neophodno, Institut mo`e odrediti usmenu (9) Predsjednik i ~lanovi Komisije za `albe u svome radu su
raspravu povodom podnesenog prijedloga za progla{avanje nezavisni, nisu obavezani nikakvim uputstvima direktora
ni{tavim rje{enja o priznanju industrijskog dizajna. Instituta i svoje zadatke obavljaju nepristrasno, u skladu sa
(10) Poslije provedenog postupka po prijedlogu za progla{avanje zakonom i pravilima struke.
ni{tavim rje{enja o priznanju industrijskog dizajna na osnovu (10) Predsjednik i ~lanovi Komisije za `albe imaju polo`aj
prijedloga iz ~lana 72. stav (1) ovog zakona, Institut mo`e u nezavisnih stru~njaka, a naknadu za svoj rad primaju u
svako doba donijeti rje{enje o progla{avanju ni{tavim skladu s provedbenim propisom o naknadama za rad u
rje{enja o priznanju industrijskog dizajna u cjelini ili samo za Komisiji za `albe.
pojedini dizajn kod vi{estruke prijave, odnosno rje{enje o (11) ^lanovi Komisije za `albe i zamjenici ~lanova koji su
odbijanju prijedloga. u~estvovali u dono{enju odluke u prvostepenom postupku,
(11)Rje{enje o progla{avanju rje{enja o priznanju industrijskog ili ako postoje neki drugi razlozi za njihovo izuze}e, ne
dizajna ni{tavim koje je kona~no u upravnom postupku mogu u~estvovati u postupku po `albi u konkretnom
Institut }e objaviti u slu`benom glasilu. U slu~aju da je predmetu.
pokrenut upravni spor, Sud mo`e na prijedlog tu`ioca (12)Komisija za `albe donosi poslovnik o radu.
donijeti rje{enje da se kona~no rje{enje ne objavljuje do ^lan 78.
odluke u upravnom sporu. (Odlu~ivanje o `albi)
^lan 74. (1) Komisija za `albe odlu~uje na sjednici, ve}inom glasova.
(Djelovanje na pravosna`nu sudsku odluku) (2) Komisija za `albe odlu~uje na osnovu podnesene `albe, a
Rje{enje o progla{avanju ni{tavnim rje{enja o priznanju kada smatra da je to neophodno, mo`e da odredi odr`avanje
industrijskog dizajna nema djelovanje na sudske odluke u vezi s usmene rasprave.
utvr|ivanjem povrede prava koje su u momentu dono{enja (3) U postupku odlu~ivanja o `albi na odgovaraju}i na~in
rje{enja o progla{avanju ni{tavnim bile pravosna`ne, kao i na primjenjuju se odredbe ~l. 30., 40. i 73. ovog zakona.
zaklju~ene ugovore o prijenosu prava, odnosno ustupanju
licence, odnosno fran{ize, ako su i u mjeri u kojoj su ti ugovori DIO JEDANAESTI - GRA\ANSKOPRAVNA ZA[TITA
izvr{eni pod uslovom da je tu`ilac, odnosno nosilac industrijskog ^lan 79.
dizajna bio savjestan. (Tu`ba zbog povrede prava)
DIO DESETI - @ALBENI POSTUPAK (1) U slu~aju povrede registriranog industrijskog dizajna ili
prava iz prijave industrijskog dizajna ako industrijski dizajn
^lan 75. bude priznat, nosilac industrijskog dizajna mo`e tu`bom da
(Pravo na `albu) zahtijeva:
(1) Protiv odluka Instituta donesenih u prvom stepenu stranka a) utvr|ivanje povrede prava,
~ijem zahtjevu u cjelini ili u dijelu nije udovoljeno ima pravo b) zabranu daljnjeg vr{enja u~injene povrede i budu}ih
`albe u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke. sli~nih povreda prestankom ili uzdr`avanjem od radnji
(2) Druge stranke u postupku koji je okon~an odlukom protiv koje to pravo povre|uju,
koje se podnosi `alba smatraju se strankama u `albenom c) uklanjanje stanja nastalog povredom prava,
postupku. d) povla~enje predmeta povrede iz privrednih tokova, uz
^lan 76. uva`avanje interesa tre}ih savjesnih lica,
(Sadr`aj `albe) e) potpuno uklanjanje predmeta povrede iz privrednih
Uz podatke koje mora da sadr`i svaki podnesak, `alba mora tokova,
da sadr`i i: f) uni{tenje predmeta kojima je izvr{ena povreda prava,
a) oznaku upravnog akta protiv kojeg se podnosi, g) uni{tenje sredstava koja su isklju~ivo ili u prete`noj mjeri
b) izjavu o tome da se upravni akt osporava u cjelini ili u namijenjena ili se upotrebljavaju za ~injenje povreda i
odre|enom dijelu, koja su vlasni{tvo povredilaca,
c) razloge zbog kojih se `alba podnosi, h) prepu{tanje predmeta povrede nosiocu prava uz naknadu
d) obrazlo`enje `albe sa svim dokazima kojima podnosilac tro{kova proizvodnje,
`albe potvr|uje svoje navode iz `albe, i) naknadu imovinske {tete i opravdanih tro{kova postupka,
e) potpis podnosioca `albe, j) naknadu moralne {tete nanesene autoru,
f) punomo}, ako se `alba podnosi posredstvom opunomo}e- k) objavljivanje presude o tro{ku tu`enog.
nika. (2) Pri odlu~ivanju o zahtjevima iz stava (1) ta~. c), d), e), f), g)
^lan 77. i h) ovog ~lana sud je du`an da uzme u obzir sve okolnosti
(Komisija za `albe) slu~aja, naro~ito srazmjer izme|u te`ine u~injene povrede i
(1) Komisija za `albe osniva se kao nezavisni organ za zahtjeva, kao i interes ovla{tenog lica za osiguravanje
odlu~ivanje o `albi u skladu s odredbama ovog zakona. efektivne za{tite prava.
(2) Komisija za `albe ima tri ~lana, od kojih je jedan predsjednik (3) U postupku protiv lica ~ije su usluge bile upotrijebljene za
Komisije za `albe, i tri zamjenika ~lana, od kojih je jedan povredu prava, a postojanje te povrede ve} je pravosna`no
zamjenik predsjednika. ustanovljeno u postupku prema tre}em licu, pretpostavlja se
(3) ^lanove Komisije za `albe imenuje Vije}e ministara Bosne i da povreda prava postoji.
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vije}e ministara) iz reda (4) Postupak po tu`bi iz stava (1) ovog ~lana je hitan.
nezavisnih stru~njaka u podru~ju prava industrijskog ^lan 80.
vlasni{tva i dr`avnih slu`benika iz Instituta na na~in ure|en (Povreda registriranog industrijskog dizajna)
odlukom Vije}a ministara. (1) Povredom registriranog industrijskog dizajna ili prava iz
(4) Sjedi{te Komisije za `albe je u sjedi{tu Instituta. prijave, ako industrijski dizajn bude naknadno priznat,
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 57

smatra se svako neovla{teno kori{tenje za{ti}enog dizajna u c) da pretpostavljeni povredilac, dono{enjem privremene
smislu ~lana 51. ovog zakona. mjere koja bi se kasnije u postupku pokazala kao
(2) Povredom industrijskog dizajna smatra se i podra`avanje neopravdana, ne bi pretrpio ve}e negativne posljedice od
registriranog industrijskog dizajna. onih koje bi bez dono{enja takve privremene mjere
(3) Prilikom utvr|ivanja da li postoji povreda registriranog pretrpio nosilac prava.
industrijskog dizajna, sud naro~ito vodi ra~una o stepenu (3) Nosilac prava koji predla`e da se donese privremena mjera
slobode stvaraoca dizajna. bez prethodnog obavje{tavanja i saslu{anja suprotne strane
du`an je, osim uslova iz st. (1) i (2) ovog ~lana, da u~ini
^lan 81. vjerovatnim da bi bilo kakvo odga|anje dono{enja
(Naknada {tete) privremene mjere prouzrokovalo nosiocu prava nastanak
(1) Za sve povrede prava iz ovog zakona va`e op}a pravila o {tete koju bi bilo te{ko popraviti.
naknadi {tete i odgovornosti za {tetu, osim ako ovim (4) U slu~aju dono{enja privremene mjere prema odredbama
zakonom nije druga~ije odre|eno. stava (3) ovog ~lana, sud }e rje{enje o privremenoj mjeri
(2) Lice koje povrijedi registrirani industrijski dizajn du`no je da dostaviti suprotnoj strani odmah poslije njenog provo|enja.
plati nosiocu prava od{tetu u obimu koji se odre|uje prema (5) Nosilac prava ne mora dokazivati opasnost da }e
op}im pravilima o naknadi {tete, ili u obimu koji odgovara ostvarivanje zahtjeva biti onemogu}eno ili znatno ote`ano
ugovorenoj ili uobi~ajenoj naknadi za zakonito kori{tenje ako u~ini vjerovatnim da }e predlo`ena privremena mjera
registriranog industrijskog dizajna. prouzrokovati pretpostavljenom povrediocu samo neznatnu
^lan 82. {tetu.
(Penal) (6) Smatra se da opasnost postoji ako bi trebalo ostvarivati
(1) Ako je povreda registriranog industrijskog dizajna u~injena zahtjeve u inozemstvu.
namjerno ili krajnjom nepa`njom, nosilac industrijskog (7) Sud mo`e odrediti za osiguranje zahtjeva, prema stavu (1)
dizajna mo`e od lica koje je registrirani industrijski dizajn ovog ~lana, bilo koju privremenu mjeru kojom se mo`e
povrijedilo da tra`i naknadu do trostrukog iznosa ugovorene, posti}i cilj osiguranja, a naro~ito:
a ako nije ugovorena, od uobi~ajene licencne naknade koju a) da se pretpostavljenom povrediocu zabrane radnje kojima
bi primio za kori{tenje registriranog industrijskog dizajna. se povre|uje pravo iz ovog zakona,
(2) Pri odlu~ivanju o zahtjevu za pla}anje penala sud }e uzimati b) da se oduzmu, uklone iz prometa i pohrane predmeti
u obzir sve okolnosti slu~aja, a naro~ito obim nastale {tete, povrede i sredstva povrede koji su isklju~ivo ili u
stepen krivice povredioca, iznos ugovorene ili uobi~ajene prete`noj mjeri namijenjeni, odnosno koji se
licencne naknade i preventivni cilj penala. upotrebljavaju za ~injenje povreda.
(3) Ako je nastala {teta ve}a od penala iz stava (1) ovog ~lana, (8) Ako je mjera odre|ena prije podno{enja tu`be, sud }e u
nosilac prava ovla{ten je da tra`i razliku do iznosa naknade rje{enju odrediti i rok u kojem predlaga~ mora da podnese
potpune {tete. tu`bu radi opravdanja te mjere.
(9) Rok iz stava (8) ovog ~lana ne mo`e biti du`i od 20 radnih
^lan 83. dana, odnosno 31 kalendarskog dana, od dana dostavljanja
(Aktivna legitimacija za tu`bu) rje{enja predlaga~u, zavisno od toga koji rok isti~e kasnije.
(1) Tu`bu zbog povrede registriranog industrijskog dizajna, (10)Sud mora da odlu~i o prigovoru protiv rje{enja o
odnosno prava iz prijave iz ~lana 79. ovog zakona mo`e privremenoj mjeri u roku od 30 dana od dana podno{enja
podnijeti nosilac industrijskog dizajna, podnosilac prijave i odgovora na prigovor, odnosno od isteka roka za podno{enje
sticatelj isklju~ive licence. tog odgovora.
(2) Tu`bu zbog pretrpljene moralne {tete mo`e podnijeti i autor (11)Postupak u vezi s dono{enjem privremene mjere je hitan.
dizajna, ako nije nosilac industrijskog dizajna ili podnosilac ^lan 86.
prijave. (Osiguranje dokaza)
(3) Postupak po tu`bi zbog povrede prava iz prijave sud }e (1) Sud }e donijeti rje{enje o osiguranju dokaza ako predlaga~
prekinuti do kona~ne odluke Instituta o podnesenoj prijavi. pru`i sudu razumne dokaze o tome:
(4) Ako je pred Institutom pokrenut postupak iz ~lana 73. ovog a) da je nosilac prava iz ovog zakona,
zakona, sud koji postupa po tu`bi iz ~lana 79. ovog zakona b) da je njegovo pravo povrije|eno ili da prijeti stvarna
du`an je da prekine postupak do kona~ne odluke Instituta. opasnost od povrede,
^lan 84. c) da }e dokazi o toj povredi biti uni{teni ili kasnije ne}e
(Rok za podno{enje tu`be) mo}i biti izvedeni.
Tu`ba zbog povrede registriranog industrijskog dizajna, (2) Nosilac prava koji tra`i da se donese rje{enje o osiguranju
odnosno povrede prava iz prijave mo`e se podnijeti u roku od tri dokaza bez prethodnog obavje{tavanja i saslu{anja suprotne
godine od dana kada je tu`ilac saznao za povredu i u~inioca, a strane du`an je da, osim uslova iz stava (1) ovog ~lana, u~ini
najkasnije u roku od pet godina od dana kad je povreda prvi put vjerovatnim i postojanje opasnosti da }e dokazi o povredi,
u~injena. zbog radnji protivnika, biti uni{teni, ili da se kasnije ne}e
mo}i izvesti.
^lan 85. (3) U slu~aju dono{enja odluke o osiguranju dokaza prema
(Privremene mjere) odredbama stava (2) ovog ~lana, sud }e rje{enje o osiguranju
(1) Sud }e odrediti privremenu mjeru radi osiguranja zahtjeva dostaviti suprotnoj strani odmah poslije izvo|enja dokaza.
prema odredbama ovog zakona, ako predlaga~ u~ini (4) Sud mo`e rje{enjem iz stava (1) ovog ~lana odrediti da se
vjerovatnim: izvede bilo koji dokaz, a naro~ito:
a) da je nosilac prava iz ovog zakona i a) uvi|aj prostorija, poslovne dokumentacije, inventara,
b) da je njegovo pravo povrije|eno, ili da prijeti stvarna baza podataka, kompjuterskih memorijskih jedinica ili
opasnost od povrede. drugih stvari,
(2) Nosilac prava mora da u~ini vjerovatnim i jednu od sljede}ih b) oduzimanje uzoraka predmeta povrede,
pretpostavki: c) pregled i predaju dokumenata,
a) opasnost da }e ostvarivanje zahtjeva biti onemogu}eno ili d) odre|ivanje i saslu{anje vje{taka,
znatno ote`ano, e) saslu{anje svjedoka.
b) da je privremena mjera potrebna radi spre~avanja (5) Osiguranje dokaza mo`e se tra`iti i poslije pravosna`no
nastanka {tete koju }e biti kasnije te{ko popraviti, ili okon~anog postupka, ako je to potrebno radi pokretanja
Broj 53 - Strana 58 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
postupka prema vanrednim pravnim lijekovima ili za vrijeme ^lan 89.
takvog postupka. (Sredstvo osiguranja za suprotstavljenu stranku)
(6) U postupku osiguranja dokaza, prema odredbama ovog Na zahtjev lica protiv kojeg je pokrenut postupak za
~lana, primjenjuju se odgovaraju}e odredbe zakona o odre|enje privremene mjere ili osiguranja dokaza, sud mo`e
parni~nom postupku, a koje se odnose na privremene mjere, odrediti odgovaraju}i nov~ani iznos kao sredstvo osiguranja u
osim ako je ovim zakonom druga~ije odre|eno. slu~aju da je zahtjev neosnovan, na teret podnosioca zahtjeva.
(7) Postupak osiguranja dokaza je hitan. ^lan 90.
(8) Ako se kasnije poka`e da je prijedlog za osiguranje dokaza (Osporavanje industrijskog dizajna)
neopravdan, ili ako nosilac prava taj prijedlog ne opravda, (1) Autor dizajna ili njegov pravni sljednik mo`e tu`bom
suprotna strana ima pravo da tra`i: zahtijevati od suda da utvrdi da on ima pravo na podno{enje
a) vra}anje oduzetih predmeta, prijave umjesto lica ili zajedno s licem koje je podnijelo
b) zabranu upotrebe pribavljenih informacija, prijavu.
c) naknadu {tete. (2) Autor dizajna ili njegov pravni sljednik mo`e tu`bom
(9) Sud mora u postupku osiguranja dokaza, prema odredbama zahtijevati od suda da utvrdi da je on nosilac registriranog
ovog ~lana, da osigura za{titu povjerljivih podataka stranaka industrijskog dizajna umjesto lica ili zajedno s licem na ~ije
i da vodi brigu o tome da se sudski postupak ne ime je registriran industrijski dizajn.
zloupotrebljava isklju~ivo s namjerom pribavljanja (3) Tu`ba iz stava (1) ovog ~lana mo`e se podnijeti do
povjerljivih podataka suprotne strane. okon~anja postupka za priznanje industrijskog dizajna, a
^lan 87. tu`ba iz stava (2) ovog ~lana mo`e se podnijeti do isteka
(Du`nost obavje{tavanja) roka va`enja registriranog industrijskog dizajna.
(1) Sud mo`e u toku parnice, zbog povrede prava iz ovog (4) Ako se sudskom odlukom usvoji tu`beni zahtjev iz stava (1),
zakona, na osnovu opravdanog zahtjeva jedne od stranaka odnosno stava (2) ovog ~lana, Institut }e po prijemu presude,
nalo`iti povrediocu prava da dostavi podatke o izvoru i ili na zahtjev tu`ioca, upisati tu`ioca u odgovaraju}i registar
distributivnim kanalima robe ili usluga kojima se povre|uje Instituta kao podnosioca prijave, ili nosioca registriranog
pravo iz ovog zakona. industrijskog dizajna, i podatke o tome objaviti u slu`benom
(2) Sud mo`e nalo`iti da podatke iz stava (1) ovog ~lana dostave glasilu.
sudu i lica koja u obimu komercijalne djelatnosti: ^lan 91.
a) posjeduju robu za koju se sumnja da se njome povre|uje (Pribavljeno pravo tre}eg lica na osporenom industrijskom
pravo iz ovog zakona, ili dizajnu)
b) koriste usluge za koje se sumnja da se njima povre|uje Pravo koje je tre}e lice pribavilo od ranijeg podnosioca
pravo iz ovog zakona, ili prijave, odnosno nosioca registriranog industrijskog dizajna, iz
c) pru`aju usluge za koje se sumnja da se njima povre|uje ~lana 90. ovog zakona prestaje danom upisivanja novog
pravo iz ovog zakona. podnosioca prijave, odnosno nosioca registriranog industrijskog
(3) Smatra se da je neka radnja preduzeta u obimu komercijalne dizajna, u odgovaraju}i registar Instituta samo ako je raniji
djelatnosti ako je preduzeta za pribavljanje posredne ili podnosilac prijave, odnosno nosilac industrijskog dizajna, na
neposredne ekonomske koristi. osnovu sudske odluke iz ~lana 90. stav (4) ovog zakona brisan iz
(4) Pojam komercijalne djelatnosti ne obuhvata radnje savjesnih odgovaraju}eg registra Instituta.
krajnjih potro{a~a. ^lan 92.
(5) Sud mo`e nalo`iti da podatke iz stava (1) ovog ~lana dostavi (Spor za priznanje autorstva)
sudu i lice koje je od nekog od lica navedenih u stavu (2) (1) Lice koje sebe smatra autorom dizajna, ili njegov pravni
ovog ~lana ozna~eno kao umije{ano u proizvodnju, izradu i sljednik, mo`e tu`bom zahtijevati od suda da utvrdi da je on
distribuciju robe ili pru`anje usluga za koje se sumnja da se autor dizajna koji je predmet prijave ili registriranog
njima povre|uje pravo iz ovog zakona. industrijskog dizajna, te da bude naveden kao autor u prijavi
(6) Podaci tra`eni na osnovu stava (1) ovog ~lana mogu naro~ito i svim drugim dokumentima, kao i u odgovaraju}im
da obuhvate: registrima.
a) ime, adresu, odnosno firmu i sjedi{te proizvo|a~a, (2) Tu`ilac iz stava (1) ovog ~lana mo`e da zahtijeva i
izra|iva~a, distributera, dobavlja~a i drugih prethodnih objavljivanje presude o tro{ku tu`enog, naknadu moralne i
posjednika robe, odnosno davalaca usluga, kao i imovinske {tete i tro{kova postupka.
namjeravanih prodavaca na veliko i malo, (3) Rok za podno{enje tu`be iz stava (1) ovog ~lana nije
b) podatke o koli~inama proizvedene, izra|ene, isporu~ene, vremenski ograni~en.
primljene ili naru~ene robe ili usluga, kao i o cijenama
ostvarenim za odnosnu robu i usluge. DIO DVANAESTI - CARINSKE MJERE
^lan 88. ^lan 93.
(Izvo|enje dokaza) (Zahtjev nosioca prava)
(1) Ako sud odlu~i da }e izvesti predlo`eni dokaz koji se nalazi (1) Nosilac isklju~ivih prava prema ovom zakonu koji
kod suprotne strane, ta strana du`na je na zahtjev suda da opravdano sumnja da }e do}i do uvoza, tranzita ili izvoza
preda dokazna sredstva kojima raspola`e. robe proizvedene u suprotnosti s odredbama ovog zakona
(2) Stav (1) ovog ~lana odnosi se i na bankarsku, finansijsku i mo`e nadle`nom carinskom organu (u daljnjem tekstu:
poslovnu dokumentaciju koja je pod kontrolom suprotne carinski organ) podnijeti zahtjev za za{titu svojih prava
strane, ako se radi o povredi koja dosti`e obim komercijalne putem carinskih mjera privremenog zadr`avanja robe od
djelatnosti. daljnjeg pu{tanja u promet.
(3) U postupku izvo|enja dokaza primjenjuju se odgovaraju}e (2) Zahtjev za za{titu prava, prema stavu (1) ovog ~lana, mora
odredbe zakona koji ure|uje parni~ni postupak, osim ako je da sadr`i naro~ito:
ovim zakonom druga~ije odre|eno. a) podatke o podnosiocu zahtjeva i o nosiocu isklju~ivog
(4) Sud mora poslije izvo|enja dokaza, u skladu sa stavom (1) prava iz ovog zakona, ako se ne radi o istom licu,
ovog ~lana, da osigura za{titu povjerljivih podataka stranaka b) detaljan opis robe koji omogu}ava njenu identifikaciju,
i da vodi brigu o tome da se sudski postupak ne c) dokaze o tome da je podnosilac zahtjeva, odnosno lice
zloupotrebljava isklju~ivo s namjerom pribavljanja koje je on ovlastio, nosilac isklju~ivog prava iz ovog
povjerljivih podataka suprotstavljene stranke. zakona u vezi s tom robom,
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 59

d) dokaze o tome da je isklju~ivo pravo vjerovatno ^lan 95.


povrije|eno, (Postupak po slu`benoj du`nosti)
e) druge podatke va`ne za odlu~ivanje o zahtjevu kojima (1) Ako carinska ispostava pri provo|enju carinskog postupka u
raspola`e podnosilac, kao {to su podaci o lokaciji robe i vezi s uvozom, tranzitom ili izvozom robe opravdano
njenoj destinaciji, o~ekivani datum dolaska ili odlaska sumnja da su odre|enom robom povrije|ena prava prema
po{iljke, podaci o sredstvu transporta, podaci o uvozniku, ovom zakonu, ona }e privremeno zadr`ati pu{tanje te robe u
izvozniku, primaocu i sl., promet i o tome obavijestiti carinski organ.
f) vremenski period u kojem }e carinski organi postupati (2) Carinski organ pismeno obavje{tava nosioca prava o
prema zahtjevu i koji ne mo`e biti du`i od dvije godine od zadr`avanju robe, sumnji da se radi o povredi njegovih prava
dana podno{enja zahtjeva. i o mogu}nosti da podnese zahtjev prema ~lanu 93. ovog
zakona, u roku od pet radnih dana od dana zadr`avanja robe.
(3) Carinski organ mo`e prije dono{enja odluke kojom (3) Ako nosilac prava podnese zahtjev u skladu sa stavom (2)
udovoljava zahtjevu iz stava (1) ovog ~lana tra`iti od nosioca ovog ~lana, roba se zadr`ava do dono{enja odluke carinskog
prava da polo`i osiguranje za tro{kove pohranjivanja i organa.
prijevoza robe, kao i za naknadu {tete, koji bi u vezi s robom
mogli da nastanu carinskom organu, kao i strani protiv koje (4) Ako carinski organ udovolji zahtjevu iz ~lana 93. ovog
je prihva}en zahtjev iz stava (1) ovog ~lana. zakona, roba se privremeno zadr`ava za daljnjih deset radnih
dana.
(4) Ako carinski organ udovolji zahtjevu iz stava (1) ovog ~lana, (5) Nosilac prava mora u roku iz stava (4) ovog ~lana da
on o tome obavje{tava sve carinske ispostave i nosioca provede radnje iz ~lana 94. stav (7) ovog zakona.
prava.
(6) Odredbe ~l. 94. i 95. ovog zakona ne primjenjuju se na uvoz,
^lan 94. tranzit ili izvoz robe u malim koli~inama namijenjenim za
(Postupak nakon privremenog zadr`avanja robe) privatnu i nekomercijalnu upotrebu, koja se unosi ili iznosi
(1) Ako carinska ispostava pri provo|enju carinskog postupka kao dio li~nog prtljaga ili {alju u malim po{iljkama.
na|e robu koja odgovara opisu robe iz odluke nadle`nog ^lan 96.
carinskog organa, ona }e tu robu privremeno zadr`ati od (Primjena drugih carinskih propisa)
daljnjeg pu{tanja u promet. (1) Na carinski postupak u vezi s robom kojom se povre|uju
(2) Odluka o privremenom zadr`avanju robe uru~uje se njenom prava iz ovog zakona primjenjuju se na odgovaraju}i na~in
uvozniku. ostali carinski propisi.
(3) U odluci iz stava (2) ovog ~lana odre|uje se da se vlasnik (2) Bli`e propise o provo|enju carinskih mjera iz ovog dijela
robe, odnosno lice koje je ovla{teno za raspolaganje robom, zakona donosi Vije}e ministara, na prijedlog Uprave za
u roku od deset radnih dana od dana privremenog indirektno oporezivanje BiH.
zadr`avanja mo`e izjasniti o tome da li se radi o (3) Carinski postupak u vezi s robom kojom se povre|uju prava
krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi prava iz ovog iz ovog zakona je hitan.
zakona. DIO TRINAESTI - PREKR[AJNE ODREDBE
(4) Ako carinski organ ne primi pisano izja{njenje vlasnika ili ^lan 97.
lica koje je ovla{teno da raspola`e robom u roku iz stava (3) (Prekr{aji)
ovog ~lana, on mo`e, na zahtjev i o tro{ku nosioca prava, (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 200.000 KM
privremeno zadr`anu robu oduzeti i uni{titi. kaznit }e se za prekr{aj pravno lice koje na na~in iz ~lana 80.
(5) Ako vlasnik robe ili lice koje je ovla{teno da raspola`e ovog zakona povrijedi registrirani industrijski dizajn ili
robom u roku iz stava (3) ovog ~lana podnese izjavu da se ne pravo iz prijave.
radi o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi prava iz (2) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM
ovog zakona, nosilac prava mo`e u roku od deset radnih kaznit }e se za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana i odgovorno
dana od prijema obavje{tenja o takvoj izjavi podnijeti tu`bu lice u pravnom licu.
zbog povrede prava. (3) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM
(6) Ako posebne okolnosti slu~aja to opravdavaju, carinski or- kaznit }e se za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana fizi~ko lice.
gan mo`e, na zahtjev nosioca prava, odrediti dodatni rok za (4) Predmeti koji su nastali izvr{enjem prekr{aja iz stava (1)
podno{enje tu`be iz stava (5) ovog ~lana, koji ne mo`e biti ovog ~lana oduzet }e se i uni{titi, a predmeti, odnosno
du`i od deset radnih dana. ure|aji namijenjeni ili upotrijebljeni za izvr{enje tih
(7) Nosilac prava ili lice koje on ovlasti mo`e za vrijeme prekr{aja }e se oduzeti.
privremenog zadr`avanja izvr{iti pregled i kontrolu robe i (5) Prekr{ajni postupak na osnovu odredbi ovog ~lana je hitan.
prate}e dokumentacije u obimu koji je potreban za ^lan 98.
utvr|ivanje njegovih zahtjeva i za ostvarivanje sudske za{tite (Za{titna mjera)
njegovih prava uz osiguranje za{tite povjerljivih podataka.
(1) Pravnom licu koje u~ini prekr{aj iz ~lana 97. stav (1) ovog
(8) Pravo da izvr{i pregled i kontrolu robe ima i njen uvoznik. zakona u obavljanju djelatnosti mo`e se izre}i za{titna mjera
(9) Ako nosilac prava ne podnese tu`bu iz stava (5) ovog ~lana, zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima
privremeno zadr`ana roba pu{ta se u tra`enu carinski se vrije|a registrirani industrijski dizajn u trajanju do jedne
dopu{tenu upotrebu, odnosno promet. godine, ako je u~injeni prekr{aj naro~ito te`ak zbog na~ina
(10)Ako nosilac prava pokrene sudski postupak, carinski organ izvr{enja, posljedica djela ili drugih okolnosti u~injenog
donijet }e odluku o zapljeni robe do dono{enja pravosna`ne prekr{aja.
sudske odluke. (2) Pravnom licu koje u~ini prekr{aj iz ~lana 97. stav (1) ovog
zakona u povratu izre}i }e se za{titna mjera zabrane
(11)Ako nosilac prava podnese tu`bu iz stava (5) ovog ~lana, a djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se vrije|a
nadle`ni sud ne donese privremenu mjeru zadr`avanja robe u registrirani industrijski dizajn u trajanju od najmanje jedne
roku iz stava (5) ovoga ~lana, vlasnik privremeno zadr`ane godine.
robe ili lice ovla{teno da raspola`e njome ima pravo da
zahtijeva osloba|anje te robe ako polo`i sredstva osiguranja ^lan 99.
u iznosu dovoljnom za eventualnu naknadu {tete nosiocu (Inspekcijska kontrola u vezi s prekr{ajima)
prava pod uslovom da su ispunjeni svi ostali uslovi za (1) Inspekcijsku kontrolu u vezi s prekr{ajima, sankcioniranim u
osloba|anje te robe. ~lanu 97. ovog zakona, vr{i inspekcija nadle`na za kontrolu
Broj 53 - Strana 60 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
tr`i{ta u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Zastupni~koga doma, odr`anoj 7. travnja 2010. godine, i na 46.
Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine. sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. svibnja 2010. godine,
(2) Inspekcijski postupak je hitan. usvojila je
DIO ^ETRNAESTI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE
ODREDBE
ZAKON
^lan 100. O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU
(Prava priznata do primjene ovog zakona i DIO PRVI - OP]E ODREDBE
provedbeni propisi za izvr{enje ovog zakona)
^lanak 1.
(1) Registrirani industrijski dizajni koji va`e na dan stupanja na (Predmet Zakona)
snagu ovog zakona ostaju i dalje na snazi i na njih }e se
primjenjivati odredbe ovog zakona. (1) Ovim se zakonom ure|uju uvjeti za za{titu dizajna, na~in
(2) Direktor Instituta donijet }e provedbene propise za izvr{enje stjecanja, odr`avanje, sadr`aj, evidencija prometa, prestanak
ovog zakona u roku od {est mjeseci od dana stupanja na i za{tita industrijskog dizajna u Bosni i Hercegovini (u
snagu ovog zakona izuzev propisa iz ~l. 16. i 96. stav (2) daljnjem tekstu: BiH).
ovog zakona. (2) Ovaj se Zakon primjenjuje i na industrijski dizajn koji je
(3) Provedbene propise u smislu stava (2) ovog ~lana ~ine: me|unarodno registriran za teritorij BiH na temelju Haa{kog
Pravilnik o postupku za priznanje industrijskog dizajna, sporazuma o me|unarodnoj registraciji industrijskog dizajna
Odluka o posebnim tro{kovima postupka za sticanje i (@enevski akt 1999), usvojen u @enevi 2. 7. 1999. godine (u
odr`avanje prava industrijskog vlasni{tva, Odluka o daljnjem tekstu: Haa{ki sporazum), u svim pitanjima koja
uslovima za upisivanje u registre zastupnika za za{titu nisu izri~ito ure|ena Haa{kim sporazumom.
industrijskog vlasni{tva, Pravilnik o stru~nom ispitu za ^lanak 2.
zastupnike za za{titu industrijskog vlasni{tva i Odluka o (Zna~enje izraza)
naknadi za rad u Komisiji za `albe. U smislu ovoga Zakona, navedeni izrazi imaju sljede}a
^lan 101. zna~enja:
(Prestanak va`enja drugih propisa i postupci za priznanje a) "industrijski dizajn" je isklju~ivo pravo na vanjski izgled
industrijskog dizajna u toku) proizvoda;
(1) Po~etkom primjene ovog zakona prestaju da va`e odredbe b) "vanjski izgled proizvoda" je ukupni vizualni dojam koji
POGLAVLJA II. VRSTE PRAVA INDUSTRIJSKOG proizvod ostavlja na informiranoga potro{a~a ili
VLASNI[TVA Odjeljak 3. INDUSTRIJSKI DIZAJN (~l. korisnika;
97. do 115.) Zakona o industrijskom vlasni{tvu u Bosni i c) "dizajn" je trodimenzionalni ili dvodimenzionalni vanjski
Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/02 i 29/02) koje izgled cijeloga proizvoda, ili njegova dijela, koji je
se odnose na industrijski dizajn, kao i odredbe koje se mogu odre|en njegovim vizualnim karakteristikama, posebice
shodno primijeniti na industrijski dizajn. linijama, konturama, bojama, oblikom, teksturom i/ili
(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, Zakon o materijalima od kojih je proizvod na~injen ili kojima je
industrijskom vlasni{tvu u Bosni i Hercegovini primjenjivat ukra{en, kao i njihovom kombinacijom;
}e se i dalje na sve upravne postupke u vezi s industrijskim d) "informirani potro{a~ ili korisnik" ozna~ava fizi~ku osobu
dizajnom koji nisu okon~ani do dana po~etka primjene ovog koja se redovito susre}e s proizvodom,
zakona.
e) "proizvod" je bilo koji industrijski ili obrtni~ki proizvod,
^lan 102. uklju~uju}i izme|u ostaloga i dijelove koji su namijenjeni
(Primjena me|unarodnih ugovora) za spajanje u slo`eni proizvod, pakiranje proizvoda,
Odredbe me|unarodnih ugovora u vezi s industrijskim grafi~ke simbole i tipografske znake, isklju~uju}i
dizajnom kojima je pristupila BiH primjenjuju se na predmete ra~unalne programe;
koje tretira ovaj zakon i u slu~aju sukoba s odredbama ovog f) "industrijski ili obrtni~ki proizvod" je bilo koji predmet
zakona primjenjuju se odredbe me|unarodnih ugovora. koji se industrijskim ili obrtni~kim putem mo`e proizvesti
^lan 103. u ve}em broju istovjetnih primjeraka;
(Jedinstvena primjena odredbi o Komisiji za `albe u Zakonu o g) "slo`eni proizvod" je proizvod koji je sastavljen od vi{e
patentu, Zakonu o za{titi oznaka geografskog porijekla dijelova koji mogu biti zamijenjeni i koji omogu}avaju
i Zakona o `igu) sastavljanje i rastavljanje proizvoda.
Odredbe ~l. 77. i 78. ovog zakona i odgovaraju}e odredbe DIO DRUGI - UVJETI ZA ZA[TITU
Zakona o patentu, Zakona o za{titi oznaka geografskog porijekla
i Zakona o `igu, kojima se ure|uje Komisija za `albe Instituta, ^lanak 3.
primjenjuju se na na~in da se formira jedna komisija za `albe. (Uvjeti za za{titu dizajna)
^lan 104. Dizajn se {titi na temelju ovoga Zakona ako je nov i ako ima
(Stupanje na snagu i primjena Zakona) individualni karakter.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja ^lanak 4.
u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. januara (Novost dizajna)
2011. godine. (1) Smatrat }e se da je dizajn nov ako istovjetan dizajn nije
PSBiH, broj 520/10 postao dostupan javnosti bilo gdje u svijetu prije dana
28. maja 2010. godine podno{enja prijave za priznanje industrijskog dizajna za taj
Sarajevo dizajn ili ako nema ranije podnesene prijave za priznanje
Predsjedavaju}i Predsjedavaju}i istovjetnog industrijskog dizajna.
Predstavni~kog doma Doma naroda (2) U slu~aju kada je zatra`eno pravo prvenstva, smatrat }e se da
Parlamentarne skup{tine BiH Parlamentarne skup{tine BiH je dizajn nov ako nije postao dostupan javnosti prije dana
Dr. Milorad @ivkovi}, s. r. Sulejman Tihi}, s. r. priznatoga prava prvenstva.
(3) Dizajni se smatraju istovjetnima ako se razlikuju samo u
nebitnim detaljima.
Na temelju ~lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, (4) Razlika u nebitnim detaljima postoji ako informirani
Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 75. sjednici korisnik na prvi pogled ne razlikuje dizajne.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 61

^lanak 5. (2) Industrijskim dizajnom ne mo`e se za{tititi dizajn koji nu`no


(Individualni karakter dizajna) mora biti reproduciran u svojem to~nom obliku i
(1) Smatrat }e se da dizajn ima individualni karakter ako se dimenzijama, kako bi se omogu}ilo da bude mehani~ki
ukupan vizualni dojam koji ostavlja na informiranog povezan s ili postavljen u proizvod, oko proizvoda ili uz
korisnika razlikuje od ukupnog vizualnog dojma koji na toga drugi proizvod, tako da svaki proizvod mo`e izvr{avati svoju
korisnika ostavlja bilo koji drugi dizajn, a koji je postao funkciju.
dostupan javnosti prije dana podno{enja uredne prijave za (3) Pod uvjetima propisanim u ~l. 4. i 5. ovoga Zakona,
priznanje industrijskoga dizajna ili dana priznatoga prava neovisno o stavku (2) ovoga ~lanka, mo`e se za{tititi dizajn
prvenstva suprotstavljenog industrijskog dizajna. koji omogu}ava vi{estruko sastavljanje ili povezivanje
(2) Pri utvr|ivanju individualnog karaktera dizajna moraju se me|usobno zamjenjivih proizvoda u modularnom sustavu.
uzeti u obzir stupanj slobode i objektivno ograni~enje autora ^lanak 10.
prilikom stvaranja dizajna konkretnoga proizvoda, (Apsolutni razlozi za odbijanje prijave za priznanje
prouzro~eno tehnolo{kim i funkcionalnim karakteristikama industrijskog dizajna)
toga proizvoda. Ne}e se odobriti za{tita za dizajn:
^lanak 6. a) koji nije dizajn u smislu ~lanka 2. to~ka c) ovoga Zakona,
(Dizajn proizvoda koji ~ini sastavni dio slo`enoga proizvoda) b) ~ija je objava ili uporaba protivna javnom poretku ili
(1) Dizajn primijenjen na proizvodu, ili sadr`an u proizvodu prihva}enim moralnim na~elima,
koji ~ini sastavni dio slo`enoga proizvoda, smatrat }e se da c) koji sadr`i dr`avni ili drugi javni grb, zastavu ili amblem,
je nov i da ima individualni karakter: naziv ili kraticu naziva neke zemlje ili me|unarodne
a) ako sastavni dio koji je ugra|en u slo`eni proizvod ostaje organizacije, kao i njihovo podra`avanje, osim po
vidljiv tijekom redovite uporabe slo`enoga proizvoda i odobrenju nadle`noga tijela te zemlje ili organizacije,
b) ako vidljive karakteristike sastavnoga dijela ispunjavaju d) koji sadr`i naziv ili kraticu, grb, amblem, zastavu ili drugi
uvjete novosti i individualnog karaktera. slu`beni znak BiH ili njezinih entiteta, kantona, distrikta
(2) Pod redovitom uporabom iz stavka (1) to~ka a) ovoga ~lanka ili ih podra`ava, osim uz odobrenje nadle`noga tijela.
podrazumijeva se uporaba krajnjega korisnika, isklju~uju}i ^lanak 11.
odr`avanje, servisiranje ili popravak proizvoda. (Relativni razlozi za odbijanje prijave za priznanje
^lanak 7. industrijskog dizajna)
(Dostupnost javnosti) (1) Na temelju podnesenog prigovora ne}e se odobriti za{tita za
(1) Smatrat }e se da je dizajn postao dostupan javnosti, u smislu dizajn:
~l. 4. i 5. ovoga Zakona, ako je objavljen, izlagan, kori{ten u a) koji nije nov u smislu ~lanka 4. ovoga Zakona,
prometu robe i usluga, ili na drugi na~in otkriven prije dana b) koji nema individualni karakter u smislu ~lanka 5. ovoga
podno{enja prijave za priznanje industrijskog dizajna, ili Zakona,
datuma prvenstva ako je tra`eno, osim u slu~aju kada u c) koji je isklju~ivo uvjetovan tehni~kom funkcijom
standardnim poslovnim tokovima nije postojala razumna proizvoda u smislu ~lanka 9. ovoga Zakona,
mogu}nost da poslovni krugovi specijalizirani za dano d) koji povre|uje starije autorsko pravo ili neko pravo na
podru~je saznaju za otkrivanje dizajna. industrijsko vlasni{tvo druge osobe,
(2) Ne}e se smatrati da je dizajn postao dostupan javnosti, u e) koji predstavlja odnosno sadr`i lik neke osobe, osim uz
smislu stavka (1) ovoga ~lanka, samo iz razloga {to je izri~itu suglasnost te osobe,
otkriven tre}oj osobi pod izri~itim ili implicitnim uvjetima f) koji mo`e povrijediti nacionalna ili vjerska osje}anja.
~uvanja tajnosti dizajna. (2) Dizajn koji predstavlja, odnosno sadr`i lik umrle osobe mo`e
(3) Ne}e se smatrati da je dizajn postao dostupan javnosti, u se za{tititi samo uz pristanak bra~nog druga i djece umrloga,
svrhu primjene ~l. 4. i 5. ovoga Zakona, ako je dizajn otkrio ako njih nema uz pristanak roditelja, a ako nema roditelja uz
autor, njegov pravni sljednik ili tre}a osoba koja je pristanak drugih nasljednika, ako oporukom nije druk~ije
informaciju dobila od autora ili njegovog pravnog sljednika, odre|eno.
ili na temelju radnje koju je autor ili njegov pravni sljednik (3) Za za{titu dizajna koji predstavlja, odnosno sadr`i lik
poduzeo, pod uvjetom da je od trenutka kada je izvr{eno povijesne ili druge umrle poznate li~nosti potrebna je i
otkrivanje dizajna proteklo manje od 12 mjeseci do dana dozvola nadle`noga tijela.
podno{enja prijave za priznanje industrijskog dizajna, ili ako ^lanak 12.
je zatra`eno pravo prvenstva, od datuma prvenstva. (Nadle`nost za postupak za{tite industrijskog dizajna)
(4) Stavak (3) ovoga ~lanka primjenjivat }e se i ako je dizajn
postao dostupan javnosti kao posljedica zlouporabe u vezi s (1) Poslove koji se odnose na postupak za{tite industrijskog
autorom ili njegovim pravnim sljednikom. dizajna u upravnome postupku propisanom ovim Zakonom
obavlja Institut za intelektualno vlasni{tvo Bosne i
^lanak 8. Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut).
(Nacionalni tretman) (2) Ako nije druga~ije propisano ovim Zakonom, u postupku
(1) Pravo na industrijski dizajn pripada autoru dizajna ili pred Institutom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnome
njegovom pravnom sljedniku pod uvjetima propisanim ovim postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i
Zakonom. 93/09).
(2) Strane fizi~ke i pravne osobe u`ivaju ista prava glede za{tite (3) Protiv odluke Instituta donesene u postupku iz stavka (1)
industrijskog dizajna u BiH kao i doma}e fizi~ke i pravne ovoga ~lanka mo`e se ulo`iti `alba Povjerenstvu za `albe
osobe ako to proizlazi iz me|unarodnih ugovora ili Instituta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za `albe) u roku od
konvencija kojima je pristupila ili ih je ratificirala BiH (u 15 dana od dana primitka odluke.
daljnjem tekstu: me|unarodni ugovori i konvencije), ili iz (4) Protiv odluke Povjerenstva za `albe mo`e se pokrenuti
na~ela reciprociteta. upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30
(3) Postojanje reciprociteta se pretpostavlja dok se ne doka`e dana od dana primitka odluke.
protivno. ^lanak 13.
^lanak 9. (Registri)
(Isklju~enje za{tite uslijed tehni~ke funkcije) (1) Institut u elektroni~kom obliku vodi Registar prijava za
(1) Industrijskim dizajnom ne mo`e se za{tititi dizajn koji je priznanje industrijskog dizajna (u daljnjem tekstu: Registar
isklju~ivo uvjetovan tehni~kom funkcijom proizvoda. prijava), Registar industrijskog dizajna i Registar zastupnika.
Broj 53 - Strana 62 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(2) Registri iz stavka (1) ovoga ~lanka objedinjeni su u d) stvaran i kratak naziv dizajna,
jedinstveni sustav registara industrijskog vlasni{tva BiH u e) pravni temelj za podno{enje prijave, ako autor dizajna nije
elektroni~kom obliku. podnositelj prijave,
(3) Sadr`aj registara iz stavka (1) ovoga ~lanka propisat }e se f) potpis podnositelja prijave i
posebnim propisom za provedbu ovoga Zakona (u daljnjem g) fakultativno, izjavu da se zahtijeva objava priznatog
tekstu: provedbeni propis). industrijskog dizajna 12 mjeseci nakon datuma dono{enja
(4) Registri iz stavka (1) ovoga ~lanka smatraju se javnim rje{enja o priznanju industrijskog dizajna (odgo|ena
knjigama i zainteresirane osobe mogu ih razgledati bez objava).
pla}anja posebnih pristojbi. (2) Jedna prijava mo`e sadr`avati zahtjev za priznanje
(5) Na pismeni zahtjev zainteresiranih osoba i uz pla}anje industrijskoga dizajna za jedan ili vi{e dizajna (do 100) koji
propisane pristojbe i naknade posebnih tro{kova postupka, se primjenjuju na proizvodima svrstanim u istu klasu
Institut }e izdati preslike dokumenata i odgovaraju}e potvrde me|unarodne klasifikacije propisane Lokarnskim
i uvjerenja o ~injenicama o kojima vodi slu`benu evidenciju. aran`manom o ustanovljenju me|unarodne klasifikacije
^lanak 14. industrijskog dizajna.
(Zastupanje) (3) Autor dizajna mo`e tijekom postupka za{tite, kao i tijekom
(1) Fizi~ke i pravne osobe koje se bave zastupanjem u postupku cijeloga roka trajanja industrijskoga dizajna, povu}i svoju
za{tite industrijskog dizajna pred Institutom moraju biti izjavu da ne `eli da mu ime bude navedeno u prijavi,
upisane u Registar zastupnika iz ~lanka 13. stavak (1) ovoga registrima kao ni u drugim ispravama predvi|enim ovim
Zakona. Zakonom, odnosno zahtijevati da mu ime bude brisano kao
(2) Stranu fizi~ku ili pravnu osobu u postupku pred Institutom ime autora navedenog dizajna u prijavi i registrima.
mora zastupati zastupnik upisan u Registar zastupnika, a ^lanak 19.
doma}a pravna i fizi~ka osoba mo`e istupati i samostalno (Prikaz)
pred Institutom. (1) Prikaz mora biti takav da se svi detalji vanjskog izgleda
(3) U Registar zastupnika upisuju se fizi~ke i pravne osobe koje predmeta za{tite jasno vide.
ispunjavaju uvjete utvr|ene provedbenim propisom. (2) Detalji vanjskog izgleda predmeta za{tite moraju biti
^lanak 15. prikazani na na~in koji jasno omogu}uje odre|ivanje opsega
(Pru`anje informacija) novosti dizajna i njegov individualni karakter.
(1) Institut, na pismeni zahtjev, obavlja usluge pretra`ivanja (3) Glede kvalitete i drugih tehni~kih zahtjeva, prikaz mora
prijavljenih i registriranih industrijskih dizajna u BiH. ispunjavati uvjete propisane provedbenim propisom.
(2) Institut }e svakoj osobi, na njezin pismeni zahtjev, omogu}iti (4) Ako je u pitanju prijava dvodimenzionalnog dizajna, kao
uvid u dokumentaciju koja se odnosi na objavljeni prikaz mo`e se dostaviti dvodimenzionalni primjerak
industrijski dizajn. (uzorak) prijavljenog proizvoda s tim {to se najkasnije u
roku od {est mjeseci od dana podno{enja prijave Institutu
(3) Sadr`aj i na~in pretra`ivanja iz stavka (1) i uvida iz stavka mora dostaviti prikaz koji ispunjava uvjete iz st. (1) do (3)
(2) ovoga ~lanka uredit }e se provedbenim propisom. ovoga ~lanka.
^lanak 16. (5) Dvodimenzionalni primjerak iz stavka (4) ovoga ~lanka
(Pristojbe i naknade u postupku stjecanja i odr`avanja dostavlja se Institutu na na~in predvi|en provedbenim
industrijskog dizajna i pru`anja informacijskih usluga) propisom.
Za sve radnje u postupku stjecanja, odr`avanja, evidencije ^lanak 20.
prometa i prestanka industrijskog dizajna i za pru`anje (Opis)
informacijskih usluga pla}aju se pristojbe suglasno Zakonu o
administrativnim pristojbama (u daljnjem tekstu: pristojbe) i (1) Opis mora biti utemeljen na podnesenom prikazu i mora se
naknade posebnih tro{kova postupka (u daljnjem tekstu: tro{kovi odnositi samo na vanjski izgled predmeta za{tite, {to
postupka) u visini odre|enoj posebnom tarifom koju donosi podrazumijeva povr{ine proizvoda, odnosno njegovih
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i dijelova koji se vide stalno ili pri redovitoj uporabi, odnosno
Hercegovine na prijedlog ravnatelja Instituta. samo na sliku ili crte` kojim je prikazan predmet za{tite, a
koji se mo`e prenijeti na odre|eni proizvod ili njegov dio.
DIO TRE]I - POSTUPAK ZA[TITE (2) Opis ne smije sadr`avati podatke koji se odnose na
^lanak 17. konstrukciju, funkciju ili funkcionalne prednosti i sli~ne
(Pokretanje postupka za priznanje industrijskog dizajna) podatke o proizvodu ili njegovim dijelovima.
(1) Postupak za priznanje industrijskog dizajna pokre}e se (3) Opis mo`e imati maksimalno 150 rije~i.
prijavom za priznanje industrijskog dizajna (u daljnjem (4) Sadr`aj opisa pobli`e se ure|uje provedbenim propisom.
tekstu: prijava), koja se podnosi Institutu. ^lanak 21.
(2) Bitni dijelovi prijave su: (Registar prijava)
a) zahtjev za priznanje industrijskog dizajna i U Registar prijava upisuju se podaci o bitnim dijelovima
b) dvodimenzionalni prikaz dizajna (u daljnjem tekstu: prijave iz ~lanka 17. ovoga Zakona i drugi podaci propisani
prikaz). provedbenim propisom.
(3) Fakultativni dio prijave je opis dizajna (u daljnjem tekstu: ^lanak 22.
opis). (Datum podno{enja prijave)
(4) Sadr`aj prijave, na~in prezentacije i broj primjeraka (1) Za priznanje datuma podno{enja prijave potrebno je da
pojedinih bitnih dijelova prijave, kao i sadr`aj priloga koji se prijava podnesena Institutu na taj datum sadr`i:
podnose uz prijavu, ure|uju se provedbenim propisom. a) naznaku o tome da se tra`i priznanje industrijskog
^lanak 18. dizajna,
(Zahtjev za priznanje industrijskog dizajna) b) ime i prezime, odnosno naziv i adresu podnositelja prijave
(1) Zahtjev za priznanje industrijskog dizajna sadr`i: i
a) podatke o podnositelju prijave, c) prikaz.
b) podatke o autoru dizajna ili izjavu autora da ne `eli biti (2) Institut potvr|uje primitak prijave podnositelju prijave na
naveden u prijavi, njegov primjerak.
c) naznaku o tome odnosi li se prijava na jedan ili vi{e (3) Po primitku prijave Institut ispituje sadr`i li prijava dijelove
dizajna, iz stavka (1) ovoga ~lanka.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 63

(4) Ako prijava ne sadr`i dijelove iz stavka (1) ovoga ~lanka, odr`avanja, datumu otvaranja i zatvaranja izlo`be odnosno
Institut }e pozvati podnositelja prijave da u roku od 30 dana, sajma i prvom danu izlaganja dizajna za koji se tra`i
koji se ne mo`e produljiti, otkloni nedostatke zbog kojih priznanje industrijskog dizajna.
prijava nije mogla biti upisana u Registar prijava. (3) Uvjerenje da je izlo`bi odnosno sajmu odr`anom u BiH
(5) Ako podnositelj prijave u roku iz stavka (4) ovoga ~lanka ne slu`beno priznat me|unarodni karakter izdaje
otkloni nedostatke, Institut }e prijavu zaklju~kom odbaciti. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.
(6) Ako podnositelj prijave u roku iz stavka (4) ovoga ~lanka ^lanak 26.
otkloni nedostatke, Institut }e zaklju~kom priznati za datum (Vi{estruko pravo prvenstva)
podno{enja prijave onaj datum kada je podnositelj prijave
otklonio uo~ene nedostatke. Podnositelj prijave mo`e zahtijevati priznanje vi{estrukog
(7) Prijava kojoj je priznat datum podno{enja upisuje se u prava prvenstva na temelju ranije podnesenih prijava u jednoj ili
Registar prijava, o ~emu Institut pismeno obavje{tava vi{e dr`ava ~lanica Pari{ke unije ili Svjetske trgovinske
podnositelja prijave. organizacije pod uvjetima iz ~lanka 24. ovoga zakona.
^lanak 23. ^lanak 27.
(Pravo prvenstva) (Ra~unanje rokova prvenstva)
Podnositelj prijave ima pravo prvenstva od datuma (1) Priznanjem prava prvenstva iz ~lanka 25. ovoga Zakona ne
podno{enja prijave u odnosu na sve druge osobe koje su za produljuju se rokovi iz ~lanka 24. ovoga Zakona.
istovjetan dizajn kasnije podnijele prijavu. (2) U slu~aju zahtijevanja vi{estrukog prava prvenstva iz ~lanka
26. ovoga Zakona, rokovi koji prema ~lanku 24. ovoga
^lanak 24. Zakona teku od datuma prvenstva ra~unaju se od datuma
(Unijsko pravo prvenstva) prvenstva prve prijave.
(1) Pravnoj ili fizi~koj osobi koja je podnijela urednu prijavu
industrijskog dizajna s djelovanjem u nekoj dr`avi ~lanici ^lanak 28.
Pari{ke unije ili Svjetske trgovinske organizacije priznat }e (Izmjena prikaza)
se pravo prvenstva u BiH od datuma podno{enja te prijave U podnesenoj prijavi ne mo`e se naknadno izmijeniti prikaz
ako u BiH za isti industrijski dizajn podnese prijavu u roku na takav na~in da se prema opsegu i sadr`aju prikazanog
od {est mjeseci od dana podno{enja prijave s djelovanjem u predmeta za{tite bitno razlikuje od prvotnoga prikaza, ~ime bi se
doti~noj dr`avi. pro{irili novost i individualni karakter prvotno prikazanog
(2) Osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz stavka (1) ovoga dizajna.
~lanka u zahtjevu za priznanje industrijskog dizajna mora ^lanak 29.
nazna~iti datum podno{enja, broj prijave i zemlju za koju je (Redoslijed ispitivanja prijava)
prijava podnesena. (1) Prijave se ispituju prema redoslijedu odre|enom datumom
(3) Urednom prijavom iz stavka (1) ovoga ~lanka smatra se njihova podno{enja.
svaka prijava koja ispunjava uvjete urednosti prema
nacionalnom zakonodavstvu dr`ave ~lanice Pari{ke unije ili (2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga ~lanka, prijava se
Svjetske trgovinske organizacije za koju je prijava mo`e rje{avati po `urnom postupku u slu~aju sudskog spora
podnesena, ili prema propisima me|unarodne organizacije ili pokrenutog inspekcijskog nadzora ili carinskog postupka,
nastale na temelju me|unarodnog ugovora sklopljenog na zahtjev suda ili nadle`noga tijela tr`i{ne inspekcije,
izme|u ovih zemalja, bez obzira na kasniju pravnu sudbinu odnosno carinskog tijela.
te prijave. (3) U slu~aju iz stavka (2) ovoga ~lanka podnosi se zahtjev za
(4) Osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka du`na je u roku od tri ispitivanje prijave po `urnom postupku.
mjeseca od dana podno{enja prijave u BiH dostaviti Institutu ^lanak 30.
prijepis prijave iz stavka (1) ovoga ~lanka, ovjeren od (Ispitivanje urednosti prijave i odbacivanje prijave)
nadle`nog tijela dr`ave ~lanice Pari{ke unije, Svjetske (1) Postupak ispitivanja urednosti prijave obuhva}a ispitivanje
trgovinske organizacije, odnosno me|unarodne organizacije svih uvjeta propisanih ovim Zakonom i provedbenim
kojoj je ta prijava podnesena, kao i ovjereni prijevod propisom.
prijepisa na jednom od jezika u slu`benoj uporabi u BiH. (2) Prijava je uredna ako sadr`i bitne dijelove iz ~lanka 17.
(5) Ako osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka ne ispuni obvezu iz ovoga Zakona, dokaz o uplati pristojbe i tro{kova postupka i
stavka (4) ovoga ~lanka, Institut ne}e priznati zahtijevano druge propisane podatke.
pravo prvenstva te }e zaklju~kom utvrditi da pravo prvenstva (3) Ako utvrdi da prijava nije uredna, Institut }e pismenim
postoji od datuma podno{enja prijave, utvr|enog sukladno putem, uz navo|enje razloga, pozvati podnositelja prijave da
~lanku 22. ovoga Zakona, i nastavit }e postupak povodom je uredi u roku koji ne mo`e biti kra}i od 30 dana niti dulji
podnesene prijave. od 60 dana.
(6) Sadr`aj zahtjeva za izdavanje uvjerenja o pravu prvenstva i
sadr`aj uvjerenja o pravu prvenstva koje izdaje Institut (4) Na obrazlo`eni zahtjev podnositelja prijave, uz pla}anje
ure|uju se provedbenim propisom. propisane pristojbe i tro{kova postupka, Institut }e produljiti
rok iz stavka (3) ovoga ~lanka za vrijeme koje smatra
^lanak 25. primjerenim, ali ne kra}e od 15 dana niti dulje od 60 dana.
(Izlo`beno (sajamsko) pravo prvenstva) (5) Ako podnositelj prijave u ostavljenom roku ne uredi prijavu
(1) Podnositelj prijave koji je izlagao dizajn na slu`benoj ili ili ne plati pristojbu za njezino ure|ivanje, Institut }e
slu`beno priznatoj me|unarodnoj izlo`bi u BiH ili u drugoj zaklju~kom odbaciti prijavu.
dr`avi ~lanici Pari{ke unije ili Svjetske trgovinske (6) U slu~aju iz stavka (4) ovoga ~lanka, uz pla}anje propisane
organizacije, sukladno Konvenciji o me|unarodnim pristojbe i tro{kova postupka, podnositelj prijave mo`e
izlo`bama, mo`e u roku od tri mjeseca od dana zatvaranja podnijeti prijedlog za vra}anje u prija{nje stanje u roku od tri
izlo`be zahtijevati u prijavi pravo prvenstva od prvoga dana mjeseca od dana primitka zaklju~ka o odbacivanju.
izlaganja toga dizajna na izlo`bi.
(2) Osoba koja zahtijeva priznanje prava prvenstva iz stavka (1) ^lanak 31.
ovoga ~lanka du`na je uz prijavu dostaviti pismenu potvrdu (Odustajanje od prijave)
nadle`noga tijela dr`ave ~lanice Pari{ke unije ili Svjetske (1) Podnositelj prijave mo`e tijekom cijeloga postupka odustati
trgovinske organizacije u kojoj je izlo`ba odr`ana da je u od prijave u cjelini ili samo za pojedine dizajne.
pitanju izlo`ba odnosno sajam me|unarodnog karaktera, uz (2) Ako je u Registru prijava upisano odre|eno pravo u korist
nazna~ene podatke o vrsti izlo`be odnosno sajma, mjestu tre}e osobe, podnositelj prijave ne mo`e odustati od prijave
Broj 53 - Strana 64 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
bez pismene suglasnosti osobe na ~ije ime je upisano to (2) Postupak za pretvaranje prijave iz stavka (1) ovoga ~lanka
pravo. uredit }e se provedbenim propisom.
(3) U slu~aju kada podnositelj prijave odustane od prijave u ^lanak 37.
cjelini, Institut donosi poseban zaklju~ak o obustavi (Mi{ljenje zainteresirane osobe)
postupka. (1) Nakon objave prijave svaka zainteresirana osoba, u roku od
(4) U slu~aju iz stavka (3) ovoga ~lanka prijava prestaje va`iti tri mjeseca od datuma objave, mo`e dostaviti Institutu
idu}ega dana od dana predaje Institutu izjave o odustajanju. pismeno mi{ljenje u kojem se obrazla`e za{to dizajn iz
^lanak 32. objavljene prijave ne ispunjava uvjete iz ~lanka 10. ovoga
(Razdvajanje prijave) Zakona.
(1) Prijava koja sadr`i zahtjev za priznanje vi{e industrijskih (2) Osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka nije stranka u postupku.
dizajna (u daljnjem tekstu: vi{estruka prijava) mo`e se, na (3) Institut }e mi{ljenje iz stavka (1) ovoga ~lanka, ako ga
zahtjev podnositelja prijave, do upisa industrijskog dizajna u smatra relevantnim za priznanje prijave, dostaviti
Registar industrijskog dizajna razdvojiti na dvije ili vi{e podnositelju prijave na odgovor u roku koji ne mo`e biti
pojedina~nih ili vi{estrukih izdvojenih prijava. kra}i od 15 dana niti dulji od 30 dana.
(2) Sadr`aj zahtjeva za razdvajanje prijave ure|uje se (4) Nakon primitka odgovora podnositelja prijave iz stavka (3)
provedbenim propisom. ovoga ~lanka, odnosno istekom roka iz stavka (3) ovoga
~lanka, Institut }e donijeti odluku o priznanju ili odbijanju
(3) Svaka od izdvojenih prijava iz stavka (1) ovoga ~lanka zahtjeva za priznanje industrijskog dizajna.
dobiva novi broj prijave i upisuje se u Registar prijava, ali
zadr`ava datum podno{enja prvotne vi{estruke prijave i ^lanak 38.
njezino pravo prvenstva. (Prigovor)
(4) O razdvajanju prijave donosi se posebno rje{enje u kojem se (1) U roku od tri mjeseca od dana objave prijave zainteresirana
nazna~ava broj, odnosno brojevi novih prijava, dizajni koji osoba mo`e podnijeti Institutu pisani prigovor u kojem treba
ostaju u prvotnoj vi{estrukoj prijavi i dizajni koji su u obrazlo`iti razloge iz kojih dizajn iz objavljene prijave ne
izdvojenoj ili izdvojenim prijavama. ispunjava uvjete iz ~lanka 11. ovoga Zakona.
(5) Izdvojena odnosno izdvojene prijave upisuju se u Registar (2) Zainteresirana osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka je:
prijava. a) svaka osoba koja smatra da nisu ispunjeni uvjeti propisani
~lankom 11. stavak (1) to~. a), b), c) i f) ovoga Zakona,
^lanak 33. b) nositelj nekog od prava iz ~lanka 11. stavak (1) to~ka d)
(Ispitivanje apsolutnih razloga za odbijanje prijave) ovoga Zakona,
Ako je prijava uredna u smislu ~lanka 30. ovoga Zakona, c) osoba ili njezini pravni sljednici, u smislu ~lanka 11. st. (2)
Institut ispituje postoje li apsolutni razlozi za odbijanje prijave i (3), ~iji lik predstavlja predmet dizajna u slu~aju iz
propisani ~lankom 10. ovoga Zakona. ~lanka 11. stavak (1) to~ka e) ovoga Zakona.
^lanak 34. (3) Rok za podno{enje prigovora iz stavka (1) ovoga ~lanka ne
(Odbijanje zahtjeva za priznanje industrijskog dizajna) mo`e se ni iz kojeg razloga produljiti niti se nakon isteka
(1) Ako utvrdi da prijava ne ispunjava uvjete iz ~lanka 10. navedenoga roka mogu podnijeti bilo kakve dopune
ovoga Zakona, Institut }e na temelju rezultata ispitivanja prigovora, uklju~uju}i i dostavu dodatnih dokaza kojima se
pismeno obavijestiti podnositelja prijave o razlozima zbog prigovor opravdava.
kojih se industrijski dizajn ne mo`e priznati i pozvat }e ga da (4) Ako je na datum objave prijave protiv koje se prigovor
se o~ituje o tim razlozima u roku koji ne mo`e biti kra}i od podnosi u tijeku postupak za progla{avanje ni{tavim rje{enja
30 dana niti dulji od 60 dana. o priznanju industrijskog dizajna, `iga ili nekog drugog
(2) Na obrazlo`eni zahtjev podnositelja prijave, uz pla}anje prava na industrijsko vlasni{tvo, a prigovor se temelji na
administrativne pristojbe i tro{kova postupka, Institut mo`e starijem pravu na industrijsko vlasni{tvo protiv kojega je
jednom produljiti rok iz stavka (1) ovoga ~lanka za vrijeme pokrenut neki od navedenih postupaka, Institut }e, sukladno
koje smatra primjerenim, ali ne kra}e od 15 dana niti dulje razlozima prigovora, zastati s postupkom po prigovoru do
od 60 dana. pravomo}nosti odluke iz ranije pokrenutog postupka.
(3) Institut }e rje{enjem odbiti zahtjev za priznanje industrijskog (5) Zainteresirana osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka ima status
dizajna u cijelosti ili za pojedine dizajne, kada je u pitanju stranke u postupku povodom prigovora.
vi{estruka prijava, ako podnositelj prijave ne postupi po ^lanak 39.
zahtjevu iz stavka (1) ovoga ~lanka ili ako postupi, ali (Sadr`aj prigovora)
Institut i dalje smatra da se prijava industrijskog dizajna ne (1) Prigovor mora naro~ito sadr`avati:
mo`e priznati u cijelosti ili za pojedine dizajne, ako je u a) ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prigovora i
pitanju vi{estruka prijava. njegovu adresu, odnosno poslovno sjedi{te,
DIO ^ETVRTI - PRIGOVOR b) detaljno obrazlo`ene sve razloge i dokaze na kojima
podnositelj prigovora temelji prigovor i kojima dokazuje
^lanak 35. status zainteresirane osobe iz ~lanka 38. stavak (2) to~. b) i
(Objava prijave) c) ovoga Zakona,
(1) Prijava koja ispunjava uvjete iz ~lanka 30. stavak (2) ovoga c) sve objavljene podatke o prijavi protiv koje se podnosi
Zakona i ako nema razloga za odbijanje prijave iz ~lanka 34. prigovor, uklju~uju}i i broj prijave, ime i prezime i adresu,
ovoga Zakona objavljuje se u "Slu`benom glasniku Instituta" odnosno naziv i poslovno sjedi{te podnositelja prijave i
(u daljnjem tekstu: slu`beno glasilo). naziv i prikaz dizajna,
(2) Podaci iz prijave koji se objavljuju ure|uju se provedbenim d) uredno ovla{tenje, ako se prigovor podnosi posredstvom
propisom. zastupnika.
^lanak 36. (2) Prigovor se podnosi u dva primjerka.
(Pretvaranje prijave za priznanje industrijskog dizajna u prijavu ^lanak 40.
patenta, odnosno konsenzualnog patenta) (Postupak povodom prigovora)
(1) Do trenutka objave prijave iz ~lanka 35. ovoga Zakona (1) Nakon primitka prigovora Institut ispituje je li prigovor u
prijava za priznanje industrijskog dizajna mo`e se pretvoriti svemu podnesen sukladno ~l. 38. i 39. ovoga Zakona.
u prijavu za priznanje patenta, odnosno konsenzualnog (2) Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka (1) ovoga ~lanka, Institut
patenta. }e zaklju~kom odbaciti prigovor.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 65

(3) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka (1) ovoga ~lanka, Institut }e ^lanak 44.
dostaviti prigovor podnositelju prijave i pozvati ga da se o (Isprava o industrijskom dizajnu)
njemu pismeno o~ituje u roku od 60 dana. (1) Institut izdaje ispravu o industrijskom dizajnu zajedno s
(4) Rok iz stavka (3) ovoga ~lanka ne mo`e se produljiti niti rje{enjem o priznanju industrijskog dizajna.
nakon njegova isteka podnositelj prijave mo`e podnijeti (2) Sadr`aj i izgled isprave o industrijskom dizajnu ure|uju se
dopune svojeg odgovora na prigovor, uklju~uju}i i dodatne provedbenim propisom.
dokaze. DIO PETI - POSTUPAK ME\UNARODNE
(5) Ako se podnositelj prijave ne o~ituje o prigovoru u roku iz REGISTRACIJE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA
stavka (3) ovoga ~lanka, Institut }e rje{enjem odbiti zahtjev
za priznanje industrijskog dizajna u granicama zahtjeva iz ^lanak 45.
prigovora. (Op}a odredba)
(6) Ako podnositelj prijave u roku iz stavka (3) ovoga ~lanka Na me|unarodno registrirani industrijski dizajn, za koji je
odgovori na prigovor, Institut ispituje opravdanost navoda iz za{tita zatra`ena i za teritorij BiH prema Haa{kome sporazumu,
prigovora, pri ~emu mo`e odrediti usmenu raspravu. primjenjuju se odredbe ovoga Zakona i provedbenoga propisa u
(7) Ako je prigovor podnesen na temelju starijeg autorskog svim pitanjima koja nisu ure|ena tim ugovorom, osim ako se
prava kao razloga iz ~lanka 11. stavak (1) to~ka d) ovoga odredbama ovoga dijela Zakona ne propisuje druk~ije.
Zakona, a podnositelj prijave je odgovorio na prigovor, ^lanak 46.
Institut mo`e, s obzirom na okolnosti, uputiti stranke da (Me|unarodna prijava industrijskog dizajna i
postojanje autorskoga prava kao razloga iz ~lanka 11. stavak zahtjev za upisivanje promjene u Me|unarodni registar)
(1) to~ka d) ovoga Zakona rije{e kao prethodno pitanje u (1) Nositelj industrijskog dizajna iz BiH, odnosno podnositelj
postupku pred nadle`nim sudom. prijave u BiH, mo`e podnijeti me|unarodnu prijavu
(8) Nakon provedenoga postupka po prigovoru, na temelju industrijskog dizajna kao i zahtjev za upisivanje promjena u
utvr|enih ~injenica Institut donosi rje{enje o odbijanju Me|unarodnom registru sukladno Haa{kome sporazumu i
prigovora, o djelomi~nom odbijanju prigovora i me|unarodnim propisima za provedbu Haa{koga sporazuma.
djelomi~nom priznanju zahtjeva za priznanje industrijskog (2) Me|unarodna prijava i zahtjevi iz stavka (1) ovoga ~lanka,
dizajna, odnosno o odbijanju zahtjeva za priznanje po izboru podnositelja, mogu se podnijeti izravno
industrijskog dizajna. Me|unarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno
^lanak 41. vlasni{tvo (u daljnjem tekstu: Me|unarodni ured), ili
(Rje{enje o priznanju industrijskog dizajna) neizravno, putem Instituta, na na~in kako je propisano
(1) Ako prijava ispunjava uvjete za priznanje iz ~l. 10. i 11. Haa{kim sporazumom, Zajedni~kim pravilnikom Haa{koga
ovoga Zakona, Institut o tomu donosi zaklju~ak kojim sporazuma, Administrativnim uputama, ovim Zakonom i
ujedno poziva podnositelja prijave da u roku od 30 dana provedbenim propisom.
plati pristojbu i tro{kove postupka za prvih pet godina (3) Ako se prijava i zahtjevi iz stavka (1) ovoga ~lanka izravno
za{tite, za objavljivanje industrijskog dizajna i za ispravu o podnose Me|unarodnom uredu, sve me|unarodne pristojbe i
industrijskom dizajnu, te da Institutu dostavi dokaze o tro{kovi postupka pla}aju se izravno Me|unarodnom uredu.
izvr{enim uplatama. (4) Ako se prijava i zahtjevi iz stavka (1) ovoga ~lanka podnose
(2) Ako podnositelj prijave u ostavljenom roku ne dostavi putem Instituta, pristojba i tro{kovi postupka pla}aju se
dokaze o izvr{enim uplatama iz stavka (1) ovoga ~lanka, Institutu, a me|unarodne pristojbe izravno Me|unarodnom
smatrat }e se da je odustao od prijave i Institut }e donijeti uredu.
poseban zaklju~ak o obustavi postupka. ^lanak 47.
(3) U slu~aju iz stavka (2) ovoga ~lanka podnositelj prijave (Postupak pred Institutom za me|unarodnu registraciju
mo`e, uz pla}anje pristojbe i tro{kova postupka, podnijeti industrijskog dizajna)
prijedlog za vra}anje u prija{nje stanje u roku od tri mjeseca (1) Postupak za me|unarodnu registraciju industrijskog dizajna
od dana primitka zaklju~ka o obustavi postupka. pokre}e se podno{enjem zahtjeva za me|unarodnu
(4) Ako podnositelj prijave dostavi dokaze o izvr{enim uplatama registraciju industrijskog dizajna.
iz stavka (1) ovoga ~lanka, Institut donosi rje{enje o (2) Uz zahtjev za me|unarodnu registraciju industrijskog dizajna
priznanju industrijskog dizajna prema usvojenom prikazu, podnose se i:
odnosno ako je u prijavi dostavljen i opis prema prikazu i a) prikaz industrijskog dizajna,
opisu, objavljuje industrijski dizajn i izdaje ispravu o b) ovla{tenje, ako se zahtjev podnosi posredstvom
industrijskom dizajnu. zastupnika,
(5) Sadr`aj rje{enja o priznanju industrijskog dizajna ure|uje se c) dokaz o uplati pristojbe i tro{kova postupka za zahtjev i
provedbenim propisom. d) fakultativno, opis industrijskog dizajna.
^lanak 42. (3) Sadr`aj zahtjeva iz stavka (1) ovoga ~lanka, kao i sadr`aj
(Upisivanje rje{enja o priznanju industrijskog dizajna u Registar priloga koji se podnose uz zahtjev, ure|uju se provedbenim
industrijskog dizajna) propisom.
(1) Rje{enje o priznanju industrijskog dizajna s propisanim (4) Ako zahtjev za me|unarodnu registraciju industrijskog
podacima upisuje se u Registar industrijskog dizajna. dizajna nije uredan, Institut }e pismenim putem pozvati
(2) Podaci iz rje{enja o priznanju industrijskog dizajna koje se podnositelja zahtjeva da ga u roku od 30 dana od dana
upisuje u Registar industrijskoga dizajna ure|uju se primitka poziva uredi.
provedbenim propisom. (5) Na obrazlo`eni zahtjev podnositelja zahtjeva, rok iz stavka
(3) datum upisivanja rje{enja o priznanju industrijskog dizajna u (4) ovoga ~lanka mo`e se produljiti najvi{e za 60 dana.
Registar industrijskog dizajna je datum rje{enja o priznanju (6) Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku iz st. (4) ili (5)
industrijskog dizajna. ovoga ~lanka ne postupi po pozivu, Institut }e zaklju~kom
odbaciti zahtjev za me|unarodnu registraciju industrijskog
^lanak 43. dizajna.
(Objava industrijskog dizajna) (7) Ako je zahtjev za me|unarodnu registraciju industrijskog
(1) Registrirani industrijski dizajn s propisanim podacima dizajna uredan, Institut }e zaklju~kom pozvati podnositelja
objavljuje se u slu`benom glasilu. zahtjeva da u roku od najvi{e 30 dana plati pristojbu
(2) Podaci o industrijskom dizajnu koji se objavljuju ure|uju se Me|unarodnom uredu za me|unarodnu registraciju
provedbenim propisom. industrijskog dizajna i dostavi dokaz o izvr{enoj uplati.
Broj 53 - Strana 66 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(8) Kada podnositelj zahtjeva za me|unarodnu registraciju ^lanak 52.
industrijskog dizajna dostavi dokaz o izvr{enoj uplati iz (Moralna prava autora dizajna)
stavka (7) ovoga ~lanka, Institut }e Me|unarodnom uredu (1) Moralno pravo autora dizajna je da njegovo ime bude
dostaviti zahtjev za me|unarodnu registraciju industrijskog navedeno u prijavi, spisima i ispravi o industrijskom dizajnu.
dizajna. (2) Autor dizajna mo`e tijekom postupka za{tite, kao i tijekom
(9) Ako podnositelj zahtjeva za me|unarodnu registraciju ne cijeloga roka trajanja industrijskog dizajna, povu}i svoju
dostavi dokaz o izvr{enoj uplati iz stavka (7) ovoga ~lanka, izjavu da ne `eli da mu ime bude navedeno u prijavi,
smatrat }e se da je zahtjev povu~en, o ~emu Institut donosi registrima, kao ni u drugim ispravama predvi|enim ovim
zaklju~ak o obustavi postupka. Zakonom.
^lanak 48. ^lanak 53.
(Postupak Instituta prema me|unarodnoj prijavi industrijskog (Opseg industrijskog dizajna)
dizajna za koju je tra`ena za{tita u BiH sukladno (1) Opseg registriranog industrijskog dizajna odre|en je
Haa{kome sporazumu) prikazom iz ~lanka 19. ovoga Zakona.
(1) Svaka me|unarodna prijava industrijskog dizajna podnesena (2) Pri utvr|ivanju opsega industrijskog dizajna u slu~aju spora
putem Haa{kog sporazuma za koju je zatra`ena za{tita u sud }e uzeti u obzir stupanj slobode autora prilikom
BiH, objavljena u slu`benome glasilu Svjetske organizacije stvaranja industrijskog dizajna, u smislu ~lanka 5. stavak (2)
za intelektualno vlasni{tvo u kojem se objavljuju ovoga Zakona.
me|unarodne prijave industrijskog dizajna, smatrat }e se ^lanak 54.
formalno urednom. (Pravo na raniju uporabu)
(2) Me|unarodna prijava iz stavka (1) ovoga ~lanka smatrat }e (1) Industrijski dizajn nema djelovanje prema savjesnoj osobi
se objavljenom i priznatom u BiH, a industrijski dizajn koja je prije datuma priznatog prava prvenstva prijave u
registriranim danom objave te prijave u slu`benome glasilu zemlji ve} po~ela koristiti isti dizajn u proizvodnji, ili je
Svjetske organizacije za intelektualno vlasni{tvo. izvr{ila sve potrebne pripreme za po~etak takve uporabe.
(3) Institut u postupku povodom me|unarodne prijave iz stavka (2) Osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka ima pravo dizajn za{ti}en
(1) ovoga ~lanka ne primjenjuje odredbe ~l. 30., 33., 34., registriranim industrijskim dizajnom koristiti isklju~ivo u
35., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. i 44. ovoga Zakona. proizvodne svrhe, u svom poduze}u ili radionici, ili tu|em
(4) Izuzimaju}i odredbe st. (1), (2) i (3) ovoga ~lanka, na poduze}u ili radionici za vlastite potrebe.
me|unarodnu prijavu iz stavka (1) ovoga ~lanka sukladno se (3) Osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka ne mo`e prenijeti svoje
primjenjuju odredbe ovoga Zakona. pravo na uporabu industrijskog dizajna na drugoga, osim ako
zajedno s pravom prenosi i poduze}e ili radionicu, odnosno
^lanak 49. dio poduze}a u kojem je pripremljena odnosno zapo~ela
(Obavijest Me|unarodnom uredu) uporaba toga industrijskog dizajna.
Institut }e bez odgode obavijestiti Me|unarodni ured o
prestanku va`enja me|unarodno registriranog industrijskog ^lanak 55.
dizajna u BiH kao i o svim drugim promjenama vezanim uz taj (Ograni~enje prava)
dizajn koje su upisane u Registar industrijskog dizajna Instituta. Nositelj industrijskog dizajna ne mo`e zabraniti tre}oj osobi:
a) bilo koju radnju u~injenu u nekomercijalne i
DIO [ESTI - STJECANJE, SADR@AJ, OPSEG I eksperimentalne svrhe i
OGRANI^ENJE PRAVA b) radnje umno`avanja u svrhu podu~avanja ili citiranja, pod
^lanak 50. uvjetom da su takve radnje sukladne praksi lojalne
(Stjecanje i va`enje industrijskog dizajna) konkurencije i da neopravdano ne ugro`avaju normalno
iskori{tavanje industrijskog dizajna, kao i da je navedeno
(1) Industrijski dizajn stje~e se upisivanjem u Registar podrijetlo dizajna.
industrijskog dizajna i vrijedi pet godina od dana podno{enja
prijave, s tim da se mo`e jo{ ~etiri puta produljiti za isto ^lanak 56.
razdoblje. (Ograni~enje prava radi nesmetanog obavljanja
(2) Industrijski dizajn vrijedi od dana podno{enja prijave me|unarodnoga prometa)
Institutu, pod uvjetom da bude registriran. Isklju~iva prava nositelja industrijskog dizajna ne odnose se
(3) Sadr`aj zahtjeva za produljenje va`enja industrijskog dizajna na:
ure|uje se provedbenim propisom. a) konstrukciju i opremu na brodovima, zrakoplovima ili
kopnenim vozilima registriranim u drugoj zemlji kada se
^lanak 51. privremeno ili slu~ajno na|u na teritoriju BiH,
(Isklju~iva prava nositelja industrijskog dizajna) b) uvoz rezervnih dijelova ili dodatne opreme u svrhu
(1) Nositelj industrijskog dizajna ima pravo zabraniti tre}oj popravka takvoga broda, zrakoplova ili kopnenog vozila,
osobi neovla{teno ekonomsko iskori{tavanje registriranog c) izvo|enje popravaka na takvome brodu, zrakoplovu ili
industrijskog dizajna. kopnenom vozilu.
(2) Pod ekonomskim iskori{tavanjem iz stavka (1) ovoga ~lanka ^lanak 57.
podrazumijeva se: (Iscrpljenje prava)
a) industrijska i obrtni~ka izradba proizvoda za tr`i{te, na (1) Nositelj industrijskog dizajna koji je bilo gdje u svijetu
temelju primjene za{ti}enog dizajna, stavio u promet proizvod koji sadr`i za{ti}eni dizajn, ili koji
b) uporaba takvoga proizvoda u gospodarskoj djelatnosti, je oblikovan prema za{ti}enome dizajnu, ili ako je nositelj
c) skladi{tenje takvog proizvoda u svrhu njegova stavljanja industrijskog dizajna ovlastio neku osobu da bilo gdje u
u promet, svijetu takav proizvod stavi u promet, nema pravo zabraniti
d) ponuda takvog proizvoda u svrhu njegova stavljanja u tre}im osobama daljnje raspolaganje tim proizvodom,
promet, kupljenim u legalnim tokovima prometovanja.
(2) Stavak (1) ovoga ~lanka ne}e se primijeniti u slu~aju
e) stavljanje u promet takvog proizvoda, postojanja legitimnog interesa nositelja industrijskog dizajna
f) uvoz, izvoz ili provoz takvog proizvoda. da se suprotstavi daljnjem stavljanju u promet proizvoda koji
(3) Prava koja proizlaze iz ovoga ~lanka imaju djelovanje prema sadr`i za{ti}eni dizajn, ili koji je oblikovan prema
tre}im osobama od datuma upisivanja industrijskog dizajna u za{ti}enome dizajnu, posebice ako je u me|uvremenu do{lo
Registar industrijskog dizajna. do kvara ili druge promjene svojstava proizvoda.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 67

^lanak 58. (2) Ugovor o prijenosu prava iz stavka (1) ovoga ~lanka
(Odnos s drugim pravima na industrijsko vlasni{tvo) sastavlja se u pisanom obliku i mora sadr`avati: naznaku o
Odredbe ovoga Zakona ne ograni~avaju postoje}a prava u ugovornim strankama, broj registriranog industrijskog
vezi sa `igovima, zemljopisnim oznakama, patentima ili dizajna ili broj prijave i visinu naknade, ako je ugovorena.
konsenzualnim patentima. ^lanak 64.
^lanak 59. (Licencija i fran{iza)
(Odnos prema autorskom pravu) (1) Nositelj industrijskog dizajna, odnosno podnositelj prijave,
(1) Dizajn za{ti}en registriranim industrijskim dizajnom u BiH, mo`e ugovorom o licenciji ustupiti pravo na uporabu
nakon prestanka va`enja industrijskog dizajna, mo`e u`ivati registriranog industrijskog dizajna, odnosno prava iz prijave.
i za{titu na temelju propisa kojima se ure|uje autorsko pravo (2) Ugovor o licenciji iz stavka (1) ovoga ~lanka sastavlja se u
ako ispunjava uvjete propisane tim zakonom, ali ne dulje od pisanom obliku i mora sadr`avati: naznaku o ugovornim
25 godina od dana podno{enja prijave za priznanje strankama, broj registriranog industrijskoga dizajna ili broj
industrijskog dizajna. prijave, vrijeme trajanja licencije i opseg licencije.
(2) Rok iz stavka (1) ovoga ~lanka ne mo`e se ni na koji na~in (3) Ugovor o licenciji iz stavka (1) ovoga ~lanka upisuje se u
produljiti, bez obzira na rokove propisane zakonom kojim se odgovaraju}i registar na zahtjev nositelja industrijskog
regulira autorsko pravo. dizajna, odnosno podnositelja prijave ili stjecatelja prava.
(4) Upis ugovora o licenciji iz stavka (1) ovoga ~lanka u
^lanak 60. odgovaraju}i registar proizvodi pravno djelovanje prema
(Dizajn stvoren u radnom odnosu) tre}im osobama od datuma upisivanja.
Na pravnu za{titu industrijskog dizajna stvorenog u radnom (5) O upisivanju ugovora o licenciji iz stavka (1) ovoga ~lanka u
odnosu sukladno se primjenjuju odredbe zakona kojima se odgovaraju}i registar Institut donosi posebno rje{enje.
ure|uju patenti. (6) Odredbe ovoga ~lanka koje se odnose na ugovor o licenciji
DIO SEDMI - PROMJENE U PRIJAVI ILI sukladno se primjenjuju i na ugovor o fran{izi.
REGISTRACIJI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA ^lanak 65.
^lanak 61. (Objava prijenosa prava, licencije ili fran{ize)
(Promjena imena i adrese nositelja prava) Institut }e u slu`benom glasilu objaviti da je prijenos prava,
(1) Na zahtjev nositelja industrijskog dizajna, odnosno licencija ili fran{iza iz ~l. 63. i 64. ovoga Zakona upisana u
podnositelja prijave, uz pla}anje pristojbe i tro{kova odgovaraju}i registar.
postupka, Institut donosi rje{enje o upisivanju u ^lanak 66.
odgovaraju}i registar promjene imena i adrese nositelja (Zalog)
industrijskoga dizajna, odnosno podnositelja prijave. (1) Registrirani industrijski dizajn, odnosno pravo iz prijave,
(2) Jednim zahtjevom iz stavka (1) ovoga ~lanka mo`e se tra`iti mo`e biti predmetom ugovora o zalogu.
upisivanje promjene imena i adrese nositelja prava koje se (2) Ugovor o zalogu iz stavka (1) ovoga ~lanka sastavlja se u
odnosi na vi{e industrijskih dizajna, odnosno vi{e prijava, pisanom obliku i mora sadr`avati: dan sklapanja, ime i
pod uvjetom da su registarski brojevi, odnosno brojevi prezime ili poslovno ime, prebivali{te ili boravi{te, odnosno
prijava nazna~eni u zahtjevu. sjedi{te ugovornih stranaka, kao i du`nika ako su to razli~ite
(3) Za upisivanje promjena sukladno stavku (2) ovoga ~lanka za osobe, registarski broj industrijskog dizajna, odnosno broj
svaku zahtijevanu promjenu pla}aju se posebna pristojba i prijave, i podatke o potra`ivanju koje se osigurava zalo`nim
tro{kovi postupka. pravom.
(4) Svaku upisanu promjenu iz stavka (1) ovoga ~lanka, uz (3) Povjeritelj stje~e zalo`no pravo upisom u odgovaraju}i
pla}anje pristojbe i tro{kova postupka, Institut }e objaviti u registar Instituta.
slu`benom glasilu. (4) Ugovor o zalogu iz stavka (1) ovoga ~lanka upisuje se u
(5) Sadr`aj zahtjeva za upisivanje promjene iz stavka (1) ovoga odgovaraju}i registar, uz pla}anje pristojbe i tro{kova
~lanka ure|uje se provedbenim propisom. postupka, na zahtjev nositelja industrijskog dizajna, odnosno
(6) Institut }e izdati ispravu o industrijskom dizajnu s upisanom podnositelja prijave ili zalo`nog povjeritelja.
promjenom. (5) O upisivanju ugovora o zalogu iz stavka (1) ovoga ~lanka u
odgovaraju}i registar Institut donosi posebno rje{enje.
^lanak 62.
(Prijenos prava) ^lanak 67.
(Postupak za upis promjena imena i adrese nositelja prava,
(1) Prijenos registriranog industrijskog dizajna, odnosno prava iz
prijave, mo`e se izvr{iti na temelju ugovora o prijenosu prijenosa prava, licencije, fran{ize ili zaloga)
prava kao i na temelju statusne promjene nositelja (1) Postupak za upis promjene imena i adrese nositelja prava,
industrijskoga dizajna, odnosno podnositelja prijave, sudske prijenosa prava, licencije, fran{ize ili zaloga u odgovaraju}i
ili administrativne odluke. registar Instituta pokre}e se pisanim zahtjevom.
(2) Prijenos prava iz stavka (1) ovoga ~lanka upisuje se u (2) Uz zahtjev iz stavka (1) ovoga ~lanka podnosi se:
odgovaraju}i registar Instituta na zahtjev nositelja a) dokaz o pravnom temelju promjene ili prijenosa ~ije se
industrijskog dizajna, odnosno podnositelja prijave ili upisivanje tra`i,
stjecatelja prava. b) ovla{tenje, ako se postupak za upisivanje promjene ili
(3) Upis prijenosa prava iz stavka (1) ovoga ~lanka u prijenosa prava, licencije, fran{ize ili zaloga pokre}e
odgovaraju}i registar proizvodi pravno djelovanje prema posredstvom punomo}nika,
tre}im osobama od datuma upisivanja. c) dokaz o uplati pristojbe i tro{kova postupka za rje{enje po
(4) O upisivanju prijenosa prava iz stavka (1) ovoga ~lanka u zahtjevu za upis promjene ili prijenosa prava, licencije,
odgovaraju}i registar Institut donosi posebno rje{enje. fran{ize ili zaloga.
(3) Jednim zahtjevom iz stavka (1) ovoga ~lanka mo`e se tra`iti
^lanak 63. upis promjene ili prijenosa prava koji se odnosi na vi{e
(Ugovor o prijenosu prava) registriranih industrijskih dizajna, odnosno vi{e prijava, pod
(1) Ugovorom o prijenosu prava iz ~lanka 62. stavak (1) ovoga uvjetom da su prija{nji nositelj prava i novi nositelj prava isti
Zakona nositelj industrijskog dizajna, odnosno podnositelj u svakom registriranom industrijskom dizajnu, odnosno
prijave, mo`e prenijeti registrirani industrijski dizajn, prijavi, i da su registarski brojevi industrijskih dizajna,
odnosno pravo iz prijave. odnosno brojevi prijava, nazna~eni u zahtjevu.
Broj 53 - Strana 68 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(4) Jednim zahtjevom iz stavka (1) ovoga ~lanka mo`e se tra`iti DIO DEVETI - POSTUPAK PROGLA[AVANJA
upis licencije, fran{ize ili zaloga koji se odnose na vi{e NI[TAVIM RJE[ENJA O PRIZNANJU
registriranih industrijskih dizajna, odnosno vi{e prijava, pod INDUSTRIJSKOG DIZAJNA
uvjetom da su nositelj prava i stjecatelj licencije, fran{ize,
odnosno zaloga isti u registriranom industrijskom dizajnu, ^lanak 71.
odnosno prijavi, i da su registarski brojevi industrijskih (Uvjeti za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
dizajna, odnosno brojevi prijava, nazna~eni u zahtjevu. industrijskog dizajna)
Rje{enje o priznanju industrijskog dizajna mo`e se proglasiti
(5) Za zahtjeve iz st. (3) i (4) ovoga ~lanka pla}aju se pristojbe i ni{tavim u cjelini ili samo za pojedini dizajn ako je priznat
tro{kovi postupka posebno za svaki registrirani industrijski industrijski dizajn koji sadr`i vi{e dizajna, pod uvjetom da se
dizajn ili prijavu koji su nazna~eni u zahtjevu. utvrdi da u vrijeme registracije industrijskog dizajna nisu bili
(6) Sadr`aj zahtjeva iz stavka (1) ovoga ~lanka, kao i sadr`aj ispunjeni uvjeti za priznanje industrijskog dizajna predvi|eni
priloga koji se podnose uz zahtjev, ure|uju se provedbenim ovim Zakonom.
propisom. ^lanak 72.
^lanak 68. (Prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
(Urednost zahtjeva za upis promjene imena ili adrese nositelja industrijskog dizajna)
prava, prijenosa prava, licencije, fran{ize ili zaloga) (1) Rje{enje o priznanju industrijskog dizajna mo`e se proglasiti
ni{tavim po slu`benoj du`nosti ili na prijedlog zainteresirane
(1) Zahtjev za upis promjene imena ili adrese nositelja prava, osobe ili pravobranitelja BiH ili ombudsmana BiH za sve
prijenosa prava, licencije, fran{ize ili zaloga uredan je ako vrijeme trajanja industrijskog dizajna.
sadr`i podatke iz ~lanka 67. stavak (2) ovoga Zakona i druge (2) Ako je ulo`en prigovor na podnesenu prijavu industrijskog
propisane podatke. dizajna iz razloga propisanih u ~lanku 11. stavak (1) ovoga
(2) Ako zahtjev za upis prijenosa prava, licencije, fran{ize ili Zakona pa je rje{enje o odbijanju prigovora kona~no, ista
zaloga nije uredan, Institut }e pozvati podnositelja zahtjeva osoba ne mo`e podnijeti prijedlog za progla{avanje ni{tavim
da ga u roku od 30 dana od dana primitka poziva uredi. rje{enja o priznanju industrijskog dizajna iz istih razloga koji
su navedeni u odbijenome prigovoru, osim ako podnositelj
(3) Uz obrazlo`enje podnositelja zahtjeva i pla}anje pristojbe i prijedloga ne dostavi nove dokaze koji bi sami ili u vezi s
tro{kova postupka, Institut }e produljiti rok iz stavka (2) ve} uporabljenim dokazima mogli dovesti do druk~ijeg
ovoga ~lanka za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne rje{enja u postupku povodom prigovora.
kra}e od 15 dana niti dulje od 60 dana.
(3) Uz prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
(4) Ako podnositelj zahtjeva u roku iz stavka (2) ovoga ~lanka industrijskog dizajna podnose se odgovaraju}i dokazi.
ne postupi po pozivu, Institut }e zaklju~kom odbaciti
zahtjev. ^lanak 73.
(Postupak za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
DIO OSMI - PRESTANAK PRAVA industrijskog dizajna)
(1) Postupak za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
^lanak 69. industrijskog dizajna pokre}e se pisanim prijedlogom za
(Prestanak industrijskog dizajna) progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju industrijskog
(1) Industrijski dizajn prestaje istekom roka od pet godina za dizajna.
koji su pla}eni pristojba i tro{kovi postupka ako se njegovo (2) Sadr`aj prijedloga iz stavka (1) ovoga ~lanka, kao i prilozi
va`enje ne produlji. uz prijedlog, ure|uju se provedbenim propisom.
(2) Industrijski dizajn prestaje i prije isteka roka iz stavka (1) (3) Prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
ovoga ~lanka: industrijskog dizajna uredan je ako sadr`i propisane podatke.
(4) Ako prijedlog za progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju
a) ako se nositelj industrijskog dizajna odrekne svoga prava - industrijskog dizajna nije uredan, Institut }e pozvati
idu}ega dana od dana predaje Institutu izjave o odricanju, podnositelja prijedloga da ga uredi u roku od 30 dana od
b) na temelju sudske odluke, odnosno odluke Instituta, u dana primitka poziva.
slu~ajevima predvi|enim ovim Zakonom - danom (5) Na obrazlo`eni zahtjev podnositelja prijedloga, uz pla}anje
odre|enim tom odlukom, pristojbe i tro{kova postupka, Institut }e produljiti rok iz
stavka (4) ovoga ~lanka za vrijeme koje smatra primjerenim,
c) ako je prestala postojati pravna osoba, odnosno ako je ali ne kra}e od 15 dana niti dulje od 60 dana.
umrla fizi~ka osoba koja je nositelj industrijskog dizajna -
danom prestanka odnosno smrti, osim ako je industrijski (6) Ako podnositelj prijedloga u roku iz stavka (4) ovoga ~lanka
dizajn pre{ao na pravne sljednike te osobe, na zahtjev ne postupi po pozivu, Institut }e zaklju~kom odbaciti
zainteresirane osobe. prijedlog.
(7) Institut }e uredan prijedlog dostaviti nositelju industrijskog
(3) U slu~ajevima iz stavka (2) to~. a) i c) ovoga ~lanka Institut dizajna i pozvati ga da u roku od 30 dana od dana primitka
donosi posebno rje{enje. poziva dostavi svoj odgovor.
^lanak 70. (8) Na obrazlo`eni zahtjev nositelja industrijskog dizajna,
(Pravo tre}e osobe) Institut }e produljiti rok iz stavka (7) ovoga ~lanka za
vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kra}e od 15 niti
(1) Ako je u Registru industrijskog dizajna upisano odre|eno dulje od 60 dana.
pravo u korist tre}e osobe, nositelj industrijskog dizajna ne (9) Ako to ocijeni nu`nim, Institut mo`e odrediti usmenu
mo`e se odre}i industrijskog dizajna bez pismene suglasnosti raspravu povodom podnesenog prijedloga za progla{avanje
osobe na ~ije ime je upisano to pravo. ni{tavim rje{enja o priznanju industrijskog dizajna.
(2) Ako nositelj industrijskog dizajna u odre|enome roku ne (10)Nakon {to provede postupak povodom prijedloga za
plati propisanu pristojbu i tro{kove postupka, a u Registru progla{avanje ni{tavim rje{enja o priznanju industrijskog
industrijskog dizajna upisano je pravo u korist tre}e osobe, dizajna na temelju prijedloga iz ~lanka 72. stavak (1) ovoga
Institut }e tu osobu obavijestiti da nisu pla}eni pristojba i Zakona, Institut mo`e u svako doba donijeti rje{enje o
tro{kovi postupka i da ih mo`e platiti u roku od {est mjeseci progla{avanju ni{tavim rje{enja o priznanju industrijskog
od dana primitka obavijesti i time odr`ati va`enje dizajna u cjelini ili samo za pojedini dizajn kod vi{estruke
industrijskog dizajna. prijave, odnosno rje{enje o odbijanju prijedloga.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 69

(11)Rje{enje o progla{avanju rje{enja o priznanju industrijskog (11)^lanovi Povjerenstva za `albe i zamjenici ~lanova koji su
dizajna ni{tavim koje je kona~no u upravnom postupku sudjelovali u dono{enju odluke u prvostupanjskom
Institut }e objaviti u slu`benom glasilu. U slu~aju kada je postupku, ili ako postoje neki drugi razlozi za njihovo
pokrenut upravni spor, Sud mo`e, na prijedlog tu`itelja, izuzimanje, ne mogu sudjelovati u postupku povodom `albe
donijeti rje{enje o neobjavljivanju kona~nog rje{enja do u konkretnom predmetu.
odluke u upravnom sporu. (12) Povjerenstvo za `albe donosi poslovnik o radu.
^lanak 74. ^lanak 78.
(Djelovanje na pravomo}nu sudsku odluku) (Odlu~ivanje o `albi)
Rje{enje o progla{avanju ni{tavim rje{enja o priznanju (1) Povjerenstvo za `albe odlu~uje na sjednici, ve}inom glasova.
industrijskog dizajna nema djelovanje na sudske odluke u vezi s (2) Povjerenstvo za `albe odlu~uje na temelju podnesene `albe,
utvr|ivanjem povrede prava koje su u trenutku dono{enja a kada to smatra nu`nim, mo`e odrediti odr`avanje usmene
rje{enja o progla{avanju ni{tavim bile pravomo}ne, kao i na rasprave.
sklopljene ugovore o prijenosu prava, odnosno ustupanju (3) U postupku odlu~ivanja o `albi na odgovaraju}i se na~in
licencije odnosno fran{ize, ako su i u mjeri u kojoj su ti ugovori primjenjuju odredbe ~l. 30., 40. i 73. ovoga Zakona.
izvr{eni, pod uvjetom da je tu`itelj odnosno nositelj
industrijskog dizajna bio savjestan. DIO JEDANAESTI - GRA\ANSKOPRAVNA ZA[TITA
^lanak 79.
DIO DESETI - PRIZIVNI POSTUPAK (Tu`ba zbog povrede prava)
^lanak 75. (1) U slu~aju povrede registriranog industrijskog dizajna ili
(Pravo na `albu) prava iz prijave industrijskog dizajna, ako industrijski dizajn
(1) Protiv odluka Instituta donesenih u prvom stupnju stranka bude priznat, nositelj industrijskog dizajna mo`e tu`bom
~ijem zahtjevu u cjelini ili u dijelu nije udovoljeno ima pravo zahtijevati:
na `albu u roku od 15 dana od dana dostave odluke. a) utvr|ivanje povrede prava,
(2) Druge stranke u postupku koji je okon~an odlukom protiv b) zabranu daljnjeg ~injenja po~injene povrede i budu}ih
koje se podnosi `alba smatraju se strankama u `albenom sli~nih povreda prestankom ili suzdr`avanjem od radnji
postupku. koje to pravo povre|uju,
^lanak 76. c) uklanjanje stanja nastalog povredom prava,
(Sadr`aj `albe) d) povla~enje predmeta povrede iz gospodarskih tokova, uz
Uz podatke koje mora sadr`avati svaki podnesak, `alba mora uva`avanje interesa tre}ih savjesnih osoba,
sadr`avati i: e) potpuno uklanjanje predmeta povrede iz gospodarskih
a) oznaku upravnog akta protiv kojeg se podnosi, tokova,
b) izjavu o tomu da se upravni akt pobija u cjelini ili u f) uni{tenje predmeta kojima je po~injena povreda prava,
odre|enome dijelu, g) uni{tenje sredstava koja su isklju~ivo ili u prete`itoj mjeri
namijenjena ili se rabe za ~inidbu povreda i koja su
c) razloge zbog kojih se podnosi `alba, vlasni{tvo povreditelja,
d) obrazlo`enje `albe sa svim dokazima kojima podnositelj h) prepu{tanje predmeta povrede nositelju prava uz naknadu
`albe potvr|uje svoje navode iz `albe, tro{kova proizvodnje,
e) potpis podnositelja `albe, i) naknadu imovinske {tete i opravdanih tro{kova postupka,
f) ovla{tenje, ako se `alba podnosi posredstvom puno- j) naknadu moralne {tete nanesene autoru,
mo}nika. k) objavljivanje presude o tro{ku tu`enoga.
^lanak 77. (2) Pri odlu~ivanju o zahtjevima iz stavka (1) to~. c), d), e), f),
(Povjerenstvo za `albe) g) i h) ovoga ~lanka sud je du`an uzeti u obzir sve okolnosti
(1) Povjerenstvo za `albe utemeljuje se kao neovisno tijelo za slu~aja, osobito razmjer izme|u te`ine po~injene povrede i
odlu~ivanje o `albama sukladno odredbama ovoga Zakona. zahtjeva, kao i interes ovla{tene osobe za osiguravanje
(2) Povjerenstvo za `albe ima tri ~lana, od kojih je jedan efektivne za{tite prava.
predsjednik Povjerenstva za `albe, i tri zamjenika ~lanova, (3) U postupku protiv osoba ~ije su usluge bile iskori{tene za
od kojih je jedan zamjenik predsjednika. povredu prava, a postojanje te povrede ve} je pravomo}no
(3) ^lanove Povjerenstva za `albe imenuje Vije}e ministara ustanovljeno u postupku prema tre}oj osobi, pretpostavlja se
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vije}e ministara) da povreda prava postoji.
izme|u neovisnih stru~njaka na podru~ju prava na (4) Postupak povodom tu`be iz stavka (1) ovoga ~lanka je
industrijsko vlasni{tvo i dr`avnih slu`benika iz Instituta na `uran.
na~in ure|en odlukom Vije}a ministara. ^lanak 80.
(4) Sjedi{te Povjerenstva za `albe je u sjedi{tu Instituta. (Povreda registriranog industrijskog dizajna)
(5) Institut osigurava Povjerenstvu za `albe radni prostor i (1) Povredom registriranog industrijskog dizajna ili prava iz
potrebnu opremu za rad, kao i obavljanje uredskih i prijave, ako industrijski dizajn bude naknadno priznat,
administrativnih poslova. smatra se svaka neovla{tena uporaba za{ti}enog dizajna u
(6) Povjerenstvo za `albe ima svoj poseban pe~at. smislu ~lanka 51. ovoga Zakona.
(7) Predsjednik Povjerenstva za `albe upravlja njegovim radom. (2) Povredom industrijskog dizajna smatra se i podra`avanje
(8) U slu~aju odsutnosti predsjednika Povjerenstva za `albe, registriranog industrijskog dizajna.
zamjenjuje ga zamjenik predsjednika, a ~lana zamjenik ~lana (3) Pri utvr|ivanju postoji li povreda registriranog industrijskog
Povjerenstva za `albe. dizajna, sud osobito vodi ra~una o stupnju slobode
(9) Predsjednik i ~lanovi Povjerenstva za `albe neovisni su u stvaratelja dizajna.
svome radu, nisu obvezani nikakvim uputama ravnatelja ^lanak 81.
Instituta i svoje zada}e obavljaju nepristrano, sukladno (Naknada {tete)
zakonu i pravilima struke. (1) Za sve povrede prava iz ovoga Zakona vrijede op}a pravila o
(10) Predsjednik i ~lanovi Povjerenstva za `albe imaju polo`aj naknadi {tete i odgovornosti za {tetu, osim ako ovim
neovisnih stru~njaka, a naknadu za rad primaju sukladno Zakonom nije druk~ije odre|eno.
provedbenom propisu o naknadama za rad u Povjerenstvu za (2) Osoba koja povrijedi registrirani industrijski dizajn du`na je
`albe. platiti nositelju prava od{tetu u opsegu koji se odre|uje
Broj 53 - Strana 70 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
prema op}im pravilima o naknadi {tete, ili u opsegu koji (5) Nositelj prava ne mora dokazivati opasnost da }e
odgovara ugovorenoj ili uobi~ajenoj naknadi za zakonitu ostvarivanje zahtjeva biti onemogu}eno ili znatno ote`ano
uporabu registriranog industrijskog dizajna. ako u~ini vjerojatnim da }e predlo`ena privremena mjera
^lanak 82. prouzro~iti pretpostavljenome povreditelju samo neznatnu
(Penal) {tetu.
(1) Ako je povreda registriranog industrijskog dizajna po~injena (6) Smatra se da opasnost postoji ako bi trebalo ostvarivati
namjerno ili krajnjom nepa`njom, nositelj industrijskog zahtjeve u inozemstvu.
dizajna mo`e tra`iti od osobe koja je povrijedila registrirani (7) Sud mo`e, prema stavku (1) ovoga ~lanka, za osiguranje
industrijski dizajn naknadu do trostrukog iznosa ugovorene, zahtjeva odrediti bilo koju privremenu mjeru kojom se mo`e
a ako nije ugovorena, od uobi~ajene licencne naknade koju posti}i cilj osiguranja, a naro~ito:
bi primio za uporabu registriranog industrijskog dizajna. a) zabraniti pretpostavljenom povreditelju radnje kojima se
(2) Pri odlu~ivanju o zahtjevu za pla}anje penala sud }e uzimati povre|uje pravo iz ovoga Zakona,
u obzir sve okolnosti slu~aja, a osobito opseg nastale {tete, b) oduzeti, ukloniti iz prometa i pohraniti predmete povrede i
stupanj krivnje povreditelja, iznos ugovorene ili uobi~ajene sredstva povrede koji su isklju~ivo ili u prete`itoj mjeri
licencne naknade i preventivni cilj penala. namijenjeni, odnosno koji se uporabljavaju za ~inidbu
(3) Ako je nastala {teta ve}a od penala iz stavka (1) ovoga povreda.
~lanka, nositelj prava ovla{ten je tra`iti razliku do iznosa (8) Ako je mjera odre|ena prije podno{enja tu`be, sud }e u
naknade potpune {tete. rje{enju odrediti i rok u kojem predlagatelj mora podnijeti
tu`bu u svrhu opravdanja te mjere.
^lanak 83. (9) Rok iz stavka (8) ovoga ~lanka ne mo`e biti dulji od 20
(Aktivna legitimacija za tu`bu) radnih dana, odnosno 31 kalendarskog dana, od dana
(1) Tu`bu zbog povrede registriranog industrijskog dizajna, dostave rje{enja predlagatelju, ovisno o tomu koji rok istje~e
odnosno prava iz prijave iz ~lanka 79. ovoga Zakona, mo`e kasnije.
podnijeti nositelj industrijskog dizajna, podnositelj prijave i (10)Sud mora odlu~iti o prigovoru protiv rje{enja o privremenoj
stjecatelj isklju~ive licencije. mjeri u roku od 30 dana od dana podno{enja odgovora na
(2) Tu`bu uslijed pretrpljene moralne {tete mo`e podnijeti i prigovor, odnosno od isteka roka za podno{enje toga
autor dizajna, ako nije nositelj industrijskog dizajna ili odgovora.
podnositelj prijave. (11) Postupak u vezi s dono{enjem privremene mjere je `uran.
(3) Postupak povodom tu`be zbog povrede prava iz prijave sud
}e prekinuti do kona~ne odluke Instituta o podnesenoj ^lanak 86.
prijavi. (Osiguranje dokaza)
(4) Ako je pred Institutom pokrenut postupak iz ~lanka 73. (1) Sud }e donijeti rje{enje o osiguranju dokaza ako predlagatelj
ovoga Zakona, sud koji postupa po tu`bi iz ~lanka 79. ovoga pru`i sudu razumne dokaze o tomu:
Zakona du`an je prekinuti postupak do kona~ne odluke a) da je nositelj prava iz ovoga Zakona,
Instituta. b) da je njegovo pravo povrije|eno ili da prijeti stvarna
opasnost od povrede,
^lanak 84. c) da }e dokazi o toj povredi biti uni{teni ili kasnije ne}e
(Rok za podno{enje tu`be) mo}i biti izvedeni.
Tu`ba zbog povrede registriranog industrijskog dizajna, (2) Nositelj prava koji tra`i dono{enje rje{enja o osiguranju
odnosno povrede prava iz prijave, mo`e se podnijeti u roku od tri dokaza bez prethodnog obavje{tavanja i saslu{anja protivne
godine od dana kada je tu`itelj saznao za povredu i po~initelja, a strane du`an je, osim uvjeta iz stavka (1) ovoga ~lanka,
najkasnije u roku od pet godina od dana kad je povreda prvi puta u~initi vjerojatnim i postojanje opasnosti da }e dokazi o
po~injena. povredi, uslijed radnji protivnika, biti uni{teni ili da se
^lanak 85. kasnije ne}e mo}i izvesti.
(Privremene mjere) (3) U slu~aju dono{enja odluke o osiguranju dokaza prema
(1) Sud }e odrediti privremenu mjeru u svrhu osiguranja odredbama stavka (2) ovoga ~lanka, sud }e rje{enje o
zahtjeva prema odredbama ovoga Zakona, ako predlagatelj osiguranju dostaviti protivnoj strani odmah nakon izvo|enja
u~ini vjerojatnim: dokaza.
a) da je nositelj prava iz ovoga Zakona i (4) Sud mo`e rje{enjem iz stavka (1) ovoga ~lanka odrediti
b) da je njegovo pravo povrije|eno ili da prijeti stvarna izvo|enje bilo kojeg dokaza, a naro~ito:
opasnost od povrede. a) o~evid prostorija, poslovne dokumentacije, inventara,
(2) Nositelj prava mora u~initi vjerojatnim i jednu od sljede}ih baza podataka, ra~unalnih memorijskih jedinica ili drugih
pretpostavki: stvari,
a) opasnost da }e ostvarivanje zahtjeva biti onemogu}eno ili b) oduzimanje uzoraka predmeta povrede,
znatno ote`ano, c) pregled i predaju dokumenata,
b) da je privremena mjera potrebna u svrhu spre~avanja d) odre|ivanje i saslu{anje vje{taka,
nastanka {tete koju }e biti kasnije te{ko popraviti, ili e) saslu{anje svjedoka.
c) da pretpostavljeni povreditelj, dono{enjem privremene (5) Osiguranje dokaza mo`e se tra`iti i nakon pravomo}no
mjere koja bi se kasnije u postupku pokazala okon~anog postupka, ako je to potrebno u svrhu pokretanja
neopravdanom, ne bi pretrpio ve}e negativne posljedice postupka prema izvanrednim pravnim lijekovima ili za
od onih koje bi bez dono{enja takve privremene mjere vrijeme takvog postupka.
pretrpio nositelj prava. (6) U postupku osiguranja dokaza, prema odredbama ovoga
(3) Nositelj prava koji predla`e dono{enje privremene mjere bez ~lanka, primjenjuju se odgovaraju}e odredbe zakona o
prethodnog obavje{tavanja i saslu{anja protivne strane du`an parni~nom postupku, a koje se odnose na privremene mjere,
je, osim uvjeta iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka, u~initi osim ako je ovim Zakonom druk~ije odre|eno.
vjerojatnim da bi bilo kakva odgoda dono{enja privremene (7) Postupak osiguranja dokaza je `uran.
mjere prouzro~ila nositelju prava nastanak {tete koju bi bilo (8) Ako se kasnije poka`e da je prijedlog za osiguranje dokaza
te{ko popraviti. neopravdan ili ako nositelj prava ne opravda taj prijedlog,
(4) U slu~aju dono{enja privremene mjere prema odredbama protivna strana ima pravo tra`iti:
stavka (3) ovoga ~lanka, sud }e rje{enje o privremenoj mjeri a) vra}anje oduzetih predmeta,
dostaviti protivnoj strani odmah nakon njezine provedbe. b) zabranu uporabe pribavljenih informacija,
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 71

c) naknadu {tete. (2) Autor dizajna ili njegov pravni sljednik mo`e tu`bom
(9) Sud u postupku osiguranja dokaza, prema odredbama ovoga zahtijevati od suda da utvrdi da je on nositelj registriranog
~lanka, mora osigurati za{titu povjerljivih podataka stranaka industrijskog dizajna umjesto osobe ili zajedno s osobom na
i voditi brigu o tomu da se sudski postupak ne zlorabi ~ije je ime registriran industrijski dizajn.
isklju~ivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka (3) Tu`ba iz stavka (1) ovoga ~lanka mo`e se podnijeti do
protivne strane. okon~anja postupka za priznanje industrijskog dizajna, a
^lanak 87. tu`ba iz stavka (2) ovoga ~lanka mo`e se podnijeti do isteka
(Du`nost obavje{tavanja) roka va`enja registriranog industrijskog dizajna.
(1) Sud mo`e tijekom parnice, zbog povrede prava iz ovoga (4) Ako se sudskom odlukom usvoji tu`beni zahtjev iz stavka
Zakona, na temelju opravdanog zahtjeva jedne od stranaka (1) odnosno stavka (2) ovoga ~lanka, Institut }e po primitku
nalo`iti povreditelju prava da dostavi podatke o izvoru i presude, ili na zahtjev tu`itelja, upisati tu`itelja u
distributivnim kanalima robe ili usluga kojima se povre|uje odgovaraju}i registar Instituta kao podnositelja prijave ili
pravo iz ovoga Zakona. nositelja registriranog industrijskog dizajna i podatke o tomu
(2) Sud mo`e nalo`iti da podatke iz stavka (1) ovoga ~lanka objaviti u slu`benom glasilu.
dostave sudu i osobe koje u opsegu komercijalne djelatnosti: ^lanak 91.
a) posjeduju robu za koju se sumnja da se njome povre|uje (Pribavljeno pravo tre}e osobe na pobijanom industrijskom
pravo iz ovoga Zakona, ili dizajnu)
b) koriste usluge za koje se sumnja da se njima povre|uje Pravo {to ga je tre}a osoba pribavila od prija{njeg podnosi-
pravo iz ovoga Zakona, ili telja prijave, odnosno nositelja registriranog industrijskog dizaj-
c) pru`aju usluge za koje se sumnja da se njima povre|uje na, iz ~lanka 90. ovoga Zakona prestaje danom upisivanja novog
pravo iz ovoga Zakona. podnositelja prijave, odnosno nositelja registriranog industrij-
(3) Smatra se da je neka radnja poduzeta u opsegu komercijalne skog dizajna, u odgovaraju}i registar Instituta samo ako je raniji
djelatnosti ako je poduzeta za pribavljanje neizravne ili podnositelj prijave, odnosno nositelj industrijskog dizajna, na
izravne ekonomske koristi. temelju sudske odluke iz ~lanka 90. stavak (4) ovoga Zakona
(4) Pojam komercijalne djelatnosti ne obuhva}a radnje savjesnih brisan iz odgovaraju}eg registra Instituta.
krajnjih potro{a~a. ^lanak 92.
(5) Sud mo`e nalo`iti da mu podatke iz stavka (1) ovoga ~lanka (Spor za priznanje autorstva)
dostavi i osoba koju je neka od osoba navedenih u stavku (2) (1) Osoba koja se smatra autorom dizajna ili njezin pravni
ovoga ~lanka ozna~ila kao umije{anu u proizvodnju, izradu i sljednik mo`e tu`bom zahtijevati od suda da utvrdi da je ona
distribuciju robe ili pru`anje usluga za koje se sumnja da se autor dizajna koji je predmetom prijave ili registriranog
njima povre|uje pravo iz ovoga Zakona. industrijskog dizajna, te da bude navedena kao autor u
(6) Podaci tra`eni na temelju stavka (1) ovoga ~lanka mogu prijavi i svim drugim dokumentima, kao i u odgovaraju}im
naro~ito obuhva}ati: registrima.
a) ime, adresu odnosno tvrtku i sjedi{te proizvo|a~a, (2) Tu`itelj iz stavka (1) ovoga ~lanka mo`e zahtijevati i
izra|iva~a, distributera, dobavlja~a i drugih prethodnih objavljivanje presude o tro{ku tu`enoga, naknadu moralne i
posjednika robe, odnosno davatelja usluga, kao i imovinske {tete i tro{kova postupka.
namjeravanih prodavatelja na veliko i malo, (3) Rok za podno{enje tu`be iz stavka (1) ovoga ~lanka nije
b) podatke o koli~inama proizvedene, izra|ene, isporu~ene, vremenski ograni~en.
primljene ili naru~ene robe ili usluga, kao i o cijenama DIO DVANAESTI - CARINSKE MJERE
ostvarenim za doti~nu robu i usluge.
^lanak 93.
^lanak 88. (Zahtjev nositelja prava)
(Izvo|enje dokaza)
(1) Nositelj isklju~ivih prava prema ovome Zakonu koji
(1) Ako sud odlu~i da }e izvesti predlo`eni dokaz koji se nalazi opravdano sumnja da }e do}i do uvoza, provoza ili izvoza
kod protivne strane, ta je strana du`na na zahtjev suda robe proizvedene protivno odredbama ovoga Zakona mo`e
predati dokaze kojima raspola`e. nadle`nome carinskome tijelu (u daljnjem tekstu: carinsko
(2) Stavak (1) ovoga ~lanka odnosi se i na bankarsku, tijelo) podnijeti zahtjev za za{titu svojih prava putem
financijsku i poslovnu dokumentaciju koja je pod nadzorom carinskih mjera privremenog zadr`avanja robe od daljnjeg
protivne strane, ako se radi o povredi koja dose`e opseg pu{tanja u promet.
komercijalne djelatnosti. (2) Zahtjev za za{titu prava, prema stavku (1) ovoga ~lanka,
(3) U postupku izvo|enja dokaza primjenjuju se odgovaraju}e mora naro~ito sadr`avati:
odredbe zakona kojima se ure|uje parni~ni postupak, osim
ako je ovim Zakonom druk~ije odre|eno. a) podatke o podnositelju zahtjeva i o nositelju isklju~ivog
prava iz ovoga Zakona, ako se ne radi o istoj osobi,
(4) Sud nakon izvo|enja dokaza, sukladno stavku (1) ovoga
~lanka, mora osigurati za{titu povjerljivih podataka stranaka b) detaljan opis robe koji omogu}ava njezinu identifikaciju,
i voditi brigu o tomu da se sudski postupak ne zlorabi c) dokaze o tomu da je podnositelj zahtjeva, odnosno osoba
isklju~ivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka koju je on ovlastio, nositelj isklju~ivog prava iz ovoga
suprotstavljene stranke. Zakona u vezi s tom robom,
d) dokaze o tomu da je isklju~ivo pravo vjerojatno
^lanak 89. povrije|eno,
(Sredstvo osiguranja za suprotstavljenu stranku) e) druge podatke bitne za odlu~ivanje o zahtjevu kojima
Na zahtjev osobe protiv koje je pokrenut postupak za raspola`e podnositelj, poput podataka o lokaciji robe i
odre|enje privremene mjere ili osiguranja dokaza, sud mo`e njezinoj destinaciji, o~ekivani datum dolaska ili odlaska
odrediti odgovaraju}i nov~ani iznos kao sredstvo osiguranja u po{iljke, podataka o prijevoznom sredstvu, podataka o
slu~aju da je zahtjev neutemeljen, na teret podnositelja zahtjeva. uvozniku, izvozniku, primatelju i sl.,
^lanak 90. f) vremensko razdoblje u kojem }e carinska tijela postupati
(Pobijanje industrijskog dizajna) prema zahtjevu i koje ne mo`e biti dulje od dvije godine
(1) Autor dizajna ili njegov pravni sljednik mo`e tu`bom od dana podno{enja zahtjeva.
zahtijevati od suda da utvrdi da on ima pravo podnijeti (3) Carinsko tijelo, prije dono{enja odluke kojom udovoljava
prijavu umjesto osobe ili zajedno s osobom koja je podnijela zahtjevu iz stavka (1) ovoga ~lanka, mo`e tra`iti od nositelja
prijavu. prava da polo`i osiguranje za tro{kove pohrane i prijevoza
Broj 53 - Strana 72 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
robe kao i za naknadu {tete, koji bi mogli nastati carinskome (5) Nositelj prava u roku iz stavka (4) ovoga ~lanka mora
tijelu u vezi s robom kao i strani protiv koje je prihva}en provesti radnje iz ~lanka 94. stavak (7) ovoga Zakona.
zahtjev iz stavka (1) ovoga ~lanka. (6) Odredbe ~l. 94. i 95. ovoga Zakona ne primjenjuju se na
(4) Ako carinsko tijelo udovolji zahtjevu iz stavka (1) ovoga uvoz, provoz ili izvoz robe u malim koli~inama
~lanka, ono o tomu obavje{tava sve carinske ispostave i namijenjenim za privatnu i nekomercijalnu uporabu, koje se
nositelja prava. unose ili iznose kao dio osobne prtljage ili {alju u malim
^lanak 94. po{iljkama.
(Postupak nakon privremenog zadr`avanja robe) ^lanak 96.
(1) Ako carinska ispostava pri provedbi carinskoga postupka (Primjena drugih carinskih propisa)
na|e robu koja odgovara opisu robe iz odluke nadle`noga (1) Na carinski postupak u vezi s robom kojom se povre|uju
carinskog tijela, ona }e tu robu privremeno zadr`ati od prava iz ovoga Zakona na odgovaraju}i se na~in primjenjuju
daljnjeg pu{tanja u promet. ostali carinski propisi.
(2) Odluka o privremenom zadr`avanju robe uru~uje se (2) Bli`e propise o provedbi carinskih mjera iz ovoga dijela
njezinom uvozniku. Zakona donosi Vije}e ministara na prijedlog Uprave za
(3) U odluci iz stavka (2) ovoga ~lanka odre|uje se da se vlasnik neizravno oporezivanje BiH.
robe, odnosno osoba koja je ovla{tena za raspolaganje (3) Carinski postupak u vezi s robom kojom se povre|uju prava
robom, u roku od deset radnih dana od dana privremenog iz ovoga Zakona je `uran.
zadr`avanja mo`e o~itovati o tomu je li rije~ o krivotvorenoj
robi, odnosno drugoj povredi prava iz ovoga Zakona. DIO TRINAESTI - PREKR[AJNE ODREDBE
(4) Ako carinsko tijelo ne primi pisano o~itovanje vlasnika ili ^lanak 97.
osobe koja je ovla{tena raspolagati robom u roku iz stavka (Prekr{aji)
(3) ovoga ~lanka, ono mo`e, na zahtjev i o tro{ku nositelja (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 200.000 KM
prava, oduzeti i uni{titi privremeno zadr`anu robu. kaznit }e se za prekr{aj pravna osoba koja na na~in iz ~lanka
(5) Ako vlasnik robe ili osoba koja je ovla{tena raspolagati 80. ovoga Zakona povrijedi registrirani industrijski dizajn ili
robom u roku iz stavka (3) ovoga ~lanka podnese izjavu da pravo iz prijave.
nije rije~ o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi prava (2) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM
iz ovoga Zakona, nositelj prava mo`e u roku od deset radnih kaznit }e se za prekr{aj iz stavka (1) ovoga ~lanka i
dana od primitka obavijesti o takvoj izjavi podnijeti tu`bu odgovorna osoba u pravnoj osobi.
zbog povrede prava. (3) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM
(6) Ako posebne okolnosti slu~aja to opravdavaju, carinsko kaznit }e se za prekr{aj iz stavka (1) ovoga ~lanka fizi~ka
tijelo mo`e, na zahtjev nositelja prava, odrediti dodatni rok osoba.
za podno{enje tu`be iz stavka (5) ovoga ~lanka, koji ne (4) Predmeti nastali ~injenjem prekr{aja iz stavka (1) ovoga
mo`e biti dulji od deset radnih dana. ~lanka oduzet }e se i uni{titi, a predmeti odnosno ure|aji
(7) Nositelj prava ili osoba koju on ovlasti mo`e za vrijeme namijenjeni ili uporabljeni za ~injenje tih prekr{aja }e se
privremenog zadr`avanja obaviti pregled i kontrolu robe i oduzeti.
prate}e dokumentacije u opsegu koji je potreban za (5) Prekr{ajni postupak na temelju odredaba ovoga ~lanka je
utvr|ivanje njegovih zahtjeva i za ostvarivanje sudske za{tite `uran.
njegovih prava uz osiguranje za{tite povjerljivih podataka.
(8) Pravo na pregled i kontrolu robe ima i njezin uvoznik. ^lanak 98.
(9) Ako nositelj prava ne podnese tu`bu iz stavka (5) ovoga (Za{titna mjera)
~lanka, privremeno zadr`ana roba pu{ta se u tra`enu carinski (1) Pravnoj osobi koja po~ini prekr{aj iz ~lanka 97. stavak (1)
dopu{tenu uporabu, odnosno promet. ovoga Zakona u obavljanju djelatnosti mo`e se izre}i
(10) Ako nositelj prava pokrene sudski postupak, carinsko tijelo za{titna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova
donijet }e odluku o zapljeni robe do dono{enja pravomo}ne djelatnosti kojima se vrije|a registrirani industrijski dizajn u
sudske odluke. trajanju do jedne godine, ako je po~injeni prekr{aj osobito
(11)Ako nositelj prava podnese tu`bu iz stavka (5) ovoga ~lanka, te`ak zbog na~ina izvr{enja, posljedica djela ili drugih
a nadle`ni sud ne donese privremenu mjeru zadr`avanja robe okolnosti po~injenog prekr{aja.
u roku iz stavka (5) ovoga ~lanka, vlasnik privremeno (2) Pravnoj osobi koja po~ini prekr{aj iz ~lanka 97. stavak (1)
zadr`ane robe ili osoba ovla{tena raspolagati njome ima ovoga Zakona u povratu izre}i }e se za{titna mjera zabrane
pravo zahtijevati osloba|anje te robe ako polo`i sredstva djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se vrije|a
osiguranja u iznosu dostatnom za eventualnu naknadu {tete registrirani industrijski dizajn u trajanju od najmanje jedne
nositelju prava, pod uvjetom da su ispunjeni svi ostali uvjeti godine.
za osloba|anje te robe. ^lanak 99.
^lanak 95. (Inspekcijska kontrola u vezi s prekr{ajima)
(Postupak po slu`benoj du`nosti) (1) Inspekcijsku kontrolu u vezi s prekr{ajima sankcioniranim u
(1) Ako carinska ispostava pri provedbi carinskoga postupka u ~lanku 97. ovoga Zakona obavlja inspekcija nadle`na za
vezi s uvozom, provozom ili izvozom robe opravdano kontrolu tr`i{ta u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici
sumnja da su odre|enom robom povrije|ena prava prema Srpskoj i Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine.
ovome Zakonu, ona }e privremeno zadr`ati pu{tanje te robe (2) Inspekcijski postupak je `uran.
u promet i o tomu obavijestiti carinsko tijelo. DIO ^ETRNAESTI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE
(2) Carinsko tijelo pismeno obavje{tava nositelja prava o ODREDBE
zadr`avanju robe, sumnji da se radi o povredi njegovih prava
i o mogu}nosti da podnese zahtjev prema ~lanku 93. ovoga ^lanak 100.
Zakona u roku od pet radnih dana od dana zadr`avanja robe. (Prava priznata do primjene ovoga Zakona i
(3) Ako nositelj prava podnese zahtjev sukladno stavku (2) provedbeni propisi za izvr{enje ovoga Zakona)
ovoga ~lanka, roba se zadr`ava do dono{enja odluke (1) Registrirani industrijski dizajni koji vrijede na dan stupanja
carinskoga tijela. na snagu ovoga Zakona i dalje ostaju na snazi i na njih }e se
(4) Ako carinsko tijelo udovolji zahtjevu iz ~lanka 93. ovoga primjenjivati odredbe ovoga Zakona.
Zakona, roba se privremeno zadr`ava za daljnjih deset (2) Ravnatelj Instituta donijet }e provedbene propise za
radnih dana. izvr{enje ovoga Zakona u roku od {est mjeseci od dana
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 73

stupanja na snagu ovoga Zakona, osim propisa iz ~l. 16. i 96. prestanak i za{tita industrijskog dizajna u Bosni i
stavak (2) ovoga Zakona. Hercegovini (u daqwem tekstu: BiH).
(3) Provedbene propise u smislu stavka (2) ovoga ~lanka ~ine: (2) Ovaj zakon se primjewuje i na industrijski dizajn koji je
Pravilnik o postupku za priznanje industrijskog dizajna, me|unarodno registrovan za teritoriju BiH na osnovu
Odluka o posebnim tro{kovima postupka za stjecanje i Ha{kog sporazuma o me|unarodnoj registraciji
odr`avanje prava na industrijsko vlasni{tvo, Odluka o industrijskog dizajna (@enevski akt 1999), usvojenog u
uvjetima za upis u registre zastupnika za za{titu industrijskog @enevi 02. 07. 1999. godine (u daqwem tekstu: Ha{ki
vlasni{tva, Pravilnik o stru~nom ispitu za zastupnike za sporazum), u svim pitawima koja nisu izri~ito ure|ena
za{titu industrijskog vlasni{tva i Odluka o naknadi za rad u Ha{kim sporazumom.
Povjerenstvu za `albe. ^lan 2.
^lanak 101. (Zna~ewe izraza)
(Prestanak va`enja drugih propisa i postupci za priznanje Izrazi upotrijebqeni u ovom zakonu imaju sqede}a
industrijskog dizajna u tijeku) zna~ewa:
(1) Po~etkom primjene ovoga Zakona prestaju va`iti odredbe a) "industrijski dizajn" je iskqu~ivo pravo na spoqa{wi
POGLAVLJA II - VRSTE PRAVA INDUSTRIJSKOG izgled proizvoda,
VLASNI[TVA Odjeljak 3. INDUSTRIJSKI DIZAJN (~l. b) "spoqa{wi izgled proizvoda" je ukupan vizuelni
97. do 115.) Zakona o industrijskom vlasni{tvu u Bosni i utisak koji proizvod ostavqa na informisanog
Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/02 i 29/02) koje potro{a~a ili korisnika,
se odnose na industrijski dizajn, kao i odredbe koje se mogu
sukladno primijeniti na industrijski dizajn. c) "dizajn" je trodimenzionalni ili dvodimenzionalni
spoqa{wi izgled cijelog proizvoda, ili wegovog
(2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga ~lanka, Zakon o dijela, koji je odre|en wegovim vizuelnim
industrijskom vlasni{tvu u Bosni i Hercegovini i dalje }e se karakteristikama, posebno linijama, konturama,
primjenjivati na sve upravne postupke u vezi s industrijskim bojama, oblikom, teksturom i/ili materijalima od kojih
dizajnom koji nisu okon~ani do dana po~etka primjene je proizvod sa~iwen, ili kojima je ukra{en, kao i
ovoga Zakona. wihovom kombinacijom,
^lanak 102. d) "informisani potro{a~ ili korisnik" zna~i fizi~ko
(Primjena me|unarodnih ugovora) lice koje se redovno susre}e sa proizvodom,
Odredbe me|unarodnih ugovora u vezi s industrijskim e) "proizvod" zna~i bilo koji industrijski ili zanatski
dizajnom kojima je pristupila BiH primjenjuju se na predmete proizvod, ukqu~uju}i, izme|u ostalog, i dijelove koji su
koje tretira ovaj Zakon i u slu~aju sukoba s odredbama ovoga namijeweni za spajawe u slo`eni proizvod, pakovawe
Zakona primjenjuju se odredbe me|unarodnih ugovora. proizvoda, grafi~ke simbole i tipografske znake,
^lanak 103. iskqu~uju}i kompjuterske programe,
(Jedinstvena primjena odredaba o Povjerenstvu za `albe u f) "industrijski ili zanatski proizvod" zna~i bilo koji
Zakonu o patentu, Zakonu o za{titi oznaka zemljopisnog predmet koji se industrijskim ili zanatskim putem
podrijetla i Zakona o `igu) mo`e proizvesti u ve}em broju identi~nih primjeraka,
Odredbe ~l. 77. i 78. ovoga Zakona i odgovaraju}e odredbe g) "slo`eni proizvod" je proizvod koji je sastavqen od
Zakona o patentu, Zakona o za{titi oznaka zemljopisnog vi{e dijelova koji mogu biti zamijeweni i koji
podrijetla i Zakona o `igu, kojima se ure|uje Povjerenstvo za omogu}avaju sastavqawe i rastavqawe proizvoda.
`albe Instituta, primjenjuju se na na~in da se formira jedno
povjerenstvo za `albe. DIO DRUGI - USLOVI ZA ZA[TITU
^lanak 104. ^lan 3.
(Stupanje na snagu i primjena Zakona) (Uslovi za za{titu dizajna)
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Dizajn se {titi na osnovu ovog zakona ako je nov i ako ima
"Slu`benome glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. sije~nja 2011. individualni karakter.
godine. ^lan 4.
PSBiH broj 520/10 (Novost dizajna)
28. svibnja 2010. godine (1) Smatra}e se da je dizajn nov ako identi~an dizajn nije
Sarajevo postao dostupan javnosti, bilo gdje u svijetu, prije dana
Predsjedatelj Predsjedatelj podno{ewa prijave za priznawe industrijskog dizajna za taj
Zastupni~kog doma Doma naroda dizajn, ili ako ne postoji ranije podnesena prijava za
Parlamentarne skup{tine BiH Parlamentarne skup{tine BiH priznawe identi~nog industrijskog dizajna.
Dr. Milorad @ivkovi}, v. r. Sulejman Tihi}, v. r. (2) U slu~aju da je zatra`eno pravo prvenstva, smatra}e se da je
dizajn nov ako nije postao dostupan javnosti prije dana
priznatog prava prvenstva.
Na osnovu ~lana IV 4a) Ustava Bosne i Hercegovine, (3) Dizajni se smatraju identi~nim ako se razlikuju samo u
Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 75. nebitnim detaqima.
sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 07. aprila 2010. (4) Razlika u nebitnim detaqima postoji ako informisani
godine, i na 46. sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. maja 2010. korisnik, na prvi pogled, ne razlikuje dizajne.
godine, usvojila je ^lan 5.
ZAKON (Individualni karakter dizajna)
(1) Smatra}e se da dizajn ima individualni karakter ako se
O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU ukupan vizuelni utisak koji ostavqa na informisanog
DIO PRVI - OP[TE ODREDBE korisnika razlikuje od ukupnog vizuelnog utiska koji na
tog korisnika ostavqa bilo koji drugi dizajn, a koji je
^lan 1. postao dostupan javnosti prije dana podno{ewa uredne
(Predmet Zakona) prijave za priznawe industrijskog dizajna, ili dana
(1) Ovim zakonom ure|uju se uslovi za za{titu dizajna, na~in priznatog prava prvenstva suprotstavqenog industrijskog
sticawa, odr`avawe, sadr`aj, evidencija prometa, dizajna.
Broj 53 - Strana 74 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(2) Prilikom utvr|ivawa individualnog karaktera dizajna, (3) Pod uslovima propisanim u ~l. 4. i 5. ovog zakona,
moraju se uzeti u obzir stepen slobode i objektivno nezavisno od stava (2) ovog ~lana, mo`e se za{tititi dizajn
ograni~ewe autora prilikom stvarawa dizajna konkretnog koji omogu}ava vi{estruko sastavqawe ili povezivawe
proizvoda, prouzrokovano tehnolo{kim i funkcionalnim me|usobno zamjewivih proizvoda u modularnom sistemu.
karakteristikama tog proizvoda. ^lan 10.
^lan 6. (Apsolutni razlozi za odbijawe prijave za priznawe
(Dizajn proizvoda koji ~ini sastavni dio slo`enog proizvoda) industrijskog dizajna)
(1) Dizajn primijewen na proizvodu, ili sadr`an u proizvodu Ne}e se odobriti za{tita za dizajn:
koji ~ini sastavni dio slo`enog proizvoda, smatra}e se da a) koji nije dizajn u smislu ~lana 2. ta~ka c) ovog zakona,
je nov i da ima individualni karakter: b) ~ije je objavqivawe ili upotreba suprotna javnom
a) ako sastavni dio koji je ugra|en u slo`eni proizvod poretku ili prihva}enim moralnim principima,
ostaje vidqiv tokom redovne upotrebe slo`enog c) koji sadr`i dr`avni ili drugi javni grb, zastavu ili
proizvoda i amblem, naziv ili skra}enicu naziva neke zemqe ili
b) ako vidqive karakteristike sastavnog dijela me|unarodne organizacije, kao i wihovo podra`avawe,
ispuwavaju uslove novosti i individualnog karaktera. osim po odobrewu nadle`nog organa te zemqe ili
(2) Pod redovnom upotrebom iz stava (1) ta~ka a) ovog ~lana organizacije,
podrazumijeva se upotreba krajweg korisnika, iskqu~uju}i d) koji sadr`i naziv ili skra}enicu, grb, amblem, zastavu
odr`avawe, servisirawe ili popravke proizvoda. ili drugi slu`beni znak BiH ili wenih entiteta,
^lan 7. kantona, distrikta ili ih podra`ava, osim uz odobrewe
(Dostupnost javnosti) nadle`nog organa.
(1) Smatra}e se da je dizajn postao dostupan javnosti, u smislu ^lan 11.
~l. 4. i 5. ovog zakona, ako je objavqen, izlagan, kori{}en u (Relativni razlozi za odbijawe prijave za priznawe
prometu robe i usluga, ili na drugi na~in otkriven prije industrijskog dizajna)
dana podno{ewa prijave za priznawe industrijskog dizajna,
ili datuma prvenstva, ako je tra`eno, osim u slu~aju kada u (1) Na osnovu podnesenog prigovora ne}e se odobriti za{tita
standardnim tokovima poslovawa nije postojala razumna za dizajn:
mogu}nost da poslovni krugovi specijalizovani za datu a) koji nije nov u smislu ~lana 4. ovog zakona,
oblast saznaju za otkrivawe dizajna. b) koji nema individualni karakter u smislu ~lana 5. ovog
(2) Ne}e se smatrati da je dizajn postao dostupan javnosti, u zakona,
smislu stava (1) ovog ~lana, samo zbog toga {to je otkriven c) koji je iskqu~ivo uslovqen tehni~kom funkcijom
tre}em licu pod izri~itim ili implicitnim uslovima proizvoda u smislu ~lana 9. ovog zakona,
~uvawa tajnosti dizajna. d) koji povre|uje starije autorsko pravo ili neko pravo
(3) Ne}e se smatrati da je dizajn postao dostupan javnosti, u industrijske svojine drugog lica,
svrhu primjene ~l. 4. i 5. ovog zakona, ako je dizajn otkrio e) koji predstavqa, odnosno sadr`i lik nekog lica, osim uz
autor, wegov pravni sqednik ili tre}e lice koje je izri~itu saglasnost tog lica,
informaciju dobilo od autora ili wegovog pravnog f) koji mo`e da povrijedi nacionalna ili vjerska
sqednika, ili na osnovu radwe koju je autor ili wegov osje}awa.
pravni sqednik preduzeo, pod uslovom da je, od trenutka
kada je otkrivawe dizajna izvr{eno, proteklo mawe od 12 (2) Dizajn koji predstavqa, odnosno sadr`i lik umrlog lica
mjeseci do dana podno{ewa prijave za priznawe mo`e se za{tititi samo uz pristanak bra~nog druga i djece
industrijskog dizajna, ili ako je zatra`eno pravo umrlog, ako wih nema, uz pristanak roditeqa, a ako nema
prvenstva, od datuma prvenstva. roditeqa, uz pristanak drugih nasqednika ako testamentom
nije druga~ije odre|eno.
(4) Stav (3) ovog ~lana primjewiva}e se i ako je dizajn postao
dostupan javnosti kao posqedica zloupotrebe u vezi sa (3) Za za{titu dizajna koji predstavqa, odnosno sadr`i lik
autorom ili wegovim pravnim sqednikom. istorijske ili druge umrle poznate li~nosti potrebna je i
dozvola nadle`nog organa.
^lan 8.
(Nacionalni tretman) ^lan 12.
(Nadle`nost za postupak za{tite industrijskog dizajna)
(1) Pravo na industrijski dizajn pripada autoru dizajna ili
wegovom pravnom sqedniku pod uslovima propisanim ovim (1) Poslove koji se odnose na postupak za{tite industrijskog
zakonom. dizajna u upravnom postupku propisanom ovim zakonom
(2) Strana fizi~ka i pravna lica u pogledu za{tite obavqa Institut za intelektualno vlasni{tvo Bosne i
industrijskog dizajna u BiH u`ivaju ista prava kao i Hercegovine (u daqwem tekstu: Institut).
doma}a fizi~ka i pravna lica ako to proizlazi iz (2) Ako nije druga~ije propisano ovim zakonom, u postupku
me|unarodnih ugovora ili konvencija kojima je pristupila pred Institutom primjewuju se odredbe Zakona o upravnom
ili ih je ratifikovala BiH (u daqwem tekstu: postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i
me|unarodni ugovori i konvencije), ili iz principa 93/09).
reciprociteta. (3) Protiv odluke Instituta donesene u postupku iz stava (1)
(3) Postojawe reciprociteta se pretpostavqa dok se ne ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba Komisiji za `albe
doka`e suprotno. Instituta (u daqwem tekstu: Komisija za `albe) u roku od
15 dana od dana prijema odluke.
^lan 9.
(Iskqu~ewe za{tite zbog tehni~ke funkcije) (4) Protiv odluke Komisije za `albe mo`e se pokrenuti
upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30
(1) Industrijskim dizajnom ne mo`e se za{tititi dizajn koji dana od dana prijema odluke.
je iskqu~ivo uslovqen tehni~kom funkcijom proizvoda.
(2) Industrijskim dizajnom ne mo`e se za{tititi dizajn koji ^lan 13.
neophodno mora biti reprodukovan u svom ta~nom obliku i (Registri)
dimenzijama, kako bi se omogu}ilo da bude mehani~ki (1) Institut u elektronskoj formi vodi Registar prijava za
povezan sa proizvodom ili postavqen u proizvodu, oko priznawe industrijskog dizajna (u daqwem tekstu: Registar
proizvoda ili uz drugi proizvod, tako da svaki proizvod prijava), Registar industrijskog dizajna i Registar
mo`e obavqati svoju funkciju. zastupnika.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 75

(2) Registri iz stava (1) ovog ~lana objediweni su u c) naznaku da li se prijava odnosi na jedan ili vi{e
jedinstveni sistem registara industrijske svojine BiH u dizajna,
elektronskoj formi. d) stvaran i kratak naziv dizajna,
(3) Sadr`aj registara iz stava (1) ovog ~lana propisa}e se e) pravni osnov za podno{ewe prijave, ako autor dizajna
posebnim propisom za sprovo|ewe ovog zakona (u daqwem nije podnosilac prijave,
tekstu: propis o sprovo|ewu). f) potpis podnosioca prijave i
(4) Registri iz stava (1) ovog ~lana smatraju se javnim kwigama g) fakultativno, izjavu da se zahtijeva objavqivawe
i zainteresovana lica mogu da ih razgledaju bez pla}awa priznatog industrijskog dizajna 12 mjeseci nakon
posebnih taksa. datuma dono{ewa rje{ewa o priznawu industrijskog
(5) Na pismeni zahtjev zainteresovanih lica i uz pla}awe dizajna (odgo|eno objavqivawe).
propisane takse i naknade posebnih tro{kova postupka, (2) Jedna prijava mo`e da sadr`i zahtjev za priznawe
Institut }e izdati kopije dokumenata i odgovaraju}e industrijskog dizajna za jedan ili vi{e dizajna (do 100) koji
potvrde i uvjerewa o ~iwenicama o kojima vodi slu`benu se primjewuju na proizvodima svrstanim u istu klasu
evidenciju. me|unarodne klasifikacije propisane Lokarnskim
^lan 14. aran`manom o ustanovqewu me|unarodne klasifikacije
(Zastupawe) industrijskog dizajna.
(1) Fizi~ka i pravna lica koja se bave zastupawem u postupku (3) Autor dizajna mo`e tokom postupka za{tite, kao i tokom
za{tite industrijskog dizajna pred Institutom moraju da cijelog roka trajawa industrijskog dizajna povu}i svoju
budu upisana u Registar zastupnika iz ~lana 13. stav (1) izjavu da ne `eli da mu ime bude navedeno u prijavi,
ovog zakona. registrima, kao ni u drugim ispravama predvi|enim ovim
(2) Strano fizi~ko ili pravno lice u postupku pred zakonom, odnosno zahtijevati da mu ime bude brisano kao
Institutom mora da zastupa zastupnik upisan u Registar ime autora navedenog dizajna u prijavi i registrima.
zastupnika, a doma}e pravno i fizi~ko lice mo`e da istupa ^lan 19.
i samostalno pred Institutom. (Prikaz)
(3) U Registar zastupnika upisuju se fizi~ka i pravna lica (1) Prikaz mora biti takav da se svi detaqi spoqa{weg
koja ispuwavaju uslove utvr|ene propisom o sprovo|ewu. izgleda predmeta za{tite jasno vide.
^lan 15. (2) Detaqi spoqa{weg izgleda predmeta za{tite moraju biti
(Pru`awe informacija) prikazani na na~in koji jasno omogu}ava odre|ivawe obima
(1) Institut, na pismeni zahtjev, obavqa usluge pretra`ivawa novosti dizajna i wegov individualni karakter.
prijavqenih i registrovanih industrijskih dizajna u BiH. (3) U pogledu kvaliteta i drugih tehni~kih zahtjeva prikaz
(2) Institut }e svakom licu, na wegov pismeni zahtjev, mora ispuwavati uslove propisane propisom o sprovo|ewu.
omogu}iti uvid u dokumentaciju koja se odnosi na (4) Ako je u pitawu prijava dvodimenzionalnog dizajna, kao
objavqeni industrijski dizajn. prikaz mo`e se dostaviti dvodimenzionalni primjerak
(3) Sadr`aj i na~in pretra`ivawa iz stava (1) i uvida iz stava (uzorak) prijavqenog proizvoda s tim da se najkasnije u
(2) ovog ~lana uredi}e se propisom o sprovo|ewu. roku od {est mjeseci od dana podno{ewa prijave Institutu
mora dostaviti prikaz koji zadovoqava uslove iz st. (1) do
^lan 16. (3) ovog ~lana.
(Takse i naknade u postupku sticawa i odr`avawa (5) Dvodimenzionalni primjerak iz stava (4) ovog ~lana
industrijskog dizajna i pru`awa informacionih usluga) Institutu se dostavqa na na~in predvi|en propisom o
Za sve radwe u postupku sticawa, odr`avawa, evidencije sprovo|ewu.
prometa i prestanka industrijskog dizajna i za pru`awe
informacionih usluga pla}aju se takse saglasno Zakonu o ^lan 20.
administrativnim taksama (u daqwem tekstu: takse) i naknade (Opis)
posebnih tro{kova postupka (u daqwem tekstu: tro{kovi (1) Opis mora biti zasnovan na podnesenom prikazu i mora se
postupka) u visini odre|enoj posebnom tarifom koju donosi odnositi samo na spoqa{wi izgled predmeta za{tite, {to
Ministarstvo spoqne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i podrazumijeva povr{ine proizvoda, odnosno wegovih
Hercegovine na predlog direktora Instituta. dijelova koji se vide stalno ili pri redovnoj upotrebi,
odnosno samo na sliku ili crte` kojim je prikazan predmet
DIO TRE]I - POSTUPAK ZA[TITE za{tite, a koji se mo`e prenijeti na odre|eni proizvod ili
^lan 17. wegov dio.
(Pokretawe postupka za priznawe industrijskog dizajna) (2) Opis ne smije sadr`avati podatke koji se odnose na
(1) Postupak za priznawe industrijskog dizajna pokre}e se konstrukciju, funkciju ili funkcionalne prednosti i
prijavom za priznawe industrijskog dizajna (u daqwem sli~ne podatke o proizvodu ili wegovim dijelovima.
tekstu: prijava) koja se podnosi Institutu. (3) Opis mo`e imati maksimalno 150 rije~i.
(2) Bitni dijelovi prijave su: (4) Sadr`aj opisa bli`e se ure|uje propisom o sprovo|ewu.
a) zahtjev za priznawe industrijskog dizajna i ^lan 21.
b) dvodimenzionalni prikaz dizajna (u daqwem tekstu: (Registar prijava)
prikaz). U Registar prijava upisuju se podaci o bitnim dijelovima
(3) Fakultativni dio prijave je opis dizajna (u daqwem tekstu: prijave iz ~lana 17. ovog zakona i drugi podaci propisani
opis). propisom o sprovo|ewu.
(4) Sadr`aj prijave, na~in prezentacije i broj primjeraka ^lan 22.
pojedinih bitnih dijelova prijave, kao i sadr`aj priloga (Datum podno{ewa prijave)
koji se podnose uz prijavu ure|uju se propisom o (1) Za priznawe datuma podno{ewa prijave potrebno je da
sprovo|ewu. prijava podnesena Institutu na taj datum sadr`i:
^lan 18. a) naznaku da se tra`i priznawe industrijskog dizajna,
(Zahtjev za priznawe industrijskog dizajna) b) ime i prezime, odnosno naziv i adresu podnosioca
(1) Zahtjev za priznawe industrijskog dizajna sadr`i: prijave i
a) podatke o podnosiocu prijave, c) prikaz.
b) podatke o autoru dizajna ili izjavu autora da ne `eli (2) Institut podnosiocu prijave na wegov primjerak potvr|uje
biti naveden u prijavi, prijem prijave.
Broj 53 - Strana 76 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(3) Po prijemu prijave Institut ispituje da li prijava sadr`i Svjetske trgovinske organizacije u kojoj je izlo`ba
dijelove iz stava (1) ovog ~lana. odr`ana da je u pitawu izlo`ba, odnosno sajam
(4) Ako prijava ne sadr`i dijelove iz stava (1) ovog ~lana, me|unarodnog karaktera, uz navo|ewe podataka o vrsti
Institut }e pozvati podnosioca prijave da u roku od 30 izlo`be, odnosno sajma, mjestu odr`avawa, datumu
dana, koji se ne mo`e produ`iti, otkloni nedostatke zbog otvarawa i zatvarawa izlo`be, odnosno sajma, i prvom danu
kojih prijava nije mogla biti upisana u Registar prijava. izlagawa dizajna za koji se tra`i priznawe industrijskog
(5) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (4) ovog ~lana ne dizajna.
otkloni nedostatke, Institut }e prijavu zakqu~kom (3) Spoqnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine izdaje
odbaciti. uvjerewe da je izlo`bi, odnosno sajmu odr`anom u BiH
(6) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (4) ovog ~lana zvani~no priznat me|unarodni karakter.
otkloni nedostatke, Institut }e zakqu~kom priznati kao ^lan 26.
datum podno{ewa prijave onaj datum kada je podnosilac (Vi{estruko pravo prvenstva)
prijave otklonio uo~ene nedostatke.
(7) Prijava kojoj je priznat datum podno{ewa upisuje se u Podnosilac prijave mo`e zahtijevati priznawe
Registar prijava, o ~emu Institut pismeno obavje{tava vi{estrukog prava prvenstva na osnovu ranije podnesenih
podnosioca prijave. prijava u jednoj ili vi{e zemaqa ~lanica Pariske unije ili
Svjetske trgovinske organizacije pod uslovima iz ~lana 24.
^lan 23. ovog zakona.
(Pravo prvenstva)
Podnosilac prijave ima pravo prvenstva od datuma ^lan 27.
podno{ewa prijave u odnosu na sva druga lica koja su za (Ra~unawe rokova prvenstva)
identi~an dizajn kasnije podnijela prijavu. (1) Priznawem prava prvenstva iz ~lana 25. ovog zakona ne
produ`avaju se rokovi iz ~lana 24. ovog zakona.
^lan 24.
(Unijsko pravo prvenstva) (2) U slu~aju zahtijevawa vi{estrukog prava prvenstva iz
(1) Pravnom ili fizi~kom licu koje je podnijelo urednu ~lana 26. ovog zakona, rokovi koji, prema ~lanu 24. ovog
prijavu industrijskog dizajna sa dejstvom u nekoj zemqi zakona, teku od datuma prvenstva, ra~unaju se od datuma
~lanici Pariske unije ili Svjetske trgovinske prvenstva prve prijave.
organizacije prizna}e se u BiH pravo prvenstva od datuma ^lan 28.
podno{ewa te prijave, ako u BiH za isti industrijski (Izmjena prikaza)
dizajn podnese prijavu u roku od {est mjeseci od dana U podnesenoj prijavi ne mo`e se naknadno izmijeniti
podno{ewa prijave sa dejstvom u odnosnoj zemqi. prikaz na takav na~in da se prema obimu i sadr`aju prikazanog
(2) Lice koje se poziva na pravo prvenstva iz stava (1) ovog predmeta za{tite bitno razlikuje od prvobitnog prikaza,
~lana mora u zahtjevu za priznawe industrijskog dizajna ~ime bi se pro{irili novost i individualni karakter
nazna~iti datum podno{ewa, broj prijave i zemqu za koju je prvobitno prikazanog dizajna.
prijava podnesena.
^lan 29.
(3) Urednom prijavom iz stava (1) ovog ~lana smatra se svaka (Redoslijed ispitivawa prijava)
prijava koja ispuwava uslove urednosti prema nacionalnom
zakonodavstvu zemqe ~lanice Pariske unije ili Svjetske (1) Prijave se ispituju prema redoslijedu odre|enom datumom
trgovinske organizacije za koju je prijava podnesena, ili wihovog podno{ewa.
prema propisima me|unarodne organizacije nastale na (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, prijava se mo`e
osnovu me|unarodnog ugovora zakqu~enog izme|u ovih rje{avati po hitnom postupku u slu~aju sudskog spora, ili
zemaqa, bez obzira na kasniju pravnu sudbinu te prijave. pokrenutog inspekcijskog nadzora ili carinskog postupka,
(4) Lice iz stava (1) ovog ~lana du`no je da, u roku od tri na zahtjev suda ili nadle`nog organa tr`i{ne inspekcije,
mjeseca od dana podno{ewa prijave u BiH, dostavi odnosno carinskog organa.
Institutu prepis prijave iz stava (1) ovog ~lana, ovjeren od (3) U slu~aju iz stava (2) ovog ~lana podnosi se zahtjev za
nadle`nog organa zemqe ~lanice Pariske unije, Svjetske ispitivawe prijave po hitnom postupku.
trgovinske organizacije, odnosno me|unarodne ^lan 30.
organizacije kojoj je ta prijava podnesena, kao i ovjereni (Ispitivawe urednosti prijave i odbacivawe prijave)
prevod prepisa na jednom od jezika u slu`benoj upotrebi u
BiH. (1) Postupak ispitivawa urednosti prijave obuhvata
(5) Ako lice iz stava (1) ovog ~lana ne ispuni obavezu iz stava ispitivawe svih uslova propisanih ovim zakonom i
(4) ovog ~lana, Institut ne}e priznati zahtijevano pravo propisom o sprovo|ewu.
prvenstva, te }e zakqu~kom utvrditi da pravo prvenstva (2) Prijava je uredna ako sadr`i bitne dijelove iz ~lana 17.
postoji od datuma podno{ewa prijave utvr|enog u skladu sa ovog zakona, dokaz o uplati takse i tro{kova postupka i
~lanom 22. ovog zakona i nastavi}e postupak po podnesenoj druge propisane podatke.
prijavi. (3) Ako utvrdi da prijava nije uredna, Institut }e pismenim
(6) Sadr`aj zahtjeva za izdavawe uvjerewa o pravu prvenstva i putem, uz navo|ewe razloga, pozvati podnosioca prijave da
sadr`aj uvjerewa o pravu prvenstva koje izdaje Institut je uredi u roku koji ne mo`e biti kra}i od 30 dana, niti
ure|uju se propisom o sprovo|ewu. du`i od 60 dana.
^lan 25. (4) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave, uz pla}awe
(Izlo`beno (sajamsko) pravo prvenstva) propisane takse i tro{kova postupka, Institut }e
(1) Podnosilac prijave koji je izlagao dizajn na slu`benoj ili produ`iti rok iz stava (3) ovog ~lana za vrijeme koje
slu`beno priznatoj me|unarodnoj izlo`bi u BiH, ili u smatra primjerenim, ali ne kra}e od 15 dana, niti du`e od
drugoj zemqi ~lanici Pariske unije ili Svjetske 60 dana.
trgovinske organizacije, u skladu sa Konvencijom o (5) Ako podnosilac prijave u ostavqenom roku ne uredi
me|unarodnim izlo`bama, mo`e u roku od tri mjeseca od prijavu, ili ne plati taksu za weno ure|ivawe, Institut }e
dana zatvarawa izlo`be zahtijevati u prijavi pravo zakqu~kom odbaciti prijavu.
prvenstva od prvog dana izlagawa tog dizajna na izlo`bi. (6) U slu~aju iz stava (4) ovog ~lana, uz pla}awe propisane
(2) Lice koje zahtijeva priznawe prava prvenstva iz stava (1) takse i tro{kova postupka, podnosilac prijave mo`e
ovog ~lana du`no je da uz prijavu dostavi pismenu potvrdu podnijeti predlog za povrat u pre|a{we stawe u roku od
nadle`nog organa zemqe ~lanice Pariske unije ili tri mjeseca od dana prijema zakqu~ka o odbacivawu.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 77

^lan 31. ^lan 36.


(Odustajawe od prijave) (Pretvarawe prijave za priznawe industrijskog dizajna u
(1) Podnosilac prijave mo`e u toku cijelog postupka odustati prijavu patenta, odnosno konsenzualnog patenta)
od prijave u cjelini, ili samo za neke dizajne. (1) Do trenutka objavqivawa prijave iz ~lana 35. ovog zakona
(2) Ako je u Registru prijava upisano odre|eno pravo u korist prijava za priznawe industrijskog dizajna mo`e se
tre}eg lica, podnosilac prijave ne mo`e odustati od pretvoriti u prijavu za priznawe patenta, odnosno
prijave bez pismene saglasnosti lica na ~ije ime je upisano konsenzualnog patenta.
to pravo. (2) Postupak za pretvarawe prijave iz stava (1) ovog ~lana
(3) U slu~aju kada podnosilac prijave odustane od prijave u uredi}e se propisom o sprovo|ewu.
cjelini, Institut donosi poseban zakqu~ak o obustavqawu ^lan 37.
postupka. (Mi{qewe zainteresovanog lica)
(4) U slu~aju iz stava (3) ovog ~lana prijava prestaje da va`i (1) Nakon objavqivawa prijave, svako zainteresovano lice, u
narednog dana od dana predaje Institutu izjave o roku od tri mjeseca od datuma objavqivawa, mo`e
odustajawu. Institutu dostaviti pismeno mi{qewe u kojem se
^lan 32. obrazla`e za{to dizajn iz objavqene prijave ne ispuwava
(Razdvajawe prijave) uslove iz ~lana 10. ovog zakona.
(1) Prijava koja sadr`i zahtjev za priznawe vi{e (2) Lice iz stava (1) ovog ~lana nije stranka u postupku.
industrijskih dizajna (u daqwem tekstu: vi{estruka (3) Institut }e mi{qewe iz stava (1) ovog ~lana, ako smatra
prijava) mo`e se, na zahtjev podnosioca prijave, do upisa da je relevantno za priznawe prijave, dostaviti podnosiocu
industrijskog dizajna u Registar industrijskog dizajna prijave na odgovor u roku koji ne mo`e biti kra}i od 15
razdvojiti na dvije ili vi{e pojedina~nih ili vi{estrukih dana, niti du`i od 30 dana.
izdvojenih prijava. (4) Nakon prijema odgovora podnosioca prijave iz stava (3)
(2) Sadr`aj zahtjeva za razdvajawe prijave ure|uje se propisom ovog ~lana, odnosno istekom roka iz stava (3) ovog ~lana,
o sprovo|ewu. Institut }e donijeti odluku o priznawu ili odbijawu
(3) Svaka od izdvojenih prijava iz stava (1) ovog ~lana dobija zahtjeva za priznawe industrijskog dizajna.
novi broj prijave i zavodi se u Registar prijava, ali
zadr`ava datum podno{ewa prvobitne vi{estruke prijave ^lan 38.
i weno pravo prvenstva. (Prigovor)
(4) O razdvajawu prijave donosi se posebno rje{ewe u kojem se (1) U roku od tri mjeseca od dana objavqivawa prijave
nazna~ava broj, odnosno brojevi novih prijava, dizajni koji zainteresovano lice mo`e Institutu pismenim putem
ostaju u prvobitnoj vi{estrukoj prijavi i dizajni koji su u podnijeti prigovor u kojem treba da obrazlo`i razloge
izdvojenoj ili izdvojenim prijavama. za{to dizajn iz objavqene prijave ne ispuwava uslove iz
(5) Izdvojena, odnosno izdvojene prijave upisuju se u Registar ~lana 11. ovog zakona.
prijava. (2) Zainteresovano lice iz stava (1) ovog ~lana je:
a) svako lice koje smatra da nisu ispuweni uslovi
^lan 33. propisani ~lanom 11. stav (1) ta~. a), b), c) i f) ovog
(Ispitivawe apsolutnih razloga za odbijawe prijave) zakona,
Ako je prijava uredna u smislu ~lana 30. ovog zakona, b) nosilac nekog od prava iz ~lana 11. stav (1) ta~ka d) ovog
Institut ispituje da li postoje apsolutni razlozi za odbijawe zakona,
prijave propisani ~lanom 10. ovog zakona.
c) lice ili wegovi pravni sqednici, u smislu ~lana 11. st.
^lan 34. (2) i (3), ~iji lik predstavqa predmet dizajna u slu~aju iz
(Odbijawe zahtjeva za priznawe industrijskog dizajna) ~lana 11. stav (1) ta~ka e) ovog zakona.
(1) Ako utvrdi da prijava ne ispuwava uslove iz ~lana 10. ovog (3) Rok za podno{ewe prigovora iz stava (1) ovog ~lana ne
zakona, Institut }e pismenim putem, na osnovu rezultata mo`e se ni iz kojeg razloga produ`iti, niti se nakon
ispitivawa, obavijestiti podnosioca prijave o razlozima isteka navedenog roka mogu podnijeti bilo kakve dopune
zbog kojih se industrijski dizajn ne mo`e priznati i prigovora, ukqu~uju}i i dostavqawe dodatnih dokaza
pozva}e ga da se izjasni o tim razlozima u roku koji ne mo`e kojima se prigovor opravdava.
biti kra}i od 30 dana, niti du`i od 60 dana. (4) Ako je na datum objavqivawa prijave protiv koje se
(2) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave, uz pla}awe prigovor podnosi u toku postupak za progla{avawe
administrativne takse i tro{kova postupka, Institut ni{tavnim rje{ewa o priznawu industrijskog dizajna,
mo`e jednom produ`iti rok iz stava (1) ovog ~lana za `iga ili nekog drugog prava industrijske svojine, a
vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kra}e od 15 dana, prigovor se zasniva na starijem pravu industrijske svojine
niti du`e od 60 dana. protiv kojeg je pokrenut neki od navedenih postupaka,
(3) Institut }e rje{ewem odbiti zahtjev za priznawe Institut }e, u skladu sa razlozima prigovora, zastati sa
industrijskog dizajna u cjelini ili za pojedine dizajne, postupkom po prigovoru do pravosna`nosti odluke iz
kada je u pitawu vi{estruka prijava, ako podnosilac ranije pokrenutog postupka.
prijave ne postupi po zahtjevu iz stava (1) ovog ~lana, ili (5) Zainteresovano lice iz stava (1) ovog ~lana u postupku po
ako postupi, ali Institut i daqe smatra da se prijava prigovoru ima status stranke.
industrijskog dizajna ne mo`e priznati u cjelini ili za
pojedine dizajne, ako je u pitawu vi{estruka prijava. ^lan 39.
(Sadr`aj prigovora)
DIO ^ETVRTI - PRIGOVOR (1) Prigovor mora da sadr`i naro~ito:
^lan 35. a) ime i prezime, odnosno naziv podnosioca prigovora i
(Objavqivawe prijave) wegovu adresu, odnosno poslovno sjedi{te,
(1) Prijava koja ispuwava uslove iz ~lana 30. stav (2) ovog b) detaqno obrazlo`ene sve razloge i dokaze na kojima
zakona i ako nema razloga za odbijawe prijave iz ~lana 34. podnosilac prigovora zasniva prigovor i kojima
ovog zakona objavquje se u "Slu`benom glasniku dokazuje status zainteresovanog lica iz ~lana 38. stav
Instituta" (u daqwem tekstu: slu`beno glasilo). (2) ta~. b) i c) ovog zakona,
(2) Podaci iz prijave koji se objavquju ure|uju se propisom o c) sve objavqene podatke o prijavi protiv koje se prigovor
sprovo|ewu. podnosi, ukqu~uju}i i broj prijave, ime i prezime i
Broj 53 - Strana 78 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
adresu, odnosno naziv i poslovno sjedi{te podnosioca (2) Podaci iz rje{ewa o priznawu industrijskog dizajna koje
prijave i naziv i prikaz dizajna, se upisuje u Registar industrijskog dizajna ure|uju se
d) urednu punomo}, ako se prigovor podnosi posredstvom propisom o sprovo|ewu.
zastupnika. (3) Datum upisivawa rje{ewa o priznawu industrijskog
(2) Prigovor se podnosi u dva primjerka. dizajna u Registar industrijskog dizajna je datum rje{ewa o
^lan 40. priznawu industrijskog dizajna.
(Postupak po prigovoru) ^lan 43.
(1) Institut nakon prijema prigovora ispituje da li je (Objavqivawe industrijskog dizajna)
prigovor u svemu podnesen u skladu sa ~l. 38. i 39. ovog (1) Registrovani industrijski dizajn sa propisanim podacima
zakona. objavquje se u slu`benom glasilu.
(2) Ako nisu ispuweni uslovi iz stava (1) ovog ~lana, Institut (2) Podaci o industrijskom dizajnu koji se objavquju ure|uju se
}e zakqu~kom odbaciti prigovor. propisom o sprovo|ewu.
(3) Ako su ispuweni uslovi iz stava (1) ovog ~lana, Institut
}e dostaviti prigovor podnosiocu prijave i pozvati ga da se ^lan 44.
o wemu pismeno izjasni u roku od 60 dana. (Isprava o industrijskom dizajnu)
(4) Rok iz stava (3) ovog ~lana ne mo`e se produ`iti, niti (1) Institut izdaje ispravu o industrijskom dizajnu zajedno sa
nakon wegovog isteka podnosilac prijave mo`e podnijeti rje{ewem o priznawu industrijskog dizajna.
dopune svog odgovora na prigovor, ukqu~uju}i i dodatne (2) Sadr`aj i izgled isprave o industrijskom dizajnu ure|uju se
dokaze. propisom o sprovo|ewu.
(5) Ako se podnosilac prijave ne izjasni na prigovor u roku iz DIO PETI - POSTUPAK ME\UNARODNOG
stava (3) ovog ~lana, Institut }e rje{ewem odbiti zahtjev REGISTROVAWA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA
za priznawe industrijskog dizajna u granicama zahtjeva iz
prigovora. ^lan 45.
(6) Ako podnosilac prijave u roku iz stava (3) ovog ~lana (Op{ta odredba)
odgovori na prigovor, Institut ispituje opravdanost Na me|unarodno registrovani industrijski dizajn, za koji
navoda iz prigovora pri ~emu mo`e da odredi usmenu je za{tita zatra`ena i za teritoriju BiH prema Ha{kom
raspravu. sporazumu, primjewuju se odredbe ovog zakona i propisa o
(7) Ako je prigovor podnesen na osnovu starijeg autorskog sprovo|ewu u svim pitawima koja nisu ure|ena tim ugovorom,
prava kao razloga iz ~lana 11. stav (1) ta~ka d) ovog zakona, osim ako odredbe ovog dijela zakona ne propisuju druga~ije.
a podnosilac prijave je odgovorio na prigovor, Institut ^lan 46.
mo`e, s obzirom na okolnosti, uputiti stranke da (Me|unarodna prijava industrijskog dizajna i
postojawe autorskog prava kao razloga iz ~lana 11. stav (1) zahtjev za upisivawe promjene u Me|unarodni registar)
ta~ka d) ovog zakona rije{e kao prethodno pitawe u
postupku pred nadle`nim sudom. (1) Nosilac industrijskog dizajna iz BiH, odnosno podnosilac
prijave u BiH mo`e podnijeti me|unarodnu prijavu
(8) Nakon sprovedenog postupka po prigovoru, na osnovu industrijskog dizajna, kao i zahtjev za upisivawe promjena u
utvr|enih ~iwenica Institut donosi rje{ewe o odbijawu Me|unarodnom registru u skladu sa Ha{kim sporazumom i
prigovora, o djelimi~nom odbijawu prigovora i me|unarodnim propisima o sprovo|ewu Ha{kog sporazuma.
djelimi~nom priznawu zahtjeva za priznawe industrijskog
dizajna, odnosno o odbijawu zahtjeva za priznawe (2) Me|unarodna prijava i zahtjevi iz stava (1) ovog ~lana, po
industrijskog dizajna. izboru podnosioca, mogu se podnijeti direktno
Me|unarodnom birou Svjetske organizacije za
^lan 41. intelektualnu svojinu (u daqwem tekstu: Me|unarodni
(Rje{ewe o priznawu industrijskog dizajna) biro), ili indirektno, putem Instituta, na na~in kako je
(1) Ako prijava ispuwava uslove za priznawe iz ~l. 10. i 11. propisano Ha{kim sporazumom, Zajedni~kim pravilnikom
ovog zakona, Institut o tome donosi zakqu~ak kojim ujedno Ha{kog sporazuma, Administrativnim uputstvima, ovim
poziva podnosioca prijave da u roku od 30 dana plati taksu zakonom i propisom o sprovo|ewu.
i tro{kove postupka za prvih pet godina za{tite, za (3) Ako se prijava i zahtjevi iz stava (1) ovog ~lana direktno
objavqivawe industrijskog dizajna i za ispravu o podnose Me|unarodnom birou, sve me|unarodne takse i
industrijskom dizajnu, te da Institutu dostavi dokaze o tro{kovi postupka pla}aju se direktno Me|unarodnom
izvr{enim uplatama. birou.
(2) Ako podnosilac prijave u ostavqenom roku ne dostavi (4) Ako se prijava i zahtjevi iz stava (1) ovog ~lana podnose
dokaze o izvr{enim uplatama iz stava (1) ovog ~lana, putem Instituta, taksa i tro{kovi postupka pla}aju se
smatra}e se da je odustao od prijave i Institut }e donijeti Institutu, a me|unarodne takse direktno Me|unarodnom
poseban zakqu~ak o obustavqawu postupka. birou.
(3) U slu~aju iz stava (2) ovog ~lana podnosilac prijave mo`e,
uz pla}awe takse i tro{kova postupka, podnijeti predlog ^lan 47.
za povrat u pre|a{we stawe u roku od tri mjeseca od dana (Postupak pred Institutom za me|unarodno registrovawe
prijema zakqu~ka o obustavqawu postupka. industrijskog dizajna)
(4) Ako podnosilac prijave dostavi dokaze o izvr{enim (1) Postupak za me|unarodno registrovawe industrijskog
uplatama iz stava (1) ovog ~lana, Institut donosi rje{ewe dizajna pokre}e se podno{ewem zahtjeva za me|unarodno
o priznawu industrijskog dizajna prema usvojenom prikazu, registrovawe industrijskog dizajna.
odnosno ako je u prijavi dostavqen i opis, prema prikazu i (2) Uz zahtjev za me|unarodno registrovawe industrijskog
opisu, objavquje industrijski dizajn i izdaje ispravu o dizajna podnose se i:
industrijskom dizajnu. a) prikaz industrijskog dizajna,
(5) Sadr`aj rje{ewa o priznawu industrijskog dizajna ure|uje b) punomo}, ako se zahtjev podnosi posredstvom
se propisom o sprovo|ewu. zastupnika,
^lan 42. c) dokaz o uplati takse i tro{kova postupka za zahtjev i
(Upisivawe rje{ewa o priznawu industrijskog dizajna u d) fakultativno, opis industrijskog dizajna.
Registar industrijskog dizajna) (3) Sadr`aj zahtjeva iz stava (1) ovog ~lana, kao i sadr`aj
(1) Rje{ewe o priznawu industrijskog dizajna sa propisanim priloga koji se podnose uz zahtjev ure|uju se propisom o
podacima upisuje se u Registar industrijskog dizajna. sprovo|ewu.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 79

(4) Ako zahtjev za me|unarodno registrovawe industrijskog ^lan 51.


dizajna nije uredan, Institut }e pismenim putem pozvati (Iskqu~iva prava nosioca industrijskog dizajna)
podnosioca zahtjeva da ga u roku od 30 dana od dana prijema (1) Nosilac industrijskog dizajna ima pravo da zabrani tre}em
poziva uredi. licu neovla{}eno ekonomsko iskori{}avawe
(5) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca zahtjeva rok iz stava registrovanog industrijskog dizajna.
(4) ovog ~lana mo`e se produ`iti najvi{e za 60 dana. (2) Pod ekonomskim iskori{}avawem iz stava (1) ovog ~lana
(6) Ako podnosilac zahtjeva u ostavqenom roku iz st. (4) ili podrazumijeva se:
(5) ovog ~lana ne postupi po pozivu, Institut }e zakqu~kom a) industrijska i zanatska izrada proizvoda za tr`i{te,
odbaciti zahtjev za me|unarodno registrovawe na osnovu primjene za{ti}enog dizajna,
industrijskog dizajna. b) upotreba takvog proizvoda u privrednoj djelatnosti,
(7) Ako je zahtjev za me|unarodno registrovawe industrijskog c) skladi{tewe takvog proizvoda radi wegovog stavqawa
dizajna uredan, Institut }e zakqu~kom pozvati podnosioca u promet,
zahtjeva da u roku od najvi{e 30 dana plati taksu
Me|unarodnom birou za me|unarodno registrovawe d) ponuda takvog proizvoda radi wegovog stavqawa u
industrijskog dizajna i da dostavi dokaz o izvr{enoj promet,
uplati. e) stavqawe u promet takvog proizvoda,
(8) Kada podnosilac zahtjeva za me|unarodno registrovawe f) uvoz, izvoz ili tranzit takvog proizvoda.
industrijskog dizajna dostavi dokaz o izvr{enoj uplati iz (3) Prava koja proizlaze iz ovog ~lana imaju dejstvo prema
stava (7) ovog ~lana, Institut }e Me|unarodnom birou tre}im licima od datuma upisivawa industrijskog dizajna u
dostaviti zahtjev za me|unarodno registrovawe Registar industrijskog dizajna.
industrijskog dizajna.
^lan 52.
(9) Ako podnosilac zahtjeva za me|unarodno registrovawe ne (Moralna prava autora dizajna)
dostavi dokaz o izvr{enoj uplati iz stava (7) ovog ~lana,
smatra}e se da je zahtjev povu~en, o ~emu Institut donosi (1) Moralno pravo autora dizajna je da wegovo ime bude
zakqu~ak o obustavqawu postupka. navedeno u prijavi, spisima i ispravi o industrijskom
dizajnu.
^lan 48. (2) Autor dizajna mo`e tokom postupka za{tite, kao i tokom
(Postupak Instituta prema me|unarodnoj prijavi cijelog roka trajawa industrijskog dizajna povu}i svoju
industrijskog dizajna za koju je tra`ena za{tita u BiH u izjavu da ne `eli da mu ime bude navedeno u prijavi,
skladu sa Ha{kim sporazumom) registrima, kao ni u drugim ispravama predvi|enim ovim
(1) Svaka me|unarodna prijava industrijskog dizajna podnesena zakonom.
putem Ha{kog sporazuma za koju je zatra`ena za{tita u ^lan 53.
BiH, koja je objavqena u slu`benom glasilu Svjetske (Obim industrijskog dizajna)
organizacije za intelektualnu svojinu u kojem se objavquju
me|unarodne prijave industrijskog dizajna, smatra}e se (1) Obim registrovanog industrijskog dizajna odre|en je
formalno urednom. prikazom iz ~lana 19. ovog zakona.
(2) Me|unarodna prijava iz stava (1) ovog ~lana smatra}e se (2) Prilikom utvr|ivawa obima industrijskog dizajna u
objavqenom i priznatom u BiH, a industrijski dizajn slu~aju spora sud }e uzeti u obzir stepen slobode autora
registrovanim danom objavqivawa te prijave u slu`benom prilikom stvarawa industrijskog dizajna, u smislu ~lana 5.
glasilu Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu. stav (2) ovog zakona.
(3) Institut u postupku po me|unarodnoj prijavi iz stava (1) ^lan 54.
ovog ~lana ne primjewuje odredbe ~l. 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, (Pravo ranije upotrebe)
40, 41, 42, 43. i 44. ovog zakona. (1) Industrijski dizajn nema dejstvo prema savjesnom licu koje
(4) Izuzimaju}i odredbe st. (1), (2) i (3) ovog ~lana, na je prije datuma priznatog prava prvenstva prijave u zemqi
me|unarodnu prijavu iz stava (1) ovog ~lana shodno se ve} po~elo koristiti isti dizajn u proizvodwi, ili je
primjewuju odredbe ovog zakona. obavilo sve neophodne pripreme za po~etak takvog
kori{}ewa.
^lan 49. (2) Lice iz stava (1) ovog ~lana ima pravo da dizajn za{ti}en
(Obavje{tewe Me|unarodnom birou) registrovanim industrijskim dizajnom koristi iskqu~ivo
Institut }e bez odga|awa obavijestiti Me|unarodni biro u proizvodne svrhe, u svom preduze}u ili radionici, ili
o prestanku va`ewa me|unarodno registrovanog industrijskog tu|em preduze}u ili radionici za sopstvene potrebe.
dizajna u BiH, kao i o svim drugim promjenama u vezi s tim
dizajnom koje su upisane u Registar industrijskog dizajna (3) Lice iz stava (1) ovog ~lana ne mo`e da prenese svoje pravo
Instituta. na kori{}ewe industrijskog dizajna na drugog, osim ako
zajedno sa pravom prenosi i preduze}e ili radionicu,
DIO [ESTI - STICAWE, SADR@AJ, OBIM I odnosno dio preduze}a u kojem je pripremqeno, odnosno
po~elo kori{}ewe tog industrijskog dizajna.
OGRANI^EWE PRAVA
^lan 55.
^lan 50. (Ograni~ewe prava)
(Sticawe i va`ewe industrijskog dizajna)
Nosilac industrijskog dizajna ne mo`e da zabrani tre}em
(1) Industrijski dizajn sti~e se upisivawem u Registar licu:
industrijskog dizajna i va`i pet godina od dana podno{ewa a) bilo koju radwu u~iwenu u nekomercijalne i
prijave, s tim da se mo`e jo{ ~etiri puta produ`iti za isti eksperimentalne svrhe i
period.
b) radwe umno`avawa u svrhu podu~avawa ili citirawa
(2) Industrijski dizajn va`i od dana podno{ewa prijave pod uslovom da su takve radwe u skladu sa praksom
Institutu pod uslovom da bude registrovan. lojalne konkurencije i da neopravdano ne ugro`avaju
(3) Sadr`aj zahtjeva za produ`ewa va`ewa industrijskog normalno iskori{}avawe industrijskog dizajna, kao i
dizajna ure|uje se propisom o sprovo|ewu. da je navedeno porijeklo dizajna.
Broj 53 - Strana 80 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lan 56. (4) Svaku upisanu promjenu iz stava (1) ovog ~lana, uz pla}awe
(Ograni~ewe prava radi nesmetanog obavqawa me|unarodnog takse i tro{kova postupka, Institut }e objaviti u
saobra}aja) slu`benom glasilu.
Iskqu~iva prava nosioca industrijskog dizajna ne odnose (5) Sadr`aj zahtjeva za upisivawe promjene iz stava (1) ovog
se na: ~lana ure|uje se propisom o sprovo|ewu.
a) konstrukciju i opremu na brodovima, vazduhoplovima (6) Institut }e izdati ispravu o industrijskom dizajnu sa
ili suvozemnim vozilima registrovanim u drugoj zemqi upisanom promjenom.
kada se privremeno ili slu~ajno na|u na teritoriji ^lan 62.
BiH, (Prenos prava)
b) uvoz rezervnih dijelova ili dodatne opreme radi (1) Prenos registrovanog industrijskog dizajna, odnosno prava
popravke takvog broda, vazduhoplova ili suvozemnog iz prijave mo`e se izvr{iti na osnovu ugovora o prenosu
vozila, prava, kao i na osnovu statusne promjene nosioca
c) izvo|ewe popravki na takvom brodu, vazduhoplovu ili industrijskog dizajna, odnosno podnosioca prijave, sudske
suvozemnom vozilu. ili administrativne odluke.
^lan 57. (2) Prenos prava iz stava (1) ovog ~lana upisuje se u
(Iscrpqewe prava) odgovaraju}i registar Instituta na zahtjev nosioca
industrijskog dizajna, odnosno podnosioca prijave ili
(1) Nosilac industrijskog dizajna koji je bilo gdje u svijetu sticaoca prava.
stavio u promet proizvod koji sadr`i za{ti}eni dizajn, (3) Upisivawe prenosa prava iz stava (1) ovog ~lana u
ili koji je oblikovan prema za{ti}enom dizajnu, ili ako je odgovaraju}i registar proizvodi pravno dejstvo prema
nosilac industrijskog dizajna ovlastio neko lice da bilo tre}im licima od datuma upisivawa.
gdje u svijetu takav proizvod stavi u promet, nema pravo da
zabrani tre}im licima daqe raspolagawe tim proizvodom, (4) O upisivawu prenosa prava iz stava (1) ovog ~lana u
kupqenim u legalnim tokovima prometa. odgovaraju}i registar Institut donosi posebno rje{ewe.
(2) Stav (1) ovog ~lana ne}e se primijeniti u slu~aju postojawa ^lan 63.
legitimnog interesa nosioca industrijskog dizajna da se (Ugovor o prenosu prava)
suprotstavi daqem stavqawu u promet proizvoda koji (1) Ugovorom o prenosu prava iz ~lana 62. stav (1) ovog zakona
sadr`i za{ti}eni dizajn, ili koji je oblikovan prema nosilac industrijskog dizajna, odnosno podnosilac prijave,
za{ti}enom dizajnu, posebno ako je u me|uvremenu do{lo do mo`e prenijeti registrovani industrijski dizajn, odnosno
kvara ili druge promjene svojstava proizvoda. pravo iz prijave.
(2) Ugovor o prenosu prava iz stava (1) ovog ~lana sastavqa se u
^lan 58. pisanoj formi i mora sadr`avati: naznaku o ugovornim
(Odnos sa drugim pravima industrijske svojine) stranama, broj registrovanog industrijskog dizajna ili
Odredbe ovog zakona ne ograni~avaju postoje}a prava u vezi broj prijave i visinu naknade, ako je ugovorena.
sa `igovima, geografskim oznakama, patentima ili
konsenzualnim patentima. ^lan 64.
(Licenca i fran{iza)
^lan 59. (1) Nosilac industrijskog dizajna, odnosno podnosilac
(Odnos prema autorskom pravu) prijave, mo`e ugovorom o licenci ustupiti pravo
(1) Dizajn za{ti}en registrovanim industrijskim dizajnom u kori{}ewa registrovanog industrijskog dizajna, odnosno
BiH, nakon prestanka va`ewa industrijskog dizajna, mo`e prava iz prijave.
da u`iva i za{titu na osnovu propisa kojim se ure|uje (2) Ugovor o licenci iz stava (1) ovog ~lana sastavqa se u
autorsko pravo ako ispuwava uslove propisane tim pisanoj formi i mora sadr`avati: naznaku o ugovornim
zakonom, ali ne du`e od 25 godina od dana podno{ewa stranama, broj registrovanog industrijskog dizajna ili
prijave za priznawe industrijskog dizajna. broj prijave, vrijeme trajawa licence i obim licence.
(2) Rok iz stava (1) ovog ~lana ne mo`e se ni na koji na~in (3) Ugovor o licenci iz stava (1) ovog ~lana upisuje se u
produ`iti bez obzira na rokove propisane zakonom kojim odgovaraju}i registar na zahtjev nosioca industrijskog
se reguli{e autorsko pravo. dizajna, odnosno podnosioca prijave ili sticaoca prava.
^lan 60. (4) Upisivawe ugovora o licenci iz stava (1) ovog ~lana u
(Dizajn stvoren u radnom odnosu) odgovaraju}i registar proizvodi pravno dejstvo prema
Na pravnu za{titu industrijskog dizajna stvorenog u tre}im licima od datuma upisivawa.
radnom odnosu shodno se primjewuju odredbe zakona kojim se (5) O upisivawu ugovora o licenci iz stava (1) ovog ~lana u
ure|uju patenti. odgovaraju}i registar Institut donosi posebno rje{ewe.
(6) Odredbe ovog ~lana koje se odnose na ugovor o licenci
DIO SEDMI - PROMJENE U PRIJAVI ILI shodno se primjewuju i na ugovor o fran{izi.
REGISTRACIJI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA ^lan 65.
^lan 61. (Objavqivawe prenosa prava, licence ili fran{ize)
(Promjena imena i adrese nosioca prava) Institut }e u slu`benom glasilu objaviti da su prenos
(1) Na zahtjev nosioca industrijskog dizajna, odnosno prava, licenca ili fran{iza iz ~l. 63. i 64. ovog zakona upisani
podnosioca prijave, uz pla}awe takse i tro{kova postupka u odgovaraju}i registar.
Institut donosi rje{ewe o upisivawu u odgovaraju}i ^lan 66.
registar promjene imena i adrese nosioca industrijskog (Zaloga)
dizajna, odnosno podnosioca prijave. (1) Registrovani industrijski dizajn, odnosno pravo iz prijave
(2) Jednim zahtjevom iz stava (1) ovog ~lana mo`e da se tra`i mo`e da bude predmet ugovora o zalozi.
upisivawe promjene imena i adrese nosioca prava koje se (2) Ugovor o zalozi iz stava (1) ovog ~lana sastavqa se u
odnosi na vi{e industrijskih dizajna, odnosno vi{e pisanoj formi i mora sadr`avati: dan zakqu~ewa, ime i
prijava, pod uslovom da su registarski brojevi, odnosno prezime ili poslovno ime, prebivali{te ili boravi{te,
brojevi prijava nazna~eni u zahtjevu. odnosno sjedi{te ugovornih strana, kao i du`nika ako su to
(3) Za upisivawe promjena u skladu sa stavom (2) ovog ~lana za razli~ita lica, registarski broj industrijskog dizajna,
svaku zahtijevanu promjenu pla}aju se posebna taksa i odnosno broj prijave i podatke o potra`ivawu koje se
tro{kovi postupka. obezbje|uje zalo`nim pravom.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 81

(3) Povjerilac sti~e zalo`no pravo upisom u odgovaraju}i DIO OSMI - PRESTANAK PRAVA
registar Instituta. ^lan 69.
(4) Ugovor o zalozi iz stava (1) ovog ~lana upisuje se u (Prestanak industrijskog dizajna)
odgovaraju}i registar, uz pla}awe takse i tro{kova (1) Industrijski dizajn prestaje istekom roka od pet godina za
postupka, na zahtjev nosioca industrijskog dizajna, odnosno koji su pla}eni taksa i tro{kovi postupka ako se wegovo
podnosioca prijave ili zalo`nog povjerioca. va`ewe ne produ`i.
(5) O upisivawu ugovora o zalozi iz stava (1) ovog ~lana u (2) Industrijski dizajn prestaje i prije isteka roka iz stava
odgovaraju}i registar Institut donosi posebno rje{ewe. (1) ovog ~lana:
^lan 67. a) ako se nosilac industrijskog dizajna odrekne svog prava
(Postupak za upisivawe promjena imena i adrese nosioca - narednog dana od dana predaje Institutu izjave o
prava, prenosa prava, licence, fran{ize ili zaloge) odricawu,
b) na osnovu sudske odluke, odnosno odluke Instituta, u
(1) Postupak za upisivawe promjene imena i adrese nosioca slu~ajevima predvi|enim ovim zakonom - danom
prava, prenosa prava, licence, fran{ize ili zaloge u odre|enim tom odlukom,
odgovaraju}i registar Instituta pokre}e se pisanim
zahtjevom. c) ako je prestalo da postoji pravno lice, odnosno ako je
umrlo fizi~ko lice koje je nosilac industrijskog
(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana podnosi se: dizajna - danom prestanka, odnosno smrti, osim ako je
a) dokaz o pravnom osnovu promjene ili prenosa ~ije se industrijski dizajn pre{ao na pravne sqednike tog
upisivawe tra`i, lica, na zahtjev zainteresovanog lica.
b) punomo}, ako se postupak za upisivawe promjene ili (3) U slu~ajevima iz stava (2) ta~. a) i c) ovog ~lana Institut
prenosa prava, licence, fran{ize ili zaloge pokre}e donosi posebno rje{ewe.
posredstvom punomo}nika, ^lan 70.
c) dokaz o uplati takse i tro{kova postupka za rje{ewe po (Pravo tre}eg lica)
zahtjevu za upisivawe promjene ili prenosa prava, (1) Ako je u Registru industrijskog dizajna upisano odre|eno
licence, fran{ize ili zaloge. pravo u korist tre}eg lica, nosilac industrijskog dizajna
(3) Jednim zahtjevom iz stava (1) ovog ~lana mo`e se tra`iti ne mo`e se odre}i industrijskog dizajna bez pismene
upisivawe promjene ili prenosa prava koji se odnosi na saglasnosti lica na ~ije ime je upisano to pravo.
vi{e registrovanih industrijskih dizajna, odnosno vi{e (2) Ako nosilac industrijskog dizajna u odre|enom roku ne
prijava, pod uslovom da su raniji nosilac prava i novi plati propisanu taksu i tro{kove postupka, a u Registru
nosilac prava isti u svakom registrovanom industrijskom industrijskog dizajna je upisano pravo u korist tre}eg
dizajnu, odnosno prijavi, i da su registarski brojevi lica, Institut }e to lice obavijestiti da nisu pla}eni
industrijskih dizajna, odnosno brojevi prijava nazna~eni u taksa i tro{kovi postupka i da ih mo`e platiti u roku od
zahtjevu. {est mjeseci od dana prijema obavje{tewa i time odr`i
va`ewe industrijskog dizajna.
(4) Jednim zahtjevom iz stava (1) ovog ~lana mo`e se tra`iti
upisivawe licence, fran{ize ili zaloge koji se odnose na DIO DEVETI - POSTUPAK PROGLA[AVAWA
vi{e registrovanih industrijskih dizajna, odnosno vi{e NI[TAVNIM RJE[EWA O PRIZNAWU
prijava, pod uslovom da su nosilac prava i sticalac INDUSTRIJSKOG DIZAJNA
licence, fran{ize, odnosno zaloge isti u registrovanom
industrijskom dizajnu, odnosno prijavi, i da su registarski ^lan 71.
brojevi industrijskih dizajna, odnosno brojevi prijava (Uslovi za progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o priznawu
nazna~eni u zahtjevu. industrijskog dizajna)
(5) Za zahtjeve iz st. (3) i (4) ovog ~lana pla}aju se takse i Rje{ewe o priznawu industrijskog dizajna mo`e se
tro{kovi postupka posebno za svaki registrovani proglasiti ni{tavnim u cjelini, ili samo za pojedini dizajn,
industrijski dizajn ili prijavu koji su nazna~eni u ako je priznat industrijski dizajn koji sadr`i vi{e dizajna,
zahtjevu. pod uslovom da se utvrdi da u vrijeme registracije
industrijskog dizajna nisu bili ispuweni uslovi za priznawe
(6) Sadr`aj zahtjeva iz stava (1) ovog ~lana, kao i sadr`aj industrijskog dizajna predvi|eni ovim zakonom.
priloga koji se podnose uz zahtjev ure|uju se propisom o
sprovo|ewu. ^lan 72.
(Prijedlog za progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o priznawu
^lan 68. industrijskog dizajna)
(Urednost zahtjeva za upisivawe promjene imena ili adrese (1) Rje{ewe o priznawu industrijskog dizajna mo`e se
nosioca prava, prenosa prava, licence, fran{ize ili zaloge) proglasiti ni{tavnim po slu`benoj du`nosti ili po
(1) Zahtjev za upisivawe promjene imena ili adrese nosioca prijedlogu zainteresovanog lica ili pravobranioca BiH
prava, prenosa prava, licence, fran{ize ili zaloge je ili ombudsmena BiH za sve vrijeme trajawa industrijskog
uredan ako sadr`i podatke iz ~lana 67. stav (2) ovog zakona dizajna.
i druge propisane podatke. (2) Ako je izjavqen prigovor na podnesenu prijavu
(2) Ako zahtjev za upisivawe prenosa prava, licence, industrijskog dizajna zbog razloga propisanih u ~lanu 11.
fran{ize ili zaloge nije uredan, Institut }e pozvati stav (1) ovog zakona, pa je rje{ewe o odbijawu prigovora
podnosioca zahtjeva da ga u roku od 30 dana od dana prijema kona~no, prijedlog za progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o
poziva uredi. priznawu industrijskog dizajna isto lice ne mo`e
podnijeti iz istih razloga koji su navedeni u odbijenom
(3) Uz obrazlo`ewe podnosioca zahtjeva i pla}awe takse i prigovoru, osim ako podnosilac prijedloga ne dostavi nove
tro{kova postupka Institut }e produ`iti rok iz stava (2) dokaze koji bi sami ili u vezi sa ve} upotrijebqenim
ovog ~lana za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne dokazima mogli dovesti do druga~ijeg rje{ewa u postupku
kra}e od 15 dana, niti du`e od 60 dana. po prigovoru.
(4) Ako podnosilac zahtjeva u roku iz stava (2) ovog ~lana ne (3) Uz prijedlog za progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o
postupi po pozivu, Institut }e zakqu~kom odbaciti priznawu industrijskog dizajna podnose se odgovaraju}i
zahtjev. dokazi.
Broj 53 - Strana 82 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lan 73. ^lan 76.
(Postupak za progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o priznawu (Sadr`aj `albe)
industrijskog dizajna) Uz podatke koje mora da sadr`i svaki podnesak, `alba mora
(1) Postupak za progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o priznawu da sadr`i i:
industrijskog dizajna pokre}e se pisanim prijedlogom za a) oznaku upravnog akta protiv kojeg se podnosi,
progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o priznawu b) izjavu o tome da se upravni akt osporava u cjelini ili u
industrijskog dizajna. odre|enom dijelu,
(2) Sadr`aj prijedloga iz stava (1) ovog ~lana, kao i prilozi uz c) razloge zbog kojih se `alba podnosi,
predlog ure|uju se propisom o sprovo|ewu. d) obrazlo`ewe `albe sa svim dokazima kojima
(3) Prijedlog za progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o podnosilac `albe potvr|uje svoje navode iz `albe,
priznawu industrijskog dizajna je uredan ako sadr`i e) potpis podnosioca `albe,
propisane podatke. f) punomo}, ako se `alba podnosi posredstvom
(4) Ako prijedlog za progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o punomo}nika.
priznawu industrijskog dizajna nije uredan, Institut }e ^lan 77.
pozvati podnosioca predloga da ga uredi u roku od 30 dana (Komisija za `albe)
od dana prijema poziva. (1) Komisija za `albe osniva se kao nezavisni organ za
(5) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijedloga, uz pla}awe odlu~ivawe o `albi u skladu sa odredbama ovog zakona.
takse i tro{kova postupka, Institut }e produ`iti rok iz (2) Komisija za `albe ima tri ~lana, od kojih je jedan
stava (4) ovog ~lana za vrijeme koje smatra primjerenim, predsjednik Komisije za `albe, i tri zamjenika ~lana od
ali ne kra}e od 15 dana, niti du`e od 60 dana. kojih je jedan zamjenik predsjednika.
(6) Ako podnosilac prijedloga u roku iz stava (4) ovog ~lana ne (3) ^lanove Komisije za `albe imenuje Savjet ministara
postupi po pozivu, Institut }e zakqu~kom odbaciti Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Savjet ministara)
prijedlog. izme|u nezavisnih stru~waka u oblasti prava industrijske
(7) Uredan predlog Institut }e dostaviti nosiocu svojine i dr`avnih slu`benika iz Instituta na na~in
industrijskog dizajna i pozvati ga da u roku od 30 dana od ure|en odlukom Savjeta ministara.
dana prijema poziva dostavi svoj odgovor. (4) Sjedi{te Komisije za `albe je u sjedi{tu Instituta.
(8) Na obrazlo`eni zahtjev nosioca industrijskog dizajna, (5) Institut obezbje|uje Komisiji za `albe radni prostor i
Institut }e produ`iti rok iz stava (7) ovog ~lana za potrebnu opremu za rad, kao i obavqawe kancelarijskih i
vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kra}e od 15, niti administrativnih poslova.
du`e od 60 dana. (6) Komisija za `albe ima svoj poseban pe~at.
(9) Ako ocijeni da je neophodno, Institut mo`e odrediti (7) Predsjednik Komisije za `albe upravqa wenim radom.
usmenu raspravu povodom podnesenog prijedloga za (8) U slu~aju odsustvovawa, predsjednika Komisije za `albe
progla{avawe ni{tavnim rje{ewa o priznawu industrij- mijewa zamjenik predsjednika, a ~lana zamjenik ~lana
skog dizajna. Komisije za `albe.
(10) Poslije sprovedenog postupka po prijedlogu za progla- (9) Predsjednik i ~lanovi Komisije za `albe u svom radu su
{avawe ni{tavnim rje{ewa o priznawu industrijskog nezavisni, nisu obavezani nikakvim uputstvima direktora
dizajna na osnovu prijedloga iz ~lana 72. stav (1) ovog Instituta i svoje zadatke obavqaju nepristrasno, u skladu
zakona, Institut mo`e u svako doba donijeti rje{ewe o sa zakonom i pravilima struke.
progla{avawu ni{tavnim rje{ewa o priznawu (10) Predsjednik i ~lanovi Komisije za `albe imaju polo`aj
industrijskog dizajna u cjelini ili samo za pojedini dizajn nezavisnih stru~waka, a naknadu za svoj rad primaju u
kod vi{estruke prijave, odnosno rje{ewe o odbijawu skladu sa sprovedbenim propisom o naknadama za rad u
prijedloga. Komisiji za `albe.
(11) Rje{ewe o progla{ewu rje{ewa o priznawu industrijskog (11) ^lanovi Komisije za `albe i zamjenici ~lanova koji su
dizajna ni{tavnim koje je kona~no u upravnom postupku u~estvovali u dono{ewu odluke u prvostepenom postupku,
Institut }e objaviti u slu`benom glasilu. U slu~aju da je ili ako postoje neki drugi razlozi za wihovo izuze}e, ne
pokrenut upravni spor, Sud mo`e na prijedlog tu`ioca mogu u~estvovati u postupku po `albi u konkretnom
donijeti rje{ewe da se kona~no rje{ewe ne objavquje do predmetu.
odluke u upravnom sporu. (12) Komisija za `albe donosi poslovnik o radu.
^lan 74. ^lan 78.
(Dejstvo na pravosna`nu sudsku odluku) (Odlu~ivawe o `albi)
Rje{ewe o progla{avawu ni{tavnim rje{ewa o priznawu (1) Komisija za `albe odlu~uje na sjednici, ve}inom glasova.
industrijskog dizajna nema dejstvo na sudske odluke u vezi sa (2) Komisija za `albe odlu~uje na osnovu podnesene `albe, a
utvr|ivawem povrede prava koje su u momentu dono{ewa kada smatra da je to neophodno, mo`e odrediti odr`avawe
rje{ewa o progla{avawu ni{tavnim bile pravosna`ne, kao i usmene rasprave.
na zakqu~ene ugovore o prenosu prava, odnosno ustupawu (3) U postupku odlu~ivawa o `albi na odgovaraju}i na~in
licence, odnosno fran{ize, ako su i u mjeri u kojoj su ti primjewuju se odredbe ~l. 30, 40. i 73. ovog zakona.
ugovori izvr{eni pod uslovom da je tu`ilac, odnosno nosilac
industrijskog dizajna bio savjestan. DIO JEDANAESTI - GRA\ANSKOPRAVNA ZA[TITA
^lan 79.
DIO DESETI - @ALBENI POSTUPAK (Tu`ba zbog povrede prava)
^lan 75. (1) U slu~aju povrede registrovanog industrijskog dizajna ili
(Pravo na `albu) prava iz prijave industrijskog dizajna ako industrijski
(1) Protiv odluka Instituta donesenih u prvom stepenu dizajn bude priznat, nosilac industrijskog dizajna mo`e
stranka ~ijem zahtjevu u cjelini ili u dijelu nije tu`bom zahtijevati:
udovoqeno ima pravo `albe u roku od 15 dana od dana a) utvr|ivawe povrede prava,
dostavqawa odluke. b) zabranu daqeg vr{ewa u~iwene povrede i budu}ih
(2) Druge stranke u postupku koji je okon~an odlukom protiv sli~nih povreda prestankom ili uzdr`avawem od radwi
koje se podnosi `alba smatraju se strankama u `albenom koje to pravo povre|uju,
postupku. c) uklawawe stawa nastalog povredom prava,
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 83

d) povla~ewe predmeta povrede iz privrednih tokova, uz (2) Tu`bu zbog pretrpqene moralne {tete mo`e da podnese i
uva`avawe interesa tre}ih savjesnih lica, autor dizajna, ako nije nosilac industrijskog dizajna ili
e) potpuno uklawawe predmeta povrede iz privrednih podnosilac prijave.
tokova, (3) Postupak po tu`bi zbog povrede prava iz prijave sud }e
f) uni{tewe predmeta kojima je izvr{ena povreda prava, prekinuti do kona~ne odluke Instituta o podnesenoj
g) uni{tewe sredstava koja su iskqu~ivo ili u prete`noj prijavi.
mjeri namijewena ili se upotrebqavaju za ~iwewe (4) Ako je pred Institutom pokrenut postupak iz ~lana 73.
povreda i koja su svojina povredilaca, ovog zakona, sud koji postupa po tu`bi iz ~lana 79. ovog
h) prepu{tawe predmeta povrede nosiocu prava uz naknadu zakona du`an je da prekine postupak do kona~ne odluke
tro{kova proizvodwe, Instituta.
i) naknadu imovinske {tete i opravdanih tro{kova ^lan 84.
postupka, (Rok za podno{ewe tu`be)
j) naknadu moralne {tete nanesene autoru, Tu`ba zbog povrede registrovanog industrijskog dizajna,
k) objavqivawe presude o tro{ku tu`enog. odnosno povrede prava iz prijave mo`e se podnijeti u roku od
(2) Pri odlu~ivawu o zahtjevima iz stava (1) ta~. c), d), e), f), tri godine od dana kada je tu`ilac saznao za povredu i
g) i h) ovog ~lana sud je du`an da uzme u obzir sve okolnosti u~inioca, a najkasnije u roku od pet godina od dana kad je
slu~aja, naro~ito razmjeru izme|u te`ine u~iwene povrede povreda prvi put u~iwena.
i zahtjeva, kao i interes ovla{}enog lica za obezbje|ivawe ^lan 85.
efektivne za{tite prava. (Privremene mjere)
(3) U postupku protiv lica ~ije su usluge bile upotrijebqene (1) Sud }e odrediti privremenu mjeru radi obezbje|ewa
za povredu prava, a postojawe te povrede ve} je pravosna`no zahtjeva prema odredbama ovog zakona, ako predlaga~ u~ini
ustanovqeno u postupku prema tre}em licu, pretpostavqa vjerovatnim:
se da povreda prava postoji. a) da je nosilac prava iz ovog zakona i
(4) Postupak po tu`bi iz stava (1) ovog ~lana je hitan. b) da je wegovo pravo povrije|eno, ili da prijeti stvarna
^lan 80. opasnost od povrede.
(Povreda registrovanog industrijskog dizajna) (2) Nosilac prava mora da u~ini vjerovatnim i jednu od
(1) Povredom registrovanog industrijskog dizajna ili prava iz sqede}ih pretpostavki:
prijave, ako industrijski dizajn bude naknadno priznat, a) opasnost da }e ostvarivawe zahtjeva biti onemogu}eno
smatra se svako neovla{}eno kori{}ewe za{ti}enog ili znatno ote`ano,
dizajna u smislu ~lana 51. ovog zakona. b) da je privremena mjera potrebna radi spre~avawa
(2) Povredom industrijskog dizajna smatra se i podra`avawe nastanka {tete koju }e biti kasnije te{ko popraviti,
registrovanog industrijskog dizajna. ili
c) da pretpostavqeni povredilac, dono{ewem privremene
(3) Prilikom utvr|ivawa da li postoji povreda registrovanog mjere koja bi se kasnije u postupku pokazala kao
industrijskog dizajna, sud naro~ito vodi ra~una o stepenu neopravdana, ne bi pretrpio ve}e negativne posqedice
slobode stvaraoca dizajna. od onih koje bi bez dono{ewa takve privremene mjere
^lan 81. pretrpio nosilac prava.
(Naknada {tete) (3) Nosilac prava koji predla`e da se donese privremena mjera
(1) Za sve povrede prava iz ovog zakona va`e op{ta pravila o bez prethodnog obavje{tavawa i saslu{awa suprotne
naknadi {tete i odgovornosti za {tetu, osim ako ovim strane du`an je, osim uslova iz st. (1) i (2) ovog ~lana,
zakonom nije druga~ije odre|eno. u~initi vjerovatnim da bi bilo kakvo odga|awe dono{ewa
(2) Lice koje povrijedi registrovani industrijski dizajn privremene mjere prouzrokovalo nosiocu prava nastanak
du`no je da plati nosiocu prava od{tetu u obimu koji se {tete koju bi bilo te{ko popraviti.
odre|uje prema op{tim pravilima o naknadi {tete, ili u (4) U slu~aju dono{ewa privremene mjere prema odredbama
obimu koji odgovara ugovorenoj ili uobi~ajenoj naknadi za stava (3) ovog ~lana, sud }e rje{ewe o privremenoj mjeri
zakonito kori{}ewe registrovanog industrijskog dizajna. dostaviti suprotnoj strani odmah poslije wenog
^lan 82. sprovo|ewa.
(Penal) (5) Nosilac prava ne mora dokazivati opasnost da }e
ostvarivawe zahtjeva biti onemogu}eno ili znatno
(1) Ako je povreda registrovanog industrijskog dizajna ote`ano ako u~ini vjerovatnim da }e predlo`ena
u~iwena namjerno ili krajwom nepa`wom, nosilac privremena mjera prouzrokovati pretpostavqenom
industrijskog dizajna mo`e od lica koje je registrovani povrediocu samo neznatnu {tetu.
industrijski dizajn povrijedilo tra`iti naknadu do (6) Smatra se da opasnost postoji ako bi trebalo ostvarivati
trostrukog iznosa ugovorene, a ako nije ugovorena, od zahtjeve u inostranstvu.
uobi~ajene licencne naknade koju bi primio za kori{}ewe
registrovanog industrijskog dizajna. (7) Sud mo`e odrediti za obezbje|ewe zahtjeva, prema stavu (1)
ovog ~lana, bilo koju privremenu mjeru kojom mo`e posti}i
(2) Pri odlu~ivawu o zahtjevu za pla}awe penala sud }e ciq obezbje|ewa, a naro~ito da se:
uzimati u obzir sve okolnosti slu~aja, a naro~ito obim a) pretpostavqenom povrediocu zabrane radwe kojima se
nastale {tete, stepen krivice povredioca, iznos ugovorene povre|uje pravo iz ovog zakona,
ili uobi~ajene licencne naknade i preventivni ciq
penala. b) oduzmu, uklone iz prometa i pohrane predmeti povrede i
sredstva povrede koji su iskqu~ivo ili u prete`noj
(3) Ako je nastala {teta ve}a od penala iz stava (1) ovog ~lana, mjeri namijeweni, odnosno koji se upotrebqavaju za
nosilac prava ovla{}en je da tra`i razliku do iznosa ~iwewe povreda.
naknade potpune {tete. (8) Ako je mjera odre|ena prije podno{ewa tu`be, sud }e u
^lan 83. rje{ewu odrediti i rok u kojem predlaga~ mora podnijeti
(Aktivna legitimacija za tu`bu) tu`bu radi opravdawa te mjere.
(1) Tu`bu zbog povrede registrovanog industrijskog dizajna, (9) Rok iz stava (8) ovog ~lana ne mo`e biti du`i od 20 radnih
odnosno prava iz prijave iz ~lana 79. ovog zakona mo`e da dana, odnosno 31 kalendarskog dana od dana dostavqawa
podnese nosilac industrijskog dizajna, podnosilac prijave rje{ewa predlaga~u, zavisno od toga koji rok isti~e
i sticalac iskqu~ive licence. kasnije.
Broj 53 - Strana 84 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(10) Sud mora da odlu~i o prigovoru protiv rje{ewa o (3) Smatra se da je neka radwa preduzeta u obimu komercijalne
privremenoj mjeri u roku od 30 dana od dana podno{ewa djelatnosti ako je preduzeta za pribavqawe indirektne ili
odgovora na prigovor, odnosno od isteka roka za direktne ekonomske koristi.
podno{ewe tog odgovora. (4) Pojam komercijalne djelatnosti ne obuhvata radwe
(11) Postupak u vezi sa dono{ewem privremene mjere je hitan. savjesnih krajwih potro{a~a.
^lan 86. (5) Sud mo`e nalo`iti da podatke iz stava (1) ovog ~lana
(Obezbje|ewe dokaza) dostavi sudu i lice koje je od nekog od lica navedenih u
stavu (2) ovog ~lana ozna~eno kao umije{ano u proizvodwu,
(1) Sud }e donijeti rje{ewe o obezbje|ewu dokaza ako izradu i distribuciju robe ili pru`awe usluga za koje se
predlaga~ pru`i sudu razumne dokaze o tome: sumwa da se wima povre|uje pravo iz ovog zakona.
a) da je nosilac prava iz ovog zakona, (6) Podaci tra`eni na osnovu stava (1) ovog ~lana mogu
b) da je wegovo pravo povrije|eno, ili da prijeti stvarna naro~ito da obuhvate:
opasnost od povrede, a) ime, adresu, odnosno firmu i sjedi{te proizvo|a~a,
c) da }e dokazi o toj povredi biti uni{teni, ili kasnije izra|iva~a, distributera, dobavqa~a i drugih
ne}e mo}i biti izvedeni. prethodnih posjednika robe, odnosno davalaca usluga,
(2) Nosilac prava koji tra`i da se donese rje{ewe o kao i namjeravanih prodavaca na veliko i malo,
obezbje|ewu dokaza bez prethodnog obavje{tavawa i b) podatke o koli~inama proizvedene, izra|ene,
saslu{awa suprotne strane du`an je da, osim uslova iz isporu~ene, primqene ilinaru~ene robe ili usluga, kao
stava (1) ovog ~lana, u~ini vjerovatnim i postojawe i o cijenama ostvarenim za odnosnu robu i usluge.
opasnosti da }e dokazi o povredi, zbog radwi protivnika,
biti uni{teni, ili da kasnije ne}e mo}i da se izvedu. ^lan 88.
(3) U slu~aju dono{ewa odluke o obezbje|ewu dokaza prema (Izvo|ewe dokaza)
odredbama stava (2) ovog ~lana, sud }e rje{ewe o (1) Ako sud odlu~i da }e izvesti predlo`eni dokaz koji se
obezbje|ewu dostaviti suprotnoj strani odmah poslije nalazi kod suprotne strane, ta strana du`na je na zahtjev
izvo|ewa dokaza. suda predati dokazna sredstva kojima raspola`e.
(4) Sud mo`e rje{ewem iz stava (1) ovog ~lana odrediti da se (2) Stav (1) ovog ~lana odnosi se i na bankarsku, finansijsku i
izvede bilo koji dokaz, a naro~ito: poslovnu dokumentaciju koja je pod kontrolom suprotne
a) uvi|aj prostorija, poslovne dokumentacije, inventara, strane, ako se radi o povredi koja dosti`e obim
baza podataka, kompjuterskih memorijskih jedinica ili komercijalne djelatnosti.
drugih stvari, (3) U postupku izvo|ewa dokaza primjewuju se odgovaraju}e
b) oduzimawe uzoraka predmeta povrede, odredbe zakona koji ure|uje parni~ni postupak, osim ako je
ovim zakonom druga~ije odre|eno.
c) pregled i predaju dokumenata, (4) Sud mora poslije izvo|ewa dokaza, u skladu sa stavom (1)
d) odre|ivawe i saslu{awe vje{taka, ovog ~lana, obezbijediti za{titu povjerqivih podataka
e) saslu{awe svjedoka. stranaka i voditi brigu o tome da se sudski postupak ne
(5) Obezbje|ewe dokaza mo`e se tra`iti i poslije zloupotrebqava iskqu~ivo sa namjerom pribavqawa
pravosna`no okon~anog postupka, ako je to potrebno radi povjerqivih podataka suprotstavqene stranke.
pokretawa postupka prema vanrednim pravnim lijekovima ^lan 89.
ili za vrijeme takvog postupka. (Sredstvo obezbje|ewa za suprotstavqenu stranku)
(6) U postupku obezbje|ewa dokaza, prema odredbama ovog Na zahtjev lica protiv kojeg je pokrenut postupak za
~lana, primjewuju se odgovaraju}e odredbe zakona o odre|ewe privremene mjere ili obezbje|ewe dokaza, sud mo`e
parni~nom postupku, a koje se odnose na privremene mjere, odrediti odgovaraju}i nov~ani iznos kao sredstvo obezbje|ewa
osim ako je ovim zakonom druga~ije odre|eno. u slu~aju da je zahtjev neosnovan, na teret podnosioca zahtjeva.
(7) Postupak obezbje|ewa dokaza je hitan.
(8) Ako se kasnije poka`e da je predlog za obezbje|ewe dokaza ^lan 90.
neopravdan, ili ako nosilac prava taj predlog ne opravda, (Osporavawe industrijskog dizajna)
suprotna strana ima pravo da tra`i: (1) Autor dizajna ili wegov pravni sqednik mo`e tu`bom
a) vra}awe oduzetih predmeta, zahtijevati od suda da utvrdi da on ima pravo na podno{ewe
b) zabranu upotrebe pribavqenih informacija, prijave umjesto lica ili zajedno sa licem koje je podnijelo
prijavu.
c) naknadu {tete. (2) Autor dizajna ili wegov pravni sqednik mo`e tu`bom
(9) Sud mora u postupku obezbje|ewa dokaza, prema odredbama zahtijevati od suda da utvrdi da je on nosilac registrovanog
ovog ~lana, obezbijediti za{titu povjerqivih podataka industrijskog dizajna umjesto lica ili zajedno sa licem na
stranaka i da vodi brigu o tome da se sudski postupak ne ~ije ime je registrovan industrijski dizajn.
zloupotrebqava iskqu~ivo sa namjerom pribavqawa (3) Tu`ba iz stava (1) ovog ~lana mo`e se podnijeti do
povjerqivih podataka suprotne strane. okon~awa postupka za priznawe industrijskog dizajna, a
^lan 87. tu`ba iz stava (2) ovog ~lana mo`e se podnijeti do isteka
(Du`nost obavje{tavawa) roka va`ewa registrovanog industrijskog dizajna.
(1) Sud mo`e u toku parnice, zbog povrede prava iz ovog (4) Ako se sudskom odlukom usvoji tu`beni zahtjev iz stava (1),
zakona, na osnovu opravdanog zahtjeva jedne od stranaka odnosno stava (2) ovog ~lana, Institut }e po prijemu
nalo`iti povrediocu prava da dostavi podatke o izvoru i presude, ili na zahtjev tu`ioca, upisati tu`ioca u
distributivnim kanalima robe ili usluga kojima se odgovaraju}i registar Instituta kao podnosioca prijave,
povre|uje pravo iz ovog zakona. ili nosioca registrovanog industrijskog dizajna, i podatke
(2) Sud mo`e da nalo`i da podatke iz stava (1) ovog ~lana o tome objaviti u slu`benom glasilu.
dostave sudu i lica koja u obimu komercijalne djelatnosti: ^lan 91.
a) posjeduju robu za koju se sumwa da se wome povre|uje (Pribavqeno pravo tre}eg lica na osporenom industrijskom
pravo iz ovog zakona, ili dizajnu)
b) koriste usluge za koje se sumwa da se wima povre|uje Pravo koje je tre}e lice pribavilo od ranijeg podnosioca
pravo iz ovog zakona, ili prijave, odnosno nosioca registrovanog industrijskog dizajna,
c) pru`aju usluge za koje se sumwa da se wima povre|uje iz ~lana 90. ovog zakona, prestaje danom upisivawa novog
pravo iz ovog zakona. podnosioca prijave, odnosno nosioca registrovanog
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 85

industrijskog dizajna, u odgovaraju}i registar Instituta samo radi o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi prava iz
ako je raniji podnosilac prijave, odnosno nosilac ovog zakona.
industrijskog dizajna, na osnovu sudske odluke iz ~lana 90. stav (4) Ako carinski organ ne primi pisano izja{wewe
(4) ovog zakona brisan iz odgovaraju}eg registra Instituta. sopstvenika ili lica koje je ovla{}eno da raspola`e
^lan 92. robom u roku iz stava (3) ovog ~lana, on mo`e, na zahtjev i o
(Spor za priznawe autorstva) tro{ku nosioca prava, privremeno zadr`anu robu oduzeti i
(1) Lice koje sebe smatra autorom dizajna, ili wegov pravni uni{titi.
sqednik, mo`e tu`bom zahtijevati od suda da utvrdi da je (5) Ako sopstvenik robe ili lice koje je ovla{}eno da
on autor dizajna koji je predmet prijave ili registrovanog raspola`e robom u roku iz stava (3) ovog ~lana podnese
industrijskog dizajna, te da bude naveden kao autor u izjavu da se ne radi o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj
prijavi i svim drugim dokumentima, kao i u odgovaraju}im povredi prava iz ovog zakona, nosilac prava mo`e u roku od
registrima. deset radnih dana od prijema obavje{tewa o takvoj izjavi
(2) Tu`ilac iz stava (1) ovog ~lana mo`e zahtijevati i podnijeti tu`bu zbog povrede prava.
objavqivawe presude o tro{ku tu`enog, naknadu moralne i (6) Ako posebne okolnosti slu~aja to opravdavaju, carinski
imovinske {tete i tro{kova postupka. organ mo`e, na zahtjev nosioca prava, odrediti dodatni rok
(3) Rok za podno{ewe tu`be iz stava (1) ovog ~lana nije za podno{ewe tu`be iz stava (5) ovog ~lana, koji ne mo`e
vremenski ograni~en. biti du`i od deset radnih dana.
(7) Nosilac prava ili lice koje on ovlasti mo`e za vrijeme
DIO DVANAESTI - CARINSKE MJERE privremenog zadr`avawa izvr{iti pregled i kontrolu
^lan 93. robe i prate}e dokumentacije u obimu koji je potreban za
(Zahtjev nosioca prava) utvr|ivawe wegovih zahtjeva i za ostvarivawe sudske
(1) Nosilac iskqu~ivih prava prema ovom zakonu koji za{tite wegovih prava uz obezbje|ewe za{tite
opravdano sumwa da }e do}i do uvoza, tranzita ili izvoza povjerqivih podataka.
robe proizvedene u suprotnosti sa odredbama ovog zakona (8) Pravo da izvr{i pregled i kontrolu robe ima i wen
mo`e nadle`nom carinskom organu (u daqwem tekstu: uvoznik.
carinski organ) podnijeti zahtjev za za{titu svojih prava (9) Ako nosilac prava ne podnese tu`bu iz stava (5) ovog ~lana,
putem carinskih mjera privremenog zadr`avawa robe od privremeno zadr`ana roba pu{ta se u tra`enu carinski
daqeg pu{tawa u promet. dozvoqenu upotrebu, odnosno promet.
(2) Zahtjev za za{titu prava, prema stavu (1) ovog ~lana, mora (10)Ako nosilac prava pokrene sudski postupak, carinski or-
da sadr`i naro~ito: gan }e donijeti odluku o zapqeni robe do dono{ewa
a) podatke o podnosiocu zahtjeva i o nosiocu iskqu~ivog pravosna`ne sudske odluke.
prava iz ovog zakona, ako se ne radi o istom licu, (11)Ako nosilac prava podnese tu`bu iz stava (5) ovog ~lana, a
b) detaqan opis robe koji omogu}ava wenu nadle`ni sud ne donese privremenu mjeru zadr`avawa robe
identifikaciju, u roku iz stava (5) ovog ~lana, sopstvenik privremeno
c) dokaze o tome da je podnosilac zahtjeva, odnosno lice zadr`ane robe ili lice ovla{}eno da raspola`e wome ima
koje je on ovlastio, nosilac iskqu~ivog prava iz ovog pravo da zahtijeva osloba|awe te robe ako polo`i sredstva
zakona u vezi s tom robom, obezbje|ewa u iznosu dovoqnom za eventualnu naknadu
d) dokaze o tome da je iskqu~ivo pravo vjerovatno {tete nosiocu prava pod uslovom da su ispuweni svi ostali
povrije|eno, uslovi za osloba|awe te robe.
e) druge podatke va`ne za odlu~ivawe o zahtjevu kojima ^lan 95.
raspola`e podnosilac, kao {to su podaci o lokaciji (Postupak po slu`benoj du`nosti)
robe i wenoj destinaciji, o~ekivani datum dolaska ili (1) Ako carinska ispostava pri sprovo|ewu carinskog
odlaska po{iqke, podaci o sredstvu transporta, podaci postupka u vezi sa uvozom, tranzitom ili izvozom robe
o uvozniku, izvozniku, primaocu i sl., opravdano sumwa da su odre|enom robom povrije|ena prava
f) vremenski period u kojem }e carinski organi postupati prema ovom zakonu, ona }e privremeno zadr`ati pu{tawe
prema zahtjevu i koji ne mo`e biti du`i od dvije godine te robe u promet i o tome obavijestiti carinski organ.
od dana podno{ewa zahtjeva.
(2) Carinski organ pismeno obavje{tava nosioca prava o
(3) Carinski organ mo`e prije dono{ewa odluke kojom zadr`avawu robe, sumwi da se radi o povredi wegovih prava
udovoqava zahtjevu iz stava (1) ovog ~lana tra`iti od i o mogu}nosti da podnese zahtjev prema ~lanu 93. ovog
nosioca prava da polo`i obezbje|ewe za tro{kove zakona, u roku od pet radnih dana od dana zadr`avawa robe.
pohrawivawa i prevoza robe, kao i za naknadu {tete, koji
bi u vezi sa robom mogli nastati carinskom organu, kao i (3) Ako nosilac prava podnese zahtjev u skladu sa stavom (2)
strani protiv koje je prihva}en zahtjev iz stava (1) ovog ovog ~lana, roba se zadr`ava do dono{ewa odluke
~lana. carinskog organa.
(4) Ako carinski organ udovoqi zahtjevu iz stava (1) ovog (4) Ako carinski organ udovoqi zahtjevu iz ~lana 93. ovog
~lana, on o tome obavje{tava sve carinske ispostave i zakona, roba se privremeno zadr`ava za daqih deset radnih
nosioca prava. dana.
(5) Nosilac prava mora u roku iz stava (4) ovog ~lana da
^lan 94. sprovede radwe iz ~lana 94. stav (7) ovog zakona.
(Postupak nakon privremenog zadr`avawa robe)
(1) Ako carinska ispostava pri sprovo|ewu carinskog (6) Odredbe ~l. 94. i 95. ovog zakona ne primjewuju se na uvoz,
postupka na|e robu koja odgovara opisu robe iz odluke tranzit ili izvoz robe u malim koli~inama namijewenim
nadle`nog carinskog organa, ona }e tu robu privremeno za privatnu i nekomercijalnu upotrebu, koje se unose ili
zadr`ati od daqeg pu{tawa u promet. iznose kao dio li~nog prtqaga ili {aqu u malim
po{iqkama.
(2) Odluka o privremenom zadr`avawu robe uru~uje se wenom
uvozniku. ^lan 96.
(3) U odluci iz stava (2) ovog ~lana odre|uje se da se (Primjena drugih carinskih propisa)
sopstvenik robe, odnosno lice koje je ovla{}eno za (1) Na carinski postupak u vezi sa robom kojom se povre|uju
raspolagawe robom, u roku od deset radnih dana od dana prava iz ovog zakona primjewuju se na odgovaraju}i na~in
privremenog zadr`avawa mo`e izjasniti o tome da li se ostali carinski propisi.
Broj 53 - Strana 86 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
(2) Bli`e propise o sprovo|ewu carinskih mjera iz ovog ^lan 101.
dijela zakona donosi Savjet ministara na predlog Uprave (Prestanak va`ewa drugih propisa i postupci za priznawe
za indirektno oporezivawe BiH. industrijskog dizajna u toku)
(3) Carinski postupak u vezi sa robom kojom se povre|uju prava (1) Po~etkom primjene ovog zakona prestaju da va`e odredbe
iz ovog zakona je hitan. GLAVE II - VRSTE PRAVA INDUSTRIJSKOG VLAS-
NI[TVA Odjeqak 3. - INDUSTRIJSKI DIZAJN (~l. od
DIO TRINAESTI - PREKR[AJNE ODREDBE 97. do 115) Zakona o industrijskom vlasni{tvu u Bosni i
^lan 97. Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/02 i 29/02)
(Prekr{aji) koje se odnose na industrijski dizajn, kao i odredbe koje se
mogu shodno primijeniti na industrijski dizajn.
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 200.000 KM
kazni}e se za prekr{aj pravno lice koje na na~in iz ~lana (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, Zakon o
80. ovog zakona povrijedi registrovani industrijski dizajn industrijskom vlasni{tvu u Bosni i Hercegovini
ili pravo iz prijave. primjewiva}e se i daqe na sve upravne postupke u vezi sa
industrijskim dizajnom koji nisu okon~ani do dana po~etka
(2) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM primjene ovog zakona.
kazni}e se za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana i odgovorno
lice u pravnom licu. ^lan 102.
(3) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM (Primjena me|unarodnih ugovora)
kazni}e se za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana fizi~ko Odredbe me|unarodnih ugovora u vezi sa industrijskim
lice. dizajnom kojima je pristupila BiH primjewuju se na predmete
(4) Predmeti koji su nastali izvr{ewem prekr{aja iz stava koje tretira ovaj zakon i u slu~aju sukoba sa odredbama ovoga
(1) ovog ~lana oduze}e se i uni{titi, a predmeti, odnosno zakona primjewuju se odredbe me|unarodnih ugovora.
ure|aji namijeweni ili upotrijebqeni za izvr{ewe tih ^lan 103.
prekr{aja }e se oduzeti. (Jedinstvena primjena odredaba o Komisiji za `albe u Zakonu
(5) Prekr{ajni postupak na osnovu odredaba ovog ~lana je u patentu, Zakonu o za{titi oznaka geografskog porijekla i
hitan. Zakonu o `igu)
Odredbe ~l. 77. i 78. ovog zakona i odgovaraju}e odredbe
^lan 98. Zakona o patentu, Zakona o za{titi oznaka geografskog
(Za{titna mjera) porijekla i Zakona o `igu, kojima se ure|uje Komisija za `albe
(1) Pravnom licu koji u~ini prekr{aj iz ~lana 97. stav (1) ovog Instituta, primjewuju se na na~in da se formira jedna
zakona u obavqawu djelatnosti mo`e se izre}i za{titna komisija za `albe.
mjera zabrane obavqawa djelatnosti ili dijelova
djelatnosti kojima se vrije|a registrovani industrijski ^lan 104.
dizajn u trajawu do jedne godine, ako je u~iweni prekr{aj (Stupawe na snagu i primjena Zakona)
naro~ito te`ak zbog na~ina izvr{ewa, posqedica djela Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u
ili drugih okolnosti u~iwenog prekr{aja. "Slu`benom glasniku BiH", a primjewuje se od 1. januara 2011.
(2) Pravnom licu koji u~ini prekr{aj iz ~lana 97. stav (1) ovog godine.
zakona u povratu izre}i }e se za{titna mjera zabrane PSBiH, broj 520/10
djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se vrije|a 28. maja 2010. godine
registrovani industrijski dizajn u trajawu od najmawe Sarajevo
jedne godine.
Predsjedavaju}i Predsjedavaju}i
^lan 99. Predstavni~kog doma Doma naroda
(Inspekcijska kontrola u vezi sa prekr{ajima) Parlamentarne skup{tine BiH Parlamentarne skup{tine BiH
(1) Inspekcijsku kontrolu u vezi sa prekr{ajima, Dr Milorad @ivkovi}, s. r. Sulejman Tihi}, s. r.
sankcionisanim u ~lanu 97. ovog zakona, vr{i inspekcija
nadle`na za kontrolu tr`i{ta u Federaciji Bosne i 282
Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Br~ko Bosne
i Hercegovine. Na osnovu ~lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 75. sjednici
(2) Inspekcijski postupak je hitan. Predstavni~kog doma, odr`anoj 7. aprila 2010. godine, i na 46.
sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. maja 2010. godine, usvojila
DIO ^ETRNAESTI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE je
^lan 100.
(Prava priznata do primjene ovog zakona i sprovedbeni ZAKON
propisi za izvr{ewe ovog zakona)
O PATENTU
(1) Registrovani industrijski dizajni koji va`e na dan
stupawa na snagu ovog zakona ostaju i daqe na snazi i na wih DIO PRVI - OP]E ODREDBE
}e se primjewivati odredbe ovog zakona. ^lan 1.
(2) Direktor Instituta donije}e sprovedbene propise za (Predmet Zakona)
izvr{ewe ovog zakona u roku od {est mjeseci od dana (1) Ovim zakonom ure|uje se pravna za{tita izuma patentom i
wegovog stupawa na snagu, izuzev propisa iz ~l. 16. i 96. konsenzualnim patentom, odnosno postupak za priznanje
stav (2) ovog zakona. patenta i dodjelu konsenzualnog patenta.
(3) Propisi o sprovo|ewu u smislu stava (2) ovog ~lana su: (2) Ako ovim zakonom nije druga~ije propisano, odredbe koje
Pravilnik o postupku za priznawe industrijskog dizajna, se odnose na patent na odgovaraju}i na~in primjenjuju se i
Odluka o posebnim tro{kovima postupka za sticawe i na konsenzualni patent.
odr`avawe prava industrijske svojine, Odluka o uslovima
za upisivawe u registre zastupnika za za{titu ^lan 2.
industrijske svojine, Pravilnik o stru~nom ispitu za (Princip teritorijalnosti)
zastupnike za za{titu industrijske svojine i Odluka o Patent priznat na osnovu odredbi ovog zakona je teritorijalno
naknadi za rad u Komisiji za `albe. ograni~eno pravo koje vrijedi na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 87

^lan 3. b) postupak kojim je taj biolo{ki materijal proizveden,


(Materijalna prava) prera|en ili upotrijebljen,
Materijalna prava nosioca patenta obuhvataju isklju~iva c) biolo{ki materijal izoliran iz prirodne okoline ili
prava privrednog iskori{tavanja izuma i pravo raspolaganja proizveden tehni~kim postupkom ~ak i ako se ranije
njime u skladu s odredbama ovog zakona. nalazio u prirodi.
^lan 4. (3) Biolo{ki materijal iz stava (2) ovog ~lana je bilo koji
(Nacionalni tretman) materijal koji sadr`i geneti~ku informaciju i koji se mo`e
(1) Strano fizi~ko i pravno lice u pogledu za{tite izuma razmno`avati sâm, ili se mo`e razmno`avati u biolo{kom
patentom i konsenzualnim patentom u Bosni i Hercegovini sistemu.
u`iva ista prava kao i doma}e fizi~ko i pravno lice, ako to (4) Prema uslovima iz stava (1) ovog ~lana, izum koji se odnosi
proizilazi iz me|unarodnih ugovora i konvencija kojima je na biljke ili `ivotinje smatrat }e se patentibilnim ako njegova
pristupila, odnosno koje je ratificirala Bosna i Hercegovina tehni~ka izvodljivost nije ograni~ena na odre|enu biljnu
(u daljnjem tekstu: me|unarodni ugovori i konvencije), ili iz sortu ili `ivotinjsku pasminu i ako postupak ostvarivanja
primjene principa reciprociteta. izuma nije bitno biolo{ki.
(2) Postojanje reciprociteta pretpostavlja se dok se ne doka`e (5) Postupak za dobivanje biljaka ili `ivotinja iz stava (4) ovog
suprotno. ~lana bitno je biolo{ki ako se u cijelosti sastoji od prirodnih
postupaka kao {to su kri`anje ili selekcija.
^lan 5. (6) Izumima se, u smislu stava (1) ovog ~lana, ne smatraju
(Zastupanje) naro~ito:
(1) Zastupanjem u postupku koji se vodi pred Institutom za a) otkri}a, nau~ne teorije i matemati~ke metode,
intelektualno vlasni{tvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem b) estetske tvorevine,
tekstu: Institut) mogu se baviti ovla{teni zastupnici, tj.
fizi~ka i pravna lica upisana u Registar patentnih zastupnika, c) planovi, pravila i metode za izvo|enje umnih aktivnosti,
koji u elektronskoj formi vodi Institut. igara ili privrednih aktivnosti,
(2) U Registar zastupnika iz stava (1) ovog ~lana upisuje se d) programi kompjutera,
fizi~ko i pravno lice koje ispunjava uslove propisane e) prezentacija informacija definirana samim sadr`ajem tih
posebnim propisom. informacija.
(3) Strano fizi~ko i pravno lice mo`e obavljati radnje u postupku (7) Odredba stava (6) ovog ~lana primjenjuje se samo u obimu u
pred Institutom samo posredstvom zastupnika iz stava (1) kojem je predmet prijave za za{titu izuma navedeni element
ovog ~lana. ili aktivnost kao takva.
(4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovoga ~lana, strano fizi~ko i ^lan 7.
pravno lice mo`e samostalno bez zastupnika preduzimati (Izuzeci od patentibilnosti)
sljede}e radnje: (1) Patent ne mo`e biti priznat za:
a) podnositi prijave patenta, a) izume `ivotinjskih pasmina i biljnih sorti i bitno biolo{kih
b) preduzimati druge radnje u pogledu utvr|ivanja datuma postupaka za dobivanje biljaka ili `ivotinja, osim izuma
podno{enja prijave patenta, nebiolo{kih i mikrobiolo{kih postupaka i proizvoda
c) podnositi prijepise prve prijave patenta kad zahtijeva dobivenih tim postupcima kako je propisano u ~lanu 6.
pravo prvenstva iz ~lana 24. ovog zakona, stav (4) ovog zakona, pri ~emu se, u smislu ovog zakona,
d) primati obavje{tenja od Instituta u vezi s postupcima iz pod mikrobiolo{kim postupkom podrazumijeva bilo koji
ta~. a) do c) ovog stava, postupak koji uklju~uje ili koji se provodi na
e) pla}ati takse i naknade posebnih tro{kova postupka u mikrobiolo{kom materijalu ili ~iji je proizvod
skladu s ~lanom 15. ovog zakona. mikrobiolo{ki materijal,
(5) U slu~aju samostalnog preduzimanja radnji iz stava (4) b) ljudsko tijelo, razne stepene njegovog oblikovanja i
ovoga ~lana, strano fizi~ko i pravno lice mora Institutu razvoja ili jednostavno otkri}e jednog od njegovih
dostaviti adresu za dopisivanje koja mora biti na teritoriji elemenata, uklju~uju}i sekvencu ili djelimi~nu sekvencu
Bosne i Hercegovine. gena,
(6) Ako strano fizi~ko i pravno lice ne imenuju zastupnika ili c) izume koji se odnose na dijagnosti~ke ili hirur{ke
Institutu ne dostave adresu za dopisivanje u skladu s postupke ili postupke lije~enja koji se primjenjuju
odredbom stava (5) ovog ~lana, Institut }e ga pisanim putem direktno na ljudskom ili `ivotinjskom tijelu, osim
preko diplomatsko-konzularnog predstavni{tva Bosne i proizvoda, posebno materija i smjesa koje se primjenjuju
Hercegovine pozvati da u roku od tri mjeseca imenuje u navedenim postupcima.
zastupnika ili dostavi adresu za dopisivanje. (2) Izum koji se odnosi na element izoliran iz ljudskog tijela ili
(7) Ako strano fizi~ko i pravno lice ne postupi po pozivu proizveden tehni~kim postupkom, uklju~uju}i sekvencu ili
Instituta iz stava (6) ovog ~lana, Institut }e zaklju~kom djelimi~nu sekvencu gena iz stava (1) ta~ka b) ovog ~lana,
odbaciti njegov podnesak i dostaviti ga javnim saop}enjem mo`e biti patentibilan iako je strukturom jednak strukturi
na oglasnoj tabli Instituta. prirodnog elementa, industrijska primjenjivost sekvence ili
(8) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog ~lana, takse i naknade djelimi~ne sekvence gena mora biti razotkrivena u prijavi
posebnih tro{kova za odr`avanje patenta u vrijednosti mo`e patenta, kako je izvorno podnesena.
platiti bilo koje lice. (3) Ne}e se smatrati patentibilnim izumi ~ije bi komercijalno
iskori{tavanje bilo suprotno javnom poretku ili moralu, ali ne
DIO DRUGI - PREDMET ZA[TITE PATENTOM samo zbog toga {to je takvo iskori{tavanje zabranjeno
^lan 6. zakonom ili drugim propisom.
(Patentibilni izum) (4) Izumima iz stava (3) ovog ~lana smatraju se naro~ito:
(1) Patent se priznaje za svaki izum iz bilo koje oblasti tehnike a) postupci kloniranja ljudskih bi}a,
koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji se mo`e b) postupci za modificiranje geneti~kog identiteta mati~nih
industrijski primijeniti. }elija ljudskih bi}a,
(2) Prema uslovima iz stava (1) ovog ~lana, patent se priznaje i c) upotreba ljudskih embrija u industrijske ili komercijalne
za izum koji se odnosi na: svrhe i
a) proizvod koji se sastoji od biolo{kog materijala ili koji d) postupci za modificiranje geneti~kog identiteta `ivotinja
sadr`i biolo{ki materijal, koji bi vjerovatno prouzrokovali njihovu patnju bez
Broj 53 - Strana 88 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
ikakve bitne medicinske koristi za ~ovjeka ili `ivotinju, DIO ^ETVRTI - POSTUPAK ZA PRIZNANJE PATENTA
kao i `ivotinje koje su rezultat takvih postupaka.
^lan 14.
^lan 8. (Ovla{tenja Instituta)
(Novost izuma) (1) Postupak za sticanje, odr`avanje, prestanak i evidenciju
(1) Izum je nov ako nije obuhva}en stanjem tehnike. prometa patenta, odnosno konsenzualnog patenta vodi
(2) Pod stanjem tehnike podrazumijeva se sve {to je u~injeno Institut.
dostupnim javnosti u svijetu, pisanim ili usmenim putem, (2) Za oblast patenata Institut vodi sljede}e registre:
upotrebom ili na bilo koji drugi na~in prije datuma
podno{enja prijave patenta. a) Registar prijava patenata,
(3) U stanje tehnike uklju~en je i sadr`aj svih prijava patenata b) Registar patenata.
koje imaju u~inak u Bosni i Hercegovini, onakvih kako su (3) Protiv odluka Instituta donesenih u prvom stepenu dopu{tena
podnesene, koje imaju raniji datum podno{enja od datuma je `alba o kojoj odlu~uje Komisija za `albe Instituta.
prijave iz stava (2) ovog ~lana, a koje su objavljene tek na Postupak po `albi bli`e se ure|uje provedbenim propisom.
datum podno{enja prijave patenta iz stava (2) ovog ~lana ili (4) Protiv rje{enja Instituta donesenog u drugom stepenu `alba
nakon toga, na na~in predvi|en ovim zakonom. nije dopu{tena, ali se mo`e pokrenuti upravni spor
(4) Odredbe st. (1) do (3) ovog ~lana ne isklju~uju mogu}nost podno{enjem tu`be Sudu Bosne i Hercegovine.
za{tite patentom materije ili smjesa sadr`anih u stanju
tehnike, koje se primjenjuju u postupcima iz ~lana 7. stav (1) ^lan 15.
ta~ka c) ovog zakona pod uslovom da njihova primjena u (Takse i naknade posebnih tro{kova u postupku sticanja i
navedenim postupcima nije sadr`ana u stanju tehnike. odr`avanja prava)
(5) Smatra se da je izum obuhva}en stanjem tehnike ako je (1) Za sve radnje u postupku sticanja, odr`avanja, evidencije
postao dostupan javnosti objavljivanjem, izlaganjem, prometa i prestanka patenta, kao i za pru`anje informacionih
prikazivanjem ili upotrebom na na~in koji stru~njacima usluga pla}aju se takse saglasno va`e}em propisu kojim se
omogu}ava da ga primijene. ure|uju dr`avne administrativne takse (u daljnjem tekstu:
takse) i naknade posebnih tro{kova postupka (u daljnjem
^lan 9. tekstu: tro{kovi postupka) u visini odre|enoj posebnom
(Objave koje ne uti~u na novost) tarifom, koju donosi Ministarstvo vanjske trgovine i
Novim se smatra izum koji je najvi{e {est mjeseci prije ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na prijedlog
datuma podno{enja prijave patenta bio sadr`an u stanju tehnike direktora Instituta.
usljed ili kao posljedica: (2) Ako u postupku priznanja patenta takse i tro{kovi postupka
a) o~ite zloupotrebe u pogledu podnosioca prijave patenta ili ne budu pla}eni, prijava patenta smatrat }e se povu~enom, a
njegovog pravnog prednika ili, u slu~aju nepla}anja taksi i tro{kova postupka za odr`avanje
b) izlaganja na slu`benoj ili slu`beno priznatoj izlo`bi u patenta i prava iz prijave patenta, to pravo prestaje va`iti.
skladu s Konvencijom o me|unarodnim izlo`bama (3) Za podno{enje `albe pla}aju se taksa i tro{kovi postupka u
potpisanoj u Parizu 22. novembra 1928. godine i skladu s posebnim propisima. Ako taksa i tro{kovi postupka
revidiranoj posljednji put 30. novembra 1972. godine pod ne budu pla}eni prije isteka roka za `albu, Institut }e pozvati
uslovom da podnosilac nazna~i u prijavi patenta prilikom podnosioca da ih plati u roku od 15 dana. Ako taksa i
njenog podno{enja da je izum bio izlo`en i da najkasnije u tro{kovi postupka ne budu pla}eni, smatra se da `alba nije
roku od ~etiri mjeseca od datuma podno{enja prijave podnesena.
podnese odgovaraju}u potvrdu o izlaganju izuma.
^lan 10. ^lan 16.
(Inventivni nivo) (Propisi koji se primjenjuju u postupku pred Institutom)
(1) Smatra se da izum ima inventivni nivo ako rje{enje (1) Pitanja postupka koji se vodi pred Institutom bli`e se ure|uju
odre|enog problema za stru~njaka iz odgovaraju}e oblasti ne propisima za provo|enje ovog zakona (u daljnjem tekstu:
proizlazi na o~igledan na~in iz stanja tehnike. provedbeni propis).
(2) Prilikom ispitivanja da li izum ima inventivni nivo ne uzima (2) Za pojedina pitanja koja nisu ure|ena ovim zakonom i
se u obzir sadr`aj prijava iz ~lana 8. stav (3) ovog zakona. provedbenim propisom primjenjivat }e se odredbe Zakona o
upravnom postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02,
^lan 11. 12/04, 88/07 i 93/09).
(Industrijska primjenjivost)
Smatra se da je izum industrijski primjenjiv ako je predmet ^lan 17.
izuma tehni~ki izvodljiv i ako se mo`e proizvesti ili upotrijebiti u (Pokretanje postupka)
bilo kojoj oblasti industrije, uklju~uju}i i poljoprivredu. (1) Postupak za priznanje patenta pokre}e se podno{enjem
DIO TRE]I - PRAVO NA ZA[TITU IZUMA Institutu prijave za priznanje patenta (u daljnjem tekstu:
prijava) u skladu s ovim zakonom i na na~in propisan
^lan 12. provedbenim propisom.
(Izumitelj i prava izumitelja)
(2) Prijave se uzimaju u postupak ispitivanja redoslijedom
(1) Izumitelj je lice koje je stvorilo izum svojim stvarala~kim njihovog podno{enja.
radom.
(2) Pravo na za{titu izuma pripada izumitelju ili njegovom (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog ~lana, prijava se mo`e
pravnom sljedniku. ispitivati prema hitnom postupku u slu~aju sudskog ili
drugog spora u kojem zavr{etak postupka po prijavi
(3) Ako je izum nastao zajedni~kim radom vi{e izumitelja, predstavlja rje{enje prethodnog pitanja.
pravo na patent pripada svim izumiteljima.
(4) Institut }e provesti hitno ispitivanje na osnovu podnesenog
^lan 13. obrazlo`enog zahtjeva s dokazima.
(Moralno pravo izumitelja)
(1) Izumitelj ima moralno pravo u statusu izumitelja da bude ^lan 18.
naveden u prijavi patenta, svim ispravama koje se izdaju za (Jedinstvo izuma)
priznati patent, te u odgovaraju}im registrima. (1) Za svaki izum podnosi se posebna prijava.
(2) Ako je izum koji se {titi ovim zakonom rezultat stvarala~kog (2) Jednom prijavom mo`e se zahtijevati za{tita za vi{e izuma
rada vi{e lica, u prijavi patenta i ispravama iz stava (1) ovog samo ako su ti izumi me|usobno tako povezani da ostvaruju
~lana sva ta lica navode se kao izumitelji. jedinstvenu izumiteljsku zamisao (jedinstvo izuma).
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 89

^lan 19. b) podatke o podnosiocu prijave,


(Jezik prijave patenta) c) dio prijave koji na prvi pogled izgleda kao opis izuma,
(1) Prijava patenta mora biti sastavljena na jednom od jezika iako taj opis ne zadovoljava sve uslove propisane ovim
koji su u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. zakonom i provedbenim propisom.
(2) Ako je tekst prijave podnesen na stranom jeziku, Institutu se ^lan 23.
mora dostaviti prijevod teksta prijave na jedan od jezika koji (Razdvajanje prijave)
su u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. (1) Podnosilac prijave mo`e sâm ili na zahtjev Instituta podijeliti
^lan 20. predmet prijave patenta kojoj je utvr|en datum podno{enja
(Sadr`aj prijave patenta) (prvobitna prijava) na dvije ili vi{e prijava (izdvojena
(1) Prijava patenta mora sadr`avati: prijava) i na osnovu svake od njih nastaviti samostalni
a) zahtjev za priznanje patenta, postupak, o ~emu Institut donosi zaklju~ak.
b) opis izuma, (2) Predmet za{tite izdvojene prijave ne smije izlaziti van obima
c) jedan ili vi{e patentnih zahtjeva, za{tite prvobitno podnesene prijave.
d) crte`e na koje se pozivaju opis izuma i patentni zahtjevi, (3) Podjela prvobitne prijave patenta dopu{tena je do dono{enja
e) sa`etak. rje{enja o zahtjevu za priznanje patenta.
(2) Zahtjev iz stava (1) ta~ka a) ovog ~lana mora sadr`avati: (4) Izdvojena prijava zadr`ava datum podno{enja prvobitne
a) izri~itu naznaku da se zahtijeva priznanje patenta, prijave i, ako za to ima osnova u smislu odredbe ~lana 24.
b) naziv izuma koji odra`ava njegovu bit, ovog zakona, u`iva pravo prvenstva prvobitne prijave
c) podatke o podnosiocu prijave, patenta.
d) podatke o izumiocu, odnosno napomenu da izumitelj ne ^lan 24.
`eli biti naveden u prijavi. (Pravo prvenstva)
(3) Izum se mora opisom iz stava (1) ta~ka b) ovog ~lana otkriti (1) Od datuma koji je utvr|en kao datum podno{enja prijave
na na~in dovoljno jasan i detaljan, tako da ga stru~njak iz patenta iz ~lana 22. ovog zakona, pod uslovom da je prijava
odgovaraju}e oblasti mo`e izvesti. Ako se izum odnosi na objavljena u skladu s odredbama ~lana 37. ovoga zakona,
`ivi biolo{ki materijal i ako ga nije mogu}e primijeniti na podnosilac prijave ima pravo prvenstva u pogledu svakog
osnovu opisa izuma, smatrat }e se da opis izuma ispunjava drugog podnosioca koji za isti izum podnese prijavu kasnije.
uslov iz ovog stava ako je uzorak prirodno obnovljivog (2) Prvenstvo vrijedi od datuma podno{enja prijave patenta
`ivog biolo{kog materijala deponiran u nadle`noj ustanovi Institutu, osim u slu~aju kad su zadovoljeni uslovi za
najkasnije na datum podno{enja prijave patenta. Pod priznanje prava prvenstva iz ~lana 25. ovog zakona.
nadle`nom ustanovom iz ovog stava podrazumijeva se ^lan 25.
ustanova koja je odre|ena na osnovu Budimpe{tanskog (Unijsko pravo prvenstva)
sporazuma o priznanju depozita mikroorganizama s ciljem
postupka patentiranja, zaklju~enog 1977. godine, revidiranog (1) Svakom fizi~kom ili pravnom licu koje u nekoj dr`avi
1980. godine. ~lanici Pariske unije za za{titu industrijskog vlasni{tva (u
daljnjem tekstu: Pariska unija), odnosno dr`avi ~lanici
(4) Patentnim zahtjevima iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana Svjetske trgovinske organizacije (u daljnjem tekstu: WTO)
odre|uju se obim i predmet za{tite izuma. Oni moraju biti podnese urednu prijavu za isti izum priznat }e se pravo
jasni, sa`eti i u cijelosti potkrijepljeni opisom izuma i prvenstva u Bosni i Hercegovini, ako to zatra`i u roku od 12
crte`ima ako postoje. Patentni zahtjevi mogu biti nezavisni i mjeseci ra~unaju}i od dana podno{enja prve prijave.
zavisni. Nezavisni patentni zahtjevi sadr`avaju nova bitna
obilje`ja izuma. Zavisni patentni zahtjevi sadr`avaju (2) Urednom prijavom iz stava (1) ovog ~lana smatra se prijava
specifi~na obilje`ja izuma koji je odre|en u nezavisnom ili ~iji je datum podno{enja utvr|en u skladu s nacionalnim
drugom zavisnom patentnom zahtjevu. zakonodavstvom dr`ave ~lanice Pariske unije ili ~lanice
(5) Sa`etak iz stava (1) ta~ka e) ovog ~lana je kratak sadr`aj WTO-a u kojoj je podnesena, ili u skladu s me|unarodnim
su{tine izuma koji slu`i isklju~ivo u svrhu tehni~kog ugovorom zaklju~enim izme|u dr`ava ~lanica bez obzira na
informiranja i nema uticaja na obim tra`ene za{tite. njenu kasniju pravnu sudbinu.
(6) Smatra se da je prijava patenta uredna ako zadovoljava (3) Kasnija prijava patenta koja je podnesena u istoj ili za istu
uslove iz stava (1) ovog ~lana. dr`avu smatrat }e se prvom prijavom za potrebe utvr|ivanja
prava prvenstva u onom dijelu koji se odnosi na predmet
(7) Sastojci prijave patenta navedeni u stavu (1) ta~. b) do e) izuma prve prijave ako je na datum podno{enja kasnije
ovog ~lana smatraju se tekstom prijave. prijave prva prijava, koja je slu`ila za utvr|ivanje prava
(8) Sastojci iz stava (1) ovog ~lana i dodaci koji se dostavljaju prvenstva, povu~ena, odbijena ili odba~ena prije nego {to je
uz prijavu podnose se na na~in i u broju primjeraka koji su postala dostupna javnosti i nije proizvela nikakve pravne
odre|eni provedbenim propisom. u~inke. Prva prijava patenta ne mo`e vi{e slu`iti kao osnova
^lan 21. za zahtijevanje prava prvenstva.
(Izjava izumitelja) ^lan 26.
(1) Ako izumitelj ne `eli da njegovo ime bude navedeno u (Zahtjev za priznanje prava prvenstva)
zahtjevu za priznanje patenta, kao ni u drugim aktima (1) Podnosilac prijave patenta koji se u Bosni i Hercegovini
propisanim ovim zakonom, podnosilac prijave du`an je, uz namjerava koristiti pravom prvenstva iz ~lana 25. ovog
zahtjev za priznanje patenta, a najkasnije u roku od tri zakona du`an je Institutu podnijeti:
mjeseca od datuma podno{enja prijave, dostaviti Institutu
pisanu izjavu izumitelja o tome. a) zahtjev za priznanje prava prvenstva koji sadr`ava bitne
podatke o prvoj prijavi ~ije se prvenstvo zahtijeva (broj i
(2) Izumitelj mo`e tokom postupka, a najkasnije do datum podno{enja prijave, dr`avu ~lanicu Pariske unije ili
objavljivanja prijave patenta, povu}i svoju izjavu da ne `eli ~lanicu WTO-a u kojoj je ili za koju je prijava podnesena)
da mu ime bude navedeno u prijavi, kao ni u drugim najkasnije do isteka roka od dva mjeseca od datuma
ispravama propisanim ovim zakonom. podno{enja prijave u Bosni i Hercegovini i
^lan 22. b) prijepis prve prijave ovjeren od nadle`nog organa dr`ave
(Datum podno{enja prijave) ~lanice Pariske unije ili ~lanice WTO-a u kojoj je ili za
Za priznanje datuma podno{enja prijave potrebno je da koju je prijava podnesena najkasnije do isteka roka od tri
prijava podnesena Institutu na taj datum sadr`i sljede}e: mjeseca od datuma podno{enja zahtjeva za priznanje
a) izri~itu naznaku da se zahtijeva priznanje patenta, prava prvenstva, ili ~etiri mjeseca od datuma podno{enja
Broj 53 - Strana 90 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
prijave patenta u Bosni i Hercegovini, ili 16 mjeseci od POGLAVLJE I. FORMALNO ISPITIVANJE PRIJAVE
najranijeg datuma zahtijevanih prvenstava, zavisno od ^lan 32.
toga koji od navedenih rokova ranije isti~e. (Postupak po prijavi nakon podno{enja)
(2) Ako je prijava patenta za koju se zahtijeva pravo prvenstva (1) Nakon primanja prijave patenta, Institut ispituje:
iz prve prijave podnesena na datum koji je kasniji od datuma
na koji istje~e period prvenstva iz ~lana 25. stav (1) ovog a) da li prijava ispunjava uslove za priznanje datuma
zakona, podnosilac prijave patenta mo`e podnijeti zahtjev za podno{enja iz ~lana 22. ovog zakona,
obnavljanje prava prvenstva. b) da li su pla}ene taksa i tro{kovi postupka za podno{enje
(3) Zahtjev iz stava (2) ovog ~lana mo`e se podnijeti u roku od prijave u skladu sa ~lanom 15. ovog zakona za podno{enje
dva mjeseca od datuma isticanja perioda prvenstva. prijave,
(4) Institut }e usvojiti zahtjev za obnavljanje prava prvenstva c) da li je podnesen prijevod prijave na jednom od jezika koji
pod uslovom da podnosilac: su u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, ako je
prijava sastavljena na stranom jeziku,
a) navede razloge koji potvr|uju da je do propu{tanja roka u
kojem se priznaje period prvenstva do{lo uprkos du`noj d) da li su podneseni crte`i iz ~lana 20. stav (1) ta~ka d) ovog
pa`nji koju su zahtijevale okolnosti i zakona,
b) plati takse i tro{kove postupka iz ~lana 15. ovog zakona. e) da li zastupa podnosioca prijave iz ~lana 5. stav (3) ovog
zakona lice koje se mo`e baviti zastupanjem u skladu s
(5) Institut obavje{tava podnosioca o razlozima zbog kojih ~lanom 5. stav (1) ovog zakona.
zahtjev za obnavljanje prava prvenstva namjerava odbiti u
cijelosti ili djelimi~no, te ga poziva da se u roku od mjesec (2) Ako prijava ne ispunjava uslove za priznanje datuma
dana od dana primanja poziva izjasni o tim razlozima. podno{enja iz ~lana 22. ovog zakona, Institut poziva
podnosioca da u roku od mjesec dana od dana primanja
^lan 27. poziva ukloni nedostatke izri~ito navedene u pozivu.
(Ispravak ili dopuna zahtjeva za priznanje prava prvenstva) (3) Ako podnosilac ne postupi u skladu s pozivom Instituta u
(1) Podnosilac prijave patenta mo`e podnijeti zahtjev za roku iz stava (2) ovog ~lana, prijava patenta odbacuje se
ispravak ili dopunu zahtjeva za priznanje prava prvenstva u zaklju~kom.
roku od 16 mjeseci od datuma prava prvenstva ili, ako bi (4) Ako podnosilac ukloni nedostatke u roku iz stava (2) ovog
ispravak ili dopuna prouzrokovala promjenu datuma prava ~lana, Institut donosi zaklju~ak kojim se datum primanja
prvenstva, u roku od 16 mjeseci od tako promijenjenog zahtijevanih ispravaka utvr|uje kao datum podno{enja
datuma prvenstva, koje god od {esnaestomjese~nog perioda prijave patenta.
isti~e prije, pod uslovom da je takav zahtjev podnesen u roku (5) Kad se u prijavi patenta poziva na crte`e koji nisu sadr`ani u
od ~etiri mjeseca od datuma podno{enja prijave patenta. prijavi, Institut poziva podnosioca prijave da dostavi crte`e u
(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana, podnosilac je du`an roku od mjesec dana od dana primanja poziva. Ako
platiti takse i tro{kove postupka iz ~lana 15. ovog zakona. podnosilac postupi po pozivu Instituta, datumom podno{enja
Ako u propisanom roku podnosilac ne plati takse i tro{kove prijave smatrat }e se datum kada je Institut zaprimio crte`e.
postupka, zahtjev se odbacuje zaklju~kom. Ako crte`i ne budu dostavljeni, smatrat }e se da se
(3) Ako je radi ispravke ili dopune zahtjeva za priznanje prava podnosilac prijave na njih nije ni pozvao.
prvenstva promijenjen datum prava prvenstva koje se (6) Institut poziva podnosioca prijave koji nije platio taksu i
zahtijeva, rokovi se ra~unaju od promijenjenog datuma tro{kove postupka, odnosno nije dostavio prijevod prijave
prvenstva. patenta na jednom od jezika koji su u slu`benoj upotrebi u
^lan 28. Bosni i Hercegovini, da te nedostatke ukloni u roku od
(Ograni~enja pri priznanju prava prvenstva) mjesec dana od dana primanja poziva.
Zahtjevi iz ~lana 26. stav (2) i ~lana 27. stav (1) ovog zakona (7) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave Institut mo`e
ne mogu se podnijeti nakon {to je podnosilac prijave patenta produ`iti rokove propisane ovim ~lanom za period koji
podnio zahtjev za objavljivanje prijave u skladu s ~lanom 37. stav smatra opravdanim, ali ne vi{e od tri mjeseca.
(2) ovog zakona, osim ako je takav zahtjev za objavljivanje (8) Ako podnosilac ne postupi po pozivu Instituta iz ~lana 6.
povu~en prije zavr{etka tehni~kih priprema za objavljivanje ovog zakona, prijava patenta kojoj je utvr|en datum
prijave. podno{enja smatrat }e se povu~enom o ~emu se donosi
poseban zaklju~ak o obustavi postupka.
^lan 29.
(Zahtjev za priznanje vi{estrukog prava prvenstva) ^lan 33.
Podnosilac prijave mo`e zahtijevati priznanje vi{estrukog (Upis prijave u registar)
prava prvenstva na osnovu vi{e ranije podnesenih prijava u (1) Prijava patenta kojoj je zaklju~kom utvr|en datum
jednoj ili vi{e zemalja ~lanica Pariske unije ili WTO-a pod podno{enja upisuje se u Registar prijava patenata, koji u
uslovima iz ~lana 25. ovog zakona. elektronskoj formi vodi Institut.
^lan 30. (2) Ako utvrdi da je u Registar iz stava (1) ovog ~lana upisana
(Obilje`ja izuma na koje se odnosi zahtjev za priznanje prava prijava koja ne ispunjava uslove iz ~lana 22. stav (1) ovog
prvenstva) zakona, Institut }e o brisanju takve prijave iz Registra
odlu~iti zaklju~kom.
(1) Zahtjev za priznanje prava prvenstva mo`e se odnositi samo (3) Sadr`aj i na~in vo|enja Registra prijava patenata bli`e se
na ona obilje`ja izuma koja su sadr`ana u prvoj prijavi ili ure|uju provedbenim propisom.
prijavama ~ije se prvenstvo zahtijeva.
(2) Ako se pojedina obilje`ja izuma na koje se odnosi zahtjev za ^lan 34.
priznanje prava prvenstva ne nalaze u patentnim zahtjevima (Uvjerenje o pravu prvenstva)
sadr`anim u prvoj prijavi, odnosno prijavama, pravo (1) Na zahtjev podnosioca prijave Institut izdaje uvjerenje o
prvenstva priznat }e se ukoliko se ta obilje`ja mogu utvrditi pravu prvenstva prijave.
iz svih sastavnih dijelova prijave. (2) Uslovi i postupak izdavanja, te sadr`aj uvjerenja iz stava (1)
^lan 31. ovog ~lana bli`e se ure|uju provedbenim propisom.
(Datum priznatog prava prvenstva) ^lan 35.
Prilikom primjene odredbi ~lana 8. st. (2) i (3) i ~lana 24. stav (Ispitivanje pretpostavki za objavljivanje prijave patenta)
(1) ovog zakona kao datum podno{enja prijave patenta Institutu (1) Ispitivanjem pretpostavki za objavljivanje prijave patenta
smatra se datum priznatog prava prvenstva. utvr|uje se da li prijava ispunjava sljede}e uslove:
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 91

a) da li sadr`ava sve dijelove iz ~lana 20. ovog zakona ^lan 39.


sastavljene na propisani na~in i potrebne dodatke (Postupak potpunog ispitivanja)
propisane ovim zakonom, (1) Potpunim ispitivanjem prijave patenta utvr|uje se da li izum
b) da li je nazna~en izumitelj, zadovoljava sve uslove za priznanje patenta, tj. da li je
c) da li je podnesen uredan zahtjev za priznanje prava predmet prijave izum:
prvenstva u smislu ~lana 24. ovog zakona, ako je a) koji nije isklju~en iz za{tite patentom u skladu s ~lanom 6.
priznanje prava prvenstva zahtijevano. stav (6), odnosno ~lanom 7. ovog zakona,
(2) Ako se provedenim ispitivanjem utvrdi da nisu ispunjeni b) koji je u skladu s pravilom o jedinstvu izuma iz ~lana 18.
uslovi iz stava (1) ovog ~lana, Institut poziva podnosioca da ovog zakona,
u primjerenom roku ukloni nedostatke izri~ito navedene u
pozivu. Taj rok ne mo`e biti kra}i od jednog ni du`i od tri c) koji je u prijavi otkriven u skladu s ~lanom 20. stav (3)
mjeseca od dana primanja poziva. ovog zakona,
(3) Na obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave, Institut mo`e d) koji je nov u skladu s ~l. 8. i 9. ovog zakona, ima
produ`iti rok iz stava (2) ovog ~lana za vrijeme koje smatra inventivni nivo u skladu s ~lanom 10. ovog zakona i koji je
opravdanim. industrijski primjenjiv u skladu s ~lanom 11. ovog
(4) Ako podnosilac u odre|enom roku ne ukloni nedostatke iz zakona.
stava (1) ovog ~lana, Institut donosi zaklju~ak o odbacivanju (2) Postupak potpunog ispitivanja prijave iz stava (1) ovog ~lana
prijave patenta. Institut mo`e provesti u potpunosti ili djelimi~no u pravilu u
(5) Institut ne}e priznati pravo prvenstva ako podnosilac ne saradnji s patentnim uredima iz ~lana 32. Ugovora o saradnji
postupi u skladu s pozivom iz stava (2) ovoga ~lana u u oblasti patenata (PCT), kao i patentnim uredima drugih
pogledu ure|ivanja zahtjeva za pravo prvenstva. zemalja koji provode postupak potpunog ispitivanja i s
kojima Institut o tome ima sklopljen ugovor o saradnji.
^lan 36.
(Naknadne izmjene u prijavi) ^lan 40.
(Podno{enje rezultata potpunog ispitivanja priznatog patenta)
(1) Prijava patenta kojoj je utvr|en datum podno{enja ne mo`e
se naknadno izmijeniti pro{irenjem obima za{tite predmeta (1) Zahtjev za priznanje patenta prihvatanjem rezultata potpunog
prijave. ispitivanja priznatog patenta u skladu s ~lanom 38. stav (1)
(2) Izmjene i dopune podataka sadr`anih u prijavi kojima se ne ta~ka b) ovog zakona mo`e se podnijeti samo ako je prijava
pro{iruje obim za{tite mogu se vr{iti do okon~anja postupka. patenta za isti izum podnesena jednom ili ve}em broju
patentnih ureda.
^lan 37. (2) Uredi iz stava (1) ovog ~lana su uredi koji provode postupak
(Na~in i sadr`aj objavljivanja prijave patenta) potpunog ispitivanja s kojima u trenutku podno{enja
(1) Prijava patenta, za koju je ispitivanjem utvr|eno da zahtjeva iz ~lana 38. stav (1) ta~ka b) ovog zakona Institut o
ispunjava sve uslove iz ~lana 35. ovog zakona, o ~emu tome ima potpisan ugovor o saradnji, te dr`avni i
Institut donosi zaklju~ak, objavljuje se u "Slu`benom me|udr`avni uredi koji na osnovu ~lana 32. Ugovora o
glasniku Instituta" (u daljnjem tekstu: slu`beno glasilo) saradnji u oblasti patenata (PCT) imaju status ovla{tenog
nakon isteka 18 mjeseci od datuma podno{enja, odnosno od organa za me|unarodno prethodno ispitivanje me|unarodnih
datuma priznatog prava prvenstva, ~ime postaje dostupna prijava patenata.
javnosti.
(3) Podnosilac zahtjeva iz ~lana 38. stav (1) ta~ka b) ovog
(2) Prijava patenta iz stava (1) ovog ~lana mo`e se objaviti na zakona obavezan je da uz zahtjev prilo`i potpisanu izjavu da
zahtjev podnosioca i prije isteka navedenog roka, ali ne prije }e dokaz o rezultatu postupka potpunog ispitivanja
isteka roka od tri mjeseca od datuma podno{enja Institutu. provedenog u jednom od ureda iz stava (2) ovog ~lana
(3) Prijava patenta koja je, uprkos tome {to je bila povu~ena ili dostaviti u roku od {est mjeseci od dana priznanja patenta od
se smatrala povu~enom, objavljena ili na koji drugi na~in od ureda iz stava (2) ovog ~lana, a najkasnije pet godina od
Instituta u~injena dostupnom javnosti, ne ulazi u stanje datuma podno{enja zahtjeva iz ~lana 38. stav (1) ta~ka b)
tehnike. ovog zakona.
(4) Sadr`aj objavljivanja prijave patenta bli`e se ure|uje (4) Na osnovu obrazlo`enog zahtjeva podnosioca prijave i
provedbenim propisom. prilo`enih dokaza, Institut mo`e produ`iti rok iz stava (3)
POGLAVLJE II. POSTUPAK NAKON OBJAVLJIVANJA ovog ~lana.
PRIJAVE PATENTA (5) Ako podnosilac prijave u propisanom roku ne dostavi
rezultate provedenog postupka potpunog ispitivanja koji su
^lan 38. Institutu dovoljni za dono{enje rje{enja u pogledu zahtjeva
(Zahtjevi) za priznanje patenta, prijava se smatra povu~enom i Institut
(1) Podnosilac mo`e, u roku od {est mjeseci od datuma donosi zaklju~ak o obustavljanju postupka.
objavljivanja prijave patenta u slu`benom glasilu, podnijeti (6) Institut donosi rje{enje po zahtjevu za priznanje patenta ako
zahtjev za: su zadovoljeni uslovi iz ~lana 39. stav (1) ovog zakona na
a) priznanje patenta provo|enjem postupka potpunog osnovu uzimanja u obzir dostavljenih rezultata postupka
ispitivanja prijave patenta, ili potpunog ispitivanja.
b) priznanje patenta na osnovu prihva}enih podnesenih (7) Dokumenti koje podnosilac treba dostaviti kao dokaz o
rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta, rezultatu postupka potpunog ispitivanja provedenog od ureda
c) odgodu provo|enja postupka potpunog ispitivanja prijave iz stava (2) ovog ~lana bli`e se odre|uju provedbenim
patenta i dodjelu konsenzualnog patenta. propisom.
(2) Ako u propisanom roku nije podnesen jedan od zahtjeva iz
stava (1) ovog ~lana i pla}ene taksa i tro{kovi postupka u ^lan 41.
skladu s ~lanom 15. ovog zakona, prijava patenta smatra se (Konsenzualni patent)
povu~enom i Institut donosi zaklju~ak o obustavljanju (1) Zahtjev za dodjelu konsenzualnog patenta iz ~lana 38. stav
postupka za priznanje patenta. (1) ta~ka c) ovog zakona objavljuje se u slu`benom glasilu.
(3) Sadr`aj zahtjeva iz stava (1) ovog ~lana bli`e se ure|uje (2) Na~in i sadr`aj objave iz stava (1) ovog ~lana bli`e se
provedbenim propisom. ure|uju provedbenim propisom.
Broj 53 - Strana 92 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lan 42. b) zadovoljava uslove iz ~lana 39. stav (1) ta~. a), b) i c) ovog
(Prigovor na zahtjev za dodjelu konsenzualnog patenta) zakona za dodjelu konsenzualnog patenta i ako nije
(1) Svako fizi~ko ili pravno lice mo`e u roku od {est mjeseci podnesen prigovor u skladu s ~lanom 42. ovog zakona.
nakon objavljivanja zahtjeva iz ~lana 41. ovog zakona (2) Institut dostavlja podnosiocu tekst prijave patenta za koju
Institutu podnijeti prigovor protiv dodjele konsenzualnog namjerava priznati patent i poziva ga da u roku od mjesec
patenta, ili podnijeti zahtjev Institutu za provo|enje postupka dana od dana prijema poziva podnese pisano odre|enje na
potpunog ispitivanja u skladu s ~lanom 39. ovoga zakona. dostavljeni tekst patentnih zahtjeva.
(2) Prigovoru iz stava (1) ovog ~lana prila`e se dokaz o (3) Ako podnosilac u roku iz stava (2) ovog ~lana ne postupi u
pla}enim tro{kovima postupka za prigovor, koji iznosi jednu skladu s pozivom, smatra se kao da je dostavio odre|enje o
tre}inu tro{kova postupka potpunog ispitivanja, u skladu s slaganju s dostavljenim tekstom i Institut donosi rje{enje o
~lanom 15. ovog zakona. priznanju patenta.
(3) Zahtjevu za provo|enje postupka potpunog ispitivanja iz (4) Ako podnosilac prijave patenta pravovremeno dostavi
stava (1) ovog ~lana prila`e se dokaz o pla}enim tro{kovima Institutu pisano odre|enje o neslaganju s tekstom prijave iz
postupka za provo|enje postupka potpunog ispitivanja, u stava (2) ovog ~lana, obavezan je navesti razloge i Institutu
skladu s ~lanom 15. ovog zakona. dostaviti svoj prijedlog izmijenjenog teksta patentnih
(4) Ako je podnesen prigovor na zahtjev za dodjelu zahtjeva.
konsenzualnog patenta ili zahtjev za provo|enje postupka (5) Ako Institut prihvati podnosio~eve razloge i izmijenjeni tekst
potpunog ispitivanja i ako su za njih pla}ene propisane takse patentnih zahtjeva iz stava (4) ovog ~lana, donosi rje{enje o
i tro{kovi postupka, Institut o tome bez odga|anja priznanju patenta prema tekstu patentnih zahtjeva koje je
obavje{tava podnosioca zahtjeva za priznanje konsenzualnog prihvatio.
patenta. (6) Institut donosi rje{enje iz st. (3) i (5) ovog ~lana pod
(5) Podnosilac zahtjeva za dodjelu konsenzualnog patenta mo`e uslovom da su pla}eni takse i tro{kovi postupka u skladu s
u roku od {est mjeseci od primanja obavje{tenja o prigovoru ~lanom 15. ovog zakona za: odr`avanje patenta i {tampanje
podnesenom u skladu sa stavom (1) ovog ~lana podnijeti objavljivanja patenta.
zahtjev za priznanje patenta provo|enjem postupka ^lan 45.
potpunog ispitivanja u skladu s ~lanom 39. stav (1) ta~ka a) (Upisivanje patenta u registar)
ovog zakona, pri ~emu je du`an platiti razliku izme|u (1) Podaci iz rje{enja o priznanju patenta, odnosno dodjeli
upla}ene takse za podno{enje prigovora i takse propisane za konsenzualnog patenta, s datumom dono{enja rje{enja
provo|enje postupka potpunog ispitivanja, u skladu s ~lanom upisuju se u Registar patenata, koji u elektronskoj formi vodi
15. ovog zakona. Institut.
(6) Ako podnosilac zahtjeva za dodjelu konsenzualnog patenta (2) Podaci iz rje{enja o odbijanju prijave patenta upisuju se u
ne postupi u skladu sa stavom (5) ovog ~lana, Institut }e Registar prijava patenata.
odbaciti prijavu patenta zaklju~kom. (3) Sadr`aj i na~in vo|enja Registra patenata ure|uju se
(7) Za sve vrijeme trajanja konsenzualnog patenta njegov provedbenim propisom.
nosilac, kao i svako drugo fizi~ko ili pravno lice mogu ^lan 46.
podnijeti zahtjev za provo|enje postupka potpunog (Isprava o patentu)
ispitivanja navedene prijave patenta, a postupak se provodi u
skladu s ~lanom 39. ovog zakona pod uslovom da su pla}eni (1) Nosiocu patenta izdaje se isprava o patentu, a nosiocu
taksa i tro{kovi postupka u skladu s ~lanom 15. ovog konsenzualnog patenta izdaje se isprava o konsenzualnom
zakona. patentu.
(8) Sadr`aj prigovora iz stava (1) ovog ~lana bli`e se ure|uje (2) Isprava iz stava (1) ovog ~lana izdaje se na zahtjev nosioca i
provedbenim propisom. po uplati tro{kova postupka.
(3) Sadr`aj i oblik isprave iz stava (1) ovog ~lana bli`e se
^lan 43. ure|uju provedbenim propisom.
(Odbijanje zahtjeva za priznanje patenta)
^lan 47.
(1) Zahtjev za priznanje patenta odbija se ako je: (Patentni spis)
a) provo|enjem postupka iz ~l. 39. i 40. ovog zakona (1) Nosiocu patenta izdaje se patentni spis, koji se za
utvr|eno da prijava patenta ne zadovoljava uslove za konsenzualni patent ozna~ava nazivom: spis konsenzualnog
priznanje patenta iz ~lana 39. stav (1) ovog zakona, ili patenta.
b) utvr|eno na prvi pogled da zahtjev za priznanje (2) Spis iz stava (1) ovog ~lana izdaje se na zahtjev nosioca i po
konsenzualnog patenta ne zadovoljava uslove iz ~lana 39. uplati tro{kova postupka.
stav (1) ta~. a), b) i c) ovog zakona u kojim slu~ajevima (3) Sadr`aj i oblik spisa iz stava (1) ovoga ~lana bli`e se ure|uju
Institut u pisanoj formi izvje{tava podnosioca prijave o provedbenim propisom.
razlozima zbog kojih se patent ne mo`e priznati i poziva
ga da se u pisanoj formi izjasni o navedenim razlozima u ^lan 48.
odre|enom roku, koji ne mo`e biti kra}i od mjesec dana ni (Objavljivanje podatka o priznanju patenta)
du`i od dva mjeseca od dana primanja poziva. (1) Podatak o priznatom patentu, odnosno dodijeljenom
(2) Rok iz stava (1) ovog ~lana Institut mo`e produ`iti na konsenzualnom patentu objavljuje se u slu`benom glasilu.
obrazlo`eni zahtjev podnosioca prijave, ali ne du`e od 90 Rje{enje o priznanju patenta, odnosno dodjeli
dana. konsenzualnog patenta ima u~inak od datuma objavljivanja
(3) Ako podnosilac prijave ne postupi u skladu s pozivom iz podatka o priznatom patentu, odnosno dodjeli
stava (1) ovog ~lana, Institut donosi rje{enje o odbijanju konsenzualnog patenta.
patenta. (2) Sadr`aj objave iz stava (1) ovog ~lana bli`e se ure|uje
provedbenim propisom.
^lan 44.
(Priznanje patenta, odnosno dodjela konsenzualnog patenta) POGLAVLJE III. NASTAVAK POSTUPKA I PONOVNO
(1) Institut donosi rje{enje o priznanju patenta, odnosno USPOSTAVLJANJE PRAVA
konsenzualnog patenta ako prijava patenta, odnosno ^lan 49.
konsenzualnog patenta: (Nastavak postupka)
a) zadovoljava sve uslove za priznanje patenta iz ~lana 39. (1) Ako je podnosilac prijave ili nosilac patenta, odnosno
stav (1) ovog zakona, ili konsenzualnog patenta propustio u roku propisanim ovim
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 93

zakonom izvr{iti neku radnju u postupku pred Institutom, (6) Svako lice koje je u dobroj vjeri iskori{tavalo ili obavilo
~ega je direktna posljedica gubitak prava iz prijave patenta stvarne i ozbiljne pripreme za iskori{tavanje izuma koji je
ili patenta, odnosno konsenzualnog patenta, mo`e podnijeti predmet objavljene prijave, u periodu izme|u gubitka prava
zahtjev za nastavak postupka. Institut }e dopustiti nastavak iz stava (1) ovog ~lana i objavljivanja podatka o prihvatanju
postupka pod uvjetom da podnosilac: prijedloga za ponovno uspostavljanje prava, mo`e bez
a) podnese zahtjev za nastavak postupka i izvr{i sve obaveze pla}anja naknade {tete nastaviti takvo iskori{tavanje
propu{tene radnje u roku iz stava (2) ovog ~lana, radi vlastitog poslovanja i potreba vezanih za takvo
b) uplati taksu i tro{kove postupka u skladu s ~lanom 15. poslovanje.
ovog zakona. (7) Sadr`aj prijedloga, uslovi i postupak po prijedlogu iz stava
(2) Rok za podno{enje zahtjeva, odnosno izvr{enje propu{tenih (1) ovog ~lana, kao i objavljivanje podatka o ponovnom
radnji iz stava (1) ovog ~lana ne mo`e biti du`i od dva uspostavljanju prava bli`e se ure|uju provedbenim
mjeseca od datuma isteka roka propisanog ovim zakonom i propisom.
nastanka pravnih posljedica iz stava (1) ovog ~lana.
(3) Ako propu{tene radnje nisu izvr{ene u roku iz stava (2) ovog POGLAVLJE IV. UPISIVANJE PROMJENE, IZVOD,
~lana, ili ako nisu pla}ene takse i tro{kovi postupka iz ~lana UVID U SPIS, ISPRAVAK GRE[KE
15. ovog zakona, smatrat }e se da zahtjev za nastavak ^lan 51.
postupka nije ni podnesen, o ~emu Institut donosi zaklju~ak. (Upisivanje promjene u registar)
(4) Zahtjev za nastavak postupka ne mo`e se podnijeti ako je (1) O zahtjevu stranke za upisivanje promjene u Registar prijava
propu{ten rok: patenata, odnosno Registar patenata, Institut odlu~uje
a) iz stava (2) ovog ~lana, rje{enjem.
b) za podno{enje zahtjeva iz ~l. 26. i 27. ovog zakona, (2) Upisana promjena koja se odnosi na objavljenu prijavu
c) za podno{enje prijedloga iz ~lana 50. ovog zakona, patenta i na patent objavljuje se u slu`benom glasilu
d) za sve radnje u `albenom postupku, Instituta.
e) za sve radnje u postupcima pred Institutom u kojima (3) Postupak upisivanja promjene u registar Instituta i njihovo
u~estvuje vi{e stranaka. objavljivanje u slu`benom glasilu, te pla}anje taksi i
(5) Sadr`aj zahtjeva, uslovi i postupak po zahtjevu iz stava (1) tro{kova postupka bli`e se ure|uju provedbenim propisom.
ovog ~lana bli`e se ure|uju provedbenim propisima.
^lan 50. ^lan 52.
(Ponovno uspostavljanje prava) (Izvod iz registra)
(1) Ako je podnosilac prijave ili nosilac patenta, odnosno (1) Na zahtjev fizi~kog ili pravnog lica, Institut izdaje izvod iz
konsenzualnog patenta, i pored du`ne pa`nje koju su Registra prijava patenata, odnosno Registra patenata.
zahtijevale okolnosti, propustio u roku propisanom ovim (2) Na~in izdavanja i sadr`aj izvoda bli`e se ure|uju
zakonom izvr{iti neku radnju u postupku pred Institutom, {to provedbenim propisom.
je za direktnu posljedicu imalo gubitak prava iz prijave
patenta ili patenta, odnosno konsenzualnog patenta, Institut ^lan 53.
}e dopustiti ponovno uspostavljanje prava pod uslovom da (Uvid u spis)
podnosilac: (1) Na zahtjev fizi~kog ili pravnog lica, Institut }e u~initi
a) podnese prijedlog za ponovno uspostavljanje prava, dostupnim zatra`ene tekstove objavljenih prijava patenata,
b) iznese okolnosti zbog kojih je bio sprije~en u roku izvr{iti kao i patentne spise.
propu{tenu radnju, (2) Institut mo`e prije objavljivanja prijave patenta u slu`benom
c) uplati taksu i tro{kove postupka u skladu s ~lanom 15. glasilu zainteresiranom fizi~kom i pravnom licu na njegov
ovog zakona. zahtjev dostaviti sljede}e podatke: broj prijave, podatke o
O dopu{tenju za ponovno uspostavljanje prava Institut podnosiocu prijave, naziv izuma, te datum podno{enja
donosi zaklju~ak. prijave, odnosno u slu~aju da je zatra`eno pravo prvenstva,
(2) Prijedlog za ponovno uspostavljanje prava podnosi se u roku naznaku dr`ave ili organizacije kojoj je podnesena prva
od tri mjeseca, ra~unaju}i od dana kad je prestao razlog koji prijava s njenim brojem i datumom podno{enja.
je prouzrokovao propu{tanje, a ako je podnosilac kasnije (3) Sastojci patentnog spisa, te na~in i sadr`aj pru`anja ovih
saznao za propu{tanje, onda od dana kad je to saznao. usluga, kao i naknada tro{kova ure|uju se provedbenim
(3) Nakon isteka godine dana od datuma propu{tanja roka, propisom.
prijedlog iz stava (1) ovog ~lana ne mo`e se podnijeti.
^lan 54.
(4) Ako Institut utvrdi da je prijedlog iz stava (1) ovog ~lana (Ispravka gre{ke u dokumentima)
neopravdan, te ga namjerava odbiti u cijelosti ili djelimi~no,
o razlozima odbijanja prethodno obavje{tava podnosioca (1) Jezi~ke gre{ke, gre{ke u pisanju, kao i druge sli~ne
prijedloga, te ga poziva da se u roku od mjesec dana od dana neispravnosti u dokumentima ispravit }e se na zahtjev
primanja poziva izjasni o tim razlozima. O odbijanju podnosioca prijave, nosioca patenta, odnosno nosioca
prijedloga za ponovno uspostavljanje prava Institut donosi konsenzualnog patenta, ili po slu`benoj du`nosti, o ~emu
zaklju~ak. Institut donosi zaklju~ak.
(5) Prijedlog za ponovno uspostavljanje prava ne mo`e se (2) Postupak ispravke gre{ke, objavljivanje odre|ene ispravke u
podnijeti zbog propu{tanja roka za sljede}e radnje: slu`benom glasilu, te pla}anje taksi i tro{kova postupka bli`e
a) podno{enje prijedloga iz stava (1) ovog ~lana, se ure|uju provedbenim propisom.
b) podno{enje zahtjeva za produ`enje roka, DIO PETI - TRAJANJE, ODR@AVANJE I PRESTANAK
c) podno{enje zahtjeva iz ~l. 26. i 27. ovog zakona, PATENTA
d) podno{enje jednog od zahtjeva iz ~lana 38. ovog zakona,
e) podno{enje prigovora iz ~lana 42. stav (3) ovog zakona, ^lan 55.
f) podno{enje zahtjeva iz ~lana 49. ovog zakona, (Trajanje patenta)
g) podno{enje prijevoda iz ~lana 32. ovog zakona, (1) Patent traje 20 godina, ra~unaju}i od datuma podno{enja
h) za sve radnje u `albenom postupku, prijave patenta.
i) sve radnje u postupcima pred Institutom u kojima (2) Konsenzualni patent traje deset godina, ra~unaju}i od
u~estvuje vi{e stranaka. datuma podno{enja prijave.
Broj 53 - Strana 94 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lan 56. ^lan 59.
(Odr`avanje patenta) (Predmet i u~inci za{tite)
(1) Za odr`avanje prava iz prijave i priznatog patenta, odnosno (1) Predmet za{tite svjedod`bom je samo proizvod obuhva}en
konsenzualnog patenta pla}aju se propisana godi{nja taksa i odobrenjem za stavljanje u promet lijeka namijenjenog
tro{kovi postupka na na~in propisan posebnim propisom. ljudima ili `ivotinjama, odnosno sredstva za za{titu bilja, i to
(2) Godi{nja taksa i tro{kovi postupka iz stava (1) ovog ~lana za svaku primjenu tog proizvoda kao lijeka namijenjenog
pla}aju se za tre}u i svaku sljede}u godinu, ra~unaju}i od ljudima ili `ivotinjama, odnosno sredstva za za{titu bilja koja
datuma podno{enja prijave. je bila odobrena prije prestanka va`enja svjedod`be.
(2) U~inci svjedod`be nastupaju odmah nakon zakonskog isteka
(3) Godi{nja taksa i tro{kovi postupka iz stava (1) ovog ~lana za roka trajanja osnovnog patenta.
pojedinu godinu treba da budu pla}eni u roku koji dospijeva
prije isteka godine koja prethodi. (3) Svjedod`ba o dodatnoj za{titi nosiocu osigurava ista prava
koja proizlaze iz patenta i, analogno, ta su prava podlo`na
(4) Ako nosilac patenta, odnosno konsenzualnog patenta ne plati istim ograni~enjima.
taksu i tro{kove postupka u skladu sa stavom (2), a u roku iz
stava (3) ovog ~lana, mo`e ih platiti uve}ane za 50% u ^lan 60.
dodatnom roku od {est mjeseci. (Uslovi za sticanje)
Svjedod`ba se izdaje na zahtjev nosioca osnovnog patenta
(5) Institut }e obavijestiti nosioca patenta, odnosno ako su na dan podno{enja zahtjeva za izdavanje svjedod`be
konsenzualnog patenta, kao i podnosioca prijave o ispunjeni sljede}i uslovi:
propu{tanju roka za pla}anje godi{nje takse i tro{kova
postupka za odr`avanje patenta i prava iz prijave patenta s a) da je lijek namijenjen ljudima ili `ivotinjama, odnosno
navo|enjem posljedica njihovog nepla}anja, te na sredstvo za za{titu bilja za{ti}eno osnovnim patentom koji
mogu}nost pla}anja u dodatnom roku prema stavu (4) ovoga je na snazi,
~lana. b) da je izdato odobrenje za stavljanje u promet lijeka
namijenjenog ljudima ili `ivotinjama, odnosno sredstva
(6) Godi{nje takse i tro{kovi postupka iz stava (1) ovog ~lana ne za za{titu bilja, i da je ono na snazi,
mogu se uredno platiti ranije od godinu dana prije njihovog
dospije}a na naplatu. c) da osnovni patent za lijek namijenjen ljudima ili
`ivotinjama, odnosno sredstvo za za{titu bilja nije ve} bio
(7) Ako podnosilac prijave patenta pravovremeno ne plati predmet svjedod`be,
propisanu taksu i tro{kove postupka za odr`avanje prava iz d) da je prijava za osnovni patent podnesena u Bosni i
prijave, Institut donosi zaklju~ak o odbacivanju prijave. Hercegovini nakon 27. augusta 2002. godine,
^lan 57. e) da je prvo odobrenje za stavljanje u promet lijeka
(Razlozi za prestanak patenta) namijenjenog ljudima ili `ivotinjama, odnosno sredstva
(1) Ako nosilac patenta, odnosno konsenzualnog patenta uredno za za{titu bilja izdano nakon datuma odre|enog za
ne plati propisanu taksu i tro{kove postupka za odr`avanje primjenu ovoga zakona.
patenta, odnosno konsenzualnog patenta, on prestaje ^lan 61.
sljede}eg dana od dana isteka roka za pla}anje iz ~lana 56. (Rok za podno{enje zahtjeva)
stav (3) ovog zakona. Zahtjev za izdavanje svjedod`be podnosi se Institutu u roku
(2) Nosilac patenta, odnosno konsenzualnog patenta mo`e se od {est mjeseci od datuma izdavanja odobrenja iz ~lana 60. ta~ka
odre}i patenta u cijelosti ili djelimi~no pisanom izjavom, o b) ovog zakona za stavljanje u promet lijeka namijenjenog
~emu Institut donosi zaklju~ak. U~inci izjave o odricanju ljudima ili `ivotinjama, odnosno sredstva za za{titu bilja, a ako je
nastupaju sljede}eg dana od dana dostavljanja izjave odobrenje izdato prije priznanja osnovnog patenta, u roku od {est
Institutu. mjeseci od datuma objavljivanja podatka o priznanju patenta iz
(3) Ako je u Registru patenata upisano odre|eno pravo u korist ~lana 48. ovog zakona.
tre}eg lica, nosilac patenta, odnosno konsenzualnog patenta ^lan 62.
ne mo`e se odre}i patenta bez prethodno ovjerene pisane (Trajanje za{tite)
saglasnosti tog lica. (1) Prava ste~ena svjedod`bom mogu trajati onoliko vremena
(4) Odricanje od patenta, odnosno konsenzualnog patenta koliko je proteklo od datuma podno{enja prijave osnovnog
upisuje se u Registar patenata i podatak o tome objavljuje u patenta do dana izdavanja prvog odobrenja za stavljanje u
slu`benom glasilu. promet lijeka namijenjenog ljudima ili `ivotinjama, odnosno
(5) Patent, odnosno konsenzualni patent prestaje danom smrti sredstva za za{titu bilja koji je za{ti}en tim patentom,
nosioca, odnosno danom gubitka statusa pravnog lica, osim umanjen za pet godina.
ako je pre{ao na nasljednike, odnosno pravne sljednike. Ova (2) Svjedod`ba mo`e trajati najdu`e pet godina od njenog
odredba analogno se primjenjuje i na svjedod`bu o dodatnoj stupanja na snagu.
za{titi iz ~lana 58. stav (1) ovog zakona. (3) Trajanje svjedod`be odre|eno je rje{enjem Instituta.
DIO [ESTI - SVJEDOD@BA O DODATNOJ ZA[TITI ^lan 63.
(Objavljivanje i upisivanje svjedod`be u registar)
^lan 58. (1) Institut u slu`benom glasilu objavljuje podatke o
(Pojam) podnesenom zahtjevu za izdavanje svjedod`be, dono{enju
(1) Svjedod`ba o dodatnoj za{titi mo`e se izdati u slu~aju kada rje{enja o izdavanju svjedod`be, odnosno odbijanju zahtjeva
je osnovni patent priznat za lijek namijenjen ljudima ili za izdavanje svjedod`be i o prestanku va`enja svjedod`be.
`ivotinjama ili za sredstvo za za{titu bilja, za ~ije je Podaci koji se objavljuju bli`e se ure|uju provedbenim
stavljanje u promet potrebno prethodno odobrenje nadle`nog propisom.
organa. (2) Podaci vezani za postupak po zahtjevu za izdavanje
(2) Osnovni patent je patent koji je nosilac odredio u postupku svjedod`be, te o njenom trajanju upisat }e se u odgovaraju}i
za dobivanje svjedod`be o dodatnoj za{titi i kojim se {titi registar u skladu s odredbama provedbenog propisa.
proizvod kao takav ili postupak za dobivanje ili primjenu ^lan 64.
proizvoda. (Odnos prema konsenzualnom patentu)
(3) Postupak po zahtjevu za izdavanje svjedod`be o dodatnoj Odredbe iz ~l. 58. do 63. ovog zakona ne primjenjuju se na
za{titi bli`e }e se urediti provedbenim propisom. konsenzualni patent.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 95

DIO SEDMI - IZUM STVOREN U RADNOM ODNOSU radi razja{njavanja nejasno}a u patentnim zahtjevima.
^lan 65. Patentne zahtjeve ne treba shvatiti ni kao uputstva da se
(Izum stvoren u radnom odnosu) obim isklju~ivih prava mo`e protezati na ono {to bi na
osnovu opisa i crte`a stru~njak u oblasti tehnike mogao
Pravo na podno{enje prijave patenata za izum stvoren u zaklju~iti da je namjeravani obim za{tite.
okviru radnog odnosa ure|uje se posebnim propisom, op}im
aktima poslodavca ili ugovorom o radu. (2) U vremenskom periodu od datuma objavljivanja prijave
patenta do priznanja patenta obim za{tite odre|en je
DIO OSMI - SADR@AJ I OBIM PATENTA patentnim zahtjevima iz prijave patenta objavljene u skladu s
^lan 66. ovim zakonom, ali patentom, onakvim kakav je kona~no
(Isklju~iva prava iz patenta) priznat ili izmijenjen nakon provedenog postupka poni{tenja
(1) Bez saglasnosti nosioca patenta, svakom drugom licu u kojem je djelimi~no poni{ten, retroaktivno se odre|uju
zabranjeno je: prava iz prijave patenta pod uslovom da obim za{tite time
a) izra|ivati, nuditi na prodaju, prodavati, upotrebljavati, nije pro{iren.
izvoziti ili uvoziti i skladi{titi u te svrhe proizvod koji je ^lan 69.
izra|en prema za{ti}enom izumu, (Prava iz prijave patenta i prava iz konsenzualnog patenta)
b) primjenjivati postupak koji je predmet za{ti}enog izuma (1) Objavljivanjem prijave u skladu s ~lanom 37. ovog zakona
ili nuditi njegovu primjenu, podnosilac prijave patenta sti~e privremena prava na osnovu
c) nuditi na prodaju, prodavati, upotrebljavati, izvoziti ili kojih mo`e zahtijevati naknadu {tete od bilo koje tre}e strane
uvoziti i skladi{titi u te svrhe proizvod koji je direktno koja je u vremenskom periodu izme|u datuma objavljivanja
dobiven postupkom koji je predmet za{ti}enog izuma. prijave patenta i datuma objavljivanja podatka o priznanju
(2) Bez saglasnosti nosioca patenta svakom drugom licu patenta iskori{tavala izum suprotno ~l. 66. i 67. ovog
zabranjeno je i nu|enje i isporu~ivanje proizvoda (materije, zakona, {to bi nakon priznanja patenta moglo biti
smjese, dijela ure|aja) koji ~ini bitan element za{ti}enog zabranjeno.
izuma licima koja nisu ovla{tena za iskori{tavanje tog izuma, (2) Prijava patenta koja je odbijena, odba~ena, povu~ena ili se
ako je ponu|a~u ili isporu~iocu poznato, ili mu je iz smatra povu~enom ne proizvodi u~inke propisane odredbom
okolnosti slu~aja moralo biti poznato, da je taj proizvod stava (1) ovog ~lana.
namijenjen za stavljanje u funkciju tu|eg za{ti}enog izuma. (3) Nosilac konsenzualnog patenta ima prava iz stava (1) ovog
(3) Odredbe stava (2) ovog ~lana ne primjenjuju se ako je ~lana.
proizvod koji se nudi ili isporu~uje uobi~ajen na tr`i{tu, osim POGLAVLJE I. PROMET PRAVA
kad ponu|a~ ili isporu~ilac podsti~e druga lica na
preduzimanje radnji iz stava (1) ovog ~lana. ^lan 70.
(4) U nedostatku dokaza o suprotnom, smatrat }e se da je (Prijenos prava i licenca)
proizvod dobiven za{ti}enim postupkom ako je nov ili ako je (1) Patent mo`e biti predmet ugovora o potpunom ili
vjerovatno da je proizvod dobiven za{ti}enim postupkom i djelimi~nom prijenosu prava, kao i predmet ugovora o
da nosilac patenta nije mogao, uprkos razumnom trudu, licenci.
utvrditi koji je postupak stvarno kori{ten. Vjerovatnost da je (2) Ugovorom o licenci ustupa se pravo na iskori{tavanje
proizvod dobiven za{ti}enim postupkom postoji naro~ito kad za{ti}enog izuma.
je za{ti}eni postupak jedini poznati postupak. (3) Ugovor o prijenosu prava, kao i ugovor o licenci zaklju~uju
^lan 67. se uz uslove i na na~in koji su propisani posebnim propisima
(Isklju~iva prava s obzirom na patent iz oblasti biotehnologije) koji ure|uju pitanje obaveznih odnosa.
(1) Ako je patentom za{ti}en biolo{ki materijal koji sadr`i (4) Za zaklju~ivanje ugovora o prijenosu prava, kao i ugovora o
posebna obilje`ja koja iz tog izuma proizlaze, isklju~iva licenci potreban je pristanak svih nosilaca prava.
prava iz ~lana 66. st. (1) i (2) ovog zakona odnosit }e se i na (5) Prijenos prava i licenci imaju u~inak prema tre}im licima od
bilo koji biolo{ki materijal koji je izveden iz tog biolo{kog datuma upisa u Registar prijava patenata, odnosno Registar
materijala rasplo|ivanjem ili umno`avanjem u istovjetnom patenata.
ili razli~itom obliku sa istovjetnim obilje`jima. (6) Upis licencije u Registar iz stava (5) ovog ~lana vr{i se na
(2) Ako je patentom za{ti}en postupak koji omogu}ava zahtjev jedne od ugovornih strana i objavljuje u slu`benom
proizvodnju biolo{kog materijala koji sadr`i posebna glasilu.
obilje`ja koja iz izuma proizlaze, isklju~iva prava iz ~lana (7) Odredbe ovog ~lana na odgovaraju}i na~in primjenjuju se i
66. st. (1) i (2) ovog zakona odnosit }e se i na biolo{ki na zaklju~ivanje ugovora o prijenosu, kao i ugovora o licenci
materijal dobiven direktno tim postupkom, kao i na bilo koji koji za predmet imaju prava iz prijave patenta,
biolo{ki materijal koji je izveden iz tog biolo{kog materijala konsenzualnog patenta i svjedod`be o dodatnoj za{titi.
rasplo|ivanjem ili umno`avanjem u istovjetnom ili (8) Rje{enje o odbijanju zahtjeva za priznanje patenta nema
razli~itom obliku sa istovjetnim obilje`jima. retroaktivan u~inak na ugovor o prijenosu prava iz prijave,
(3) Ako je patentom za{ti}en proizvod koji sadr`i ili se sastoji odnosno ugovor o licenci ako je i u mjeri u kojoj je taj
od geneti~ke informacije, isklju~iva prava iz ~lana 66. st. (1) ugovor izvr{en, osim ako je prenosilac, odnosno davalac
i (2) ovog zakona odnosit }e se i na cjelokupan materijal u licence postupao nesavjesno.
koji je taj proizvod ugra|en i u kojem je geneti~ka (9) Upis u Registar i objavljivanje iz stava (6) ovog ~lana bli`e
informacija sadr`ana i obavlja svoju funkciju, osim ljudskog se ure|uju provedbenim propisom.
tijela, raznih stepena njegovog oblikovanja i razvoja, ili ^lan 71.
jednostavnog otkri}a jednog od njegovih elemenata, (Zalog i pljenidba)
uklju~uju}i sekvencu ili djelimi~nu sekvencu gena. (1) Patent mo`e biti predmet zalo`nog prava i predmet
^lan 68. pljenidbe.
(Obim isklju~ivih prava) (2) Na zahtjev zalo`nog povjerioca ili zalo`nog du`nika,
(1) Obim isklju~ivih prava nosilaca patenta odre|en je zalo`no pravo upisuje se u Registar patenata. Zasnivanje
patentnim zahtjevima koji su kona~no prihva}eni u postupku zalo`nog prava ima u~inak prema tre}ima od datuma upisa u
za priznanje patenta, pri ~emu }e opis i crte`i slu`iti Registar patenata.
tuma~enju patentnih zahtjeva. Pojmovi upotrijebljeni u (3) Sud koji provodi pljenidbu po slu`benoj du`nosti bez
patentnim zahtjevima nisu strogo ograni~eni na doslovno odga|anja obavje{tava Institut o pokrenutoj pljenidbi na
zna~enje rije~i, niti }e se opis i crte`i uzimati u obzir samo patentu radi upisivanja pljenidbe u Registar patenata.
Broj 53 - Strana 96 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
Upisivanje pljenidbe u Registar patenata provodi se na teret reprodukcijskim materijalom radi obavljanja vlastitih
pljenitelja. poljoprivrednih aktivnosti, ali ne i prodaja u okviru ili u
(4) Odredbe ovog ~lana na odgovaraju}i na~in primjenjuju se i svrhu komercijalne reprodukcijske djelatnosti.
na zasnivanje zalo`nog prava i pljenidbu na pravu iz prijave ^lan 76.
patenta, konsenzualnog patenta i svjedod`be o dodatnoj (Iscrpljenje prava)
za{titi.
Stavljanjem u promet nosioca patenta, ili uz njegovu izri~itu
^lan 72. saglasnost, na podru~ju Bosne i Hercegovine proizvoda koji je
(Ste~aj) izra|en prema za{ti}enom izumu, ili proizvoda koji je direktno
Kada su patent, pravo iz prijave patenta, konsenzualni patent dobiven postupkom koji je predmet izuma, iscrpljuju se za
ili svjedod`ba o dodatnoj za{titi dio ste~ajne mase, ste~ajni podru~je Bosne i Hercegovine isklju~iva prava ste~ena patentom
upravitelj po slu`benoj du`nosti obavje{tava Institut o u pogledu tog proizvoda.
pokrenutom ste~ajnom postupku radi upisivanja ste~aja u ^lan 77.
odgovaraju}i registar. (Vozila u me|unarodnom saobra}aju)
POGLAVLJE II. OGRANI^ENJE U^INKA PATENTA Upotreba proizvoda izra|enih prema za{ti}enom izumu u
^lan 73. konstrukciji ili opremi plovnih objekata, zrakoplova ili
(Izuzeci od isklju~ivih prava) kopnenog vozila koje pripada nekoj od dr`ava ~lanica Pariske
Isklju~ivo pravo nosioca patenta ne odnosi se na: unije ili ~lanica WTO-a ne smatra se povredom patenta kada se to
a) radnje kojima se izum iskori{tava u li~ne i nekomercijalne prijevozno sredstvo privremeno ili slu~ajno na|e na teritoriji
svrhe, Bosne i Hercegovine pod uslovom da ugra|eni proizvod slu`i
b) radnje koje se preduzimaju u svrhu istra`ivanja i razvoja, isklju~ivo za potrebe tog prijevoznog sredstva.
te eksperimenata koje se odnose na predmet za{ti}enog ^lan 78.
izuma, uklju~uju}i radnje potrebne za dobivanje (Ograni~enje u~inka prava iz prijave patenta,
registracije ili odobrenja za stavljanje na tr`i{te proizvoda konsenzualnog patenta i svjedod`be o dodatnoj za{titi)
koji je lijek namijenjen ljudima ili `ivotinjama ili Odredbe ~l. 73. do 77. ovog zakona primjenjuju se kad je to
medicinski proizvod, mogu}e i na odgovaraju}i na~in i na prava iz prijave patenta,
c) direktnu i pojedina~nu pripremu lijeka u apoteci na konsenzualni patent i svjedod`bu o dodatnoj za{titi.
osnovu pojedina~nog ljekarskog recepta i na postupke
koji se odnose na tako pripremljeni lijek. ^lan 79.
(Prisilna licenca)
^lan 74.
(Pravo ranije upotrebe) (1) Ako nosilac prava odbija da ustupi pravo na privredno
iskori{tavanje za{ti}enog izuma u Bosni i Hercegovini ili
(1) Patent ne djeluje prema licu koje je prije datuma podno{enja postavlja nerazumne uslove za takvo ustupanje a nije
ili prije datuma priznatog prava prvenstva prijave patenta u preduzeo djelotvorne i ozbiljne pripreme za njegovo
dobroj vjeri u Bosni i Hercegovini i u okviru svojih iskori{tavanje u Bosni i Hercegovini, Sud Bosne i
privrednih aktivnosti upotrebljavalo ili izra|ivalo proizvod Hercegovine, na zahtjev zainteresiranog lica, mo`e izdati
prema za{ti}enom izumu, ili je obavilo stvarne i ozbiljne prisilnu licencu. U tom slu~aju nosilac prava mora u
pripreme za takvo iskori{tavanje izuma. najkra}em mogu}em roku biti obavije{ten o izdavanju
(2) Lice iz stava (1) ovog ~lana ima pravo, bez saglasnosti prisilne licence.
nosioca patenta, nastaviti iskori{tavanje izuma u obimu u (2) Zahtjev za izdavanje prisilne licence iz stava (1) ovog ~lana
kojem ga je iskori{tavalo ili pripremilo za iskori{tavanje do mo`e se podnijeti nakon isteka roka od ~etiri godine od
datuma podno{enja prijave patenta za navedeni izum. datuma podno{enja prijave patenta ili nakon isteka roka od
(3) Pravo iz stava (2) ovog ~lana mo`e se prenijeti ili naslijediti tri godine od datuma priznanja patenta, zavisno od toga koji
samo s procesom rada i proizvodnim pogonom u kojem je od ova dva roka isti~e kasnije.
pripremljeno ili zapo~elo iskori{tavanje izuma.
(3) Prisilna licenca mo`e se izdati samo ako je podnosilac
^lan 75. zahtjeva iz stava (2) ovog ~lana bezuspje{no, u razumnom
(Ograni~enje u~inka s obzirom na patent u podru~ju vremenskom periodu, poku{ao dobiti saglasnost od nosioca
biotehnologije) patenta za iskori{tavanje za{ti}enog izuma pod razumnim
(1) Isklju~iva prava koja proizlaze iz odredbe ~lana 67. ovog tr`i{nim uslovima.
zakona ne}e se odnositi na biolo{ki materijal dobiven (4) Prisilna licenca ne mo`e se izdati ako nosilac patenta doka`e
rasplo|ivanjem i umno`avanjem biolo{kog materijala koji je da postoje zakonski razlozi koji opravdavaju
na tr`i{te Bosne i Hercegovine pustio nosilac patenta ili uz neiskori{tavanje ili nedovoljno iskori{tavanje za{ti}enog
njegovu saglasnost, pri ~emu rasplo|ivanje i umno`avanje izuma.
nu`no proizilaze iz primjene radi koje je biolo{ki materijal (5) Nosiocu patenta koji ne mo`e iskori{tavati svoj za{ti}eni
stavljen na tr`i{te, pod uslovom da se dobiveni materijal izum bez povrede tu|eg patenta na obrazlo`eni zahtjev Sud
kasnije ne upotrebljava za daljnje rasplo|ivanje i Bosne i Hercegovine mo`e izdati prisilnu licencu za tu|i pat-
umno`avanje. ent.
(2) Izuzetno od odredbe ~lana 67. ovog zakona, prodajom ili (6) Prisilna licenca iz stava (5) ovog ~lana mo`e se izdati pod
nekim drugim na~inom komercijalne upotrebe materijala za uslovom da:
umno`avanje biljaka poljoprivredniku od nosioca patenta ili
uz njegov pristanak, a u poljoprivredne svrhe, a) patent podnosioca zahtjeva iz stava (2) ovog ~lana
poljoprivrednik sti~e ovla{tenje da upotrijebi proizvode svoje predstavlja zna~ajan tehnolo{ki napredak, koji je od
berbe za rasplo|ivanje ili za umno`avanje na svom posebnog privrednog zna~aja u pogledu izuma za{ti}enog
poljoprivrednom imanju. patentom za koji se tra`i prisilna licenca i
(3) Izuzetno od odredbe ~lana 67. ovog zakona, prodajom ili b) nosilac patenta za koji se tra`i prisilna licenca ima pod
nekim drugim na~inom komercijalne upotrebe rasplodne razumnim uslovima pravo na uzajamnu licencu.
stoke ili drugog `ivotinjskog reprodukcijskog materijala (7) Prisilna licenca ne mo`e biti isklju~iva, a njen obim i njeno
poljoprivredniku od nosioca patenta ili uz njegov pristanak, trajanje vezani su isklju~ivo za razloge zbog kojih je izdata.
poljoprivrednik sti~e ovla{tenje da koristi za{ti}enu stoku u (8) Prisilna licenca mo`e se prenositi samo zajedno s
poljoprivredne svrhe, ~ime je ujedno obuhva}eno i proizvodnim pogonom, odnosno njegovim dijelom u kojem
raspolaganje `ivotinjom, odnosno drugim `ivotinjskim se iskori{tava izum za koji je izdata.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 97

(9) Prisilna licenca odobrava se prvenstveno za snabdijevanje podno{enja, odnosno datuma prvenstva ako je u
doma}eg tr`i{ta, osim ako je nu`no ispravljanje postupaka za me|unarodnoj prijavi zahtijevano prvenstvo u skladu s
koje je sudskim ili administrativnim postupkom utvr|eno da ~lanom 8. PCT.
su suprotni tr`i{noj utakmici. (2) Me|unarodna prijava koja je Institutu podnesena kao
(10) Sud Bosne i Hercegovine }e na obrazlo`eni zahtjev nazna~enom ili izabranom uredu objavljuje se u slu`benom
zainteresiranog lica ukinuti prisilnu licencu ako i kada glasilu na na~in predvi|en ~lanom 37. ovog zakona.
okolnosti koje su dovele do njenog odobrenja prestanu
postojati i ne postoji mogu}nost da bi ponovo mogle da (3) Privremena prava propisana odredbom ~lana 69. ovog
nastupe, ali uz uslov za{tite legitimnih prava sticatelja zakona podnosilac me|unarodne prijave iz stava (1) ovog
prisilne licence. ~lana sti~e datumom objavljivanja prijave patenta na jednom
(11) Nosilac patenta ima pravo na naknadu uzimaju}i u obzir od jezika koji su u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.
ekonomsku vrijednost licence i potrebu za ispravljanjem (4) Za me|unarodne prijave iz stava (1) ovog ~lana rok u kojem
postupaka suprotnih tr`i{noj utakmici. se mo`e podnijeti jedan od zahtjeva iz ~lana 38. ovog zakona
(12) Prisilna licenca iz stava (5) ovog ~lana je neprenosiva, osim po~inje te}i od datuma objavljivanja u slu`benom glasilu.
u slu~aju istovremenog prijenosa patenta za koji je izdata. (5) Me|unarodna prijava objavljena prema ~lanu 21. PCT ne}e
(13) Odredbe st. (5), (6) i (12) ovog ~lana na odgovaraju}i na~in se smatrati stanjem tehnike u skladu s odredbom ~lana 8.
primjenjuju se i na pravo za{tite biljne sorte. stav (3) ovog zakona sve dok ne budu ispunjeni uslovi
^lan 80. predvi|eni odredbom stava (1) ovog ~lana.
(Prisilna licenca u javnom interesu)
DIO DESETI - PRO[IRENI EVROPSKI PATENT (EPC)
(1) Vije}e ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Vije}e ministara) mo`e izdati prisilnu licencu ako je ^lan 84.
iskori{tavanje patentom za{ti}enog izuma nu`no zbog (Pro{irenje u~inka evropskog patenta)
vanrednih stanja na nacionalnom nivou u svrhu: (1) Evropska prijava patenta i evropski patent koji su pro{ireni
a) sigurnosti dr`ave, na Bosnu i Hercegovinu, u skladu s odredbama ovog dijela,
b) za{tite javnog interesa u oblasti zdravstva i ishrane, imaju isti u~inak i podlo`ni su istim uslovima kao i
c) za{tite i unapre|ivanja ~ovjekovog okoli{a, nacionalna prijava patenta i nacionalni patent prema ovom
d) posebnog interesa za pojedinu granu privrede, ili kada je zakonu.
nu`no ispravljanje postupaka za koje je sudskim ili
administrativnim postupkom utvr|eno da su suprotni (2) Prema ovom zakonu:
tr`i{noj utakmici. a) evropska prijava patenta zna~i prijavu evropskog patenta
(2) U slu~aju poluvodi~ke tehnologije, prisilna licenca mo`e se podnesenu prema Evropskoj patentnoj konvenciji (u
izdati samo u slu~ajevima iz stava (1) ovog ~lana. daljnjem tekstu: EPC), kao i me|unarodnu prijavu
(3) U slu~ajevima iz stava (1) ovog ~lana, odredba ~lana 79. stav podnesenu prema PCT za koju Evropski patentni ured (u
(3) ovog zakona ne primjenjuje se. daljnjem tekstu: EPO) obavlja poslove kao nazna~eni ili
izabrani ured i u kojoj je Bosna i Hercegovina nazna~ena,
DIO DEVETI - ME\UNARODNA PRIJAVA PREMA
UGOVORU O SARADNJI U OBLASTI PATENATA b) pro{ireni evropski patent zna~i evropski patent priznat od
(PCT) EPO-a na osnovu evropske prijave patenta za koju je
zahtijevano pro{irenje na Bosnu i Hercegovinu,
^lan 81.
(Me|unarodna prijava patenta) c) nacionalna prijava patenta zna~i prijavu patenta
(1) Me|unarodna prijava je prijava koja se podnosi u skladu s podnesenu Institutu prema ovom zakonu,
Ugovorom u saradnji u oblasti patenata (u daljnjem tekstu: d) nacionalni patent zna~i patent priznat na osnovu
PCT). Svako pozivanje na PCT u ovom dijelu Zakona nacionalne prijave patenta.
smatra se, ujedno, pozivanjem i na odredbe Pravilnika u
skladu sa PCT. ^lan 85.
(Zahtjev za pro{irenje)
(2) Na me|unarodne prijave koje se Institutu podnose kao
prijemnom uredu, ili u kojima je Institut naveden kao (1) Evropska prijava patenta i evropski patent, priznat na osnovu
nazna~eni ili izabrani ured, primjenjuju se odredbe PCT, te prijave, pro{iruju se na Bosnu i Hercegovinu na zahtjev
ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona. podnosioca prijave. Smatra se da je zahtjev za pro{irenje
^lan 82. podnesen za svaku evropsku prijavu patenta koja je
(Me|unarodna prijava patenta koja se Institutu podnosi kao podnesena na datum stupanja na snagu Sporazuma o saradnji
prijemnom uredu) i pro{irenju izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i
Evropske patentne organizacije ("Slu`beni glasnik BiH" -
(1) Me|unarodna prijava mo`e se Institutu podnijeti kao Me|unarodni ugovori, broj 2/04; stupio na snagu 1. 12.
prijemnom uredu ako je podnosilac prijave dr`avljanin 2004.) ili nakon tog datuma.
Bosne i Hercegovine ili fizi~ko lice koje u Bosni i
Hercegovini ima prebivali{te ili pravno lice koje ima svoje (2) Institut }e, {to je prije mogu}e, objaviti u slu`benom glasilu
sjedi{te u Bosni i Hercegovini. Instituta informaciju o svakom zahtjevu za pro{irenje nakon
(2) Za podno{enje me|unarodne prijave iz stava (1) ovog ~lana {to je obavije{ten od EPO-a da je pla}ena propisana taksa za
pla}aju se propisana taksa i tro{kovi postupka u skladu s pro{irenje, ali ne prije isteka roka od 18 mjeseci od datuma
~lanom 15. ovog zakona za proslje|ivanje Me|unarodnom podno{enja ili, kad je zahtijevano prvenstvo, od najranijeg
uredu, u roku utvr|enom odredbama PCT. datuma prvenstva.
^lan 83. (3) Zahtjev za pro{irenje mo`e se povu}i u svako doba. Zahtjev
(Me|unarodna prijava patenta koja se Institutu podnosi kao se smatra povu~enim ako propisana taksa za pro{irenje nije
nazna~enom ili izabranom uredu) pla}ena u roku, ili ako je evropska prijava patenta kona~no
(1) Me|unarodna prijava u kojoj je Bosna i Hercegovina, u odbijena, ili povu~ena, ili se smatra povu~enom. Institut }e
skladu s odredbama PCT, nazna~ena ili izabrana radi informacije o promjenama objaviti u slu`benom glasilu {to
priznanja nacionalnog patenta, za koju su pla}eni taksa i je prije mogu}e, ako je zahtjev za pro{irenje ve} objavljen u
naknada tro{kova, podnosi se Institutu na jednom od jezika skladu sa stavom (2) ovog ~lana.
koji su u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini najkasnije (4) Na~in i sadr`aj objavljivanja u skladu sa st. (2) i (3) ovog
do isteka 34 mjeseca, ra~unaju}i od me|unarodnog datuma ~lana bli`e se ure|uju posebnim propisom.
Broj 53 - Strana 98 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lan 86. ovog ~lana i ~lanu 87. stav (2) ovog zakona u obimu u
(Taksa za pro{irenje) kojem je taj patent progla{en neva`e}im u postupku po
(1) Taksa za pro{irenje, prema ~lanu 85. ovog zakona, pla}a se prigovoru pred EPO-om.
EPO-u u rokovima koji su u EPC-u predvi|eni za pla}anje (8) Institut upisuje podatak o upisu pro{irenog evropskog
takse za naznaku. patenta u Registar patenata iz ~lana 45. ovog zakona.
(2) Taksa za pro{irenje mo`e se uredno platiti i nakon isteka (9) Upis u Registar bli`e se ure|uje provedbenim propisom.
roka iz stava (1) ovog ~lana u dodatnom roku od dva ^lan 89.
mjeseca pod uslovom da se u tom roku plati u iznosu (Vjerodostojan tekst evropske prijave patenta ili evropskog
uve}anom za 50%. patenta)
(3) Na pla}anje taksi za pro{irenje primjenjuju se na (1) Tekst evropske prijave patenta ili evropskog patenta koji je
odgovaraju}i na~in pravila EPC-a koja se odnose na takse. sastavljen na jeziku na kojem se vodi postupak pred
Za uredno pla}ene takse za pro{irenje ne postoji mogu}nost EPO-om vjerodostojan je tekst u bilo kojem postupku u
povrata. Bosni i Hercegovini.
^lan 87. (2) Ako prijevod na jedan od jezika koji su u slu`benoj upotrebi
(U~inci evropskih prijava patenata) u Bosni i Hercegovini daje za{titu u`u od one koju daje
(1) Evropska prijava patenta, kojoj je utvr|en datum pro{irena evropska prijava patenta ili pro{ireni evropski pat-
podno{enja, ekvivalentna je urednoj nacionalnoj prijavi ent, prijevod propisan ~lanom 88. stav (2) ovog zakona
patenta s pravom prvenstva zahtijevanim za evropsku prijavu smatrat }e se vjerodostojnim, osim u postupcima za
patenta, kad je priznato, bez obzira na ishod provedenog poni{tenje patenta.
postupka. (3) Podnosilac prijave ili nosilac patenta mogu, u bilo koje
(2) Objavljena evropska prijava patenta privremeno daje istu vrijeme, podnijeti ispravljeni prijevod patentnih zahtjeva
za{titu kakvu daje i objavljena nacionalna prijava patenta prijave evropskog patenta ili evropskog patenta. Ispravljeni
prema ~lanu 69. ovog zakona, od datuma na koji je prijevod ne}e imati bilo kakvog pravnog u~inka dok ga ne
podnosilac prijave dostavio prijevod patentnih zahtjeva objavi Institut.
objavljene evropske prijave patenta na jedan od jezika koji (4) Svako lice koje se u dobroj vjeri koristi izumom ili koje je
su u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini licu koje se obavilo djelotvorne i ozbiljne pripreme za kori{tenje izuma,
koristi tim izumom u Bosni i Hercegovini. a ~ije kori{tenje ne bi ~inilo povredu prava iz prijave ili
(3) Smatra se da evropska prijava patenta od po~etka nije imala patenta u izvornom prijevodu mo`e, nakon {to ispravljeni
u~inke navedene u stavu (2) ovog ~lana ako je zahtjev za prijevod po~ne proizvoditi u~inak, nastaviti takvo kori{tenje
pro{irenje povu~en ili se smatra povu~enim. u okviru svog poslovanja ili za potrebe svog poslovanja bez
^lan 88. pla}anja naknade.
(U~inci pro{irenih evropskih patenata) ^lan 90.
(1) Pro{ireni evropski patent, u skladu s odredbama st. (2) do (6) (Prava ranijeg datuma)
ovog ~lana, daje ista prava koja bi bila data i nacionalnim (1) Evropska prijava patenta za koju je pla}ena taksa za
patentom priznatim ovim zakonom od datuma objavljivanja pro{irenje i pro{ireni evropski patent imaju, u odnosu na
podatka o njegovom priznavanju od EPO-a. prijavu podnesenu direktno Institutu (u daljnjem tekstu:
(2) U roku od tri mjeseca od datuma objavljivanja podatka o nacionalna prijava) i patent priznat na osnovu takve prijave
priznavanju evropskog patenta, nosilac patenta mora (u daljnjem tekstu: nacionalni patent), isti u~inak na stanje
dostaviti Institutu zahtjev za upis pro{irenog evropskog tehnike kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent.
patenta u Registar patenata, patentni spis evropskog patenta (2) Nacionalna prijava patenta i nacionalni patent imaju, u
kako je objavljen u slu`benom glasilu EPO-a, prijevod odnosu na pro{ireni evropski patent, isti u~inak na stanje
patentnih zahtjeva na jedan od jezika koji su u slu`benoj tehnike koji imaju i u odnosu na nacionalni patent.
upotrebi u Bosni i Hercegovini i platiti taksu i tro{kove
postupka za objavljivanje i {tampanje prijevoda spisa ^lan 91.
evropskog patenta na jedan od jezika koji su u slu`benoj (Istovremena za{tita)
upotrebi u Bosni i Hercegovini, u skladu s posebnim Ako pro{ireni evropski patent i nacionalni patent imaju isti
propisom. datum podno{enja, ili ako je zatra`eno pravo prvenstva, isti je da-
(3) Ako kao rezultat prigovora podnesenog EPO-u evropski pat- tum prvenstva priznat istom licu ili njegovom pravnom
ent ostane na snazi sa izmijenjenim patentnim zahtjevima, sljedniku, nacionalni patent nema u~inak u obimu u kojem
nosilac patenta mora Institutu dostaviti prijevod izmijenjenih pokriva isti izum kao i pro{ireni evropski patent od datuma na
patentnih zahtjeva na jedan od jezika koji su u slu`benoj koji je rok za podno{enje prigovora na priznati evropski patent
upotrebi u Bosni i Hercegovini i platiti propisanu taksu i istekao, a u slu~aju da prigovor nije podnesen, od datuma na koji
tro{kove postupka za objavljivanje u slu`benom glasilu u je u postupku po prigovoru donesena kona~na odluka da evropski
roku od tri mjeseca od datuma na koji je objavljen podatak o patent ostaje na snazi.
odluci da evropski patent ostaje na snazi sa izmijenjenim ^lan 92.
patentnim zahtjevima. (Takse za odr`avanje pro{irenih evropskih patenata)
(4) Ako tekst patentnih zahtjeva sadr`ava pozivne oznake (1) Takse i tro{kovi postupka za odr`avanje pro{irenih
upotrijebljene u crte`ima, ti crte`i moraju se prilo`iti uz evropskih patenata pla}aju se Institutu za godine koje slijede
prijevod naveden u st. (2) i (3) ovog ~lana. nakon godine u kojoj je objavljen podatak o priznanju
(5) Institut u slu`benom glasilu objavljuje, {to je prije mogu}e, evropskog patenta.
podatak o svakom prijevodu koji je uredno podnesen prema (2) ^lan 141. stav (2) EPC-a primjenjuje se na odgovaraju}i
stavu (2), odnosno (3) ovog ~lana. Sadr`aj objave bli`e se na~in.
ure|uje provedbenim propisom.
DIO JEDANAESTI - PROGLA[AVANJE RJE[ENJA O
(6) Ako prijevod naveden u stavu (2), odnosno (3) ovog ~lana
nije podnesen u propisanom roku, ili ako propisana taksa i PRIZNANJU PATENTA NI[TAVIM
tro{kovi postupka nisu pla}eni u odre|enom roku, smatra se ^lan 93.
da pro{ireni evropski patent od po~etka ne vrijedi. ^lan 122. (Razlozi za progla{avanje rje{enja o priznanju patenta ni{tavim)
EPC-a primjenjuje se na odgovaraju}i na~in. Rje{enje o priznanju patenta mo`e se proglasiti ni{tavim u
(7) Smatra se da pro{ireni evropski patent i prijava na kojoj se svako doba po slu`benoj du`nosti ili na prijedlog zainteresiranog
zasniva od po~etka nisu imali u~inke navedene u stavu (1) lica ili pravobranioca BiH ili ombudsmena BiH, ako je priznat:
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 99

a) za predmet za{tite koji se, u smislu ~lana 6. stav (6), te dokazi iz ~lana 94. stav (2) ovog zakona dovoljni za
~lana 7. ovog zakona, ne mo`e za{tititi patentom, vjerovatnost da konsenzualni patent ne zadovoljava uslove iz
b) za izum koji, na datum podno{enja prijave patenta, ~lana 41. ovog zakona, odgovor na poziv iz stava (3) ovog
odnosno na datum priznatog prvenstva, nije bio nov ili ~lana mora sadr`avati i zahtjev za provo|enje postupka
nije imao inventivni nivo, potpunog ispitivanja.
c) za izum koji nije industrijski primjenjiv, (10)Ako podnosilac prijedloga za progla{avanje rje{enja o
d) za izum koji nije otkriven na dovoljno jasan i detaljan priznanju patenta ni{tavim u toku postupka odustane od
na~in, tako da ga stru~no lice iz odgovaraju}e oblasti prijedloga, Institut mo`e po slu`benoj du`nosti nastaviti
tehnike mo`e izvesti, uklju~uju}i i slu~aj nedostupnosti postupak.
`ivog biolo{kog materijala u nadle`noj ustanovi, (11)Odredbe ovog ~lana primjenjuju se na odgovaraju}i na~in i
e) za predmet za{tite koji izlazi van sadr`aja prijave patenta kada se nosilac odrekao patenta ili je patent prestao vrijediti,
kakva je podnesena, ili ako je patent priznat na osnovu analogno se primjenjuju i na svjedod`bu o dodatnoj za{titi.
izdvojene prijave koja izlazi van sadr`aja prijave kakva je ^lan 96.
podnesena, (Rje{enje o prijedlogu za progla{avanje rje{enja o priznanju
f) na ime lica koje nije imalo pravo na patentnu za{titu patenta ni{tavim)
izuma. (1) Na osnovu rezultata provedenog postupka, Institut donosi
^lan 94. rje{enje o progla{avanju rje{enja o priznanju patenta
(Prijedlog za progla{avanje rje{enja o priznanju patenta ni{tavim, u potpunosti ili djelimi~no, ili rje{enje kojim se
ni{tavim) prijedlog odbija.
(1) Postupak za progla{avanje rje{enja o priznanju patenta (2) Prijava patenta i patent priznat na osnovu te prijave od
ni{tavim pokre}e se podno{enjem prijedloga Institutu. po~etka ne}e imati u~inke navedene u ~l. 66. do 68. ovog
(2) Prijedlog iz stava (1) ovog ~lana mora sadr`avati podatke o zakona u mjeri u kojoj je rje{enje o priznanju patenta
podnosiocu prijedloga, nosiocu patenta, broj rje{enja i progla{eno ni{tavim ili neva`e}im.
registarski broj patenta, razloge zbog kojih se predla`e (3) Progla{avanje rje{enja o priznanju patenta ni{tavim nema
progla{avanje patenta ni{tavim s potrebnim dokazima. retroaktivni u~inak na pravosna`ne sudske odluke u vezi s
utvr|ivanjem povrede prava, kao i na zaklju~ene ugovore o
^lan 95. prijenosu prava, odnosno ustupanju licence ako su i u mjeri
(Postupak povodom prijedloga za progla{avanje rje{enja o u kojoj su ti ugovori izvr{eni pod uslovom da je tu`ilac,
priznanju patenta ni{tavim) odnosno nosilac prava patenta postupao savjesno.
(1) Ako prijedlog za progla{avanje rje{enja o priznanju patenta
ni{tavim nije sastavljen u skladu s odredbom ~lana 94. stav DIO DVANAESTI - POSTUPAK PO @ALBI
(2) ovog zakona ili ako nisu pla}eni taksa i tro{kovi ^lan 97.
postupka u skladu s ~lanom 15. ovog zakona, Institut poziva (Pravo `albe)
podnosioca da u roku od mjesec dana od dana primanja (1) Protiv odluka Instituta donesenih u prvom stepenu stranka
poziva otkloni nedostatke. ~ijem zahtjevu u cijelosti ili u dijelu nije udovoljeno ima
(2) Ako podnosilac ne uredi prijedlog u roku koji je odre|en u pravo `albe u roku od 15 dana od dana primanja odluke.
stavu (1) ovog ~lana, Institut odbacuje prijedlog. (2) Druge stranke u postupku koji je okon~an odlukom protiv
(3) Institut dostavlja uredan prijedlog nosiocu patenta i poziva koje se podnosi `alba imaju pravo biti stranke u `albenom
ga da u roku koji ne mo`e biti kra}i od jednog ni du`i od dva postupku.
mjeseca od dana njegovog primanja dostavi svoj odgovor. ^lan 98.
(4) U postupku za progla{avanje rje{enja o priznanju patenta (Sadr`aj `albe)
ni{tavim Institut poziva stranke da u roku iz stava (3) ovog Osim podataka koje mora imati svaki podnesak, `alba mora
~lana dostave svoje primjedbe na podneske druge stranke. sadr`avati:
Kada je potrebno, Institut ujedno poziva nosioca patenta da a) naznaku odluke protiv koje se podnosi,
podnese opis, patentne zahtjeve i crte`e u izmijenjenom
obliku, pod uslovom da predmet za{tite ne izlazi van b) izjavu o tome da se odluka osporava u cijelosti ili u
sadr`aja patenta kakav je priznat. odre|enom dijelu,
(5) Prije dono{enja odluke o odr`avanju u vrijednosti patenta u c) razloge zbog kojih se `alba podnosi,
izmijenjenom obliku, Institut obavje{tava stranke da d) obrazlo`enje `albe, te dokaze kojima podnosilac `albe
namjerava odr`ati u vrijednosti patent kako je izmijenjen u potvr|uje svoje navode iz `albe,
postupku progla{enja ni{tavim i poziva ih da, u roku iz stava e) potpis podnosioca `albe,
(3) ovog ~lana, podnesu obrazlo`ene primjedbe ako nisu f) punomo} ako se `alba podnosi posredstvom zastupnika.
saglasne s tekstom na osnovu kojeg namjerava odr`ati patent ^lan 99.
u vrijednosti. Ako se stranke ne saglase s tim tekstom, (Komisija za `albe Instituta)
postupak za progla{avanje rje{enja o priznanju patenta (1) Komisija za `albe Instituta za odlu~ivanje o `albama protiv
ni{tavim mo`e se nastaviti. odluka Instituta (u daljnjem tekstu: Komisija za `albe)
(6) Ako su stranke saglasne s tekstom na osnovu kojeg Institut osniva se kao nezavisni organ za odlu~ivanje o `albama u
namjerava odr`ati patent u vrijednosti, ili se nisu o~itovale skladu s odredbama ovog zakona.
po pozivu iz stava (5) ovog ~lana, Institut poziva nosioca (2) Komisija za `albe ima tri ~lana od kojih je jedan
patenta da u roku od mjesec dana od primanja poziva plati predsjedavaju}i i tri zamjenika ~lana, od kojih je jedan
taksu i tro{kove postupka za {tampanje novog patentnog zamjenik predsjedavaju}eg. ^lanove Komisije za `albe
spisa. Ako taksa i tro{kovi postupka ne budu pla}eni, imenuje Vije}e ministara me|u nezavisnim stru~njacima u
rje{enje o priznanju patenta progla{ava se ni{tavim u oblasti prava industrijskog vlasni{tva i dr`avnih slu`benika
granicama prijedloga. iz Instituta na na~in ure|en odlukom Vije}a ministara.
(7) Institut mo`e, na obrazlo`eni zahtjev, produ`iti rokove iz (3) Sjedi{te Komisije za `albe je u sjedi{tu Instituta. Komisija za
ovog ~lana za vrijeme koje smatra opravdanim, ali najvi{e za `albe ima svoj pe~at. Institut osigurava Komisiji za `albe
dva mjeseca. radni prostor i potrebnu opremu za obavljanje njihovih
(8) Ako ocijeni da je to nu`no zbog utvr|ivanja ~injenica bitnih zadataka. Uredske i druge administrativne poslove za
za dono{enje odluke, Institut mo`e odr`ati usmenu raspravu. Komisiju za `albe osigurava Institut.
(9) Ako je podnesen prijedlog za progla{avanje rje{enja o (4) Predsjedavaju}i Komisije za `albe (u daljnjem tekstu:
dodjeli konsenzualnog patenta ni{tavim i kada su prilo`eni predsjedavaju}i) upravlja radom Komisije za `albe. Ako
Broj 53 - Strana 100 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
sjednici ne mo`e prisustvovati predsjedavaju}i ili ~lan (3) Pravo na podno{enje tu`be iz stava (1) ovog ~lana pripada i
Komisije za `albe, zamjenjuje ga zamjenik podnosiocu prijave patenta koja je objavljena i sticatelju
predsjedavaju}eg, odnosno zamjenik ~lana. isklju~ive licence.
(5) Predsjedavaju}i i ~lanovi Komisije za `albe nezavisni su, (4) Prilikom odlu~ivanja o zahtjevima iz stava (1) ta~. c) do h)
nisu obavezani nikakvim uputstvima direktora Instituta i ovog ~lana, sud }e uzimati u obzir sve okolnosti slu~aja,
svoje zadatke obavljaju nepristrasno i u skladu sa zakonom i naro~ito srazmjer izme|u te`ine u~injene povrede i zahtjeva,
pravilima struke. kao i interes ovla{tenika za osiguravanje efektivne za{tite
(6) Predsjedavaju}i i ~lanovi Komisije za `albe imaju polo`aj prava.
nezavisnih stru~njaka a naknadu za svoj rad primaju u (5) U postupku protiv lica ~ije su usluge bile upotrijebljene za
skladu s provedbenim propisom o naknadama za rad povredu prava, a postojanje te povrede ve} je pravosna`no
Komisije za `albe Instituta i odluci Vije}a ministara. ustanovljeno u postupku prema tre}em licu, pretpostavlja se
(7) ^lanovi Komisije za `albe i zamjenici ~lanova koji su da povreda prava postoji.
u~estvovali u dono{enju odluke u prvostepenom postupku, (6) Tu`ba iz stava (1) ovog ~lana mo`e se podnijeti u roku od tri
ili kad postoje drugi razlozi za njihovo izuzimanje, ne mogu godine od dana saznanja za povredu i povredioca, ali ne
u~estvovati u postupku po `albi u istom predmetu. poslije isteka roka od pet godina od dana u~injene povrede.
(8) Pojedinosti o radu Komisije za `albe ure|uju se
poslovnikom o radu koji donosi Komisija za `albe. ^lan 104.
(Naknada {tete)
^lan 100. (1) Za sve povrede prava iz ovog zakona va`e op}a pravila o
(Odlu~ivanje o `albi) naknadi {tete i odgovornosti za {tetu, ako ovim zakonom nije
(1) Komisija za `albe odlu~uje na sjednicama ve}inom glasova. druga~ije odre|eno.
(2) Komisija za `albe odlu~uje na osnovu podnesaka stranaka, a (2) Povredilac prava du`an je da plati nosiocu prava od{tetu u
kada smatra da je to potrebno, mo`e odrediti odr`avanje obimu koji se odre|uje prema op}im pravilima o naknadi
usmene rasprave. {tete, ili u obimu koji odgovara ugovorenoj ili uobi~ajenoj
(3) Odredbe iz ~l. 43. i 44, odnosno 97. ovog zakona naknadi za zakonitu upotrebu predmeta za{tite.
primjenjuju se na odgovaraju}i na~in u rje{avanju Komisije
za `albe o `albi. ^lan 105.
(Penal)
DIO TRINAESTI - ZA[TITA PRAVA
(1) Ako je pravo nosioca koje proizlazi iz patenta povrije|eno
POGLAVLJE I. OP]E ODREDBE namjerno ili krajnjom nepa`njom, nosilac prava mo`e od
^lan 101. povredioca tra`iti naknadu do trostrukog iznosa ugovorene, a
(Ovla{tena lica) ako nije ugovorena, od odgovaraju}e uobi~ajene naknade.
(1) Lice ~ija su prava, prema ovom zakonu, povrije|ena (u (2) Prilikom odlu~ivanja o zahtjevu za pla}anje penala sud }e
daljnjem tekstu: ovla{tenik) mo`e tra`iti za{titu tih prava i uzimati u obzir sve okolnosti slu~aja, a naro~ito obim nastale
naknadu {tete od povredioca tih prava prema op}im {tete, stepen krivice povredioca, obim ugovorene ili
pravilima o naknadi {tete, ako ovim zakonom nije druga~ije uobi~ajene naknade i preventivni cilj penala.
odre|eno. (3) Ako je nastala {teta ve}a od penala iz stava (1) ovog ~lana,
(2) Jednaku za{titu mo`e tra`iti ovla{tenik kada prijeti stvarna nosilac prava ovla{ten je da tra`i razliku do iznosa naknade
opasnost da }e njegova prava iz ovog zakona biti potpune {tete.
povrije|ena. ^lan 106.
^lan 102. (Nematerijalna {teta)
(Solidarnost ovla{tenika) (1) Izumitelj ima pravo tu`bom od suda zahtijevati da nalo`i
Ako je vi{e lica ovla{teno da tra`i za{titu prava, svako od njih upisivanje njegovog imena u prijavu patenta i u sve isprave
mo`e tra`iti za{titu tog prava u cjelini. koje se izdaju za patent, te u odgovaraju}e registre Instituta,
POGLAVLJE II. GRA\ANSKOPRAVNA ZA[TITA ako je u prijavi u statusu izumitelja navedeno lice koje nije
izumitelj.
^lan 103. (2) Pravo na tu`bu iz stava (1) ovog ~lana pripada i onom
(Tu`beni zahtjevi) izumitelju zajedni~kog izuma koji nije naveden u prijavi
(1) Ako je isklju~ivo pravo, prema ovom zakonu, povrije|eno, patenta.
nosilac tog prava tu`bom mo`e zahtijevati: (3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana mo`e se istaknuti i zahtjev
a) utvr|ivanje u~injene povrede, da se pravosna`na presuda objavi na tro{ak tu`enika.
b) zabranu daljnjeg vr{enja u~injene povrede i budu}ih (4) Rok za podno{enje tu`be iz st. (1) i (2) ovog ~lana nije
sli~nih povreda prestankom ili suzdr`avanjem od radnji ograni~en. Smr}u izumitelja pravo na podno{enje tu`be sti~u
koje to pravo vrije|aju, njegovi nasljednici.
c) uklanjanje stanja nastalog povredom prava,
(5) Nezavisno od naknade imovinske {tete, kao i u slu~aju da
d) povla~enje predmeta povrede iz privrednih tokova uz takve {tete nema, izumitelj mo`e tra`iti da se dosudi
uva`avanje interesa tre}ih savjesnih lica, pravi~na nov~ana od{teta za pretrpljene du{evne bolove
e) potpuno uklanjanje predmeta povrede iz privrednih zbog povrede moralnih prava. Prilikom odlu~ivanja o
tokova, zahtjevu sud }e uzimati u obzir sve okolnosti slu~aja, a
f) uni{tavanje predmeta povrede, naro~ito intenzitet i trajanje du{evne boli prouzrokovane
g) uni{tenje sredstava koja su isklju~ivo ili u prete`noj mjeri povredom moralnog prava.
namijenjena ili se upotrebljavaju za ~injenje povreda i (6) Zahtjev iz stava (1) ovog ~lana ne zastarijeva i naslje|uje se.
koja su u vlasni{tvu povredilaca,
h) prepu{tanje predmeta povrede nosiocu prava uz naknadu ^lan 107.
tro{kova proizvodnje, (Privremene mjere)
i) objavljivanje presude o tro{ku tu`enog, (1) Sud }e odrediti privremenu mjeru radi osiguranja zahtjeva
j) naknadu imovinske {tete i opravdanih tro{kova postupka. prema odredbama ovog zakona, ako predlaga~ u~ini
(2) Nosilac konsenzualnog patenta prije podno{enja tu`be iz vjerovatnim:
stava (1) ovog ~lana mora raspolagati dokazom da je podnio a) da je nosilac prava iz ovog zakona i
zahtjev za priznanje patenta provo|enjem postupka b) da je njegovo pravo povrije|eno, ili da prijeti stvarna
potpunog ispitivanja prijave patenta. opasnost od povrede.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 101

(2) Nosilac prava mora u~initi vjerovatnim i jednu od sljede}ih prema odredbama ovog stava, sud }e rje{enje o osiguranju
pretpostavki: dostaviti suprotnoj strani odmah poslije izvo|enja dokaza.
a) opasnost da }e ostvarivanje zahtjeva biti onemogu}eno ili (3) Sud mo`e rje{enjem iz stava (1) ovog ~lana odrediti
znatno ote`ano, izvo|enje bilo kojeg dokaza, a naro~ito:
b) da je privremena mjera potrebna radi spre~avanja a) uvi|aj prostorija, poslovne dokumentacije, inventara,
nastanka {tete koju }e biti kasnije te{ko popraviti, ili baza podataka, kompjuterskih memorijskih jedinica ili
c) da pretpostavljeni povredilac, izricanjem privremene drugih stvari,
mjere koja bi se kasnije u postupku pokazala kao b) oduzimanje uzoraka predmeta povrede,
neopravdana, ne bi pretrpio ve}e negativne posljedice od c) pregled i predaju dokumenata,
onih koje bi bez izricanja takve privremene mjere pretrpio d) odre|ivanje i saslu{anje vje{taka,
nosilac prava. e) saslu{anje svjedoka.
(3) Nosilac prava koji predla`e da se donese privremena mjera (4) Osiguranje dokaza mo`e se tra`iti i poslije pravosna`no
bez prethodnog obavje{tavanja i saslu{anja suprotne strane okon~anog postupka, ako je to potrebno radi pokretanja
du`an je, osim uslova iz st. (1) i (2) ovog ~lana, u~initi postupka prema vanrednim pravnim lijekovima ili za vrijeme
vjerovatnim da bi bilo kakvo odga|anje izricanja privremene takvog postupka.
mjere prouzrokovalo nosiocu prava nastanak {tete koju bi
bilo te{ko popraviti. U slu~aju izricanja privremene mjere (5) U postupku osiguranja dokaza, prema odredbama ovog
prema odredbama ovog stava, sud }e rje{enje o privremenoj ~lana, primjenjuju se odredbe zakona o parni~nom postupku,
mjeri dostaviti suprotnoj strani odmah poslije njenog a koje se odnose na sudske mjere osiguranja, osim ako je
provo|enja. ovim zakonom druga~ije odre|eno. Postupak osiguranja
dokaza je hitan.
(4) Nosilac prava ne mora dokazivati opasnost da }e
ostvarivanje zahtjeva biti onemogu}eno ili znatno ote`ano (6) Ako se kasnije poka`e da je prijedlog za osiguranje dokaza
ako u~ini vjerovatnim da }e predlo`ena privremena mjera neopravdan, ili ako nosilac prava taj prijedlog ne opravda,
prouzrokovati pretpostavljenom povrediocu samo neznatnu suprotna strana ima pravo tra`iti:
{tetu. Uzima se da opasnost postoji ako bi trebalo ostvarivati a) vra}anje oduzetih predmeta,
zahtjeve u inozemstvu. b) zabranu upotrebe pribavljenih informacija,
(5) Sud mo`e odrediti za osiguranje zahtjeva, prema stavu (1) c) naknadu {tete.
ovog ~lana, bilo koju privremenu mjeru kojom se mo`e (7) Sud mora u postupku osiguranja dokaza, prema odredbama
posti}i cilj osiguranja, a naro~ito: ovog ~lana, osigurati za{titu povjerljivih podataka stranaka i
a) da se pretpostavljenom povrediocu zabrane radnje kojima voditi brigu o tome da se sudski postupak ne zloupotrijebi
se povre|uje pravo iz ovog zakona, isklju~ivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka
b) da se oduzmu, uklone iz prometa i pohrane predmeti suprotne strane.
povrede i sredstva povrede koji su isklju~ivo ili u (8) Na zahtjev lica protiv kojeg je pokrenut postupak za
prete`noj mjeri namijenjeni, odnosno upotrebljavaju se za osiguranje dokaza sud mo`e, na teret predlaga~a te mjere,
~injenje povreda. odrediti odgovaraju}i iznos kao sredstvo osiguranja za slu~aj
(6) Ako je mjera odre|ena prije podno{enja tu`be, sud }e u neosnovanosti tog prijedloga.
rje{enju odrediti i rok u kojem predlaga~ mora podnijeti ^lan 109.
tu`bu radi opravdanja te mjere. Rok ne mo`e biti du`i od 20 (Du`nost obavje{tavanja)
radnih dana, odnosno 31 kalendarskog dana od dana (1) Sud mo`e u toku parnice, zbog povrede prava iz ovog
dostavljanja rje{enja predlaga~u, zavisno od toga koji rok zakona, na osnovu opravdanog zahtjeva jedne od stranaka
isti~e kasnije. odrediti povrediocu prava da dostavi podatke o izvoru i
(7) Sud mora odlu~iti o prigovoru protiv rje{enja o privremenoj distribucijskim kanalima robe ili usluga kojima se povre|uje
mjeri u roku od mjesec dana od dana podno{enja odgovora pravo iz ovog zakona.
na prigovor, odnosno od isteka roka za podno{enje tog (2) Sud mo`e odrediti da podatke iz stava (1) ovog ~lana
odgovora. dostave sudu i lica koja u obimu komercijalne djelatnosti:
(8) U postupku za izricanje privremene mjere primjenjuju se a) posjeduju robu za koju se sumnja da se njome vrije|a
odredbe zakona o parni~nom postupku, ako ovim zakonom pravo iz ovog zakona, ili
nije druga~ije odre|eno. Postupak u vezi sa izricanjem b) koriste usluge za koje se sumnja da se njima vrije|a pravo
privremene mjere je hitan. iz ovog zakona, ili
(9) Na zahtjev lica protiv kojeg je pokrenut postupak za c) daju usluge za koje se sumnja da se njima vrije|a pravo iz
izricanje privremene mjere sud mo`e, na teret podnosioca ovog zakona.
zahtjeva za izricanje privremene mjere, odrediti odgovaraju}i
iznos kao sredstvo osiguranja za slu~aj neosnovanosti tog (3) Uzima se da je neka radnja preduzeta u okviru komercijalne
zahtjeva. djelatnosti ako je preduzeta za pribavljanje indirektne ili
direktne ekonomske koristi. Pojam komercijalne djelatnosti
^lan 108. ne obuhvata radnje savjesnih krajnjih potro{a~a.
(Osiguranje dokaza) (4) Sud mo`e odrediti da podatke iz stava (1) ovog ~lana dostavi
(1) Sud }e donijeti rje{enje o osiguranju dokaza ako predlaga~ sudu i lice koje je od nekog od lica navedenih u stavu (2)
u~ini vjerovatnim da: ovog ~lana ozna~eno kao umije{ano u proizvodnju, izradu i
a) je nosilac prava iz ovog zakona, distribuciju robe ili davanje usluga za koje se sumnja da se
b) je njegovo pravo povrije|eno, ili da prijeti stvarna njima vrije|a pravo iz ovog zakona.
opasnost od povrede, (5) Podaci tra`eni na osnovu stava (1) ovog ~lana mogu
c) }e dokazi o toj povredi biti uni{teni, ili kasnije ne}e mo}i obuhvatati naro~ito:
biti izvedeni. a) ime, adresu, odnosno firmu i sjedi{te proizvo|a~a,
(2) Nosilac prava koji tra`i da se donese rje{enje o osiguranju izra|iva~a, distributera, dobavlja~a i drugih prethodnih
dokaza bez prethodnog obavje{tavanja i saslu{anja suprotne posjednika robe, odnosno davalaca usluga, kao i
strane du`an je, osim uslova iz stava (1) ovog ~lana, u~initi namjeravanih prodava~a na veliko i malo,
vjerovatnim i postojanje opasnosti da }e dokazi o povredi, b) podatke o koli~inama proizvedene, izra|ene, isporu~ene,
zbog radnji protivnika, biti uni{teni, ili se kasnije ne}e mo}i primljene ili naru~ene robe ili usluga, kao i o cijenama
izvesti. U slu~aju dono{enja odluke o osiguranju dokaza ostvarenim za odnosnu robu i usluge.
Broj 53 - Strana 102 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
^lan 110. (3) Carinski organ mo`e prije dono{enja odluke, kojom
(Izvo|enje dokaza) udovoljava zahtjevu iz stava (1) ovog ~lana, tra`iti od
(1) Ako sud odlu~i da }e izvesti predlo`eni dokaz koji se nalazi nosioca prava polaganje osiguranja za tro{kove
kod suprotne strane, ta strana du`na je na zahtjev suda pohranjivanja i prijevoza robe, kao i za naknadu drugih
predati dokazna sredstva kojima raspola`e. tro{kova ili {tete koji bi u vezi s robom mogli nastati
(2) Stav (1) ovog ~lana odnosi se i na bankovnu, finansijsku i carinskom organu, kao i strani protiv koje je prihva}en
poslovnu dokumentaciju koja je pod kontrolom suprotne zahtjev iz stava (1) ovog ~lana.
strane, ako se radi o povredi koja dosti`e obim komercijalne (4) Ako carinski organ udovolji zahtjevu iz stava (1) ovog ~lana,
djelatnosti. on o tome obavje{tava sve carinske ispostave i nosioca
(3) U postupku izvo|enja dokaza primjenjuju se odgovaraju}e prava.
odredbe zakona koji ure|uje parni~ni postupak, osim ako je ^lan 114.
ovim zakonom druga~ije odre|eno. (Postupak nakon privremenog zadr`avanja robe)
(4) Sud mora poslije izvo|enja dokaza, prema stavu (1) ovog (1) Ako carinska ispostava prilikom provo|enja carinskog
~lana, osigurati za{titu povjerljivih podataka stranaka i voditi postupka na|e robu koja odgovara opisu robe iz odluke
brigu o tome da se sudski postupak ne zloupotrijebi nadle`nog carinskog organa, ona }e tu robu privremeno
isklju~ivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka zadr`ati od daljnjeg pu{tanja u promet. Odluka o
suprotne stranke. privremenom zadr`avanju robe uru~uje se nosiocu prava i
^lan 111. njenom uvozniku. U odluci o zadr`avanju robe odre|uje se
(Teret dokaza) da se vlasnik robe, odnosno lice koje je ovla{teno za
(1) Ako je predmet povrede patentom za{ti}eni postupak za raspolaganje robom, u roku od deset radnih dana od dana
proizvodnju nove materije, smatrat }e se, dok se suprotno ne privremenog zadr`avanja, mo`e izjasniti o tome da li se radi
doka`e, da je svaka jednaka materija ili materija jednakog o robi kojom se vrije|a pravo iz ovog zakona.
sastava proizvedena za{ti}enim postupkom. (2) Ako carinski organ ne primi pisano izja{njenje vlasnika ili
(2) Teret dokazivanja pada na tu`enog koji takvu supstancu ili lica ovla{tenog za raspolaganje robom u roku iz stava (1)
kompoziciju proizvodi. ovog ~lana, mo`e na zahtjev i o tro{ku nosioca prava oduzeti
i uni{titi robu.
^lan 112.
(Hitnost u postupanju i primjena odredbi drugih zakona) (3) Ako vlasnik robe ili lice ovla{teno za raspolaganje robom, u
roku iz stava (1) ovog ~lana, podnese izjavu da se ne radi o
(1) Postupak zbog povrede prava iz ovog zakona je hitan. robi kojom se vrije|a pravo iz ovog zakona, nosilac prava
(2) Na postupke zbog povrede patenta primjenjuju se odredbe mo`e u roku od deset radnih dana od primanja obavje{tenja
Zakona o parni~nom postupku, odnosno Zakona o izvr{nom o takvoj izjavi podnijeti tu`bu zbog povrede prava. Ako
postupku. posebne okolnosti slu~aja to opravdavaju, carinski organ
(3) Na zahtjev suda ili neke od stranaka u postupku zbog mo`e, na zahtjev nosioca prava, odrediti dodatni rok za
povrede patenta, Institut }e odmah uzeti u rad zahtjev za podno{enje tu`be, koji ne mo`e biti du`i od deset radnih
progla{avanje rje{enja o priznanju patenta ni{tavim, odnosno dana.
Komisija za `albe uzet }e u rad `albu, ako su zahtjev za (4) Nosilac prava ili lice koje on ovlasti mo`e za vrijeme
progla{enje rje{enja o priznanju patenta ni{tavim, odnosno privremenog zadr`avanja izvr{iti pregled i kontrolu robe i
`alba podneseni prije ili u toku parnice i hitno po njemu prate}e dokumentacije u obimu koji je potreban za
postupati. Sud }e, s obzirom na okolnosti slu~aja, odlu~iti da utvr|ivanje njegovih zahtjeva i za ostvarivanje sudske za{tite
li }e odrediti prekid postupka do kona~ne odluke o zahtjevu njegovih prava uz osiguranje za{tite povjerljivih podataka.
za progla{enje rje{enja o priznanju patenta ni{tavim. Pravo na pregled i kontrolu robe ima i njen uvoznik.
POGLAVLJE III. CARINSKE MJERE (5) Ako nosilac prava ne podnese tu`bu, u skladu sa stavom (3)
^lan 113. ovog ~lana, privremeno zadr`ana roba pu{ta se u tra`enu
(Zahtjev nosioca prava) carinski dopu{tenu upotrebu, odnosno promet, pod uslovom
(1) Nosilac isklju~ivih prava prema ovom zakonu, koji da su ispunjeni svi drugi zakonom propisani uslovi.
opravdano sumnja da }e do}i do uvoza, tranzita ili izvoza (6) Ako nosilac prava podnese tu`bu u skladu s odredbama
robe proizvedene suprotno odredbama ovog zakona, mo`e stava (3) ovog ~lana i nadle`ni sud donese odluku o
kod organa nadle`nog za poslove carine (u daljnjem tekstu: privremenoj mjeri zadr`avanja robe u roku iz stava (3) ovog
carinski organ) podnijeti zahtjev za za{titu svojih prava ~lana, carinski organ donosi odluku o zapljeni robe do
putem carinskih mjera privremenog zadr`avanja robe od dono{enja pravosna`ne sudske odluke.
daljnjeg pu{tanja u promet. (7) Ako nosilac prava podnese tu`bu u skladu s odredbama
(2) Zahtjev za za{titu prava, prema stavu (1) ovog ~lana, mora stava (3) ovog ~lana, a nadle`ni sud ne donese privremenu
sadr`avati: mjeru zadr`avanja robe u roku iz stava (3) ovog ~lana,
a) podatke o podnosiocu zahtjeva i o nosiocu isklju~ivog vlasnik privremeno zadr`ane robe ili lice ovla{teno za
prava iz ovog zakona, ako se ne radi o istom licu, raspolaganje njome ima pravo zahtijevati osloba|anje te robe
b) detaljan opis robe, koji omogu}ava njenu identifikaciju, ako polo`i sredstva osiguranja u iznosu dovoljnom za
eventualnu naknadu {tete nosiocu prava, pod uslovom da su
c) dokaze o tome da je podnosilac zahtjeva, odnosno njegov ispunjeni svi ostali uslovi za osloba|anje te robe.
ovla{tenik, nosilac isklju~ivog prava iz ovog zakona u
vezi s tom robom, ^lan 115.
d) dokaze o tome da je isklju~ivo pravo vjerovatno (Postupak po slu`benoj du`nosti)
povrije|eno, (1) Ako carinska ispostava u provo|enju carinskog postupka u
e) druge podatke va`ne za odlu~ivanje o zahtjevu kojima vezi sa uvozom, tranzitom ili izvozom robe opravdano
raspola`e podnosilac, kao {to su podaci o lokaciji robe i sumnja da su odre|enom robom povrije|ena prava prema
njenoj destinaciji, o~ekivani datum dolaska ili odlaska ovom zakonu, ona }e privremeno zadr`ati pu{tanje te robe u
po{iljke, podaci o sredstvu transporta, podaci o uvozniku, promet i o tome obavijestiti carinski organ.
izvozniku, primaocu i sl., (2) Carinski organ pismeno obavje{tava nosioca prava o
f) vremenski period u kojem }e carinski organi postupati zadr`avanju robe, sumnji da se radi o povredi njegovih prava
prema zahtjevu i koji ne mo`e biti du`i od dvije godine od i o mogu}nosti da podnese zahtjev prema ~lanu 113. ovog
dana podno{enja zahtjeva. zakona, u roku od pet radnih dana od dana zadr`avanja robe.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 103

(3) Ako nosilac prava podnese zahtjev, u skladu sa stavom (2) (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana a u skladu s
ovog ~lana, roba se zadr`ava do dono{enja odluke carinskog ~lanom 118. ovog zakona, Zakon o industrijskom vlasni{tvu
organa. Ako carinski organ udovolji zahtjevu iz ~lana 113. u Bosni i Hercegovini iz stava (1) ovog ~lana primjenjivat }e
ovog zakona, roba se privremeno zadr`ava za daljnjih deset se i dalje na postupke za priznanje patenta koji su po~eli
radnih dana. Nosilac prava mora u tom roku provesti radnje prije stupanja na snagu ovog zakona.
iz ~lana 114. stav (4) ovog zakona. ^lan 122.
(4) Odredbe ~l. 114. i 115. ovog zakona ne primjenjuju se na (Primjena me|unarodnih ugovora)
uvoz, tranzit ili izvoz robe u malim koli~inama namijenjenim Odredbe me|unarodnih ugovora u vezi s patentima, kojima
za privatnu i nekomercijalnu upotrebu, koje se unose ili je pristupila Bosna i Hercegovina, primjenjuju se na predmete
iznose kao dio li~ne prtljage ili {alju u malim po{iljkama. koje tretira ovaj zakon i u slu~aju sukoba s odredbama ovog
^lan 116. zakona primjenjuju se odredbe me|unarodnih ugovora.
(Primjena drugih carinskih propisa) ^lan 123.
(1) Na carinski postupak u vezi s robom kojom se povre|uju (Jedinstvena primjena odredbi o Komisiji za `albe u Zakonu o
prava iz ovog zakona primjenjuju se na odgovaraju}i na~in `igu, Zakonu o industrijskom dizajnu i Zakonu o oznakama
ostali carinski propisi. geografskog porijekla)
(2) Propise o provo|enju carinskih mjera iz ovog zakona donosi Odredbe ~l. 99. i 100. ovog zakona i odgovaraju}e odredbe
Vije}e ministara na prijedlog Uprave za indirektno Zakona o `igu, Zakona o industrijskom dizajnu i Zakonu o
oporezivanje Bosne i Hercegovine. oznakama geografskog porijekla, kojima se ure|uje Komisija za
(3) Carinski postupak u vezi s robom kojom se povre|uju prava `albe Instituta, primjenjuju se na na~in da se formira jedna
iz ovog zakona je hitan. komisija za `albe.
DIO ^ETRNAESTI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ^lan 124.
ODREDBE (Stupanje na snagu i primjena Zakona)
^lan 117. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
(Patenti priznati do po~etka primjene ovog zakona) u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. januara
Priznati patenti upisani u Registar patenata u Institutu do 2011. godine.
dana odre|enog za primjenu ovog zakona ostaju na snazi i na njih PSBiH, broj 521/10
}e se primjenjivati odredbe ovog zakona. 28. maja 2010. godine
^lan 118. Sarajevo
(Postupci u toku) Predsjedavaju}i Predsjedavaju}i
(1) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na prijave patenata, Predstavni~kog doma Doma naroda
kao i na me|unarodne prijave iz ~lana 81. ovog zakona ~iji Parlamentarne skup{tine BiH Parlamentarne skup{tine BiH
je datum podno{enja raniji od datuma po~etka primjene Dr. Milorad @ivkovi}, s. r. Sulejman Tihi}, s. r.
ovog zakona.
(2) Prijave patenata koje su Institutu podnesene prije 27.
februara 2002., a po kojima postupak nije okon~an, bit }e Na temelju ~lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,
odbijene, odnosno odba~ene u dijelu u kojem se zahtijeva Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 75. sjednici
za{tita materija ili smjesa u lije~enju ljudi ili `ivotinja. Zastupni~kog doma, odr`anoj 7. travnja 2010. godine, i na 46.
Upotreba materija ili smjesa za proizvodnju lijeka za ljude ili sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. svibnja 2010. godine,
`ivotinje ne predstavlja povredu patenta za izum te materije usvojila je
ili smjese ako je prijava za priznanje patenta za taj
pronalazak podnesena do 27. februara 2002. ZAKON
^lan 119. O PATENTU
(Propisi za primjenu ovog zakona) DIO PRVI - OP]E ODREDBE
(1) Uz izuzetak propisa iz ~lana 58. stav (3) i ~lana 116. stav (2)
ovog zakona provedbene propise za izvr{enje ovog zakona ^lanak 1.
donijet }e direktor Instituta u roku od {est mjeseci od dana (Predmet Zakona)
stupanja na snagu ovog zakona. (1) Ovim se Zakonom ure|uje pravna za{tita izuma patentom i
(2) Provedbene propise u smislu stava (2) ovog ~lana ~ine: konsenzualnim patentom, odnosno postupak za priznanje
Pravilnik o postupku za priznanje patenta i konsenzualnog patenta i dodjelu konsenzualnog patenta.
patenta, Odluka o posebnim tro{kovima postupka za sticanje (2) Ako ovim Zakonom nije druk~ije propisano, odredbe koje se
i odr`avanje prava industrijskog vlasni{tva, Odluka o odnose na patent na odgovaraju}i se na~in primjenjuju i na
uslovima za upis u registre zastupnika za za{titu konsenzualni patent.
industrijskog vlasni{tva, Pravilnik o stru~nom ispitu za ^lanak 2.
zastupnike za za{titu industrijskog vlasni{tva i Odluka o (Na~elo teritorijalnosti)
naknadi za rad u Komisiji za `albe. Patent priznat na temelju odredaba ovoga Zakona je
^lan 120. teritorijalno ograni~eno pravo koje vrijedi na teritoriju Bosne i
(Odga|anje stupanja na snagu odredbi o svjedod`bi o Hercegovine.
dodatnoj za{titi i posebna prava u prelaznom periodu) ^lanak 3.
Odredbe ~l. 58. do 64. ovog zakona po~et }e se primjenjivati (Materijalna prava)
nakon datuma odre|enog za primjenu ovog zakona. Materijalna prava nositelja patenta obuhva}aju isklju~iva
^lan 121. prava gospodarskog iskori{tavanja izuma i pravo raspolaganja
(Prestanak va`enja drugih propisa) njime sukladno odredbama ovoga Zakona.
(1) Po~etkom primjene ovog zakona prestaju va`iti odredbe ^lanak 4.
Poglavlja II. VRSTE PRAVA INDUSTRIJSKOG (Nacionalni tretman)
VLASNI[TVA Odjeljak 1. Patent (~l. 19. do 68.) Zakona o (1) Strana fizi~ka i pravna osoba glede za{tite izuma patentom i
industrijskom vlasni{tvu u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni konsenzualnim patentom u Bosni i Hercegovini u`iva
glasnik BiH'', br. 3/02 i 29/02), kao i odredbe koje se mogu jednaka prava kao i doma}a fizi~ka i pravna osoba, ako to
u skladu s tim primijeniti na patent. proizlazi iz me|unarodnih ugovora i konvencija kojima je
Broj 53 - Strana 104 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
pristupila, odnosno koje je ratificirala Bosna i Hercegovina biljnu sortu ili `ivotinjsku pasminu i ako postupak
(u daljnjem tekstu: me|unarodni ugovori i konvencije), ili iz ostvarivanja izuma nije bitno biolo{ki.
primjene na~ela reciprociteta. (5) Postupak za dobivanje biljaka ili `ivotinja iz stavka (4)
(2) Postojanje reciprociteta pretpostavlja se dok se ne doka`e ovoga ~lanka bitno je biolo{ki ako se u cijelosti sastoji od
opre~no. prirodnih postupaka, kao {to su kri`anje ili selekcija.
^lanak 5. (6) Ne smatraju se izumima u smislu stavka (1) ovoga ~lanka
(Zastupanje) osobito:
(1) Zastupanjem u postupku koji se vodi pred Institutom za a) otkri}a, znanstvene teorije i matemati~ke metode,
intelektualno vlasni{tvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem b) estetske tvorevine,
tekstu: Institut) mogu se baviti ovla{teni zastupnici, tj. c) planovi, pravila i metode za izvedbu umnih aktivnosti,
fizi~ke i pravne osobe upisane u Registar patentnih igara ili gospodarskih aktivnosti,
zastupnika, koji u elektroni~kom obliku vodi Institut. d) ra~unalni programi,
(2) U Registar zastupnika iz stavka (1) ovoga ~lanka upisuje se e) prezentacija informacija definirana samim sadr`ajem tih
fizi~ka i pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane informacija.
posebnim propisom. (7) Odredba stavka (6) ovoga ~lanka primjenjuje se samo u
(3) Strana fizi~ka i pravna osoba mo`e obavljati radnje u opsegu u kojem je predmet prijave za za{titu izuma navedeni
postupku pred Institutom samo posredstvom zastupnika iz element ili aktivnost kao takva.
stavka (1) ovoga ~lanka. ^lanak 7.
(4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga ~lanka, strana fizi~ka i (Iznimke od patentibilnosti)
pravna osoba mo`e samostalno bez zastupnika poduzimati (1) Patent ne mo`e biti priznat za:
sljede}e radnje: a) izume `ivotinjskih pasmina i biljnih sorti i bitno biolo{kih
a) podnositi prijave patenta, postupaka za dobivanje biljaka ili `ivotinja, osim izuma
b) poduzimati druge radnje glede utvr|ivanja datuma nebiolo{kih i mikrobiolo{kih postupaka i proizvoda
podno{enja prijave patenta, dobivenih tim postupcima kako je propisano u ~lanku 6.
c) podnositi prijepise prve prijave patenta kada zahtijeva stavak (4) ovoga Zakona, pri ~emu se, u smislu ovoga
pravo prvenstva iz ~lanka 24. ovoga Zakona, Zakona, pod mikrobiolo{kim postupkom podrazumijeva
d) primati obavijesti od Instituta u vezi s postupcima iz to~. bilo koji postupak koji uklju~uje ili koji se provodi na
a) - c) ovoga stavka, mikrobiolo{kom materijalu ili ~iji je proizvod
e) pla}ati pristojbe i naknade posebnih tro{kova postupka mikrobiolo{ki materijal;
sukladno ~lanku 15. ovoga Zakona. b) ljudsko tijelo, razne stupnjeve njegova oblikovanja i
(5) U slu~aju samostalnog poduzimanja radnji iz stavka (4) razvoja ili jednostavno otkri}e jednoga od njegovih
ovoga ~lanka, strana fizi~ka i pravna osoba mora dostaviti elemenata, uklju~uju}i sekvencu ili djelomi~nu sekvencu
Institutu adresu za dopisivanje, koja mora biti na teritoriju gena;
Bosne i Hercegovine. c) izume koji se odnose na dijagnosti~ke ili kirur{ke
(6) Ako strana fizi~ka i pravna osoba ne imenuju zastupnika ili postupke ili postupke lije~enja koji se primjenjuju izravno
Institutu ne dostave adresu za dopisivanje sukladno odredbi na ljudskome ili `ivotinjskome tijelu, osim proizvoda,
stavka (5) ovoga ~lanka, Institut }e je pisano putem posebice tvari i smjesa koje se primjenjuju u navedenim
diplomatsko-konzularnog predstavni{tva Bosne i postupcima.
Hercegovine pozvati da u roku od tri mjeseca imenuje (2) Izum koji se odnosi na element izoliran iz ljudskoga tijela ili
zastupnika ili dostavi adresu za dopisivanje. proizveden tehni~kim postupkom, uklju~uju}i sekvencu ili
(7) Ako strana fizi~ka i pravna osoba ne postupi po pozivu djelomi~nu sekvencu gena iz stavka (1) to~ka b) ovoga
Instituta iz stavka (6) ovoga ~lanka, Institut }e zaklju~kom ~lanka, mo`e biti patentibilan iako je strukturom jednak
odbaciti njezin podnesak i dostavu izvr{iti javnim strukturi prirodnoga elementa, industrijska primjenjivost
priop}enjem na oglasnoj plo~i Instituta. sekvence ili djelomi~ne sekvence gena mora biti
(8) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga ~lanka, pristojbe i razotkrivena u prijavi patenta, kako je izvorno podnesena.
naknade posebnih tro{kova za odr`avanje patenta u (3) Ne}e se smatrati patentibilnima izumi ~ije bi komercijalno
vrijednosti mo`e platiti bilo koja osoba. iskori{tavanje bilo protivno javnome poretku ili moralu, ali
ne samo zbog toga {to je takvo iskori{tavanje zabranjeno
DIO DRUGI - PREDMET ZA[TITE PATENTOM zakonom ili drugim propisom.
^lanak 6. (4) Izumima iz stavka (3) ovoga ~lanka smatraju se osobito:
(Patentibilni izum) a) postupci kloniranja ljudskih bi}a,
(1) Patent se priznaje za svaki izum iz bilo kojeg podru~ja b) postupci modificiranja genetskoga identiteta mati~nih
tehnike koji je nov, koji ima inventivnu razinu i koji se mo`e stanica ljudskih bi}a,
industrijski primijeniti. c) uporaba ljudskih embrija u industrijske ili komercijalne
(2) Prema uvjetima iz stavka (1) ovoga ~lanka, patent se svrhe i
priznaje i za izum koji se odnosi na: d) postupci za modificiranje genetskoga identiteta `ivotinja
a) proizvod koji se sastoji od biolo{kog materijala ili koji koji bi vjerojatno prouzro~ili njihovu patnju bez ikakve
sadr`ava biolo{ki materijal, bitne medicinske koristi za ~ovjeka ili `ivotinju, kao i
b) postupak kojim je taj biolo{ki materijal proizveden, `ivotinje koje su rezultat takvih postupaka.
prera|en ili uporabljen, ^lanak 8.
c) biolo{ki materijal izoliran iz prirodnoga okoli{a ili (Novost izuma)
proizveden tehni~kim postupkom ~ak i ako se ranije (1) Izum je nov ako nije obuhva}en tehni~kim stanjem.
nalazio u prirodi. (2) Pod tehni~kim stanjem podrazumijeva se sve {to je u~injeno
(3) Biolo{ki materijal iz stavka (2) ovoga ~lanka je bilo koji dostupnim javnosti u svijetu, pisanim ili usmenim putem,
materijal koji sadr`i genetsku informaciju i koji se mo`e uporabom ili na bilo koji drugi na~in prije dana podno{enja
razmno`avati sam ili se mo`e razmno`avati u biolo{kom prijave patenta.
sustavu. (3) U tehni~ko stanje uklju~en je i sadr`aj svih prijava patenata
(4) Prema uvjetima iz stavka (1) ovoga ~lanka, izum koji se koje imaju u~inak u Bosni i Hercegovini, onakvih kako su
odnosi na biljke ili `ivotinje smatrat }e se patentibilnim ako podnesene, koje imaju raniji datum podno{enja od dana
njegova tehni~ka izvodivost nije ograni~ena na odre|enu prijave iz stavka (2) ovoga ~lanka, a koje su objavljene tek
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 105

na datum podno{enja prijave patenta iz stavka (2) ovoga Postupak povodom `albe pobli`e se ure|uje provedbenim
~lanka ili nakon toga, na na~in predvi|en ovim Zakonom. propisom.
(4) Odredbe st. (1) - (3) ovoga ~lanka ne isklju~uju mogu}nost (4) Protiv rje{enja Instituta donesenog u drugom stupnju nije
za{tite patentom tvari ili smjesa sadr`anih u tehni~kom dopu{tena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor
stanju, koje se primjenjuju u postupcima iz ~lanka 7. stavak podno{enjem tu`be Sudu Bosne i Hercegovine.
(1) to~ka c) ovoga Zakona, pod uvjetom da njihova primjena ^lanak 15.
u navedenim postupcima nije sadr`ana u tehni~kom stanju. (Pristojbe i naknade posebnih tro{kova u postupku stjecanja i
(5) Smatra se da je izum obuhva}en tehni~kim stanjem ako je odr`avanja prava)
postao dostupan javnosti objavom, izlaganjem, (1) Za sve radnje u postupku stjecanja, odr`avanja, evidencije
prikazivanjem ili uporabom na na~in koji stru~njacima prometa i prestanka patenta, kao i za pru`anje informacijskih
omogu}ava primijeniti ga. usluga pla}aju se pristojbe suglasno va`e}em propisu kojim
^lanak 9. se ure|uju dr`avne administrativne pristojbe (u daljnjem
(Objave koje ne utje~u na novost) tekstu: pristojbe) i naknade posebnih tro{kova postupka (u
Novim se smatra izum koji je najvi{e {est mjeseci prije daljnjem tekstu: tro{kovi postupka) u visini odre|enoj
datuma podno{enja prijave patenta bio sadr`an u tehni~kom posebnom tarifom, koju donosi Ministarstvo vanjske
stanju uslijed ili kao posljedica: trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na
a) o~ite zlouporabe glede podnositelja prijave patenta ili prijedlog ravnatelja Instituta.
njegova pravnog prednika ili, (2) Ako u postupku priznanja patenta pristojbe i tro{kovi
b) izlaganja na slu`benoj ili slu`beno priznatoj izlo`bi postupka ne budu pla}eni, prijava patenta smatrat }e se
sukladno Konvenciji o me|unarodnim izlo`bama povu~enom, a u slu~aju nepla}anja pristojbi i tro{kova
potpisanoj u Parizu 22. studenoga 1928. godine i postupka za odr`avanje patenta i prava iz prijave patenta, to
revidiranoj posljednji put 30. studenoga 1972. godine, pravo prestaje vrijediti.
pod uvjetom da podnositelj prilikom podno{enja prijave (3) Za podno{enje `albe pla}aju se pristojba i tro{kovi postupka
patenta u njoj nazna~i da je izum bio izlo`en i da sukladno posebnim propisima. Ako pristojba i tro{kovi
najkasnije u roku od ~etiri mjeseca od datuma podno{enja postupka ne budu pla}eni prije isteka roka za `albu, Institut
prijave podnese odgovaraju}u potvrdu o izlaganju izuma. }e pozvati podnositelja da ih plati u roku od 15 dana. Ako
^lanak 10. pristojba i tro{kovi postupka ne budu pla}eni, smatra se da
(Inventivna razina) `alba nije podnesena.
(1) Smatra se da izum ima inventivnu razinu ako rje{enje ^lanak 16.
odre|enoga problema za stru~njaka iz odgovaraju}eg (Propisi koji se primjenjuju u postupku pred Institutom)
podru~ja ne proizlazi na o~igledan na~in iz tehni~kog stanja. (1) Pitanja postupka koji se vodi pred Institutom pobli`e se
(2) Pri ispitivanju ima li izum inventivnu razinu ne uzima se u ure|uju propisima za provedbu ovoga Zakona (u daljnjem
obzir sadr`aj prijava iz ~lanka 8. stavak (3) ovoga Zakona. tekstu: provedbeni propis).
^lanak 11. (2) Za pojedina pitanja koja nisu ure|ena ovim Zakonom i
(Industrijska primjenjivost) provedbenim propisom primjenjivat }e se odredbe Zakona o
upravnom postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02,
Smatra se da je izum industrijski primjenjiv ako je predmet 12/04, 88/07 i 93/09).
izuma tehni~ki izvodjiv i ako se mo`e proizvesti ili uporabiti u
bilo kojem industrijskom podru~ju, uklju~uju}i i poljoprivredu. ^lanak 17.
(Pokretanje postupka)
DIO TRE]I - PRAVO NA ZA[TITU IZUMA
(1) Postupak za priznanje patenta pokre}e se podno{enjem
^lanak 12. Institutu prijave za priznanje patenta (u daljnjem tekstu:
(Izumitelj i prava izumitelja) prijava), sukladno ovome Zakonu i na na~in propisan
(1) Izumitelj je osoba koja je stvorila izum svojim stvarala~kim provedbenim propisom.
radom. (2) Prijave se uzimaju u postupak ispitivanja prema redoslijedu
(2) Pravo na za{titu izuma pripada izumitelju ili njegovu njihova podno{enja.
pravnom sljedniku. (3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga ~lanka, prijava se
(3) Ako je izum nastao zajedni~kim radom vi{e izumitelja, mo`e ispitivati po `urnom postupku u slu~aju sudskog ili
pravo na patent pripada svim izumiteljima. drugog spora u kojem zavr{etak postupka po prijavi
^lanak 13. predstavlja rje{enje prethodnoga pitanja.
(Moralno pravo izumitelja) (4) Institut }e provesti `urno ispitivanje na temelju podnesenog
(1) Izumitelj ima moralno pravo u statusu izumitelja biti obrazlo`enog zahtjeva s dokazima.
naveden u prijavi patenta, svim ispravama koje se izdaju za ^lanak 18.
priznati patent te u odgovaraju}im registrima. (Jedinstvo izuma)
(2) Ako je izum koji se {titi ovim Zakonom rezultat (1) Za svaki se izum podnosi posebna prijava.
stvarala~koga rada vi{e osoba, u prijavi patenta i ispravama (2) Jednom prijavom mo`e se zahtijevati za{tita za vi{e izuma
iz stavka (1) ovoga ~lanka sve se te osobe navode kao samo ako su ti izumi me|usobno tako povezani da ostvaruju
izumitelji. jedinstvenu izumiteljsku zamisao (jedinstvo izuma).
DIO ^ETVRTI - POSTUPAK ZA PRIZNANJE PATENTA ^lanak 19.
^lanak 14. (Jezik prijave patenta)
(Ovlasti Instituta) (1) Prijava patenta mora biti sastavljena na jednom od jezika u
(1) Postupak za stjecanje, odr`avanje, prestanak i evidenciju slu`benoj uporabi u Bosni i Hercegovini.
prometa patenta odnosno konsenzualnog patenta vodi (2) Ako je tekst prijave podnesen na stranom jeziku, Institutu se
Institut. mora dostaviti prijevod teksta prijave na jedan od jezika u
(2) Za podru~je patenata Institut vodi sljede}e registre: slu`benoj uporabi Bosne i Hercegovine.
a) Registar prijava patenata, ^lanak 20.
b) Registar patenata. (Sadr`aj prijave patenta)
(3) Protiv odluka Instituta donesenih u prvom stupnju dopu{tena (1) Prijava patenta mora sadr`avati:
je `alba, o kojoj odlu~uje Povjerenstvo za `albe Instituta. a) zahtjev za priznanje patenta,
Broj 53 - Strana 106 S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Utorak, 29. 6. 2010.
b) opis izuma, (2) Predmet za{tite izdvojene prijave ne smije izlaziti izvan
c) jedan ili vi{e patentnih zahtjeva, opsega za{tite prvobitno podnesene prijave.
d) crte`e na koje se pozivaju opis izuma i patentni zahtjevi, (3) Podjela prvobitne prijave patenta dopu{tena je do dono{enja
e) sa`etak. rje{enja o zahtjevu za priznanje patenta.
(2) Zahtjev iz stavka (1) to~ka a) ovoga ~lanka mora sadr`avati: (4) Izdvojena prijava zadr`ava datum podno{enja prvobitne
a) izri~itu naznaku da se zahtijeva priznanje patenta, prijave i, ako za to ima temelja u smislu odredbe ~lanka 24.
b) naziv izuma koji odra`ava njegovu bit, ovoga Zakona, u`iva pravo prvenstva prvobitne prijave
c) podatke o podnositelju prijave, patenta.
d) podatke o izumitelju, odnosno napomenu da izumitelj ne ^lanak 24.
`eli biti naveden u prijavi. (Pravo prvenstva)
(3) Izum se mora opisom iz stavka (1) to~ka b) ovoga ~lanka (1) Od datuma utvr|enog za datum podno{enja prijave patenta
otkriti na dostatno jasan i detaljan na~in, tako da ga stru~njak iz ~lanka 22. ovoga Zakona, pod uvjetom da je prijava
iz odgovaraju}eg podru~ja mo`e izvesti. Ako se izum odnosi objavljena sukladno odredbama ~lanka 37. ovoga Zakona,
na `ivi biolo{ki materijal i ako ga nije mogu}e primijeniti na podnositelj prijave ima pravo prvenstva glede svakog
temelju opisa izuma, smatrat }e se da opis izuma ispunjava drugoga podnositelja koji za isti izum kasnije podnese
uvjet iz ovoga stavka ako je uzorak prirodno obnovljivog prijavu.
`ivog biolo{kog materijala polo`en u nadle`noj ustanovi (2) Prvenstvo vrijedi od datuma podno{enja prijave patenta
najkasnije na datum podno{enja prijave patenta. Pod Institutu, osim u slu~aju kada su ispunjeni uvjeti za priznanje
nadle`nom ustanovom iz ovoga stavka podrazumijeva se prava prvenstva iz ~lanka 25. ovoga Zakona.
ustanova koja je odre|ena na temelju Budimpe{tanskoga
sporazuma o priznanju pologa mikroorganizama u svrhu ^lanak 25.
postupka patentiranja, sklopljenog 1977. godine, revidiranog (Unijsko pravo prvenstva)
1980. godine. (1) Svakoj fizi~koj ili pravnoj osobi koja u nekoj dr`avi ~lanici
(4) Patentnim zahtjevima iz stavka (1) to~ka c) ovoga ~lanka Pari{ke unije za za{titu industrijskog vlasni{tva (u daljnjem
odre|uju se opseg i predmet za{tite izuma. Oni moraju biti tekstu: Pari{ka unija), odnosno dr`avi ~lanici Svjetske
jasni, sa`eti i u cijelosti potkrijepljeni opisom izuma i trgovinske organizacije (u daljnjem tekstu: WTO), podnese
crte`ima ako postoje. Patentni zahtjevi mogu biti neovisni i urednu prijavu za isti izum priznat }e se pravo prvenstva u
ovisni. Neovisni patentni zahtjevi sadr`avaju nova bitna Bosni i Hercegovini ako to zatra`i u roku od 12 mjeseci,
obilje`ja izuma. Ovisni patentni zahtjevi sadr`avaju ra~unaju}i od dana podno{enja prve prijave.
specifi~na obilje`ja izuma koji je odre|en u neovisnom ili (2) Urednom prijavom iz stavka (1) ovoga ~lanka smatra se
drugom ovisnom patentnom zahtjevu. prijava ~iji je datum podno{enja utvr|en sukladno
(5) Sa`etak iz stavka (1) to~ka e) ovoga ~lanka je kratak sadr`aj nacionalnom zakonodavstvu dr`ave ~lanice Pari{ke unije ili
biti izuma koji slu`i isklju~ivo u svrhu tehni~kog ~lanice WTO-a u kojoj je podnesena ili sukladno
informiranja i nema utjecaja na opseg tra`ene za{tite. me|unarodnom ugovoru sklopljenom izme|u dr`ava
(6) Smatra se da je prijava patenta uredna ako ispunjava uvjete ~lanica, bez obzira na njezinu kasniju pravnu sudbinu.
iz stavka (1) ovoga ~lanka. (3) Kasnija prijava patenta koja je podnesena u istoj ili za istu
(7) Sadr`aj prijave patenta naveden u stavku (1) to~. b) - e) dr`avu smatrat }e se prvom prijavom za potrebe utvr|ivanja
ovoga ~lanka smatra se tekstom prijave. prava prvenstva u onome dijelu koji se odnosi na predmet
(8) Sadr`aj iz stavka (1) ovoga ~lanka i dodaci koji se izuma prve prijave ako je na datum podno{enja kasnije
dostavljaju uz prijavu podnose se na na~in i u broju prijave prva prijava, koja je slu`ila za utvr|ivanje prava
primjeraka koji su odre|eni provedbenim propisom. prvenstva, povu~ena, odbijena ili odba~ena prije nego {to je
postala dostupna javnosti i nije proizvela nikakve pravne
^lanak 21. u~inke. Prva prijava patenta ne mo`e vi{e slu`iti kao osnova
(Izjava izumitelja) za zahtijevanje prava prvenstva.
(1) Ako izumitelj ne `eli da njegovo ime bude navedeno u
zahtjevu za priznanje patenta kao ni u drugim aktima ^lanak 26.
propisanim ovim Zakonom, podnositelj prijave du`an je uz (Zahtjev za priznanje prava prvenstva)
zahtjev za priznanje patenta, a najkasnije u roku od tri (1) Podnositelj prijave patenta koji se u Bosni i Hercegovini
mjeseca od datuma podno{enja prijave, dostaviti Institutu namjerava koristiti pravom prvenstva iz ~lanka 25. ovoga
pisanu izjavu izumitelja o tomu. Zakona du`an je Institutu podnijeti:
(2) Izumitelj mo`e tijekom postupka, a najkasnije do objave a) zahtjev za priznanje prava prvenstva koji sadr`i bitne
prijave patenta, povu}i svoju izjavu da ne `eli da mu ime podatke o prvoj prijavi ~ije se prvenstvo zahtijeva (broj i
bude navedeno u prijavi kao ni u drugim ispravama datum podno{enja prijave, dr`avu ~lanicu Pari{ke unije ili
propisanim ovim Zakonom. ~lanicu WTO-a u kojoj je ili za koju je prijava podnesena)
najkasnije do isteka roka od dva mjeseca od datuma
^lanak 22. podno{enja prijave u Bosni i Hercegovini i
(Datum podno{enja prijave)
b) prijepis prve prijave ovjeren od nadle`noga tijela dr`ave
Za priznanje datuma podno{enja prijave potrebno je da ~lanice Pari{ke unije ili ~lanice WTO-a u kojoj je ili za
prijava podnesena Institutu na taj datum sadr`i sljede}e: koju je prijava podnesena najkasnije do isteka roka od tri
a) izri~itu naznaku da se zahtijeva priznanje patenta, mjeseca od datuma podno{enja zahtjeva za priznanje
b) podatke o podnositelju prijave, prava prvenstva, ili ~etiri mjeseca od datuma podno{enja
c) dio prijave koji na prvi pogled izgleda kao opis izuma, prijave patenta u Bosni i Hercegovini, ili 16 mjeseci od
iako taj opis ne ispunjava sve uvjete propisane ovim najranijeg datuma zahtijevanih prvenstava, ovisno o tomu
Zakonom i provedbenim propisom. koji od navedenih rokova ranije istje~e.
^lanak 23. (2) Ako je prijava patenta za koju se zahtijeva pravo prvenstva
(Razdvajanje prijave) iz prve prijave podnesena na datum koji je kasniji od datuma
(1) Podnositelj prijave mo`e sam ili na zahtjev Instituta na koji isti~e razdoblje prvenstva iz ~lanka 25. stavak (1)
podijeliti predmet prijave patenta kojoj je utvr|en datum ovoga Zakona, podnositelj prijave patenta mo`e podnijeti
podno{enja (prvobitna prijava) na dvije ili vi{e prijava zahtjev za obnovu prava prvenstva.
(izdvojena prijava) i na temelju svake od njih nastaviti (3) Zahtjev iz stavka (2) ovoga ~lanka mo`e se podnijeti u roku
samostalni postupak, o ~emu Institut donosi zaklju~ak. od dva mjeseca od datuma isteka razdoblja prvenstva.
Utorak, 29. 6. 2010. S LU @ B E N I G LAS N I K B i H Broj 53 - Strana 107

(4) Institut }e usvojiti zahtjev za obnovu prava prvenstva pod c) je li podnesen prijevod prijave na jedan od jezika u
uvjetom da podnositelj: slu`benoj uporabi u Bosni i Hercegovini, ako je prijava
a) navede razloge koji potvr|uju da je do propu{tanja roka u sastavljena na stranom jeziku,
kojem se priznaje razdoblje prvenstva do{lo unato~ d) jesu li podneseni crte`i iz ~lanka 20. stavak (1) to~ka d)
du`noj pa`nji koju su zahtijevale okolnosti i ovoga Zakona,
b) plati pristojbe i tro{kove postupka iz ~lanka 15. ovoga e) zastupa li podnositelja prijave iz ~lanka 5. stavak (3)
Zakona. ovoga Zakona osoba koja se mo`e baviti zastupanjem
(5) Institut obavje{tava podnositelja o razlozima zbog kojih sukladno ~lanku 5. stavak (1) ovoga Zakona.
zahtjev za obnovu prava prvenstva namjerava odbiti u (2) Ako prijava ne ispunjava uvjete za priznanje datuma
cijelosti ili djelomi~no, te ga poziva da se u roku od mjesec podno{enja iz ~lanka 22. ovoga Zakona, Institut poziva
dana od dana primitka poziva o~ituje o tim razlozima. podnositelja da u roku od mjesec dana od dana primitka
^lanak 27. poziva ukloni nedostatke izri~ito navedene u pozivu.
(Ispravak ili dopuna zahtjeva za priznanje prava prvenstva) (3) Ako podnositelj ne postupi sukladno pozivu Instituta u roku
(1) Podnositelj prijave patenta mo`e podnijeti zahtjev za iz stavka (2) ovoga ~lanka, prijava patenta se zaklju~kom
ispravak ili dopunu zahtjeva za priznanje prava prvenstva u odbacuje.
roku od 16 mjeseci od datuma prava prvenstva ili, ako bi (4) Ako podnositelj ukloni nedostatke u roku iz stavka (2) ovoga
ispravak ili dopuna prouzro~ila promjenu datuma prava ~lanka, Institut donosi zaklju~ak kojim se datum primitka
prvenstva, u roku od 16 mjeseci od tako promijenjenog zahtijevanih ispravaka utvr|uje za datum podno{enja prijave
datuma prvenstva, koje god od 16-mjese~nog razdoblja isti~e patenta.
prije, pod uvjetom da je takav zahtjev podnesen u roku od (5) Kada se u prijavi patenta poziva na crte`e koji nisu sadr`ani
~etiri mjeseca od datuma podno{enja prijave patenta. u prijavi, Institut poziva podnositelja prijave da dostavi
(2) Uz zahtjev iz stavka (1) ovoga ~lanka podnositelj je du`an crte`e u roku od mjesec dana od dana primitka poziva. Ako
platiti pristojbe i tro{kove postupka iz ~lanka 15. ovoga podnositelj postupi po pozivu Instituta, datumom podno{enja
Zakona. Ako u propisanom roku podnositelj ne plati prijave smatrat }e se datum u koji Institut zaprimi crte`e.
pristojbe i tro{kove postupka, zahtjev se odbacuje Ukoliko crte`i ne budu dostavljeni, smatrat }e se da se
zaklju~kom. podnositelj prijave na njih nije ni pozvao.
(3) Ako je radi ispravka ili dopune zahtjeva za priznanje prava (6) Institut poziva podnositelja prijave koji nije platio pristojbu i
prvenstva promijenjen datum prava prvenstva koje se tro{kove postupka, odnosno nije dostavio prijevod prijave
zahtijeva, rokovi se ra~unaju od promijenjenog datuma patenta na jedan od jezika u slu`benoj uporabi u Bosni i
prvenstva. Hercegovini, da te nedostatke ukloni u roku od mjesec dana
od dana primitka poziva.
^lanak 28. (7) Na obrazlo`eni zahtjev podnositelja prijave, Institut mo`e
(Ograni~enja pri priznanju prava prvenstva) produljiti rokove propisane ovim ~lankom za razdoblje koje
Zahtjevi iz ~lanka 26. stavak (2) i ~lanka 27. stavak (1) ovoga smatra opravdanim, ali ne vi{e od tri mjeseca.
Zakona ne mogu se podnijeti nakon {to je podnositelj prijave (8) Ako podnositelj ne postupi po pozivu Instituta iz ~lanka 6.
patenta podnio zahtjev za objavu prijave sukladno ~lanku 37. ovoga Zakona, prijava patenta kojoj je utvr|en datum
stavak (2) ovoga Zakona, osim ako je takav zahtjev za objavu podno{enja smatrat }e se povu~enom, o ~emu se donosi
povu~en prije zavr{etka tehni~kih priprema za objavu prijave. poseban zaklju~ak o obustavi postupka.
^lanak 29. ^lanak 33.
(Zahtjev za priznanje vi{estrukog prava prvenstva) (Upis prijave u registar)
Podnositelj prijave mo`e zahtijevati priznanje vi{estrukog (1) Prijava patenta kojoj je zaklju~kom utvr|en datum
prava prvenstva na temelju vi{e ranije podnesenih prijava u podno{enja upisuje se u Registar prijava patenata, koji u
jednoj ili vi{e dr`ava ~lanica Pari{ke unije ili WTO-a pod elektroni~kom obliku vodi Institut.
uvjetima iz ~lanka 25. ovoga Zakona.
(2) Ako utvrdi da je u Registar iz stavka (1) ovoga ~lanka
^lanak 30. upisana prijava koja ne ispunjava uvjete iz ~lanka 22. stavak
(Obilje`ja izuma na koje se odnosi zahtjev za priznanje prava (1) ovoga Zakona, Institut }e o brisanju takve prijave iz
prvenstva) Registra odlu~iti zaklju~kom.
(1) Zahtjev za priznanje prava prvenstva mo`e se odnositi samo (3) Sadr`aj i na~in vo|enja Registra prijava patenata pobli`e se
na ona obilje`ja izuma koja su sadr`ana u prvoj prijavi ili ure|uju provedbenim propisom.
prijavama ~ije se prvenstvo zahtijeva.
^lanak 34.
(2) Ako se pojedina obilje`ja izuma na koje se odnosi zahtjev za (Uvjerenje o pravu prvenstva)
priznanje prava prvenstva ne nalaze u patentnim zahtjevima
sadr`anim u prvoj prijavi odnosno prijavama, priznat }e se (1) Na zahtjev podnositelja prijave, Institut izdaje uvjerenje o
pravo prvenstva ako se ta obilje`ja mogu utvrditi iz svih pravu prvenstva prijave.
sastavnih dijelova prijave. (2) Uvjeti i postupak izdavanja, te sadr`aj uvjerenja iz stavka (1)
ovoga ~lanka pobli`e se ure|uju provedbenim propisom.
^lanak 31.
(Datum priznatog prava prvenstva) ^lanak 35.
Pri primjeni odredaba ~lanka 8. st. (2) i (3) i ~lanka 24. stavak (Ispitivanje pretpostavki za objavu prijave patenta)
(1) ovoga Zakona za datum podno{enja prijave patenta Institutu (1) Ispitivanjem pretpostavki za objavu prijave patenta utvr|uje
smatra se datum priznatoga prava prvenstva. se ispunjava li prijava sljede}e uvjete:
a) sadr`i li sve dijelove iz ~lanka 20. ovoga Zakona
POGLAVLJE I. FORMALNO ISPITIVANJE PRIJAVE sastavljene na propisani na~in i potrebne dodatke
^lanak 32. propisane ovim Zakonom,
(Postupak po prijavi nakon podno{enja) b) je li nazna~en izumitelj,
(1) Nakon {to zaprimi prijavu patenta Institut ispituje: c) je li podnesen uredan zahtjev za priznanje prava prvenstva
a) ispunjava li prijava uvjete za priznanje datuma u smislu ~lanka 24. ovoga Zakona, ako je zahtijevano
podno{enja iz ~lanka 22. ovoga Zakona, priznanje prava prvenstva.
b) jesu li pla}ene pristojba i tro{kovi postupka za podno{enje (2) Ako se provedenim ispitivanjem utvrdi da nisu ispunjeni
prijave sukladno ~lanku 15. ovoga Zakona za podno{enje uvjeti iz stavka (1) ovoga ~lanka, Institut poziva podnositelja
prijave, da u primjereno