You are on page 1of 15

LASTET MED

RISIKO, 2018
Om norske rederier og behovet for policy
på menneskerettigheter og Vest-Sahara.

Rapport, Desember 2018
Innhold

Sammendrag s. 04

1.0 Vest-Sahara – Afrikas siste koloni s. 06

2.0 Metodologi s. 08

3.0 Bakgrunn s. 10

3.1 Norske rederier i Vest-Sahara

3.2 Menneskerettighetsutfordringer i shippingindustrien

3.3 Hva er en menneskerettighetspolicy?

3.4 Hvorfor skal rederier bry seg om okkupasjon?

4.0 Tause selskaper, ujevne svar s. 15

Skrevet av: Diego Alexander Vaula Foss.
Research i 2018 av Ingrid Rostad.
Bergen, 17.desember 2018
5.0 Forsikret fra Norge s. 19
Rapporten er skrevet med støtte fra Norad.
Rapporten er en oppdatert versjon av tils-
varende publikasjon utgitt i 2017. 6.0 Anbefalinger s. 22

ISBN: 978-82-999726-6-6 www.vest-sahara.no
Design: Marika Andersen www.instagram.com/westernsahara
Foto: Bård Ove Myhr (s. 9), Saharawi Campaign www.twitter.com/vestsahara
Against the Plunder (s.16,a), Rick Voice (s. 21,c). www.facebook.com/skVestSahara
Sammendrag X
Fredriksenfartøyet Golden Keen anløp Vest-Sahara kort tid etter at Golden Ocean i 2017 forklarte
at de ikke hadde rutiner på plass for å forhindre Vest-Sahara-transporter. Det har de nå.

1. mai 2017 ble det greskeide tørrlastskipet Rederiforbundet anmoder sine medlemmer om
«NM Cherry Blossom» anholdt idet det ank- ikke å ta del i transporter fra Vest-Sahara, men
ret opp utenfor Port Elizabeth, Sør-Afrika, hva så med norske eiere av tørrlastfartøyer som
for å bunkre forsyninger1. Skipet var på vei ikke er medlem av Rederiforbundet?
til New Zealand med 55.000 tonn fosfatstein,
en last med en markedsverdi på omtrent 5.2 Ved flere anledninger de siste årene har man
millioner amerikanske dollar2. Fosfatet var sett at norske skip som eies av rederier utenfor
utvunnet i Vest-Sahara, som okkuperes av forbundet deltar i slike transporter. Hvor sann-
Marokko. synlig er det at dette kan skje igjen?

370 dager senere ble fartøyet løslatt, etter at en Denne rapporten konfronterer samtlige nor-
sørafrikansk domstol hadde tilkjent det saha- ske rederier som eier fartøy med kapasitet til å
rawiske folket eierskap over lasten3. frakte fosfatstein fra Vest-Sahara – og som ikke
Ikke bare påførte episoden kjempetap for ek- er medlem av Rederiforbundet. Avgrensningen
sportøren, importøren, rederiet og befrakteren. til fartøy som kan frakte fosfatstein er gjort
Vest-Saharas frigjøringsbevegelse, som startet fordi dette er den mest økonomisk lønnsomme
prosessen, sitter igjen med en rettslig, politisk eksporten for okkupasjonsmakten Marokko.
og økonomisk seier. Informasjonen er innhentet gjennom direkte
dialog med selskaper og fra informasjon som
Anholdelsen av «NM Cherry Blossom» illus- selskapene har gitt offentlig. Vest-Sahara utgir om temaene norsk shipping, 2018 og 2019, og selskapene som ikke har svart
trerer en rekke spørsmål om hvem som har menneskerettigheter og handel i okkuperte om- på våre henvendelser for den foreliggende rap-
det økonomiske og juridiske ansvaret når en Rapporten viser en svært ujevn policy på råder. I denne rapporten følger vi opp fjorårets porten vil bli utfordret på nytt i disse. Sammen
okkupasjonsmakt handler med varer som de menneskerettigheter og Vest-Sahara. Av de rapport gjennom å utfordre de selskapene som med rederiene EGD Shipholding, Seven Seas
ikke rettmessig eier. Saken er relevant for alle 15 identifiserte og kontaktede rederiene har enten ikke svarte eller hadde mangelfulle svar i Carriers og LT Ugland får derfor Golden Ocean
selskap som eier og opererer fartøy som kan seks fått godkjent. Disse har sannsynliggjort fjorårets rapport. I årets rapport trekker vi fram og Bergen Capitol Corporate AS best score i
brukes til å frakte varer fra de okkuperte om- at de har tatt temaene alvorlig. To rederier har Golden Ocean og Bergen Capitol Corporate denne rapporten.
rådene i Vest-Sahara. fått «ikke tilfredsstillende» ved at de overlater AS som selskap som har betraktelig forbedret
ansvaret for fartøyenes oppdrag på deres forret- sin policy. Golden Ocean har, etter et anløp i Rapporten dokumenterer også et til nå lite
Denne rapporten søker å finne ut hvilke ret- ningspartnere. De resterende sju har fått «ikke okkupert Vest-Sahara i fjor, endret sine ret- kjent aspekt ved plyndringen: rollen til norske
ningslinjer norske tørrlastrederier har på plass godkjent», enten ved at de ikke svarer eller ved ningslinjer slik at de nå ikke går til Vest-Sahara. forsikringsselskaper. Av 27 fartøy som plyndret
for å sikre at deres aktiviteter ikke bryter med at de forsvarer kontroversielle transporter. Bergen Capitol Corporate AS svarte ikke på vår territoriets konfliktmineraler i 2017, var hele
menneskerettighetene generelt, med spesielt henvendelse i fjor, men melder i år at de har sju stykker forsikret av norske Skuld eller Gard.
fokus på retningslinjer for å hindre at man blir Denne rapporten er den andre i rekken av ekskludert Vest-Sahara fra alle certepartier som Nye oppdateringer av denne rapporten vil følge
involvert i slike transporter. årlige rapporter som Støttekomiteen for inngås på selskapets vegne.rapporter vil følge i i årene som kommer.

4 5
1.0 Vest-Sahara –
Afrikas siste koloni

Under Berlin-konferansen i 1884 delte euro-
peiske stormakter det afrikanske kontinentet
mellom seg. Territoriet som i dag er kjent som
Vest-Sahara tilfalt Spania, og forble en koloni
under Spania fram til midten av 70-tallet. I
1960 var Vest-Sahara ett av en rekke territo-
rier FN anerkjente som kolonier med rett til
selvbestemmelse, og Spania ble fem år senere
pålagt å starte en avkoloniseringsprosess4.
Spania ignorerte dette ansvaret, og lot territori-
et bli delvis okkupert av nabolandet Marokko.
Okkupasjonen førte til at over halvparten av
det saharawiske folk flyktet til Algerie.
Over 40 år senere bor de fortsatt i flykt-
ningleirer dypt inne i Sahara, og utnyttelsen
av ressursene fra deres land kommer ikke
saharawiene til gode. Det som skulle vært
en prosess mot selvstendighet ble dermed en
videreføring av anneksjonen av territoriet, og
Vest-Sahara behandles av FN i dag som det
siste uløste kolonispørsmålet i Afrika.
Vest-Sahara ettersom Marokko ikke har råder-
Marokkos okkupasjon er ikke anerkjent av ett over territoriet7.
X noen stater i verden, og en lang rekke FN-res- På tross av dette rapporterer organisasjonen
Spar Shipping, søsterselskapet
olusjoner anerkjenner saharawienes rett til Western Sahara Resource Watch betydelig ek-
til butikkjeden Spar Kjøp, har i selvbestemmelse. Den Internasjonale dom- sport av fosfatstein fra territoriet. De siste årene
2015 og 2017 transportert fosfat stolen i Haag konkluderte i 1975 at Marokko har eksporten ligget på rundt 200 millioner
fra Vest-Sahara, til en verdi på og Mauritanias krav på territoriet var grun- dollar. I 2017 – som en konsekvens av anhold-
rundt 100 millioner kroner. Til nløse5. FNs rettsavdeling har slått fast at enhver elsen av «NM Cherry Blossom» i Sør-Afrika –
sammenlikning yter norske my-
utnyttelse av Vest-Saharas ressurser som skjer droppet eksporten i 2017 ned til 142 millioner
ndigheter humanitær bistand på
rundt 5 millioner kroner årlig til
uten saharawienes samtykke er i strid med dollar8. Fra 2019 er den ventet å falle ytterligere,
eierne av fosfatet, som er forvist folkeretten6. I desember 2016 besluttet også ettersom stadig flere utenlandske kunder velger
til flyktningleirer i Algerie. Spar EUs øverste domstol at handelsavtaler unionen å avstå fra slik handel. Norske rederier og
Shipping forsvarer handelen. har inngått med Marokko ikke gjelder varer fra forsikringsselskaper er likevel tungt involvert.

6 7
X
2.0 Metodologi Også andre rederier enn tørrlastskip er involvert
i transporter fra Vest-Sahara. Den norske kjemi-
kalietankeren Key Bay, chartret av Sea Tank AS
fra Bergen, og eid av Gezina fra Farsund, skapte
store overskrifter i Europa da den fraktet fiskeolje
fra Vest-Sahara til EU rett etter at EU-domstolen
hadde dømt at EU-Marokkos handelsavtale ikke
gjelder Vest-Sahara. Her liger Key Bay i havnen
i Las Palmas, og fartøyet er akkurat bordet av
spansk politi.
Denne rapporten er en oppfølging av en rap- transporterer fisk. Alle disse varene eksporteres næringsliv, og som viser til at de har fattet tiltak
port utgitt i 2017 som kartlegger retningslin- i dag fra Vest-Sahara, og inntektene fra ekspor- for å forhindre transporter fra Vest-Sahara, er
jene til norske rederier som er registrert som ten bidrar til å opprettholde Marokkos okku- klassifisert å ha en «god tilnærming».
eier tørrlastskip som har kapasitet å frakte pasjon av territoriet. Norske rederier har vært Rederier som har plassert ansvaret for
fosfatstein fra Vest-Sahara. Rapportene tar tungt delaktige i alle disse bransjene. fartøyenes transporter på operatørene av
kun for seg norske rederier som står utenfor fartøyene, er generelt klassifisert som «ikke til-
Rederiforbundet, og som dermed ikke mottar Alle selskaper som er omtalt i rapporten er fredsstillende tilnærming». Selskaper som ikke
veiledning om samfunnsansvar fra forbundet. blitt kontaktet av Støttekomiteen for Vest-Sa- har svart på henvendelsen og ikke har noen
hara. I tillegg til informasjon gitt gjennom offentlig tilgjengelig informasjon om deres
Med norsk eierskap menes skip som enten seil- denne kontakten baseres funnene i rapporten menneskerettighetspolicy har automatisk blitt
er under norsk flagg, er gruppeeid av et norsk på kommentarer fra rederiene i norske medi- plassert i kategorien «dårlig».
selskap, er hjemmehørende i Norge eller har er. Den komplette listen over selskaper som er
norske hovedeiere. Rapporten inkluderer kun nevnt i rapporten finnes i kapittel 4. Det kan
selskap som eier bulkskip for tørrlast som er ikke utelukkes at det er selskaper som burde
større enn 20.000 dødvekttonn. Den inneholder ha vært med i denne undersøkelsen, som ikke
tentativt samtlige norske selskap som eier slike har blitt inkludert, ettersom detaljene rundt
fartøy og som ikke er medlem av Rederiforbun- eierskap i mange tilfeller er uoversiktlige og
det. Omtrent 60 «norske» bulkskip er kontroll- krever grundigere research. Det er også en
ert av disse selskapene. svakhet i undersøkelsen at flere av de kontak-
tede selskapene ikke har svart, verken i 2017
Den nedre grensen for fartøystørrelse er satt eller 2018, og at det derfor ikke er mulig å gi
fordi det kun er slike skip som benyttes for å en rettferdig analyse av deres retningslinjer for
frakte fosfatstein til Marokkos kunder inter- ansvarlig næringsvirksomhet. Disse rederiene
nasjonalt. Det er denne massive eksporten som skal kontaktes på ny ved utviklingen av samme
historisk vært den mest inntektsbringende rapport i 2019.
bransjen i Vest-Sahara for okkupasjonsmakten
Marokko. Rapporten inkluderer dermed ikke Rangeringen av selskaper er basert på svar
rederier som eier fartøy som kan benyttes til å selskapene selv har gitt om deres strategier for
utforske olje- eller gassforekomster i territori- menneskerettigheter, okkupasjon og Vest-Saha-
et, og den inkluderer ikke mindre bulkfartøy ra spesielt.
for tørrlast som kan transportere andre varer
som for eksempel sand og salt. Den inkluderer Selskapene rangeres på tre nivåer fra godt til
heller ikke kjemikalietankere som kan trans- dårlig. Selskaper som henviser til at de følger
portere fiskeolje eller ordinære lasteskip som FNs prinsipper for menneskerettigheter og

8 9
3.0 Bakgrunn

3.1. Norske rederier i Vest-Sahara kyndige råd. De må likevel, som alle norske 3.2. Menneskerettighetsutfordringer i ship- Asia hvor svakere regulering gjør at prosessen
Norges Rederiforbund informerer til medlem- selskaper, ta stilling til Utenriksdepartement- pingindustrien utgjør en fare for så vel arbeidere som miljø.
mene på sine nettsider om Utenriksdeparte- ets fraråding. Å bryte med en frarådning fører Shippingindustrien er blant verdens største Her har også norske rederier fortsatt en vei å
mentets fraråding til norske selskaper om å ikke med seg sanksjoner. Derimot kan det, som og viktigste industrier, og står ifølge bransjens gå. For eksempel avslørte Bellona i mars 2017
unngå kommersiell aktivitet i Vest-Sahara9. Rederiforbundet påpeker, utgjøre en risiko egen interesseorganisasjon for 90 % av trans- at antallet norskeide skip som ble sendt til
for selskapets omdømme. Det siste halvåret porten av varer som fraktes internasjonalt.19 ulovlig opphugging økte i 201620, og det norske
«Som følge av at Norge ikke anerkjenner har også den finansielle og juridiske risikoen Shipping er en milliardindustri med titusenvis rederiet Atlantica Shipping ble nylig avslørt for
Marokkos anneksjon av Vest-Sahara, har ved å bli involvert i handel med produkter fra av skip og millioner av arbeidere over hele å ha sendt skipet «City of Tokyo» til potensielt
Norge en ‘frarådningspolitikk’ hva gjelder Vest-Sahara økt. verden. En så stor industri har et særskilt miljøskadelig og kontroversiell opphugging i
kommersiell aktivitet i dette området. Det er ansvar for å ta arbeid med menneskerettigheter Bangladesh21. Denne praksisen er i strid med
ikke et juridisk bindende forbud og norske Selskapenes egne reaksjoner på avsløringer om seriøst. Rederiforbundets retningslinjer. Rederiforbun-
myndigheter kan derfor ikke gjennomføre at deres skip har fraktet varer fra okkuperte det noterer på sine nettsider at de ønsker at
noen straffereaksjoner mot bedrifter som vel- områder har vært svært varierende. Enkelte, Det er flere etapper i et skips ‘livssyklus’ hvor «resirkulering av skip skal skje på en forsvarlig
ger å gå inn i Vest-Sahara. Det mer en tydelig som Seven Seas Carriers, har skjerpet sine ret- Menneskerettighetene er en utfordring. Først måte uten stor risiko for liv, helse og miljø»22.
oppfordring til å utøve samfunnsansvar, og ningslinjer og innført en spesifikk klausul for å ved byggingen, deretter ved bruken, og til slutt Shippingens mobile og internasjonale natur
bedrifter som velger å ignorere denne løper en unngå at deres skip brukes til å eksportere varer ved opphugging. gjør det også utfordrende å regulere at alle
betydelig omdømmerisiko.» fra det okkuperte Vest-Sahara15. Andre rederier Som alle andre industrier har shipping brans- aktører respekterer menneskerettighetene og
har derimot valgt å se bort fra UDs og Reder- jespesifikke utfordringer knyttet til mennesker- ILOs konvensjoner om arbeiderrettigheter23.
Norske rederier har i mange tiår hatt fartøy iforbundets fraråding. Konfrontert med at et ettigheter, og to områder utmerker seg spesielt: Som en konsekvens settes arbeideres rett til
på besøk i Vest-Sahara, involvert i flere ulike av deres skip var involvert i frakt av fosfat fra arbeiderrettigheter og miljøutfordringer. å organisere seg under press, og arbeidere
bransjer. Denne historien har vedvart helt fram Vest-Sahara svarte for eksempel administreren- utsettes for uverdige og farlige arbeidsforhold,
til i dag. For eksempel selskapene Gezina fra de direktør i Spar Shipping, at «UD fraråder Blant miljøutfordringer trekkes ofte opphug- manglende arbeidsvern og i noen tilfeller
Farsund10 og Sea Tank Chartering fra Bergen handelen, men hvis dette var totalt forkastelig ging av skip frem som et eksempel på et om- slaveri24. De siste årene har det vært et spesielt
begge vært involvert i frakt av fiskeolje fra de ville det da ikke vært gjort ulovlig?»16. råde hvor shippingindustrien må forbedre seg. fokus på fiskeindustrien i Øst-Asia25, men
okkuperte områdene11, og rederiet Mykle- Opphugging av skip er potensielt farlig for utfordringene knyttet til arbeiderrettigheter er
busthaug har deltatt i transporter av sand fra Oljefondet har funnet eksporten å være grovt både mennesker og miljø og må derfor foregå i relevante for de fleste grenene av shipping-in-
de okkuperte områdene i 201612. I november uetisk, og senest i 2018 kastet de ut aksjer fra et regulerte former, men dette er ofte ikke tilfel- dustrien. Norsk shippingindustris innstilling til
2018 transporterte Green Reefers frossenfisk importselskap til en verdi av over 1,5 milliarder let i praksis. På grunn av shippingindustriens respekt for menneskerettigheter har blitt omtalt
fra de okkuperte områdene13. I tillegg har Spar kroner for brudd på fondets etiske retningslin- internasjonale struktur utnyttes smutthull i som et eksempel til etterfølgelse av den ledende
Shipping i 2015 og 2017 vært involvert i frakt jer. Dette er en av de største etikkeksklusjonene lokale og regionale lovverk, og på denne måten organisasjonen Human Rights at Sea26. Som
av fosfatstein med opprinnelse i Vest-Sahara14. noensinne.17 I 2018 vedtok også Sjømannsfor- unngår rederier sanksjoner. Dette strider mot en relativ stormakt i internasjonal shipping er
Felles for alle disse selskapene er at ingen av bundet en politikk på Vest-Sahara, der de ber Rederiforbundets anbefalinger. det viktig at norske rederier fortsetter å være
dem er medlemmer av Rederiforbundet og norske rederier om å avstå fra transporter fra Skip som skulle vært håndtert forsvarlig ved ledende innen alle aspekter som angår shipping
derfor heller ikke mottar Rederiforbundets territoriet.18 sertifiserte anlegg, blir ofte fraktet til land i og menneskerettigheter.

10 11
De tre søylene i FNs
veiledende prinsipper for

MENNESKERETTIGHETER

3.3. Hva er en menneskerettighetspolicy? i handel med varer fra okkupert land virker EU-sanksjoner ikke er tilstrekkelig å ta i be-
I takt med at forståelsen av selskapers sam- åpenbare. Folkeretten er tydelig på at ethvert traktning når et rederi etablerer hvor fartøyene
BESKYTTE
funnsansvar har forandret seg, og at stadig flere folk har rett til selv å bestemme over eget land kan anløpe. Man må også se på øvrig folkerett,
Stat — plikt til å beskytte selskaper anerkjenner at deres samfunnsansvar og ressurser, en rett som er tydelig formulert i og at dette kan få anvendelse i nasjonale juris-
begynner med hvordan selskapet selv driver, har FNs erklæring om uavhengighet for koloniland diksjoner.
det også utviklet seg et behov for at selskapene og -folk30. Enhver stat som okkuperer et annet
etablerer retningslinjer som sikrer at virksomhet- land og handler med deres ressurser bryter De siste tiårene har forståelsen av selskapers
en ikke bidrar til brudd på menneskerettigheter. folkeretten ettersom de da fratar folkets rett til samfunnsansvar utviklet seg gradvis, og det
Det er disse retningslinjene vi forstår som en å selv bestemme over egne ressurser. I daglig- finnes i dag flere internasjonale rammeverk
menneskerettighetspolicy. FNs Global Compact dagse termer kan vi omtale dette som tyveri. som beskriver hvilket ansvar selskaper har for
fremhever at en menneskerettighetspolicy bør Enhver som blir involvert i handel med varer å respektere menneskerettighetene. I tillegg til
innebære både en forpliktelse om å respektere fra okkupert land bedriver dermed i praksis FNs retningslinjer for næringsliv og mennesk-
menneskerettigheter, retningslinjer for arbeider- heleri. erettigheter beskriver også FNs Global Com-
rettigheter samt retningslinjer for andre deler pact og OECDs retningslinjer for multinasjon-
av menneskerettighetsarbeid som kan knyttes Når et rederi skal spesifisere hva slags farvann ale selskaper hvilket samfunnsansvar selskaper
RESPEKT til bransjen eller selskapets virksomhet27. Det man kan la sine fartøy seile i, er det vanlig å har. OECD-rammeverket krever blant annet at
mest anerkjente internasjonale rammeverket er se til sanksjonslistene til FN og EU. Imidlertid selskaper forplikter seg til å «respektere menne-
Selskap — ansvar for FNs retningslinjer for næringsliv og mennesk- har verken FN eller EU vedtatt sanksjoner på skerettighetene, hvilket betyr at de bør unngå å
å respektere erettigheter28. To av hovedprinsippene i dette Vest-Sahara. Introduksjonen av en sanksjon fra krenke andres menneskerettigheter og bør hånd-
rammeverket er selskapers plikt til å respektere FN eller EU forutsetter at forslaget ikke mot- tere negative konsekvenser de er innblandet i på
menneskerettigheter og selskapers plikt til å sikre settes av henholdsvis en av de fem vetomaktene menneskerettighetsområdet» og at de utfører
rettferdig kompensasjon dersom skaden allerede i Sikkerhetsrådet eller av en av de innflytelses- aktsomhetsvurderinger for å hindre at man
har skjedd. Utenriksdepartementet har utviklet rike EU-statene. I begge disse tilfellene er dette havner i posisjoner der man handler på tvers av
en egen handlingsplan for hvordan norske sel- Frankrike – Marokkos nære allierte. Handel menneskerettighetene31.
skaper kan implementere FN-prinsippene29. med et territorium kan altså være folkerettsstri-
dig selv om det ikke er i strid med sanksjoner De etiske forpliktelsene som selskaper har for
3.4. Hvorfor skal rederier bry seg om okkupasjon? vedtatt av FNs Sikkerhetsråd. å respektere menneskerettigheter er altså klart
Det er en rekke grunner til at rederier, og formulert i internasjonale rammeverk, men
selskaper for øvrig, bør innta en aktiv hold- Spørsmålet er så hvilken rettslig konsekvens det er også i selskapenes egeninteresse å vise
ning mot å bli involvert i handel med varer fra det har for et selskap at noe er i strid med samfunnsansvar. Faren for omdømmerisiko ved
RETTE OPP okkuperte områder. I tillegg til den åpenbare folkeretten. Utviklingen de siste årene har vært å bli knyttet til uetisk adferd er stadig økende,
etiske utfordringen ved slik adferd er det verdt at EU-domstolen og den sørafrikanske dom- og som det blant annet har vist seg i olje- og
Ofre — rett til erstatnings- å vurdere den finansielle, juridiske og omdøm- stolen har trukket folkerettslige prinsipper inn gassnæringen medfører omdømmerisiko også
mekanismer memessige risikoen knyttet til slik handel. i tolkningen av lovlighet under EU-retten og en finansiell risiko32. Investorer regner i økende
De etiske utfordringene ved å bli involvert sørafrikansk rett. Dette illustrerer at FN- og grad inn omdømmerisiko når de vurderer

12 13
4.0 Tause selskaper,
ujevne svar

hvilke selskaper som er verdt å investere i33. De Denne rapporten undersøker om norske reder- tøyene, er hovedsakelig klassifisert som «ikke
anerkjenner også i tiltakende grad at selskaper ier har innført retningslinjer eller rutiner som tilfredsstillende». Selskaper som ikke har svart
som ikke driver bærekraftig utgjør en økonom- vil forhindre eventuelle transporter som bidrar på henvendelsen og ikke har noen offentlig
isk risiko for porteføljen, noe som blant annet til menneskerettighetsbrudd eller Vest-Saha- tilgjengelig informasjon om deres mennesker-
er reflektert i det norske Oljefondets økende ra-transporter i framtiden. ettighetspolicy har automatisk blitt plassert i
bruk av risikobaserte nedsalg de siste årene34. kategorien «dårlig».
Dette er tilfeller hvor fondet selger seg ut av et Av selskapene som trekkes fram i denne rap-
selskap fordi de anser at den finansielle risikoen porten er det utelukkende fire som de siste God tilnærming
ved å investere i selskaper som ikke driver årene har deltatt i transporter fra Vest-Sahara: Ved fjorårets rapport, påpekte Golden Ocean
bærekraftig er så stor at det vil gå utover selska- Seven Seas Carriers, LT Ugland, Spar Ship- at selskapet «følger og håndhever prinsippene
pets lønnsomhet. ping og Golden Ocean. Dette kjenner Støtte- som er skissert i FNs verdenserklæring om
komiteen gjennom daglig overvåkning av skip- menneskerettigheter» og at de ved utleie av
For shippingindustrien er det en økende risiko strafikken i Vest-Saharas farvann. De øvrige skip benytter seg av «standardklausuler som
for juridiske og økonomiske utfordringer rederiene omtalt har ikke hatt kjente transport- dekker at last skal være lovlig, i lovlig handel,
tilknyttet handel med varer fra det okkuperte er. Etter forrige rapport ble publisert har Gold- og i henhold til UN/US/EU-regler regulering
Vest-Sahara. Etter anholdelsen av «NM Cherry en Ocean oppdatert sine retningslinjer, slik at og sanksjoner». Dette svaret ble vurdert som
Blossom» er det registrert en markant nedgang dets fartøy ikke kan anløpe Vest-Sahara. ikke tilfredsstillende tilnærming til spørsmålet
i eksport av fosfatstein fra Vest-Sahara. Det om transport til okkupert Vest-Sahara. Få uker
er tegn til at flere rederier internasjonalt har Alle kjente norske rederier som eier fartøy over etter ferdigstillelsen av rapporten anløp Golden
anerkjent risikoen det kan innebære å frakte 20.000 dødvekttonn og som ikke er medlem Ocean-eide «Golden Keen» det okkuperte terri-
fosfatstein fra territoriet, og at man frykter flere av Rederiforbundet ble kontaktet. Rederiene toriet, en transport som blant annet ble dekket
lignende rettsprosesser. For norske rederier som er kontaktet kontrollerer omtrent 60 slike av Dagbladet.35 I sitt svar til Dagbladet etablerte
bør saken føre til at de gjør grundige risiko- fartøy. rederiet at «standard leieavtaler ekskluderer
vurderinger av hvilket ansvar de har dersom ikke Vest-Sahara», og at Vest-Sahara dermed
deres egne skip skulle havne i en slik situasjon, ikke var unntatt dette fartøyets last. Derimot
og gjennomgår hvilke tiltak de kan har på plass Selskapene rangeres på tre nivåer fra godt til uttalte selskapet «vi har en policy nå på at vi ek-
for å unngå å bli involvert i slike situasjoner. dårlig. Selskaper som henviser til at de følger skluderer Vest-Sahara i nye utleieavtaler. Denne
FNs prinsipper for menneskerettigheter og posisjonen er også bekreftet i korrespondanse
næringsliv, og som viser til at de har fattet tiltak med Støttekomiteen og med Western Sahara
for å forhindre transporter fra Vest-Sahara, er Resource Watch.36
klassifisert å ha en «god tilnærming».
Bergen Capital Corporate AS er et annet av
Rederier som har plassert ansvaret for far- selskapene som viser framgang fra fjorårets
tøyenes transporter på operatørene av far- rapport. Mens de i 2017 unnlot å svare på

14 15
X
Det marokkanske statsfosfat-
selskapet OCP har etablert et
datterselskap i India, Paradip, Støttekomiteen for Vest-Saharas henvendelse til å ta flere oppdrag i området før situasjonen i
som nå importerer fosfat fra
melder de i år at Vest-Sahara er «ekskludert området var avklart39.
Vest-Sahara. Her protesterer
fra alle certepartier som inngås på selskapets
saharawiske flyktninger mot
den ulovlige eksporten av deres vegne». Hesnes Holding plasserer ansvaret på oper-
fosfat. Spar Shipping fra Bergen atøren. «Skipene opereres kommersielt av Saga
deltar i transportene. EGD Shipholding AS oppgir at de har en Welco AS. Saga Welco AS er medlem av Norges
menneskerettighetspolicy som baserer seg på Rederiforbund, og vi forholder oss til dette»,
Utenriksdepartementets handlingsplan for op- svarer Hesnes til Støttekomiteen. Selskapet
pfølging av FNs veiledende prinsipper. I tillegg svarer ikke på spørsmål om menneskerettighet-
har de en tydelig politikk på Vest-Sahara. spolicy. Det er ikke kjent hva slags forventnin-
ger, om noen, Hesnes har stilt til Saga Welco
«Vest-Sahara er ett av flere land som er eksklud- for oppfølging av menneskerettigheter eller
ert under ‘trading exclusions’», forsikrer EGD. Vest-Sahara-transporter. Saga Welco opplyser på
sin side i en epost til Støttekomiteen at «Vi har
X Selskapet skriver også at «vår policy for egne ikke en policy som gjelder Vest-Sahara spesifikt.
Det greske bulkskipet «NM skip er å ikke benytte dem i Vest-Sahara», og Vi har derimot på plass en omfattende Code of
Cherry Blossom» ble 1. mai påpeker at Vest-Sahara er ett av flere land som Conduct. Etter min vurdering dekkes Vest-Sa-
2017 anholdt i Sør-Afrika for å er unntatt fra avtaler som inngås når deres skip hara situasjonen av teksten nedenfor», med
inneholde fosfat fra Vest-Saha- leies ut. henvisning til selskapets Code of Conduct. 40
ra. November 2017 var fartøyet
fortsatt anholdt.
Seven Seas Carriers var i 2008 involvert i trans- Til tross for at Hesnes Holding ikke stiller enty-
port av fosfatstein fra territoriet da et av deres dige forventninger til sin operatør Saga Welco,
utleide skip ble brukt til å frakte fosfat til en og selv om Vest-Sahara-anløp ikke er formal-
verdi av 30 millioner kroner til Colombia37. Sel- isert ekskludert av Saga, er tolkningen om
skapet tok lærdom av erfaringen, og har nå en anvendelsen av retningslinjene av selskapets
egen klausul som utelukker Vest-Sahara fra alle daglige leder tilstrekkelig god til at tilnærmin-
avtaler hvor deres skip blir leid ut.38 Rederiet gen, under tvil, anses som god.
X har ikke svart på Støttekomiteens henvendelser.
Ikke tilfredstillende tilnærming
Enkelte skipseiere skyver ans- Også det norskeide rederiet LT. Ugland, som Arendal Dampskibsselskab understrekte i 2017
varet for menneskerettigheter er registrert på Isle of Man, har tatt grep etter at de ikke tillater at fartøyene bryter internas-
over på operatøren. Arendal
at et av deres skip ble involvert i handel med jonale sanksjoner og lover, og plasserer ellers
Dampskibsselskab legger ans-
varet på OSM - som i sin tur ikke
fosfat fra Vest-Sahara. De oppga da at de «for ansvaret på operatøren. «ADS’ skip bemannes
svarer på Støttekomiteens hen- fremtiden vil holde Vest-Sahara utenom de og driftes av OSM Maritime Group (www.osm.
vendelser. områdene vi ønsker å laste i» og at de ikke kom no). OSM er medlem av Norges Rederiforbund

16 17
5.0 Forsikret fra Norge

og følger så vidt vi vet Rederiforbundets anbe- Dårlig tilnærming I løpet av 2017 fraktet 27 internasjonale far-
falinger», skrev selskapet til Støttekomiteen. Følgende rederier har unnlatt å besvare hen- tøy fosfatstein ut av okkuperte Vest-Sahara.
Støttekomiteen fulgte opp dette svaret både i vendelsene fra Støttekomiteen: Av disse var hele sju stykker norskforsikret.
2017 og 2018, men har ikke fått noen tilbake-
melding på om det er aktuelt å formalisere en Atlantica Shipping Gard AS forsikret fire fartøy, som til sammen
forventning om at OSM ikke skal kunne an- Kristian Jebsens Rederi plyndret Vest-Sahara for et volum på 248.000,
vende fartøyene anvendes i Vest-Sahara. Støtte- Nordic Shipping med en verdi på 22,2 millioner dollar. Skuld
komiteen har spurt OSM om de har policies på Ness Risan & Partners forsikret tre fartøy, inneholdende 194.000 tonn
plass, og har ikke fått svar på henvendelsen. Stove Shipping fosfat, til en verdi på 17,1 millioner dollar. Til
Wenaasgruppen sammen har norskforsikrede fartøy dermed
R-bulkers AS omtales i rapporter fra eierselska- fraktet ut en verdi fra territoriet som er større
pet Maritime Opportunities som eier av de to Den mest unike tilnærmingen har Spar Ship- enn all internasjonal nødhjelp som gis til flykt-
tørrlastfartøyene Emerald Strait og Endeavour ping, som insisterer på å videreføre transporter ningene – folket som altså er eiere av fosfatet.
Strait.41 R-bulkers henviste i 2017 til svar fra det fra Vest-Sahara. Selskapet ble først konfrontert
tilknyttede selskapet Cleaves Shipbroking, som med at deres skip ble brukt til å frakte fosfat Bare ti internasjonale forsikringsselskaper har
noterer til Støttekomiteen at de «skipseiende fra Vest-Sahara av Bergens Tidende den 27. vært involvert i dekningen av de 27 fartøyene.
selskap der vi har formidlet finansiering og inves- juli 2015. Den gang uttalte selskapets adminis-
torer driftes av store profesjonelle rederier og eller trerende direktør at de ville ta «interne runder SKVS kontaktet i 2018 både Skuld og Gard.
ship-management selskap. For å bidra til å ut- på Vest-Sahara for å evaluere hvor vi står»42. Til Begge forklarte at de forholder seg til inter-
bedre deres kunnskapsmangel så kan vi opplyse at tross for dette har ikke selskapet endret praksis, nasjonale sanksjoner og understreker at trans-
alle avtaler om banklån og forsikringsavtaler for og var senest i mars 2017 involvert i transport porter må forholde seg til lover. De besvarer
skip har klausuler om ‘trading restriksjoner’ som av fosfatstein fra de okkuperte områdene43. ikke ytterligere hvilke lover de mener gjelder i
må oppfylles. Disse inneholder krav om etterlev- Selskapet har fraktet ut fosfatstein fra Vest-Sa- Vest-Sahara, og ønsker ikke oppklare ytterlig-
else av konvensjoner og derved også seilingsfor- hara tilsvarende en dobbelt så stor verdi som all ere om hvorfor de forsikrer transporter som er
bud til FN sanksjonerte områder. Således inne- norsk humanitær hjelp til territoriets flyktnin- strid med saharawienes rettigheter.
holder befraktningsavtaler alltid klausuler om en ger gjennom alle tider. Det er disse flyktnin-
rekke “trading exclusions”. En typisk formulering gene som eier fosfatet Marokko eksporterer fra
i en slik omfattende klausul kan være: ‘All war de okkuperte områdene. Spar Shipping svarer X
and warlike zones and any countries/areas pro- ikke på spørsmål om menneskerettighetspolicy.
Dette fartøyet, Great Vision, er her filmet ved hav-
hibited by government of vessel’s flag or vessel’s SKVS sendte to henvendelser til Spar i 2018 i
nen for fosfateksport i okkuperte Vest-Sahara.
underwriters banned by UN as well as countries forbindelse med denne rapporten, men fikk Fartøyet skulle til Paradip, India, og var ett av
which will result in blacklisting’.» I 2018 besvarte ikke svar. sju norsk-forsikrede fartøyer i 2017. Skipet var
de ikke Støttekomiteens henvendelse. forsikret av norske Skuld.

18 19
X
Det norske forskringsselskapet
Gard sørget i 2017 for forsikrin-
gen av fire fartøy som trans-
porterte konfliktmineraler ut av
Vest-Sahara til en verdi på 191
millioner kroner. Summen er 40
Disse skipene var norskforsikret:44
ganger så stor som det norske
myndigheter gir i humanitær
SKULD: bistand til flyktningene i løpet
Golden Keen, avreise fra Vest-Sahara 14. sep- av et år. Verdiene er tapt for
tember 2017, destinasjon Geismar, USA, anslått flyktningene.
last 79.000 tonn

Great Vision, avreise fra Vest-Sahara 19. no-
vember 2017, destinasjon Paradip, India,
anslått last 61.000 tonn
X
Ocean Rose, avreise fra Vest-Sahara 20. desem-
Selskapet Fratelli D’Amato fra
ber 2017, destinasjon Paradip, India, anslått last
Napoli var operatør for et av far-
54.000 tonn tøyene som Gard har forsikret.
Transporten av fosfat gikk til et
Gard: amerikansk importselskap som
Spar Lyra, avreise fra Vest-Sahara 8. februar Oljefondet har svartelistet på
2017, destinasjon Paradip, India, anslått last grunn av sitt «svært alvorlige
brudd på grunnleggende etiske
50.000 tonn
normer».

F.D. Angelica, avreise fra Vest-Sahara 17. mars
2017, destinasjon Geismar, USA, anslått last
75.000 tonn

Hako, avreise fra Vest-Sahara mars 2017, des-
tinasjon Vancouver Canada, USA, anslått last
60.000 tonn

Nautical History, avreise fra Vest-Sahara 8. sep- X
tember 2017, destinasjon Vancouver Canada,
Fartøyet Hako sees her idet det
anslått last 63.000 tonn.
ankommer Vancouver, Canada,
1. juni 2017. Importselskapet
er svartelistet av Oljefondet.
Skipet var forsikret av Gard.

20 21
6.0 Anbefalinger

Uttalelser fra så vel FN som EUs øverste dom-
stol er klare på at Vest-Sahara ikke er en del av
Marokko, og at handel med varer fra Vest-Sa-
hara ikke kan foregå uten at det saharawiske
folk har gitt sitt samtykke gjennom deres
rettmessige representanter. Vår klare anbefaling
til norske rederier er derfor at de følger UD og
Rederiforbundets fraråding mot å delta i han-
delen med varer fra Vest-Sahara.

For å sikre at frarådingen følges må norske red-
erier ha klare retningslinjer eller klausuler som
hindrer deres skip i å bli brukt i transport av
varer fra Vest-Sahara. Disse retningslinjene må
også gjelde for skip som leies videre til andre
selskaper.

Forsikringsselskapene Skuld og Gard må
umiddelbart formidle til sine medlemmer at
fartøy må respektere internasjonale mennesk-
erettighetskonvensjoner, og med det ikke kan
anvendes til transporter i Vest-Sahara uten at
territoriets folk har avgitt sitt samtykke.

22 23
Marokko

Vest-Sahara

X
Kart over Afrika
24 25
Kilder
1
WSRW.org, 03.05.2017, “Plunder 9
Norges Rederiforbund, «Sanksjoner»: 15.11.2018, «Oljefondet dumpet hal- human-rights-and-the-environment/ for flernasjonale selskaper: Anbefalin- gensrederi-1.5839216
vessel detained in South Africa on way https://www.rederi.no/om-oss/fagomrad- vannen milliard grunnet Vest-Sahara»: ger for ansvarlig næringsliv innenfor en
to New Zealand”: https://www.wsrw.org/ er/naringspolitikk/internasjonal-politikk/ https://www.vest-sahara.no/a1x2629 25
The Guardian, 11.06.2014, «Revealed: global ramme»: https://www.regjeringen. 38
Bergens Tidende, 28.07.2015, «De gjør
a246x3844 sanksjoner/ Asian slave labour producing prawns no/globalassets/upload/UD/Vedlegg/ nok ikke dette en gang til»: https://www.
18
Støttekomiteen for Vest-Sahara, for supermarkets in US, UK”: https:// Handelspolitikk/OECD/Kontaktpunktet/ bt.no/nyheter/lokalt/i/KP8y7/--De-gjor-
2
New Zealand Herald, 15.07.2017, 10
Finansavisen, 10.09.2016, «Henter fiske- 12.09.2018, «Norsk Sjømannsforbund www.theguardian.com/global-de- OECD_Retningslinjer_NO.pdf nok-ikke-dette-en-gang-til
“Political rift halts $7m of NZ-bound olje i okkupert område»: https://finansav- etablerte Vest-Sahara-politikk»: https:// velopment/2014/jun/10/supermar-
phosphate”: http://www.nzherald.co.nz/ isen.no/news/3792/242/Henter-fiskeol- www.vest-sahara.no/a1x2621 ket-prawns-thailand-produced-slave-la- 32
David Spence, 2011, “Corporate Social 39
Finansavisen, 20.06.2017, «Rederier sier
business/news/article.cfm?c_id=3&objec- je-i-okkupert-omr%C3%A5de bour Responsibility in the Oil and Gas Indus- nei til fosfatlaster»
tid=11890625 19
International Chamber of Shipping, try: The Importance of Reputational risk”:
11
Bergens Tidende, 20.01.2017, “Ber- 2017, «Shipping and World Trade»: http:// 26
Human Rights at Sea, 06.06.2017, https://repositories.lib.utexas.edu/bit- 40
”1. Compliance with all laws and reg-
3
WSRW.org, 13.07.2017, Western Sahara gensrederi anklaget for ulovlig transport i www.ics-shipping.org/shipping-facts/ “Lloyds List OP-ED: Putting human rights stream/handle/2152/40348/2011_01_01_ ulations In their business dealines, all of
has won its conflict cargo case in South Vest-Sahara”: https://www.bt.no/nyheter/ shipping-and-world-trade on the agenda”: https://www.humanright- Corporate%20_Social_Responsibility. Saga Welco’s employees must comply with
Africa: https://www.wsrw.org/a105x3971 lokalt/i/Q4KB4/Bergensrederi-ankla- satsea.org/putting-human-rights-on-the- pdf?sequence=2 all applicable national and international
get-for-ulovlig-transport-i-Vest-Sahara 20
Bellona, 10.02.2017, «Kraftig økning i agenda/ laws and government regulations, and
4
Forente Nasjoner, 16.12.1965, “General antall norske skip hugget opp på asiatiske 33
Gordon L. Clark & Tessa Hebb, 2005, must immediately and directly report any
Assembly Resolution 2072: Question of 12
Sysla Maritim, 29.11.2016, “Aus- strender i 2016»: http://bellona.no/ 27
FNs høykommissær for mennesker- «Why should they care? The role of insti- actual or perceived violation of such laws
Ifni and Spanish Sahara”: https://docu- trheim-rederi får kritikk for handel med nyheter/skipsfart/skipsopphugging/2017- ettigheter, 2011, «A guide for business: tutional investors in or regulations to the senior Management
ments-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/ Vest-Sahara”: https://sysla.no/maritim/ 02-kraftig-okning-i-antall-norske-skip- How to develop a human rights policy»: the market for corporate global respon- of the business unit in which they are
GEN/NR0/218/35/IMG/NR021835. austrheim-rederi-far-kritikk-for-handel- hugget-opp-pa-asiatiske-strender-i-2016 http://www.ohchr.org/Documents/ sibility”: https://pdfs.semanticscholar. employed, or to the Saga Welco Compli-
pdf?OpenElement med-vest-sahara/ Publications/DevelopHumanRightsPoli- org/7c23/5ed33bb8299d3eeeddcd- ance Officer.”
21
E24, 20.03.2017 «Norsk rederi sa skipet cy_en.pdf 1f4b62e43d5cbaef.pdf
5
International Court of Justice, 13
Støttekomiteen for Vest-Sahara, skulle repareres – ble hugget i Bangla- 41
Maritime Opportunities, oktober 2017,
15.10.1975, “Western Sahara- Advisory 15.11.2018, «Vestlandsfartøy i ny kontrov- desh»: http://e24.no/naeringsliv/shipping/ 28
FNs høykommissær for mennesker- 34
Norges Bank Investment Management, Investorrapport: http://vest-sahara.no/
Opinion of October 16 1975”: http://www. ers»: https://www.vest-sahara.no/a1x2628 norsk-rederi-sa-skipet-skulle-repareres- ettigheter, 2011, «Guiding principles on 2017, «Ansvarlig forvaltning, Norges Bank files/dated/2017-10-15/maritimeopportu-
icj-cij.org/files/case-related/61/6197.pdf ble-hugget-i-bangladesh/23942029 business and human rights: Implementing Investment Management 2016»: https:// nities_cleaves_rapport_okt2016.pdf
14
Støttekomiteen for Vest-Sahara, the United Nations “Protect, Respect and www.nbim.no/contentassets/2c3377d-
6
United Nations Legal Council, 22.06.2017, «Spar Kjøp-søster eneste som 22
Rederiforbundet, 2014, «resirkulering Remedy” framework: http://www.ohchr. 07c5a4c4fbd442b345e7cfd67/stat- 42
Bergens Tidende, 27.07.2015, «Bergensk
29.01.2002, “Letter dated 29 January 2002 deltar i plyndring av Vest-Sahara-fosfat»: av skip»: https://www.rederi.no/om-oss/ org/Documents/Publications/Guiding- ens-pensjonsfond-utland---ansvarlig-for- skip frakter fosfat fra Vest-Sahara tross
from the Under-Secretary-General for Le- https://www.vest-sahara.no/a1x2574 fagomrader/samfunnsansvar/resirkuler- PrinciplesBusinessHR_EN.pdf valtning-2016.pdf advarsler fra UD»: https://www.bt.no/
gal Affiars, the Legal Counsel, Addressed ing-av-skip/ Også kalt Ruggie-prinsippene. nyheter/lokalt/i/5LBpb/Bergensk-skip-
to the President of the Security Council. 15
Bergens Tidende, 28.07.2015, «-De gjør 35
Dagbladet, 28.02.2018, «John Fredrik- frakter-fosfat-i-Vest-Sahara-tross-ad-
New York”: https://documents-dds-ny. nok ikke dette en gang til»: https://www. 23
Bloor, M., Pentsov, D., Levi, M., & Hor- 29
Utenriksdepartementet, 13.10.2015, sen-skip brukt til frakt fra Vest-Sahara»: varsler-fra-UD
un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/249/87/ bt.no/nyheter/lokalt/i/KP8y7/--De-gjor- lick-Jones, T., 2004, Problems of Global «Nasjonal handlingsplan for næringsliv https://www.dagbladet.no/nyheter/john-
PDF/N0224987.pdf?OpenElement nok-ikke-dette-en-gang-til Governance of Seafarers’ Health & Safety. og menneskerettigheter»: https://www. fredriksen-skip-brukt-til-frakt-fra-okku- 43
Støttekomiteen for Vest-Sahara,
Seafarers International Research Center, regjeringen.no/no/aktuelt/plan_mr/ perte-vest-sahara/69557294 18.03.2017, «Spar-gruppen fra Bergen
7
Court of Justice of the European Union, 16
Bergens Tidende, 27.02.2015, «Bergensk 1-31. id2457726/ med ny skitten transport fra Vest-Sahara»:
21.12.2016, “Judgment in Case C-104/16 skip frakter fosfat fra Vest-Sahara tross 36
WSRW.org, 27.03.2018, «Shipping com- https://www.vest-sahara.no/a1x2557
P”: https://curia.europa.eu/jcms/up- advarsler fra UD»: https://www.bt.no/ 24
Human Rights at Sea, 13.10.2016, 30
Forente Nasjoner, 1960, «Declaration on pany responses to the report P for Plunder
load/docs/application/pdf/2016-12/ nyheter/lokalt/i/5LBpb/Bergensk-skip- “Tragedy in the Marine Commons: The the Granting of Independence to Colonial 2017»: https://www.wsrw.org/a105x4147 44
Western Sahara Resource Watch, 2017,
cp160146en.pdf frakter-fosfat-i-Vest-Sahara-tross-ad- Intertwined Exploitation of Ocean Eco- Countries and Peoples”: http://www.un- P for Plunder: https://wsrw.org/a105x4159
varsler-fra-UD systems and Fisheries Workers”: https:// .org/en/decolonization/declaration.shtml 37
Bergens Tidende, 30.05.2008, «Krass
8
Western Sahara Resource Watch, 2017, P humanrightsatsea-news.org/2016/10/13/ kritikk mot Bergensrederi»: https://www.
for Plunder: https://wsrw.org/a105x4159 17
Støttekomiteen for Vest-Sahara, submission-to-un-special-rapporteur-on- 31
OECD, 2011, «OECDs retningslinjer nrk.no/hordaland/krass-kritikk-mot-ber-

26 27
ISBN: 978-82-999726-6-6