You are on page 1of 2

"ANTANDA NG KRUS" KAMATAYAN AY MAG KOKORTE ITONG

KRUS :) WALANG PINAG KAIBA SA PASSOVER


MAY NAG TANONG SA AKIN: (isang katoliko) SA BAGONG TIPAN.. NA KUNG SAAN KRUS
DIN ANG GINAMIT AT TAYO AY INILIGTAS SA
SABI NIYA: WALANG HANGGANG KAMATAYAN
BAKIT DAW TAYO NAG SISIGN OF THE CROSS
??.. SAMANTALANG SA IBANG SEKTA, NAG *******
PAPALAYAS DAW NG DIMONYO ANG KRUS,
SO MEANING, MAY DIMONYO DAW SA LOOB TANONG:
NG SIMBAHAN NATIN KAYA NAG SISIGN OF SINABI BA NG PANGINOON.. ANG TANDANG
THE CROSS ? :) ITO?? BASA :)

Kuya Adviser Respond: EZEKIEL 9:4 , 6


ANG PAG AANTANDA PO NG KRUS - AY "At SINABI NG PANGINOON sa kaniya,
TANDA MULA SA PANGINOONG HESUS :) Pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng
Jerusalem, at maglagay ka ng TANDA SA MGA
DAHIL SA PAMAMAGITAN NG "KRUS".. NOO ng mga taong nangagbubuntong-hininga at
INILIGTAS NG PANGINOON ANG nagsidaing dahil sa lahat na kasuklamsuklam na
SANLIBUTAN.. nagawa sa gitna niyaon.

IKA NGA NI MOSGR. GUILLERMO Lipulin ninyong lubos ang matanda, ang binata at
"SILA KASI, HINDI NA NAG SISIGN OF THE ang dalaga, at ang mga bata at ang mga babae;
CROSS.. DAHIL WALA NG DAPAT PANG nguni't huwag lumapit sa sinomang lalake na MAY
PALAYASIN SA KANILA. DAHIL LAHAT SILA TANDA; at inyong pasimulan sa aking santuario.
MGA DIMONYO"..... HA HA HA! Nang magkagayo'y kanilang pinasimulan sa mga
matandang lalake na nangasa harap ng bahay."
KAYA SI SAN PABLO AY PINAG MAMALAKI
ANG KRUS NI HESUS :) BASA.. SA WIKANG HEBREW.. ANG WORD NA
"TANDA" NA GINAMIT DIYAN SA TALATA AY
--> GALATIANS 6:14: ANG LETRANG "TAW" O "TAV"
“Nawa’y ‘di ako magmalaki sa anumang bagay
MALIBAN SA KRUS ng ating PANGINOONG ANG "TAW" O' "TAV" MAKIKITA NIYO DIYAN
HESU KRISTO.” SA LARAWAN SA AKING POST.. NA ANG
EARLY TAW AY HUGIS "✝" KRUS..
KITA MO NA :) MAS HIGIT NA
PINAGMAMALAKI NI SAN PABLO ANG KRUS.. KAYA KITANG KITA DIYAN SA -- EZEKIEL 9:4
KAYSA SA ANUMANG BAGAY :) KAYA ANG AT 6.. NA GINAMIT NG DIYOS ANG TANDA
MGA KATOLIKO.. KAHIT SAAN TAYO NG KRUS O (TAW) BILANG ISANG MARKA SA
MAPUNTA KAHIT NASA JEEP O' BUS MAN MGA MALILIGTAS SA PAGLILIPOL NOONG
TAYO LAGI TAYO NAG SISIGN OF THE CROSS.. LUMANG TIPAN :)
DAHIL PINAG MAMALAKI NATIN ANG KRUS
NI KRISTO GAYA NG PAG MAMALAKI NI SAN HANGGANG SA BAGONG TIPAN NA KUNG
PABLO SA KRUS NG ATING PANGINOON :) SAAN SA PAG DATING NG PANGINOON SA
HINDI DAPAT NATIN ITO KINAKAHIYA.. MUNDO SA KATAWAN NG ISANG TAO..
NILIGTAS NIYA ANG SANLIBUTAN SA
KUNG BABALIKAN NATIN SA EXODUS.. PAMAMAGITAN PA DIN NG ISANG "KRUS" :)
GINAMIT ANG KRUS SA PASSOVER..
KAYA ANG KRUS NG ATING PANGINOONG
EXODUS 12:7 HESUS AY TANDA NG KALIGTASAN.. :)
"At kukuha sila ng DUGO niyan, at ilalagay sa
DALAWANG HALIGI NG PINTO at SA ITAAS ng KAYA MAG INGAT PO KAYO SA MGA TAONG..
pintuan, sa mga bahay na kanilang kakainan." GALIT SA SIGN OF THE CROSS :)

KUNG MAKIKITA NIYO SA LARAWAN DIYAN FILIPOS 3:18-20


SA AKING POST.. ANG DUGO NA PINAHID SA "Sapagka’t marami ang mga nagsisilakad, na
TAAS AT SA DALAWANG GILID NG siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayo’y
KANILANG PINTO NOONG PASSOVER SA sinasabi ko sa inyo na may pagiyak, na SILA ANG
LUMANG TIPAN PARA MILIGTAS SILA SA MGA KAAWAY NG KRUS NI CRISTO:
Na ang kanilang kahihinatnan ay ang
kapahamakan.."

KAYA ANG MGA TAONG AYAW SA TATAK


NG KRUS NI HESUS AT WALANG TATAK NG
KRUS AY KAPAHAMAKAN ANG
KAHIHINATNAN :)

PAHAYAG 9:4
"At sinabi sa kanila na HUWAG IPAHAMAK ANG
DAMO SA LUPA, ni ang anomang bagay na
sariwa, ni ang anomang punong kahoy, kundi ang
mga tao lamang na WALANG TATAK NG DIYOS
sa kanilang MGA NOO."

KAYA ANG MGA KATOLIKO NAG PAPAKITA


NG TATAK MULA SA DIYOS.. DAHIL ITO AY
TANDA NG KALIGTASAN :)