You are on page 1of 40

Gilenium j.d.o.o.

Zagreb, Karela Zahradnika 22

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje


01.01.2017. do 31.12.2017. godine

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

Gilenium j.d.o.o., Zagreb (u nastavku: Društvo), OIB 01399224609, osnovano je prema


zakonima i propisima Republike Hrvatske kao jednostavno društvo s ograničenom
odgovornošću.

Sjedište Društva: Zagreb, Karela Zahradnika 22

Uprava društva: Karanović Dragan, direktor Društva.

Osnovna djelatnost društva je: Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Društvo je zakonski obveznik revizije.

Reviziju Društva izvršena je od strane:


Naknada za revizijske usluge iznosila je:

Iznos naknada članovima administrativnih, upravnih i nadzornih tijela iznosi:

U izvještaju o novčanom tijeku koji se provodi u skladu s odredbama MRS 7


prezentiraju se novčani tijekovi razdoblja i primjenjuje se:

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijska izvješća sastavljena su u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu i


Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja koji se u RH primjenjuju na
velike poduzetnike i poduzetnike čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni
ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih
papira. Financijski izvještaji sastavljeni prema hrvatskim propisima odražavaju
primjenu cjelokupnih detaljnih propisa koji se odnose na primjenu računovodstvenih
načela.

Sukladno Zakonu o računovodstvu, ovi financijski izvještaji Društva sastavljeni su


prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i tumačenjima
Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja, koji se temeljem
uredbe (EZ) 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni MSFI, primjenjuju u
tvrtkama koje imaju obvezu izvještavanja po MSFI. Isto tako sve izmjene i dopune
postojećih standarda se usvajaju i primjenjuju datumom stupanja istih na snagu.

Ovi financijski izvještaji sastavljeni su na temelju računovodstvenog načela vremenske


str. 1 / 40
neograničenosti poslovanja koja pretpostavlja da će društvo nastaviti poslovati u
doglednoj budućnosti i da će biti sposobno realizirati svoju imovinu te ispunjavati
svoje obveze u redovnom tijeku poslovanja. Ako Društvo ne bi moglo vremenski
neograničeno poslovati, temelji izvještavanja vezane uz vrijednost imovine bili bi
drugačije iskazani.

Financijski izvještaji pripremaju se po načelu povijesnog troška izuzev određenih


financijskih instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Slijedi prikaz značajnijih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih


financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za
sva razdoblja uključena u ove izvještaje, osim tamo gdje je drugačije navedeno.
Budući događaji i njihov utjecaj nisu predvidivi sa sigurnošću i sukladno tome
računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih
izvještaja podložne su promjenama nastankom novih događaja, dobivanjem dodatnih
informacija i promjenom okruženja u kojem društvo posluje, što može rezultirati
odstupanjima od izvršenih procjena.

Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je resurs kojeg kontrolira Društvo, iskazuje se u skladu s


odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda 38 – Nematerijalna imovina te
obuhvaća nenovčana sredstva koja se mogu identificirati i bez fizičkog obilježja.
Sredstva dugotrajne nematerijalne imovine priznaju se ako su zadovoljeni uvjeti
propisani točkom 21. Međunarodnog računovodstvenog standarda 38 – Nematerijalna
imovina odnosno ako:
a) je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati imovini
pritjecati poduzetniku,
b) se troškovi nabave te imovine mogu pouzdano utvrditi,

U suprotnom se izdaci evidentiraju kao rashodi tekućeg razdoblja.

Sredstva nematerijalne imovine isključuju se iz bilance u slučaju otuđenja ili kada se


od nje ne očekuju buduće ekonomske koristi. Dobici ili gubici (razlika između primitka
s naslova otuđenja i knjigovodstvene vrijednosti) od otuđenja ili povlačenja
nematerijalne imovine priznaju se kao prihodi ili rashodi tekućeg razdoblja.

Sredstva nematerijalne imovine amortiziraju se za svako sredstvo pojedinačno


primjenom linearne (ravnomjerne) metode po propisanim stopama u skladu s
odredbama poreznih propisa.

Trošak amortizacije evidentira se od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u
kojem je sredstvo dugotrajne nematerijalne imovine stavljeno u upotrebu.

Trošak amortizacije za prodanu, darovanu, na drugi način otuđenu ili uništenu


dugotrajnu nematerijalnu imovinu priznaje se kao rashod do kraja mjeseca u kojem su
sredstva dugotrajne nematerijalne imovine bila u upotrebi.
Goodwill se ne amortizira, nego vrijednosti te vrste nematerijalne imovine ispravlja
putem vrijednosnog usklađenja proizašlog primjenom fer vrijednosti na ovu imovinu u

str. 2 / 40
skladu s odredbama MSFI 3.

Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajnu materijalnu imovinu čine nekretnine, postrojenja i oprema u skladu s


odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda 16 – Nekretnine, postrojenja i
oprema koju:
a) društvo posjeduje i koristi se njima u isporuci dobara i usluga, za iznajmljivanje
drugima i u administrativne svrhe,
b) se očekuje koristiti duže od jednog razdoblja.

Sredstva dugotrajne materijalne imovine priznaju se kao imovina ako su zadovoljene


odredbe Međunarodnog računovodstvenog standarda 16 odnosno ako:
a) je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa sredstvom pritjecati
u društvo,
b) se trošak sredstva može se pouzdano izmjeriti,
c) je pojedinačna vrijednost sredstva veća od 3.500 kuna

Sredstva dugotrajne materijalne imovine manja od 3.500 kuna evidentiraju se kao sitni
inventar te jednokratno otpisuju prilikom sastavljanja sredstva u upotrebu.
Dugotrajna materijalna imovina prilikom nabave u poslovnim knjigama iskazuje se po
trošku nabave. Trošak nabave uključuje trošak koji je izravno povezan sa stjecanjem
imovine. Naknadni izdaci se uključuju u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se po
potrebi priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske
koristi od spomenute imovine. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela
prestaje se priznavati. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete
račun dobiti i gubitka u financijskom razdoblju u kojem su nastali

Predmet postrojenja i opreme povlači se iz upotrebe i rashoduje se kad se od njega


više ne očekuju koristi, a nema tržnu upotrebnu vrijednost.

Ako je u tijeku upotrebe predmet stalne imovine oštećen ili povučen iz aktivne
upotrebe, sredstvo se amortizira do kraja mjeseca u kojem je povučeno iz aktivne
upotrebe.

Ako je njegova neto knjigovodstvena vrijednost veća od svote koja se može postići
prodajom predmeta, u tom slučaju se s razlikom terete troškovi u trenutku prodaje
imovine (evidentiranje po neto principu).

U slučaju da je ostvarena prodajna cijena veća od knjigovodstvene vrijednosti, razlika


se evidentira kao prihod tekućeg razdoblja (evidentiranje po neto principu).

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po trošku nabave umanjenom za


akumuliranu amortizaciju i umanjenje vrijednosti ako je potrebno. Trošak nabave
uključuje trošak koji je izravno povezan sa stjecanjem imovine.

Obračun amortizacije vrši se pravocrtnom metodom u procijenjenom vijeku upotrebe


sredstava. Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope,
sukladno odredbama zakona o porezu na dobit. Nekretnine, postrojenja i oprema
prestaju se priznavati nakon prodaje.

str. 3 / 40
Obračun amortizacije provodi se za svako sredstvo pojedinačno i to po propisanim
stopama u skladu s odredbama poreznih propisa.

Trošak amortizacije evidentira se od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u
kojem je sredstvo dugotrajne materijalne imovine stavljeno u upotrebu.
Trošak amortizacije za prodanu, darovanu, na drugi način otuđenu ili uništenu
dugotrajnu materijalnu imovinu priznaje se kao rashod do kraja mjeseca u kojem su
sredstva dugotrajne materijalne imovine bila u upotrebi.

Dugotrajna se imovina, i nakon što je u cijelosti otpisana, zadržava u evidenciji i


iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili
uništenja.
Kada su predmeti dugotrajne materijalne imovine povučeni iz upotrebe s nakanom
prodaje, takva se imovina i dalje amortizira u skladu s odredbama Međunarodnog
računovodstvenog standarda 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema.

Biološka imovina

Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi mjere se prema fer vrijednosti. Priznavanje


mjerenje i prestanak priznavanja određuju se prema MRS-u 2 (uz neke iznimke vezane
uz biološku imovinu povezane s poljoprivrednom djelatnošću).

Ako se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, biološka imovina mjeri se prema
trošku nabave umanjene za ispravak vrijednosti za gubitke prema MRS-u 36.

Ulaganja u nekretnine

Ulaganja u nekretnine je nekretnina (zemljište, zgrade) koja se drže u svrhu zarade


prihoda od najma ili porasta kapitalne vrijednosti imovine. Nekretnine koje se ne
koriste za obavljanje djelatnosti Društva evidentiraju se kao ulaganja u nekretnine,
sukladno MRS-40.
Politika priznavanja, naknadnog mjerenja i amortiziranja nekretnine jednaka je
politici koja se primjenjuje za ostalu dugotrajnu imovinu.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena


vrijednost nadoknaditi putem prodaje, pod uvjetom da je ta prodaja vrlo vjerojatna
unutar perioda od jedne godine, a ne putem korištenja. Priznavanje i mjerenje
obavlja se u skladu s MSFI 5.

Financijska imovina

Ulaganja u druge subjekte

a) Ulaganja u udjele (dionice) unutar grupe- Udjeli (dionice) u ovisnim Društvima


obuhvaćaju dionice i udjele u Društvima u kojima vrijednost uloga prelazi 50 %
njihovog kapitala. Ova se ulaganja početno priznaju po trošku ulaganja. Ulagač
priznaje prihod od ovih ulaganja nakon datuma njegovog stjecanja samo u
mjeri u kojoj prima raspodjele dobiti društva u koje je izvršeno
ulaganje.Testiranje ulaganja u ovisna društva na umanjenje vrijednosti provodi

str. 4 / 40
se najmanje jedanput godišnje.
b) Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom
obuhvaća ulaganja u dionice i udjele drugih od 20-50 % vrijednosti njihova
kapitala, a nakon početnog priznavanja po trošku stjecanja mjere se metodom
troška prema MRS 28
c) Ulaganja u dionice (udjele) drugih do 20 % njihovog kapitala (glasačkih prava)
mjere se početno po trošku stjecanja, a primjene raspodjele se priznaju u
računu dobiti i gubitka

Ostala financijska imovina

Prema MRS-u 39 Financijski instrumenti priznavanja i mjerenja, ulaganja u ostalu


financijsku imovinu razvrstavaju se kao:

• Imovina iskazana po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka


• Imovina koja se drži do dospijeća
• Zajmovi i potraživanja
• Imovina raspoloživa za prodaju (koja se nakon početnog priznavanja
ponovno mjeri po fer vrijednosti)

Objavljivanje udjela u drugim subjektima provodi se u skladu s odredbama MSFI 12.

Kratkotrajna financijska ulaganja do jedne godine iskazuju se u poslovnim knjigama po


trošku ulaganja. Vrijednost se utvrđuje za pojedina ulaganja.

Unutar te skupine iskazuju se ulaganja u udjele ili dionice, vrijednosne papire te


zajmove kod :
• poduzetnika unutar grupe
• društava povezanih sudjelujućim interesima
• nepovezanih osobama.

Kratkotrajna financijska ulaganja do jedne godine iskazuju se u poslovnim knjigama po


trošku ulaganja. Vrijednost se utvrđuje za pojedina ulaganja.

Usklađivanje vrijednosti kratkotrajne financijske imovine obavlja se nakon saznanja o


većem riziku vraćanja ove imovine i nakon utuženja. Odluku donosi direktor Društva.

Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti obuhvaćaju gotovinu, depozite banaka po viđenju i ostale


kratkotrajne visoko likvidne instrumente.

Imovina u obliku novca iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraženoj hrvatskom


valutnom jedinicom (HRK).
Devizna sredstva u bankama i u blagajni iskazuju se u hrvatskoj valutnoj jedinici (HRK)
primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan bilance.

Tečajne razlike proizašle s naslova uskladbe deviznih sredstava sa srednjim tečajem


HNB-a evidentiraju se kao prihodi/rashodi tekućeg razdoblja u skladu s odredbama
MRS-a 21 – Učinci promjena tečaja stranih valuta.

str. 5 / 40
Zalihe

Zalihe su imovina namijenjena:


a) Prodaji u sklopu redovnog poslovanja
b) U postupku proizvodnje za lakšu prodaju
c) U obliku materijala koji će biti utrošen u postupku proizvodnje ili u postupku
pružanja usluge

Zalihe sirovina, materijala, trgovačke robe, rezervnih dijelova, sitnog inventara,


ambalaže i auto-guma iskazuju se u poslovnim knjigama po:
• trošku nabave ili
• neto vrijednosti koja se može realizirati ovisno o tome koja je
vrijednost niža.

Troškovi koji nastaju pri prodaji i otpremi robe od skladišta do kupca, ako se posebno
zaračunavaju kupcima, terete redovne troškove poslovanja.
Sitan inventar, ambalaža i auto-gume u upotrebi mogu se uključiti u troškove kad im
je pojedinačna vrijednost niža od 3.000,00 kn, a vijek upotrebe kraći od jedne godine
i to metodom jednokratnog otpisa.

Zalihe trgovačke robe u prodavaonicama iskazuju se po prodajnim cijenama s


uključenom razlikom u cijeni i porezom na dodanu vrijednost (tzv. metoda trgovine na
malo).
Prilikom prodaje ovih zaliha, trošak zaliha se utvrđuje tako da se od prodajne cijene
oduzme porez na dodanu vrijednost i uračunata marža.

Obračun troškova zaliha obavlja se primjenom metode prosječne ponderirane cijene.


Trošak zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete.
Društvo primjenjuje istu metodu određivanja troškova na sve zalihe slične vrste.

Roba koja se pri manipulaciji i skladištenju ošteti, kao i roba koja izgubi uporabnu
vrijednost utvrđuje se putem inventurnih postupaka ili posebnih povjerenstava te uz
odobrenje odgovorne osobe, a u visini dopuštenih otpisa propisanih od Hrvatske
gospodarske komore i odobrenja Porezne uprave, otpisuje se na teret redovnih
troškova poslovanja.

Prodajna cijena trgovačke robe utvrđuje se temeljem prodajnih kalkulacija i cjenika


koji su u skladu s komercijalnom politikom Društva.

Društvo se kod mjerenja i priznavanja zaliha rukovodilo odredbama MRS 2.

Potraživanja

U okviru dugotrajne i/ili kratkotrajne imovine, ovisno o ročnostima, nalaze se


razvrstana potraživanja od poduzetnika unutar grupe, potraživanja od društava
povezanih sudjelujućim interesom, potraživanja od kupaca te ostala nespomenuta
potraživanja. Dugotrajna potraživanja su ona čija se naplata očekuje u periodu dužem
od jedne godine.

Potraživanja od kupaca, države, zaposlenih i drugih pravnih i fizičkih osoba iskazuju se


u poslovnim knjigama na temelju uredne isprave o nastanku poslovnog događaja i

str. 6 / 40
podatka o njegovoj vrijednosti.

Potraživanja od kupaca iz inozemstva izražena u ispravi u inozemnim sredstvima


plaćanja, a iskazuju se i u hrvatskoj valutnoj jedinici preračunatoj po srednjem tečaju
Hrvatske narodne banke na dan evidentiranja potraživanja u skladu s odredbama MRS-
a 21.
Prilikom naplate potraživanja nastale razlike s naslova tečajnih razlika knjiže se u
korist prihoda ili na teret troškova Društva.

Otvorena potraživanja od kupaca iz inozemstva na dan zaključivanja bilance svode se


po srednjem tečaju HNB-a na bilančnu vrijednost, a nastale razlike knjiže se u korist
prihoda ili terete rashode Društva.
Povećanje potraživanja za kamatu utemeljuje se na ugovoru i obračunima zateznih
kamata po zakonskoj stopi.

Usklađivanje vrijednosti potraživanja obavlja se temeljem saznanja da potraživanje


nije u roku naplaćeno, odnosno da je nenaplativo i da je utuženo. Odluku o
usklađivanju vrijednosti potraživanja donosi Uprava.

Potraživanja nad kojima su pokrenuti sudski postupci u cijelosti se otpisuju na teret


troškova Društva.

Za potraživanja od povezanih poduzeća ne primjenjuju se odredbe iz prethodne


točke.

Kapital i rezerve

Kapital se sastoji od temeljnog upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti,


revalorizacijskih rezervi i rezervi fer vrijednosti, te zadržane dobiti ili prenesenog
gubitka, dobiti ili gubitka tekuće godine.
Upisani kapital se sastoji od udjela (dionica) ulagača i registriran je na sudu.
Kapitalne rezerve su dio kapitala kojeg poduzetnik ostvaruje realizacijom dionica,
odnosno udjela iznad nominalne vrijednosti upisanog kapitala odnosno iznad troška
stjecanja trezorskih dionica, kao i dodatno neplaćeni kapital.
Rezerve iz dobiti su dio kapitala koji se formiraju iz dobiti poduzetnika, a sastoje se
od zakonskih rezervi, rezervi za vlastite dionice, statutarne rezerve i ostalih rezervi.
Revalorizacijske rezerve su dio kapitala koje nastaju ponovnom procjenom imovine
iznad troškova nabave (dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine).
Rezerve fer vrijednosti su dio promjene fer vrijednosti financijske imovine raspoložive
za prodaju, učinkoviti dio zaštite novčanog toka i zaštita s osnove ulaganja u
inozemno poslovanje.
Zadržana dobit ili preneseni gubitak je dio dobiti prethodnog razdoblja koja ostaje
poduzetniku nakon raspoređivanja u rezerve, isplate dividende ili udjele u dobiti
umanjena za gubitke prethodnih razdoblja. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog
razdoblja je dio kapitala kao rezultat viška prihoda nad rashodima, odnosno viška
rashoda nad prihodima ostvarenih u tekućem obračunskom razdoblju, nakon obračuna
poreza na dobit.

Obveze

Obveze se početno mjere po fer vrijednosti. Dugoročne obveze iskazuju se u

str. 7 / 40
poslovnim knjigama u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane urednom
ispravom i ugovorom o stvaranju obveza.
Pod dugoročnim se obvezama podrazumijevaju obveze s rokom podmirenja dužim od
12 mjeseci od datuma izrade financijskih izvještaja. Klasifikacija dugoročnih i
kratkoročnih obveza provodi se na svaki dan bilance.

Kratkoročne obveze iskazuju se u poslovnim knjigama u vrijednosti nastale poslovne


promjene dokazane urednom ispravom i ugovorom o stvaranju obveza.
Kratkoročne obveze predstavljaju obveze s rokom dospijeća kraćim od 12 mjeseci.
Klasifikacija i uključivanje pojedine obveze u tekuće obveze provodi se u skladu s
izgledom financijskih izvještaja propisanih Zakonom o računovodstvu.

Obveze iskazane u inozemnim sredstvima te uz deviznu klauzulu plaćanja iskazuju se i


u hrvatskoj valutnoj jedinici preračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke
na dan evidentiranja obveza u skladu s odredbama MRS-a 21.
Prilikom podmirenja ovih obveza, nastale razlike s naslova tečajnih razlika knjiže se u
korist prihoda ili na teret troškova Društva.

Otvorene obveze iskazane u stranoj valuti na dan zaključivanja bilance (31.12.) svode
se po srednjem tečaju HNB-a na bilančnu vrijednost, a nastale razlike knjiže se u
korist prihoda ili terete rashode Društva.

Rezerviranja

Dugoročna rezerviranja priznaju se ako Društvo ima sadašnju zakonsku ili izvedenu
obvezu kao posljedicu prošlog događaja, ako je vjerojatno da će biti potreban odljev
sredstava radi podmirivanja obveza.
Društvo iskazuje rezerviranja po sljedećim vrstama: za sudske sporove, rezerviranja za
otpremnine i rezervacije po garancijama. Rezerviranja se provode sukladno MRS 37.

Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu


prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Unaprijed plaćeni
troškovi priznaju se kao imovina kad se odnose na iznose plaćene u tekućem
razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja. Odgođeno plaćanje troškova priznaje
se kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu
ispunjeni uvjeti za priznavanje obveza.

Tekući porez na dobit

Iznos poreza na dobit za tekuću godinu obračunava se temeljem važećeg zakona koji
je na snazi u RH, te u skladu s odredbama MRS 12.
Trošak poreza na dobit sastoji se od tekućeg i odgođenog poreza. Porez na dobit
iskazuje se u RDG-u. Tekući porez predstavlja očekivanu poreznu obvezu obračunatu
na oporezivi iznos dobiti. Odgođeni porez priznaje se koristeći metodu bilančne
obveze, te uzima u obzir privremenu razliku između knjigovodstvene vrijednosti
imovine i obveza i iznose koji se koriste za porezne svrhe.

Porez na dodanu vrijednost

str. 8 / 40
Porezni propisi zahtijevaju bilježenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz
transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi.

Odgođena porezna imovina

Odgođena porezna imovina i obveze mjere se primjenom poreznih stopa (i poreznih


zakona) koji su na snazi na datum bilance. Odgođena porezna imovina se priznaje za
prenesene neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene porezne olakšice i sve odbitne
privremene razlike u visini za koju je vjerojatno da će oporeziva dobit biti raspoloživa
i za koju se preneseni porezni gubitak, neiskorištene porezne olakšice i odbitne
privremene razlike mogu iskoristiti, sukladno odredbama MRS 12.

Prihodi

Prihodi se priznaju danom isporuke roba i/ili usluga i izdavanjem računa. Prihodi se
sastoje od fer vrijednosti primljenih naknada ili potraživanja za prodane proizvode,
robu ili usluge tijekom redovnog poslovanja Društva. Prihodi se mjere po fer
vrijednosti primljene naknade ili potraživanja, umanjeno za vrijednost PDV-a, rabate i
popuste.

Prihodi se dijele na poslovne i financijske prihode i ostale prihode.


Neto dobit ili gubitak nastao prodajom dugotrajne imovine, iskazuje se u okviru
ostalih prihoda.

Prihodi s naslova prodaje robe i proizvoda priznaju se u skladu s odredbama MRS-a 18


ako:
• su na kupca preneseni svi veći rizici i koristi od vlasništva nad proizvodima ili
robom,
• društvo ne zadržava sudjelovanje u upravljanju do stupnja koji se može
povezati s vlasništvom niti učinkovito kontrolira prodaju proizvoda ili robe,
• je moguće pouzdano utvrditi svotu prihoda,
• je vjerojatno da će se da će se prodani proizvodi ili robe naplatiti,
• je moguće pouzdano utvrditi troškove koji su nastali ili koji će nastati u vezi s
prodajom.

Prihodi s naslova prodaje usluga čiji je ishod moguće pouzdano utvrditi obračunavaju
se prema stupnju postotne dovršenosti transakcije na dan bilance. Prihodi s naslova
pruženih usluga priznaju se u skladu s odredbama MRS-a 18 ako:
• je moguće pouzdano utvrditi prihode,
• postoji vjerojatnost naplate,
• je moguće pouzdano izmjeriti stupanj dovršenosti transakcije,
• se mogu pouzdano utvrditi troškovi nastali u vezi s tim uslugama i troškovi
potrebni za dovršenje usluga.

U slučaju utvrđivanja prihoda metodom postotne dovršenosti primjenjuje se metoda


obavljenih poslova do datuma bilance kao udio u ukupnim obavljenim poslovima u
skladu s odredbama MRS-a 11.

U slučaju da nije moguće utvrditi ishod transakcije s naslova pruženih usluga, prihodi
se u skladu s odredbama MRS-a 18 priznaju u visini nastalih rashoda koji su
nadoknadivi.

str. 9 / 40
Eventualna unaprijed naplaćena najamnina i drugi prihodi budućih razdoblja
razgraničavaju se na razdoblja na koja se odnosi.

Prihodi s naslova kamata priznaju se razmjerno vremenu, vrijednosti glavnice i


ugovorenoj stopi koji su u skladu s prethodno potpisanim ugovorima.

Prihodi od kamata obračunavaju se na vremenskoj osnovi, temeljeno na preostalom


iznosu glavnice i po primjenjivoj efektivnoj kamatnoj stopi.

Prihodi od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima (dividende) priznaju se


danom stjecanja prava na naplatu, a temeljem primljenog vjerodostojnog dokumenta.

Prihodi od ostalih interesa s nepovezanim poduzećima (dividende) priznaju se danom


stjecanja prava na naplatu, a temeljem primljenog vjerodostojnog dokumenta.

Ostali prihodi –neto dobit ili gubitak nastao prodajom dugotrajne imovine, iskazuje se
u okviru ostalih prihoda.

Rashodi

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja


imovine ili povećanja obaveza i koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno kada isti
nastaju istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne
povezanosti između nastalih troškova i određene stavke prihoda.
Politika rashoda vodi se tako da se obračunskim sustavom računovodstva utvrđuju
rashodi koji su primjenjivi za priznavanje u obračunu financijskog rezultata tekuće
godine.

U politici priznavanja rashoda potrebno je pridržavati se sljedećih kriterija:


a) rashodi imaju za posljedicu smanjenje sredstava ili povećanje obveza što je
moguće pouzdano izmjeriti,
b) rashodi imaju izravnu povezanost između nastalih troškova i pozicija prihoda,
c) kada se očekuje postizanje prihoda u više sljedećih obračunskih razdoblja,
priznavanje rashoda obavlja se postupkom razumne alokacije na obračunska
razdoblja,
d) rashod se odmah priznaje u obračunskom razdoblju kada izdatak ne ostvaruje
buduću ekonomsku korist, a nema uvjeta da se prizna kao imovinska pozicija u
bilanci,
e) rashod se odmah priznaje u obračunskom razdoblju i onda kada je nastala
obveza, a nema uvjeta da se prizna kao imovinska pozicija.

Gubici koji udovoljavaju pojmu rashoda u obračunu se izjednačuju s rashodima. U tom


slučaju gubici se ne moraju povezivati s nastalim prihodima. Gubici se pokrivaju
prihodima obračunskog razdoblja.

Vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima (iznosi)

Stavke uključene u financijske izvještaje Društva iskazane su u valuti primarnog


gospodarskog okruženja u kojem društvo posluje (funkcionalna valuta). Financijski
izvještaji prikazani su u kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu

str. 10 / 40
Društva.

IV. PODUZETNICI UNUTAR GRUPE I OSOBE SA SUDJELUJUĆIM


INTERESIMA

Poduzetnicima unutar grupe smatraju se bilo koja dva ili više poduzetnika međusobno
vlasnički povezanih, koji imaju ulaganje u udjele/dionice više od 50 % , imaju
kontrolni paket dionica/udjela ili su taj kapital primili (ovisna društva).

Društva povezana sudjelujućim interesom su društva čiji je udio u kapitalu nekog


drugog poduzetnika iznosi od 20-50% ili društva koja su kapital do te visine primila od
drugog poduzetnika (sudjelujući interesi).

Objavljivanje povezanih osoba obavlja se u skladu s odredbama MRS-a 24.

Konsolidacija se vrši sukladno MSFI 10 za ona ovisna društva u kojima Društvo ima
udio u vlasništvu više od 50 %. Ako Društvo odluči ili je temeljem nacionalnih propisa
dužan iskazati nekonsolidirane financijske izvještaje za izradu istih primjenjuju se
odredbe MRS-a 27.

str. 11 / 40
V. RAČUN DOBITI I GUBITKA

PRIHODI
Bilješka br. 1

Društvo je u poslovnoj godini 2017. ostvarilo ukupne prihode u visini od 180.510 kn.

Poslovni prihodi
Bilješka br. 2

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihod na temelju uporabe vlastitih


proizvoda i ostalih poslovnih prihoda.

Poslovni prihodi Društva u 2017. godini ukupno su iznosili 175.071 kn.

Naziv pozicije 2016. 2017. Indeks


2017/2016
Prihodi od prodaje s
100 kn 200 kn 200,00
poduzetnicima unutar grupe
Prihodi od prodaje 218.370 kn 107.771 kn 49,35
Prihodi na temelju upotrebe
vlastitih proizvoda, robe i 9.100 kn 16.100 kn 176,92
usluga
Ostali poslovni prihodi s
5.000 kn 6.000 kn 120,00
poduzetnicima unutar grupe
Ostali poslovni prihodi 11.799 kn 45.000 kn 381,39

UKUPNO 244.369 kn 175.071 kn

str. 12 / 40
Prihodi od prodaje
Bilješka br. 2a

Prema odredbama Zakona o računovodstvu iznos bruto nastalih prihoda s osnove


otuđenja dugotrajne imovine u godinama koje su prethodile 2017. godini iskazivao se
na poziciji izvanrednih prihoda, a od 2017. godine iskazuje se na poziciji prihoda od
prodaje.

Društvo je u poslovnoj godini 2017. ostvarilo prihode od prodaje u visini od 107.971


kn.

str. 13 / 40
Naziv pozicije 2016. 2017. Indeks
2017/2016
Prihodi od prodaje s
100 kn 200 kn 200,00
poduzetnicima unutar grupe
Prihodi od prodaje 218.370 kn 107.771 kn 49,35

UKUPNO 218.470 kn 107.971 kn

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga


Bilješka br. 2b

Društvo je u poslovnoj godini 2017. ostvarilo prihode s osnove upotrebe vlastitih


proizvoda, robe i usluga u visini od 16.100 kn.

Ostali poslovni prihodi


Bilješka br. 2c

Društvo je u poslovnoj godini 2017. ostvarilo ostalih poslovnih prihoda u visini od


51.000 kn.

Naziv pozicije 2016. 2017. Indeks


2017/2016
Ostali poslovni prihodi s
5.000 kn 6.000 kn 120,00
poduzetnicima unutar grupe
Ostali poslovni prihodi 11.799 kn 45.000 kn 381,39

UKUPNO 16.799 kn 51.000 kn

Financijski prihodi
Bilješka br. 3

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od ulaganja u dionice/udjele poduzetnika,


kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iz odnosa s poduzetnicima i
financijskim institucijama.

Društvo je 2017. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu 4.799 kn.

Društvo je ostvarilo financijske prihode iz odnosa s povezanim osobama i s osobama


povezanim sudjelujućim interesima u iznosu 2.150 kn.

Prihodi od ulaganja u udjele, kamata i tečajnih razlika iz odnosa s poduzetnicima


unutar grupe
Bilješka br. 3a

Društvo je ostvarilo financijske prihode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe u


iznosu 700 kn.

str. 14 / 40
Naziv pozicije 2016. 2017. Indeks
2017/2016
Prihodi od ulaganja u udjele
(dionice) poduzetnika unutar 100 kn 100 kn 100,00
grupe

Prihodi od ostalih dugotrajnih


financijskih ulaganja i zajmova 200 kn 100 kn 50,00
poduzetnicima unutar grupe

Ostali prihodi s osnove kamata


izodnosa s poduzetnicima 300 kn 200 kn 66,67
unutar grupe

Tečajne razlike i ostali


financijski prihodi iz odnosa s 200 kn 300 kn 150,00
poduzetnicima unutar grupe

UKUPNO 800 kn 700 kn

Kamate iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe obračunate su sukladno odredbama


Zakona o porezu na dobit.

Prihodi od ulaganja u udjele društava povezanih sudjelujućim interesima


Bilješka br. 3b

Društvo je ostvarilo financijske prihode od ulaganja u udjele društava povezanih


sudjelujućim interesima u iznosu 1.450 kn.

Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostali prihodi od


kamata i tečajne razlike
Bilješka br. 3c

Financijski prihodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu


unutar grupe te financijskih institucija, a koji se sastoje od prihoda od dugotrajnih
financijskih ulaganja i zajmova, ostalih financijskih prihoda od kamata, tečajnih
razlika i ostalih financijskih prihoda iznosili su 1.249 kn.

str. 15 / 40
Nerealizirani dobici od financijske imovine
Bilješka br. 3d

Nerealizirani dobici od financijske imovine iznosili su 600 kn, a odnose se na dionice


koje posjeduje društvo čija je vrijednost usklađena tj. korigirana prema tržnim
vrijednostima s burze kapitala, dobici iz promjene fer vrijednosti ulaganja u
nekretnine, kao i dobici od porasta fer vrijednosti ulaganja.

Ostali financijski prihodi


Bilješka br. 3e

Ostali financijski prihodi odnose se na financijske prihode koji su ostvareni od ulaganja


u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% na rok kraći od godinu
dana te drugih prihoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo je do dana izvještavanja ostvarilo ostale financijske prihode u visini 800 kn.

RASHODI
Bilješka br. 4

Društvo je u poslovnoj godini 2017. ostvarilo ukupne rashode u visini od 174.510 kn.

Poslovni rashodi
Bilješka br. 5

Poslovni rashodi sastoje se od promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i


gotovih proizvoda, materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih
troškova, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

str. 16 / 40
Društvo je u 2017. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 149.740 kn.

Naziv pozicije 2016. 2017. Indeks


2017/2016
Promjene vrijednosti 100 kn 120 kn 120,00
Materijalni troškovi 3.000 kn 1.738 kn 57,93
Troškovi osoblja 36.298 kn 6.212 kn 17,11
Amortizacija 4.000 kn 5.000 kn 125,00
Ostali troškovi 3.185 kn 2.220 kn 69,70
Vrijednosna usklađenja 67.000 kn 43.500 kn 64,93
Rezerviranja 109.200 kn 90.700 kn 83,06
Ostali poslovni rashodi 350 kn 250 kn 71,43

UKUPNO 223.133 kn 149.740 kn

str. 17 / 40
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
Bilješka br. 5a

Društvo je u poslovnoj godini 2017. ostvarilo rashode po osnovi promjene zaliha


proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda u visini od 120 kn.

Materijalni troškovi
Bilješka br. 5b

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe


i ostalih vanjskih troškova.

U 2017. godini materijalni troškovi iznosili su 1.738 kn.

Naziv pozicije 2016. 2017. Indeks


2017/2016
Troškovi sirovina i materijala 250 kn 650 kn 260,00
Troškovi prodane robe 750 kn 88 kn 11,73
Ostali vanjski troškovi 2.000 kn 1.000 kn 50,00

UKUPNO 3.000 kn 1.738 kn

str. 18 / 40
Na poziciji vanjskih troškova prikazani su troškovi kao što su prijevozne usluge,
poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak vanjskih dorada, trošak servisnih usluga i
održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajmova i sponzorstava,
trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga
posredovanja i druge slične usluge.

Troškovi osoblja
Bilješka br. 5c

Troškovi osoblja se odnose na troškove neto plaća i nadnica, troškova poreza i


doprinosa iz plaća i troškova doprinosa na plaće.

U 2017. godini troškovi osoblja iznosili su 6.212 kn.

Naziv pozicije 2016. 2017. Indeks


2017/2016
Neto plaće i nadnice 25.272 kn 3.405 kn 13,47
Troškovi poreza i doprinosa iz
5.928 kn 1.509 kn 25,46
plaća
Doprinosi na plaće 5.098 kn 1.298 kn 25,46

UKUPNO 36.298 kn 6.212 kn

str. 19 / 40
Amortizacija
Bilješka br. 5d

U 2017. godini trošak amortizacije iznosio je 5.000 kn. Amortizacija je rađena u skladu
s računovodstvenim politikama Društva i odlukama uprave Društva.

Ostali troškovi
Bilješka br. 5e

Ostale troškove čine premije osiguranja, bankarske usluge i troškovi platnog prometa,
zdravstvene usluge, troškovi prava korištenja, troškovi članarina, troškovi poreza koji
ne ovise o dobitku i ostali nematerijalni troškovi poslovanja.

Društvo je u poslovnoj godini 2017. godini imalo ukupno 2.220 kn ostalih troškova.

Vrijednosna usklađenja
Bilješka br. 5f

Društvo je u poslovnoj godini provelo vrijednosna usklađenja nefinancijske imovine u


visini od 43.500 kn.

Naziv pozicije 2016. 2017. Indeks


2017/2016
Rashodi vrijednosno usklađene
dugotrajne nefinancijske 64.500 kn 37.000 kn 57,36
imovine

Rashodi vrijednosno usklađene


kratkotrajne nefinancijske 2.500 kn 6.500 kn 260,00
imovine

UKUPNO 67.000 kn 43.500 kn

str. 20 / 40
Rezerviranja
Bilješka br. 5g

Društvo je tijekom sastavljanja financijskih izvještaja izvršilo rezerviranja u skladu s


odredbama Zakona o porezu na dobit te standardima financijskog izvještavanja u
iznosu 90.700 kn.

Naziv pozicije 2016. 2017. Indeks


2017/2016
Rezerviranja za mirovine,
87.000 kn 57.000 kn 65,52
otpremnine i slične obveze
Rezerviranja za porezne obveze 15.000 kn 25.000 kn 166,67
Rezerviranja za započete
1.000 kn 500 kn 50,00
sudske sporove
Rezerviranja za troškove
obnavljanja prirodnih 200 kn 200 kn 100,00
bogatstava
Rezerviranja za troškove u
1.000 kn 4.000 kn 400,00
jamstvenim rokovima
Druga rezerviranja 5.000 kn 4.000 kn 80,00

UKUPNO 109.200 kn 90.700 kn

str. 21 / 40
Ostali poslovni rashodi
Bilješka br. 5h

Društvo je 2017. godini imalo ostale poslovne rashode u iznosu 250 kn.

Financijski rashodi
Bilješka br. 6

Financijski rashodi se odnose na kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane


gubitke (rashode) od financijske imovine, neto vrijednosna usklađenja financijske
imovine i ostale financijske rashode.

Društvo je 2017. godini ostvarilo financijske rashode u iznosu 23.420 kn.

Naziv pozicije 2016. 2017. Indeks


2017/2016
Rashodi s osnove kamata i
slični rashodi s poduzetnicima - kn - kn
unutar grupe
Tečajne razlike i drugi rashodi
- kn - kn
s poduzetnicima unutar grupe
Rashodi s osnove kamata i
7.700 kn 12.900 kn 167,53
slični rashodi
Tečajne razlike i drugi rashodi 550 kn 650 kn 118,18
Nerealizirani gubici (rashodi)
750 kn 850 kn 113,33
od financijske imovine
Vrijednosna usklađenja
9.850 kn 9.000 kn 91,37
financijske imovine (neto)
Ostali financijski rashodi 10 kn 20 kn 200,00

UKUPNO 18.860 kn 23.420 kn

str. 22 / 40
Financijski rashodi s poduzetnicima unutar grupe
Bilješka br. 6a

Društvo nije ostvarilo financijske rashode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe.

Financijski rashodi s osnove kamata i sličnih rashoda, tečajnih razlika i drugih


rashoda s društvima koji nisu unutar grupe
Bilješka br. 6b

Financijski rashodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu


unutar grupe ili iz odnosa s financijskim institucijama, a koji se sastoje od rashoda
kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih rashoda iznosili su 13.570 kn.

Nerealizirani gubici od financijske imovine


Bilješka br. 6c

Društvo je ostvarilo gubitke na dionicama iz vlastitog portfelja koje kotiraju na Burzi


i/ili uređenom tržištu vrijednosnih papira, svodeći vrijednost posjedovanih dionica po
tečaju Burze i/ili uređenog tržišta vrijednosnih papira na dan 31.12. izvještajne
godine. Nerealizirani gubitak iznosio je 850 kn.

Neto vrijednosna usklađenja financijske imovine


Bilješka br. 6d

Neto vrijednosno usklađenje financijske imovine proizlazi iz promjene njene


vrijednosti prema mjerenju po fer vrijednosti.

Neto vrijednosno usklađenje u 2017. godini iznosilo je 9.000 kn.

Ostali financijski rashodi


Bilješka br. 6e

str. 23 / 40
Ostali financijski rashodi se odnose na financijske rashode koji su ostvareni od
ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% (realizirani
gubici) te drugih financijskih rashoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne
razlike.

Ostali financijski rashodi u 2017. godini iznosili su 20 kn.

POREZ NA DOBIT
Bilješka br. 7

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom


propisane stope na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema
propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit.

Naziv pozicije 2016. 2017. Indeks


2017/2016
Dobit prije oporezivanja 6.000 kn 6.000 kn 100,00
Gubitak prije oporezivanja - kn - kn
Porez na dobit - kn - kn
Dobit razdoblja 6.000 kn 6.000 kn 100,00
Gubitak razdoblja - kn - kn

VI. BILANCA

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA

str. 24 / 40
Bilješka br. 8

Dugotrajna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, dugotrajne


materijalne imovine, dugotrajne financijske imovine, dugoročnih potraživanja i
odgođene porezne imovine.

Dugotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 142.530 kn.

Nematerijalna imovina
Bilješka br. 9

Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija,


robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku
nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale nematerijalne
imovine.

Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine na dan izvještavanja iznosila je


54.000 kn.

Materijalna imovina
Bilješka br. 10

Materijalna imovina sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i


oprema, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, biološke imovine,
predujmova za materijalnu imovinu, materijalne imovine u pripremi, ostale
materijalne imovine i ulaganja u nekretnine.

Knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan sastavljanja financijskih


izvještaja iznosila je 73.700 kn.

Knjigovodstvena Knjigovodstvena
Ispravak
Opis vrijednost vrijednost
vrijednosti
31.12.2016. 31.12.2017.
Zemljište 1.000 kn 9.000 kn 10.000 kn
Građevinski objekti 20.000 kn - 19.000 kn 1.000 kn
Postrojenja i oprema 40.000 kn - 10.000 kn 30.000 kn
Alati, pogonski inventar i transportna
30.000 kn - kn 30.000 kn
imovina
Biološka imovina 2.500 kn - kn 2.500 kn
Predujmovi za materijalnu imovinu 10 kn - 20 kn
Materijalna imovina u pripremi 40 kn - 30 kn
Ostala materijalna imovina 60 kn 10 kn 70 kn
Ulaganja u nekretnine 80 kn - kn 80 kn

UKUPNO 93.690 kn - 19.990 kn 73.700 kn

Amortizacija materijalne imovine (ispravak vrijednosti) obračunava se sukladno


korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom i primjenom stopa u skladu s
računovodstvenim politikama.

str. 25 / 40
Knjigovodstvena vrijednost nekretnina koja je utvrđena u skladu sa standardima
financijskog izvještavanja (tj. neto amortizirane vrijednosti) i njezine fer vrijednosti
na datum promjene njezine namjene u ulaganja u nekretnine. Ova početna razlika
evidentirala se kao revalorizacijska rezerva u skladu sa standardima financijskog
izvještavanja.

Prilikom prijenosa nekretnine mjerene po fer vrijednosti na nekretninu koju koristi


vlasnik (druga mogućnost koja je stavljena na zalihu) fer vrijednost na datum
prijenosa jest trošak nabave.

Dugotrajna financijska imovina


Bilješka br. 11

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od dugoročnih ulaganja u udjele (dionice),


ulaganja u vrijednosne papire, danih dugoročnih zajmova, depozita i sličnog, ostalih
dugoročnih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela i ostalih ulaganja u
dugotrajnu financijsku imovinu.

Društvo je na kraju poslovne godine imalo dugotrajnu financijsku imovinu u visini od


12.390 kn.

Ulaganja u udjele/dionice
Bilješka br. 11a

Društvo je na dan izvještavanja imalo ulaganja u udjele i/ili dionice u visini od 1.150
kn.

Indeks
Opis 31.12.2016. 31.12.2017.
2017/2016
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika
100 kn 1.000 kn 1.000
unutar grupe
Ulaganja u udjele (dionice) društava
80 kn 80 kn 100
povezanih sudjelujućim interesom
Ostala ulaganja koja se obračunavaju
70 kn 70 kn 100
metodom udjela

UKUPNO 250 kn 1.150 kn

Ulaganja u udjele/dionice poduzetnika unutar grupe i/ili društava povezanih sudjelujućim


interesima iznosila su 1.080 kn.

Ulaganja u vrijednosne papire


Bilješka br. 11b

Društvo je na dan izvještavanja imalo ulaganja u vrijednosne papire u visini od 9.950


kn.

str. 26 / 40
Indeks
Opis 31.12.2016. 31.12.2017.
2017/2016

Ulaganja u ostale vrijednosne papire 1.000 kn 100 kn 10,00


poduzetnika unutar grupe
Ulaganja u ostale vrijednosne papire
700 kn 9.800 kn 1400,00
društava povezanih sudjelujućim interesom

Ulaganja u vrijednosne papire 30 kn 50 kn 166,67

UKUPNO 1.730 kn 9.950 kn

Ulaganja u vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe i/ili društava povezanih


sudjelujućim interesima iznosila su 9.900 kn.

Dani zajmovi, depoziti i slično


Bilješka br. 11c

Društvo je na dan izvještavanja imalo dane zajmove, depozite i slično u iznosu 1.090
kn.

Indeks
Opis 31.12.2016. 31.12.2017.
2017/2016
Dani zajmovi, depoziti i slično
50 kn 50 kn 100,00
poduzetnicima unutar grupe
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima
800 kn 1.000 kn 125,00
povezanim sudjelujućim interesom
Dani zajmovi, depoziti i slično 60 kn 40 kn 66,67

UKUPNO 910 kn 1.090 kn

Zajmovi, depoziti i slično dani poduzetnicima unutar grupe i/ili društvima povezanim
sudjelujućim interesima iznosili su 1.050 kn.

Ulaganja u ostalu dugotrajnu financijsku imovinu


Bilješka br. 11d

Ostala dugotrajna financijska imovina odnosi se na ulaganja u udjele/dionice društava


s udjelom vlasništva manjim od 20%, dugotrajna ulaganja u investicijske fondove i sl.

Društvo je ulagalo u ostalu dugotrajnu financijsku imovinu koja su na dan


izvještavanja iznosila 200 kn.

Dugoročna potraživanja
Bilješka br. 12

Društvo je na kraju poslovne godine imalo dugoročna potraživanja u iznosu 1.940 kn.
str. 27 / 40
Indeks
Opis 31.12.2016. 31.12.2017.
2017/2016
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 100 kn 200 kn 200,00
Potraživanja od društava povezanih
700 kn 800 kn 114,29
sudjelujućim interesom
Potraživanja od kupaca 800 kn 900 kn 112,50
Ostala potraživanja 40 kn 40 kn 100,00

UKUPNO 1.640 kn 1.940 kn

Dugoročna potraživanja od poduzetnika unutar grupe i/ili od društava povezanih


sudjelujućim interesima po osnovu isporučenih roba i usluga iznosila su 1.000 kn.

KRATKOTRAJNA IMOVINA
Bilješka br. 13

Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od


godinu dana, a sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i
novca u banci i blagajni.

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 323.901 kn.

Zalihe
Bilješka br. 14

Stanje zaliha na dan izvještavanja iznosilo je 23.800 kn.

Indeks
Opis 31.12.2016. 31.12.2017.
2017/2016
Sirovine i materijal 1.000 kn 2.000 kn 200,00
Proizvodnja u tijeku 300 kn 300 kn 100,00
Gotovi proizvodi 4.000 kn 5.000 kn 125,00
Trgovačka roba 6.000 kn 7.000 kn 116,67
Predujmovi za zalihe 8.000 kn 8.000 kn 100,00
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 500 kn 500 kn 100,00
Biološka imovina 1.000 kn 1.000 kn 100,00

UKUPNO 20.800 kn 23.800 kn

str. 28 / 40
Zalihe se vode po metodama u skladu s računovodstvenim politikama,
računovodstvenim standardima i zakonskim propisima.

Kratkoročna potraživanja
Bilješka br. 15

Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge,


potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih
institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik
u roku do jedne godine.

Kratkoročna potraživanja na dan izvještavanja iznosila su 78.701 kn.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge


Bilješka br. 15a

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge i ostala potraživanja razrađuju


se na potraživanja od poduzetnika unutar grupe, od društava povezanih sudjelujućim
interesom i od nepovezanih osoba.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge da dan izvještavanja iznosila su


ukupno 71.200 kn.

Indeks
Opis 31.12.2016. 31.12.2017.
2017/2016
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 500 kn 500 kn 100,00
Potraživanja od društava povezanih
700 kn 700 kn 100,00
sudjelujućim interesom
Potraživanja od kupaca 6.000 kn 70.000 kn 1166,67

UKUPNO 7.200 kn 71.200 kn

str. 29 / 40
Kratkoročna potraživanja od poduzetnika unutar grupe i/ili od društava povezanih
sudjelujućim interesima po osnovi isporučenih roba i usluga iznosila su 1.200 kn.

Kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika


Bilješka br. 15b

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od zaposlenika i


članova društva u iznosu 3.000 kn.

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija


Bilješka br. 15c

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za


porez na dobit, potraživanja za PDV, potraživanja za više plaćene članarine i slična
potraživanja.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od države i drugih


institucija u iznosu 4.500 kn.

Ostala kratkoročna potraživanja


Bilješka br. 15d

Ostala kratkoročna potraživanja sačinjavaju potraživanja stečena cesijom ili nekom


drugom vrstom ugovora (otkup tražbine, prijenos i sl.) te potraživanja za dane
predujmove.

Ostala kratkoročna potraživanja Društva na dan izvještavanja iznosila su ukupno 1 kn.

Kratkotrajna financijska imovina


Bilješka br. 16

Kratkotrajnu financijsku imovinu sačinjavaju ulaganja u udjele/dionice i vrijednosne


papire, dani zajmovi, depoziti i slično te ostala financijska imovina za koju se očekuje
da će se pretvori u novčani oblik unutar jedne godine.

Na dan izvještavanja, kratkotrajna financijska imovina Društva iznosila je ukupno


221.000 kn.

Ulaganja u udjele/dionice
Bilješka br. 16a

Društvo je na dan izvještavanja imalo ulaganja u udjele i/ili dionice u visini od 4.000
kn.

Indeks
Opis 31.12.2016. 31.12.2017.
2017/2016
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika
1.000 kn 2.000 kn 200,00
unutar grupe

str. 30 / 40
Ulaganja u udjele (dionice) društava
30.000 kn 2.000 kn 6,67
povezanih sudjelujućim interesom

UKUPNO 31.000 kn 4.000 kn

Ulaganje u vrijednosne papire


Bilješka br. 16b

Društvo je na dan izvještavanja imalo ulaganja u vrijednosne papire u visini od 35.000


kn.

Indeks
Opis 31.12.2016. 31.12.2017.
2017/2016
Ulaganja u ostale vrijednosne papire
3.000 kn 30.000 kn 1000,00
poduzetnika unutar grupe
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava
1.000 kn 1.000 kn 100,00
povezanih sudjelujućim interesom
Ulaganja u vrijednosne papire 3.000 kn 4.000 kn 133,33

UKUPNO 7.000 kn 35.000 kn

U vrijednosne papire kod poduzetnika unutar grupe ili kod društava povezanih
sudjelujućim interesima uloženo je 31.000 kn.

Ulaganje u zajmove, depozite i slično


Bilješka br. 16c

Društvo je na dan izvještavanja imalo ulaganja u dane zajmove, depozite i slično u


iznosu 102.000 kn.

Indeks
Opis 31.12.2016. 31.12.2017.
2017/2016
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima
4.000 kn 40.000 kn 1000,00
unutar grupe
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima
2.000 kn 2.000 kn 100,00
povezanim sudjelujućim interesom
Dani zajmovi, depoziti i slično 50.000 kn 60.000 kn 120,00

UKUPNO 56.000 kn 102.000 kn

Zajmovi, depoziti i slično dani poduzetnicima unutar grupe i/ili društvima povezanim
sudjelujućim interesima iznosili su 42.000 kn.

Ostala financijska imovina


Bilješka br. 16d

str. 31 / 40
Ostala kratkotrajna financijska imovina odnosi se na ulaganja u udjele/dionice
društava s udjelom vlasništva manjim od 20%, kratkoročna ulaganja u investicijske
fondove i sl.

Društvo je ulagalo u ostalu kratkotrajnu financijsku imovinu koja je na dan


izvještavanja iznosila 80.000 kn.

Novac u banci i blagajni


Bilješka br. 17

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na kunskim i/ili deviznim
računima te novac u blagajni iznosio je 400 kn.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi


Bilješka br. 18

Na dan izvještavanja plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi iznosili su


4.000 kn.

PASIVA
Kapital i rezerve
Bilješka br. 19

Prema standardima financijskog izvještavanja kapital i rezerve se sastoje od upisanog


kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer
vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja
te manjinskog interesa.

Na dan izvještavanja kapital Društva iznosio je 122.312 kn.

Temeljni (upisani) kapital


Bilješka br. 20

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 10 kn i u cijelosti je upisan u


sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Kapitalne rezerve
Bilješka br. 21

Kapitalne rezerve odnose se na kapitalni dobitak na prodane dionice, kapitalni dobitak


iz prodaje otkupljenih vlastitih dionica i udjela te kapitalne pričuve iz drugih izvora.
Kapitalne rezerve mogu sačinjavati povećanje kapitala društva od ulaganja novca,
stvari ili prava od strane vlasnika ili dioničara u neupisani kapital društva.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitalnih rezervi.

Rezerve iz dobiti
Bilješka br. 22

str. 32 / 40
Rezerve iz dobiti obuhvaćaju zakonske rezerve, rezerve za vlastite udjele te
statutarne i ostale rezerve.

Društvo je na dan izvještavanja imalo rezerve iz dobiti u ukupnom iznosu 51.568 kn.

Revalorizacijske rezerve
Bilješka br. 23

Revalorizacijske rezerve nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave


dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Društvo je na dan izvještavanja imalo revalorizacijske rezerve u iznosu 40.000 kn.

Rezerve fer vrijednosti


Bilješka br. 24

Rezerve fer vrijednosti sastoje se od fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za


prodaju, učinkovitog dijela zaštite novčanih tijekova i učinkovitog dijela zaštite
ulaganja u inozemstvu.

Na dan izvještavanja društvo je oformilo rezerve fer vrijednosti u visini od 17.300 kn.

str. 33 / 40
Financijska imovina (potraživanja, udjeli, dani zajmovi) raspoloživa za prodaju
procijenjena je prema tržišnim uvjetima te je njeno vrednovanje vidljivo u rezervama
fer vrijednosti u iznosu 16.000 kn.

Učinkoviti dio zaštite novčanih tijekova iznosio je 800 kn.Učinkoviti dio zaštite neto
ulaganja u inozemstvu iznosio je 500 kn.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak


Bilješka br. 25

Stanje zadržane dobiti na dan izvještavanja kao rezultat prijašnjeg poslovanja


društva iznosilo je 28.000 kn.Stanje ukupnog gubitka kumuliranog tijekom prijašnjih
razdoblja na dan izvještavanja iznosilo je 22.566 kn.

Dobit ili gubitak poslovne godine


Bilješka br. 26

Društvo je u poslovnoj godini 2017. ostvarilo neto dobit u iznosu 6.000 kn.

Manjinski (nekontrolirajući) interes


Bilješka br. 27

Manjinski interesi odnose se na ostvarenu dobit koja pripada Društvu po osnovi udjela
u dobiti od društava kod kojih je postotak udjela u vlasništvu manji od 20%.

Društvo je ostvarilo interes iz odnosa s nekontroliranim društvima u visini od 2.000 kn.

Rezerviranja

str. 34 / 40
Bilješka br. 28

Rezerviranja se provode u skladu s računovodstvenim politikama i standardima


financijskog izvještavanja.

Društvo je na dan izvještavanja imalo stanje rezerviranja u visini od 22.000 kn.

Dugoročne obveze
Bilješka br. 29

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća dužim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo dugoročne obveze u visini od 4.777 kn.

str. 35 / 40
Dugoročne obveze za primljene robe i usluge
Bilješka br. 29a

Ukupne dugoročne obveze za primljene robe i usluge iznosile su 1.545 kn.

Dugoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima


povezanim sudjelujućim interesima po osnovi isporučenih roba i usluga iznosile su
1.040 kn.

Dugoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog


Bilješka br. 29b

Ukupne dugoročne obveze po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog iznosile su


120 kn.

Dugoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima


povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog
iznosile su 84 kn.

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama


Bilješka br. 29c

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama na dan


izvještavanja iznosile su ukupno 301 kn.

str. 36 / 40
Dugoročne obveze za predujmove
Bilješka br. 29d

Društvo je na dan izvještavanja imalo obaveze za primljene predujmove (avanse) u


kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je duži od godine dana u iznosu
503 kn.

Dugoročne obveze po vrijednosnim papirima


Bilješka br. 29e

Dugoročne obveze po vrijednosnim papirima na dan izvještavanja iznosile su ukupno


408 kn.

Ostale dugoročne obveze


Bilješka br. 29f

Ostale dugoročne obveze Društva na dan izvještavanja iznosile su ukupno 900 kn.

Odgođena porezna obveza


Bilješka br. 29g

Dugoročne obveze Društva po osnovi odgođene porezne obveze na dan izvještavanja


iznosile su 1.000 kn.

Kratkoročne obveze
Bilješka br. 30

Kratkoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća kraćim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 236.342 kn.

str. 37 / 40
Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge
Bilješka br. 30a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 5.626 kn.

Kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima


povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih roba i usluga iznosile su 5.320
kn.

Kratkoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog


Bilješka br. 30b

Ukupne kratkoročne obveze po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog iznosile


su 164.555 kn.

Kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima


povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog
iznosile su 161.277 kn.

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama


Bilješka br. 30c

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama na dan


izvještavanja iznosile su ukupno 450 kn.

Kratkoročne obveze za predujmove

str. 38 / 40
Bilješka br. 30d

Društvo je na dan izvještavanja imalo 400 kn obveza za primljene predujmove


(avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je manji od godine
dana.

Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima


Bilješka br. 30e

Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima na dan izvještavanja iznosile su ukupno


2.000 kn.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima


Bilješka br. 30f

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima odnose se na obračunate, a neisplaćene


neto plaće, naknade i slične obveze.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima na dan izvještavanja iznosile su ukupno


13.701 kn.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja


Bilješka br. 30g

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obračunate, a


neplaćene obveze.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan izvještavanja iznosile


su ukupno 7.454 kn.

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu


Bilješka br. 30h

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu odnose se na obračunate, a neplaćene


obveze vezane za obvezu isplate dobiti povezanim društvima.

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu na dan izvještavanja iznosile su


ukupno 35.000 kn.

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji


Bilješka br. 30i

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji odnose se na


obračunate, a neplaćene obveze vezane uz dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji.

Kratkoročne po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji na dan izvještavanja


iznosile su ukupno 2.600 kn.

Ostale kratkoročne obaveze


Bilješka br. 30j

Ostale kratkoročne obveze Društva na dan izvještavanja iznosile su 4.556 kn.

str. 39 / 40
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
Bilješka br. 31

Društvo je na dan izvještavanja imalo obračunatih odgođenih plaćanja troškova i/ili


prihoda budućeg razdoblja u visini od 85.000 kn.

VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE


UPRAVE DRUŠTVA

Objava financijskih izvještaja

Uprava društva je svojom odlukom i ovjerom financijskih izvještaja prihvatila


financijske izvještaje za 2017. godinu i odobrila njihovu objavu.

Voditelj računovodstva: Direktor:


Zoran Maljković Karanović Dragan

str. 40 / 40