You are on page 1of 14

Temeljem odredbi važećeg Zakona o računovodstvu, u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja društvo

Gilenium j.d.o.o., Karela Zahradnika 22, 10000 Zagreb donosi:

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika


za 2017. godinu

Opće informacije
Gilenium j.d.o.o. (dalje: Društvo), OIB 01399224609, je Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem na
adresi Karela Zahradnika 22, 10000 Zagreb pod matičnim brojem subjekta 080996935.
Ovlaštena osoba za zastupanje društva je Karanović Dragan, direktor Društva.
Osnovna djelatnost društva je Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. (8559).
Prema statusu autonomnosti Društvo je Ovisno društvo (nema kontrolu nad drugim društvima), sa maticom u RH. Oznaka
veličine Društva je 1 - Mikro poduzetnik.
U razdoblju izvještavanja Društvo je imalo u prosjeku 1 zaposlenika.

Bilješka 1. Značajne računovodstvene politike

1.1 Financijski izvještaji


Financijski izvještaji za 2017.godinu prezentirani su u skladu s važećim propisima Zakona o računovodstvu i Hrvatskih
standarda financijskog izvještavanja (HSFI). Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi nastanka poslovnog događaja, te
pružaju informacije o imovini, obvezama, kapitalu, prihodima i rashodima, te dobiti i gubitku u skladu s kriterijima
priznavanja temeljem prošlih transakcija, pri čemu su uvažena obilježja razumljivosti, pouzdanosti, važnosti i
usporedivosti. Primjenom HSFI postiže se fer i istinito prezentiranje u financijskim izvještajima. Detaljna objašnjenja
priznavanja pojedinačnih pozicija dana su u sklopu svake pojedinačne pozicije.
Računovodstvene politike poštuju načelo dosljednog prezentiranja, značajnosti i sažimanja te prijeboja. Primjenjene
računovodstvene politike osiguravaju važne informacije za donošenje ekonomskih odluka poštujući obilježja neutralnosti i
nepristranosti, opreznosti i potpunosti, te odražavaju bit transakcija. Stavke koje nije moguće točno izmjeriti (jamstva,
sporna potraživanja i sl.) se procjenjuju, te računovodstvene procjene podliježu eventualnim korekcijama uslijed novih
informacija i ne smatraju se ispravcima pogrešaka prethodnih razdoblja.
Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama. Za stavke uključene u financijski izvještaj koje jesu ili su
izvorno bile izražene u stranoj valuti, temelj konverzije je srednji tečaj HNB na 31.12.
Porez na dodanu vrijednost priznaje se u bilanci na neto osnovi, kao razlika nastala pri poslovnim događajima nabave i
prodaje. Poduzetnicima unutar grupe smatraju se dva ili više poduzetnika koji su međusobno vlasnički povezana, a koji
imaju ulaganje u udjele više od 50 %, a društva povezana sudjelujućim interesom su društva čiji udio u kapitalu nekog
drugog poduzetnika iznosi od 20-50% ili društva koja su kapital do te visine primila od drugog poduzetnika (sudjelujući
interesi).

1.2 Dugotrajna nematerijalna imovina


Nematerijalna imovina je imovina bez fizičkih obilježja s rokom korištenja dužim od jedne godine, a čine ju: izdaci za
razvoj, patenti, licence, koncesije, zaštitni znaci, software, dozvola za ribarenje, franšize i ostala prava, goodwill,
predujmovi za nematerijalnu imovinu i ostala nematerijalna imovina.
Amortizira se tijekom njezina vijeka uporabe linearnom metodom po stopi od 25%, a temeljem odluke uprave društva i
sukladno Zakonu o porezu na dobit amortizacijska stopa može se uvećati.
Načela, pravila i metode mjerenja, priznavanja, evidentiranja i objavljivanja dugotrajne nematerijalne imovine propisana su
odredbama HSFI 5. Priznaje se u visini troška nabave uvećanog za ovisne troškove nastale radi stavljanja imovine u

1
uporabu.

1.3. Dugotrajna materijalna imovina


Dugotrajna materijalna imovina je imovina koja ima fizičko obilježje i koja se koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
društva, vijeka korištenja dužeg od jedne godine, a čine ju: zemljište, građevinski objekti, postrojenja i oprema, alati,
pogonski inventar, namještaj i transportna sredstva, dugotrajna biološka imovina, predujmovi za dugotrajnu materijalnu
imovinu i ostala dugotrajna materijalna imovina. Priznaje se po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i
akumulirane gubitke od umanjenja prema HSFI 6. Amortizacija se knjiži kao trošak razdoblja, a obračunava se linearnom
metodom tijekom očekivanog korisnog vijeka trajanja imovine. Prema oblicima imovine koriste se sljedeće amortizacijske
stope:
- 5% Građevinski objekti i brodovi veći od 1000 BRT
- 20% Osnovno stado, osobni automobili
- 25% Nematerijalna imovina, oprema, vozila (osim osobnih), mehanizacija
- 50% Računala, računalna oprema i programi, mobilni telefoni i oprema za računalne mreže
Temeljem odluke uprave društva i sukladno Zakonu o porezu na dobit amortizacijska stopa može se uvećati. Amortizacija
započinje kad je imovina stavljena u uporabu, i primjenjuje se na imovinu ograničenog vijeka trajanja, dok se imovina
neograničenog vijeka trajanja ne amortizira.
Trošak nabave kao i naknadni izdaci priznaju se kao dugotrajna materijalna imovina ako je vjerovatno da će buduće
ekonomske koristi povezane s imovinom pritjecati poduzetniku i ako se trošak može pouzdano izmjeriti.
Prestanak amortizacije nastaje kad se imovina razvrsta kao imovina namijenjena prodaji ili prestankom priznavanja kao
imovine. Dobitak ili gubitak kod prodaje ili rashodovanja imovine priznaje se na neto načelu kao razlika prodajne i
nabavne vrijednosti te se u računu dobiti i gubitka uključuje u poslovne prihode ili poslovne rashode.

1.4 Ulaganja u nekretnine


Ulaganje u nekretnine je nekretnina (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koju vlasnik ili najmoprimatelj u
financijskom najmu drži kako bi ostvario prihode od najma ili radi porasta tržišne vrijednosti imovine ili oboje u skladu s
HSFI 7. Ulaganje u nekretnine se mjeri po trošku nabave. Trošak nabave kupljenog ulaganja u nekretnine obuhvaća
kupovnu cijenu i sve povezane direktne troškove.

1.5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji


Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje (s tim
da je ta prodaja vrlo vjerojatna unutar godine dana od datuma klasifikacije), a ne putem korištenja. Takva dugotrajna
imovina, koja je namijenjena prodaji, klasificira se kao kratkotrajna imovina prema HSFI 8.

1.6 Financijska imovina


Financijsku imovinu čine: dionice i udjeli, dani zajmovi i depoziti, sudjelujući interesi, ulaganja u vrijednosne papire,
jamčevine i ostala financijska imovina. Financijska imovina drži se do dospijeća osim ulaganja u vidu zajmova prema
HSFI 9.9. Zajmovi i potraživanja su nederivativna financijska imovina s fiksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju
na aktivnom tržištu.

1.7 Zalihe
Zalihe su kratkotrajna materijalna imovina koja se drži zbog prodaje, u proizvodnji ili u obliku materijala ili dijelova koji
će se utrošiti u proizvodnji ili kod pružanja usluga. Zalihe čine: sirovine i materijal, rezervni dijelovi, poluproizvodi i
nedovršeni proizvodi, gotovi proizvodi, trgovačka roba, sitni inventar, auto gume i ambalaža. Zalihe se mjere po neto
utrživoj vrijednosti (procijenjena prodajna cijena u toku redovnog poslovanja umanjena za procijenjene troškove dovršenja
i procijenjene troškove koji su nužni za obavljanje prodaje) ili po trošku nabave prema HSFI 10. Primjenjuje se metoda
ponderiranog prosječnog troška sukladno HSFI 10.35. U trenutku prodaje zaliha knjigovodstvena vrijednost priznaje se kao
rashod razdoblja u kojem su priznati i prihodi.

2
Troškovi zaliha sitnog inventara, auto guma i ambalaže priznaju se 100% prilikom stavljanja u uporabu.

1.8 Potraživanja
Potraživanja su nederivativna financijska imovina s fiksnim ili utvrdivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu.
Početno se mjere po fer vrijednosti a naknadno po početno priznatom iznosu umanjenom za naplaćene iznose i umanjenja
vrijednosti prema HSFI 11.
Potraživanja uključuju: potraživanja od prodaje gotovih proizvoda, trgovačke robe, pružanja usluga, najma imovine ili
prodaje dugotrajne imovine. Vrijednost potraživanja se umanjuje i gubici od umanjenja vrijednosti nastaju samo i
isključivo ako postoji objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti proizašle iz jednog ili više događaja nastalih nakon
početnog priznavanja imovine:
a) značajne financijske teškoće dužnika,
b) nepoštivanje ugovora, poput nepodmirenja obveza ili zakašnjenja plaćanja, ili
c) zbog nastanka mogućnosti da će dužnik pokrenuti stečajni postupak ili postupak druge financijske
reorganizacije.Vrijednosno usklađenje potraživanja priznaje se u računu dobiti i gubitka. Otpis potraživanja priznaje se
sukladno Zakonu o porezu na dobit.
Prihodi koji su ostvareni i za njih su učinjeni odgovarajući rashodi, ali nemaju elemenata da se evidentiraju kao
potraživanja, iskazuju se kao aktivna vremenska razgraničenja prema svoti navedenoj u ispravi koja dokazuje nastali
poslovni događaj. Kada se steknu uvjeti za ispostavljanje dokumenta po osnovi kojeg se stječu potraživanja, vremenska
razgraničenja se prenose na račune potraživanja prema HSFI 14.

1.9 Novac i novčani elementi


Novac obuhvaća novac u blagajni,sredstva na računima banaka i depozite po viđenju, a novčani ekvivalenti su kratkotrajna
visoko likvidna ulaganja koja se mogu brzo, u roku ne dužem od tri mjeseca, konvertirati u poznate iznose novca i
podložna su beznačajnom riziku promjene vrijednosti.
Stanje na računima banaka i u blagajni iskazuje se u nominalnoj vrijednosti u hrvatskim kunama. Devizna sredstva na
računima banaka i u deviznoj blagajni preračunavaju se primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na datum
bilance.

1.10 Porezi
Iznos poreza na dobit tekuće godine obračunava se primjenom važećeg Zakona o porezu na dobit, a knjiži se na teret
kapitala i usklađuje se za stalne i privremene razlike između oporezive i računovodstvene dobiti. Odgođeni porezi
obračunavaju se korištenjem metode obveza za sve privremene razlike na dan iskazivanja bilance zbog vremenskih razlika
priznavanja prihoda i rashoda čije se uključivanje u oporezivu dobit ne poklapa s uključivanjem u poreznu dobit u okviru
financijskih izvještaja. Odgođeni porezi obračunavaju se po poreznoj stopi koja je primjenjiva u godinama u kojima se
očekuje da će se privremene razlike nadoknaditi.

1.11 Kapital
Upisani kapital iskazuje se u iznosu upisanom u sudski registar prilikom osnivanja društva, odnosno promjene upisa
vrijednosti kapitala u trgovačkom registru.
Kapital se sastoji od: upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, rezervi iz
dobiti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka te dobiti ili gubitka tekuće godine.
Kapital se priznaje u neposrednoj povezanosti s priznavanjem imovine i obveza, mjeri se ovisno o mjerenju pojedinih vrsta
imovine i obveza koje utječu na promjenu kapitala, a prestaje se priznavati prema odredbama HSFI 12.24., a sve sukladno
HSFI 12.

1.12 Obveze
Obveze su sadašnje obveze poduzetnika, proizašle iz prošlih događanja i za čije se podmirenje očekuje odljev resursa, a
klasificiraju se kao kratkoročne i dugoročne prema HSFI 13.

3
Kratkoročne obveze su one koje dospijevaju unutar 12 mjeseci od datuma bilance i/ili društvo ne može odgoditi
podmirenje obveze u tom periodu i/ili se primarno drže radi trgovanja i/ili se očekuje podmirenje u redovnom poslovanju
sukladno HSFI 13.7. Obveze koje ne udovoljavaju uvjetima HSFI 13.7 klasificiraju se kao dugoročne. Obveze se mjere
iznosom za koji se očekuje da će se platiti, a prestaju se priznavati ako su podmirene, istekle ili ih se vjerovnik odrekao.
Obveze za koje u obračunskom razdoblju nisu zadovoljeni kriteriji priznavanja rashoda već se to očekuje u budućim
razdobljima, a nastali su u tekućem razdoblju iskazuju se kao pasivna vremenska razgraničenja te se priznaju i mjere
sukladno HSFI 14.

1.13 Prihodi
Prihodi su povećanja ekonomskih koristi u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza, kada ti priljevi imaju
za posljedicu povećanje kapitala, osim povećanja kapitala koje se odnosi na unose od strane sudionika u kapitalu. Prihodi
se priznaju poštujući načela, pravila, postupke, metode mjerenja, evidentiranja, priznavanja i objavljivanja prihoda prema
HSFI 15, a čine ih: poslovni prihodi (prihodi od prodaje, ostali poslovni prihodi) i financijski prihodi. Mjere se po fer
vrijednosti primljene naknade ili potraživanja i iskazuju umanjeni za iznos poreza na dodanu vrijednost.

1.14 Rashodi
Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obliku odljeva ili smanjenja imovine ili stvaranja obveza što za posljedicu ima
smanjenje kapitala, osim onog u svezi s raspodjelom sudionicima u kapitalu. Rashode čine poslovni rashodi i financijski
rashodi, a priznaju se u računu dobiti i gubitka sučeljavanjem prihoda i rashoda (povezanošću troškova s prihodima), sve
prema HSFI 16.

Bilješka 2. Prihodi
Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo ukupne prihode u visini od 180.510 kn.
Ukupne prihode Društva čine:

Bilješka 3. Poslovni prihodi


Poslovne prihode čine prihodi od prodaje roba i/ili usluga, prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i/ili usluga
i ostali poslovni prihodi (kao što je prihod od državnih potpora, prodaje dugotrajne imovine i sl.). Društvo je u poslovnoj
godini ostvarilo poslovne prihode u ukupnom iznosu od 175.771 kn.
Društvo je ostvarilo prihode od prodaje u visini od 107.771 kn, prihode na temelju uporabe vlastitih proizvoda u visini od
17.000 kn te ostale prihode u visini od 51.000 kn.
S poduzetnicima unutar grupe Društvo nije ostvarilo prihode od prodaje kao ni ostale poslovne prihode.
Društvo nije ostvarilo druge poslovne prihode osim navedenih.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

127 Prihodi od prodaje 218.370 kn 107.771 kn 49,35

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i


128 10.000 kn 17.000 kn 170,00
usluga

130 Ostali poslovni prihodi 16.799 kn 51.000 kn 303,59

125 Ukupno 245.169 kn 175.771 kn 71,69

Bilješka 4. Financijski prihodi


Financijski prihodi sastoje se od prihoda od ulaganja u udjele poduzetnika, od ostalih dugotrajnih ulaganja i zajmova,
kamata, tečajnih razlika, nerealiziranih prihoda od financijske imovine i ostalih financijskih prihoda. Društvo je u
poslovnoj godini ostvarilo financijske prihode u ukupnom iznosu od 4.099 kn.
Društvo je ostvarilo prihode od ulaganja u udjele (dionice) u visini od 1.450 kn, prihode od ostalih dugotrajnih financijskih
ulaganja i zajmova u visini od 380 kn, ostale prihode s osnove kamata u visini od 118 kn, tečajne razlike i ostale
financijske prihode u visini od 751 kn, nerealizirane dobitke (prihode) od financijske imovine u visini od 600 kn te ostale

4
financijske prihode u visini od 800 kn.
Društvo nije ostvarilo financijske prihode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe. Društvo je ostvarilo financijske prihode
od društava povezanih sudjelujućim interesima u visini od 1.450 kn.
Društvo nije ostvarilo druge financijske prihode osim navedenih.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih


156 1.300 kn 1.450 kn 111,54
sudjelujućim interesima

Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i


160 451 kn 380 kn 84,26
zajmova

161 Ostali prihodi s osnove kamata 118 kn 118 kn 100,00

162 Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 205 kn 751 kn 366,34

163 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 600 kn 600 kn 100,00

164 Ostali financijski prihodi 700 kn 800 kn 114,29

154 Ukupno 3.374 kn 4.099 kn 121,49

Bilješka 5. Rashodi
Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo ukupne rashode u visini od 174.510 kn.
Ukupne rashode Društva čine:

Bilješka 6. Poslovni rashodi


Poslovne rashode čine promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, materijalni troškovi, troškovi
osoblja, amortizacija, ostali troškovi, vrijednosna usklađenja, rezerviranja i ostali poslovni rashodi (kao što su inventurni
manjkovi, kazne, prodaja dugotrajne imovine i sl.). Društvo je u poslovnoj godini ukupno imalo poslovne rashode u visini
od 149.740 kn.
Rashodi od promjene vrijednosti u poslovnoj godini iznosili su 120 kn.
Društvo je ostvarilo rashode materijalnih troškova u visini od 1.738 kn, troškova osoblja u visini od 6.212 kn, amortizacije
u visini od 5.000 kn, ostalih troškova u visini od 2.220 kn te ostalih poslovnih rashoda u visini od 250 kn.
Vrijednosna usklađenja u poslovnoj godini iznosila su 43.500 kn.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

132 Promjene vrijednosti 100 kn 120 kn 120,00

133 Materijalni troškovi 3.000 kn 1.738 kn 57,93

137 Troškovi osoblja 36.298 kn 6.212 kn 17,11

141 Amortizacija 4.000 kn 5.000 kn 125,00

142 Ostali troškovi 3.185 kn 2.220 kn 69,70

143 Vrijednosna usklađenja 67.000 kn 43.500 kn 64,93

146 Rezerviranja 109.200 kn 90.700 kn 83,06

153 Ostali poslovni rashodi 350 kn 250 kn 71,43

131 Ukupno 223.133 kn 149.740 kn 67,11

5
Bilješka 7. Materijalni troškovi
Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova. U
poslovnoj godini materijalni troškovi iznosili su 1.738 kn.
Društvo je imalo troškova sirovina i materijala u visini od 650 kn, troškova prodane robe u visini od 88 kn te ostalih
vanjskih troškova u visini od 1.000 kn.
Na poziciji AOP 136 – ostali vanjski troškovi uključeni su troškovi raznih usluga: troškovi telefona, interneta, prijevoza,
dostave i logistike, grafičke usluge, usluge tekućeg održavanja, servisne usluge, zakupnine, promidžbene usluge,
intelektualne i osobne usluge, komunalne usluge, usluge reprezentacije i ostale vanjske usluge.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

134 Troškovi sirovina i materijala 250 kn 650 kn 260,00

135 Troškovi prodane robe 750 kn 88 kn 11,73

136 Ostali vanjski troškovi 2.000 kn 1.000 kn 50,00

133 Ukupno 3.000 kn 1.738 kn 57,93

Bilješka 8. Troškovi osoblja


Troškovi osoblja se odnose na troškove neto plaća i nadnica, troškove poreza i doprinosa iz plaća i troškove doprinosa na
plaće. U poslovnoj godini troškovi osoblja iznosili su 6.212 kn.
Društvo je imalo neto plaća i nadnica u visini od 3.405 kn, troškova poreza i doprinosa iz plaća u visini od 1.509 kn te
doprinosa na plaće u visini od 1.298 kn.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

138 Neto plaće i nadnice 25.272 kn 3.405 kn 13,47

139 Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 5.928 kn 1.509 kn 25,46

140 Doprinosi na plaće 5.098 kn 1.298 kn 25,46

137 Ukupno 36.298 kn 6.212 kn 17,11

Bilješka 9.Rezerviranja
Ukupna rezerviranja Društva na dan izvještavanja iznosila su 90.700 kn.

Bilješka 10. Financijski rashodi


Financijski rashodi sastoje se od kamata, tečejanih razlika, nerealiziranih rashoda od financijske imovine, neto vrijednosnih
usklađenja financijske imovine i ostalih financijskih rashoda. Društvo je u poslovnoj godini iskazalo ukupne financijske
rashode u visini od 23.420 kn.
Društvo je ostvarilo rashode s osnove kamata i slične rashode u visini od 12.900 kn, tečajne razlike i druge rashode u visini
od 650 kn, nerealizirane gubitke od financijske imovine u visini od 850 kn te ostale financijske rashode u visini od 20 kn.
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) u poslovnoj godini iznosila su 9.000 kn.
S poduzetnicima unutar grupe Društvo nije ostvarilo tečajne razlike i druge rashode kao ni rashode s osnova kamata i
slične rashode.
Društvo nije ostvarilo druge financijske rashode osim navedenih.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

168 Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 7.700 kn 12.900 kn 167,53

169 Tečajne razlike i drugi rashodi 550 kn 650 kn 118,18

6
170 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 750 kn 850 kn 113,33

171 Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 9.850 kn 9.000 kn 91,37

172 Ostali financijski rashodi 10 kn 20 kn 200,00

165 Ukupno 18.860 kn 23.420 kn 124,18

Bilješka 11. Porez na dobit


Porez na dobit obračunava se primjenom propisane stope na poreznu osnovicu koju čini razlika između prihoda i rashoda
prije obračuna poreza na dobit uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

180 Dobit prije oporezivanja 6.000 kn 6.000 kn 100,00

181 Gubitak prije oporezivanja 0 kn 0 kn

182 Porez na dobit 0 kn 0 kn

184 Dobit razdoblja 6.000 kn 6.000 kn 100,00

185 Gubitak razdoblja 0 kn 0 kn

Bilješka 12. Dugotrajna imovina


Dugotrajna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, dugotrajne financijske
imovine, dugoročnih potraživanja i odgođene porezne imovine. Knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine na dan
izvještavanja iznosila je 142.530 kn.
Na dan izvještavanja Društvo je imalo nematerijalne imovine u visini od 54.000 kn, dugotrajne materijalne imovine u
visini od 73.700 kn, dugotrajne financijske imovine u visini od 12.390 kn, dugoročnih potraživanja u visini od 1.940 kn te
odgođene porezne imovine u visini od 500 kn.

Bilješka 13. Nematerijalna imovina


Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i
ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale
nematerijalne imovine. Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine na dan izvještavanja iznosila je 54.000 kn.
Od nematerijalne imovine, na dan izvještavanja Društvo je imalo izdataka za razvoj u visini od 2.000 kn, koncesija,
patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava u visini od 20.000 kn, goodwilla u visini od 1.000 kn,
predujmova za nabavu nematerijalne imovine u visini od 1.000 kn, nematerijalne imovine u pripremi u visini od 10.000 kn
te ostale nematerijalne imovine u visini od 20.000 kn.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

004 Izdaci za razvoj 1.000 kn 2.000 kn 200,00

Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke,


005 1.000 kn 20.000 kn 2.000,00
softver i ostala prava

006 Goodwill 2.000 kn 1.000 kn 50,00

007 Predujmovi za nabave nemat. imovine 2.000 kn 1.000 kn 50,00

008 Nematerijalna imovina u pripremi 10.000 kn 10.000 kn 100,00

009 Ostala nematerijalna imovina 20.000 kn 20.000 kn 100,00

003 Ukupno 36.000 kn 54.000 kn 150,00

7
Bilješka 14. Materijalna imovina
Materijalna imovina sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i oprema, alata, pogonskog inventara i
transportne imovine, biološke imovine, predujmova za materijalnu imovinu, materijalne imovine u pripremi, ostale
materijalne imovine i ulaganja u nekretnine. Knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan izvještavanja iznosila
je 73.700 kn.
Pri amortizaciji materijalne imovine društvo primjenjuje obračun linearnom metodom koristeći amortizacijske stope u
skladu sa objavljenim značajnim računovodstvenim politikama društva.
Na dan izvještavanja Društvo je imalo vrijednosti zemljišta u visini od 10.000 kn, građevinskih objekata u visini od 1.000
kn, postrojenja i opreme u visini od 30.000 kn, alata, pogonskog inventara i transportne imovine u visini od 30.000 kn,
biološke imovine u visini od 2.500 kn, predujmova za materijalnu imovinu u visini od 20 kn, materijalne imovine u
pripremi u visini od 30 kn, ostale materijalne imovine u visini od 70 kn te ulaganja u nekretnine u visini od 80 kn.
Društvo nije imalo druge materijalne imovine osim navedene.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

011 Zemljište 1.000 kn 10.000 kn 1.000,00

012 Građevinski objekti 20.000 kn 1.000 kn 5,00

013 Postrojenja i oprema 40.000 kn 30.000 kn 75,00

014 Alati, pogonski inventar i transportna imovina 30.000 kn 30.000 kn 100,00

015 Biološka imovina 2.500 kn 2.500 kn 100,00

016 Predujmovi za materijalnu imovinu 10 kn 20 kn 200,00

017 Materijalna imovina u pripremi 40 kn 30 kn 75,00

018 Ostala materijalna imovina 60 kn 70 kn 116,67

019 Ulaganje u nekretnine 80 kn 80 kn 100,00

010 Ukupno 93.690 kn 73.700 kn 78,66

Bilješka 15. Dugotrajna financijska imovina


Dugotrajnu financijsku imovinu čine dugoročna ulaganja u udjele (dionice), ulaganja u vrijednosne papire, dani dugoročni
zajmovi, depoziti i slično, te ostala dugoročna ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela i ostala dugotrajna
financijska imovina. Dugotrajna financijska imovina na dan izvještavanja iznosila je 12.390 kn.
Na dan izvještavanja Društvo je imalo ulaganja u udjele (dionice) u visini od 1.080 kn, ulaganja u vrijednosne papire u
visini od 9.950 kn, dane zajmove, depozite i slično u visini od 1.090 kn, ostalih ulaganja koja se obračunavaju metodom
udjela u visini od 70 kn te ostale financijske imovine u visini od 200 kn.
Ulaganja Društva u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe iznosila su 1.000 kn. Ulaganja Društva u udjele (dionice)
društava povezanih sudjelujućim interesom iznosila su 80 kn.
Ulaganja Društva u vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe na dan izvještavanja iznosila su 100 kn. Ulaganja Društva
u vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom na dan izvještavanja iznosila su 9.800 kn.
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe na dan izvještavanja iznosili su 50 kn. Dani zajmovi, depoziti i
slično društvima povezanim sudjelujućim interesom na dan izvještavanja iznosili su 1.000 kn.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

021 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 100 kn 1.000 kn 1.000,00

Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar


022 1.000 kn 100 kn 10,00
grupe

8
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar
023 50 kn 50 kn 100,00
grupe

Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih


024 80 kn 80 kn 100,00
sudjelujućim interesom

Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih


025 700 kn 9.800 kn 1.400,00
sudjelujućim interesom

Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim


026 800 kn 1.000 kn 125,00
sudjelujućim interesom

027 Ulaganja u vrijednosne papire 30 kn 50 kn 166,67

028 Dani zajmovi, depoziti i slično 60 kn 40 kn 66,67

029 Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 70 kn 70 kn 100,00

030 Ostala dugotrajna financijska imovina 100 kn 200 kn 200,00

020 Ukupno 2.990 kn 12.390 kn 414,38

Bilješka 16. Dugoročna potraživanja


Dugoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge te ostalih potraživanja za koja se očekuje se
da će biti naplaćena u roku duljem od godine dana od dana nastanka potraživanja. Ukupna dugoročna potraživanja na dan
izvještavanja iznosila su 1.940 kn.
Na dan izvještavanja Društvo je imalo dugoročna potraživanja od poduzetnika unutar grupe u visini od 200 kn, dugoročna
potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u visini od 800 kn, dugoročna potraživanja od kupaca u visini
od 900 kn te ostala dugoročna potraživanja u visini od 40 kn.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

032 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 100 kn 200 kn 200,00

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim


033 700 kn 800 kn 114,29
interesom

034 Potraživanja od kupaca 800 kn 900 kn 112,50

035 Ostala potraživanja 40 kn 40 kn 100,00

031 Ukupno 1.640 kn 1.940 kn 118,29

Bilješka 17. Kratkotrajna imovina


Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je unovčiva unutar roka od godinu dana, a sastoji se od zaliha,
potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni. Ukupna kratkotrajna imovina na dan izvještavanja
iznosila je 323.901 kn.
Na dan izvještavanja Društvo je imalo zalihe u visini od 23.800 kn, potraživanja u visini od 78.701 kn, kratkotrajnu
financijsku imovinu u visini od 221.000 kn te novac u banci i blagajni u visini od 400 kn.

Bilješka 18. Zalihe


Knjigovodstvena vrijednost zaliha na dan izvještavanja iznosila je 23.800 kn.
Na dan izvještavanja Društvo je imalo zaliha u obliku sirovina i materijala u visini od 2.000 kn, proizvodnje u tijeku u
visini od 300 kn, gotovih proizvoda u visini od 5.000 kn, trgovačke robe u visini od 7.000 kn, predujmova za zalihe u visini
od 8.000 kn, dugotrajne imovine namjenjene prodaji u visini od 500 kn te biološke imovine u visini od 1.000 kn.

9
AOP Naziv 2016 2017 Indeks

039 Sirovine i Materijal 1.000 kn 2.000 kn 200,00

040 Proizvodnja u tijeku 300 kn 300 kn 100,00

041 Gotovi proizvodi 4.000 kn 5.000 kn 125,00

042 Trgovačka roba 6.000 kn 7.000 kn 116,67

043 Predujmovi za zalihe 8.000 kn 8.000 kn 100,00

044 Dugotrajna imovina namjenjena prodaji 500 kn 500 kn 100,00

045 Biološka imovina 1.000 kn 1.000 kn 100,00

038 Ukupno 20.800 kn 23.800 kn 114,42

Bilješka 19. Kratkoročna potraživanja


Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge, potraživanja od zaposlenika i članova
poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje se da će biti naplaćena u
roku od godine dana od dana nastanka potraživanja. Kratkoročna potraživanja na dan izvještavanja iznosila su 78.701 kn.
Na dan izvještavanja Društvo je imalo kratkoročna potraživanja od poduzetnika unutar grupe u visini od 500 kn,
kratkoročna potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u visini od 700 kn, kratkoročna potraživanja od
kupaca u visini od 70.000 kn, kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika u visini od 3.000 kn,
kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija u visini od 4.500 kn te ostala kratkoročna potraživanja u visini od 1
kn.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

047 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 500 kn 500 kn 100,00

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim


048 700 kn 700 kn 100,00
interesom

049 Potraživanja od kupaca 6.000 kn 70.000 kn 1.166,67

050 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 4.000 kn 3.000 kn 75,00

051 Potraživanja od države i drugih institucija 3.500 kn 4.500 kn 128,57

052 Ostala potraživanja 1 kn 1 kn 100,00

046 Ukupno 14.701 kn 78.701 kn 535,34

Bilješka 20. Kratkotrajna financijska imovina


Kratkotrajnu financijsku imovinu čine ulaganja u udjele (dionice) i vrijednosne papire, dani zajmovi, depoziti, jamčevine i
slično te ostala financijska imovina s rokom unovčivosti do godine dana. Ukupna kratkotrajna financijska imovina na dan
izvještavanja iznosila je 221.000 kn.
Na dan izvještavanja Društvo je imalo ulaganja u udjele (dionice) u visini od 4.000 kn, ulaganja u vrijednosne papire u
visini od 35.000 kn, dane zajmove, depozite i slično u visini od 102.000 kn te ostale financijske imovine u visini od 80.000
kn.
Ulaganja Društva u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe iznosila su 2.000 kn. Ulaganja Društva u udjele (dionice)
društava povezanih sudjelujućim interesom iznosila su 2.000 kn.
Ulaganja Društva u vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe na dan izvještavanja iznosila su 30.000 kn. Ulaganja
Društva u vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom na dan izvještavanja iznosila su 1.000 kn.

10
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe na dan izvještavanja iznosili su 40.000 kn. Dani zajmovi,
depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom na dan izvještavanja iznosili su 2.000 kn.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

054 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 1.000 kn 2.000 kn 200,00

Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar


055 3.000 kn 30.000 kn 1.000,00
grupe

Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar


056 4.000 kn 40.000 kn 1.000,00
grupe

Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih


057 30.000 kn 2.000 kn 6,67
sudjelujućim interesom

Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih


058 1.000 kn 1.000 kn 100,00
sudjelujućim interesom

Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim


059 2.000 kn 2.000 kn 100,00
sudjelujućim interesom

060 Ulaganja u vrijednosne papire 3.000 kn 4.000 kn 133,33

061 Dani zajmovi, depoziti i slično 50.000 kn 60.000 kn 120,00

062 Ostala dugotrajna financijska imovina 70.000 kn 80.000 kn 114,29

053 Ukupno 164.000 kn 221.000 kn 134,76

Bilješka 21. Novac u banci i blagajni


Novac u banci i blagajni na dan bilance iznosio je 400 kn, a sastoji se od novca u blagajni i stanja na računima banaka.
Stanja deviznih sredstava na datum bilance preračunata su primjenom srednjeg tečaja HNB-a.

Bilješka 22. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi


Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi na dan izvještavanja iznosili su 4.000 kn.

Bilješka 23. Kapital i rezerve


Kapital i rezerve se sastoje od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer
vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja te manjinskog interesa. Na dan
izvještavanja kapital Društva iznosio je 120.312 kn.
Na dan izvještavanja Društvo je imalo upisani kapital u visini od 10 kn, rezerve iz dobiti u visini od 51.568 kn,
revalorizacijske rezerve u visini od 40.000 kn, rezerve fer vrijednosti u visini od 17.300 kn, zadržanu dobit u visini od
28.000 kn, preneseni gubitak u visini od 22.566 kn te dobit tekućeg razdoblja u visini od 6.000 kn.
Društvo nije imalo kapitalne rezerve, gubitak tekućeg razdoblja kao ni manjinski interes.

Bilješka 24. Temeljni(upisani) kapital


Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 10 kn i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog
trgovačkog suda.

Bilješka 25. Rezerve iz dobiti


Rezerve iz dobiti obuhvaćaju zakonske rezerve, rezerve za vlastite udjele te statutarne i ostale rezerve. Na dan
izvještavanja rezerve iz dobiti Društva iznosile su 51.568 kn.
Na dan izvještavanja Društvo je imalo zakonske rezerve u visini od 1.568 kn, rezerve za vlastite dionice u visini od 2.000
kn, vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) u visini od 6.000 kn, statutarne rezerve u visini od 4.000 kn te ostale rezerve u
visini od 50.000 kn.

11
AOP Naziv 2016 2017 Indeks

071 Zakonske rezerve 100 kn 1.568 kn 1.568,00

072 Rezerve za vlastite dionice 2.000 kn 2.000 kn 100,00

073 Vlastite dionice i udjeli 4.000 kn 6.000 kn 150,00

074 Statutarne rezerve 70.000 kn 4.000 kn 5,71

075 Ostale rezerve 3.000 kn 50.000 kn 1.666,67

070 Ukupno 71.100 kn 51.568 kn 72,53

Bilješka 26. Revalorizacijske rezerve


Kad se knjigovodstveni iznos imovine poveća kao rezultat revalorizacije, za povećani iznos odobrava se dio kapitala koji
nazivamo revalorizacijske rezerve. Na dan izvještavanja revalorizacijske rezerve Društva iznosile su 40.000 kn.

Bilješka 27. Rezerve fer vrijednosti


Rezerve fer vrijednosti sastoje se od fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkovitog dijela zaštite
novčanih tijekova i učinkovitog dijela zaštite ulaganja u inozemstvu. Na dan izvještavanja rezerve iz fer vrijednosti
Društva iznosile su 17.300 kn.
Na dan izvještavanja Društvo je imalo fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju u visini od 16.000 kn,
učinkoviti dio zaštite novčanih tokova u visini od 800 kn te učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu u visini od
500 kn.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

078 Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 15.000 kn 16.000 kn 106,67

079 Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 700 kn 800 kn 114,29

080 Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 9.000 kn 500 kn 5,56

077 Ukupno 24.700 kn 17.300 kn 70,04

Bilješka 28. Zadržana dobit ili preneseni gubitak


Društvo je u poslovnoj godini 2017. imalo zadržanu dobit u iznosu od 28.000 kn.

Bilješka 29. Dobit ili gubitak poslovne godine


Društvo je u poslovnoj godini 2017. ostvarilo neto dobit u iznosu od 6.000 kn.

Bilješka 30. Rezerviranja


Rezerviranja se odnose na procjenu mogućih rizika poslovanja pri čemu se primjenjuje načelo opreznosti u skladu s HSFI.
Ukupna rezerviranja Društva na dan izvještavanja iznosila su 22.000 kn.
Društvo je imalo rezerviranja za porezne obveze u visini od 9.000 kn, rezerviranja za započete sudske sporove u visini od
4.000 kn, rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava u visini od 2.000 kn, rezerviranja za troškove u
jamstvenim rokovima u visini od 1.000 kn te ostala rezerviranja u visini od 6.000 kn.
Društvo nije imalo rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

089 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 100 kn 0 kn

090 Rezerviranja za porezne obveze 7.000 kn 9.000 kn 128,57

091 Rezerviranja za započete sudske sporove 6.000 kn 4.000 kn 66,67

12
092 Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 3.000 kn 2.000 kn 66,67

093 Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 1.000 kn 1.000 kn 100,00

094 Ostala rezerviranja 5.000 kn 6.000 kn 120,00

088 Ukupno 22.100 kn 22.000 kn 99,55

Bilješka 31. Dugoročne obveze


Dugoročne obveze su one koje dospijevaju nakon roka od 12 mjeseci. Ukupne dugoročne obveze na dan izvještavanja
iznosile su 4.777 kn.
Društvo je imalo dugoročne obveze za primljenu robu i usluge u visini od 1.545 kn, dugoročne obveze po osnovi
primljenih zajmova, depozita i sličnog u visini od 120 kn, dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim
institucijama u visini od 301 kn, dugoročne obveze za primljene predujmove u visini od 503 kn, dugoročne obveze po
vrijednosnim papirima u visini od 408 kn, ostale dugoročne obveze u visini od 900 kn te odgođenu poreznu obvezu u visini
od 1.000 kn.
Dugoročne obveze Društva prema poduzetnicima unutar grupe po osnovi primljenih roba i usluga na dan izvještavanja
iznosile su 1.000 kn. Dugoročne obveze Društva prema društvima povezanim sudjelujućim interesom po osnovi primljenih
roba i usluga na dan izvještavanja iznosile su 40 kn.
Dugoročne obveze Društva prema poduzetnicima unutar grupe po osnovi primljenih zajmova, depozita i slično na dan
izvještavanja iznosile su 50 kn. Dugoročne obveze Društva prema društvima povezanim sudjelujućim interesom po osnovi
primljenih zajmova, depozita i slično na dan izvještavanja iznosile su 34 kn.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

096 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 1.000 kn 1.000 kn 100,00

Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar


097 20 kn 50 kn 250,00
grupe

Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim


098 60 kn 40 kn 66,67
interesom

Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih


099 35 kn 34 kn 97,14
sudjelujućim interesom

100 Obveze za zajmove, depozite i slično 33 kn 36 kn 109,09

Obveze prema bankama i drugim financijskim


101 200 kn 301 kn 150,50
institucijama

102 Obveze za predujmove 402 kn 503 kn 125,12

103 Obveze prema dobavljačima 604 kn 505 kn 83,61

104 Obveze po vrijednosnim papirima 707 kn 408 kn 57,71

105 Ostale dugoročne obveze 809 kn 900 kn 111,25

106 Odgođena porezna obveza 1.000 kn 1.000 kn 100,00

095 Ukupno 4.870 kn 4.777 kn 98,09

Bilješka 32. Kratkoročne obveze


Kratkoročne obveze su one koje dospijevaju unutar 12 mjeseci od datuma bilance i za koje se očekuje da će se podmiriti u
redovitom poslovnom ciklusu. Ukupne kratkoročne obveze na dan izvještavanja iznosile su 238.342 kn.
Društvo je imalo kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge u visini od 5.626 kn, kratkoročne obveze po osnovi
primljenih zajmova, depozita i sličnog u visini od 166.555 kn, kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim

13
institucijama u visini od 450 kn, kratkoročne obveze za primljene predujmove u visini od 400 kn, kratkoročne obveze po
vrijednosnim papirima u visini od 2.000 kn, kratkoročne obveze prema zaposlenicima u visini od 13.701 kn, kratkoročne
obveze za poreze, doprinose i sličana davanja u visini od 7.454 kn, kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu u visini
od 35.000 kn, kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji u visini od 2.600 kn te ostale
kratkoročne obveze u visini od 4.556 kn.
Dugoročne obveze Društva prema poduzetnicima unutar grupe po osnovi primljenih roba i usluga na dan izvještavanja
iznosile su 5.000 kn. Dugoročne obveze Društva prema društvima povezanim sudjelujućim interesom po osnovi primljenih
roba i usluga na dan izvještavanja iznosile su 320 kn.
Dugoročne obveze Društva prema poduzetnicima unutar grupe po osnovi primljenih zajmova, depozita i slično na dan
izvještavanja iznosile su 500 kn. Dugoročne obveze Društva prema društvima povezanim sudjelujućim interesom po
osnovi primljenih zajmova, depozita i slično na dan izvještavanja iznosile su 160.777 kn.

AOP Naziv 2016 2017 Indeks

108 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 1.000 kn 5.000 kn 500,00

Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar


109 6.000 kn 500 kn 8,33
grupe

Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim


110 280 kn 320 kn 114,29
interesom

Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih


111 13.250 kn 160.777 kn 1.213,41
sudjelujućim interesom

112 Obveze za zajmove, depozite i slično 5.278 kn 5.278 kn 100,00

Obveze prema bankama i drugim financijskim


113 250 kn 450 kn 180,00
institucijama

114 Obveze za predujmove 500 kn 400 kn 80,00

115 Obveze prema dobavljačima 205 kn 306 kn 149,27

116 Obveze po vrijednosnim papirima 1.000 kn 2.000 kn 200,00

117 Obveze prema zaposlenicima 10.296 kn 13.701 kn 133,07

118 Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 4.647 kn 7.454 kn 160,40

119 Obveze s osnove udjela u rezultatu 4.500 kn 35.000 kn 777,78

120 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 2.500 kn 2.600 kn 104,00

121 Ostale kratkoročne obveze 2.336 kn 4.556 kn 195,03

107 Ukupno 52.042 kn 238.342 kn 457,98

Bilješka 33. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja


Na dan izvještavanja Društvo je imalo odgođenih plaćanja troškova i/ili prihoda budućeg razdoblja u iznosu 85.000 kn.

Objava
Društvo je prihvatilo financijske izvještaje i odobrava njihovu javnu objavu.
Ovlaštena osoba
Karanović Dragan

14