You are on page 1of 14

Vocal Score E Ho‘olako Kakou

Nani Ke Ao Nei, Ka Na‘i Aupuni, Ke Alaula Mary Kawena Pukui


Kau‘ikeaoli
Commissioned by the Friends of the Royal Hawaiian Band William Pänui/Louis Kauakahi
and dedicated to Nä Kamali‘i o Hawai‘i Arr. by Aaron Mahi/Chris Suzuki

q»¶™ Sostenuto - Legato Nani Ke Ao Nei


P
& 44 Œ ‰ j œ œ œ œj œ œj œ œ œ œj œ .
C M9
∑ Ó ∑ ∑
Soprano œ œ œ
Alto
P
I lu -na la I lu - na nä ma-nu o ka le - wa

?4
4 ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ ‰ œ œ œ œ œ œJ œ œJ
Tenor J
Bass
I la -lo la i la -lo nä

4 ∑ Ó Œ ‰ j œ. j j ‰ j œ .. j
&4 œ œ- ˙ œ œ œ œ œ œ. ˙˙˙ ... œ œ œ ˙˙
P
? 4 Œw œ œ œ œw œ œ œ
Piano
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
4 w œ w w œ w œ
w w w w w w
With Pedal

Œ ‰ œj œœ œœ œœ œ œœj œœ œœj œœ œœ œœœ œœœ œ


7

& ∑ Ó œ ˙˙ .. ∑
SA
œ œ
I u - ka la i u - ka nä ku - mu - la ‘au

? œ œ œ œ œ œ œ. ∑ ∑ ∑ Ó Œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœJ œœ œœJ
J
TB
J
pu - a o ka ho-nu - a I ka - i la i ka - i nä

j œ j j
j œœ œœ œœœ œœœ j
7

& œ˙ œ œ œ œœ œœ .. ˙˙ ... œœ œ œœ .. œœ ˙˙ œ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
J ˙ œ
Pno.

? œw œ œ œ
w œ œ
œ œ œ œ œ
w œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
7

œ w œ w œ w
w w w w w w

Performance notes: When parts are divided with 3 or more notes, you may choose whatever divisions
work for your choir.

© 2010 Aaron D. Mahi


E Ho‘olako Kakou

»¡∞§
2 Tempo subito Molto Gusto (in 2)
non rit. Aq
b
j
A C m7/G F m7 Fm7#6 fNCw7
Ó. ‰ j œœ œ œœ œœ
13

∑ bœ
SA & œ œ œ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ b b œœœ œœ
œ œ œ N ww

œœ œœ f bw
Ha - ‘i - na mai ka i - no - a a - he na - ni ke ao nei
œœ œ
? œœ œœ œ œ œ œJ œœ .. Ó.
œ œ œ œ bœ
‰ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ b œ œ œ œœ ww
TB
J J œ œ œ
i - ‘a o ka mo - a - na Ha - ‘i - na mai ka i - no - a a - he na - ni ke ao nei

œ œœ j œj œ œj b œ b œ œœ w
& œœ œœ œœ œ œ œ œœ .. ˙˙ .. ‰ j œ .. œœ
13

˙˙ .. œ œœ . œœ œ œ œ b œœ œœ œ œ ww
J
f>>>> >>
b œœœœœœœœ œœœœœœ
Pno.
œ œ œ œ œ œ
non rit.
? wœ œ
13

œ œ bœ œ œ œ
w œ w œ bœ œ œ œ w
w w w

w w w
18 F sus4 F/C

SA & ww ww ww ∑ ∑

? www ww
w
ww
w ∑ ∑
TB

w w w œœœœ
18

& ww ww ww b ww œœ ˙˙
w œ ˙
> > > > > > > > > > > >
> . > >. > >œœ >œœ
? b œœ . œJœ ‰ œ b œwœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ . œœJ ‰ œ b œwœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Pno.
18

œ œ œ œ œ œ ‰ œ
>>> >>> œ> œ
> >
Ka Na‘i Aupuni - Lively b Bb
FB
œ œœ ˙
23 F sus4 F/C
∑ ∑ b ∑ ∑
F F7

SA & œœ œœ œ ˙ ˙˙
E Ha - wai - ‘i ne - i
F
? ∑ ∑ ˙ œ. œ œ œ œœœœ w w
TB b J
E Ha - wa - i - ‘i nu - i ku -a - u - - - li

w œ.
& b ww œ œ œ œ b œœ .. œj œ œ b œ . œj œ œ. j
23

œœ ˙˙ j
œ ˙ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ
œ œœ .. œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ
>>>> >> F
œ œ œ œ œ œ œ >œœ >œœ
Pno.

? b œw œ œ œ œ œ œ j j
23

œ œ ‰ œ j j œ. œ œ œ œ. œ œ œ
œ > œ b œ. œ œ œ œ. œ œ œ
> >
E Ho‘olako Kakou
3
F F G m7 C7 F F7
˙˙
29

SA & b ww ∑ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ww ∑
oo E - ‘ö o Mau - i oo

? ˙ œ. œ œ œ œœ œœ w w ˙ œ. œ œ œ œ œ
TB b J J
E na ho - no a - ‘o Pi - ‘i - la - - - ni O - ‘a - hu o Kä - ku - hi -

j j j
œœ .. œœ œœ œœ œœ .. œj œ œ j
29

& b œœœ ... œœœ œœœ œœœ œœ .. œœ œœ œœ


œ. œ œ œ œ. œ œ œ
œœ ˙˙
œ ˙
œœ
œ œ. œ œ œ b œœ .. œœ œœ œœ
Pno.

? j
29

b œ . œj œ œ j
œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ ˙ œ j
œ. œ œ œ
j
œ. œ œ œ

Bb Bb
j j
œ œœ
F C7 F
œœ ˙˙
35

SA & b œœ œœ œ
˙
˙ œœ œ
œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. œœ
O - Kä - ku - hi - he - wa Kau - a - ‘i ‘o Ma -no - ka - la - ni - pö

?b w ˙. œ œœ ˙˙ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
˙˙ .. œ
œ
TB
J J
he - - - - wa Kau - a - ‘i ‘o Ma -no - ka - la - ni - pö

j j j
œœ ..
35

& b œ. j
œœ œœ œœ œ. œœ œœ œœ œœ ..
œ.
œœ œœ œœ
œ œ œ
œœ
œ
˙˙
˙
œœ
œ œœ ..
œ.
œœ œœ œœ
œ œ œ
œ.
Pno.

?
35
j j j j j j
b œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
B b
Bb Bb
œœ
F C7
j j C7 F F7 B

& b ˙˙˙ ... œœ ˙˙ œœ œ.


40

œœ œœ œœ œœ œ ˙ ˙˙ ˙ œ
SA œ œ ˙ ˙˙ b ˙˙ J
œ
Kau - a - ‘i ‘o Ma - no - ka - la - ni - pö oo E na - ‘i

˙ ˙ ˙ ˙ œ. œ
? ˙˙ .. œœ ˙˙ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ J
TB b œ J J ˙
Kau - a - ‘i ‘o Ma - no - ka - la - ni - pö oo E na - ‘i

œœ j j
œœ ..
40

& b œœ ˙˙ œ œœ .. œœ œœ œœ œœœ ˙˙˙ œœœ ˙˙


˙
˙˙˙ ˙˙ b ˙˙˙ ˙˙
˙ œ.
œœ
œ
œ ˙ œ. œ œ œ ˙
Pno.

? j
40

b ˙. œ w ˙ ˙ ˙ œ. œ
w ˙ ˙
E Ho‘olako Kakou
4
Bb
C

j
F F

œ œ
46

SA &b œ œ w w ˙ œ. œ œ œ œ œ œ ww
>œ >œ >œ
wa - le nö ‘ou ko - - - u I ku - ‘u po - no ‘a - ‘o-le, pau
œ œ
?b œ œ w w ˙ œ. œ œ œ
J œ œ œ ˙˙ œœ œ
TB
J J
wa - le nö ‘ou ko - - - u I ku - ‘u po - no ‘a - ‘o-le, pau ‘a - ‘o - le,

j j j j j j j
. œœ .. œœ œœ œœœ œœ .. œœ œœ œœœ ˙˙ œœ œœ œœ
46

& œœ .. œœ œœœ œœœ


b œ œ œœ .. œœ œœ œœ
œ. œ œ œ œ. œ œ
œœ .. œœ œœ œ
œ . œ œ œœ œ. œ œ ˙ œœ œ
>> >
Pno.

?
46
j j j j j j j
b œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œœ œ
> >
F F7 Bb G m7 C F/C
52
j j ˙˙ .. œ j
SA & b ww œœ .. œœ œœ .. œ œœ œœ œœ œœ œœ ww œ œœ .. œœ œœ œœ œ œ
œœ
> >> . œœ œœ œœ ww ˙. œ. œ œ œ œ œ
I ke ku - mu po - no ‘o Ha -wa - i - - - ‘i E mau ke e - a o - ka

? œœ œœ œœ >œœ œœ œœ .. œœ œœ . œœ œœ œœ ˙. œ
œ œ. œ œ œ œ œ
b J J w ˙.
TB
J
‘a - ‘o-le, pau I ke ku - mu po - no ‘o Ha -wa - i - - - ‘i E mau ke e - a o - ka
j j j j j
& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœœ œœ
œ œ œ œ œ œ . œ œœ .. œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœœ .. œœœ œœœ œœ
52

œ b œœœœ .... œœœ


œ
œœœ
œ
œœœ
œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ . œ
>
Pno.

?b œ œœ œ œ j
52

j j œ. œ œ œ ˙. œ ˙ ˙
> >> > > œ . œ œ œ œ. œ œ œ
C7 F C7 F Bb F/C C7 F
58
j j j
& b œœ .. œœ œ œ ˙˙ .. œœ ˙˙ .. œœ œœ .. œœ œœ œœ œ œ œœ .. œœ œ œ œœ ˙˙ ..
SA
œ œ œ œ œ
˙ .. œ œ. œ œ œ œ œ œ.
‘äi - na i ka po - - - no E mau ke e - a o - ka ‘äi - na i ka po - no

? b œœ .. œ œ œ
œ œ œ
˙˙ .. œ
œ ˙ œ œ. œ œ œ œ œ œ.
œ œ œ
œ œ œ
œœ ˙˙ ..
TB
J J J
‘äi - na i ka po - - - no E mau ke e - a o - ka ‘äi - na i ka po - no
j j j j j j
œ
58

& œœ œœ œœ œœœ œœœ


b œœ .. œœ œœ œœ
œ. œ œ œ œœ ˙˙ œœ
œ
œœ .. œœ œœ
œ. œ œ
œœ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ..
œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙.
Pno.

? ˙
58

b ˙ ˙. œ ˙. œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ ˙.
E Ho‘olako Kakou
5
D7 C G G7 C G
# j j
œ. œ œ œ œ œ œœ œœ ww w œ. œ
64

& b #w n ˙
œ. œ œ œ w ˙ œ. œ
SA
w ˙ œœ ˙
I ho - ‘o - ka - hi ka -hi ka ma - na - - - ‘o I ho - ‘o -

? w # œ œ œ œ œ œ œ ˙˙
TB b w n ∑ ∑ œ œœ œ Ó
I ho -‘o - ka - hi ka -hi ka ma - na - ‘o oo

#
n œ . œj œ œ j
n œœœœ .... œœ œœ œœ œœ ... œj œ œ œœ ... j œ. j
64

& b #˙ ˙˙ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ
˙˙ ˙ œ œ œ œ œ
Pno.

? # œ œ j œ j œ œ
64

b w n œ . œJ œ œ
œ. J
œ
œ œ œ œ
œ
œ. J
œ
œ. œ.
G D7 G G7 C
# j
œ. œ œ œ œ œ œ œ ww
70

& œ œ œ œ œ œ ww w
w
˙ œ. œ œ œ œœœ œ
œ œ œœœœ ˙
SA

œ œ œ œ œ
ka - hi ka - hi pu -‘u - wai I ho - ‘o - ka - hi ka -hi ke a - lo - - -

?# ˙˙ œ
TB ∑ œ œœ œ Ó ∑ œ œœ œ
I ho-‘o - ka - hi I ka pu - ‘u - wai I ho -‘o - ka - hi

# . j œœœ ... œj œ œ
œœ .. œj œ œ œœ ˙˙ j
n œœœœ .... œœ œœ œœ ... œj œ œ
70

& œœ . œ œ œœ œœ œœ
œ. œ œ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
Pno.

?# œ œ . œJ œ œ œ ˙ œ œ j œ
70

œ œ œ œ œ œ œ
œ. J œ. J œ. J œ œ
œ.
C G/D D7 G D7 G C G/D
# j j j
& ˙˙ .. œ œœ .. œœ œœ œœ œ œ œœ .. ˙˙ .. œœ œœ .. œœ œœ œœ œ œ
76

œ œœ œœ œ ˙˙ .. œ
SA œœ œ œ œœ
œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙. œ œ. œ œ œ œ œ
ha E mau ke e - a o - ka ‘äi - na i ka po - - - no E mau ke e - a o - ka
œ œœ ˙˙ .. œ
?# œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ˙. œ œ. œ œ œ œ œ
TB J J J
i ke a - lo - ha mau ke e - a o - ka ‘äi - na i ka po - - - no E mau ke e - a o - ka

# j j j
j œœ .. œj œ œ œœ .. œj œ œ œ ˙
76

& œœ ... œœ œœ œœ œ. œ œ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ. . œ œ œœ œœ ˙˙ œœ œœ . œœ œœœ œœœ


. œ
œ œ œ œ œ œ œ œ.
Pno.
œ œ œ œ
?# j œ . œJ œ œ. œ œ . œJ œ
76

œ œ œ J œ œ . Jœ œ œ œ ˙
œ.
E Ho‘olako Kakou
6

j
D7 C D7 G D C G D7
# j ˙ œ. œ œ œ œ œ ˙˙ ..
82

SA & œœ .. œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ w ˙ œ. œ œ œ œ œ œœ

. œ œ œ œ ˙˙ .
‘äi - na i ka po - - no E na - ‘i wa - le nö ‘ou ko - - -

? # œœ . œ œ œ
œ œ œ
˙
˙
˙
˙ ˙
˙
œ.
œ.
œ œ œ
œ œ œ œœ œœ . œ
œ
TB J œ œ œ œ J
‘äi - na i ka po - - - i ka po - no E na - ‘i wa - le nö ‘ou ko - - -

# j j j j
˙˙ œœ œœœ ... œœ .. œj œ œœ
82

& œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ ... œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ ˙ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œ œ œ. œ œ œ
Pno. F
? # œ.
82
œ œ œ ˙ j j œ œ œ
J ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J
œ. œ.
G G D7 G
# j j j
œœ .. œœ œ œ œœ .. œœ œœ .. œœ
88

SA & ww ˙˙ œ œ œœ œœ œœ ww ww

œ. œ œ œ œœ .. œœ œœ .. œœ
u I ku - ‘u po - no ‘a - ‘o-le, pau I ke ku - mu

? # ww ˙˙ œ. œ œ œ œœ œœ œœ w˙ œ œœ œ œœ œ œ
w
TB J J J
> > >> > >> > >
j j
u I ku - ‘u po - no ‘a - ‘o-le, pau ‘a - ‘o-le, pau i ka po - no I ke ku - mu

# j j j
œœ œœ œœ œœ .. œœ .. œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œj œ œ
88

& œœ .. œœ œœ œœ ˙ œ œ œ œ œœ œ œ
œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ . œœ œœ œœ
Pno.

? # œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ . œJ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
88

J J ˙ œœ
J

G7 C C G/D D7 G D7
# j j
œœ œœ œœ ww ˙. œ œœ .. œœ œœ œœ œ œ œœ ..
94

& œœ œœ ˙. œ œœ œœ œœ ˙ . œœ
SA œœ ˙.
œœ œœ œœ w œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙˙ ..
po - no ‘o Ha-wa - i - - - ‘i E mau ke e - a o - ka po - no i ka ‘äi - - -
œ
? # œœ œœ w
˙.
˙.
œ
œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
TB J J
po - no ‘o Ha-wa - i - - - ‘i E mau ke e - a o - ka po - no i ka ‘äi - - -

# j j j j j j j
œœ .. œœ ... œ œ œœ œœ ..
& n œœœ ... œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ .... œœ
94

œœœ œœœ œœœ œœ . œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ . œœ œœ œœ


œœ .. œ œ œ œ œ œ
Pno.

?#
94

œ œ œ j œ j œ œ . œJ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
œ. J œ œ œ œ J œ. J
œ. œ.
E Ho‘olako Kakou
7
G D7 G/D D7 Eb F Ab
# œ j j j j
& ˙˙ .. œœ .. œœ œœ œœ œ œ œœ .. œœ œœ œœ
100

SA œ œœ b œ œ œ œœ .. œœ n œœ ˙˙
œ œ œ œœ b b œœ œœ œœ œœ .. œœ

˙. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ bœ œ œ œ. œ œ ˙ b œœ œœ œœ œœ .. œœ
na E mau ke e - a i ka po - no o - ka Ho-‘o - la - ko Kä - ko - u, e Ho-‘o - la - ko Kä -

? # ˙. œœ
œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ b œ œ œ œ. œ nœ ˙ J
TB J J J
na E mau ke e - a o - ka po - no o - ka Ho-‘o - la - ko Kä - ko - u, e Ho-‘o - la - ko Kä -

# j j j j
œœœ œœ .. œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ
100

& œœ ˙˙ œ œ. œ œ œ œœ .. œœ œœ œœ b b œœœ œœœ œœœ œœœ .. œœœ n œœœ ˙˙˙ œœ b b œœ œœ œœ œœ .. œœ


œœ ˙˙ . œ œ œ œ œ. œ
Pno.

?#
100

˙ œ œ . œJ œ œ ˙ œ œ bœ œ œ œ. œ nœ ˙ œ bœ œ œ œ. œ
œ J bœ œ œ œ. œ
J
Bb rit. A 7sus 4 A7
U
E q»•™ Ke Alaula - Flowing
#
106
j ## D

SA & n b œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ ˙˙ .. ∑ ∑ ∑

œ ˙ œœ œ œ œ œ . œ # œ U˙ .
ko - u e Ho - ‘o - la - ko Kä - ko - u

? # bœ ˙ œ œ œ œ. œ œ ˙. ## ∑ ∑ ∑
TB œ œ œ œ. œ œ ˙.
J
U
ko - u e Ho - ‘o - la - ko Kä - ko - u
106
# j ##
& n b œœœ ˙˙˙ œœ
œ œœœ œœœ œœœ œœœ .. œœœ œœ ˙˙ ..
.
Ó ˙˙˙ Ó ˙˙˙ Ó ˙˙˙
#œ ˙.
Pno. rit. P œœœœœ
? # bœ ˙ œ œ œ œ œ. œ œ U˙ . ## œ œœœ œœœ
œœœ œœœ œ
106

bœ ˙ œ œ œ œ œ. œ œ ˙. œ œ
J œ œ
D G D A7
# P
& #
j j w ‰ œj ˙
112

∑ œ œ œœ œ œ œ œ ˙. œ œ
SA œ œ œ

E Ku -mu -o - la e ku - ‘u tu - tu Po - hä mai i

œ œœ œ w ˙. œ ˙
TB
? ## ∑ œ œ œ œJ œ œJ ‰J œ œ

E Ku -mu -o - la e ku - ‘u tu - tu Po - hä mai i

## œ œ ˙˙˙ œ œ
œœ ˙ ˙˙ ˙˙ œœ
112

& ˙. œ wÓ ˙˙ ˙.
Ó ˙˙ ˙
Pno.

? # # œ œ œ ˙˙ œ œ œœœœ œœœ œœ œœœœ œœœœ œ œœœœœ


112

œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ
œ
E Ho‘olako Kakou
8
G Gm D G
#
& # œ œ œ œ
118

j ˙ ww
SA
œ ˙ ˙ w œ œ œ œ œ. œ ˙ w
ka ö - no -hi - ‘ü - la We -he ‘i - a ke a - lau - la oo

? ## œ œ œ œ ˙ ˙ w œ œ œ œ œ. œ ˙ ˙ Œ œ œ œ œ
TB œ J ˙
ka ö - no -hi - ‘ü - la We -he ‘i - a ke a - lau - la mai ka mo - le

# œ œ œ œ œ
& # œœ˙ œ œœ œœ ˙˙ ˙˙˙ b ˙˙˙
œ
œœ œœ œœ œ œœ˙ œ œ˙ œœ
118

œ
Pno.

? ##
118

œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœ œ


œ ˙œ œ œ w
œ œ œ œ œ œ œœ œ b œ w
œ œ œ ˙
A7 D G A7 D
# ˙˙ ww j
& # ww
124

˙˙ ˙ w Œ Œ œ ˙ ˙
SA
w ˙ œ œ œ œ œ œ œ.
˙˙
oo wae - na mai ka mo - le ke ki ko - wae - na

? ## Œ œ œ œ . j ˙ w w w ˙˙ ˙
TB œ ˙ w w
ke ki ko - wae - na oo oo wae - na

# # œ œ- œœ- œœ- ˙˙ œœ œ œœ œ ˙˙
œœœ œœœ œœ œœ
124

& œœœ œ œœ ˙˙ œœ œœ œ œœ ˙ œ œ ˙˙ œœ œœ ˙˙˙ œœœ œœœ


- ˙ œ œ
Pno.

? ## w w w w w ˙ œ œ
124

w w w w w ˙ œ œ

F
,
D G D A7
# j j ˙
& # w
130

SA œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ w œ œœœ œ
,
w
Ha - ‘a - lu - lu ke ku - mu ho - nu - a Ha - ku - ‘i - ku - ‘i

? # # ww œ œœœ œ œ œ œ œJ œ œJ ˙ ˙ w œ œœœ œ
TB
Ha - ‘a - lu - lu ke ku - mu ho - nu - a Ha - ku - ‘i - ku - ‘i

## , œœ œ
œ œœ œ ˙˙˙ œœ ˙
130

ww œœ œœ œœ œœ œœ
& w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙
Pno.
,
? # # ww
130

w w w w
w
E Ho‘olako Kakou
9
G Gm D G
#
& # œ œ œ œ . œj ˙
136

˙ w j ˙ ww
SA œ œ œ œ œ. œ ˙ w
i ka ‘äi - na ne - i We-he ‘i - a ke a - lau - la oo

? ## œ œ œ œ . j ˙ ˙ w œ œ œ œ bœ. œ ˙ ˙
TB œ J Œ œœœ œ
i ka ‘äi - na ne - i We-he ‘i - a ke a - lau - la Ho - a - ka

# œ œœ œ
& # œœœ œ œ œ ˙˙˙ œœ œ œ ˙˙ œœ œ œ ˙˙ œœ œœ œœ œ
136

œœ ˙ œœ ˙ œ œ œ œ œœ œ
œ œ œ œ bœ œ œ œ
Pno.

? ##
w˙ ˙ ˙w ˙
136

w ˙ ˙
˙ ˙ w

A7 D G A7 D D7
# ˙˙ ww j n#
& # ww
142

˙˙ ˙ w Œ ‰ . œ ˙ ˙ ˙˙ ˙˙
w ˙ œœœ œ œ œ œ œ
SA

˙˙ ˙˙ n ˙˙
oo la - ni Ho - a - ka ‘o Ka -ma -wai - pö - la - ni la - ni

? ## ‰ œ œ œ œ . j ˙ ˙ w w w ˙˙ ˙
TB œ w w ˙ ˙ n#
‘o Ka -ma -wai - pö - la
œœ œ
- ni oo oo
j la - ni la - ni
142
# # œœœ œœ œœœ œ œ œ œ œ œœ ww œ œ œ ww œ œ œ œ . œ ˙ ˙˙ n#
& œ œ œ œ œœ œœ œœ w œ w ˙˙ ˙˙ ˙˙˙ ˙˙
Œ ‰ n˙
Pno.

? ## ˙ w w w ˙ ˙˙ ˙ ˙
n#
142

w ˙ w w ˙ ˙ ˙ ˙

G G C G D7
# œ œœ jw w œ œ œ œ
œ . j
149

& œ œ œ
œ œ œ œ. œ w w œ œ œ œ.
SA œ
œ œœ œ œ œ œ. œ w œ œ œ œ
Hä - ne -‘e - ne - ‘e he -le i ke kai ‘O - ni me ka mu -li wai

?# œ œ œ œ. œ w w œ œ œ œ. œ
w
TB J J
Hä - ne -‘e - ne - ‘e he -le i ke kai ‘O - ni me ka mu -li wai

#
‰ œœ œœœ ‰ œœ œœœ ‰ œœ œœœ ‰ œœœœœœ ‰ œœœœœ ‰ œœœœœ
149

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.

?# j j j œ.
149

œ. œ˙ œ˙ w
œ. œ˙ œ. œ˙ w J
E Ho‘olako Kakou
10

j
C Cm G C D7
# j Œ œ œ œ . œœ
155

SA & ˙˙ ˙˙ ww œ œ œ œ œ. œ ˙ ˙
Œ
œœ œ œ
o - la We-he ‘i - a ke a - lau - la U -hi po - no i ke
˙ w ˙ œ. œ
? # ˙˙ ˙ w œ œ œ œ bœ. œ ˙ œ
Œ œœ œ Œ œœ œ
TB J J
o - la We-he ‘i - a ke a - lau - la U -hi po - no i ke

# œ œ œœ ˙˙˙ ˙˙
˙˙˙ ˙˙˙
& ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œœ œ œ ˙
155

Pno.

?# ˙ j
155

˙ w ˙ ˙ œ. œ ˙ w w
w
G C D7 G G aug7
161
# ˙˙ ww nbb
SA & ˙˙ Œ
œœœ œ
Œ œ œ œ. j
œ ˙˙
˙
˙
˙

˙
˙
bb
e - a U - hi po - no i ke e - a e - a

? # ˙˙ ˙ w œ œ œ. ˙
˙ w Œ œœ Œ œœ œ ˙ n˙ ˙ nbb b
b
TB J ˙ ˙ ˙ ˙

œœ nbb
e - a U - hi po - no i ke e - a e - a

# œœœ œ œ œ ˙˙ œœ œ œ œ
˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙˙ .. n œ b œ œ œ
161

& œ ˙˙ ˙˙ œ œ bb
œ ˙. bœ nœ œ œ œ œ
Pno.

?# ˙ ˙ w n˙ ˙ nbb
161

w w bb
˙ ˙ w œ ˙. ˙ ˙

Ab Db Ab Eb

bF j
H
b œ œœœ œ œ œ œ œœ .. œ ˙˙ ˙ w œœœ œœ œ
167

SA b
& b œ ˙ w œœœ œœ œ

Fœ œœœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ .
Pu - a - na ka ha - ‘i - na Ho-‘o- kü -kau -la - ni
œ w
? bb b œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. w
TB b J J J J
œ œ- œ œa - na
Pu ka ha - Ha - ‘i - na ka pu - a - na Ha - ‘i - na ka pu - a - na oo

b b b œ œ œ œ œœ ˙˙ œ œ œ œ ˙˙˙ œ ˙˙ ‰ œœ
167

b ˙˙
& ˙ ˙˙ ˙ œœœ ˙ œ
F ˙
œ œ ‰w œ œ œ œ œ œ
Pno.

? bb œ œœœœ œœœœœ
bb œœœœ œœœ œ
167

œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
w
E Ho‘olako Kakou
11
Db Dbm Ab

bb j j
& b b œœ œœ œœ .. œ œ œ œ œ. œ ˙˙
172

œœ ˙˙ ˙ w ˙˙
SA ˙ w œ œ œ œ œ. œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..
i he - i ka - pu We -he ‘i - a ke a - lau - la

œ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ .. œœ ˙ ˙˙
? bb b Ó
b Œ ‰ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ J ˙
TB J J J J
i Ho-‘o - kü -kau - la - ni i he - i ka -pu We -he ‘i - a ke a - lau - la

b
& b b b œœœ œœ œœ œ œ œ ˙˙˙
172

˙˙ ww ‰ œ œ œœ œ œ
˙˙ ww œ œ œ œ bœ œ œ œœ
‰ œ œ œ
œœœ
Pno.

? bb œœœœœœœ œ œ œ œ œœ ˙ œœ
œ œ œ . œJ
172

bb w œœ œ œ œ

Db Eb Ab Db

bb ˙ w
œœ œœ œœ œœ .. œœJ ˙˙
177

SA & b b Œ œœ œœ œœ œœ ˙ w Œ œ œœ œ
œ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
No nä ha - nau - na ne - - - i No nä

? b b ww ˙˙ .. ‰ œœJ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ . ww
TB bb
oo oo Ha - ‘i - na mai ka pu - a - na a -he na - ni ke ao ne - i oo

b ˙˙ ww
& b b b œ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ .. œœ ˙˙
177

˙ w œœ œ
œ œ J œ œœ œ œ œ
Pno.

? b b ˙˙
177

˙ ˙˙ œ. œ œ œ œ œœ œ œ œ œœœ œœ œœœœ
bb J œ œ œœ œ œw œ

Eb Bb m Bbm
j
Fm Fm

bb œ j j œœ œœ ˙˙ œœ
& b b œœ œœ œœ œœ ..
182

SA œ œ œ œ œ. œ œ ˙ œ œœ œœ œœ œœ .. œ œ ˙ œ

œœ œœ œœ œœ .. œœ ˙˙ œœ
ha - nau - na Ho-‘o - la - ko Kä - ko - u, E Ho - ‘o - la - ko Kä - ko - u, E

? b b ww œœœ œ œ œ œ ˙ œ œœ
TB bb J œ ˙ œ

j œœœ œœœ
oo Ho-‘o - la - ko Kä - ko - u, E Ho - ‘o - la - ko Kä - ko - u, E

b
& b b b œœ œœ œœ œœœ ... œ ww œ œ œ ˙.
œ œ œ œ œ œœœ
œ œœ
182

œ œœœ œ œ œ œœ œœ
Pno.

? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙˙ œ œ œ œ œ œœ ˙˙ œ
182

b w œ œ œ œ
œ œœ œ œ œ œ
E Ho‘olako Kakou
12
Db Bbm G b M7 E b m9

bb b b fœœ œœ œœj œœ .
Fm C 7sus 4
187
œœœ œœ ˙˙ .. www www www www
SA & œ œ œ œ .. œ ˙.

f œ œ œ œ. œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ œœ
Ho - ‘o - la - ko Kä - ko - u, oo
œ bœ ˙ œ œœ ˙˙ œœ
? b b œ œ œ œ. œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ
TB bb J œ ˙ œ bœ ˙ œ
Ho - ‘o - la - ko Kä - ko - u, Kä - ko - u, Kä - ko - u, Kä - ko - u, Kä - ko - u, Kä -

bb œ œœ ˙˙ œœ wœ ˙ œœ wœœ ˙˙ œœ wœœ ˙˙ œœ œwœ ˙˙ œœ


& b b œœ˙ . œœ œœ œœ œœ œœ
187

œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ œ bœ ˙ œ bœ ˙ œ Nœ ˙ œ
Pno. f
? bb b
187
œ œœœ >
b œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
> > > > > b >œ >œ b >œ >œ >œ œ œ
> >œ >œ >œ œ ˙ œ
> > > >
C7 I q »¡∞§ Tempo Gusto (in 2); Lively
b b b n wU
ww nnnb
193 F sus F F sus F

SA & b ∑ ∑ ∑ ∑

U
w
? bb w n nb ∑ ∑ ∑ ∑
TB bb w n
kou,

b b n wU
w n nb w w
œ œ œ œ ww œœœœ
& b ww
193

b n ww œœ ˙˙ œœ ˙˙
F
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œwœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ
Pno.

? bb U nnnb w
193

bb w ‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ
w
> >> > >> >
Bb
F
F F7 F

œ . œj œ œ œ . œj œ œ
198

b
& ˙ œ œœ w w ˙
SA œ œœ
F
E nä kü - pu - na pü - la-ma ‘i - - - a E ma - ku - a ma - la-ma

? ˙ œ. œ œ œ œ œœ w w ˙ œ. œ œ œ œ œœ
TB b J J
E nä kü - pu - na pü - la-ma ‘i - - - a E ma - ku - a ma - la-ma

œ. j j j
& b œœ .. œ œ œ j j œ œœ .. œj œ œ œœ .. œœ œœ œœ
198

b œœ ... œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œœ .. œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œ œ œ œ œ. œ œ œ
Pno.

? j œ j j œ j œ j j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
198

b œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ.
E Ho‘olako Kakou
13
G m7 C7 F F7 Bb

œ . œj œ œ ˙.
204

SA &b w w ˙ œ œœ w œ
a - - - ku E nä pu - a mo - ha - la a - - - ‘e E

? w w ˙ œ. œ œ œ œ œœ w ˙. œ
TB b J
a - - - ku E nä pu - a mo - ha - la a - - - ‘e E

j
œœ .. œœ œœ œœ œœ .. œj œ œ j œœ .. œj œ œ
204

&b œ. œ œ œ
œœœ ˙˙˙ œœœ b œœ .. œœ œœ œœ j
œœ .. œœ œœ œœ œ. œ œ œ
œ. œ œ œ
Pno.

? b œ . œj œ œ j j j j
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
204

œ ˙ œ
œ. œ.

F C7 F Bb

j j j j
J
œ œ œ œ œ œœ˙
210

SA &b œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ j
œ œ
j
œ œ œ œ
Ho - ‘o - la - ko Kä - ko - u, E Ho - ‘o - la - ko Kä - ko - u, E Ho - ‘o - la - ko Kä -kou,

? œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œœ˙ œ j j
TB b J J J J œ œ œ œ œ œ
Ho - ‘o - la - ko Kä - ko - u, E Ho - ‘o - la - ko Kä - ko - u E Ho - ‘o - la - ko Kä -kou,

j j j
œœ ..
210

& b œœ ... œœ œœ œœ œœœ ˙˙˙ œœœ œœ .. œœ œœ œœ œ. œœ œœ œ j j


œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
Pno.

? œ j j
œ œ
210

b ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
˙

B b/C
j j
C9
215
j j j j œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& b jœ œ j œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
SA
œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
Ho - ‘o - la - ko Kä - kou, Ho - ‘o - la - ko Kä -kou, Ho - ‘o - la - ko Kä -kou, Ho - ‘o - la - ko Kä -kou,

? j j œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
b œ œœ
œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
TB
J J J J J J
j j
Ho - ‘o - la - ko Kä - kou, Ho - ‘o - la - ko Kä -kou, Ho - ‘o - la - ko Kä -kou, Ho - ‘o - la - ko Kä -kou,
215
j j j j œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& b jœ œ j œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
Pno.

? b œjœ œœ j œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
215

œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J J J J J J
E Ho‘olako Kakou
14
F B b/F F B b/F

w wœ ˙ w wœ ˙
ah ah
œ œ œ œ
219

SA & b œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ . œ œœ œ œ œ .

œ ˙. œ ˙.
nö kä - ko - u Ho-‘o - la - ko Kä - ko - u, Ho-‘o - la - ko Kä - ko - u,

? œœœ œœœ œœœ œœœ œw œ œ œ œ œ w œw œ œ œ œ œ w


TB b
nö kä - ko - u ah ah
>œ œ œ œ œ œ œœ œœ
œ œ œ œ œœ œœ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ≈œœœœœœœ
219

& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ
œ œœ œ œ œ
Pno.

? b œœœ œœœ œœœ œœœ wæ œ œ ‰ wæ œ œ ‰


219

w œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ
> > > > > >
B b/F
U
F F

w wœ ˙ w> œ ‰ Œ
224
ah

SA &b œ œ œ œ œ œ . w œ
J
Ó ∑

U
œ ˙. w>
Ho - ‘o - la - ko Kä - ko - u, E
œ œ œ œ œ œ œ
? w w w œ ‰ Œ Ó ∑
TB b J
œ œœ
œœœœ
ah
>œ œ œ œ œ œ œœ œœ U
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ
224

b œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó
3 fl
U
Pno.

? b wæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó
224

‰ ∑
w œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
> > > > fl