You are on page 1of 1

§¸ûÅ¢ 22

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À̾¢¨Â Å¡º¢òРŢɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼ ±Øи.

Á§Äº¢Â¡Å¢ø ¾Á¢úì¸øÅ¢
200 ¬ñÎ ¸¡Ä ÅÃÄ¡Ú
(1816 – 2016)

¸øÅ¢ Ш½Â¨Áîº÷
Á¡ñÒÁ¢Ì À. ¸ÁÄ¿¡¾É¢ý ¾¨Ä¨Á¢ø Á§Äº¢Â ¸øÅ¢
«¨ÁîÍ ²üÚ ¿¼òÐõ
¾Á¢úô ¦ÀÕŢơ

Á§Äº¢Â ¿¡ðÊø ¾Á¢ú


¿¢¨Äì¸ , ¦ºÆ¢ì¸ , º¢Èì¸
¸øިÁ¡Î ¨¸ì§¸¡÷ô§À¡õ.

1. þôÀ¾¡¨¸ ±¾¨Éô ÀüÈ¢ÂÐ?

__________________________________________________________________________
(1ÒûÇ¢)
2. þ󿢸ú× Â¡÷ ¾¨Ä¨Á¢ø ¿¨¼¦ÀÈÅ¢Õ츢ÈÐ ?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Á§Äº¢Â¡Å¢ø ¾Á¢úì¸øÅ¢ ±ò¾¨É ¬ñÎ ¸¡Ä ÅÃÄ¡Ú ±ýÚ ÌÈ¢ôÀ¼ôÀðÎûÇÐ?


_____________________________________________________________________________
(1ÒûÇ¢)

4. Á§Äº¢Â ¿¡ðÊø ¾Á¢ú ‘¿¢¨Ä츒 ‘¦ºÆ¢ì¸’ ‘º¢È츒 ?

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(3ÒûÇ¢)

(6ÒûÇ¢ )