You are on page 1of 7

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Α ΦΙΕΡΩΜΑ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠPIN / 11

ΤΟΜΗ
Αντιδραστική Συνολική αντιπαράθεση
στη συνολική αποδιάρθρωση
n ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΥ

Έ
χουν περάσει ήδη τρεις εβδο- τον οδοστρωτήρα των κύκλων σπουδών βλημάτων των ελαστικά εργαζόμενων εκ-
μάδες από την έναρξη της σχο- του νόμου για τα ΑΕΙ. Από τον μαθητή του παιδευτικών και την ανάγκη των μόνιμων
λικής χρονιάς κι ενώ η κυβέρ- ΕΠΑΛ που αναγκάζεται να μετακινηθεί διορισμών, του κλεισίματος των ολιγομε-
νηση επιχειρεί να παρουσιάσει μακριά από το σπίτι του για να φοιτήσει λών τμημάτων των ΕΠΑΛ, των συμπτύ-
μια εικόνα «θριάμβου» για τον στην ειδικότητά του, μέχρι τον αναπληρω- ξεων τμημάτων, των αναγκών των σχολεί-
«ομαλό» τρόπο με τον οποίο αυτή έγινε, η τή εκπαιδευτικό που διαθέτει το μεγαλύτε- ων. Στις 29 Σεπτέμβρη, πραγματοποιήθη-
Είναι ανάγκη να βρούμε πραγματικότητα τη διαψεύδει οικτρά. Σχο-
λεία που υπολειτουργούν λόγω των χιλιά-
ρο μέρος του μισθού του για να βρει στέ-
γη στον τόπο πρόσληψής του, αν δεν ανα-
κε συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδεί-
ας από τα πρωτοβάθμια σωματεία των εκ-
εκείνους τους δρόμους δων κενών που υπάρχουν ακόμα, που δυ- γκαστεί τελικά σε παραίτηση όπως έγινε σε παιδευτικών, ενώ αντίστοιχη κινητοποίη-
σκολεύονται να καλύψουν τις λειτουργικές κάποιες περιπτώσεις. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙ- ση πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλο-
που θα μετατρέψουν τους ανάγκες λόγω της χρόνιας υποχρημα- ΖΑ-ΑΝΕΛ και όλο το αστικό μνημονιακό νίκη στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
τοδότησης, ολοήμερα τμήματα δημοτικών μπλοκ, χέρι-χέρι με τους εκπροσώπους της Το επόμενο διάστημα πραγματοποιούνται
τον θυμό, την αναμονή, σχολείων που δεν λειτουργούν καθόλου, ολιγαρχίας του πλούτου, όπως ο ΣΕΒ, που Γενικές Συνελεύσεις των εκπαιδευτικών
ολιγομελή τμήματα ΕΠΑΛ που έχουν κλεί- το τελευταίο διάστημα παρεμβαίνουν όλο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκ-
την απογοήτευση, την σει, γονείς που βάζουν το χέρι στην τσέπη και πιο επίμονα, σε πλήρη συνεργασία με παίδευση, ενώ για τις 5 Οκτώβρη, παγκό-
αποσπασματική διεκδίκηση, ακόμα και για φωτοτυπικό χαρτί, είναι με- τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σμια μέρα του εκπαιδευτικού, έχει αποφα-
ρικές από τις πλευρές της πραγματικής ει- του ΟΟΣΑ, επιδιώκουν την πλήρη αλλαγή σιστεί από τις Ομοσπονδίες πανεκπαιδευ-
όλα αυτά που αυτή την κόνας που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην του χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. τικό συλλαλητήριο.
εκπαίδευση. Αυτό εξάλλου είναι και το πραγματικό νό- Φυσικά, τα παραπάνω δεν αντιστοι-
περίοδο συνθέτουν την Αποφασίσαμε να κάνουμε το παρόν ημα του συνθήματος της εξουσίας και των χούν στο μέγεθος της επίθεσης που δέχε-
αφιέρωμα στην εκπαίδευση όχι εθιμοτυ- εκπροσώπων της «η εκπαίδευση θα μας ται η δημόσια εκπαίδευση. Είναι ανάγκη
εικόνα της κατάστασης του πικά, επειδή βρισκόμαστε ουσιαστικά στην βγάλει από την κρίση»: είναι η ανάγκη του να ξαναπιάσουμε το νήμα της ανυπακο-
εκπαιδευτικού κινήματος, αρχή της σχολικής και ακαδημαϊκής χρο-
νιάς. Η εκπαίδευση σε όλες της τις βαθ-
συστήματος να την προσδέσει ακόμα πιο
αποτελεσματικά στις ανάγκες της καπιτα-
ής και του αποφασιστικού αγώνα όχι μό-
νο για την υπεράσπιση των κατακτήσεών
σε γενικευμένη και μίδες απασχολεί κάθε εργατική και λαϊ- λιστικής κερδοφορίας. μας αλλά και για τη διεύρυνση των μορφω-
κή οικογένεια, οι συντηρητικές αναδιαρ- Είναι γεγονός ότι μπροστά σε μια τέ- τικών δικαιωμάτων των μαθητών και των
συνολική αντιπαράθεση θρώσεις και τομές που γίνονται σε αυτήν τοια επίθεση σε βάθος και σε έκταση σε φοιτητών, σύμφωνα με τις δυνατότητες της
έχουν άμεσο αντίκτυπο στις ανάγκες των όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η κα- εποχής μας. Είναι ανάγκη να βρούμε εκεί-
για να ραγίσει η βιτρίνα μαθητών και το νέων και στο δικαίωμά τάσταση του κινήματος δεν είναι η καλύ- νους τους δρόμους που θα μετατρέψουν
τους για ολόπλευρη και ουσιαστική μόρ- τερη, παρόλο που πλευρές των αναδιαρ- τον θυμό, την αναμονή, την απογοήτευση,
της «ομαλότητας» και της φωση. Προσθέτουν έναν ακόμα βραχνά θρώσεων δεν έχουν υλοποιηθεί, τουλάχι- την αποσπασματική διεκδίκηση, όλα αυτά
«εξόδου από την κρίση», στην ήδη καθημαγμένη από την οικονο-
μική κρίση και τις μνημονιακές επιταγές
στον με τον τρόπο που θα ήθελε η κυβέρ-
νηση, χάρη στην παρέμβαση του εκπαιδευ-
που αυτή την περίοδο συνθέτουν την εικό-
να της κατάστασης του εκπαιδευτικού κινή-
να μπουν φραγμοί στη εργαζόμενη πλειοψηφία: από το γονιό που τικού κινήματος. Το τελευταίο διάστημα ματος, σε γενικευμένη και συνολική αντιπα-
έχει παιδί που χρειάζεται ειδικό παιδαγωγό αυξάνουν οι κινητοποιήσεις σε διευθύν- ράθεση για να ραγίσει η βιτρίνα της «ομα-
μνημονιακή βαρβαρότητα, και τον πληρώνει από την τσέπη του γιατί σεις εκπαίδευσης και περιφερειακές διευ- λότητας» και της «εξόδου από την κρίση»,
οι προσλήψεις στο δημόσιο σχολείο δεν θύνσεις, που αναδεικνύουν τα θέματα των να μπουν φραγμοί στη μνημονιακή βαρβα-
να ηττηθεί η πολιτική επαρκούν, μέχρι τον φοιτητή που βλέπει ελλείψεων σε προσωπικό στη γενική εκ- ρότητα, να ηττηθεί η πολιτική της κυβέρνη-
της κυβέρνησης και της ΕΕ. το πτυχίο του να κουρελιάζεται κάτω από παίδευση και στην ειδική αγωγή, των προ- σης και της ΕΕ.
12 / ΠPIN Α ΦΙΕΡΩΜΑ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Για το σχολείο των αναγκών
Α
φετηριακό σημείο της
τερων κοινωνικών ομάδων. Η ενιαία δομή
συζήτησης για το σχολείο
επιτρέπει το συλλογικό σχεδιασμό της εκ-
των αναγκών και των
παιδευτικής πράξης προς όφελος των πιο
δικαιωμάτων μας, αδύναμων κοινωνικών ομάδων, τον περι-
είναι ένα εκπαιδευτικό ορισμό του ανταγωνισμού και την εξάλει-
πρόγραμμα αντίστασης ψη των εξεταστικών φραγμών. Ένα ενιαίο
και ανατροπής που σχολείο δεν μπορεί να βάζει κανένα εμπό-
βασίζεται στη γνώση διο στη συνεχή και απρόσκοπτη διαδικασία
και τη διεκδίκηση των πρωτόγνωρων φοίτησης του μαθητή σε αυτό. Δεν μπορεί
απελευθερωτικών δυνατοτήτων για τη σημερινή να έχει εξετάσεις κατάταξης, απόρριψης, ή
κοινωνία, που γεννά η εργασία και η επιστήμη, βαθμολογία ως εργαλεία εσωτερίκευσης
σε αντιπαράθεση με την ιδιοποίηση, την της αποτυχίας του. Στόχος του ενιαίου σχο-
καταστροφή και την κατάπνιξή τους από τον λείου θα είναι «να μαθαίνουν» όλα τα παι-
καπιταλισμό. Ο αγώνας για μια απελευθερωτική διά κι όχι να πιστοποιήσει ποια δεν μπο-
παιδεία συνδυάζεται με την πάλη για τη ρούν να μάθουν ώστε να τα αποκλείσει. Γι’
χειραφετημένη και χωρίς εκμετάλλευση αυτό θα ασχολείται με την εξεύρεση τρό-
εργασία. Ένας τέτοιος αγώνας διεκδικεί πων, μεθόδων και εργαλείων για το πρώτο
να κυριαρχούν οι ανάγκες της κοινωνικής κι όχι για το δεύτερο.
πλειοψηφίας στο τι, πώς, με ποιο τρόπο και για Η ενιαία δομή υπηρετεί μια διαφορετι-
ποιο σκοπό μαθαίνουμε καθώς και στο τι, πώς, κή εκπαιδευτική φιλοσοφία που βασίζεται
για ποιο σκοπό και με ποιο τρόπο παράγουμε στο συλλογικό προγραμματισμό της παιδα-
και συμμετέχουμε ταυτόχρονα στη συλλογική γωγικής πράξης, κατανοώντας τη μόρφωση
κοινωνική και πολιτική ζωή. Το ζήτημα της ως μια συλλογική υπόθεση και όχι ως ένα
αγχωτικό, ανταγωνιστικό παιχνίδι με νικη-
μόρφωσης είναι άμεσα συνδεδεμένο με το
τές και χαμένους. Με αυτό τον τρόπο προ-
ζήτημα της δημοκρατίας και της εργασίας
ωθεί μια διαφορετική συνολικά αντίληψη
αλλά και της ελεύθερης, αξιοβίωτης ζωής. για την κοινωνία, όπου αυτό που κρίνεται
Παρά τη ρητορική για τη σημασία της γνώσης n ΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ τα, καθώς και στην αναγκαιότητα οι νέοι άν- ως σημαντικό δεν είναι η ιεραρχική ταξι-
και της εκπαίδευσης στο σύγχρονο κόσμο, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΙΔΗΣ θρωποι να γίνουν κοινωνοί και υποκείμε- νόμηση των ανθρώπων και η ατομική πά-

Η
στην πράξη ο καπιταλισμός της κρίσης και να της συνέχισής της. Το ενιαίο σχολείο θα λη για επιβίωση εις βάρος των υπολοίπων
της κανιβαλικής προσπάθειας υπέρβασής διάρκεια της εκπαίδευσης έχει ενιαία δωδεκάχρονη δομή. αλλά η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη·
της προς όφελος του κεφαλαίου, οδηγεί στην πρέπει να ανταποκρίνεται Είμαστε αντίθετοι με τον κατακερματι- όπου η αξία του κάθε μεμονωμένου υποκει-
καταστροφή του δικαιώματος στη μόρφωση για στον πλούτο των γνώσεων, σμό μεταξύ των βαθμίδων της εκπαίδευ- μένου και η ικανοποίηση των ατομικών του
ένα πλειοψηφικό κομμάτι της νέας γενιάς. Από των τεχνολογικών και επι- σης και των διακριτών εκπαιδευτικών δι- κλίσεων αναδύεται μέσα από τη συλλογική
τα προγράμματα κουπονιών στη Χιλή, μέχρι τις στημονικών ανακαλύψεων, κτύων (π.χ. γενική – τεχνική εκπαίδευση) συνύπαρξη και αμοιβαιότητα.
τυποποιημένες εξετάσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες των πολιτιστικών επιτευγμάτων που έχει που λειτουργούν στην κατεύθυνση της μορ- Μιλάμε για δωρεάν και δημόσιο χαρα-
οδηγούν στο κλείσιμο πολλών σχολείων στις συσσωρεύσει η ανθρώπινη δραστηριότη- φωτικής επιλογής προς όφελος των ανώ- κτήρα του σχολείου και όλης της εκπαίδευ-
κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές, και από
εκεί στην αδυναμία των σπουδαστών σε πολλές

Μάθημα με σκοπό τον άνθρωπο και εκπ
καπιταλιστικές χώρες να ολοκληρώσουν τις
πανεπιστημιακές σπουδές τους, λόγω διδάκτρων,
υπερχρέωσης στις τράπεζες ή απλά αδυναμίας
των οικογενειών τους να χρηματοδοτήσουν

Τ
τις σπουδές τους, η εικόνα που αποτυπώνεται
είναι μια εικόνα μορφωτικής καταστροφής. ο δωδεκάχρονο ενιαίο, δη- γωγικός σκοπός είναι η διαμόρφωση αν-
Μια μορφωτική καταστροφή αφενός με την μόσιο και δωρεάν σχολείο θρώπων με ισόρροπη σωματική, γνωστική,
έννοια ότι ένας μεγάλος αριθμός μαθητών οφείλει να αναπροσαρμόσει ηθική και καλλιτεχνική ανάπτυξη. Ανθρώ-
και τους παιδαγωγικούς σκο- πων που καλλιεργούν τη σωματική τους
αποκλείεται από το σχολείο και, αφετέρου, με
πούς του. Το σημερινό σχο- ευεξία, κατακτούν ακαδημαϊκές και τεχνι-
την έννοια ότι η εκπαίδευση ταυτίζεται πλήρως
λείο κυριαρχείται από τον ανταγωνισμό και κές γνώσεις και ικανότητες που αναφέρο-
με την επιχειρηματικότητα, την πρόσκτηση από την επιδίωξη της εργασιακής ευελιξίας νται στους βασικούς κλάδους της παραγω-
μετρήσιμων εργασιακών δεξιοτήτων και την – κινητικότητας, με μια ρηχή και υποκριτική γής, δηλαδή πολυτεχνική μόρφωση. Αν-
ικανότητα διαρκούς επανακατάρτισης με βάση αναφορά στην αναγνώριση της διαφορετι- θρώπων που προσπαθούν συστηματικά να
την αρχή της απασχολησιμότητας. Ασκώντας κότητας και γενικόλογων ανθρωπιστικών προσεγγίσουν ιδανικά όπως η συντροφικό-
κριτική στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα που αξιών, σε έναν κόσμο, ωστόσο, όπου κυρι- τητα, η αυτοθυσία για το δημόσιο συμφέ-
βρίσκεται μακριά από τις ανάγκες της νεολαίας, αρχεί η επιχειρηματικότητα, η εκμετάλλευ- ρον και η γενναιότητα της υπέρβασης του
διατυπώνουμε μια συνολική εκπαιδευτική ση και ο ρατσισμός. Σε αυτή τη βάση, η παι- ατομικισμού, που εκτιμούν και απολαμβά-
πρόταση. Για μια αποκλειστικά δημόσια, δαγωγική πράξη οργανώνεται από λίστες νουν τις καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης
δωρεάν, δημοκρατική εκπαίδευση όλων των τυποποιημένων και τεχνοκρατικών στόχων (Γρόλλιος Γ. 2016).
παιδιών, με δίχρονη προσχολική αγωγή και μάθησης, ενώ η όποια οικειοποίηση θεμα- Αυτός ο παιδαγωγικός σκοπός και ευ-
ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο. Για πραγματική τικών της προοδευτικής εκπαίδευσης (π.χ. ρύτερα το ενιαίο 12χρονο δωρεάν δημόσιο
δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε μια ενιαία μέθοδος project) από τον επίσημο παιδα- σχολείο προϋποθέτει και μια διαφορετική
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη δυνατότητα γωγικό λόγο αναφέρεται στην οικονομίστι- αντίληψη για τον εκπαιδευτικό και το ρό-
ελεύθερης πρόσβασης στο δημόσιο, δωρεάν, κη επιδίωξη της ανάπτυξης πολυλειτουρ- λο του. Στον κυρίαρχο εκπαιδευτικό λόγο,
σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης μετά το γικών εργαζομένων στα πλαίσια των ευέ- ο εκπαιδευτικός, αν δεν είναι πλήρως απα-
δωδεκάχρονο σχολείο, για όσα επαγγέλματα λικτων εργασιακών σχέσεων. Αντίθετα, το ξιωμένος και δυσφημισμένος, όπως όλοι οι
δεν απαιτείται πανεπιστημιακή μόρφωση. Για σχολείο της χειραφετητικής παιδείας ξεκι- εργαζόμενοι στο δημόσιο, οφείλει να λει-
μια κοινωνία που η μόρφωση θα αναδύεται νάει από διαφορετικές παραδοχές για τους τουργεί απλώς ως αποτελεσματικός τεχνι-
από όλους τους αρμούς της και θα εξασφαλίζει παιδαγωγικούς στόχους του σχολείου και κός συγκεκριμένων διδακτικών αντικειμέ-
όλους τους υλικούς πόρους, ώστε καθεμία και σε αυτή τη βάση καθορίζει το περιεχόμε- νων για την επίτευξη μετρήσιμων αποτε-
καθένας να έχει πρόσβαση σε όποιο κομμάτι της νο του, τις διαδικασίες μάθησης και το ρό- λεσμάτων, χωρίς να θέτει ενοχλητικά ερω-
λο των εκπαιδευτικών. Κεντρικός παιδα- τήματα γύρω από τη φύση του αναλυτικού
εκπαίδευσης επιθυμεί, όποτε το επιλέξει.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Α ΦΙΕΡΩΜΑ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠPIN / 13

ν και των δικαιωμάτων μας
σης. Με την πλήρη κατάργηση της ιδιωτι- από όλους τους πόρους της. Από τις πολι-
κής εκπαίδευσης και με αυξημένες κοινω- τιστικές ομάδες στις εργατικές συνοικίες,
νικά παροχές για τα παιδιά της εργατικής μέχρι την επίσημη τέχνη και το πρόγραμ-
τάξης και τις κυριαρχούμενες κοινωνικές μα των ραδιοτηλεοπτικών μέσων επικοι-
ομάδες. Σίτιση, στέγαση, μεταφορά, ιατρο- νωνίας. Μορφωτική πολιτική δεν ασκεί
φαρμακευτική περίθαλψη και ταυτόχρονα μόνο το σχολείο αλλά ένα μεγάλο δίκτυο
το σύνολο των πολιτιστικών και αθλητικών ιδεολογικών πολιτιστικών μηχανισμών,
δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονται που στη σημερινή περίοδο της καπιτα-
τα παιδιά και είναι αναγκαίες για την ισόρ- λιστικής κρίσης, απλά περιορίζεται στην
ροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη τους, εμπορευματοποίηση, στην ευτέλεια, στο
πρέπει να παρέχονται στο δημόσιο σχο- σεξισμό και στη ναρκισσιστική κουλτού-
λείο. Αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο δω- ρα. Το ενιαίο σχολείο μπορεί να συμβάλ-
ρεάν σχολείο ως ένα ευρύτερο μορφωτικό λει σε μια ριζικά διαφορετικά μορφωτική
κέντρο για τις εργατικές και αγροτικές περι- πορεία, αλλά έχει την ανάγκη να θεμελιω-
οχές, ένα κέντρο πολιτισμού και για τη νέα θεί σε μια νέα λαϊκότητα, σε μια ριζικά δι-
γενιά και για τους γονείς τους, ένα συλλο- αφορετική κουλτούρα, η οποία, αξιοποιώ-
γικό κοινωνικό αγαθό που ανήκει στην ίδια ντας τις υπάρχουσες κατακτήσεις του αν-
την εργαζόμενη πλειοψηφία. θρώπινου πολιτισμού, θα ανοίγει νέους
Από αυτή την άποψη, η νέα σχολική δο- δρόμους. Με αυτό τον τρόπο, κατανοού-
μή απαιτεί γενναία δημόσια χρηματοδότη- με και την «ανοικτότητα» του σχολείου, σε
ση, με μείωση των μαθητών ανά τμήμα, με πλήρη αντιπαράθεση με τον αγοραίο κα-
σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, με βιβλι- ταναλωτισμό, τη σχολική αυτονομία και
οθήκες, εργαστήρια, χώρους άθλησης και τη φιλανθρωπία των ποικίλων χορηγών.
πολιτισμού, με πολλαπλές αντισταθμιστικές Είναι προφανές ότι ένα σχολείο που
εκπαιδευτικές δομές και κοινωνικές υπηρε- θέλει να «διδάσκει» και να διαπαιδαγω-
σίες τόσο για τους πιο αδύναμους κοινωνι- γεί στην ελευθερία και τη δημοκρατία,
κά μαθητές, για τα παιδιά με αναπηρία και δεν μπορεί παρά να τις αποτυπώνει και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και για στη συλλογική διοίκησή του. Θα ήταν ιδρύματος στη διαδικασία με την οποία τών από την ίδια. Χρειάζεται να υπάρχει Αγωνιζόμαστε
τα παιδιά των μεταναστών. ανεδαφικό να ισχυριστούμε ότι το σχο- θα συντελείται η αντικαπιταλιστική ανα- συλλογικός σχεδιασμός και συζήτηση επί για το ενιαίο,
Ασφαλώς και δεν θεωρούμε το ζήτη- λείο μπορεί να αποτελέσει νησίδα δημο- τροπή της σημερινής κοινωνικο-οικονο- της εκπαιδευτικής διαδικασίας με δυνατό- δημόσιο
μα της μόρφωσης αποκλειστικά και μόνο κρατίας μέσα στο αυταρχικό, εκμεταλλευ- μικής κατάστασης. Σε μια τέτοια κατεύ- τητα λήψης αποφάσεων. Και φυσικά η κα- και δωρεάν,
ζήτημα σχολείου. Αντίθετα ο στόχος του τικό περιβάλλον της καπιταλιστικής κρί- θυνση, η Γενική Συνέλευση του σχολείου τάργηση προσευχών, εκκλησιασμών, πα- δωδεκάχρονο
ενιαίου, δωδεκάχρονου, δημόσιου, δω- σης. Αντίθετα, λαϊκά συλλογικά όργανα (με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων ρελάσεων, θρησκευτικών συμβόλων και σχολείο
ρεάν σχολείου πρέπει να συμπληρώνεται εξουσίας και επιβολής της λαϊκής θέλη- του καθώς και μαθητικών αντιπροσώπων) οποιασδήποτε μορφής ιδεολογικών κα-
από μια ευρύτερη μορφωτική πολιτική, η σης σε κοινωνικό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι το αποφασιστικό όργανο ταναγκασμών είναι αναγκαίες προϋπο-
οποία θα στοχεύει σε μια κοινωνία όπου η πρέπει να «συναντιούνται» με αντίστοιχα της λειτουργίας του, με δυνατότητα εκλο- θέσεις του εκδημοκρατισμού του δημό-
μόρφωση και ο πολιτισμός θα αναδύονται όργανα στο επίπεδο κάθε εκπαιδευτικού γής διοικητικών οργάνων άμεσα ανακλη- σιου σχολείου.

παιδευτικούς διανοούμενους της κοινωνικής αλλαγής
προγράμματος, το κοινωνικά καθορισμένο πε- σμών, τις ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, τον στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ένα πε- και του ΟΟΣΑ. Η εκπαιδευτική μας πρόταση
ριεχόμενο της σχολικής γνώσης και τον προσα- διοικητισμό, την αξιολόγηση, την περιπλάνη- ριεχόμενο σπουδών που αναφέρεται όχι στην συνέχεται από κοινά χαρακτηριστικά στην ανά-
νατολισμό της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτι- ση σε πολλές σχολικές μονάδες και τη διαρκή εργασιακή ευελιξία αλλά στην πολυμέρεια του πτυξή της, βλέποντας το κάθε παιδί και νέα/νέο
κής. Οφείλει να επιδεικνύει όλα εκείνα τα επιθυ- απειλή των απολύσεων και μετατάξεων. Προϋ- συνολικού ανθρώπου. ως συνολικό, συλλογικό υποκείμενο επίδρα-
μητά γνωρίσματα που τυποποιούν οι λίστες αξι- ποθέτει ανθρώπους ελεύθερους, σε διαδικασία Διεκδικούμε επομένως ριζική αλλαγή στα σης επί του κόσμου κι αλλαγής του κι όχι ως
ολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, να ανταγω- διαρκούς επιστημονικής επιμόρφωσης και αυ- αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, καθορισμό κατακερματισμένο αντικείμενο υποταγής της
νίζεται τους συναδέλφους του και την ίδια στιγ- τομόρφωσης, με αναγνώριση της παιδαγωγικής με παιδαγωγικούς όρους ενιαίου ωρολογίου ζωής του στην αναπαραγωγή και κυριαρχία
μή να αποδέχεται ως κάτι αυτονόητο τον διοι- τους συμβολής σε μια κοινωνία αλληλεγγύης προγράμματος για όλα τα παιδιά. Για τα παιδιά του κεφαλαίου. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο,
κητισμό και την εκπαιδευτική ιεραρχία. Οφεί- και ισότητας, όπου θα μπορούν να ζουν με αξι- των προσφύγων - μεταναστών μέσα σε αυτό το ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλά και η παρέμ-
λει, επομένως, να είναι μόνιμα υπό καθεστώς οπρέπεια με το μισθό τους, για να μπορούν να πρόγραμμα πρέπει να εξασφαλίζεται η γνώση βαση όλου του κόσμου της εργασίας είναι κα-
φόβου και να λειτουργεί ως απλός υπάλληλος συμβάλλουν, με τη σειρά τους, στη μορφωτική της γλώσσας και της ιστορίας της χώρας τους. Ο θοριστικής σημασίας. Στηρίζεται και ξεδιπλώνει
και διεκπεραιωτής ενός παιδαγωγικού σχεδίου ενδυνάμωση και χειραφέτηση της νέας γενιάς. τίτλος που θα δίνεται στο τέλος του ενιαίου δω- τον άγνωστο στο σήμερα δυναμισμό των αν-
που έχει διαμορφωθεί από το κράτος και τους Mε βάση το συγκεκριμένο προσανατολι- δεκάχρονου σχολείου θα σημαίνει ότι ο απόφοι- θρώπινων δυνατοτήτων όταν διεκδικούν και
διανοούμενούς του. σμό των παιδαγωγικών στόχων και το σύστοι- τός του έχει αποκτήσει εκείνες τις γνώσεις που ορίζουν τη ζωή και το μέλλον τους.
Σε αυτή την οπτική, η χειραφετητική παιδεία χο ρόλο των εκπαιδευτικών στο ενιαίο σχο- προβλέπει το πρόγραμμά του και δεν θα χρειά- Η παραπάνω εκπαιδευτική πρόταση συ-
και το ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο αντιπαραθέ- λείο πρέπει να οργανώνεται και το περιεχόμε- ζεται καμιά επιπλέον πιστοποίηση. γκρούεται με την καθημερινή μας πραγματι-
τουν την αντίληψη για το ρόλο του εκπαιδευτι- νο των σπουδών και η διδακτική πράξη. Απέ- Οι αρχές που διέπουν το ενιαίο 12χρονο, κότητα, όχι τυχαία, αλλά από πρόθεση. Γιατί θέ-
κού ως διανοούμενου της κοινωνικής αλλαγής, ναντι στην αποσπασματική γνώση, τη «γνώση υποχρεωτικό, δημόσιο και δωρεάν σχολείο δεν λει να την ανατρέψει κι όχι να τη διαχειριστεί. Γι’
που είναι καθοδηγητής των μαθητών του στον ίσον άθροισμα πληροφοριών», διεκδικούμε μπορεί παρά να προβάλλονται ενιαία και αδι- αυτό είναι μια μάχιμη πρόταση κι όχι μια υπό-
δύσκολο δρόμο της μόρφωσης και του αγώνα την ενιαία πολύμορφη γνώση που επιστρέφει απραγμάτευτα, ώστε να μην επιτρέπεται η ου- θεση εργασίας. Γιατί η αντιμετώπιση του σήμε-
για την κοινωνική και πολιτική χειραφέτηση αλ- και βασίζεται στα ιστορικά διαμορφωμένα θε- σιαστική ακύρωση του περιεχομένου του από ρα και η αναζήτηση του αύριο του σχολείου,
λά και τους βοηθά να αναμετρηθούν με τις κοι- μέλια των επιστημών και συμβάλλει ώστε όλα την επιλεκτική, φραστική υιοθέτηση πλευρών δεν είναι δυο διαδοχικές διαδικασίες, ούτε πα-
νωνικές σχέσεις εξουσίας και να αλλάξουν τον τα παιδιά να διεισδύουν στους νόμους κίνη- του, με στόχο να συγκαλυφθεί ο νεοφιλελεύθε- ράλληλες. Βαδίζουν αγκαλιά, αλληλοδιαπλέ-
εαυτό τους και τον κόσμο. σης της φύσης και της κοινωνίας σε αντίθεση ρος αντιδραστικός χαρακτήρας της κυρίαρχης κονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Η μια ανα-
Σε αυτή την κατεύθυνση, είναι αυτονόητο με τον τεχνοκρατισμό και τη δήθεν ουδετερό- εκπαιδευτικής πολιτικής, κατά τη συνήθη τα- ζητά εύφλεκτο υλικό στην άλλη, για να κτίσουν
ότι η αναγνώριση του επιστημονικού και κοι- τητα της επιστήμης. Προωθεί το δέσιμο της θε- κτική των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκα- από κοινού τη νέα κοινωνική και εκπαιδευτική
νωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού δεν μπορεί ωρίας με την πράξη, τη μελέτη των διαφόρων ετιών και ιδιαίτερα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – απελευθερωτική «ουτοπία» απέναντι στην κα-
να συνυπάρχει με την έλλειψη μόνιμων διορι- επιστημών σε σύνδεση με τις εφαρμογές τους ΑΝΕΛ, στη βάση των κατευθύνσεων της ΕΕ πιταλιστική «δυστοπία».
14 / ΠPIN Α ΦΙΕΡΩΜΑ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Τα κομμάτια ενός n ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΙΔΗΣ
αντιδραστικού παζλ
n ΣΤΟ ΖΥΓΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προωθεί και κλιμακώνει ένα συνολικό σχέδιο αντιδραστικής αναδιάρθρωσης
Την περσινή αντίστοιχη περίοδο ο όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, που είναι στενά συνδεμένο με το κτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων.
υπουργός Παιδείας, Ν. Φίλης, μιλούσε Θεμελιακό στοιχείο του αποτελεί η καταβαράθρωση των μορφωτικών δικαιωμάτων της νεολαίας με την αποθέωση
για την επιστροφή στην «κανονικότητα».
Ο Κ. Γαβρόγλου με την έναρξη της της δεξιότητας και των προγραμμάτων των αποσπασματικών πληροφοριών.
φετινής σχολικής χρονιάς θεωρεί
ότι το πρώτο σχολικό κουδούνι είναι
«κουδούνι θριάμβου» της λειτουργίας των
σχολείων τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ
ο πρωθυπουργός δηλώνει σε συνέντευξή
του ότι βλέπει παντού «χαμογελαστά
πρόσωπα».
Αυτές τις μέρες, μαζί με το επικοινωνιακό
παραμύθι της ανάπτυξης και της χώρας
που βγαίνει από την κρίση και την
επιτροπεία το 2018, έχουμε την αφήγηση
μιας εικονικής πραγματικότητας και για
την εκπαίδευση. Με όσα «φτιασιδώματα»
όμως κι αν παρουσιάζουν την κατάσταση
στην εκπαίδευση, είναι πολύ δύσκολο
να κρυφτεί η σκληρή πραγματικότητα
της καπιταλιστικής κρίσης, οι
σωρευτικές επιπτώσεις της εφαρμογής
των μνημονιακών πολιτικών και των
συντηρητικών αναδιαρθρώσεων σε
όλες τις βαθμίδες της και οι τομές που
επιχειρούνται με πιστό οδηγό το τριετές
σχέδιο της κυβέρνησης για την εκπαίδευση.
Υπό το άγρυπνο βλέμμα της ΕΕ και του
ΟΟΣΑ και πιστούς συμμάχους όλο το
αστικό μνημονιακό μπλοκ, μέσω των
πολιτικών και οικονομικών εκπροσώπων
του.
Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση προχωρά ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΑΡΑΘΡΩΣΗ
στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της και
με βάση το τρίτο μνημόνιο με σχετικά
γοργούς ρυθμούς και σε γενικές γραμμές
μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Όπως είναι
αλήθεια ότι σε πολύ κρίσιμα ζητήματα και
ακρογωνιαίους λίθους της συντηρητικής

Τ
αναδιάρθρωσης, όπως η αξιολόγηση,
δυσκολεύεται προς το παρόν να τα ον Μάη του 2017 η κυβέρ- παίδευσης, η ενοποίηση συναφών τομέων μόνιμων διορισμών εδώ και εφτά χρόνια
προχωρήσει με τον τρόπο που θα ήθελε. νηση δημοσιοποίησε το τριε- στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα πλαί- και η επέκταση της ελαστικής εργασίας με
Γιατί ξέρει ότι δεν είναι πολύ εύκολο, τές σχέδιό της για την εκπαί- σια του στόχου για εξορθολογισμό της δι- την αύξηση των αναπληρωτών πλήρους και
ακόμα και στην περίοδο της κάμψης δευση, για όλες τις βαθμίδες. αχείρισης του διδακτικού προσωπικού, η μειωμένου ωραρίου θεωρείται πια ως «κα-
του κινήματος, να ανοίξει μέτωπα που Βασικοί άξονες του σχεδίου ανακοίνωση των βασικών πλευρών για τη νονικότητα». Εκτός από το πρόβλημα της
θα μπορούσαν να αποτελέσουν το φιτίλι αυτού αποτελούν η σύνταξη της νέας έκ- συνολική αναδιάρθρωση του Λυκείου και λειτουργίας των σχολείων, είναι πολύ σο-
που θα μετατρέψουν την οργή και την θεσης του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαί- των εισαγωγικών εξετάσεων και ο νόμος βαρό το γεγονός ότι εμπεδώνεται ως λογική
απογοήτευση σε αντίσταση και σοβαρή δευση που θα αντικαταστήσει εκείνη του για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. ο ευέλικτος εργασιακά και αναλώσιμος εκ-
σύγκρουση. Έτσι, τα μέτρα που παίρνει 2011, η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μο- Φυσικά, στα παραπάνω πρέπει να προ- παιδευτικός, ο οποίος μάλιστα, σύμφωνα με
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης νάδων και η αξιολόγηση των εκπαιδευτι- σθέσουμε τις βασικές πλευρές της εκπαι- τις νεοσυντηρητικές απόψεις που κυκλο-
έχουν μια κοινή λογική: κινούνται κών, η παιδαγωγική και διοικητική αυτο- δευτικής πολιτικής που εφαρμόζονται τα φορούν στην «πιάτσα» της εκπαιδευτικής
στην κατεύθυνση μιας συνολικής νομία των σχολικών μονάδων, ο εξορθολο- χρόνια της κρίσης και που έχουν άμεση πολιτικής, είναι πιο αποδοτικός και αποτε-
αναδιάρθρωσης, με στόχο την αλλαγή του γισμός της διαχείρισης του εκπαιδευτικού σχέση με τη λειτουργία των σχολείων και λεσματικός, γραμμή που μια χαρά υλοποι-
DNA της δημόσιας εκπαίδευσης, ώστε να προσωπικού, εί η κυβέρνη-
εξυπηρετεί την μεγαλύτερη πρόσδεση της η εφαρμογή ση με την πο-
εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς και νέας δομής λιτική της. Η
της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Κάτω από
αυτό το πρίσμα, είναι ανάγκη να βλέπουμε
της δευτερο-
βάθμιας εκ-
Οι μηδενικοί διορισμοί, η επέκταση της ελαστικής εργασίας υπογράμμιση
από τους υπε-
και τις αλλαγές. Με τρόπο συνολικό, έτσι παίδευσης, η και οι δραματικές οικονομικές περικοπές δημιουργούν ένα πλαίσιο ρεθνικούς
ώστε να μπορούμε να κατανοούμε τα νέα μέθοδος οργανισμούς
επιμέρους μέτρα και νομοθετικές ρυθμίσεις εισαγωγής τρομακτικής ασφυξίας στη λειτουργία των σχολείων και των σχολών ότι το 80%
όχι αποσπασματικά και σε παράθεση αλλά στα ΑΕΙ-ΤΕΙ των δημόσι-
ως κομμάτια ενός συνολικού σχεδίου και ο νόμος ων δαπανών
αναδιάρθρωσης που δένει και έχει σχέση για την τριτο- για την εκπαί-
το ένα με το άλλο. βάθμια εκπαίδευση. Από αυτά, είτε έχουν των σχολών, όπως οι μηδενικοί διορι- δευση αντιστοιχεί στη μισθοδοσία των εκ-
υλοποιηθεί είτε βρίσκονται στην τελική φά- σμοί, η επέκταση της ελαστικής εργασί- παιδευτικών δείχνει μια σαφή κατεύθυνση
ση της υλοποίησής τους η σύνταξη της εν- ας και οι δραματικές οικονομικές περικο- όσον αφορά και στον «εξορθολογισμό» των
διάμεσης έκθεσης του ΟΟΣΑ για την ελλη- πές που, λειτουργώντας πια συσσωρευτι- οικονομικών της εκπαίδευσης και της δι-
νική εκπαίδευση, της οποίας βασικές κα- κά τα τελευταία χρόνια, δημιουργούν ένα αχείρισης του προσωπικού τους: είναι ένα
τευθύνσεις η κυβέρνηση ήδη υλοποιεί ή πλαίσιο τρομακτικής ασφυξίας στη λειτουρ- «βάρος» από το οποίο το δημόσιο πρέπει
προετοιμάζει την υλοποίησή τους, η νομο- γία των σχολείων και των ΑΕΙ-ΤΕΙ, διευκο- να απαλλαγεί.
θετική προετοιμασία από το Ινστιτούτο Εκ- λύνοντας παράλληλα με αυτόν τον τρόπο Η καταβαράθρωση των μορφωτικών
παιδευτικής Πολιτικής για την αυτοαξιολό- το πέρασμα αλλά και την αποδοχή συντη- δικαιωμάτων των μαθητών και των φοι-
γηση της σχολικής μονάδας και την αξιολό- ρητικών αναδιαρθρώσεων στο όνομα της τητών με την αποθέωση της δεξιότητας και
γηση σε πρώτη φάση των στελεχών της εκ- δημοσιονομικής προσαρμογής. Η απουσία των προγραμμάτων των αποσπασματικών
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Α ΦΙΕΡΩΜΑ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠPIN / 15

ΤΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ» ΤΟΥ ΟΟΣΑ
Χρηματοδότηση
πληροφοριών, είναι πιθανά η πιο σημαντι- ένα μεγάλο μέτωπο, που αποτελεί και βα- ων ή και τις προϊσταμένες των νηπιαγωγεί- με όρους αγοράς
κή πλευρά της επιχειρούμενης συντηρητι- σικό πυλώνα της συντηρητικής αναδιάρ- ων(!) καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ανοί-
κής αναδιάρθρωσης σε όλες τις βαθμίδες. θρωσης, είναι φυσικά εκείνο της αξιολό- γει η κερκόπορτα της ατομικής αξιολόγη- n ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΤΑΓΗΣ
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι περσι- γησης, σχολείων, σχολών, εκπαιδευτικών σης, που είναι η βασική στόχευση.
νές υπουργικές αποφάσεις Φίλη για το νη- και εκπαιδευομένων. Σύμφωνα με το χρο- Μια άλλη παράμετρος είναι η αξιολό- Το υπουργείο Παιδείας, ήδη από τον Φε-
πιαγωγείο και το δημοτικό έχουν μετατρέ- γηση των μαθητών. Σύμφωνα με την επι- βρουάριο του 2017, έχει στα χέρια του την
ψει το μεν πρώτο σε παιδοφυλακτήριο, ενώ τροπή που συγκροτήθηκε από τον Γαβρό- ενδιάμεση έκθεση του ΟΟΣΑ για το ελληνι-
οδηγούν το δημοτικό να λειτουργεί με πρό- γλου μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελε- κό εκπαιδευτικό σύστημα. Η έκθεση, αν και
γραμμα – «χυλό» (όπως έχει χαρακτηριστεί σμάτων του διαγωνισμού PISA, (βασικού δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ,
εύστοχα), αφού η διαμόρφωση του προ- εργαλείου του ΟΟΣΑ για το πέρασμα των κατά ένα παράξενο τρόπο παρέμεινε κρυφή
γράμματός τους εξαρτάται από το κάθε φο- πολιτικών του στην εκπαίδευση) και που από την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα,
ρά διαθέσιμο προσωπικό. στοιχεία του πορίσματός της είδαν πριν τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχου- από μερικές μέρες το φως της δημοσιότη- και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η κυ-
με στο γυμνάσιο περικοπή επιστημονικών τας, «δεν είναι αποτελεσματική η αξιολό- βέρνηση την απέκρυψε διότι δεν ήθελε και
αντικειμένων και αντικατάστασή τους με γηση των μαθητών, αφού γίνεται μηχανι- δεν θέλει να αποκαλύψει στον κόσμο της εκ-
θεματικές εβδομάδες, όπου με διαδικασί- στικά και διεκπεραιωτικά». Να θυμίσουμε παίδευσης τις σκληρές νεοφιλελεύθερες πο-
ες fast track ξεμπερδεύουμε με ολόκληρα εδώ ότι οι επιδόσεις των μαθητών αποτε- λιτικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Η ΝΔ
μαθήματα και αντικείμενα. Όσον αφορά λούν βασικό δείκτη της αξιολόγησης του του Κ. Μητσοτάκη δεν αναφέρεται σε αυτήν
στο Γενικό Λύκειο, σύμφωνα με αυτά που εκπαιδευτικού. διότι όλο το δήθεν καινοτόμο και μεταρρυθ-
έχουν εξαγγελθεί και έχουν δει το φως της Τέλος, σοβαρή πλευρά είναι η οικονο- μιστικό πρόγραμμα της στην εκπαίδευση δεν
δημοσιότητας, μιλάμε για μια βαθμίδα σα- μική ασφυξία των σχολείων που έχει επι- είναι τίποτα άλλο παρά μια απλή αναπαρα-
φώς υποβαθμισμένη μορφωτικά, με δρα- βάλλει η μνημονιακή λιτότητα. Πολλά σχο- γωγή της ενδιάμεσης έκθεσης ΟΟΣΑ. Μάλι-
στική μείωση των μαθημάτων άρα και των λεία με δυσκολία καλύπτουν τις καθημερι- στα στα πλαίσια της αντιπαράθεσης του νέ-
επιστημονικών αντικειμένων με τα οποία νές λειτουργικές τους ανάγκες. Το κενό έρ- ου μνημονιακού διπολισμού, η ΝΔ ιδεολογι-
θα έρχονται σε επαφή οι μαθητές, στο όνο- χονται να καλύψουν τα πλήθος προγράμ- κοποιεί την έκθεση ΟΟΣΑ με αναφορές στον
μα της προετοιμασίας για τις εισαγωγικές ματα και χορηγίες, τα οποία κατακλύζουν κοινωνικό δαρβινισμό, ενώ η κυβέρνηση κα-
για τα Πανεπιστήμια. στην κυριολεξία τα σχολεία, στο όνομα της ταγγέλλει ό,τι έχει συνυπογράψει ως ανα-
Τέλος, ο πρώτος κύκλος σπουδών στα νοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, η καινοτομίας. Με μεμονωμένες χρηματοδο- γκαίο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ελ-
Πανεπιστήμια με πτυχίο χωρίς αντίκρισμα αρχή θα γίνει με την αυτοαξιολόγηση των τήσεις, με αντάλλαγμα κάποια αναλώσιμα ή ληνικού σχολείου.
σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση σχολείων και την αξιολόγηση των στελε- κάποια μικρή βελτίωση των κτιριακών υπο- Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Ο ΟΟΣΑ επι-
των σχολών και των περιεχομένων τους, με χών της εκπαίδευσης, ενώ ήδη έχει ανα- δομών, επιχειρηματικοί όμιλοι όπως του κεντρώνει τις προτάσεις του γύρω από το γενι-
ολόκληρους τομείς που δεν έχουν σχέση βαθμιστεί θεσμικά με νόμο η Αρχή Δια- Λάτση και του Νιάρχου έχουν βάλει για τα κό σχήμα «αποκέντρωση με λογοδοσία». Από
στενά με την αγορά να εξοβελίζονται. Μι- σφάλισης της Ποιότητας Πρωτοβάθμιας καλά πόδι στα σχολεία. Για τη φετινή σχο- αυτή την άποψη, η μακροπρόθεσμη στρατηγι-
λάμε λοιπόν για μορφωτική υποβάθμιση σε και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ- λική χρονιά έμφαση δίνεται από το ίδρυ- κή είναι η ριζική αποκέντρωση του εκπαιδευτι-
βάθος και έκταση η οποία θα διαμορφώνει ΠΔΕ). Η αυτοαξιολόγηση πηγαίνει χέρι – μα Λάτση σε προγράμματα που θα προω- κού συστήματος στους δήμους και η λειτουρ-
πια γενιές που θα απαξιώνουν τη γενική και χέρι με την αυτονομία της σχολικής μονά- θούν την επιχειρηματικότητα των μαθητών, γία των σχολικών μονάδων με όρους επιχει-
σε βάθος γνώση και κριτική σκέψη, «κατα- δας και τη λογοδοσία των φορέων της εκ- που, σύμφωνα με την ΕΕ, η Ελλάδα έχει ρήσεων. Σε αυτή τη βάση προτείνεται η υιο-
ναλωτές» αποσπασματικών γνώσεων και παίδευσης, βασικό νεοσυντηρητικό ιδεολό- μείνει πίσω στην προώθησή της στην εκ- θέτηση φόρμουλας διαφοροποιημένης χρη-
πληροφοριών, όσες κάθε φορά το σύστη- γημα, με το οποίο οι ευθύνες για την «απο- παίδευση. Οι μαθητές καλούνται να φτιά- ματοδότησης κατά το πρότυπο των χιλιανών
μα επιτρέπει και όσες θεωρεί ότι είναι χρή- τελεσματική» ή όχι λειτουργία της εκπαί- χνουν business plan, να εξοικειώνονται με κουπονιών, όπου οι γονείς μπορούν να επιλέ-
σιμες για την εξασφάλιση μιας προσωρινής, δευσης μεταφέρεται κατά κύριο λόγο στους έννοιες της οικονομίας, της καπιταλιστικής ξουν διαφορετικούς τύπους σχολείων, συμπε-
κακοπληρωμένης θέσης εργασίας. Η κατά- εκπαιδευτικούς. Με την περίφημη αξιολό- φυσικά, και να «συνδέουν τη σχολική ζωή ριλαμβανομένων και των «αυτόνομων» ιδιω-
κτηση της γνώσης μετατρέπεται από συλλο- γηση των στελεχών, η κυβέρνηση θέλει να με πραγματικές καταστάσεις της ζωής μέσω τικών σχολείων. Αντίστοιχα, το εκπαιδευτικό
γική υπόθεση σε ατομική διαδρομή, όπου δείξει επικοινωνιακά ότι δεν θέλει να αξι- βιωματικών δράσεων». Όσο για το ίδρυ- προσωπικό θα πρέπει να προσλαμβάνεται ανά
ο καθένας μέσω πιστοποιήσεων, σεμιναρί- ολογήσει αρχικά τον μάχιμο εκπαιδευτι- μα Νιάρχου, αλωνίζει στην κυριολεξία τα σχολική μονάδα στα πλαίσια της επιχειρηματι-
ων, μαθητείας, πιστωτικών μονάδων θα προ- κό. Όμως όταν μιλάμε για 20.000 εκπαι- σχολεία, ειδικά του κέντρου της Αθήνας, με κής της λειτουργίας.
σπαθεί να επιβιώνει στην αρένα της μορφω- δευτικούς, ανάμεσα στους οποίους εννοεί προγράμματα σίτισης για τα παιδιά που εί- Η αποκέντρωση και «αυτονομία» των σχο-
τικής και εργασιακής περιπλάνησης. Άλλο ακόμα και τους υποδιευθυντές των σχολεί- ναι χτυπημένα από την οικονομική κρίση. λείων συνδέεται άμεσα με την αξιολόγηση
των σχολείων και των εκπαιδευτικών με βά-
ση τις μαθητικές επιδόσεις των μαθητών τους.
Η συλλογή δεδομένων για τις επιδόσεις των

Συναίνεση του αστικού μπλοκ, παρά τις κορώνες μαθητών και των σχολείων κι ο καθορισμός
κεντρικών επιπέδων (standards) από ανε-
ξάρτητη αρχή αξιολόγησης είναι για τον ΟΟ-
n ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΕ ΚΑΙ ΟΟΣΑ ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΔ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ ΣΑ αποφασιστικοί παράγοντες για τη σχολι-
κή επιτυχία. Για αυτό το λόγο θεωρείται ανα-

Ό
γκαία η καλύτερη αξιοποίηση των πληροφο-
πως συνολικά στην υλο- αναδιάρθρωσή της. Από τα πορίσματα του κής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας πέρα ριακών δεδομένων του myschool, οι πανεθνι-
ποίηση μιας βαθιά αντιλα- Λιάκου και του Γαβρόγλου, από τον ΟΟ- από τις απαιτήσεις των Μνημονίων, ανα- κές εξετάσεις και η επαναφορά της αυτοαξι-
ϊκής, αντεργατικής πολιτι- ΣΑ και το ΣΕΒ , από το Μητσοτάκη μέχρι παράγοντας ωστόσο πλήρως την πολιτική ολόγησης κατά τα πρότυπα του νέου δημόσι-
κής, έτσι και για την εκπαί- τη Διαμαντοπούλου, αλλά και τα ινστιτού- των μνημονιακών προαπαιτούμενων στο ου μάνατζμεντ.
δευση η κυβέρνηση ανα- τα του κυβερνητικού συνδικαλισμού όπως διηνεκές. Τέλος, βασική προτροπή του ΟΟΣΑ είναι η
ζητά κοινωνικούς συμμάχους και συναίνε- το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, όλοι ομνύουν στις Ταυτόχρονα, όλοι αναζητούν με αγωνία σύνδεση της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
ση από το αστικό πολιτικό μπλοκ. Ακόμα ίδιες «αξίες». Οι ομοιότητες φυσικά δεν εί- τη συναίνεση και σε κοινωνικό επίπεδο. Ο σης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο ΟΟ-
και με συμβολικό τρόπο, με τα κοινά τρα- ναι συμπτωματικές, αφού όλοι ξεσηκώνουν Γαβρόγλου ξεκίνησε τις βόλτες στα σχολεία ΣΑ προτείνει να συνδέεται άμεσα η χρηματο-
πέζια στα οποία συμμετέχει όλο το πολι- τα ίδια «σκονάκια», εν προκειμένω τις εκθέ- για να μιλήσει με τους μαθητές των Λυκεί- δότηση των ιδρυμάτων πανεπιστημιακής εκ-
τικό προσωπικό, πρώην και νυν, που έχει σεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Η πραγματικό- ων, μετά από «δική τους επιθυμία» βεβαί- παίδευσης με τον χρόνο ολοκλήρωσης των
συνδέσει το όνομά του με τις συντηρητικές τητα του νέου αστικού διπολισμού από αυ- ως, για τη «μεταρρύθμιση» στη δευτερο- σπουδών των φοιτητών. Αντίστοιχα, επιση-
αναδιαρθρώσεις στην παιδεία. Όσο αντι- τή την άποψη είναι σε μεγάλο βαθμό τραγε- βάθμια, ο Μητσοτάκης επισκέπτεται τα δη- μαίνει την ανάγκη ανάπτυξης της μαθητείας
πολιτευτικές και αν φαίνονται οι κορώνες λαφική, ενδεικτική του μνημονιακού κρε- μοτικά σχολεία του Αγίου Δημητρίου. Ακό- ως βασικής διάστασης και εκπαιδευτικής επιλο-
κυρίως του Κ. Μητσοτάκη και των στελε- τινισμού κυβέρνησης και ΝΔ. Η κυβέρνη- μα και το κλιμάκιο του ΟΟΣΑ που επισκέ- γής όλης της μετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης
χών του υπόλοιπου αστικού μνημονιακού ση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ εφαρμόζει το μανιφέ- φτηκε την εβδομάδα που μας πέρασε την και την αντίστοιχη συγκρότηση μηχανισμών
μπλοκ, ουσιαστικά διευκολύνουν την κυ- στο ΟΟΣΑ και συντάσσει το τριετές εκπαι- Αθήνα, στα πλαίσια της σύνταξης της τε- λογοδοσίας κι ανταγωνιστικής χρηματοδότη-
βέρνηση στην εμπέδωση όλων εκείνων των δευτικό της πρόγραμμα με βάση την εργα- λικής του έκθεσης για την εκπαίδευση στη σης, όπου η χρηματοδότηση θα βασίζεται σε
νεοσυντηρητικών προταγμάτων και ιδεολο- λειοθήκη και τις πολιτικές στοχεύσεις των χώρα μας, ζήτησε συνάντηση με τις Ομο- συγκεκριμένα στάνταρτς άμεσα συνδεόμενα
γημάτων για την εκπαίδευση όπως εκπο- υπερεθνικών οργανισμών. Η ΝΔ προσπα- σπονδίες των εκπαιδευτικών, για να ακού- με τις ανάγκες του καπιταλιστικού καταμερι-
ρεύονται από τη συνολική γραμμή για την θεί να κατασκευάσει το αφήγημα μιας εθνι- σουν το «όραμά τους για την εκπαίδευση»! σμού της εργασίας.
16 / ΠPIN Α ΦΙΕΡΩΜΑ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο
«ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ»
ι κυβερνητικές εξαγ- κρατικής χρηματοδότησης με τις
γελίες και οι υπουρ- ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΑΣΙΔΗΣ επιδόσεις των μαθητών, οδηγούν
γικές συνεντεύξεις σε κατηγοριοποίηση. Φτωχές γει-
ανέδειξαν τον αντι- τονιές, φτωχές επιδόσεις, φτωχά
δραστικό χαρακτή-
ρα του «Νέου Λυκείου». Εξεταστι-
Φροντιστήριο δεξιοτήτων σχολεία. Η πίεση στους εκπαιδευ-
τικούς να ικανοποιούν τους δείκτες,
κοί κόφτες, μετατροπή του Γενι- επιβάλλει τυποποίηση με βάση τις
κού Λυκείου σε φροντιστήριο δε- Εξεταστικοί κόφτες, ώθηση στην τεχνική κατάρτιση εξετάσεις αλλά και την παραμέλη-
ξιοτήτων,έτσι ώστε να προχωρούν ση των φτωχών παιδιών με μαθη-
λίγοι προς την τριτοβάθμια εκπαί- τάσεις στην τρι- στε σε μορφω- σιακές δυσκολίες.
δευση. Η πλειοψηφία ωθείται προς τοβάθμια εκ- τική λοβοτομή. Σε αυτά στοχεύει και η διεύ-
μια υποβαθμισμένη τεχνική εκπαί- παίδευση, φρο- Παράλλη- ρυνση του εξεταστικού πλέγματος
δευση, με το Επαγγελματικό Λύκειο ντιστηριοποιεί- λα θα κατα- απόρριψης. Η δέσμευση του ΣΥ-
(ΕΠΑΛ) να συρρικνώνεται και το ται. Αυτό δε βο- στρατηγηθούν ΡΙΖΑ για κατάργηση των Πανελ-
Σεπτέμβρη να είναι μήνας μάχης ηθάει τα παιδιά και το περιεχό- λαδικών εξετάσεων θα έχει την τύ-
για να μην κλείσουν ολιγομελή τμή- που δεν έχουν μενο και τα ερ- χη της κατάργησης των μνημονί-
ματα, ειδικότητες και τομείς. Η τε- να πληρώσουν, γασιακά δικαι- ων. Οι νέες «Κεντρικά Οργανωμέ-
χνική εκπαίδευση αναδομείται σαν όπως ισχυρί- ώματα των εκ- νες Εξετάσεις», οι ενδιάμεσες του
φτηνή κατάρτιση και μαθητεία προ- στηκε ο Τσί- παιδευτικών. Γενάρη θα εξαρτώνται από εξωσχο-
σαρμοσμένη στις εργοδοτικές ανά- πρας στη ΔΕΘ, Εκεί οδηγούν λικούς παράγοντες (ειδικές επιτρο-
γκες και τις δυνατότητες του ιδιωτι- όταν στην τάξη οι συγχωνεύ- πές θεμάτων, διόρθωση από «σύ-
κού πλέγματος κατάρτισης. στοιβάζονται σεις ειδικοτή- στημα Η/Υ», εξωτερικοί αξιολογη-
Η αντιδραστική κατεύθυν- 28 και 30 μα- των, η μείωση τές). Θεσπίζονται εργασίες –ερευνη-
ση επιβεβαιώνεται από το τριετές θητές. Η δρα- των υποχρεω- τικές, δημιουργικές, διπλωματικές–
σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας στική μείωση τικών μαθημά- με διόρθωση επίσης από εξωτερι-
(19/05/2017), τα πορίσματα του των μαθημάτων στο Λύκειο και η δραστική λογική δεν χρειάζεται η των. Ενδεικτικά, γράφτηκε ότι στη κό αξιολογητή. Για το βαθμό πρό-
περσινού δήθεν «διαλόγου», μελέ- συνεπακόλουθη μείωση των ειδι- διδασκαλία επιστημονικών αντικει- Γ’ Λυκείου θα είναι υποχρεωτικά σβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
τες ΣΕΒ και ΙΟΒΕ, τα προαπαιτού- κοτήτων των εκπαιδευτικών, θα γί- μένων αλλά η εξοικείωση με κάποια μόνο η γλώσσα, τα θρησκευτικά και ση, θα υπερτερεί ο βαθμός των τελι-
μενα και παραδοτέα του μνημονίου, νουν μέσα από περικοπή αντικειμέ- πορίσματά τους και μερικές κοινω- η γυμναστική. Η μονιμότητα μέσω κών «Κεντρικά Οργανωμένων Εξε-
αλλά και την «Ενδιάμεση Έκθεση νων από τα υποχρεωτικά μαθήματα, νικές δεξιότητες. Άρα, βάση της εκ- των οργανικών θέσεων θα βρεθεί τάσεων» σε τέσσερα μαθήματα (νέα
του ΟΟΣΑ, 2017», που ανέδειξε το το πέρασμα στα μαθήματα επιλογής παίδευσης πρέπει να είναι τα προσ- στον αέρα, το διδακτικό ωράριο θα ελληνική γλώσσα και γραμματεία,
περιοδικό Σελιδοδείκτης (https:// ή και τη συγχώνευσή τους. Έτσι Χη- δοκώμενα μαθησιακά αποτελέσμα- γίνει λάστιχο, ενώ συζητιέται αύξη- δύο μαθήματα επιλογής, ένα μάθη-
selidodeiktis.edu.gr/). μεία και Βιολογία γίνονται ένα μά- τα (εκροές), τι μπορεί να εφαρμο- ση του εργασιακού ωραρίου ώστε μα ελεύθερης επιλογής ανάλογα με
Το Γενικό Λύκειο των εξαγγελι- θημα! Είναι η λογική των δεξιοτή- στεί κι όχι οι εισροές, δηλαδή τι να συντονίζουν τις μαθητικές εργα- τη Σχολή).
ών είναι μορφωτικά και επιστημο- των που ζητά η αγορά αντί των γνω- και πώς πρέπει να διδαχθεί. Αυτό σίες. Ο εκπαιδευτικός από επιστή- Η περίφημη αναστήλωση του
νικά υποβαθμισμένο, χάριν των δε- στικών αντικειμένων (οι οκτώ δεξι- αποκτά πιο σκοταδιστικά χαρακτη- μονας γίνεται προπονητής δεξιοτή- λυκείου προϋπόθετε την απομά-
ξιοτήτων, του θρησκευτικού δογμα- ότητες κατά ΕΕ και ΟΟΣΑ). Σύμ- ριστικά, καθώς συμπληρώνεται με των και εξετάσεων. κρυνση του από αυτό τον ανταγω-
τισμού και της σκλήρυνσης των εξε- φωνα με αυτή, π.χ., δεν χρειάζεται τη θρησκευτική κατήχηση. Αντί να Η διαδικασία αξιολόγησης και νισμό. Στις εξετάσεις δεν εξετάζε-
ταστικών διαδικασιών του. Η Γ’ Λυ- η γλώσσα σαν τρόπος συγκρότησης αντιμετωπιστεί η απαξίωση του σχο- ανταγωνισμού των σχολείων που ται αν υπάρχει ένα επίπεδο γνώσε-
κείου μετατρέπεται σε τάξη «προε- της σκέψης, αλλά σαν μέσο απλής λείου και η ανάγκη αποφόρτισης προτείνει ο ΟΟΣΑ μαζί με την αυ- ων, αλλά ποιος είναι «καλύτερος»
τοιμασίας» για τις εισαγωγικές εξε- επικοινωνίας. Για αυτή την αντι- του σχολικού χρόνου, οδηγούμα- τονομία τους και τη σύνδεση της στην απομνημόνευση.

Δ
ιανύουμε τη δεύτερη χρονιά ΔΗΜΟΤΙΚΑ κτικών ωρών των μαθητών, χωρίς αντίστοι-
εφαρμογής των αναδιαρθρώ- χη μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκ-
σεων στο Δημοτικό Σχολείο ΝΤΙΝΑ ΡΕΠΠΑ παιδευτικών.
και τα αποτελέσματα έχουν ήδη Η υπηρέτηση των περικοπών δεν αποτε-
φανεί. Η αρχιτεκτονική του νέ-
ου ολοήμερου Δημοτικού του Ν. Φίλη και της Σχολεία με ό,τι έχουμε λεί όμως, μοναδικό στόχο της αναδιάρθρω-
σης. Το σχολείο της δεξιότητας και της πλη-
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υπηρετεί την ροφορίας των νέων αναλυτικών προγραμμά-
αντιδραστική ευελιξία (από τα βασικά κριτή-
ρια για τη λειτουργία της εκπαίδευσης που
Ευελιξία για τις κρατικές υποχρεώσεις των και νέων βιβλίων επί Γιαννάκου το 2006,
που επεκτάθηκε με τα ΕΑΕΠ της Διαμαντο-
θέτει η ΕΕ και ο ΟΟΣΑ) και τις μνημονια- πούλου το 2010, εξελίσσεται αντιδραστικά με
κές περικοπές. Ευελιξία στο πρόγραμμά του, κών αντικειμένων από το δάσκαλο, το νέο ολοήμερο του Φίλη. Στο σχολείο αυτό,
στα διδακτικά αντικείμενα, στο εκπαιδευτικό (περίπου το 30%), αλλά από όποιον οι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και ειδικότητες κα-
προσωπικό, στον αριθμό των αναγκαίων εκ- όπου το κράτος υπάρχει διαθέσι- λούνται να διδάξουν ασύνδετα μεταξύ τους δι-
παιδευτικών, στις δομές του, ώστε να μπορεί δεν έχει την υπο- μος. Ταυτόχρο- δακτικά αντικείμενα, κυρίως θραύσματα πλη-
να προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα στους χρέωση να την κα- να, θεσμοθετήθη- ροφοριών και όχι ολόπλευρη γνώση και κρι-
οικονομικούς δείκτες και τις κάθε φορά στο- λύψει με συγκε- κε η δυνατότητα τική σκέψη. Η μαχόμενη εκπαίδευση χρειάζε-
χεύσεις της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης. κριμένους εκπαι- αλλαγής των δι- ται να ξαναφέρει στην επιφάνεια όλη την κρι-
Η σημαντική παρουσία του εκπαιδευτικού δευτικούς. Αυ- δακτικών αντικει- τική της για τα αναλυτικά προγράμματα και
κινήματος που μπλόκαρε στην πράξη μέρος τό αυξάνεται στο μένων στο ωρο- βιβλία που είχε αναπτύξει στη μεγάλη απερ-
των αναδιαρθρώσεων, οι οξυμένες ανάγκες 50% αν υπολογι- λόγιο πρόγραμμα γία του 2006, γιατί μόνο έτσι θα αντιπαρατε-
της λαϊκής οικογένειας, η δυνατότητα του στεί και το ολοή- λόγω ελλείψεων θεί ουσιαστικά στο σχολείο της κατακερματι-
Υπουργείου Παιδείας να απορροφά ΕΣΠΑ, μερο πρόγραμμα. σε προσωπικό. σμένης γνώσης. Άλλωστε, η κατακερματισμέ-
οδήγησαν ώστε να μην έχει ξετυλιχθεί όλο Το κράτος δεν έχει Ο στόχος των νη γνώση δεν είναι αποτέλεσμα του ποιος τη
το κουβάρι της αντιδραστικής μεταρρύθμι- πλέον την υποχρέ- περικοπών υπη- διδάσκει (η τάδε ή η δείνα ειδικότητα) αλλά
σης. Στην πραγματικότητα, βρισκόμαστε ακό- ωση να τοποθετεί ρετείται και από από το αναλυτικό πρόγραμμα που υπηρετεί.
μα στην αρχή μιας μάχης που δεν έχει κριθεί συγκεκριμένες ει- ορισμένες ακόμα Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αναδιάρθρω-
πλήρως η έκβασή της. Όμως, όπως αποδεί- δικότητες εκπαιδευτικών, ούτε δάσκαλο στο αντιεκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Οι υπο- ση έχει βρει σοβαρά εμπόδια στη δράση του
χτηκε, μπήκαν οι βάσεις ώστε το σχολείο να ολοήμερο, αλλά μπορεί να χειρίζεται το εκπαι- χρεωτικές μετακινήσεις μαθητών ώστε να γί- εκπαιδευτικού κινήματος, χωρίς φυσικά να
λειτουργεί ως κινούμενη άμμος ανάλογα με δευτικό προσωπικό που έχει κατά το δοκούν νεται ευέλικτη διαχείριση του μαθητικού πλη- έχει ακυρωθεί. Επιδιώξεις όπως η διάλυση
τις πιστώσεις σε αναπληρωτές, με τα περισ- και έτσι να γλυτώνει μεγάλο αριθμό προσλή- θυσμού, που θεσμοθέτησε το ΠΔ 79, καθώς του ολοήμερου, οι μαζικές συμπτύξεις τμημά-
σεύματα εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμί- ψεων. Οι ώρες των εικαστικών, της μουσικής, και οι ανατροπές στη νομοθεσία για την ει- των και μετακινήσεις εκπαιδευτικών, ο μνη-
δες της εκπαίδευσης, με τις αλλαγές στα δι- της θεατρικής αγωγής, της γυμναστικής, είναι δική αγωγή, διευκολύνουν την αύξηση των μονιακός υπολογισμός των κενών, καθώς και
δακτικά αντικείμενα ανάλογα τις επιδιώξεις ώρες που δεν καλύπτονται υποχρεωτικά από μαθητών στα τμήματα και τη μείωση των τμη- η αντίληψη ότι όλοι θα τα κάνουν όλα, έχουν
της αναδιάρθρωσης. Φτιάχτηκε μια ζώνη του την αντίστοιχη ειδικότητα. Οι ώρες της ευέ- μάτων σε πανελλαδική κλίμακα. Σ’ αυτό αξί- μπλοκαριστεί σε σημαντικό βαθμό από τα εκ-
ωρολογίου προγράμματος και των διδακτι- λικτης ζώνης δεν καλύπτονται υποχρεωτικά ζει να προσθέσουμε και τη μείωση των διδα- παιδευτικά σωματεία.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Α ΦΙΕΡΩΜΑ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠPIN / 17

Με βάση το νόμο Γαβρόγλου για τα πανεπιστήμια που ψηφίστηκε, ως συνήθως, Αύγουστο, θα ανθίσει
η επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων, με περαιτέρω εμπορευματοποίηση εκπαίδευσης και έρευνας.
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση μετατρέπεται σε έναν καμβά διάφορων μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης
επί πληρωμή. Η κρατική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων περιορίζεται όλο και περισσότερο.
Κυνήγι προσόντων
Πανεπιστήμιο–σούπερ μάρκετ υπηρεσιών με αγορά πτυχίων
n ΠΑΓΙΔΑ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
n ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Από αυτή την κατάσταση δεν ξεφεύγουν βέβαια
ούτε τα προγράμματα σπουδών. Η χρόνια προ-

Η
σπάθεια πρόσδεσης των Ελληνικών Πανεπιστη-
νέα ακαδημαϊκή χρονιά αρ- σιμοτήτων μεταφέρονται στην Τράπεζα της στηρίων και εξοπλισμού θα μειώνεται. Αλ- μίων στη διαδικασία της Μπολόνια και του Κοι-
χίζει κι αν κάτι απειλεί πε- Ελλάδος, όπου μαζί με τον Οργανισμό Δι- λά και σε βάρος των σπουδών μας, καθώς νού Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
ρισσότερο το μέλλον του αχείρισης Δημοσίου Χρέους διαχειρίζονται ακόμα περισσότερο από σήμερα θα θεω- (KEXAE) ευοδώνεται τώρα με το νόμο της κυβέρ-
πανεπιστημίου και των φοι- αυτά τα αποθεματικά. Καταλαβαίνουμε, δη- ρείται πάρεργο η εκπαιδευτική διαδικασία, νησης ΣΥΡΙΖΑ. Επιδιώκουν να «σπάσουν» τα πτυ-
τητών είναι ο νόμος Γαβρό- λαδή, ότι τα αποθεματικά συνδέονται, πλέ- για χάρη των ερευνητικών προγραμμάτων. χία όχι μόνο στο αντικείμενο, αλλά και στη διάρ-
γλου για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, κα- ον, άμεσα με τη χρεομηχανή. Παράλληλα με όλη αυτή τη διαδικα- κεια: οι σχολές να δίνουν πτυχίο στα δύο ή τρία
χρόνια και τα τελευταία δύο χρόνια να αποτελούν
θώς αυτή αποτελεί στρατηγικής σημασίας Σε όλα αυτά προστίθεται και η δυνατό- σία, εισάγονται δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, (προαιρετικό και με δίδακτρα φυσικά) μεταπτυχι-
παράγοντα για το κεφάλαιο στην προσπά- τητα τους να εμπορεύονται την ερευνητι- ανοίγοντας το δρόμο της συνολικής επιβο- ακό. Βγάζοντας με αυτόν τον τρόπο πτυχιούχους
θεια να ξεπεράσει την κρίση του. Ένας νό- κή δραστηριότητα των ιδρυμάτων με αξι- λής τους, τα οποία μάλιστα θα χρησιμεύουν χωρίς πλήρη γνώση του αντικειμένου τους, ώστε
μος που ψηφίστηκε μια Αυγουστιάτικη νύ- οποίηση πατέντων ή συμμετέχοντας στην για τη μισθοδοσία των διδασκόντων. Παρά να αναλαμβάνουν οι ίδιοι το κόστος της εκπαίδευ-
χτα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ διαχείριση των διαφόρων τύπων επιχειρη- τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για την σης που θα έπρεπε να τους παρέχει το κράτος.
και ήρθε να εξειδικεύσει τις πάγιες κατευ- ματικής δραστηριότητας, όπως οι εταιρεί- ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων που θα επι- Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι πιστωτι-
θύνσεις της διαδικασίας της τρέπουν και στα πιο πληττό- κές μονάδες που ο λόγος ύπαρξής τους είναι να
Μπολόνια της ΕΕ, του ΟΟ- μενα στρώματα να έχουν τη μειώνουν το χρόνο σπουδών μέσω της εντατικο-
ΣΑ και του ΙΟΒΕ για «εξορ- δυνατότητα να παρακολου- ποίησης και να αντικαθιστούν τα ενιαία πτυχία με
ατομικούς φακέλους προσόντων. Με οδηγό τις
θολογισμό» και οικονομική θούν τα προγράμματα με- πιστωτικές μονάδες και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
αποκέντρωση των πανεπι- ταπτυχιακών σπουδών, ου- Προσόντων, ο νόμος Γαβρόγλου έρχεται να κα-
στημίων. Αποτελεί συνέ- σιαστικά αυτά τα κριτήρια τηγοριοποιήσει περαιτέρω τις «παραδοσιακές»
χεια προηγούμενων νομο- αφορούν ελάχιστους φοι- μορφές εκπαίδευσης (προπτυχιακές, μεταπτυ-
σχεδίων και έχει ως στόχο τητές, καθώς απαιτείται για χιακές, διδακτορικές σπουδές) αλλά και να ιδρύ-
να ολοκληρώσει το πλαίσιο μια οικογένεια με δύο προ- σει νέες. Ταυτόχρονα, τα δια βί-
πάνω στο οποίο θα ανθίσει στατευόμενα μέλη το οικογε- ου προγράμματα μάθησης περ-
η επιχειρηματική λειτουρ- νειακό τους εισόδημα να εί- νούν πλήρως στην αρμοδιότητα
γία των πανεπιστημίων. Βα- ναι 980 ευρώ. Εξάλλου, τα των πανεπιστημίων μέσω των
Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια
σικοί άξονες του νόμου εί- κριτήρια αυτά μπορούν να Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ). Σε
ναι η «οικονομική ανεξαρ- τροποποιούνται κάθε φο- αυτά θα παρέχονται προγράμ-
τησία των ιδρυμάτων», δη- ρά προ το χειρότερο. Αυτό ματα επί πληρωμή, όπως τα δι-
λαδή η καθιέρωση διδά- έρχεται να εντείνει περαιτέ- ετή προγράμματα επαγγελματι-
κτρων και η απόκτηση πό- ρω τους ταξικούς φραγμούς κής κατάρτισης για αποφοίτους
ρων μέσω της πώλησης υπηρεσιών με πε- ες spin off. Όλα τα παραπάνω έρχονται να στο πανεπιστήμιο, καθώς το κόστος σπου- ΕΠΑΛ. Χαρακτηριστική είναι και
ραιτέρω εμπορευματοποίηση της εκπαίδευ- ικανοποιήσουν τις επιταγές της ΕΕ για άμε- δών αποκόπτεται από την κρατική χρημα- η δυνατότητα που δίνει το νομοσχέδιο στους φοι-
σης και της έρευνας καθώς και η μεγαλύ- ση σύνδεση του πανεπιστημίου με την αγο- τοδότηση και πέφτει πλέον στις πλάτες των τητές να σπουδάσουν το 25% των μαθημάτων
τερη σύνδεση πανεπιστημίων και ερευνη- ρά. Κατά αυτό τον τρόπο, θα ενισχύονται τα φοιτητών. τους σε άλλες σχολές, γεγονός που προωθεί την
κινητικότητα, ήδη από τη φάση της εκπαίδευσης.
τικών κέντρων με επιχειρήσεις. Με την κα- κερδοφόρα για το κεφάλαιο προγράμματα Την πλήρη επιχειρηματικοποίηση της Βλέπουμε ότι με το κυνήγι συνεχών επανακαταρ-
θιέρωση των κύκλων σπουδών της Μπο- και θα απονεκρώνονται όσα δεν συμβάλ- λειτουργίας των πανεπιστημίων έρχεται να τίσεων και με τον ατομικό φάκελο προσόντων, οι
λόνια, τα πτυχία του πρώτου κύκλου ισοτι- λουν στην κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα, ολοκληρώσει η δημιουργία των Α.Σ.Α.Ε.Ε φοιτητές, με τη λειψή γνώση που τους παρέχε-
μούνται με τα bachelor των τριετών σπου- με τον νέο νόμο ορίζεται ότι τα εργαστή- (Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Έρευ- ται, αντί να πατούν γερά στα πόδια τους στο αντι-
δών άλλων χωρών. Η τρι- νας και Εκπαίδευσης), που κείμενο και στο χώρο εργασίας τους, θα μπορούν
τοβάθμια εκπαίδευση με- έρχονται να αντικαταστή- να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον
τατρέπεται σε έναν καμβά σουν τα Συμβούλια Ιδρύ- κάθε εργοδότη.
διάφορων μορφών εκπαί- Βασικός άξονας του νόμου Γαβρόγλου για τα ΑΕΙ ματος και να ενισχύσουν Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
δευσης και κατάρτισης επί την σύνδεση των ιδρυμά- εξαπολύει την πιο σφοδρή επίθεση σε κάθε πτυ-
πληρωμή και εναρμονίζει είναι η «οικονομική ανεξαρτησία των ιδρυμάτων», των με την τοπική οικο-
χή της ζωής των φοιτητών και των εργαζόμενων
εντός και εκτός πανεπιστημίου, επιλέγει να ανοί-
τη λειτουργία της με βάση νομία, επιχειρήσεις κλπ.
τα επιχειρηματικά πρότυπα. δηλαδή η καθιέρωση διδάκτρων και η απόκτηση Το τοπικό κράτος, πλέον,
ξει το ζήτημα της συμμετοχής των φοιτητών στη
διοίκηση του πανεπιστημίου. Πρόκειται για μια
Η κρατική χρηματοδό-
τηση των πανεπιστημίων
πόρων μέσω της πώλησης υπηρεσιών παίζει κομβικό ρόλο στην
εφαρμογή των κατευθύνσε-
κίνηση αποπροσανατολισμού του φοιτητικού κι-
νήματος, «κατ’ επίφαση» δημοκρατικότητας και
περιορίζεται όλο και περισ- ων της ΕΕ με διάφορα μέ- επιδίωξης συναίνεσης από το κίνημα. Μια κίνηση
σότερο, εωσότου αντικατα- σα (διαχείριση ΕΣΠΑ, προ- που συνδυάζεται με την επαναφορά του ακαδη-
σταθεί πλήρως, από δωρεές, παροχές, κλη- ρια μίας σχολής μπορούν να παρέχουν τις σέλκυση επενδύσεων). Επίσης, θα συμβάλ- μαϊκού ασύλου της πρότασης Γιαννάκου, μακριά
ροδοτήματα, πόρους από ερευνητικά προ- υπηρεσίες τους σε φυσικά ή νομικά πρόσω- λει στην ανάδειξη επιστημονικών πεδίων από τη θεσμοθέτηση του πάγιου αιτήματος φοι-
τητικού και πανεπιστημιακού κινήματος για πο-
γράμματα ευρωπαϊκών ή άλλων διεθνών πα, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιχειρή- λιτικό άσυλο για όλο το λαό.
οργανισμών, καθώς και τα έσοδα από τους εκδίδεται μετά από πρόταση του υπουργεί- σεις στο περιφερειακό επίπεδο. Την ίδια Η επιχειρούμενη αντιδραστική αναδιάρθρωση της
Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευ- ου Παιδείας. Οποιοσδήποτε ιδιώτης, δη- στιγμή, αυτό το όργανο συμβαδίζει με την τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρειάζεται πειθαρχη-
νας (ΕΛΚΕ). Όσον αφορά τους τελευταί- λαδή, θα μπορεί, αντί να ξοδέψει χρήμα- εθνική πολιτική στην Έρευνα, την τεχνολο- μένους φοιτητές, ξεδοντιασμένους φοιτητικούς
ους, αυτοί λειτουργούν πλέον σαν αυτόνο- τα για δικό του εξοπλισμό και έρευνα, να γία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας και συλλόγους και κάθε μορφής συλλογικότητας,
μο όργανο επιχειρηματικής διαχείρισης με απευθύνεται στα εργαστήρια μίας σχολής τη λειτουργία των Περιφερειακών Συμβου- αστυνόμευση των σχολών και ιδιαίτερα των δια-
βάση το ιδιωτικό δίκαιο (αποκτούν ΑΦΜ). και να εκμεταλλεύεται τον έτοιμο εξοπλισμό λίων. Η κυβέρνηση προάγει την ανάπτυξη δικασιών έρευνας (λόγω του ειδικού τους βάρους
Αυτό συνεπάγεται τη διαχείριση της περι- αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτά σαν της έρευνας και της εκπαίδευσης σε ζωτικό στην επιχειρηματική κερδοφορία), αλλά και μονο-
ουσίας που προκύπτει από τα έργα του φτηνό ή και απλήρωτο εργατικό δυναμικό. τομέα εθνικού ενδιαφέροντος. Η γνώση και λιθική σκέψη, ιδεολογική χειραγώγηση, ατομισμό
και ανταγωνιστικό αλληλοφάγωμα. Γι αυτό είναι
ΕΛΚΕ καθώς και των εργαζομένων που Έτσι, η μετατροπή των πανεπιστημίων σε η έρευνα θα συμβαδίζει πλέον με την εθνι- βαθιά αντιδημοκρατική και ανελεύθερη και επι-
εμπλέκονται σε αυτά. Οι ΕΛΚΕ αποκτούν ερευνητικά κέντρα για επιχειρήσεις θα γί- κή στρατηγική και θα υπόκειται στα συμφέ- βάλλεται με την οικονομική ανέχεια και την επι-
βασικό και κυρίαρχο ρόλο διαχείρισης της νει πραγματικότητα σε βάρος και του προ- ροντα και τις ανάγκες των τοπικών αγορών χειρηματική αξιολόγηση.
οικονομικής λειτουργίας του Πανεπιστημί- ϋπολογισμού, ο οποίος με τη δικαιολογία και, προφανώς, καμία σχέση δεν θα έχουν Δεν θα τσιμπήσουμε, δεν θα υποταχθούμε, θα
ου και κομμάτι των ταμειακών τους διαθε- των χορηγιών και των ενοικιάσεων εργα- με αυτές της κοινωνίας. αντεπιτεθούμε!