You are on page 1of 13

ABSTRAK

Objektif kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji ilmu pengetahuan bagi murid-murid

Tahun Empat tentang tajuk Kronologi Pengembaraan Parameswara dari Palembang ke

Melaka dengan menggunakan intervensi “ Play Box”. Terdapat empat murid yang telah

menjalankan temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Hasil pengumpulan data

awal murid bagi tajuk Kronologi Pengembaraan Paraameswara telah menunjukkan

keputusan yang kurang memuaskan. Kajian ini telah menunjukkan bahawa intervensi

“Play Box” yang telah dijalankan telah membantu murid-murid untuk meningkatkan

keputusan mereka. Intervensi ini membantu murid-murid untuk mendapat informasi yang

banyak tentang sejarah “Pengembaraan Parameswara” dengan melalui cara yang

mudah dan menarik. Semua data kualitatif akan ditunjukkan dengan melalui ringkasan,

jadual dan rajah. Analisis dokumen akan disokong dengan lembaran kerja murid.

Tegasnya, intervensi “Play Box” dapat membantu murid untuk mendapat ilmu

pengetahuan tentang tajuk Kronologi Pengembaraan Parameswara. Oleh itu, intervensi

ini harus selalu dijalankan oleh para guru untuk menghasilkan satu proses pengajaran

Sejarah yang baik. Ia akan menjamin keberkesanan dan holistik pendidikan masa depan.

i
ABSTRACT

The objective of this study to boost memory among standard four students about history

of The Chronology of Parameswara’s journey from Palembang to Malacca though “Play

Box” method. The respondent of this research consists of 4 students. Data of this

research is done through observation, interview, and document analysis. Results of

earlier survey found that level of knowledge on the Chronology of Parameswara’s

Journey among students were unsatisfactory. Outcome from our study reveal that there

is good progress on student’s achievement after they underwent the “Play Box” method.

This method helped students to obtain more information about history of Parameswara’s

Journey in easier and interesting ways. All qualitative data searched descriptively and is

presented in form of summary, table and chart. Document analysis like respondent’s

worksheet has supported this outcome. In the nutshell, “Play Box” method should be

useful to enhance knowledge about the Chronology of Parameswara’s Journey among

standard four students. Thus, this type of method should be actively used by all teachers

to provide better learning process in History subject. It will guarantee effectiveness and

holistic future education.

ii
PENGESAHAN PENYELIA

Saya akui bahasa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada

Pandangan saya karya ini telah memadai dari skop dan kualiti untuk tujuan

Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

Pendidikan Sejarah Pendidikan Rendah.

Tandatangan : ...........................................................

Nama Penyelia : EN BOON JONG FOOK

Tarikh : 17 SEPTEMBER 2017

iii
PENGAKUAN

Saya akui laporan kajian adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukialan dan

Ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : ...........................................................

Nama Penyelidik : ONG CHING TING

Tarikh : 17 SEPTEMBER 2017

iv
DEDIKASI

Khas buat ayah dan ibu tersayang,

Ayahanda yang diingati, Ong Chin Boon,

Bonda yang dikasihi, Goh Li Kheng,

Adinda yang disayangi, Ong Ching Chuen dan Ong Ching Yee,

Sekalung penghargaan diucapkan atas segala sokongan,

Semangat dan nasihat yang kalian titipkan.

Pensyarah yang disanjungu,

En Boon Jong Fook,

Tuan Haji Azhari bin Mat Salleh,

Puan Malar Arasi a/p Sundaram,

Dan tidak lupa kepada semua pensyarah,

Jabatan Kajian Sosial IPG Kampus Darulaman,

Selautan terima kasih atas curahan ilmu,

Menjadi pembakar semangat.

Buat para sahabat seperjuangan,

Khasnya PISMP Sejarah Ambilan Jan 2014,

Terima kasih kerana menjadi teman yang setia,

Memahami dan menceriakan hidup saya sepanjang belajar di sini,

Sesungguhnya memori yang pernah kita cipta bersama akan terabadi,

di dalam sanubari buat selama-lamanya

v
PENGHARGAAN

Sepanjang menjalani kajian ini, saya telah banyak memperoleh pengalaman dan

pengetahuan baharu yang dapat saya gunakan pada masa yang akan datang. Justeru,

setinggi-tinggi penghargaan ikhlas ditujukan kepada penyelia kajian tindakan, En Boon

Jong Fook atas dorongan dan bimbingan yang diberi sepanjang tempoh penyelidikan ini

dilaksanakan Semoga beliau dan keluarganya sentiasa sihat berkekalan.

Seterusnya, jutaan terima kasih juga tidak lupa kepada semua pensyarah

Jabatan Kajian Sosial IPG Kampus Darulaman yang telah memberi galakan, tunjuk ajar

dan didikan sepanjang melaksanakan kajian tindakan ini.

Kerjasama daripada pihak sekolah serta peserta kajian dan guru pembimbing

yang terlibat amat dihargai. Penghargaan ditujukan juga kepada rakan dan semua pihak

yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan serta

membantu projek penyelidikan ini.

vi
KANDUNGAN

MUKA SURAT

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

PENGESAHAN PENYELIA iii

PENGAKUAN iv

DEDIKASI v

PENGHARGAAN vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL x

SENARAI RAJAH xii

SENARAI LAMPIRAN xiii

1.0 PENDAHULUAN 1

1.1 Pengenalan 1

1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu 4

2.0 FOKUS KAJIAN 8

2.1 Huraian Fokus Kajian 8

2.2 Pengumpulan Data Awal 9

2.2.1 Pemerhatian 9

2.2.2 Analisis Dokumen 10

2.2.3 Temu Bual 11

3.0 OBJEKTIF KAJIAN 13

vii
3.1 Objektif 13

3.2 Soalan 13

4.0 KUMPULAN SASARAN 14

5.0 PERANCANGAN DAN PERLAKSANAAN KAJIAN 16

5.1 Langkah-langkah Tindakan 16

5.1.1 Aktiviti Mengimaginasikan Tokoh 17

Parameswara

5.1.2 Aktiviti Penggunaan Boneka Untuk 18

Menerangkan Cerita Parameswara.

5.1.3 Aktiviti Menjalankan Tempat 20

Berkunjung Dengan Menggunakan

Kon

5.1.4 Aktiviti Menyusun Kad Dan Melakar 22

Dalam Peta

5.1.5 Aktiviti Kesimpulan 23

5.2 Cara Mengumpul Data 24

5.3 Cara Menganalisis Data 26

5.3.1 Analisis Pemerhatian 26

5.3.2 Analisis Dokumen 27

5.3.3 Analisis Temu Bual 29

5.4 Cara Menyemak Data 30

5.4.1 Ujian 30

5.4.2 Pemerhatian 31

viii
5.4.3 Temu Bual 32

5.5 Triangulasi 33

6.0 DAPATAN ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 35

6.1 Analisis Data 35

6.1.1 Analisis Pemerhatian 36

6.1.2 Analisis Dokumen 43

6.1.2.1 Analisis Lembaran Kerja 44

Sebelum Intervensi

Dijalankan

6.1.2.2 Analisis Lembaran Kerja 46

Selepas Intervensi

Dijalankan

6.1.2.3 Analisis perbandingan 49

Keputusan Lembaran

Kerja Sebelum dan

Selepas Intervensi

6.1.3 Analisis Temu Bual 53

7.0 PERBINCANGAN DAN REFLEKSI 56

8.0 CADANGAN KAJIAN DAN SETERUSNYA 59

9.0 RUJUKAN 62

ix
SENARAI JADUAL

MUKA SURAT

Jadual 1 Ciri-Ciri Murid Peserta Kajian 15

Jadual 2 Rubrik Pemarkahan 28

Jadual 3 Analisi Senarai Semak Pemerhatian Tahap 37

Penguasaan Aktiviti 1 - Mengimaginasi

Kronologi tokoh Parameswara

Jadual 4 Analisis Senarai Semak Pemerhatian Tahap 38

Penguasaan Aktiviti 2 - Aktiviti Penggunaan

Boneka Untuk Menerangkan Cerita

Parameswara.

Jadual 5 Analisis Senarai Semak Pemerhatian Tahap 40

Penguasaan Aktiviti 3 - Aktiviti menjalankan

tempat berkunjung dengan menggunakan

kon.

Jadual 6 Analisi Senarai Semak Pemerhatian Tahap 41

Penguasaan Aktiviti 4 - Aktiviti Menyusun

Kad Dan Melakar Dalam Peta

Jadual 7 Analisi Senarai Semak Pemerhatian Tahap 42

Penguasaan Aktiviti 5 - Aktiviti Kesimpulan

Jadual 8 Keputusan Analisis Lembaran Kerja Sebelum 44

Intervensi

Jadual 9 Peratus Markah Lembaran Kerja Sebelum 45

x
Intervensi

Jadual Keputusan Analisis Lembaran Kerja Selepas 47

10 Intervensi

Jadual 11 Peratus Markah Lembaran Kerja Selepas 47

Intervensi

Jadual 12 Keputusan Analisis Lembaran Kerja Sebelum 49

dan Selepas Intervensi

Jadual 13 Keputusan Analisis Peratusan Lembaran 50

Kerja Sebelum dan Selepas Intervensi

Jadual 14 Rumusan Tahap Penguasaan Pentaksiran dan 52

Perekodan Latihan Intervensi Kaedah Play

Box

Jadual 15 Analisis Temu Bual 54

xi
SENARAI RAJAH

MUKA SURAT

Rajah 1 Semasa Aktiviti Satu Dijalankan 18

Rajah 2 Semasa Aktiviti Dua Sedang Dijalankan 19

Rajah 3 Semasa Aktiviti Tiga Sedang Dijalankan 21

Rajah 4 Semasa Aktiviti Tiga Sedang Dijalankan 21

Rajah 5 Semasa Aktiviti Empat Sedang Dijalankan 22

Rajah 6 Semasa Aktiviti Kesimpulan Sedang 23

Dijalankan

Rajah 7 Proses Pengumpulan Data 24

Rajah8 Proses Pengumpulan Data 25

Rajah 9 Triangulasi Kaedah 34

Rajah 10 Proses Analisis Data 36

Rajah 11 Lembaran Kerja Bagi Peserta Kajian 46

Sebelum Menjalankan Intervensi

Rajah 12 Lembaran Kerja Bagi Peserta Kajian 48

Selepas Menjalankan Intervensi

Rajah 13 Temu Bual Sedang Dijalankan 54

xii
SENARAI LAMPIRAN

MUKA SURAT

LAMPIRAN A Nota Lapangan 1

LAMPIRAN B Transkrip 1

LAMPIRAN C Nota Lapangan 2

LAMPIRAN D Transkrip 2

LAMPIRAN E Borang Senarai Semak Pemerhatian Bagi

Intervensi “Play Box”

LAMPIRAN F Lembaran Kerja

LAMPIRAN G Gambar-gambar Semasa Intervensi Dijalankan

LAMPIRAN H Lembaran kerja Sebelum Intervensi Dijalankan

LAMPIRAN I Lembaran Kerja Selepas Intervensi Dijalankan

LAMPIRAN J Soalan-soalan yang akan Ditemu Bual Dengan

Peserta Kajian

LAMPIRAN K Jadual Pelaksanaan Kajian Tindakan

LAMPIRAN L Kos Kajian

xiii