Αλαζθαθηθή Έξεπλα

Πξνεηνηκαζία
Γηεμαγσγή
Δμνπιηζκόο
Σπλεξγάηεο
Πνξίζκαηα

Έλαξμε Αλαζθαθήο

Μεηάβαζε ζην ρώξν αλαζθαθήο
Μέξηκλα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ
Μέξηκλα κεηαθνξάο εμνπιηζκνύ
Μέξηκλα δηακνλήο πξνζσπηθνύ
Μέξηκλα ζίηηζεο ζπλεξγαηώλ
Δγθαηάζηαζε ζέζεσλ εξγαζίαο
– Σηέγαζηξα, Οκπξέιεο

• Δγθαηάζηαζε Η/Υ
• Καηαζθεπή ρώξσλ γηα >
– πιύζηκν, ζηέγλσκα,
– θαηαγξαθή, ζρεδίαζε

Αηνκηθόο εμνπιηζκόο
1. Διαθξηά έλδπζε> καθξύ παληειόλη θαη πνπθάκηζν
2. Καπέιν
3. Αληειηαθό
4. Καηάιιεια ππνδήκαηα
5. Νεξό θαη θαγεηό
6. Σεκεησκαηάξην θαη ζηπιό
7. Μεηξνηαηλία 3 ή 5 κ.
8. Υγξά ραξηνκάληηια
9. Κηλεηό ηειέθσλν
10. Χεθηαθή κεραλή

Δξγαιεία
Καζκάο, θηπάξη, ζθαιηζηήξη, ηζάπα
Μπζηξί, μέζηξν, ζπάηνπια, κηθξά εξγαιεία
Καξόηζη, δεκπίιη, θαξάζη, ζέζνπια, ιεθάλεο
Σθνππάθηα, πηλέια, γάληηα
Σθάια, καδέξηα, ζπξκαηάθη
Νήκα, παζζαιάθηα, θαξθηά
Πξηόλη, αιπζνπξίνλν
Σαθνύιεο πνιιώλ κεγεζώλ
Μεηξνηαηλίεο > 50,30,10,5 κ.
Χεθαζηήξη, ραξηνβάκβαθν
Φαξκαθείν

Δξγαιεία αλαζθαθήο

Άιια ρξήζηκα εξγαιεία

Μεηξνηαηλίεο, λήκα, θαξκαθείν

Γξαθηθή Ύιε
1. Ηκεξνιόγηα
2. Τεηξάδηα ‘αδηάβξνρα’
3. Μπινθ θαη
ζεκεησκαηάξηα
4. Πιήξεο γξαθηθή ύιε
5. Αλεμίηεινη καξθαδόξνη
6. Γηνξζσηηθά, Κηκσιία
7. Stabilo Boss
8. Μνιύβηα θαη ζηπιό
9. Κνπίδη, Αξηζκνκεραλή
10.Κόιια
11.Σπλδεηήξεο/ζπξξαπηηθό
12.Χξωκαηνιόγην Munsel

Σρεδηαζηηθά

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Μπινθ κηιηκεηξέ
Μεραληθά Μνιύβηα
Κιηκαθόκεηξα
Τάβια ζρεδίαζεο
Σπλδεηήξεο ζηήξημεο
Γνκνιάζηηρα θαη μύζηξα
Γηαβήηεο
Σεη ξαπηδνγξάθσλ
Αδηάζηαιην ραξηί
Ππμίδα

Γξαθεηνθξαηεία
Καηαγξαθή ζηνηρείσλ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ
Καηαγξαθή ζηνηρείσλ επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ
Καζνξηζκόο σξαξίνπ αλαζθαθήο
Καζνξηζκόο ρξόλνπ/δηάξθεηαο δηαιείκκαηνο
Σπγθέληξσζε δηθαηνινγεηηθώλ εξγαζίαο
Σπδήηεζε νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ

Πξώηεο εξγαζίεο


Απνςίισζε ρώξνπ αλαζθαθήο
Υινπνίεζε αλαζθαθηθνύ θαλλάβνπ
Οξηνζέηεζε Τνκώλ
Οξηνζέηεζε Τεηξαγώλσλ
Τνπνζέηεζε λήκαηνο θαη παζζάισλ
Τνπνζέηεζε θαξηειώλ ηεηξαγώλσλ
Ολνκαζία αλαζθαθηθώλ Τνκώλ
Τνπνζέηεζε Φσξνβάηε
Δληνπηζκόο ύςνπο εκέξαο
Αξρηθά βάζε Τνκώλ
Καηαλνκή αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

Φσξνβάηεο θαη Σηαδία

Έλαξμε εξγαζίαο θαηά Τνκή
Οξηζκόο Τνκεαξρώλ
Καηαλνκή Φνηηεηώλ
Οξηζκόο αξκνδηνηήησλ
Καηακεξηζκόο εξγαζηώλ
Δθνδηαζκόο θαηά Τνκή>
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δξγαιεία
Γξαθηθή ύιε
Σαθνύιεο θαη θαξηειάθηα
Μεηξνηαηλίεο
Υιηθά Σρεδίαζεο
Χεθηαθέο κεραλέο

Τνκέο θαη Τεηξάγσλα

Δγθαηάζηαζε Ξεξνύ θόζθηλνπ
θαη Νεξνθόζθηλνπ

Φάζεηο εξγαζίαο λεξνθόζθηλνπ

Θέζεηο εξγαζίαο

Θέζεηο
θαηαγξαθήο πιηθνύ

Θέζεηο πξνζσξηλήο δηακνλήο

Μέηξα Πξνζηαζίαο - Αζθάιεηαο
Σηαζεξνπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ
Σηαζεξνπνίεζε ηξίπνδα
Σηαζεξνπνίεζε ζηεγάζηξσλ
Πξνζηαζία γξαθηθώλ θαη κεραλώλ
Πξνζηαζία Ηκεξνινγίσλ
Πξνζηαζία/Αζθάιεηα πξνζσπηθνύ
Φξήζε έγρξσκνπ λήκαηνο
Λύγηζκα θαξθηώλ θαη παζζάισλ
Φξήζε έγρξσκεο θνξδέιαο
Καηάιιεια ππνδήκαηα
Μεηαθίλεζε ζηνπο κάξηπξεο
Πξνζνρή ζηηο βαζηέο Τνκέο

Απνκάθξπλζε ρώκαηνο
Δπηινγή ρώξνπ απόξξηςεο
Πξνβιήκαηα θαηνηθεκέλνπ πεξηβάιινληνο
Φξήζε κεραλεκάησλ θόξησζεο
Αλάγθε δηαηήξεζεο ηνπ ρώκαηνο
Φώξνο ζπγθέληξσζεο ιίζσλ
Φώξνο ζπγθέληξσζεο πειώλ
Φώξνο ζπγθέληξσζεο θεξάκσζεο
Απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ

Ηκεξνιόγην Αλαζθαθήο
Πξόρεηξν θαη Καζαξό
Ηκεξνιόγην θαηά Τνκή
Σπκβαηηθό ή ζε θόξκα
Αξίζκεζε ζειίδσλ
Κείκελν ζηε δεμηά ζειίδα
Φσηνγξαθίεο/ζρέδηα ζηελ αξηζηεξή
Σρέδην αλαζθαθηθνύ θαλλάβνπ
Αθξηβή ζηνηρεία θάζε ‘αθαίξεζεο’
Κηλεηά Δπξήκαηα σο ζύλνιν
Κηλεηά Δπξήκαηα σο κνλάδεο
Καηάινγνη Δπξεκάησλ ζην ηέινο

Σπγγξαθή
Ηκεξνινγίνπ
Γξάθεηαη θαζεκεξηλά
Ταπηόηεηα ‘αθαίξεζεο’ >
>ζηξώκα, πάζα, Α.Δ.
>ηνκέαο, ηνκή, ηεηξάγσλν, ρώξνο
>ραξαθηεξηζηηθά ρώκαηνο
>θαηαγξαθή/πεξηγξαθή αθίλεησλ επξεκάησλ
>πιηθά δνκήο: πιίλζνη, πειόο, ιίζνη
Σηξώκα: νηθηζηηθή θάζε, ηζνπέδσζε, εγθαηάιεηςε
Πάζα: πξαγκαηηθή δηαθνξνπνίεζε
Αλαζθαθηθή Δλόηεηα: αλαζθαθηθό εξγαιείν

Φσηνγξαθίεο Polaroid

Σελίδες Ημερολογίοσ

Σελίδες Ημερολογίοσ

Ψεθηαθή θωηνγξαθία

Ηκεξνιόγην: θαηάινγνη επξεκάησλ

αγγεία

εξγαιεία

κεηαιιηθά

εηδώιηα

καηάλογοι και για ακίμηηα εσρήμαηα:
θνύξλνπο

έδξαλα

ιάθθνπο

εζηίεο

Πόηε αιιάδνπκε
πάζα
Σε κεηαβνιή ρώκαηνο
Αλεμάξηεηε θαηαζθεπή
Γάπεδν, Λάθθνο
Παζζαιόηξππα, Τνίρνο
Έδξαλν, Αλάιεκκα
Τάθξνο, Πεξίβνινο,
Φώξνο Δξγαζίαο, Γηαηαξαρή
Γηάγλσζε αιιαγήο ζηξώκαηνο
Με θσο, ζθίαζε, ςεθαζκό
Κάζε Πάζα > πνιιέο Α. Δ.

Γηαθνξεηηθά ζηξώκαηα/πάζεο

επάιιεια δάπεδα

Πώο θαηαγξάθεηαη ην ρώκα
• Χξώκα
– ‘Απόιπηε’ θαη πεξηγξαθηθή θαηαγξαθή

• Σύζηαζε
– Ρίδεο, ραιίθη, πέηξεο, άκκνο, νξγαληθά
πιηθά

• Σπλνρή
– Μεηαμύ άκκνπ θαη αξγίινπ
– 5 δηαβαζκίζεηο

Αθίλεηα επξήκαηα
Αξίζκεζε, Σπληεηαγκέλεο >Β – Α - Βάζνο
Πεξηγξαθή> πιηθά θαη ηξόπνο θαηαζθεπήο
Σπλεπξήκαηα
Δξκελεία
Σηξσκαηνγξαθηθή έληαμε
Σρεδίαζε θαη Φσηνγξάθεζε
• Σπίηη, Φώξνο,Τνίρνο, Γάπεδν
• Δζηία, Φνύξλνο, Έδξαλν, Πεγάδη
• Παζζαιόηξππα, Ληζόζηξσην
• Πεγάδη, Γξόκνο, Απιή, Λάθθνο
• Φσηηά, Φώξνο εξγαζίαο, Απνξξίκκαηα

Κηλεηά Δπξήκαηα
Κάζε Α.Δ.  κία ζαθνύια
• Κεξακηθήο
• Οζηώλ
• Οζηξέσλ
Σεκεηώλνπκε:
πνζόηεηα, πνηθηιία, είδνο
Τνπνζεηνύκε θαξηειάθη ελδείμεσλ

Μηθξνεπξήκαηα
Σε ρσξηζηή ζαθνύια
Λίζηλν εξγαιείν
Οζηέηλν εξγαιείν
Σθνλδύιη, Πελίν
Υθαληηθό Βάξνο
Δηδώιην, Σθξαγίδα
Κόζκεκα, Όπιν
Σθσξία, Μήηξα
Σηήιε, Δπηγξαθή
Κάπνηα ρσξηζηά>
Αγγείν Νόκηζκα Λίζηλν
Καηαγραθή ζηο πεδίο

Καξηειάθη
Δλδείμεσλ
Τόπνο/Θέζε
Ηκεξνκελία
Τνκέαο
Τνκή - Τεηξάγσλν
Σηξώκα - Πάζα
Αλαζθαθηθή Δλόηεηα
Αξρηθό/Τειηθό Βάζνο
Δίδνο Υιηθνύ
Αξηζκόο Υιηθνύ
Σπληεηαγκέλεο

Γεηγκαηνιεςίεο
Σπλνδεύνληαη από :
αξηζκό θαη θαξηειάθη ελδείμεσλ
Γείγκαηα
– Άλζξαθα 14, Θεξκνθσηαύγεηαο
– Νεξνθόζθηλνπ
• ζπλνδεύνληαη από θόξκα θαηαγξαθήο

– Πεινύ
– Πιίλζνπ
– Φώκαηνο
– Σηάρηεο
– Άιινπ πιηθνύ

Γεηγκαηνιεςία
Απαλζξαθώκελνπ Υιηθνύ (C14)
Κακηά επαθή κε νξγαληθό πιηθό:
ρέξη, ραξηί, μύιν, ζηάρηε θ.ά.
Δξγαζία κε κεηαιιηθά εξγαιεία
Σπιινγή ζε αινπκηλόραξην
Αθαίξεζε καδί κε ην ρώκα
Υπνηππώδεο θαζαξηζκόο
Παξακνλή ζε ζθηά
Σπκπιήξσζε αλ είλαη αζθαιήο
Τνπνζέηεζε ζε λάπινλ ζαθνύια

Μεξηθά αθόκε γηα ηνλ C14
Σπκπιήξσζε Φόξκαο Δξγαζηεξίνπ
Σπκβαηηθή θαη AMS Φξνλνιόγεζε
Πνζόηεηα Γείγκαηνο
Γηαηί πξνηηκνύκε ζπόξνπο
Γελδξνρξνλνιόγεζε
Τν Δξγαζηήξην Αξραηνκεηξίαο
Τνπ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκόθξηηνο

Φόξκα Καηαγξαθήο C14

Γεηγκαηνιεςία
Κεξακηθήο γηα Θεξκνθσηεύγεηα
Αξηζκόο θαη κέγεζνο νζηξάθσλ
Απνθπγή έθζεζεο ζην ειηαθό θσο
Σπιινγή κε κεηαιιηθό εξγαιείν
Παξακνλή ζε ζθηά
Τνπνζέηεζε ζε λάπινλ ζαθνύια
Πνζόηεηα Γείγκαηνο
Σπιινγή 1-2 ζαθνπιώλ ρώκαηνο
Σπκπιήξσζε θόξκαο
εξγαζηεξίνπ

Γεηγκαηνιεςία πιηθνύ
γηα Νεξνθόζθηλν
Δλδείμεηο παξνπζίαο ζπόξσλ
Δξγαζία κε κεηαιιηθή ζέζνπια
Πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζνύλ
αθέξαηνη
Αθαίξεζε καδί κε ην ρώκα
Πνζόηεηα Γείγκαηνο
1+ ζαθνύιεο ρώκαηνο

Αλαζθαθή Γαπέδνπ
Δλδείμεηο παξνπζίαο δαπέδνπ:
πειόο, παηεκέλν ρώκα,
πιάθα, πέηξα, μύιν
Απνθάιπςε ζε όιε ηελ έθηαζε
Σπζρεηηζκόο κε ηνηρνδνκία
Έληαμε ζε ζηξώκα/νηθηζηηθή θάζε
Δληνπηζκόο επξεκάησλ in situ
Δληνπηζκόο ζηξώκαηνο θαηαζηξνθήο
Δληνπηζκόο ζηνηρείσλ ηνηρνπνηίαο
θαη ζηέγεο

Σηνηρεία ηνηρνπνηίαο θαη ζηέγεο
Σέξβηα

Φνηξνθνηηία

Νηηθηιί Ταο

Μάθξε

Αλαζθαθή Πεινθαηαζθεπήο
Δζηίαο – Φνύξλνπ - Δδξάλνπ
Αλαζθαθή θαηά ζηξώζεηο
Σρεδίαζε θαη θσηνγξάθεζε
θάζε ζηξώζεο
Γεηγκαηνιεςία πιηθνύ
ζηξώζεο

Ληκελάξηα

Σέξβηα

Αξρνληηθό

Αλαζθαθή Νεθξνηαθείνπ
Δληνπηζκόο ηνπ ηάθνπ
Καζαξηζκόο, θσηνγξάθεζε, ζρέδην
>θάιπςεο, ζθειεηνύ, αθαίξεζεο
Δξγαζία κε ιεπηά εξγαιεία
Παξνπζία αξραηναλζξσπνιόγνπ
Τξόπνο αθαίξεζεο ζθειεηνύ
Τξόπνο απνζήθεπζεο ζθειεηνύ
Σπκπιήξσζε θόξκαο θαηά ηάθν
Σπλεξγαζία κε αζηπλνκία>

Πεξηπνιίεο, Αξραηνθύιαθαο

Σθειεηηθά ιείςαλα θαη θηεξίζκαηα
Πνιινί ηύπνη ηαθηθώλ κλεκείσλ

Τάθνη Κηίζκαηα κε πνιιαπιέο ηαθέο

Φόξκα θαηαγξαθήο ηάθνπ

Κάζε ηάθνο έρεη δηαθνξεηηθή αξίζκεζε ησλ
θηεξηζκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ
Τα ζθειεηηθά ιείςαλα θαζαξίδνληαη κόλν από ηνλ
εηδηθό αξραηναλζξσπνιόγν

Τν Παζνδηάγξακκα
• Κιίκαθα 1:50
• Γηαθνξεηηθό θαζεκεξηλά
• Ο αξηζκόο ηνπο εμαξηάηαη
από ησλ αξηζκό ησλ Α.Δ.
• Σηνηρεία θαξηέιαο
• Υπόκλεκα
• Καηαζθεπέο
• Σπληεηαγκέλεο θαη βάζε
• Πξνζζήθε ‘νλνκάησλ’
• Σπαλίσο ρξώκα

Τν Σρέδην
• Χωρίς χρώμα
• Μολύβι και ραπιδογράθος
Σρέδην αθίλεησλ αξραίσλ
Κιίκαθα 1: 20
Σπλνιηθό 1: 50
Πξνζζήθε Καλλάβνπ θαη Βαζώλ
Έληαμε ζην Τνπνγξαθηθό

• Σρέδην αληηθεηκέλσλ 1:1
– Αγγεία (ή 1 : 2)
– Δξγαιεία
– Μηθξνεπξήκαηα

Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε
Παιαηόηεξα:
Αζπξόκαπξν θηικ
Φηικ slides
Μεραλή Polaroid
Σήκεξα:
Χεθηαθέο Μεραλέο
Αξραηνινγηθή θσηνγξαθία ζε
εθδόζεηο
Δμνπιηζκόο θσηνγξάθεζεο
Κιίκαθεο, βνξξάο, πίλαθαο

Τξόπνο θσηνγξάθεζεο
Τνπνζέηεζε ζηνηρείσλ
Έιεγρνο ζπλζεθώλ θσηόο
‘Καδξάξηζκα’ κεραλήο
Κάζεηε, πιάγηα ιήςε
Πηλαθάθη θαη θηκσιία

Πξνεηνηκαζία - Μειέηε - Σρεδίαζε
Σηξσκαηνγξαθίαο
• Ξύζηκν κε κπζηξί θαη
μέζηξν
• Φάξαμε ζηξσκάησλ
• Κάζεηα λήκαηα αλά κ.
• Οξηδόληηα λήκαηα
• Φσηνγξάθεζε
• Σρέδην θιίκαθα 1: 20
• Πξνζζήθε Βαζώλ
• Πξνζζήθε Υπνκλήκαηνο
• Πξνζζήθε Φξσκάησλ ή
δηαθξηηνύ ζπκβνιηζκνύ

Η αποηύπωζη και καηαμόηζη ηης ζηρωμαηογραθίας
είμαι η δσζκολόηερη εργαζία κάθε αμαζκαθής

Οκάδεο Καηαγξαθήο ζην πεδίν
Φώξνη εξγαζίαο
Καηαλνκή αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ
Ηιεθηξνδόηεζε
Λεηηνπξγία Η/Υ
Οκάδεο πιπζίκαηνο
Οκάδεο θαηαγξαθήο
Οκάδεο ζρεδίαζεο
Οκάδεο θαηαρώξεζεο ζε Η/Υ
Δλαιιαγή νκάδσλ

Λεηηνπξγία Ξεξνθόζθηλνπ
Δγθαηάζηαζε
Αλζξώπηλν δπλακηθό
Τύπνη μεξνθόζθηλνπ
Καλόλεο Γεηγκαηνιεςίαο
Καηαγξαθή επξεκάησλ
Δίδνο επξεκάησλ

Μεηαθνξά Αξραίσλ

Αξραηνινγηθή απνζήθε
επηηόπηα κειέηε, επεμεξγαζία
πνιπεηήο παξακνλή, αζθάιεηα
ζρεδίαζε, ζπληήξεζε
Αξραηνινγηθό Μνπζείν
Αζθάιεηα Μεηαθνξάο
Γηαδηθαζία Μεηαθνξάο
Αζηπλνκηθή ζπλνδεία

Τεξκαηηζκόο Αλαζθαθήο : Αλάδεημε ή Καηάρσζε
Αμηνιόγεζε επξεκάησλ
Γπλαηόηεηα δηαηήξεζεο
Γεκόζηνο ή ηδησηηθόο ρώξνο
Γπλαηόηεηα επηζθεςηκόηεηαο
Πξνϋπνινγηζκόο αλάδεημεο
Σπληήξεζε/Σηεξέσζεο/Αλαζηήισζε
Αληηθαηάζηαζε θαηαζθεπώλ
Δθκαγεία από γύςν
Δθπόλεζε Μειέηεο Αξρ. Φώξνπ
Δγθαηαζηάζεηο γηα ην θνηλό

ή
Καηάρσζε Αλαζθαθηθώλ Τνκώλ

Τα επξήκαηα ζην Μνπζείν
Σηνίβηαζκα ζαθνπιώλ
Τνπνζέηεζε ζε θαθάζηα
Πιύζηκν θαη ζηέγλσκα
Πιύζηκν θεξακηθήο
Πιύζηκν κηθξνεπξεκάησλ
Καλόλεο, απαγνξεύζεηο
πιπζίκαηνο

Φώξνη ζηεγλώκαηνο
Φξήζε Κιηβάλνπ
Απνζήθεπζε ζε θαζάθηα,
ζπξηάξηα
Σύζηεκα θαηαλνκήο ζηηο
απνζήθεο
>Γπλαηόηεηα άκεζνπ
εληνπηζκνύ

Πιύζηκν ζην Μνπζείν

Σηέγλσκα ζε αίζξην θαη θιίβαλν

Μεηαθνξά/Σηνίβαζκα ζην Μνπζείν

Απνζήθεπζε ζε θαθάζηα

Καθάζηα ζε δηαδξόκνπο

Απνζήθεπζε ζε ξάθηα, θαζάθηα, ζπξηάξηα

ην αδηαρώξεην

Οη Απνζήθεο ησλ Μνπζείσλ

Σπζηήκαηα
Καηαγξαθήο
Καηαγξαθέο Μνπζείνπ
Δπξεηήξηα θαηά είδνο
Πειίλσλ
Ληζίλσλ
Ννκηζκάησλ
Μηθξνεπξεκάησλ

Καηαγξαθή Αξραηνινγηθνύ Υιηθνύ
Φόξκεο Καηαγξαθήο

Επηζηεκνληθνί Σπλεξγάηεο
θεξακηθή

ζπόξνη

νζηά

ιηζνηερλία

Γηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύλ
• Δπηινγή ραξαθηεξηζηηθήο θεξακηθήο
– Γηαθνζκεκέλα, Λαβέο, Απνθύζεηο, Φείιε, Βάζεηο
– Τκήκαηα ζώκαηνο κε ηερλνινγηθέο πιεξνθνξίεο
• Δπηινγή Μηθξνεπξεκάησλ > αθέξαησλ, ‘ζεκαληηθώλ’
• Σρεδίαζε θαη Φσηνγξάθεζε επηιεγκέλσλ
• Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Σπληήξεζεο

Μειέηε ηνπ πιηθνύ ζην Μνπζείν

ζηεξενζθόπην

Φώξνη εξγαζίαο

εξγαζηήξην

δπγαξηέο

Στεδίαζη αγγείωμ και κεραμικής

Γεκνζίεπζε Αλαζθαθηθήο Έξεπλαο
Πξνθαηαξθηηθέο αλαθνηλώζεηο
Σπκκεηνρή ζε Σπλέδξηα/Ηκεξίδεο
Άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά
Τειηθόο ζηόρνο ε έθδνζε ζπιινγηθνύ ηόκνπΗιεθηξνληθή θαηαγξαθή
Σηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
Λεπηνκεξείο Καηάινγνη Δπξεκάησλ
Πνξίζκαηα, Σρέδηα, Φσηνγξαθίεο

Μεξηθέο Γεκνζηεύζεηο Αλαζθαθώλ

Ασηά, λοιπόμ, για ηημ αμαζκαθή
Αμ και σπάρτοσμ πολλά ακόμη μσζηικά

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful