You are on page 1of 13

1. Mikroorganisma adalah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar.

Terdapat 5 jenis mikroorganisma.

(a) Lengkapkan rajah 1 di bawah dengan jenis-jenis mikroorganisma yang betul

Mikroorganisma

Protozoa Bakteria Fungi

(1 markah )

(b) Protozoa hidup di habitat yang berair seperti kolam, tasik dan sungai. Dimanakah
biasanya mikroorganisma virus dan bakteria ditemui ?

……………………………………………………………………………………..
( 1 markah )

( c ) Pilih pernyataan yang betul. Antara pernyataan berikut yang manakah benar
tentang tompok hitam pada roti ? Tandakan √ bagi jawapan yang betul

Tompok hitam itu bertumbuh

Tompok hitam itu merosakkan makanan

Tompok hitam itu menghasilkan makanan sendiri

Tompok hitam itu juga boleh dijumpai di atas tumbuhan

( d ) Lakarkan rupa bentuk bakteria (1 markah)

( 1 markah )

1
2. Cikgu Amri meminta muridnya menjalankan satu penyiasatan bagi mengkaji
bagaimana jarak antara objek dengan sumber cahaya mempengaruhi saiz bayang-
bayang.

Rajah 2 di bawah menunjukkan susunan radas penyiasatan tersebut.

bayang-bayang

objek
Lampu suluh

skrin

Rajah 2

(a) Berdasarkan Rajah 2, nyatakan dua faktor yang menentukan pembentukan bayang-
bayang.

i ) ………………………………………………………………………………………

ii ) ………………………………………………………………………………………
( 1 markah )

( b ) Apakah hipotesis yang sesuai bagi eksperimen tersebut

Tandakan (  ) pada jawapan yang betul.

Jarak antara bola dengan sumber cahaya mempengaruhi saiz


bayang-bayang

Apabila bola jauh dari sumber cahaya, saiz bayang-bayang bola


akan menjadi lebih kecil

Semakin dekat bola dengan skrin, semakin besar saiz bayang-


bayang

( 1 markah )

2
( c ) Berdasarkan eksperimen dalam Rajah 2, apakah anda akan lakukan untuk mengecilkan
saiz bayang-bayang yang terbentuk?

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………....

( 1 markah )

( d ) Senarai di bawah menunjukkan sifat-sifat cahaya

S – Boleh dibiaskan
T – Boleh dipantulkan
U - Bergerak lurus
V – Tidak dapat menembusi objek legap

Sifat cahaya yang manakah menyebabkan pembentukan bayang-bayang?

………………………………………………………………………………………………
( 1 markah )

3. Rajah 3 menunjukkan sifat yang terdapat pada satu bahan.

( a ). Isikan Rajah 3 dengan dua sifat bahan.

Konduktor dan penebat elektrik

i._________________________

Kebolehan terapung
Sifat bahan

ii._________________________

Kebolehan menyerap air

Kebolehan penenbusan cahaya

( 1 markah )

3
( b ) Setiap bahan adalah bersifat sama ada bahan konduktor atau bahan penebat elektrik.

Apakah yang dimaksudkan dengan bahan konduktor elektrik?

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

( 1 markah )

(c ) Antara berikut yang manakah sesuai untuk membuat payung ?

Kulit Kain sintetik

( 1 markah )
( d ) Rajah di bawah menunjukkan lantai yang disimbah dengan air.

Ramalkan bahan yang paling sesuai digunakan untuk menyerap air tersebut.

……………………………………………………………………………………………...
( 1 markah )

( e ) Senaraikan 2 contoh objek yang merupakan bahan penyerap air yang baik.

……………………………………………………………………………………………..
.( 1 markah )

4
4. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan planet-planet dalam Sistem Suria.

(a) Nyatakan satu planet yang mempunyai benda hidup :

...................................................................................................................................
(1 markah)

(b) Namakan planet dalam Sistem Suria yang berada di jalur asteroid
iaitu batuan logam yang beredar mengelilingi Matahari.

i. ii.
(1 markah)

 Ahli Sistem Suria ini sentiasa mengelilingi Bumi dan Matahari


 Ia juga merupakan satelit semulajadi Bumi.

(c) Namakan ahli Sistem Suria berdasarkan huraian yang diberikan di atas.

……………………………………………………………………………………
(1 markah)

5
(d) Kenalpasti X , Y , Z

X : ………………… Y : …………………………… Z : ..........................................

(1 markah)

(e) Pilih penyataan yang betul tentang X, Y dan Z. Tandakan ( / ) pada pilihan anda.

Saiz relatif X adalah 100 kali saiz Z

Saiz relatif X adalah 400 kali saiz Y

Saiz Z adalah sama dengan saiz Y


(1 markah)

5 Rajah di bawah menunjukkan kesan teknologi terhadap manusia sejagat.

(a) Rajah yang manakah menunjukkan :


I .kebaikan teknologi ……………………………………………………………………..
ii. keburukan teknologi ……………………………………………………………………..

( 1 markah)

6
Rajah menunjukkan pemerhatian Yusof ke atas sebuah kilang yang berdekatan dengan kawasan
kejiranannya.

b) Namakan jenis pembinaan yang dilakukan selepas 5 tahun.

.....................................................................................................................................................
.......
(1 markah)

c) Apakah kepentingan pembinaan teknologi yang ditunjukkan di atas ?

......................................................................................................................................................
......
(1 markah)

d) Apakah jenis pencemaran yang berlaku akibat pembinaan teknologi di atas.

.......................................................................................................................................................
...
(1 markah)

e) Nyatakan satu kaedah untuk mengelak pencemaran itu dari berlaku.

........................................................................................................................................................
....
(1 markah)

6. Maklumat di bawah adalah mengenai seekor haiwan P .

7
Haiwan P

a) Apakah yang dilakukan oleh haiwan P untuk melindungi diri daripada cuaca sejuk yang
melampau?

…………………………………………………………………………………………………
(1 markah)

b) Adakah haiwan lain bertindak dengan cara yang sama seperti haiwan P? Tanda (/) pada
jawapan yang betul

.
unta

bangau

burung layang-layang (1 markah)

c) Ramalkan , apakah perlunya haiwan di atas bertindak demikian.

.....................................................................................................................................................
.......
(1 markah)
d) Rajah menunjukkan seekor beruang kutub..

Apakah ciri yang membolehkan haiwan ini melindungi diri dari cuaca sejuk yang melampau.

.........................................................................................................................................................
...
(1 markah)

e) Pada pendapat kamu,apakah jenis habitat beruang kutub. Tandakan ( / ) pada jawapan yang

8
betul.

Cuaca panas Cuaca sejuk

Nyatakan satu contoh haiwan lain yang mempunyai tingkah laku yang sama seperti beruang
kutub.

...........................................................................................................................................................
.
(1 markah)

7. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan bagi menentukan sifat kimia bahan dengan
menggunakan kertas litmus biru dan kertas litmus merah.

Perubahan warna kertas litmus


Bahan
Kertas litmus biru Kertas litmus merah
Larutan P Tidak berubah Bertukar biru

Larutan Q Bertukar ke merah Tidak berubah

Larutan R Tidak berubah Tidak berubah

a. Berdasarkan keputusan dalam jadual , nyatakan samada bahan P dan Q adalah bersifat asid
atau alkali.

i. P : …………………………………………

ii. Q : ………………………………………..
( 2 markah )

b. Larutan R tidak menukarkan kedua-dua warna kertas litmus. Berikan inferen.

…………………………………………………………………………………………………
( 1 markah )

c. Selain dari perubahan warna kertas litmus, apakah rasa bagi larutan P dan Q?

i. P : …………………………………………

ii. Q : ……………………………………….. ( 1 markah )

d. Nyatakan pembolehubah berikut :

9
i. Pembolehubah dimanipulasikan : …………………………………………………………...

ii. Pembolehubah bergerakbalas : …………………………………………………………….

( 2 markah )

8. Rajah menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid.

Apabila papan diangkat perlahan-lahan, pemerhatian yang diperolehi oleh mereka adalah
seperti berikut :
‘Botol B lebih mudah ditumbangkan berbanding botol C
tetapi lebih sukar berbanding botol A’

a. Nyatakan botol yang manakah paling stabil?

........................................................................................................................................
(1 markah )

b. Berikan inferen berdasarkan jawapan kamu di (a).

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
(1 markah)

c. Susun urutan yang betul bermula dari botol yang paling stabil.

........................................................................................................................................
(1 markah )

d. Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini

10
1. …………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………
( 2 markah )

e. Apakah hubungan antara ketinggian botol dengan kestabilan botol.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
( 1 markah )

SOALAN TAMAT

11
12
13