You are on page 1of 24

LBANIAN

REVISTA E KOMUNITETIT SHQIPTAR NE BRITANINE E MADHE - MAGAZINE FOR THE ALBANIAN COMMUNITY IN THE UK AND REPUBLIC OF IRELAND

Nr.
05

POST
Editor in Chief: Dr. Fatmir Terziu - Telephone: 07984497444 - albanianpost@mail.com - www.albanianpost.co.uk - www.fjalaelire.com

JANAR /
JANUARY
04 Ndryshime imigracioni... 08 Produktet “hallall”... 09 Viti 2019... 2019

TRI PIKA
TË 18-S NË
RETROVIZOR
Nga Reis Mirdita

N
ë botë: -Në trend janë
politikanët kryeneç të
cilët dinë të çojnë para
çështjen ekonomike; zvogëlimin e
papunësisë..., por thellojnë jazin
në mes të kamurve dhe shumicës
së varfër. Vet pareli, i mbrojnë
klasën e rangut të tyre. Të zgjedhur
më parë ose sivjet sundojnë me
dorë të hekurt pa çarë kokën për
mendimin e “hallkut” e as për
mendimin e bashkëpunëtorë të cilët
i ndërrojnë sipas humorit ditor. Me
gjithë ashpërsinë dhe dobësimin
e klasës së dobët materiale këta
kryetarë (presidentë) shtetesh u
vërtetua disa herë se janë patriotë
cilësorë dhe i fitojnë gati pa therë
në këmbë zgjedhjet nga disa
herë me rradhë (Erdogan, Putin)
që me siguri do të jetë edhe...
(vjon ne faqen 02)

SH
ID and RASH RASHID & RASHID 24/7 orë linjë emergjence
07878335000
RA

Solicitors, Advocates
ID

Immigration Specialists
Commissioners of Oaths
LA
W FIR M

Specializuar në emigracionin e Britanisë së Madhe

RASHID & RASHID LAW FIRM 190 Merton high street,
211, The Broadway, Southall, Wimbledon, London,
UB1 1NB SW19 1AX
law768@live.com solicitors@rashidandrashid.co.uk
Tel: 02086720666 Tel: 02085401666
Fax: 02085430534 Gena: 07774222062

Një minutë larg nga South Wimbledon Underground Station
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019

(vjon nga faqja 01) që i lavdërova, i nënshtrohen
P 02

çdo kujt që t’ua ngrejë pak
rasti i Tramp-it (SHBA), zërin ose t’ua rrahë këmbët.
Macron-it (Francë), Bolsonaro-s Shitja e tokës kombëtare nuk
(Brazil)... ka të ndalur! Matrapazë në
Dhe kundërshtarë politikë, me nivel tradhtarësh, sa të duash
dëshirë i quajnë diktatorë pa i që “falin” pa asnjë kusht, por
ra aspak në fije se vetëm sa ama si po e rrisin pasurinë e
ua ngrenë popullaritetin duke vete kush s’po çanë kokën.
e strukur veten në rangun e Mos kujtuat se bash falas u
tutanakëve që gati askush nuk dhanë trojet tona shteteve për
i do për udhëheqës të vendit. rreth!? Pusht-etarët i mbushën
Veni, vidi, venundatus: -Ndër xhepat, popullit veç po mpihen
shqiptarë, ndërron puna dhëmbët me kumbulla të tharta.
diametralisht nga trendi Në Tiranë, dështim: -Studentët kumbulla jeshile dhe nuk nxorën fanatike edhe pse e gjunjëzuan
botëror. Por ani se na edhe kah Tirana, po them drejtë, ndonjë fitim as material, as për një moment Presidentin
më parë i kemi adhuruar dhe e humbën vitin! Nuk dhanë ideor. Nuk ngjajtën aspak, po e Macron të cilin mediat e
votuar, butakët e tyxharët. provimin të cilit iu përveshën, marr si ilustrim, me gilet jaune-t quajnë “Impereur” (Perandor).
Shqipëri, Kosovë gjithandej në fillim me shumë seriozitet. e Francës të cilët vazhdojnë të Ata nuk kënaqen me gogla.
që s’po i përmendi se kujtojnë Shpejtë u ftohën me ca kokrra tregojnë një qëndrueshmëri

PER HERE TE PARE NE BRITANI TE MADHE

Oferta speciale për të
gjithë lokalet
shqiptare në Britani

07392158557
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 03

r e në UK
o k a to
hqiptare av
e e vetme s
a ep arë d h LEGAL AID
p a n i
Kom ✓ Emigracion & Azil
✓ Rishkime gjyqësore
Mos hezitoni të na ✓ Apelime për në tribunal
✓ Bashkime familjare dhe çështje të
kontaktoni për çdo problem
bashkimeve familjare me shtetas/e të
ligjor që mund të keni bashkimit evropian
✓ Aplikime për të drejtat e njeriut
✓ Çështje të trafikimit dhe dhunës në
familje

Ne ju ndihmojmë nëse jeni të trajtuar
në mënyrë të padrejtë nga autoritetet
publike

Avokati Naim Hasani CONTACT US
Nominuar për çmimin “Avokati më
i mirë për të Drejtat e Njeriut 2018” 0207 998 0035
Është specialist në çështjet
e heqjes së shtetësisë britanike
dhe aplikimet për judikal review EMERGENCY ONLY:
në Gjykatën e Lartë.
07792097132
17 Westmoreland Road,
Queensbury, London, NW9 9RL naim@oliverandhasani.co.uk
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 04

NDRYSHIMET E RREGULLAVE TË
IMIGRACIONIT EFEKTIVE NGA JANAR 2019
Sipas bashkëbisedimit me avokatin dhe drejtuesin e Rashid & Rashid Solicitors, Av Rashid Khan

N
jë deklaratë e re që zgjasin pushimin në financiare dhe studenti veç e Punëtorët Fetar të Grupit 5
e ndryshimeve në Mbretërinë e Bashkuar. veç konfirmon kur fondet do do të ndalojë punëdhënësit
Rregullat e Imigracionit Aplikantëve u kërkohet të të jenë në dispozicion të tyre. që të caktojnë një certifikatë
është parashtruar kohët e marrin një çertifikatë ATAS Për më tepër, një ndryshim sponsorizimi kur roli është
fundit. Këto ndryshime do të para se të studioni një tjetër i rëndësishëm është ai i një Ministri Fe. Kjo është
hyjnë në fuqi që nga 10 janari kualifikim pasuniversitar se nëse aplikanti është një për të siguruar që nevojat
2019. Ndryshimet kryesore në lëndë të caktuara të nxënës i grupit 4 (fëmijë), e institucioneve fetare janë
janë paraqitur si më poshtë. ndjeshme, njohja e të dokumentet e specifikuara ende të ofruara për nën Tier 2.
cilave mund të përdoret në të paraqitura me aplikimin Kërkesa për “ftohje” kërkon
Niveli 1 (talent i programet për zhvillimin e e tyre duhet të konfirmojnë që Punëtorët Fetar dhe
jashtëzakonshëm) armëve të shkatërrimit në se kush i siguron fondet e Punonjësit e Bamirësisë Tier
masë (WMD) ose mjetet mirëmbajtjes për përdorimin 5 të kalojnë një minimum prej
Kjo kategori zakonisht kërkon e tyre të shpërndarjes. e tyre në studimin dhe 12 muajsh jashtë Britanisë së
që aplikantët e ardhshëm jetesën në MB dhe se fondet Madhe përpara se të kthehen
të miratohen nga një Trup Shkalla 4 (Sistemi i Bazave të do të mbeten në dispozicion në Mbretërinë e Bashkuar
Kompetent i caktuar. Pikave) për ta nëse nuk përdoren ose nën një vizë Tier 5 ose
Mbështetja e Tier 2. Kjo do
aplikantëve të të parandalojë
arteve po zgjerohet emigrantët që të
për të përfshirë aplikojnë për viza
ato në fushën të njëpasnjëshme,
e arkitekturës. duke përdorur
Instituti Mbretëror rrugët për të jetuar
i Arkitektëve në Britani të Madhe
Britanikë që për periudha të
vepron në kuadër gjata, në mënyrë
të miratimit të që të pasqyrojnë
Këshillit të Arteve më mirë qëllimin
Anglia do të e përkohshëm
vlerësojë aplikantët. të rrugëve.
Skema e
Aktualisht, vetëm punëtorëve
aplikantët që sezonalë: Një
kërkojnë pushim 5 skemë e re piloti
vjetësh kualifikohen duhet të hyjë në
për periudhën fuqi në vitin 2019.
4-mujore shtesë. Kjo skemë është
Në ndryshimin e që të mundësojë
kohëve të fundit, punëtorët migrantë
periudhat e grantit jo-EEA që të
për aplikantët vijnë në Britani
për pastrimin e hyrjes janë për të paguar tarifat e kursit të Madhe për të ndërmarrë
ndryshuar për të përfshirë një Kjo rrugë përbëhet nga Tier 4 dhe shpenzimet e jetesës. punësim sezonal në sektorin
periudhë shtesë prej 4 muajsh (General) dhe Tier 4 (Child). e hortikulturës. Data zyrtare
për çdo grant potencial të Shpesh përdoret nga shtetasit Tier 5 (Sistemi i Bazuar në e zbatimit të kësaj skeme do
lejes. Për më tepër, aplikantët jo-ZEE që dëshirojnë të Pikë) të shpallet në kohën e duhur.
e teknologjisë digjitale të studiojnë në Britani të Madhe. Dispozitat e dhunës në
cilët si rezultat i formularit të Po bëhen ndryshime për Aktualisht, Punëtorët Fetare familje - Vizat e partneritetit
aplikacionit online të Tech studentët të cilët mbështeten Tier 5 janë të lejuar të Viktimat e abuzimit që janë
Nation, nuk do të kërkohen në kredi studentore ose mbushin role, të cilat ‘mund të në Mbretërinë e Bashkuar
më për të furnizuar kopjet e f o n d e nga s p o n s o r ë t përfshijnë predikimin, punën nën një vizë partnere
letrës së provave të tyre të financiarë zyrtarë. Atyre nuk baritore dhe punën jo-baritore’. ose sponsorizim nga një
specifikuara në Home Office. u kërkohet të demonstrojnë Një emigrant lejohet të vijë qytetar britanik ose qytetar
se fondet janë mbajtur për në Mbretërinë e Bashkuar i vendosur do të marrin leje
Grupi 2 (Sistemi i Bazuar në një periudhë prej 28 ditëve dhe të plotësojë role pa të pacaktuar për të qëndruar
Pikët) të njëpasnjëshme. Në vend pasur nevojë të demonstrojë në qoftë se marrëdhënia e
të kësaj, Tier 4 migrant duhet aftësi për të folur anglisht. tyre prishet. Këto përfshijnë
Tani ekziston një skemë të ketë fondet në dispozicion Ndryshimi i ri tani i drejton partnerë të personave me
e miratimit të teknologjisë të tyre në datën e aplikimit. I këta aplikantë drejt kategorisë status refugjati të cilët ende
akademike (ATAS) për vetmi përjashtim është fakti së duhur (ekzistuese) të nuk kanë marrë leje të
aplikuesit e nivelit 2 (TIK) se fondet ofrohen si kredi Grupit 2. Kërkesa e re për pacaktuar për të qëndruar.
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 05

SH
ID and RASH RASHID & RASHID 24/7 orë linjë emergjence

07878335000
RA

Solicitors, Advocates
ID

Immigration Specialists
Commissioners of Oaths
LA
W FIR M

Specializuar në emigracionin e Britanisë së Madhe

Avokatët tanë të emigracionit kanë mbi dhjetë vjet
përvojë në fushën e emigracionit dhe ligjit të azilit.

Çdo klient është po aq unik sa është rasti që ata na sjellin

Rashid & Rashid Solicitors, si të gjithë avokatët e
tjerë në praktikë në Angli dhe Uells, është Kompani
e autorizuar dhe e rregulluar nga Autoriteti i
Rregullimit të Aplikantëve.

Një minutë larg nga South Wimbledon Underground Station

Për të biseduar në shqip telefono Gena:

07774222062

zgjatje vizash
Dokumente udhëtimi
Leje pune
Procedura për leje qëndrimi dhe viza
Rishikim jurdik
Kur jeni kotigjent per t’u riatdhesuar ose të
ndaluar nga organet e emigracionit Apelim Tribunali
Mbulojmë të gjitha aspektet e emigracionit Rastet e trashëgimisë

RASHID & RASHID LAW FIRM 190 Merton high street,
211, The Broadway, Southall, Wimbledon, London,
UB1 1NB SW19 1AX
law768@live.com solicitors@rashidandrashid.co.uk
Tel: 02086720666 Tel: 02085401666
Fax: 02085430534 Gena: 07774222062
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 06

ARTI I FSHEHUR I IDENTITETIT
KULTUROR PËRTEJ “KURIOZITETIT”
N
ë art është ndryshe. filluar të ndikohej era e re gjermane të shekullit të e shtrirë. Kur ndodhen në
Ndryshe nga ajo që qytetërimit dhe ajo edhe pse gjashtëmbëdhjetë të ilustruar shtëpi, ata ulen në një pozicion
realiteti dhe fakti mbi ballafoqohej me të vjetrën, në faqen e kundërt të kësaj me këmbë të kryqëzuara.”
të cilin arti funksionon dhe dukej se po kapte lirshëm gazete britanike”. Shpërndarja
perceptohet për të krijuar në dukje frymëmarrjen e e fotografive të mësipërme A. Frankl bëri përparime të
dhe rikrijuar imazh, perceptim duhur. Ndryshe nuk ka si shoqërohet me një diçiturë jashtëzakonshme në teknikën
dhe identitet kulturor. Nuk kuptohet gjithë ky evoluim që shkruan: “Një grua e përfaqësimit të femrës
është aspak e çuditshme që artistik i imazhit shqiptar, ku shqiptare merr një krenari shqiptare në një mënyrë
një stil i ri në art të ekzistojë parësisht në arkiva mbetet për t’i veshur dushkuqësit më realiste sesa çdo risi e
përkrah një të vjetri që më dhe kontrasti femëror shqiptar. e saj, sa më voluminoze që praktikuar që nga fotografimi
pas e zëvendëson, historia është e mundur të jenë ato. i parë ekzistues femëror, ai
e përpjekjeve të hershme të “Rreth tridhjetë metra Sa më e pasur të jetë gruaja, mori shumë nga frymëzimi i tij
impresionizmit siguron një “brekushe”: Zëvendësuesi aq më të gjerë janë këto lloj nga realiteti dhe në të vërtetën
shembull të mrekullueshëm shqiptar për fundet” është pantallonash, dhe nuk është e tij në natyrë, ku shihet qartë
se si idetë e reja, pas takimit një artikull që ka mbetur aspak e pazakontë të shohësh se ai ishte i paraprirë nga
me kundërshtimin më të prej 15 Prillit të vitit 1922- një grua që mbante shallvare fotografë të tjerë me udhëtime
të tilla prej pëlhure të tjera, arti i të cilëve
30 metra të gjatë. ishte vetë i frymëzuar nga
Apo më saktë me më tradita kulturore ballkanike
shumë rroba tipike e sidomos ajo shqiptare,
në veshjen e saj. Në tipikja e veshjes shkodrane.
Ballkan, ku njerëzit
duhet të rriten
brenda kuadratit të
maleve edhe për
gratë, që më së
shumti janë barinj të
dhive dhe bagëtive,
“pantallonat” janë një
domosdoshmëri, por
në Shqipëri, sidomos
në Shkodër, veshja e
grave me brekushe
të tilla të mëdha,
jashtëzakonisht
të gjata, është një
zakon i vjetër i vendit,
fortë, mund të jenë të afta të në misterin që shoqëron pasi për qindra vjet ishte
të imponojnë vetveten që kohërat për kohërat në arkivat pjesë e Perandorisë Turke.
brenda shekujve, apo më britanike. Që nga data kur
shumë, ata të bëhen stili fotografi A. Frankl udhëtoi me Më tej shkruhet kështu:
akademik i pranuar dhe nga mision të caktuar në Shkodër “Kur një vajzë shqiptare
ana tjetër zëvendësohen nga dhe deri tek publikimi në duhet të martohet, të
një vizion i freskët. Ajo që një gazetat britanike më në gjitha paluajtshmëritë e saj
është veçanërisht interesante zë të kohës, që shoqëronte sigurohen nga njerëzit afër
për historinë e imazheve krahasimet dhe ndikimet saj që kontribuojnë për t’a
arkivore, që transferojnë kulturore mes ilustrimeve, siguruar atë me këpucë, si
identitetin kulturor në kontrasti me të cilën janë dhe me kostumin e plotë të një
historinë shqiptare rreth vitit marë dhe vlerësuar, madje gruaje shqiptare, me shaminë
1920, është se jo vetëm një dhe interpretuar veshjet e veshjet e tjera të zbukuruara
stil, por edhe dy stile të reja shqiptare ende kërkon dritë. me ar dhe perla, dhe stolitë e
po kërkonin të qëndronin tjera të arit. Pesha e plotë e
përballë formave tradicionale. Për tej të gjitha arsyeve dhe veshjes së një gruaje të tillë
I pari ishte ai që u rashëgua fakteve shkrimi që ka mbetur shqiptare është mbi 20 kg.
nga Perandoria Otomane dhe në skutën e tij arkivore duket Asnjë paragjykim, por me një
i dyti ishte ai që sapo kishte se sqaron: “Një kontrast shqetësim dhe vështirësi që
filluar të shkëlqente me lidhjen interesant në rrobat më të paraqitet, kur sheh se hapat e
veneciane, ku arti i veshjes ulëta është ofruar duke i shpejtë të gruas së veshur kaq
kishte qasje ndryshuese krahasuar këta “brekushe” rrëndë janë të pamundur, dhe
dhe mjaft ndikuese edhe në të femrave shqiptare me gratë ecin thuajse ashtu në
fotografinë artistike. Kishte pardesynë ushtarake grup dhe së bashku me ecjen
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 07





 ­

 ­

„
€€€…†
€€

€‚€
ƒ


Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 08
PRODUKTET “HALLALL” TEK HILAL FOOD CENTRE
M
ishi “hallall” dhe me pakicë rrezikon të humbasë veçanta sa i takon higjenës Por kjo nuk ndihmon shumë
produktet e tjera të tilla një potencial të madh dhe lë dhe mënyrës së prodhimit. pasi jo gjithnjë janë të dhënë
shiten kryesisht tek pas dore një grup klientele P.sh. ushqimet duhet të jenë të të gjithë përbërësit. Për
Hilal Food Centre. Kërkesat në rritje. Pjesa më e madhe pastra nga gjaku dhe fekalet. shembull disa lloje lëngje
janë në rritje megjithatë tregtia
me pakicë është skeptike
ndaj produkteve “hallall”.

Ata që duan të blejnë ushqime
konform fesë islame, shkojnë
në shumicën e rasteve tek
dyqani Hilal Food Centre
në Kilburn High Road. Të
ashtuquajturat ushqime “hallall”
i përgjigjen përcaktimeve
të fesë islame dhe ndër të
tjera nuk përmbajnë asnjë
gjurmë mishi derri apo alkooli.
Myslimanët shpesh nuk
arrijnë të gjejnë ushqimet që
kërkojnë në supermarketet
e tjera, pasi tregtia me
pakicë ka problemet e veta
për këtë segment klientele. e myslimanëve sipas tij, do Veç kësaj kafshët duhet të jenë frutash, të cilat janë vetiu të
Sipas Hilal Food Centre, një t’i blenin produktet “hallall” rritur duke respektuar nevojat e turbullt, bëhen të kthjellët
prej tregtuesve kryesorë të vetëm në supermarkete të tyre dhe të kenë pasur ushqim me xhelatinë. Vendosja e
ushqimeve “hallall”, pjesa tilla që përkujdesja vjen nga të mirë. Gjatë therjes, për çdo siglave të njësuara do të sillte
në tregun ndërkombëtar pronari i Hilal Food Centre. kafshë duhet të jetë thënë një qartësi. Megjithatë sipërmarrjet
për ushqime “hallall” është Fjala arabe “hallall” mund lutje e shkurtër dhe duhet të britanike vazhdojnë të jenë
rreth 450 milionë stërlina. Në të përkthehet “e lejuar”. jetë kthyer në drejtim të Mekës. të kujdesshme me këto
Angli kjo pjesë mund të jetë Ajo përshkruan sende dhe Por si mund të dijë një klient çertifikata. Mehmeti, thekson
pesë miliardë stërlina. “Por veprime, të cilat janë të lejuara mysliman në Angli se çfarë se në Hilal Food Centre ka
ky segment vazhdon të jetë sipas së drejtës islame. Këtu është hallall dhe çfarë jo? tashmë shumë produkte hallall,
një treg qoshe, i cili zhvillohet bëjnë pjesë në veçanti shumë Deri tani atij i duhet të lexojë por për to nuk bëhet reklama në
shumë ngadalë”, thotë rregulla për ushqimet. Sipas tekstin me germa të vogla në mënyrë ofensive, ndaj në Hilal
Mehmeti, specialisti kryesor i fesë islame, ushqimet duhet paketim, për të parë nëse në Food Centre është e shkruar
Hilal Food Centre. Këtu tregtia të respektojnë kërkesa të ushqime ka lëndë të ndaluara. me shkronja të mëdha ‘hallall’”.
9 Hi w W
ks
01 ree to 6 O
23 re ee
ll: F t 4 R N

33
89
e E
dg D

51
an OR

Jet Scaffolding
Yard 13
Ca

P.B Donoghue Waste Recycling Centre
Watford London
WD25 9WZ

Tel: 0192 351 8933
Mob: 077 3874 0018
E-mail: info@jetscaffoldingltd.co.uk

“Skela Jet” është e bazuar
në Watford, Hertfordshire dhe mbulon
të gjitha zonat në Londër.
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 09

DONI T’JU SHKOJË MBARË GJITHË VITI 2019?
Si lindi Viti i Ri ende edhe në ditët e sotme Angli dhe Uells (dhe të gjitha të ndryshme. Disa hulumtues
është i njohur si kalendari zotërimet britanike) viti i ri mendojnë se, kremtimin e
Viti i Ri është koha në të Julian, që stabilizonte fillimin fillonte më 25 mars. Ndryshimi festës së Vitit të Ri, fillimisht e
cilën një vit i ri kalendarik e vitit të ri ditën e parë të vitit, u bë në vitin 1600 në Skoci kanë aplikuar kinezët, ndërsa
fillon numërimin. Në shumë pra në një janar. Këtë ditë [2]. Gjatë mesjetës disa ditë një grup tjetër mendon se kjo
kultura, kjo festë festohet në romakët ftonin miqtë e tyre të tjera janë marrë si ditë traditë fillzënien e vetë e ka nga
të njëjtën mënyrë. Viti i Ri i dhe shkëmbenin dhuratë një të fillimit të vitit kalendarik romakët e vjetër dhe germanët.
kalendarit gregorian, sot në vazo të bardhë me mjaltë, (për shembull 1 marsi, 25 Natën e ndërrimit të viteve
përdorim në mbarë botën, bie dhe gjëra të tjera që ishin marsi, Pashkët, 1 shtatori, 25 gjatë pritjes së Vitit të Ri,
në 1 janar, ashtu siç ndodhte urim për fat dhe lumturi. Këtu dhjetori). Në shumë vende, shumë popuj të ndryshëm
edhe me kalendarin romak. ekzistonte dhe imazhi i Dea-s, të tilla si Republika Çeke, të botës i karakterizon
Ka kalendarë të shumta që e cila kishte domethënien Italia dhe Britania e Madhe, 1 një spektër i gjerë dhe i
mbeten në përdorim rajonal që e fatit dhe të lumturisë. Në janari 1 është festë kombëtare. larmishëm i riteve, besimeve
e llogarisin Vitin e Ri ndryshe. shumë vende evropiane, dhe besëtytnive të ndryshme,
Sipas traditës katolike, 1 janar përdornin kalendarin Julian. Viti i Ri, traditat dhe që janë krijuar si shprehje
është dita e rrethprerjes së Ndërsa të tjerët e festonin vitin e dëshirave për: pastrim,
Jezusit (në ditën e tetë nga e ri sipas kalendarit të tyre për besimet largimit të demonëve dhe
lindja e tij), atëherë kur iu shembull në 1 mars (Viti i Ri shpirtrave të këqij, kërkimin e
në Romën Republikane) 25 Viti i ri është festë: e gjendjes së fatit dhe lumturisë, jetës më të
vu edhe emri (Lluka 2:21).
dhjetor (Krishtlindjet). Vetëm mirë, e urimeve dhe dëshirave pasur dhe më të begatshme…
Për babilonasit, viti i ri
me përdorimin universal të më të mira, shoqërimit, etj. Shumë prej këtyre
fillonte me rilindjen e Tokës,
kalendarit Gregorian (nga argëtimit, ngritjes së dollive, veprimeve janë të ruajtura
domethënë me pranverën.
emri i papës Gregorio XIII, i tryezave të begatshme, e dhe kultivohen tradicionalisht
Por, përse viti i ri festohet në
cili e ideoi në vitin 1582), data zbukurimit dhe shkëmbimit edhe sot e kësaj dite.
dimër, në datën 1 janar? Sepse
e 1 janarit shënon fillimin e të dhuratave të ndërsjella. Tradita kubane për natën e
romakët antikë, vazhdonin të
vitit të ri duke u bërë një gjë Kremtimi i Vitit të Ri është ndërrimit të viteve praktikon
festonin vitin e ri në marsin
e përbashkët për të tërë. njëra ndër traditat më të vjetra ngrënien e 12 sardeleve të
e vonuar, por kalendari i tyre
Data 1 janar është pranuar rituale e shprehur gati tek një lloji peshku. Besohet
ishte i ‘sinkronizuar’ me diellin.
relativisht vonë në kulturën të gjithë popujt e botës, pa se kjo ndikon në rritjen e
Kështu Jul Cezari, në vitin
perëndimore si dita e parë marr parasysh racën, fenë, fatit dhe lumturisë gjatë 12
46 para Krishtit, krijoi atë që
e vitit. Deri në vitin 1751 në kombin, dhe përkatësitë e tyre muajve të vitit të ri pasues.

ERMAL KARAKUSHI

PËRSE DUHET TË NA ZGJIDHNI NE
TË GJITHA NGA
INSTALIM I PLOTË OSE I PJESSHËM
NDERRIIMI I
ZËVENDËSIME TË SISTEMIT TË SIGURESAVET LLAMPAVE. NDRIÇIMI
SHTESË PRIZASH/ ÇELESAT, NDRIÇIMI ETJ. DERI TEK SKEMAT
DUSHE/ LIDHJE GATIMI PROFESIONALE DHE
SISTEMET E NGROHJES/ STORAGE INSTALIMI
SHËRBIME PROFESIONALE ELEKTRIKE

ermal_niceic@hotmail.co.uk
Zyra: 020 8443 3833 Tel: 07568393784

INXHINIER ELEKTRIK
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 10

STATUSI I ZGJIDHUR DHE I PARACAKTUAR PËR
QYTETARËT E BE-SË DHE FAMILJET E TYRE
N
ëse aplikoni me sukses Zgjidhjen e BE-së një herë Ju duhet të jeni në gjendje të në Britani të Madhe, përdorin
në Skemën e Zgjidhjes nëse merrni statusin e zgjidhur. shpenzoni deri në 5 vjet rresht NHS, regjistrohen në arsim
së BE-së, ju mund të Të drejtat tuaja me status të jashtë Mbretërisë së Bashkuar ose vazhdojnë studimet, të
vazhdoni të jetoni dhe punoni zgjidhur pa humbur statusin tuaj të hyni në fonde publike siç
në Mbretërinë e Bashkuar Nëse keni vendosur statusin, vendosur. Sa kohë mund të janë përfitimet dhe pensionet,
pas 31 dhjetorit 2020. Ju do ju mund të: qëndroni në jetoni jashtë Mbretërisë së nëse keni të drejtë për ta,
të jepni ose: vendosni statusin; Britani të Madhe për sa Bashkuar është ende subjekt udhëtimi brenda dhe jashtë
statusi i paravendosur, nuk kohë që ju pëlqen, aplikoni i miratimit nga Parlamenti. Mbretërisë së Bashkuar.
do t’ju kërkohet të zgjidhni për nënshtetësinë britanike, Statusi i paracaktuar Çdo fëmijë i lindur në
nëse jeni duke aplikuar. nëse keni të drejtë, punoni Nëse nuk keni qëndrim të Mbretërinë e Bashkuar
Statusi i zgjidhur në Britani të Madhe vazhdueshëm prej 5 vjetësh, pasi të keni statusin e
Zakonisht do të marrë statusin përdorni NHS, regjistroheni në zakonisht do të merrni paravendosur do të jetë
n e zgjidhur një perso nëse: arsim ose vazhdoni studimet, “statusin e paravendosur”. automatikisht i përshtatshëm
filloi të jetonte në Mbretërinë të hyni në fonde publike siç Ju mund të qëndroni në Britani për statusin e paravendosur.
e Bashkuar deri më 31 dhjetor janë përfitimet dhe pensionet, të Madhe për 5 vjet të tjera Ata do të jenë vetëm shtetas
2020, jetoi në Mbretërinë e nëse keni të drejtë për ta, nga data e marrjes së statusit britanik nëse kualifikohen për
Bashkuar për një periudhë udhëtimi brenda dhe jashtë të paravendosur. Ndryshimi i të nëpërmjet prindit tjetër.
të vazhdueshme 5-vjeçare Mbretërisë së Bashkuar. statusit të paravendosur në Duke parë dhe vërtetuar
(‘vendbanim i vazhdueshëm’) Ju gjithashtu mund të silni statusin e zgjidhur: Ju mund statusin tuaj
Pesë vjet qëndrimi i anëtarë të familjes së ngushtë të aplikoni për të ndryshuar Ju do të keni mundësi të merrni
vazhdueshëm do të thotë në Britani të Madhe pas 31 statusin tuaj sapo të keni provën e statusit tuaj përmes
që për 5 vjet me radhë keni dhjetorit 2020 nëse aplikohen qëndrim të vazhdueshëm prej një shërbimi në internet. Ju
qenë në MB për të paktën të dyja këto: marrëdhënia 5 vjetësh. Nëse aplikoni pas nuk do të merrni një dokument
6 muaj në çdo periudhë 12 juaj me ta fillon para 31 prillit 2019, do të jetë falas. fizik nëse nuk zbatohen të
mujore, përveç: një periudhë dhjetorit 2020: ju jeni ende në Të drejtat tuaja me status të dyja këto që vijojnë: ju jeni
deri në 12 muaj për një marrëdhëniet kur ata aplikojnë paracaktuar nga jashtë BE-së, ju nuk keni
arsye të rëndësishme (për për t’u bashkuar me ju Ju mund të kaloni deri në 2 një kartë qëndrimi biometrike.
shembull, lindja e fëmijës, Anëtarët e familjes gjithashtu vjet me radhë jashtë Britanisë Nëse je shtetas i BE-së, do të
sëmundja e rëndë, studimi, do të jenë në gjendje të vijnë së Madhe pa humbur statusin vazhdosh të jesh në gjendje
aftësimi profesional ose këtu me një vizë familjare. tuaj të paracaktuar, por do të përdorësh pasaportën ose
puna jashtë shtetit), shërbimi Çdo fëmijë i lindur në t’ju duhet të mbani qëndrimin kartën e identitetit për të hyrë
i detyrueshëm ushtarak tek Mbretërinë e Bashkuar tuaj të vazhdueshëm nëse në Mbretërinë e Bashkuar
çdo gjatësi kohore. Ju do ndërsa jetoni këtu do të dëshironi të kualifikoheni për sapo të marrësh statusin e
të duhet të aplikoni vetëm jetë automatikisht shtetas statusin e vendosur. Do të zgjidhur ose të paracaktuar.
në Skemën e BE-së për britanik. jenë në gjendje të: punojnë

Sweet London
RESTAURANT
www.sweet-london.co.uk

62A Longbridge Road,
Barking, Essex,
IG11 8RT
• Ambient festiv • Takime rinore
info@sweet-london.co.uk
• Ditëlindje • Studentë
• Festa • Gëzime familjare

02082625172 Ambient i rehatshëm për 60 vetë
Pasina komode me shisha për 50 vetë
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 11

Vila Ronel Bar
& Restaurant
46 Birchington Road
London
NW6 4LJ

020 7624 1385
www.vilaronelrestaurant.co.uk
Reservation@vilaronelrestaurant.co.uk
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 12

PEJË, NËN SQETULLËN E MALEVE TË RUGOVËS
Nga Pëllumb Gorica

N
jë ditë e zakonshme sllave, e cila kishte ngulur aq shpejt sa që pothuajse e përndez atmosferën me
mund të kthehet thonjtë e egër mbi tokën nuk kishte kohë për t’i zgjatur këngët e bukura dhe me vallet
befasisht në një e Kosovës. Në vesh sikur pushtetin atij në Kosovë. e Rugovës kaq karakteristike,
ditë të bukur për shumë na vijnë shungëllimat e në pasurinë e folkut shqiptar,
kënd prej nesh. Aq më largëta të tmerreve, të Dëshira e zjarrtë për liri me plot temp luftarak të
shumë kur bëhet fjalë për shkatërrimeve, raprezaljeve, pushtoi shpirtin e tyre, duke trevës së Dukagjinit. Ndërtesa
udhëtime. Sërish në udhë torturave e pushkatimeve u fituar me gjak, për t’i lënë e hotel, Bar-Restorantit
drejt Kosovës, me ndjesinë e në rrugë, shtëpive, pyjeve vend një jete të pavarur, e “Dukagjini”, që ndodhet buzë
emocioneve të përhershme. dhe përrenjve, të familjeve cila bëri të çelej një epokë lumit Lumbardha, është një
Në realitetin e kushteve të të tëra, që lanë shumë lotë e tjetër. Mbi këto dhimbje dhe ndër më karakteristiket në
reja të krijuara, pavarësisht dhimbje të cilat herë fashiten, me këtë liri, ata po e skicojnë Pejë, jo vetëm se ka një
skajeve gjeografike, ne i herë dëgjohen më fort. Ishte atë të mbushur me sfida të pamje të veçantë, por edhe
gëzohemi ardhjes e mund tragjike kalvari i dëbimeve tjera. Sot ndjen mrekullinë për ndjesinë emocionale që
t’i shprehim emocionet nga trojet e veta, si në një më të madhe, kur ata të krijon prej pasqyrave të
natyrshëm në mbresa. kortezh të përmortshëm, shqiptojnë fjalët: “Tani jemi ujërave që lëvizin nën këmbët
Tashmë rruga, herë turret që përfundoi në tokën e bashkë, jemi të pandarë”. e klientëve. Ndërsa në parqet
gjarpëruese faqes së vëllezërve shqiptarë, me Kosova gëzon sot pavarësinë, e qytetit bustet e figurave të
kodrinave me pemë vende- një shpresë të vetme për duke jetuar e lirë, këtu, ku ajo njohura të rrëmbejnë nga
vende të dendura, herë t’iu larguar mynxyrës së më shumë se kurrë ka marrë mënga drejt historisë së
pushtohet nga fushat që gllabëruesëve të pashpirt të tjera përmasa drejt realitetit secilit. Që të gjithë bustet
të dhurojnë një përjetim të tokës sonë. Topografia për një Shqipëri natyrale. kanë në qënien e tyre njerëz
ndryshe. Qartësisht nga e ngjarjeve të fundshekullit *** të pushkës, njerëz të penës
dritaret e makinës, të jepet të kaluar, si shtrëngatë e Nën sqetullën e maleve të dhe të të dyjave. Ja… Ja…
mundësia të sodisësh kalimthi furishme, me trajtat tragjike Rugovës, Peja mrekullon Haxhi Zeka, Enver Hadri,
muze mahnitës natyrorë; tronditi edhe mëndjet e këdo që e viziton. Fytyra e Ali Hadri, Adrian Krasniqi,
lumenjtë e rrjedhshëm, pushtetshme botërore. Ata u natyrës së saj, të shpërndarë Shkëlzen Haradinaj etj. Duke
fushat e gjëra, malet dhe bënë të ndërgjegjshëm, duke në një hapësirë të gjerë dhe çmuar kontributin e tyre
qytetet me një arkitekturë ndërhyrë për të ndalur furinë rrjedha e Lumbardhës, të me burrëri shqiptare e plot
impresionuese, të cilat të e makinës vrastare serbe, e tërheqin vëmëndjen. Duke vlera për Kosovën, ato nuk
rrëmbejnë vështrimin e të cila po robëronte gjysmën e kaluar përmes qytetit, në duhet të mjegullohen nga
çlodhin, me prehjen dehëse, kombit. Kosova u kthye në rrugët e zhurmshme me anarkia e frikshme e kohës,
duke e bërë udhëtimin të kështjellë të shqiptarisë e ndërtesa të shumta anash, sepse kanë lënë gjurmë
këndshëm. Ndaj e adhuron “gjuhës së zjarrtë”, siç thotë me restorante, bar-kafe, aq të thella. Në tërësinë e
të bukurën e peizazhit poeti ynë kombëtar, Naimi. U shitore, artizanate, etj, i tyre ato janë bindëse për
mbresëlënës këtu, sidomos mobilizuan djemtë dhe burrat bashkohemi qytetarëve të sakrificat dhe luftën e bërë,
në një ditë vjeshte me e Kosovës, dhe jo vetëm. Në të gjitha moshave, që ecnin për dallgët e stuhishme
kundërmimin joshës të saj. luftën çlirimtare të Kosovës, ngeshëm dhe të tjerë teksa në shpirtin e këtij populli.
ata së bashku me forcat nxitojnë. Sheshi në qendër Në një nga Bar- Kafenetë
Djepi i shqiptarisë e NATO-s e përshpejtuan të qytetit të ofron bukuritë e e shumta, buzë lumit
Territoret shqiptare kanë rënien e pushtetit të tij plot e përplot me drita të Lumbardha, takimi me
përjetuar shumë luftëra se Sllobodan Milloshevicit dhe i qashtra dhe të lëbyrta të kësaj Afrimin, ish luftëtarin e UÇK-
sa paqe dhe e kanë pësuar thanë ”ndal “ këtij përbindëshi dite vjeshte dhe gjallërohej së, është tepër emocionues.
shtrenjtë me një kalvar të Ballkanit. Ngjarjet rrodhën nga Radio-Peja, që çdo ditë
rrebeshesh, duke mbijetuar
në saje të gjuhës, traditave
dhe shpirtit liridashës.
Ndaj në Kosovë ndjehet
krenaria për gjakun e pastër
shqiptar, që rrjedh në deje,
për luftën çlirimtare dhe
porosinë e etërve tanë, të
ruajmë trojet nga pushtuesit.
A e kishte caktuar historia që
këtë tokë, këto troje arbërore,
të na i shkëpusnin me dhunë
grabitqarët e pangopur,
qysh një shekull më parë ? !

Me pritjen shekullore të
një populli të martirizuar
për pavarësi, nuk harrohen
ngjarjet e kobshme, të
shkaktuara nga bisha
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 13

SHOQATA “PEJA” ZBRET BABAGJYSHIN
NË MESIN E FËMIJËVE TEK “POEM”

N
dërsa mjaft të tjerë të bëhen të mirë,
tashmë janë pranë pas vetëm në
tryezave duke këtë mënyrë do të
festuar e argëtuar me të shpërblehen. Por
afërmit e tyre, drejtuesit e si e përshkruajnë
Shoqatës “Peja” në Londër, fëmijët babagjyshin?
me kryetar Nexhat Agollin, A besojnë tek ai? Ku
kanë vazhduar inisiativën jeton babagjyshi?
e tyre disa vjeçare me “Po besoj, sepse
dhuratat dhe festën e edhe mësuesja kur
Baba Gjyshit të Vitit të kemi qenë të vogla,
Ri 2019. Në ambientet në kopsht na ka
falas të Restaurant Bar- thënë se babagjyshi
Grill “Poem” të pronarit ekziston dhe u jep
nga Peja, Ilir Beqiri tradita dhurata njerëzve
ishte festë dhe kulturë, kur i meritojnë. Kam
ishte edukim dhe mesazh. dëgjuar se vjen nga
Këtë e bënë të gjithë së poli i veriut”, thotë
bashku, ku ra në sy festivja, një vajzë.
bukuria dhe larmishmëria “Po, fluturon me me drerë, por nuk e shoh se zgjohet, merr dhuratat dhe i
e fetsës. Fëmijët u bënë drerët dhe vjen, duke hyrë jam në gjumë” shpërndanë”.
gati të besojnë tek figura e nga oxhaku dhe na vendos Çfarë të ka sjellë babagjyshi “Po, edhe pse jam e madhe,
babagjyshit. lodrën poshtë pemës”, thotë i Vitit të Ri ty? në polin e veriut, mami thotë
Të besosh te figura e një vajzë tjetër. -Lodra. se po nuk fjete nuk i sjell
babagjyshit dhe te dhuratat “Babagjyshi ecën me drerë. Ku jeton babagjyshi? dhuratat”.
që ai sjell në ambiente të E kam pritur por s’ka ardhur, -Lart, te bora. “Prandaj i thonë babagjysh,
tilla, sikurse ishte “Poem”, e kam parë në një festë”, Beson te babagjyshi i Vitit se është i madh dhe siguron
ishte emocioni i parë thotë një tjetër fëmijë. të Ri? Ku jeton babagjyshi i gjithçka”.
festiv për disa nga fëmijët. “Babagjyshi sjell dhurata”. Vitit të Ri? “Po, besoj, sjell dhurata për
Babadimri u mësoi fëmijëve “Babagjyshi vjen me slitën “Përjashta, në borë, ditën fëmijët”.
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019

(vjon nga faqja 13) -Po, besojmë.
P 14

“Kur sillen mirë fëmijët u sjell -Në zemrat tona është i
dhurata. Babagjyshi vjen me fiksuar dhe ne e festojmë vit
slitë”. për vit.
Ku jeton babagjyshi i Vitit të -Babagjyshi është lart në
Ri? qiell, në një yll shumë të
-Shumë larg. Sjell dhurata largët, është për të gjithë
për fëmijët që i dëgjojnë fëmijët e mirë që sillen mirë
mamit. dhe që mësojnë. Ai gjatë
-Babagjyshi i Vitit të Ri jeton gjithë vitit sheh sjelljen e
në qiell. fëmijëve, nëse sillen mirë
-Çfarë bën babagjyshi i Vitit për tu çuar dhuratat
të Ri gjatë pjesës tjetër të -Besoj.
vitit? - Si u thua fëmijëve, nipërve
-Nuk bën asgjë. dhe mbesave? -Jo, mi sjellin prindërit. njerëzve të mirë, por ai
-Unë mendoj që fëmijët -Erdhi babagjyshi, u ka sjellë -Ndonjëherë besoj, jeton brenda nesh, është
duhet të sillen mirë, të lodra. ndonjëherë jo. Disa thonë ajo pjesë e vetes që prej
marrin nota të mira dhe të -Po besoj. Babagjyshi është që është e vërtetë dhe vështirësive dhe problemeve
mësojnë në shkollë që të një figurë simbolike i cili disa jo, por nuk e di kë të të jetës ndonjëherë nuk
marrin dhurata. duhet të jetojë në vendet e zgjedh. Fëmijët mendojnë e shohim, ama kur ulemi
-Fle gjumë ky babagjyshi ftohta. se prindërit në darkë i lënë të reflektojmë ja dëgjojmë
i Vitit të Ri, është shumë Por ka edhe prindër të cilët dhuratat te pema, por disa të zërin dhe e shohim të na
gjumash, si mendon ti? kanë ndalur së besuari te tjerë mendojnë se i ka lënë shtyjë përpara, e kur e
-Po është shumë gjumash. babagjyshi dhe këtë frymë babagjyshi. kemi bërë këtë në një natë
Babagjyshi i Vitit të Ri është ju a kanë përcjellë edhe Në fund të fundit a nuk me dëborë apo breshër,
lezeti i festave të fundvitit, fëmijëve të tyre, kur ka është e vërtetë? Babagjyshi të nesërmen ndihemi më
por sa besojnë të rriturit te ndodhur kjo? vërtetë që na i bën zemrat mirë, më të guximshëm,më
babagjyshi? -Jo që kur kam qenë e të na gufojnë nga padurimi pak mëkatarë, më shumë
“Besoj te babagjyshi i Vitit vogël, më pas u rrita dhe e dhe emocionet, nuk është qiellor si ky babaxhan
të Ri, ai punon gjithë vitin kuptova vetë që babagjyshi ai që jeton në polin e veriut që mbajmë në zemra.
për të mbledhur dhurata për është thjesht diçka e trilluar. e që natën e Krishtlindjeve Gëzuar të gjithëve.
fëmijët e vegjël dhe kur vjen -Jo, prindërit e mi sjellin niset prej andej me slitën, Gëzuar dhe fëmijëve e
ora 12 e natës vjen për të dhuratat dhe i vendosin kaprollët dhe elfët e tij të bashkëmoshtarëve të tyre
sjellë dhuratat”, thotë një e poshtë pemës, sikur i ka dashur për të çuar dhurata në Pejë, Kosovë e në të
moshuar. vendosur babagjyshi. pa fund në shtëpitë e gjithë mesin e shqiptarisë.

PERIEN
EX
+ 15 YE
CE

ARS
CE

EX
PERIEN

PROFESIONALIZËM • GARANCI • CILËSI
ABONIME
INSTALIME
RIMBUSHJE

PËR MË SHUMË KONTAKTO GËZIMIN: 078 157 359 45
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 15

PROF DR ESHREF YMERI, OSE
FILOZOFI MODERN MES DY KOHЁVE
Nga Fatmir Terziu 1990, e kishin formёsuar mё tej nё fusha tё ndryshme, pёrfshirё
figurёn komplekse tё Profesor historiologjike, gjuhёsore, inter- Në esetё e tij, nё reagimet

T
eksa pija njё gotё raki Ymerit. Gjatё kёsaj periudhe ai kёrkuese, nacionaliste dhe e hershme e nё ato tё
Shqipёrie nё kryeqytetin kishte drejtuar redaksinё pёr mё tej artdashёse. Në stilin mëvonshme të publikuara
shqiptar, Tiranё, pas disa pёrkthime nё gjuhё tё huaja. tipik të tij Profesor Dr Eshref shumicёn edhe tek “Fjala e
vitesh larg saj, me tё ndjerin, Mё pas viti 1992 sërish me Ymeri, prezanton tёrёsinё e Lirё”, stili i Ymerit bëhet shumё
njё nga penat qё bёri mjaft pёr punёn si pedagog pёr gjuhёn tematikave qё trajton si një më i çuditshëm dhe intelektual,
letrat shqipe, shkrimtarin Siri dhe letёrsinё ruse, deri mё meditim mbi përdorimin e dhe më i vështirë për t’u
Sulejmani, natyrisht dhe njё nga 31 gusht 2003, e mbajti nё nocionit logjik të shprehjes. ndjekur jo-akademikët, apo
shёndetet tona, do tё shkonte vёmendjen e madhe dhe Ajo që Ymeri shërben, është dhe nga ata qё mbeten ende
pёr Prof. Dr Eshref Ymerin, (tё pasionin e tij intelektual deri një diskutim i çuditshëm tek leximi didakt i mendimit.
cilin fizikisht ende nuk e kam kur doli nё pesion. Dhe vёrtet rreth temës sё sotme tё Tёrsia e mendimit tё profesorit,
takuar asnjёherё). Nё bisedё ka dalё nё pension Prof Dr shqiptarit tё kudogjendur, rreth mbetet nё njё udhё qё rrreket e
e sipёr ai mё tha fjalё pёr Eshref Ymeri? Kёtu qёndron angazhimeve dhe mendime thellohet me këmbëngulje dhe
fjalё kёshtu: “Eshrefi ёshtё njё enigma e njё intelektuali tё tillё intelektuale dhe politike, e bёn lexuesin tё jetojё me të.
“antioksidant” ideologjik i ditёve “antioksidant” ideologjik, qё rreth tёrёsisё sё vlerave dhe
tona qё jetojmё”. E thellova nё leximin e filozofit tё kohёve
pyetjen time dhe kurreshtja moderne, Slavoj Žižek ёshtё i
ime dёgjoi me vёmendje se lidhur jo thjesht me reklamёn,
“Eshrefi, pra pёr njeriun tё cilin por me punёn qё jep dhe merr
e dёgjoja nё atё bisedё nga njё Tjetri nga njё “benefit” i tillё
shkrimtar si Siriu, mjaft rebel nё i mjaftёdobishёm mendimi,
mendime, ishte dhe mbetej njё filozofie dhe intelektualizmi
intelektual mjaft i rrёndёsishёm, nga mё tё radhёt nё
fisnik, i kompletuar dhe mjaft shoqёrinё e sotme shqiptare.
didakt. Pra, i saktё, i qashtёr,
i rreptё nё mendimet e tij.” Ndёrsa Slavoj Žižek e lidh
kёtё me paketёn e çajit “Çaj
E kёshtu fillova tё lexoj ngadalё qiellor”, ku ka një shpjegim
dhe me vёmendje, hap pas të shkurtër të përfitimeve të
hapi njeriun qё kishte lindur nё tij: ‘Çaji jeshil është një burim
fshatin Mesaplik të Vlorës mё natyror i antioksidantëve, të
25 dhjetor 1938. Ndёrkaq nё cilat neutralizojnë molekulat
jetёrrugёtimin e tij do tё gjeja e dëmshme në trup të
edhe shkollimin e tij qё fillonte njohura si radikalet e lira.
me arsimin fillor nё Mesaplik, Duke zbutur radikalet e lira,
shtatё vjeçaren nё fshatin antioksiduesit ndihmojnë
Ramicё dhe me Gjimnazin “Ali trupin të mbajë shëndetin e mangёsisё qeveritare, duke Profesor Dr Eshref Ymeri
Demi” tё Vlorёs qё e kishte tij natyror.” Ky lloj “çaji qiellor” u mbështetur në interesin e nё tё gjitha shkrimet e tij
mbaruar në vitin 1959 me nё kuptimin filozofik, është gjerë akademik, duke filluar përfundon duke diskutuar
rezultatin “shkёlqyeshёm”. nocioni i pastёr qё lufton nga psikoanalizmi deri te “mënyrën e tretë” dhe ngritjen
me rrёnjё aspektualitetin e materializmi dialektik dhe e shoqërisë sё destinuar tё
Nga ky rezultat i përpjekjeve totalitarizmit dhe ёshtё një studimet moderne kulturore. mbetet nё role mbikqyrëse.
të para për t’u pajisur me dije nga antioksidantët kryesorë Me vetëm një rimeso të
dhe kulturë, i ishte dhёnё ideologjikë, funksioni i të cilit Por për të gjitha këto, ai të liberalizmit, kufizimi i debatit të
e drejta pёr tё studiuar nё gjatë gjithë funskionit jetik bën të mendosh. Seksioni i vlefshëm politik rreth terrenit
Leningrad të ish-Bashkimit ёshtё të zbusё radikalët e lirë shkrimeve tё tij mbi tё sotmen të qendrës dhe përdorimi i një
Sovjetik pёr gjuhёn ruse. Kur dhe kështu të ndihmojё trupin dhe tё djeshmen shqiptare shansi “tjetër” të së djathtës
u prishёn marёdhёniet me social që të ruajё shëndetin e sfidon lexuesin të reflektojë për të siguruar kredencialet
B.S, nё qershor tё vitit 1961 tij politiko-ideologjik. A nuk e nëse ekziston një shpjegim demokratike pavarësisht nga
ai ishte kthyer në Shqipëri dhe bёn njё tё tillё Prof Dr. Eshref i thjeshtë dhe çfarë mund mungesa e zgjedhjes, do të
kishte vazhduar Universitetin Ymeri me tё gjitha shkrimet dhe të thotë një kompleks. Ai si thotë se mendimi i tij shkon
e Tiranёs pёr gjuhё letёrsi veprat e tij? A nuk e ka treguar njё njohёs didakt dhe mjaft teka ajo qё nё si shqiptarё
ruse nё fakultetin “Histori dhe me analizat e thelluara, apo profesional nё shkrimet e tij prej mendimit tё tij, po rritemi
Filiologji”, të cilin e kishte dhe me komentet e thjeshta? shfaq atё qё kundërshtohet nga dhe po bёhemi të gatshëm
mbaruar me rezultate të një analizë e spastrimeve dhe për të parë zgjidhje radikale
larta nё vitin 1966. Emёrimi Shkrimet e tij, thellimet nё shkrimet dhe faktet e tij tregojnë jashtë kësaj “anti-totalitar”
pedagog nё katedrёn e gjuhёs mendime, sigurisht që janë jo sprovat e BRSS-së staliniste qё ёshtё dhe konsensusi
dhe letёrsisё ruse dhe mё pas thjesht një lexim stimulues, por të bazuara në psikoanalizë liberal i propozuar dhe
shef të redaksisё sё botimeve dhe njё morfologji dhe sintaksё dhe çfarë do të thotë kjo për lexuar nё mjaft shkrime tё tij.
nё gjuhё tё huaja deri nё vitin mё vete pёr mjaft udhёrrёfime natyrën e shtetit sovjetik.
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 16

FAKTORËT LIRIKË DHE JETIKË NË
KRIJIMTARINË E NEXHI BAUSHIT
Hyrje
dhe i vetë ëndërrës u nëna
Poezia e Nexhi Baushit duket është gjithnjë “perëndeshë”.
se brengoset me gjendjen “Nënë më beso !
socio-politike më të ngutshme Në ëndrra gjithmonë më je
në ditët që jetojmë, sidomos perëndeshë
dhimbjet dhe arsyet socio- Mallin në grusht për ty po e
ekonomike, pasojat e të cilave mbledh…!”
ende ndjehen në shoqëri. Brenda vargut dialogozimi
Një nga strategjitë që poetja është një element filozofik
përdor për të dramatizuar i autores. Po të përdorim
dhe historizuar situatën është termin e Niklas Luhmann,
qasja dialektike. Poezia e saj “diferencimi” brenda një sistemi
zbulon një dialog mes poetit krijues, ndonjëherë ruajtja
dhe popullit, dhe mes poetit e linjave të moshës poetike
dhe situatave. Poezia që qartëson edhe atë që ndjehet
del nga ky veprim dialogu, brenda vargut, brenda dialogut.
sikurse lexohet, ndjehet dhe
shihet, është kushtëzuar Poezia e saj si skajore jetike,
nga mënyra se si poetja e tek e cila arti i fjalës ndërlidh
percepton personin me të cilin faktorët jetikë te letërsia, ka
ajodialogon, dmth. Dialogu qënë e detyruar të vendosë
mes poetit dhe njerëzve dorë pjesa romantike, që
dhe dialogu mes poetit dhe pason anën dhe linjën e vet
situatave ndryshojnë. Poezia e në rrjedhën e saj, që përbën
saj është gjithashtu polifonike, dhe thelbin sa poetik dhe jetik por ka dhe fjalë që ndeshin bën anësoret e tjera të duken
e aftë të përshkruajë në të të dhënave sensual dhe me absolutizmin poetik në të papërfillëshme. Të dy
një masë më të madhe të arsyetimeve që zhvillojnë një kuptim të fjalëpërfjalshëm, përcaktojnë vetëmlindurën
kontradiktën shoqërore lidhjet mesazhore. Ndërsa distancë e tyre nga mjedisi fjalë poetike, e cila te
në një shoqëri të shtypur. tendosja poetike po të citojmë bëhet në fakt një mjedis-krijim Baushi me siguri rrjedh
Duke përdorur poezitë e Eichendorff, ende e ëndërruar më vete që qaset mes formave nga froni i lashtë i zonës së
zgjedhura të poetes, unë për regjistrimin e një jete të të diskursit të ndjenjës dhe begatë, ku ka origjinën, si
synoj të tregoj procesin dhe fshehtë ose të strukur në dashurisë. Si pasojë, poezia bashkëveprim në mes pranisë
efektet e mundshme të këtij vetvete, që dyshohet se e e Baushit nuk është “diçka në dhe mungesës, kalimit në
dialogizimi në poezinë e saj. zuri gjumi në çdo gjë, hapet vend të thatë” e emëtuar nga një mjedis ku qytetërimi dhe
me tiparet e poezisë së fjalët dhe togfjalëshat bosh edukata e shoqërojnë në
Dialogizmi si mjet Baushit duke dhënë një lirikë dhe e uritur. Ajo është vetja tërësinë e saj. Katër vjet më
të ndjeshme që kërkon dhe dhe për veten, po aq edhe parë Claude Elëood Shannon
filozofik qaset mes sakrificës sublime: arsyeja që derivon veten në kishte koncepruar një zbatim
“Në sytë e të tjerëve një hapësirë, vend dhe kohë parësor të lidhjes së këtyre dy
Nexhi Baushi, është prej Thërmova zemrën e cfilitur fjalëshumë të larguar nga linjave, ende nuk janë ndoshta
kohësh në mjedisin e Si një pendë e lehtë ra mjedisi “memec” i një ëndrre aq të mirënjohura, por janë
krijimtarisë. Kohët e fundit ajo Në heshtje….! që shuhet pa u shfaqur mirë: arsyetuese dhe të thjeshta në
ka botuar edhe vëllimin e dytë Nuk e dëgjoi njeri “E mban mënd atë ditë mjedisin poetik të ndaljes te
poetik “Autograf i pazbardhur” Përveç meje….!” Te lisi plak kryesorja. Shumica e fjalëve
dhe ka hedhur hapat e saj në Në këtë rast dialogizimi shkon Sa bukur ish që artistikisht vijnë nga arti dhe
gjininë e prozës duke botuar përtej heshtjes tek bërthama të dy pranë e pranë metafora e një fjale absolute,
novelën “Pengu”. Si e tillë pas e jetës, vetvetja e mbërthyer Si gjethet e një dege plotësojnë arsyen e leximit të
botimit të poezisë së saj edhe në mjaft sintez ëndërrash. Kur flladi e ledhatonte kësaj krijuese, që kërkon të
në gjuhë të huaj, ajo tenton të Ëndërrat këu janë vetë thelbi E marsi e valëzonte mbetet me mikun e saj, një
shtojë cilësinë e shkrimit. Në të i asaj që na jepet mrekullisht Të parën puthje tonë.” {Pa mike e vërtetë dhe besnike.
njëjtën kohë ajo endet mes një dhe i vetë procesit poetik të titull}. “Me prit mik se unë do të vijë
aspektualiteti jetik diferencues realizuar ndjeshëm, lexueshëm Si vetëtimë do zbres nga ylli
moshor dhe gjinor, ku fjala dhe bukur të poetes. Ëndërrat Në shikim të parë, ndryshimet që shikon
nënë e ndjek me së shumti dhe janë plot natyrshmëri. midis dy linjave që hasen Kur lind një ndjenjë unë mirë
kurdoherë, ku dialogizimi hyn në poezinë e Baushit, ajo e e di
në kënde vetmie, ku retorika Në përputhje me interpretimin vetvetes dhe ajo e lidhur me Aspak kurrë nuk është vonë
kapërcen arsyet dhe dhimbjet e ëndrrave të Frojdit në këtë vetveten, ku lirika e dashurisë Eshtë emocion që thellë
dhe nëna është arsyetori i të sfond –endërr krijueseje, ka është jo thjeshtë një arsye, gulçon
gjitha realiteteve të ekzistencës ngjyra dhe tinguj natyrorë, apo fakt, por një faktor që i Që kur lind si zog fluturon…”
së jetës, i të gjitha ëndërrave
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 17

MODELI QË VJEN NGA SHOQATA “PEJA” NË ANGLI

S
hoqata “PEJA” në Angli,
që tashmë sipas statutit
të kësaj shoqate drejtohet
nga Nexhat Agolli, festoi me një
organizim të mrekullueshëm
28 Nëntorin e Pavarësisë
Kombëtare në një mbrëmje
me prezencën e familjarëve,
studentëve, mysafirëve të
lëmive të ndryshme dhe mjaft
të tjerëve në ambientet luksoze
të Restaurantit “Poem”, pronë
e qytetarit shqiptar nga Peja,
Ilir Beqiri. Intonimi i Hymnit
Kombëtar ngriti në këmbë në të
dy sallat të rrinj e të pranishëm
duke kënduar fuqishëm.

Me këtë rast, puna dhe
veprimtaria e kësaj shoqate iu
prezantua të pranishmëve nga
Kryetari, Agolli dhe nga mjaft që festa e Pavarësisë u festua projekte infrastrukturore për janë të njohur për shpirtin e
folës të tjerë. Burim Turjaka, nga brezat e kësaj shoqate, Pejën, shoqatat me veprimtari madh të solidaritetit në vepër,
ish kryetar i kësaj shoqate, dhe fill pas disa aktiviteteve humanitare që veprojnë në sikurse janë të gjithë anëtarët
anëtar i Kryesisë, pasi recitoi të tjera me këtë rast. Dukagjin, si gjellëtorja popullore e saj. Aktivistët dhe drejtuesit
mrekullueshëm “Gjuha Shqipe” Shoqata “PEJA” në Angli ‘Jetimat e Ballkanit’, veteranët e e kësaj shoqate, Lutfi Gashi,
të Faik Konicës dhe “Lahuta është ndër shoqatat më të invalidët të luftës së UÇK-së etj. Mithat Ibrahimi, kryetari Nexhat
e Malcis” të Gjergj Fishtës, organizuara dhe me një plan Ndryshe, shoqata “PEJA” Agolli dinë të respektojnë, dinë
shprehu gatishmërinë në strategji efikas. Roli i saj mbetet një model në strukturën të mbajnë gjallë shqiptarinë
memrë të Kryesisë që “PEJA” mbështetës në sferën e fushës e saj, ku festat kanë harmoni, në të gjitha pikat. Kështu
të vazhdojë mbështetjen sociale është i dalluar tash mirëvajtje, gëzim dhe mesazh Shoqata “PEJA” në Angli
e saj në sfera të caktuara e një dekadë, sidomos në të qartë për të gjithë. Shqiptarët është përgëzuar nga vendorët
për popullatën e Kosovës. rajonin e Pejës. Kjo shoqatë që jetojnë në Londër, kryesisht anglezë, nga vendorët dhe
Ishte një kënaqësi e veçantë gjatë viteve ka ndihmuar të lidhur më Shoqatën ‘PEJA’, drejtues të tjerë të Kosovës.

EMIGRIMI Pavarësisht nga roli i
i politikave të lidhura me
migracionin në strategji të

NDËRKOMBËTAR
rëndësishëm i migrimit në zhvillimit kombëtar mund të
peizazhin ekonomik, politik nxisë zhvillimin ekonomik dhe
dhe social të Kosovës, politikat social, ka një grup të politikave

NGA KOSOVA
për të maksimizuar kontributin dhe instrumenteve që mund të
e tij për zhvillimin ekonomik përdoren për të maksimizuar
janë minimale në rastin më të ndikimin e migrimit në zhvillim.

E
migrimi ndërkombëtar kthehen. Migrimi dhe paratë e mirë. Në vitin 2009 Qeveria Politikat mund të orientohen kah
nga Kosova është ndër dërguara nga diaspora që janë e Kosovës ka miratuar një çdo hap në procesin e migrimit:
më të lartët në botë, dhe rezultat i tij kanë qenë një valvul Strategji Kombëtare dhe Plan para se migruesit të largohen
kjo e bën aktivitetin e shoqatave sigurimi për shumë nga ata që të Veprimit për Migracion për nga vendi, gjatë kohës së tyre
nga ky vend mjaft efikas kudo janë lënë prapa në Kosovë, periudhën 2009-12, por ajo jashtë vendit, dhe pas kthimit
që ndodhen. Sot, çdo e treta duke siguruar jetesën e tyre kryesisht kishte të bënte me të tyre në vendlindje. Hartuesit
ose e katërta familje (varësisht në një vend që ka papunësinë migracionin e parregullt dhe e politikave në këtë mënyrë
nga burimi i informacionit), ka dhe normat e varfërisë më administrimin e refugjatëve mund të synojnë përgatitjen
një anëtar të familjes që jeton të lartat në Evropë. Pagesat që kthehen dhe zbatimi i e migruesve potencialë për të
jashtë vendit. Pjesa më e nga diaspora janë burimi më i saj bie në masë të madhe gjetur mundësitë më të mira
madhe e emigracionit ka qenë e madh i financimit të jashtëm për nën Ministrinë e punëve të të punësimit jashtë vendit,
motivuar nga arsye ekonomike Kosovën. Edhe pse pjesa e tyre brendshme. Asnjë dokument për lehtësimin e dërgesës së
dhe nga konflikti i armatosur në BPV ra nga 17.5 për qind në strategjik nuk përmban politika parave ndërsa ata janë jashtë,
në fund të viteve 1990; zgjidhja vitin 2004 deri në më pak se 13 që njohin dhe ndërtojnë mbi duke ofruar punësim dhe
e konfliktit nuk duket të ketë për qind në vitin 2010, ajo është aspektet ekonomike të migrimit. mundësi për investime për ata
qenë nxitje e mjaftueshme për ende e lartë sipas standardeve Për vendet që kanë migrim që kthehen, apo të tria nga këto.
shumicën e emigrantëve që të rajonale dhe globale. të konsiderueshëm, integrimi
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 18

SKANDAL: HESHTJA E REKTORËVE
PËR PROTESTËN E STUDENTËVE
P
se askush nga Rektorët e i tyre kanë preferuar të binden duket se funksionon qartë përbën një skandal. Pra, në
Universiteteve shqiptare vetëm thirrjes së Ministres terminologjia e togjalëshit, që mosreagimin e rektorëve, po aq
nuk ka guxuar të së Arsimit dhe të heshtin, dëgjohet kahershëm: “nuk dhe në tentativën për presione
mbështetesë haptazi protestat apo edhe të “pengojnë” disi është dëshira, as fuqia e shihet qartë një presion
studentore? Reagimet për protestën studentore: “Ministrja mjaftueshme”. Vërtetë kur flitet psikologjik, ndoshta kjo heshtje
menaxhimin e protestës Lindita Nikolla zhvilloi injë për traditat, ngjarjet e fundit, është dhe “këshilla” e tyre për
studentore shkojnë nga presioni takim me rektorët dhe dekanët tregojnë se kush i përgjigjet studentët që të emigrojnë, se
për t’a ndaluar (reference në institucionin që drejton në protestave me kontraprotestë ata nuk kanë asnjë dëshirë
Anëtarja e këshillit studentor lidhje me kërkesat e studentëve dhe kush zgjedh për të synuar për t’i mbështetur kërkesat
Shkodër, Melisa Braci, studente dhe protestën që po vijon të ketë më të afërt zemrën e tyre. Ndërkohë, rektorët
e Juridikut është dorëhequr para Ministrisë së Arsimit”. e kryeministrit dhe misnitres e universiteteve, që kanë
nga këshilli, pasi ky organ Dhe zgjedhja është ajo që së Arsimit të Shqipërisë. zgjedhur të heshtin për kërkesat
nuk iu bashkua protestës. Ajo duhej bërë vetëm në atë kohë Përpjekjet për të blerë nxënësit, dhe protestën e studentëve e
shprehet se ka pasur presione për një gjë të rëndësishme, janë vetë një kontraprotestë bëjnë akoma më të ligjshëm
nga rektori Adem Bekteshi, por fushatën për zgjedhjen e kundër kolegëve të tyre që zërin dhe veprimin irritues
protesta do të vijojë dhe do të tyre rektorë, vetëm atëherë kanë ngritur katër kërkesat e të protestuesve studentë:
jetë masive. “Ika nga këshilli duheshin studentët dhe të të gjithë studentëve, që janë: “Studentët kanë hedhur letra
për shkak të debateve për zgjedhurit e tyre. Pra a i ka higjenike, bidona, lapsa dhe
protestat. Shumë nga anëtarët tradhëtuar Këshilli i Studentëve, 1. Anulimi i pikës 4 të vendimit vezë drejt godinës së Ministrisë
nuk ishin dakord që nxënësit ai që mbështet studentët, dhe nr. 288 të majit të 2018 për së Arsimit, të revoltuar, pasi
të protestonin. Ka pak frikë, me këtë rast ka bërë “lojën e tarifat për kreditet për lëndët e pretendojnë se u janë bllokuar
por besoj që shkodranët nuk rektorëve?!” Po pedagogë mbartura (Pika e 4 e vendimit valët e internetit, ndërsa
janë frikacakë që të tundohen të tjerë, që u ndodhën në që anulua nga qeveria) kërkojnë reagim dhe plotësimin
nga disa kleptokratikë”) në kampuse a i kanë shitur 2. Përgjysmimi i tarifës së e katër kërkesave të tyre”.
refuzimin e paqartë për të studentët e tyre? Nuk duhet studimit
mbështetur dhe për të heshtur besuar se si ndodh në Kamëz: 3. Përmirësimi i kushteve të Kjo heshtje, këto fakte,
për publikun, dhe jo vetëm për “Disa studentë të Universitetit konvikteve vetëm duke injoruar kërkesat
atë. Asnjë fjalë, asnjë shprehje, Bujqësor teksa po niseshin 4. Bordi i Administrimit të ketë e studentëve, për të cilat
asnjë shenjë, qoftë dhe ndodnjë tek protesta para Ministrisë së numër të barabartë votash vazhdon protesta studentore
sinjal nga ndonjë rektor. Asnjë! Arsimit i bënë thirrje nga dritarja mes fakulteteve dhe Ministrise në Shqipëri, ndoshta na jep
një pedagogu që gjendej në së Arsimit, duke shtuar një me shpresë, të kuptojmë se
Asgjë, ndërsa dihet se Ppozita auditor që të bashkohej me ta”. përfaqësues nga studentët në rektorët do të lavdërohen fort
e rektorit ka qenë, është dhe bord. nga Qeveria e Ramës, madje
mbetet kyç për studentët. Kështu ofrimi i (jo) mbështetjes do të jenë nesër pjesë e listave
Dhe studentët e dinë këtë, për studentët mbetet një Ndërsa pas Tiranës protestat për deputetë të Parlamentit.
e respektojnë, por edhe e element i rëndësishëm për studentore kanë nisur edhe në E meqë ra fjala, sigurisht çdo
kundërshtojnë apriori, pos suksesin e profesionit të Korçë, Durrës, Elbasan dhe rektor i tillë do të vendosë
sjelljes së rektorëve të tyre. pedagogut dhe postit të Shkodër, duket se rektorët dhe dhe cilat janë “prioritete”
Ashtu sikurse më herët dhe rektorit në këtë demokraci disa pedagogë nuk e kuptojnë të fushave profesionale?!
tani rektorët, po aq dhe pushteti alla-shqiptare. Nga plani real shumë pse sjellja e tyre
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 19

DIASPORA PROTESTON
Nga Gazmend Cufaj cila mori
mbështetje

E
migrantët që vijnë për kryesisht në
pushime në Shqipëri rrjetet sociale.
në vend që të çmallen
me njerëzit e gjakut dhe me “Ne si
Atdheun që i lindi dhe i rriti, shqiptarë të
detyrohen të protestojnë diasporës i
para kryeministrisë. Dhjetori kemi dhënë
që është pagëzuar si muaj qëllim vetes të
i protestave, kjo marr shkas mbështesim
nga tubimi për më shumë se kauzat e
16 ditë i studentëve por dhe drejta të
grupeve të tjera socialse, shqiptarëve
muajin që lamë pas u bë dhe në Shqipëri, si
muaji i protestës së parë të të studentëve,
Diasporës shqiptare. Por përtej banorëve
studentëve të cilët ndoshta të Astirit,
morën më shumë mbështetje minatorëve, realitetin, protestat, edhe ndryshonin drejtimin e vendit.
se çdo protetsë tjetër pas invalidëve” informoi Genc pse gjetën mbështetjen e Ndërsa sipas tij studentët
rrëzimit të diktaturës, ajo është Sejko. Emigrantët nga Shtetet qytetarëve për njohësit e shqiptarë nga protesta e tyre
interesante është protesta e e Bashkuara, Anglia, Italia, komunikimit sërish pritshmëritë arritën vetëm plotësimin e
emigrantëve që u bë në fundvit. Gjermania e shume vende janë larg. Gazetari Mentor disa kërkesave minimale. “Ata
të tjera evropiane dhe në Kikia, në një shkrim të titulluar që protestuan fituan vetëm
Në 28 dhjetor shumë emigrantë kontinente të ndryshme, ishin “Dy realitete dhe modestia jonë heqjen e tarifës së provimeve
të cilët shkuan në Shqipëri jo pjesëmarrës aktivë në protestë. tragjike!” krahason protestat në bartëse dhe tarfiën 200 lekë që
vetëm për pushime protestuan Por përtej frymës Ukrainë me ato të Shqipërisë. studentët paguajnë për të marrë
para kryeministrisë. Genc Sejko antikonformiste dhe zgjimit Kikia thotë se pas më shumë se vërtetime që vërtetojnë se
i njohur si “njeriu i memeve” të ndërgjegjës kryesisht të 3 muajsh rezistencë në dimrin e janë studentë. Çfarë modestie
ishte ideatori i protesës e të rinjve për të ndryshuar ftohtë “rus” studentët arritën të tragj i ke!”-shkrua n Kikia
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 20

VEPRA LETRARE E LUMO SKËNDOS
FILOZOFI E DOMOSDOSHME PËR BREZAT
Nga Fatmir Terziu tregojnë më së miri për qëllimin të tjera. Natyrisht botimi i tij, që ruhen në dorëshkrim në
e lartë të tij; ndriçimin e popullit plotë i veprës së sistemuar Arkivin e Shtetit, të pabotuara

V
ëllimi i III-të “Mid’hat përmes dijes duke u zgjeruar të Mid’hat Frashërit kërkon më parë, si “Të përënduarit e
Frashëri (Lumo horizontin: “Shumë herë thellim të mëtejshëm studiues. diellit”, “Qyqeja”, “Kroi”, “Eja
Skëndo) - Vepra të ideali për shqiptarin është të mike”, “Sytë”, “Bariu”, “Moli i
zgjedhura” (2018) i studiuesit qenët i zoti, me çdo mënyrë Duke u ndalur paraparakisht vogël”, “Në kishë”, “Kovaçi”,
shqiptar Dr Uran Butka, nën që të jetë. Pa dyshim, duke tek kapitulli “Analiza dhe “Sizifi” e të tjera, mbi 60
përkujdesjen e drejtuesit të pasur horizontin të ngushtë, Kritika”, të cilat përfshihen proza të shkurtëra poetike e
Shtëpisë Botuese “Onufri”, nuk mund të kërkojë nën tematikën “Duke lexuar meditative, të panjohura për
Bujar Hudhri, natyrisht mbetet veç sukseset e lehta.” një libër”, nuk mund të lësh lexuesit dhe studiuesit. Në
një vlerë e madhe për mjaft jashtë vëmendjes emrat e këtë botim zë vend edhe drama
fusha studimore në Shqipëri Ardhja në dritë dhe në duart tillë si Petro Scaglione, Léon e vetme e autorit “Foleja
e më tej. Vlera e madhe e lexuesit të këtij vëllimi në Maccas, Kristo A. Dako, Justin Kombëtare”, me katër akte, që
historike e këtij vëllimi shfaqet trajton çeljen e shkollës së parë
sa hap kapakun e tij, ku shqipe të vajzave në Korçë më
menjëherë të vjen në sy një 23 tetor 1891. Po ashtu, në
fotografi mjaft domethënëse, këtë vëllim ngërthehen edhe
ku Mid’hat Frashëri, kryetari analizat (kritikat) historike,
i Kongresit të Manastirit kulturore dhe politike, që
(në qendër), shfaqet mes autori i ka shpalosur te rubrikat
Gjergj Fishtës dhe Nikollë “Duke kënduar një libër” dhe
Kaçorrit, si edhe delegatëve të bibliografitë, botuar kryesisht
tjerë të kongresit të Manastirit. tek revistat “Diturija” dhe “Hylli
Ndaj Vëllimi i botuar në prag i Dritës. Një vend të veçantë
të 110-vjetorit të Kongresit zënë fjalët e urta të krijuara
të Manastirit, jo më kot është nga autori dhe meditimet e
ndërtuar dhe strukturuar në thukta, të nxjerra nga veprat
një formë të tillë, ku vlerat e e tij. Kështu që gama e
Mid’hat Frashërit nisin me krijimtarisë si tregimtar dhe
Krijimtarinë e tij Letrare, ku një nga themeluesit e prozës
pasqyrohen tregime dhe novela së shkurtër moderne shqiptare,
të nxjerra nga libri “Hi dhe edhe si dramaturg, mendimtar,
Shpuzë” të botuar në Sofje në analist, kritik, bibliograf
vitin 1915-të dhe vazhdon me etj, zgjerohet për lexuesit e
proza të pabotuara më parë studiuesit dhe bëhet më e plotë
(dorëshkrime), të cilat Butka i ka e më e larmishme”. (Shënim
mbledhur dhe i ka seleksionuar i redaktorit dhe realizuesit
me kujdesin më të mirë. Në të studimit, Dr Uran Butka).
këtë vëllim paraqiten “Fjalë të praninë e veçantë të shkrimtarit Gradart, Edmond Bouchié de
urta”; strukturohet një tematikë me përmasa botërore Ismail Belle, Henry Baerlein, Jacques Le ta nismi me gjuhën,
e veçantë “Mallëngjimi”; Kadare, dhe seriozitetit që Bourcart, Harold W. Temperley, thjeshtësinë, bukurinë e
“Kujtimet”, “Analiza dhe ka ndërrmarë Instituti “Lumo Jacques Ancel, Rose Wilder shprehisë, mendimin e thellë,
kritika si dhe “Bibiografitë”. Skëndo” flet qartë për rëndësinë Lane; At Ali Tyrabiu; Jan & Cora mesazhin e qartë dhe me mjaft
Kështu vëllimi i tretë me punën dhe vlerat e mëdha të veprës Gordon; Gaetano Petrotta dhe arsye të tjera që krijojnë më
letrare të Mid’hat Frashërit, letrare të Lumo Skëndos. Mario Roques, të cilët janë vete një tipologji letrare me
me pseudonimin letrar Pas dy vëllimeve të para ku shprehur për krijimtarinë dhe sens të thellë filozofik të Lumo
Lumo Skëndo, ku ndodhet bie në sy ribotimi i revistës veprën e Mid’hat Frashërit duke Skëndos, tek lexon krijimet
përmbledhja e punëve letrare, Diturija, vëllimi i 3 plotëson i dhënë atij përmasa europiane e tij. Një i tillë është skicimi i
pjesë nga shkrimet, prozat edhe më tej mozaikun e fondit dhe madje edhe globale. kujtimeve, nën një arsye të
poetike e skicat që janë pjesë të jashtëzakonshëm që ka Ndërsa krijimtaria letrare e tillë përshpirtëse, me një sigël
e fondit të artë të letrave trashëguar intelektuali i madh Lumo Skëndos mbetet një vlerë të fortë dhimbëse që del nga
shqipe, pos vëmendjes së Lumo Skëndo. Një përmbledhje e madhe, por pak e njohur për shpirti e memorja, me një
studiuesit dhe botuesit, po aq e rrallë me poezi, proza arsye që tashmë dihen, fjala arsye që ka mijëra nënkuptime
dhe të medias e akademikëve, poetike, skica e kujtime të cilat e redaktorit dhe realizuesit të të tjera arsyetore: “Ejani, ejani
kërkon një vëmendje më të i ofrohen lexuesit shqiptar për këtij libri sqaron se “Krijimtaria o kujtime, se kam nevojë
madhe institucionale dhe një herë të parë. Sipas vetë autorit letrare e Lumo Skëndos për ju! Zemra sot ka pikëllim.
vend të merituar në studimin të kësaj ndërrmarjeje të madhe e përfshirë në këtë vëllim, Ejani, se ju dua! T’ëmbël a të
e tij nëpër shkolla. Kjo lexohet e të rrëndësishme studimore, përmban prozën poetike të hidhur, gjithnjë ju kam dashur,
mirësëmbari edhe tek fjalët Dr Uran Butkës, mësojmë se botimit “Hi dhe shpuzë” të vitit o miqt’ e mi! Të ngroht’ a
e Mid’hat Frashërit për Instituti “Lumo Skëndo” do të 1915 në Sofje, si edhe tregimet, të ftohtë, sido që kini qenë,
Shqipërinë e shqiptarët, që vijojë punën dhe me 10 vëllime skicat dhe rrëfimet poetike të zemra ju ka pritur me dashuri.
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 21

THJESHT, PËR THJESHTËSINË E SKËNDER PËRPEPAJ

E
gjitha ngjan si një skenar zhvillim të mëtejshëm të zonës”.
filmi. Një skenar me një
parapërgatitje të sforcuar. Ndaj jo më kot Violeta Marashi
Një skenar që flet dhe në shkruan: “… atë ditë u bë dhe
heshtje, që flet dhe në zhurmë bekimi i rrugës ku të gjithë
makinerish, por që zgjon gëzuan dhe uruan njëri-tjetrin
ëndërra ndoshta nga ato që duke thënë e gëzofshim”.
mendohen të parealizueshme.
Ndonjëherë mund të jetë e Fshati Curraj Epër shtrihet
vështirë të kuptosh me të në veri të Shqipërisë në
vërtetë se çfarë diskriminimi, se rrethin e Tropojës, dhe është
në çfarë varfërie apo vuajtjesh ndër fshatrat më të bukur të
janë njerëzit e komunitetit ku kësaj zone që vetë natyra
ke lindur dhe je rritur, kur nuk Gjithkush ka një version të atij bënë përshtypje, por gjithnjë ka krijuar. Shtrihet në një
ka ndikim te ju personalisht. Njeriu. Është njeriu, shqiptari me respekt dhe në mënyrë të luginë magjepëse, që ndanë
Kjo është si udhëtimi i një filmi i mirë, ku në qoftë se jetët përulur për gjërat më me vlerë, Nikajn dhe Merturin. Shtëpitë,
që ju merr mund t’ju zhysë në tona ishin një frustracion për shoqërinë, komunitetin, kullat prej guri, bjeshkët e
jetën e tij për disa orë dhe t’ju fryrjesh dhe mburrjesh, është dhe më gjerë për vendlindjen larta dhe lumi i Merturit janë
ndihmojë të ndani me njerëzit bardhësi dhe përkushtim si e tij, është në planin kryesor karakteristike të kësaj zone.
atë që nuk e keni takuar majat e mbuluara me bardhësi të përkushtimit dhe mjaft Por për shkak të largësisë,
kurrë. Ngjarje si këto, filma bore në kurriz të asaj zone të anësor në lëvdata e mburrje. kushteve atmosferike gjatë
realë nga jeta dhe praktika e bukur e dhuratë nga natyra. periudhës së dimrit dhe
përditësisë, nga veprimi dhe Me përjashtim të kësaj është Dhe nëse nuk e gjeni diku mospasjes së një rruge, prej
humanizmi njerëzor, natyrisht vetë një e vërtetë, besimi tej këtë person, mbajeni thjesht 20 vitesh vendi po pëson
janë të pakët në numër, por liria dhe jeta e lirë ajo që e në zemrën tuaj tashmë, është pothuajse braktisje të plotë nga
motivojnë, frymëzojnë të frymëzon humanistin në këtë thjesht një rregull jetik, se banorët që kanë jetuar aty. Në
jetojmë pak ndryshe dhe madje mënyrë. Falë zotit! Falë zemrës ndoshta s’ka shumë njerëz periudhën para demokracisë,
të transformojmë besimet tona së tij të madhe që beson në Zot të tillë mes nesh, por edhe të ky fshat ka pasur 150 shtëpi,
ndaj jetës dhe komunitetit. e mirësi njerëzore, humane. paktën si Skënder Përpeja, janë ndërsa tashmë gjenden vetëm
Kështu që herën tjetër që do ata që na duhen dhe që bëjnë 4 shtëpi. Disa prej tyre kthehen
të vendosesh në një film-jetë Mjafton një takim, një ditë e miq shumë të mirë, thjesht me gjatë periudhës së verës për të
të tillë realitetin me miqtë apo vetme në krye të punëve të thjeshtësinë e humanizmin mbledhur prodhimet e stinës.
familjen, pse të mos e shikosh shumta në fushën e ndërtimit, e tyre. Kjo thuhet edhe në Por tashmë shpresojmë se
në një realitet të pabesueshëm me të cilat operon Kompania e mjediset e Vatikanit tashmë me hapjen e rrugës, ky vend
rreth infrastrukturës së një drejtuar nga Skënder Përpepaj se “Rruga re e përuruar dhe e do të kthehet në vendin e
zone të bukur e përrallore, në Londër të kuptosh se bekuar, në një nga fshatrat më turizmit malor, në vendin ku
por që vetëm falë rrugës së thjeshtësia ka një kuptim më të të bukur të Alpeve Shqiptare, do i japë një zhvillim tërësor
Nikaj-Mërturit, të realizuar me madh e më të gjerë tek njeriu i që lidh Lekbibajn me Curraj i për vetë gjeografinë në të
iniciativën dhe kontributin e punës. Edhe pse e dimë se një Epërm e Nikaj-Mërtur, tashmë cilën shtrihet. E kjo falë
Skënder Përpepajt me shokë, person i thjeshtë është dikush hap mundësi të reja për një edhe Skënder Përpepajt.
ta shohësh si dritare në shërbim që është në gjendje të gjejë
të ndryshimeve shoqërore. lumturi në gjëra të vogla në
jetë në një bisedë të mirë me
Skena ime e preferuar nga Përpepajn mëson më shumë
një film i tillë jetik nuk është dhe zgjeron përkufizmin e
një ndjesi thjesht e famshme, kësaj preambule dhe fiton
por një realitet fisnik dhe një horizont më të gjerë, për
model i njeriut të thjeshtë atë se si duhet të jetë Njeriu
e zemërmadh. Në vend të i Thjeshtë, edhe atëherë kur
fjalëve të tjera është momenti qarkullon miliona në duart e
kur sheh të realizuar rrugën tij. Ai është i kënaqur me atë
dhe ajo që shpjegon realitetin që ka dhe përpiqet t’i bëjë
shkon si një model shembullor. gjërat më mirë për të tjerët,
që jo domosdoshmërisht
Kjo inisiativë filloi në një do të thotë se ai nuk është
bisedë të thjeshtë me shokë ambicioz. Pikërisht ky person i
e kolegë, me drejtues pushteti thjeshtë është vetë dikushi që
dhe deputetë, më zyrtarë dhe është i pakomplikuar. Mbetet
fshatarë të mirë, thjesht nga mirënjohës për gjërat e vogla në
një person në botën e njeriut jetë dhe shfrytëzon thjeshtësinë
të thjeshtë që njeh vetëm e tij të bëjë gjëra më të bukura
dashurinë për vendlindjen, e më të mira për të Tjerët.
njeriun e mirë dhe atë në Skënder Përpepaj, nuk përpiqet
nevojë. E dini këtë djalë? të bie në sy, nuk tenton të
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 22

MODELI I TË F PIKËNISJA DHE ORGANIZMI
esta kishte nisur në
fakt javë e ditë më
parahyrëse festive. Çdo stendë
kishte një musht kulture,

FESTUARIT
parë. Kishte nisur një bagazh memorjesh, një
me përgatitjet, fëmijët e detaj më shumë se tjetra, një
talentuar shqiptarë të të gjitha vlerë dhe mijëra arrritje të
shoqatave dhe shkollave të Shoqatave të bëra së bashku

SË BASHKU
Arsimit Plotësues. Kishte nisur si kurë ndonjëherë. Festa
me mjeshtërinë e talentin e kishte protagonistë të gjithë
Koreografit të mirënjohur Tomor dhe të gjithë kishin vendin,
Kokona dhe të Mariela Cingos, hapësirën dhe kohën e tyre
një vlerë reale komunitare e në këtë organizim mjeshtëror.
Nga Fatmir Terziu përshkruar dhe Uembli Central,
pianos dhe muzikës shqiptare,
ku zakonisht banderolat dhe

I
kishte nisur me Tara Nelin, një Festa kishte shqiptarët e
pashë shqiptarët e çdo flamujt i përkasin futbollit,
talent tjetër në piano dhe me Skocisë, Uellsit, Irlandës së
partie, çdo besimi e ideje, të kishin ngjyrimin shqiptar,
dhjetëra e dhjetëra surpriza Veriut, Republikës së Irlandës,
çdo sfondi e ngjyrimi, që festiven më të ligjshme e
të tjera. Festa ishte në rrjetet kishte nga të gjitha qytetet e
besojnë se jemi më të fortë së krenare të shqiptarëve nga të
sociale. Ishte në emaile. Britanisë së Madhe, ku ka dhe
bashku: krahinorë, shtetarë gjitha trojet etnike shqiptare.
Ishte në mesazhe… Festë ku jetojnë e punojnë shqiptarët.
të ndryshëm, amëdheras të I pashë të moshuar vendas
e bukur! Festë që bashkon Festa që në fillesën e saj kishte
detyruar ti bindemi fateve që nderonin me shikim, me
të gjithë. Festë që flet shqip! respekt, mirësjellje, organizim
të historisë, “majëtorbas” të pjesëmarrje, me respekt këtë
Festa foli me stenda e aktivitete premtues. Kishte vlera.
detyruar nga mjaft dhimbje, festë të bukur e që të bën
arsyetorë e prindër, shqiptarë krenar me emrin më të bukur
të të gjitha viseve, të moshuar
e të rrinj, burra, gra, njerëz
në botë, “Jemi shqiptarë!” Kjo
ishte ajo që unë pashë ndërsa FESTIVJA E NGRITJES
me aftësi të kufizuara, të
gjithë duke premtuar besnikëri
u ngrit Flamuri ynë Kombëtar
në Brent, në zemër të Londrës SË FLAMURIT
F
nën të njëjtin flamur kuq e zi, nga Kryebashkiaku i asaj lamuri Kombëtar shqiptar Londër, organizuan ngritjen e
krenar për Atdheun tonë, që Bashkie dhe nga Ambasadori u ngrit në një ceremoni flamurit shqiptar nën tingujt e
ne e duam. I pashë vendas, i Jashtëzakonshëm dhe mjaft domethënëse, nën Hymnit tonë Kombëtar, në një
anglezë, britanikë, Të tjerë, Fuqiplotë, Shkëlqesia e Tij, intonimin e Hymnit Kombëtar ceremoni shumë unike dhe të
që në mënyra të ndryshme Qirjako Qirko. Kjo është shqiptar dhe atij Britanik veçantë. Flamuri qëndroi 24
janë ngjizur e dashuruar me shqiptaria, që unë njoh, ky dhe me pjesëmarrje të gjerë orë në oborrin e kësaj Bashkie
shqiptarët, Flamurin Kuq e Zi, është vitaliteti ynë shqiptar intelektuale, diplomatike, me 250.000 banorë”. Kështu
i pashë rrugët e Brentit, duke përreth Flamurit Kombëtar! poltike, kulturore dhe sociale e Avokati shqiptar me banim
komunitare. Mes duartrokitjeve në Londër, Kastriot Beriberi,

FESTA RROKU
dhe gëzimit sublim u ngrit u bë shqiptari i parë që fitoi si
Flamuri ynë Kombëtar në këshilltar në zgjedhjet lokale të
Brent, në zemër të Londrës zhvilluara në prill të atij viti, në
nga Kryebashkiaku i asaj Britani, që inicoi dhe këtë vlerë

GJITHË BRITANINË Bashkie dhe nga Ambasadori
i Jashtëzakonshëm dhe
shqiptare për nder të Flamurit.
Në atë kohë Kryetari Bashkisë,

E MADHE DHE
Fuqiplotë, Shkëlqesia e Tij, Terry Uheeler, kryetari i
Qirjako Qirko. Kështu që Këshillit Bashkiak Chris
tashmë gjeogrfia e ngritjes Robins dhe shefi Ekzekutiv

IRLANDËN
së Flamurit shqiptar nga i Bashkisë Martin Asom
Uathamsthoë e Surrey, morën pjesë dhe duartrokitën
kaloi dhe në Brent. ngritjen e Flamurit Shqiptar.

P
ër disa, gjeografia dhe respekti dhe vlera. “Rritja,
Më parë, që në vitin 2014- Në fakt Flamuri Kombëtar
puna, angazhimet dhe respekti, vlera nuk janë kurrë
të, Flamuri shqiptar është është valëvitur edhe më parë
koha britanike, festivja me shans, është rezultati i
ngritur në Ualthamstou-Londër nga “Bashkësia Shqiptare –
kaloi në kënde dhe formate forcave që punojnë së bashku”,
me iniciativën e z Kastriot “Faik Konica”, nga shoqatat
të tjera. U festua në Brighton, thotë amerikani James Cash
Berberi, Anëtar i Këshillit “Dituria” e “Sfida” në Honslou,
Birmingam, M a n ç e s t e r, Penney. E për ta përfunduar le
Bashkiak të zonës ku jeton ai, nga “Shpresa Programme”,
Dublin, Uells, Skoci e mjaft të sjellim ndihmën e senatores
i pari shqiptar i zgjedhur në “Ardhmëria”, “Mother Tereza-
qytete e ambiente të tjera. Australiane, Pauline Hanson,
Britaninë e Madhe, në prag të Albanian Union”, “Nënë Terza”,
U festua në restorante, që thotë “Për të mbijetuar në
festave të Nëntorit. Njoftimin e “Arbëria” etj. Duhet thënë se fill
klube dhe shkolla. Festuan paqe dhe harmoni, të bashkuar
tahershëm e bënte Ambasada pas shpalljes së Pavarësisë,
studentët e universiteteve dhe të fortë, duhet të kemi një
e Shqipërisë në Londër, pas një organizmi madhështor
dhe kolegjeve. U festua popull, një komb, një flamur”.
ku theksonte se “Kastritot të organizuar nga Lutfi Vata,
shqiptarçe dhe bukur Kuq e Zi! Kjo vlen më së shumti për ne
Berberi, në bashkëpunim me Flamuri Kombëtar u valëvit me
Sidoqoftë pranë Flamurit jemi shqiptarët e ndarë padrejtësisht
një grup kryetarë bashkish respekt e gëzim në Trafalgar
e do të jemi të gjithë bashkë. nga shekujt mizorë. Gëzuar!
nga Shqipëria dhe bashkë Square të Londrës. E kështu
Pranë tij është forca, rritja,
me autoritetet e Bashkisë me radhë në raste të tjera.
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 23

SPORT - FUTBOLL

HAZARD I DASHURUAR
ME CHELSEA-IN: DUA
TË BËHEM LEGJENDË
SI TERRY E LAMPARD!
E
den Hazard i premton ka deklaruar: “ Fakti që kam
dashuri pa kushte realizuar 101 gola me fanellën
Chelsea-it. Në ditët e e Chelsea-it(shifër e arritur
fundit mediat angleze dhe ato pas dygolëshit ndaj Watford)
spanjolle po flasin gjithnjë e është diçka e jashtëzakonshme
më shumë për një transferim që nuk do ta harroj kurrë.
të yllit belg te Reali i Madridit
në një nga dy sesionet e Dua të bëhem një legjendë e
ardhshme të merkatos, madje këtij klubi si Terry, Lampard e
po flitet edhe për një shkëmbim Drogba”. Fjalë këto të Eden
me Iscon, por për të shuar Hazard që të bëjnë të kuptosh
përfundimisht këto zëra ka se belgu është shumë i lumtur
menduar vetë Eden Hazard. te Chelsea dhe dëshiron të
qëndrojë gjatë aty, pavarësisht
Në një intervistë sulmuesi belg interesimit të Realit të Madridit.

HIGUAIN TE CHELSEA E MORATA TE
MILANI, PROJEKTOHET SHKËMBIMI
T
ë kthesh dy të pakënaqur na bindur. Golat mungojnë nga ajo e Los Blancos, por Por një operacion i tillë duket
në të kënaqur është ky dhe raporti mes palëve mund ndoshta rezultati nuk ishte se nis të komplikohet pasi
misioni që duket se kanë të përkufizohet i komplikuar. ai që priste. Në këtë mënyrë në mes hyn klubi torinez,
ndërmarrë dy klube të mëdha merkato e janarit mund të me këta të fundit që kanë
europiane sikundër Milani Nga ana tjetër është Alvaro shërbente si dritarja ideale në pronësi argjentinasin e
dhe Chelsea për të realizuar Morata që gjithashtu nuk mund për t’i dhënë jetë aventurave Mianit. Gjithsesi me raportet
një shkëmbim të bujshëm në të thuhet se është shkrirë më të reja për këta dy lojtarë. te mira që ekzistojnë mes
merkaton dimërore. Gonzalo ambientin e Bluve të Londrës. klubeve në fjalë ne rast të
Higuain nuk po kalon një Morata la madrilenët e Realit Me argjentinasin Higuain që korrektesës financiare gjithçka
periudhë pozitive tek Milani për një klub si Chelsea që mbetet një dëshirë e vjetër shihet si e zgjidhshme, mbetet
me integrimin e tij në organikën premtonte më shumë hapësirë e teknikut Sarri ndërkohë që vetëm për t’u gjetur formula.
e kuqezinjve që duket se ka për të, sikundër dhe një kuqezinjtë shfaqin interes
mbetur në tentativë, duke mos ofertë financiare më të lartë për spanjollin e Chelsea-it.
Nr. 05 JANAR /
JANUARY 2019
P 24