You are on page 1of 1

जजोडपततर "अ"

(वविभभाग ३ ननसभार)
ममाहहिततीसमाठती करमावयमाच्यमा अरमार्जाचमा नममनमा
ममाहहिततीचमा अहधिकमार कमायदमा २००५ - कलम ३ अन्वयये अरर्जा
पतरवत,
शभासककीय मभावहितकी अवधिकभार
(कभायभार्यालयभाचचे नभावि वि पतभा)
१. अजर्यादभारभाचचे पपरर्या नभावि :
२. पततर व्यविहिभारभासभाठकी पपरर्या पतभा :
३. आविश्यक असलचेल्यभा मभावहितकीचभा तपशकील :
∙ वविषय :
(उदभा. शभासककीय जवमनकीचकी
मभागरकी, सचेविभावविषयक, परविभानभा
इ.)
∙ कजोरत्यभा कभालभाविधिकीचकी मभावहितकी
आविश्यक आहिचे ? :
(ससंबवसं धित कभालभाविधिकी नमपद
करभाविभा)
∙ आविश्यक असलचेल्यभा दस्तऐविजभासंचचे विगर्गीकरर :
(कलम ४ खभालकी पतरवसद्ध कचेलचे
असल्यभास)
∙ मभावहितकी टपभालभानचे हिविकी ककी व्यवकतशशः :
(सभाध्यभा पजोष्टभानचे, रवजस्टडर्या
पजोष्टभानचे वकसंविभा स्पकीड पजोष्टभानचे)
४. अजर्यादभार दभावरदतरयरचेषचेखभालकील
नभागवरक असल्यभास :
(त्यभाबभाबतच्यभा पनरभाव्यभाचकी
झचेररॉकस पतरत जजोडभाविकी)

वठकभार :
तभारकीख :
अजर्यादभारभाचकी स्विभाक्षरकी

फकी वविषयक : सजोबत रुपयचे १०/- रजोखकीनचे अथविभा बबँकसर्या चचेकनचे अथविभा वडमभासंड डत रभाफ्टनचे अथविभा कजोटर्या फकी स्टबँ प

Page 1 of 1