INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN PROGRAM SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH SEMESTER KEEMPAT

TAHUN 2010

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS 3102) KUMPULAN PISMP PRASEKOLAH JABATAN / UNIT MATA PELAJARAN : : KAJIAN SOSIAL PRM 3102 APRESIASI MUZIK DENGAN PERGERAKAN

HASIL PEMBELAJARAN : 1. meningkatkan tahap sensitiviti dalam membuat apresiasi muzik dengan pergerakan, 2. meningkatkan kebolehan dan minat untuk menerima muzik pergerakan, 3. melibatkan minda dan emosi dalam memberi respon yang lebih berkesan dalam pelbagai aktiviti muzik pergerakan 4. membina potensi yang kreatif dan inovatif serta pengalaman estetik muzik pergerakan.

TUGASAN: PELAJAR DIKEHENDAKI MENYEDIAKAN ESEI REFLEKTIF DAN KRITIS BERKAITAN ASPEK-ASPEK BERIKUT: 1. mengenal pasti unsur-unsur muzik dengan pergerakan 2. mengumpul maklumat tentang proses pengajaran dan pembelajaran bilik darjah 3. mengenalpasti pola tingkahlaku murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran 4. peranan guru terhadap murid dari aspek bimbingan dan kebajikan

3.8. 4. komen yang membina b. PROSEDUR 1. merekodkan pemerhatian pengurusan bilik darjah ini dilaksanakan.TARIKH 30. teori tersebut di prasekolah. c. 1. TINDAKAN SUSULAN a.0 Mengenal pasti unsur-unsur muzik dengan pergerakan. perbincangan mengenai senarai semak yang dibina dengan pensyarah. pelatih dikehendaki mengenal pasti unsur-unsur muzik dengan pergerakan. unsur-unsur pergerakan jenis-jenis pergerakan. memilih salah satu unsur-unsur muzik dengan pergerakan untuk dibuat pemerhatian sejauh mana amalan TUGASAN 1: Sediakan satu senarai semak tentang pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. . 2.2010 TAJUK/TUGASAN 1. perbincangan mengenai unsurunsur muzik dengan pergerakan dengan pensyarah di kelas REFLEKSI/ CATATAN 2. menganalisa dapatan pemerhatian untuk melihat sejauh mana pelaksanaan idea dan TUGASAN 2: Pilih salah satu kategori muzik dengan pergerakan dan bina satu senarai semak untuk melihat sejauh mana jenis pergerakan tersebut telah dilaksanakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di prasekolah / kelas muzik sekolah rendah yang telah anda lawati.0 Mengumpul maklumat tentang proses pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. secara kumpulan. 2.

0 Mengenalpasti pola tingkahlaku murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran PROSEDUR TINDAKAN SUSULAN REFLEKSI/ CATATAN 1.2010 TAJUK/TUGASAN 3.0 Peranan guru semasa proses pengajaran muzik TUGASAN 4: Sediakan satu sesi temubual dengan guru 1.2010 4. Secara kumpulan. perbincangan mengenai laporan pemerhatian d.9. menyediakan berdasarkan dikumpulkan. perbincangan mengenai jenisjenis pergerakan dengan TUGASAN 3: Membuat pemerhatian terhadap tingkahlaku kanakkanak tersebut dan gaya pembelajaran murid berdasarkan jenis pergerakan yang dipilih dengan menggunakan senarai semak. secara individu. jenis pergerakan yang dipilih. komen yang membina pengajaran dan pembelajaran. sediakan satu sesi temubual dengan guru a. mengkaji untuk melihat sejauh mana guru memperolehi maklumat berkaitan: i.TARIKH 1.9. laporan rekod pemerhatian yang telah 2. latar belakang guru tersebut dalam bidang muzik melaksanakan peranannya terhadap pengajaran pembelajaran pensyarah di kelas b. . 2. membuat pemerhatian ke atas kanakkanak tersebut berdasarkan senarai semak yang telah disediakan pensyarah di kelas b. perbincangan mengenai senarai semak yang telah disediakan c. mengenal pasti seorang kanak-kanak yang akan diperhatikan 3. komen yang membina Sediakan laporan pemerhatian berdasarkan rekod yang telah dikumpul 4. merekod hasil pemerhatian 5. pelatih menyediakan satu senarai semak berdasarkan jenis- a. perbincangan peranan guru mengenai terhadap dan dengan prasekolah/ guru muzik sekolah rendah bagi 2.

menyediakan laporan yang eflektif dan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berkaitan muzik berlaku iii........... .... masalah-masalah yang dihadapi oleh guru 3............. b.. c....... cara yang dilaksanakan guru bagi memupuk minat murid terhadap pengajaran 3...ii. menyediakan folio yang mengandungi perkaraperkara berikut: a.... meklumat yang dikumpul perbincangan mengenai kaporan yang dibuat komen yang membina Tandatangan Pensyarah: Tandatangan Ketua Jabatan ... laporan yang reflektif dan kritis terhadap Tugasan 1.........9. membuat refleksi pengalaman PBS secara individu.. ... a. Tugasan 2........ kumpul maklumat berkaitan dengan perkara (a) dan (b) 2. secara berkumpulan.... mendokumenkan senarai-senarai semak yang dibina serta membuat ulasan c........... membuat refleksi terhadap pengalaman yang dilalui sepanjang PBS..... anda dikehendaki 1.. b. perbincangan mengenai kritis berkaitan aspek tersebut.0 Laporan reflektif TUGASAN 5: Semasa menjalani PBS.. Tugasan 3 dan Tugasan 4.....2010 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful