You are on page 1of 61

vUrjkZ"Vªh; osnkUr fe'ku dh ekfld bZ & if=dk

o"kZ
osnkUr ih;w"k
""kZkZ 1199 i
izzdkk'ku
'ku & 1
tuojh & 2019

uoo"kZ dh 'kqHkdkeuk,a
osnkUr ih;w"k
fo"k; lwfp
1- 'yksd izkr% f'koLej.k 4
2- iwT; xq#th dk lans'k uo o"kZ dh 'kqHkdekuk,a 5&6
3- ys[k vkReuk foUnrs oh;Ze~ 7&10
4- xzaFk n`Xn`'; foosd & 02 11&15

5- jke pfjr ekul Jh guqer~ pfj= & 32 16&19
6- dFkk «;Ecds'oj& T;ksfrfyZax 20&23
7- f'ko efgek 'yksd & 23 24&27
8- lekpkj osnkUr fe'ku&vkJe 28&57
9- lwpuk vkxkeh dk;Zdze 58
10- b.VjusV lekpkj 59
osnkUr ih;w"k
vUrjjkf"Vª; osnkUr fe’ku dh fgUnh ekfld if=dk
o"kZ 19 @ izdk'ku 01 @ tuojh & 2019
izdk'kd
vUrjjkf"Vª; osnkUr fe’ku
osnkUr vkJe] bZ & 2948] lqnkek uxj
bUnkSj & 452009 ¼e- iz½
http://www.vmission.org.in / vmission@gmail.com

lEikfndk%
Lokfeuh
vferkuUn
ljLorh
izkr%uZekfe fxfj'ka fxfjtk·/kZnsga

lxZfLFkfrizy;dkj.kekfnnsoe~A
fo'os'oja foftrfo'ouks·fHkjkea
lalkjjksxgjekS"k/kef}rh;e~AA
ftudk ikoZrhth v/kkZax gSa] tks lalkj dh l`f"V]
fLFkfr vkSj izy; dk dkj.k gSa] tks vkfnnso] fo'oukFk]
fo'ofot;h gSa vkSj euksgj gSa] & mu lalkj:ih
jksx dk gj.k djusokys vf}rh; vkS"k/k :i bZ'oj
& egknsoth dks eSa izkr% dky esa ueu djrk gwaA
lUns'k---
iwT; xq#th ls---

uoo"kZ dh 'kqHkdkeuk,a
iz R;sd euq"; dks lÒh ioksZ esa dqN fof'k"V dk;Z djrs gq, viuh lef"V ,oa
R;s
O;f"V ds izfr laosnu'khyrk dk ifjp; nsuk pkfg, A 2019 bloh ,d u, o"kZ dk 'kqÒkjEÒ gS]
fof'k"V lkef;d ioZ gS A ;g dkyx.kuk fo'oÒj esa vR;ar izfl) gks xbZ gSa A vr%
vr% ;g ,d
bl ioZ esa lfEefyr gksuk LokÒkfod ,oa mfpr gS A

lkef;d ioZ gedks ;g lrr ;kn fnykrs gS fd dky dk pØ vfojr :i ls lrr


Äwe jgk gS A gesa vius vUnj iqujkyksdu djokus dk fufeÙk ,oa iszjd cu tkrk gS] fd gekjs
vUnj fdruk fodkl gqvk gS A ^gekjk Òfo"; lqUnj ,oa le`) gks* ;g ladYi lc dks djuk gh
pkfg, A blds fy, gesa u dsoy vius Òfo"; dks mTToy cukus dk mRlkg gksuk pkfg,] fdUrq
lkFk&lkFk y{; dh Li"Vrk] dMh esgur dh eukso`fÙk ,oa bZ'oj dh Ñik dk vkokgu djuk
pkfg, A vU; yksxksa dks Òh viuh 'kqÒdkeuk,a nsrs gq, mUgsa Òh mijksDr iszj.kk nsuh pkfg, A

Òfo"; dks lqUnj cukus ds ladYi ds lkFk ;g tkuuk Òh vR;ar vko';d gS fd Òfo";
dks vuqÒo djus ds fy, mls ,d fnu orZeku cudj vkuk iMsxk A Òfo"; og gS tks vÒh orZeku
ugha cuk gS] vkSj Òwrdky og gS tks ,d le; orZeku cu dj vk;k Fkk vkSj vc dÒh Òh okfil
ugha vk,xk A euq"; thrk dsoy orZeku esa gh gS A tc tc ge vius orZeku esa iw.kZ larq"V gksrs gS
rc gesa Òwr ;k Òfo"; fdlh dh Òh fpUrk ugha gksrhA ysfdu tc ge vius orZeku esa larq"V ugh
gksrs gS rc gesa Òwrdky ls mfpr f'k{kk ysuh pkfg, ,oa Òfo"; dk lqanj ladYi djuk pkfg, A
bl ladYi ds ihNs Òh orZeku cu dj vkus okyh vkxkeh ifjfLFkfr;ksa dks lqanj ns[kus dk
Òko gksrk gS A vr% lÒh [ksy orZeku :i ls vk, izR;sd {k.k dks lqanj cukus gsrq gksrk gS A

mlh euq"; dk thou dk izR;sd {k.k vkuUne; gksrk gS] tks loZ izFke orZeku esa
thuk tkurk gS] viuk drZO; mRlkg ,oa izse ls fu"ié djuk tkurk gS] rFkk dMh esgur
ds lkeF;Z ls viuh lÒh vko';drk dh iwfrZ djuk tkurk gS A ;s lÒh ckrsa rc fl) gks
tkrh gS tc euq"; bZ'oj dk ÒDr ,oa fufeÙk cu dj thuk lh[ksa A bZ'oj dk gkFk idM
dj thus ls ;|fi ge lqanj Òfo"; dk ladYi rks djrs gS] ysfdu fpUrk ugha gksrh gS
A viuh lhfer mt+kZ dM+h esgur ds fy, miyC/k gks tkrh gS A rFkk leLr deksZ ds ihNs
iszj.kk iszee; gks tkrh gS A ,slk euq"; u dsoy viuk Òfo"; lqanj cukrk gS] cfYd izR;sd
orZeku {k.k dks isze ls thrk gS A mls viuh n`f"V ls rks Òfo"; dh fpUrk ugha gksrh gS] ysfdu
mldk Òfo"; lrr mTToy gh gksrk pyk tkrk gS A tks euq"; bl rjg ls lnSo [kq'k
jguk tkurk gS] mls mlds dy dks lqUnj cukus dh dkeuk dk dksbZ iz;kstu ugha gS A

u, o"kZ ds izkjEÒ ds fof'k"V ioZ ij gekjh ;g gh izkFkZuk gS fd lÒh yksx orZeku


esa brus 
[kq'k gksuk lh[ksa fd mUgsa vius dy dh Òh dksbZ fpUrk u jgsa A
^^losZ ÒoUrq lqf[ku% AA**

vkReuk foUnrs oh;Ze~
^vk Reuk foUnrs oh;Ze~* okLrfod cy vkRek
ls gh izkIr gksrk gSA ;g mfDr dsuksifu"kn~ ds ea= esa
izkIr gksrh gSA mldk vfHkizk; xgjkbZ ls fopkj.kh; gSA
iw.kZrk ds Kku dh ;k=k dk vkjEHk R;kx ls gh gksrk
gSA ftlesa loZ izFke deZQy dk R;kx gksrk gS] rFkk
vUrr% ftlds mij vkfJr gksdj orZeku ds] Hkfo";
dh] rFkk tUe&tUekUrj dh ;kstuk,a cukbZ tkrh gS]
ml thoHkko dk R;kx vFkkZr~ viuh {kqnz vfLerk dk
foltZu gksrk gSA la{ksi esa lEiw.kZ ;k=k R;kx iz/kku gSA
fdlh Hkh R;kx ds fy, lkgl vkSj cy dh vis{kk gksrh gSA


lk/kkj.kr% txr esa egkurk dk ekin.M
vf/kd ek=k esa /ku rFkk HkksX; lkexzh gskuk] fdlh in
fo'ks"k dh izkfIr gksuk vFkok fdlh izdkj dh fof'k"Vrk
ls ;qDr gskuk gSA /ku&oSHko] Hkksxfoykl] lRrk rFkk
fj'rs&ukrs vkfn lc O;oLFkk ls ;qDr gksus ij O;fDr
vius vkidks lqjf{kr vkSj lq[kh vuqHko djrk gSA ;s
og oLrq,a gS] tks vius vfLrRo ds fy, Hkh vU; ij
vkfJr gSA vius vkiesa tM+] uk'koku vkSj vLFkk;h
gSA ,slh oLrq ij vkfJr gksdj cy'kkyh vuqHko djuk
;g lalkj ds larki gsrq vius vkidks miyC/k djkuk
gSA ftldk vkJ; ysdj [kqn cyoku gksus dh dkeuk
djrs gS] rFkk mlds vkfJr gksdj cy'kkyh gksus ds
osnk Ur ih; w"k

eksg ls ;qDr gksrs gS] og gh gekjh detksjh dk dkj.k


8
vkReuk foUnrs oh;Ze~
cu tkrk gSA mldh izkfIr djds Hkfo"; dh lqj{kk dks
lqfuf'pr djuk pkgrs gSa] fdUrq mldk vfLrRo cuk,
j[kuk ;g gh cgqr cM+h fpUrk dk fo"k; gksrk gSA blds
vHkko dh dYiuk gh eu dks m}sfyr o cspSu dj nsrh
gSA blls ;g ckr Li"V gh gS fd blls cy izkIr gksrk
gS & ;g ,d fujk/kkj dYiuk ek= gSA

bl dYiuk ds ihNs dkj.k ds izfr xgjkbZ ls


fopkj djds ns[ksa rks ;g gS fd geus viuh {kqnz
vfLerk cukbZ gqbZ gSA bls iw.kZ djuk ;g gh thou dk
y{; cu tkrk gS] rc fdlh u fdlh vU; ij vkfJr
gksdj iw.kZ cuus dh ps"Vk gksrh gSA

ge ckgjh phtksa dks izkIr djs ok u djs ;g egRo
dk ugha gS] fdUrq egRoiw.kZ fcUnq ;g gS fd viuh
vfLerk ds ckjs esa gekjh lksp lR; gS ;k dksjh dYiuk
gS\ bl ij iz'ufpg~u yxkuk pkfg,A vius euhf"k;ksa
us 'kkL=izek.k }kjk ml ij fopkj djds ;g vuqHko
fd;k fd lR; ;g gS fd ge iw.kZLo:i czã gSA iw.kZ
dks fdlh ij vkfJr gksus dh vko';drk ugh gksrh
gSA blfy, izkjEHk esa viuh iw.kZLo:irk dh J)k j[ksa
rFkk deZ{ks= esa bZ'oj ds lsod gksus dh vfLerk j[ksaA

bl J)k vkSj vfLerk dk Qy ;g gksrk gS fd


og deZQy dk R;kx djus ds cy ls ;qDr gksrk gSA
osnk Ur ih; w"k

9
vkReuk foUnrs oh;Ze~
og deZQy ds izfr vkfJr o vklDr ugha gksrk gSA
mlls eu tc eqDr gksus yxrk gS rc gh orZeku ds
{k.kksa esa Kku ds fy, miyC/k gksdj fopkj djus esa
l{ke gksrk gSA

iw.kZLo:irk dh J)k gh cká ijk/khurk,a rFkk


vklfDr dks R;kxus dk cy nsrh gSA bl lEHkkouk dh
otg ls gh viuh tho:ih {kqnz vfLerk ij fopkj
djds thoHkko dk foltZu djus dk cy izkIr gksrk gSA
thoHkko ds fu"ks/k gksus ij gh viuh iw.kZLo:irk dh
voLFkk esa tkxzfr gksrh gSA blds fy, cy dgha ckgj
ls ugha] fdUrq vius gh vUnj ls viuh J)k vkSj

Kku ls izkIr gksrk gSA
osnk Ur ih; w"k

10
vkfn 'kadjkpk;Z
}kjk
fojfpr

&'yksd % 02&
n`Xn`';kS }kS inkFkkSZ Lr% ijLij foy{k.kkSA
n`x~ czã n`';a ek;k L;kr~ bfr osnkUr fMf.Me%AA
n`Xn`’; foosd & 02
uhy ihr LFkwy lw{e
gªLonh?kkZfn Hksnr%A
ukukfo/kkfu :ikf.k
i';sr~ ykspuesd/kkAA

,d gh us=;qxy uhyk] ihyk]


LFkwy] lw{e] gªLo] nh?kZ bR;kfn
foof/krk ls fn[kkbZ nsusokys :iksa
dks ns[krk gSA
h w"k
r i h;

12
Ur
o nk U


os
n`Xn`'; foosd
vk pk;Z us xzaFk ds vkjEHk esa n`"Vk vkSj n`';
dk lw=:i ls foosd iznku fd;k rFkk blls ckgj ls
vUnj dh vksj ;k=k djkbZA mlesa rhu izdkj ds n`"Vk
dh ppkZ dh xbZA 1- ckgjh n`'; fo"k; dk nz"Vk tks fd
gekjh bfUnz; :i vFkkZr~ cká dj.k gSA 2- bfUnz;ksa dk
nz"Vk eu tks fd vUr%dj.k :i gSA 3- eu dk nz"Vk
vFkkZr~ lk{kh gSA bu izR;sd nz"Vk ds ckjs esa vkSj Hkh Li"V
:i ls crk;k tk jgk gSA

txr uke:iksa dk lewg gSA izR;sd uke:iksa dh dqN


u dqN fo'ks"krk gS] bl otg ls ;g txr esa fofo/krk

dh vuqHkwfr gksrh gSA ,d bfUnz; ds fo"k; nwljh bfUnz;
ds fo"k; ls vR;Ur fHkUu gSA bruk gh ugha izR;sd
bfUnz;ksa dk viuk&viuk fo"k; ,d&nwljs ls foy{k.k gSA
loZ izFke izfr{k.k vuqHko esa vkusokyk rFkk vklkuh ls
xzká fo"k; n`'; vFkkZr~ p{kq&bfUnz; dk fo"k; gSA bl
:ikRed l`f"V esa vusd izdkj gSA jax dh n`f"V ls ns[ksa
rks lIrjaxh l`f"V gSA bu lkrksa jax esa Hkh vU;ksU;
ifjfeJ.k ls ,d u;k gh jax Hkkflr gksrk gSA fdlh nks
jax dk feJ.k dj fn;k tk, rks ,d u;k gh jax mHkj
vkrk gSA ftlesa uhyk] ihyk] yky vkfn jaxksa dh fofo/
krk fn[kkbZ nsrh gSA blh jax dh fofo/krk dh otg ls
;g l`f"V vkSj Hkh vkd"kZ.k dk dkj.k cu tkrh gSA tSls
,d m|ku esa fofo/k jaxksa ds iq"i lq'kksfHkr gksrs gSa] og
h w"k
r i h;

13
Ur
o nk U


os
n`Xn`’; foosd
viuh vksj vkÑ"V djus dk dkj.k cu tkrk gSA

ftl izdkj jax] oSls gh vkdkj vkSj ifjek.k dh


n`f"V ls Hkh LFkwy vkSj lw{e vkfn gksrs gSaA xksy] pkSdksu]
f=dks.kh] NksVk] cM+k] yEck] Vawdk bl izdkj fofo/krk
fn[kkbZ nsrh gSA bu ukukfo/k :i&jax] vkÑfr dks xzg.k
djus okyk ,d gh p{kq gSA p{kq ds }kjk gh lHkh izdkj ds
:i xzg.k gksrs gSaA mu :iksa esa fofo/krk] lrr ifjorZu
dk vuqHko gksrk gSA p{kq ,d :i dks fo"k;hd`r djrh
gS] ml le; mlds iwoZ okyk fo"k; LFkkukUrfjr gks tkrk
gSA bl izdkj mu n`'; esa lrr ifjorZu gksrk gSA fdUrq
mu lc ifjorZu ds lkFk us= esa dksbZ ifjorZu ugha gksrk

gSA p{kq leku:i ls mu lc fo"k;ksa dks izdkf'kr djrh
gSA yky jax ds le{k gksus ij mls fn[kkrh gS] rFkk mlds
LFkkukUrfjr gksdj ihys jax dk inkFkZ lkeus vkus ij
mls Hkh mlh izdkj izdkf'kr djrh gSA bl izdkj :i
LFkkuh; n`'; esa ifjorZu gksrk gS] mleas vusdrk dk
vuqHko Hkh gksrk gSA fdUrq mls ns[kusokyh p{kq:i bfUnz;
,d gh gS] n`'; ifjorZu ls mlesa dksbZ QdZ ugha iMrkA
n`'; vusd gaS] fdUrq p{kq;qXe ,d gh gSA

mDr rF;ksa ls dqN egRoiw.kZ f'k{kk yh tk ldrh


gSA :i esa fofo/krk gS] mls ns[kusokys p{kq esa ughaA fofo/
krk dh otg ls :i esa lrr ifjorZu dk vuqHko gksrk
gSA blfy, ml ifjorZu'khy oLrq ij fdlh izdkj ds
h w"k
r i h;

14
Ur
o nk U


os
n`Xn`’; foosd
lq[kkfn ds fy, vkfJr gksuk nq%[k vkSj vlqj{kk dk
dkj.k gSA mlds izfr egRocqf) gh mlds izfr vklfDr
vkSj ijk/khurk dk dkj.k curh gSA blfy, foosdiwoZd
thou esa mu lc vLFkk;h] lrr fodkj dks izkIr ds
izfr egRocqf) dh lekfIr gks tkuh pkfg,A bu :ie;
nqfu;k dk egRo p{kq:i dj.k dh otg ls gSA vr%
egRo nsus ;ksX; :i ugha fdUrq p{kq gS & tks gesa bl
fo"k; dks fn[kkrh gSA vius p{kq ds lkeF;ksZa dks ns[kdj
mlds vuqxzkgd nsork rFkk txnh'oj dk /kU;okn gksuk
pkfg,A :ie;h nqfu;k dk egRo lekIr djds mls
fn[kkusokyh bfUnz; us= dk egRo LFkkfir djuk ;g
vUreqZ[krk dh ;k=k dk igyk lksiku gSA tc p{kq:i

n`"Vk dh vksj /;ku tkrk gS] rc gh v/;kRey{; dh
vkxs dh ;k=k iz'kLr gksrh gSA ftl izdkj p{kq ,d gS
vkSj vusdksa dh izdk'kd gS] mlh izdkj vU; bfUnz;ksa
ds /kjkry ij Hkh fopkj djuk pkfg,A
h w"k
r i h;

15
Ur
o nk U


os

¼Jh jkepfjr ekul ij vk/kkfjr½

&32&
guqer~ pfj=
g uqekuth ds }kjk lhrkekrk ds le{k jkedFkk dk
vn~Hkqr o.kZu fd;k x;kA ftlls muds ân; ij bruk
foy{k.k izHkko iM+k fd mUgksaus ;g dgdj oDrk ls lkeus
vkus dk vuqjks/k fd;k fd ftlus ;g ve`re;h dFkk
lqukdj esjh ihM+k dk gj.k fd;k gS] og Lo;a D;ksa ugha
izdV gksrk gS & ^Jouke`r tsfg dFkk lqgkbZA dgh lks izxV
gksfr fdu HkkbZAA*

vkatus; eka dk vkns'k ikrs gh muds le{k igqap


tkrs gSaA fdUrq eka eSfFkyh mudks lgtHkko ls Lohdkj
ugha dj ikrh gSaA bruh foy{k.k dFkk lqukus okyk dksbZ

cUnj gks ldrk gS] bldh dYiuk dj ikuk Hkh muds
fy, vlEHko FkkA jko.k ij fo'okl djds os Bxh xbZ
Fkha] blfy, Hkh muds fy, fdlh O;fDr ij ljyrk ls
fo'okl dj ikuk dfB+u FkkA

vr% iouiq= dks lkeus ns[kdj os mudh vksj ls


n`f"V gVk ysrh gSa vkSj ihB dj nsrh gSaA ,slh foijhr
eu%fLFfkr esa eka ds fo'okl dks iqu% ik ysuk vatuhuUnu
tSls HkDr ân; ds fy, gh lEHko FkkA eqfnzdk tSlk
fpg~u Hkh eka dsk vk'oLr ugha dj ik;k FkkA guqekuth
us 'kiFk ysdj eka dks vk'oLr djus dk iz;kl fd;k
vkSj eka us mu ij Hkjkslk dj fy;kA
h;w"" k
U i h;

17
osnk
os n Ur
s nk
guqer~ pfj=
eka us vk'p;Z Hkjs Loj esa iz'u fd;k fd] ^euq";
vkSj cUnj ,d&nwljs ds laxh dSls gks ldrs gaSA\* rc
vkatus; us izHkq ls vius ifjp; dh xkFkk lqukdj eka
dk fo'okl vftZr dj fy;kA bl izlax esa Hkh HkDr dh
fujfHkekurk dh ,d >kadh lkeus vkrh gSA ;|fi izkjEHk
esa gh ;g dgk x;k gS fd mUgksaus vkfn ls ysdj lkjh
jkedFkk eka dks lquk nh Fkh] ij ;g iz'u gh crk nsrk
gS fd mUgksus dFkk dk milagkj vj.;dk.M ds vfUre
izlax ls dj fn;k FkkA fdf"dU/kkdk.M esa eq[; :i ls
vkatus; dh xkSjo&xkFkk dk ifjp; izkIr gksrk gSA ftlesa
ix&ix ij mudh gh efgek dk n'kZu gks jgk gks & mls
fNik ysuk muds HkDr&ân; ds vuq:i FkkA eka ds }kjk

vfo'okl dk ladV iSnk gksus ij gh os ml dFkk dks
lqukus ds fy, ck/; gksrs gSaA ij dsoy dFkk ds 'kCnksa
}kjk gh eka dk fo'okl thrus esa lQy ugha gks tkrsA
fdUrq muds vUrj dk isze gh eka dks vk'oLr djrk gSA

blds i'pkr~ os viuh foy{k.k ok.kh ds izHkko ls


fefFkys'kufUnuh dk okRlY; izkIr dj ysrs gSaA eka us mUgsa
iq= ds :i esa Lohdkj dj fy;kA lkjs jkepfjrekul
esa mUgsa NksM+dj fdlh dks Hkh ;g lkSHkkX; izkIr ugha
gqvkA y{e.kth muds okRlY;& Hkktu vo'; Fks fdUrq
foifÙk ds {k.kksa esa mUgksus muds izfr ftl dVw&mfDr dk
iz;ksx fd;k] mlls fuf'pr gh bl lEcU/k dh xfjek ij
vk?kkr yxkA y{e.k dk blls eekZgr gksuk LokHkkfod
h;w"" k
U i h;

18
osnk
os n Ur
s nk
guqer~ pfj=
Fkk D;ksafd ;g vfo'okl loZR;kxh y{e.kth dh lsok ds
ckn izdV fd;k x;k FkkA ,slh ifjfLFkfr esa loZFkk vKkr
vkatus; ds fy, eka dk fo'okl vkSj okRlY; izkIr dj
ysuk vk'p;Ztud peRdkj gh FkkA ;g guqekuth ds
fy, bruh egku miyfC/k Fkh fd blls cM+h miyfC/k dh
dYiuk Hkh os ugha dj ldrs FksA

vkatus; ds lkjs okrkZyki esa ,d Hkh 'kCn ,slk ugha


fudyrk gS] tks eSfFkyh dh eu%fLFkfr ds izfrdwy gksA eka
dks muds izR;sd okD; esa HkfDr] izhfr vkSj ,s'o;Z&Kku
dh vuqHkwfr gksrh gSA os Hkh izHkq ds vrqyuh; ck.kksa dh
izHkqrk dk y{e.kth ds leku gh o.kZu djrs gSa] ij lkFk

gh os ;g dguk ugha Hkwyrs fd ;fn izHkq dks mudh lqf/
kizkIr gks xbZ gksrh rks os {k.kHkj dk Hkh foyEc ugha
djrsaA os rks eSfFkyh dh Le`fr esa brus Mwcs gq, gSa fd
mUgsa vius ,s'o;Z Kku dh Hkh foLe`fr gks xbZ gSA lkFk
gh os Hkko Hkjs Loj esa eka dks vk'oLr djuk pkgrs gSa
fd os Lo;a Hkh rRdky mUgsa izHkq ds ikl igqapk
ldrs gSa] fdUrq vkns'k u gksus ls gh
pqi jgus ds fy, ck/; gSaA ;g gh
eka ds xkSjo ds vuq:i gksxk fd
Jhjke Lo;a vkdj nSR;ksa dk niZnyu
djrs gq, mUgs ysdj v;ks/;k ykSVsaA bl
izdkj le;ksfpr ok.khiz;ksx ls
eka dk vrqyuh; okRlY; vkSj
h;w"" k
U i h;

vk'khokZn ikIr dj ysrs gSaA


19
osnk
os n Ur
s nk

«;Ecds'oj T;ksfrfyZax
; g T;ksfrfyZax egkjk"Vª izkUr ds ukfld ftys ls
djhc 30 fd-eh nwjh ij if'pe esa fLFkr gSA
bl fo"k; esa f'koiqjk.k esa izfl) dFkk izkIr gksrh
gS fd] ^,d ckj egf"kZ xkSre dh iRuh ds izfr riksou
esa jgusokys vU; czkã.kksa dh ifRu;ka fdlh dkj.ko'kkr~
ukjkt gks xbZA mu lcus feydj vius czkã.k ifr;ksa
dks egf"kZ xkSre ds izfr vidkj djus ds fy, izsfjr
fd;kA bl dk;Z gsrq lcus feydj x.ks'kth dh mikluk
dhA blls x.ks'kth us izlé gksdj oj ekaxus dks dgkA
rc x.ks'kth ls lcus fuosnu fd;k fd ^vki okLro esa
ge lc ij izlé gSa] rks xkSre _f"k dks mudh iRuh

lesr bl riksou ls ckgj fudky nhth,aA* x.ks'kth us
mls vuqfpr Bgjkrs gq, vusdksa izdkj ls mu lc dks
le>k;kA fdUrq mlds ugh ekuus ij opuc) x.ks'kth
us foo'k gksdj Lohdkj dj fy;kA

bl dk;Z gsrq x.ks'kth xkSre _f"k ds vkJe ds


[ksr esa ,d nqcZy xk; dk :i /kkj.k djds jgus yxsaA
rFkk lc Qlyksa dks uqdlku igqapkrs gq, pjus yxsaA xkSre
_f"k us cM+h ujeh ds lkFk ,d uktqd r`.k dk frudk
ysdj mls gdky dj ckgj fudkyus dk iz;kl fd;kA
fdUrq mu r`.kksa ds Li'kZ gksrs gh xk; ogha ij ejdj
fxj iM+hA ;g lekpkj pkjksa vksj ok;qosx ls izlkfjr gks
x,aA pkjksavksj bl ckr dks ysdj gkgkdkj ep x;kA
h w"" k
U r i h;

21
n k Ur
o s nk


os
«;Ecds'oj T;ksfrfyZax
lkjs czkã.k ,d= gksdj xkSre _f"k dh HkRlZuk djus
yxsaA _f"k xkSre Hkh bl ?kVuk ls cM+s vk'p;Zpfdr
vkSj nq%[kh FksA mu leLr czkã.kksa dk _f"k xkSre dsk
lq>ko Fkk fd] mUgsa ;gka ls nwj dgha tkdj jguk pkfg,A
xksgR;kjs ds fudV jgus esa Hkh gesa iki yxsxkA foo'k
gksdj _f"k xkSre viuh iRuh vfgY;k ds lkFk ogka ls
,d dksl nwj tkdj jgus yxsaA fdUrq mu czkã.kksa us
ogka ij Hkh mudk thuk nqHkj dj fn;kA os dgus yxs
fd] ^xksgR;k ds dkj.k rqEgsa osn&ikB+] ;K;kxkfn dk;Z
dk Hkh vf/kdkj ugha jg x;kA* vR;Ur vuqu; ds lkFk
xkSre_f"k us mu yksxksa ls fouezHkko ls izkFkZuk djrs gq,
dgk fd] ^vki gh gesa blls m)kj gsrq izk';f'pr crk,aA*

rc mUgksaus dgk fd] ^rqe vius iki dks loZ= crkrs
gq, iwjh i`Foh dh rhu ckj ifjdzek djksa] fQj yksVdj
;gka ,d efgus dk ozr djksA blds ckn xaxkth dks
;gka ykdj muds ty ls Luku djds ,d djksM+ ikfFkZo
fyax ls f'koth dh vkjk/kuk djksA blds ckn xaxkth esa
Luku djds 11 ckj czãfxjh dh ifjdzek djds 100 ?kM+ksa
ds ifo= ty ls ikfFkZo f'kofyaxksa dk vfHk"ksd djus ls
rqEgkjk m)kj gksxkA*

czkã.kksa ds dFku ds vuq:i _f"k xkSre us viuh


iRuh vfgY;k ds lkFk lkjs dk;Z iwjs djds lexzrk ls
h w"" k
U r i h;

22
n k Ur
o s nk


os
«;Ecds'oj T;ksfrfyZax
iw.kZ HkfDrHkko ls ikfFkZo fyax cukdj vkjk/kuk djus
yxsaA blls izlUu gksdj f'koth us mUgsa oj ekaxus dks
dgkA rc _f"k us dgk fd] ^ge ij yxsa xksgR;k ds iki
ls gesa eqDr dhth,aA* rc f'koth us dgk fd] ^egf"kZ!
rqe iw.kZ:i ls fu"iki gksA czkã.kksa us Ny&diV ls rqEgsa
xksgR;k dk vijk/kh cuk;k x;k gSA vr% eSa mu lHkh
czkã.kksa dks nf.Mr d#axkA*

;g lqudj _f"k us fuosnu fd;k fd] mUgha ds


fufeÙk ls gh gesa vkids n'kZuykHk izkIr gqvk gSA blfy,
vki mu yksxska dks {kek dj nhth,aA* ;g lqudj lHkh
nsorkx.k] _f"k vkfn ,df=r gksdj xkSre_f"k dh ckr

dk vuqeksnu djds Hkxoku dks ogka T;ksfrfyZax ds :i esa
okl djus dk fuosnu fd;kA egknsoth mu lc dh ckr
dks Lohdkj djds ogha T;ksfrfyZax ds :i esa LFkkfir gks
x,aA rFkk ikl esa cg jgh xaxkth dh /kkjk xksnkojh ds
uke ls izfl) gqbA rFkk ;g gh T;ksfrfyZax «;Ecds'oj
uke ls izpfyr gqvk gSA
h w"" k
U r i h;

23
n k Ur
o s nk


os

f'ko efgek
f’koefgEu% Lrks=e~ & 23
Loyko.;k'kalk /k`r/kuq"keg~uk; r`.kor~
iqj% Iyq"Va n`"V~ok iqjeFku iq"ik;q/kefiA
;fn L=kS.ka nsoh ;efujr nsgk/kZ?kVukn~
voSfr Roke)k cr ojn eqX/kk ;qor;%AAAA

gs iqjeFku! gs ;efujr! dkenso dks ?kkl ds fruds dh rjg HkLe


gqvk ns[kdj Hkh ikoZrhth vkids }kjk iznÙk okekax esa LFkku
ikdj vius nsg esa izdV iz'kaluh; yko.; dks fufeÙk cukdj
;g lksps fd vki L=h ds o'k esa gS] rks ge rks ;g gh dgsaxs fd gs
ojn! ;qofr;ka LoHkko ls gh ukle> gqvk djrh gSaA
U ih; w"k

25
n k Ur
oss nk


f'koefgEu% Lrks=e~
b l 'yksd esa iq"inUrth iqjk.k ds izfl) izlax
dks vk/kkj cukdj Lrqfr dj jgs gSaA egknsoth dh
v/kkZafxuh eka ikoZrh dk lkSUn;Z vR;Ur eksgd FkkA mls
gh fufeÙk cukdj dkenso us f'koth dh lekf/k dk
O;qRFkku djus dh lksph FkhA fdUrq og mlesa lQy ugha
gqvkA rc mlus lh/ks gh f'koth ij ck.k ls fu'kkuk lk/
kkA mlls lekf/k esa fo{ksi gksus ij f'koth us Øq) gksdj
dkenso dks HkLe dj fn;kA

;g fn[kkrk gS fd vki ;efujr vFkkZr~ vkRela;eh


gSA ,sls ;rfpÙk vkidks o'khHkwr djus ds fy, dke us
nsoh dh lqUnjrk dks fufeÙk cukdj /kuq"k /kkj.k fd;k

FkkA vFkkZr~ nsoh ds lkSUn;Z :i esa gh dkenso f'koth
ds le{k vk;k FkkA tc f'koth dh n`f"V mu ij iMh
rks muesa ls dkenso HkLe gks x;kA mlds mijkUr iqu%
egknsoth lekf/kLFk gks x,A ;g ns[kdj ikoZrhth us fQj
ls vkSj Hkh mxz riL;k djh] vUr esa egknsoth us mudk
Lohdkj fd;k vkSj mUgsa vius okeHkkx esa LFkku fn;kA

iq"inUrth bl ?kVuk dks ysdj crk jgs gSa fd ;fn


ek ikoZrhth ,slh dYiuk dj jgh gks fd gekjs lkSUn;Z ls
eksfgr gksdj egknsoth us gesa Lohdkj fd;k gS] rks ;g
mudh dYiuk fujk/kkj gSA egknsoth dksbZ L=ho'k gksdj
ikoZrhth dks Lohdkj ugha dj jgs gSaA mudk f=iqjklqj
dk guu djus dh ?kVuk Hkh mudk leLr czãk.M rFkk
U ih; w"k

26
n k Ur
oss nk


f’koefgEu% Lrks=e~
czãkfn nsorkvksa ds mij LokfeRo fn[kkrk gSa] os Hkyk
L=ho'k dSls gks ldrs gSa\ mudh d#.kk o nhuoRlyrk
gh nsoh dks okekax esa LFkku nsus ds iszj.kk dk gsrq gSA tks
Hkh egknsoth dks L=ho'k ekurs gSa os lc ew<rk ls ;qDr
gh gSaA

Hkxoku dh dbZ yhyk,a ,d vKkuh dks eksfgr djus


okyh izrhr gksrh gSA fdUrq tks J)k o HkfDr ls ;qDr
gksdj ns[krs gSa mls muesa egkurk] d#.kk o ,s'o;ZRo gh
n`f"Vxkspj gksrk gSA


U ih; w"k

27
n k Ur
oss nk


Njttjpo!'!Btisbn!Ofxt

Csjohjoh!Mpwf!'!Mjhiu!
jo!uif!mjwft!pg!bmm!xjui!uif!
Lopxmfehf!pg!Tfmg
h;w"" k
r i h;
n Ur


o nk
os

28
fe'ku lekpkj
xhrk egk;K] eqEcbZ

30 ls 8 fnlEcj 2018

lEiw.kZ xhrk izopu


h;w"" k
r i h;
n Ur

foosdkuUn vkfMVksfj;e] jked`".k eB] eqEcbZo nk
os

29
fe'ku lekpkj
xhrk egk;K] eqEcbZ

30 ls 8 fnlEcj 2018

lEiw.kZ xhrk izopu


h;w"" k
r i h;
n Ur

foosdkuUn vkfMVksfj;e] [kkjo nk
os

30
fe'ku lekpkj
xhrk egk;K] eqEcbZ

30 ls 8 fnlEcj 2018

lEiw.kZ xhrk izopu


h;w"" k
r i h;
n Ur

foosdkuUn vkfMVksfj;e] [kkjo nk
os

31
fe'ku lekpkj
xhrk egk;K] eqEcbZ

30 ls 8 fnlEcj 2018

lEiw.kZ xhrk izopu


h;w"" k
r i h;
n Ur

foosdkuUn vkfMVksfj;e] [kkjo nk
os

32
fe'ku lekpkj
xhrk egk;K] eqEcbZ

30 ls 8 fnlEcj 2018

lEiw.kZ xhrk izopu


h;w"" k
r i h;
n Ur

foosdkuUn vkfMVksfj;e] [kkjo nk
os

33
fe'ku lekpkj
xhrk t;fUr mRlo] bUnkSj

iwT; xq#th }kjk nhi izToyu ds lkFk 'kqHkkjEHk

vxzlsu /kke] QwVh dksBh


h;w"" k
r i h;
n Ur

16 fnlEcj] 2019

o nk
os

34
fe'ku lekpkj
xhrk t;fUr mRlo] bUnkSj

iw- Lokehfu vferkuUnth }kjk izopu

vxzlsu /kke] QwVh dksBh


h;w"" k
r i h;
n Ur

16 fnlEcj] 2019

o nk
os

35
fe'ku lekpkj
xhrk t;fUr mRlo] bUnkSj

iw- Lokehfu lerkuUnth }kjk izopu

vxzlsu /kke] QwVh dksBh


h;w"" k
r i h;
n Ur

17 fnlEcj] 2019

o nk
os

36
fe'ku lekpkj
xhrk t;fUr mRlo] bUnkSj

iw- xq#th }kjk izopu

xhrk Hkou] bUnkSj


h;w"" k
r i h;
n Ur

xhrk t;fUr] 18 fnlEcj] 2019o nk
os

37
fe'ku lekpkj
xhrk t;fUr mRlo] bUnkSj

iw- xq#th }kjk izopu

xhrk Hkou] bUnkSj


h;w"" k
r i h;
n Ur

xhrk t;fUr] 18 fnlEcj] 2019o nk
os

38
vkJe lekpkj
xhrk Kku ;K] bUnkSj

osnkUr vkJe] bUnkSj

fl)kFkZ vkSj vaxn }kjk O;klihB iwtk


h;w"" k
r i h;

23 fnlEcj 2018
n Ur


o nk
os

39
vkJe lekpkj
xhrk Kku ;K] bUnkSj

fo"k; % v/;k; 6 ¼/;ku ;ksx½

xhrk vkjrh ,oa izlkn ls lekiu


h;w"" k
r i h;

23 ls 28 fnlEcj 2018
n Ur


o nk
os

40
vkJe lekpkj
xhrk Kku ;K] bUnkSj

fo"k; % v/;k; 6 ¼/;ku ;ksx½

xhrk vkjrh ,oa izlkn


h;w"" k
r i h;

23 ls 28 fnlEcj 2018
n Ur


o nk
os

41
vkJe lekpkj
osnkUr f'kfoj] bUnkSj

iw- Lokfeuh vferkuUnth }kjk /;kul=

iw- Lokfeuh iw.kkZuUnth }kjk iwtk @ vfHk"ksd


h;w"" k
r i h;

23 ls 28 fnlEcj 2018
n Ur


o nk
os

42
vkJe lekpkj
osnkUr f'kfoj] bUnkSj

iw- xq#th }kjk nf{k.kkewfrZ Lrks=e~ ij izopu

iw- Lokfeuh lerkuUnth }kjk 'yksdikB+


h;w"" k
r i h;

23 ls 28 fnlEcj 2018
n Ur


o nk
os

43
vkJe lekpkj
osnkUr f'kfoj] bUnkSj

xhrk v/;k; 6 ij izopu

xhrk vkjrh
h;w"" k
r i h;

23 ls 28 fnlEcj 2018
n Ur


o nk
os

44
vkJe lekpkj
osnkUr f'kfoj] bUnkSj

xhrk v/;k; 6 ij izopu

Hkkstu esa le; ifjorZu izkr% 11-30 lk;a 7-30


h;w"" k
r i h;

dsEi Qk;j ds vklikl Hktu


n Ur


o nk
os

45
vkJe lekpkj
iwT; xq#th }kjk xaxs'oj egknso vfHk"ksd

iwT; xq#th dk tUefnu & 15 fnlEcj

iwT; xq#th dk f'k";kas }kjk iwtu ,oa vkf'kokZn izkfIr


h;w"" k
r i h;

15 fnlEcj 2019
n Ur


o nk
os

46
vkJe lekpkj
iwT; xq#th dk tUefnu & 15 fnlEcj

f'k";ksa ds }kjk iwtu

vUr esa Hk.Mkjk


h;w"" k
r i h;

15 fnlEcj 2019
n Ur


o nk
os

47
vkJe lekpkj
guqeku pkyhlk lRlax

guqeku pkyhlk ikB+ ,oa Hktu

pkSikbZ & 31 v"V flf) uo fuf/k ds nkrk---


h;w"" k
r i h;

30 fnlEcj 2018
n Ur


o nk
os

48
vkJe lekpkj
guqeku pkyhlk lRlax

izkjEHk esa Hktu

guqeku pkyhlk ikB+] rRi'pkr~ izopu


h;w"" k
r i h;

30 fnlEcj 2018
n Ur


o nk
os

49
vkJe lekpkj
guqeku pkyhlk lRlax

pkSikbZ & 31 v"V flf) uo fuf/k ds nkrk----

vUr esa vkjrh ,oa izlkn


h;w"" k
r i h;

30 fnlEcj 2018
n Ur


o nk
os

50
fe'ku lekpkj
taxy esa eaxy

ekfge us'kuy ikdZ ;k=k

10 fnlEcj 2018
h;w"" k
r i h;

xkbZM ds }kjk laKku izkfIr


n Ur


o nk
os

51
fe'ku lekpkj
taxy esa eaxy

fofo/k if{k;ksa dh >yd

LoYikgkj dk vkuUn
h;w"" k
r i h;

10 fnlEcj 2018
n Ur


o nk
os

52
fe'ku lekpkj
cPpksa ds fy, iszjd O;k[;ku

iw- Lokfeuh lerkuUnth ds }kjk

ch-,p-, Ldqy] ckUnzk


h;w"" k
r i h;

4 fnlEcj 2018
n Ur


o nk
os

53
fe'ku lekpkj
vkuUn ygjh

jax efUnj] ckUnzk

u`R; izLrqfr ,oa Hktu izLrqfr


h;w"" k
r i h;

iwT; xq#th }kjk vkf'koZpu


n Ur


o nk
os

54
fe'ku lekpkj
vkuUn ygjh 2018

vPNh ek=k esa mifLFkfr

dkiksZjsV gkml ds lkStU; ls


h;w"" k
r i h;

jkf= 10-00 cts lekiu


n Ur


o nk
os

55
vkJe lekpkj
lfyy lU/;k

lfyy nkrs }kjk ckalqjh oknu

rhu vU; lg;ksxh dykdkj


h;w"" k
r i h;

28 fnlEcj 2018
n Ur


o nk
os

56
vkJe lekpkj
lfyy lU/;k 2018

lfyy nkrs }kjk fofo/k Hktuksa dh ckalqjh ij izLrqfr

'khr ygj ds ckotwn vPNh mifLFkfr


h;w"" k
r i h;

vUr esa dykdkjksa dks Lekjd HksaV


n Ur


o nk
os

57
vkxkeh dk;Zdze
4 ls 12 tuojh 2019
xhrk Kku ;K] cMkSnk
xhrk v/;k; & 9 @ dBksifu"kn
iwT; Lokfeuh vferkuUnth }kjk
12 tuojh 2019
lRlax] oMksnjk
iwT; xq#th }kjk

17 ls 22 tuojh 2019
xhrk Kku ;K] vgenkckn

xhrk v/;k; & 4 @ mins'k lkje~
iwT; Lokfeuh vferkuUnth }kjk

26&27 tuojh 2019


lRlax] oMksnjk
iw- Lokfeuh lerkuUnth }kjk

27 Qjojh ls 4 ekpZ 2019


osnkUr f'kfoj
lk/kuk iapde~( xhrk v/;k; 16
h;w"" k
r i h;

iwT; xq#th ,oa vkJe ds egkRekx.k


n Ur


o nk
os

58
Internet News
Talks on (by P. Guruji) :

Gita Complete

Gita Chapter - 6

Dakshinamurty Stotram

Hanuman Chalisa - 63

PDF Publication
Commentary in Hindi on :

Tattvabodha

Sadhana Panchakam

Vishnu Sahasra Naam

- Part - 1(1 to 100 Names)

- Part - 2 (101 to 200 Names)

- Part - 3 (201 to 300 Names)

Photo Albums

Gita Maha Yagna (Mumbai)

Ananda Lahari
Jungle mein Mangal
V edanta Sandes h

Salil Sandhya

Hanuman Chalisa:
ñ
63
Visit us online :
International Vedanta Mission

Check out earlier issues of :


Vedanta Piyush

Visit the IVM Blog at :


Vedanta Mission Blog

Published by:
International Vedanta Mission

Editor:
Swamini Amitananda Saraswati
h;w"" k
r i h;
n Ur


o nk
os

60
scribd

https://goo.gl/AtXtKT

dirve
https://goo.gl/3AXWSH

Box
https://goo.gl/JvTFT2

Issuu
https://goo.gl/X6HDNj

Pcloud
https://goo.gl/jNgvSF


h;w"" k
r i h;
n Ur


o nk
os

61